Truyền dẫn quang

Tài liệu Truyền dẫn quang: ... Ebook Truyền dẫn quang

doc131 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1401 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Truyền dẫn quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phaàn I TOÅNG QUAN VEÀ TRUYEÀN DAÃN QUANG Chöông I: TRUYEÀN DAÃN SÔÏI QUANG I/ Lyù thuyeát chung veà truyeàn daãn sôïi quang: 1. Öu-nhöôïc ñieåm: a. Öu ñieåm: Phöông phaùp truyeàn daãn baèng sôïi quang coù nhieàu öu ñieåm so vôùi phöông phaùp truyeàn daãn ñieän. Do ñoù, hieän nay maïng löôùi thoâng tin quang phaùt trieån raát maïnh. - Suy hao thaáp thuaän tieän cho vieäc truyeàn daãn vôùi khoaûng caùch xa. - Daûi thoâng roäng cho pheùp truyeàn daãn vôùi toác ñoä cao. - Hoaøn toaøn caùch ñieän do ñoù khoâng bò aûnh höôûng cuûa saám seùt. - Khoâng bò aûnh höôûng cuûa tröôøng ñieän töø. - Vaät lieäu cheá taïo raát nhieàu. b. Nhöôïc ñieåm: Tuy caùp quang coù nhieàu öu ñieåm so vôùi daây kim loaïi, nhöng noù vaãn toàn taïi moät soá nhöôïc ñieåm: - Giaù thaønh ñaét. - Phaûi söû duïng maùy chuyeån ñoåi quang ñieän, deã gaõy, khoù haøn noái, vì vaäy maø caùp quang khoâng linh hoaït baèng daây daãn ñieän, khoù coù theå söû duïng cho nhöõng tröôøng hôïp rieâng leû. 2. Cô sôû quang hoïc vaø söï truyeàn aùnh saùng trong sôïi quang: a. Söï phaûn xaï vaø khuùc xaï aùnh saùng: - Khi tia saùng truyeàn trong moâi tröôøng moät ñeán maët ngaên caùch moâi tröôøng hai thì aùnh saùng chia thaønh hai tia :moät tia phaûn xaï laïi moâi tröôøng moät vaø moät tia khuùc xaï vaøo moâi tröôøng hai. - Tia phaûn xaï vaø tia khuùc xaï quan heä vôùi tia tôùi: + Cuøng naèm trong maët phaúng tôùi. + Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi. + Goùc khuùc xaï: n1sinF1 = n2sinF2. F1 F2. F’1 n1 n2 Tia tôùi. Tia phaûn xaï Tia khuùc xaï Moâi tröôøng 1 Moâi tröôøng 2 - Khi goùc tôùi lôùn hôn moät goùc Fo naøo ñoù thì khoâng coù tia khuùc xaï maø ta chæ nhaän ñöôïc tia phaûn xaï goïi laø hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. Fo = n2/n1. - Ngöôøi ta öùng duïng hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn trong vieäc truyeàn daãn sôïi quang. Sôïi quang goàm coù: loõi coù chieát suaát n1 vaø lôùp boïc coù chieát suaát n2. Khi aùnh saùng ñi vaøo sôïi quang seõ ñöôïc phaûn xaï nhieàu laàn, do ñoù, coù theå truyeàn ñi vôùi khoaûng caùch xa. * Khaåu ñoä soá: - Söï phaûn xaï toaøn phaàn chæ xaûy ra ñoái vôùi nhöõng tia saùng coù goùc tôùi ôû ñaàu sôïi quang nhoû hôn moät goùc giôùi haïn Fmax naøo ñoù. Sin cuûa goùc giôùi haïn naøy goïi laø khaåu ñoä soá (NA). NA = sinFmax 3. Caùc daïng phaân boá chieát suaát vaø caùc loaïi sôïi quang: b a O a b n2 n1 n2 n1 n Söï truyeàn aùnh saùng trong sôïi quang coù chieát suaát nhaûy baäc. a. Caùc daïng phaân boá chieát suaát: - Chieát suaát nhaûy baäc: laø loaïi sôïi coù caáu taïo ñôn giaûn nhaát vôùi chieát suaát cuûa loõi vaø lôùp boïc khaùc nhau moät caùch roõ reäch nhö hình baäc thang . - Nhöôïc ñieåm cuûa daïng chieát suaát naøy: vôùi nhöõng tia saùng coù goùc tôùi khaùc nhau seõ ñöôïc truyeàn vôùi thôøi gian khaùc nhau treân cuøng moät cöï ly. Khi cho moät tia saùng heïp ñi vaøo sôïi quang seõ nhaän ñöôïc moät tia saùng roäng hôn ôû ñaàu beân kia goïi laø hieän töôïng taùn saéc. b a O a b n2 n1 n Söï truyeàn aùnh saùng trong sôïi quang coù chieát suaát giaûm daàn n2 n1> n2 - Sôïi quang coù chieát suaát giaûm daàn (GI): - Sôïi GI coù phaân boá chieát suaát hình Parabol. - Ñöôøng truyeàn trong sôïi GI cuõng khoâng baèng nhau, nhöng do caáu taïo cuûa sôïi neân vaän toác truyeàn cuõng thay ñoåi theo. Vì vaäy ñoä taùn saéc cuûa sôïi GI nhoû hôn nhieàu so vôùi sôïi SI. b. Sôïi ñôn mode vaø sôïi ña mode: - Soá mode truyeàn ñöôïc trong sôïi quang phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa sôïi. * Sôïi ña mode: sôïi ña mode coù NA vaø V lôùn neân N cuõng lôùn. Tuøy loaïi, sôïi coù theå coù chieát suaát nhaûy baäc hoaëc giaûm daàn. * Sôïi ñôn mode: - Khi giaûm kích thöôùc loõi sôïi ñeå chæ coù moät mode soùng cô baûn truyeàn ñöôïc trong sôïi goïi laø sôïi ña mode. Treân lyù thuyeát, sôïi laøm vieäc ôû cheá ñoä ñôn mode khi V<Vc =2.405. - Sôïi ñôn mode coù ñoä taùn saéc baèng khoâng vaø daïng phaân boá chieát suaát nhaûy baäc. - Caùc thoâng soá cuûa sôïi ñôn mode thoâng duïng: + Ñöôøng kính loõi: d = 2a = 9µm ñeán 10µm. + Ñöôøng kính lôùp boïc: d = 2b = 125µm. + Ñoä leäch chieát suaát: D = 0.003 = 0.3%. + Chieát suaát loõi n1 = 1.46. II/ Linh kieän bieán ñoåi Quang - Ñieän: 1. Linh kieän bieán ñoåi Ñieän-Quang (nguoàn quang): - Hieän nay, coù hai loaïi linh kieän duøng laøm nguoàn quang laø: + Diode phaùt quang (Led: Light emitting diode). + Diode Laser (LD). - Caû hai linh kieän treân ñeàu caáu taïo töø chaát baùn daãn (tieáp giaùp PN). - Caùc ñaëc tính cuûa nguoàn quang phuï thuoäc vaøo caáu taïo, coøn böôùc soùng phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cheá taïo linh kieän . - Neáu goïi Eg laø beà roäng khe naêng löôïng (l phuï thuoäc Eg, moãi chaát khaùc nhau coù Eg khaùc nhau). Eg = hf = h.c/l. Vôùi f: taàn soá aùnh saùng phaùt. l = hc/Eg = 1.24/Eg h: haèng soá Planck. l: böôùc soùng aùnh saùng. 1.1. Led: a. Caùc loaïi Led thoâng duïng: Caùc Led thöôøng duøng hieän nay laø: - Led tieáp xuùc maët GaAs. - Led Burrus. - Led böôùc soùng daøi. - Led phaùt xaï rìa. b. Caùc ñaëc tính kyõ thuaät: * Thoâng soá ñieän: - Doøng ñieän hoaït ñoäng tieâu bieåu: töø 50mA ñeán 300mA. - Suït aùp treân Led töø 1.5V ñeán 2.5V. * Coâng suaát phaùt quang: - Coâng suaát phaùt quang ñöôïc ñònh nghóa laø coâng suaát toång coäng maø nguoàn quang phaùt ra. - Coâng suaát cuûa Led thoâng thöôøng töø 1 ñeán 3mW. Ñoái vôùi loaïi phaùt saùng, coâng suaát cao coù theå leân ñeán 10 mW. * Goùc phaùt quang: - Coâng suaát aùnh saùng do caùc nguoàn quang phaùt ra cöïc ñaïi ôû truïc phaùt quang vaø giaûm daàn theo goùc hôïp vôùi truïc. Goùc phaùt quang ñöôïc xaùc ñònh ôû möùc coâng suaát giaûm ñi ½ (3dB) so vôùi truïc cöïc ñaïi. * Hieäu suaát gheùp quang: - Laø tæ soá giöõa coâng suaát quang gheùp vaøo sôïi quang vôùi coâng suaát phaùt quang toång coäng cuûa nguoàn quang. * Ñoä roäng phoå: - Nguoàn quang phaùt ra coù coâng suaát lôùn nhaát ôû böôùc soùng trung taâm vaø giaûm daàn veà hai phía. Ñoä roäng phoå laø khoaûng böôùc soùng maø trong ñoù coâng suaát quang khoâng nhoû hôn phaân nöõa coâng suaát ñænh. * Thôøi gian chuyeån leân: Laø thôøi gian ñeå möùc coâng suaát ra taêng töø 10% ñeán 90% möùc coâng suaát oån ñònh. 1.2. Laser: a. Laser coù caáu taïo gaàn gioáng led phaùt xaï rìa, ñieåm khaùc bieät cô baûn laø trong laser coù hai maët phaûn xaï ôû hai ñaàu lôùp tích cöïc taïo neân hai hoác coäng höôûng quang, laøm cho phaàn aùnh saùng phaùt ra theo chieàu doïc môùi ñöôïc khuyeách ñaïi. b. Ñaëc tính kyõ thuaät: * Thoâng soá ñieän: - Doøng ñieän kích thích: töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm mA. - Suït aùp: töø 1.5 ñeán 2.5V. * Coâng suaát phaùt: 5 ñeán 10 theo phöông lôùp tích cöïc. Gaàn 40 theo phöông vuoâng goùc lôùp tích cöïc. * Hieäu suaát gheùp quang: + 30% ñeán 50% ñoái vôùi sôïi ñôn mode. + 60% ñeán 90% ñoái vôùi sôïi ña mode. 2. Linh kieän bieán ñoåi Quang-Ñieän: Thöôøng coù hai loaïi laø PIN vaø APD. - PIN: laø loaïi diode thu quang goàm 3 lôùp baùn daãn P, I vaø N. P vaø N coù pha taïp chaát coøn I khoâng pha taïp chaát hoaëc raát ít. - APD: laø loaïi diode hoaït ñoäng theo cheá ñoä thaùc luõ. - Nhöõng thoâng soá cô baûn: + Hieäu suaát löôïng töû: laø tæ soá soá löôïng töû taùch ra vaø soá photon ñöôïc haáp thu. + Ñaùp öùng: tæ soá giöõa doøng ñieän sinh ra vaø coâng suaát quang ñöa vaøo. R = Iph/popt R: ñaùp öùng. Iph : doøng quang ñieän. Popt: coâng suaát quang. + Ñoä nhaïy: laø möùc coâng suaát quang thaáp nhaát maø linh kieän coù theå thu ñöôïc vôùi moät tæ soá loãi nhaát ñònh. - Daûi ñoäng: laø khoaûng caùch cheânh leäch giöõa möùc coâng suaát cao nhaát vaø thaáp nhaát maø linh kieän coù theå thu ñöôïc vôùi moät tæ soá loãi nhaát ñònh. - Taïp aâm: theå hieän ôû doøng ñieän taïp aâm. Caùc nguoàn taïp aâm ñaùng keå laø taïp aâm nhieät, taïp aâm löôïng töû vaø taïp aâm toái. CHÖÔNG II. CAÁU TRUÙC CHUNG CUÛA HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN QUANG I. Sô ñoà khoái cuûa moät maùy phaùt quang: - Giao tieáp ñieän: chæ laø caùc ñieän cöïc ñeå noái vôùi caùc maïch ñieän beân ngoaøi nôi nhaän caùc tín hieäu. Giao tieáp ñieän Xöû lí ñieän Maïch kích thích Giao tieáp quang Thaêm doø quang Nguoàn quang Sôïi quang Sô ñoà khoái maùy phaùt quang. - Giao tieáp quang: nôi tieáp xuùc giöõa sôïi quang vaø linh kieän phaùt quang. - Maïch kích thích: maïch ñieän duøng ñeå cung caáp doøng ñieän kích thích cho nguoàn quang. Tuøy theo yeâu caàu kyõ thuaät cuûa maùy phaùt maø maïch ñieän seõ ñôn giaûn hoaëc phöùc taïp. - Xöû lyù ñieän: bieán ñoåi tín hieäu ñieän sang daïng thích hôïp ñeå ñöa vaøo maïch kích thích. - Thaêm doø quang: nhaän moät phaàn tín hieäu quang ñoåi ra daïng ñieän ñeå hoài tieáp veà maïch kích thích nhaèm giöõ cho coâng suaát phaùt ra oån ñònh. - Nguoàn quang: laø caùc loaïi linh kieän bieán ñoåi ñieän sang quang (nhö Led, Laser). 1 GK PT T T P P T 2 CQ GK PT T T P P T TP PT GK 1 2 CQ CQ n n Traïm ñaàu cuoái A Traïm ñaàu cuoái B Traïm tieáp vaän 1….m Traïm tieáp vaän Traïm xen reõ C CQ II. Sô ñoà khoái cuûa moät heä thoáng thoâng tin quang: Sô ñoà khoái thoâng tin quang. P: Phaàn phaùt. T: Phaàn thu. GK: Gheùp keânh. CQ: Caùp quang. - Boä phaän bieán ñoåi quang -ñieän (thu): thöïc chaát laø nhöõng photodiode, coøn boä bieán ñoåi ñieän-quang laø linh kieän phaùt quang nhö Laser, Led. Khi khoaûng caùch truyeàn daãn quaù xa, ngöôøi ta duøng caùc traïm laëp (thu, khuyeách ñaïi, phaùt) ñeå tín hieäu khoâng bò suy yeáu do suy hao ñöôøng truyeàn - Thieát bò gheùp keânh trong heä thoáng thoâng tin quang hieän nay laø caùc thieát bò gheùp keânh soá. Tín hieäu ñieän ñöôïc bieán ñoåi thaønh tín hieäu ñieàu maõ xung (PCM) vaø gheùp keânh theo nguyeân taéc phaân thôøi gian (TDM). - Tieâu chuaån tín hieäu PCM: * Chaâu AÂu: toác ñoä 2,048bit/s, goàm 32 keânh thoaïi moãi keânh coù toác ñoä 64 Kb/s. * Baéc Myõ, Nhaät: toác ñoä 1,544Mbit/s, cuõng goàm 32 keânh thoaïi 64 Kb/s. III. Thieát bò traïm ñaàu cuoái quang: - Thieát bò traïm ñaàu cuoái quang giao tieáp giöõa thieát bò gheùp keânh vaø sôïi quang. Noù coù chöùc naêng tieáp nhaän tín hieäu ñieän töø thieát bò gheùp keânh ñeå chuyeån ñoåi sang daïng maõ thích hôïp vaø cho nguoàn ñieän kích thích ñeå phaùt ra tín hieäu quang hoaëc chuyeån tín hieäu töø quang sang ñieän. Sau ñoù, ñöôïc khuyeách ñaïi, phuïc hoài vaø chuyeån sang daïng maõ thích hôïp vôùi thieát bò gheùp keânh. - Sô ñoà khoái traïm ñaàu cuoái quang: a. Phaàn phaùt: + Söûa daïng: tín hieäu ñieän töø thieát bò gheùp keânh ñöa ñeán phaûi ñöôïc khuyeách ñaïi vaø söûa daïng tröôùc khi ñöa vaøo boä phaän ñoåi maõ. + Ñoåi maõ B/U (Bipolar/Unbipolar): maõ truyeàn daãn cuûa tín hieäu ñieän thöôøng laø maõ nhò cöïc (coù 3 traïng thaùi +V, 0, -V), trong khi tín hieäu quang chæ coù 2 traïng thaùi saùng vaø toái. Khoái ñoåi maõ coù nhieäm vuï töông thích giöõa tín hieäu quang vaø ñieän. + Ngaãu nhieân hoùa SCR: coù taùc duïng troän chuoãi xung moät caùch ngaãu nhieân theo moät qui luaät nhaát ñònh ñeå traùnh söï laëp laïi moät chuoãi daøi caùc bit gioáng nhau, nhaèm phaân boá laïi phoå tín hieäu ñoàng ñeàu hôn. + Maõ hoùa: chuoãi xung seõ ñöôïc chuyeån sang daïng maõ thích hôïp vôùi ñöôøng truyeàn