Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O ĐI H C ĐÀ N NG NGUY N V ĂN ĐƯC BI N PHÁP QU N Lí ĐI NG Ũ GIÁO VIấN CH NHI M TR ƯNG PH THễNG DÂN T C N I TRÚ TNH QU NG NGÃI Chuyờn ngành: QU N Lí GIÁO D C Mó s : 60.14.05 TểM T T LU N V ĂN TH C S Ĩ GIÁO D C H C Ng ưi h ưng d n khoa h c TS. NGUY N S TH Ư Đà N ng – N ăm 2012 2 Cụng trỡnh ủưc hoàn thành t i TR ƯNG ĐI H C S Ư PH M, ĐI H C ĐÀ N NG Ng ưi h ưng d n khoa h c TS

pdf26 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S. NGUY N S TH Ư Ph n bi n 1: PGS.TS. Phùng Đình M n Ph n bi n 2: PGS.TS. Lê Quang S ơn Lu n v ăn s đưc b o v t i H i đng ch m Lu n v ăn t t nghi p Th c s ĩ ngành Qu n lý giáo d c h p t i Đi h c Đà N ng vào ngày 08 tháng 6 năm 2012 Cĩ th tìm hi u lu n v ăn t i: - Trung tâm Thơng tin- H c li u, Đi h c Đà N ng - Th ư vi n Tr ưng Đi h c S ư ph m, Đi h c Đà N ng 3 M ĐU 1. LÝ DO CH N Đ TÀI Điu 15 Lu t giáo d c n ăm 2005 ghi rõ: "Nhà giáo gi vai trị quy t đnh trong vi c b o đm ch t l ưng giáo d c" do v y nên vi c xây d ng và phát tri n đi ng ũ GV, đc bi t đi v i đi ng ũ GVCNL các tr ưng PTDTNT lo i tr ưng chuyên bi t, nơi GD-ĐT cho con em các DTTS là vi c làm c c k ỳ quan tr ng. Điu 10 c a Ngh đnh v cơng tác dân t c c a Chính ph đi v i chính sách phát tri n GD& ĐT đã nêu rõ: “Phát tri n GD vùng DTTS theo ch ươ ng trình chung qu c gia; xây d ng chính sách giáo d c t t c các c p h c phù h p v i đc thù dân t c”. Đ đt đưc m c đích trên trong nhà tr ưng nĩi chung, khơng th thi u vai trị c a ng ưi HT. S quan tâm ch đo ch t ch c a HT đi v i đi ng ũ GVCN là m t trong nh ng nhân t mang tính quy t đnh đn ch t l ưng GD tồn di n c a nhà tr ưng, tr ưc h t là đi v i l p mà h ph trách; Nu HT bi t tri n khai linh ho t, sáng t o các bi n pháp s gĩp ph n to l n vào vi c nâng cao hi u qu GD. Trong th c t các tr ưng PTDTNT trên đa bàn T nh Qung Ngãi, HT các nhà tr ưng đã cĩ nh ng tìm tịi, đi m i nh t đnh v cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN l p, song hi u qu qu n lý v n ch ưa cao, nh ng bi n pháp ch đo ho t đng CNL c a HT cịn mang tính th i v , ch ưa đng b nên khơng th tránh kh i nh ng h n ch . Xu t phát t c ơ s lý lu n và th c t trên, b n thân ch n đ tài: “Bi n pháp qu n lý đi ng ũ giáo viên ch nhi m tr ưng Ph thơng dân t c n i trú T nh Qu ng Ngãi”. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U Trên c ơ s nghiên c u lý lu n, kh o sát th c tr ng qu n lý c a HT lu n v ăn đ xu t các bi n pháp qu n lý đi ng ũ GVCN các tr ưng 4 ph thơng DTNT trên đa bàn huy n mi n núi Tnh Qu ng Ngãi. 3. KHÁCH TH VÀ ĐI T ƯNG NGHIÊN C U + Khách th nghiên c u: Cơng tác qu n lý c a ng ưi HT tr ưng PTDTNT huy n mi n núi Qu ng Ngãi + Đi t ưng nghiên c u: Các bi n pháp qu n lý đi ng ũ GVCN ca HT các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi T nh Qu ng Ngãi. 4. GI THUY T KHOA H C Trong nh ng n ăm qua, vi c qu n lý đi ng ũ GVCN c a HT các tr ưng PTDTNT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi đã đt hi u qu nh t đnh.Tuy nhiên các bi n pháp qu n lý vn cịn nh ng b t c p; Nu đ xu t đưc các bi n pháp qu n lý m t cách khoa h c, h p lý thì cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN c a HT s đt hi u qu cao h ơn. 5. NHI M V NGHIÊN C U Xây d ng CSLL ca cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN, kho sát th c tr ng qu n lý, đ xu t các bi n pháp giúp cho HT