Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn hiền, Đà Nẵng

1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O ĐI H C ĐÀ N NG Lấ TH B CH TUY T BI N PHÁP QU N Lí HO T ĐNG GIÁO D C NGOÀI GI LấN L P TR ƯNG THPT NGUY N HI N, ĐÀ N NG Chuyờn ngành: Qu n lý giỏo d c Mó s : 60 14 05 TểM T T LU N V ĂN TH C S Ĩ GIÁO D C H C Đà N ng - N ăm 2012 2 Cụng trỡnh ủưc hoàn thành t i ĐI H C ĐÀ N NG Ng ưi h ưng d n khoa h c: : TS: HU ỲNH TH THU H NG Ph n bi n 1: PGS.TS. Lấ QUANG S ƠN Ph n bi n 2: PGS.TS. PHAN

pdf26 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn hiền, Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N MINH TI N Lu n v ăn ñưc b o v tr ưc H i ñng ch m Lu n v ăn th c s ĩ Giáo dc h c h p t i Đi h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 01 n ăm 2012. * Có th tìm hi u lu n v ăn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đi h c Đà N ng - Th ư vi n tr ưng Đi h c S ư ph m, Đi h c Đà N ng. 3 M ĐU 1. LÝ DO CH N Đ TÀI S phát tri n m nh m c a khoa h c công ngh ñã m ra c ơ h i và thách th c cho giáo d c Vi t nam. Trong b i c nh ñó, con ng ưi ñòi hi ph i có nh ng n ăng l c ñ thích ng. Có r t nhi u nh ng quan ñim giáo d c c a Đng ñ c p ñn t m quan tr ng c a giáo d c ñi v i s phát tri n con ng ưi. Giáo d c ph thông ñóng vai trò quan tr ng trong s phát tri n giáo d c nói chung. giai ñon này c n ph i trang b cho h c sinh nh ng ki n th c k n ăng c n thi t ñ phát huy ti m l c b n thân ñ s n sàng v ng bưc ti n vào t ươ ng lai. HĐGDNGLL tr ưng THPT là con ñưng c ơ b n ñ giáo d c HS h ưng ñn s phát tri n toàn di n, xây d ng cho các em nh ng m u nhân cách phù h p v i s phát tri n c a n n khoa h c hi n ñi. 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U: Nghiên c u lý lu n và th c tr ng nh m xác ñnh các bi n pháp H ĐGDNGLL ñ nâng cao ch t lưng giáo d c c a nhà tr ưng. 3. KHÁCH TH VÀ ĐI T ƯNG NGHIÊN C U 3.1. Khách th nghiên c u: Công tác qu n lý H ĐGDNGLL c a tr ưng THPT Nguy n Hi n. 3.2. Đi t ưng nghiên c u: Bi n pháp qu n lý HĐGDNGLL tr ưng Nguy n Hi n nh m nâng cao ch t l ưng giáo d c trong giai ñon hi n nay. 4. GI THUY T KHOA H C: HĐGDNGLL ñt hi u qu nu: Th c hi n ñy ñ các ch c n ăng qu n lý: k ho ch hóa, t ch c ch ño th c hi n, ki m tra ñánh giá, công tác ph i h p l c l ưng, t ăng cưng ñu t ư CSVC. Nâng cao nh n th c, có k ho ch b i d ưng năng lc t ch c, kh n ăng t qu n cho cán b , giáo viên và h c sinh. 4 5. NHI M V NGHIÊN C U - Nghiên c u c ơ s lý lu n c a H ĐGDNGLL và công tác qu n lý HĐGDNGLL tr ưng THPT Nguy n Hi n. - Kh o sát, ñánh giá th c tr ng H ĐGDNGLL và công tác qu n lý ca Hi u tr ưng tr ưng THPT Nguy n Hi n. - Đ xu t các bi n pháp qu n lý H ĐGDNGLL. 6. PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C U 6.1 Nhóm ph ươ ng pháp nghiên c u lý lu n: Nghiên c u tài li u, sách giáo khoa và s d ng ph ươ ng pháp phân tích, t ng hp, phân lo i tài li u. 6.2 Nhóm ph ươ ng pháp nghiên c u th c ti n: S d ng ph ươ ng pháp quan sát s ư ph m, ph ươ ng pháp ñiu tra, t ng k t kinh nghi m, ph ng v n. 6.3 Nhóm ph ươ ng pháp nghiên c u b tr : S d ng ph ươ ng pháp l y ý ki n chuyên gia, ph ươ ng pháp th ng kê toán h c. 7. PH M VI NGHIÊN C U: Nghiên c u công tác qu n lý HĐGDNGLL c a Hi u tr ưng tr ưng THPT Nguy n Hi n trong giai ñon 2008 - 2010 8. C U TRÚC LU N V ĂN Ngoài ph n m ñu, k t lu n, tài li u tham kh o và ph l c trong lu n v ăn g