daãn quang. Maõ naøy loaïi tröø söï xuaát hieän lieân tieáp cuûa caùc bit “0” hoaëc “1” vaø xen vaøo caùc bit kieåm tra loãi. Maõ thöôøng duøng laø maõ 5B6B. Söûa daïng Ñoåi maõ õB/U Ng.nhieân hoùa SCR Maõ hoùa Kích thích Nguoàn quang Taùch nhòp APC Nghieäp vuï Giaùm saùt Taùi taïo nhòp Ñoåi maõ B/U Giaûi ng.nhieân Giaûi maõ Phuïc hoài Kh. ñaïi Thu quang AGC Gheùp keânh Sô ñoà khoái thieát bò moät traïm ñaàu cuoái quang. + Maïch kích: toång hôïp doøng phaân cöïc vaø chuoãi xung tín hieäu ñeå kích thích nguoàn quang. + Nguoàn quang vaø maïch APC: linh kieän phaùt quang thöôøng laø Laser. Coâng suaát phaùt phaûi ñöôïc ñieàu chænh bôûi maïch APC. APC thaêm doø vaø ñieàu khieån doøng phaân cöïc ñeå ñieàu khieån coâng suaát phaùt ra oån ñònh. b. Phaàn thu: + Maïch thu quang: bieán ñoåi tín hieäu quang sang ñieän nhôø caùc thieát bò thu quang nhö PIN, ADP. + Khoái khuyeách ñaïi: tín hieäu thu seõ ñöôïc khueách ñaïi vaø ñoä khueách ñaïi ñöôïc ñieàu khieån bôûi maïch AGC, giuùp tín hieäu ra oån ñònh khi tín hieäu vaøo thay ñoåi. + Maïch phuïc hoài: qua ñöôøng truyeàn tín hieäu khoâng nhöõng bò suy giaûm maø coøn bò meùo daïng. Maïch phuïc hoài coù taùc duïng khoâi phuïc laïi daïng xung vaø ñònh thôøi gian cuûa xung nhòp. + Giaûi maõ: chuyeån töø maõ 6B sang maõ 5B theo qui taéc maõ hoùa ôû ñaàu phaùt. Ñoàng thôøi, noù cuõng phaùt hieän vaø ñeám loãi ñeå caûnh baùo cho boä giaùm saùt. + Giaûi maõ ngaãu nhieân: troän tín hieäu ngöôïc laïi vôùi quaù trình troän ngaãu nhieân ôû ñaàu phaùt. + Ñoåi maõ B/U: ñoåi maõ ñôn cöïc sang nhò cöïc ñeå truyeàn ñeán thieát bò gheùp keânh. IV. Thieát bò tieáp vaän: - Trong thieát bò tieáp vaän khoâng coù khoái ñoåi maõ B/U, ngaãu nhieân hoùa, maõ hoùa vaø caùc boä bieán ñoåi ngöôïc laïi vì daïng maõ treân ñöôøng daây quang ñöôïc giöõ nguyeân. Noù chæ coù nhieäm vuï thu tín hieäu khuyeách ñaïi, phuïc hoài, vaø phaùt ñi. O/E APD APM Söûa daïng phuïc hoài Ñieàu khieån E/O ( Laser) Xung clock APC Giaùm saùt Nghieäp vuï AGC Caùp quang Caùp quang Noái vaøo höôùng thöù hai Sô ñoà khoái thieát bò traïm tieáp vaän. Phaàn II KHAÛO SAÙT THIEÁT BÒ FLX150/600 Chöông I: MOÂ TAÛ CHUNG I/ Caùc ñaëc ñieåm heä thoáng: - Heä thoáng FLX150/600 laø moät trong nhöõng heä thoáng noái tieáp nhau cuûa FLX, laø heä thoáng caáp baäc ñoàng boä soá (SDH) cuûa haõng Fujitsu. Heä thoáng FLX150/600 goàm coù caùc phaàn töû maïng (NE) vaø heä thoáng quaûn lyù maïng (NMS) duøng ñeå vaän haønh, baûo trì, kieåm tra vaø quaûn lyù caùc phaàn töû maïng (NEs). Phaàn töû maïng coù SDH, PDH, NMS vaø caùc giao tieáp caûnh baùo. - Toå chöùc caùc thaønh phaàn heä thoáng nhö sau: NE FLX-LS (SFL-1). Caùc daïng khaùc cuûa boä phaän Plug-in. Rack (Rack-ET). Fan shelf(SFF_1). NMS Phaàn cöùng Maùy tính caù nhaân(PC). Caùc traïm doø thöû (WS). Phaàn meàm FLEXR. FLEXR Plus. FLX150/600 II/ Caùc chöùc naêng heä thoáng: 1. Chöùc naêng ñoàng boä: 1.1. Maïng xung Clock: NE NE NE NE NE NE NE Clock Clock Clock Clock Clock Clock Clock Hình1.1 Cheá ñoä ñoàng boä ñoäc laäp. Heä thoáng phaân caáp ñoàng boä soá (SDH) ñoøi hoûi taát caû caùc thaønh phaàn maïng (NEs) ñoàng boä vôùi ñoàng hoà chuû vôùi ñoä chính xaùc vaø oån ñònh cao. Coù hai cheá ñoä ñoàng boä cuûa heä thoáng laø: a. Ñoàng boä ñoäc laäp: - Trong cheá ñoä naøy, caùc phaàn töû maïng phaûi ñoàng boä vôùi nhau ôû ñoä chính xaùc cao, oån ñònh, caùc nguoàn ñoàng hoà ñöôïc laép ñaët rieâng ôû moãi traïm. b. Ñoàng boä phuï thuoäc: - ÔÛ cheá ñoä naøy, ñoàng hoà chuû vôùi ñoä chính xaùc vaø oån ñònh cao ñöôïc ñaët ôû moät traïm duy nhaát. Töø traïm naøy, tín hieäu ñoàng hoà ñöôïc truyeàn ñi baèng caùp quang ñeán caùc traïm khaùc vaø caùc NE phaûi ñoàng boä vôùi tín hieäu chuû chuyeån ñeán. Clock NE NE NE NE NE NE NE Hình1.2 . Ñoàng boä phuï thuoäc . 1.2. Chöùc naêng ñoàng boä cuûa FLX150/600: a. Nguoàn ñoàng boä: FLX150/600 coù theå trích caùc tín hieäu ñoàng boä töø caùc nguoàn sau: - Caùc loái vaøo maïch nhaùnh 2,048Mb/s (CH1, 4, 7). - Caùc loái vaøo maïch nhaùnh STM-N (Taát caû caùc keânh ). - Tín hieäu loái vaøo toång hôïp (taát caû caùc keânh). - Tín hieäu loái vaøo beân ngoaøi 2,048Mb/s (2 keânh). - Tín hieäu loái vaøo beân ngoaøi 2,048MHz (2 keânh). - Töø boä taïo dao ñoäng beân trong. Tuy nhieân FLX150/600 ñöôïc duøng vôùi chöùc naêng laø boä phuïc hoài, noù chæ trích tín hieäu töø tín hieäu toång hôïp STM-N. b. Loái ra ñoàng boä: - FLX150/600 cho pheùp xuaát ra beân ngoaøi hai loaïi tín hieäu ñoàng hoà: + Ñoàng hoà thieát bò (EC). + Ñoàng hoà ñöôøng truyeàn (LC). - EC ñoàng boä vôùi EC trong FLX150/600. Noù ñöôïc söû duïng nhö laø nguoàn tín hieäu clock cho caùc thieát bò khaùc ñöôïc caøi ñaët trong traïm. - LC ñöôïc ñoàng boä vôùi tín hieäu STM-N ñöôïc nhaän bôûi FLX150/600. Noù cuõng ñöôïc duøng nhö laø moät nguoàn clock cho boä phaän cung caáp tín hieäu ñöôïc caøi ñaët trong traïm. 1.3. Löïa choïn nguoàn ñoàng boä: FLX150/600 coù chöùc naêng löïa choïn nguoàn ñoàng boä cho vieäc ñoàng boä cuûa chính thieát bò. Coù hai cheá ñoä löïa choïn, phuï thuoäc vaøo nguoàn thôøi gian ñöôïc söû duïng. a. Cheá ñoä 1: ÔÛ cheá ñoä 1, coù tôùi 3 tín hieäu nguoàn ñoàng boä ñöôïc choïn löïa töø caùc nguoàn tín hieäu ñöôïc lieät keâ ôû treân, vaø ñònh cheá ñoä öu tieân. Moät trong caùc tín hieäu nguoàn coù chaát löôïng toát nhaát seõ töï ñoäng ñöôïc löïa choïn ñeå söû duïng. b. Cheá ñoä 2: Cuõng töông töï cheá ñoä 1, nhöng caùc nguoàn tín hieäu ñöôïc löïa choïn töø caùc nguoàn tín hieäu STM-N ôû treân vaø noù seõ aán ñònh söï öu tieân. Moät trong caùc nguoàn tín hieäu toát nhaát seõ töï ñoäng ñöôïc söû duïng. 1.4. Chuyeån maïch nguoàn ñoàng boä: FLX150/600 coù hai cheá ñoä chuyeån maïch tín hieäu loái vaøo ñoàng boä. a. Cheá ñoä töï ñoäng: - Khi chaát löôïng cuûa nguoàn ñöôïc duøng ôû cheá ñoä Auto bò xaáu, thì vieäc kieåm tra chaát löôïng ñöôïc tieán haønh ôû caùc nguoàn khaùc (theo thöù töï öu tieân giaûm daàn). - Nguoàn tín hieäu coù phaåm chaát keùm seõ töï ñoäng ñöôïc chuyeån sang nguoàn coù chaát löôïng toát nhaát. - Neáu xaûy ra moät trong caùc loãi sau, thì tín hieäu nguoàn ñoàng boä seõ ñöôïc chuyeån sang nguoàn khaùc: + Tín hieäu STM-N: maát tín hieäu (LOS), maát khung döõ lieäu (LOF), coù tín hieäu chæ caûnh baùo phaàn ña hôïp (MS-AIS)…. + Tín hieäu 2,048Mb/s: maát tín hieäu nhaùnh (LOT), maát söï saép seáp khung (FAL), hoaëc tín hieäu chæ caûnh baùo (AIS). + Maát tín hieäu 2,048MHz. - Neáu taát caû caùc nguoàn tín hieäu ñoàng thôøi bò loãi, thì moät tín hieäu cuøng taàn soá vôùi tín hieäu nguoàn ñöôïc söû duïng sau cuøng trong thieát bò seõ ñöôïc duøng nhö laø tín hieäu nguoàn (hold over). - Khi FLX150/600 söû duïng vôùi chöùc naêng laø boä phuïc hoài (REG), nguoàn ñöôïc chuyeån sang boä taïo dao ñoäng beân trong. b. Cheá ñoä nhaân coâng (manual): Trong cheá ñoä naøy, ngöôøi vaän haønh phaûi thieát laäp leänh khi muoán chuyeån maïch nguoàn. Nhöng khi muoán söû duïng cheá ñoä naøy, nguoàn phaûi khoâng bò loãi. Neáu nguoàn bò loãi thì heä thoáng seõ töï ñoäng giaûi phoùng cheá ñoä manual vaø chuyeån sang cheá ñoä töï ñoäng. 2. Keát noái: FLX150/600 coù chöùc naêng keát noái ñöôøng daãn: - Xuyeân ngang (Through ). - Xen/reõ (Add/Drop). - Xuyeân ngang /reõ (Through/Drop). - Chuyeån ñoåi (Interchange). 2.1. Chöùc naêng xuyeân ngang ñöôøng daãn (Path through function): Tín hieäu nhaän töø beân X hoaëc Y ñöôïc ñöa ñeán boä phaän xöû lyù, sau ñoù ñöôïc ñöa ñeán boä phaän xöû lyù ñeå xöû lyù moät laàn nöõa vaø xuaát ra ngoaøi ôû beân Y hoaëc X . X Y Hình1.3. Chöùc naêng xuyeân ngang ñöôøng daãn. 2.2. Chöùc naêng Add/Drop: Tín hieäu nhaän töø X (Y) ñöôïc ñöa ñeán ñieåm xöû lyù vaø sau ñoù ñöôïc keát noái ñeán caùc nhaùnh ôû caùc caáp VC-12, VC-3, VC-4 tuøy thuoäc vaøo döõ lieäu ñöôïc caøi ñaët treân ñöôøng daây. Tín hieäu sau ñoù ñöôïc xuaát ra ngoaøi ñeán caùc nhaùnh. Nhaùnh Hình 1.4. Chöùc naêng add/drop X Y 2.3. Chöùc naêng xuyeân ngang/reõ (Though/Drop): Nhaùnh Hình 1.5. Chöùc naêng Through/Drop. X Y Tín hieäu nhaän töø beân X ñöôïc ñöa ñeán ñieåm xöû lyù, sau ñoù, keát noái ñeán beân Y vaø caùc toå hôïp nhaùnh ôû caùc möùc VC-12, VC-3 hoaëc VC-4 tuøy vaøo döõ lieäu thieát laäp ñöôøng daây. 2.4. Chöùc naêng thay ñoåi (Interchange): Tín hieäu nhaän töø X, Y hoaëc caùc nhaùnh ñöôïc ñöa ñeán ñieåm xöû lyù, sau ñoù keát noái ñeán X, Y hoaëc caùc nhaùnh ôû caùc möùc VC-12, VC-3. hoaëc VC-4 (phuï thuoäc vaøo döõ lieäu thieát laäp ñöôøng truyeàn) vaø sau ñoù ñöôïc xuaát ra ngoaøi. Y X Nhaùnh. Hình 1.6. Chöùc naêng Interchange. 3. Chöùc naêng döï phoøng: FLX150/600 coù 3 cô cheá döï phoøng ñoäc laäp: - Döï phoøng phaân ñoaïn gheùp keânh MSP. - Döï phoøng luoàng PPS. - Card döï phoøng. 3.1. Döï phoøng phaân ñoaïn gheùp keânh MSP: - Cô cheá döï phoøng phaân ñoaïn gheùp keânh coù theå duøng ñoái vôùi maïng ñieåm–ñieåm vaø maïng tuyeán tính. Neáu coù hö hoûng trong giao tieáp quang, chöùc naêng naøy seõ töï ñoäng chuyeån maïch ñöôøng truyeàn töø ñöôøng truyeàn laøm vieäc sang ñöôøng truyeàn döï phoøng. - FLX150/600 söû duïng chuyeån maïch döï phoøng “khoâng trôû laïi” 1+1 ñoái vôùi cô cheá MSP. Caû hai chuyeån maïch ñôn höôùng vaø hai höôùng ñeàu coù theå ñöôïc söû duïng. + Chuyeån maïch ñôn höôùng: söï chuyeån maïch chæ xaûy ra theo moät höôùng (nhaän). Khi phaåm chaát tín hieäu vaøo kích vaøo boä chuyeån maïch döï phoøng, thì luoàng döï phoøng höôùng thu seõ hoaït ñoäng . + Chuyeån maïch hai höôùng: caû hai ñöôøng truyeàn göûi vaø nhaän ñeàu ñöôïc chuyeån sang ñöôøng döï phoøng. FLX150/600 FLX150/600 Laøm vieäc Loãi. Döï phoøng * Coù loãi xaûy ra FLX150/600 FLX150/600 Laøm vieäc . Döï phoøng Chuyeån maïch ñôn höôùng. FLX150/600 FLX150/600 Laøm vieäc Döï phoøng Chuyeån maïch hai höôùng. Hình 1.7. Chuyeån maïch döï phoøng. - Caùc cheá ñoä chuyeån maïch cuûa FLX150/600 ñöôïc lieät keâ theo thöù töï öu tieân giaûm daàn: + Choát (clock-out). + Cöôõng böùc (Force). + Töï ñoäng (Auto_SF/Auto-SD). + Nhaân coâng (manual). * Cheá ñoä clock –out ñöôïc söû duïng cho vieäc baûo döôõng ñöôøng truyeàn. ÔÛ cheá ñoä naøy, söï truyeàn daãn seõ khoâng ñöôïc chuyeån töø ñöôøng hoaït ñoäng sang döï phoøng baát chaáp traïng thaùi ñöôøng truyeàn. * Cheá ñoä cöôõng böùc: cuõng ñöôïc duøng ñoái vôùi vieäc baûo quaûn ñöôøng truyeàn. Ngöôøi baûo trì phaûi chuyeån maïch ñöôøng truyeàn hieän haønh sang ñöôøng truyeàn khoâng hieän haønh maø khoâng phuï thuoäc vaøo traïng thaùi ñöôøng truyeàn. * Cheá ñoä Auto (SF hoaëc SD): cheá ñoä seõ töï ñoäng chuyeån maïch döï phoøng khi coù söï coá tín hieäu SF, hoaëc chuyeån maïch döï phoøng khi tín hieäu xuoáng caáp SD, ñöôøng truyeàn seõ töï ñoäng chuyeån sang ñöôøng döï phoøng. * Cheá ñoä manual: cuõng ñöôïc duøng cho baûo döôõng ñöôøng truyeàn. Ngöôøi baûo trì seõ ñieàu khieån ñeå chuyeån töø ñöôøng truyeàn hieän haønh sang ñöôøng truyeàn khaùc. + Cheá ñoä manual chæ hoaït ñoäng khi caû ñöôøng truyeàn laøm vieäc vaø ñöôøng truyeàn baûo veä hoaït ñoäng bình thöôøng. Neáu sau khi chuyeån maïch maø loãi xaûy ra thì söï chuyeån maïch xem nhö bò huûy boû. - Caùc cheá ñoä chuyeån maïch treân coù cuøng moät chöùc naêng lock-in. Ngöôøi baûo trì coù theå cho pheùp hoaëc khoâng cho pheùp chöùc naêng naøy hoaït ñoäng. Chöùc naêng lock –in voâ hieäu hoùa chuyeån maïch ñöôøng truyeàn ngay caû khi ñöôøng truyeàn bò loãi, nhaèm traùnh söï chuyeån maïch lieân tuïc khi loãi xuaát hieän vôùi caùc ñieàu kieän khoâng oån ñònh. - Khi chuyeån maïch n laàn (hoaëc nhieàu hôn) trong voøng t phuùt thì chöùc naêng chuyeån