các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi Qu ng Ngãi qu n lý đi ng ũ GVCN t t h ơn. 6. PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C U 6.1. Nhĩm các ph ươ ng pháp nghiên c u lý lu n S d ng ph ươ ng pháp phân tích, t ng h p, h th ng hĩa tài li u liên quan.., nh m xây d ng c ơ s lý lu n cho đ tài nghiên c u. 6.2. Nhĩm các ph ươ ng pháp nghiên c u th c ti n S d ng các ph ươ ng pháp t ng k t kinh nghi m, điu tra, xin ý ki n chuyên gia, ph ng v n, th ng kê tốn h cnh m đánh gia phân tích th c tr ng, x lý k t qu nghiên c u và đ xu t bi n pháp. 7. PH M VI NGHIÊN C U Đ tài nghiên c u cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN c a hi u tr ưng 6 tr ưng PTDTNT huy n mi n núi Tnh Qu ng Ngãi, th i gian t NK 2007-2008 đn NK 2010-2011 5 NI DUNG Ch ươ ng 1 CƠ S LÝ LU N V CƠNG TÁC QU N LÝ ĐI NG Ũ GVCN TR ƯNG PH THƠNG DÂN T C N I TRÚ 1.1. T ng quan v n đ nghiên c u Báo cáo c a BCH TW Đng khĩa IX v ph ươ ng h ưng, nhi m v phát tri n KT-XH 2006-2010 nêu rõ ”T p trung ưu tiên đu t ư phát tri n GD& ĐT vùng sâu, vùng xa, vùng đng bào DTTS, ti p t c hồn ch nh h th ng tr ưng l p, c ơ s v t ch t k thu t các c p h c, m thêm các tr ưng n i trú, bán trú và cĩ chính sách b o đm đ giáo viên cho các vùng n y...” Đ th c hi n nhi m v n y cơng tác qu n lý xây d ng và phát tri n đi ng ũ GV nĩi chung và đi ng ũ GVCN các tr ưng PTDTNT nĩi riêng là nhi m v tr ng tâm c a HT. Khi đ c p đn cơng tác CNL c a GVCN đã cĩ nhi u tài li u, cơng trình nghiên c u nh ư: Tác gi L ưu Xuân M i, Phm Vi t V ưng , các tác gi n ưc ngồi nh ư T.A.Ilina; A.X.Macarencơ;Tuy nhiên, hu h t ch d ng l i m c khái quát chung v cơng tác CNL tr ưng THPT. Đc bi t, đn nay theo nh ng tài li u cĩ đưc v n thi u nh ng cơng trình nghiên c u đ c p đn bi n pháp QL đi ng ũ GVCN tr ưng PTDTNT m t cách đy đ và h th ng. Do v y chúng tơi mu n đi sâu h ơn đ xác đnh CSLL, kho sát th c ti n v cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN c a HT các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi Qu ng Ngãi, trên c ơ s đĩ đ xu t các bi n pháp nh m giúp cho HT qu n lý đi ng ũ GVCN cĩ hi u qu h ơn. 1.2. Mt s khái ni m c ơ b n cu đ tài 1.2.1. Qu n lý 1.2.1.1.Khái ni m qu n lý “QL là m t quá trình tác đng cĩ đnh h ưng, cĩ ch đích c a ch 6 th QL t i khách th QL trong m t t ch c, thơng qua các c ơ ch QL nh m làm cho t ch c v n hành và đt đưc m c tiêu đã đ ra”. 1.2.1.2. Ch c n ăng qu n lý Cĩ 4 ch c n ăng: Ch c n ăng l p k ho ch; chc năng t ch c; ch c n ăng ch đo; chc n ăng ki m tra, đánh giá. 1.2.2. Qu n lý giáo d c QLGD là s tác đng m t cách cĩ h th ng, cĩ k ho ch, cĩ ý th c và h ưng đích c a ch th QL đn t t c các m t xích c a h th ng, nh m m c đích đm b o s hình thành nhân cách cho th h tr , trên c ơ s nh n th c và v n d ng nh ng qui lu t chung c a xã h i cũng nh ư các qui lu t c a quá trình giáo d c. 1.2.3. Qu n lý nhà tr ưng Qu n lý nhà tr ưng chính là QLGD trong m t ph m vi xác đnh đĩ là nhà tr ưng. Qu n lý nhà tr ưng th c ch t là tác đng cĩ đnh hưng cĩ k ho ch c a ch th qu n lý lên t t c các ngu n l c c a nhà tr ưng nh m đy m nh các ho t đng ch y u là ho t đng d y hc c a nhà tr ưng theo nguyên lý, m c tiêu giáo d c c a Đng. 1.2.4. Đi ng ũ giáo viên ch nhi m 1.2.4.1. Khái ni m giáo viên ch nhi m GVCNL là GV b mơn d y l p h c đĩ, thay m t HT làm cơng tác QL và giáo d c HS m t l p nh t đnh. Thơng th ưng GV đĩ là ng ưi