m có các ch ươ ng nh ư sau : Ch ươ ng 1: C ơ s lý lu n v qu n lý HĐGDNGLL tr ưng THPT. Ch ươ ng 2: Th c tr ng qu n lý HĐGDNGLL tr ưng THPT Nguy n Hi n Ch ươ ng 3: Bin pháp qu n lý HĐGDNGLL tr ưng THPT Nguy n Hi n 5 Ch ươ ng 1 CƠ S LÝ LU N V QU N LÝ HO T ĐNG GIÁO D C NGOÀI GI LÊN L P TR ƯNG THPT 1.1. SƠ L ƯC LCH S NGHIÊN C U V N Đ V HO T ĐNG GIÁO D C NGOÀI GI LÊN L P TR ƯNG THPT Năm 1945 th ư Bác H g i thi u niên nhi ñng nhân d p khai tr ưng ñã ñ c p ñn vi c tp luy n và làm quen v i ñi s ng bên c nh vi c h c t p trong l p. Điu l THPT n ăm 1976 và n ăm 1979 ñã ñ c p ñn ho t ñng giáo d c bên ngoài nhà tr ưng. Sau cu c c i cách giáo dc l n th ba, H ĐGDNGLL ñưc chú tr ng nhi u và chính th c có tên g i nh ư ngày hôm nay. Gn ñây ñã có nhi u giáo trình nghiên c u và H ĐGDNGLL ñã chính th c ñưc ñư a vào làm giáo trình gi ng d y trong h th ng giáo d c Vi t nam. 1.2. M T S KHÁI NI M C Ơ B N C A Đ TÀI 1.2.1. Khái ni m v qun lý, qu n lý giáo d c và qu n lý nhà tr ưng 1.2.1.1. Khái ni m v qun lý Qu¶n lý l qu¸ tr×nh t¸c ®éng g©y ¶nh h−ëng cña chñ thÓ qu¶n lý tíi kh¸ch thÓ qu¶n lý th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, b»ng nh÷ng c«ng cô v ph−¬ng ph¸p mang tÝnh ®Æc thï nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu chung cña hÖ thèng. 1.2.1.2. Khái ni m v qun lý giáo d c Sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý b»ng sù huy ®éng tÊt c¶ c¸c nguån lùc kh¸c nhau nh»m tæ chøc v ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh gi¸o dôc, c¸c ho¹t ®éng d¹y v häc cña thÇy v trß, m«I tr−êng gi¸o dôc, môc tiªu, néi dung v c¸c h×nh thøc tæ chøc nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ gi¸o dôc. - Qu n lý nhà tr ưng: 6 Qu n lý nhà tr ưng là mt h th ng tác ñng có ñnh h ưng, h p quy lu t s ư ph m c a ch th qu n lý nhà tr ưng ñn t p th ng ưi d y và ng ưi h c, ñn các l c l ưng giáo d c khác trong và ngoài nhà tr ưng nh m huy ñng và s d ng hi u qu các ngu n l c c a nhà tr ưng vào vi c ñt t i m c tiêu giáo d c. 1.2.2. Khái ni m v ho t ñng giáo d c 1.2.2.1. Mc ñích, m c tiêu giáo d c Mc tiêu giáo d c là m t h th ng các chu n m c nhân cách, là h th ng c th các yêu c u xã h i trong m i th i ñi. Còn m c ñích giáo d c là mô hình nhân cách c a ng ưi h c, bao g m nh ng nét ñc tr ưng c ơ b n c a con ng ưi phù h p v i yêu c u xã h i và cá nhân v các ho t ñng s ng c a cá nhân ñó trong t ươ ng lai... 1.2.2.2. Ho t ñng c a th y Ng ưi th y là ng ưi t ch c, ñiu khi n, h ưng d n, ñư a ra yêu cu, ñiu ch nh vi c truy n ñt, nh n th c h c t p c a h c sinh, ñm bo m i liên h ng ưc thông qua ki m tra, ñánh giá k t qu . 1.2.2.3. Ho t ñng c a trò Trò là ng ưi chi m l ĩnh h th ng tri th c y m t cách tích c c, t giác, t l c nh m bi n nó thành h th ng giá tr riêng c a mình. 1.2.2.4. K t qu ho t ñng giáo d c Kt thúc m t quá trình s ư ph m ta có k t qu d y h c và giáo dc. K t qu cao khi nh ng s n ph m giáo d c có nh ng ph m ch t và năng l c ti p c n v i m c tiêu giáo d c, v i s l ưng và ch t l ưng cao và v i c ơ c u ñm b o các ch tiêu k ho ch. Đó chính là ch t l ưng nhân cách h c sinh. 1.3. CƠ S LÝ LU N C A HO T ĐNG GIÁO DC NGOÀI GI LÊN L P 1.3.1. Khái ni m c a H ĐGDNGLL 7 Là nh ng ho t ñng giáo d c do nhà tr ưng ph i h p v i các l c lưng giáo d c trong và ngoài nhà tr ưng t ch c. Là m t ho t ñng giáo d c do nhà tr ưng qu n lý, ñưc ti n hành ngoài gi lên l p theo ch