Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức phổ tỉnh Quảng Ngãi

1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Cụng trỡnh này ủưc hoàn thành t i ĐI H C ĐÀ N NG ĐI H C ĐÀ N NG Ng ưi h ưng d n khoa h c: TS. Hu ỳnh Th Thu H ng DƯƠ NG CễNG D ŨNG BI N PHÁP QU N Lí C A HI U TR ƯNG Ph n bi n 1: PGS.TS. Nguy n B o Hoàng Thanh ĐI V I CễNG TÁC GIÁO D C ĐO ĐC CHO H C SINH TRUNG H C PH THễNG HUY N ĐC PH T NH QU NG NGÃI Ph n bi n 2: TS. Nguy n S ĩ Th ư Chuyờn ngành: Qu n lý giỏo d c Mó s : 60.14.05 Lu n v ăn ủ

pdf13 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức phổ tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đưc b o v t i h i đng ch m lu n v ăn Th c s ĩ Giáo dc h c hp t i Đi h c Đà N ng vào ngày 08 tháng 6 năm 2012. TĨM T T LU N V ĂN TH C S Ĩ GIÁO D C H C Cĩ th tìm hi u lu n v ăn t i: - Trung tâm Thơng tin - H c li u Đi h c Đà N ng Đà N ng - N ăm 2012 - Th ư vi n Trưng Đi h c S ư ph m, Đi h c Đà N ng. 3 4 PM ĐU 3. KHÁCH TH VÀ ĐI T ƯNG NGHIÊN C U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI 3.1. Khách th nghiên c u Trong xu th chung là hịa bình, h p tác, phát tri n, các qu c gia trên Cơng tác qu n lý c a Hiu tr ưng các tr ưng THPT. th gi i đu ra sc ch ăm lo cho giáo d c (GD) vì ngày nay khơng cĩ 3.2. Đi t ưng nghiên c u mt s ti n b nào, s thành đt nào cĩ th tách kh i s thành đt trong Các bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu tr ưng các lĩnh v c GD c a qu c gia đĩ. tr ưng THPT huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. Đt n ưc chúng ta đang trong quá trình đy m nh s nghi p cơng 4. GI THUY T KHOA H C nghi p hĩa-hi n đi hĩa (CNH-HĐH), đang trong quá trình h i nh p Nu Hiu tr ưng các tr ưng THPT cĩ bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ khu v c và qu c t ngày càng sâu r ng. Đ th c hi n m c tiêu “dân cho HS h p lý, khoa h c; tác đng đng b đn các khâu, các ch th giàu, n ưc m nh, dân ch , cơng b ng, v ăn minh” Đng và Nhà n ưc ta ca cơng tác GD ĐĐ s gĩp ph n nâng cao ch t l ưng, hi u qu cơng cũng r t chú tr ng đn GD. Trong GD thì vi c xây d ng con ng ưi m i tác GD ĐĐ cho HS các tr ưng THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , là nhi m v to l n và n ng n mà xã h i đt ra cho GD n ưc nhà. Mu n tnh Qu ng Ngãi. th c hi n nhi m v này thì các nhà tr ưng ph i chú ý đn vi c giáo d c 5. NHI M V VÀ PH M VI NGHIÊN C U đo đc (GD ĐĐ ) cho HS. 5.1. Nhi m v nghiên c u Trên c ơ s h th ng các quan đim ch đo c a Đng, Nhà n ưc, các - Nghiên c u c ơ s lý lun c a cơng tác QL GD ĐĐ cho HS. nhi m v phát tri n GD-ĐT; th c tr ng QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a - Kh o sát, đánh giá th c tr ng GD ĐĐ và cơng tác qu n lý GD ĐĐ Hiu tr ưng các tr ưng THPT huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi hi n cho HS c a Hiu tr ưng các tr ưng THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , nay, vi c đ ra các bi n pháp QL nh m nâng cao ch t l ưng hi u qu tnh Qu ng Ngãi. cơng tác GD ĐĐ cho HS là vi c làm c p thi t. Trên c ơ s lý lu n và th c - Đ xu t các bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu ti n kh o sát nghiên c u đưc cùng v i mong mu n đĩng gĩp m t s ý tr ưng các tr ưng THPT Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. ki n nh m QL t t cơng tác GD ĐĐ cho HS nên tơi đã ch n đ tài: “ Bi n 5.1. Ph m vi nghiên c u pháp qu n lý c a Hiu tr ưng đi v i cơng tác giáo d c đo đc cho - Kh o sát th c tr ng cơng tác GD ĐĐ và qu n lý GD ĐĐ cho HS c a hc sinh trung h c ph