Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Thương mại - Du lịch dịch vụ khánh sạn Thanh Hoá

Lời nói đầu Sự đổi mới sâu sắc về cơ chế quản lý kinh tế , đòi hỏi nền kinh tế tài chính Quốc gia phải được đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định từ môi trường kinh tế . Hệ thống pháp luật điều chỉnh làm lành mạnh hoá các quan hệ và các hoạt động tài chính . Để khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng lao động của mình , nâng cao hiệu quả kinh doanh , các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc cải tiến và hoàn thiên công tác tiền lương . Trong công tác quản lí hoạt động sả

doc79 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Thương mại - Du lịch dịch vụ khánh sạn Thanh Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xuất kinh doanh của doanh nghiệp , tiền lương được sử dụng như một công cụ quan trọng . Đồng thời là đòn bẩy kinh tế để kích thích và động viên người lao động hăng hái sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ con người và xã hội cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiền lương hợp lí chẳng những đảm bảo thu nhập để tái sản xuất sức lao động , nâng cao đời sống vật chất , tinh thần của người lao động mà còn phát huy được sức mạnh to lớn cho nền kinh tế . Mặt khác tiền lương có khả năng làm cho người lao động phát huy một cách tối đa sức lao động và trí óc nếu như thành quả lao động của họ được bù đắp xứng đáng . Do vậy ý nghĩa của tiền lương cũng đặc biệt quan trọng . Vì thế việc không ngừng hoàn thiện tổ chức tiền lương trong giai đoạn hiện nay sẽ là động lực thúc đẩy công nhân viên làm việc hăng say góp phần tăng năng xuất lao động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế phát triển không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ giữa người lao động với doanh nghiệp mà còn phát sinh giữa người lao động với các tổ chức xã hội khác . Sự quan tâm của xã hội tới người lao động là rất cần thiết thông qua các tổ chức liên quan đến lợi ích của người lao dông đó là : BHXH , BHYT. Qua thời gian thực tập em đã nhận thức được vai trò , vị trí cần thiết của vấn đề trên . Và để làm rõ vấn đề này, em xin được thực hiên chuyên đề : ”Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”. Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá. Mục đích của chuyên đề là vận dụng lý thuyết về tổ chức lao động , kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá . Nội dung chuyên đề gồm 3 phần : Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về tỏ chức công tác tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . Phần II : Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá Vì thời gian có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề , em không tránh khỏi những thiếu sót , em kính mong thầy cô góp ý để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Phần thứ nhất Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh . I . Vai trò (vị trí ) của tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong quá trinh sản xuất kinh doanh . Hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu của con người được gọi là quá trình lao động . Trong mọi chế độ xã hội việc sáng tạo và biến đổi của cải vật chất đều không tách rời lao động . Lao động là biểu hiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội , là yếu tố cơ bản co tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh . Trong các doanh nghiệp số lượng lao động , thời gian lao động , năng suất lao động của CNV có quan hệ mật thiết với thực hiện kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh . Trong quá trình sản xuất , người lao động phải bỏ ra một lượng sức lực cần thiết để tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội . Để bù đắp lượng hao phí lao động nhằm tái sản xuất sức lao động , doanh nghiệp phải trích một phần thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh . Đó là tiền lương . Tiền lương là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian , chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến . Mặt khác , chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm , dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra . Tiền lương có vai tro rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển với bất kì doanh nghiệp nào , nó đảm bảo duy trì năng lực làm việc của người lao động một cách lâu dài và hiệu quả . Là động lực thúc đẩy sự hăng hái lao động dẫn đến hoạt động sản xuất cũng sẽ phát triển . Tiền lương là yếu tố gián tiếp quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất sản phẩm xã hội . Vì ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất đó là đối tượng lao động , tư liệu lao động của con người . Và sẽ không tồn tại việc tạo ra của cải vật chất , tinh thần nếu như thiếu yếu tố lao động . Như vậy tiền lương là nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất . Trong nền kinh tế thị trường tiền lương là giá cả sức lao động là thước đo hao phí lao động của xã hội . Còn trong doanh nghiệp , tiền lương là cơ sở để đánh giá trình độ quản lý lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm : BHXH , BHYT , KPCĐ . Đây là các quỹ đặc biệt thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên . II . Hạch toán lao động và yêu cầu cần thiết để quản lý lao động 1. Hạch toán lao động : hạch toán lao động là hạch toán số lượng lao động , thời gian lao động và kết quả lao động . 1.1- hạch toán số lượng lao động . Số lượng lao động của doanh nghiệp được phản ánh trên sổ sách dựa vào số lượng lao động hiện có của doanh nghiệp bao gồm số lượng lao động , từng loại lao động theo nghề nghiệp , công việc và theo trình độ tay nghề , cấp bậc kỹ thuật bao gồm cả số lượng dài hạn và số lao động tạm thời , cả lực lượng lao động trực tiếp , gián tiếp và lao động thuộc lĩnh vực khác ngoài sản xuất . Hạch toán số lượng lao động là việc theo dõi kịp thời chính xác tình hình biến động tăng giảm số lượng lao động theo từng lao động trên cơ sở đó làm căn cứ cho việc tính lương phải trả và các chế độ khác cho người lao động . Việc hạch toán số lượng lao động được phản ánh trên sổ “Danh sách lao động “ của doanh nghiệp và sổ “ Danh sách lao động “ ở từng bộ phận . Căn cứ ghi sổ là các hợp đồng lao động , chứng từ về thuyên chuyển công tác , nâng bậc thi việc … Khi nhận được chứng từ trên phòng tổ chức lao động , phòng kế toán phải ghi chép đầy đủ , kịp thời vào sổ danh sách lao động của doanh nghiệp đến từng bộ phận phòng ban , tổ chức sản xuất trong đơn vị . 1.2-Hạch toán thời gian lao động . Hạch toán thời gian lao động là việc ghi chép kịp thời chính xác thời gian lao động của từng người , trên cơ sở đó tính tiền lương phải trả cho họ được chính xác . Nó phản ánh số ngày công , số giờ làm việc thực tế ngừng sản xuất , nghỉ việc của từng người , từng bộ phận sản xuất , từng phòng , ban trong doanh nghiệp . Chứng từ hạch toán thời gian lao động gồm” Bảng chấm công “ , “phiếu làm thêm giờ” , “ phiếu nghỉ hưởng BHXH “ . Bảng chấm công cần được lập hàng tháng , theo dõi từng ngày trong tháng của từng cá nhân , từng tổ sản xuất, tổ công tác hoặc những người được uỷ quyền ghi hàng tháng theo quy định . Cuối tháng , căn cứ theo thời gian lao dộng thực tế , số ngày nghỉ để tính lương , thưởng và tổng hợp thời gian lao động của từng người trong từng bộ phận . Bên cạnh bảng chấm công , kế toán còn sử dụng một số chứng từ khác để phản ánh cụ thể tình hình sử dụng thời gian lao động của CNV trong trường hợp được huy động làm ca đêm , thêm giờ , thời gian ngừng sản xuất , phiếu nghỉ ốm …những chứng từ này là cơ sở dể tính toán và thanh toám lương , BHXH , BHYT cho CNV. 1.3- Hạch toán kết quả lao động . Hạch toán kết quả lao động là việc ghi chép kịp thời , chính xác số lượng , chất lượng sản phẩm cuả từng công nhân hoặc từng tập thể công nhân để từ đó tính lương , tính thưởng và kiểm tra sự phù hợp của tiền lương phải trả với kết quả lao động thực tế , tính toán năng xuất lao động , kiểm tra tình hình thực hiện định mức lao động của từng người , từng bộ phận và cả doanh nghiệp . Hạch toán kết quả lao động đặc biêt quan trọng khi thực hiện trả lương theo sản phẩm hoặc khoán sản phẩm phải hạch toán một cách chính xác về số lượng , chất lượng sản phẩm hoàn thành hoặc khối lượng công việc đã thực hiện của từng cá nhân hay tập thể đó chính là cơ sở để trả lương cho từng người . Chứng từ hạch toán kết quả lao động tùy thuộc vào loại hình và đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp . Có thể bao gồm ” bảng kê khối lượng công việc hoàn thành “ , ” Hợp đồng giao khoán “ , ”Bảng giao nhận sản phẩm “ , “ Giấy giao ca “ … Để tổng hợp kết quả lao động trong mỗi phân xưởng , mỗi bộ phận sản xuất , nhân viên hạch toán phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động trên cơ sở các chứng từ do các tổ gửi đến từng ngày hoặc định kỳ : ghi lại kết quả vào sổ , cộng sổ , lập báo cáo kết quả lao động của các bộ phận liên quan . Phòng kế toán có nhiệm vụ mở sổ tổng hợp để theo dõi kết quả lao động chung của toàn doanh nghiệp . Yêu cầu cần thiết để quản lý lao động . Tổ chức công tác kế toán lao động , kế toán tiền lương sẽ góp phần quản lý chặt chẽ có hiệu quả lao động , thúc đẩy nâng cao năng suất lao động đảm bảo tính toán , phân bổ đúng đắn các khoản tiền lương . Để thực hiện chức năng quản lý lao động và điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp góp phần tích cực quản lý lao động tiền lương , kế toán trong doanh nghiệp cần thực hiện các yêu cầu quản lý lao động : Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp một cách trung thực , kịp thời đầy đủ , chính xác tình hình thực hiện và sự biến động về số lượng , chất lượng lao động . Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra , ghi chép kịp thời chính xác số lượng thời gian lao động của từng người , từng bộ phận sản xuất và tổng hợp số liệu đó để thông tin kịp thời cho các phòng ban trong doanh nghiep để có biện pháp ngăn ngừa những hiện tượng bất hợp lý nhằm nâng cao giờ công hữu ích và giảm giờ công vô ích . Định kỳ phân tích tình hình sử dụng lao động , lập tức báo cáo về lao động để từ đó đề xuất biện pháp có hiệu quả khai thác tiềm năng lao động , tăng năng xuất lao động đấu tranh chống hành vi vô trách nhiệm , vi phạm kỹ luật lao động , vi pham chính sách chế độ về lao động , chế độ phân phối theo lao động III . Quỹ tiền lương , quỹ BHXH , BHYT, KPCĐ . Quỹ tiền lương . – Nội dung cuẩ tiền lương. Tiền lương là số tiền mà chủ doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của từng người sau một thời gian làm việc . Tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu dùng để bù đắp những hao phí về thời gian , sức lao động và trí tuệ của người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tiền lương phải trả cho người lao động bao gồm : Luơng chính, lương phụ và các khoản phụ cấp mang tính chất lượng theo quy định của nhà nước và doanh nghiệp . Trong đó : Lương chính : Là khoản tiền lương chủ yếu trả cho người lao động được căn cứ vào ngành , bậc chuyên môn , chức trách nhiệm vụ , khối lượng công việc được giao của người lao động và theo bậc lương quy định của Nhà nước hoặc của doanh nghiệp . Lương phụ : Là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ như : Thời gian nghỉ tết , hội họp , nghỉ và ngừng sản xuất . Các khoản phụ cấp mang tính chất lượng là các khoản tiền trả thêm cho người lao động do đảm nhiệm thêm các trách nhiệm quản lí hoặc làm việc trong các ngành nghề độc hại . 