Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Báo cáo ĐTM - DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC MỤC LỤC 3 Mở đầu 4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 5 1.1. Khái quát chung 5 1.2. Nội dung của dự án 6 1.2.1. Sản phẩm và thị trường 6 1.2.2. Công nghệ và máy móc thiết bị 7 1.2.3. Địa điểm mặt bằng 7 1.2.4. Tiến độ thực hiện dự án 7 1.2.5. Máy móc và thiết bị 7 1.2.6. Nhu cầu lao động 8 1.2.7. Nhu cầu nguyên liệu 9 1.2.8. Nhu cầu

pdf50 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 397 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñieän, nöôùc 9 CHÖÔNG 2: NGUOÀN OÂ NHIEÃM VAØ TAÛI LÖÔÏNG OÂ NHIEÃM 10 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 10 2.1.1. Noäi dung vaø quy moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn 10 2.1.2. Nguoàn oâ nhieãm chính 10 2.1.3. Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng 11 2.1.4. Tai naïn lao ñoäng 12 2.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn 13 2.2.1. Xaùc ñònh caùc nguoàn oâ nhieãm 13 2.2.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí 13 2.2.3. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc 16 2.2.4. Nguoàn gaây oâ nhieãm do nhieät ñoä – ñoä aåm 17 2.2.5. Tieáng oàn vaø rung 18 2.2.6. Chaát thaûi raén 18 2.2.7. Khaû naêng gaây chaùy noå 19 2.3. Ñaùnh giaù taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn 19 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 2.3.1. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc 19 2.3.2. Taùc ñoäng cuûa chaát thaûi raén 20 2.3.3. Taùc ñoäng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng khí 20 2.3.4. Taùc ñoäng do tieáng oàn vaø rung 21 2.3.5. Taùc ñoäng leân caùc daïng taøi nguyeân moâi tröôøng khaùc 21 CHÖÔNG 3: CAÙC BIEÄN PHAÙP TOÅNG HÔÏP KHAÉC PHUÏC CAÙC TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN 23 3.1. Giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 23 3.1.1. Caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng & söùc khoeû coäng ñoàng 23 3.1.2. Bieän phaùp kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong giai ñoaïn xaây döïng cô baûn 24 3.2. Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa döï aùn 25 3.2.1. Caùc bieän phaùp xöû lyù khí thaûi 25 3.2.2. Bieän phaùp kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng nöôùc 27 3.2.3. Bieän phaùp haïn cheá tieáng oàn, rung 34 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 3.2.4. Vaán ñeà xöû lyù chaát thaûi raén 34 3.2.5. Vaán ñeà veä sinh coâng nghieäp vaø an toaøn lao ñoäng 34 CHÖÔNG 4: GIAÙM SAÙT CHAÁT LÖÔÏNG MOÂI TRÖÔØNG 36 4.1. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí 36 4.2. Giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng nöôùc 36 CHÖÔNG 5: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 40 5.1. Keát luaän 40 5.2. Kieán nghò 40 PHUÏ LUÏC VAØ HÌNH AÛNH 41 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC MÔÛ ÑAÀU Theo Nghò ñònh soá 175/CP, ngaøy 18/10/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà Höôùng daãn thi haønh luaät Baûo veä moâi tröôøng, nhaèm taêng cöôøng coâng taùc baûo veä moâi tröôøng treân toaøn laõnh thoå; Theo thoâng tö soá 490/1998/TT-BKHCNMT ngaøy 29 thaùng 4 naêm 1998 cuûa Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn laäp vaø thaåm ñònh Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö; Caùc döï aùn naèm trong khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñaõ ñöôïc quyeát ñònh pheâ chuaån baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø nhöõng döï aùn khoâng thuoäc danh muïc ôû phuï luïc I (khoâng coù tieàm naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng treân dieän roäng, khoâng deã gaây ra söï coá moâi tröôøng, khoù khoáng cheá vaø khoù xaùc ñònh caùc chæ tieâu oâ nhieãm) seõ ñöôïc ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. Theo noäi dung ôû phuï luïc III, baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng naøy coù noäi dung nhö sau: • Moâ taû ñòa ñieåm trieån khai caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn; Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • Toùm taét coâng ngheä saûn xuaát (toång voán ñaàu tö, nguyeân nhieân lieäu, coâng suaát, daây chuyeàn saûn xuaát,); • Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm (khí thaûi, nöôùc thaûi, raùc thaûi, caùc söï coá); • Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm (khí, nöôùc, raén vaø phöông aùn phoøng choáng öùng cöùu); • Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng; • Cam keát ñaûm baûo ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 1.1. KHAÙI QUAÙT CHUNG • Teân döï aùn : Xaây döïng nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc • Ñòa ñieåm : Khu coâng nghieäp Baøu Xeùo xaõ Soâng Traàu huyeän Thoáng Nhaát tænh Ñoàng Nai. • Dieän tích maët baèng : 27.941 m 2. • Hình thöùc ñaàu tö : 100% voán trong nöôùc • Chuû ñaàu tö: Coâng Ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU − Ñaïi dieän chuû ñaàu tö: OÂng − Chöùc vuï: Giaùm ñoác. − Soá CMND 2700123512 caáp ngaøy 20/8/1986 taïi Coâng an tænh Ñoàng Nai. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC − Truï sôû chính: 40/10 Khu phoá 9 P. Tam Hieäp Thaønh phoá Bieân Hoaø Ñoàng Nai. Ñieän thoaïi: 061.814.570 Fax: 061.811677 − Giaáy pheùp thaønh laäp coâng ty: soá 0390.ÑN.GP/TLÑN do UBND tænh Ñoàng Nai caáp ngaøy 24/06/1999 − Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 071098 do Sôû KHÑT Ñoàng Nai caáp ngaøy 29/6/1999 • Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa Döï aùn: 50 naêm • Voán ñaàu tö: − Toång voán ñaåu tö döï kieán : 1.000.000 USD. + Voán coá ñònh :300.000 USD.  Nhaø xöôûng, vaên phoøng :5.000 m 2, trò giaù 100.000 USD.  Maùy moùc, thieát bò :150.000 USD.  Vaên phoøng :300 m 2, trò giaù 25.000 USD.  Voán coá ñònh khaùc :25.000 USD + Voán löu ñoäng : 700.000 USD − Nguoàn voán: + Toång nguoàn voán 1.000.000 USD, trong ñoù: + Voán phaùp ñònh 300.000 USD. 1.2. NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA DÖÏ AÙN 1.2.1. Saûn phaåm vaø thò tröôøng • Saûn phaåm: Saûn phaåm chính cuûa Coâng ty laø: - Caùc loaïi saûn phaåm cho heo töø taäp aên ñeán xuaát baùn Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC - Caùc loaïi thöïc phaåm cho gia caàm nhö gaø, vòt, cuùt - Caùc loaïi thöïc phaåm cho toâm, caù - Caùc thöïc phaåm cho boø thòt, boø söõa • Thò tröôøng: - Giai ñoaïn tröôùc maét phuïc vuï cho nhu caàu trong nöôùc - Töøng böôùc xuaát khaåu tôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Döï kieán coâng suaát hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy nhö sau: Baûng 1.1. Coâng suaát hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy Saûn phaåm Naêm thöù nhaát Naêm saûn xuaát oån ñònh Soá löôïng Öôùc giaù Thaønh tieàn Soá löôïng Öôùc giaù Thaønh tieàn 1. SP gia 30.000 180 5.400.000 100.000 180 18.000.000 suùc 20.000 230 4.600.000 50.000 230 11.500.000 2. SP gia caàm 10.000 600 6.000.000 3. SP thuyû saûn 10.000.000 30.500.000 1.2.2. Coâng ngheä saûn xuaát vaø maùy moùc thieát bò • Coâng ngheä saûn xuaát: Qui trình coâng ngheä chuû yeáu nhö sau: Nguyeân lieäu →→→ Saáy, xay saùt →→→ Phoái troän →→→ Thaønh phaåm →→→ Ñoùng bao 1.2.3. Ñòa ñieåm maët baèng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC - Ñòa ñieåm maët baèng: nhaø maùy naèm trong khu coâng nghieäp Baøu Xeùo xaõ Soâng Traàu huyeän Thoáng Nhaát tænh Ñoàng Nai. - Dieän tích maët baèng: 27.941 m 2. 1.2.4. Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn Tieán ñoä thöïc hieän döï aùn (keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy pheùp ñaàu tö) seõ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình döôùi ñaây cho naêm thöù nhaát, caùc naêm sau seõ tieáp tuïc hoaøn thieän ñeå ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh. Baûng 1.2. Caùc haïng muïc coâng trình cuûa nhaø maùy Teân haïng muïc Ñôn vò Quy moâ Ñôn giaù Thaønh tieàn 1. Töôøng raøo M 800 15 12.000 2. Nhaø xöôûng M2 5.000 20 100.000 3. Vaên phoøng M2 300 80 24.000 - Khôûi coâng xaây döïng döï aùn: 3/2003 - Laép ñaët thieát bò: 8/2004 - Vaän haønh thöû: 10/2004 - Saûn xuaát chính thöùc: 1/2005 1.2.5. Maùy moùc thieát bò Maùy moùc thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 1.3. Danh muïc maùy moùc thieát bò cuûa nhaø maùy Teân thieát bò Nöôùc sx Ñaëc tính kyõ thuaät Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC tieàn Maùy eùp Haø Lan Eùp vieân thaønh 01 150.000 150.000 phaåm Vieät Nam 02 1.500 1.500 Troän thaønh phaåm Vieät Nam 03 1.000 boät 1.000 Haøn Quoác Xay nguyeân lieäu 04 15.000 15.000 Maùy troän Vieät Nam 01 20.000 Chuyeân chôû 20.000 Maùy xay - 05 500 Caân haøng 500 Vaän Vieät Nam 01 30.000 Vaên phoøng 30.000 Vieät Nam 01 10.000 Saáy nguyeân lieäu 10.000 2 taán/h Caân xe Maùy vi tính Maùy saáy Noài hôi 1.2.6. Nhu caàu lao ñoäng Nhu caàu lao ñoäng cuûa Döï aùn döï kieán khi ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh nhö sau: Baûng 1.4. Nhu caàu lao ñoäng cuûa nhaø maùy Loaïi lao ñoäng Ngöôøi Vieät Ngöôøi nöôùc Toång coäng Nam ngoaøi Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Caùn boä quûan lyù 10 10 Nhaân vieân kyõ thuaät 15 1 16 Coâng nhaân laønh ngheà 100 100 Coâng nhaân ñôn giaûn 120 120 Nhaân vieân vaên phoøng 60 60 Toång: 305 01 306 Nhö vaäy khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh, toång soá lao ñoäng caàn thieát laø 306 ngöôøi. 1.2.7. Nhu caàu nguyeân lieäu Nhu caàu nguyeân lieäu cho naêm saûn xuaát oån ñònh ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Baûng 1.5. Nhu caàu nguyeân lieäu cuûa nhaø maùy Danh muïc Naêm thöù nhaát (taán) 2004 Naêm oån ñònh * Nhaäp khaåu: - Baõ ñaäu naønh 15.000 230 3.450.000 Gaáp ñoâi Gaáp ñoâi naêm thöù naêm thöù - Thuoác thuù y 200 2.000 400.000 nhaát hai * Trong nöôùc - Baép 10.000 130 1.300.000 - Caùm 5.000 120 600.000 - Taám 5.000 150 750.000 - Mì laùt 10.000 80 800.000 - Boät caù 5.000 400 2.000.000 Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 1.2.8. Nhu caàu nhieân lieäu, ñieän, nöôùc Nhu caàu söû duïng ñieän, nöôùc cho theo baûng sau: Baûng 1.6. Nhu caàu ñieän, nöôùc cuûa nhaø maùy Teân goïi Nguoàn cung Naêm thöù nhaát Naêm thöù Naêm oån caáp 2 ñònh Khoái löôïng Giaù trò Ñieän Vieât Nam 1.000.000KW 60.000 Gaáp ñoâi Gaáp ñoäi naêm thöù naêm thöù 3 Nöôùc Khoan gieáng 22 m /ngaøy - nhaát hai ngaàm Vieät Nam 240 lít/ngaøy - Daàu FO Naêm ñi vaøo saûn xuaát oån ñònh nhu caàu ñieän öôùc tính 4.000.000 KW. Nhu caàu nöùôùc duøng cho sinh hoaït öôùc tính 22 m 3/ngaøy, ñeâm. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC CHÖÔNG 2 NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM VAØ TAÛI LÖÔÏNG Treân cô sôû phaân tích qui trình coâng ngheä saûn xuaát cuûa Coâng ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU, coù theå xaùc ñònh caùc nguoàn gaây oâ nhieãm chính vaø taûi löôïng oâ nhieãm khi Döï aùn hoaït ñoäng oån ñònh nhö sau: 2.1. GIAI ÑOAÏN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN CUÛA DÖÏ AÙN 2.1.1. Noäi dung vaø qui moâ xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình Vôùi dieän tích toång maët baèng laø 27.941m 2, caùc coâng vieäc xaây döïng cô baûn taïi Nhaø maùy cheá bieán thöùc aên gia suùc cuûa Coâng Ty TNHH ÑOÀNG NAI LONG CHAÂU bao goàm : - Xaây döïng nhaø xöôûng saûn xuaát - Xaây döïng heä thoáng ñöôøng giao thoâng noäi boä - Xaây döïng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc cho toaøn nhaø maùy - Xaây döïng heä thoáng caáp ñieän vaø thoâng tin lieân laïc; - Xaây döïng coång chính, töôøng raøo - Laép ñaët maùy moùc, thieát bò Theo keá hoaïch döï kieán thì caùc coâng taùc keå treân seõ tieán haønh xen keõ nhau vaø keát hôïp song song cuøng luùc moät soá coâng vieäc nhö thi coâng caùc haïng muïc coâng trình lieân keát: ñöôøng noäi boä - heä