Tìm hiểu và đánh giá về hình thức phân công và hiệp tác lao động. Nhận xét và đưa ra hướng hoàn thiện?

Tài liệu Tìm hiểu và đánh giá về hình thức phân công và hiệp tác lao động. Nhận xét và đưa ra hướng hoàn thiện?: ... Ebook Tìm hiểu và đánh giá về hình thức phân công và hiệp tác lao động. Nhận xét và đưa ra hướng hoàn thiện?

doc22 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tìm hiểu và đánh giá về hình thức phân công và hiệp tác lao động. Nhận xét và đưa ra hướng hoàn thiện?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Câu hỏi: Tìm hiểu và đánh giá về hình thức phân công và hiệp tác lao động Nhận xét và đưa ra hướng hoàn thiện? I. Cơ sở chung về ĐMLĐ 1.Mức và định mức lao động a.Khái niệm :Mức lao động là lượng lao động hợp lý nhất đươc quy định để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm hoặc 1 khối lượng công việc đảm bảo chất lượng quy định trong điều kiện tổ chức kỹ thuật sản xuất nhất định b.Các dạng mức lao đông - Møc thêi gian : Lµ ®¹i l­îng qui ®Þnh l­îng thêi gian cÇn thiÕt ®­îc quy ®Þnh ®Ó mét ng­êi hay mét nhãm ng­êi cã tr×nh ®é thµnh thaä nhÊt ®Þnh hoµn thµnh c«ng viÖc nµy hay c«ng viÖc kh¸c trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tæ chøc nhÊt ®Þnh. - Møc s¶n l­îng : Lµ ®¹i l­îng qui ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm ®­îc quy ®Þnh ®Ó mét ng­êi hay mét nhãm ng­êi cã tr×nh ®é thµnh th¹o nhÊt ®Þnh ph¶i hoµn thµnh trong mét ®¬n vÞ thêi gian víi nh÷ng ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt nhÊt ®Þnh. Møc s¶n l­îng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së møc thêi gian, chóng cã mèi quan hÖ nh­ sau : M sl = T ca M tg Trong ®ã : MSL : Møc s¶n l­îng. TCA : Thêi gian lµm viÖc ca. MTG : Møc thêi gian Tuú theo ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt mµ ng­êi ta tÝnh møc thêi gian hay møc s¶n l­îng. - Møc biªn chÕ : Lµ ®¹i l­îng qui ®Þnh sè l­îng ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é nghiÖp vô thÝch hîp ®­îc quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn mét khèi l­îng c«ng viÖc hoÆc mét chøc n¨ng lao ®éng cô thÓ trong ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt nhÊt ®Þnh. D¹ng møc nµy th­êng ®­îc x©y dùng vµ ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu ng­êi cïng thùc hiÖn mµ kÕt qu¶ kh«ng t¸ch riªng ®­îc cho tõng ng­êi. - Møc phôc vô : Lµ ®¹i l­îng qui ®Þnh sè l­îng ®èi t­îng ( m¸y mãc, thiÕt bÞ, n¬i lµm viÖc, ... ) ®­îc quy ®Þnh ®Ó mét n­êi hoÆc mét nhãm ng­êi cã tr×nh ®é thÝch hîp ph¶i phôc vô trong ®iÒu kiÖn tæ chøc kü thuËt nhÊt ®Þnh. Møc nµy th­êng ®­îc x©y dùng ®Ó giao cho c«ng nh©n phôc vô s¶n xuÊt hoÆc c«ng nh©n chÝnh phôc vô nhiÒu m¸y. Nã ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së møc thêi gian phôc vô. - Møc qu¶n lý :Lµ ®¹i l­îng qui ®Þnh sè l­îng ng­êi hoÆc bé phËn do mét ng­êi hoÆc mét nhãm ng­êi l·nh ®¹o phô tr¸ch víi tr×nh ®é thµnh th¹o vµ tr×nh ®é phøc t¹p t­¬ng øng vpÝ ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt hîp lý. -Mức tương quan:là số lượng cán bộ công nhân viên có trình độ lành nghề này hoặc chức vụ này khớp với trình độ lành nghề hoặc chức vụ khác trong điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định. - Mức lao động tổng hợp :xác định theo 1 đơn vị sản phẩm là tổng số lượng hao phí gồm lao động công nghệ ,lao động phục vụ, lao động quản lý cho 1 đơn vị sản phẩm. §Þnh møc lao ®éng chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè ®Æc biÖt lµ thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt. Ngoµi ra nã cßn chÞu t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè sau : * C¸c yÕu tè thuéc vÒ tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt. + Tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc. + §iÒu kiÖn lao ®éng. + Thêi gian nghØ ng¬i, nhu cÇu. * C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. + Søc khoÎ, tr¹ng th¸i t©m sinh lý. + Tay nghÒ, tr×nh ®é. * YÕu tè cã liªn quan ®Õn khoa häc c«ng nghÖ. + Quy tr×nh s¶n xuÊt. + N¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ. . Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra víi c«ng t¸c ®Þnh møc lµ : + §Þnh møc lao ®éng ph¶i ®­îc x©y dùng cã c¨n cø khoa häc tøc lµ ph¶i ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi s¶n xuÊt vµ ph¶i tæ chøc chôp ¶nh ngµy lµm viÖc, bÊm giê thêi gian t¸c nghiÖp. + §Þnh møc lao ®éng ®­îc x©y dùng ph¶i dùa vµo c¸c th«ng sè kü thuËt quy ®Þnh cho s¶n phÈm, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng. + Ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é phøc t¹p vµ cÊp bËc c«ng viÖc, bè trÝ lao ®éng hîp lý. + Ph¶i cã sù tham gia tÝch cùc cña c«ng nh©n ( ng­êi lao ®éng) ®Ó cã thÓ c¶i tiÕn tæ chøc lao ®éng. + Khi thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt th× ph¶i ®iÒu chØnh møc lao ®éng ®­a ra møc míi phï hîp. 2.Vai trß cña ®Þnh møc lao ®éng trong doanh nghiÖp. 2.1 §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së cña tæ chøc lao ®éng khoa häc. §Þnh møc lao ®éng víi ph©n c«ng hiÖp t¸c lao ®éng : Đối với phân công lao động: muốn phân công lao động cần biết khối lượng công việc cần thực hiện,tính chất phức tạp của công việc,yêu cầu về mặt kĩ thuật của công việc. Mức lao động thể hiện rõ ở 2 mặt : số và chất trong thực hiện công việc là cơ sở đầu tiên để tiến hành phân công lao động.Thông qua nghiên cứu kết cấu các loại HPTG cho các công việc làm bằng tay,máy,tay-máy ĐMKTLĐ còn giúp xác định việc bố trí NLĐ 1 cách phù hợp từ đó xác định được mức phân công lao động hợp lý -Đối với hiệp tác lao động: căn cứ vào các mức lao động đã được xây dựng trong từng công việc ngành nghề làm cơ sở để tiến hành tính toán nhu cầu lao động trong từng nghề để xác định đc tỷ lệ quan hệ giữa người lao động làm những nghề khác nhau thuộc các bộ phận khác nhau đảm bảo tỷ trọng cho phép. Dựa vào mức lao động để biên chế số người lao động vào các ca làm việc để đảm bảo đáp ứng được của từng đơn vị,thiết bị nơi làm việc đảm bảo sự phù hợp và tối ưu nhất.ĐMKTLĐ là cơ sở để hoàn thiệ các hình thức phân công và hiệp tác lao động. §Þnh møc lao ®éng víi tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc : Nhờ việc xây dựng mức hợp lý sẽ tìm đc ra các biện pháp trong tổ chức phục vụ NLV còn bất hợp lý,chức năng bị chồng chéo,loại bỏ thao tác động tác thừa hoặc ko cần thiết,tạo điều kiện để tính toán đúng như nhu cầu phục vụ để định biên đúng nhu cầu lao động cần phục vụ,tiết kiệm được chi phí lao động sống,tăng năng suất lao động. c. §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së cña khen th­ëng vµ kû luËt : Mức lao động là cái mốc mà người lao động cần phải đạt hoặc hoàn thành,là tiêu chuẩn để tuân theo thực hiện mứa lao động,sẽ giúp trấn chỉnh tình hình thi hành kỷ luật trong công ty. 2.2 §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së ®Ó ph©n phèi theo lao ®éng : §Þnh møc lao ®éng lµ th­íc ®o hao phÝ lao ®éng ®Ó hoµn thµnh mét khèi l­îng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. V× thÕ ®Þnh møc lao ®éng cßn lµ c¬ së ®Ó ph©n phèi theo lao ®éng. Khi tr¶ l­¬ng, ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ®­îc x©y dùng dùa vµo c¸c møc lao ®éng. C¸c møc nµy cµng chÝnh x¸c th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cµng hîp lý, tiÒn l­¬ng cµng g¾n víi gi¸ trÞ lao ®éng. Khi ng­êi lao ®éng c¶m thÊy tiÒn l­¬ng tr¶ cho hä lµ c«ng b»ng, t­¬ng xøng víi lao ®éng mµ hä bá ra th× tiÒn l­¬ng sÏ cã vai trß t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ. 2.3 §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.. §Þnh møc lao ®éng lµ mét trong nh÷ng bé phËn cña tæ chøc lao ®éng. Th«ng qua ®Þnh møc lao ®éng chóng ta thÊy ®­îc c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi hao phÝ lao ®éng, ph¸t hiÖn vµ lo¹i bá nh÷ng thao t¸c, ®éng t¸c thõa trïng lÆp, c¶i thiÖn ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt , ... . Do ®ã mµ cã thÓ t¨ng ®­îc sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong cïng mét ®¬n vÞ thêi gian. Nhê ®Þnh møc lao ®éng ph¸t hiÖn ra c«ng nh©n cã tr×nh ®é cao, ph¸t hiÖn c¸c thao t¸c s¶n xuÊt tiªn tiÕn, ®Ó h­íng dÉn gióp ®ì cho c«ng nh©n kh¸c cã tr×nh ®é thÊp h¬n ®Ó ®¹t møc cao h¬n. Nh÷ng c«ng viÖc nµy sÏ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n gãp phÇn lµm gi¶m hao phÝ lao ®éng trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm , v× thÕ lµm gi¶m ®­îc chi phÝ cho lao ®éng, gi¶m chi phÝ cè ®Þnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §ay chÝnh lµ ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ gióp c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. 