Tình trạng nhầm lẫn với tiếng Anh khi học tiếng Pháp của sinh viên khối ngoại ngữ trường Đại học An Giang

Tài liệu Tình trạng nhầm lẫn với tiếng Anh khi học tiếng Pháp của sinh viên khối ngoại ngữ trường Đại học An Giang: ... Ebook Tình trạng nhầm lẫn với tiếng Anh khi học tiếng Pháp của sinh viên khối ngoại ngữ trường Đại học An Giang

pdf48 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Tình trạng nhầm lẫn với tiếng Anh khi học tiếng Pháp của sinh viên khối ngoại ngữ trường Đại học An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØØNG ÑAÏÏI KHOA S NGÖÔØØI TH Hoïï vaøø teâân : Nguyeããn Ng Maõõ soáá SV : DAV0114 Lôùùp : ÑH2D Teâân ñeàà taøøi nghieâân cöùùu : TÌNH TRAÏÏNG NHAÀÀM LAÃÃN TIEÁÁNG PHAÙÙP CUÛÛA SINH TRÖÔØØNG ÑAÏÏI HOÏÏC AN GI G Th An Giang, naêêm HOÏÏC AN GIANG Ö PHAÏÏM ÖÏÏC HIEÄÄN : oïïc Xuaâân Thaûûo 06 VÔÙÙI TIEÁÁNG ANH KHI HOÏÏC VIEÂÂN KHOÁÁI NGOAÏÏI NGÖÕÕ ANG IAÙÙO VIEÂÂN HÖÔÙÙNG DAÃÃN : aïïc só Huyøønh Coââng Loääc 2004 LÔØI CAÛM ÔN ===================== Qua thôøi gian tieán haønh nghieân cöùu (töø 01/04/2004 ñeán 30/06/2004), ñöôïc söï quan taâm, höôùng daãn taän tình cuûa caùc thaày coâ trong HÑKH & ÑT Tröôøng Ñaïi Hoïc An Giang, toâi ñaõ naém vöõng ñöôïc nhöõng tieâu chuaån, caùc khaâu, quy caùch tieán haønh ñieàu tra, nghieân cöùu vaø töøng böôùc ñi ñeán hoaøn thaønh baøi vieát cuûa mình. Xin chaân thaønh caûm ôn söï öu aùi, moïi ñieàu kieän thuaän lôïi maø nhaø tröôøng ñaõ taïo cho toâi trong thôøi gian vöøa qua. Beân caïnh ñoù, xin göûi lôøi caûm ôn ñeán Thö Vieän Tænh An Giang vaø Thö Vieän Tröôøng ÑHAG ñaõ daønh söï öu tieân ñaëc bieät trong vieäc cho möôïn theâm saùch vaø gia haïn theâm thôøi gian taïo cho toâi nhieàu thuaän lôïi hôn trong vieäc tham khaûo, nghieân cöùu taøi lieäu minh hoïa cho ñeà taøi. Tieáp ñeán, xin cho toâi göûi loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Huyønh Coâng Loäc, ngöôøi giaùo vieân höôùng daãn taän taâm, nhieät tình. Nhôø vaøo söï hoã trôï, giuùp ñôõ, ñoùng goùp yù kieán cuûa thaày maø toâi chænh söûa kòp thôøi nhöõng thieáu soùt, coù ñöôïc nhieàu yù töôûng, hieåu saâu saéc theâm nhieàu vaán ñeà lieân quan trong vieäc nghieân cöùu cuûa mình. Sau cuøng, xin caûm ôn taát caû caùc baïn sinh vieân ôû ba taäp theå lôùp 2D, 3D1, 3D2 cuûa tröôøng ÑHAG ñaõ nhieät tình tham gia vaø ñoùng goùp yù kieán trong baûng caâu hoûi ñieàu tra phuïc vuï cho vieäc laáy soá lieäu vaø naém tình hình hoïc Tieáng Phaùp cuûa ñeà taøi nghieân cöùu. Moät laàn nöõa, xin göûi lôøi caûm ôn chaân tình nhaát ñeán taát caû nhöõng söï giuùp ñôõ, hoã trôï cho toâi trong vieäc nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh ñeà taøi naøy. MUÏC LUÏC MUÏC ÑEÀ TRANG 1/ Phaàn I : Nhöõng vaán ñeà chung - Lyù do choïn ñeà taøi 1 - Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi 2 - Khaùch theå vaø ñoái töôïng nghieân cöùu 2 - Giaû thuyeát khoa hoïc 2 - Nhieäm vuï nghieân cöùu 2 - Giôùi haïn ñeà taøi 2 - Caùc phöông phaùp nghieân cöùu 3 2/ Phaàn II : Noäi dung nghieân cöùu I/ Cô sôû lyù luaän 1. Lòch söû vaán ñeà nghieân cöùu 4 2. Moät soá lyù thuyeát caàn naém vöõng 4 II/ Keát quaû khaûo saùt 1. Ñaëc ñieåm tình hình tröôøng ÑHAG 11 2. Vieäc hoïc Tieáng Phaùp_ nhöõng nhaàm laãn thöôøng gaëp vaø caùc höôùng khaéc phuïc 2.1 Caùch phaùt aâm 13 2.2 Ñoäng töø 18 2.3 Danh töø 20 2.4 Tính töø 21 2.5 Tính töø sôû höõu 30 2.6 Traïng töø 31 2.7 “C’est” hay “Il est” 32 3. Nhaän xeùt vaø baøi hoïc kinh nghieäm 33 3/ Phaàn III : Keát luaän 36 4/ Taøi lieäu tham khaûo 38 5/ Phaàn phuï luïc 39 PHAÀN I : NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG 1/ Lyù do choïn ñeà taøi: Ngaøy nay khoâng theå phuû nhaän söï thaät laø ñaát nöôùc ta ñang ngaøy caøng phaùt trieån ñeå theo kòp toác ñoä vuõ baõo cuûa söï buøng noå khoa hoïc coâng ngheä cuøng xu theá “toaøn caàu hoùa” cuûa theá giôùi. Hoaø cuøng nhòp ñoä nhanh choùng cuûa “hoäi nhaäp”, cuûa “toaøn caàu hoùa”ù, söï lónh hoäi ngoaïi ngöõ ñoùng vai troø cöïc kì quan troïng bôûi qua giao tieáp, giao löu, hôïp taùc deã daøng, thuaän lôïi nhôø vaøo voán ngoân ngöõ phong phuù, chuùng ta môùi coù cô hoäi tieáp thu, hoïc hoûi nhöõng tinh hoa, tieán boä cuûa caùc nöôùc baïn roài döïa vaøo ñieàu kieän thöïc teá cuûa nöôùc nhaø maø choïn loïc, öùng duïng, phoái hôïp sao cho phaùt huy ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Ñoù laø lyù do giaûi thích taïi sao chuùng ta môû caùc trung taâm ngoaïi ngöõ nhö Anh, Phaùp, Hoa, Nhaät, Haøn… khaép nôi trong caû nöôùc vaø ôû caùc tröôøng trung hoïc, cao ñaúng, ñaïi hoïc cuõng khoâng ngoaïi leä. Noùi cuï theå hôn, theá heä hoïc sinh, sinh vieân caàn trau doài, lónh hoäi toát ngoaïi ngöõ ñeå söû duïng thaät hieäu quaû trong cuoäc soáng ñang daàn tieán boä nhö hieän nay vaø trong töông lai khoâng xa hoï coù ñuû trình ñoä ñoùng goùp coâng söùc, khaû naêng cuûa mình vaøo vieäc giaûng daïy, ñaøo taïo theá heä sau thaønh ñoäi nguõ nhaân löïc doài daøo hoäi ñuû taøi ñöùc tieáp böôùc chuùng ta gaùnh vaùc troïng traùch ñöa ñaát nöôùc ngaøy moät ñi leân. ÔÛ tröôøng ÑHAG, ngoaøi moân chuyeân ngaønh laø Tieáng Anh, caùc sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ coù cô hoäi tieáp xuùc theâm moät ngoân ngöõ khaùc laø Tieáng Phaùp trong chöông trình nhaèm trang bò, laøm phong phuù theâm voán ngoaïi ngöõ cho sinh vieân töøng böôùc thöïc hieän caùc nhu caàu böùc thieát cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân, ñeå ñaït ñeán thaønh coâng nhö mong ñôïi khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng. Hieän taïi ôû tröôøng ÑHAG, khi tieáp xuùc vôùi moân Tieáng Phaùp, sinh vieân coøn gaëp nhöõng khoù khaên nhaát ñònh chöa khaéc phuïc ñöôïc do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan laãn chuû quan. Taát caû sinh vieân ñeàu coù thôøi gian daøi tieáp xuùc vôùi Tieáng Anh töø giai ñoaïn trung hoïc ñeán nay (coù sinh vieân ñaõ hoïc ngoân ngöõ naøy töø tieåu hoïc ôû caùc trung taâm, ôû caùc lôùp luyeän thi…) coù söï cheânh leäch roõ so vôùi 17,14% treân toång soá sinh vieân ñaõ töøng hoïc Tieáng Phaùp tröôùc khi vaøo tröôøng ñaïi hoïc, theâm vaøo ñoù laø söï toàn taïi cuûa nhöõng ñieåm coù luùc töông ñoàng coù luùc laïi raát khaùc bieät cuûa hai ngoân ngöõ cuøng ngöõ heä La Tinh naøy vaø caàn keå ñeán phöông phaùp hoïc ngoaïi ngöõ chöa thaät hieäu quaû neân khi hoïc Tieáng Phaùp, ôû sinh vieân thöôøng xuyeân maéc phaûi nhöõng loãi, nhöõng nhaàm laãn veà caùch phaùt aâm, caùch vieát töø vöïng, caùch chia ñoäng töø, tính töø theo gioáng, theo ngoâi… giöõa hai ngoân ngöõ vôùi nhau maø khoâng tìm ñöôïc caùc giaûi phaùp khaéc phuïc. Töø thöïc teá cho thaáy ñaây laø hieän traïng chung, laø vaán ñeà phoå bieán heát söùc böùc thieát ñaõ taïo cho toâi söï baên khoaên, höùng thuù, ham thích tìm hieåu vôùi mong muoán naém baét ñöôïc nguyeân nhaân, dieãn bieán, nhöõng nhaân toá aûnh höôûng laøm phaùt sinh vaán ñeà naøy moät caùch saâu saùt, ñuùng ñaén nhaát vaø hy voïng qua ñaây coù theå tìm hieåu, nghieân cöùu, khaùm phaù ra nhöõng giaûi phaùp toái öu nhaát khaéc phuïc vaán ñeà treân. 