Tiểu luận Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia

Tài liệu Tiểu luận Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia: ... Ebook Tiểu luận Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia

doc18 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tiểu luận Bản chất & vai trò của các Công ty xuyên quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµi: b¶n chÊt vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Môc lôc B¶n chÊt vµ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Nguån gèc ra ®êi .....................................................................................1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ b¶n chÊt cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia..............2 Vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Thóc ®Èy th­¬ng m¹i thÕ giíi ............................................................................................3 Thóc ®Èy ®Çu t­ n­íc ngoµi .............................................................................................6 Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ t¹o viÖc lµm ................................................................8 Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë viÖt nam ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ..........................................10 T¸c ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n viÖt nam Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi ho¹t ®éng vµ thu hót tnc ë viÖt nam KÕt luËn Më ®Çu Kinh tÕ chÝnh trÞ lµ mét m«n khoa häc x· héi,lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m«n kinh tÕ chÝnh trÞ cho thÊy nh÷ng nhËn thøc kh¸c nhau vÒ ®èi t­îng nghiªn cøu cña ktct.chñ nghÜa träng th­¬ng cho r»ng ®èi t­îng nghiªn cøu cña m«n kinh tÕ chÝnh trÞ lµ lÜnh vùc l­u th«ng mµ chñ yÕu lµ ngo¹i th­¬ng.nh÷ng quy lu©t kinh tÕ ®· chi phèi trùc tiÕp ®Õn nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa.quan niÖm cña chñ nghÜa m¸c vÒ ®èi t­îng nghiªn cøu cña kinh tÕ chÝnh trÞ:kinh tÕ chÝnh trÞ häc theo nghÜa réng nhÊt lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt chi phèi sù s¶n xuÊt vµ sù trao ®æi nh÷ng t­ liÖu sinh ho¹t trong x· héi.ph­¬ng ph¸p cña ktct sö dông phÐp duy vËt biÖn chøng vµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p khoa häc chung nh­ m« h×nh ho¸ c¸c qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c gi¶ thiÕt....ktct cã chøc n¨ng rÊt quan träng trong nhËn thøc ,t­ t­ëng ®ång thêi nã còng cã vai trß rÊt quan träng trong ®êi sèng x· héi .Trong c«ng cu«c ®æi míi cña ®Êt n­íc hiÖn nay,nghiªn cøu ktct gãp phÇn h×nh thµnh nh÷ng t­ duy kinh tÕ míi.N­íc ta lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn cßn rÊt l¹c hËu so víi nh÷ng n­íc trong khu vùc ®èi víi ngµnh kinh tÕ ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý nªn ch­a thu hót ®­îc nhiÒu nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi.mét trong nh÷ng nguån vèn ®Çu t­ quan träng lµ tõ c¸c c«ng ty ®éc quyÒn hay lµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. ChÝnh v× thÕ em chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia,®Ó thÊy râ “b¶n chÊt vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia “trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nguån gèc ra ®êi, B¶n chÊt vµ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Nguån gèc ra ®êi Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lÞch sö sù ra ®êi cña c¸c tnc trªn thÕ giíi g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt lín t­ b¶n chñ nghÜa .§ã lµ sù ph¸t triÓn cao cña chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa lµ sù vËn ®éng s©u s¾c cña c¸c quan hÖ s¶n xuÊt tbcn.Khi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ v­ît dÇn ra khái ph¹m vi quèc gia vµ gia nhËp vµo guång m¸y s¶n xuÊt kinh doanh quèc tÕ ngµy cµng ®­îc ph¸t triÓn.hai nhµ nghiªn cøu m¸c vµ ¨ngghen khi nghiªn cøu vÒ chñ nghÜa t­ b¶n tù do c¹nh tranh ®· dù ®o¸n tÝch tô vµ tËp trung c¬ b¶n th«ng qua hiÖp t¸c gi¶n ®¬n vµ c«ng tr­êng thñ c«ng cïng víi sù ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng hoµn thiÖn tÊt yÕu sÏ dÉn ®Õn sù ra ®êi nh÷ng xÝ nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa cã quy m« línvµ sù c¹nh tranh cña nh÷ng xÝ nghiÖp nµy cµng trë nªn gay g¾t .Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c xÝ nghiÖp tÊt yÕu sÏ ®­a ®Õn kÕt qu¶ lµ c¸c xÝ nghiÖp nhá vµ võa bÞ ph¸ s¶n hoÆc bÞ s¸t nhËp víi nhau ®Ó trë thµnh nh÷ng xÝ nghiÖp lín h¬n .ChÕ ®é xÝ nghiÖp lµ chÕ ®é ®iÓn h×nh sinh ra trong cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp lÇn thø nhÊt.Khëi ®Çu xÝ nghiÖp ra ®êi b»ng con ®­¬ng c«ng tr­êng thñ c«ng nhê sù kÕt hîp lao ®éng mét khi lao ®éng ®· liªn kÕt theo mét h×nh thøc nµo ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc s¸ng t¹o ra m¸y mãcvµ hîp thµnh hÖ thèng s¶n xuÊt b»ng m¸y mãc chÕ ®é xÝ nghiÖp ®· cã ®­îc c¬ së v÷ng ch¾c vÒ kü thuËt.Víi chÕ ®é tù do c¹nh tranh cña thÞ tr­êng ®· ®iÒu tiÕt sù ph©n c«ng vµ trao ®æi cña x· héi xÝ nghiÖp vµ nhµ m¸y còng nhanh chãng trë thµnh h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt ®iÓn h×nh ®Ó tæ chøc sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi .nhê sù ph¸t triÓnm¹nh mÏ cña lùc l­îng s¶n xuÊt chÕ ®é xÝ nghiÖp nhµ m¸y ®· më réng ph¹m vi lÜnh vùc ph©n c«ng x· héi tõ néi bé quèc gia sang ®Þa bµn quèc tÕ.Vµ do vËy ph©n c«ng lao ®éng vµ trao ®æi quèc tÕ vÒ nguyªn vËt liÖu b¸n thµnh phÈm vµ s¶n xuÊt gi÷a c¸c n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ b¶n chÊt cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Tù do c¹nh tranh kh«ng chØ lµm cho qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt t¨ng lªn mµ cßn lµ nguyªn nh©n cho sù ra ®êi cña nÒn s¶n xuÊt dùa trªn m¸y mãc vµ theo ®ã chÕ ®é xÝ nghiÖp tbcn xuÊt hiÖn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn.ChÕ ®é xÝ nghiÖp ra ®êi thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng më réng tõ néi bé quèc gia sang ®Þa bµn quèc tÕ ®· lµm cho tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n s¶n xuÊt t¨ng lªn cao vµ theo ®ã c¸c tæ chøc ®éc quyÒn b¾t ®Çu xuÊt hiÖn.c.m¸c vµ ph.¨ngghen còng ®· kh¼ng ®Þnh r»ng ®éc quyÒn sinh ra tõ tù do c¹nh tranh nh­ng kh«ng phñ ®Þnh nã.Mét trong nh÷ng nh©n tè thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung t­ b¶n ®ã lµ tÝn dông .c.m¸c ®· nãi:lµ c¬ së chñ yÕu cña viÖc chuyÓn ho¸ dÇn dÇn nh÷ng xÝ nghiÖp t­ nh©n tbcn thµnh nh÷ng c«ng ty cæ phÇn t­ b¶n chñ nghÜa chÕ ®é tÝn dông ®ång thêi còng lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó më réng dÇn c¸c xÝ nghiÖp hîp t¸c tíi mét ph¹m vi toµn quèc Ýt nhiÒu réng lín.Mét ®Æc tr­ng næi bËt trong giai ®o¹n ®éc quyÒn lµ sù cïng tån t¹i ®an xen nhau gi÷a ®éc quyÒn quèc gia vµ quèc tÕ.Cïng víi sù ph¸t triÓn quan hÖ quèc tÕ lµm cho c¸c c«ng ty t­ b¶n liªn minh víi nhau s¶n xuÊt vµ ph©n phèi hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®· h×nh thµnh nªn c¸c c«ng ty ®éc quyÒn quèc tÕ .Khi nghiªn cøu sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn quèc tÕ nãi chung vµ c¸c tæ chøc ®éc quyÒn quèc tÕ xuyªn quèc gia nãi riªng ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù tÝch tôvµ tËp trung s¶n xuÊt.TÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh lµm cho c¸c nhµ ®éc quyÒn quèc gia v­¬n ra khái biªn giíi quèc gia ho¹t ®éng trªn ph¹m vi quèc tÕ thùc hiÖn ph©n chia thÕ giíi vÒ mÆt kinh tÕ.TËp trung s¶n xuÊt cã b­íc ph¸t triÓn míi th× xuÊt khÈu t­ b¶n còng ®­îc ®Èy m¹nh vµ trë thµnh c¬ së kinh tÕ quan träng cña sù më réng ph¹m vi ho¹t ®éng quèc tÕ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia.Mét ®iÓm ®¸ng chó ý trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia lµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ mü tõ nöa sau cña thÕ kû XIX vµ cµng ngµy cµng trë thµnh mét trung t©m søc m¹nh kinh tÕ cña thÕ giíi.Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng th­¬ng hiÖn ®¹i chÕ ®é xÝ nghiÖp cña mü còng ®· ®­îc më réng sang t©y ©u vµ nhËt b¶n.Khi ph¹m vi ®Þa lý cña sù ph©n c«ng néi bé xÝ nghiÖp c«ng th­¬ng hiÖn ®¹i v­ît qu¸ biªn giíi quèc gia th× tnc h×nh thµnh.tnc lµ mét c¬ cÊu kinh doanh quèc tÕ dùa trªn sù kÕt hîp gi÷a qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quy m« lín cña nhiÒu thùc thÓ kinh doanh quèc tÕ vµ qu¸ tr×nh ph©n phèi quy m« quèc tÕ vµo trong mét c¬ cÊu c«ng ty ®¬n nhÊt nh»m chiÕm lÜnh vµ khai th¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u ®Ó thu lîi nhuËn ®é quyÒn cao.tnc ®­îc h×nh thµnh trùc tiÕp trªn c¬ së xÝ nghiÖp c«ng th­¬ng hiÖn ®¹i,khi c¸c xÝ nghiÖp c«ng th­¬ng hiÖn ®¹i h­ng thÞnh chóng ®· b¾t ®Çu ngay vµo viÖc ®Çu t­ ra n­íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hoÆc s¶n xuÊt vµ t×m mua nguyªn liÖu.Tõ thËp kû 60 l¹i ®©y d­íi t¸c ®éng cña sù bïng næ c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ khoa häc c«ng nghÖ tnc ®· ph¸t triÓn