ươ ng trình k ho ch c a B GD& ĐT ban hành, là m t ho t ñng giáo d c c ơ b n ñưc th c hi n m t cách có mc ñích, có k ho ch, có t ch c nh m góp ph n hình thành nhân cách hc sinh ñáp ng nhu c u ña d ng c a ñi s ng xã h i. 1.3.2. V trí, vai trò, m c tiêu c a H ĐGDNGLL tr ưng THPT 1.3.2.1. V trí, vai trò: HĐGDNGLL có v trí nh ư m t b ph n c u thành c a ho t ñng dy hoc - giáo d c nhà tr ưng, có m i liên h ch t ch di n ra theo mt quy trình khép kín c a quá trình giáo d c tr ưng PT. HĐGDNGLL là c u n i t o ra m i liên h hai chi u gi a nhà tr ưng và xã h i. 1.3.2.2. M c tiêu c a H ĐGDNGLL Nâng cao các giá tr truy n th ng dân t c, giúp HS có ý th c trách nhi m ñi v i b n thân, gia ñình, xã h i. Rèn luy n và c ng c ki n th c k n ăng c ơ b n phù h p v i l a tu i. Giúp HS có thái ñ ñúng ñn, b i d ưng thái ñ t giác tích c c, hình thành ni m tin trong sáng, có thái ñ ñúng ñn ñi v i các hi n t ưng t nhiên và xã h i. 1.3.3. Ni dung, ph ươ ng pháp và hình th c t ch c H ĐGDNGLL 1.3.3.1. N i dung H ĐGDNGLL - Thông t ư s 32/TT B giáo d c - Trung ươ ng Đoàn TNCS HCM (1998) ñ ra 5 n i dung là các ho t ñng : chính tr - xã h i, ph c v h c t p tìm hi u ki n th c khoa h c, lao ñng công ích xã h i, văn hoá - v ăn ngh , th thao - qu c phòng, tham quan du l ch. - Ni dung và hình th c H ĐGDNGLL tr ưng PT th ưng t p trung vào các v n ñ : L s ng c a thanh niên trong giai ñon công nghip hóa - hi n ñi hóa ñt n ưc, tình b n, tình yêu, hôn nhân và gia 8 ñình, nhi m v xây d ng và b o v T qu c, truy n th ng dân t c và truy n th ng cách m ng, b o v di s n v ăn hóa, thanh niên vi v n ñ lp thân, l p nghi p, nhng v n ñ có tính nhân lo i. - Ni dung H ĐGDNGLL g n v i 10 ch ñ theo quy ñnh. - Hi n nay th ưng t p trung vào 6 v n ñ là các ho t ñng: chính tr -xã h i, ño ñc, pháp lu t, tìm hi u ng d ng sáng t o khoa h c k thu t, văn hoá, v ăn ngh , th thao qu c phòng, tham quan du l ch, c m tr i, xã h i - nhân ño, xây d ng và b o v môi tr ưng. 1.3.3.2. Ph ươ ng pháp H ĐGDNGLL : Tp trung các phươ ng pháp là: gi i quy t v n ñ, th o lu n, di n ñàn, câu l c b , trò ch ơi, t ch c thi ho c h i thi, ho t ñng giao l ưu. 1.3.3.3. Hình th c t ch c H ĐGDNGLL: Có 3 hình th c chính là: Ti t sinh ho t l p 15 phút ñu gi , bui sinh ho t d ưi c theo ch ñim, ñưc t ch c 1 tháng /1 l n, Ti t H ĐGDNGLL. 1.3.4. Nguyên t c t ch c H ĐGDNGLL 1. 3.4.1. Đm b o tính m c ñích và tính k ho ch. - Tính m c ñích : Cn xác ñnh m c tiêu chung là phát tri n nhân cách cho ng ưi h c. - Tính k ho ch : Cn ñm b o tính n ñnh t ươ ng ñi, tính h th ng, tính h ưng ñích không gây s xáo tr n, tu ỳ ti n. 1.3.4.2. Đm b o tính t nguy n, t giác. HS ñưc l a ch n quy n tham gia các ho t ñng phù h p v i kh năng, h ng thú, s c kho và ñiu ki n c th c a b n thân m i em, l a ch n các ho t ñng mà mình ưu thích. 1.3.4.3. Đm b o phù h p v i ñc ñim l a tu i và tính cá bi t c a hc sinh. T ch c ho t ñng có n i dung và hình th c ñáp ng nhu c u và ph i phù h p v i kh n ăng phát tri n c a h c sinh. 1.3.4.4. Đm b o tính t p th 9 Tp th h c sinh ph i g n v i m t m c ñích chung, v i l i ích tp th và l y l i ích t p th làm n n t ng cho các ho t ñng. 1.3.4.5. Đm b o tính hi u qu . T ch c H ĐGDNGLL c n ph i chú ý t i tính hi u qu nh m ñt ñưc mc ñích giáo d c cao. Hi u qu có th ñưc tính ñn l i ích tr ưc m t hay lâu dài và m c ñ nh h ưng c a nó. 1.4. CÔNG TÁC QU N LÝ HĐGDNGLL C A HI U TR ƯNG