Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay

HọC VIệN CHíNH TRị QuốC GIA Hồ chí Minh ------------------------------------ Sai kham moun ma ni vong Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay luận án tiến sĩ triết học Hà NộI - 2014 HọC VIệN CHíNH TRị QuốC GIA Hồ chí Minh --------------------------------- Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân

doc176 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 17/01/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các trường chính trị và hành chính nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d©n lµo hiÖn nay Chuyªn ngµnh : Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö M· sè : 62 22 80 05 luËn ¸n tiÕn sÜ triÕt häc Hµ NéI - 2014 LêI CAM §OAN T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu nªu trong luËn ¸n lµ trung thùc. Nh÷ng kÕt luËn khoa häc cña luËn ¸n ch­a tõng ®­îc c«ng bè trong bÊt cø c«ng tr×nh nµo. T¸c gi¶ Sai Kham Moun Ma Ni Vong Môc lôc Trang Më §ÇU 1 Ch­¬ng 1: tæng quan t×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn ®Ò tµi luËn ¸n 6 1.1. Nh÷ng c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn vai trß, tÇm quan träng cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé ®¶ng viªn 8 1.2. Nh÷ng c«ng tr×nh liªn quan ®Õn thùc tr¹ng gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé ®¶ng viªn 16 1.3. Nh÷ng c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé ®¶ng viªn 21 Ch­¬ng 2: gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng chÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh n­íc céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay - mét sè vÊn ®Ò lý luËn 30 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay 30 2.2. Vai trß cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo 47 Ch­¬ng 3: gi¸o dôc lý luËn m¸c - lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng chÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh n­íc céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay - thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra 64 3.1. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo 64 3.2. Thùc tr¹ng gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lào hiÖn nay 78 3.3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra tõ thùc tr¹ng gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay 95 Ch­¬ng 4: ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn m¸c - lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng chÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh n­íc céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay 107 4.1. Ph­¬ng h­íng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay 107 4.2. Gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay 117 KÕT LUËN 138 DANH MôC C¸C C¤NG TR×NH §· C¤NG Bè 140 DANH MôC TµI LIÖU THAM KH¶O 141 Phô lôc danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t CNXH : Chñ nghÜa x· héi CNCS : Chñ nghÜa céng s¶n CHDCND : Céng hßa d©n chñ nh©n d©n CNXH KH : Chñ nghÜa x· héi khoa häc CNTB : Chñ nghÜa t­ b¶n GV : Gi¶ng viªn KTCT : Kinh tÕ chÝnh trÞ TH MLN : TriÕt häc M¸c - Lªnin TBCN : T­ b¶n chñ nghÜa XHCN : X· héi chñ nghÜa Danh môc c¸c b¶ng Trang B¶ng 3.1. Nhu cÇu gi¶ng viªn c¸c m«n khoa häc M¸c - Lªnin cña c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo ®Õn n¨m 2020 79 B¶ng 3.2. Sè gi¶ng viªn chÝnh vµ ®é tuæi gi¶ng viªn d¹y c¸c m«n khoa häc M¸c - Lªnin ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay 80 B¶ng 3.3. Tr×nh ®é gi¶ng viªn M¸c - Lªnin c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo (n¨m 2012-2013) 81 Më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi §¹i héi lÇn thø VII (2001) cña §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh sù trung thµnh víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin, kh¼ng ®Þnh sù lùa chän con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë Lµo lµ ®óng ®¾n. §¹i héi VIII (2006), IX (2011) cña §¶ng tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n, vai trß vµ nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trªn ph¹m vi thÕ giíi. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cu¶ §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo lµ kim chØ nam cho c¸ch m¹ng Lµo. Trong thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, c«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn - thùc tiÔn cña chóng ta ph¶i tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ së lý luËn vÒ ®­êng lèi vµ c¶i thiÖn nÒn d©n chñ nh©n d©n, t¹o c¸c yÕu tè ®Ó tõng b­íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo. C«ng t¸c chÝnh trÞ - t­ t­ëng ®­îc §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo ®Æc biÖt quan t©m vµ coi träng, nhÊt lµ viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ - t­ t­ëng ®èi víi ®éi ngò c¸n bé, häc viªn, sinh viªn, häc sinh. V¨n kiÖn §¹i héi VIII (2006) cña §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo ®· chØ râ: “§Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c chÝnh trÞ - t­ t­ëng, chóng ta ph¶i tÝch cùc ®æi míi vµ chØnh l¹i c¸c néi dung gi¸o tr×nh, ch­¬ng tr×nh d¹y vµ häc lý luËn chÝnh trÞ ë c¸c tr­êng trong hÖ thèng tr­êng §¶ng, §¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ” [123, tr. 71]. C¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo ®Òu cã nhiÖm vô ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé, c«ng chøc ®­¬ng chøc vµ thuéc diÖn quy ho¹ch c¸n bé cao cÊp cña §¶ng, Nhµ n­íc. §µo t¹o c¸n bé cho c¸c ngµnh ë tØnh vµ ®Þa ph­¬ng kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô mµ tr­íc hÕt ph¶i cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, t­ t­ëng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, lËp tr­êng giai cÊp g¾n bã víi sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña ®Êt n­íc. Thùc tiÔn cho thÊy, vÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong nh÷ng n¨m võa qua cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc. Tuy nhiªn, cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp vÒ ch­¬ng tr×nh, néi dung, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; sè l­îng, chÊt l­îng ®éi ngò gi¶ng viªn, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc; ph­¬ng tiÖn, c¬ së vËt chÊt. T×nh h×nh ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÇn ph¶i kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, gãp phÇn x©y dùng niÒm tin, b¶n lÜnh, h×nh thµnh thÕ giíi quan khoa häc vµ nh©n sinh quan céng s¶n chñ nghÜa trong mçi häc viªn. Tr­íc nh÷ng diÔn biÕn phøc t¹p cña t×nh h×nh thÕ giíi, nhÊt lµ sau sù sôp ®æ cña m« h×nh CNXH Liªn X« vµ §«ng ¢u ®· g©y nªn nh÷ng biÕn ®éng to lín trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi th× viÖc gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin cho c¸n bé vµ nh©n d©n l¹i cµng ph¶i ®­îc t¨ng c­êng. MÆc dï hiÖn nay, thµnh qu¶ cña c«ng cuéc ®æi míi ë mét sè n­íc x· héi chñ nghÜa b­íc ®Çu ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, ®· phÇn nµo kh«i phôc lßng tin cña nh©n d©n vµo chñ nghÜa x· héi, thÕ nh­ng, ®Ó cñng cè niÒm tin v÷ng ch¾c, viÖc gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÉn ph¶i ®­îc tiÕp tôc quan t©m. Trong gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin, môc ®Ých quan träng nhÊt lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÕ giíi quan khoa häc, nh©n sinh quan céng s¶n chñ nghÜa, ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc. V× vËy, gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin víi tÝnh c¸ch lµ khoa häc vÒ thÕ giíi quan vµ ph­¬ng ph¸p luËn ph¶i trë thµnh néi dung cèt lâi nhÊt, trung t©m nhÊt trong ®µo t¹o c¸n bé ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo. §ã lµ lý do t¸c gi¶ chän ®Ò tµi: “VÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay” lµm ®Ò tµi luËn ¸n tiÕn sÜ triÕt häc chuyªn ngµnh chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña luËn ¸n 2.1. Môc ®Ých Trên cơ sở phân tích chỉ rõ thực trạng gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lào hiÖn nay, luËn ¸n đề xuất một số ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiệu quả gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho đối tượng này. 2.2. NhiÖm vô - Phân tích chỉ rõ vai trò cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lào. - Phân tích chỉ ra thùc tr¹ng vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lào hiÖn nay. - §Ò xuÊt một số ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña luËn ¸n 3.1. §èi t­îng nghiªn cøu LuËn ¸n tËp trung nghiªn cøu vÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay. Họ là những cán bộ lãnh đạo, quản lý ®­¬ng chøc vµ thuéc diÖn quy ho¹ch là c¸n bé kÕ cËn, c¸n bé cao cÊp cña §¶ng, Nhµ n­íc ở Tỉnh, Huyện và ®Þa ph­¬ng. 3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu Gi¸o dôc lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm nhiÒu c«ng viÖc nh­ gi¶ng gi¶i, thuyÕt phôc, gi¶i thÝch, gi¶ng d¹y,v.v Trong khu«n khæ luËn ¸n nghiªn cøu vÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin chñ yÕu th«ng qua gi¶ng d¹y vµ häc tËp c¸c m«n khoa häc M¸c - Lªnin ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo, Thêi gian kh¶o s¸t nghiªn cøu cña luËn ¸n tõ n¨m 2010 ®Õn nay. 4. C¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña luËn ¸n 4.1. C¬ së lý luËn Trªn c¬ së lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, quan ®iÓm ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, th«ng qua gi¶ng d¹y c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh, ®ång thêi cã sù kÕ thõa c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, bµi viÕt cã liªn quan ®· ®­îc c«ng bè trong vµ ngoµi n­íc. 4.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Dùa trªn ph­¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. Trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸c ph­¬ng ph¸p lÞch sö-l«gÝc, ph©n tÝch-tæng hîp, ph­¬ng ph¸p thèng kª, ph­¬ng ph¸p hÖ thèng vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc. 5. Nh÷ng ®ãng gãp míi vÒ khoa häc cña luËn ¸n LuËn ¸n cã nh÷ng ®ãng gãp sau: - Ph©n tÝch ®­îc thùc tr¹ng gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho học viên hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay. - Gãp phÇn ®¸nh gi¸ vµ kh¼ng ®Þnh gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong gi¸o dôc toµn diÖn cho ®éi ngò c¸n bé ë c¸c tr­êng §¶ng nãi chung, ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo nãi riªng. - §Ò xuÊt một số ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Lµo hiÖn nay. 6. ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña luËn ¸n - Gãp phÇn ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo hiÖn nay. - Nh÷ng kÕt qu¶ cña luËn ¸n cã thÓ sö dông lµm tµi liÖu tham kh¶o trong qu¸ tr×nh gi¶ng day vµ häc tËp c¸c m«n lý luËn M¸c - Lªnin. 