nhanh chãng.tnc ®· ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh x©y dùng hÖ thèng ph©n c«ng quèc tÕ kÕt hîp liªn kÕt theo chiÒu ngang vµ däc trong néi bé c«ng tyc¬ cÊu tæ chøc toµn cÇu cña tnc t­¬ng øng ra ®êi .Tõ nh÷ng ®iÒu nªu trªn ta cã 3 giai ®o¹n qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®i tõ tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt h×nh thµnh c¸c c«ng ty c«ng ty cæ phÇn c¸c c«ng ty kinh doanh trong ngµnh c«ng th­¬ng ...Mét lµ qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt diÔn ra song song víi qu¸ tr×nh tÝch tô quyÒn lùc kinh tÕ tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt t¹o ra nh÷ng c«ng ty cùc lín bao gåm trong ®ã rÊt nhiÒu c«ng ty vµ ng­êi ta còng gäi ®ã lµ nh÷ng tËp ®oµn víi c«ng ty mÑ ®øng ®Çu vµ c¸c c«ng ty con.Chóng cßn ®­îc gäi lµ c¸c c«ng ty nhá vµ võa chóng phô thuéc vÒ tµi chÝnh kü thuËt vµo c«ng ty mÑ.ë mét sè n­íc t­ b¶n chñ nghÜa sè xÝ nghiÖp nhá vµ võa chiÕm ®Õn70_80% tæng sè c¸c xÝ nghiÖp.sù th©u tãm c¸c xÝ nghiÖp nhá vµ võa thùc hiÖn kiÓm so¸t tµi chÝnh kü thuËt ®· t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t­ b¶n sinh lîi.Nh­ng vÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt h×nh thøc nµy tá tÝnh hiÖu qu¶ cao gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt tËn dông ®­îc mäi kh¶ n¨ng nguyªn liÖu ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o do ®ã lµm t¨ng quy m« vµ tû suÊt lîi nhuËn.Hai lµ qu¸ tr×nh tÝch tô s¶n xuÊt còng dÉn ®Õn sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn .§éc quyÒn hiÖn ®¹i mang nhiÒu dÊu Ên cña thêi ®¹i c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i.Ho¹t ®éng r&d còng nh­ chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty xuyªn quèc gia cïng víi m¹ng l­íi thÞ tr­êng réng kh¾p thÕ giíi.ba lµ qu¸ tr×nh tÝch tô s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖp ngµy cµng ®Èy m¹nh ®­a ®Õn viÖc xuÊt hiÖn c¸c h×nh thøc c«ng ty liªn hîp n«ng c«ng nghiÖp n«ng th­¬ng nghiÖp.qu¸ tr×nh tÝch tô s¶n xuÊt trong n«ng nghiÖpcïng víi sù t¸c ®éng c¶u c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i ®· ®­a ®Õn hiÖn t­îng cÊu t¹o h÷u c¬ t¨ng lªn vµ gi¶m ý nghÜa cña ®Þa t« tuyÖt ®èi t¹o ra mèi liªn hÖ ngµy cµng t¨ng gi÷a c«ng n«ng nghiÖp ®Èy m¹ng xu h­íng gi¶m tû träng n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu lao ®éng còng nh­ trong tæng s¶n phÈm quèc d©n.®iÒu nµy cho thÊy sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp ®· cã t¸c ®éng trë l¹i thóc ®Èy n«ng nghiÖp ph¸t triÓn.vµ ®Ó toµn bé nÒn kinh tÕ cã thÓ ph¸t triÓn m¹nh trong c¹nh tranh nÒn n«ng nghiÖp còng ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao.qua nh÷ng nhËn xÐt trªn cho thÊy r»ng qu¸ tr×nh tÝch tô t­ b¶n vµ tËp trung s¶n xuÊt l©u dµi ®· dÉn ®Õn sù h×nh thµnh c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. B¶n chÊt: Qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt t­ b¶n ®· dÉn ®Õn sù biÕn ®æi quan träng vÒ l­îng vµ chÊt trong c¸c mÆt quan hÖ s¶n xuÊt mµ kh©u quan träng nhÊt lµ c¸c quan hÖ së h÷u.khi nghiªn cøu vÒ b¶n chÊt cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia trªn thÕ giíi cÇn ph¶i ®i tõ nh÷ng vÊn ®Ò nµy.V× ®Êy lµ b¶n chÊt ®Æc tr­ng cña c«ng ty xuyªn quèc gia Cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn cã thÓ quan s¸t thÊy nÒn s¶n xuÊt tbcn cã sù ph¸t triÓn. Vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®· cã nh÷ng t¸c ®éng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña kkinh tÕ thÕ giíi nãi chung còng nh­ c¸c nÒn kinh tÕ thÕ giíi cña tõng quèc gia nãi riªng.®ång thêi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia còng cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ®Çu t­ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc. Thóc ®Èy th­¬ng m¹i thÕ giíi Mét trong nh÷ng vai trß næi bËt cña tnc lµ thóc ®Èy th­¬ng m¹i quèc tÕ .thËt vËy tæng gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cña c¸c chi nh¸nh tnc ë n­íc ngoµi ®· t¨ng 8% b×nh qu©n hµng n¨m trong giai ®o¹n 1982-1994.s¶n phÈm phÇn lín tËp trung vµo hµng chÕ t¹o vµ h­íng vÒ xuÊt khÈu.vµo gi÷a thËp kû 90 gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cña c¸c chi nh¸nh tnc ë n­íc ngoµi ®· lín h¬n gi¸ trÞ nhËp khÈu cña c¸c khu vùc nam ,®«ng vµ ®«ng nam ¸. C¸c khu vùc Gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cña c¸c chi nh¸nh tnc ë n­íc ngoµi Tû lÖ so víi gi¸ trÞ nhËp khÈu 1982 1994 1982 1994 C¸c n­íc pt 1770 4528 1.19 1.28 T©y ©u 787 2513 0.88 1.22 Eu 719 2338 0.86 1.21 C¸c n­íc t©y ©u kh¸c 68 175 1.18 1.42 B¾c mü 777 1616 2.10 1.63 C¸c n­íc kh¸c 206 398 0.93 0.83 C¸c n­íc ®pt 656 1832 1.05 1.47 Ch©u phi 66 132 0.66 1.22 Mü la tinh vµ caribª 257 666 2.50 2.87 Ch©u ©u 2 3 0.10 0.22 Ch©u ¸ 326 1022 0.85 1.14 T©y ¸ 133 150 0.85 0.93 Trung ¸ ... 