thơng huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi ” làm Hiu tr ưng các tr ưng THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , t nh Qu ng đ tài nghiên c u cho lu n v ăn th c s ĩ chuyên ngành QLGD c a mình. Ngãi g m 3 đơ n v : THPT s 1 Đc Ph , THPT s 2 Đc Ph và THPT 2. MC TIÊU NGHIÊN C U Lươ ng Th Vinh. Đ xu t các bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu tr ưng - Xác l p các bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu tr ưng gĩp ph n nâng cao ch t l ưng GD ĐĐ cho HS các tr ưng THPT trên nh m nâng cao ch t l ưng GD ĐĐ cho HS các tr ưng THPT trên đa đa bàn huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. bàn huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. 5 6 6. PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C U 1.1.1.2. Các nghiên c u ph ươ ng Tây 6.1. Ph ươ ng pháp lu n: Tip c n h th ng, tip c n ph c h p Tiêu bi u là các nghiên c u c a Socrates (470-399, TCN), Aristote 6.2. Các ph ươ ng pháp nghiên c u c th (384-322, TCN), J.A.Comenki(1592-1670), A.X. Makarenko (1888- 6.2.1. Nhĩm ph ươ ng pháp nghiên c u lý lu n: Phân tích và t ng h p 1939). tài li u, phân lo i tài li u nghiên c u. 1.1.2. Các nghiên c u trong n ưc 6.2.2. Nhĩm ph ươ ng pháp nghiên c u th c ti n: Ph ươ ng pháp (PP) Vn đ ĐĐ và GD ĐĐ đưc nhi u tác gi trong n ưc quan tâm, trong nghiên cu s n ph m ho t đng, PP điu tra b ng ankét, PP t ng k t đĩ n i b t là nghiên c u c a H Chí Minh, Ph m Minh H c, Thái Duy kinh nghi m, PP ly ý ki n chuyên gia, PP ph ng v n. Tuyên, Hà Nh t Th ăng, Hu ỳnh Khái Vinh, Nguy n H u Cơng 6.2.3. Nhĩm ph ươ ng pháp th ng kê tốn h c Các cơng trình nghiên c u đã đ c p m t cách khá tồn di n, sâu s c 7. C U TRÚC LU N V ĂN đn các v n đ v ĐĐ , l i s ng; v n đ v GD ĐĐ , l i s ng và qu n lý Lu n v ăn g m cĩ các ph n sau: GD ĐĐ cho nhi u đi t ưng khác nhau, trong đĩ t p trung vào đi - M đu: Đ c p đn nh ng v n đ chung c a đ tài. tưng là HS. Tuy nhiên chúng tơi th y ch ưa cĩ tác gi nào bàn đn v n - N i dung nghiên c u: G m 3 ch ươ ng đ qu n lý GD ĐĐ cho HS c p THPT huy n Đc Ph , t nh Qu ng + Ch ươ ng 1: C ơ s lý lu n c a v n đ nghiên c u. Ngãi. + Ch ươ ng 2: Th c tr ng QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu tr ưng 1.2. Các khái ni m c ơ b n c a đ tài các tr ưng THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. 1.2.1. Qu n lý giáo dc + Ch ươ ng 3: Bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c a Hiu tr ưng 1.2.1.1. Qu n lý các tr ưng THPT huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. “Qu n lý là quá trình tác đng cĩ t ch c, cĩ h ưng đích c a ch th - K t lu n và khuy n ngh QL đn khách th QL trong m t t ch c, thơng qua cơng c và ph ươ ng Ngồi ra lu n v ăn cịn cĩ tài li u tham kh o và ph l c pháp qu n lý nh m làm cho t ch c đĩ v n hành h p quy lu t và đt CH ƯƠ NG 1 đưc m c tiêu đã đ ra”. CƠ S LÝ LU N V QU N LÝ CƠNG TÁC 1.2.1.2. Giáo d c GIÁO D C ĐO ĐC CHO H C SINH Giáo d c là ho t đng nh m tác đng m t cách cĩ h th ng đn s TRUNG H C PH THƠNG phát tri n tinh th n, th ch t c a m t đi t ưng nào đĩ, làm cho đi 1.1.Tng quan nghiên c u v QL cơng tác GD ĐĐ cho HS. tưng y d n d n cĩ đưc nh ng ph m ch t và n ăng l c nh ư yêu c u đ 1.1.1. Các nghiên c u n ưc ngồi ra. 1.1.1.1. Các nghiên c u ph ươ ng Đơng: 1.2.1.3. Qu n lý giáo d c Các tác ph m cu Lão T , Kh ng T , Thích Ca Mâu Ni. 7 8 QLGD là h th ng nh ng tác đng cĩ ý th c, h p quy lu t c a ch nhân, tính n ăng đng và sáng t o, hình thành nhân cách con ng ưi