7. KÕt cÊu cña luËn ¸n Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc, luËn ¸n ®­îc kÕt cÊu lµm 4 ch­¬ng, 10 tiÕt. Ch­¬ng 1 Tæng quan t×nh h×nh nghiªn cøu liªn quan ®Õn ®Ò tµi luËn ¸n ë c¸c n­íc ph­¬ng T©y, lý luËn vÒ chÊt l­îng ®éi ngò c«ng chøc ph¸t triÓn m¹nh vµo gi÷a thÕ kû XX, nhÊt lµ tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai, khi mµ vai trß cña nhµ n­íc th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch c«ng ngµy cµng ®­îc chó träng, ®ång thêi víi viÖc cÇn thiÕt cã mét nÒn hµnh chÝnh m¹nh ®Ó t¸i thiÕt ®Êt n­íc sau chiÕn tranh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, c¸c n­íc ®Òu quan t©m nghiªn cøu vµ më réng c¸c tr­êng ®µo t¹o c¸n bé, c«ng chøc. Ch¼ng h¹n ë Ph¸p, sau n¨m 1945 ®· thµnh lËp Tr­êng Hµnh ChÝnh Quèc gia nh»m nghiªn cøu, gi¶ng d¹y, ®µo t¹o c¸c c«ng chøc cao cÊp cho n­íc Ph¸p. ë c¸c n­íc ®i theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa nh­ Trung Quèc, ®· cã nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. KÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu ®ã ®· ®­îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu cña ViÖt Nam tËp hîp, khai th¸c ®Ó phôc vô cho nghiªn cøu lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn ë ViÖt Nam. ë ViÖt Nam ®· cã kh¸ nhiÒu nghiªn cøu vÒ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin còng nh­ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn trong hÖ thèng chÝnh trÞ, ®Æc biÖt lµ c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ c¸n bé nguån. ViÖt Nam vµ Lµo lµ hai n­íc cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, chÕ ®é chÝnh trÞ vµ x· héi, do vËy cã thÓ nãi nh÷ng nguån t­ liÖu quan träng vµ thiÕt thùc cho ®Ò tµi, tr­íc hÕt l¹i lµ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ë ViÖt Nam. ë ViÖt Nam, cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c c¸n bé nãi chung vµ c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý trong hÖ thèng chÝnh trÞ nãi riªng, trong ®ã gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lª nin ®­îc ®Æc biÖt quan t©m. ë Lµo vÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng, nã liªn quan ®Õn chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé trong hÖ thèng chÝnh trÞ, nhÊt lµ c¸n bé nghiªn cøu, gi¶ng d¹y ë c¸c tr­êng ®µo t¹o nguån c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ trong giai ®o¹n míi ®· ®­îc ®Ò cËp trong v¨n kiÖn cña c¸c kú §¹i héi §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo tõ khãa IV ®Õn khãa IX. §Æc biÖt lµ NghÞ quyÕt c¸c héi nghÞ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé toµn quèc do Ban Tæ chøc Trung ­¬ng §¶ng NDCM Lào tæ chøc, lÇn thø nhÊt (8/1995), lÇn thø 8 (11/2006), vµ gÇn ®©y lµ lÇn thø 9 (4/2012), ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng hiÖn nay lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu cÇn ®­îc gi¶i quyÕt. Ngoµi ra cßn cã c¸c bµi ph¸t biÓu cña c¸c nhµ l·nh ®¹o Lµo nãi vÒ vÊn ®Ò c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé trong viÖc nhËn thøc chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ch¼ng h¹n nh­ bµi ph¸t biÓu cña Chñ tÞch Cay xán - Ph«m vi h¶n t¹i Héi nghÞ c«ng t¸c Tæ chøc toµn quèc lÇn thø 7 ngµy 7/12/1991; bµi ph¸t biÓu cña ®ång chÝ Chum ma ly Xay nha sán Tæng BÝ th­ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo, t¹i Héi nghÞ c«ng t¸c Tæ chøc toµn quèc lÇn thø 8 ngµy 3/11/2006, vµ lÇn thø 9 ngµy 24-26/4/2012. C¸c bµi ph¸t biÓu cña c¸c l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n­íc Lµo ®· gãp phÇn lµm giµu thªm c¬ së lý luËn, lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ vÒ c¸n bé vµ c«ng t¸c c¸n bé trong t×nh h×nh míi hiÖn nay. §ång thêi trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, tõ v¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø IV (1986) cña §¶ng ®Õn V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø IX (2011) cña §¶ng ®Òu kh¼ng ®Þnh: §¶ng vµ Nh©n d©n c¸c bé téc Lµo tiÕp tôc lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµm nÒn t¶ng vµ phÊn ®Êu ®i theo lý t­ëng x· héi chñ nghÜa mét c¸ch triÖt ®Ó; Chó träng nghiªn cøu, n¾m v÷ng vµ vËn dông c¸c nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo thùc tiÔn ®Êt n­íc mét c¸ch s¸ng t¹o vµ thÝch hîp; g¾n tæng kÕt thùc tiÔn vµ rót ra kinh nghiÖm tõ thùc tiÔn cña ®Êt n­íc mét c¸ch th­êng xuyªn ®Ó cñng cè ®­êng lèi cña §¶ng phï hîp víi yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc; viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh ph¶i kÞp thêi, n¾m v÷ng ®­êng lèi ®æi míi cïng víi viÖc chèng chñ nghÜa gi¸o ®iÒu, còng nh­ t­ t­ëng chñ quan, nãng véi, kh«ng n¾m ®­îc t×nh h×nh cô thÓ vµ nguyªn t¾c ®æi míi; n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é cña ®¶ng viªn, lµm cho toµn §¶ng tin t­ëng vµo lý t­ëng x· héi chñ nghÜa. 1.1. nh÷ng c«ng tr×nh ®Ò cËp ®Õn vai trß, tÇm quan träng cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé ®¶ng viªn LuËn ¸n tiÕn sÜ cña Bïi Ønh, “VÊn ®Ò x©y dùng thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng ®èi víi c¸n bé, ®¶ng viªn lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta”[36], ®· lµm s¸ng tá kh¸i niÖm thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, ®Æc ®iÓm h×nh thµnh thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vµ tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho c¸n bé, ®¶ng viªn trong c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. T¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vò trang cho §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, cho c¸n bé ®¶ng viªn ë ViÖt nam ph­¬ng ph¸p luËn nhËn thøc vÒ c¸c quy luËt ph¸t triÓn cña tù nhiªn vµ x· héi, ®em l¹i kh¶ n¨ng ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn x· héi, nh×n thÊy tr­íc t­¬ng lai mét c¸ch khoa häc. Trªn c¬ së ®ã, v¹ch ra ®­êng lèi chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc cã c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc, còng nh­ c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam. Nh÷ng kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm h×nh thµnh thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng vµ tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho c¸n bé, ®¶ng viªn trong luËn ¸n lµ ®¸ng tr©n träng vµ cã gi¸ trÞ tham kh¶o cho nghiªn cøu sinh trong nhËn thøc nh÷ng vÊn ®Ò vÒ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin. Bun PhÕt Xu Ly V«ng X¾c trong luËn ¸n tiÕn sÜ, “N©ng cao tr×nh ®é t­ duy lý luËn cho c¸n bé §¶ng viªn Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay”[113], ®· lµm s¸ng tá b¶n chÊt t­ duy vai trß, ®Æc tr­ng cña t­ duy lý luËn, nªu râ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña c«ng cuéc ®æi míi t­ duy lý luËn ë Lµo. T¸c gi¶ nªu râ trong sù nghiÖp ®æi míi, §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo kh¼ng ®Þnh r»ng tr­íc hÕt ph¶i ®æi míi t­ duy th× míi ph©n biÖt ®­îc ®óng sai, thÊy râ c¸i l¹c hËu lçi thêi cÇn tõ bá, kh¼ng ®Þnh nh©n tè míi, c¸ch lµm míi, hîp quy luËt vµ hîp lßng d©n. Trªn c¬ së ®ã muèn ®æi míi t­ duy, c¸i cèt lâi lµ ph¶i n©ng cao tr×nh ®é t­ duy lý luËn cho c¸n bé, ®¶ng viªn. §©y lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña thùc tiÔn c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n Lµo hiÖn nay. C«ng cuéc ®æi míi ®ang tiÕp tôc ®æi míi c¸ch nghÜ, c¸ch lµm, ®æi míi t­ duy, nhÊt lµ ®æi míi t­ duy kinh tÕ, ®æi míi c«ng t¸c c¸n bé, ®æi míi phong c¸ch vµ lÒ lèi lµm viÖc. Tr­íc hÕt, cÇn thÊu suèt h¬n n÷a nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trªn c¬ së ®ã mµ tiÕp thu quan ®iÓm míi, kiÕn thøc míi ®­îc tæng kÕt tõ thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Lµo. Nh÷ng kÕt luËn cña luËn ¸n lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt ®Ó nghiªn cøu sinh tiÕp tôc nghiªn cøu nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé ®¶ng viªn ë CHDCND Lµo hiÖn nay. Lª Hanh Th«ng trong luËn ¸n tiÕn sÜ, “§æi míi gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho c¸n bé chñ chèt trong hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp x· c¸c tØnh khu vùc Nam bé”[92], ®· tr×nh bµy kh¸i niÖm vÒ lý luËn chÝnh trÞ vµ gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ, tÇm quan träng vµ c¸c yÕu tè quy ®Þnh chÊt l­îng hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho c¸n bé chñ chèt cÊp x·. T¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh víi søc m¹nh khoa häc vµ c¸ch m¹ng, chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n t×m thÊy søc sèng, søc s¸ng t¹o cña m×nh trong ®êi sèng thùc tiÔn c¸ch m¹ng vµ kh«ng ngõng ®­îc bæ sung, ph¸t triÓn ngµy cµng phong phó b»ng nh÷ng luËn ®iÓm, kÕt luËn khoa häc míi trë thµnh lý luËn tiªn phong dÉn d¾t phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi. Tõ mét häc thuyÕt mang tÝnh t­ t­ëng, víi tÝnh khoa häc vµ c¸ch m¹ng, häc thuyÕt vÜ ®¹i cña M¸c ®· trë thµnh vò khÝ lý luËn gióp cho giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ®Êu tranh c¶i t¹o x· héi, ®­a x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, trong luËn ¸n t¸c gi¶ tiÕp cËn, ph©n tÝch vai trß cña gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho c¸n bé chñ chèt trong hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp x· ë ViÖt Nam. §iÒu nµy cã gi¸ trÞ tham kh¶o, gióp cho nghiªn cøu sinh tiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng kh¸i niÖm vÒ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh CHDCND Lµo. Phan ThÞ Thanh H¶i trong luËn v¨n th¹c sÜ, “Th«ng tin víi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lý luËn M¸c-Lªnin ë c¸c Tr­êng §¹i häc”[25], ®· ph©n tÝch kh¸i niÖm th«ng tin vµ sù t¸c ®éng cña nã ®èi víi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lý luËn M¸c-Lªnin trong c¸c tr­êng ®¹i häc ë ViÖt Nam; lµm râ vai trß cña th«ng tin, th«ng tin ®· vµ ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt cña c¸c ngµnh khoa häc. Theo t¸c gi¶ sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, sù bïng næ cña c¸c luång th«ng tin x· héi kh¸c nhau võa t¹o ra cho chóng ta c¬ héi trong ph¸t triÓn, võa t¹o nªn nh÷ng th¸ch thøc to lín ®èi víi gi¶ng d¹y khoa häc lý luËn M¸c - Lªnin. Víi yªu cÇu, nhiÖm vô vµ tÝnh ®Æc thï cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y lý luËn M¸c - Lªnin ë c¸c tr­êng ®¹i häc hiÖn nay, viÖc nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ph¸t triÓn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ m«i tr­êng th«ng tin còng nh­ hiÓu râ vai trß cña th«ng tin cã ý nghÜa quan träng trong n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y lý luËn M¸c - Lªnin, gãp phÇn ph¸t triÓn khoa häc lý luËn trong t×nh h×nh hiÖn nay. Tuy nhiªn, luËn v¨n chØ lµm râ b¶n chÊt, tÝnh ®Æc thï cña th«ng tin, th«ng tin chÝnh trÞ - x· héi - lo¹i th«ng tin trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng khoa häc cña c¸n bé khoa häc lý luËn nãi chung, c¸n bé gi¶ng d¹y lý luËn M¸c - Lªnin nãi riªng, luËn v¨n chØ ra sù t¸c ®éng cña lo¹i th«ng tin nµy ®èi víi ho¹t ®éng gi¶ng d¹y lý luËn M¸c - Lªnin ë ViÖt Nam. Do vËy, ®©y lµ tµi liÖu tham kh¶o ®Ó nghiªn cøu sinh tiÕn hµnh nghiªn cøu kh¸i niÖm, thùc chÊt vµ biÓu hiÖn ®Æc thï cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay. TrÇn Thµnh trong cuèn, “TriÕt häc víi ®æi míi vµ ®æi míi nghiªn cøu gi¶ng d¹y triÕt häc”[87], nªu râ, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· ngµy cµng nhËn thøc s©u s¾c, ®óng ®¾n h¬n chñ nghÜa M¸c - Lªnin, vËn dông s¸ng t¹o vµo viÖc ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi ®æi míi, tõng b­íc kh¾c phôc c¸c sai lÇm Êu trÜ gi¶n ®¬n, gi¸o ®iÒu, m¸y mãc, chñ quan duy ý chÝ trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng. Cuèn s¸ch kh¼ng ®Þnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam coi chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ mét häc thuyÕt më chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng gi¸o ®iÒu chÕt cøng. §ã còng lµ qu¸ tr×nh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam bæ sung, ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin trªn mét lo¹t vÊn ®Ò nh­ chñ nghÜa x· héi vµ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò së h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt, vÊn ®Ò lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt, vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa... C¸c t¸c gi¶ ®· chøng minh cho thÊy, triÕt häc M¸c - Lªnin ngµy cµng tham dù s©u h¬n vµo cuéc sèng cña nh©n d©n vµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chñ nghÜa M¸c - Lªnin nãi chung vµ triÕt häc m¸c - Lªnin nãi riªng ®· thËt sù trë thµnh c¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc gióp cho §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam x©y dùng vµ tõng b­íc hoµn chØnh ®­êng lèi ®æi míi theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa v× môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh. Nh÷ng gi¸ trÞ, luËn ®iÓm mµ c¸c t¸c gi¶ ®­a ra lµ tµi liÖu tham kh¶o quý b¸u ®Ó nghiªn cøu sinh tiÕp tôc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan tíi ®Ò tµi luËn ¸n. Lª ThÞ Nam An trong luËn v¨n th¹c sÜ, “Gi¶ng d¹y triÕt häc M¸c - Lªnin víi viÖc gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho sinh viªn ë NghÖ An hiÖn nay”[1], ®· ®­a ra ®Þnh nghÜa thÕ giíi quan, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng; t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng lµ ®Ønh cao cña thÕ giíi quan triÕt häc vµ còng lµ ®Ønh cao cña thÕ giíi quan so víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh thÕ giíi quan ®· cã trong lÞch sö. Cã thÓ nãi, thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng lµ hÖ thèng nh÷ng quan niÖm khoa häc chung nhÊt vÒ tù nhiªn, x· héi, con ng­êi cïng nh÷ng ®Þnh h­íng gi¸ trÞ cña con ng­êi mang gi¸ trÞ hiÖn thùc. §ång thêi t¸c