2 ... ... Nam,®«ng vµ ®na 193 871 0.85 1.18 Th¸i b×nh d­¬ng 5 8 1.93 1.86 C¸c n­íc trung vµ ®«ng ©u 0.5 52 0.01 1.30 Toµn thÕ giíi 2426 6412 1.12 1.30 Tõ b¶ng trªn cho thÊy gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cña c¸c chi nh¸nh tnc ®· t¨ng nhanh ë c¸c khu vùc trªn thÕ giíi.®iÒu nµy ®· nãi lªn r»ng c¸c tnc ®· ®ãng vai trß rÊt to lín ®èi víi thóc ®Èy th­¬ng m¹i thÕ giíi.trao ®æi gi÷a c¸c chi nh¸nh trong néi bé tnc ë c¸c n­íc ngµy cµng t¨ng nhanh vµ chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cña nhiÒu n­íc.trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi chiÕn l­îc ®a quèc gia vµ t¹o ra c¸c liªn kÕt gi÷a th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ c¸c c«ng ty mÑ th­êng chuyÓn giao trùc tiÕp c¸c c«ng nghÖ nguyªn liÖu vµ dÞch vô cho c¸c chi nh¸nh cña m×nh ë n­íc ngoµi.do vËy tû lÖ xuÊt khÈu trong tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng cña c¸c chi nh¸nh tnc ë n­íc ngoµi t¨ng nhanh.tuy nhiªn trao ®æi gi÷a c¸c chi nh¸nh cña tnc th­êng ®i cïng víi gi¸ chuyÓn giao tøc lµ gi¸ c¶ kh«ng dùa trªn quan hÖ cung cÇu mµ lµ gi¸ tho¶ thuËn gi÷a c¸c chi nh¸nh trong cïng mét tnc ®iÒu nµy ®· lµm thiÖt h¹i ®Õn n­íc chñ nhµ.®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®­îc quan t©m ®èi víi nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn.nh­ vËy vai trß cña tnc ®èi víi thóc ®Èy th­¬ng m¹i thÕ giíi lµ tû träng trao ®æi cña c¸c tnc ngµy cµng lín trong tæng gi¸ trÞ th­¬ng m¹i thÕ giíi ,t¨ng c­êng kiÓm so¸t ®Ó h¹n chÕ tnc sö dông c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh­ gi¸ chuyÓn giao vµ gi¸ ®éc quyÒn, khuyÕn khÝch ®Èy m¹nh xuÊt khÈu víi c¸c khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn dÞch vô trong thu hót tnc. Thóc ®Èy ®Çu t­ n­íc ngoµi Thùc tÕ hÇu hÕt c¸c ho¹t déng ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu thùc hiÖn qua kªnh tnc.víi lîi thÕ cña m×nh vÒ nhiÒu vèn kü thuËt hiÖn ®¹i qu¶n lý tiªn tiÕn vµ m¹ng l­íi thÞ tr­êng réng lín c¸c tnc lu«n tÝch cùc ®Çu t­ ra n­íc ngoµi nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trªn ph¹m vi toµn cÇu. Trung B×nh 1985-1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ThÕ giíi 141930 158936 173761 218094 238738 316524 349227 C¸c n­íc pt 116744 114792 119692 138762 142395 205876 208226 C¸c n­íc ®ang pt 24736 41696 49625 73045 90462 96330 128141 Nam,®«ng vµ ®«ng nam ¸ 12357 21228 27668 47278 55718 65175 81214 ViÖt nam 30 229 385 523 742 2000 2156 Th¸i lan 1017 2014 2114 1730 1322 2003 2426 Xingapo 2952 4887 2204 4686 5480 6912 9440 Philippin 413 544 228 1238 1591 1478 1408 Mianma 28 238 171 149 91 115 100 Malaixia 4054 3998 5183 5006 4342 4132 5300 In®«nªxia 551 1482 1777 2004 2109 4348 7960 Campuchia 33 54 69 151 350 Brun©y 1 4 14 6 7 9 Lµo 2 7 8 30 59 88 104 Trung quèc 2654 4366 11156 27515 33787 35849 42300 Nguån ®Çu t­ chÝnh ra n­íc ngoµi lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn ,tr­íc hÕt lµ c¸c n­íc g-7 vµ mét sè n­íc ch©u ©u.fdi chiÕm mét tû träng rÊt lín trong gdp cña c¸c n­íc.n¨m 1996 tû träng fdi vµo vµ ra trong gdp thÕ giíi chiÕm 10,6%vµ 10,8%®èi víi c¸c nam vµ ®«ng nam ¸ tû träng ®ã lµ 15,8% vµ 8,1% ®èi víi viÖt nam tû träng fdi vµo trong gdp rÊt lín chiÕm tíi 40.2%.trong nh­ng n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh cña m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh tnc ®· t¨ng nhanh h×nh thøc s¸t nhËp vµ mua l¹i h¬n lµ h×nh thøc x©y dùng doanh nghiÖp míi ®Ó më réng ®Çu t­ ra thÞ tr­êng ngoµi n­íc,xu h­íng gia t¨ng viÖc s¸t nhËp vµ th«n tÝnh c¸c c«ng ty ngo¹i quèc cña tnc trong ®ã chñ yÕu ë mü vµ t©y ©u lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng g©y bïng næ ®Çu t­ n­íc ngoµi.c¬ cÊu dßng vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· thay ®æi lín do ®iÒu chØnh chiÕn l­îc kinh doanh cña tnc.víi sù ph¸t triÓn m¹nh cña thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ h×nh thøc ®Çu t­ gi¸n tiÕp ngµy cµng gia t¨ng.tnc thóc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh tù do ho¸ ®Çu t­ n­íc ngoµi th«ng qua tham gia s©u réng vµo qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ s¶n xuÊt.nhê më réng chÝnh s¸ch tù do ho¸ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y fdi ®· t¨ng lªn nhanh chãng.tnc ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi thóc ®Èy dßng vèn fdi vµo c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.tõ gi÷a thËp kû 80 c¬ cÊu ®Çu t­ gi÷a c¸c khu vùc cña tnc ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã sù thay ®æi ®¸ng kÓtheo chiÒu h­íng t¨ng m¹nh vµo c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ch©u ¸ vµ gi¶m dÇn vµo c¸c n­íc mü la tinh vµ caribª.nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· thu hót ®­îc l­îng ®Çu t­ fdi rÊt lín vÝ dô nh­ trung quèc ®· thu hót ®­îc tíi h¬n 42 tû usd n¨m 1996 vµ 45,5 tû usd n¨m 1998.nh­ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña c¸c n­íc mü-latinhvµ caribª cã sù phôc håi nhanh nªn tnc ®· t¨ng ®¸ng kÓ ®Çu t­ vµo c¸c n­íc nµy. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ t¹o viÖc lµm Tnc ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ph¸t triÓn nguån lùc lao ®éng theo hai c¸ch trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.c¸ch trùc tiÕp lµ th«ng qua c¸c dù ¸n ®Çu t­,tnc ®µo t¹o lùc l­îng lao ®éng ®Þa ph­¬ng ®Ó phôc vô cho nhu cÇu ho¹t ®éng cña dù ¸n.trong khi ®ã c¸ch gi¸n tiÕp lµ t¹o ra c¸c c¬ héi ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng lao ®éng theo ®uæi môc tiªu thu nhËp cao.ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn c¸c t¸c ®éng nµy cã vai trß rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn nguån lùc lao ®éng ®Æc biÖt lµ ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vµ qu¶n lý.®©y lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Ó n©ng cao n¨ng su©t lao ®éng ë c¸c n­íc nµy.c¸c tnc võa vµ nhá còng cã vai trß quan träng ®èi víi ®µo t¹o viÖc lµm.ë viÖt nam vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi chñ yÕu do tnc thùc hiÖn lµ mét nguån vèn quan träng ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc.víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn viÖc thu hót fdi lµ rÊt quan träng, muèn vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch x©y dùng thu hót fdi v× tnc t¸c ®éng thóc ®Èy tÝch cùc dßng fdi vµo c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn phô thuéc quan träng vµo chÝnh s¸ch vµ m«i tr­êng cña n­íc ®ã.c¸c tnc th­êng cã c¸c ho¹t ®éng trî gióp tµi chÝnh cho c¸c ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ ®µo t¹o nghÒ,qu¶n lý.,cung cÊp c¸c thiÕt bÞ khoa häc cho c¸c tr­êng ®¹i häc viÖn nghiªn cøu.x©y dùng c¸c trung t©m ®µo t¹o qu¶n lý vµ ®ång thêi còng ph¸t triÓn c¶ h×nh thøc ®µo t¹o tõ xa .tnc ®· t¹o ®­îc kho¶ng 45 triÖu lao ®éng vµo gi÷a nh÷ng n¨m1970 vµ 10n¨m sau ®¹t ®­îc gÇn 65 triÖu lao ®éng con sè nµy t¨ng lªn ®Õn 70 triÖu vµo gi÷a nh÷ng n¨m cña thËp kû 90.nh­ng nh×n chung tnc th­êng t¹o viÖc lµm ë c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô h¬n lµ trong ngµnh n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c.®iÒu ®ã ®· ph¶n ¶nh ®Æc ®iÓm cña tnc chñ yÕu ®Çu t­ trong c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô.mét sè viÖc lµm ®­îc t¹o ra mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c liªn kÕt kinh tÕ cung cÊp dÞch vô cña c¸c c«ng ty néi ®Þa.nÕu tÝnh sè viÖc lµm ®­îc t¹o ra mét c¸ch trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp th× ­íc tÝnh tnc ®· t¹o ra kho¶ng 150 triÖu lao ®éng vµ phÇn lín sè lao ®éng nµy lµm viÖc trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô .®©y lµ ®éi ngò lao ®éng quan träng ®Ó ph¸t triÓn nguån lùc lao ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi nhÊt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.phÇn lín trong sè kho¶ng 1/3 tæng viÖc lµm t¹o ra bëi tnc ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· tËp trung vµo c¸c n­íc ch©u ¸vµ mét sè n­íc ch©u mü latinhtrong nh÷ng n¨m gÇn ®©y phÇn lín sè viÖc lµm ®­îc t¹o ra bëi c¸c tnc ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn thuéc vÒ trung quèc.nguyªn nh©n quan träng lµ nhiÒu tnc ®Çu t­ vµo trung quèc lµ do cã nh÷ng h×nh thøc míi thu hót ®­îc vèn ®Çu t­.tõ nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn thÊy râ rµng tnc cã vai trß rÊt lín ®èi víi ph¸t triÓn nguån lùc vµ t¹o viÖc lµm trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi trong ®ã ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn .tuy nhiªn vai trß nµy cßn phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn lÜnh vùc ®Çu t­ cña n­íc chñ nhµvµ chiÕn l­îc c¹nh tranh cña c¸c tnc. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë viÖt nam ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia C¸c tnc ë viÖt nam cã nguån gèc tõ nhiÒu n­íc nh­ng phæ biÕn lµ tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c tnc trªn thÕ giíi ®· cho thÊy 90% sè c«ng ty cã nguån gèc tõ mét n­íc.Do ®ã c¨n cø vµo d¸nh s¸ch tªn c¸c quèc gia l·nh thæ cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo viÖt nam chóng ta cã thÓ nhËn diÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ nguån gèc cña c¸c tnc.Tõ n¨m 88-97 phÇn ®Çu t­ cña c¸c tnc ®«ng ¸ chiÕm tíi 64,8% trong sè 10 n­íc ®Çu t­ lín nhÊt vµo viÖt nam.N¨m 98 kinh tÕ ®«ng ¸ l©m vµo khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ th× møc nµy vÉn chiÕm tíi 44,9% vµ n¨m 1999 sau sù phôc håi cña c¸c nÒn kinh tÕ ®«ng ¸ møc nµy ®· t¨ng trë l¹i víi møc 60,4%.trong sè c¸c c«ng ty n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo viÖt nam th× c¸c nhµ ®Çu t­ thuéc asean chiÕm 24,56%.nh­ vËy vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi vµo viÖt nam cã nguån gèc chñ yÕu lµ c¸c nÒn kinh tÕ ch©u ¸.c¸c tnc ch©u ¸ víi phÇn lín lµ c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓnvµ hÇu hÕt c¸c n­íc nµy ®Òu chÞu sù t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ n¨m 1997 sù khã kh¨n cña c¸c tnc nµy ®· kÐo theo sù thu hÑp c¸c kho¶n ®Çu t­ míi còng nh­ sù tr× trÖ trong viÖc thùc hiÖn sè vèn ®Çu t­ ®· cam kÕt .còng v× thÕ tuy tæng møc vèn cam kÕt ®Çu t­ cña c¸c tnc ë ch©u ¸ lµ rÊt lín song møc vèn thùc hiÖn l¹i rÊt thÊp th­êng chØ ®¹t b×nh qu©n 20% trong khi møc thùc hiÖn nµy tõ c¸c tnc ©u-mü th­êng ®¹t tõ 38-70% thËm chÝ cã c«ng ty ®¹t trªn møc vèn ®· cam kÕt.cã nhiÒu lý do liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy trong ®ã n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu kÐm vµ c«ng nghÖ kü thuËt lu«n lµ nh÷ng vÊn ®Ò næi cém tõ c¸c c¸c tnc thuéc c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn hoÆc c¸c tnc ®Çu t­ vµo viÖt nam kh«ng xuÊt ph¸t tõ c«ng ty mÑ mµ lµ tõ c¸c c«ng ty thuéc thÕ hÖ thø hai nghÜa lµ tõ c¸c c«ng ty chi nh¸nh ë n­íc thø hai ®Çu t­ vµo n­íc thø ba.ph¶n ¸nh mét thùc tÕ míi cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng toµn cÇu trong néi bé c¸c tnc hiÖn nay.do quy m« kh«ng lín vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ kh«ng cao nh÷ng c«ng ty nµy th©m nhËp vµo viÖt nam theo mét chiÕn l­îc kinh doanh ®a d¹ng ho¸ do c«ng ty mÑ ®iÒu chØnh nh»m hoÆc ®Ó chuyÓn mét phÇn n¨ng lùc s¶n xuÊt thõa sang khu vùc l·nh thæ kh¸c hoÆc ph©n t¸n rñi ro gi¶m bít tæn thÊt kinh doanh hoÆc thõa hµnh c¾m nh¸nh theo hiÖu øng lµn sãng trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®Ó tËn dông c¸c lîi thÕ so s¸nh ë n­íc ®èi t¸c nh»m ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.mét lý do kh¸c c¸c tnc ch©u ¸ lu«n coi thÞ tr­êng ®«ng nam ¸ trong ®ã cã viÖt nam lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng cña hä do ®ã sù phæ biÕn cña c¸c tnc ch©u ¸ ë viÖt nam lµ ®iÒu dÔ hiÓu.®©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm bao qu¸t c¸c tnc ch©u ¸ vµ c¸c doanh nghiÖp viÖt nam sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong xö lý c¸c quan hÖ lîi Ých khi hai bªn ®Òu rÊt hiÓu nhau do gÇn gòi nhau vÒ ®Þa lý ,vÒ v¨n hãa chÝnh trÞ vÒ kinh tÕ.ë ®©y trong ho¹t ®éng cña c¸c tnc cßn hµm chøa rÊt nhiÒu nh÷ng vÊn ®Ò tÕ nhi vÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ . C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ho¹t ®éng ë viÖt nam phÇn lín ®Òu thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá Trong 500 tËp ®oµn lín nhÊt ®­îc b×nh chän hµng n¨m, ë viÖt nam cho ®Õn nay míi chØ cã 10% trong sè ®ã cã dù ¸n ®Çu t­ vµ thiÕt lËp c¸c quan hÖ giao th­¬ng hµng ho¸ dÞch vô vµ c«ng nghÖ .hiÖn tr¹ng nµy cßn nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan thø nhÊt lµ lîi thÕ so s¸nh chñ yÕu cña viÖt nam hiÖn t¹i chñ yÕu lµ lao ®éng rÎ nguyªn liÖu rÎ vµ thÞ tr­êng réng lín nh÷ng ngµnh s¶n suÊt tËn dông c¸c lîi thÕ nµy chñ yÕu lµ nh÷ng nghµnh sö dông nhiÒu lao ®éng vµ c«ng nghÖ chuyÓn giao th­êng kh«ng cao .trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸ khi lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ®· chuyÓn träng t©m sang cho c¸c nghµnh ®ßi hái cã hµm l­îng cao vÒ c«ng nghÖ vµ chi thøc th× theo l«gic cña sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ toµn cÇu phÇn x©m nhËp s©u vµo thÞ tr­êng viÖt nam chñ yÕu thuéc vÒ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.thø hai nh­ trªn ®· ph©n tÝch phÇn ®Çu t­ vµ chu chuyÓn th­¬ng m¹i ë viÖt nam ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu bëi c¸c tnc ch©u ¸.thø ba sù yÕu kÐm vÒ h¹ tÇng c¬ së vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ vÒ n¨ng lùc vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ cña phÝa viÖt nam ®ang cã nhiÒu bÊt cËp so víi yªu cÇu ®ßi hái tõ c¸c phÝa ®èi t¸c n­íc ngoµi lµ c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia lín.thø t­ cho ®Õn nay viÖt nam míi ®ang ë nh÷ng b­íc ®Çu tiªn cña tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ . ViÖt Nam ®· thu hót tncvµo hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi trong ®ã lÜnh vùc c«ng nghÖ khai th¸c vµ linh vùc kh¸ch s¹n du lÞch ®­îc coi lµ ®Þa bµn hÊp dÉn vµ thu hót nhiÒu nhÊt c¸c nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi. §Çu n¨m 99 viÖt nam ®· cÊp 33 giÊy phÐp cho c¸c tËp ®oµn dÇu khÝ lín nhÊt thÕ giíi cña c¶ 4 ch©u lôc b¾c mü ch©u ©u ch©u óc vµ ch©u ¸ theo c¸c hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm ®Ó th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa viÖt nam .lÜnh vùc kh¸ch s¹n vµ du lÞch còng tá ra lµ mét ®èi t­îng hÊp dÉn c¸c tnc.v× c¸c lÜnh vùc nµy ®Çu t­ vèn Ýt vµ thu håi vèn nhanh lîi nhuËn cao ®Æc biÖt phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.do vËy ®Õn cuèi n¨m 1998 viÖt nam ®· cã 237 dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng kh¸ch s¹n.®©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng dÞch vô dÔ sinh lêi nªn viÖt nam ®ang cè g¾ng ph¸t triÓn thu hót c¸c tnc lín vµo lÜnh vùc nµy.viÖt nam còng ®· chó träng ph¸t triÓn vµ thu hót c¸c tnc vµo linh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng .®©y lµ lÜnh v÷ dÞch cô cao cÊp nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i vµ tõ mét nÒn t¶ng kh«ng ®¸ng kÓ ®©y cßn lµ linh vùc mµ viÖt nam cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng ch©m ®i t¾t ®ãn ®Çu ®Ó thu hót nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt. Sù hiÖn diÖn cña c¸c tnc t¹i viÖt nam ®­îc tån t¹i d­íi h×nh thøc liªn doanh lµ phæ biÕn vµ ®èi t¸c liªn doanh víi c¸c n­íc tnc tõ phÝa viÖt nam l¹i phæ biÕn lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc Tõ nh÷ng n¨m 88 ®Õn n¨m 98 h×nh thøc liªn doanh chiÕm 61% sè dù ¸n vµ 70% tèng sè vèn cam kÕt ®Çu t­.sù liªn doanh gi÷a c¸c tnc lµ c¸c c«ng ty t­ nh©n c«ng ty cè phÇn víi c¸c doanh nghiÖp viÖt nam chñ yÕu lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc. ViÖt Nam ®· t¹o dùng m«i tr­êng ®Çu t­ nh»m hÊp dÉn c¸c tnc kinh doanh c«ng nghiÖp dÞch vô b»ng viÖc thu hót ®Çu t­ vµ më réng m¹nh mÏ c¸c khu c«ng nghiÖp ,khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao ViÖt Nam nhÊt thiÕt ph¶i cã n÷ng chiÕn l­îc cña riªng m×nh ®Ó thu hót hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c tnc. kh¾c phôc t×nh tr¹ng yÕu kÐm vÒ h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt vµ ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi cã thÓ ph¸t huy ngay ®­îc hiÖu qu¶ ®­îc thô h­ëng c¸c ­u ®·i cña nhµ n­íc.chÝnh phñ viÖt nam ®· ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña c¸c tnc b»ng viÖc ph¸t triÓn ®ång thêi c¶ khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt nÕu nh­ khku chÕ xuÊt h­íng chñ yÕu vµo thÞ tr­êng xuÊt khÈu th× khu c«ng nghiÖp cïng lóc cã thÓ ®¸p øng c¶ yªu cÇu xuÊt khÈu vµ yªu cÇu phôc vô thÞ tr­êng néi ®Þa.nh­ vËy viÖc x©y dùng khu c«ng nghiÖp khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghÖ cao trë thµnh tÇng c¬ së vµ khung m«i tr­êng ®Çu t­ cho mäi tnc hiªn ®¹i võa vµ nhá ®Òu cã thÓ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng viÖt nam. T¸c ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n viÖt nam C¸c tnc ngµy cµng cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi sù nghiÖp c¶i c¸ch vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ viÖt nam Sù hiÖn diÖn cña tnc ®ång nghÜa víi viÖc cung cÊp mét nguån vèn quan träng cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ cña ®Êt n­íc. C¸c tnc ®· ®ãng gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. C¸c tnc tham gia tÝch cùc vµo viÖc duy tr× nhÞp ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh cho nÒn kinh tÕ më réng xuÊt khÈu t¨ng nguån thu ng©n s¸ch. Gi¶i quyÕt sè l­îng lín lao ®éng