TR ƯNG THPT 1.4.1. V trí, vai trò c a Hi u tr ưng tr ưng THPT. Hi u tr ưng là ng ưi lãnh ño cao nh t c a nhà tr ưng, ch u trách nhi m t chc, qu n lý và có quy n quy t ñnh toàn di n m i ho t ñng c a nhà tr ưng theo khuôn kh pháp lu t quy ñnh và các v ăn b n ch ño c a c p trên. V trí c a Hi u tr ưng là do nhà n ưc b nhi m, là ng ưi lãnh ño và qu n lý s phát tri n toàn di n cho h c sinh b ng vi c qu n lý các ho t ñng d y h c, giáo d c trong tr ưng ph thông. Hi u tr ưng có vai trò là ng ưi t o l p, tri n khai các ho t ñng ñ k ỳ v ng k t qu d ki n ñt ñưc trong nhi m v và quy n h n c a mình. 1.4.2. Ch c n ăng và n i dung qu n lý HĐGDNGLL. 1.4.2.1. Ch c n ăng qu n lý. - K ho ch hóa H ĐGDNGLL: là nh m ho ch ñnh các công vi c ph i làm trong th i gian dài h n hay ng n h n. - T ch c ch ño th c hi n k ho ch H ĐGDNGLL là s s p ñt mt cách h p lý có khoa h c các hành ñng c th và các l c l ưng tham gia nh m ph i h p ñ t o nên các tác ñng mang tính tích h p. - Ki m tra ñánh giá k t qu các H ĐGDNGLL là nh m ñm b o k ho ch th c hin ñưc hay không. Nhi m v c a ki m tra là khái quát và nh n ñnh toàn c nh các công vi c ñang ñưc th c hi n ñ k p th i 10 phát hi n u n n n nh ng l ch l c, các v n ñ khó kh ăn làm c n tr quá trình th c hi n k ho ch và t ñó ñ ra nh ng bi n pháp x lý sao cho phù h p. 1.4.2.2. N i dung qu n lý H ĐGDNGLL. - Qu n lý vi c th c hi n m c tiêu ch ươ ng trình: Xác ñnh rõ m c tiêu c a giáo d c và tìm ra bi n pháp ñ ñt ñưc m c tiêu ñó. - Qu n lý ti n ñ th c hi n k ho ch: là nh m giám sát và ñánh giá các ho t ñng có ñt ñưc k t qu mong ñi hay không, ñm b o ñ th i gian hoàn thành ñúng v i m c tiêu ñ ra hay không. - Qu n lý c ơ s v t ch t: Qu n lý CSVC là s ñu t ư các lo i trang thi t b máy móc phù h p v i các ho t ñng, có k ho ch theo dõi th ưng xuyên quá trình s d ng ñ t ñó tu s a b o trì b o d ưng, gi m ti ña các chi phí phí ñu t ư. - Qu n lý các m i quan h : Qu n lý các m i quan h là qu n lý hi u qu c a s tác ñng và k t h p c a các nhân t bên ngoài. 1.5. ĐC ĐIM TÂM LÝ L A TU I H C SINHT 1.5.1. S phát tri n c a t ý th c: Là nh ng bi u hi n n ăng ñng tích cc, có h ng thú và ñng c ơ mang ý ngh ĩa th c ti n, có t ư duy lý lu n và t ư duy tr u t ưng. Có nhu c u tìm hi u và ñánh giá nh ng ñc ñim tâm lý theo quan ñim v m c ñích cu c s ng và hoài bão. B t ñu chú ý ñn hình dáng bên ngoài, nh ng quan h m i. 1.5.2. Hình thành th gi i quan: Các em h ng thú nh n th c nh ng vn ñ thu c nguyên t c chung và quan tâm nhi u ñn các v n ñ liên quan ñn con ng ưi. 1.5.3. Giao ti p và ñi s ng tình c m: Các em có nhu c u ñưc sinh ho t v i b n cùng l a, các quan h d a d m, ph thu c vào cha m nh ư tr ưc ñây không còn và dn d n ñưc thay th b ng quan h bình ñng, t l p. Kt lu n ch ươ ng 1 11 Mc ñích c a nhà giáo d c không ph i là ñã t ch c ñưc gì cho hc sinh mà ph i xem h c sinh ñã l ĩnh h i ñưc gì sau nh ng gi ho t ñng ngoài gi lên l p y. Vì v y, ng ưi hi u tr ưng c n ph i có t m nhìn chi n l ưc ñ có th t ch c, ch ño các giáo viên trong nhà tr ưng th c hi n t t nhi m v c a mình tùy thu c vào n ăng khi u, s tr ưng c a t ng giáo viên. Đây là m t yêu c u thi t y u mà ng ưi hi u tr ưng c n quan tâm khi phân công nhi m v c a giáo viên ngay t ñu năm h c. Ch ươ ng 2: TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ HĐGDNGLL TR ƯNG THPT NGUY N HI N TP. ĐÀ N NG 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG 2.1.1. Khái quát v quá trình kh o sát 2.1.1.1. M c ñích kh o sát: Nm tình hình v n i d ng, hình th c HĐGDNGLL, nh n th c ca ñi ng ũ giáo d c và công tác qu n lý c a Hi u tr ưng, phát hi n ưu nh ưc trong công tác qu n lý H ĐGDNGLL và ñư a ra các bi n pháp qu n lý phù h p. 2.1.1.2. N i dung kh o sát : Tìm hi u v nh n th c c a CBQL, Cán b ph trách Đoàn, GVCN, HS v ý ngh ĩa và t m quan tr ng c a HĐGDNGLL. Tìm hi u k t qu ñt ñưc, nh ng khó kh ăn và thu n l i ca H ĐGDNGLL tr ưng. 2.1.1.3. Đi t ưng kh o sát và ña bàn kh o sát: Là CBQL, GV, HS bng phi u h i và m t s ph ươ ng pháp ñiu tra, trò chuy n, ph ng v n. 2.1.1.4. Ph ươ ng pháp kh o sát: Ph ươ ng pháp nghiên c u s n ph m qua tài li u, giáo án, bài thu ho ch và ph ươ ng pháp ñiu tra b ng anket. 2.1.1.5. Ti n trình và th i gian kh o sát: Qúa trình kh o sát ñưc th c hi n trong kho ng th i gian là 2 tháng. 12 2.1.2. Khái quát tình hình phát tri n giáo d c-ñào t o TP. Đà Nng Năm h c 2010-2011, toàn ngành giáo d c - ñào t o có 300 tr ưng, trong ñó: 126 tr ưng m m non, m u giáo, nhà tr , 99 tr ưng ti u h c, 53 tr ưng THCS, 2 trưng PTCS, 19 tr ưng THPT, 01 tr ưng PT c p 1, 2, 3 dân l p. 2.1.3. Khái quát v ña lý, kinh t , chính tr , xã h i TP. Đà N ng Di n tích: Vùng ñng b ng là 629,5 km2 chi m 53,13% di n tích, còn l i là 563,75 km2, chi m 44,87% di n tích là vùng núi. Khí hu: nhi t ñi gió mùa, nhi t ñ trung bình hàng n ăm là 25,7 0C, l ưng m ưa trung bình là 2.956,97 mm. Dân s : là 822.300 ng ưi, g m 6 qu n và 2 huy n. Kinh t : chuy n d ch m nh theo c ơ c u “D ch v , công nghi p, nông nghi p”. Văn hóa, xã h i: ch tr ươ ng g n phát tri n kinh t v i gi i quy t các v n ñ xã h i ñưc th c hi n có k t qu . Đi s ng ng ưi dân, công nhân viên ch c lao ñng ñưc c i thi n và nâng cao. Qu c phòng-an ninh ñưc t ăng c ưng, tr t t an toàn xã h i ñưc gi v ng. 2.1.4. Khái quát v tình hình ho t ñng c a tr ưng THPT Nguy n Hi n. 2.1.4.1. T ng quan b máy t ch c c a nhà tr ưng g m: Ban giám hi u, Chi b , công Đoàn, Đoàn TNCSHCM và H i LHTN, T B môn (Toán - Tin, Lý = K thu t, Hóa, Sinh - Th d c, Ng v ăn, S - Đa - GDCD 2.1.4.2. Quy mô giáo viên: Có 112 cán b , giáo viên và nhân viên. 2.1.4.3. Quy mô h c sinh: Có 46 l p v i h ơn 2200 h c sinh. 2.1.4.4. C ơ s v t ch t, trang thi t b : Đưc trang b ñy ñ, ni b t nh t là 4 phòng b môn ñt chu n Qu c gia (Hóa, Lý, Sinh, CNTT), th ư vin tr ưng ñm b o cho m t th ư vi n ñt chu n Qu c gia. 13 2.1.4.5. Chi n l ưc phát tri n c a tr ưng THPT Nguy n Hi n trong giai ñon s p t i: Xây d ng m t chi n l ưc h i nh p v i nh ng k ho ch c th , v i m t h th ng t ch c ch t ch và h th ng chính sách ci m , m t ñi ng ũ cán b gi i, th o vi c là nh ng ñiu ki n c n ph i có ñ ñ s c h i nh p. 2.2.THC TR NG HĐGDNGLL TR ƯNG THPT NGUY N HI N TP. ĐÀ N NG 2.2.1. Nh n th c c a các thành ph n trong nhà tr ưng v HĐGDNGLL 2.2.1.1. Nh n th c c a cán b qu n lý, giáo viên và h c sinh v s cn thi t c a H ĐGDNGLL: HĐGDNGLL ñưc cho là r t c n thi t trong giáo d c PT. 2.2.1.2. Nh n th c c a cán b qu n lý, giáo viên và h c sinh v vai trò và l i ích c a H ĐGDNGLL: Hu h t các CBQL và GV, HS ñu có nh n th c v vai trò và l i ích c a H ĐGDNGLL m i n i dung khác nhau. 2.2.1.3. Nhu c u và h ng thú c a h c sinh ñi v i các HĐGDNGLL: a) N i dung ñưc HS ưa thích: Tt c các ni dung ñu ñưc HS ưa thích, nhà tr ưng c n n m b t nhu c u và h ng thú tham