Tóm tắt Luận văn - Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội an, tỉnh Quảng Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN DƯƠNG VI THẢO TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Mã số: 60 22 03 01 Đà Nẵng – Năm 2017 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS. Vương Thị Bích Thủy Phản biện 1: TS. Lê Thị Tuyết Ba Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Tấn Hùng Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt n

pdf27 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội an, tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghiệp thạc sĩ Triết học họp tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2017 Có thể tìm thấy luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài ữ ời số góp phần xây dự à ước pháp quyền xã h i chủ ĩ à ă cường quản lý xã h i bằng pháp lu t thì việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp lu t trong các tầng lớp nhân dân nói chung và trong à ê , ê ó ê à ết sức cần thiết. Giáo dục ý thức pháp lu t góp phần hình thành nhân cách củ à ê , ê , ú c à ê , ê có ức pháp lý, hi u biết về vai trò của pháp lu ời sống xã h i, từ ó ú có ý thức sống và làm việc theo pháp lu t. Ngày nay, trên khắp m i miền của Tổ Quốc, c ú ều bắt gặp màu áo xanh tình nguyện củ à ê , ê ới những cống hiến lớn lao của h ; từ ồng ru ng ế à m y, cô ường, từ bệnh việ ến trại trẻ mồ côi, từ nhữ c ườ ầy k ó k ă ở những miề ê ô é ến nhữ ư ường phố, “ â cầ à ê có, â k ó à có ê ” ại b ph à viên, thanh niên luôn biết sống e ý ưởng của cách mạng, hết lòng vì nhiệm vụ chung, biết số ẹp, số có íc , ó ó ất nhiều cho c ồng và xã h i. Biế b ê à ê , ê ư ú ược N à ước, t p th vinh danh vì những thành tích h c t p, rèn luyệ , ng, cống hiến, chiế ấu, xây dự ê ươ à bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên, bên cạ ó cũ c m t b ph à ê , thanh niên không chịu khó h c t p, rèn luyện, sống buông thả bản thân, thiếu trách nhiệm với bản thân, vớ ì à i. M t số thanh niên còn vi phạm pháp lu t, vi phạm ạ ức, sa vào các tệ nạn xã h ây ều nỗ c ì à i. Chính vì v y, 2 việc c ăm dục ư ưởng chính trị, ạ ức cách mạng, giáo dục ý thức sống và làm việc theo pháp lu c à ê , thanh niên là việc làm cần thiế , có ý ĩ ng cả về lý lu n và thực tiễn ạn hiện nay. Thành phố H i An là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam và của khu vực Miền trung - Tây Nguyên, là Di sả Vă T ế giớ Hướ ến xây dựng H i An trở thành thành phố du lịc ă m , ướ ến mục tiêu xây dựng H A à ô ị Sinh thái - Vă ó - Du lịch phát tri n bền vững, việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ết sức cần thiết. Vì lẽ ó, c ú tôi ch ề tài: “Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” àm ề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu T ê cơ sở làm rõ lý lu n về ý thức pháp lu t, từ thực trạng giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê , ă ề xuất m t số giải pháp nhằm ă cường giáo dục ý thức pháp lu t cho à ê , ê ở thành phố H i An hiện nay. Nhiệm vụ ạ ược mục ê ê , ề tài thực hiện những nhiệm vụ sau: Thứ nhất, phân tích làm rõ lý lu n về ý thức pháp lu t. Thứ hai, ực trạng giáo dục ý thức pháp lu t cho à ê , ê à ố H i An. 3 Thứ ba, ề xuất m t số giải pháp nhằm ă cường giáo dục ý thức pháp lu c àn viên, thanh niên thành phố H i An. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Lu ă ê cứu những vấ ề lý lu n và thực tiễn của ý thức pháp lu t và việc giáo dục ý thức pháp lu à ê , thanh niên thành phố H i An, tỉnh Quảng Nam. Phạm vi nghiên cứu Lu ă ới hạn ở việc giáo dục ý thức pháp lu c à viên, thanh niên Thành phố H i An - Quảng Nam. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu T ê cơ sở ươ n của chủ ĩ d y t biện chứng và chủ ĩ d y t lịch sử, lu n ă kết hợp nhiề ươ pháp nghiên cứu lý lu n và thực tiễ ư: ệ thống hóa, phân tích, ều tra, tổng hợp, so sánh, logic và lịch sử. 5. Bố cục của đề tài Lu ă ồm 3 c ươ , 7 ết: C ươ 1: Lý lu n chung về ý thức pháp lu t. C ươ 2: Thực trạng giáo dục ý thức pháp lu c à viên, thanh niên ở thành phố H i An, tỉnh Quảng Nam. C ươ 3: ươ ướng và các giải pháp giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ố H i An hiện nay. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý thức pháp lu t là m t trong những n i dung quan tr ng ối với việc hình thành nhữ ư ưở thực hiện và tuân thủ pháp 4 lu t, ê ến sự phát tri n ý thức, nâng cao phẩm chất, nhân cách của mỗi cá nhân, góp phần phát tri n c ồng và toàn xã h i. Từ k ấ ước bước vào thời kỳ ổi mới, h i nh p quốc tế, bên cạnh những thành tựu to lớn, kinh tế ấ ước khởi sắc thì vẫn còn những vấ ề tệ nạn xã h i và tình trạng vi phạm pháp lu ă chặn những tệ nạn xã h ày, ả à N à ước ta luôn quan tâm và chú tr ng việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp lu c ười dâ , ặc biệ à à ê , ê - những trụ c ươ của ấ ước. Nhìn chung, vấ ề ý thức pháp lu t có vị trí quan tr ược nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, mỗi bài viết lại nghiên cứu ở m óc , m t khía cạnh khác nhau. Tiêu bi u trong số ó à c c cô ì ư: Bàn về tinh thần pháp luật của tác giả Montesquieu, Nxb Lý lu n Chính trị, 2004, tác giả Raymond Wacks với tác phẩm Triết học pháp luật do Phạm Kiều Tùng dịch, Nxb Tri thức, 2011; Bàn về hệ thống Pháp luật của t p th tác giả Viện khoa h c Pháp lý do TS. Nguyễ Vă H n (Chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà N i, 2014. Tác giả TS. Lê Minh Toàn với tác phẩm Pháp luật đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà N i, 2016. PGS.TS Nguyễ Vă ng với Lý luận về nhà nước và pháp luật, Nxb Giáo dục, Hà N i, 2008. Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật và tác phẩm Ý thức pháp luật do PGS.TS Nguyễn M - Giả ê ườ ại h c Lu t Hà N i biên soạn, Nxb Chính trị Quốc , 2011 C c cô ì ày ê cứu và giới thiệu những vấ ề lý lu n chung về pháp lu t và ý thức pháp lu t từ 5 ó c cấp các lu n cứ, lý lu n chung trong nghiên cứu về ý thức pháp lu t. T ươ à TNCS Hồ Chí Minh với Cẩm nang Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hà N i, 2007. Cuốn sách giới thiệu m t số mô hình phổ biến, giáo dục pháp lu t ở cơ sở từ ó c c c b à m k ảo, v n dụng các mô hình hiệu quả. B ư ới cuốn sách Tổng quan về chính sách, pháp luật đối với thanh niên, Nxb Thanh niên, 2011. Cuốn sách t p trung giới thiệu m t số chính sách, pháp lu t và kết quả thực hiệ ối với ê ê 5 ĩ ực: Giáo dục à à ạo, dạy nghề và giải quyết việc àm, c ăm sóc sức khoẻ, hôn nhân và g ì , c ơ giải trí, th dục th thao. Tác giả Nguyễn Ng c ườ à Dươ T M ới công trình Bàn về giáo dục pháp luật, Nxb Giáo dục Chính trị, 1995, ề c ến bản chất giáo dục pháp lu t; quan hệ giữa giáo dục pháp lu t với giáo dục ư ưởng, chính trị, ạ ức mục íc à của giáo dục pháp lu t, n i dung, hình thức, ươ dục pháp lu t. Tác phẩm Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tác giả Nguyễn Quốc Sửu, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N , 2011, àm õ k ệm, mục íc , mục tiêu của giáo dục pháp lu t, phân biệ õ ươ ới hình thức giáo dục pháp lu t. Hiệ y, cũ có ề ề tài nghiên cứu khoa h c nghiên cứu về pháp lu t và ý thức pháp lu dưới dạ ề tài khoa h c, lu n 6 ă ế sĩ, ă ạc sĩ ư: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới, ề tài cấp b của B Tư ăm 1995; L ă T ạc sĩ của Nguyễn