cĩ nhi u kinh nghi m trong GD h c sinh, đưc HT tin t ưng giao trách nhi m. 1.2.4.2. Khái ni m đi ng ũ Đi ng ũ là t p h p s p x p m t s ng ưi cùng ch c n ăng, ho c ngh nghi p thành m t l c l ưng, m t t ch c cĩ k c ươ ng, nh m phát huy s c m nh c a t ch c đĩ đ hồn thành t t m c tiêu đã đnh. 1.2.4.3. Khái ni m đi ng ũ giáo viên ch nhi m. 7 Đi ng ũ GVCN là t p h p các GV làm cơng tác CNL theo ch đích ca HT, đưc t ch c và ho t đng theo n i quy, quy đnh c th nh m làm cho cơng tác GD, qu n lý HS c a GVCN cĩ hi u qu nht. 1.2.5. Qu n lý đi ng ũ 1.2.5.1. Khái ni m qu n lý đi ng ũ Qu n lý đi ng ũ là nh ng tác đng cĩ ý th c, cĩ đnh h ưng, cĩ k ho ch c a ch th qu n lý đn “ đi ng ũ” đ v n hành, phát huy t i ưu ngu n l c c a đi ng ũ nh m đt đưc m c tiêu đ ra. V b n ch t qu n lý đi ng ũ chính là vi c qu n lý nhân s c a m t t ch c. 1.2.5.2. N i dung qu n lý đi ng ũ Qu n lý đi ng ũ cĩ 2 n i dung c ơ b n bao g m: nh ng v n đ cn qu n lý c a t ch c và nh ng v n đ c n qu n lý v nhân s . 1.2.5.3. Hình th c qu n lý đi ng ũ Cĩ 3 hình th c: Qu n lý gián ti p, qu n lý tr c ti p, k t h p qu n lý tr c ti p và gián ti p. 1.3. Tinh đc thù c a tr ưng Ph thơng dân t c n i trú 1.3.1 M c tiêu, vai trị, tính ch t c a tr ưng PTDTNT 1.3.1.1 M c tiêu Mc tiêu ca h th ng các tr ưng PTDTNT là gĩp ph n nâng cao dân trí, t o ngu n cán b đáp ng nhu c u phát tri n KT-XH cho các đa ph ươ ng cĩ đng bào dân t c sinh s ng. 1.3.1.2. Vai trị Tr ưng PTDTNT cĩ vai trị quan tr ng trong s nghi p phát tri n KT-XH và c ng c AN-QP mi n núi, vùng DTTS, t o ngun đào t o cán b ng ưi DT, là m t trung tâm VH, KH-KT đa ph ươ ng. 1.3.1.3. Tính ch t Tính ch t c a tr ưng là mang tính “ph thơng”, “dân t c” và đc đim n i b t c a tr ưng là “n i trú”. 8 1.3.2. Nhi m v tr ưng PTDTNT Ngồi vi c th c hi n các nhi m v đưc qui đnh trong Điu l tr ưng ph thơng, tr ưng PTDTNT cịn th c hi n các nhi m v nh ư: Th c hi n tuy n sinh đúng đi t ưng theo ch tiêu k ho ch; Th c hi n GD h c sinh v truy n th ng t t đp c a c ng đng các DT Vi t Nam, b n s c VH c a các DTTS, đưng l i, chính sách DT c a Đng và Nhà n ưc; t ch c nuơi d ưng HS theo đúng các ch đ chính sách, ch ăm lo t ch c t t đi s ng n i trú cho HS c v VC-TT; GD h ưng nghi p, h ưng d n HS ch n ngh phù h p, GD h c sinh ý th c ph c v quê h ươ ng 1.3.3. Các ho t đng giáo d c trong nhà tr ưng PTDTNT. Ho t đng GD trong các nhà tr ưng DTNT mang tính đc tr ưng ca nĩ và ho t đng theo qui ch c a B GD& ĐT ban hành g m: Ho t đng d y-hc 2 bu i/ ngày, n i dung, ph ươ ng pháp phù hp v i đc đim và tính ch t c a tr ưng; Ho t đng GD theo m c tiêu, ch ươ ng trình c a các c p h c PT t ươ ng ng, cĩ b sung ki n th c v l ch s , đa lí, ngơn ng , v ăn hĩa DTTS đa ph ươ ng; Ho t đng GD hưng nghi p và GD ngh PT, d y ngh ng n h n; Ho t đng lao đng, VH, TT nh m b o t n và phát huy b n s c VH c a DT, xố b các t p t c l c h u, gĩp phn phát tri n và hồn thi n nhân cách HS; Ho t đng nuơi d ưng, t ch c b p ăn t p th , ch ăm sĩc s c kho HS, qu n lý ho t đng n i trú 1.4. Ng ưi GVCN l p tr ưng PTDTNT 1.4.1. V trí, vai trị, ch c n ăng c a ng ưi GVCN l p tr ưng PTDTNT 1.4.1.1. V trí, vai trị GVCN l p tr ưng PTDTNT là thành viên c a t p th s ư ph m, là ng ưi thay m t cho HT ch u trách nhi m chính v ch t l ưng 9 GD tồn di n HS l p mình ph trách. GVCNL chính là cu n i gi a HT v i l p, g a ban qu n lý n i trú v i nhà tr ưng- gia đình- xã