Vi t th QL các c p khác nhau đn t t c các khâu c a h th ng nh m đưa Nam XHCN. ho t đng s ư ph m c a h th ng GD đt m c tiêu GD đã đ ra. 1.4. Giáo d c đo đc cho HS THPT 1.2.2. Giáo d c đo đc 1.4.1. T m quan tr ng c a cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT 1.2.2.1. Khái ni m v đo đc GD ĐĐ cho HS THPT là m t nhi m v quan tr ng c a các tr ưng Đo đc là h th ng nh ng nguyên t c, nh ng quy t c, nh ng tiêu THPT. Qua cơng tác này, nhà tr ưng giáo d c HS thành nh ng con chu n, nh ng chu n m c cĩ kh n ăng điu ch nh s ng x c a con ng ưi phát tri n tồn di n. ng ưi trong các m i quan h th c ti n, các l ĩnh v c c a đi s ng xã h i, 1.4.2. M c tiêu, n i dung, hình th c, ph ươ ng pháp GD ĐĐ nh đĩ con ng ưi t giác điu ch nh hành vi c a mình phù h p v i l i 1.4.2.1. M c tiêu GD ĐĐ cho HS THPT ích chung c a c ng đng. Mc tiêu GD ĐĐ cho HS THPT là nh m hình thành cho đưc nh ng 1.2.2.2. Giáo d c đo đc ph m ch t ĐĐ c a con ng ưi Vi t Nam trong th i k ỳ CNH-HĐH đt GD ĐĐ là quá trình bi n h th ng các tiêu chu n đo đc t nh ng nưc, xây d ng HS thành nh ng ng ưi cơng dân, ng ưi lao đng t t địi h i bên ngồi c a xã h i thành địi h i bên trong, thành ni m tin, trong t ươ ng lai. nhu c u, thĩi quen c a ng ưi đưc GD. 1.4.2.2. N i dung GD ĐĐ cho HS THPT 1.2.3. Qu n lý cơng tác giáo d c đo đc Tp trung GD cho HS nh ng phm ch t ĐĐ c n thi t: các ph m ch t Qun lý cơng tác GD ĐĐ là s tác đng cĩ ý th c c a ch th QL t i ĐĐ quy đnh quan h gi a cá nhân đi v i xã h i; gi a cá nhân đi v i khách th QL nh m đư a ho t đng GD ĐĐ đt t i m c tiêu mong mu n lao đng, vi cơng vi c, v i m i ng ưi; vi mơi tr ưng s ng và vi b n mt cách hi u qu nh t. thân mình. 1.3. V trí tr ưng THPT trong s phát tri n nhân cách HS 1.4.2.3. Ph ươ ng pháp GD ĐĐ cho HS THPT 1.3.1. Tr ưng THPT trong h th ng giáo d c qu c dân - Nhĩm PP hình thành ý th c cá nhân : nh ư đàm tho i, nêu g ươ ng, k Tr ưng trung h c là c ơ s GD c a b c trung h c, b c h c n i ti p b c chuy n, gi ng gi i. ti u h c c a h th ng GD qu c dân nh m hồn ch nh h c v n ph - Nhĩm PP t ch c ho t đng xã h i, hình thành kinh nghi m ng x thơng. Tr ưng trung h c cĩ t ư cách pháp nhân và cĩ con d u riêng. xã h i: giao vi c, tp luy n, rèn luy n. 1.3.2. M c tiêu giáo d c c a tr ưng THPT đ phát tri n nhân cách - Nhĩm PP kích thích ho t đng và điu ch nh hành vi ng x c a cho HS HS : khen th ưng, trách ph t. Mc tiêu c a GD ph thơng là giúp HS phát tri n tồn di n v ĐĐ , 1.4.2.4. Hình th c GD ĐĐ cho HS THPT: trí tu , th ch t, th m m và các k n ăng c ơ b n, phát tri n n ăng l c cá 9 10 Cĩ nh ng hình th c ch y u sau: GD ĐĐ thơng qua d y h c, t ch c 1.5.7. S tác đng c a kinh t - xã h i lao đng, ho t đng xã h i, ho t đng t p th , t tu d ưng, rèn luy n, S thay đi c a KT-XH c a đt n ưc hi n nay đã nh h ưng sâu s c hồn thi n nhân cách. đn HS, sinh viên. Điu này địi h i ngành GD ph i đc bi t quan tâm 1.5. Nh ng y u t nh h ưng đn cơng tác GD ĐĐ cho HS đn cơng tác GD ĐĐ cho th h tr . 1.5.1. Vai trị c a cơng tác qu n lý 1.5.8. Điu ki n c ơ s v t ch t c a cơng tác giáo d c Xác đnh m c tiêu; xây d ng k ho ch, t ch c, ch đo, ki m tra Hi u tr ưng c n th t s quan tâm xây d ng các điu ki n cơ s vt đánh giá; thc hi n ph i h p các l c l ưng GD; xây d ng c ơ s v t ch t c n thi t đ ph c v cơng tác GD ĐĐ cho HS. ch t, đu t ư tài chính đ GD ĐĐ cho HS. 1.6. Qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT 1.5.2. Vai trị c a giáo viên ch nhi m l p 1.6.1. Mc tiêu, n i dung, ph ươ ng pháp qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho GVCN cĩ vai trị đc bi t quan tr ng trong cơng tác GD ĐĐ cho HS. HS THPT Cn xây d ng mt đi ng ũ GVCN tâm huy t, nhi t tình, cĩ n ăng l c đ 1.6.1.1. M c tiêu c a qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT làm cơng tác GD ĐĐ cho HS. Mc tiêu c a QL cơng tác GD ĐĐ : HS phát tri n tồn di n, hình 1.5.3. Vai trị c a t p th h c sinh thành ph m ch t ĐĐ ng ưi cơng dân, ng ưi lao đng, đáp ng yêu c u Tp th lành m nh s t o d ư lu n đúng đn, t o bu khơng khí t t xã h i, nâng cao ch t l ưng GD nhà tr ưng. đp. Dư lu n t p th cĩ th ng ăn ch n thĩi quen, hành vi ch ưa phù h p 1.6.1.2. N i dung qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT vi các chu n m c ĐĐ . QL vi c th c hi n m c tiêu, n i dung, ph ươ ng pháp, hình th c t 1.5.4. S ph i h p các l c l ưng giáo d c ch c GD ĐĐ ; QL vi c xây d ng các điu ki n ph c v cho cơng tác Trong cơng tác GD, qu n lý GD ĐĐ cho HS các nhà tr ưng c n đánh GD ĐĐ , QL vi c ph i h p các l c l ưng giáo d c, QL vi c đánh giá k t giá đúng vai trị c a s k t h p, luơn ch đng k t h p v i gia đình, qu GD ĐĐ cho HS. cng đng xã h i. 1.6.1.3. Ph ươ ng pháp qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT 1.5.5. Đc đim ca HS cp THPT Cĩ 3 ph ươ ng pháp ch y u đĩ là: phươ ng pháp t ch c hành chính, Đc đim ca HS c p THPT là s t ý th c g n li n v i nhu c u nh n ph ươ ng pháp tâm lý-xã h i và phươ ng pháp kinh t . th c, đánh giá các ph m ch t tâm lý, ĐĐ trong nhân cách c a mình. 1.6.2. Qu n lý quá trình GD ĐĐ cho HS THPT 1.5.6. M i quan h gi a giáo d c và t giáo d c 1.6.2.1. L p k ho ch qu n lý Trong quá trình GD ĐĐ , nhà GD là ch th , đĩng vai trị ch đo, tác Cn đm b o tính th ng nh t gi a m c tiêu GD ĐĐ v i m c tiêu đng cĩ đnh h ưng đn ng ưi đưc GD. Ng ưi đưc GD cịn là ch chung nhà tr ưng, c n chú ý đn k ho ch ho t đng theo ch đim, th c a quá trình GD. Ho t đng GD ch đt hi u qu n u đưc chú theo các mơn h c, theo các m t ho t đng xã h i. tr ng đúng m c đn ho t đng t GD. 1.6.2.2. T ch c ho t đng GD ĐĐ 11 12 Mu n th c hi n k ho ch QL cơng tác GD ĐĐ cho HS c n thành l p t nhanh. Tuy v y đn nay nơng nghi p v n chi m t tr ng cao, thu ban ch đo. Thành ph n ban ch đo g m cĩ: Hi u tr ưng, Bí th ư Đồn nh p bình quân cịn th p. tr ưng, GVCN, đi di n H i cha m HS. 2.1.2.Tình hình giáo d c-đào t o 1.6.2.3. Ch đo ho t đng GD ĐĐ Đc Ph hi n nay cĩ h th ng m ng l ưi tr ưng l p phát tri n t ươ ng Hiu tr ưng thc hi n quy n ch huy đ can thi p vào tồn b quá đi hồn ch nh. Ch t l ưng GD t ươ ng đi cao. trình QL nh m huy đng m i ngu n l c đáp ng yêu c u cơng tác Huy n cĩ 3 tr ưng THPT, 1 trung tâm k thu t t ng h p h ưng GD ĐĐ cho HS, th c hi n đưc m c tiêu đ ra. nghi p, 1 tr ưng trung c p ngh . Ch t l ưng GD c p THPT c a huy n 1.6.2.4. Ki m tra đánh giá ho t đng GD ĐĐ tươ ng đi cao. Trong các n ăm hc v a qua t l HS xp lo i h nh ki m Cn đt ra nh ng tiêu chu n mà ho t đng ph i đt đn. Các tiêu chu n tt, khá trên 80%; xp lo i h c l c gi i, khá trên 30%. T l đ t t này là cơng c , là th ưc đo c a nhà QL. Trong quá trình ki m tra các tiêu nghi p t 90% đn 98%, đ đi h c, cao đng t 30-40%. chu n này c ũng cĩ th điu ch nh l i n u c n thi t. 2.2. Khái quát quá trình kh o sát Ti u k t ch ươ ng 1 Đ tìm hi u th c tr ng, chúng tơi đã ti n hành tr ưng c u ý ki n 450 GD ĐĐ cho HS là m t nhi m v to l n, cĩ t m quan tr ng đc bi t HS, 120 GV và 20 CBQL ca các tr ưng THPT b ng anket, x lý k t trong các nhi m v chung các nhà tr ưng hi n nay. qu , quan sát, trị chuy n, l y ý ki n chuyên gia, đc v ăn b n cĩ n i Đ cơng tác GD ĐĐ cho HS đt ch t l ưng và hi u qu mong mu n dung liên quan đn đ tài. cn t ăng c ưng QL cơng tác GD ĐĐ . 