Thị Hồng Huệ, ại h c Quốc gia Hà N i, Khoa Lu , ăm 2014 ớ ề tài Vai trò của ý thức pháp luật với việc thực hiện pháp luật; Nguyễn Thị Thúy Vân với lu ă ế sĩ ết h c Logic khách quan của quá trình hình thành và phát triển ý thức pháp luật ở Việt Nam, ườ ại h c Khoa h c xã h à â ă , Hà N , 2001; ề tài Giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Việt Nam hiện nay - lu ă ạc sĩ của Phạm Thị Thanh Huyền, H c viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà N i, 2013; Lu ă T ạc sĩ củ T ị Ánh Hồng - ại h c Quốc gia Hà N i, khoa Lu t vớ ề tài Ý thức pháp luật của thanh thiếu niên trong thời kỳ hiện nay, 2010 C c ề tài này có c ì k ề ý thức pháp lu t, góp phần nâng cao hệ thống tri thức pháp lu t cho công dâ , ì à ối với pháp lu t, có hành vi pháp lu t tích cực. Ngoài ra còn nhiều bài báo khoa h c ược công bố trên các tạ c í ư T ết h c, C ng sản, Lý lu n chính trị, khoa h c kinh tế - Lu t, Sinh hoạt lý lu có ều bài viết bàn lu n sâu sắc về vấ ề này. Tiêu bi u trong số ó à: c ả Lê Thị Tuyết Ba với bài viết Vai trò của pháp luật đối với việc hình thành và phát triển ý thức đạo đức ở nước ta hiện nay, Tạp chí Triết h c, Số 10 (tháng 10 - 2006); tác giả Nguyễn Thúy Vân với Mấy suy nghĩ về việc đổi mới ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay, Tạp chí Triết h c, số 10 ăm 2006; Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo 7 đức, của tác giả Hoàng Thị Kim Quế, Tạ c í N à ước và pháp lu t, Số 1- 2010; Th.S Nguyễ Lươ N c với bài viết Nâng cao ý thức pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Lý lu n chính trị, số 3/2015, tác giả Nguyễ M ới bài viết Yếu tố tâm lý pháp luật trong quá trình nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay, Tạp chí Khoa h c pháp lu t, số 4-2004 và bài viết Ý thức pháp luật với đời sống xã hội, Tạp chí Lu n h c, số 1-2006. N ì c , có ều công trình nghiên cứu về vấ ề pháp lu t và ý thức pháp lu t, nâng cao ý thức pháp lu ời sống hiện nay. Các công trình nghiên cứ ê ê c cấp nguồn tài liệu tham khảo quý báu và gợi mở nhiề ướng nghiên cứu cho ý thức pháp lu t về nhiều mặt, cả về lý lu n và thực tiễn. Trong quá trình nghiên cứ ề tài, chúng tôi thấy rằ c ư có cô ình nghiên cứu nào trực tiế ề c ến việc giáo dục ý thức pháp lu t c à ê , ê à ố H i An. Vì v y, ó à ý d tôi lựa ch à cũ à ng lực úc ẩy tôi hoàn thành lu ă này. 8 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ Ý THỨC PHÁP LUẬT 1.1. Ý THỨC PHÁP LUẬT 1.1.1. Khái niệm ý thức pháp luật Ý thức pháp luật là những tổng thể những nhận thức, hiểu biết, thái độ và tình cảm thể hiện mối quan hệ của con người, nhóm xã hội đối với pháp luật, pháp luật đã qua hoặc pháp luật mong muốn. 1.1.2. Đặc trƣng của ý thức pháp luật Ý thức pháp lu t là m t hình thái của ý thức xã h i Ý thức pháp lu t có tính giai cấp Ý thức pháp lu t mang tính lịch sử 1.1.3. Cấu trúc của ý thức pháp luật Că cứ vào tính chất n i dung của ý thức pháp lu t có th chia thành 2 b ph n: hệ ư ưởng pháp lu t và tâm lý pháp lu t. Că cứ vào mức và phạm vi nh n thức, có ý thức pháp lu ô ường và ý thức pháp lu t mang tính lý lu n. Că cứ vào chủ th mang ý thức pháp lu t có th chia ý thức pháp lu t thành các loại: ý thức pháp lu t xã h i, ý thức pháp lu t nhóm và ý thức pháp lu t cá nhân. 1.2. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG 1.2.1. Ý thức pháp luật trong việc thực thi pháp luật Có th nói ý thức pháp lu t chính là cầu nối giữa pháp lu t và thực thi pháp lu Vì k c ườ có ược ý thức pháp lu t thì nó chi phối m i hành vi củ c ười. Bởi ý thức pháp lu t th hiện sự hi u biết pháp lu , ê cơ sở ó, c ười tự hình hành cho 9 mình những nhìn nh , , âm ư, ì cảm ối với pháp lu t. 1.2.2. Ý thức pháp luật đối với đời sống kinh tế Trong ĩ vực kinh tế, ý thức pháp lu t giúp cho các cá nhân, các tổ chức, các doanh nghiệp tuân thủ, coi tr ng pháp lu t và làm ă , làm giàu chính Pháp lu t, do v y à ươ tiện quan tr ng nhằm th chế hóa quyề à ĩ ụ của các chủ th kinh tế. Nó là công cụ ắc lực à ước quản lý nền kinh tế và là m t yêu cầu khách quan của việc giải quyết các vấ ề kinh tế. 1.2.3. Ý thức pháp luật trong đời sống chính trị Pháp lu có ặc biệt quan tr ng tr ời sống chính trị Nó à ươ ện không th thiếu nhằm bả ảm sự ổ ịnh chính trị trên tất cả các mặt. M t xã h i không th ổ ịnh, không th phát tri n nếu ở ó k ô có sự tồn tại của pháp lu t. Pháp lu t không chỉ là công cụ quả ý à ước, nó còn làm lành mạnh hóa ời sống chính trị. Việc ă cường vai trò của pháp lu ời sống chính trị hiệ y ược ặ ư m t yêu cầu tất yếu khách , k c ú ến hành xây dự à ước pháp quyền xã h i chủ ĩ của dân, do dân và vì dân. 1.2.4. Ý thức pháp luật trong đời sống văn hóa, tƣ tƣởng T ờ số ă , ư ưở , có ặc b ệ Nó à cô cụ k ô ế , bả ảm c sự ồ ạ , à bì ườ củ ó c à củ ề ạ ức ó ê k ô c ỉ à m cô cụ ả ý à ước ữ ệ , mà c ạ mô ườ ợ c sự củ ý ức ạ ức, àm à mạ ó ờ số à ó ầ bồ ắ ê ữ ị mớ 10 V củ ý ức ữ ì , y bả sắc ă ó yề ố c í à, ô , ườ ố , c ủ ươ củ ả ề ă ó ược êm úc ực ệ à ; ồ ờ ý ức hình thành cho c c c ủ m ữ ì , y bả sắc ă ó à c ố ạ ữ à ạm ề ấ ề ê , ằm ực ệ mục ê ây dự à ề ă ó V ệ N m ê ế m à bả sắc dâ c 1.2.5. Vai trò của vấn đề giáo dục ý thức pháp luật Cùng với phổ biến pháp lu t, giáo dục ý thức pháp lu t là m ạn của quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp lu t, là m t mắt xích quan tr ng trong tiến trình xây dự N à ước pháp quyền, là cầu nố chuy n tả à ư t vào cu c sống, ó ư c c sống vào pháp lu t. Tiểu kết chƣơng 1 T ê cơ sở làm rõ khái niệm, ý thức pháp lu t là hình thái của ý thức xã h , ược hình thành, tồn tại và phát tri n trong những hình thái của kinh tế - xã h i. Ý thức pháp lu t th hiện tri thức về sự giá, tính công bằng của những quy chế ược chấp nh n trong m t xã h i. Chính vì v y, ý thức pháp lu t là nhân tố không th thiếu trong ời sống pháp lu t và giữ vai trò hết sức quan tr ng trong việc hình thành, xây dựng hệ thống pháp lu t, kết quả của việc thực thi pháp lu t, góp phầ ư à ời sống. 11 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1. VÀI NÉT VỀ THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số Thành H i An nằm ở vùng cửa sông - ven bi n, cuối tả ngạn của sông Thu Bồn. Trung tâm thành phố có t ị ý 15053’ ĩ Bắc, 108020’ k ô , c c à ố à Nẵng 30 km về phía ô N m à c c ị xã tỉnh lỵ Tam Kỳ chừng 50km về phía Bắc. Với diện tích tự nhiên là 60km2, ó ất liền chỉ chiếm 44,5 km2. Thành phố H i An hiện nay có số dân khoả 85 000 ười, ược phân bố k ô ề ê 9 ường, 3 ất liền và m t xã hải ảo . 2.1.2. Văn hoá – xã hội ô ị cổ H i An mang trong lòng mình m t kết cấu, trang trí n i ngoại thất với vẻ ẹp cổ ư m i di tích lịch sử th hiện sự giao thoa của nhiều phong cách nghệ thu t khác nhau, từ ó ạo ra phong cách H i An. 2.1.3. Phát triển kinh tế Ngành Du lịch – Dịch vụ - T ươ mạnh phát tri n mạnh. Tống số ượt khách du lịc ến H A ày cà ă T à ố H i An tiếp tục t p trung quy hoạc ầ ư, â cấp mở rồng các m du lịch ối với các ngành Công nghiệp – t p trung chế biến – xây dựng, giá trị ă ưởng khá, nhất là ngành Xây dựng 12 T ê ĩ ực Nông – N ư ệp ạ ă s ất cao. ặc biệt, mô hình sản xuất rau hữ cơ ở Cẩm Thanh và làng rau Trà Quế mở ướng phát tri n mớ c ĩ ực nông nghiệp 2.