2.4 §Þnh møc lao ®éng cßn lµ c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vµ t×m ra nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶ cña kÕ ho¹ch trong mét n¨m. C¨n cø vµo møc lao ®éng tÝnh ra sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cÇn thiÕt ë n¨m kÕ ho¹ch theo c«ng thøc : CNsp = SLi x Ti x Km Tn Trong ®ã : CNSP : Sè lao ®éng lµm theo s¶n phÈm. SLi : Sè l­îng s¶n phÈm lo¹i i. Ti : L­îng lao ®éng hao phÝ ®Ó lµm ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm lo¹i i. Tn : Quü thêi gian lµm viÖc b×nh qu©n cña mét c«ng nh©n lµm theo s¶n phÈm kú kÕ ho¹ch. km : HÖ sè hoµn thµnh møc. Ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc míi x¸c ®Þnh ®óng sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng cÇn thiÕt, tøc lµ kÕ ho¹ch sè l­îng ng­êi lµm viÖc. Trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp míi x©y dùng kÕ ho¹ch quü l­¬ng, kÕ ho¹ch gi¸, ... . 3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng 3.1.Nhãm ph­¬ng ph¸p tæng hîp: Ph­¬ng ph¸p thèng kª: Lµ phu¬ng ph¸p x©y dùng møc dùa vµo c¸c tµi liÖu thèng kª vÒ thêi gian hao phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh b­íc c«ng viÖc( Gièng hoÆc t­¬ng tù) ë thêi k× tr­íc. L­äng thêi gian ( s¶n l­îng) ®­îc x¸c ®Þnh lµ møc lao ®éng th­êng lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. Ph­¬ng ph¸p kinh nghiÖm: Lµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc dùa vµo kinh nghiÖm chñ quan ®· tÝch luü ®­îc cña c¸n bé ®Þnh møc, Gi¸m ®èc ph©n x­ëng hoÆc c«ng nh©n cã th©m niªn trong s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p d©n chñ b×nh nghÞ: Lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh b»ng c¸ch c¸n bé ®Þnh møc dù tÝnh b»ng thèng kª hoÆc kinh nghiÖ råi ®­a ra cho c«ng nh©n cïng th¶o luËn quyÕt ®Þnh. §Þnh møc b»ng ph­¬ng ph¸p tæng hîp gi¶n ®¬n , tèn Ýt thêi gian, trong thêi ®iÓm ng¾n cã thÓ x©y dùng ®­îc hµng lo¹t møc. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: Møc x©y dùng kh«ng chÝnh x¸c, kÕ ho¹ch kh«ng chÝnh x¸c víi tõng n¬i lµm viÖc. V× vËy c¸c ph­¬ng ph¸p trªn chØ ¸p dông trong c¸c diÒu kiÖn tæ chøc s¶n xuÊt , tæ chøc lao ®éng cßn thÊp vµ ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc kh«ng æn ®Þnh. 2.2 Nhãm c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch . a. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tÝnh to¸n: Là phương pháp định mức kỹ thuật lao động dựa trên cơ sở phân tích kết cấu của bước công việc, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hao phí thời gian làm việc, các thông tin đó được dựa vào các tào liệu tiêu chuẩn đã được xây dựng sẵn và các chứng từ kỹ thuật để tính mức thời gian của bước công việc Néi dung cña ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm: bước 1:tiến hành phân chia BCV cần định mức thành các bộ phận hợp thành về mặt công nghệ, mặt lao động,loại bỏ những bộ phận thừa thay thế những bộ phận lạc hậu bằng những bộ phận tiên tiến để xác định kết cấu BCV 1 cách họp lý nhất bước 2:tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến BCV từ đó xác định trình độ lành nghề cần có cả người lao động,máy móc thiết bị cần dùng,chế độ làm việc tối ưu và công tác tổ chức NLV hợp lý nhất từ đó tiến hành lập quy trình công nghệ chi tiết cho BCV bước 3: dựa trên quá trình công nghệ và các tiêu chuẩn hao phí về TGLV tính HPTG cho từng bộ phận của BCV.Tổng hợp các HPTG theo các bộ phận của BCV sẽ xác định đc mức. Điều kiện áp dụng : loại hình sản xuất hàng loạt lớn và vừa b.Phương pháp phân tích khảo sát: Là phương pháp định mức kỹ thuật lao động dựa trên cơ sở phân tích kết cấu bước công việc,các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí thời gian làm việc để hoàn thành các biện pháp của bước công việc,các chứng từ kỹ thuật và thực hiện kiểm soát về việc sử dụng thời gian lao động của công nhân ngay tại nơi làm việc.Bao gồm các bước: bước 1:phân chia BCV thành các Bp hợp thành về mặt công nghệ và lao động loại bỏ những bộ phận thừa ko phù hợp thay thế BP lạc hậu bằng BP tiên tiến để xác định kết cấu của BCV 1 cách hợp lý nhất bước 2: phân tích những nhân tố ảnh hửơng đến HPTG hình thành BP của từng BCV; xác định trình độ lành nghề cần thiết của NLĐ,xác định máy móc thiết bị cần dùng,chế độ làm việc tối ưu tổ chức phục vụ NLV. bước 3: tạo ra những điều kiện về tổ chức kĩ thuật đúng như quy định tại NLV; chọn công nhân đã nắm vững kĩ thuật sản xuất,có kỷ luật có tinh thần hợp tác để tiến hành làm thử công việc đó,,khi nhịp đọ sản xuất đã đi vào ổn định thì cán bộ định mữa