1.2- Thành phần cơ cấu quỹ lương . Quỹ tiền lương củadoanh nghiệp là toàn bộ số tiền trả cho số CNV do doanh nghiệp quản lý , sử dụng và chi trả lương . Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gồm : + Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế ( lương thời gian , lương sản phẩm ) . + Các khoản phụ cấp thường xuyên : phụ cấp học nghề , phụ cấp thâm niên , phụ cấp làm đêm , thêm giờ , phụ cấp trách nhiệm , phụ cấp công tác lưu động , phụ cấp cho những người làm công tác khoa học kỹ thuật tài năng . +Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do những nguyên nhân khách quan , thời gian đi học , nghỉ phép . + Tiền lương trả cho công nhân làm ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ quy định. Việc phân quỹ lương như trên có ý nghĩa quan trọng trong công việc hạch toán tập hợp chi phí sản xuất , chi phí lưu thông . Trên cơ sở đó xác đinh một cách chính xác chi phí tiền lương vào giá thành sản phẩm , tác động trực tiếp vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Quỹ lương của doanh nghiệp được xác định thông qua đơn giá tiền lương . Trên cơ sở các nguyên tắc trên những cán bộ quản lý sẽ xác đinh quỹ lương của doanh nghiệp mình theo các quy định của Nhà nước và đặc điểm của doanh nghiệp mình . Đơn giá tiền lương thường được xác định theo một trong những phương pháp sau : + Đơn giá tiền lương xác định trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí Công thức : VKH ĐG = Doanh thu kế hoạch – chi phí kế hoạch (không có V ) Trong đó : ĐG : đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu trừ tổng chi phí . VKH : quỹ lương kế hoạch (không bao gồm lương giám đốc , phó giám đốc , kế toán trưởng ) . VKh được xác định trên tiền lương bình quân theo chế độ và định biên lao động. 1.3 Các hình thức trả lương . Việc tính và trả chi phí lao động có thể được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau tuỳ theo đặc điểm của hoạt động kinh doanh , tính chất công việc và trình độ quản lý của doanh nghiệp . Tren thực tế , trong các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay có hai hình thức trả lương được áp dụng phổ biến : Hình thức trả lương theo thời gian Hình thức trả lương theo sản phẩm 1.3.1 – Hình thức trả lương theo thời gian . Hình thức này được áp dụng trong một số loại hình doanh nghiệp như doanh nghiẹp hoạt động công ích , doanh nghiệp ngoài quốc doanh trả tiền công cho người lao động theo hợp đồng đã ký kết hoặc trả lương cho người lao động làm công tác quản lý ở các bộ phận hành chính sự nghiệp của doanh nghiệp … Hình thức này cũng được áp dụng để trả lương cho các đối tượng lao động mà không thể xác định bằng những sản phẩm cụ thể . Với hình thức này tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc cấp bậc hoặc chức danh và thăng lương theo quy định . Hình thức trả lương theo thời gian được chia thành lương tháng , lương ngày , lương công nhật . *Tiền lương tháng . Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động . Lương tháng dùng để trả cho CNV làm công tác quản lý hành chính , quản lý kinh tế và các ngành hoạt động ít mang tính sản xuất . Số tiền lương thực lĩnh trong 1 tháng Số tiền lương thực lĩnh trong 1 tháng = * Số ngày làm việc thực tế trong 1 tháng Số ngày nghỉ việc : ốm đau , thai sản , tai nạn lao động thì không được hưởng lương . *Tiền lương ngày : Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương tháng . Đối tượng chủ yếu của tiền lương ngày giống tiền lương tháng . Ưu điểm của tiền lương này là khuyến kích người lao động đo làm đều . Công thức : Tiêu chuẩn tiền lương cấp bậc (1 tháng ) Lương bình quân 1 ngày = Số ngày làm việc tiêu chuẩn (Theo quy định chung số ngày làm việc tiêu chuẩn là 22 ngày ) Trong doanh nghiệp , lương ngày để tínhb