1 2/ Muïc ñích nghieân cöùu: - Quan saùt, tìm hieåu, phaân tích thöïc traïng hoïc Tieáng Phaùp cuûa sinh vieân ÑHAG ñeå naém nguyeân nhaân, nhöõng yeáu toá lieân quan, aûnh höôûng, laøm phaùt sinh söï nhaàm laãn ngoân ngöõ naøy vôùi Tieáng Anh. - Treân cô sôû naém baét ñöôïc nhöõng thoâng tin caàn thieát treân, nghieân cöùu, suy nghó, ñeà xuaát nhöõng phöông phaùp, thuû thuaät höõu hieäu khaéc phuïc tình traïng nhaàm laãn (nhö tìm nhöõng ñieåm gioáng hay chæ töông töï, nhöõng ñieåm hôi khaùc nhau hay traùi ngöôïc hoaøn toaøn… ) töø ñoù vöôn tôùi muïc tieâu chinh phuïc, lónh hoäi nhieàu ngoân ngöõ ôû trình ñoä ngaøy caøng cao, naâng cao kyõ naêng giao tieáp ñaùp öùng yeâu caàu cuûa toaøn xaõ hoäi. 3/ Khaùch theå vaø ñoái töôïng nghieân cöùu: - Khaùch theå: + Caùc giaùo vieân giaûng daïy Tieáng Phaùp cuûa tröôøng ÑHAG + Caùc sinh vieân thuoäc caùc khoaù 2 vaø 3 cuûa khoái ngoaïi ngöõ, chuyeân ngaønh Anh vaên tröôøng ÑHAG - Ñoái töôïng nghieân cöùu: Tình traïng nhaàm laãn vôùi Tieáng Anh khi hoïc Tieáng Phaùp cuûa sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ tröôøng Ñaïi Hoïc An Giang. 4/ Giaû thuyeát khoa hoïc: Thoâng qua vieäc tìm hieåu tình traïng nhaàm laãn vôùi Tieáng Anh khi hoïc Tieáng Phaùp cuûa sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ tröôøng Ñaïi Hoïc An Giang, treân cô sôû töøng böôùc ñi saâu vaøo caùc maët, caùc lónh vöïc nhö: caùch phaùt aâm, caùch vieát töø vöïng, caùch chia ñoäng töø, tính töø theo gioáng, theo ngoâi… cuûa Tieáng Phaùp ñoàng thôøi so saùnh vôùi Tieáng Anh ta seõ naém ñöôïc nguyeân nhaân, nhöõng nhaân toá aûnh höôûng laøm phaùt sinh vaán ñeà nghieân cöùu hay noùi cuï theå hôn ñoù laø nhöõng laàm laãn, sai soùt thöôøng gaëp giöõa hai ngoân ngöõ. Qua ñoù coù neàn taûng vöõng chaéc chæ daãn ta tìm ra con ñöôøng, nhöõng neùt rieâng bieät, nhöõng thuû thuaät phaân bieät giuùp sinh vieân ghi nhôù, öùng duïng, khaéc phuïc moät caùch hieäu quaû hôn, ñaït chaát löôïng cao hôn khi hoïc Tieáng Phaùp noùi rieâng ñaëc bieät laø laøm phong phuù theâm voán ngoân ngöõ cuûa “nhöõng ngöôøi chuû töông lai” cuûa ñaát nöôùc noùi chung. 5/ Nhieäm vuï nghieân cöùu: - Tìm hieåu tình hình hoïc Tieáng Phaùp vaø nhöõng laàm laãn thöôøng gaëp vôùi Tieáng Anh cuûa sinh vieân ÑHAG. - Ñeà xuaát caùc caùch thöùc, bieän phaùp, thuû thuaät phaân bieät nhaèm haïn cheá, khaéc phuïc nhöõng nhaàm laãn ñeå naâng cao chaát löôïng hoïc Tieáng Phaùp. - Ruùt ra moät soá keát luaän vaø suy luaän lieân quan ñeán tình hình giaûng daïy vaø hoïc taäp Tieáng Phaùp ôû tröôøng ÑHAG. 6/ Giôùi haïn ñeà taøi: - Phaïm vi: Vieäc hoïc Tieáng Phaùp vaø nhöõng khoù khaên, laãn loän thöôøng gaëp vôùi Tieáng Anh cuûa sinh vieân ngoaïi ngöõ tröôøng Ñaïi Hoïc An Giang. - Thôøi gian: töø ngaøy 01/04/2004 ñeán ngaøy 30/06/2004. - Choïn maãu ñieàu tra: Nhöõng söï hieåu sai, laãn loän maø caùc sinh vieân chuyeân ngaønh Anh Vaên tröôøng ÑHAG caùc khoaù 2, 3 ôû caùc lôùp 2D, 3D1, 3D2 (105 sinh vieân) maéc 2 phaûi trong caùc tình huoáng deã gaây nhaàm laãn thuoäc caùc lónh vöïc nghieân cöùu trong ñeà taøi (thoâng qua baûng caâu hoûi ñieàu tra). 7/ Caùc phöông phaùp nghieân cöùu: - Phöông phaùp ñoïc saùch vaø taøi lieäu: + Tìm caùc saùch, caùc taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi ôû caùc thö vieän nhö: ƒ Taøi lieäu veà taâm lyù hoïc (xaùc ñònh khaùi nieäm tö duy, trí nhôù vaø quy luaät cuûa noù, söï queân vaø caùch choáng queân, khaùi nieäm veà söï nhaàm laãn; xaùc ñònh söï hình thaønh kyõ naêng, kyõ xaûo trong hoïc taäp…) ƒ Taøi lieäu veà giaùo duïc hoïc (caùc phöông phaùp giaûng daïy cuûa giaùo vieân, caùch thöùc toå chöùc daïy hoïc, caùi coát loõi cuûa hoaït ñoäng daïy…) ƒ Caùc taøi lieäu, saùch veà Tieáng Anh, Tieáng Phaùp (ngöõ phaùp, töø vöïng, caùch phaùt aâm…) + Tieán haønh ñoïc, nghieân cöùu, toùm taét, ghi nhaän, photo caùc kieán thöùc caàn thieát phuïc vuï cho ñeà taøi nghieân cöùu. - Phöông phaùp quan saùt sö phaïm: + Thoâng qua caùc tieát daïy Tieáng Phaùp ôû lôùp, quan saùt, laéng nghe, ghi nhaän caùc nhaàm laãn gaëp phaûi cuûa sinh vieân trong chöông trình hoïc vaø nhöõng loãi sai thöôøng maø giaùo vieân löu yù cho lôùp. + Laéng nghe, ghi nhaän nhöõng lôøi khuyeân, thuû thuaät, giaûi phaùp khaéc phuïc cuûa giaùo vieân, sau ñoù ghi nhaän vaøo taäp. - Phöông phaùp ñieàu tra giaùo duïc: + Thieát laäp baûng caâu hoûi ñieàu tra (noäi dung caâu hoûi xoaùy vaøo nhöõng nhaàm laãn, sai soùt thöôøng maéc phaûi cuûa sinh vieân khi hoïc Tieáng Phaùp, caùch hoïc cuûa sinh vieân, caùch giaûng daïy cuûa giaùo vieân ôû lôùp… ñeå qua phaàn giaûi ñaùp ruùt ra ñöôïc nguyeân nhaân, nhöõng nhaân toá aûnh höôûng, khieám khuyeát trong daïy-hoïc ñuùc keát thaønh giaûi phaùp khaéc phuïc). + Tieán haønh phaân phaùt cho 105 sinh vieân ôû caùc lôùp ngoaïi ngöõ thuoäc caùc khoaù hoïc tröôøng ÑHAG ñaõ ñöôïc hoïc Tieáng Phaùp (2D, 3D1, 3D2). + Thu thaäp, xöû lyù soá lieäu vaø söû duïng vaøo noäi dung nghieân cöùu. - Phöông phaùp phoûng vaán: Thoâng qua caùc phöông phaùp treân coäng vôùi vieäc thaêm doø, hoûi yù kieán cuûa thaày coâ giaûng daïy chuyeân moân, sau ñoù toång hôïp thaønh nhöõng kinh nghieäm (hieän töôïng nhaàm laãn chuû yeáu do nhöõng nguyeân nhaân naøo?, caùch khaéc phuïc ra sao?…) nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích nghieân cöùu. 3 PHAÀN II : NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU I/ Cô sôû lyù luaän: 1. Lòch söû vaán ñeà nghieân cöùu: Caùc töø tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp ñeàu ñöôïc caáu thaønh bôûi heä thoáng chöõ caùi thuoäc ngöõ heä La Tinh. Tuy nhieân, giöõa hai ngoân ngöõ naøy coù nhieàu ñieåm coù luùc khaùc bieät, coù luùc töông töï deã taïo nhaàm laãn. Vì laø hai ngoân ngöõ giao tieáp phoå bieán cuûa theá giôùi neân töø tröôùc ñeán nay nhöõng söï nhaàm laãn thöôøng gaëp naøy ñaõ trôû thaønh ñeà taøi haáp daãn thoâi thuùc söï ñaàu tö, tìm toøi nghieân cöùu cuûa ñoâng ñaûo caùc nhaø ngoân ngöõ hoïc so saùnh. Tuy nhieân, phaàn lôùn caùc baøi nghieân cöùu ñeàu coù phaïm vi raát roäng, neâu leân caùi nhìn toång quaùt hoaëc thieân nhieàu veà lyù thuyeát chöa thaät söï ñi saâu vaøo nhöõng khía caïnh cuï theå. Tieâu bieåu nhö: - “Töï hoïc vaø söû duïng ngoaïi ngö õ” cuûa Nguyeãn Duy Coân chæ traû lôøi nhöõng caâu hoûi lieân quan ñeán vieäc so saùnh hai ngoân ngöõ Anh-Phaùp veà nhieàu phöông dieän nhö: Ñaõ bieát moät ngoaïi ngöõ maø tieáp tuïc hoïc caùc tieáng khaùc thì coù thuaän lôïi hôn khoâng?, Ñaõ bieát tieáng Anh hoïc Tieáng Phaùp coù nhieàu thuaän lôïi khoâng?, Trong töông lai, ít söû duïng Tieáng Phaùp vì tieáng Anh phoå caäp hôn, ñuùng khoâng?, Taïi sao Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp coù nhieàu töø vieát gioáng nhau theá? Beân caïnh ñoù, taùc giaû neâu moät soá töø vöïng thöôøng taïo söï nhaàm laãn (Nhöõng ngöôøi baïn giaû doái tieáng Anh-Phaùp) vaø nhöõng maãu thö tín ôû hai ngoân ngöõ Anh vaø Phaùp… - “Töø ñieån taâm lyù laâm saøng Phaùp-Anh-Vieät” cuûa Leâ Vaên Luyeän neâu ra heä thoáng gaàn 5000 töø vöïng chæ veà taâm lyù hoïc ñeå ngöôøi ñoïc thaáy ñöôïc söï khaùc nhau veà hình thöùc töø ôû lónh vöïc naøy cuûa caû ba ngoân ngöõ. - “Töø ñieån thuaät ngöõ ngoaïi giao Vieät-Anh-Phaùp” cuûa Döông Vaên Quaûng- Vuõ Döông Huaân neâu ra heä thoáng töø vöïng ôû caû ba ngoân ngöõ lieân quan ñeán vieäc giao tieáp trong vaø ngoaøi nöôùc… - Ñaëc bieät, “Tieáng Phaùp höôùng daãn töï hoïc” cuûa Suzanne A.Hershfield- Haims -Nhoùm bieân dòch Nhaân Vaên-neâu vaøi ñieåm khaùc bieät giöõa Anh-Phaùp veà caùch phaùt aâm (trang ñaàu), caùc maïo töø (trang 1), caùch thaønh laäp so saùnh hôn, so saùnh nhaát (trang 168), tính töø (trang 216), traïng töø (trang 217). Tuy nhieân, saùch chæ theå hieän söï khaùc nhau maø khoâng ñi saâu nghieân cöùu nhöõng khaû naêng gaây ra nhaàm laãn veà caùc muïc naøy ñeå ngöôøi hoïc ruùt kinh nghieäm hoaëc traùnh maéc phaûi. Do vaäy, töø nhöõng ñieåm coøn haïn cheá ñoù ñaõ taïo ñoäng löïc thoâi thuùc toâi nghieân cöùu ñeà taøi naøy döïa treân chöông trình hoïc cuûa sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ tröôøng ÑHAG nhaèm giuùp sinh vieân coù caùi nhìn thaät