2.3. Th c tr ng cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi. CH ƯƠ NG 2 2.3.1. Th c tr ng v cơng tác GD ĐĐ cho HS THPT huy n Đc TH C TR NG QU N LÝ C A HI U TR ƯNG ĐI V I Ph , t nh Qu ng Ngãi CƠNG TÁC GIÁO D C ĐO ĐC CHO H C SINH TRUNG 2.3.1.1. Th c tr ng nh n th c c a các l c l ưng tham gia GD ĐĐ cho HC PH THƠNG HUY N ĐC PH , TNH QU NG NGÃI HS THPT 2.1.Tình hình kinh t -xã h i và giáo d c-đào huy n Đc Ph , t nh Kt qu kh o sát cho th y CB, GV, nhân viên và HS nhà tr ưng cĩ Qu ng Ngãi nh n th c đúng đn v vi c GD nh ng ph m ch t ĐĐ c n thi t cho HS. 2.1.1.Tình hình kinh t -xã h i Các đi t ưng kh o sát quan tâm đn GD lịng yêu th ươ ng con ng ưi Đc Ph là m t huy n đng b ng n m đơng nam t nh Qung Ngãi. (CBGV: 93,6%, HS: 86,4%), đng c ơ, thái đ h c t p đúng đn Xut phát t m t n n kinh t l c h u nh ưng Đc Ph cĩ điu ki n t (CBGV: 97,7%, HS: 91,1%), lịng bi t ơn (CBGV: 88,6%, HS: 95,6%), nhiên, xã h i đ phát tri n kinh t tồn di n v i t c đ t ăng tr ưng kinh lịng yêu quý, kính tr ng ơng bà, cha m ...(CBGV: 87,2%, HS: 91,1%). 13 14 Kt qu kh o sát cịn cho th y cĩ s nh n th c ch ưa th ng nh t gi a bng, cĩ tác d ng GD (59,4%), cĩ s k t h p gi a GVCN v i t p th , CBGV v i HS v mc đ c a m t s phm ch t ĐĐ . cá nhân HS đ đánh giá (55,4%). 2.3.1.2. N i dung GD ĐĐ cho HS THPT 2.3.1.6. Các y u t nh h ưng đn cơng tác GD ĐĐ cho HS T s đánh giá c a CBGV và HS cĩ th th y: các tr ưng đã quan tâm Nhng y u t nh h ưng ln đn vi c GD ĐĐ cho HS g m: s k t đúng m c đn ni dung ch y u đ GD ĐĐ cho HS. hp GD c a nhà tr ưng, gia đình và xã h i (95,1%, x p h ng 1), nh Tuy nhiên nhà tr ưng c n GD cho HS cĩ nh n th c, hành vi, thĩi hưng t b n bè, ng ưi thân, cơng tác QLGD c a nhà tr ưng (94,9%, quen tham gia các ho t đng xã h i, t thi n nhân đo, GD cho HS tính cùng x p h ng 2), đi ng ũ GVCN (94,3%, x p h ng 4), m t trái cơ ch t l c, cĩ chí l p thân, l p nghi p. th trưng (93,8%, x p h ng 5). Vi c đánh giá m c đ các n i dung v ĐĐ mà nhà tr ưng t p trung 2.3.2. Nguyên nhân nh h ưng khơng t t đn vi c rèn luy n đo đc GD cho HS c a CBGV và HS là t ươ ng đi th ng nh t. ca HS 2.3.1.3. Ph ươ ng pháp GD ĐĐ cho HS THPT Nhng nguyên nhân ch y u nh hưng khơng t t đn vi c rèn luy n Kt qu kh o sát cho th y đ GD ĐĐ nhà tr ưng đã s d ng th ưng ĐĐ c a HS gm: nh h ưng b n bè (89,2%), sách báo, phim nh xuyên các PP: khen th ưng (81%), gi ng gi i (66,4%), đàm tho i (87,4%), tiêu c c xã h i (80,5%), áp l c thi c , nhà tr ưng ch ưa chú (66,4%), rèn luy n (64,5%). Các PP th nh tho ng m i s d ng: giao tr ng GD ĐĐ cho HS (79,9%). vi c (67,7%), trách ph t (65,3%). 2.4. Th c tr ng QL c a Hi u tr ưng đi v i cơng tác GD ĐĐ cho Nhà tr ưng ít s d ng các PP phát huy tính t giác rèn luy n c a HS HS THPT trên đa bàn huy n Đc Ph , t nh Qung Ngãi (nh ư PP giao vi c, tp luy n). 2.4.1. Nh n th c v t m quan tr ng c a qu n lý cơng tác GD ĐĐ 2.3.1.4. Hình th c GD ĐĐ cho HS THPT cho HS Nhà tr ưng đã dùng nhi u hình th c t ch c khác nhau đ GD ĐĐ Đa s CBQL, GV đu đánh giá tích c c v tác d ng c a QL cơng tác cho HS nh ư: thơng qua bài gi ng (92,7%), sinh ho t l p (95,1%), các GD ĐĐ cho HS. Trong 9 n i dung kh o sát cĩ đn 8 n i dung đưc ho t đng mang tính th i s , chính tr (79,4%), ho t đng t thi n, nhân đánh giá m c r t quan tr ng ( đim trung bình t 2,4 đn 2,8). Ch cĩ đo (78,1%), sinh ho t Đồn, H i Thanh niên (76,4), gi chào c h ng mt n i dung (tác đng đn GD gia đình) cĩ đim trung bình là 2,3. tu n (76,0%). 