cho công nhân sản xuất trong thơìư gian nghỉ việc tròn ngày vì lý do thuộc về doanh nghiệp đồng thời cũng là căn cứ để tính trợ cấp cho CBCNV khi họ được hưởng trợ cấp theo chế độ quy định . * Lương công nhật : Công thức : Số tiền được lĩnh một tháng Tiêu chuẩn tiền lương công nhật một ngày = * Số ngày làm việc thực tế Kết luận : Với hình thức tiền lương theo thời gian mặc dù đã tính đến thời gian làm việc thực tế . Tuy nhien nó vẫn còn hạn chế nhất định dó là chưa gắn tiền lương với chất lượng và kết quả lao động . Vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp các biện pháp khuyến khích vật chất , kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm tạo cho người lao động tự giác làm việc . Để khắc phục phàn nao hạn chế , trả lương thời gian có thể được kết hợp với chế độ tiền thưởng để khuyến khích họ . Khi đó : Tiền lương phảI trả Tiền lương theo thời gian = + Tiền thưởng 1.3.2 – Hình thức trả lương theo sản phẩm : Tiền lương trả theo sản phẩm là hình thức lương cơ bản đang được áp dụng phổ biến trong khu vực sản xuất hiện nay , đó là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào chất lượng , số lượng sản phẩm họ làm ra . Tiền lương mà họ nhận được phụ thuộc vào đơn giá tiền lương một đơn vị sản phẩm , một công đoạn chế biến sản phẩm mà họ làm được với chất lượng theo tiêu chuẩn quy định . Điều kiẹn đẻ thực hiện tính lương theo sản phẩm là : Xây dựng đơn giá tiền lương . Phải tổ chức hạch toán ban đầu sao cho xác định được chính xác kết quả của tưng người hoặc từng nhóm người lao động . Doanh nghiệp phải bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động . Phải có hệ thống kiểm tra chất lượng chặt chẽ . Việc trả lương theo sản phẩm có thể tiến hành theo những hình thức sau : * Trả lương theo sản phẩm trực tiếp (không hạn chế số lượng sản phẩm hoàn thành) Trả lương theo sản phẩm trực tiếp là hình thức tiền lương trả cho người lao động được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành và đơn giá tiền lương sản phẩm đã quy định . Công thức : Tiền lương theo sàn phẩm Số lượng sản phẩm hoàn thành = * Đơn giá tiền lương sản phẩm quy định Hình thức này đối vớilao động trực tiếp sản xuất hàng loạt , và đã đánh giá đúng kết quả lao động . + Ưu điểm : Mối quan hệ giữa tiền lương của người công nhân nhận được và kết quả lao động thể hiện rõ ràng , người lao động xác đinh ngay được tiền lương của mình do đó khuyến khích quan tâm đến năng suất lao động của họ . + Nhược điểm : Người công nhân ít quan tâm đến máy móc , chất lượng sản phẩm , tinh thần tập thể tương trợ lẫn nhau trong sản xuấtg dẫn đến tình trạng dấu nghề , dấu kinh nghiệm . * Trả lương theo hình thức sản phẩm gián tiếp : Được áp dụng để trả lương cho công nhân phụ , làm công việc phục vụ sản xuất như vận chuyển vật liệu ,thành phẩm , bảo dưỡng máy móc ,… Lao động này không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm nhưng lai gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân trực tiếp sản xuất mà họ phục vụ để tính lương gián tiếp . Tiền lương của lao động gián tiếp phụ thuộc vào thái độ và trình độ làm việc của lao động chính . Vì vậy đã khuyến khích lao động gián tiếp quan tâm đến việc phục vụ cho lao đông trực tiếp sản xuất . Công thức : tiền lương I% = * Tiền lương của lao động sản xuất trực tiếp Trong đó : i% : là tỷ lệ lao động của công nhân phụ với tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp . Tiền lương của người lao động sản xuất trực tiếp là tiền lương của công nhân sản xuất trực tiếp khi được người công nhân phụ phục vụ . +Ưu điểm : Cách trả lương này đã khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt hơn cho công nhân chính . + Nhược điểm : Do phụ thuộc vào kết quả lao động của công nhân chính nên việc trả lương chưa thật chính xác . Tiền lương của công nhân