h i. 1.4.1.2. Ch c n ăng c a ng ưi GVCN l p tr ưng PTDTNT Ch c n ăng qu n lý, ch c n ăng giáo d c, ch c n ăng đi di n, ch c năng ki m tra, đánh giá phù h p v i điu ki n, hồn c nh, đc đim tâm sinh lý c a t ng nhĩm HS là con em c a đng bào dân t c. 1.4.2. Nhi m v và quy n h n c a GVCNL Ngồi 4 nhi m v c th c a ng ưi GVCN ghi t i kho n 2 c a Điu l tr ưng ph thơng, ng ưi GVCN tr ưng PTDTNT cịn cĩ nhi m v đc thù riêng, c th : - Ph i tích c c tìm hi u tình hình th c t v KT-XH các vùng DT n ơi mình đang cơng tác; Bit tơn tr ng và b o v quy n bình đng gi a các DT; Bit th ươ ng yêu HS các DT; ph i n m đưc đc đim tâm sinh lý l a tu i, đc đim VHDT c a HS ng ưi dân t c thi u s - Ph i bi t s d ng ít nh t m t th ti ng DTTS đa ph ươ ng; Bi t làm cơng vi c qu n sinh n i trú.; Bit đnh h ưng cho HS ch n ngh h p v i kh n ăng bn thân và nhu c u c a đa ph ươ ng và xã h i. 1.4.3. Nh ng yêu c u v ph m ch t, n ăng l c c a ng ưi GVCN l p tr ưng PTDTNT 1.4.3.1. V ph m ch t chính tr - GVCNL ph i cĩ ni m tin sâu s c vào lý t ưng ca Đng, vào tươ ng lai r ng ng i c a đt n ưc trên b ưc đưng th c hi n đi m i. - Ht s c nh y c m v v n đ CT-XH n ơi đa bàn mi n núi. 1.4.3.2. V n ăng l c, đo đc ngh nghi p Cĩ n ăng l c CM, k n ăng SP; thơng th o ít nh t m t th ti ng DT đa ph ươ ng; Nhân cách tồn v n, tâm huy t v i ngh nghi p. 1.5. HT tr ưng PTDTNT vi cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN l p 1.5.1. V trí, vai trị, nhi m v và quy n h n c a Hi u tr ưng 10 1.5.1.1. V trí Kho n 1 điu 54 Lu t giáo d c n ăm 2005 đã qui đnh ”Hi u tr ưng là ng ưi ch u trách nhi m qu n lý các ho t đng c a nhà tr ưng, do c ơ quan Nhà n ưc cĩ th m quy n b nhi m cơng nh n”. 1.5.1.2. Vai trị Điu 16 Lu t GD 2005 đã kh ng đnh”Cán b QLGD gi vai trị quan tr ng trong vi c t ch c, qu n lý, điu hành các ho t đng GD”. 1.5.1.3. Nhi m v và quy n h n Ngồi n i dung qui đnh t i điu 19, Điu l tr ưng ph thơng, thì điu 20 ca qui ch t ch c và ho t đng c a tr ưng PTDTNT cũng đã quy đnh nhi m v , quy n h n c a HT tr ưng DTNT cĩ nét đc thù riêng đĩ là: HT ph i n m v ng quan đim, chính sách DT c a Đng, Nhà n ưc; bi t s d ng ít nh t m t th ti ng DTTS đa ph ươ ng; T ch c giáo d c CB-GV-NV, HS ý th c tơn tr ng, b o v quy n bình đng gi a các DT, tơn tr ng phong t c t p quán, VH c a các DTTS. 1.5.2. N i dung qu n lý đi ng ũ GVCNL c a Hi u tr ưng Gm 3 n i dung: +Qun lý nhân s +Qu n lý ho t đng CNL c a đi ng ũ GVCN +Qu n lý các điu ki n h tr cho cơng tác ch nhi m. Ch ươ ng 2 TH C TR NG QU N LÝ ĐI NG Ũ GVCN CÁC TR ƯNG PTDTNT HUY N MI N NÚI T NH QU NG NGÃI 2.1. Khái quát tình hình KT-XH, GD& ĐT các huy n mi n núi Tnh Qu ng Ngãi 2.1.1.Tình hình KT-XH các huy n mi n núi t nh Qung Ngãi trong nh ng n ăm 2006-2010 2.1.1.1. Vài nét khái quát v các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi 11 2.1.1.2. Tình hình KT-XH các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi 2.1.2. Tình hình phát tri n GD các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi 2.1.2.1. Th c tr ng đu t ư CSVC, mua s m trang thi t b cho GD Hi n nay ngành GD đang ti p t c tri n khai ch ươ ng trình kiên c hĩa tr ưng h p h c, nhà cơng v cho GV; Riêng đi v i h th ng các tr ưng PTDTNT trong nh ng n ăm qua ngành GD đã cĩ s đu t ư đáng k nh m trang b đy đ h th ng phịng h c, phịng ch c n ăng và mua s m trang thi t b , nh ưng nhìn chung v n cịn nhi u b t c p. 