maïch ñöôïc khoùa ñeå voâ hieäu hoaù chuyeån maïch töï ñoäng (chuyeån maïch trong cheá ñoä lock-out, force, manual vaãn hoaït ñoäng). - Traïng thaùi khoaù lock-in seõ ñöôïc töï ñoäng giaûi phoùng trong voøng z giôø hoaëc do ngöôøi baûo trì qui ñònh. - Ngöôøi baûo trì coù theå caøi ñaët caùc thoâng soá sau: + Thôøi gian kieåm tra chuyeån maïch (t): 1 ñeán 255 phuùt. + Ñeám soá laàn chuyeån maïch (n): 1 ñeán 255 laàn. + Thôøi gian voâ hieäu hoùa chuyeån maïch (z): 1 ñeán 255 giôø. 3.2 Chöùc naêng döï phoøng luoàng VC PPS: - Cheá ñoä döï phoøng luoàng coâng-ten-nô aûo VC ñöôïc thöïc hieän ñoái vôùi maïng voøng, töï ñoäng chuyeån maïch töø ñöôøng laøm vieäc sang ñöôøng döï phoøng taïi caùc vò trí VC: VC-4, VC-3 hoaëc VC-12. - FLX150/600 söû duïng chuyeån maïch “khoâng trôû laïi” cho VC PPS. Coù hai cheá ñoä chuyeån maïch: single-ended vaø dual-ended PPS. - Trong cheá ñoä single-ended PPS, cô cheá PPS cuûa traïm noäi haït vaø traïm ñoái dieän hoaït ñoäng ñoäc laäp. Khi ñöôøng VC vaøo cuûa traïm A coù loãi thì söï truyeàn daãn chuyeån sang ñöôøng döï phoøng. - Trong cheá ñoä Dual-ended PPS, cô cheá PPS cuûa traïm noäi haït vaø ñoái dieän bò khoaù. Khi ñöôøng VC vaøo cuûa traïm A bò loãi, thì söï truyeàn daãn chuyeån sang ñöôøng döï phoøng vaø söï truyeàn daãn ôû traïm ñoái dieän B cuõng chuyeån sang ñöôøng döï phoøng. - Caùc cheá ñoä chuyeån maïch cuûa FLX150/600 ñöôïc lieät keâ theo thöù töï giaûm daàn: + Lock-out. + Force. + Auto-SF/auto-SD. + Manual. - Caùc chöùc naêng cuûa cheá ñoä gioáng nhö phaàn MSP. FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 Maïng voøng TSM-N Loãi Coù loãi xaûy ra FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 Maïng voøng TSM-N Chuyeån maïch ñôn höôùng. FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 Maïng voøng TSM-N Chuyeån maïch hai höôùng. Hình 1.8. Döï phoøng luoàng VC PPS. 3.3. Card döï phoøng: - FLX150/600 cho pheùp cô cheá döï phoøng card laø tuøy choïn. Moãi loaïi card trong thieát bò coù chöùc naêng töï doø tìm loãi ñeå chuyeån sang card döï phoøng. - Caùc boä phaän giao tieáp quang söû duïng cô cheá MSP coù muïc ñích gioáng nhö ñaõ noùi ôû muïc 3.1. - Coù hai loaïi cô cheá baûo veä: 1+1 vaø1:n (n<3). Cô cheá 1+1 ñöôïc phoái hôïp cho cheá ñoä “khoâng trôû laïi”. Cô cheá 1:n ñöôïc cho pheùp söï löïa choïn giöõa hai cheá ñoä “trôû laïi” vaø “khoâng trôû laïi”. - FLX150/600 mang chuyeån maïch boä phaän plug-in nhö sau: + CHPD-D12 unit: 1:n (n<3) trong cheá ñoä “trôû laïi”. + CHPD-D3 unit: 1+1. + CHPD-D4 unit: 1+1. + CHSD-1E unit: 1+1. + TSCL unit: 1+1. - Caùc cheá ñoä chuyeån maïch cuûa FLX150/600 ñöôïc lieät keâ theo thöù töï öu tieân giaûm daàn: + Lock-out. + Auto. + Manual. - Cheá ñoä lock-out ñöôïc duøng cho vieäc baûo döôõng boä phaän plug-in. Trong cheá ñoä naøy, söï truyeàn daãn ñöôïc keát noái ñeán boä phaän laøm vieäc vaø khoâng theå ñöôïc chuyeån maïch baát chaáp traïng thaùi cuûa boä phaän . - Trong cheá ñoä auto, söï truyeàn daãn ñöôïc chuyeån maïch töï ñoäng sang boä phaän baûo veä neáu nhö boä phaän laøm vieäc coù loãi. - Cheá ñoä manual ñöôïc duøng cho vieäc baûo döôõng plug-in. ÔÛ cheá ñoä naøy, söï truyeàn daãn seõ ñöôïc chuyeån töø boä phaän hieän haønh sang moät boä phaän döï phoøng bôûi leänh cuûa ngöôøi baûo trì. Chöùc naêng naøy chæ coù theå duøng ñöôïc khi boä phaän döï phoøng vaø hoaït ñoäng ñeàu bình thöôøng. Neáu trong cô cheá naøy, sau khi chuyeån maïch maø coù loãi xaûy ra thì söï chuyeån maïch seõ bò huûy boû. III/ Caáu hình thieát bò FLX150/600: - Caùc caáu hình thieát bò ñöôïc mang bôûi FLX150/600 laø: boä ña hôïp ñaàu cuoái TRM SDH, boä ña hôïp xen/reõ ADM vaø boä phuïc hoài REG, ñöôïc trang bò vôùi ñöôøng daãn quang STM-1 hoaëc STM-4. - Ñeå laø moät boä ñôn (single shelf assembly), moät giaù ñôõ FLX mang taát caû caùc caáu hình thieát bò vaø caû hai STM-1 vaø STM-4. Noù cuõng cho pheùp môû roäng töø moät thieát bò STM-1 sang moät thieát bò STM-4. 1. Caùc caáu hình: 1.1. Caùc caáu hình ñieån hình: FLX150/600 mang caùc caáu hình thieát bò sau: - Boä ña hôïp ñaàu cuoái (TRM). - Boä ña hôïp xen/reõ (ADM). - Boä phuïc hoài (REG). a. Boä ña hôïp ñaàu cuoái TRM: FLX150/600 ñöôïc duøng vôùi chöùc naêng laø moät thieát bò ñaàu cuoái trong maïng ñieåm –ñieåm vaø maïng tuyeán tính. Noù ña hôïp caùc tín hieäu nhaùnh thaønh moät tín hieäu toång hôïp (STM-1 hoaëc STM-4). TRM Optional MSP Aggregate Tributary Hình 1.9. Boä ña hôïp ñaàu cuoái. b. Boä ña hôïp xen/reõ (ADM): ADM Aggregate Aggregate Optional MSP Optional MSP Tributary Hình 1.10. Boä ña hôïp ADM. FLX150/600 ñöôïc duøng vôùi chöùc naêng laø moät traïm trung gian trong maïng tuyeán tính, maïng nhaùnh, maïng voøng hoaëc maïng maéc löôùi. Noù duøng ñeå taùch ra tín hieäu nhaùnh töø moät tín hieäu toång hôïp, ñeå coäng caùc tín hieäu nhaùnh thaønh moät tín hieäu toång hôïp, hoaëc cho pheùp caùc tín hieäu xuyeân ngang maø khoâng coù söï coäng hoaëc taùch. Thieát bò cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå xen/ reõ caùc khe thôøi gian hoaëc keát noái caùc nhaùnh vôùi nhau. c. Boä phuïc hoài: Aggregate Aggregate REG Hình 1.11. Boä phuïc hoài. Chæ moät mình TRM hoaëc ADM seõ khoâng ñuû cho söï truyeàn daãn vôùi khoaûng caùch xa. Trong tröôøng hôïp naøy, FLX150/600 coù theå ñöôïc duøng nhö moät boä phuïc hoài caùc tín hieäu quang trong caùc maïng ñöôïc ñöa ra. 1.2.Caáu hình caùc boä phaän Plug-in: Caùc caáu hình trong boä phaän Plug-in ñöôïc phaân nhoùm theo sau: - Phaàn chung (common). - Phaàn giao dieän toång hôïp. - Phaàn giao dieän nhaùnh. a. Phaàn chung : Caùc boä phaän plug-in ñöôïc yeâu caàu ñoái vôùi FLX150/600 trong baát cöù caáu hình thieát bò naøo ñeàu ñöôïc caøi ñaët vaøo trong phaàn chung naøy. b. Phaàn giao tieáp toång hôïp: - Phaàn giao tieáp toång hôïp naøy coù 4 khe caém boä phaän plug-in: CH slots 1-1 vaø 1-2 (nhoùm 1) vaø 2-1, 2-2 (nhoùm 2). Caùc khe naøy mang giao tieáp 139.264Mb/s, giao dieän STM-1 vaø giao dieän STM-4. - Ñoái vôùi ADM tuyeán tính, nhoùm 1 vaø nhoùm 2 ñöôïc duøng ñeå hình thaønh caáu hình baûo veä 1+1. ADM voøng duøng hai khe CH: 1-2 vaø 2-2 hoaëc 1-1 vaø 2-1. - Caùc khe CH 2-1 vaø 2-2 cuõng coù theå hình thaønh caáu hình baûo veä 1+1 cho giao tieáp nhaùnh . c. Phaàn giao tieáp nhaùnh: - Phaàn giao tieáp nhaùnh coù 6 khe caém boä phaän plug-in: caùc khe CH 3 vaø 4 (nhoùm 3), CH 5 vaø 6 (nhoùm 5), CH7 vaø CH8 (nhoùm 7). Caùc khe naøy mang giao tieáp 2.048 Mb/s; 34.368Mb/s; 139.264Mb/s vaø STM-1. - Ñoái vôùi caùc giao tieáp 34.368Mb/s; 139.264Mb/s vaø STM-1, nhoùm 3 vaø 5 moãi nhoùm ñöôïc duøng ñeå hình thaønh caáu hình baûo veä 1+1, hoaëc coù chöùc naêng nhö laø caùc giao tieáp ñoäc laäp, vaø nhoùm 7 ñöôïc duøng laøm caáu hình döï phoøng1+1. - Ñoái vôùi giao tieáp 2.048Mb/s, caùc khe CH töø 4 ñeán 8 ñöôïc duøng ñeå mang 63 giao tieáp (caáu hình 1:3). 2. Ví duï veà caùc maãu caáu hình: 2.1. Caáu hình STM-1:TRM. - FLX150/600 STM-1 TRM coù theå cung caáp ñeán 63 tín hieäu 2.048Mb/s, 3 tín hieäu 34.368Mb/s, hoaëc chæ moät tín hieäu 139.264Mb/s trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Boä ña hôïp ñaàu vaøo TRM chuyeån ñoåi caùc tín hieäu treân thaønh moät tín hieäu quang STM-1 (155.52Mb/s). Noù cuõng ñaûo quaù trình treân ñoái vôùi tín hieäu vaøo quang STM-1. - FLX150/600 STM-1 TRM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048Mb/s vaø 34.368Mb/s ñöôïc cung caáp moät caùch ñoàng thôøi. - Hình 1.12 chæ ra moät ví duï trong boä phaän, ñoái vôùi tín hieäu 2.048Mb/s (caáu hình 1:2) vaø tín hieäu 34.368Mb/s (caáu hình 1+1) ñöôïc cung caáp trong phaàn giao tieáp nhaùnh. - Hình 1.13. chæ caáu truùc thieát bò. Giao tieáp traïm (SIA) SACL NML MPL CHSD- 1 CHSD- 1 (P) CHSD- 1 CHSD-._. 1 (P) TSCL (1) TSCL (2) CH CHPD- D 12 CHPD- D 12 CHPD- D 12 CHPD- D 12 (p) CHSW- D 1 PWRL (1) PWRL- (2) Hình 2.12. STM-1 (1+1) STM-1 (1+1) SACL MNL MPL PWRL(1) PWRL(2) TSCL (2) (2/2) TSCL (1) (2/2) TSCL (2) (1/2) TSCL (2) (1/2) CHSD-1 CHSD-1 (P) CHSD-1 CHSD-1 (P) 2-1 2-2 1-2 1-1 CHPD -D12 CHSW-D1 CH CHPD -D12 CHPD -D12 CHPD -D12(P) Caûnh baùo nghieäp vuï housekeeping keânh söû duïng Ñaàu cuoái noäi haït Tín hieäu ñoàng hoà ngoaøi Traïm nguoàn 63x2.048 Mb/s (1:3) Slot 3 Hình 2.13. Caáu truùc thieát bò ñöôøng truyeàn ADM STM-1. 2.2. Caáu hình STM-4 TRM : - FLX150/600 STM-4 TRM coù theå cung caáp 63 tín hieäu 2.048Mb/s, 3 tín hieäu 34.368Mb/s, hoaëc 4 tín hieäu STM-1 trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Do ñoù, TRM chuyeån ñoåi caùc tín hieäu naøy sang tín hieäu quang STM-4. - Noù cuõng ñaûo quaù trình treân ñoái vôùi tín hieäu quang vaøo STM-4. - FLX150/600 STM-4 TRM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048Mb/s, 34.368Mb/s, 139.264Mb/s vaø STM-1 ñöôïc cung caáp moät caùch ñoàng thôøi. 2.3. Caáu hình ADM tuyeán tính STM-1: - FLX150/600 STM-1 ADM coù theå cung caáp 63 tín hieäu 2.048Mb/s, 3 tín hieäu 34.368Mb/s, 1 tín hieäu 139.264Mb/s, hoaëc 5 tín hieäu STM-1 trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Noù cuõng coù theå cung caáp 4 tín hieäu quang STM-1 trong phaàn giao tieáp toång hôïp. Tín hieäu cung caáp ñoù ñöôïc xen, reõ hoaëc ñöôïc keát noái cheùo. - FLX150/600 STM-1 ADM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048Mb/s, 34.368Mb/s, 139.264Mb/s vaø STM-1 ñöôïc cung caáp ñoàng thôøi. 2.4. Caáu hình ADM tuyeán tính STM-4: - FLX150/600 STM-4 ADM coù theå cung caáp 63 tín hieäu 2.048 Mb/s, 3 tín hieäu 34.368 Mb/s, 1 tín hieäu 139.264 Mb/s, hoaëc 5 tín hieäu STM-1 trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Noù cuõng coù theå cung caáp 4 tín hieäu quang STM-4 (622.08 Mb/s) trong phaàn giao tieáp toång hôïp. Tín hieäu cung caáp ñoù ñöôïc xen, reõ hoaëc ñöôïc keát noái cheùo. - FLX150/600 STM-4 ADM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048 Mb/s, 34.368 Mb/s, 139.264 Mb/s vaø STM-1 ñöôïc cung caáp ñoàng thôøi. 2.5. Caáu hình ADM voøng STM-1: - FLX150/600 STM-1 voøng hai daây ADM coù theå cung caáp 63 tín hieäu 2.048 Mb/s, 3 tín hieäu 34.368 Mb/s, 1 tín hieäu 139.264 Mb/s, hoaëc 5 tín hieäu STM-1 trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Noù cuõng coù theå cung caáp 2 tín hieäu quang (155.52 Mb/s) trong phaàn giao tieáp toång hôïp. Tín hieäu cung caáp ñoù ñöôïc coäng, xen reõ hoaëc ñöôïc keát noái cheùo. - FLX150/600 STM-1 2-fiber ring ADM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048Mb/s, 34.368Mb/s, 139.264Mb/s vaø STM-1 ñöôïc cung caáp ñoàng thôøi. - Trong caáu hình voøng, boä phaän quang trong phaàn giao tieáp toång hôïp khoâng coù boä phaän baûo veä. Thay vaøo ñoù, ñöôøng daãn VC ñöôïc nhaân ñoâi theo hai höôùng X vaø Y. Nghóa laø, maùy phaùt göûi cuøng moät tín hieäu ñöôøng daãn VC vaøo caû hai höôùng X vaø Y, vaø maùy nhaän seõ löïa choïn moät ñöôøng daãn vôùi chaát löôïng cao hôn. 2.6. Caáu hình ADM voøng STM-4: FLX150/600 STM-1 voøng ADM coù theå cung caáp 63 tín hieäu 2.048 Mb/s, 3 tín hieäu 34.368 Mb/s, 5 tín hieäu 139.264 Mb/s, hoaëc 5 tín hieäu STM-1 trong phaàn giao tieáp nhaùnh. Noù cuõng coù theå cung caáp 2 tín hieäu STM-4 (622.08 Mb/s) trong phaàn giao tieáp toång hôïp. Tín hieäu cung caáp ñoù ñöôïc xen, reõ hoaëc ñöôïc keát noái cheùo. - FLX150/600 STM-1 voøng ADM cho pheùp caùc tín hieäu 2.048 Mb/s, 34.368 Mb/s, 139.264 Mb/s vaø STM-1 ñöôïc cung caáp ñoàng thôøi. - Trong caáu hình voøng, boä phaän quang trong phaàn giao tieáp toång hôïp khoâng coù boä phaän döï phoøng. Thay vaøo ñoù, ñöôøng daãn VC ñöôïc nhaân ñoâi theo hai höôùng X vaø Y. Nghóa laø, maùy phaùt göûi cuøng moät tín hieäu ñöôøng daãn VC vaøo caû hai höôùng X vaø Y, vaø maùy nhaän seõ löïa choïn moät ñöôøng daãn vôùi chaát löôïng cao hôn. 2.7. Caáu hình REG STM-4: - FLX150/600 STM-4 GEG coù theå cung caáp 4 tín hieäu STM-4 (622,08 Mb/s) trong phaàn giao tieáp toång hôïp. Do ñoù, noù coù theå laép ñaët ñöôïc hai heä thoáng hai höôùng. - FLX150/600 STM-4 GEG chuyeån ñoåi tín hieäu quang STM-4 (622,08 Mb/s) sang tín hieäu ñieän. Sau ñoù, noù trích ra vaø cheøn vaøo caùc byte maøo ñaàu ñoaïn laëp vaø chuyeån tín hieäu ñieän ngöôïc trôû laïi tín hieäu quang STM-4. IV. Caáu hình maïng: FLX150/600 coù caùc daïng caáu hình maïng sau: - Maïng ñieåm –ñieåm.