gia c a HS ñ ñư a ra các hình th c t ch c phù h p. b) Nguyên nhân d n ñn HS tham gia H ĐGDNGLL: Rèn luy n k n ăng sng, hi u bi t các v n ñ xã h i các trò ch ơi ñ vui, h i thi h i di n, thi v ăn ngh , thi hùng bi n, th c hi n chuyên ñ là nguyên nhân ch yu khi n HS thích tham gia. 2.2.1.4. Thái ñ c a HS khi tham gia H ĐGDNGLL : HS r t thích tham gia nh ưng ch ưa tích c c, nhà tr ưng c n phát huy h ơn n a tính tích c c và kh n ăng t giác c a HS, ñư a ra nhi u bi n pháp nâng cao n ăng l c t qu n, ña d ng hóa các hình th c và to m i ñiu ki n v l c l ưng, CSVC, v n ph c v cho H ĐGDNGLL. 14 2.2.2. Th c tr ng n i dung, hình th c, cách th c t ch c HĐGDNGLL 2.2.2.1 Th c tr ng v n i dung và hình th c H ĐGDNGLL: a) Ti t GDNGLL: Ti t H ĐGDNGLL di n ra trong 45 phút/ bu i là quá ng n nên không ñ th i gian ñ th y và trò t ch c phong phú thêm các ho t ñng mang tính ch t sinh ñng, ña d ng nh ư các ho t ñng ch th nh tho ng m i t ch c. GVCN còn n ng hình th c phê bình trách ph t, bi u d ươ ng khen th ưng hay bàn b c k ho ch s p t i, ph bi n yêu c u n i dung c a nhà tr ưng, ñiu này s d n ñn tâm lý gò bó, th ñng cho HS. b) Bu i sinh ho t d ưi c : sinh ho t v ăn ngh , trò ch ơi ñ vui, sinh ho t Đoàn th và báo cáo các ch ñ hàng tháng ñưc HS chú ý nhi u. c) 15 phút sinh ho t ñu gi : Truy bài là hình th c th ưng xuyên di n ra nh ưng ch ưa ñt k t qu cao. Tham gia ñ vui m c dù th ưng xuyên không di n ra nhưng l i ñưc HS ñánh giá cao. 2.2.2.2. Th c tr ng v cách th c t ch c: Mt s GV ch ưa th c s phát huy h t vai trò t ch c a HS, chưa kh ơi d y h ng thú tham gia, do ñó c n hưng d n và giao nhi m v c th theo ch ñ cho t ng l p, t, nhóm ñ ch ñng xây d ng k ho ch và tìm ra bi n pháp th c hi n ti n trình ho t ñng . 2.2.3. Th c tr ng v c ơ s v t ch t, tài chính 2.2.3.1. C ơ s v t ch t ph c v cho H ĐGDNGLL: Đưc ñánh giá là ñt chu n ch t l ưng qua các phóng s báo ñài, ñc bi t là phòng t ư vn h tr tâm lý h c ñưng. 2.2.3.2. Ngu n tài chính ph c v cho vi c t ch c H ĐGDNGLL: ch yu ñưc trích t Ngân sách nhà n ưc, nhà tr ưng cn ñu t ư h ơn n a vi c ph i h p v i các l c l ưng bên ngoài ñ thu hút s h tr , v n ñng s ñóng góp xã h i s gi m t i ph n v n ph i trích t Ngân sách nhà n ưc và hn ch Q ũy do HS ph i ñóng. 15 2.2.4. Th c tr ng v s ph i h p gi a các l c l ưng trong và ngoài nhà tr ưng tham gia vào H ĐGDNGLL S ph i h p gi a các l c l ưng giáo d c trong nhà tr ưng ch ưa ñng b , ch ưa huy ñng h t s tham gia c a các l ưng xã h i bên ngoài. Trách nhi m H ĐGDNGLL ña ph n ñu d n vào GVCN và giao khoán cho Đoàn thanh niên, do ñó nhà tr ưng v n ch ưa phát huy ñưc sc m nh t ng h p c a t t c ñi ng ũ giáo d c trong nhà tr ưng, s g n kt nhà tr ưng v i gia ñình và xã h i. 2.3. TH C TR NG V CÔNG TÁC QU N LÝ H ĐGDNGLL TR ƯNG THPT NGUY N HI N TP. Đà N ng 2.3.1. Công tác qu n lý k ho ch ho t ñng Nhà tr ưng ñã xây d ng m c tiêu cho t ng k ho ch, có k ho ch tu n, tháng, n ăm cho H ĐGDNGLL rt c th . Các b ưc theo trình t lp k ho ch nhà tr ưng ñu ñưc ñánh cao nh ưng nhi u ý ki n cho rng trong công tác phân công nên giao cho m i giáo viên chuyên trách 1 ch ñ su t c n ăm h c là r t h p lý. 2.3.2. Công tác t ch c th c hi n Công tác ph i h p v i Đoàn thanh niên, ph i h p v i GVCN là rt t t, ph i h p v i giáo viên b môn ñưc ñánh giá là ch ưa t t. 2.3.3. Công tác ch ño ñiu hành HS th ưng ch chú ý ñn Cán b Đoàn và GVCN nên công tác ch ño H ĐGDNGLL cn ph i ñưc phân công nhi m v m t cách c th và có s ph i h p ñng b . 