2.1.2.2 Th c tr ng v GD các tr ưng DTNT huy n mi n núi Kt qu kh o sát: S CBQL là ng ưi DT chi m t l khá cao (h ơn 50%), s GV là ng ưi DTTS tăng d n, đnh m c 2,3 GV/l p (2010-2011) đã đáp ng yêu c u DH. CBQL đu là đng viên và đt chu n trình đ đào tao; Đi ng ũ GV t ăng d n hng n ăm (2007-2008 cĩ 75GV; 2010-2011 là 103 GV). S l p h c và HS đn tr ưng h ng năm đu t ăng; ý th c rèn luy n đo đc, ch p hành ni qui tr ưng, lp ca HS các tr ưng r t t t; Tuy nhiên nhìn chung ch t l ưng h c l c ca HS cịn r t th p so v i m t b ng c a T nh. 2.2.Thc tr ng đi ng ũ GVCN l p tr ưng PTDTNT các huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi 2.2.1. Th c tr ng v s l ưng, trình đ, thâm niên cơng tác c a đi ng ũ GVCN l p Qua kho sát 6 tr ưng PTDTNT huy n mi n núi tnh Qu ng Ngãi vào th i đim n ăm h c 2010-2011 chúng tơi nh n th y: S l ưng GVCN đm b o theo qui đnh; GVCN là n chi m 74,4%; Đồn viên chi m 90,7%; GVCN là ng ưi DT chi m 23,2%; Trình đ đt chu n 100%; Đ tu i d ưi 30 chi m 86,1%, trên 30 tu i chi m 13,9%. Thâm niên cơng tác: Dưi 5 n ăm chi m 34,9%; T 5 12 đn 15 n ăm chi m 60,5%; Trên 15 n ăm chi m 4,6%. Tuy nhiên v n cịn nhi u b t c p trong vi c b trí đi ng ũ GV làm cơng tác CNL. 2.2.2. Th c tr ng v ch t l ưng c a đi ng ũ GVCN 2.2.2.1. Ph m ch t, n ăng l c c a đi ng ũ GVCN l p Kt qu kh o sát 10 n i dung đánh giá v ph m ch t c a đi ng ũ GVCN các tr ưng DTNT h u ht đu đt trên 85% khá- t t,. Kt qu kh o sát v n ăng l c đi ng ũ GVCN cĩ trên 75% cơng nh n đt khá, t t. Tuy nhiên, vi c s d ng ngơn ng ti ng DTTS đa ph ươ ng cịn nhi u h n ch (44% TB và Y), vi c hi u bi t đy đ các phong t c, t p quán c a đng bào DT cịn r t ít (42,4% TB và Y). 2.2.2.2. Vi c th c hi n cơng vi c CNL c a đi ng ũ GVCN các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi Kho sát m t s n i dung cơng vi c cho th y cĩ trên 90% nh n xét mc đ bình th ưng và d th c hi n; Tuy nhiên, cịn v n đ đáng quan tâm là vi c tìm hi u tâm lý, tâm t ư nguy n v ng c a HS là con em đng bào DTTS, cĩ 34,9% cho r ng khĩ th c hi n, trong cơng tác GD h c sinh cá bi t cĩ 72,1% GVCN cho r ng r t khĩ th c hi n. 2.2.2.3.V vai trị c a GVCNL đi v i quá trình GD tồn di n HS Cĩ 88,4% ý ki n kh ng đnh vai trị khơng th thay th c a GVCN, cĩ 86,3% và 74,6% đng ý s tác đng c a đi ng ũ n y. 2.2.2.4. Kh o sát v nh n xét c a HS đi v i cơng tác CNL c a đi ng ũ GVCN các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi t nh Qu ng Ngãi Qua ý ki n c a HS, h u h t các bi n pháp GVCNL th c hi n đ GD là h p lý, phù h p v i đc đim tâm sinh lý l a tu i các em. Tuy nhiên c ũng cịn nhi u ho t đng GVCN ít th c hi n nh ư: t ch c th ăm quan h c t p, th ăm gia đình HS. 13 2.2.3. Đánh giá chung v th c tr ng đi ng ũ GVCN các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi, t nh Qu ng Ngãi Đi ng ũ GVCN các tr ưng đã đáp ng đưc ph n nào yêu c u ca ngành và đa ph ươ ng; Tuy nhiên, điu đáng lo ng i là đi ng ũ GVCN l p cịn r t tr v tu i đi và tu i ngh , cơng tác vùng đng bào DTTS r t khĩ kh ăn, r t d chùn b ưc; vi c s d ng ngơn ng ti ng DTTS đa ph ươ ng cịn h n ch , ch ưa hi u nhi u v t p quán ca đng bào DTTS điu đĩ nh h ưng khơng nh đn quá trình cơng tác. 2.3. Thc tr ng cơng tác qu n lý đi ngũ GVCN c a HT các tr ưng PTDTNT huy n mi n núi, t nh Qu ng Ngãi 2.3.1. Nh n th c v t m quan tr ng c a cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN tr ưng DTNT