(Point to point) - Maïng tuyeán tính (Linear). - Maïng phaân nhaùnh. - Maïng voøng. 1. Maïng ñieåm –ñieåm: TRM FLX 150/600 TRM FLX 150/600 STM-1/4 2,048 Mb/s 34,368Mb/s 139,264 Mb/s STM-1 2,048 Mb/s 34,368Mb/s 139,264Mb/s STM-1 Hình 1.14. Sô ñoà maïng ñieåm-ñieåm Trong maïng naøy, 2 FLX ñöôïc söû duïng vôùi chöùc naêng laø caùc boä ña hôïp ñaàu cuoái TRM ñöôïc noái vôùi nhau. Taïi moãi moät ñieåm, FLX 150/600 cung caáp caùc chöùc naêng gheùp keânh cho vieäc gheùp keânh vaø phaân keânh töø caùc tín hieäu 2.048 Mb/s, 34.368Mb/s, 139.264Mb/s thaønh tín hieäu STM-1 hoaëc tín hieäu STM-1 thaønh tín hieäu STM-4. 2. Maïng tuyeán tính (linear): FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 TRM TRM ADM REG STM-4 STM-4 STM-1/4 2,048Mb/s 34,368Mb/s 139,264Mb/s STM-1 2,048Mb/s 34,368Mb/s 139,264Mb/s STM-1 2,048Mb/s 34,368Mb/s 139,264Mb/s STM-1 Hình 1.15. Sô ñoà maïng tuyeán tính - Maïng naøy cheøn moät FLX150/600 nhö moät ñieåm trung gian coù chöùc naêng xen vaø reõ caùc tín hieäu ñöôøng truyeàn giöõa caùc FLX150/600 trong maïng ñieåm – ñieåm. Moät ñieåm trung gian khaùc ñöôïc cheøn vaøo trong maïng tuyeán tính ñeå phuïc hoài caùc tín hieäu quang. - Taïi moät trong caùc ñieåm trung gian noùi treân, FLX150/600 hoaït ñoäng nhö laø moät ADM tuyeán tính vaø cung caáp caùc tín hieäu toác ñoä thaáp chaúng haïn nhö caùc tín hieäu möùc VC coù trong caùc tín hieäu STM-1 hoaëc STM-4. FLX150/600 khaùc hoaït ñoäng nhö laø boä phuïc hoài STM-4 vaø cung caáp söï truy xuaát ñeán RSOH (byte maøo ñaàu ñoaïn laëp) ñeå giaùm saùt vaø ñieàu khieån. 3. Maïng phaân nhaùnh (hubbing): Maïng naøy duøng cho vieäc truyeàn tín hieäu töø traïm naøy sang traïm khaùc. Trong maïng naøy, FLX150/600 coù chöùc naêng laø moät boä ña hôïp ñaàu cuoái, hoaëc moät boä ña hôïp add/drop trong traïm trung taâm. Caáu hình baûo veä A1+1 tuøy choïn. 2.048Mb/s 34,368Mb/s 139,268Mb/s STM-1 2.048Mb/s 34,368Mb/s 139,268Mb/s STM-1 2.048Mb/s 34,368Mb/s 139,268Mb/s STM-1 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 2.048Mb/s 34,368Mb/s 139,268Mb/s STM-1 2.048Mb/s 34,368Mb/s 139,268Mb/s STM-1 Hình 1.16. Sô ñoà maïng hubbing. FLX150/600 ADM FLX150/600 ADM FLX150/600 ADM FLX150/600 ADM STM-N STM-N STM-N STM-N 2.048Mb/s, STM-1 2.048Mb/s, STM-1 2.048Mb/s, STM-1 2.048Mb/s, STM-1 Hình 1.17. Sô ñoà moät maïng voøng 4. Maïng voøng: - Trong maïng naøy, caùc nuùt ñöôïc keát noái thaønh moät voøng kín. Taïi moïi ñieåm nuùt, FLX150/600 ñöôïc ñònh hình nhö moät ADM ñeå cung caáp söï truy xuaát ñeán caùc tín hieäu toác ñoä thaáp chaúng haïn nhö caùc tín hieäu möùc VC coù trong caùc tín hieäu STM-1/4. - Trong maïng naøy, FLX150/600 truyeàn moät tín hieäu theo 2 höôùng khaùc nhau. Taïi phía nhaän, FLX150/600 chæ choïn moät trong hai tín hieäu nhaän ñöôïc döïa vaøo thoâng tin caûnh baùo vaø chaát löôïng. - Baèng caùch thöïc hieän vieäc truyeàn theo 2 tuyeán rieâng bieät, tín hieäu löu thoâng ñöôïc nhaân ñoâi vaø do ñoù ñöôïc döï phoøng khi moät tín hieäu coù loãi. Chöông II. CAÁU TRUÙC CUÛA RACK, FLX-LS SHELF, FAN SHELF I. Moâ taû Rack: - Rack cung caáp caùc giaù ñôõ, phaân phoái nguoàn vaø thu thaäp caûnh baùo. - Rack ñöôïc chia laøm 2 phaàn: phaàn laép ñaët giaù ñôõ vaø phaàn phaân phoái naêng löôïng (PWR DIS). Phaàn laép ñaët giaù ñôõ coù caùc loã giöõ. Phaàn PWR DIS chia theâm thaønh hai phaàn: Phaàn phaân phoái naêng löôïng (nguoàn DC) vaø phaàn thu thaäp caûnh baùo Rack. - Caáu truùc cuûa Rack ñöôïc chæ ra ôû hình 2.1. Hình 2.1. Caáu truùc cuûa Rack. II. Fan Shelf : - Ñöôïc caém döôùi giaù FLX-LS, coù chöùc naêng löu thoâng khoâng khí töø treân xuoáng döôùi cuûa Rack ñeå laøm maùt FLX150/600. - Fan Shelf goàm coù: + Boä phaän quaït (Fan-1). + Boä loïc khoâng khí (AIR FLTR). - Quaït vaø boä loïc khoâng khí coù theå deã daøng ñöôïc thay theá ñeå baûo döôõng. - Caáu truùc Fan shelf ñöôïc veõ ôû hình 2.2. Hình 2.2. Caáu truùc Fan Shelf. III. Caáu truùc FLX-LS Shelf: - FLX-LS Shelf ñöôïc chia thaønh hai phaàn: + Phaàn duøng ñeå laép ñaët caùc boä phaän Plug-in. + Phaàn giao tieáp traïm (SIA) ñeå laép ñaët caùp. - SIA coù vò trí naèm treân phaàn laép ñaët caùc boä phaän Plug-in, chöùa 5 vuøng boä noái. Trong ñoù, 1 vuøng chöùa caùc boä noái baûo döôõng, vaän haønh vaø boä noái ñieän STM-1 duøng chung cho moïi caáu hình heä thoáng. Boán vuøng coøn laïi (Position 1 ñeán 4) laø caùc boä noái tín hieäu ñoàng boä vaø tín hieäu chính. Boán boä noái naøy ñöôïc choïn löïa töø CNL-1 ñeán CNL-5. - Phaàn laép ñaët caùc boä phaän Plug-in coù 17 khe töông öùng cung caáp cho caùc boä phaän Plug-in. - Caáu truùc FLX-LS Shelf ñöôïc chæ ra ôû hình 2.3. Hình 2.3. Caáu truùc FLX-LS Shelf. ChöôngIII. CAÙC CHÖÙC NAÊNG NAÊNG BAÛO DÖÔÕNG CHÍNH KHI HOAÏT ÑOÄNG. I. Chöùc naêng töï ñoäng ngaét nguoàn Laser (ALS): FLX 150/600 coù chöùc naêng ngöøng maùy phaùt tín hieäu laser töï ñoäng (ALS-Automatic laser shutdown). Chöùc naêng naøy ngaên chaën tín hieäu quang töø traïm noäi haït khi noù phaùt hieän tín hieäu loái vaøo quang töø traïm ñoái dieän bò ngaét. Chöùc naêng naøy coù taùc duïng khi ñöôøng truyeàn bò ñöùt hoaëc khi ngöôøi baûo trì di chuyeån boä keát noái quang ñeå baûo döôõng. Noù ngaên chaën aùnh saùng töø sôïi quang phaùt ra coù taùc haïi cho cô theå con ngöôøi. Chöùc naêng ALS coù theå ñöôïc giaûi phoùng nhö sau: 1. Töï khôûi ñoäng laïi (Automatic reset): - Trong cheá ñoä töï khôûi ñoäng laïi, chöùc naêng ALS ñöôïc töï ñoäng giaûi phoùng. Chöùc naêng ALS ñöôïc giaûi phoùng trong 2,5 giaây vôùi nhöõng khoaûng caùch qui ñònh ñeå phaùt laïi aùnh saùng Laser. - Neáu noù hoaït ñoäng laïi vaø tín hieäu quang nhaäp vaøo maùy bình thöôøng, thì chöùc naêng ALS ñöôïc töï ñoäng giaûi phoùng. Neáu khoâng thì chöùc naêng ALS seõ ñöôïc tieáp tuïc duy trì . 2. Khôûi ñoäng laïi baèng tay (Manual reset): Trong cheá ñoä naøy, ngöôøi baûo trì ñöa ra leänh ñeå thöïc hieän chöùc naêng ALS trong 2 giaây ñeå phaùt laïi tín hieäu laser. Neáu hoaït ñoäng toát vaø tín hieäu quang nhaäp vaøo maùy moät caùch bình thöôøng thì chöùc naêng ALS seõ töï ñoäng ñöôïc giaûi phoùng. Neáu coøn söï coá thì chöùc naêng ALS seõ tieáp tuïc ñöôïc duy trì. 3. Khôûi ñoäng laïi baèng tay coù kieåm tra (Manual reset test): - Cheá ñoä naøy ñöôïc duøng cho vieäc kieåm tra thieát bò. Ngöôøi baûo trì hay ngöôøi kieåm tra giaûi phoùng chöùc naêng ALS trong 90 giaây ñeå taïo ra aùnh saùng laser. - Chöùc naêng ALS coù theå ñöôïc cho pheùp hoaït ñoäng hoaëc voâ hieäu hoùa töø ñaàu vaøo noäi haït (the local teminal) hoaëc töø traïm doø thöû (workstation). II. Chöùc naêng kieåm soaùt vaät lyù (Physical inventory): FLX150/600 duøng chöùc naêng kieåm soaùt vaät lyù ñeå quaûn lyù shelf vaø caùc boä phaän chaân caém (plug-in unit). Moät vaøi döõ lieäu ñöôïc caøi ñaët bôûi nhaø cung caáp thieát bò vaø moät vaøi döõ lieäu caàn ñöôïc thieát laäp (hoaëc thieát laäp) bôûi ngöôøi söû duïng. Caùc döõ lieäu naøy coù theå ñöôïc ñöa vaøo hoaëc xoùa boû töø ñaàu vaøo noäi haït, hoaëc laø töø caùc traïm doø thöû (workstation). III. Chöùc naêng döï phoøng: FLX150/600 coù chöùc naêng taïo ra nhieàu döï phoøng cho heä thoáng vaø caùc boä phaän Plug-in. Döõ lieäu döï phoøng naøy coù theå ñöôïc truy xuaát töø ñaàu vaøo noäi haït thoâng qua giao tieáp noäi haït cuûa FLX 150/600. Caùc muïc döï phoøng goàm: 1. Keát noái cheùo (Cross-connect): Muïc tin döï phoøng naøy ñöôïc ñònh nghóa laø söï keát noái ñöôøng truyeàn giöõa caùc toå hôïp, giöõa moät toå hôïp vaø moät nhaùnh, vaø giöõa caùc nhaùnh vôùi nhau . 2. Traïng thaùi phuïc vuï (Service state): Muïc tin naøy qui ñònh coù hoaëc khoâng coù vieäc ñaët caùc boä phaän Plug-in treân giaù ñôõ FLX150/600 vaøo traïng thaùi phuïc vuï. 3. Thieát bò (Facility): Muïc tin naøy ñònh nghóa caùc ñieàu kieän doø tìm caûnh baùo vaø caùc giaù trò ngöôõng laøm vieäc. 4. Heä thoáng (System): Muïc tin naøy qui ñònh caáu hình thieát bò, thôøi gian, döõ lieäu vaø thoâng tin treân caùc thieát bò baùo ñoäng, daây lieân laïc vaø söï ñoàng boä hoùa. 5. Phaàn DCC: Muïc naøy ñònh nghóa cheá ñoä truyeàn thoâng tin cuûa keânh truyeàn döõ lieäu giöõa caùc thaønh phaàn maïng (NEs). 6. Giao dieän X.25: Muïc tin naøy ñònh nghóa cheá ñoä keát noái giöõa NE vaø heä thoáng cung caáp hoaït ñoäng (OSS). IV. Quaûn lyù ñöôøng truyeàn (Path management): - FLX 150/600 coù chöùc naêng ñaët nhaõn tín hieäu vaø taïo daáu ñöôøng truyeàn phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù ñöôøng truyeàn. - Hình sau ñöa ra caùc caáu hình quaûn lyù ñöôøng truyeàn . Traïm A Traïm B Traïm C Traïm D Phaàn “X” Giaù trò chuaån So saùnh Phaàn “X” Giaùm saùt Giaùm saùt Hình 3.1. Caáu hình quaûn lyù ñöôøng truyeàn. 1. Daáu tín hieäu: - Chöùc naêng naøy kieåm tra tín hieäu nhaän ñöôïc laø ñuùng hay sai taïi traïm ñaàu cuoái. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy, moät tín hieäu trong khung E164 chöùa 15 maõ ASCII ñöôïc cheøn vaøo caùc byte treân ñaàu cuûa tín hieäu STM-N hoaëc tín hieäu ñöôøng daãn VC-3. - Traïm ñaàu cuoái so saùnh giaù trò nhaän ñöôïc vôùi giaù trò ñaõ cho tröôùc. Neáu chuùng khoâng thích öùng vôùi nhau, thì noù seõ baùo laø tín hieäu nhaän ñaõ bò loãi. - Tín hieäu trace coù theå ñöôïc cheøn rieâng ñoái vôùi vieäc truyeàn vaø nhaän tín hieäu STM-N hoaëc VC-4, VC-3. Tín hieäu trace cuõng coù theå ñöôïc giaùm saùt taïi caùc traïm trung gian coù tín hieäu ñi qua. - Caùc byte treân cuøng ñöôïc söû duïng nhö sau: + Tín hieäu STM-N: caùc byte C1, F1, L1. + VC-4 hoaëc VC-3: byte J1. 2. Chöùc naêng daùn nhaõn tín hieäu (Signal label): - Chöùc naêng naøy cuõng kieåm tra tín hieäu nhaän ñöôïc ñuùng hay sai taïi traïm ñaàu cuoái. Ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy, noù seõ ñaët moät maõ maø chæ caáu truùc saép xeáp ñöôøng truyeàn vaøo byte treân ñaàu cuûa C2 hoaëc V5 cuûa tín hieäu ñöôøng truyeàn VC-n. - Traïm ñaàu cuoái seõ so saùnh giaù trò nhaän ñöôïc vôùi giaù trò ñaõ ñöôïc cho tröôùc ñoái vôùi tín hieäu nhaän ñöôïc. Neáu chuùng khoâng thích öùng vôùi nhau, thì heä thoáng seõ baùo loãi (baèng aâm thanh). - Tín hieäu path coù theå ñöôïc giaùm saùt taïi moãi traïm trung gian coù tín hieäu ñi qua. Caùc byte treân cuøng ñöôïc duøng laø: + VC-4 hoaëc VC-3: byte C2. + VC-12: byte V5 töø bit 5 ñeán bit 7. V. Chöùc naêng giaùm saùt chaát löôïng thoâng tin: FLX150/600 coù nhieàu chöùc naêng kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc ñeå giuùp baûo döôõng vaø hoaït ñoäng cuûa maïng. Chöùc naêng naøy bao haøm caû caùc giao tieáp PDH (C-12, C-3 vaø C-4), giao tieáp SDH vaø caùc ñöôøng daãn VC (VC-12, VC-3 vaø VC-4). - Döõ lieäu giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc ñöôïc löu tröõ trong FLX150/600 vaø ñöôïc baùo laïi cho heä thoáng quaûn lyù maïng NMS khi: + Ñöôïc yeâu caàu töø NMS. + Theo chu kyø qui ñònh (15 phuùt hoaëc 24 giôø ). + Moät giaù trò ngöôõng ñònh tröôùc bò vöôït quaù. - Caùc tham soá cheá ñoä laøm vieäc ñöôïc cho bôûi nhaø saûn xuaát BBE, ES, SES, vaø VAS ñöôïc löu tröõ cho caû hai ñaàu cuoái noäi haït vaø caùc ñaàu cuoái ôû xa cuûa caùc giao tieáp vaø caùc ñöôøng truyeàn ñeå ñöôïc giaùm saùt chöùa trong CS, PJC, PJCP, PJCM vaø PJS coù theå ñöôïc löu tröõ cho chæ moät AU-4 ñöôïc chæ bôûi ngöôøi baûo döôõng. VI. Chöùc naêng Testing: FLX coù hai chöùc naêng kieåm tra ñeå phaùt hieän loãi ôû ñöôøng truyeàn vaø duy trì chaát löôïng ñöôøng truyeàn trong maïng. Chöùc naêng thöù nhaát laø chöùc naêng ñaáu voøng, noù ñaáu voøng söï löu thoâng trong thieát bò. Vaø chöùc naêng coøn laïi laø chöùc naêng cheøn tín hieäu kieåm tra PDH ñeå doø tìm loãi. Caùc chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän töø ñaàu vaøo FLEXR noäi haït. 1. Chöùc naêng ñaáu voøng: Nhaùnh Nhaùnh Toå hôïp Toå hôïp (1) X X (2) Nhaùnh Toå hôïp Toå hôïp X X FBT ôû nhaùnh. FBT ôû toång hôïp. TLB ôû toång hôïp. TLB ôû nhaùnh. Hình 3.2. Chöùc naêng ñaáu voøng - Chöùc naêng naøy ñaáu voøng tín hieäu trong boä phaän Plug-in (CHPD hoaëc CHSD) maø keát thuùc ôû ñöôøng truyeàn trong thieát bò noäi haït hoaëc thieát bò ôû xa. - Hình treân ñöa ra hai cheá ñoä ñaáu voøng. Cheá ñoä 1 laø cheá ñoä maø noù ñöa tín hieäu nhaùnh hoaëc toång hôïp taïi ngoõ vaøo cuûa thieát bò ra beân ngoaøi thieát bò. Chöùc naêng coøn laïi laø LTB, noù ñöa tín hieäu taïi ngoõ ra cuûa thieát bò vaøo beân trong thieát bò. Taát caû caùc kieåu tín hieäu 2.048Mb/s, 34.368Mb/s, 139.246Mb/s, vaø STM-1 coù theå ñöôïc laëp ngöôïc laïi hôn so vôùi STM-4 (622.08Mb/s). - Thôøi gian thöïc hieän ñaáu voøng coù theå ñöôïc xaùc ñònh töø ñaàu vaøo noäi haït hoaëc töø caùc traïmdoø thöû. Traïng thaùi ñaáu voøng ñöôïc töï ñoäng giaûi phoùng khi thôøi gian xaùc ñònh ñaõ vöôït quaù. 2. Chöùc naêng cheøn tín hieäu kieåm tra vaø doø tìm loãi: - Chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi boä phaän taïo tín hieäu maãu kieåm tra (GEN) vaø doø tìm loãi (DET) treân boä phaän Plug-in ñoái vôùi giao tieáp PDH ñöôïc caém treân phaàn giao tieáp nhaùnh cuûa giaù ñôõ. Noù kieåm tra söï löu thoâng cuûa ñöôøng truyeàn baèng caùch kieåm tra chaát löôïng ñöôøng truyeàn . - Tín hieäu maãu ñöôïc söû duïng cho chöùc naêng naøy laø chuoãi tín hieäu nhò phaân ngaãu nhieân giaû PN. - Kieåm tra vieäc truyeàn vaø nhaän moät caùch rieâng bieät giöõa caùc nhaùnh: Ñeå ñaùnh giaù phaåm chaát ñöôøng truyeàn, moät tín hieäu keåm tra ñöôïc gôûi töø GEN trong boä phaän chaân caém nhaùnh (CHPD) töø traïm A, boä phaän DET trong CHPD ôû traïm B thöïc hieän vieäc doø tìm loãi. Quaù trình xöû lyù nhö treân ñöôïc thöïc hieän baèng caùch gôûi moät tín hieäu kieåm tra töø traïm B. - Kieåm tra söï thoâng suoát vieäc truyeàn vaø nhaän baèng caùch ñaáu voøng tín hieäu ngoõ vaøo hoaëc ngoõ ra taïi cuoái ñöôøng truyeàn: Tín hieäu thöû kieåm tra ñöôïc gôûi töø GEN trong CHPD ôû traïm A. Tín hieäu naøy ñöôïc laëp laïi ôû CHPD (LB1), CHSD (LB2) trong traïm A, CHSD (LB3), CHPD (LB4) trong traïm B. Boä phaän DET trong CHPD traïm A thöïc hieän vieäc doø tìm loãi ñeå ñaùnh giaù phaåm chaát ñöôøng truyeàn töø nôi phaùt ñeán nôi nhaän. VII. Chöùc naêng thoaïi nghieäp vuï (Orderwire): - Chöùc naêng naøy cho pheùp ngöôøi vaän haønh, baûo döôõng lieân laïc thoaïi giöõa caùc traïm. Chöùc naêng naøy söû duïng moät trong 2 byte E1 vaø E2 trong phaàn SOH cuûa tín hieäu STM-N tuøy thuoäc caáu hình thieát bò. - Khi byte E1 ñöôïc söû duïng, taát caû caùc traïm trong maïng coù theå lieân laïc vôùi nhau. Khi byte E2 ñöôïc söû duïng, taát caû caùc traïm trong maïng lieân laïc ñöôïc vôùi nhau ngoaïi tröø traïm laëp. Khi söû duïng card SACL-1, taát caû giao dieän ñeàu coù keânh nghieäp vuï. Khi söû duïng card SACL-3, caùc giao dieän thuoäc khe 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3, 4 coù chöùc naêng nghieäp vuï. - FLX150/600 cung caáp caùc giao dieän keânh nghieäp vuï 2 daây vaø 4 daây. Ñoái vôùi giao dieän 2 daây, ñieän thoaïi nghieäp vuï ñöôïc noái tôùi giaù thieát bò FLX150/600. Ñoái vôùi giao dieän naøy phaûi löïa choïn 2 byte E1 vaø E2. Giao dieän thoaïi nghieäp vuï 4 daây coù chöùc naêng noái thoâng aâm thoaïi giöõa caùc thieát bò maø khoâng lieân quan vôùi nhau bôûi giao dieän STM-N. Noù cuõng ñöôïc söû duïng ñeå noái nghieäp vuï giöõa FLX150/600 vaø caùc thieát bò khaùc. Giao dieän 4 daây cho pheùp söû duïng caùc byte E1 vaø E2 ñoäc laäp. - Trong moät maïng, saùu NE coù theå lieân laïc ñoàng thôøi vôùi nhau thoâng qua giao dieän 2 daây. Caùc NE coù theå ñoàng thôøi söû duïng giao dieän 2 daây vaø 4 daây. VIII. Chöùc naêng keânh ngöôøi söû duïng: FLX150/600 cung caáp chöùc naêng naøy ñeå truyeàn döõ lieäu ñeán caùc FLEXR noäi haït qua card SACL-3. Chöùc naêng naøy choïn löïa keânh ngöôøi söû duïng chöùa toái ña 3 CH trong toång soá 10 CH nhaùnh vaø toång hôïp trong byte F1 hoaëc L1 cuûa ñònh daïng RSOH STM-N. Trong heä thoáng tuyeán tính coù 3 keânh ñöôïc duøng taïi 2 phía phaùt vaø thu vôùi moät döï phoøng. IX. Chöùc naêng giao dieän noäi haït: Moät maùy tính caù nhaân ñöôïc duøng nhö moät ñaàu cuoái noäi haït ñöôïc keát noái ñeán giao dieän naøy vaø söû duïng phaàn meàm FLEXR. X. Chöùc naêng baûo maät: FLX150/600 coù theå ngaên chaën nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc söû duïng baèng caùch ghi nhaät kyù heä thoáng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, noù gaùn cho moãi ngöôøi söû duïng moät teân truy nhaäp (ID) vaø moät password. Moãi moät NE coù theå ghi ñöôïc 10 ngöôøi söû duïng. Möùc baûo maät ñöôïc cho trong baûng sau. Möùc baûo maät Chöùc naêng Maõ ñaëc quyeàn cuûa ngöôøi söû duïng 1 2 3 4 5 Truy tìm 0 0 0 0 0 Ñieàu khieån x 0 0 0 0 Döï phoøng (Heä thoáng) x x 0 0 0 Döï phoøng (Thoâng tin) x x x 0 0 Baûo maät x x x x 0 Baûng 3.1. XI. Chöùc naêng kieåm tra vaø caûnh baùo heä thoáng: 1. Caûnh baùo office: - Neáu heä thoáng coù loãi thì FLX150/600 ñöa ra moät baùo ñoäng cho trung taâm baûo trì. - FLX150/600 cung caáp taùm loaïi caûnh baùo office döï phoøng söû duïng ñöôïc lieät keâ trong baûng 3.2. Vieát taét YÙ nghóa AUD CR Caûnh baùo khaån caáp (aâm thanh). VIS CR Caûnh baùo khaån caáp (nhìn). AUD MJ Caûnh baùo chính (aâm thanh). VIS MJ Caûnh baùo chính (nhìn). AUD MN Caûnh baùo phuï (aâm thanh). VIS MN Caûnh baùo phuï (nhìn). AUD WR Chuù yù (aâm thanh). VIS WR Chuù yù (nhìn). Baûng 3.2. - Caùc ñaàu cuoái ra caûnh baùo naøy ñöôïc trang bò treân SIA cuûa giaù thieát bò. Chuùng ñöôïc noái tôùi caùc RACK vaø caùc thieát bò caûnh baùo traïm. 2. Caûnh baùo housekeeping: FLX150/600 coù 16 ñaàu cuoái ngoõ vaøo tín hieäu giaùm saùt ñeå giaùm saùt hoaëc ñieàu khieån traïng thaùi caùc thieát bò trong traïm. Noù cuõng coù 4 ñaàu cuoái tín hieäu ngoõ ra ñieàu khieån ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò treân. Chöùc naêng giaùm saùt ñöôïc kích haït bôûi möùc “0” cuûa tín hieäu töø phía beân ngoaøi. Chöùc naêng ñieàu khieån ñieàu khieån caùc thieát bò beân ngoaøi baèng rôle. 3. Chæ thò caûnh baùo vaø tình traïng: FLX150/600 coù caùc Led ñeå hieån thò caùc traïng thaùi vaø caùc caûnh baùo. Noù cuõng coù giao dieän maø qua ñoù söï caûnh baùo vaø caùc traïng thaùi coù theå ñöôïc giaùm saùt töø ñaàu cuoái noäi haït hoaëc traïm doø thöû. 4. Giao dieän quaûn lyù maïng: FLX150/600 ñöôïc duøng nhö caùc NEs trong maïng. Caùc NEs naøy coù theå ñöôïc giaùm saùt vaø baûo veä töø trung taâm baûo trì. Ñoái vôùi söï kieåm tra taäp trung naøy thì moãi NE ñöôïc keát noái ñeán boä noái maïng GNE qua keânh truyeàn döõ lieäu DCC. GNE ñöôïc noái tôùi heä thoáng quaûn lyù maïng NMS trong trung taâm baûo trì baèng giao dieän X.25 hoaëc giao dieän maïng truyeàn thoâng noäi haït LCN. a. Giao dieän X.25: FLX150/600 coù giao dieän X.25 ñeå keát noái ñeán NMS trong traïm doø thöû. GNE ñöôïc keát noái ñeán NMS qua maïng chuyeån maïch goùi PSN. Caùc NE khaùc coù theå truyeàn thoâng vôùi NMS baèng ñöôøng truyeàn DCC qua GNE. b. Giao dieän LCN: FLX150/600 coù giao dieän naøy ñeå noái tôùi NMS trong traïm laøm vieäc töï ñoäng. GNE ñöôïc keát noái ñeán NMS qua LAN. Caùc NE khaùc coù theå truyeàn thoâng vôùi NMS baèng ñöôøng truyeàn DCC qua GNE. Chöông IV: MOÂ TAÛ CHI TIEÁT CAÙC BOÄ PHAÄN TREÂN FLX150/600 I/ Boäphaän cung caáp nguoàn PWRL-1: - PWRL-1 coù chöùc naêng cung caáp nguoàn (-48Vdc hoaëc –60Vdc). - PWRL-1 chuyeån ñoåi ñieän aùp töø traïm nguoàn sang caùc ñieän aùp thích hôïp ñeå cung caáp cho caùc boä phaän khaùc trong thieát bò. Input filter Rush Current control DC/DC CONV DC/DC CONV DC/DC CONV DC/DC CONV OUTPUT MONITOR Hình 4.1. Sô ñoà khoái chöùc naêng cuûa PWRL-1. G3 GND MAIN FG G NFB -48V +3.3V -5.2V +13V +5V SG MPU FAIL LEDR RL3 RL4 rl4 rl5 rl3 - Boä phaän PWRL-1 coù theå nhaän 2 möùc ñieän aùp vaøo laø –48 Vdc, -60Vdc. Tuy nhieân, noù vaãn hoaït ñoäng toát ôû möùc ñieän aùp töø –40,8Vdc ñeán -75Vdc. - Boä phaän naøy cuõng ñöôïc trang bò boä phaän caét khoâng coù caàu chì vaø caùc boä loïc ñaàu vaøo ñeå loaïi boû söï quaù doøng, aùp hoaëc nhieãu. 1. Chuyeån ñoåi DC/DC: - Boä chuyeån ñoåi DC/DC ñoåi caùc möùc ñieän aùp -48 hoaëc -60Vdc thaønh caùc möùc +5; -5,2; +3,3 vaø +13Vdc ñeå cung caáp ñeán caùc boä phaän rieâng leû. Ñieän aùp cung caáp ñaàu vaøo -48 vaø -60Vdc cuõng ñöôïc cung caáp tröïc tieáp ñeán moät soá boä phaän maø khoâng caàn qua chuyeån ñoåi. 2. Giaùm saùt nguoàn ñieän ngoõ vaøo, ra: - PWRL-1 coù boä phaän giaùm saùt ñieän aùp ngoõ ra ñeå ñaûm baûo nguoàn ñieän aùp cung caáp ñöôïc oån ñònh. Neáu coù söï coá xaûy ra, noù seõ töï ñoäng caét taát caû caùc ngoõ ra, ñoàng thôøi ñöa ra tín hieäu baùo ñoäng baùo hieäu nguoàn ñaõ bò söï coá. - Nguoàn ñieän ngoõ vaøo cuõng coù theå ñöôïc kieåm tra taïi ñaàu cuoái boä giaùm saùt nguoàn ñieän ngoõ vaøo. (Chuù yù raèng ñieän aùp ño ñöôïc coù theå thaáp hôn thöïc teá do trôû khaùng ngoõ vaøo). 3. Moâ taû maët tröôùc PWRL-1: - Boä phaän ñöôïc trang bò moät boä phaän caét khoâng caàu chì ñeå baûo veä vaø moät Led chæ thò khi coù söï coá. - Led baùo ñoäng phaùt saùng hoaëc nhaáp nhaùy ñoû phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän cho ôû baûng sau. Teân Led Maøu Led Tình traïng UNIT/ RCI Ñoû -Boä phaän naøy bò loãi. -Ñang vaän haønh Lamp test Nhaáp nhaùy -Traïm trung taâm thoâng baùo thay theá moät boä phaän. Baûng 4.1. Chæ thò cuûa caùc led. II. Boä phaän SACL-1: - SACL-1 ñöa thoâng tin baùo ñoäng cho ngöôøi baûo trì treân FLX150/600 baèng caùc Led chæ thò vaø noù cuõng ñöa thoâng tin cho trung taâm kieåm tra baèng caùc ngoõ ra baùo ñoäng. - SACL-1 cuõng trang bò chöùc naêng nghieäp thoaïi ñeå thoâng tin ñeán ngöôøi baûo trì giöõa hai traïm noäi haït vaø töø xa. * Hình döôùi laø sô ñoà khoái chöùc naêng cuûa SACL-1. 1. Thieát bò hieån thò caùc caûnh baùo: - Döôùi söï ñieàu khieån cuûa boä phaän MPL, SACL-1 hieån thò taát caû caùc tình traïng thieát bò vaø thoâng tin caûnh baùo treân caùc Led. Ñoàng thôøi, noù cuõng xuaát caùc thoâng tin caûnh baùo ra caùc thieát bò ngoaøi nhö RAB (Rack Alarm Bus). - Caùc caûnh baùo goàm: Critical (CR), major (MJ), minor (MN) vaø warning (WR). SACL-1 coù chöùc naêng caét caûnh baùo (ACO) ñeå döøng thieát bò caûnh baùo baèng aâm thanh. - Moät vaøi caûnh baùo nhö laø PWR FAIL vaø coâng suaát quang ñöôïc truyeàn ngoaøi phaïm vi aûnh höôûng ñeán söï phuïc vuï. - Khi aán nuùt nhaán ACO, hoaëc baèng tín hieäu ACO thoâng qua RAB thì boä phaän naøy ngöøng chuoâng töø boä phaän caûnh baùo baèng aâm thanh. - SACL-1 cuõng trang bò moät nuùt nhaán ñeå kieåm tra caùc ñeøn LED treân caùc boä phaän ñöôïc caém treân shelf. 