gi¶ lµm râ vai trß cña gi¶ng d¹y triÕt häc M¸c - Lªnin ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng ë NghÖ An hiÖn nay. T¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh, triÕt häc M¸c - Lªnin gi¶i quyÕt ®óng d¾n vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc trªn lËp tr­êng duy vËt, ®iÒu ®ã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc nh×n nhËn thÕ giíi quan cña chñ nghÜa duy vËt, kh¾c phôc triÖt ®Ó chñ nghÜa duy t©m, chñ nghÜa duy vËt cò, t¹o ra søc m¹nh cho chñ nghÜa duy vËt; kÕt hîp chñ nghÜa duy vËt víi phÐp biÖn chøng, t¹o ra c¸i nh×n thùc sù khoa häc vÒ thÕ giíi, kÕt hîp ®­îc tÝnh c¸ch m¹ng vµ tÝnh khoa häc, tæng kÕt ®­îc tÊt c¶ c¸c thµnh tùu trong khoa häc tù nhiªn vµ tæng kÕt thùc tiÔn cña loµi ng­êi, t¹o nªn sù thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, lµm thµnh kim chØ nam cho phong trµo c«ng nh©n. Nh÷ng kh¸i niÖm, vai trß cña gi¶ng d¹y triÕt häc M¸c - Lªnin ®èi víi viÖc gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng ë NghÖ An hiÖn nay cña t¸c gi¶ nªu trªn lµ cã gi¸ trÞ tham kh¶o cho nghiªn cøu sinh xem xÐt trong viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé, ®¶ng viªn ë CHDCND Lµo. ë cuèn s¸ch, “Mét sè chuyªn ®Ò vÒ nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin”[18], chuyªn ®Ò 1: “B¶n chÊt cña thÕ giíi quan duy vËt”, ®· ®Ò cËp ®Õn ®Þnh nghÜa thÕ giíi quan, cÊu tróc cña nã vµ ®ång thêi còng ®Ò cËp ®Õn b¶n chÊt cña thÕ giíi quan. Nh­ng ë chuyªn ®Ò nµy vÉn ch­a ®­a ra ®Þnh nghÜa thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng; ®ång thêi kÕt cÊu trong chuyªn ®Ò nµy chØ ®­a ph¹m trï vËt chÊt vµ ph¹m trï ý thøc vµo trong néi dung, chóng t«i cho r»ng nh­ vËy sÏ h¹n chÕ néi dung cña cña thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng. Bëi v×, triÕt häc lµ h¹t nh©n cña thÕ giíi quan, nã bao hµm triÕt häc ë trong nã, néi dung cña thÕ giíi quan cßn réng h¬n nhiÒu. MÆc dï vËy, cuèn s¸ch sÏ lµ c¬ së lý luËn ®Ó nghiªn cøu sinh tham kh¶o, bæ sung vµ vËn dông triÓn khai nghiªn cøu ®Ò tµi. Trong cuèn, “C¸c chuyªn ®Ò triÕt häc M¸c - Lªnin (dïng cho häc viªn cao häc vµ nghiªn cøu sinh kh«ng thuéc chuyªn ngµnh triÕt häc)”[88], chuyªn ®Ò 1: Chñ nghÜa duy vËt m¸cxÝt víi viÖc båi d­ìng thÕ giíi quan khoa häc hiÖn nay, ®­îc kÕt cÊu thµnh 2 phÇn lín. PhÇn 1 ®Ò cËp ®Õn thÕ giíi quan, chøc n¨ng thÕ giíi quan cña triÕt häc; kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa m¸cxÝt lµ c¬ së lý luËn cña thÕ giíi quan khoa häc. PhÇn 2, ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò båi d­ìng thÕ giíi quan khoa häc cho c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý hiÖn nay. §Ó båi d­ìng thÕ giíi quan khoa häc cÇn ph©n biÖt ®­îc r¹ch rßi chñ nghÜa duy t©m vµ chñ nghÜa duy vËt, chèng chñ nghÜa chñ quan, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh n¨ng ®éng cña ý thøc. Cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ tham kh¶o cho nghiªn cøu sinh ph¸t triÓn h¬n n÷a vÒ viÖc gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé, ®¶ng viªn ë CHDCND Lµo lµ trang bÞ cho hä thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, nh©n sinh quan céng s¶n chñ nghÜa vµ ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc. T¸c gi¶ TrÇn Minh NhiÖt trong luËn v¨n th¹c sÜ, “N©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé b¸o c¸o viªn ®¶ng bé cÊp huyÖn ë tØnh Kiªn Giang hiÖn nay”[73], ®· ®­a ra b¶n chÊt, ®Æc tr­ng cña lý luËn M¸c - Lªnin, kh¼ng ®Þnh vai trß cña lý luËn M¸c-Lªnin ®èi víi ho¹t ®éng cña ng­êi b¸o cao viªn ®¶ng bé cÊp huyÖn. Tr×nh ®é lý luËn M¸c - Lªnin ®­îc n©ng cao, ng­êi b¸o c¸o viªn cã c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó tiÕp thu chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËn cña Nhµ n­íc; n©ng cao kh¶ n¨ng n¾m b¾t, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong thùc tÕ; n©ng cao n¨ng lùc tuyªn truyÒn miÖng, ®Þnh h­íng th«ng tin, n¾m b¾t d­ luËn quÇn chóng; cñng cè niÒm tin vµo §¶ng, h­íng ®©n c¸n bé, ®¶ng viªn, quÇn chóng nh©n d©n thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ tr­íc yªu cÇu ®æi míi cña ®Êt n­íc. Trong luËn v¨n t¸c gi¶ tiÕp cËn, ph©n tÝch b¶n chÊt, ®Æc tr­ng cña lý luËn M¸c - Lªnin vµ vai trß cña lý luËn M¸c-Lªnin ®èi víi ho¹t ®éng cña ng­êi b¸o cao viªn ®¶ng bé cÊp huyÖn. MÆc dï vËy, nghiªn cøu sinh vÉn cã thÓ tham kh¶o vÒ gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin. NguyÔn ThÕ KiÖt, “TriÕt häc M¸c - Lªnin víi viÖc x¸c ®Þnh con ®­êng vµ ®éng lùc ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay”[38], trªn c¬ së ph©n tÝch tÝnh tÊt yÕu cña sù vËn dông triÕt häc M¸c - Lªnin ë ViÖt Nam trong thêi gian võa qua, ®i ®Õn kh¼ng ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng cña triÕt häc M¸c - Lªnin vµ vai trß cña nã trong viÖc x¸c ®Þnh con ®­êng vµ ®éng lùc ®Ó x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. Vµ do ®ã, cuèn s¸ch ®· gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn mµ ViÖt Nam vËn dông s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh ®æi míi. Cuèn s¸ch kh¼ng ®Þnh ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ bÒn v÷ng cña triÕt häc M¸c - Lªnin víi viÖc x¸c ®Þnh con ®­êng vµ ®éng lùc ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy gióp nghiªn cøu sinh bæ sung nhËn thøc vÒ vai trß cña triÕt häc M¸c - Lªnin nãi riªng, lý luËn M¸c - Lªnin nãi chung trong viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé ë Lµo. Cuèn “Chñ nghÜa M¸c - Lªnin víi vËn mÖnh vµ t­¬ng lai cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc”[44], lµ mét c«ng tr×nh tæng kÕt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc. C¸c t¸c gi¶ ®· nªu h¬n 166 n¨m tr«i qua kÓ tõ khi chñ nghÜa M¸c ra ®êi, lÞch sö nh©n lo¹i ®· cã nhiÒu thay ®æi to lín. Víi th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa Th¸ng M­êi Nga vÜ ®¹i, chñ nghÜa x· héi tõ mét häc thuyÕt trë thµnh mét thùc thÓ chÝnh trÞ - x· héi, chñ nghÜa M¸c tõ mét “bãng ma ¸m ¶nh ch©u ¢u” ®· ®­îc hiÖn thùc hãa trªn thùc tÕ, më ra mét thêi ®¹i míi, thêi ®¹i qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi. C¸c t¸c gi¶ ®· ph©n tÝch nh÷ng nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ thÊt b¹i cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc trong thêi gian qua, rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm s©u s¾c cho giai cÊp c«ng nh©n, kh«ng thÓ l¬ lµ mÊt c¶nh gi¸c tr­íc sù ph¸ ho¹i cña kÎ thï. Còng trªn c¬ së ph©n tÝch chñ nghÜa t­ b¶n hiÖn ®¹i, thùc tiÔn nh÷ng n¨m ®æi míi ë c¸c n­íc chñ nghÜa x· héi cßn l¹i, c¸c t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh xu h­íng tÊt yÕu cña loµi ng­êi vÉn lµ con ®­êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Trong bèi c¶nh c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng, thï ®Þch ®ang ra søc chèng ph¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ViÖt Nam th× sù xuÊt hiÖn cña cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ rÊt lín. Nã kh¼ng ®Þnh sù ®óng ®¾n vµ khoa häc trong viÖc lùa chän con ®­êng cña §¶ng, Hå ChÝ Minh vµ cña nh©n d©n ViÖt Nam; cñng cè niÒm tin vµ lý t­ëng cña mäi tÇng líp nh©n d©n vµ c¸n bé vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vµo sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi hiÖn nay. Cuèn s¸ch kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ bÒn v÷ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc ViÖt Nam. C¸c t¸c gi¶ cuèn, “Sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc”[3], ®· chØ ra r»ng: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ mét häc thuyÕt khoa häc ®ãng gãp nhiÒu gi¸ trÞ to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña t­ t­ëng nh©n lo¹i, gãp phÇn lµm phong phó thªm dßng ch¶y cña c¸c trµo l­u t­ t­ëng còng nh­ cã søc ¶nh h­ëng m¹nh mÏ tíi nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c phong trµo c¸ch m¹ng tiÕn bé trªn thÕ giíi. C¸c t¸c gi¶ cho r»ng, hÖ thèng lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn míi trong nhËn thøc cña t­ duy nh©n lo¹i trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa, triÕt häc, v.v.. §Æc biÖt, víi tÝnh c¸ch lµ mét häc thuyÕt c¸ch m¹ng, chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· soi ®­êng cho phong trµo c¸ch m¹ng gi¶i phãng thuéc ®Þa còng nh­ trë thµnh c«ng cô lý luËn s¾c bÐn cho phong trµo c¸ch m¹ng tiÕn bé trªn thÕ giíi thÕ kû XIX-XX vµ m·i vÒ sau. Cuèn s¸ch tr×nh bµy mét c¸ch c¬ b¶n, cã hÖ thèng sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, qua ®ã ®Êu tranh phª ph¸n, b¸c bá nh÷ng quan ®iÓm chèng ®èi, tr¸i víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, quan... nghÜa M¸c - Lªnin vµ §­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng ”[118]. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin kh«ng ph¶i lµ tªn gäi ngay tõ ®Çu, thuËt ng÷ “Chñ nghÜa M¸c” xuÊt hiÖn vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XIX [98, tr. 1508]. Së dÜ lÊy tªn M¸c v× chÝnh M¸c lµ ng­êi ®Æt nÒn mãng ®Çu tiªn x©y dùng lªn. Ph. ¡ngghen ®· viÕt: “NÕu kh«ng cã M¸c th× lý luËn thËt khã mµ ®­îc nh­ ngµy nay. V× vËy, lý luËn ®ã mang tªn M¸c lµ ®iÒu chÝnh ®¸ng”[55, tr. 248]. Th¸ng 2 n¨m 1848, t¸c phÈm Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n do C.M¸c vµ Ph.¡ngghen viÕt ®­îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu tiªn t¹i Lu©n §«n ®· ®¸nh dÊu sù chÝn muåi ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa M¸c. Gi÷a nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû XX, thuËt ng÷ “Chñ nghÜa M¸c - Lªnin” xuÊt hiÖn ë Nga, nhÊn m¹nh sù kÕ tôc xuÊt s¾c chñ nghÜa M¸c vµ ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c cña V.I. Lªnin trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. I.V. Xtalin ®· nhËn xÐt vµ viÕt: “Chñ nghÜa Lªnin lµ chñ nghÜa M¸c trong thêi ®¹i chñ nghÜa ®Õ quèc vµ c¸ch m¹ng v« s¶n ” lµ sù “ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c trong nh÷ng ®iÒu kiÖn míi”[103, tr.6], lµ h×nh thøc cao cña chñ nghÜa M¸c. Tõ ®ã, thuËt ng÷ chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ®­îc c¸c §¶ng Céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ thõa nhËn. ë ViÖt Nam, vµo n¨m 1924 ng­êi ®Çu tiªn vµ sö dông thuËt ng÷ chñ nghÜa M¸c chÝnh lµ NguyÔn ¸i Quèc. Khi vËn dông chñ nghÜa M¸c vµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam, Ng­êi ®· tõng nh¾c nhë: “Dï sao còng kh«ng thÓ cÊm bæ sung” c¬ së lÞch sö “cña chñ nghÜa M¸c b»ng c¸ch ®­a thªm vµo ®ã nh÷ng t­ liÖu mµ M¸c ë thêi m×nh kh«ng thÓ cã ®­îc”[58, tr. 465]. Cßn thuËt ng÷ chñ nghÜa M¸c - Lªnin th× ®­îc Ng­êi dïng khi viÕt cuèn s¸ch gèi ®Çu gi­êng cho nh÷ng ng­êi c¸ch m¹ng ViÖt Nam, cuèn “ §­êng c¸ch mÖnh ” (1927). Trong ®ã, Ng­êi kh¼ng ®Þnh con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ “ ph¶i theo chñ nghÜa M· Kh¾c T­ vµ Lªnin ”[59, tr. 280]. Nh­ vËy, tõ n¨m 1924, víi sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña NguyÔn ¸i Quèc, chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ®­îc truyÒn b¸ s©u réng vµo ViÖt Nam, cïng víi t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®· trë thµnh nÒn t¶ng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña §¶ng vµ nh©n d©n ViÖt Nam trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa. ë Lµo, kÕ tôc sù nghiÖp vµ sø mÖnh lÞch sö cña §¶ng céng s¶n §«ng D­¬ng do Hå ChÝ Minh s¸ng lËp, tõ khi thµnh lËp ( 22/3/1955 ) ®Õn nay §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo lu«n lu«n trung thµnh víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµm nÒn t¶ng, kim chØ nam, vËn dông vµ ph¸t triÓn mét c¸ch s¸ng t¹o vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë Lµo. §Ó hoµn thµnh ®­îc sø mÖnh lÞch sö cña m×nh, giai cÊp v« s¶n víi t­ c¸ch lµ mét giai cÊp ®¹i diÖn cho ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tiÕn bé nhÊt trong lÞch sö, tÊt yÕu ph¶i cã hÖ t­ t­ëng cña m×nh, ph¶i trang bÞ cho m×nh vò khÝ lý luËn trong cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp, gi¶i phãng nh©n lo¹i. Lªnin nãi, “ChØ §¶ng nµo ®­îc mét lý luËn tiªn phong h­íng dÉn th× míi cã kh¶ n¨ng lµm trßn vai trß chiÕn sÜ tiªn phong”[46, tr.32]. HÖ t­ t­ëng cña giai cÊp v« s¶n chÝnh lµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin víi ba bé phËn lý luËn c¬ b¶n cÊu thµnh lµ triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc lµ mét häc thuyÕt cã hÖ thèng lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn l«gÝc chÆt chÏ. Nh÷ng ph¸t kiÕn cña c¸c nhµ s¸ng lËp ra chñ nghÜa M¸c-Lªnin vÒ quan ®iÓm duy vËt lÞch sö, lý luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d­, vai trß sø mÖnh cña giai cÊp v« s¶n lµ nh÷ng ph¸t kiÕn cã ý nghÜa v¹ch thêi ®¹i më ra con ®­êng ®i lªn cña c¸c quèc gia d©n téc vµ cña c¶ nh©n lo¹i. Nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc vµ s¸ch l­îc cña c¸ch m¹ng v« s¶n, cña con ®­êng x©y dùng x· héi chñ nghÜa ®­îc c¸c «ng ®­a ra lµ nh÷ng ®Þnh h­íng quan träng ®èi víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng x©y dùng CNXH ë c¸c n­íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. Lý luËn M¸c - Lªnin lµ “ cÈm nang” cho c¸c §¶ng Céng s¶n vµ nh÷ng ng­êi c¸ch m¹ng trong qu¸ tr×nh suy nghÜ vµ t×m tßi gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò lÞch sö cô thÓ mµ cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña mçi n­íc vµ cña thêi ®¹i ®Æt ra. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· kÕ thõa tÊt c¶ nh÷ng gi¸ trÞ t­ t­ëng vµ v¨n hãa cña nh©n lo¹i ®· cã tr­íc ®ã, lµ sù kh¸i qu¸t, ®óc kÕt nh÷ng kinh nghiÖm vµ tri thøc lý luËn trªn c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. Lý luËn M¸c - Lªnin lu«n lu«n g¾n liÒn víi thùc tiÔn phong trµo c¸ch m¹ng, thùc tiÔn vËn ®éng cña lÞch sö, sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, cuéc ®Êu tranh t­ t­ëng lý luËn chèng l¹i c¸c häc thuyÕt t­ s¶n, chñ nghÜa c¬ héi, chñ nghÜa xÐt l¹i, c¶i l­¬ng. Søc m¹nh cña lý luËn M¸c-Lªnin chÝnh lµ ë chç nã g¾n bã h÷u c¬ víi thùc tiÔn x· héi, ®­îc kiÓm nghiÖm, bæ sung vµ ph¸t triÓn trong thùc tiÔn. Cã thÓ thÊy r»ng, C.M¸c vµ Ph.¡ngghen kh«ng x©y dùng häc thuyÕt cña m×nh theo kiÓu Hªghen, A®am Smit hay Ric¸c®«, vµ ®· ®¹t tíi mét hÖ thèng lý luËn khoa häc vÒ triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ häc vµ chñ nghÜa x· héi khoa häc. HÖ thèng lý luËn ®ã kh«ng chØ lµ quan ®iÓm, lËp tr­êng cña C.M¸c, Ph.¡ngghen vµ V.I.Lªnin mµ nã chÝnh lµ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan, quan ®iÓm, lËp tr­êng cña giai cÊp v« s¶n trªn toµn thÕ giíi. HÖ thèng lý luËn Êy ®­îc mang tªn M¸c - Lªnin. Cã thÓ hiÓu chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ lý luËn M¸c - Lªnin cã néi dung t­¬ng ®ång víi nhau, mÆc dï kh«ng ®ång nhÊt víi nhau nh­ng ®Òu lµ häc thuyÕt vÒ c¸ch m¹ng v« s¶n vµ con ®­êng gi¶i phãng giai cÊp v« s¶n vµ quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng, x©y dùng chÕ ®é x· héi céng s¶n chñ nghÜa, ®ång thêi kh¼ng ®Þnh vai trß kÕ tôc xuÊt s¾c, s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c trong nh÷ng ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh c¸ch m¹ng míi cña Lªnin. NhiÖm vô cña c¸c §¶ng céng s¶n hiÖn nay, ngoµi viÖc b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, quan träng h¬n lµ vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo hoµn c¶nh n­íc m×nh, ngµy cµng bæ sung, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ ®©y còng lµ nhiÖm vô cña c¸c bé m«n khoa häc M¸c - Lªnin. Lý luận Mác - Lênin có những đặc trưng chủ yếu sau: Một là, tính trừu tượng hoá và tính khái quát hoá cao. Trừu tượng hoá, khái quát hoá là hai quá trình có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời nhau, chúng xâm nhập lẫn nhau, bổ sung cho nhau trong tư duy. Thông qua các thao tác của tư duy mà con người có được tri thức về mối liên hệ bản chất, tính quy luật của sự vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Các hình thức biểu hiện của lý luận Mác - Lênin như khái niệm, phạm trù, các nguyên lý... đều là sản phẩm của quá trình trừu tượng hoá cao, khái quát hoá cao của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin trong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới. Với sức mạnh của sự trừu tượng hoá, khái quát hoá, lý luận Mác - Lênin trên cơ sở nắm bắt được những mối liên hệ khách quan, bản chất mà phát hiện những quy luật vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người “hình ảnh chân thật của đối tượng” nhờ đó mà con người có thể cải tạo thế giới theo yêu cầu và mục đích của mình. Với đặc trưng này, lý luận Mác - Lênin là hệ thống tri thức đem lại cho con người sự hiểu biết sâu sắc về bản chất, tính quy luật của các mối liên hệ tất nhiên trong sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. Đây là một hệ thống tri thức lý luận khoa học, đúng đắn cả trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống lý luận này trở thành kim chỉ nam cho con người nhận thức và cải tạo thế giới. Hai là, tính hệ thống, lôgic, chính xác và chặt chẽ. Lý luận Mác - Lênin là một hệ thống tri thức có mối liên hệ bên trong chặt chẽ. Mỗi khái niệm, phạm trù, nguyên lý phản ánh những khía cạnh khác nhau của sự vật, hiện tượng nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau, mang lại cho con người những tri thức về sự vật hiện tượng trong tính chỉnh thể, toàn vẹn của nó, giúp con người có cái nhìn toàn diện, chính xác về sự vật, hiện tượng. Lý luận Mác - Lênin đem lại cho con người một bức tranh chân thật về hiện thực khách quan, tránh mọi “ảo tưởng” mù quáng, mê hoặc, xuyên tạc sự thật, gạt bỏ thần bí siêu tự nhiên. Lý luận Mác - Lênin là một hệ thống mang tính chỉnh thể, toàn vẹn, thống nhất, với khả năng phản ánh chính xác sự vật, hiện tượng như nó đã tồn tại, vận động và phát triển. Trên cơ sở đó có thể dự báo được xu hướng vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng. Lý luận Mác - Lênin là hệ thống lý luận điển hình về tính chính xác và lôgic chặt chẽ, có tác dụng tích cực đối với hoạt động thực tiễn của con người, làm cho “trí tuệ” con người tìm thấy nhiều điều kỳ diệu trong thế giới khách quan và sẽ tìm thấy nhiều hơn nữa, do đó làm tăng thêm quyền lực của mình đối với giới tự nhiên. Với đặc trưng này đòi hỏi việc nghiên cứu lý luận Mác - Lênin không được tuỳ tiện, hời hợt, đơn giản, không thể là sự tuỳ tiện chắp vá, cắt xén. Ba là, tính gắn bó, liên hệ, thống nhất với thực tiễn. Thống nhất lý luận với thực tiễn là một trong những nguyên tắc cơ bản của lý luận khoa học nói chung và của lý luận Mác - Lênin nói riêng. Thực tiễn - lý luận và lý luận - thực tiễn là những vòng khâu nối tiếp, vô tận trong sự phát triển không ngừng của cả lý luận và thực tiễn. Lý luận thuộc lĩnh vực hoạt động tinh thần còn thực tiễn thuộc hoạt động vật chất. Trong mối quan hệ này, theo tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn đóng vai trò quyết định. V.I.Lênin còn khẳng định, thực tiễn cao hơn nhận thức (lý luận) vì nó có ưu điểm không những của tính phổ biến mà cả tính hiện thực trực tiếp. Lý luận Mác - Lênin bắt nguồn từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhưng đồng thời nó gắn bó với phong trào công nhân, đóng vai trò soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo phong trào công nhân. Thực tiễn đã chứng tỏ, giai cấp công nhân tìm thấy “bộ óc” của mình ở lý luận Mác - Lênin, còn lý luận Mác - Lênin tìm thấy “trái tim” của mình ở phong trào công nhân. Lý luận Mác - Lênin vạch ra phương hướng cho phong trào thực tiễn của giai cấp công nhân, chỉ ra cho giai cấp công nhân phương pháp hoạt động có hiệu quả nhất để đạt mục đích. Lý luận Mác - Lênin mang lại sức mạnh cho giai cấp công nhân trong quá trình nhận thức và cải tạo thế giới. Nhờ có lý luận Mác - Lênin mà hoạt động thực tiễn của giai cấp công nhân trở nên tự giác, tích cực chủ động và tránh được tự phát, mò mẫm. Như vậy, giữa lý luận Mác -Lênin và thực tiễn phong trào công nhân có mối quan hệ biện chứng, tác động, bổ sung làm phong phú lẫn nhau, là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nhau. Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” [63 tr 496]. Theo Hồ Chí Minh, lý luận sẽ là lý luận suông, lạc hậu, giản đơn, không có tính khoa học nếu xa rời thực tiễn. Thực tiễn sẽ trở thành mù quáng, tự phát nếu không có lý luận soi đường. Lý luận Mác - Lênin là sự khái quát thực tiễn cách mạng và lịch sử xã hội, là sự đúc kết những kinh nghiệm và tri thức lý luận trên các lĩnh vực khác nhau. Sức mạnh của nó chính là ở chỗ gắn bó hữu cơ với thực tiễn xã hội, được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển trong thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội của giai cấp công nhân. Bốn là, thống nhất giữa tính khoa học và tính giai cấp. Lý luận Mác - Lênin bao hàm trong nó đặc trưng thống nhất giữa tính khoa học và tính giai cấp. Tính khoa học của lý luận Mác - Lênin thể hiện ở chỗ nó phản ánh đúng theo quy luật khách quan của sự vận động phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Tính giai cấp của lý luận Mác - Lênin thể hiện ở chỗ nó là tư tưởng của giai cấp công nhân, phản ánh khách quan nhu cầu và lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với nhu cầu, lợi ích của nhân loại tiến bộ. Do vậy, tính giai cấp của lý luận Mác - Lênin luôn luôn thống nhất với tính khoa học. Trong lý luận Mác - Lênin, tính giai cấp và tính khoa học có mối quan hệ biện chứng với nhau. Tính giai cấp công nhân càng cao thì tính khoa học của lý luận Mác - Lênin càng sâu sắc. Tính khoa học của lý luận Mác - Lênin càng sâu sắc thì tính giai cấp công nhân càng rõ nét. Lý luận Mác - Lênin có mục đích cao cả là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng XHCN, nên nhiệm vụ quan trọng của nó là định hướng cho con người nhận thức đúng thế giới để có thể cải tạo được thế giới. Khi đó tính khoa học là tiền đề, cơ sở và tính giai cấp giữ vai trò định hướng để loại trừ cái cũ, cái đã lỗi thời, lạc hậu, xây dựng cái mới tiến bộ, hợp quy luật bảo vệ lợi ích của giai cấp tiến bộ trong xã hội. V.I.Lênin coi chủ nghĩa Mác là cơ sở lý luận vững như đá hoa cương, có “sức hấp dẫn không có gì cưỡng nổi đã lôi cuốn những người xã hội chủ nghĩa của tất cả các nước theo lý luận đó, chính là ở chỗ nó kết hợp tính chất khoa học chặt chẽ và cao độ (đó là định cao nhất của khoa học xã hội), với tinh thần cách mạng”[43, tr.421]. Do vậy, khoa học càng được tiến hành một cách dũng cảm và vô tư thì nó càng phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của giai cấp công nhân. Thực tiễn cho thấy việc xuyên tạc sự thật thường gắn liền với sự xa rời lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân. Mọi cách xem xét, đánh giá hiện thực trái với quan điểm, lập trường, lợi ích của giai cấp công nhân đều không phản ánh đúng xu hướng phát triển của lịch sử. Xuất phát từ lợi ích của các giai cấp phi vô sản hoặc chịu ảnh hưởng của những tư tưởng ấy sẽ không bao giờ phản ánh đúng sự thật lịch sử và như thế sẽ không có tính giai cấp và tính khoa học. Lý luận Mác - Lênin luôn đảm bảo sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính khoa học. Đây cũng là đặc trưng cơ bản mang tính chất cách mạng, tính khoa học của lý luận Mác - Lênin. N¨m lµ, tÝnh s¸ng t¹o vµ tÝnh ph¸t triÓn. Thùc tiÔn cho thÊy lý luËn M¸c - Lªnin lµ mét hÖ thèng më vµ lu«n bao hµm trong nã tÝnh s¸ng t¹o vµ tÝnh ph¸t triÓn. ChÝnh v× lý luËn M¸c - Lªnin mang tÝnh s¸ng t¹o nªn nã lu«n ph¸t triÓn. Nã lu«n ®­îc bæ sung, ph¸t triÓn b»ng sù s¸ng t¹o bëi c¸c nhµ lý luËn m¸cxÝt ch©n chÝnh. TÝnh s¸ng t¹o cña lý luËn M¸c - Lªnin lu«n cã c¬ së tõ tæng kÕt thùc tiÔn trong phong trµo c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n. H¬n n÷a, nã cßn cã c¬ së lµ nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi nh©n v¨n. Sù ph¸t triÓn cña lý luËn M¸c - Lªnin còng cã c¬ së thùc tiÔn vµ c¬ së khoa häc. ChÝnh v× s¸ng t¹o mµ lý luËn M¸c - Lªnin míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i sù ph¸t triÓn lý luËn M¸c - Lªnin ®ßi hái ph¶i s¸ng t¹o. HiÖn nay, lý luËn M¸c - Lªnin lu«n lu«n ®­îc c¸c ®¶ng céng s¶n vËn dông vµ ph¸t triÓn, s¸ng t¹o trong ®iÒu kiÖn míi. Ngoài những đặc trưng cơ bản trên lý luận Mác - Lênin còn một số đặc trưng khác như tính kế thừa, là hệ thống mở có thể bổ sung và phát triển... Với ý nghĩa là lý luận khoa học, lý luận Mác - Lênin giúp cho các Đảng cộng sản - đội tiền phong của giai cấp công nhân hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng XHCN. Đảng nhân dân Cách mạng Lào quyết tâm giữ vững định hướng XHCN, cho nên rất quan tâm đến giáo dục lý luận Mác - Lênin với đầy đủ các đặc trưng trên. 2.1.2. Thùc chÊt vµ biÓu hiÖn ®Æc thï cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp ë Lµo hiÖn