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN 2.2.1. Đặc điểm tâm lý cho lứa tuổi đoàn viên, thanh niên Ở ạn này, sự phát tri cơ của lứa tuổi này diễn ra ổ ị , ồ ều sau những biế ng sâu sắc ở tuổi d y thì. Về mặt sinh h c ì ây à ạn hoàn tất nhữ y ổ cơ ở nam và nữ thanh niên. ây cũ c í à ứa tuổi, thế giới n i tâm diễn ra phức tạp với nhiều mâu thuẫn, mâu thuẫn về ước mơ, yện v à ời thực xã h i, bị chi phối bởi nhiều mối quan hệ xã h i như ì yê , ô â , ì à c c mối quan hệ khác. ặc b ệ , à ê , ê à ứ ổ c s y ĩ c ư c í c ắ , c bồ b à dễ bị c c ố ượ k c dụ dỗ à s à ạ 2.2.2. Phong tục, tập quán Phong tục, t p quán là nhân tố ả ưởng không nhỏ ến việc ý thức và thực thi pháp lu t. Phong tục t p quán có chức ă ều chỉnh hành vi. Sự ều chỉ à ược thực hiện bằng cách ô dư n xã h i, khuyến khích, ca ngợi cái tố , c ẹp, còn phê phán và loại trừ cái xấu. Phong tục t p quán có í ă dạy nghiêm khắc, những t p tục ă sâ à ý ức c ười, kiềm chế c ườ k ô ược làm nhữ ều trái phong tục t p quán. M t số ường hợ ư y, phong tục t ó ần củng cố hình thức tuân thủ pháp lu t. Phong tục t ó ần làm cho việc tuân thủ pháp lu t thực hiện nghiêm chỉ ơ , ự c ơ , dựa 13 trên lòng tin, sự tuân thủ sẵn có củ ười dân với t p tục.Tuy nhiên, những thủ tục lạc h u làm cản trở việc thực thi pháp lu t. 2.2.3. Sự giáo dục của gia đình Yếu tố giáo dục củ ì à c ốc hình thành phẩm chất c ười, hình thành ý thức pháp lu t. Nếu nhân cách của con ười bao gồm hai mặ ức à à , ì ì à ơ ô dưỡ ạo ức và gieo mầm à ă C c b c cha mẹ cần nh n thức ú c nhiệm củ mì giữ gìn hạ úc ì , ây dự ì ă ó : ấm, bì ẳng, tiến b và hạnh phúc. Giáo dục ì à mô ườ ầ ê giáo dục ý thức pháp lu t cho con cái của mình. 2.2.4. Sự giáo dục của nhà trƣờng N à ường có vai trò hết sức quan tr ng trong việc truyền thụ kiến thức cho h c sinh m t cách chuẩn xác và có tính ịnh ướng. Ngoài việc truyền thụ những kiến thức ì à ường còn giáo dục c à ê , ê ạ ức trở thành m t công dân tốt cho xã h i. N ườ ê ứng trên bục giảng, ngoài vai trò là m t ười thầy thì h cũ ư ữ ườ c ười mẹ uốn nắn từng chút cho những h c sinh của mình. Ngoài bổn ph n dạy chữ, truyền kiến thức thì h còn có nhiệm vụ dạy h c s àm ười tốt. 2.2.5. Sự phát triển của kinh tế - xã hội Ý thức pháp lu t chịu sự ả ưởng mạnh mẽ của sự phát tri n kinh tế - xã h i. Kinh tế phát tri , ời số ườ dâ ược nâng cao thì pháp lu t mớ có ều kiện và khả ă ược thực hiện. T ì dâ í, ă ó i không ngừng phát tri n thì việc phổ biến, tuyên truyền pháp lu c ười dân sẽ dễ dàng và thu n lợi. N ười dân sẽ dễ dàng tiếp c ược các nguồn tuyên truyền, phổ 14 biến pháp lu ư , b , à từ ó ì à ý ức pháp lu t. C ược lại, nhữ ơ k ó k ă , k ế kém phát tri n, các nguồn tuyên truyền pháp lu k ô ế ược, ì ười dân k ô ược â c ké e ó à ý ức pháp lu ười dân kém, tệ nạn xã h ơ ó ày cà ă 2.2.6 Những đặc thù của riêng thành phố Hội An Thành phố H i An có nhiề ơ tình hình an ninh bất ổn, oàn viên, thanh niên ở xã Cẩm Thanh và ường Thanh Hà ường xuyên xảy ra nhữ t, gây kích nhau dễ dẫ ến tình trạng vi phạm pháp lu t. N óm ố ượng xấu ường xuyên rà r m vào khu vực ô dâ cư ố cổ, lôi kéo, dụ dỗ à ê , thanh niên sa vào các tệ nạn xã h i. C c ối ượ , cũ ư c sinh ở c c ường C ẳ , ại h c ường xuyên có sự y ổi, ảnh ưởng không nhỏ ến việc giáo dục pháp lu t của chính quyền thành phố. 2.3. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN HIỆN NAY 2.3.1. Những thành tựu C c c í s c ề dục ý ức ược ệ . Vai trò và ệ ả củ ệc , c ỉ ạ dục ý ức củ c c cấ ỷ ược â c Cô c dục ý ức không n ừ ược củ cố C c cơ , b à có ề c í s c , b ệ , kế ạc , c ươ ì ư c c ạ dục ý ức ừ bước ào ề ế à có c ề sâ Cô c k m , m s ườ yê , ạ c ế à ă c ặ ược c c b ệ ê cực ạm ê ị bà à ố 15 Cô c dục ý ức ược củ cố, ược âm ú mức, ầ ư ề ồ k í à ế bị, ươ ệ . Hì à ược ũ b c ê yê yề ề à có c c c í s c dà c c c b c ê N ữ ạ củ c c cấ c c à ệc yê yề , ổ b ế ó ầ â c ý ức củ ườ dâ . ả ủy à ố H ô âm c ỉ ạ sâ sắc c c ạ ị ươ c ú dục ý ức c à viên thanh niên, còn âm, dục c ê ạm , ặ ỡ ừ ố ượ , ú c ê ược ạm ư ế à , cảm ó , à ươ à dạy ề, có y ề c c số ờ ườ à k ô ạm, ạm 2.3.2. Những hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra Về cô c , c ỉ ạ c c củ cấ ỷ ả , c í yề , mặ , c c b à , à ở m số ị ươ c ư ức ầy ủ, sâ sắc ề củ dục ý ức , c ư có sự ố ợ ồ b à ắ kế , c ư ấy ược ữ ị bề ữ , â dà à cấ b c củ cô c dục ý ức sự ệ k ế ị ươ g. Ở m số ị ươ , c c m à c ỉ ạ ề cô c dục ý ức c à ê , ê c ế à k ô k ê yế C ư à ược B c ỉ ạ ê c cô c dục ý ức Cô c dục c ỉ m í ờ ụ, c ư yê s ố c cả ì , c ư có mục ê cụ à â dà Cô c dục c m ặ í hì ức, c ư sâ s à à d M số c b , ả ê c ư ực sự àm ươ ề c ầ c ú 16 N à ữ ý d ề cô c ạ , ì yê â c í c ụ c ào ý ức củ mỗ à ê , niên. Tiểu kết chƣơng 2 T c ươ 2 của lu ă , c ả ì bày m t cách khái T c ươ 2 của lu ă , c ả ình bày m t cách khái quát về H i An thông qua vị í ị ý, dâ cư, ă , tri n kinh tế...Từ ó, c ả phân tích những vấ ề ả ưở ến việc giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ố H i An gồm các yếu tố: ặc m lứa tuổi, phong tục t ịa ươ , sự giáo dục củ ì , à ường và sự phát tri n của kinh tế xã h à ặc thù riêng của H i An. ây c í à ữ k ó k ă chúng ta dễ dà ơ việc c ịnh những nguyên nhân cụ th trong công tác giáo dục ý thức pháp lu c à ê ê từ ó có k c , ú ược những bài h c, những kinh nghiệm, ề ra những mục ê , ươ ướng cụ th à dà ơ , â c ơ ữa trong việc giáo dục ý thức pháp lu c à ê , niên thành phố H i An. 17 CHƢƠNG III PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN HIỆN NAY 3.1. PHƢƠNG HƢỚNG 3.1.1. Quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối cuả Đảng, Nhà nƣớc về công tác phổ biến giáo dục pháp luật Nhiề ă bản pháp lu t của Thủ ướng Chính phủ ề c p ến việc ă cường công tác phổ biến giáo dục pháp lu t ư: C ỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ ướng Chính phủ, Quyế ịnh số 03/1998/Q -TTg về việc ban hành Kế hoạch tri n khai công tác phổ biến giáo dục pháp lu t từ ăm 1998 ế ăm 2002 à thành l p H ồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp lu t. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 củ B Bí ư T ươ ảng về ă cường sự ạo củ ảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp lu t, nâng cao ý thức chấp hành pháp lu t của cán b , nhân dân. Ban chấ à T ươ ả k X b à Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về sự ă cườ ạo củ ả ối với công tác thanh niên trong thời kỳ ẩy mạnh công nghiệp hoá, hiệ ại hoá. Ngày 12/3/2008, Thủ ướng Chính phủ ký quyế ịnh số 37/2008/Q -TTg phê duyệ c ươ ì ổ biến, giáo dục pháp lu t từ ăm 2008 ế ăm 2012 Tạ ại h i XI củ ảng tiếp tục khẳ ịnh “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống: tạo điều kiện học tập, lao động và giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích , cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại”. 18 Tiếp tục ày 24/3/2016 B bí ư T ươ ả bàn hành chỉ thị số 42-CT/TW về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020”. 