phụ phụ thuộc vào tay nghề của công nhân chính cho dù người lao động có hoàn thành công việc của mình đến đâu . Như vậy , tiền lương chưa thật sự đảm bảo đúng hao phí lao động mà công nhân bỏ ra dẫn đến tình trạng những người có trình độ như nhau hoàn thành những công việc như nhau nhưng lai có mức lương khác nhau . Và không khuyến khích lao động phụ nâng cao chất lượng công việc . * Trả lương theo sản phẩm có thưởng ,có phạt . Hình thức này giống hai hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp và trực tiếp nhưng có sử dụng thêm ché độ thưởng phạt cho người lao động .có thể thương về chất lượng tốt , về tăng năng xuất ,về tiết kiệm vật tư , và phat trong những trương hợp người lao động làm ra sản phẩm hỏng , hao phí vật tư , không đảm bảo đủ ngày công quy định, không hoàn thành kế hoạch được giao , … Công thức Tiền lương tiền lương theo sản xuất trực tiếp = + Tiền thưởng Tiền phạt - *Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến . Trong trường hợp này , doanh nghiệp sẽ xây dựng các mức sản lượng khác nhau . Mỗi mức sản lượng có một đơn giá tiền lương thích hợp theo nguyên tắc : đơn giá tiền lương ở mức sản lượng cao lớn hơn đơn giá tiền lương ở mức sản lượng thấp . Cách tính gồm hai phần : Thứ nhất : Căn cứ vào mức độ hoàn thành định mức lao động tính ra tiền trả theo sản phẩm trong định mức . Thứ hai : Căn cứ vào mức độ vượt định mức tính ta tiền lương phải trả cho người lao động theo tỷ lệ luỹ tiến . Tỷ lệ hoàn thành vượt định mức càng cao thì suất luỹ tiến càng nhiều . + Ưu điểm : Hình thức này khuyến khích người lao động hăng say làm việc , tăng năng suất lao động đến mức tối đa do vậy thường áp dụng để trả lương cho người làm việc trong khâu trọng yếu nhất hoặc khi doanh nghiệp phảI hoàn thành gấp một đơn đặt hàng . + Nhựơc điểm : Do phải nổ lực hoàn thành định mức và vượt định mức nên dẽ dẫn đến tình trạng người lao động không chú tâm đến chất lượng sản phẩm . * Trả lương khoán khối lượng hoặc khoán công việc . Trả lương khoán khối lượng hoặc khoán công việc là hình thức tiền lương trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc đơn giản, công việc có tính chất bộc phát như khoán bốc vác , khoán vận chuyển nguyên vật liệu ,… * Trả lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng . Đây là hình thức trả lương theo sảm phẩm nhưng tiền luâong được tính theo đơn giá tập hợp cho san phẩm hoàn thành đến công việc cuối cùng . Hình thức này áp dụng cho những doanh nghiệp mà quá trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn công nghệ nhằm khuyến khích người lao động quan tâm đến chất lượng sản phẩm . Kết luận : Việc tính và trả lương theo sản phẩm tuy có phức tạp hơn so với hình thức trả lương theo thời gian nhưng có nhiều ưu điểm + Khuyến khích người lao độnh nâng cao tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến công việc của mình nhằm nâng cao năng suất lao động để tăng cao thu nhập cho bản thân và cho doanh nghiệp . + Khuyến khích người lao động không ngừng học tập để nâng cao trình độ kỹ thuật , áp dụng các phương pháp sản xuất kinh doanh tiên tiến. + Thường xuyên thúc đẩy việc cải tiên sản xuất kinh doanh , cải tiến quản lý , thúc đảy việc thực hiện tốt chế độ hạch toán kinh tế . 2. Quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ. Nền kinh tế ngày càng phát triển , mức thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao , họ không những nhận được tiền lương mà các doanh nghiệp còn phải lập quỹ để đảm bảo cho người lao động về vật chất và tinh thần khi họ gặp rủi ro. Theo chế độ hiện hành doanh nghiệp phải trích lập các quỹ như : BHXH nhằm đảm bảo ổn định đời sống người lao động khi họ gặp rủi ro ; BHYT góp phần tài trợ cho việc phòng và chăm sóc sức khoẻ người lao động ; KPCĐ chăm lo bảo vệ người lao động . 