2.3.4. Công tác ki m tra, ñánh giá Các hình th c ki m tra khác m c dù ch ưa th t s tt nh ưng v n m c ñ là th ưng xuyên, công tác ki m tra qua vi c ph i h p v i các l c lưng giáo d c ch ưa ñưc ñánh giá cao. 2.4. CÁC BI N PHÁP NH N NÂNG CAO CH T L ƯNG HĐGDNGLL 16 HS cho r ng c n ñng viên và giúp ñ các b n cùng l p tham gia ho t ñng tích c c h ơn, n ăng n h ưng ng phong trào nh m giúp th y cô ph trách HĐGDNGLL làm vi c có hi u qu và t rèn luy n n ăng khi u v ăn ngh , th d c th thao. Đóng góp thêm qu l p ph c v HĐGDNGLL không ph i là ý mu n c a các em. 2.5. ĐÁNH GIÁ TH C TR NG CÔNNG TÁC QU N LÝ HĐGDNGLL THPT NGUY N HI N TP. ĐÀ N NG 2.5.1. Thu n l i và khó kh ăn 2.5.1.1. Thu n l i: Nhà tr ưng có ñi ng ũ giáo viên tr , yêu ngh , c ơ s v t ch t phc v cho H ĐGDNGLL ñt yêu c u, ñưc s quan tâm h ưng d n ch ño k p th i c a các c ơ quan lãnh ño c p trên. CBQL, GV, HS có s nh n th c ñúng ñn c a v vai trò, m c tiêu, ý ngh ĩa c a H ĐGDNGLL, có k ho ch t ng th cho c n ăm h c, k ho ch chi ti t cho t ng ho t ñng, các tiêu chí ñánh giá thi ñua hàng năm. Duy trì ñu ñn các ch ñim, ho t ñng ñi vào n n p, ñi ng ũ giáo d c và ñưc giáo d c ñưc s quan tâm nhi t tình c a Ban giám hi u nhà tr ưng. 2.5.1.2. Khó kh ăn Ít có s quan tâm c a ph huynh, ch ưa t ch c ñưc nhi u lo i hình ho t ñng, n i dung ch ưa phong phú, ch ưa có s phân công trách nhi m c th c a t ng thành viên trong Ban ch ño. M t s giáo viên ph trách, Ban ch ño còn h n ch v nghi p v và k n ăng công tác. Công tác tham m ưu, ph i k t h p v i các ngành, ñoàn th trong và ngoài nhà tr ưng ch ưa th ưng xuyên. 2.5.2. Nguyên nhân d n ñn th c tr ng 2.5.2.1. Nguyên nhân khách quan: Ni dung và hình th c ch ưa phong phú, ña d ng nên ch ưa thu hút nhi u h c sinh tham gia, GV ch t p 17 trung ñu t ư th i gian d y h c các môn trên l p và không có nhi u th i gian t ch c t t cho h c sinh tham gia H ĐGDNGLL. 2.5.2.2. Nguyên nhân ch quan: K ho ch GDNGLL ch ưa th c s ñưc ñánh giá cao, ch ưa ñưc tuyên truy n r ng rãi và làm th m nhu n nh n th c trong t p th giáo viên. Tâm lý GV và HS còn n ng v ch ñ thi c nh ư hi n nay, th y và trò ch t p trung chú tr ng vào các môn h c trên l p. Kt lu n ch ươ ng 2 Hình th c H ĐGDNGLL ch ưa phong phú, ñiu ki n c ơ CSVC ñáp ng ñ yêu c u. Công tác phân công chuyên môn ch thu c ph n nhi u vào Đoàn thành niên và GVCN, GV ch ưa phát huy h t vai trò t ch c a HS và t p trung nhi u s phân công vào cán b l p là ch y u. Ch ưa có s ph i h p ñng b , nhà tr ưng ch ưa tranh th vào s tham gia h tr c a công ñng xã h i bên ngoài nhà tr ưng. 18 Ch ươ ng 3: BI N PHÁP QU N LÝ HO T ĐNG GIÁO DC NGOÀI GI LÊN L P TR ƯNG THPT NGUY N HI N TP. ĐÀ N NG. 3.1. CƠ S XÁC ĐNH CÁC BI N PHÁP 3.1.1. C ơ s lý lu n Mc tiêu h ưng ñn giáo d c toàn di n cho HS không ch là vi c hc trên l p mà còn thông qua H ĐGDNGLL cho nên ngoài vi c chú tr ng ñn m c tiêu, n i dung ch ươ ng trình c n ph i d a vào c ơ s lý lu n ñ ho t ñng qu n lý ñm b o hi u qu . 