huy n mi n núi Qua kh o sát cĩ 96% cán b qu n lý và GV nh n th c r t t t điu n y và đu cho r ng vi c t ăng c ưng qu n lý đi ng ũ GVCN l p các tr ưng DTNT huy n mi n núi hi n nay là c c k ỳ quan tr ng. 2.3.2. Nh n th c c a cán b qu n lý S GD& ĐT v nh h ưng c a cơng tác GVCN trong th i k ỳ đi m i. Cĩ 87% ý ki n cán b s cho r ng cơng tác GVCNL rt nh hưng đn k t qu h c t p VH và 93% ý ki n cho r ng cơng tác GVCNL r t nh h ưng đn vi c rèn luy n đo đc, hình thành và hồn thi n nhân cách c a HS là con em đng bào DTTS. 89% ý ki n cho r ng GVCN l p là ng ưi đi di n cho HT đ qu n lý tồn di n hc sinh, đây là điu ki n thu n l i cho đi ng ũ GVCN. 2.3.3. Th c tr ng v cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN c a HT Kho sát đ đánh giá n ăng l c CNL c a GVCN đa s cho r ng HT th c hi n thưng xuyên (72,1%); Tuy nhiên vic lên k ho ch và to ngu n, tuy n ch n GVCN và l p k ho ch b i d ưng, GVCN cho rng HT th c hi n ch ưa th ưng xuyên chi m 55,8%, 51,2% và 55,8%, 14 khâu tuyn ch n, b nhi m, ki m tra, đánh giá nhìn chung ch ưa đưc th c hi n t t, ch ng t HT ch ưa chú tr ng lãnh v c n y. 2.3.4. Th c tr ng cơng tác qu n lý c a HT đi v i ho t đng CNL ca đi ng ũ GVCN 2.3.4.1. Th c tr ng qu n lý vi c l p k ho ch c a đi ng ũ GVCN Qua kh o sát cho th y vi c th c hi n qu n lý vi c l p k ho ch theo tu n, tháng c a GVCN, HT các tr ưng đã th c hi n khá t t (t l trên 80%), điu đĩ cho th y vi c l p k ho ch ng n h n đưc quan tâm và th c hi n th ưng xuyên h ơn k ho ch dài h n. 2.3.4.2.Th c tr ng qu n lý ca HT đi v i vi c th c hi n ni dung k ho ch c a đi ng ũ GVCN Bng 2.17: Kh o sát k t qu qun lý c a HT đi vi vi c th c hi n ni dung k ho ch cơng tác ca đi ng ũ GVCNL. Mc đ th c hi n Kt qu th c hi n (%) (%) Ni dung qu n lý cơng tác Làm Th ưng ca GVCN Ch ưa ch ưa xuyên Tt Khá TB Yu làm th ưng làm xuyên Tìm hi u đc đim tâm lí, 0 67,2 32,8 31,1 52,5 16,4 0 nh n th c c a HS DTTS Xây d ng và c v n cho đi 0 20,1 79,9 47,5 40,2 10,2 2,1 ng ũ cán b l p... T ch c các ho t đng GD 0 67,5 32,5 25,6 49,5 24,9 0 Ph i h p v i t ch c, đồn 0 67,7 32,3 21,7 38,2 28,6 11,5 th trong và ngồi tr ưng Tìm hi u HS và gia đình HS 0 55,5 44,5 24,6 37,4 35,9 2,1 Đnh h ưng HS ch n ngh 14,4 71,2 14,4 2,5 5,1 51,2 41,2 Quan tâm đn cu c s ng n i 0 47,5 52,5 31,5 47,8 17,5 3,2 trú, t qu n c a các em. Qua kh o sát cho th y HT các tr ưng đã chú ý quan tâm đn các n i dung qu n lý c a đi ng ũ GVCNL song ch ưa đu gi a các 15 ho t đng, trong đĩ n i b t là qu n lý vi c đnh h ưng ch n ngh và t ch c các H ĐGD ( cĩ 71,2% và 67,5% nh n xét là khơng th ưng xuyên ), k t qu th c hi n m c trung bình chi m ưu th . Các n i dung khác nhìn chung t ươ ng đi t t. 2.3.4.3. Hot đng giám sát, theo dõi c a HT trong vi c th c hi n k ho ch c a đi ng ũ GVCN K t qu giám sát c a HT th c hi n khá- t t các th i gian đu trên 92%, riêng giám sát theo t ng cơng vi c k t qu th c hi n là 96,6%, M t khác, v hình th c giám sát HT các tr ưng v n d ng r t linh ho t, qua nhi u kênh khác nhau, trong đĩ n i tr i nh t là kênh c a GVCNL và tr c ti p giám sát c a HT ( 74,5% và 67,4%) (B ng 2.18 lun v ăn). 2.3.4.4. Hot đng ki m tra, đánh giá ca HT trong vi c th c hi n k ho ch ch nhi m K t qu kh o sát cho th y vi c ki m tra, đánh giá m c đ th c hi n cơng vi c theo k ho ch dài h n, m c đ th c hi n c a HT là th ưng xuyên nh t (94,8%), các k ho ch ng n h n h ng tu n, hng tháng HT th c hi n ch ưa th ưng xuyên, cĩ khi làm ch ưa đáng k . 