sẽ tiến hành khảo sát HPTG của công nhân đó tại NLV bằng kỹ thuật chụp ảnh ngày làm việc và bấm giờ BCV hoặc kết hợp cả 2;căn cứ vào tài liệu khảo sát đã thu thập đc sẽ tính được mức lao động. Điều kiện áp dụng: + sản xuất hàng khối,hàng loạt lớn +sản xuất hàng loạt vừa và nhỏ.chỉ áp dụng cho những khâu sản xuất có tính chất hàng loạt hoặc nghiên cứu thời gian và thao tác làm việc tiên tiến nhằm phổ biến rộng rãi c.Phương pháp phân tích so sánh điển hình: Là phương pháp định mức kĩ thuật LĐ bằng phương pháp so sánh với mức của BCV điển hình. Điều kiện áp dụng:trong sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc đơn chiếc do sản xuất không ổn định ,quy trình công nghệ không được chi tiết do đó không đủ tài liệu để ĐMKTLĐ băng phương pháp tính toán, mặt khác do sản xuất lại luôn thay đổi sự lặp đi lặp lại của BCV không nhiều nên không thể định mức lao động băng phương pháp khảo sát do đó để có mức kịp thời đưa vao sản xuất ngay thì áp dụng phương pháp so sánh điển hình là hợp lý nhất II.Thực tế công tác định mức lao động tại công ty bánh kẹo Hải Hà: * Lịch sử hình thành của công ty bánh kẹo Hải Hà: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế là Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO), là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam. Công ty được thành lập từ năm 1960 trải qua hơn 40 năm phấn đấu và trưởng thành Công ty đã không ngừng lớn mạnh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh tốt, đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên ngành có năng lực và lực lượng công nhân giỏi tay nghề Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã tiến bước vững chắc và phát triển liên tục để giữ vững uy tín và chất lượng xứng đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng. Tiền thân là một xí nghiệp nhỏ với công suất 2000 tấn/ năm. Ngày nay, Công ty đã phát triển thành Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà với qui mô sản xuất lên tới 20.000 tấn/ năm. Các lĩnh vực hoạt động chính: - Sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước bao gồm các lĩnh vực bánh kẹo và chế biến thực phẩm - Kinh doanh xuất nhập khẩu: các loại vật tư sản xuất, máy móc thiết bị, sản phẩm chuyên ngành, hàng hoá tiêu dùng và các loại sản phẩm hàng hóa khác; - Ðầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại - Kinh doanh các ngành nghề khác không bị cấm theo các quy định của pháp luật. Công ty hiện có các nhóm sản phẩm chính sau: bánh xốp, bánh trung thu, kẹo chew, bánh quy… 1. C¸c lo¹i møc ®ang ¸p dông tai C«ng ty vµ thùc hiÖn ®Þnh møc. Do mang ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt thùc phÈm, cho nªn c¸c s¶n phÈm trong C«ng ty cã qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t­¬ng ®èi ng¾n, nªn sau mét ca lµm viÖc cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn phô tr¸ch. Nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc cho c«ng nh©n theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kÑo, C«ng ty ¸p dông møc s¶n l­îng, mức thời gian 2. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng møc trong C«ng ty. C¸c møc lao ®éng trong C«ng ty ®­îc x©y dùng trªn c¬ së sö dông kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t, ph­¬ng ph¸p thèng kª và phương pháp phân tích tính toán: c¸c møc lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p nµy ph¶i dùa trªn c¬ së kh¶o s¸t chôp ¶nh nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c lo¹i hao phÝ thêi gian lµm nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt d©y chuyÒn vµ hoµn thµnh trong thêi gian ca lµm viÖc vµ bÊm g׬ c¸c b­íc c«ng viÖc ®¬n lÎ. Ph­¬ng ph¸p thèng kª cã kÕt hîp ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tính toán ®­îc ¸p dông ®èi víi mét sè kh©u nh­ vËn hµnh lß b¸nh, gãi kÑo thñ c«ng... VÝ dô: Ph­¬ng ph¸p thèng kª §Þnh møc lao ®éng cho bé phËn vËn hµnh lß b¸nh. §Ó ®­a ®­îc ra møc c¸n bé ®Þnh møc kÕt hîp víi c¸n bé thèng kª xÝ nghiÖp, thèng kª s¶n l­îng b¸nh ra lß tõ kh©u vËn hµnh m¸y trong nhiÒu ngµy liªn tiÕp nh»m x¸c ®Þnh møc ®é æn ®Þnh cña s¶n l­îng ca cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®¹t ®­îc sau ®ã tÝnh ra s¶n l­îng b×nh qu©n trong mét ca lµm viÖc cña bé phËn ®ã. V× kh©u nµy chñ yÕu ®­îc vËn hµnh b»ng m¸y, cã d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nªn ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ hao phÝ lao ®éng cña tõng ng­êi lµ rÊt khã. Bé phËn vËn hµnh lß nµy ®­îc x¸c ®Þnh biªn lao ®éng ®­îc c¨n cø vµo yªu cÇu kü thuËt cña m¸y mãc lµ 5 ng­êi/ca vµ c¶ 5 ng­êi nµy ®Òu ®­îc ®µo t¹o vÒ m¸y kü thuËt vËn hµnh. Dùa trªn s¶n l­îng trung b×nh ca lµm viÖc c¸n bé ®Þnh møc ®­a ra møc lao ®éng cho tõng nguyªn c«ng. Theo kÕt qu¶ thèng kª qua 10 ngµy( Tõ 12/3 ®Õn 21/3/2005) t¹i XÝ nghiÖp B¸nh - s¶n xuÊt b¸nh qui H¶i Hµ cã sè liÖu nh­ sau: Ngµy 12/3/2005 S¶n l­îng: 2,3 tÊn Ngµy 13/3/2005 S¶n l­îng: 2,1 tÊn Ngµy 14/3/2005 S¶n l­îng: 2,1 tÊn Ngµy 15/3/2005 S¶n l­îng: 2,25 tÊn Ngµy 16/3/2005 S¶n l­îng: 2 tÊn Ngµy 17/3/2005 S¶n l­îng: 2,1 tÊn Ngµy 18/3/2005 S¶n l­îng: 2 tÊn Ngµy 19/3/2005 S¶n l­îng: 2,2 tÊn Ngµy 20/3/2005 S¶n l­îng: 2,15 tÊn Ngµy 21/3/2005 S¶n l­îng: 2,1 tÊn S¶n l­îng b×nh qu©n ngµy/ca ®­îc tÝnh dùa vµo c«ng thøc b×nh qu©n gi¶n ®¬n: S¶n l­îng = 2,3+2,1+2,1+2,25+2+2,1+2+2,2+2,15+2,1 = 21,3 b×nh qu©n/ca 10 10 = 2,13 tÊn/ca Tõ s¶n l­îng b×nh qu©n/ca cña c¶ bé phËn vËn hµnh lß c¸n bé ®Þnh møc ®­a ra møc s¶n l­îng cho tõng ng­êi Msl = Khèi l­îng s¶n xuÊt ra/ca = 2,13 = 0.426 tấn/CN Sè lao ®éng 5 VÝ dô: Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kh¶o s¸t §èi víi mét sè kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ tiÕn hµnh bÊm giê chôp ¶nh ®Ó ph©n lo¹i c¸c hao phÝ thêi gian nh­ kh©u nÊu kÑo, ®ãng tói b¸nh, ®ãng tói kÑo th× c¸n bé ®Þnh møc sÏ kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª. VÝ dô: §Þnh møc cho kh©u nÊu( kÑo cøng) *Kh¶o s¸t thêi gian ®Ó tiÕn hµnh ®Þnh møc cho kh©u nÊu kÑo §©y lµ kh©u mµ ng­êi lao ®éng ph¶i lµm viÖc víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nã ®­îc tæ chøc s¶n xuÊt theo quy tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, s¶n phÈm cña b­íc c«ng viÖc nµy lµ ®Çu vµo cho b­íc c«ng viÖc tiÕp theo. C¸c thao t¸c trªn mçi b­íc c«ng viÖc lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong ca lµm viÖc nªn b­íc c«ng viÖc lµ ®èi t­îng cña ®Þnh møc. _Dông cô bÊm giê: §ång hå bÊm giê,phiếu, bút _Thêi ®iÓm bÊm giê: Lóc nhÞp ®é s¶n xuÊt ®· ®i vµo æn ®Þnh tøc lµ vµo kho¶ng 8h>10h. _Lựa chọn đối tượng bấm giờ:tổ 8 người có trình độ tay nghề trung bình tiên tiến _Số lần bầm giờ: do đây là loại hình sản xuất hàng loạt vừa với công việc bằng tay máy có lượng thời gian hoàn thành các thao tác >1 phút nên theo bảng 3 số lần bấm là 5 và theo bảng 4 thì hệ số ổn định tiêu chuẩn là 1,7 PhiÕu bÊm giê TT Tªn thao th¸c BCV Thêi gian (phót)- sè lÇn bÊm) åt n 1 2 3 4 5 1 §­êng vµo nåi qua ®­êng dÉn 7,5 8 8,5 8 8,5 41,5 5 8,1 2 NÊu + trén nguyªn liÖu 6,5 7 6,5 7 6,6 33,6 5 6,72 3 Lµm nguéi, c¸n 15,5 16 15 15 15,5 77 5 15,4 4 M¸y t¹o t×nh 6 6,5 6,2 6,3 6,5 31,5 5 6,3 5 §æ sµng 5,5 5,6 5,6 5,5 5,2 27,4 5 5,48 Chôp ¶nh toµn bé ca lµm viÖc sau ®ã ph©n lo¹i thêi gian hao phÝ cña tõng lo¹i, x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp ca. Qua tæng hîp sè liÖu cã kÕt qu¶ nh­ sau: - Thêi gian chuÈn kết : 5 phót - Thêi gian nghØ ng¬i : 55 phót - Thêi gian t¸c nghiÖp, phôc vô kü thuËt ®­îc tiÕn hµnh khi t¸c nghiÖp = 7h-1h = 6h Do ®Æc ®iÓm cña toµn bé phËn nÊu cã liªn quan tùc tiÕp ®Õn bé phËn bao gãi, ®ãng tói. NÕu nÊu lµm 8h/ca th× bé phËn gãi ph¶i lµm viÖc thªm giê míi ®¶m b¶o hoµn thµnh khèi l­îng kÑo ®· nÊu. Cho nªn kh©u nÊu nµy chØ ph¶i lµm 7h/ca vµ cã thêi gian cho m¸y nghØ gi÷a mçi ca lµ 1h. *Tæng hîp ph©n tÝch kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®­a ra møc dïng thö. Qua sè liÖu thu thËp tõ ghi chÐp phiÕu chôp ¶nh bÊm giê, bé phËn ®Þnh møc tËp hîp ph©n tÝch tÝnh to¸n ®Ó ®­a ra møc cho kh©u sau. Th«ng qua phiÕu chôp ¶nh thêi gian t¸c nghiÖp ca: 6h Th«ng qua phiÕu bÊm giê b­íc c«ng viªc x¸c ®Þnh thêi gian t¸c nghiÖp chung cho c¶ kh©u b»ng c¸ch lÊy tæng c¸c trung b×nh céng sè häc ë c¸c b­íc c«ng viÖc ta cã: ttnBCV= 8,1 + 6,72 + 15,4 + 6,3 + 5,48 = 42 phót/mÎ KÕt thóc kh©u nÊu, 1 mÎ nÊu ®­îc 35 kg do c¶ 8 ng­êi trong tæ thùc hiÖn. Thêi gian t¸c nghiÖp ca cña c¶ tæ lµ: 8*360phót =2880 phót Nªn møc s¶n l­îng tÝnh cho c¶ tæ trong ca lµ: Msl = 2880 x 35 = 2400 kg/ca. 42 Sau ®ã tÝnh r¶n l­îng cho mét nguyªn c«ng nh­ sau: Møc s¶n l­îng ca 2400 Mslng­êi = = =300 kg/c«ng Sè ng­êi trong ca 8 *Áp dông vµ qu¶n lý c¸c møc lao ®éng - Sau khi møc nµy ®· ®­îc ¸p dông thö nghiÖm, công ty ¸p dông thö c¸c møc nµy vµo mét sè kh©u, bé phËn ë tõng chñng lo¹i s¶n phÈm vµ tõng kh©u s¶n