nay Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà bản chất của nó là truyền đạt, lĩnh hội những kiến thức và kinh nghiệm của các thế hệ loài người. Nhờ đó, các thế hệ nối tiếp nhau kế thừa, bổ sung và phát triển những kiến thức và kinh nghiệm của thế hệ trước, trên cơ sở đó mà nhân loại ngày càng phát triển. Trong Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: Giáo dục, đó là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của đối tượng giáo dục để đối tượng dần dần có được phẩm chất và năng lực cần thiết đáp ứng được yêu cầu giáo dục đặt ra [76, tr.282]. Dưới góc độ triết học, giáo dục được xem là một quá trình hai mặt, một mặt đó là sự tác động từ bên ngoài vào đối tượng giáo dục (sự tác động của tri thức, văn hoá nhân loại thông qua nhà sư phạm đến đời sống của học sinh, sinh viên, học viên); mặt khác là thông qua sự tác động này mà làm cho đối tượng tự biến đổi bản thân mình, tự hoàn thiện, tự nâng mình lên qua giáo dục. Ngày nay, giáo dục được coi là một yếu tố giải phóng tiềm năng con người, được coi như một lực lượng sản xuất trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo lớp người có đủ khả năng giải quyết các mâu thuẫn của thời đại. Phát triển giáo dục trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo ®èi t­îng gi¸o dôc b»ng c¸ch gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng quy luËt, nh÷ng quan ®iÓm... nh»m lµm cho ®èi t­îng n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vÒ lý luËn M¸c - Lªnin, trªn c¬ së ®ã, x©y dùng c¬ së khoa häc cho nhËn thøc vµ niÒm tin v÷ng ch¾c vµo con ®­êng ®i lªn CNXH vµ CNCS. Gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin gióp h×nh thµnh, n©ng cao phÈm chÊt chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, h­íng dÉn ®èi t­îng gi¸o dôc biÕt vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt Êy vµo thùc tiÔn nhËn thøc vµ c¶i t¹o thÕ giíi. Gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin, theo V.I.Lªnin, chñ yÕu lµ ®em l¹i cho quÇn chóng nh©n d©n lao ®éng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi, vÒ thÕ giíi quan khoa häc, biÕn nã thµnh niÒm tin, lý t­ëng, nh÷ng nguyªn t¾c ®¹o ®øc, gióp g¹t bá nh÷ng tµn d­ cña t­ t­ëng cò, l¹c hËu, tiÕp thu t­ t­ëng míi, t­ t­ëng tiªn tiÕn. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác giáo dục nói chung, giáo dục lý luận Mác - Lênin nói riêng. Theo Hå ChÝ Minh, gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn con ng­êi, ®Õn t­ t­ëng, ®¹o ®øc vµ kh¶ n¨ng thùc hµnh c«ng viÖc cña mçi ng­êi, gióp hä kh¾c phôc nh÷ng t­ t­ëng l¹c hËu, n©ng cao t­ t­ëng chÝnh trÞ, tinh thÇn tù gi¸c vµ tÝnh tÝch cùc trong qu¸ tr×nh c¶i t¹o vµ x©y dùng x· héi míi. Thùc chÊt cña gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính Lµo lµ ®­a mét lý luËn khoa häc tiªn tiÕn nhÊt x©m nhËp vµo tÇng líp x· héi ­u tó, h×nh thµnh ë ®éi ngò c¸n bé ®­¬ng chøc vµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc những phÈm chÊt chÝnh trÞ, b¶n lÜnh vµ trÝ tuÖ ®Ó b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa v× môc tiªu “n­íc m¹nh, d©n giµu, x· héi ®oµn kÕt hµi hßa, d©n chñ, c«ng b»ng vµ v¨n minh”. Giáo dục thông qua giảng dạy sẽ là con đường ngắn nhất và có hiệu quả nhất làm cho giáo dục đạt đến chiều sâu vững chắc. Vì thế, tính đặc thù của giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào chủ yếu được biểu hiện thông qua tính đặc thù của môn học, của đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin. Cụ thể là: Thứ nhất, đặc thù của môn học. Khoa học Mác - Lênin là một ngành khoa học thuộc khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển của xã hội làm cơ sở khoa học để phản ánh và phục vụ sự nghiệp cách mạng XHCN và CSCN trên phạm vi toàn thế giới. Nội dung cốt lõi của khoa học Mác - Lênin là các quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phương pháp nghiên cứu của khoa học Mác - Lênin là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Hiện nay, khoa học Mác - Lênin được giảng dạy ở các Trường Chính trị và Hành chính nước CHDCND Lào gồm các môn chính: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng nhân dân cách mạng Lào, Dân vận, Hành chính. Khác với m«n häc lý luËn M¸c - Lªnin ë ViÖt Nam, ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo cßn bao gåm c¶ m«n X©y dùng ®¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo, D©n vËn vµ Hµnh chÝnh. Đây là các bộ môn bắt buộc với thời lượng chiếm 80% tổng quỹ thời gian đào tạo của một khóa học. Trong khuôn khổ luận án, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ cao cấp chủ yếu thông qua việc giảng dạy và học tập ba môn khoa học Mác-Lênin cơ bản là: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Về nội dung, các môn khoa học Mác - Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất của ba môn khoa học: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong đó, Triết học là khoa học về những quy luật phổ biến nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy, nó đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận nhận thức đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới. Kinh tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, vạch rõ sự bóc lột của nhà tư bản với giai cấp công nhân lao động, chỉ rõ những quy luật kinh tế chủ yếu đưa CNTB tới chỗ diệt vong, nêu những tiền đề kinh tế và xã hội của chế độ mới được hình thành trong lòng chế độ xã hội cũ và quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ xã hội TBCN lên CNXH và phương hướng xây dựng xã hội mới. Quá trình xã hội hoá lao động dưới CNTB đã tạo ra cơ sở vật chất chủ yếu cho sự ra đời có tính tất yếu của CNXH. Động lực trí tuệ và tinh thần của sự chuyển biến này là chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến này là giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Các môn lý luận Mác - Lênin tuy có đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu riêng, song đều nhằm mục đích chung là trang bị cho học viên một hệ thống lý luận khoa học, tiên tiến, mang bản chất của giai cấp công nhân, để giúp học viên có một trình độ nhận thức nhất định về lý luận Mác - Lênin, trên cơ sở đó hình thành niềm tin vào sự đúng đắn của lý luận Mác - Lênin, nhất là tin tưởng vào con đường đi lên CNXH ở Lào. Các môn khoa học Mác - Lênin mang tính đảng, tính giai cấp và tính khoa học sâu sắc. Thứ hai, đặc thù của đội ngũ giảng viên lý luận Mác - Lênin. Trong hệ thống giáo dục ở Lào, bất cứ giảng viên một môn khoa học nào cũng phải có phẩm chất chính trị của giai cấp công nhân, đặc biệt là ở người giảng viên lý luận Mác - Lênin. Đối với người giảng viên Mác - Lênin thì phẩm chất chính trị đòi hỏi phải là một chiến sĩ cộng sản rất mực trung thành với lý luận Mác - Lênin, đường lối của Đảng và sự nghiệp cách mạng XHCN của nhân dân các bộ tộc Lào. Thực hiện và quán triệt nguyên tắc tính đảng là yêu cầu cơ bản, thường xuyên đối với đội ngũ này. Giảng viên lý luận Mác - Lênin không những nắm vững lý luận đó mà còn phải tin tưởng tuyệt đối vào nó. Họ phải là người làm gương trước mọi người về phẩm chất chính trị, lập trường của giai cấp công nhân, nếu không sẽ rất khó thuyết phục được người học. Khác với giảng viên các môn khoa học khác, các giảng viên lý luận Mác - Lênin ở Lào dù đã là đảng viên hay đang phấn đấu trở thành đảng viên thì đều được coi là những chiến sĩ của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, phải luôn quan tâm, bám sát, nhạy cảm với tình hình chính trị-xã hội, gắn lý luận Mác - Lênin và đường lối của Đảng với thực tiễn cách mạng và đời sống chính trị - xã hội, nhất là trong tình hình hiện nay. Hiện nay, giảng viên lý luận Mác - Lênin ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào có 93 người, trong đó có 5 tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 70 cử nhân; phần lớn các giảng viên được đào tạo ở trong nước và một số người được đào tạo ở nước ngoài. Song h¹n chÕ cña ®éi ngò nµy lµ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ tin häc rÊt h¹n chÕ, kiÕn thøc chuyªn m«n theo thêi gian, nÕu kh«ng ®­îc th­êng xuyªn cñng cè båi d­ìng th× dÔ bÞ mai mét, l¹c hËu, viÖc tiÕp cËn vµ øng dông ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i cßn h¹n chÕ vµ gặp nhiều khã kh¨n. Giảng viên lý luận Mác - Lênin vừa phải có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, đó là cái “gốc” cơ bản, vừa phải có kiến thức khoa học-đó là điều kiện cơ bản nhất để người giảng viên thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình. Kiến thức này đòi hỏi hai mặt, một mặt, phải đạt trình độ nhuần nhuyễn về lý luận Mác - Lênin; mặt khác, phải có kiến thức nhất định về các khoa học cơ bản, về khoa học bổ trợ. Lý luận Mác - Lênin là môn khoa học chính trị - xã hội có tính trừu tượng, khái quát hoá cao. Tính trừu tượng, khái quát hoá cao của các môn khoa học Mác - Lênin được biểu hiện ở nhiều khía cạnh. Nhìn từ tổng thể đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu cho đến hệ thống khái niệm, phạm trù với tư cách là kết quả vận dụng phương pháp để khảo sát đối tượng đều mang tính đặc thù đó. Chính vì vậy, để giáo dục lý luận Mác - Lênin đạt hiệu quả, người giảng viên không những cần có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nắm vững kiến thức chuyên ngành, đa ngành, kiến thức về thực tiễn chính trị-xã hội, am hiểu và trải nghiệm thực tiễn chính trị-xã hội mà còn phải có kỹ năng phương pháp giảng dạy, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức vận động, hướng dẫn học viên. Giảng dạy lý luận Mác - Lênin không chỉ phải đảm bảo tính khoa học mà còn phải đảm bảo tính đảng, tính giai cấp sâu sắc. Tính đảng, tính giai cấp và tính khoa học là tiền đề tồn tại của nhau, thúc đẩy nhau phát triển. Ngoài ra, tính đặc thù của giáo dục lý luận Mác - Lênin còn biểu hiện trong mục tiêu giáo dục toàn diện, giáo dục lý luận Mác - Lênin có tầm quan trọng bao trùm để hình thành một con người phát triển toàn diện. Điểm chú ý của giáo dục lý luận Mác - Lênin là rất nhạy cảm với mọi sự đổi thay của môi trường xã hội, chịu ảnh hưởng trực tiếp của môi trường xã hội. Mọi sự biến đổi của đất nước cũng như quốc tế đều có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục lý luận Mác - Lênin. Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hoá đang đặt ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế còn kém phát triển của đất nước Lào. Bên cạnh đó nền kinh tế Lào đang từng bước chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với những mặt tích cực thì cũng kéo theo những hiện tượng tiêu cực như: tình trạng suy thoái đạo đức, nạn tham nhũng, quan liêu, phân hoá giàu nghèo... Tất cả những cái đó đều tác động rất lớn đến việc giáo dục lư luận Mác - Lênin cho học viên ở các Trường Chính trị và Hành chính Lào. 2.1.3. Gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin lµ mét néi dung quan träng trong ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ë c¸c Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Các Trường Chính trị và Hành chính Lào víi t­ c¸ch lµ c¬ quan trùc thuéc Häc viÖn ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh quèc gia Lµo về mặt chuyên môn (chương trình và giáo trình), cã nhiÖm vô ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o, c«ng chøc ®ang ®­¬ng chøc vµ thuéc diÖn qui ho¹ch c¸n bé cÊp cao của tỉnh, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ quÇn chóng. §ồng thời, nghiªn cøu lý luËn, khoa häc chÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh, lý luËn c¸ch m¹ng vµ thùc tiÔn ®Ó phôc vô viÖc häc tËp - gi¶ng d¹y vµ gãp phÇn vµo viÖc nghiªn cøu lµm cho ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc ®­îc cô thÓ hãa vµ hoµn chØnh h¬n. Víi chøc n¨ng lµ c¬ quan nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y lý luËn, néi dung gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn hệ cao cấp bao giê còng ph¶i phï hîp víi môc ®Ých ®Ò ra. Víi t­ c¸ch lµ mét m«n khoa häc ®éc lËp, c¸c chuyªn ngµnh khoa häc M¸c - Lªnin, vÒ b¶n chÊt, cã nh÷ng môc ®Ých vµ yªu cÇu riªng mµ c«ng t¸c gi¶ng d¹y m«n khoa häc nµy ph¶i h­íng vµo ®Ó phÊn ®Êu. Ngoµi ra, néi dung gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin bao gåm c¶ ®­êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x· héi... mµ mäi học viªn ®Òu ph¶i häc, ph¶i ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng víi nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp, nh»m x©y dùng cho ng­êi häc kh¶ n¨ng vËn dông ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c -Lªnin, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng trong nhËn thøc còng nh­ ho¹t ®éng thùc tiÔn. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõng nãi r»ng: Chñ nghÜa M¸c - Lªnin soi ph­¬ng h­íng, ®­êng lèi cho chóng ta ®i. Cã ph­¬ng h­íng ®óng th× lµm viÖc míi ®óng. HÕt lßng hÕt søc phông sù nh©n d©n, phông sù Tæ quèc; bÊt kú viÖc to viÖc nhá còng nh»m môc ®Ých Êy; ®ã lµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. NÕu kh«ng hÕt lßng hÕt søc phông sù nh©n d©n, tù kiªu, tù ®¹i, tù t­ tù lîi, nh­ thÕ lµ tr¸i víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Ai ®i nhÇm ®­êng th× chóng ta gióp hä ®i vµo con ®­êng chÝnh [63, tr.138]. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin cßn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt bëi nã v¹ch ra con ®­êng ®óng ®¾n nhÊt cho cuéc ®Êu tranh cña quÇn chóng chèng ¸p bøc bãc lét, gi¶i phãng x· héi, gi¶i phãng con ng­êi. T­ t­ëng c¸ch m¹ng cña häc thuyÕt lµ c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, gi¶i phãng triÖt ®Ó toµn x· héi khái mäi h×nh thøc ¸p bøc, x©y dùng x· héi míi - x· héi céng s¶n. ChØ cã chñ nghÜa céng s¶n míi ®¹t tíi môc tiªu cao c¶ lµ cøu nh©n lo¹i, ®em l¹i h¹nh phóc cho mäi ng­êi, kh«ng ph©n biÖt chñng téc vµ nguån gèc, ®em l¹i sù tù do, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, Êm no. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ lý trÝ ®ång thêi cßn lµ t×nh c¶m n÷a. “HiÓu chñ nghÜa M¸c - Lªnin lµ ph¶i sèng víi nhau cã t×nh cã nghÜa. NÕu thuéc bao nhiªu s¸ch mµ sèng kh«ng cã t×nh cã nghÜa th× sao gäi lµ hiÓu chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®­îc”[66, tr. 554]. §©y lµ nh÷ng néi dung kh«ng chØ ®Þnh tÝnh trong viÖc n©ng cao nhËn thøc lý luËn cho học viªn mµ cßn ®Þnh h­íng, ®Þnh l­îng cho học viªn hµnh ®éng, còng chÝnh lµ mét biÓu hiÖn cña néi dung gi¸o dôc lý luËn g¾n liÒn víi thùc tiÔn, häc ®i ®«i víi hµnh. Hå ChÝ Minh viÕt: “ Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ nghÞ quyÕt cña §¶ng ®Òu v× lîi Ých cña nh©n d©n. V× vËy, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña ®¶ng viªn lµ bÊt kú khã kh¨n ®Õn møc nµo còng ph¶i kiªn quyÕt lµm ®óng chÝnh s¸ch vµ nghÞ quyÕt cña §¶ng ”[65, tr. 288]. “ V× vËy, c¸c c« c¸c chó ph¶i chÞu khã häc tËp lý luËn M¸c - Lªnin, häc tËp ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ®ång thêi ph¶i häc tËp v¨n hãa, kü thuËt vµ nghiÖp vô ”[67, tr. 92]. “ Cã häc tËp ®­êng lèi, nghÞ quyÕt míi thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô c¸ch m¹ng mµ nh©n d©n ta hiÖn nay ®ßi hái mçi ®¶ng viªn ph¶i tuyÖt ®èi tin t­ëng v÷ng ch¾c vµo ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng ”[67, tr. 91-92]. Gi¸o dôc lý luËn M¸c - Lªnin cho học viên hệ cao cấp ở các trường Chính trị và Hành chính Lào ®ßi hái ng­êi ®i gi¸o dôc-nh÷ng gi¶ng viªn lý luËn M¸c-Lªnin, tr­íc hÕt ph¶i cã sù hiÓu biÕt réng vµ hÖ thèng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò míi nhÊt cña ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Theo ®ã, gi¶ng viªn lµ ng­êi trùc tiÕp truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, h­íng dÉn ng­êi häc n©ng cao nhËn thøc t­ t­ëng vµ n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c¸ch m¹ng. Ng­êi gi¶ng viªn kh«ng nh÷ng truyÒn ®¹t mµ cßn lµm s¸ng tá nh÷ng luËn cø khoa häc vµ h¬n thÕ n÷a lµ h­íng dÉn ng­êi häc c¸ch thøc vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn. Th«ng qua ®éi ngò gi¶ng viªn, nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c-Lªnin, ®­êng lèi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vµ nhiÒu quy ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Õn víi ng­êi häc mét c¸ch chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n khi vËn dông vµo thùc tiÔn. Ng­êi häc ë ®©y l¹i chñ yÕu lµ c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý chñ chèt, lùc l­îng quan träng gãp phÇn “biÕn” ®­êng lèi, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc thµnh hiÖn thù...guyÔn Ngäc Long (chñ biªn), (2010), “Chñ nghÜa M¸c - Lªnin víi vËn mÖnh vµ t­¬ng lai cña chñ nghÜa x· héi hiÖn thùc”, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 45. V.I.Lªnin (1974), Toµn tËp, tËp 1, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 46. V.I.Lªnin (1975), Toµn tËp, tËp 6, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 47. V.I.Lªnin (1979), Toµn tËp, tËp 6, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 48. V.I.Lªnin (1980), Toµn tËp, tËp 8, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 49. V.I.Lªnin (1980), Toµn tËp, tËp 23, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 50. V.I.Lªnin (1978), Toµn tËp, tËp 41, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 51. V.I.Lªnin (1978), Toµn tËp, tËp 43, Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 52. C.M¸c - Ph.¡gghen - V.I. Lªnin. Bµn vÒ c¸c x· héi tiÒn t­ b¶n, Nxb khoa häc x· héi, Hµ Néi (1975). 53. C.M¸c-Ph.¡ngghen (1994), Toµn tËp, tËp 16, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 54. C.M¸c-Ph.¡ngghen (1995), Toµn tËp, tËp 19, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 55. C.M¸c-Ph.¡ngghen (1996), Toµn tËp, tËp 21, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 56. C.M¸c-Ph.¡ngghen (1999), Toµn tËp, tËp 39, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 57. C.M¸c-Ph.¡ngghen, V.I.Lªnin, I.V.Xtalin (1976), Bµn vÒ gi¸o dôc, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. 58. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 1, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 59. Hå ChÝ Minh (2002), Toµn tËp, tËp 2, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 60. Hå ChÝ Minh (2002), Toµn tËp, tËp 5, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 61. Hå ChÝ Minh (1996), Toµn tËp, tËp 6, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 62. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 7, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 63. Hå ChÝ Minh (2002), Toµn tËp, tËp 8, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 64. Hå ChÝ Minh (2002), Toµn tËp, tËp 9, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 65. Hå ChÝ Minh (1996), Toµn tËp, tËp 10, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 66. Hå ChÝ Minh (2000), Toµn tËp, tËp 12, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 67. Hå ChÝ Minh (2002), Toµn tËp, tËp 12, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 68. Vâ ThÞ Mai (2007), “Ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong c¸c tr­êng §¶ng ë Trung Quèc”, T¹p chÝ X©y dùng §¶ng, (8). 69. §inh C¶nh Nh¹c (2003), “Sù vËn dông phÐp biÖn chøng duy vËt cña §¶ng ta trong giai ®o¹n hiÖn nay”, luËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 70. Lª Xu©n Nam, Lª Thanh Sinh, NguyÔn Thanh, L­¬ng Minh Cõ, Hoµng Trung (§ång chñ biªn) (2002), “Mét sè ý kiÕn trao ®æi vÒ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc lý luËn M¸c - Lªnin ë ®¹i häc vµ cao ®¼ng” cña tËp thÓ t¸c gi¶ Nxb TP. Hå ChÝ Minh. 71. TrÇn Nh©m (1996), Mét sè vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong thêi ®¹i ngµy nay, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 72. Trần Nhâm (2004), Tư duy lý luận với sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 73. TrÇn Minh NhiÖt (2008), “N©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c - Lªnin cho c¸n bé b¸o c¸o viªn ®¶ng bé cÊp huyÖn ë tØnh Kiªn Giang hiÖn nay”, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 74. TrÇn ViÕt Qu©n (2010), “VÊn ®Ò båi d­ìng thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng cho ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cÊp c¬ së ë t©y nguyªn hiÖn nay”, luËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 75. TrÇn SÜ Ph¸n (2007), “§æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n triÕt häc M¸c-Lªnin trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay”, Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh, ViÖn TriÕt häc, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 76. Hoµng Phª (Chñ biªn) (1977), Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt, Nxb §µ N½ng. 77. TrÇn V¨n Phßng (2004), “Sù thèng nhÊt gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh TriÕt häc M¸c”, Lý luËn ChÝnh trÞ, (1). 78. T« Huy Røa - §ç C«ng TuÊn (1994), VÊn ®Ò d¹y - Häc c¸c m«n lý luËn M¸c-Lªnin trong tr­êng ®¹i häc - thùc tr¹ng, kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p ®æi míi; §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp bé, m· sè 92-98- 045; Hµ Néi. 79. GS.TS T« Huy Røa (1994), §æi míi néi dung, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gi¶ng viªn lý luËn chÝnh trÞ c¸c tr­êng ®¹i häc cao ®¼ng, ®Ò tµi khoa häc, m· sè: KX 10-09D, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 80. TrÇn Xu©n SÇm (1999), X¸c ®Þnh c¬ cÊu, tiªu chuÈn ®éi ngò c¸n bé trong hÖ thèng chÝnh trÞ ®æi míi, m· sè KX 0511. Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 81. Phương Kỳ Sơn (2004), “Đổi mới phương pháp giáo dục triết học”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số B 2002-39-20, Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội. 82. Lª Do·n T¸ (2004), Mét sè vÊn ®Ò TriÕt häc M¸c-Lªnin lý luËn vµ thùc tiÔn, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 83. Hoµng ThÞ Xu©n Thanh (1998), N©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh cho c¸n bé §¶ng viªn ta trong c«ng cuéc ®æi míi hiÖn nay, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 84. Ph¹m V¨n Thanh (2000), “X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn khoa häc M¸c-Lªnin trong c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng”, T¹p chÝ nghiªn cøu lý luËn, (5). 85. Phạm Văn Thanh (2001), Xây dựng đổi ngũ trí thức khoa học Mác-Lênin, trong các trường đại học nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 86. Song Thµnh (2005), “Yªu cÇu ®æi míi néi dung ®µo t¹o cña Häc viÖn Quèc gia Hå ChÝ Minh”, T¹p chÝ lý luËn chÝnh trÞ, (7). 87. TrÇn Thµnh (chñ biªn), (2007), “TriÕt häc víi ®æi míi vµ ®æi míi nghiªn cøu gi¶ng d¹y triÕt häc”, Nxb chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 88. TrÇn Thµnh (chñ biªn), (2008), “C¸c chuyªn ®Ò triÕt häc M¸c - Lªnin (dïng cho häc viªn cao häc vµ nghiªn cøu sinh kh«ng thuéc chuyªn ngµnh triÕt häc)”, Nxb ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh, Hµ Néi. 89. Ng« Ngäc Th¾ng ( 2004), “§µo t¹o båi d­ìng lý luËn chÝnh trÞ cho ®éi ngò c¸n bé c¬ së trong thêi kỳ míi”, T¹p chÝ lý luËn chÝnh trÞ, (8). 90. Nguyễn Đăng Tiến (2002), Khái niệm giáo dục và vai trò quan trọng của giáo dục qua các thời kỳ lịch sử, Tạp chí giáo dục, (36). 91. Lª Minh Th«ng - NguyÔn Danh Ch©u (®ång chñ biªn) (2009), “Kinh nghiÖm c«ng t¸c nh©n sù cña mét sè n­íc”, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 92. Lª Hanh Th«ng (2003), “§æi míi gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho c¸n bé chñ chèt trong hÖ thèng chÝnh trÞ cÊp x· c¸c tØnh khu vùc Nam bé”, LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 93. Lª Quang Th­ëng (2002), “§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o cÊp tØnh, thµnh phè trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë n­íc ta hiÖn nay”, ®Ò tµi cÊp Bé, Ban tæ chøc Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Hµ Néi. 94. §Æng H÷u Toµn (2002), Chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 95. Nguyễn Đình Trãi (2001), Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ giảng dạy lý luận Mác-Lênin ở các Trường Chính trị Tỉnh, Luận án tiến sĩ triết học, HVCTQGHCM, Hà Nội. 96. NguyÔn H÷u Tri (chñ biªn), (2006), “KiÖn toµn vµ ®æi míi tæ chøc bé m¸y cña §¶ng ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô míi”, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 97. Trung t©m båi d­ìng c¸n bé gi¶ng d¹y lý luËn M¸c-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh (2002), Qu¸n triÖt, vËn dông nghÞ quyÕt §¹i héi IX, n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y lý luËn M¸c-Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 98. Trung t©m Biªn so¹n Tõ ®iÓn B¸ch khoa ViÖt Nam (1995), Tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam, tËp 1, Nxb Tõ ®iÓn B¸ch khoa, Hµ Néi. 99. Tõ ®iÓn TriÕt häc (1986), Nxb TiÕn bé, M¸txc¬va. 100. NguyÔn H÷u Vui (2002), “§æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc M¸c - Lªnin ë ViÖt Nam - nh÷ng vÊn ®Ò chung”, ®Ò tµi khoa häc, m· sè KX 10-08, Hµ Néi. 101. Vò Quang Vinh (2002), “T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o”, T¹p chÝ lý luËn chÝnh trÞ, (5). 