roõ veà ñaëc ñieåm cuûa töøng ngoân ngöõ, qua ñoù ñaït chaát löôïng cao hôn trong hoïc taäp. 2. Moät soá lyù thuyeát caàn naém vöõng: Ñeå hoïc toát, ñaëc bieät laø lónh hoäi ngoaïi ngöõ ñaït chaát löôïng cao ñoøi hoûi baûn thaân chuùng ta phaûi ñaùp öùng nhieàu tieâu chuaån nhö: sieâng naêng hoïc taäp, coù tinh thaàn tieáp 4 thu hoïc hoûi, khoâng ngaïi khoù khaên… Beân caïnh ñoù, khoâng theå khoâng keå ñeán moät soá yeáu toá heát söùc quan troïng laø: khaû naêng tö duy, trí nhôù, söï hình thaønh kyõ naêng, kyõ xaûo trong hoïc taäp ñeå thoâi thuùc, phaùt huy söï thoâng minh, tính saùng taïo, nhaïy beùn ôû ngöôøi hoïc. Thaät vaäy, ñeå ñaït ñeán ñænh cao lónh hoäi noùi chung vaø cuï theå ôû ñaây laø traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt, nhaàm laãn khi hoïc hai ngoân ngöõ Anh vaø Phaùp cuøng luùc, ngöôøi hoïc caàn böôùc ñaàu naém vöõng caùc khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, ñieàu kieän, caùc quaù trình hình thaønh cô baûn cuûa tö duy, trí nhôù, kyõ naêng, kyõ xaûo… cuõng nhö veà söï nhaàm laãn Anh-Phaùp vaø nhöõng lôøi giaûi ñaùp cho nhöõng caâu hoûi xoay quanh vaán ñeà naøy nhö sau: • Tö duy vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa tö duy (trích daãn taøi lieäu Taâm Lyù hoïc ñaïi cöông do Leâ Thanh Huøng bieân soaïn): a) Ñònh nghóa: Tö duy laø quaù trình nhaän thöùc phaûn aùnh nhöõng thuoäc tính baûn chaát, nhöõng moái lieân heä vaø quan heä coù tính chaát quy luaät cuûa söï vaät, hieän töôïng maø tröôùc ñoù ta chöa bieát. b) Ñaëc ñieåm cuûa tö duy: - Hoaøn caûnh coù vaán ñeà laø ñoái töôïng cuûa tö duy. - Tö duy söû duïng ngoân ngöõ laøm phöông tieän. - Tö duy phaûn aùnh khaùi quaùt söï vaät, hieän töôïng. - Tö duy phaûn aùnh söï vaät, hieän töôïng moät caùch giaùn tieáp. - Tö duy khoâng taùch rôøi nhaän thöùc caûm tính. c) Caùc thao taùc tö duy: - Thao taùc phaân tích-toång hôïp. - Thao taùc so saùnh. - Thao taùc tröøu töôïng hoùa-khaùi quaùt hoùa. • Trí nhôù – caùc quaù trình cô baûn cuûa trí nhôù vaø quy luaät dieãn bieán cuûa chuùng (trích daãn taøi lieäu Taâm Lyù hoïc ñaïi cöông do Leâ Thanh Huøng bieân soaïn): a) Trí nhôù: Trí nhôù laø moät quaù trình taâm lyù phaûn aùnh nhöõng kinh nghieäm cuûa caù nhaân döôùi hình thöùc bieåu töôïng-hình aûnh söï vaät, hieän töôïng ñöôïc naûy sinh trong oùc chuùng ta khi khoâng coøn söï taùc ñoäng cuûa chuùng. b) Vai troø cuûa trí nhôù: - Nhôø trí nhôù maø ta tích luõy ñöôïc kinh nghieäm soáng. - Nhôø nhaän laïi vaø nhôù laïi maø ta coù theå ñem kinh nghieäm soáng öùng duïng vaøo thöïc teá. - Khoâng coù trí nhôù ta khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc phöông höôùng thích nghi vôùi moïi giôùi. - Khoâng coù trí nhôù trong hoïc taäp thì ta khoâng theå tö duy ñöôïc. 5 c) Caùc quaù trình cô baûn cuûa trí nhôù vaø quy luaät dieãn bieán cuûa chuùng: c.1 Quaù trình ghi nhôù: laø giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa moät hoaït ñoäng nhôù cuï theå naøo ñoù laø quaù trình hình thaønh daáu veát cuûa ñoái töôïng maø ta ñang tri giaùc treân voû naõo. Coù caùc loaïi: - Ghi nhôù khoâng chuû ñònh: khoâng coù muïc ñích töø tröôùc, khoâng ñoøi hoûi söï noå löïc naøo cuûa yù chí maø döôøng nhö thöïc hieän moät caùch töï nhieân. - Ghi nhôù coù chuû ñònh: theo muïc ñích töø tröôùc, coù söï coá gaéng cuõng nhö nhöõng thuû thuaät vaø phöông phaùp ghi nhôù xaùc ñònh. + Ghi nhôù maùy moùc: döïa treân söï laëp ñi laëp laïi nhieàu laàn (taøi lieäu) moät caùch ñôn giaûn. + Ghi nhôù yù nghóa: döïa treân söï thoâng hieåu noäi dung taøi lieäu. Loaïi ghi nhôù naøy gaén lieàn vôùi tö duy con ngöôøi. - Hoïc thuoäc loøng vaø thuaät nhôù: + Hoïc thuoäc loøng laø söï keát hôïp ghi nhôù yù nghóa vôùi ghi nhôù maùy moùc döïa treân söï thoâng hieåu taøi lieäu. + Thuaät nhôù: ghi nhôù coù chuû ñònh baèng caùch taïo ra moái lieân heä beà ngoaøi ñeå ghi nhôù. c.2 Quaù trình gìn giöõ: laø quaù trình cuûng coá vöõng chaéc nhöõng daáu veát ñaõ hình thaønh ñöôïc treân voû naõo trong quaù trình ghi nhôù. c.3 Quaù trình nhaän laïi vaø nhôù laïi: - Nhaän laïi: laø söï nhôù laïi moät ñoái töôïng naøo ñoù trong ñieàu kieän tri giaùc laïi ñoái töôïng ñoù. - Nhôù laïi: laø söï taùi hieän laïi söï vaät, hieän töôïng trong oùc khi khoâng gaëp laïi chuùng. c.4 Queân vaø caùch choáng queân: - Queân: laø bieåu hieän khoâng nhaän laïi hay nhôù laïi ñöôïc hoaëc nhaän laïi, nhôù laïi sai. Söï queân thöôøng dieãn ra theo caùc quy luaät sau: + Thöôøng queân nhöõng caùi khoâng hoaëc ít coù quan heä vôùi ñôøùi soáng cuûa mình. + Coù tröôøng hôïp queân laø söï caàn thieát cho caù nhaân. + Toác ñoä queân phuï thuoäc: ƒ Khi gaëp kích thích maïnh hay kích thích môùi laï. ƒ Queân nhanh ngay sau khi hoïc vaø giaûm daàn veà sau. ƒ Nhòp ñoä queân phuï thuoäc vaøo noäi dung vaø khoái löôïng taøi lieäu. - Caùch choáng queân: + Tieán haønh oân taäp ngay sau khi hoïc. + Giaûng daïy choáng nhoài nheùt, ghi nhôù coù ñieåm töïa. + Khoâng neân oân taäp hai taøi lieäu lieân tieáp gaàn nhau. + Vaän duïng nhieàu giaùc quan tham gia vaøo oân taäp. 6 + OÂn taäp thöôøng xuyeân. + OÂn taäp phaûi keát hôïp vôùi thöïc haønh, luyeän taäp. + OÂn taäp phaûi keát hôïp vôùi nghæ ngôi. • Söï hình thaønh kyõ naêng, kyõ xaûo trong hoïc taäp (trích daãn taøi lieäu Taâm lyù hoïc löùa tuoåi vaø taâm lyù hoïc sö phaïm do Ñoã Vaên Thoâng bieân soaïn): a) Söï hình thaønh kyõ naêng: a.1 Kyõ naêng: Kyõ naêng laø khaû naêng vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà. Kyõ naêng phaûi döïa treân cô sôû lyù thuyeát. a.2 Ñaëc ñieåm: - Möùc ñoä tham gia cuûa yù chí raát cao, phaûi taäp trung chuù yù cao. - Ngöôøi ta chöa bao quaùt ñöôïc toaøn boä haønh ñoäng maø thöôøng chæ chuù yù vaøo moät phaïm vi heïp hay caùc ñoäng taùc ñang tìm. - Haønh ñoäng luoân coù söï kieåm tra cuûa thò giaùc. - Haønh ñoäng coøn coù nhieàu taùc ñoäng thöøa, toán nhieàu naêng löôïng thaàn kinh vaø cô baép maø naêng suaát thì khoâng cao. - Haønh ñoäng coøn chòu aûnh höôûng khoâng coù lôïi cuûa nhöõng kyõ xaûo cuõ. a.3 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï hình thaønh kyõ naêng: - Noäi dung cuûa baøi taäp, nhieäm vuï ñaët ra ñöôïc tröøu töôïng hoaù roõ raøng hay bò che phuû bôûi nhöõng yeáu toá phuï laøm leäch höôùng tö duy. - Taâm theá vaø thoùi quen. - Khaû naêng khaùi quaùt nhìn ñoái töôïng moät caùch toaøn theå. a.4 Söï hình thaønh kyõ naêng: Thöïc chaát cuûa söï hình thaønh kyõ naêng laø hình thaønh cho hoïc sinh naém vöõng moät heä thoáng phöùc taïp caùc thao taùc nhaèm laøm bieán ñoåi vaø saùng toû nhöõng thoâng tin chöùa ñöïng trong baøi taäp, trong nhieäm vuï vaø ñoái chieáu chuùng vôùi haønh ñoäng cuï theå. Khi hình thaønh kyõ naêng cho hoïc sinh caàn chuù yù: - Giuùp hoïc sinh bieát caùch tìm toøi ñeå nhaän ra yeáu toá ñaõ cho, yeáu toá phaûi tìm vaø moái quan heä giöõa chuùng. - Giuùp hoïc sinh hình thaønh moät moâ hình khaùi quaùt ñeå giaûi quyeát caùc baøi taäp, caùc ñoái töôïng cuøng loaïi. - Xaùc laäp ñöôïc moái lieân quan giöõa baøi taäp moâ hình khaùi quaùt vaø caùc kieán thöùc töông öùng. b) Söï hình thaønh kyõ xaûo: b.1 Kyõ xaûo: laø haønh ñoäng töï ñoäng hoùa nhôø luyeän taäp. b.2 Ñaëc ñieåm: 7 - Kyõ xaûo khoâng bao giôø thöïc hieän ñôn ñoäc, taùch rôøi khoûi haønh ñoäng coù yù thöùc phöùc taïp. - Möùc ñoä tham gia cuûa yù thöùc ít, thaäm chí coù khi caûm thaáy khoâng coù söï tham gia cuûa yù thöùc. - Khoâng nhaát thieát theo doõi baèng maét, maø kieåm tra baèng caûm giaùc vaän ñoäng. - Ñoäng taùc thöøa, phuï bò loaïi tröø, nhöõng ñoäng taùc caàn thieát ngaøy caøng chính xaùc, nhanh vaø tieát kieäm, haønh