2.3.5.Th c tr ng qu n lý c a HT tr ưng PTDTNT huy n mi n núi tnh Qu ng Ngãi đi v i các điu ki n h tr cơng tác CNL Qua kh o sát 43 GVCN l p c a 6 tr ưng DTNT huy n mi n núi Qu ng Ngãi cho th y v vi c th c hi n ch đ chính sách đi v i đi ng ũ GVCN các tr ưng HT th c hi n r t th ưng xuyên và đy đ ( cĩ 84,2% đánh giá là th ưng xuyên, k t qu th c hi n khá, t t là 98,7% ); Tuy nhiên vi c t ch c các ho t đng giao l ưu h c h i... đi v i đi ng ũ GVCN và khen th ưng, đng viên GVCN gi i HT r t ít quan tâm. 16 Bng 2.20: Th c tr ng qu n lý các điu ki n h tr cơng tác CNL Mc đ (%) Kt qu (%) Làm Làm Ni dung th c hi n Khơng ch ưa th ưng Tt Khá TB Yu các điu ki n h tr làm th ưng xuyên xuyên Vi c th c hi n ch đ 3,6 12,2 84,2 67,7 31,0 1,3 0 chính sách theo qui đnh Phi h p gi i quy t k p 9,5 24,2 66,3 42,1 49,4 6,3 2,2 th i ch đ chính sách Vi c cung ng các lo i s 11,2 26,3 62,5 33,4 52,4 11,0 3,2 sách, thi t b ... T ch c các ho t đng 54,2 29,1 16,7 29,7 35,3 21,5 13,5 giao l ưu h c h i ... Khen th ưng, đng viên 2,1 76,2 21,7 45,2 42,0 12,8 0 GVCN gi i 2.3.6. Nh n đnh chung v cơng tác qu n lý đi ng ũ GVCN l p ca HT các tr ưng DTNT huy n mi n núi, t nh Qu ng Ngãi 2.3.6.1 .Thu n l i Cán b lãnh đo c a S GD& ĐT, HT các tr ưng GV, GVCN đu nh n th c đy đ v v trí, vai trị và t m quan tr ng ca cơng tác GVCN trong nhà tr ưng PTDTNT. Trong đi ng ũ CBQL các tr ưng, ng ưi dân t c chi m ưu th , hu h t đã qua lp đào t o QLGD. Ngành GD& ĐT Qu ng Ngãi đã cĩ k ho ch ch đo ưu tiên đu tư kinh phí đ xây d ng CSVC, th c hi n t t chính sách CB, GV cơng tác mi n núi, vùng kinh t khĩ kh ăn. 2.3.6.2. Khĩ kh ăn. - CSVC cịn thi u th n, kinh phí đu t ư ch ưa đáp ng yêu c u đi mi GD; GVCN r t ít th i gian đ đu t ư cho l p ch nhi m vì s ti t qui đnh cho GVCN ch 4 ti t /tu n là ch ưa phù h p. - Đi v i đa bàn huy n mi n núi vi c đi li r t khĩ kh ăn, các 17 thơn, bn c a đng bào DT khơng t p trung, cĩ n ơi cách tr ưng hàng ch c cây s , nên cơng tác ph i h p gi a GĐ-NT đ GD các em g p nhi u b t c p. - Nh ng khĩ kh ăn v kinh t tác đng, cùng v i nh ng t p t c ca ng ưi DTTS, d n đn HS th ưng xuyên b h c đã gây ra r t nhi u khĩ kh ăn trong cơng tác qu n lý 2.3.6.3. Nh ng ưu đim - HT các tr ưng đu nh n th c đy đ v v trí, vai trị và t m quan tr ng c a cơng tác CNL; - Cơng tác CNL đưc đư a vào tiêu chí thi đua hng n ăm; Hu ht HT các tr ưng đu r t chú tr ng đn vi c l p k ho ch CNL và th c hi n khá t t cơng tác qu n lý vi c th c hi n k ho ch c a đi ng ũ GVCN; - Vi c th c hi n ch đ chính sách và điu ki n h tr đi ng ũ GVCN, HT th c hi n khá th ưng xuyên và k p th i. 2.3.6.4. Nh ng h n ch , b t c p - Cơng tác đnh h ưng ch n ngh cho HS con em đng bào DTTS c ũng nh ư cơng tác ph i h p các l c l ưng giáo d c HT ch ưa th c hi n th ưng xuyên. - Vi c ch đo c a HT cho đi ng ũ GVCN qu n lý n p s ng n i trú c a HS và th c hi n các bi n pháp đ duy trì s ĩ s , gi m t l HS b h c ch ưa ch t ch ; - Vi c t ch c các ho t đng th ăm quan, h c t p kinh nghi m ch ưa th c hi n t t. - HT ch ưa phát huy đưc h t n ăng l c s tr ưng c a đi ng ũ GVCN nên hi u qu GD chưa cao. 18 Ch ươ ng 3 BI N PHÁP QU N LÝ ĐI NG Ũ GVCN CÁC TR ƯNG PTDTNT HUY N MI N NÚI T NH QU NG NGÃI. 3.1. Các nhĩm bi n pháp qu n lý 3.1.1. Nâng cao nh n th c v t m quan tr ng c a cơng tác GVCN tr ưng PTDTNT cho cán b qu n lý và đi