102. ViÖn nghiªn cøu ph¸t triÓn gi¸o dôc (1998), “Nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa”, Nxb, gi¸o dôc, Hµ Néi. 103. I.V.Xtalin (1977), Nh÷ng vÊn ®Ò cña chñ nghÜa Lªnin, Nxb Sù thËt, Hµ Néi. b. tiÕng lµo 104. Ban Tuyªn huÊn Trung ­¬ng (2003), “Mét sè vÒ c«ng t¸c ChÝnh trÞ - T­ t­ëng cña §NDCM Lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay”, T¹p chÝ céng s¶n, sè 32/12/2003. 105. Ban Tuyªn huÊn Trung ­¬ng (2009), “Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp vÜ ®¹i cña Chñ tÞch Kay Sán Ph«m Vi H¶n”. Nxb Nhµ N­íc. 106. B¸o c¸o cña phßng chuyªn m«n c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh n¨m 2012-2013. 107. Bé ChÝnh trÞ (1995), “NghÞ quyÕt sè 09/BCT ngµy 27/02/1995 vÒ viÖc thµnh lËp Häc viÖn ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh quèc Lµo”. 108. Bé ChÝnh trÞ(2012), “QuyÕt ®Þnh sè: 3/BCT, ngµy 15/2/2012 vÒ viÖc ba x©y ë c¬ së”. 109. Bé gi¸o dôc (2003), “Dù ¸n thùc hiÖn gi¸o dôc quèc d©n v× mäi ng­êi, tõ 2003-2015”, Nxb Gi¸o dôc. 110. Bé gi¸o dôc (2006), “ChiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nghÒ 2006- 2020”, Nxb Gi¸o dôc. 111. Bé gi¸o dôc (2005), “QuyÕt ®Þnh sè: 1188/BGD, ngµy 12/7/2005 vÒ viÖc phª duyÖt sö dông ch­¬ng tr×nhcao cÊp cña HVCT-HCQG Lµo”. 112. Bé gi¸o dôc (2012), “B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc 2011-2012 vµ dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc 2012-2013”. 113. Bun PhÕt Xu Ly V«ng X¾c (1994), “N©ng cao tr×nh ®é t­ duy lý luËn cho c¸n bé §¶ng viªn Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay”, LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 114. Bun kÕt - Kª sán (2003), “N©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña c¸n bé chñ chèt cÊp tØnh n­íc Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay”, LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 115. Bun xît - Th¨m ma v«ng (2004), “X©y dùng ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cÊp huyÖn ë c¸c tØnh phÝa Nam n­íc Céng hµo D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay”, LuËn ¸n tiÕn sÜ lÞch sö, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 116. Bun kh¨m - Xay xa na (2000), “Mét sè vÊn ®Ò ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý trong bé m¸y hµnh chÝnh ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo”, T¹p chÝ A Lun may, (5). 117. Chit Sa Van Thep Yo Thin (2013), “N©ng cao tr×nh ®é lý luËn M¸c - Lªnin cho häc viªn tr­êng ChÝnh trÞ cña Bé An ninh, n­íc CHDCND Lµo hiÖn nay”, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 118. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (1986), V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø IV, Nxb Nhµ n­íc. 119. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (1996), V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø VI, Nxb Nhµ n­íc. 120. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (1997), V¨n kiÖn héi nghÞ vÒ c«ng t¸c chÝnh trÞ - t­ t­ëng toµn quèc lÇn thø III. 121. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (2001), V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø VII, Nxb Nhµ n­íc. 122. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (2006),V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø VIII, Nxb Nhµ n­íc. 123. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (2011),V¨n kiÖn §¹i héi lÇn thø IX, Nxb Nhµ n­íc. 124. §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo (2003), V¨n kiÖn héi nghÞ vÒ c«ng t¸c chÝnh trÞ - t­ t­ëng toµn quèc lÇn thø IV. 125. §en - M­¬ng xiªng (2009), “§¹o ®øc c¸ch m¹ng cña c¸n bé l·nh ®¹o víi sù ph¸t triÓn x· héi theo ®­êng lèi cña §¶ng Nh©n d©n C¸ch m¹ng Lµo”, T¹p chÝ X©y dùng §¶ng, (97). 126. Gi¸m ®èc HVCT-HCQG Lµo (2004), “QuyÕt ®Þnh sè: 176/HVCT- HCQG, ngµy 28/4/2004 vÒ viÖc sö dông ch­¬ng tr×nh lý luËn chÝnh trÞ-Hµnh chÝnh cao cÊp”. 127. Gi¸m ®èc HVCT-HCQG Lµo (2005), “QuyÕt ®Þnh sè: 399/HVCT- HCQG, ngµy 29/7/2005 vÒ viÖc xuÊt b¶n s¸ch gi¸o tr×nh lý luËn chÝnh trÞ-hµnh chÝnh hÖ cao cÊp”. 128. Kay Sán Ph«m Vi H¶n (1979), “TriÖt ®Ó ®­a gi¸o dôc ®i tr­íc mét b­íc”, Bµi ph¸t biÓu t¹i Héi nghÞ Bé ChÝnh trÞ Trung ­¬ng §¶ng, th¸ng 3 n¨m 1979. 129. Kay Sán Ph«m Vi H¶n (1986), “Bµi ph¸t biÓu t¹i Héi nghÞ phèi hîp Trung ­¬ng-Héi ®ång Bé tr­ëng”, Nxb Nhµ n­íc. 130. Kh¨m ph¨n - V«ng pha ch¨n (2010), “Mét sè biÖn ph¸p ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh trÞ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay”, T¹p chÝ X©y dùng §¶ng, (106). 131. Phu th¾c - PhÝt tha nu sán (2007), “Quan ®iÓm cña hai §¶ng, hai Nhµ n­íc ViÖt Nam - Lµo vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé chÝnh trÞ ë Lµo”, T¹p chÝ lÞch sö §¶ng, (12). 132. Quèc héi n­íc CHDCND Lµo (12/2002), LuËt Gi¸o dôc. 133. Si S«m Phu Tha Vi Xay (2010), “N©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ cho c¸n bé tæng côc chÝnh trÞ Bé Quèc phßng n­íc CHDCND Lµo trong giai ®o¹n hiÖn nay”, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 134. Sæm Ph¨n SØ V«ng Xay (2007), “N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho sinh viªn ë tr­êng ®¹i häc c«ng an nh©n d©n Lµo hiÖn nay”, LuËn v¨n th¹c sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. 135. Thñ t­íng chÝnh phñ (1995), “NghÞ ®Þnh sè 59/CP ngµy 29/07/1995 vÒ viÖc thµnh lËp Häc viÖn ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh quèc Lµo”. 136. Thñ t­íng chÝnh phñ (1993), “NghÞ ®Þnh sè 173/CP. Ngµy 11/11/1993, vÒ viÖc x¸c ®Þnh cÊp, bËc cña c¸n bé hµnh chÝnh n­íc CHDCND Lµo”. 137. Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Thñ §« Viªng ch¨n, “B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2012-2013”. 138. Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh tØnh Sa V¨n Na KhÖt, “B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2012-2013”. 139. Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh tØnh Ch¨m Pa S¾c, “B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2012-2013”. 140. Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh tØnh Lu«ng Pha Bang, “B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2012-2013”. 141. Tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh tØnh U §«m Xay, “B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2012-2013”. 142. U senh - PhÕt xa v«ng (2011), “Mét sè vÊn ®Ò vÒ n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ë tØnh U §«m Xay”, T¹p chÝ Lý luËn chÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Lµo, (6). 143. Vi La Ph¨n §u«ng Ma Ny (2006), “Gi¸o dôc thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng víi viÖc kh¾c phôc bÖnh chñ quan duy ý chÝ trong ®éi ngò c¸n bé ë Lµo hiÖn nay”, LuËn ¸n tiÕn sÜ TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, Hµ Néi. Phô lôc 1 B¶ng A1. KÕt qu¶ häc tËp m«n TriÕt häc M¸c-Lªnin cña 321 häc viªn c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo (Khãa 2010 - 2012) Lo¹i Thñ §« Viªng Ch¨n (64 ng­êi) Sa V¨n Na KhÖt (60) Ch¨m Pa S¾c (65) Lu«ng Pha Bang (77) U §«m Xay (55) Giái 22 34,37% 19 31,66% 18 27,69% 15 19,48% 20 36,36% Kh¸ 26 40,63% 23 38,33% 30 46,15% 42 54,54% 22 40% Trung b×nh 16 25% 18 30% 17 26,15% 20 25,97% 13 23,63% B¶ng A2. KÕt qu¶ häc tËp m«n KTCT cña 321 häc viªn c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo (Khãa 2010 - 2012) Lo¹i Thñ §« Viªng Ch¨n (64 ng­êi) Sa V¨n Na KhÖt (60) Ch¨m Pa S¾c (65) Lu«ng Pha Bang (77) U §«m Xay (55) Giái 27 42,18% 16 26,66% 19 29,23% 24 31,16% 15 27,27% Kh¸ 20 31,25% 23 38,33% 32 49,23% 42 54,54% 18 32,72% Trung b×nh 17 26,56% 21 35% 14 21,53% 11 24,28% 22 40% B¶ng A3. KÕt qu¶ häc tËp m«n CNXHKH cña 321 häc viªn c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo ( Khãa 2010 - 2012) Lo¹i Thñ §« Viªng Ch¨n (64 ng­êi) Sa V¨n Na KhÖt (60) Ch¨m Pa S¾c (65) Lu«ng Pha Bang (77) U §«m Xay (55) Giái 24 37,5% 15 25% 20 30,76% 19 24,67% 18 32,72% Kh¸ 26 40,62% 23 38,33% 33 50,76% 37 48,05% 24 43,63% Trung b×nh 14 21,87% 22 36,66% 12 18,46% 21 27,27% 13 23,63% B¶ng A4. Tæng kÕt c¶ 3 m«n cña 321 häc viªn c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo (Khãa 2010 - 2012) M«n KÕt qu¶ häc tËp c¶ 3 m«n Giái Kh¸ Trung b×nh TH MLN 94/321 29,28% 143 44,54% 84 26,16% KTCT 101 31,46% 135 42,05% 85 26,47% CNXHKH 96 29,90% 143 44,54% 82 25,54% Tæng % 30,21 43,71 26,05 phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn (Dµnh cho häc viªn) §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng häc tËp c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin cho häc viªn. Chóng t«i ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “VÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c-Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay”. V× vËy, xin c¸c anh, chÞ vui lßng gióp ®ì chóng t«i phiÕu ®iÒu tra nh­ sau: (Xin vui lßng ®¸nh dÊu P vµo « vu«ng £ phï hîp víi ý kiÕn cña m×nh) C©u 1: Theo c¸c anh, chÞ hÖ thèng c¸c m«n häc ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo, bé m«n M¸c-Lªnin cã vÞ trÝ nh­ thÕ nµo? £ Quan träng nhÊt £ Nh­ c¸c m«n kh¸c £ Kh«ng quan träng C©u 2: Häc tèt c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin sÏ gióp ta tù tin, v÷ng vµng h¬n trong sù nghiÖp cña m×nh. Cã ®óng kh«ng? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 3: Häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin thÊy trõu t­ëng, kh« khan vµ thiÕu sinh ®éng, cã ®óng nh­ vËy kh«ng? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 4: C¸c anh, chÞ cã thÊy hµi lßng, høng thó khi nghe gi¶ng viªn gi¶ng c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin kh«ng? £ Cã £ B×nh th­êng £ Kh«ng C©u 5: Anh, chÞ tù nh×n thÊy m×nh thiÕu nhiÖt t×nh vµ niÒm tin ®èi víi c¸c kiÕn thøc cña m«n häc Mac-Lªnin ph¶i kh«ng? £ Cã £ B×nh th­êng £ Kh«ng C©u 6: Ngoµi viÖc häc tèt, theo anh, chÞ cã ®óng häc viªn cÇn ph¶i tÝch cùc, tù gi¸c tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi ®Ó häc hái rÌn luyÖn m×nh kh«ng? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 7: Anh, chÞ cã hay quan t©m vµ bµn luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc kh«ng? £ Kh«ng £ ThØnh tho¶ng £ Th­êng xuyªn C©u 8: Anh, chÞ cho r»ng häc viªn nªn quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c h¬n lµ thêi sù vµ chÝnh trÞ ph¶i kh«ng? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 9: Trong häc tËp c¸c m«n häc M¸c-Lªnin ng­êi ®­îc ®iÓm cao ch­a h¼n ®· lµ ng­êi cã kiÕn thøc s©u vµ v÷ng vµng. Theo anh, chÞ ®iÒu ®ã cã ®óng kh«ng? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 10: Trong häc tËp c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin, anh, chÞ chØ lµm sao ®Ó kh«ng thi l¹i. Cã ®óng vËy kh«ng? £ §óng £ §«i khi ®óng £ Kh«ng ®óng C©u 11: NÕu ph¶i thi l¹i c¸c m«n M¸c-Lªnin th× ®©u lµ lý do chÝnh £ L­êi häc £ Häc sai ph­¬ng ph¸p £ Do gi¶ng viªn C©u 12: C¸c anh, chÞ cã bao giê nghØ häc c¸c m«n M¸c-Lªnin kh«ng? £ Th­êng xuyªn £ Ýt khi £ Kh«ng bao giê C©u 13: Theo anh, chÞ nªn bè trÝ líp häc víi sè l­îng häc viªn nh­ thÕ nµo cho phï hîp? £ 30 sinh viªn £ 31 ®Õn 50 £ 51 sinh viªn trë lªn C©u 14: Anh, chÞ cã kiÕn nghÞ g× vÒ néi dung ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc M¸c-Lªnin mµ b¹n ®· ®­îc häc £ Qu¸ dµi £ Phï hîp £ Ng¾n C©u 15: Theo anh, chÞ gi¸o tr×nh c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin hiÖn nay cÇn: £ Biªn so¹n phï hîp víi ®èi t­îng £ Biªn so¹n cho tõng chuyªn ngµnh nhiÒu h¬n n÷a £ Biªn so¹n chuÈn quèc gia C©u 16: Theo anh, chÞ ®a sè häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay, häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin nh­ thÕ nµo? £ TÝch cùc chñ ®éng £ TÝch cùc nh­ng ch­a chñ ®éng £ Kh«ng tÝch cùc, thiÕu chñ ®éng C©u 17: Anh, chÞ cã s­u tÇm ®äc thªm tµi liÖu vµ c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng ®Ó hiÓu s©u vµ réng h¬n kiÕn thøc trong bµi gi¶ng vµ trong gi¸o tr×nh kh«ng? £ Th­êng xuyªn £ §«i khi £ Kh«ng bao giê C©u 18: Theo c¸c anh, chÞ, nh÷ng hiÖn t­îng sau ®©y biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo trong häc viªn ë líp cña anh, chÞ khi häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin: a. Lê lµ trong häc tËp: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã b. Kh«ng cã môc tiªu vµ kÕ ho¹ch râ rµng: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã c. L­êi biÕng, Ýt tù gi¸c cè g¾ng: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã d. Gian lËn trong thi cö: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã ®. Bá häc kh«ng lý do: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã e. Nãi chuyÖn riªng, lµm viÖc riªng trong giê häc: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã f. Cã ®iÓm cao trong thi cö:£ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã g. §Ó häc tËp tèt c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin, c¸c anh, chÞ cã nguyÖn väng g×? ................................................................................................................... ................................................................................................................... Xin anh, chÞ cho vui lßng biÕt thªm, anh, chÞ lµ häc viªn líp...........n¨m thø..........Tuæi..............D©n téc..............T«n gi¸o..............Giíi tÝnh........... Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! phiÕu tr­ng cÇu ý kiÕn (Dµnh cho gi¶ng viªn) §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng häc tËp c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin cho häc viªn. Chóng t«i ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “VÊn ®Ò gi¸o dôc lý luËn M¸c-Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay”. V× vËy, xin thÇy c« vui lßng tr¶ lêi gióp chóng t«i phiÕu ®iÒu tra nh­ sau: (Xin vui lßng ®¸nh dÊu P vµo « vu«ng £ phï hîp víi ý kiÕn cña m×nh) C©u 1: Cã thÓ ®¸nh gi¸ chung lµ ®a sè häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay ham häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 2: Trong n¨m häc võa qua, sè häc viªn tù gi¸c vµ cè g¾ng häc nh÷ng m«n häc nµy lµ: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt C©u 3: Theo ®ång chÝ, cã thÓ nãi: NhiÒu häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin? £ §óng £ Ph©n v©n £ Kh«ng ®óng C©u 4: Nh÷ng hiÖn t­îng sau ®©y biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo trong häc viªn hiÖn nay khi häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin: a. Lê lµ trong häc tËp: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã b. Gian lËn trong thi cö: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã c. Bá häc kh«ng lý do: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã d. Nãi chuyÖn riªng trong giê häc: £ NhiÒu £ T­¬ng ®èi nhiÒu £ Ýt £ Kh«ng cã C©u 5: Xin ®ång chÝ cho biÕt møc ®é ¸p dông vµ hiÖu qu¶ thùc tÕ c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin. a. Møc ®é thuyÕt tr×nh: £ Th­êng xuyªn £ ThØnh tho¶ng £ Ch­a bao giê b. Møc ®é th¶o luËn nhãm: £ Th­êng xuyªn £ ThØnh tho¶ng £ Ch­a bao giê c. Møc ®é nªu vÊn ®Ò: £ Th­êng xuyªn £ ThØnh tho¶ng £ Ch­a bao giê d. HiÖu qu¶ thuyÕt tr×nh: £ Cao £ Trung b×nh £ ThÊp ®. HiÖu qu¶ th¶o luËn nhãm: £ Cao £Trung b×nh £ ThÊp e. HiÖu qu¶ nªu vÊn ®Ò: £ Cao £ Trung b×nh £ ThÊp C©u 6: §ång chÝ th­êng sö dông ph­¬ng tiÖn nµo ®Ó d¹y häc d­íi ®©y: £ B¶ng phÊn £ §Ìn chiÕu h¾t £ HÖ thèng VIDEO £ M¸y chiÕu kü thuËt sè £ Ph­¬ng tiÖn kh¸c C©u 7: Theo ®ång chÝ, ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn bé m«n nµy cÇn ®­îc båi d­ìng thªm nh÷ng kiÕn thøc nµo d­íi ®©y: £ KiÕn thøc lý luËn chÝnh trÞ £ KiÕn thøc chuyªn m«n £ KiÕn thøc x· héi £ Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc C©u 8: Theo ®ång chÝ c¸c nh©n tè d­íi ®©y ®ang ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin. a. N¹n tham nhòng: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng b. TÖ quan liªu: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng c. T×nh tr¹ng thiÕu kû c­¬ng:£ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng d. T×nh tr¹ng ph©n hãa giµu nghÌo: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng ®. Chñ nghÜa c¸ nh©n, Ých kû, thùc dông: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng e. Kû luËt §¶ng kh«ng nghiªm: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng f. Tr× trÖ, tiªu cùc trong tæ chøc c¸n bé: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng g. T×nh tr¹ng l·nh ®¹o kh«ng g­¬ng mÉu: £ Kh«ng ¶nh h­ëng £ Ch­a nghiªm träng £ Nghiªm träng £ RÊt nghiªm träng C©u 9: Theo ®ång chÝ ph­¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt cña c¸c tr­êng cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cho gi¶ng viªn lµ: £ Tèt £ §Çy ®ñ £ ThiÕu £ Kh«ng cã C©u 10: Theo ®ång chÝ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi GV M¸c-Lªnin: £ §Çy ®ñ £ ThiÕu £ Kh«ng ®Çy ®ñ C©u 11: §èi víi c«ng viÖc chuyªn m«n ®ång chÝ thÊy: £ B×nh th­êng £ Kh«ng yªn t©m £ Muèn thay ®æi C©u 12:Xin ®ång chÝ vui lßng cho biÕt ®«i chót vÒ b¹n th©n: - Tuæi: £ D­íi 30 £ Tõ 31-40 £ Tõ 41-50 £ Trªn 51 £ §¶ng viªn £ §oµn viªn £ Nam £ N÷ §ång chÝ thuéc d©n téc ..........................T×nh ®é häc vÊn........................ §êi sèng cña gia ®×nh hiÖn nay: £ Khã kh¨n £ T¹m æn £ Tèt C©u 13: Theo ®ång chÝ, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ gi¸o dôc lý luËn M¸c-Lªnin cho häc viªn hÖ cao cÊp ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p g×? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! phô lôc 2 B¶ng 1. KÕt qu¶ xö lý sè liÖu tr­ng cÇu ý kiÕn häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo vÒ d¹y vµ häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin trªn tæng sè 321 häc viªn Néi dung c©u hái Ph­¬ng ¸n tr¶ lêi Sè ý kiÕn Tû lÖ % C©u 1: Theo c¸c anh, chÞ hÖ thèng c¸c m«n häc ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo, bé m«n M¸c-Lªnin cã vÞ trÝ nh­ thÕ nµo? - Quan träng nhÊt - Nh­ c¸c m«n kh¸c - Kh«ng quan träng 239 82 0 74,46 25,54 0 C©u 2: Häc tèt c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin sÏ gióp ta tù tin, v÷ng vµng h¬n trong sù nghiÖp cña m×nh. Cã ®óng kh«ng? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 249 58 14 77,57 18,06 4,36 C©u 3: Häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin thÊy trõu t­ëng, kh« khan vµ thiÕu sinh ®éng, cã ®óng nh­ vËy kh«ng? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 89 137 95 27,72 42,67 29,59 C©u 4: C¸c anh, chÞ cã thÊy hµi lßng, høng thó khi nghe gi¶ng viªn gi¶ng c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin kh«ng? - Cã - B×nh th­êng - Kh«ng 216 88 17 67,28 27,41 5,29 C©u 5: Anh, chÞ tù nh×n thÊy m×nh thiÕu nhiÖt t×nh vµ niÒm tin ®èi víi c¸c kiÕn thøc cña m«n häc Mac-Lªnin ph¶i kh«ng? - §óng - §«i khi ®óng - Kh«ng ®óng 33 75 213 10,28 23,36 66,36 C©u 6: Ngoµi viÖc häc tèt, theo anh, chÞ cã ®óng häc viªn cÇn ph¶i tÝch cùc, tù gi¸c tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi ®Ó häc hái rÌn luyÖn m×nh kh«ng? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 235 37 49 73,21 11,53 15,26 C©u 7: Anh, chÞ cã hay quan t©m vµ bµn luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc kh«ng? - Kh«ng - ThØnh tho¶ng - Th­êng xuyªn 25 139 157 7,78 43,30 48,90 C©u 8: Anh, chÞ cho r»ng häc viªn nªn quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c h¬n lµ thêi sù vµ chÝnh trÞ ph¶i kh«ng? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 43 130 148 13,40 40,50 46,10 C©u 9: Trong häc tËp c¸c m«n häc M¸c-Lªnin ng­êi ®­îc ®iÓm cao ch­a h¼n ®· lµ ng­êi cã kiÕn thøc s©u vµ v÷ng vµng. Theo anh, chÞ ®iÒu ®ã cã ®óng kh«ng? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 181 114 26 56,39 35,52 8,09 C©u 10: Trong häc tËp c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin, anh, chÞ chØ lµm sao ®Ó kh«ng thi l¹i. Cã ®óng vËy kh«ng? - §óng - §«i khi ®óng - Kh«ng ®óng 20 127 174 6,23 39,57 54,20 C©u 11: NÕu ph¶i thi l¹i c¸c m«n M¸c-Lªnin th× ®©u lµ lý do chÝnh? - L­êi häc - Häc sai ph­¬ng ph¸p Do gi¶ng viªn 45 224 52 14,01 69,79 16,20 C©u 12: C¸c anh, chÞ cã bao giê nghØ häc c¸c m«n M¸c-Lªnin kh«ng? Do gØng viªn - Th­êng xuyªn - Ýt khi - Ch­a bao giê 0 42 279 0 13,08 86,92 C©u 13: Theo anh, chÞ nªn bè trÝ líp häc víi sè l­îng häc viªn nh­ thÕ nµo cho phï hîp? - 30 sinh viªn - 31 ®Õn 50 - 51 häc viªn trë lªn 219 92 10 68,22 28,66 3,11 C©u 14: Anh, chÞ cã kiÕn nghÞ g× vÒ néi dung ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc M¸c-Lªnin mµ b¹n ®· ®­îc häc - Qu¸ dµi - Phï hîp - Ng¾n 177 111 33 45,19 34,57 10,28 C©u 15: Theo anh, chÞ gi¸o tr×nh c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin hiÖn nay cÇn: - Biªn so¹n phï hîp víi ®èi t­îng 63 19,62 - Biªn so¹n cho tõng chuyªn ngµnh nhiÒu h¬n n÷a 98 30,52 - Biªn so¹n gi¸o tr×nh míi chuÈn quèc gia 160 49,84 C©u 16: Theo anh, chÞ ®a sè häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay, häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin nh­ thÕ nµo? - TÝch cùc chñ ®éng 175 54,51 - TÝch cùc nh­ng ch­a chñ ®éng 138 43 - Kh«ng tÝch cùc, thiÕu chñ ®éng 8 2,49 C©u 17: Anh, chÞ cã s­u tÇm ®äc thªm tµi liÖu vµ c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng ®Ó hiÓu s©u vµ réng h¬n kiÕn thøc trong bµi gi¶ng vµ trong gi¸o tr×nh kh«ng? - Th­êng xuyªn - §«i khi - Ch­a bao giê 178 114 29 55,45 35,51 9,03 C©u 18: Theo c¸c anh, chÞ, nh÷ng hiÖn t­îng sau ®©y biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo trong häc viªn ë líp cña anh, chÞ khi häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin: a. Lê lµ trong häc tËp: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 5 20 43 253 1,56 6,23 13,39 78,82 b. Kh«ng cã môc tiªu vµ kÕ ho¹ch râ rµng: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 18 46 170 87 5,61 14,33 52,96 27,10 c. L­êi biÕng, Ýt tù gi¸c cè g¾ng: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 4 23 210 84 1,25 7,16 65,42 26,17 d. Gian lËn trong thi cö: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 62 52 110 97 19,31 16,20 34,26 30,22 ®. Bá häc kh«ng lý do: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 15 56 88 162 4,67 17,45 27,41 50,47 e. Nãi chuyÖn riªng, lµm viÖc riªng trong giê häc: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 21 52 97 151 6,54 16,20 30,22 47,04 g. Cã ®iÓm cao trong thi cö: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt - Kh«ng cã 87 89 126 19 27,10 27,73 39,25 5,92 B¶ng 2. KÕt qu¶ xö lý sè liÖu tr­ng cÇu ý kiÕn gi¶ng viªn M¸c-Lªnin ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo vÒ d¹y vµ häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin (93 gi¶ng viªn) Néi dung c©u hái Ph­¬ng ¸n tr¶ lêi Tû lÖ % C©u 1: Cã thÓ ®¸nh gi¸ chung lµ ®a sè häc viªn ë c¸c tr­êng ChÝnh trÞ vµ Hµnh chÝnh Lµo hiÖn nay ham häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 52,68 43,01 4,30 C©u 2: Trong n¨m häc võa qua, sè häc viªn tù gi¸c vµ cè g¾ng häc nh÷ng m«n häc nµy lµ: - NhiÒu - T­¬ng ®èi nhiÒu - Ýt 51,62 48,38 0 C©u 3: Theo ®ång chÝ, cã thÓ nãi: NhiÒu häc viªn hiÖn nay thiÕu hiÓu biÕt vÒ c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin? - §óng - Ph©n v©n - Kh«ng ®óng 23,66 7,53 68,81 C©u 4: Xin ®ång chÝ cho biÕt møc ®é ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin. - ThuyÕt tr×nh - Th¶o luËn nhãm - Nªu vÊn ®Ò 100 47,34 38,15 C©u 5: Møc ®é sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc - B¶ng phÊn - §Ìn chiÕu h¾t - HÖ thèng VIDEO - M¸y chiÕu kü thuËt sè - Ph­¬ng tiÖn kh¸c 100 35,34 0 15,54 14,23 C©u 6: §Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn bé m«n nµy cÇn ®­îc båi d­ìng thªm nh÷ng kiÕn thøc nµo: - KiÕn thøc lý luËn chÝnh trÞ 85,13 - KiÕn thøc chuyªn m«n 100 - KiÕn thøc x· héi 83,31 - Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc 88,38 C©u 7: Theo ®ång chÝ c¸c nh©n tè bªn ®ang ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc c¸c m«n khoa häc M¸c-Lªnin. - N¹n tham nhòng 40,23 - TÖ quan liªu 54,56 - T×nh tr¹ng thiÕu kû c­¬ng 60,30 - T×nh tr¹ng ph©n hãa giµu nghÌo 57,43 - Chñ nghÜa c¸ nh©n, Ých kû, thùc dông 66,33 - Kû luËt §¶ng kh«ng nghiªm 74,47 - Tr× trÖ, tiªu cùc trong tæ chøc c¸n bé 47,65 - T×nh tr¹ng l·nh ®¹o kh«ng g­¬ng mÉu 78,24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docvan_de_giao_duc_ly_luan_mac_lenin_cho_hoc_vien_he_cao_cap_o.doc
  • docTom tatMOUNMANIVONG - K26.doc
  • docxTrang thong tin sai kham.docx
Tài liệu liên quan