2.1- Quỹ BHXH. BHXH là một chính sách kinh tế xã hội quan trọng của Nhàn nước . nó không chỉ xác định khía cạnh kinh tế mà còn phản ánh chế độ xã hội . BHXH là sự đảm bảo ở mức độ nhất địmh về mặt kinh tế cho người lao động và gia đình họ . Quỹ BHXH được thiết lập tạo ra nguồn vốn tài trợ cho công nhân đóng góp quỹ trong nhữnh trường hợp : Trợ cấp thai sản cho cán bộ công nhân viên , tiền lương nghỉ sinh con , tiền nuôI con sơ sinh , nghỉ việc đI khám thai . Ngoài ra khi sinh con còn dược hưởng trợ cấp một lần bằng tiền lương . Trợ cấp tai nạn lao động , bệnh nghềnghiệp tuỳ thuộc vào tai nạn , bệnh năng hay nhẹ . Ngoài ra quỹ BHXH còn trợc cấp đối với cácchế độ khác như : về hưu, mất sức laođộng , chế độ tử tuất cho nhân thân người lao động ,… BHXH là một hình thức mà xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu an toàn về đời sống kinh tế của người lao động và gia đình . Quỹ BHXH được hình thanh bằngcách trích theo tiền lương của ngưòi lao động theo một tỉ lệ nhất định theo chế độ hiện hành , hàng tháng doanh nghiệp tiên hành trích lập quỹ BHXH thro tỉ lệ 20% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả CNV trong tháng . Trong đó : Doanh nghiệp chịu 15% (tính vào chi phí) Người lao độnh chịu 5% (trừ vào lương ) Hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho CNV bị đau ốm , thai sản ,.. trên cơ sở các chứng từ hợp lí , hợp lệ ( Phiếu nghỉ hưởng BHXH và các chứng từ gốc khác ) . Cuối tháng ( quý ) doanh nghiệp phảI thanh quyết toán với cơ quan quản lý BHXH. Theo chế độ hiện hành toàn bộ số trích BHXH được nộp lên cơ quan quản lý bảo hiểm để chi trả cho các trường hợp nghỉ hưu , nghỉ mất sức lao động . 2.2- Quỹ BHYT Mục đích của quỹ BHYT là tạo lập một mạng lưới bảo vệ sức khoẻ cho toàn bộ cộng đồng , bất kể địa vị xã hội , có mức thu nhập cao hay thấp . Đối tượng của BHYT là nhữnh người tham gia đóng BHYT thông qua việc mua bảo hiểm , trong đó chủ yếu là ngưòi lao động . Sự đóng góp BHYT của ngưòi tham gia hình thành quỹ BHYT . Quỹ này được hỗ trợ một phần của Nhà nước và đựoc hình thành bằng cách trích theo tỉ lệ quy định trên tổng tiên lương của CNV thực tế phát sinh trong tháng . Tỉ lệ trích hiện hành là 3% , trong đó : Người lao động đóng 1% ( trừ vào lương) Ngưòi sử dụng lao động đóng 2 % ( tính vào chi phí sản xuất kinh doanh ) Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh . Theo chế độ hiện hành , toàn bộ quỹ BHYT được nộp lên cơ quan chuyên môn , chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho người lao đông thông qua mạng lưới y tế . 2.3 – Quỹ KPCĐ . Công đoàn là một tổ chứcđại diện cho người lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động , là đại diện trực tiếp hướng dẫn điều chỉnh thái độ của người lao động đối với công việc . KPCĐ được hình thành từ việc trích lập theo tỉ lệ quy định trên tổng số tiền lương phải trả CNV trong kỳ . Theo chế độ hiên hành , hàng tháng doanh nghiệp phải trích 2% KPCĐ trên tổng số tiền thực tế phải trả CNV trong tháng và tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động . Quỹ KPCĐ được trích lập , doanh nghiệp phải nộp 1% cho công đoàn cấp trên ; 1% để lại cho công đoàn đơn vị để sử dụng cho các khoản kinh phí hoạt động công đoàn như : thể thao , phụ nữ … IV. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tièn lương và các khoản trích theo lương. Yêu cầu quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương. Xuất phát từ tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng cũng như toàn bộ nền kinh tế nói chung . Trong nền kinh té thị trường các doanh nghiệp cần thực hiện tốt yêu cầu về quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương : Theo dõi chặt chẽ số lượng lao động trong doanh nghiệp , thời gian lam việc , trình độ kết quả của người lao động .Từ đó lựa chọn hình thức trả lượng phù hợp với mỗi người phải tổ chức phân công lao động sao cho họ có khả năng phát huy hết tiềm năng của mình để phục vụ cho doanh nghiệp . Xây dựng kế hoạch tiền lương , tổ chức thực hiện kế hoạch tiền lương sao cho tiết kiệm có hiệu quả theo đúng chính sách của Nhà nước . Thực hiện chế độ thống kê về lao động tiền lương một cách chính xác , trung thực , kịp thời . Tính toán và phân bổ chính xác , đúng đối tượng các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh hay thu nhập . Các đơn vị sử dụng lao động hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong đơn vị thực hiện đầy đủ đúng đắn chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương . Mở sổ (thẻ ) kế toán và hạch toán lao động tiền lương , các khoản trích theo lương đúng chế độ , đúng phương pháp . Tổ chức thựic hiện nâng cấp ,nâng bậc , nâng lương cho CBCNV trong doanh nghiệp sao cho công bằng , công khai đúng chính sách . Định kỳ làm tốt công tác thanh toán tiền lương của doanh nghiệp đối với người lao động . Mặt khac , theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ , quyền lợi của người lao động đối với các tổ chức xã hội như : BHXH , BHYT , KPCĐ . Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ liên quan đến quyền lợi của người lao động mà còn liên quan đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Để phục vụ sự quản lý tiền lương có hiệu quả , kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau : Theo dõi ghi chép đầy đủ chính xác ngày công lao động , số lượng , chất lượng sản phẩm mà CNV hoàn thành . Tính toán chính xác số tiền lương và các khoản thanh toán khác phải trả cho CNV . Kiểm tra đôn đốc và thanh toán kịp thời , đầy đủ các khoản tiền lương , BHYT , KPCĐ , thuế thu nhập cá nhân với ngân sách Nhà nước Kiểm tra chặt chẽ tình hình sử dụng lao động , thực hiện chế độ tiền lương , tiền thưởng và các khoản khác với CNV nhằm sử dụng lao động hợp lý , có hiệu quả cao . Tính toán , phân bổ chính xác đúng đối tượng chi phí tiền lương , các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động . Tổ chức công tác kế toán lao động , tiền lương khoa học hợp lí , có hiệu quả cao. Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động , quỹ tiền lương , đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả lao động trong doanh nghiệp , ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách , chế độ về lao động tiền lương . V. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Trong hạch toán lao động , kế toán tiền lương cần tuân thủ những nguyên tắc đểđảm bảo những thông tin cần thiết cho nhà quản lí như : Nguyên tắc thứ nhất: Nguyên tắc trả tiền lương theo số lượng và chất lượng lao động. Khi thanh toán chi trả tiền lương nhất thiết phải gắn chặt hai mức tiêu thức này với nhau để tránh tình trạng chủ nghĩa bình quân trong phân phối . Mặt khác nó tạo cho người lao động cảm thấy làm việc cho chính mình . Nguyên tắc này đảm bảo tính công bằng và người lao động nhận thức được khoản đền bù xứng đáng . Đây là một động lực giúp cho người lao động nhận thức được khoản đền bù xứng đáng . Nó cũng là một động lực giúp cho người lao động hăng say phấn đấu tích cực và yên tâm lao động . Nguyên tắc thứ hai : Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao mức sống . Tiền lương chính là động lực giúp cho người lao động có trách nhiệm và tăng năng suất lao động . Tuy nhiên tiền lương chỉ là một động lực khi người lao động nhận một khoản tiền đủ để tái sản xuất lao động và tích luỹ đáng kể . Quá trình sản xuất chính là sự hài hoà giữa ba yếu tố : đối tượng lao động ; tư liệu lao động ; sức lao động . Vì vậy để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục có nghĩa là người lao động phải tham gia liên tục và h._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32486.doc
Tài liệu liên quan