3.1.2. C ơ s pháp lý Đưc s quan tâm r t nhi u c a Dd ng và nhà n ưc qua các v ăn bn pháp lý. 3.1.3. C ơ s th c ti n Ni dung, hình th c v H ĐGDNGLL m t s tr ưng ch ưa có s sáng t o, ch l thu c vào tài li u h ưng d n H ĐGDNGLL do B ban hành. Lãnh ño m t s tr ưng ch ưa có bi n pháp c th , ch ưa xây d ng k ho ch rõ ràng và còn t n t i nh ng h n ch v n ăng l c t ch c c a mt b ph n GV. Mt s tr ưng do ch t p trung vào l ĩnh v c d y h c mà ít chú ý ñu t ư ñn H ĐGDNGLL, không ñu t ư kinh phí và ít huy ñng ngu n vn h tr cho ho t ñng này. 3.2. Đ XU T CÁC BI N PHÁP 3.2.1. Nâng cao nh n th c v H ĐGDNGLL cho GV, HS, ph huynh và các l c l ưng giáo d c khác 3.2.1.1. M c tiêu: Chi n l ưc phát tri n ca Đng là giáo d c con ng ưi phát tri n toàn di n, s phát tri n c a n n khoa h c công ngh hi n ñi ñòi h i con ng ưi ph i hình thành nên nh ng n ăng l c thính ng. Đ ñáp ng mc tiêu trên, nhi m v ñu tiên c a nhà tr ưng là giáo d c nâng cao 19 nh n th c cho ñi ng ũ giáo d c và ñưc giáo d c b i nh n th c là c ơ s tâm lý, nh n th c ñúng s d n ñn hành ñng ñúng. 3.2.2.2. Các b ưc th c hi n: a) Quán tri t t ư t ưng: Bn thân c a Hi u tr ưng ph i có nh n th c ñúng ñn và ñy ñ vai trò ý ngh ĩa c a H ĐGDNGLL, ñư a n i dung vào k ho ch c th . Quán tri t m c tiêu, nâng cao quan ñim nh m tác ñng nh n th c chung. b) Tri n khai các bi n pháp c th : T ch c k t h p v i các bu i sinh ho t chính tr , nghe th i s , h c ngh quy t, h p h i ñng giáo d c, hi th o trao ñi kinh nghi m qu n lý, ho t ñng ngo i khóa chuyên ñ. - Đi v i nhà tr ưng: Đi m i nâng cao ch t l ưng, hi u qu cu c vn ñng xây d ng nhà tr ưng thân thi n, th ưng xuyên ch ăm lo ñi sng GV, HS. - Đi v i t ch c Đoàn thanh niên: Th c hi n nhi m v tuyên truy n tác ñng t ư t ưng th ng qua phong trào thi ñua, sinh ho t d ưi c, sinh ho t t p th , ngo i khóa.. - Đi v i các l c l ưng h tr : ñy m nh ho t ñng sinh ho t v i s tham gia c a Ph huynh HS, các l c l ưng bên ngoài xã h i. 3.2.2. Đa d ng hóa hình th c H ĐGDNGLL 3.2.2.1. M c tiêu c a bi n pháp: HĐGDNGLL không ch giúp HS m r ng tri th c, rèn luy n k năng mà là c ơ h i tham gia vào các ho t ñng th c ti n qua lao ñng, vui ch ơi, sinh ho t t p th HS là ch th ho t ñng tích c c, có ý th c không ph i là m t khách th th ñng nên các hình th c t ch c cn ph i ña d ng và phong phú ñ kh ơi d y h ng thú tham gia c a HS. 3.2.2.2. Các b ưc th c hi n: a) Đi v i ti t H ĐGDNGLL GVCN c n ph i: Xây d ng giáo án HĐGDNGLL theo h ưng ñi mi, phân công ban cán s l p ñ các em t thi t k ch ươ ng trình, t 20 ch c ti t h c nh ư vai trò c a m t giáo viên. Phát huy s c m nh t p th , ñm b o cá nhân nào c ũng ñưc tham gia và th hi n n ăng l c tích c c, sáng t o c a mình. Có k ho ch ph i k t h p v i Ban ch ño HĐGDNGLL và nhà tr ưng cách th c t ch c, ñiu ki n trang thi t b . Cung c p cho h c sinh nh ng tài li u liên quan, các ñon video Clip, gi i thi u sách m i b) Đi v i bu i sinh ho t d ưi c : Hình th c t ch c c n ph i có s chu n b chu ñáo, có k ho ch phân công c th , chu n b ñy ñ ñiu ki n CSVC, có thông báo m c ñích yêu c u, k ho ch và th i gian ho t ñng. - Cung c p ni dung yêu c u cho HS, phân công ng ưi tham gia. Mi chuyên gia nói chuy n, t ch c các trò ch ơi nh ư thi ñ vui, ñưng lên ñnh OLYMPIA, hái hoa dân ch , sinh ho t câu l c b c) Đi v i sinh ho t 15 phút ñu gi . GVCN c n có s qu n lí ch t ch và t o h ng thú trong vi c truy bài, sinh ho t t p th , trao ñi ho c tranh. B sung các v n ñ xã h i, thi s ki n th c v pháp lu t, ñưc c p nh t hàng ngày. Ki m tra tác phong, n n p, v sinh l p h c, ñư a ra m t tì nh hu ng khó x ñ cù ng nhau tì m cá ch x lý

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_bien_phap_quan_ly_hoat_dong_giao_duc_ngoai.pdf
Tài liệu liên quan