2.4.2. Th c tr ng v vi c xây d ng k ho ch qu n lý GD ĐĐ 2.3.1.5. Đánh giá k t qu rèn luy n đo đc c a HS THPT Kt qu kh o sát thu đưc cho th y cơng tác GD ĐĐ cho HS đưc các Vic đánh giá k t qu rèn luy n ĐĐ c a HS cĩ nh ng m t tích c c: nhà tr ưng l ng ghép vào k ho ch cơng tác n ăm h c (94,3%), vào nhà tr ưng cĩ tiêu chí đánh giá HS c th , rõ ràng (83%), cĩ tác d ng ch ươ ng trình d y h c (92,9%), vào ho t đng ngo i khĩa (87,9%). Vi c tích c c đ HS t rèn luy n (61,9%), vi c đánh giá khách quan, cơng xây d ng k ho ch t ng th đ GD ĐĐ cho HS ch ưa đưc các nhà tr ưng quan tâm th c hi n. 15 16 2.4.3. Th c tr ng v cơng tác t ch c, tri n khai th c hi n k ho ch Kt qu kh o sát cho th y các nguyên nhân chính ca th c tr ng nêu GD ĐĐ cho HS trên nm trong ý th c ch quan c a đi ng ũ CBQL, GV; n m trong Qua k t qu kh o sát cĩ th th y nhà tr ưng đã t ch c tri n khai k cơng tác QL, điu hành; k ho ch GD ĐĐ cho HS ch ưa rõ ràng, c th ; ho ch GD ĐĐ cho HS m t cách k p th i (87,9%), đy đ (94,3%), chính đánh giá, khen th ưng ch ưa k p th i. xác (96,4%). CB, GV c ăn c k ho ch đưc phê duy t đ th c hi n Ti u k t ch ươ ng 2 (79,3%), nhà tr ưng dùng hình th c t ch c các cu c h p đ ph bi n Trong ch ươ ng 2 chúng tơi đã ti n hành kh o sát nh n th c c a k ho ch đ ra (62,9%). CBQL, GV và HS v nh ng ph m ch t ĐĐ c n GD, v n i dung, 2.4.4. Th c tr ng v vi c ki m tra đánh giá cơng tác GD ĐĐ ph ươ ng pháp, hình th c t ch c, đánh giá k t qu rèn luy n ĐĐ , nh ng Qua k t qu kh o sát thu đưc chúng tơi th y vi c ki m tra, đánh giá yu t , nguyên nhân nh h ưng khơng t t đn vi c rèn luy n ĐĐ c a cơng tác qu n lý GD ĐĐ cho HS các nhà tr ưng đưc th c hi n HS. th ưng xuyên theo h c k ỳ (94,3%) và theo n ăm h c (95,0%); cĩ tiêu chí Chúng tơi cịn kh o sát tm quan tr ng c a QL m t cơng tác này đ đánh giá c th , rõ ràng (86,4%). th y đưc c ưu đim và h n ch . 2.4.5. Th c tr ng v vi c ph i h p các l c l ưng đ GD ĐĐ Hn ch trong QL cơng tác GD ĐĐ cĩ nguyên nhân chính n m trong Kt qu kh o sát thu đưc cho th y đ GD ĐĐ cho HS, nhà tr ưng đã ý th c ch quan c a đi ng ũ CBQL, GV; n m trong cơng tác QL, điu ph i h p ch t ch v i H i Cha m HS (70,7%), ph i h p v i chính hành. quyn các c p (63,6%), phát huy đưc vai trị ch đng trong ph i h p lc l ưng GD (72,1%). CH ƯƠ NG 3 2.4.6. Đánh giá chung v th c tr ng qu n lý GD ĐĐ cho HS THPT BI N PHÁP QU N LÝ C A HI U TR ƯNG ĐI V I huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi CƠNG TÁC GIÁO D C ĐO ĐC CHO H C SINH Đa s CBQL, GV đu th y đưc t m quan tr ng c a QL cơng tác TRUNG H C PH THƠNG HUY N ĐC PH , GD ĐĐ cho HS. Trong QL cơng tác GD ĐĐ cho HS, ngồi nh ng ưu TNH QU NG NGÃI đim các nhà tr ưng cịn cĩ m t s h n ch : ch ưa chú tr ng xây d ng 3.1. M t s quan đim ch đo vi c xây d ng và th c hi n các k ho ch qu n lý GD ĐĐ cho HS, thi u các v ăn b n h ưng d n c th , bi n pháp thi u s ki m tra, đơn đc, chưa xây d ng cơ ch ph i h p các l c Các bi n pháp ph i đm b o tính m c đích, tính đng b , tính th c lưng GD, ch ưa chú tr ng các bi n pháp phát huy ý th c t rèn luy n ti n, tính kh thi, tính ph quát, phát huy tính tích c c c a các ch th ca HS. tham gia GD ĐĐ cho HS THPT. 2.5 . Nguyên nhân c a th c tr ng qu n lý GD ĐĐ cho HS THPT huy n Đc Ph , t nh Qu ng Ngãi 17 18 3.2. Các bi n pháp c th 3.2.2.2. N i dung 3.2.1. T ch c b i d ưng nh n th c v v trí, vai trị, t m quan tr ng Phi xu t phát t quan