3.1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc phổ biến giáo dục pháp luật * Mục đích G ú c à ê , ê ược , ị í củ ờ số , có sự b ế ề , ì à à íc cực ệc ực ệ , ử sự ú ắ , ề c yề cũ ư c ệm, ĩ ụ củ c â cô dâ c , ìm à ự c c ấ à Từ ó, ó ầ â c ý ức à ềm , ừ bước ây dự à củ cố c c ị ă ó ý c c số * Ý nghĩa Công tác phổ biến giáo dục ý thức pháp lu t cho à viên, thanh niên nâng cao nh n thức của à viên, thanh niên về mục íc , ý ĩ của công tác phổ biến giáo dục pháp lu t; giúp cho à viên, thanh niên tôn tr ng, nghiêm chỉnh chấp hành và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp lu t. Nâ c ý ức ề c ệm, bổ à yề ợ củ à ê , ê à c c s ạ củ ờ số c í ị à ờ số 19 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông ý thức pháp luật Tă cườ sự , c ỉ ạ củ c c cấ ỷ ả , c í yề à ố ệc ực ệ cô c yê yề dục ý ức . T yê yề ề dục ý ức cầ ườ yê à ổ mớ ề d ẫ ì ức Cầ ì à ũ c cô c yê yề , c yê ê cứ c c d yê yề , c í s c , c ủ ươ củ à ố, có c í s c k yế k íc ả ề ầ à c ấ ố ớ ũ àm cô c yê yề , ế ục ầ ư c c trang ế bị à c c ươ ệ yê yề cầ ế . Tổ c ức c c c c , ề ế kế ô, íc , bă ô , k ẩ ệ ắ ớ dục ý ức 3.2.2. Giáo dục ý thức pháp luật qua việc tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của thành phố Hội An Tổ chức c à ê , ê m , ê cứu, tìm hi u các di sả ă , yền thống lịch sử ê ịa bàn thành phố. T ường xuyên tổ chức các cu c thi, các diễ à ê ến việc tìm hi u giá trị ă , ịch sử truyền thống giúp cho à ê , ê có cơ ược ư , ổi những kiến thức, h c hỏi từ bạn bè xung quanh. Giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ các giá trị ă , ịch sử truyền thố ô b c í, c c ươ ệ ô ại chúng củ ịa ươ 20 3.2.3. Đào tạo nghề và giải quyết việc làm Giảm thi u tình trạng thất nghiệp, thiếu việc àm c à viên, thanh niên, nâng cao thu nh c ườ à à ê , thanh niên. Tiếp tục mở các lớp dạy nghề, các lớp nâng cao tay nghề, ì chuyên môn. ặc biệt, cần chú tr ng khôi phục các nghề truyền thống củ ị ương. Hì à c c âm ư ấn, giới thiệu việc làm cho à ê , ê T ường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tìm kiếm c c ối tác, các doanh nghiệp tuy n dụ ng Giới thiệu các nguồn vốn vay lãi suất thấ à ê , niên ược tiếp c n. 3.2.4. Đƣa giáo dục pháp luật vào chƣơng trình giáo dục trong các trƣờng học THPT, CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố Nâng cao chấ ượng việc dạy và h c môn Giáo dục Công dân và môn Pháp lu t h c ạ cươ ở c c ường Trung h c phổ thông, C ẳng, ại h c Cần phả ổi mới hình thức dạy và h c, tránh tình trạ c chép, giáo viên truyền tải kiến thức, h c sinh thụ ng tiếp thu. Giáo viên, giảng dạy b môn giáo dục công dân hay pháp lu t h c phả à ạo m t cách bày bản, ược à ạo chính quy, nâng cao kỹ ă c yê mô , bị các kiến thức pháp lu t cần thiết. Giáo dục ý thức pháp lu ư à c ươ ì dạy h c và phả ược xem tr ng, không chỉ ă ề số tiết mà cần lồng ghép giảng dạy trong những b môn liên quan khác. Ngoài ra, cần phải ầ ư ơ ữa các trang thiết bị, các v t dụng cần thiế hỗ trợ cho 21 môn h c ày N à ường là mô ườ giáo dục, mỗi giáo viên sẽ trở thành m t tuyên truyền viên tích cực. 3.2.5. Xây dựng ý thức thực hiện các quy định bảo tồn và phát triển phố cổ Hội An Nêu cao ý thức à ê ệc bảo tồn và phát huy các giá trị, c c y ịnh riêng của thành phố H i An là việc dà ơ à phải những mục tiêu cụ th từ ạn và lâu dài. Cần có sự chỉ ạo quyết liệt với Phòng Giáo dục – à ạ à T à à H i An à 02 ơ ị trực tiếp quả ý à ê , ê , ề ra những giải pháp cụ th . Bên cạ ó, cần có sự chung tay của các cấp, các à , c c cơ ê ịa bàn thành phố ì à à viên, thanh niên thành phố H i An lối số ẹp và có ích. 3.2.6. Nâng cao chất lƣợng các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và hoạt động xã hội Cầ ẩy mạ cô c yê yề , dục c ủ ĩ Mác – Lê , ư ưở Hồ C í M , ă cườ dục ý ức , ư ưở c í ị, ổ b ế c c c í s c , c ủ ươ , ườ ố củ ả à N à ước Nâ c củ ổ c ức à – H – ô ệc ổ c ức ề ạ , à Tổ c ức ề ạ m í ư ì yệ à ê , ê ấy ược ầm à , c ệm ớ củ mì C ăm ây dự c c cơ sở à , c c cơ sở H , . Tổ c ức à - H - ực sự ả à cầ ố ữ ì , à ườ à . C ú ây dự c c ổ c ức à - H c c cơ , d ệ , í ệ ư â à ước ngoài. 