2. Chöùc naêng truyeàn thoâng nghieäp vuï: - SACL-1 coù theå duøng chöùc naêng SOH ñeå truyeàn thoâng tin giöõa nhöõng ngöôøi baûo trì. - Boä phaän naøy mang giao tieáp 2 daây vaø 4 daây. Giao tieáp 2 daây coù theå cung caáp moät ñieän thoaïi ñeå baøn. Giao tieáp 4 daây ñöôïc duøng ñeå noái ñeán thieát bò nghieäp thoaïi beân ngoaøi, hoaëc keát noái ñeán nghieäp thoaïi giöõa caùc maïng khaùc nhau. - Moät maïng coù theå chöùa ñeán 20 thaønh phaàn maïng, coù theå söû duïng söï keát noái nhaùnh hoaëc giöõa caùc thieát bò. - Saùu maïng khaùc coù theå noùi ñoàng thôøi, nhöng chaát löôïng lôøi noùi khoâng ñaûm baûo neáu noùi ñoàng thôøi bôûi hôn 7 NEs. - Coù hai loaïi cuoäc goïi thoâng qua nghieäp thoaïi. Moät laø cuoäc goïi töø traïm chuû ñeán 1 traïm rieâng leû. Hai laø cuoäc goïi ñoàng thôøi töø traïm chuû ñeán nhieàu ñoái töôïng trong taát caû caùc traïm. 3. Chöùc naêng housekeeping: SACL-1 cho pheùp FLX150/600 giaùm saùt moät tín hieäu baùo ñoäng töø phía ngoaøi. Boä phaän naøy cuõng cho pheùp FLX150/600 xuaát tín heäu ra beân ngoaøi. Phaàn ñaàu vaøo coù 16 ñöôøng vaø phaàn ñaàu ra coù 4 ñöôøng voøng. 4. Giao tieáp caùc byte ñaàu: - SACL-1 giao tieáp vôùi caùc tín hieäu STM-N (N:1, 4), tín hieäu orderwire. - Boä phaän naøy cuõng ñieàu khieån ñeå tín hieäu orderwire coù theå truyeàn ngang qua boä phaän. 5. Giao tieáp MPL: SACL-1 giao tieáp giöõa chöùc naêng caûnh baùo thieát bò vaø chöùc naêng ñieàu khieån caûnh baùo boä phaän MPL. 6. Löu tröõ döõ lieäu kieåm keâ vaät lyù: SACL-1 löu tröõ döõ lieäu kieåm keâ vaät lyù cuûa noù trong boä nhôù. Döõ lieäu naøy khoâng theå ñöôïc söûa chöõa. 7. Moâ taû maët tröôùc: - Goàm coù 8 Led caûnh baùo, 1 nuùt nhaán taét baùo ñoäng vaø moät nuùt nhaán thöû ñeøn duøng ñeå kieåm tra caùc Led. - Caùc led saùng leân hoaëc nhaáp nhaùy, xanh, ñoû tuøy thuoäc vaøo tình traïng cuûa maùy ñöôïc cho trong baûng 4.2. Teân Led Maøu saùng Tình traïng UNIT/ CRT Ñoû Boä phaän bò loãi Nhaáp nhaùy ñoû - Trung taâm giaùm saùt thoâng baùo thay theá boä phaän. Nhaáp nhaùy xanh - Boä phaän ñöôïc caøi ñaët chöa hoaøn thaønh. - Boä phaän caøi ñaët khoâng chính xaùc. Vaøng - Ñang kieåm tra Lamp test. CR/MJ/ RCI Ñoû - Moät giaù trò tôùi haïn hoaëc caûnh baùo chính beân trong thieát bò. - Boä phaän caàn ñöôïc thay theá ñöôïc thieát bò töï doäng thoâng baùo. - Ñang kieåm tra Lamp test. MN/WR Ñoû - Caûnh baùo phuï hoaëc caûnh baùo döï phoøng. - Ñang kieåm tra Lamp test. CARD OUT Ñoû - Moät boä phaän trong Slot thieát bò bò hoûng khi söï caûnh baùo tôùi haïn, chính, phuï hoaëc döï phoøng ñöôïc ñöa ra. - Ñang kieåm tra Lamp test. Xanh - Moät boä phaän trong Slot thieát bò bò hoûng khi khoâng coù caûnh baùo hoaëc khoâng coù baùo caùo ñöa ra. Vaøng - Ñang kieåm tra Lamp test. MAINT Xanh - Ñang baûo döôõng beân trong thieát bò. - Ñieàu khieån Housekeeping ñang laøm vieäc. - Ñang kieåm tra Lamp test. ACO Xanh - Chöùc naêng caûng baùo cut-off ñang laøm vieäc. - Ñang kieåm tra Lamp test. MISC Ñoû - Caûnh baùo Housekeeping hoaëc keânh söû duïng bò loãi. Caûnh baùo hoaëc loãi khoâng coù aûnh höôûng ñeán söï vaän haønh vaø phuïc vuï cuûa heä thoáng. - Ñang kieåm tra Lamp test. CALL Xanh - Ñang kieåm tra Lamp test. Nhaáp nhaùy xanh - Ñang thöïc hieän thoaïi ngieäp vuï. Led seõ taét khi hoaøn thaønh thoaïi nghieäp vuï. Baûng 4.2. Chæ thò caùc Led. Phaàn Housekeeping Giao tieáp vaøo caûnh baùo Housekeeping Giao tieáp ra ñ._.Thay ñoåi thôøi baét ñaàu tính cheá ñoä laøm vieäc. (4). Ñieàu chænh ñoàng hoà thôøi gian thöïc FLX150/600 (ngaøy vaø giôø). Ñaàu cuoái FLEXR ?ï Baét ñaàu Thay ñoåi thôøi gian kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc? 2 Sai Ñuùng Sai Ñuùng Choïn chöùc naêng “Set PM Time”. Choïn chöùc naêng “Set Date and Time”. 3 1 4 Thay ñoåi thôøi gian kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc? 3 Sai Ñuùng Choïn chöùc naêng “Time/Date” Choïn chöùc naêng “PM Std Tm” 4 2 Keát thuùc Hình 5.12. Löu ñoà thay ñoåi ngaøy vaø giôø. 5. Thay ñoåi thoâng tin chieám duøng: - Söï vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc duøng ñeå thay ñoåi ñònh nghóa thoâng tin chieám duøng. -Thoâng tin chieám duøng chæ coù theå ñöôïc thay ñoåi bôûi ngöôøi quaûn lyù heä thoáng. Chaúng haïn nhö password, moãi ngöôøi söû duïng coù theå thay ñoåi noù. - Hình sau chæ ra löu ñoà thay ñoåi thoâng tin chieám duøng. (1). Xaùc ñònh loaïi phaàn meàm ñöôïc söû duïng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Xaùc ñònh hoaëc laø thay ñoåi thoâng tin chieám duøng hoaëc laø chæ thay ñoåi password. (3). Xaùc ñònh coù hay khoâng vieäc theâm moät ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLX150/600. (4). Theâm moät ngöôøi söû duïng. (5). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng söï thay ñoåi ngöôøi söû duïng coù theå truy xuaát FLX150/600. (6). Thay ñoåi ngöôøi söû duïng. (7). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc xoùa moät ngöôøi söû duïng coù theå truy xuaát FLX150/600. (8). Xoùa moät ngöôøi söû duïng. (9). Thay ñoåi password hieän haønh. (10). Xaùc ñònh thay ñoåi ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLX150/600 hay ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus (11). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc theâm moät ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus. (12). Theâm moät ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus. (13). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc thay ñoåi ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus. (14). Thay ñoåi ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus. (15). Xaùc ñònh coù hay khoâng vieäc xoùa moät ngöôøi söû duïng maø coù theå truy xuaát FLEXR Plus. (16). Xoùa moät ngöôøi söû duïng. Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR Plus? Ñuùng Sai Coäng theâm? Thay ñoåi ? Xoùa? Choïn chöùc naêng “Add User”. Choïn chöùc naêng “Change User”. Choïn chöùc naêng “Delete User”. Choïn chöùc naêng “Change Logged User Password”. Thay ñoåi password? 1 Keát thuùc. Sai Sai Sai Ñuùng Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai 4 3 9 7 6 5 2 1 8 Hình 5.13. Löu ñoà thay ñoåi thoâng tin chieám duøng. Ñoåi ngöôøi söû duïng coù theå truy xuaát FLEXR Plus? Ñuùng Thay ñoåi password? Sai Ñuùng 10 2 1 Keát thuùc. Sai Coäng theâm? 3 Thay ñoåi ? Xoùa? Choïn chöùc naêng “Add user”. Choïn chöùc naêng “Modify User”. Choïn chöùc naêng “Delete User”. Sai Sai Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai 7 5 Choïn an toaøn NE. Coäng theâm? 11 Thay ñoåi ? Xoùa? Choïn chöùc naêng “Add user”. Choïn chöùc naêng “Modify User”. Choïn chöùc naêng “Delete User”. Sai Sai Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai 15 13 Choïn an toaøn FLEXR Plus. Choïn chöùc naêng “Change password”. 9 16 14 12 6 8 4 Hình 5.13. Löu ñoà thay ñoåi thoâng tin ngöôøi duøng (tieáp theo). 6.Thay ñoåi thoâng tin tuyeán thoâng tin: - Söï vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc duøng ñeå thay ñoåi caùc thieát laäp tuyeán thoâng tin maïng. - Hình 5.14 chæ ra löu ñoà thay ñoåi thoâng tin tuyeán thoâng tin. (1). Xaùc ñònh hoaëc laø taïo ra moät tuyeán hoaëc laø xoùa boû moät tuyeán, hoaëc thay ñoåi teân moät tuyeán. (2). Xaùc ñònh hoaëc taïo ra hoaëc xoùa ñi moät tuyeán. 5 Baét ñaàu Choïn chöùc naêng “Link” trong “Map Editing On”. 1 Ñuùng Thay ñoåi teân? Sai 2 4 Choïn chöùc naêng “Rename”. 3 Choïn chöùc naêng “Disconnect”. Xoùa? Choïn chöùc naêng “Connect”. Keát thuùc Ñuùng Sai Hình 5.14. Löu ñoà thay ñoåi thoâng tin cuûa tuyeán thoâng tin. (3). Taïo moät tuyeán. (4). Xoùa moät tuyeán. (5). Thay ñoåi teân tuyeán. 7. Quaûn lyù luoàng: Taïo luoàng? Baét ñaàu 1 Choïn chöùc naêng “Path Management”. Ñuùng Sai 3 2 Thay ñoåi teân luoàng? Xoùa teân luoàng? Sai Sai Ñuùng Choïn chöùc naêng “Add”. Choïn chöùc naêng “Audit”. Choïn chöùc naêng “Delete”. Choïn chöùc naêng “Modify”. Ñuùng Keát thuùc 4 5 6 7 Hình 5.15. Löu ñoà quaûn lyù luoàng. - Söï vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc duøng ñeå thay ñoåi caùc thieát laäp luoàng maïng. - Hình 5.15. chæ ra löu ñoà quaûn lyù luoàng. (1). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc taïo ra moät luoàng maïng. (2). Taïo moät luoàng. (3). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc thay ñoåi teân luoàng. (4). Thay ñoåi vaø theâm moät teân luoàng. (5). Xaùc ñònh xoùa hoaëc khoâng luoàng. (6). Xoùa moät luoàng. (7). Xaùc nhaän thoâng tin keát noái cheùo cho taát caû caùc NEs ñöôïc duøng cho moät luoàng rieâng. 8. Thoâng baùo: a. Thoâng baùo caùc traïng thaùi phuïc: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñeå thöïc hieän kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï cuûa boä phaän plug-in FLX150/600 hoaëc ngoaïi vi. - Hình 5.16. chæ ra löu ñoà thoâng baùo caùc traïng thaùi phuïc. Baét ñaàu 1 Ñuùng Ñaàu cuoái FLEXR? Sai 2 Sai Kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï cuûa boä phaän? Sai 2 Keát thuùc Hình 5.16. Löu ñoà thoâng baùo caùc traïng thaùi phuïc vuï. Ñuùng 4 3 Choïn chöùc naêng “Display Faciliity State” Choïn chöùc naêng “Display Equipment OOS List”. Ñuùng Choïn chöùc naêng Faciliity State. Choïn chöùc naêng “Card State” 3 4 Kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï cuûa boä phaän? (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Xaùc ñònh kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï boä phaän plug-in hoaëc caùc traïng thaùi phuïc vuï ngoaïi vi. (3). Kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï boä phaän plug-in (trong phuïc vuï/quaûn lyù boä nhôù OOS). (4). Kieåm tra caùc traïng thaùi phuïc vuï ngoaïi vi (trong phuïc vuï/quaûn lyù boä nhôù OOS). b. Thoâng baùo cheá ñoä laøm vieäc vaø caûnh baùo: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñeå thöïc hieän kieåm tra caûnh baùo hoaëc döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc cuûa FLX150/600. - Hình 5.17 chæ ra löu ñoà thoâng baùo cheá ñoä laøm vieäc vaø caûnh baùo. Choïn chöùc naêng “Allow Alarm Message”. Baét ñaàu FLEXR? Ñuùng 2 1 Sai 3 1 10 Choïn chöùc naêng “Shelf Condition”. Sai Ñuùng Kieåm tra döõ lieäu caûnh baùo? Choïn chöùc naêng “Periodical Report”. 4 Choïn chöùc naêng “Display PM Data”. ñi thaúng? luoàng data PM Kieåm tra Choïn chöùc naêng “DisplayThrough PM Data”. 5 Ñuùng Sai 8 7 6 data cheá ñoä laøm vieäc? Laøm saïch Choïn chöùc naêng “Clear PM Data”. Keát thuùc Sai Ñuùng 9 Hình 5.17. Löu ñoà thoâng baùo cheá ñoä laøm vieäc vaø caûnh baùo. Choïn chöùc naêng “Change NE Reporting”. döõ lieäu caûnh baùo? Kieåm tra 2 Ñuùng 3 1 Choïn chöùc naêng “PM History”. Choïn chöùc naêng “ChangePM Polling”. döõ lieäu PM? Veõ ñoà thò lòch söû luoàng PM Kieåm tra caûnh baùo? döõ lieäu lòch söû Kieåm tra Choïn chöùc naêng “Current Alarm”. Choïn chöùc naêng “Through Path PM History”. Choïn chöùc naêng “Praph”. Choïn chöùc naêng “Alarm/Event History”. Choïn chöùc naêng Achieve Alarm/ Event History.” Choïn chöùc naêng “Current Alarm”. caûnh baùo? döõ lieäu lòch söû Backup ñi thaúng? caûnh baùo? lieäu lòch söû Xoùa döõ Ñuùng Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai Sai Sai Sai Sai Sai Ñuùng 20 4 24 23 22 21 10 11 12 13 14 19 25 lieäu lòch söû PM? Backup döõ Ñuùng 15 Choïn chöùc naêng “Achieve PM History”. Sai PM? lieäu lòch söû Xoùa döõ Choïn chöùc naêng “Clear PM History”. Ñuùng Sai Keát thuùc 17 16 18 Hình 5.17. Löu ñoà thoâng baùo cheá ñoä laøm vieäc vaø caûnh baùo (tieáp theo). (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Chæ ra caùc tham soá maø döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc vaø caûnh baùo ñöôïc göûi töø FLX150/600 ñeán FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (3). Xaùc ñònh döõ lieäu ñöôïc kieåm tra, caûnh baùo hoaëc cheá ñoä laøm vieäc. (4). Chæ ra caùc tham soá maø döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc ñöôïc göûi töø FLX150/600 ñeán FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (5). Kieåm tra döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc cuûa luoàng ñöôïc taùch trong FLX150/600. (6). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng kieåm tra döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (7). Kieåm tra döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (8). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng xoùa döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc. (9). Xoùa döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc. (10). Kieåm tra caùc caûnh baùo hieän haønh. (11). Kieåm tra döõ lieäu lòch söû PM. (12). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng kieåm tra döõ lieäu lòch söû PM cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (13). Kieåm tra döõ lieäu lòch söû PM cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (14). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng veõ ñoà thò döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc. (15). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc backup döõ lieäu lòch söû PM. (16). Ghi döõ lieäu lòch söû PM trong baêng hoaëc trong phöông tieän löu tröõ thoâng tin khaùc (17). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng xoùa döõ lieäu lòch söû PM. (18). Xoùa döõ lieäu lòch söû PM. (19). Veõ ñoà thò vaø phaân tích döõ lieäu cheá ñoä laøm vieäc. (20). Xaùc ñònh kieåm tra döõ lieäu caûnh baùo hieän haønh hoaëc döõ lieäu lòch söû cuûa caùc caûnh baùo tröôùc. (21). Kieåm tra döõ lieäu caùc caûnh baùo döõ lieäu lòch söû tröôùc. (22). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc backup döõ lieäu caûnh baùo. (23). Ghi döõ lieäu lòch söû caûnh baùo trong baêng hoaëc trong phöông tieän löu tröõ thoâng tin khaùc. (24). Xaùc ñònh xoùa döõ lieäu lòch söû caûnh baùo. (25). Xoùa döõ lieäu lòch söû caûnh baùo. c. Thoâng baùo caûnh baùo Housekeeping: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñeå thöïc hieän kieåm tra caûnh baùo Housekeeping. - Hình 5.18 chæ ra löu ñoà thoâng baùo caûnh baùo Housekeeping. (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Chæ ra moät AID vaø kieåm tra caùc traïng thaùi hieän haønh. (3). Choïn “ Alarm Housekeeping ” vaø kieåm tra caùc traïng thaùi hieän haønh. Baét ñaàu 1 Ñuùng Ñaàu cuoái FLEXR? Sai 2 Choïn chöùc naêng “External Alarm”. Choïn chöùc naêng “Report” trong “Status”. 3 Keát thuùc Hình 5.18. Löu ñoà caûnh baùo Housekeeping. d. Thoâng baùo thoâng tin tuyeán: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra maïng thoâng tin tuyeán. (1). Chæ roõ caùc muïc ñöôïc lieät keâ trong phaàn “Report” trong “Link Management” cuûa vaän haønh PLEXR Plus vaø kieåm tra thoâng tin tuyeán. e. Thoâng baùo thoâng tin luoàng: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra maïng thoâng tin luoàng. - Hình 5.19 chæ ra sô ñoà khoái thoâng baùo thoâng tin luoàng. (1). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng hieån thò caùc luoàng treân baûn ñoà toâpoâ. (2). Kieåm tra luoàng treân baûn ñoà toâpoâ. Luoàng nôi moät caûnh baùo xaûy ra treân ñoù ñöôïc hieån thò trong maøu phuïc vuï caûnh baùo töông öùng. Caùc luoàng hoaït ñoäng vaø döï phoøng ñöôïc phaân bieät nhö sau: + Luoàng laøm vieäc: caùc tuyeán vöõng chaéc. + Luoàng döï phoøng : caùc tuyeán ñieåm. (3). Xaùc ñònh coù hay khoâng vieäc kieåm tra caùc ñieàu kieän luoàng. (4). Kieåm tra caùc ñieàu kieän cuûa caùc luoàng vaø taát caû caùc heä thoáng cuûa heä thoáng FLX150/600 maø trong ñoù caùc luoàng ñöôïc taùch. (5). Xaùc ñònh coù hay khoâng vieäc kieåm tra thoâng tin thieát laäp luoàng. (6). Kieåm tra thoâng tin thieát laäp luoàng. Baét ñaàu 1 Sai 2 Choïn chöùc naêng “Path Description”. Choïn chöùc naêng “Display Path”. 3 Keát thuùc Ñuùng Hieån thò caùc luoàng treân baûng ñoà? Ñuùng Kieåm tra caùc ñieàu kieän luoàng? Ñuùng Kieåm tra thoâng tin thieát laäp luoàng? Choïn chöùc naêng “Path Eventory Report”. Choïn chöùc naêng “Path management”. Sai Sai 6 4 5 Hình 5.19. Löu ñoà thoâng baùo thoâng tin luoàng. f. Thoâng baùo caáu hình heä thoáng: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra caáu hình FLX150/600. - Kieåm tra caáu hình heä thoáng cuûa FLX150/600 ñang ñöôïc truy xuaát. Ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù, söï vaän haønh ñöôïc moâ taû trong phaàn “Set System Configuration” hoaëc “Report System Configuration” cuûa FLEXR hoaëc FLEXR Plus hoaëc hieån thò caùc boä phaän phuïc hoài duøng chöùc naêng “Re-configure Screen”. g. Thoâng baùo kieåm tra: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra möùc thieát bò FLX150/600 hoaëc kieåm tra boä phaän Plug-in. - Hình 5.20 chæ ra löu ñoà thoâng baùo kieåm tra. (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Xaùc ñònh kieåm keâ boä phaän Plug-in hoaëc kieåm keâ möùc thieát bò FLX1500/600 seõ ñöôïc kieåm tra. (3). Kieåm tra möùc thieát bò FLX150/600. Sau khi kieåm tra, söï kieåm keâ giaù ñôõ ñöôïc thay ñoåi. (4). Kieåm tra döõ lieäu kieåm keâ cuûa moãi boä phaän Plug-in ñöôïc laép ñaët trong giaù thieát bò FLX150/600. Döõ lieäu kieåm keâ boä phaän khoâng theå thay ñoåi. Baét ñaàu Sai 2 Choïn chöùc naêng “Display Unit Inventory”. 3 Keát thuùc Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai Sai 3 Hình 5.20. Löu ñoà thay ñoåi thoâng baùo kieåm tra. 1 Ñaàu cuoái FLEXR? Choïn chöùc naêng “Display Equipment Inventory”. 2 Kieåm tra boä phaän kieåm keâ? Choïn chöùc naêng “Display Equipment Inventory”. Choïn chöùc naêng “Display Unit Inventory”. 4 Kieåm tra boä phaän kieåm keâ? 4 h. Thoâng baùo nhaõn tín hieäu: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra nhaõn tín hieäu cuûa caùc tín hieäu VC-4, VC-3. - Chæ ra caùc muïc tin ñöôïc lieät keâ trong phaàn “Display signal label” hoaëc “Display through path signal label” cuûa FLEXR hoaëc trong phaàn “Signal label” hoaëc “through signal label” cuûa FLEXR Plus vaø kieåm tra thoâng tin nhaõn tín hieäu. i. Thoâng baùo thoâng tin daáu: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra thoâng tin nhaõn ñoaïn vaø thoâng tin daáu luoàng cuûa caùc tín hieäu VC-4, VC-3. - Hình 5.21 chæ ra löu ñoà thoâng baùo thoâng tin daáu. Baét ñaàu 1 Ñaàu cuoái FLEXR? 2 4 2 Choïn chöùc naêng “Set Through Path Monitor Select”. 5 Keát thuùc Ñuùng Kieåm tra daáu luoàng ñi thaúng? Sai Ñuùng 4 5 Hình 5.21. Löu ñoà thoâng baùo thoâng tin daáu. Choïn chöùc naêng “Display Thruogh Path Trace”. 3 Choïn chöùc naêng “DisplayTrace”. Choïn chöùc naêng “Path Trace”trong “Control”. Choïn chöùc naêng “Set Through Path Monitor Select”. Choïn chöùc naêng “Path Trace”trong “Control”. Sai 3 Sai Ñuùng Kieåm tra daáu luoàng ñi thaúng? (1). Xaùc ñònh loaïi phaàn meàm ñöôïc söû duïng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Hieån thò thoâng tin ñöôïc laøm daáu ñeå kieåm tra söï keát noái chính xaùc cuûa caùc phaàn hoaëc caùc luoàng. (3). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng kieåm tra thoâng tin daáu cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (4). Chæ ra moät AID ñöôïc giaùm saùt. (5). Kieåm tra thoâng tin daáu cuûa caùc luoàng ñi thaúng. 9. Ñieàu khieån: a. Vaän haønh chuyeån maïch ñoàng boä: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñeå chuyeån maïch caùc nguoàn ñoàng boä. - Hình 5.22 chæ ra sô ñoà khoái chuyeån maïch ñoàng boä. (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc söû duïng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Khoâi phuïc vaø kieåm tra söï thieát laäp cheá ñoä ñoàng boä. (3). Khoâi phuïc vaø kieåm tra söï thieát laäp teân nguoàn ñoàng boä theo öu tieân 1 ñeán 3. (4). Chæ ra nguoàn ñoàng boä ñöôïc chuyeån maïch laø ñoàng hoà thieát bò hoaëc ñoàng hoà ñöôøng truyeàn vaø sau ñoù chæ ra nguoàn ñoàng hoà ñöôïc chuyeån maïch thay cho ñoàng hoà hieän haønh. - Trong cheá ñoä 1: chæ coù ñoàng hoà thieát bò ñöôïc chuyeån maïch. - Trong cheá ñoä 2: caû 2 ñoàng hoà thieát bò vaø ñoàng hoà ñöôøng truyeàn ñeàu ñöôïc chuyeån maïch. - Ñeå chuyeån maïch trôû laïi, giaûi phoùng söï thieát laäp. (5). Khoâi phuïc vaø kieåm tra söï thieát laäp caùc muïc tin sau: - Cheá ñoä ñoàng boä. - Teân nguoàn ñoàng hoà öu tieân töø 1 ñeán 3. Baét ñaàu 1 Ñaàu cuoái FLEXR? 2 2 3 Choïn chöùc naêng “Set Sync Mode”. 3 Sai Ñuùng Choïn chöùc naêng “Sync Parameter”. Choïn chöùc naêng “Operate PSW”. Choïn chöùc naêng “Sync Attr”. Choïn chöùc naêng “Operate Sync Switch”. Baét ñaàu 4 Hình 5.22.Löu ñoà chuyeàn maïch ñoàng boä. b. Vaän haønh ñieàu khieån beân ngoaøi: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus duøng ñeå thieát laäp hoaëc ñieàu khieån caùc tín hieäu ñieàu khieån beân ngoaøi. - Hình 5.23 chæ ra löu ñoà vaän haønh ñieàu khieån beân ngoaøi. (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Chæ ra moät AID vaø phuïc hoài traïng thaùi hieän haønh. (3). Xaùc ñònh hoaëc vaän haønh hoaëc giaûi phoùng. (4). Vaän haønh thöïc söï. (5). Giaûi phoùng thöïc söï. Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR ? Ñuùng Vaän haønh? Keát thuùc. Sai Ñuùng Sai 4 3 5 2 1 Hình 5.23. Löu ñoà vaän haønh ñieàu khieån beân ngoaøi. Choïn chöùc naêng “External control” Nhaáp “OK” Choïn chöùc naêng “Operate Relay”. Vaän haønh? Nhaáp “Release” Nhaáp “OK” Nhaáp “Relese” 4 5 Sai Ñuùng 3 2 c. Vaän haønh chuyeån maïch döï phoøng: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå thieát laäp hoaëc ñieàu khieån chöùc naêng chuyeån maïch boä phaän, chöùc naêng chuyeån maïch MSP vaø chöùc naêng chuyeån maïch luoàng FLX150/600. - Hình 5.24 chæ ra löu ñoà vaän haønh chuyeån maïch döï phoøng. (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Xaùc ñònh chuyeån maïch döï phoøng ñöôïc thöïc hieän laø: chuyeån maïch MSP, chuyeån maïch boä phaän, hoaëc chuyeån maïch luoàng. (3). Kieåm tra caùc boä phaän döï phoøng vaø hoaït ñoäng ñöôïc laép ñaët treân giaù thieát bò. (4). Kieåm tra caùc boä phaän döï phoøng vaø hoaït ñoäng trong phuïc vuï. (5). Kieåm tra caùc ñöôøng truyeàn döï phoøng vaø hoaït ñoäng hoaëc caùc luoàng döï phoøng vaø hoaït ñoäng trong phuïc vuï. (6). Thieát laäp caùc tham soá ñeå thoâng tin caûnh baùo ñöôïc göûi töø thieát bò FLX150/600 ñeán ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (7). +Chuyeån maïch MSP: kieåm tra khoâng coù loãi taïo ra trong chöùc naêng MSP (caûnh baùo loãi MSP) vaø trong ñöôøng truyeàn döï phoøng. + Chuyeån maïch boä phaän: kieåm tra khoâng coù loãi ñöôïc taïo ra trong boä phaän döï phoøng. + Chuyeån maïch luoàng: kieåm tra khoâng coù loãi ñöôïc taïo ra trong luoàng döï phoøng. (8). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng chuyeån maïch ñöôøng truyeàn, boä phaän, luoàng. (9). Ñònh nghhóa caùc tham soá ñeå ñöôøng truyeàn, boä phaän, hoaëc luoàng ñang hoaït ñoäng ñöôïc chuyeån maïch sang ñöôøng truyeàn, boä phaän, hoaëc luoàng döï phoøng. Caùc cheá ñoä chuyeån maïch sau coù theå ñöôïc duøng ñoái vôùi moãi chuyeån maïch döï phoøng: Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR ? Ñuùng Keát thuùc. Sai Ñuùng Sai 1 Hình 5.24. Löu ñoà vaän haønh chuyeån maïch döï phoøng. Sai Chuyeån maïch boä phaän/MSP? Chuyeån maïch boä phaän/MSP? Choïn chöùc naêng “Set System Configuration” Choïn chöùc naêng “Ckt Attributes” Choïn chöùc naêng “Display Equipment OOS List” Choïn chöùc naêng “Card State” Choïn chöùc naêng “Display Facility State” Choïn chöùc naêng “Facility State” Choïn chöùc naêng “NE Definition Report” Choïn chöùc naêng “Current Alarms” Choïn chöùc naêng “Allow Alarm Message” Choïn chöùc naêng “Shelf Condition” Chuyeån maïch ? Chuyeån maïch ? Choïn chöùc naêng “Operate Switch” Choïn chöùc naêng “Operate PSW” 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Ñuùng Ñuùng Ñuùng Sai Sai - Nhaân coâng: ngöôøi baûo trì coù theå chuyeån maïch baèng nhaân coâng giöõa hai boä phaän hoaït ñoäng vaø döï phoøng (chuyeån maïch MSP hoaëc chuyeån maïch boä phaän hoaëc chuyeån maïch luoàng). - Cöôõng böùc: ngöôøi baûo trì coù theå chuyeån maïch giöõa hai boä phaän hoaït ñoäng vaø döï phoøng (chuyeån maïch MSP hoaëc chuyeån maïch luoàng). - Khoùa Lock-out: ngöôøi baûo trì coù theå coá ñònh ñeán tuyeán laøm vieäc (chuyeån maïch MSP, chuyeån maïch boä phaän hoaëc chuyeån maïch luoàng). + Sau khi ñònh nghóa caùc tham soá, phaûi nhaáp vaøo “OK”. Ñeå giaûi phoùng thì nhaáp vaøo “Release”. d. Vaän haønh töï ñoäng ngaét nguoàn Laser (ALS): - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå thieát laäp hoaëc ñieàu khieån chöùc naêng ALS. - Hình 5.25 chæ ra löu ñoà vaän haønh ALS. Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR ? Ñuùng Sai 4 2 1 Choïn chöùc naêng “Set System Configuration” Choïn chöùc naêng “Ckt Attributes”. 3 2 Thoaùt chöùc naêng töï ñoäng ngaét Laser? Keát thuùc. Ñuùng Sai 4 5 Hình 5.25. Löu ñoà vaän haønh ALS Nhaáp “ALS Rease” Choïn “ALS Release” Sai Ñuùng 3 Choïn chöùc naêng “Set Automatic Laser Sutdown” 5 Choïn chöùc naêng “ALS” Thoaùt chöùc naêng töï ñoäng ngaét Laser? (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Kieåm tra moät boä phaän quang cung caáp chöùc naêng ALS laép ñaët trong giaù FLX-LS. (3). Ñònh nghóa coù hoaëc khoâng thieát laäp cheá ñoä giaûi phoùng, cheá ñoä khôûi ñoäng laïi töï ñoäng vaø chæ ra thôøi gian khôûi ñoäng laïi ñoái vôùi quaù trình khôûi ñoäng laïi töï ñoäng. (4). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng giaûi phoùng chöùc naêng ALS taïm thôøi ñeå baûo döôõng. (5). Giaûi phoùng chöùc naêng ALS baèng nhaân coâng. e. Vaän haønh ñaáu laëp: - Xaùc ñònh vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus duøng ñeå thöïc hieän kieåm tra ñaáu laëp. - Hình 5.26 chæ ra löu ñoà vaän haønh ñaáu laëp. 3 2 Keát thuùc. Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR ? Ñuùng Sai 2 1 Choïn chöùc naêng “Set System Configuration” Choïn chöùc naêng “Ckt Attributes”. Hình 5.26. Löu ñoà vaän haønh ñaáu laëp. 3 Choïn chöùc naêng “Change Maintenace State” Choïn chöùc naêng “Main State” Choïn chöùc naêng “Set Loopback Release Time” Choïn chöùc naêng “LB Rls Tm” Choïn chöùc naêng “Loopback” Choïn chöùc naêng “Operate Loopback” Choïn chöùc naêng “Change Maintenace State” Choïn chöùc naêng “ Maint State” 4 4 5 6 5 6 (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc duøng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Kieåm tra boä phaän maø chöùc naêng ñaáu laëp ñöôïc thöïc hieän. (3). Thieát laäp traïng thaùi phuïc vuï ngoaïi vi ñeå baûo döôõng. (4). Chæ ra thôøi gian cho vieäc töï ñoäng giaûi phoùng chöùc naêng ñaáu laëp. (5). Chæ ra höôùng ñaáu laëp (ñöôøng truyeàn beân ngoaøi hoaëc thieát bò beân trong), sau ñoù thöïc hieän kieåm tra ñaáu laëp. Ñeå giaûi phoùng chöùc naêng ñaáu laëp baèng nhaân coâng thì giaûi phoùng söï thieát laäp. (6). Thieát laäp traïng thaùi phuïc vuï ngoaïi vi laø trong phuïc vuï. f. Vaän haønh ngaét caûnh baùo: - Vaän haønh ñaàu cuoái FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc thöïc hieän ñeå ngaét caûnh baùo nghe ñöôïc moâ taû döôùi ñaây: Söï vaän haønh ñöôïc moâ taû trong phaàn “Alarm cut off” cuûa FLEXR hoaëc FLEXR Plus. Ñoái vôùi thieát bò keát noái qua laïi trong traïm, chöùc naêng naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caùch nhaán nuùt nhaán ACO naèm treân maët tröôùc card SACL. Khi moät caûnh baùo xaûy ra laàn nöõa hoaëc heä thoáng bò loãi thì Led ACO treân card SACL trong maøn hình FLEXR hoaëc FLEXR Plus toái. g. Vaän haønh chöùc naêng nhaän daïng card ôû xa RCI: - Vaän haønh FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän chöùc naêng RCI. Chöùc naêng naøy laøm nhaáp nhaùy Led treân moãi boä phaän ñeå baùo tình traïng khaån caáp cho ngöôøi baûo trì thay theá moät boä phaän. - Hình 5.27. chæ ra sô ñoà vaän haønh RCI. 3 2 Keát thuùc. Baét ñaàu Ñaàu cuoái FLEXR ? Ñuùng Sai 2 1 Choïn chöùc naêng “Set System Configuration” Choïn chöùc naêng “Ckt Attributes”. Hình 5.27. Löu ñoà vaän haønh RCI. 3 Choïn chöùc naêng “OperateRCI Control” Choïn chöùc naêng “RCI Operate” Thay theá boä phaän Thay theá boä phaän Choïn chöùc naêng “RCI Operation” Choïn chöùc naêng “Release RCI Control” 4 5 5 4 (1). Xaùc ñònh phaàn meàm ñöôïc söû duïng laø FLEXR hoaëc FLEXR Plus. (2). Xaùc ñònh boä phaän ñaõ laép ñaët seõ ñöôïc thay theá. (3). Thöïc hieän chöùc naêng RCI ñeå kieåm tra Led RCI treân töøng boä phaän rieâng leû trong maøn hình FLEXR hoaëc FLEXR Plus saùng. (4). Kieåm tra söï baûo döôõng kyõ thuaät hoaøn thaønh vieäc thay theá boä phaän. (5). Giaûi phoùng chöùc naêng RCI vaø kieåm tra caùc Led RCI treân caùc boä phaän rieâng leû trong maøn hình FLEXR hoaëc FLEXR Plus toái. ChöôngVI: BAÛO DÖÔÕNG. - Baûo döôõng thieát bò ñöôïc phaân thaønh hai loaïi: baûo döôõng söûa chöõa vaø baûo döôõng phoøng ngöøa. Baûo döôõng söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän ñeå phuïc hoài thieát bò neáu coù loãi xaûy ra. Coøn baûo döôõng ñeà phoøng ñöôïc thöïc hieän ñeå ngaên ngöøa thieát bò bò loãi. - Caùc muïc tin baûo döôõng phoøng ngöøa ñöôïc yeâu caàu ñoái vôùi FLX150/600 laø: + Kieåm tra nguoàn cung caáp ñieän aùp. + Baûo döôõng quaït. + Giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc. I. Kieåm tra nguoàn cung ñieän aùp: 1. Khoaûng ñieän aùp cho pheùp: Ñieän aùp vaøo xaùc ñònh laø: -48Vdc hoaëc –60Vdc, khoaûng ñieän aùp ño cho pheùp: -40,5Vdc ñeán –75Vdc. 2. Thuû tuïc kieåm tra: Kieåm tra nguoàn cung caáp ñieän aùp baèng caùch keát noái moät ñoàng hoà ño vôùi card PWRL Hình 6.1 chæ ra thuû tuïc vaän haønh. Baét ñaàu Môû chuyeån maïch nguoàn cuûa ñoàng hoà ño Keát noái ñoàng hoà ño ñeán MAIN vaø G treân card PWRL Ño ñieän aùp ngoû vaøo vaø kieåm tra ñieän aùp ño coù naèm trong khoaûng cho pheùp khoâng Bình thöôøng? Sai Ñuùng Kieåm tra caùc ñieàu kieän noái caùp nguoàn Keát thuùc Hình 6.1. Thuû tuïc kieåm tra ñieän aùp cung caáp. II. Giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc: 1. Cheá ñoä laøm vieäc cuûa NE: - Giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc laø chöùc naêng ñeå kieåm tra caùc byte maøo ñaàu. Söï kieåm tra caùc loãi hieän haønh treân caùc ñöôøng truyeàn baèng chöùc naêng naøy cho pheùp xaùc ñònh caùc vò trí loãi maø moät caûnh baùo coù theå ñöôïc taïo ra. - Duøng chöùc naêng Status/Control cuûa FLEXR ñeå kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc. Chöùc naêng thoáng keâ cuûa FLEXR Plus cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc, beân caïnh ñoù, noù coù theå saép xeáp hoaëc veõ ñoà thò cheá ñoä laøm vieäc. - Giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc baèng caùch duøng FLEXR hoaëc FLEXR Plus ñöôïc chæ ra theo ví duï keát noái trong hình 6.2. FLEXR PLUS X.25/LAN FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 FLX150/600 DCC DCC DCC DCC DCC DCC FLEXR RS-232C Truy xuaát FLEXR Plus Truy xuaát FLEXR Hình 6.2. Ví duï keát noái FLEXR vaØ FLEXR Plus. 2. Giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc vôùi FLEXR: - Heä thoáng FLEXR Plus duøng trong quaûn lyù maïng taäp trung ñoøi hoûi moät maùy chuû cöïc maïnh vaø moät ñaàu tö raát lôùn veà kinh teá. Treân cô sôû thieát bò hieän coù taïi Vieät Nam, nhoùm sinh vieân thöïc hieän xin ñöôïc giôùi thieäu heä thoáng quaûn lyù maïng cuïc boä FLEXR. - Hình 3.8 chæ ra thuû tuïc giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc duøng FLEXR. (1). Choïn “Performance Monitoring” trong menu Status/Control trong FLEXR. Maøn hình choïn löïa cheá ñoä giaùm saùt ñöôïc hieån thò. (2). Choïn “Display PM Data” ñeå hieån thò maøn hình giaù ñôõ. Ñieåm vaøo boä phaän ñích vaø nhaáp vaøo nuùt nhaán chuoät. (3). Caùc ñieàu kieän giaùm saùt cheá ñoä thöïc hieän ñöôïc hieån thò treân maøn hình ñoái vôùi boä phaän ñöôïc choïn. Chæ ra caùc ñieàu kieän giaùm saùt theo caùc tham soá sau vaø keát thuùc baèng caùch nhaáp chuoät vaøo “OK”. : teân muïc tin giaùm saùt. ES: loãi thöù hai. SES: loãi nghieâm troïng thöù hai. OFS: maát ñoàng boä khung laàn hai. : ñieåm ño. NEND: traïm noäi haït (vò trí nhaän döõ lieäu cuûa thieát bò noäi haït). FEND: traïm ôû xa (vò trí nhaän döõ lieäu cuûa thieát bò ôû xa). : höôùng ngoaïi vi cuûa thoâng tin thoâng baùo giaùm saùt. RCV: höôùng nhaän töø ñieåm keát noái cheùo. TRMT: höôùng truyeàn töø ñieåm keát noái cheùo. : thôøi gian ño. 1-DAY: 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 15-MIN: 15phuùt giaùm saùt döõ lieäu. : chæ soá thay ñoåi boä ñeäm cheá ñoä laøm vieäc. 1-DAY: 0 hoaëc 1. 0: ñôn vò hieän haønh 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 1: ñôn vò tröôùc 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 15-MIN: 0 ñeán 32. 0: ñôn vò hieän haønh 15 phuùt thöïc hieän döõ lieäu. n: ñôn vò 15 phuùt thöïc hieän döõ lieäu n-boä phaän. (4). Xaùc ñònh coù hoaëc khoâng vieäc kieåm tra döõ lieäu giaùm saùt cheá ñoä cuûa caùc luoàng ñi thaúng. (5). Choïn “Display Through PM Data” ñeå hieån thò maøn hình giaù ñôõ. Ñieåm vaøo boä phaän ñích vaø nhaáp vaøo nuùt nhaán chuoät. (6). Ñieàu kieän giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc luoàng ñi thaúng ñöôïc hieån thò treân maøn hình cho boä phaän ñöôïc choïn. Chæ ra caùc ñieàu kieän giaùm saùt cho caùc tham soá sau vaø cuoái cuøng nhaáp chuoät vaøo “OK”. : teân muïc tin giaùm saùt. BBE: loãi khoái Background. ES: loãi thöù hai. SES: loãi nghieâm troïng thöù hai. UAS: khoâng theå duøng laàn hai. : ñieåm ño. NEND: traïm noäi haït (vò trí nhaän döõ lieäu cuûa thieát bò noäi haït). FEND: traïm ôû xa (vò trí nhaän döõ lieäu cuûa thieát bò ôû xa). : höôùng ngoaïi vi cuûa thoâng tin thoâng baùo giaùm saùt. NA: khoâng thích hôïp öùng duïng. : thôøi gian ño. 1-DAY: 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 15-MIN: 15phuùt giaùm saùt döõ lieäu. : ngaøy baét ñaàu giaùm saùt. : giôø baét ñaàu giaùm saùt. : chæ soá thay ñoåi boä ñeäm cheá ñoä laøm vieäc. 1-DAY: 0 hoaëc 1. 0: ñôn vò hieän haønh 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 1: ñôn vò tröôùc 24 giôø giaùm saùt döõ lieäu. 15-MIN: 0 ñeán 32. 0: ñôn vò hieän haønh 15 phuùt thöïc hieän döõ lieäu. n: ñôn vò 15 phuùt thöïc hieän döõ lieäu n-boä phaän. Kieåm tra giaùm saùt luoàng ñi thaúng? Ñuùng Choïn chöùc naêng”Display through PM Data” Chæ caùc ñieàn kieän cheá ñoä luoàng ñi thaúng. Kieåm tra noäi dung cheá ñoä giaùm saùt. Baét ñaàu Baét ñaàu Baét ñaàu FLEXR Xaùc ñònh CARD Xaùc ñònh caùc ñieàu kieän giaùm saùt laøm vieäc Kieåm tra noäi dung cheá ñoä giaùm saùt Hình 6.3. Thuû tuïc giaùm saùt cheá ñoä laøm vieäc duøng FLEXR. Muïc Luïc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO29.DOC
  • docTTRINH.DOC
Tài liệu liên quan