đim, đưng l i, chính sách c a Đng, pháp ca cơng tác GD ĐĐ cho HS trong đi ng ũ CBQL, GV, nhân viên và lu t c a Nhà n ưc; t đc đim tình hình KT-XH đa ph ươ ng, tình hình HS c th c a tr ưng; ph i th y nh ng y u t tác đng đn cơng tác 3.2.1.1. Ý ngh ĩa GD ĐĐ ; ph i phát huy các ngu n l c; ph i h p đưc các l c l ưng Vic nâng cao nh n th c v v trí, vai trị, t m quan tr ng c a cơng tác tham gia cơng tác GD ĐĐ cho HS. GD ĐĐ cho các thành viên tham gia vào quá trình GD ĐĐ cho HS, nh t 3.2.2.3. Các b ưc ti n hành là đi ng ũ CBQL, GV, HS cĩ ý ngh ĩa h t s c quan tr ng đn cơng tác Phân tích tình hình c a tr ưng, ngành, đa ph ươ ng; xác đnh mc tiêu GD ĐĐ trong nhà tr ưng. GD cho t ng giai đon c th ; d th o k ho ch GD cho t ng tháng, 3.2.1.2. N i dung hc k ỳ, n ăm h c; ch nh s a; ban hành k ho ch. Nhà tr ưng c n b i d ưng mt s n i dung sau: Đưng l i, chính 3.2.3. C i ti n vi c đánh giá k t qu rèn luy n v ĐĐ c a HS sách c a Đng, pháp lu t c a Nhà n ưc, các quy đnh c a ngành GD v 3.2.3.1. Ý ngh ĩa cơng tác qu n lý GDĐĐ ; nhng ph m ch t ĐĐ c a nhà giáo; quy n Th c hi n t t vi c đánh giá k t qu rèn luy n ĐĐ c a HS giúp cho hn, trách nhi m c a t ng thành viên. CBQL, GV n m đưc tình hình rèn luy n ph n đu c a HS; cĩ bi n 3.2.1.3. Các b ưc ti n hành pháp kh c ph c tn t i, h n ch trong cơng tác; giúp cho HS t đánh - T ch c hc t p đy đ các ch tr ươ ng, chính sách c a Đng và giá, hình thành k ĩ n ăng t đánh giá. Nhà n ưc v GD ĐĐ cho HS. 3.2.3.2. N i dung - T p h p các tài li u cĩ liên quan; t ch c sinh ho t chuyên đ, t - Xác đnh m c tiêu, n i dung đánh giá, la chn ph ươ ng pháp, k ch c phong trào thi đua. thu t, t ch c các l c l ưng tham gia đánh giá. - Phi h p v i Đng b , chính quy n đa ph ươ ng đ GD ĐĐ . - Xây d ng chu n đánh giá x p lo i h nh ki m HS. 3.2.2 T ăng c ưng cơng tác xây d ng k ho ch GD ĐĐ cho HS THPT 3.2.3.3. Các b ưc ti n hành 3.2.2.1. Ý ngh ĩa Xác đnh m c tiêu, n i dung đánh giá; ch đo vi c xây d ng các tiêu - Giúp xác đnh mc tiêu, huy đng ngu n l c, b trí th i gian, ti n chí đánh giá; l y ý ki n gĩp ý v n i dung và tiêu chí đánh giá; xây hành ki m tra, đánh giá quá trình t ch c th c hi n. dng quy trình, t ch c l c l ưng đánh giá. - Nâng cao ch t l ưng xây d ng k ho ch GD ĐĐ cĩ ý ngh ĩa l n đi 3.2.4. Đa d ng hĩa n i dung, ph ươ ng pháp, hình th c GD ĐĐ cho vi QL cơng tác GD ĐĐ cho HS. HS 3.2.4.1. Ý ngh ĩa 19 20 Trong th i thi đi bùng n thơng tin, trong xu th hi nh p khu v c 3.2.5.2. N i dung và th gi i ngày càng sâu r ng, đ làm t t cơng tác GD ĐĐ cho HS các - Phát huy vai trị t qu n c a t p th HS nhà tr ưng ph i đa d ng hĩa n i dung, ph ươ ng pháp, hình th c đ Nâng cao nh n th c c a HS v t qu n; h ưng d n cho HS bi t cách GD ĐĐ cho HS. t qu n; hình thành thĩi quen t qu n. 3.2.4.2. N i dung - Phát huy vai trị t giác rèn luy n đo đc c a t ng HS - Đa d ng hĩa n i dung GD ĐĐ cho HS Cn nâng cao nh n th c c a HS v vi c t giác rèn luy n; t ch c các Tp trung GD cho HS nh ng ph m ch t thu c v trách nhi m cơng ho t đng n i khĩa, ngo i khĩa phù h p v i HS. dân, lịng yêu th ươ ng con ng ưi; đng c ơ, thái đ h c t p đúng đn; 3.2.5.3. Các b ưc ti n hành lịng bi t ơn; yêu quý, kính tr ng m i ng ưi. GD cho HS k n ăng s ng. -Trang b nh ng hi u bi t c n thi t v t qu n; t ch c sinh ho t t p - Đa d ng hĩa các ph ươ ng pháp GD ĐĐ cho HS th ; h ưng d n HS t đánh giá. Cn s d ng hp lý, đúng m c, ph i h p t t các ph ươ ng pháp GD ĐĐ - Làm t t cơng tác tuyên truy n, trang b nh ng ki n th c, hình thành cho HS. C n chú ý đn các ph ươ ng pháp cĩ kh n ăng tăng c ưng thc kĩ n ăng t GD cho HS. hành, kh n ăng t GD c a HS. 3.2.6. Nhân đin hình tiên ti n, t o d ư lu n đ GD ĐĐ - Đa d ng hĩa các hình th c GD ĐĐ cho HS 3.2.6.1. Ý ngh ĩa Ngồi hình th c đã cĩ nhà tr ưng c n sáng t o ra nh ng hình th c Vic t ch c t ng k t, rút kinh nghi m, nhân đin hình tiên ti n, t o mi phù h p v i đc đim HS c p THPT. dư lu n cĩ tác d ng l n đi v i cơng tác GD ĐĐ . 