ñoäng toán ít naêng löôïng vaø keát quaû. - Thoáng nhaát giöõa tính oån ñònh vaø tính linh hoaït, coù nghóa laø kyõ xaûo khoâng nhaát thieát gaén lieàn vôùi moät ñoái töôïng hay tình huoáng nhaát ñònh. Kyõ xaûo coù theå di chuyeån deã daøng tuøy theo muïc ñích vaø tính chaát chung cuûa haønh ñoäng. b.3 Ñieàu kieän ñeå hình thaønh kyõ xaûo: Cuûng coá laø ñieàu kieän hình thaønh kyõ xaûo, nhöng cuûng coá khoâng phaûi laø vieäc laøm cô giôùi maø laø quaù trình ñieàu chænh, ruùt kinh nghieäm, hôïp lyù hoaù, toái öu hoaù. Ñeå hình thaønh kyõ xaûo caàn ñaûm baûo caùc böôùc cô baûn sau: + Moät laø, phaûi laøm cho hoïc sinh hieåu bieän phaùp haønh ñoäng. Ñieàu quan troïng laø giuùp hoïc sinh yù thöùc ñöôïc caùc thuû thuaät then choát töøng khaâu, töøng luùc vaø tuøy hoaøn caûnh. + Hai laø, luyeän taäp. Khi luyeän taäp caàn ñaûm baûo caùc ñieàu kieän: ƒ Laøm cho hoïc sinh bieát chính xaùc muïc ñích cuûa luyeän taäp. ƒ Thöôøng xuyeân kieåm tra, theo doõi. ƒ Ñuû soá laàn luyeän taäp. ƒ Baøi taäp phaûi laø moät heä thoáng xaùc ñònh, theo moät söï keá tuïc hôïp lyù, coù keá hoaïch roõ raøng vaø phöùc taïp hoùa daàn. ƒ Quaù trình luyeän taäp khoâng ñöôïc ngaét quaõng trong moät thôøi gian daøi. + Ba laø, töï ñoäng hoùa. Sau khi haønh ñoäng ñöôïc moâ hình hoùa, quaù trình thöïc hieän ñöôïc ñieàu chænh, söûa ñoåi, loaïi boû nhöõng ñoäng taùc thöøa vaø luùc naøy haønh ñoäng coù söï thay ñoåi veà chaát. Haønh ñoäng naøy coù nhöõng tính chaát sau: ƒ Bao quaùt hôn, bôùt daàn muïc tieâu boä phaän. ƒ Ñoäng taùc mang tính chaát khaùi quaùt, khoâng coù ñoäng taùc thöøa. ƒ Ñieâu luyeän, giaûm daàn söï tham gia cuûa yù thöùc, coù luùc khoâng caàn söï coù maët cuûa yù thöùc. ƒ Toác ñoä nhanh, chaát löôïng cao vaø duy trì keát quaû ñeàu ñaën. ƒ Chuyeån vaøo moät khaâu cuûa haønh ñoäng phöùc taïp vaø ñaït tieâu chuaån nhuaàn nhuyeãn cao. Chính luùc ñoù kyõ xaûo ñöôïc hình thaønh, haønh ñoäng ñaõ ñöôïc töï ñoäng hoùa. • Quan heä giöõa daïy hoïc vaø söï phaùt trieån trí tueä (trích daãn taøi lieäu Taâm lyù hoïc löùa tuoåi vaø taâm lyù hoïc sö phaïm do Ñoã Vaên Thoâng bieân soaïn): 8 Daïy hoïc vaø phaùt trieån trí tueä coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau (daïy hoïc taïo ñieàu kieän cho trí tueä phaùt trieån, phaùt trieån trí tueä döïa treân cô sôû daïy hoïc). Trong quaù trình daïy hoïc coù söï bieán ñoåi thöôøng xuyeân voán kinh nghieäm cuûa hoïc sinh, soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa heä thoáng tri thöùc, caùc naêng löïc ngöôøi daãn ñeán nhöõng naêng löïc trí tueä cuûa hoïc sinh cuõng ñöôïc phaùt trieån bôûi vì: - Trong quaù trình naém tri thöùc, hoïc sinh phaûi xaây döïng cho mình nhöõng heä thoáng haønh ñoäng trí tueä sao cho phuø hôïp vôùi heä thoáng tri thöùc ñoù. Khi heä thoáng haønh ñoäng trí tueä naøy ñöôïc cuûng coá, khaùi quaùt taïo thaønh nhöõng kyõ xaûo cuûa hoaït ñoäng trí tueä giuùp cho hoïc sinh coù khaû naêng di chuyeån roäng raõi vaø thaønh thaïo caùc phöông phaùp hoaït ñoäng trí tueä töø ñoái töôïng naøy sang ñoái töôïng khaùc ñeå nhaän thöùc vaø caûi taïo chuùng ñöôïc xem nhö moät trong nhöõng ñieàu kieän cô baûn cuûa söï phaùt trieån trí tueä. - Ngoaøi ra, trong quaù trình naém tri thöùc, nhöõng maët khaùc cuûa naêng löïc trí tueä nhö: oùc quan saùt, trí nhôù, töôûng töôïng cuõng ñöôïc phaùt trieån. Do ñoù, vieäc daïy hoïc laø moät trong nhöõng con ñöôøng cô baûn ñeå giaùo duïc vaø phaùt trieån trí tueä moät caùch toaøn dieän. - Vieäc naém vöõng tri thöùc khoâng chæ aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån naêng löïc trí tueä, maø coøn aûnh höôûng ñeán toaøn boä nhaân caùch con ngöôøi nhö: nhu caàu nhaän thöùc, höùng thuù hoïc taäp, ñoäng cô hoïc taäp, khaùt voïng tìm toøi, v.v… Ngöôïc laïi, trí tueä noùi rieâng vaø caùc chöùc naêng taâm lyù khaùc noùi chung ñöôïc phaùt trieån laïi coù aûnh höôûng trôû laïi ñeán quaù trình daïy hoïc, quaù trình lónh hoäi tri thöùc. Nhôø quaù trình phaùt trieån caùc naêng löïc trí tueä, ôû hoïc sinh ñaõ naûy sinh nhöõng khaû naêng môùi giuùp caùc em naém kieán thöùc toát hôn, ñaûm baûo chaát löôïng cao cuûa vieäc hoïc taäp. Trong quaù trình daïy hoïc, vieäc naém vöõng tri thöùc vaø phaùt trieån trí tueä taùc ñoäng qua laïi heát söùc chaët cheõ vôùi nhau. Söï phaùt trieån trí tueä vöøa laø keát quaû, vöøa laø ñieàu kieän cuûa vieäc naém vöõng tri thöùc. Do ñoù, coù theå noùi chaát löôïng, caùch thöùc, phöông phaùp giaûng daïy hieäu quaû seõ hoã trôï, goùp phaàn vun ñaép, taïo neân söï phaùt trieån trí tueä, söï lónh hoäi thaønh coâng trong hoïc taäp haïn cheá nhöõng bieåu hieän khoâng tích cöïc ôû ngöôøi hoïc nhö: söï nhaàm laãn, hieåu sai, hieåu chöa ñuùng… • Vaøi neùt veà Tieáng Anh, Tieáng Phaùp : 1. Vai troø: Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp caàn cho moïi theá heä, ñoù laø nhöõng ngoân ngöõ phoå bieán, nhöõng coâng cuï khoâng theå thieáu ñöôïc trong haønh trang cuûa caùc baïn treû, nhöõng phöông tieän giao tieáp quan troïng giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi. Cuøng vôùi tin hoïc, vieäc hoïc hai ngoaïi ngöõ naøy trôû thaønh tieâu chuaån khi tuyeån choïn nhaân vieân trong caùc thaønh phaàn kinh teá. Ñoàng thôøi noù giuùp ta coù khaû naêng töï chuû trong giao tieáp, hoïc hoûi, kinh doanh… goùp phaàn taïo ra nguoàn nhaân löïc tröïc tieáp tham gia lao ñoäng saûn xuaát phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc. 2. YÙ nghóa: thoâng qua vieäc hoïc hai ngoaïi ngöõ, chuùng ta coù ñieàu kieän : - Tieáp caän nhöõng thoâng tin khoa hoïc-kyõ thuaät hieän ñaïi, nhöõng söï kieän quoác teá… 9 - Naâng cao hieåu bieát veà ngoân ngöõ, ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø neàn vaên hoaù cuûa moät soá nöôùc noùi Tieáng Anh, Tieáng Phaùp. - Phaùt trieån trí tueä, nhaân caùch vaø phöông phaùp hoïc taäp hoã trôï cho caùc moân hoïc khaùc vaø phaùt trieån naêng löïc chuyeân moân cuûa caù nhaân sau naøy. • Khaùi nieäm söï nhaàm laãn vaø söï nhaàm laãn giöõa tieáng Anh vaø tieáng Phaùp: a) Söï nhaàm laãn: laø söï sai leäch, khoâng ñuùng ñaén trong tö duy, suy nghó do khoâng theå phaân bieät ñoái töôïng caàn chieám lónh vôùi moät hay nhieàu ñoái töôïng khaùc ñaõ bieát do giöõa chuùng coù nhöõng ñieåm töông töï, töông ñoàng… b) Söï nhaàm laãn giöõa Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp: Thöôøng baét nguoàn töø söï naém chöa vöõng, chöa theå phaân bieät roõ raøng nhöõng neùt coù luùc khaùc bieät hoaøn toaøn coù luùc laïi töông töï, töông ñoàng giöõa hai ngoân ngöõ cuøng heä La Tinh naøy daãn ñeán vieäc laãn loän, aùp duïng nhöõng quy luaät, ngöõ phaùp… cuûa ngoân ngöõ naøy vaøo ngoân ngöõ khaùc gaây ra söï sai leäch, khoâng ñuùng ñaén trong vieäc hoïc vaø söû duïng ngoaïi ngöõ. • Nhöõng daïng nhaàm laãn thöôøng gaëp giöõa Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp: Do cuøng ngöõ heä La Tinh neân giöõa hai ngoân ngöõ naøy coù nhöõng neùt gioáng, töông töï nhau coù theå nhaän thaáy raát roõ nhöng beân caïnh ñoù chuùng coù nhöõng ñaëc tröng rieâng maø neáu khoâng tìm hieåu, phaân bieät roõ raøng chuùng ta seõ deã maéc nhöõng sai laàm coù luùc nhoû nhaët nhöng coù luùc laïi nghieâm troïng phuï thuoäc vaøo möùc ñoä khaùc nhau giöõa chuùng (khaùc bieät vaøi ñieåm hay khaùc bieät hoaøn toaøn…). ÔÛ ñaây, trong baøi nghieân cöùu naøy, chuùng ta seõ tìm hieåu moät soá nhaàm laãn phoå bieán veà caùc vaán ñeà sau: caùch phaùt aâm, danh töø, tính töø, ñoäng töø, tính töø sôû höõu, traïng töø, “c’est” hay “il est”. Khi lónh hoäi hai ngoân ngöõ naøy cuøng luùc, ngöôøi hoïc khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thaéc maéc, traên trôû. Sau ñaây laø hai caâu hoûi phoå bieán cuøng lôøi giaûi ñaùp (ñöôïc choïn loïc töø quyeån Töï hoïc vaø söû duïng ngoaïi ngöõ cuûa Nguyeãn Duy Coân) seõ giuùp ta coù theå hieåu roõ hôn moái lieân quan giöõa hai ngoân ngöõ raát deã nhaàm laãn naøy: • Taïi sao Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp laïi coù nhieàu töø vieát gioáng nhau? Tröôùc heát, chuùng ta haõy tìm hieåu sô löôïc nguoàn goác cuûa Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp. Chuùng ñeàu thuoäc hoï caùc ngoân ngöõ AÁn-AÂu (Indo-European family). Tuy nhieân, Tieáng Anh laïi thuoäc nhaùnh caùc ngoân ngöõ Giecman (Germanic languages) goàm caùc tieáng Baéc AÂu, Ñöùc, Haø Lan…, coøn Tieáng Phaùp laïi thuoäc nhaùnh Roman (Romance languages) goàm caùc tieáng daãn xuaát töø tieáng La tinh daân gian thôøi ñeá cheá La Maõ nhö Italia, Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha, Rumani… Ve._.