ng ũ giáo viên 3.1.1.1. Mc đích, ý ngh ĩa c a bi n pháp Đi ng ũ CBQL, GV m t khi đã nh n th c v t m quan tr ng ca cơng tác GVCN tr ưng DTNT thì s là yu t quy t đnh đn s thành cơng trong cơng tác giáo d c c a nhà tr ưng nh ăm nâng cao ch t l ưng giáo d c tồn di n cho con em đng bào DTTS. 3.1.1.2. N i dung và cách t ch c th c hi n bi n pháp. - HT ph i xác đnh, quán tri t đn m i thành viên trong nhà tr ưng v vai trị, v trí, tính c n thi t ca ng ưi GVCNL tr ưng PTDTNT. - Ngay t đu n ăm h c, HT nhà tr ưng ph i t ch c cho m i thành viên trong H ĐSP h c t p n m v ng qui ch v t ch c và ho t đng c a tr ưng PTDTNT. -HT ph i luơn quan tâm theo dõi, đng viên, k p th i ch n ch nh nh ng l ch l c trong nh n th c, suy ngh ĩ hành đng c a t ng GV. 3.1.2. Nhĩm bi n pháp b i d ưng ph m ch t, n ăng l c chuyên mơn nghi p v cho đi ng ũ GVCN tr ưịng PTDTNT 3.1.2.1. M c đích, ý ngh ĩa c a bi n pháp. Đây là vi c làm cĩ ý ngh ĩa c c k ỳ quan tr ng, giúp cho đi ng ũ GVCN hồn thi n mình, đáp ng yêu c u đi m i giáo d c hi n nay; 3.1.2.2. N i dung, cách t ch c th c hi n c a m i bi n pháp. Bi n pháp 1 . B i d ưng trình đ chính tr , l p tr ưng quan đim, t ư cách đo đc c a ng ưi GVCNL 19 HT c n ti n hành các vi c c th : - Th ưng xuyên c p nh t nh ng thơng tin m i v các chính sách ch tr ươ ng c a Đng đi v i đng bào DTTS đ m i thành viên trong nhà tr ưng bi t. Kp th i n m b t nh ng di n bi n t ư t ưng, nh n th c ca t ng cán b GV, đc bi t là đi v i nh ng GVCN tr . Cĩ k ho ch t ch c cho cán b , GV hịa nh p v i đng bào DT n ơi tr ưng đĩng đ m i cán b , GV hi u, c m thơng v i nh ng khĩ kh ăn c a đng bào DT - HT nhà tr ưng ph i đng viên và luơn t o m i điu ki n thu n li đ cán b , giáo viên đưc tham gia đy đ các l p b i d ưng nâng cao trình đ chính tr do c p trên t ch c. Bi n pháp 2 . B i d ưng n ăng l c chuyên mơn, nghi p v cho đi ng ũ GVCN l p - HT c n l p k ho ch b i d ưng ngay t đu n ăm h c, trong đĩ cĩ k ho ch ng n h n, k ho ch dài h n. - Thưng xuyên b i d ưng, c p nh t ki n th c ph thơng v KH-KT, chuyên mơn nghi p v ; tâm lí h c dân t c, phong t c t p quán, m t s câu giao ti p gi n đơn b ng ti ng c a m t s DT s ng trên đa bàn..., đ giúp GV ng x k p th i v i m i đi t ưng HS, bi t tp h p và xây d ng kh i đồn k t các dân t c. - Th ưng xuyên b i d ưng đ m i GVCN v a là ng ưi d y v ăn hĩa, v a là m t tuyên truy n viên, m t c v n tích c c h ưng d n HS lp ch nhi m tham gia các phong trào phù h p đa ph ươ ng; - Cĩ k ho ch t ch c t p hu n cho đi ng ũ GVCN cách th c hi n các bi n pháp ph i h p gi a G Đ-NT-XH trong vi c giáo d c HS. - Khuy n khích và t o m i điu ki n thu n l i đ m i GVCN t bi d ưng chuyên mơn nghi p v ; T ch c h i thi GVCNL gi i h ng năm; Khuy n khích GVCN vi t sáng ki n kinh nghi m v đ tài cơng 20 tác CNL.; T ch c cho đi ng ũ GVCN đi th ăm quan h c t p, đi th c t các b n làng n ơi đng bào DTTS sinh s ng; - T ch c thi ng x trong t p th GVCN theo kh i l p; phân cơng cho nh ng GVCN gi i, cĩ kinh nghi m kèm c p giúp đ nhau đc bi t là k n ăng qu n lý h c sinh n i trú. 3.1.3. Nhĩm bi n pháp tuy n ch n, phân cơng, b trí GVCN l p tr ưng PTDTNT 3.1.3.1. M c đích, ý ngh ĩa Giúp hiu tr ưng th c hi n t t ch c n ăng qu n lý gĩp ph n vào cơng tác giáo d c cho con em đng bào dân t c thi u s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_bien_phap_quan_ly_doi_ngu_giao_vien_chu_nhi.pdf
Tài liệu liên quan