3.2.6.2. N i dung 3.2.4.3. Các b ưc ti n hành + Nhân r ng đin hình tiên ti n T ch c hc t p đ CB, GV cĩ nh n th c đúng đn, đy đ; t p h p Nhà tr ưng to mơi tr ưng thu n li đ các đin hình tiên ti n th đy đ các v ăn b n ch đo; thưng xuyên theo dõi, kp th i điu ch nh, hi n vai trị nêu g ươ ng, nuơi d ưng, nhân rng các đin hình tiên ti n. un n n; k p th i t ng k t, rút kinh nghi m. + To d ư lu n đ th c hi n GD ĐĐ cho HS 3.2.5. Phát huy vai trị t qu n c a t p th HS, tính t giác rèn luy n Cn t o dư lu n đúng đn, lành m nh trong t p th HS đ ti n hành đo đc c a HS b c THPT GD ĐĐ cho HS. Đc bi t là các v n đ t nh , ph c t p so v i l a tu i 3.2.5.1. Ý ngh ĩa HS nh ư v n đ tình yêu, hơn nhân, trang ph c Vic phát huy t t vai trị t qu n c a t p th HS nh h ưng r t l n 3.2.6.3. Các b ưc ti n hành đn k t qu GD ĐĐ c a t ng HS và t p th HS. + Nhân đin hình tiên ti n Cơng tác GD ĐĐ , qu n lý GD ĐĐ cho HS ch đt hi u qu khi cĩ s Thưng xuyên phát đng các phong trào thi đua; phát hi n gươ ng kt h p ch t ch v i quá trình t GD c a m i HS. “ng ưi t t, vi c t t”, nêu g ươ ng; vn đng đ HS th c hi n theo gươ ng. 21 22 + To d ư lu n đ GD ĐĐ Xác đnh mc tiêu; xây d ng k ho ch; t ch c các lc l ưng ph i Chn m t s vn đ ĐĐ đưc nhi u HS quan tâm đ trao đi, bàn hp, xây d ng quy ch , xây d ng c ơ s v t ch t đ ph c v cho cơng lu n; theo dõi, đnh h ưng đ đa s ng h cái t t, lên án cái x u; to dư tác ph i h p; t ng kt, đánh giá vi c ph i h p. lu n tích c c. 3.3. M i quan h gi a các bi n pháp 3.2.7. Xây d ng mơi tr ưng s ư ph m đ GD ĐĐ cho HS Các bi n pháp trên quan h ch t ch , cĩ s tác đng qua l i, chuy n 3.2.7.1. Ý ngh ĩa: hĩa l n nhau. Mơi tr ưng s ng lành m nh s nh h ưng t t đn s phát tri n nhân cách 3.4. Kh o sát v tính c p thi t và tính kh thi c a các bi n pháp con ng ưi và ng ưc l i. đ xu t 3.2.7.2. N i dung Chúng tơi đã ti n hành kh o sát v tính cp thi t và tính kh thi c a 8 Cn cĩ đ di n tích đt; trang b đy đ, đng b các ph ươ ng ti n k bi n pháp đ xu t. T k t qu ki m ch ng cho th y: thu t; b trí hp lý; v sinh tr ưng, l p hng ngày; bo trì, b o d ưng Nh ng bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS mà chúng tơi đ xu t các thi t b ; t ăng c ưng cơng tác bo v ; xây d ng mi quan h t t đp. đã đưc đa s CBQL, GV tham gia tr ưng c u ý ki n tán thành v tính 3.2.7.3. Các b ưc ti n hành cp thi t, tính kh thi c a chúng khi s d ng các bi n pháp này đ Ki m tra l i di n tích đt c a tr ưng; l p các lo i k ho ch đ xây GD ĐĐ cho HS trong các nhà tr ưng hi n nay. dng tr ưng, tr ng cây xanh, tr ng hoa; cĩ k ho ch b o v tr ưng; bo Ti u k t ch ươ ng 3 trì, b o d ưng các thi t b ; ban hành các quy đnh v b o v tài s n, v chươ ng 3 chúng tơi đã trình bày m t s quan đim ch đo đ xây sinh; quy t c ng x trong nhà tr ưng. dng và th c hi n các bi n pháp QL cơng tác GD ĐĐ cho HS tr ưng 3.2.8. Ph i h p nhà tr ưng, gia đình, xã h i đ GD ĐĐ THPT; t đĩ đ xu t 8 bi n pháp qu n lý cơng tác GD ĐĐ cho HS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_bien_phap_quan_ly_cua_hieu_truong_doi_voi_c.pdf
Tài liệu liên quan