à lòch söû, naêm 1066, ngöôøi Norman ôû Phaùp xaâm chieám Anh vaø ñöa Tieáng Phaùp vaøo Anh, nhaäp vôùi tieáng goác Anglo-Saxons (goác thoå aâm Giecman) daàn daàn taïo thaønh tieáng Anh. Veà ñòa lyù, nöôùc Anh chæ caùch nöôùc Phaùp baèng eo bieån Manche. Vì vaäy, quan heä Anh, Phaùp raát gaàn 10 guõi vaø hai ngoân ngöõ naøy aûnh höôûng nhau raát nhieàu, thaäm chí coù moät boä phaän raát gioáng nhau. Ñaïi theå coù nhöõng ñieåm töông ñoàng, dò bieät sau: - Vieát gioáng hay gaàn gioáng Tieáng Anh coù nghóa nhö nhau. Loaïi naøy thuaän lôïi cho ngöôøi töï hoïc tieáng nöôùc naøy khi bieát tieáng nöôùc kia. - Vieát gioáng hay gaàn gioáng Tieáng Anh coù nghóa nhö nhau hoaëc coù nghóa khaùc nhau. Loaïi naøy khi söû duïng phaûi caån thaän. - Vieát gioáng hay gaàn gioáng Tieáng Anh coù nghóa khaùc nhau. Loaïi naøy gaây nhieàu söï sai soùt, nhaàm laãn cho ngöôøi hoïc. • Khi ñaõ bieát Tieáng Anh, hoïc Tieáng Phaùp coù nhieàu thuaän lôïi khoâng? Caâu traû lôøi laø coù nhieàu thuaän lôïi. Neáu bieát Tieáng Anh thì hoïc Tieáng Phaùp khoâng maáy khoù khaên. Caùi lôïi roõ raøng nhaát laø coù theå bieát tröôùc ñöôïc nhöõng töø vieát gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau do chuùng cuøng hoï La Tinh. Hôn nöõa, vì nhöõng lyù do ñòa lyù vaø lòch söû, quan heä Anh-Phaùp raát gaàn guõi, do ñoù ngoân ngöõ cuõng aûnh höôûng laãn nhau raát saâu ñaäm. Tuy nhieân ñaây cuõng laø “caùi baãy” khieán nhieàu ngöôøi bò maéc sai laàm hay nhaàm laãn vì söï khoâng hoaøn toaøn gioáng nghóa cuûa moät soá caëp töø vaø nhöõng ñieåm ngöõ phaùp khaùc nhau giöõa Anh-Phaùp. Ngoaøi ra, söï vöõng vaøng veà chuyeân moân, söï linh hoaït trong giaûng daïy cuõng goùp phaàn khoâng nhoû vaøo chaát löôïng hoïc taäp. Do ñoù, ngöôøi giaûng daïy caàn naém moät soá kinh nghieäm trong vieäc höôùng daãn hoïc ngoaïi ngöõ nhö sau: - Gaây cho ngöôøi hoïc höùng thuù vaø coù hieåu bieát khaùi quaùt ngay töø ñaàu veà thöù tieáng hoï choïn loïc. - Laøm cho ngöôøi hoïc töï tin laø hoï coù theå hoïc taäp toát. - Laøm cho ngöôøi hoïc bieát raèng muoán hoïc ngoaïi ngöõ thì phaûi trau doài Tieáng Vieät. - Laøm cho hoïc vieân hieåu ñöôïc caùi khaùc cô baûn cuûa ngoaïi ngöõ so vôùi Tieáng Vieät. - Neâu ñöôïc caùi hay cuûa ngoaïi ngöõ ñang hoïc vaø nhöõng caùi khoù nhöng coù bieän phaùp khaéc phuïc ñeå sinh vieân khoâng naûn. - Vaïch cho ngöôøi hoïc moät keá hoaïch thôøi gian, tö vaán veà taøi lieäu toái thieåu caàn coù, caên cöù vaøo khaû naêng tieáp thu ngoaïi ngöõ cuûa hoï. II/ Keát quaû khaûo saùt: 1) Ñaëc ñieåm tình hình tröôøng ÑHAG: 1.1 Tình hình chung - Ban Giaùm Hieäu vaø caùc phoøng ban phoái hôïp chaët cheõ, hoaït ñoäng hieäu quaû. - Tröôøng coù quy moâ lôùp hoïc, giaûng ñöôøng roäng raõi, ñuû tieän nghi phuïc vuï hieäu quaû cho vieäc hoïc. 11 - Tröôøng coù thö vieän ñieän töû hieän ñaïi hoã trôï ñaéc löïc cho vieäc hoïc cuûa sinh vieân. - Ñoäi nguõ giaûng vieân ñoâng ñaûo, nhieät tình, giaøu kinh nghieäm. - Ngoaøi caùc giôø hoïc chính khoaù, caùc khoái, khoa, tröôøng coøn toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên ngheä, theå duïc theå thao laønh maïnh cho sinh vieân vui chôi, giaûi trí… 1.2 Tình hình cuï theå * Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên lieân quan ñeán vaán ñeà nghieân cöùu: - Thuaän lôïi: + Giaùo vieân giaûng daïy Tieáng Phaùp coù chuyeân moân cao, giaøu kinh nghieäm. + Taát caû caùc sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ ñeàu ñöôïc hoïc Tieáng Phaùp trong chöông trình ñaøo taïo (hieän nay laø caùc sinh vieân thuoäc caùc lôùp 1D1, 1D2, 1D3, 2D, 3D1, 3D2). + Noäi dung giaûng daïy laø boä giaùo trình Tieáng Phaùp Le Nouveau Sans Frontieøres 1 (Le NSF 1) ñaûm baûo vieäc hoïc ngoân ngöõ cho sinh vieân vì coù nhieàu baøi taäp vieát, noùi, nghe (coù keøm baêng cassette) vaø baøi taäp heä thoáng ngöõ phaùp; ñaûm baûo khaû naêng giao tieáp vì coù nhieàu hoaït ñoäng giuùp ngöôøi hoïc luyeän noùi ñoàng thôøi hieåu ñöôïc neàn vaên hoaù Phaùp nhôø coù nhieàu taøi lieäu minh hoïa vaø hình aûnh. + Tröôøng coù thö vieän ñieän töû, phoøng lab giuùp sinh vieân tìm hieåu theâm, luyeän caùc kyõ naêng nghe, noùi… thaønh thaïo. + Caùc toái thöù 3 – 5 – 7 haøng tuaàn trung taâm ngoaïi ngöõ cuûa tröôøng coù caùc lôùp daïy Tieáng Phaùp theo saùt chöông trình hoïc. - Khoù khaên : + Soá löôïng giaùo vieân giaûng daïy boä moân Tieáng Phaùp coøn ít (hai giaùo vieân). Do ñoù, thieáu löïc löôïng toå chöùc caùc buoåi giao löu, caâu laïc boä noùi Tieáng Phaùp, trao ñoåi kinh nghieäm… + Tröôøng chöa coù chuyeân ngaønh Tieáng Phaùp ñeå ñi saâu giaûng daïy ngoân ngöõ naøy. + Nhieàu sinh vieân khoái ngoaïi ngöõ (chuyeân ngaønh Anh Vaên) coøn xem nheï moân Tieáng Phaùp vì cho laø moân hoïc phuï daãn tôùi lô laø, thieáu taäp trung… Töø vieäc naém baét nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên treân chuùng ta seõ töøng böôùc khaéc phuïc, chænh söûa ñeå naâng cao chaát löôïng hoïc taäp moân Tieáng Phaùp cho sinh vieân cuûa tröôøng trong töông lai. 2) Vieäc hoïc Tieáng Phaùp - nhöõng nhaàm laãn thöôøng gaëp vôùi Tieáng Anh vaø caùc höôùng khaéc phuïc: 12 2.1 Caùch phaùt aâm: 2.1.1 Neùt töông ñoàng vôùi Tieáng Anh: - Töø vöïng cuûa caû hai ngoân ngöõ ñeàu caáu thaønh bôûi heä thoáng 26 chöõ caùi thuoäc ngöõ heä La tinh : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z - Coù nhöõng töø gioáng nhau caû hình thöùc vaø ngöõ nghóa (important: quan troïng, football: boùng ñaù…) hoaëc töông töï nhau daãn tôùi vieäc khi tieáp xuùc caùc töø môùi Tieáng Phaùp laàn ñaàu, sinh vieân chuyeân ngaønh Anh vaên vaãn coù theå ñoaùn ñöôïc chính xaùc nghóa cuûa chuùng (actor (A) / acteur (P): dieãn vieân, professor (A) / professeur (P): giaùo sö, blue (A) / bleu (P): maøu xanh da trôøi…). - Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp coù nhieàu aâm töông töï (nhö aâm[∂] trong recevoir (P) vaø strawberry(A)…) 2.1.2 Khaùc: - Caùch phieân aâm caùc kí töï trong baûng chöõ caùi khaùc nhau. Ví duï : - Tieáng Anh : A [ei], B [bi ] , C [si] … - Tieáng Phaùp : A [a] , B [be], C [se] … - Maëc daàu coù cuøng soá löôïng chöõ caùi nhöng soá löôïng aâm trong Tieáng Anh vaø Tieáng Phaùp khaùc nhau: ÔÛ Tieáng Anh, coù 44 aâm chia thaønh : ƒ Vowels (nguyeân aâm) : i: , i, ª, ∗, e, ∂,:, C:, æ,٨, ⎯, ◊, I∂,eI, ς, 0, Ω, Φ, ϒ, . ƒ Consonants (phuï aâm) : p, b, t, d, , d¦, k, g, f, v, θ, ð,s,z,∫, ¦, m, n, ŋ, h, i, r,w,j. ÔÛ Tieáng Phaùp, coù 36 aâm chia thaønh: ƒ Voyelles (nguyeân aâm): a, ℘, e, ε, i, C, o, u, y,œ, ø, ∂, aõ, , oõ, . ƒ Semi-voyelles (baùn nguyeân aâm): j, ч, w. ƒ Consonnes (phuï aâm): p, t, k, b, d, g, f, v, s, z, ¦, ∫, l, r, m, n, л. - Trong Tieáng Anh, nhöõng phuï