tham gia ph¸t triÕn nguån nh©n lùc cho ®Êt n­íc Sù cã mÆt cña c¸c tnc víi tÝnh c¸ch lµ diÔn viªn vµ ®¹o diÔn chÝnh cña thÞ tr­êng kinh tÕ thÕ giíi ®· vµ ®ang lµ nh©n tè quan träng thóc ®Êy sù nghiÖp chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ tr­êng më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam . Nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ mét sè t¸c ®éng tiªu cùc cña tnc t¹i ViÖt Nam Môc tiªu cña c¸c tnc lµ lîi nhuËn thÞ phÇn doanh sè ­u thÕ c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh nã th­êng xuyªn m©u thuÉn víi môc tiªu cña chiÕn l­îc chung vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc ta lµ t¨ng tr­ëng ®ång ®Òu cao vµ bÒn v÷ng C¸c tnc lín nhÊt lµ c¸c tnc ®Õn tõ ch©u ©u vµ ch©u mü cßn dÌ dÆt trong viÖc ®Çu t­ vao viÖt nam Mét sè tnc l¹m dông c¸c ­u thÕ vÒ vèn c«ng nghÖ ®Ó thao tóng vµ g©y hËu qu¶ xÊu cho liªn doanh thËm chÝ cã tnc g©y søc Ðp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc Mét sè vÊn ®Ò yÕu kÐm trong ho¹t ®éng cña tnc nh×n tõ phÝa c«ng t¸c chuÊn bÞ vµ vai trß hç trî cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc,cã 6 vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®­îc quan t©m:khi ®· coi vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nh­ mét bé phËn cña tæng ®Çu t­ x· héi viÖc ®èi xö víi sù hiÖn diÖn cña tnc còng ph¶i b×nh ®¼ng nh­ mäi lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c trong nÒn kinh tÕ viÖt nam,c¶nh gi¸c víi nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong ho¹t ®éng cña c¸c tnc,c¸c tnc vµo viÖt nam ph¶i ho¹t ®éng theo ph¸p luËt cña ta vµ theo th«ng lÖ quèc tÕ,cÇn ph¶i lo¹i bá ch¬ chÕ h¹n ngh¹ch nhËp khÈu phøc t¹p,kho¶ng c¸ch gi÷a nguyªn t¾c ®­îc cam kÕt trong luËt ®Çu t­ víi xö lý thùc tÕ lµ qu¸ xa nhau ,c¶i c¸ch ®ång lo¹t c¸ chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi ho¹t ®éng vµ thu hót tnc ë viÖt nam Sù cÇn thiÕt ph¶i thèng nhÊt trong toµn x· héi vÒ quan ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn n­íc ngoµi vµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÔn l­îc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cßn chËm ch­a râ rµng vµ chÊt l­îng ch­a cao. HiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi HÖ thèng ph¸p luËt chÝnh s¸ch thiÕu ®ång bé ch­a ®¶m b¶otÝnh râ rµng vµ kh¶ n¨ng dù ®o¸n ®­îc cho c¸c nhµ ®Çu t­. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi fdi cßn ch­a cã t¸c ®éng thóc ®Èy høng khëi ®Çu t­ cña c¸c tnc.VÊn ®Ò ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý c«ng chøc vµ c«ng nh©n kü thuËt ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. ********************************************************************** KÕt luËn Sù ph¸t triÓn cña l­îng s¶n xuÊt d­íi t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tich tô vµ tËp trung s¶n xuÊt hinh thµnh c¸c xÝ nghiÖp cã quy m« lín trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt sù t¸c ®éng cña quy luËt kinh tÕ cña chñ nghÜa t­ b¶n nh­ quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ ,quy luËt tÝch luü..ngµy cµng m¹nh mÏ lµm biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña x· héi theo h­íng tËp trung s¶n xuÊt quy m« lín . víi sù ph¸t triÓn quan hÖ quèc tÕ lµm cho c¸c c«ng ty t­ b¶n liªn minh víi nhau s¶n xuÊt vµ ph©n phèi hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®· h×nh thµnh nªn c¸c c«ng ty ®éc quyÒn quèc tÕ .Khi nghiªn cøu sù h×nh thµnh c¸c tæ chøc ®éc quyÒn quèc tÕ nãi chung vµ c¸c tæ chøc ®éc quyÒn quèc tÕ xuyªn quèc gia nãi riªng ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù tÝch tôvµ tËp trung s¶n xuÊt.TÝch tô vµ tËp trung s¶n xuÊt ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh lµm cho c¸c nhµ ®éc quyÒn quèc gia v­¬n ra khái biªn giíi quèc gia ho¹t ®éng trªn ph¹m vi quèc tÕ thùc hiÖn ph©n chia thÕ giíi vÒ mÆt kinh tÕ.TËp trung s¶n xuÊt cã b­íc ph¸t triÓn míi th× xuÊt khÈu t­ b¶n còng ®­îc ®Èy m¹nh vµ trë thµnh c¬ së kinh tÕ quan träng cña sù më réng ph¹m vi ho¹t ®éng quèc tÕ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. ChÝnh v× thÕ em chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia,®Ó thÊy râ “b¶n chÊt vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia “trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ kh«ng nh÷ng trªn thÕ giíi mµ ngay t¹i viÖt nam nã ®ãng gãp phÇn rÊt quan träng trong viÖc t¨ng tr­ëng kinh tÕ. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10250.doc