22 à T ê à ố cần phối hợp, m mư ốt với B T ường vụ Thành uỷ, tranh thủ sự chỉ ạo của Thành ủy. Công tác xây dự à , mở r ng mặt tr à kết t p hợp Thanh niên, xây dựng H i Liên hiệ T ê à i Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh, tham gia xây dự ảng tiếp tục ược chú tr ng, củng cố và phát tri n. Công tác phát tri à ê , i viên mớ ược nâng cao cả về chấ ượng và số ượng. Xây dựng kế hoạch công tác trên cả 3 mả à - H i - , ký ước ớ cơ sở; cụ th à c ươ ì công tác hằ ý chỉ ạ cơ sở. Xây dự ũ c b à - H i - có ì c yê mô c , ă ng, sáng tạo trong công việc, có tâm huyết, nhiệt tình trong m i hoạ ng, gầ ũ , à ồng vớ à ê , ê , k ô ại khó trong công việc. Tiểu kết chƣơng 3 Trong c ươ 3 ề ra m t số giải pháp cụ th nhằm hoàn thiện giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ố H i An hiện nay. Từ những giải pháp gắn liền với nhu cầu thực tiễn sẽ giúp việc giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê m t cách dễ dà ơ Giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ệc hết sức cần thiết, không chỉ của m t cá nhân hay m t tổ chức nào mà cần sự chung tay của các cấ , c c à , ì , à ường và xã h i. Từ những giáo dục, ị ướ b ầ c à ê , niên về ý thức pháp lu t sẽ ì à ê â c c , ạ ức, lối sống tố ẹp. 23 KẾT LUẬN C ú có ấy ược rằ ực ạ ề ý ức củ à ê , ê ệ y à ấ ề à cơ bả ấ , ả ưở ực ế ớ ạ ực ệ à dụ ờ số C í ì y, giáo dục ý thức phát lu t luôn khẳ ịnh vị thế và tầm quan tr ng trong hệ thống giáo dục chính trị, ư ưở c à ê , ê Với nhiề ường lối, chính sách củ ả à N à ước luôn quan tâm, tạo m ều kiện, chỉ ạo sâu sắc các cấp, các ngành, các tổ chức, c c à , từ ươ c ế ị ươ cần phả ẩy mạ , ẩy mạ ơ nữa trong việc giáo dục ý thức pháp lu c ườ dâ , ặc biệt là ố ượ à ê , ê - những thế hệ mai sau là trụ c t của ước nhà. H ệ y, ấ ề ý ức củ à ê , ê ẫ c ề m ạ c ế ì y cầ ả sớm ực ệ ữ b ệ cụ â c ý ức củ à ê , ê N ư v y, chúng ta cần phả ẩy mạnh giáo dục ý thức pháp lu c à viên, thanh niên. Bởi vì, giáo dục pháp lu t là sự c ng mạnh mẽ có mục íc ế ố ượng cần giáo dục nhằm hình thành vững chắc tri thức, hệ thống pháp lu t góp phần hình thành nhữ âm ư, ì cảm, niềm ối với pháp lu à ê , ê ấy ược tầm quan tr ng của pháp lu t, sống có trách nhiệm ơ à k ô ờ ơ ới những vấ ề xảy ra trong cu c sống hằng ngày xung quanh bản thân mình. Từ ó, à ê , ê ì à ý ức tuân thủ pháp lu t, bảo vệ pháp lu t. Trong cu c sống chúng ta, sẽ có nhiề à ê , ê à ấm ươ ười tốt trong việc thực hiện pháp lu t. Bả â à ê , ê sẽ không ngừng h c t p, rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc 24 ảm bảo an toàn xã h i, tr t tự xã h i, tạ ê bước chuy n trong việc chấp hành pháp lu t. Những kết quả, thành tựu trong công tác giáo dục pháp lu t sẽ tạo nên sự chuy n biến rõ rệt trong hi u biết về pháp lu t, sự tôn tr ng pháp lu t, tuân thủ pháp lu t và vi phạm pháp lu t sẽ hạn chế, giảm k ời sống xã h ề ó có ĩ à c ú cần phả ẩy mạnh, nâng cao chấ ượng trong giáo dục ý thức pháp lu t, tiếp tục hoàn thiện và không ngừng nâng cao ý thức pháp lu t cho à ê , ê ó c à à viên, thanh niên thành phố H i An nói riêng. ối với thành phố H i An là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Nam và của khu vực Miền trung - Tây Nguyên, là Di sả Vă hoá Thế giớ , ướ ến xây dựng H i An trở thành thành phố du lịc ă m , ướ ến mục tiêu xây dựng H A à ô ị Sinh thái - Vă ó - Du lịch phát tri n bền vững thì việc giáo dục ý thức pháp lu c à ê , ê à ệc làm hết sức cần thiết và cấp bách, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của xã h i, chính quyề , à , các tổ chức, c , à ườ à ì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_tang_cuong_giao_duc_y_thuc_phap_luat_cho_do.pdf
Tài liệu liên quan