aâm cuoái töø phaûi phaùt aâm thaät chuaån (nhö /t∫/ trong watch [w◊t∫]) trong khi trong Tieáng Phaùp nhöõng phuï aâm cuoái töø khoâng ñöôïc phaùt aâm (nhö grand [graõ]) ngoaïi tröø c, f, l vaø q, r. Ví duï: neuf [nœf], fleur [flœr]… (tuy nhieân r trong caùc ñoäng töø taän cuøng baèng –er khoâng ñöôïc phaùt aâm. Ví duï: marcher [mar∫e]). - Moãi töø vöïng cuûa Tieáng Anh (khi phieân aâm) coù moät daáu nhaán (stress) ôû moät vò trí aâm tieát (syllable) nhaát ñònh. Trong Tieáng Phaùp, töø vöïng khoâng coù daáu nhaán maø phaàn lôùn troïng aâm naèm ôû aâm tieát cuoái. Ví duï : demand (A) [di’m⎯nd] : yeâu caàu nhöng demander (P) [d(∂)maõde]: xin, thænh caàu. - Coù nhöõng aâm Tieáng Anh khoâng toàn taïi trong Tieáng Phaùp vaø ngöôïc laïi, trong khi ñoù moät soá aâm Tieáng Phaùp coù chöùa moät soá nguyeân aâm vaø phuï aâm laïi 13 khaùc vôùi aâm Tieáng Anh coù chöùa cuøng nguyeân aâm vaø phuï aâm (chaúng haïn, khoâng coù aâm [h] trong Tieáng Phaùp, ch trong Tieáng Phaùp gioáng aâm [∫] Tieáng Anh). Ngoaøi ra, trong Tieáng Phaùp coù nhöõng phuï aâm ñöôïc phaùt aâm khaùc ñi khi nguyeân aâm ñi keøm theo sau thay ñoåi (trích Tieáng Phaùp höôùng daãn töï hoïc cuûa nhoùm bieân dòch Nhaân Vaên): ƒ c khi ñöùng tröôùc caùc nguyeân aâm e, i, y thì phaùt aâm [s] nhö: ce, merci…) nhöng khi ñöùng tröôùc caùc nguyeân aâm o, a, u thì phaùt aâm [k] nhö: cafeù, compeùtent. ƒ g khi ñöùng tröôùc caùc nguyeân aâm e, i, y thì phaùt aâm [¦] nhö: garage nhöng khi ñöùng tröôùc caùc nguyeân aâm a, o, u thì phaùt aâm [g] nhö : garage. ƒ gn ñöôïc phaùt aâm [л]nhö: renseignement. ƒ ll khi thì ñöôïc phaùt aâm [j] nhö: travailler, khi thì phaùt aâm [l] nhö: ville. ƒ qu ñöôïc phaùt aâm [k] nhö : que, quelle, musique. ƒ x khi ñöùng tröôùc phuï aâm thì phaùt aâm [ks] nhö: excellent nhöng khi ñöùng tröôùc nguyeân aâm thì phaùt aâm [gz] nhö: examen. - Trong Tieáng Anh, vieäc noái phuï aâm keát thuùc moät töø vôùi nguyeân aâm baét ñaàu töø theo sau coù hieän höõu nhöng khoâng baét buoäc vaø thöôøng xaûy ra khi giao tieáp ôû toác ñoä nhanh trong ngoân ngöõ thöôøng ngaøy (rapid colloquial speech). Ví duï: I like him [laik’im]. Tuy nhieân, trong Tieáng Phaùp, tröôøng hôïp naøy goïi laø la liaison (noái). Döôùi ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp baét buoäc vaø nhöõng tröôøng hôïp hoaøn toaøn khoâng ñöôïc pheùp (toång hôïp döïa treân saùch Grammaire progressive du Français cuûa Maia Greùgoire – Odile Thieùvenaz – Elisabeth Franco): a) Baét buoäc : - Ñaïi töø nhaân xöng + ñoäng töø. Ví duï: Ils aiment - Ñoäng töø + ñaïi töø nhaân xöng. Ví duï: aiment-ils - Tính töø + danh töø. Ví duï: vieux arbres - Traïng töø ngaén + tính töø. Ví duï: treøs intelligent - Sau sans. Ví duï: Sans avis - Sau est. Ví duï: C’est inteùrressant b) Hoaøn toaøn khoâng gheùp noái: - Sau et. Ví duï: Il est gentil et intelligent - Tröôùc moät h baät hôi nhö trong Hollande, haricot… Ví duï: les harricots, les Hollandais 14 c) Khi noái, caùc aâm sau seõ thay ñoåi: - s ôû cuoái moät töø ñoåi thaønh z. Ví duï: ils acheøtent - x trôû thaønh z. Ví duï: beaux hommes - d thaønh t. Ví duï: un grand ami - f thaønh v. Ví duï: neuf ans 2.1.3 Söï nhaàm laãn : Do khoâng naém soá löôïng vaø caùch ñoïc caùc aâm cuûa töøng ngoân ngöõ (coù söï khaùc bieät raát roõ) daãn ñeán vieäc phaùt aâm sai maø phoå bieán nhaát, thöôøng gaëp nhaát laø duøng caùch phieân aâm Tieáng Anh ñeå phaùt aâm caùc töø Tieáng Phaùp (chieám soá löôïng 63,8%) (caâu 4). Ví duï : apartment (TA) [∂’p⎯tm∂nt] Tieáng Phaùp coù töø appartement, sinh vieân phaùt aâm[∂’p⎯tm∂nt] quen thuoäc theo Tieáng Anh thay vì phaûi ñoïc [apaRt∂maõ]. 2.1.4 Thöïc traïng vaø giaûi phaùp khaéc phuïc : - Thöù nhaát, do sinh vieân coøn daønh ít söï ñaàu tö cuõng nhö chöa coù phöông phaùp hoïc tích cöïc moân Tieáng Phaùp (35,3% khoâng coù töï ñieån Tieáng Phaùp (caâu 5), chæ 19% xem laïi baøi hoïc ngay ôû nhaø sau buoåi hoïc chính thöùc coøn phaàn ñoâng coøn laïi oân baøi tröôùc ngaøy coù tieát hoïc tôùi hoaëc tröôùc kieåm tra, caùc kì thi… (caâu 33)) neân keát quaû laø vieäc nhaàm laãn xaûy ra khaù thöôøng xuyeân. Töø ñaây höôùng khaéc phuïc hieäu quaû cho sinh vieân laø: + caàn xem laïi baøi ôû nhaø ngay trong ngaøy hoâm ñoù vì neáu oân laïi trong ngaøy thì nhöõng thoâng tin naøy seõ khaéc saâu vaøo taâm trí vaø ôû giôø hoïc chính thöùc keá tieáp ta seõ deã daøng tieáp thu baøi hoïc. + caàn trang bò theâm caùc saùch, taøi lieäu veà Tieáng Phaùp (coù lieân quan hoaëc môû roäng theâm chöông trình hoïc ôû lôùp) sau ñoù so saùnh vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ coù veà Tieáng Anh keát hôïp cuøng vôùi söïï hoã trô,ï giuùp ñôõ cuûa giaùo vieân boä moân ñeå naém vöõng hôn nhöõng ñieåm khaùc nhau cô baûn Anh-Phaùp. - Thöù hai, qua ñieàu tra cho thaáy sinh vieân coù söï ghi nhôù khaù maùy moùc caùch phaùt aâm moät töø Tieáng Phaùp (34,3% nhaåm ñoïc vaøi laàn ñeå nhôù, 30,5% ghi chuù caùch phaùt aâm baèng Tieáng Vieät (caâu 1)) ñoàng thôøi 22,8% khoâng hieåu caùch phieân aâm cuûa caùc töø Tieáng Phaùp trong töï ñieån (caâu 5) vaø 31,4% sinh vieân ñoàng yù raèng seõ nhôù laâu moät töø Tieáng Phaùp baèng caùch bieát ñoïc töø ñoù chính xaùc (caâu 2). Do ñoù, ñieàu caàn thieát ñaët ra ôû ñaây laø giaùo vieân boä moân neân: ƒ Daïy cho sinh vieân caùch ñoïc caùc kí töï trong baûng chöõ caùi vaø caùch phaùt aâm chuaån caùc töø vöïng Tieáng Phaùp nhaèm naâng cao daàn caùc kyõ naêng (ñoïc, noùi). 15 ƒ Daïy cô baûn hay khaù chuyeân saâu (neáu coù ñieàu kieän) veà nhöõng kí hieäu phieân aâm cuûa töø (nhö [aõ] laø nguyeân aâm gì? ñoïc nhö theá naøo? cho ví duï moät soá töø coù aâm ñoù…). Cuï theå hôn, Tieáng Phaùp coù 36 aâm vaø 26 kí töï. Caùc nhaø ngoân ngöõ hoïc, ngöõ aâm hoïc ñaõ laäp ra BAÛNG PHIEÂN AÂM MAÃU TÖÏ, do Hoäi ngöõ aâm hoïc quoác teá chuû tröông (trích saùch Ngöõ phaùp Tieáng Phaùp cuûa Quoác Bình _ Quang Minh bieân soaïn). Baûng naøy coùù ñaày ñuû caùc aâm, giaùo vieân coù theå caên cöù vaøo ñoù daïy cho sinh vieân yù nghóa vaø caùch ñoïc chính xaùc chuùng ñeå töø ñoù coù theå sinh vieân coù theå töï hieåu, töï nghieân cöùu, tìm ra caùch phaùt aâm cuûa töø vöïng thoâng qua vieäc tra cöùu töï ñieån, khuyeán khích vieäc töï hoïc, taïo söï ghi nhôù hieäu quaû: AÂm Ví duï Chöõ Nguyeân aâm thuoäc veà mieäng (voyelles orales) [a] a ngaén [℘] a daøi [e] e kín [ε] e môû [ i] i ngaén hay daøi [C] o môû [o] o kín [u] ou [y] u [œ] eu môû [ø] eu kín [∂ ] e caâm lac moi, moyen, moelle bas, paâte, paille, douceaâtre froid, poeâle eùteù, chanter, pays, je chantai, oedeøme, oenologie, oedipe sec, meøre, meâme, Noël,peine, aime, fraîche, j’aimais, jamais si, île, cypreøs, naðf note, or, bonne, robe, Paul chose, voâtre, Paule, eau fou, outil, goût, août rue, mur, mûr, il eut, il a eu peuple, jeunes, moeurs, boeuf, oeil peu, aveu, jeûne, noeud remis, tu seras, tu chantes a oi, oy, oe ( = [wa]) a, aâ, a(i), (e) aâ, oi, oeâ ( = [wa]) eù, er, ay, ai oe e, eø,eâ, ë, ei ai, aî, ais i, î, y, ð o, au o, oâ, au, eau ou, oû, aoû u, û, eu eu, oeu, oe(i) eu, eû, oeu e Nguyeân aâm thuoäc veà muõi (voyelles nasales) [aõ] a muõ an, champ, en, emballeù, paon, taon, faon an, am, en, em aon 16 [] e muõ [õ] o muõ [] eu muõ fin, brin, impur, bien, main, saint, faim, dessein, syntaxe, nymphe son, nom, ombre, unguifeøre un, brun, parfum, aø jeun in, im, en, ain, aim, ein, yn, ym on, om, un un, um, eum Baùn nguyeân aâm (semi-voyelle) [j] i phuï aâm [ч] u phuï aâm [w] ou phuï aâm e pied, aðeul, yeux, bail, maille lui, nuit, huit, puits, hueùe oui, fouet, ouest, roi, squale i, ð , y, il, ill u ou, oi (= oua), u(a) Phuï aâm (Consonnes) [p] pe [t] te [k] ke [b] be [d] de [g] gue [f] fe [v] ve [s] se [z] ze [¦] je [∫] che [l] le [r] re [m] me [n] ne [л]gne peu, peøre, prendre, apporter teâte, toi, theùaâtre, atheùe, attendre cas, cinq, que, accuser, kilo, accent, bachante, archaðque, schizophreøne baba, beùbeù, bonbon abbeù, abbatiale, abbesse dur, dedans, addition, adducteur goût, vogue, gueâpe, gnome, diagnostic fer, affaire, phare, physique valve, verve, aviver, wagon., Wisigoth se, ce, leçon, six, ration, rassis, science, sceau azur, zeøbre, raison, blizzard, sixieøme jeu, aâge, rangeons, genou, gîte chat, chou, archives, shah, scheùma, schisme le, la, bal, sale, salle rare, rire, arreât, terrain me, maman, grammaire, mammifeøre ni, non, cane, nenni, naine, canne digne, peigne, agneau, baignade, besogne p, pp t, th, tt c, q, qu, cc, k, cc, cch ch b, bb d, dd g, gu, g(n) f, ff, ph v, w s, c, ç, x, t(i), ss, sc z, s, zz, x j, g ch, sh, sch l, ll r, rr m, mm n, m gn 17 Ngoaøi ra, Tieáng Phaùp coøn coù caùc daáu ( les accents) ñaët treân nguyeân aâm. Coù 3 loaïi: daáu saéc (l’accent aigu), daáu huyeàn (l’accent grave), daáu muõ (l’accent circonflexe) thöôøng gaây khoù khaên cho ña soá sinh vieân trong caùch phaùt aâm. Do ñoù caàn naém caùc quy luaät veà daáu ñeå coù caùch phaân bieät vaø phaùt aâm cho ñuùng: - l’accent aigu treân chöõ e (eù) chæ aâm [e] (appeùtit, meùlanger, fatigueù…), l’accent grave treân chöõ e (eø) chæ aâm [ε ] môû (acheøte, leøve, infirmieøre…). - l’accent circonflexe coù nguoàn goác khaùc nhau: noù thay theá cho chöõ s töø nguyeân (eùtymologique) hay ñoâi khi phieân (transcrit) laïi moät aâm xöa cuõ vaø keùo daøi cuûa vaøi nguyeân aâm: hoâpital, hoâtel… Cuõng coù tröôøng hôïp noù duøng ñeå phaân bieät nhöõng töø ñoàng aâm (taâche: coâng vieäc vaø tache: veát baån; notre, votre: tính töø sôû höõu vaø noâtre, voâtre: ñaïi töø; sur: ôû treân vaø sûr: chaéc chaén…). Ñaëc bieät, moät soá töø Tieáng Phaùp coù: + Daáu hai chaám (le treùma) ñaët treân nguyeân aâm thöù hai bieåu thò nguyeân aâm ñöùng tröôùc noù phaûi ñoïc taùch bieät vôùi nguyeân aâm coù daáu hai chaám (maðs [mais]: caây baép, haðr[air]: gheùt). + Daáu löôïc (l’apostrophe) bieåu thò söï boû aâm cuoái –a hay –e trong moät soá töø ngöõ phaùp khi caùc töø naøy ñöùng tröôùc moät töø baét ñaàu baèng moät nguyeân aâm hay h caâm (muet). Ví duï: l’hoâpital, l’eau, quelqu’un … + Daáu gaïch noái (le trait d’union) noái caùc töø thaønh töø gheùp (petite- fille, grand-meøre…) hay ñöôïc ñaët tröôùc vaø sau chöõ t haøi aâm (euphonique) ôû ngoâi thöù ba soá ít cheøn giöõa moät daïng ñoäng töø vaø moät ñaïi töø chuû ngöõ ñaët sau. Ví duï: Annie deùjeune-t- elle avec toi ? 2.2 Ñoäng töø : 2.2.1 Neùt töông töï nhau: coù nhöõng ñoäng töø ôû caû hai ngoân ngöõ gioáng nhau veà ngöõ nghóa vaø coù hình thöùc töông töï nhau. Ví duï: Tieáng Anh : pay , compose , detest… Tieáng Phaùp : payer , composer , deùtester… ( traû ) ( soaïn ) (gheùt) 2.2.2 Khaùc nhau: - Tieáng Anh: ñoäng töø ñöôïc chia theo caùc ñaïi töø: I, We, You, They, He, She, It. Tuy nhieân ñoäng töø ñöôïc chia ñôn giaûn hôn nhieàu. Ví duï: Ñoäng töø “to have” (coù) I/We/ You/ They have a house He/She/It has two eyes Ñoäng töø trong Tieáng Phaùp ñöôïc chia phuø hôïp vôùi caùc ñaïi töø: Je, Tu, Vous, Nous, Il / Elle / On, Ils / Elles vaø ñöôïc phaân thaønh ba nhoùm: + Nhoùm ñoäng töø taän cuøng baèng -er: payer, acheter… + Nhoùm ñoäng töø taän cuøng baèng –ir: finir, sortir… + Nhoùm ñoäng töø taän cuøng baèng -ir , -oir, -re: avoir, attendre… vôùi nhöõng quy taéc ñaëc tröng cuûa töøng nhoùm. Ngoaøi ra coøn nhöõng ngoaïi leä caàn phaûi ghi nhôù khaù phöùc taïp. 18 Ví duï: Nhöõng caùch hoaø hôïp cuûa ñoäng töø “aller” vôùi caùc ñaïi töø nhaân xöng laø ngoaïi leä: Je vais / Tu vas / Il va / Nous allons / Vous allez / Ils vont aø Da lat - ÔÛ hai ngoân ngöõ, coù nhöõng ñoäng töø coù hình thöùc töông töï nhau nhöng khoâng hoaøn toaøn hoaëc khaùc nhau veà nghóa (abuse (A):1) laïm duïng, 2) sæ nhuïc, abuser (P): 1) laïm duïng quaù ñoä, 2) haõm hieáp). 2.2.3 Söï nhaàm laãn: - Duøng sai ñoäng töø (do nhôù nhaàm nghóa cuûa Tieáng Anh). Khi choïn nghóa caùc töø “demander/donner/attendre” (xin/cho/chôø ñôïi), 80% sinh vieân choïn caâu traû lôøi sai do laàm nghóa caùc töø töông töï cuûa Tieáng Anh “demand/donate/attend” (yeâu caàu/cho/tham gia) (caâu 7). - Queân chia ñoäng töø cho phuø hôïp vôùi chuû töø. - Nhaàm laãn quy taéc chia ñoäng töø giöõa ba nhoùm hoaëc khoâng nhôù caùch chia cuûa caùc ñoäng töø ngoaïi leä. Qua ñieàu tra thu ñöôïc keát quaû laø trung bình khoaûng 63,14% sinh vieân maéc sai soùt trong caùc ñieåm phaùi sinh vaø ngoaïi leä khi chia hoaø hôïp theo caùc ñaïi töø nhöõng ñoäng töø s’asseoir, devoir, boire, ouvrir…(caâu 22) 2.2.4 Giaûi phaùp: - Naém thaät vöõng nghóa, qui taéc chia ñoäng töø cô baûn cuûa töøng nhoùm, traùnh vieäc queân chia ñoäng töø hay chia khoâng töông xöùng vôùi chuû töø vaø chuù yù caùch phaùt aâm (vì khi chia ôû töøng ngoâi, ñoäng töø seõ coù caùch ñoïc khaùc vôùi ñoäng töø goác). Ví duï: Ñoái vôùi ñoäng töø ôû caùc nhoùm ta coù theå chia döïa treân maãu cuûa caùc ñoäng töø sau: Lou/er (thueâ, cho thueâ) Dormir (nguû) Vend/re (baùn) Je lou/e [lu] dor/s vend/s Tu lou/es [lu] dor/s vend/s Il/elle lou/e [lu] dor/t vend Nous lou/ons[luoõ] dor/mons vend/ons Vous lou/ez[lue] dor/mez vend/ez Ils/elles lou/ent[lu] dor/ment vend/ent Tuy nhieân ôû moãi nhoùm ñeàu coù nhöõng ñieåm phaùi sinh maø chuùng ta phaûi ghi nhôù (baèng caùch hoïc thuoäc loøng). Ví duï: + Manger (aên) thì ñoäng töø chia ôû ngoâi nous laø mangeons hay essayer (thöû, coá gaéng) thì: j’essaie, tu essaies, il/elle essaie. + Ouvrir (môû) duø taän cuøng laø-ir nhöng gaàn nhö theo caùch chia ñoäng töø -er vôùi: j’ouvre, tu ouvres, il/elle ouvre… + Mettre (ñaët, ñeå) thì: je mets, tu mets, il/elle met, nous mettons, vous mettez, ils/elles mettent. - Naém caùc ngoaïi leä (avoir, aller, eâtre…) ñeå chia cho ñuùng. 2.3 Danh töø : 2.3.1 Gioáng nhau: 19 - Coù nhöõng danh töø ôû hai ngoân ngöõ hoaøn toaøn gioáng nhau veà caáu truùc töø vöïng vaø ngöõ nghóa(table: caùi baøn, village: laøng, villa: bieät thöï, parents: cha meï…) - Danh töø thay ñoåi theo soá: Ví duï: doctor – doctors (A) / meùdecin - meùdecins (P) - Coù vaøi danh töø chæ ngöôøi coù gioáng theo ngöõ nghóa quy öôùc. Ví duï: a man (moät ngöôøi ñaøn oâng) ≠ a woman (moät ngöôøi ñaøn baø) (A) un homme (moät ngöôøi ñaøn oâng) ≠ une femme (moät ngöôøi ñaøn baø) (P) Do ñoù, nhieàu sinh vieân nhaàm töôûng danh töø Tieáng Phaùp chæ gioáng hoaëc töông töï Tieáng Anh daãn ñeán sai laàm khi boû soùt nhöõng ñieåm khaùc nhau raát ñaùng keå giöõa hai ngoân ngöõ. 2.3.2 Khaùc nhau: - Moät soá danh töø cuûa hai ngoân ngöõ gioáng hoaëc töông töï nhau veà hình thöùc nhöng yù nghóa khoâng hoaøn toaøn gioáng nhau hay khaùc nhau hoaøn toaøn. Ví duï: a car (A): 1 chieác xe hôi nhöng un car (P): 1 chieác xe ca. lecture (A): baøi thuyeát trình nhöng lecture (P): vieäc ñoïc. - Danh töø Tieáng Anh chæ sinh vaät, chæ ngöôøi raát ít phaân bieät gioáng tröø 1 vaøi tröôøng hôïp nhoû (waiter/waitress, host/hostess…). Trong khi ñoù ñaïi ña soá danh töø loaïi naøy Tieáng Phaùp coù hai gioáng (acteur / actrice, musicien / musicienne, chien / chienne…) vaø thay ñoåi theo gioáng (tröø moät soá töø duøng cho caû hai gioáng: professeur, eùcrivain…). Ví duï: He is a student. / She is a student. (A) Il est eùtudiant. / Elle est eùtudiante. (P) - Ñoái vôùi danh töø chæ ñoà vaät, Tieáng Anh khoâng heà coù söï phaân bieät gioáng vaø cho chuùng laø trung tính (a book, a car, a chair…) thì trong Tieáng Phaùp coù söï phaân bieät gioáng raát roõ (un livre, une voiture, une chaise…). 