xuÊt. - §èi víi nh÷ng møc míi x©y dùng nh­ møc míi cho lo¹i kÑo chew hoÆc ®èi víi c«ng nh©n míi vµo s¶n xuÊt th× cã thêi gian ®Ó ¸p dông “ møc t¹m thêi” trong vßng 3 th¸ng ®Ó ng­êi lao ®éng quen dÇn víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. - C¸n bé phô tr¸ch qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn møc ë tõng bé phËn cã thÓ th«ng qua thèng kª kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong ca cña tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn nh»m kiÓm tra sù chÝnh x¸c cña møc, ph¸t hiÖn møc sai, møc l¹c hËu vµ ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. Lóc nµy vai trß cña bé phËn thèng kª v¨n phßng c¸c xÝ nghiÖp lµ rÊt quan träng, ghi chÐp ®óng vµ kh¸ch quan víi kÕt qu¶ cña tõng bé phËn. Sau khi thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn ®Þnh møc th× phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i lËp v¨n b¶n ®Ó tr×nh gi¸m ®èc ký duyÖt.Phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ph¶i thuyÕt tr×nh lÝ do dÉn ®Õn sù thay ®æi vÒ møc qua c¸c lÇn kh¶o s¸t tr­íc ®Ó gi¸m ®èc®ång ý vµ kÝ duyÖt. - Sau ®ã møc ®­îc ban hµnh vµ ¸p dông chÝnh thøc vµo c¸c b­íc, c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Møc lóc nµy chÝnh thøc ®­îc dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng mét c¸ch chÝnh x¸c. - §iÒu chØnh møc: Víi c¸c møc kh«ng chÝnh x¸c qua theo dâi ph©n tÝch th× bé phËn ®Þnh møc l¹i tiÕn hµnh ®Þnh møc l¹i(ph©n tÝch yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn møc nh­ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc, kü thuËt...). Víi c¸c møc l¹c hËu do thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, do cÊp bËc c«ng nh©n t¨ng... k×m h·m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng còng ®­îc ®­a ra xem xÐt l¹i. ViÖc ¸p dông qu¶n lý møc míi ®­îc tiÕn hµnh vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l­¬ng, tÝnh th­ëng cho c«ng nh©n tho¶ ®¸ng , c«ng b»ng vµ cã t¸c dông t¹o ®éng lùc lao ®éng . Th«ng th­êng chu kú thay ®æi cña c¸c møc lµ 6 th¸ng - 1 n¨m. Cã nh÷ng møc rÊt æn ®Þnh theo thêi gian nh­ng bªn c¹nh ®ã cã nhiÒu møc thay ®æi rÊt nhanh do sù thay ®«Ø m¸y mãc, thiÕt bÞ,tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n. 2. §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng t¹i c«ng ty: 2.1 Ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc: ¦u ®iÓm : + C¸c ®Þnh møc lao ®éng ®­îc x©y dùng cã tr×nh tù + Víi ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc lao ®éng kh¶o s¸t ph©n tÝch th× c¸c b­íc chuÈn bÞ ®­îc tiÕn hµnh rÊt kü l­ìng. + §èi t­îng kh¶o s¸t cô thÓ cã kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ cã tr×nh ®é lµnh nghÒ nhÊt ®Þnh. + Thêi ®iÓm chän kh¶o s¸t lµ hoµn toµn hîp lý. + Møc lao ®éng ®· tÝnh to¸n ®Çy ®ñ thêi gian nhu cÇu nghØ ng¬i cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng nh»m b¶o ®¶m søc khoÎ ng­êi lao ®éng. Víi ph­¬ng ph¸p thèng kª: Ph­¬ng ph¸p nµy dÔ lµm, tèn Ýt hao phÝ thêi gian nghiªn cøu vµ dÔ hiÓu ®èi víi ng­êi lao ®éng. Nh­îc ®iÓm : không thể ghi lại được toàn bộ hao phí thời gian liên tục của từng cá nhân trong tổ nhóm mà ghi chung cho cả tổ vì vậy độ chính xác không cao 2.2 C¸ch thøc tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng : ¦u ®iÓm : - Nh×n chung bé phËn ®Þnh møc ®· thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng cña m×nh ®ã lµ x©y dùng hÖ thèng møc cã chÊt l­îng, kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ó cã ®iÒu chØnh kÞp thêi s¸t víi thùc tÕ. - C¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc ë phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ®­îc kiªm nhiÖm nghÒ theo chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi lµm gi¶m nhÑ bé m¸y qu¶n lý. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t t×nh h×nh thùc hiÖn møc ®Ó lªn chÝnh s¸ch tr¶ l­¬ng ®­îc chÝnh x¸c. V× vËy, trong suèt qu¸ tr×nh lao ®éng cña ng­êi lao ®éng cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng vµ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ng­êi c¸n bé ®Þnh møc cã thÓ gi¶i quyÕt c«ng viÖc nµy thuËn lîi . §éng viªn ng­êi lao ®éng, æn ®Þnh t©m lý cña hä ®Ó b¶o ®¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ hoµn thµnh ®Þnh møc lao ®éng ®Ò ra. - C¸n bé ®Þnh møc lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é vµ qua ®µo t¹o ®¹i häc, cã nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ ®Þnh møc lao ®éng. - C¸ch thøc tæ chøc c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c bé phËn. Nh­îc ®iÓm: - Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm kÓ trªn, do bé phËn ®Þnh møc lao ®éng trong C«ng ty cßn ph¶i kiªm nghiÖm thªm nhiÒu c«ng t¸c nh­ ®µo t¹o, tuyÓn dông... ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng nªn viÖc b¸m s¸t thùc tÕ, t×nh h×nh t¹i ph©n x­ëng kh«ng ®­îc th­êng xuyªn mµ chñ yÕu lµ dùa vµo bé phËn thèng kª qu¶n lý ph©n x­ëng. - ViÖc kiªm nghiÖm nhiÒu c«ng viÖc cïng mét lóc ®ßi hái c¸n bé kiªm nghiÖm ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, khiÕn cho c¸n bé ®Þnh møc lao ®éng khã cã thÓ tiÕn hµnh c«ng viÖc mét c¸ch toµn diÖn v× thÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh trong chÊt l­îng c«ng t¸c do kh«ng cã thêi gian chuyªn m«n vÒ mét mÆt. - Ch­a thµnh lËp héi ®ång ®Þnh møc ®Ó kiÓm tra, qu¶n lý møc mµ chñ yÕu c«ng viÖc nµy thuéc phßng lao ®éng qu¶n lý. Khi nµo thÊy cã bÊt hîp lý cña møc th× ®ßi hái cã sù thay ®æi. II, gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ®Þnh møc lao ®éng Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Þnh møc C¸c b­íc tiÕn hµnh ®Þnh møc vÉn theo tr×nh tù nh­ trªn tuy nhiªn nh­ trªn ®· ph©n tÝch ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc b»ng chôp ¶nh ë c«ng ty ch­a chØ ra thêi gian hao phÝ ë tõng bé phËn b­íc c«ng viÖc mµ chØ ®­a ra bøc tranh kh¸i qu¸t t×nh h×nh sö dông thêi gian ë c¸c kh©u. Do ®ã ë ®©y C«ng ty nªn tiÕn hµnh kh¶o s¸t chôp ¶nh ë tõng bé phËn b­íc c«ng viÖc ®Ó ®­a ra th¬× gian cô thÓ ë tõng b­íc c«ng viÖc bé phËn . 1. Hoµn thiÖn bé m¸y lµm c«ng t¸c ®Þnh møc C¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng ë C«ng ty lµ cö nh©n kinh tÕ ®­îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh kinh tÕ lao ®éng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c gi¸m s¸t, qu¶n lý s¶n xuÊt ®Þnh møc lao ®éng vµ ph©n phèi tiÒn l­¬ng. Tuy nhiªn hä vÉn kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc c¶ ®µo t¹o ph¶i tuyÓn dông nªn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng, C«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cö mét c¸n bé phô tr¸ch riªng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t thùc hiÖn møc ë c¸c xÝ nghiÖp. C«ng ty nªn lËp mét héi ®ång ®Þnh møc ®Ó ban hµnh møc hoµn chØnh vÒ nguyªn t¾c, ®¶m b¶o møc ®­a ra lµ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc vµ møc x©y dùng ®­îc ph©n tÝch ®óng chuyªn m«n, phª duyÖt vµ th¶o luËn tr­íc khi ban hµnh. T¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c h¬n n÷a gi÷ c¸c bé phËn vµ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Þnh møc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn phèi hîp, hç trî cho bé phËn ®Þnh møc ë phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng ®Ó n¾m kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ®iÒu ®é cung tiªu kÕ to¸n, c¸c ®¬n vÞ phôc vô s¶n xuÊt söa ch÷a c¬ ®iÖn ... nh»m theo dâi t×nh h×nh thùc tÕ viÖc thùc hiÖn møc theo dâi møc míi ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng møc kh«ng phï hîp. Sù phèi hîp, hç trî cña c¸c phßng ban sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé ®Þnh møc lµm viÖc kh«ng ®¬n ®éc. §èi víi møc ®­îc x©y dùng theo ph­¬ng ph¸p thèng kª cÇn n©ng cao tr×nh ®é, gi¸o dôc t­ t­ëng ®Ó thèng kª chÝnh x¸c, tû mØ vµ cÈn thËn ®¶m b¶o sè liÖu ®óng. 2.Hoµn thiÖn ph©n c«ng hîp t¸c lao ®éng. Trong c¸c ph©n x­ëng , tæ s¶n xuÊt tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng ph¶i lµ ®Òu nhau mµ ng­êi cã tay nghÒ cao , ng­êi cã tay nghÒ thÊp . Do vËy mµ kh¶ n¨ng hoµn thµnh møc cña cña mçi ng­êi lµ kh¸c nhau vµ ®iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn møc cu¶ c¶ tæ .Do ®ã ®Ó ®¹t ®­îc møc cao trong s¶n xuÊt th× ph©n c«ng lao ®éng trong tæ s¶n xuÊt ph¶i hîp lý nh»m lµm gi¶m tÝnh ®¬n ®iÖu cña s¶n xuÊt .§Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra su«n sÎ kh«ng cã t×nh tr¹ng ph¶i chê nguyªn vËt liÖu ë mét sè kh©u ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n ®­îc bè trÝ lµm sím, nh­ kh©u hoµ ®­êng, nÊu nh©n, nÊu kÑo ®Ó bé phËn gãi khi ®Õn lµm viÖc lµ cã viÖc ®Ó lµm tr¸nh thêi gian chê ®îi nguyªn vËt liÖu. Ở nh÷ng b­íc céng viÖc ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é th× bè trÝ lao ®éng thÝch hîp Bè trÝ lao ®«ng theo chøc n¨ng , møc ®é phøc t¹p cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Ph©n c«ng lao ®éng nh­ vËy sÏ lµm cho ng­êi lao ®éng kh«ng bÞ lóng tóng ,bë ngì khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®ång thêi lµm t¨ng møc ®é thµnh th¹o trong c«ng viÖc lµm cho kh¶ n¨ng hoµn thµnh møc cao h¬n . §¶m b¶o s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do ng­êi lao ®«ng kh«ng ®­îc bè trÝ ®óng n¨ng lùc së tr­êng cña m×nh 3. Hoµn thiÖn tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc NhiÖm vô chñ yÕu cña tæ chøc phôc vô n¬i lµm viÖc lµ ®¶m b¶o trang bÞ , bè trÝ s¾p xÕp hîp lý c¸c yÕu tè vËt chÊt kÜ thuËt t¹i n¬i lµm viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng khi tiÕn hµnh c«ng viÖc, gióp hä lµm viÖc an toµn, gi¶m bít thêi gian l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt . Nh­ vËy tæ chøc phôc vô trong C«ng ty nªn ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: + Mäi trang thiÕt bÞ ph¶i ®­îc cung cÊp t¹i n¬i lµm viÖc nh­ :®­êng, bét m×, b¬….nh»m lµm gi¶m thêi gian cho c«ng nh©n do ph¶i tù ®i lÊy vÒ ®Ó lµm viÖc. +QuÐt dän vÖ sinh nªn ®­îc tiÕn hµnh 3 lÇn / ca , vµo lóc ®Çu ca, gi÷a ca, cuèi ca võa tËn dông ®­îc thêi gian nghØ ng¬i cña c«ng nh©n chÝnh võa ®¶m b¶o n¬i lµm viÖc s¹ch sÏ an toµn. +C«ng nh©n söa ch÷a kÜ thôt ph¶i th­êng xuyªn cã m¹t treong ca s¶n xuÊt ®Ó khi cã sù cè th× kh¾c phôc kÞp thêi gi¶m thêi gian l·ng phÝ do tæ chøc , kÜ thuËt g©y ra. + Lao ®éng vËn chuyÓn ®­îc bè trÝ khoa häc h¬n ®Ó lµm viÖc liªn tôc trong ca ®Ó ®­a hÕt l­îng kÑo ®· nÊu xong ®i bao gãi kh«ng ®Ó cho s¶n phÈm bÞ dån nhiÒu lµm thu hÑp kh«ng gian s¶n xuÊt. +ViÖc phôc vô n­íc uèng c¨ng tin, nhµ vÖ sinh gÇn n¬i lµm viÖc ®Ó giµm thêi gian ®i l¹i kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc vµo muén ®¶m b¶o ng­êi lao ®éng tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. 4. C¶i tiÕn vµ thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - HÇu hÕt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ë xÝ nghiÖp kÑo cøng ®Òu cã tuæi ®êi h¬n 40 n¨m nªn cho ®Õn nay béc lé kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt hiÖn t¹i cô thÓ m¸y hay háng trong thêi gian lµm viÖc l·ng phÝ thêi gian s¶n xuÊt hoÆc do m¸y qu¸ cò nªn c«ng suÊt cu¶ m¸y kh«ng cao. Do vËy, nhu cÇu ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, s¶n l­îng lµm cña c«ng nh©n ë bé phËn nÊu, gãi m¸y chñ yÕu phô thuéc vµo m¸y mãc thiÕt bÞ nªn nÕu m¸y háng qu¸ l©u th× sÏ ¶nh hëng tíi tiÒn l­¬ng th¸ng cña hä. Do ®ã, C«ng ty cÇn c¶i thiÖn m¸y mãc l¹c hËu hiÖn nay qua ®iÒu tra 5/4 ®Õn15/4/2001 m¸y gãi kÑo cøng háng lµm ¶nh h­ëng tíi s¶n l­îng cña kh©u nÊu v× nÊu qu¸ nhiÒu kh«ng gãi hÕt, háng kÑo nªn s¶n l­îng nh÷ng ngµy m¸y háng lµ rÊt thÊp. Tuy nhiªn ®Ó ®æi míi, c¶i tiÕn m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt C«ng ty cµng tËp trung nghiªn cøu ba vÊn ®Ò sau : + Ph¶i dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng tÝnh chÊt c¹nh tranh c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ph¶i cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm c«ng ty sÏ ®Çu t­. + Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã vµ t­ng lai tr¸nh nhËp c«ng nghÖ qu¸ cò lçi thêi lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng lµm viÖc. + Ph¶i cã gi¶i ph¸p vµ huy ®éng vèn ®Çu t­ ®óng ®¾n tÝnh thêi gian khÊu hao m¸y mãc vµ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó thu håi vèn. C¸c h­íng chñ yÕu nh»m ®æi míi vµ ph¸t huy trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay lµ : + N©ng cao chÊt l­îng qu¶n trÞ c«ng nghÖ kü thuËt tõng b­íc qu¶n trÞ ®Þnh h­íng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 + Nghiªn cøu ®¸nh ®Ó cã thÓ chuyÓn giao c«ng nghÖ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó lµm chñ c«ng nghÖ vµ cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ra c«ng nghÖ míi. + Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ viÖc nhËp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é kü thuËt, ®iÒu kiÖn vÒ vèn. Nh»m qu¶n lý cã hiÖu qu¶. + Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tin häc trong c¸c lÜnh vùc qu¶n trÞ kü thuËt vµ qu¶n lý kinh doanh . CÇn ­u tiªn tËp trung ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ë c¸c kh©u cã m¸y mãc l¹c hËu tr­íc. Trong ®ã, ë xÝ nghiÖp kÑo cøng cÇn ®._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc25934.doc