2.3.3 Söï nhaàm laãn: - Khi vieát hoaëc cho nghóa danh töø Tieáng Phaùp sinh vieân laïi nhaàm sang töø Tieáng Anh coù hình thöùc (yù nghóa) gioáng hoaëc töông töï. Qua ñieàu tra thoâng qua baûng caâu hoûi cho thaáy: 50,5% sinh vieân thöøa nhaän thöôøng vieát sai, 9,5% thöôøng vieát nhaàm sang Tieáng Anh vaø 17,2% thænh thoaûng vieát nhaàm sang Tieáng Anh khi ñöôïc yeâu caàu vieát moät töø coù hình thöùc hay yù nghóa töông töï baèng Tieáng Phaùp (nhö töø “giaùo sö” ñöôïc vieát professor (A) thay vì professeur (P)…) (caâu 10). - Laãn loän veà nghóa cuûa töø giöõa 2 ngoân ngöõ. Ví duï : collier (A): taøu chôû than, thôï moû collier (P): caùi voøng ñeo coå Thoâng qua soá lieäu thoáng keâ, coù 72,4% sinh vieân nhaàm laãn nghóa giöõa “sale”(TP): dô daùy, baån thæu vaø“sale”(TA): vieäc baùn haøng haï giaù (caâu 8) - Chæ thay ñoåi danh töø Tieáng Phaùp theo soá maø queân thay ñoåi theo gioáng Ví duï : Il est eùtudiant. (1) / Elles sont eùtudiants. (2) 20 Söûa laïi : eùtudiants. (2) thaønh eùtudiantes 2.3.4 Thöïc traïng vaø giaûi phaùp: Hieän nay, khoaûng 19% sinh vieân coøn chæ aùp duïng caùch hoïc thuoäc loøng gioáng cuûa caùc danh töø vaø 17,1% coøn ghi nhôù moät caùch thieáu soùt “haàu heát danh töø taän cuøng laø-e gioáng caùi, tröø moät soá raát ít nhöõng ngoaïi leä”… (caâu 13) ; beân caïnh ñoù phaàn ñoâng coøn maéc sai soùt hoaëc queân chuù yù ñeán vieäc chuyeån daïng danh töø theo gioáng vaø soá cho phuø hôïp daãn tôùi phaïm nhieàu sai laàm trong vieäc hoøa hôïp trong caâu (caâu 14). Chính vì vaäy, sinh vieân caàn naém caùc caùch nhaän bieát (döïa vaøo caùc tieáp toá cuûa töø), caùc quy luaät bieán ñoåi beân caïnh vieäc coá nhôù (hoïc thuoäc loøng) nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä khoâng theo quy taéc: - Ñoái vôùi danh töø chæ ñoà vaät, danh töø chæ haønh ñoäng, traïng thaùi, danh töø cuï theå, danh töø tröøu töôïng chæ coù moät gioáng duy nhaát laø gioáng ñöïc hay caùi, do ñoù toát nhaát laø nhôø vaøo töï ñieån, daàn daàn qua ñoù maø ghi nhôù gioáng cuûa chuùng. Ví duï: un livre (moät quyeån saùch), un cafeù (moät quaùn caø pheâ), la mer (bieån)… - Ñoái vôùi danh töø phaùi sinh thì gioáng phuï thuoäc vaøo tieáp toá: + Masculin (gioáng ñöïc): -age, -ment, -oir, -ier Ví duï: lavage (söï röûa, giaët giuõ), tiroir (ngaên keùo)… + Feùminin (gioáng caùi): -tion, -ie, -ise, -ade Ví duï: donation (cho, bieáu, taëng), orangeade (nöôùc cam)… Qua ñieàu tra cho thaáy, 93,26% sinh vieân thoáng nhaát yù kieán “vieäc daïy cho sinh vieân naém caùc tieáp toá phaân bieät hai gioáng cuûa danh töø Tieáng Phaùp laø caàn thieát” (caâu 28). Do ñoù beân caïnh vieäc töï tìm hieåu, hoïc hoûi theâm cuûa sinh vieân veà caùc quy luaät, caùch phaân bieät (nhö ñaõ noùi ôû treân), giaùo vieân caàn hoã trôï, giuùp ñôõ laøm saâu, laøm vöõng kieán thöùc theâm ñeå haïn cheá söï khoù khaên, söï nhaàm laãn veà gioáng, soá cuûa danh töø Tieáng Phaùp ôû sinh vieân höôùng ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng hoïc taäp. 2.4 Tính töø : 2.4.1 Neùt gioáng nhau: Cuõng nhö danh töø, moät soá tính töø gioáng heät nhau veà hình thöùc, ngöõ nghóa ôû caû hai ngoân ngöõ (large: lôùn, content: haøi loøng, intelligent: thoâng minh…). 2.4.2 Khaùc nhau: - Moät soá tính töø cuûa hai ngoân ngöõ gioáng hoaëc töông töï nhau veà hình thöùc nhöng yù nghóa khoâng hoaøn toaøn gioáng nhau hay khaùc nhau hoaøn toaøn. Ví duï: + jolly (A): 1) vui, 2) say, 3) raát __ joli (P): xinh ñeïp, gôùm (mæa) + formidable(A): kinh khuûng, khoù vöôït qua __ formidable(P) 1) raát quan troïng, ñaùng keå, 2) tuyeät vôøi - Tieáng Anh: haàu heát tính töø ñöùng tröôùc danh töø, sau ñoäng töø “to be”, luoân giöõ nguyeân daïng ban ñaàu khoâng thay ñoåi theo gioáng vaø soá. Ví duï: He is a good teacher. / They are good teachers. Minh is a nice boy. / Thanh is a nice girl. 21 Tính töø Tieáng Phaùp ôû hai vò trí (tröôùc hoaëc sau danh töø) vaø neáu cuøng moät tính töø ñaët ôû hai vò trí seõ mang yù nghóa khaùc nhau (nghóa ñen vaø nghóa boùng). Ñaëc bieät, caùc tính töø khoâng coù gioáng rieâng, gioáng cuûa chuùng ñöôïc xaùc ñònh bôûi danh töø maø chuùng coù lieân quan vaø coù hai daïng ñöïc vaø caùi khaùc nhau. Do ñoù, tính töø Tieáng Phaùp thay ñoåi daïng theo gioáng vaø soá (ñieåm naøy tính töø vaø danh töø Tieáng Phaùp gioáng nhau). Ví duï: - une ancienne maison / une maison ancienne (ngoâi nhaø cuõ, ñaõ ôû tröôùc ñaây / ngoâi nhaø coå) - un bel ami / une belle amie / de beaux livres (beau (ñeïp) thay ñoåi daïng theo gioáng vaø soá thaønh bel/belle/beaux) - des femmes intelligentes (tính töø sau danh töø, theâm –e bieåu thò gioáng caùi, -s bieåu thò soá nhieàu) 2.4.3 Söï nhaàm laãn : - Chuyeån daïng cuûa tính töø sang gioáng caùi hoaëc soá nhieàu sai. Ví duï: Chuyeån sang soá nhieàu tính töø “sportif” 26,67% sinh vieân choïn caâu traû lôøi laø: sportives (do söï nhaàm laãn caùch chuyeån sang soá nhieàu cuûa danh töø Tieáng Anh –f thaønh –ve roài theâm -s). Caâu traû lôøi ñuùng laø: sportifs. (caâu 17) - Duøng laãn loän tính töø cuûa hai gioáng vôùi nhau. Ví duï: C’est une beau amie (ñaây laø moät ngöôøi baïn xinh ñeïp). Caâu ñuùng: C’est une belle amie. - Queân bieán ñoåi tính töø theo gioáng, theo soá (do nhaàm vôùi vieäc khoâng thay ñoåi daïng cuûa tính töø Tieáng Anh). Ví duï: Ces hommes sont souriants et courageux (1). (Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng naøy vui veû vaø duõng caûm.) Ces femmes sont souriantes et courageux (2). (Nhöõng ngöôøi ñaøn baø naøy vui veû vaø duõng caûm.) Courageux (2) queân chuyeån sang gioáng caùi soá nhieàu. Do ñoù caâu ñuùng phaûi laø: Ces femmes sont souriantes et courageuses. 2.4.4 Thöïc traïng vaø giaûi phaùp : Qua ñieàu tra cuï theå baèng caùch cho sinh vieân traéc nghieäm choïn caùch chuyeån sang soá nhieàu ñuùng cho moät soá tính töø phaùt hieän 41% sinh vieân maéc sai laàm, khoâng choïn ñuùng caâu traû lôøi (caâu 18) vaø baèng caùch cho sinh vieân chuyeån sang gioáng caùi moät soá tính töø thu ñöôïc keát quaû 59,36% sinh vieân chuyeån sai (caâu 19). Töø ñoù cho thaáy sinh vieân thaät söï chöa naém vöõng caùc quy taéc chuyeån daïng cuûa tính töø Tieáng Phaùp. Ñeå khaéc phuïc, giuùp sinh vieân hieåu saâu, haïn cheá toái ña nhöõng sai laàm, nhaàm laãn trong vieäc chuyeån ñoåi daïng cuûa danh töø, tính töø Tieáng Phaùp theo gioáng vaø soá, giaùo vieân caàn phoái hôïp song song vieäc khuyeán khích sinh vieân töï hoïc, höôùng daãn phöông phaùp hoïc hieäu quaû cuøng vôùi vieäc giaûng daïy cho sinh vieân naém hai quy taéc 22 lôùn (trích saùch Vieát ñuùng chính taû tieáng Phaùp cuûa Nguyeãn Theá Döông) heát söùc quan troïng sau: 1/ Gioáng caùi cuûa caùc danh töø vaø tính töø: (10 quy taéc) • Qui taéc 1: - Khi danh töø, tính töø ôû gioáng ñöïc taän cuøng laø moät nguyeân aâm thì ôû gioáng caùi theâm –e. Ví duï: ami / amie, bleu / bleue - Khi danh töø, tính töø ôû gioáng ñöïc taän cuøng laø –e thì gioáng caùi giöõ nguyeân daïng. Ví duï: architecte, malade Nhöõng ngoaïi leä: Caùc danh töø, tính töø ôû gioáng ñöïc taän cuøng laø: + -eau thì chuyeån thaønh gioáng caùi vôùi –elle Ví duï: beau / belle (ñeïp), nouveau / nouvelle (môùi) + -ou thì chuyeån thaønh gioáng caùi vôùi –olle Ví duï: fou / folle (ñieân), mou / molle (meàm) + -gu thì chuyeån thaønh gioáng caùi vôùi –guë ,-güe Ví duï: aigu / aigu (nhoïn), ambigu / ambigüe + Nhöõng ñoäng tính t._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7145.pdf
Tài liệu liên quan