thoáng caáp thoaùt nöôùc - heä thoáng ñieän v.v 2.1.2 Caùc nguoàn gaây ra oâ nhieãm chính Caùc nguoàn gaây ra oâ nhieãm chính trong quaù trình xaây döïng cô baûn döï aùn coù theå toùm löôïc nhö sau : - OÂ nhieãm do buïi ñaát, ñaù (chuû yeáu töø khaâu ñaøo ñaát moùng coâng trình, vaän chuyeån ñaát caùt ñaù trong phaïm vi thi coâng, taäp keát vaät lieäu v.v.) coù theå gaây ra caùc taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng vaø leân moâi tröôøng xung quanh (daân cö, heä ñoäng thöïc vaät); Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC - OÂ nhieãm nhieät : töø böùc xaï nhieät maët trôøi, töø caùc quaù trình thi coâng coù gia nhieät töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø maùy moùc thi coâng nhaát laø khi trôøi noùng böùc. Caùc oâ nhieãm naøy chuû yeáu seõ taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc taïi coâng tröôøng; - OÂ nhieãm do khí thaûi ra töø caùc phöông tieän vaän taûi, phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng. Ñaây chuû yeáu laø caùc loaïi khí thaûi ra töø caùc ñoäng cô maùy moùc. Loaïi oâ nhieãm naøy thöôøng khoâng lôùn do phaân taùn vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng roäng, thoaùng vaø trong thôøi gian ngaén. - OÂ nhieãm do nöôùc thaûi ra töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng, töø vieäc giaûi nhieät maùy moùc thieát bò hoaëc töø caùc khu vöïc toàn tröõ nhieân lieäu, vaät lieäu xaây döïng. Loaïi oâ nhieãm naøy cuõng thöôøng nhoû, ít quan troïng; - Caùc aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng do vieäc taäp keát coâng nhaân, taäp keát maùy moùc thieát bò nhö ñaõ moâ taû ôû phaàn tröôùc; - OÂ nhieãm veà tieáng oàn cuûa caùc phöông tieän vaø maùy moùc thi coâng caùc haïng muïc coâng trình neâu treân. Loaïi oâ nhieãm naøy seõ coù möùc ñoä naëng trong giai ñoaïn caùc phöông tieän maùy moùc söû duïng nhieàu, hoaït ñoäng lieân tuïc. - Vaán ñeà an toaøn lao ñoäng, an toaøn chaùy noå trong giai ñoaïn naøy caàn phaûi ñöôïc coi troïng. 2.1.3 Caùc taùc ñoäng ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng Caùc taùc ñoäng ñieån hình trong giai ñoaïn naøy ñöôïc moâ taû vaø ñaùnh giaù moät caùch toång quaùt thoâng qua caùc yeáu toá gaây oâ nhieãm nhö sau: • Taùc ñoäng do oâ nhieãm buïi Buïi phaùt sinh trong quaù trình thi coâng xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình cuûa döï aùn tröôùc tieân seõ aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. Möùc ñoä taùc haïi ñoái vôùi söùc khoeû tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä oâ nhieãm buïi thöïc söï vaø thôøi gian tieáp xuùc cuûa ngöôøi coâng nhaân ñoái vôùi caùc nguoàn buïi. Ñoái vôùi coäng ñoàng daân cö beân ngoaøi khuoân vieân döï aùn, oâ nhieãm buïi do thi coâng thöôøng chæ aûnh höôûng ñeán nhöõng khu vöïc döôùi höôùng gioù chuû ñaïo. Tính chaát taùc ñoäng cuõng gioáng nhö treân nhöng möùc ñoä taùc ñoäng khoâng cao do cöï ly phaùt taùn buïi khaù xa vaø nguoàn phaùt ñöôïc che chaén. Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Moâi tröôøng bò oâ nhieãm buïi seõ coù khaû naêng keùo theo oâ nhieãm nguoàn nöôùc söû duïng cuûa nhaân daân vaø töø ñoù gaây ra caùc aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi. • Taùc ñoäng do tieáng oàn thi coâng Tieáng oàn phaùt ra do caùc maùy moùc vaø phöông tieän thi coâng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñoái vôùi con ngöôøi vaø ñoäng vaät nuoâi trong vuøng chòu aûnh höôûng cuûa nguoàn phaùt. Nhoùm ñoái töôïng chòu taùc ñoäng cuûa tieáng oàn thi coâng coù theå keå ñeán nhö: - Coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình; - Daân cö vaø xung quanh khu ñaát döï aùn; • Taùc ñoäng do caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân thi coâng coâng trình Trong quaù trình thi coâng, do ñoøi hoûi phaûi taäp trung moät löïc löôïng lao ñoäng töông ñoái lôùn neân neáu döï aùn khoâng boá trí nhöõng khu nhaø veä sinh hôïp lyù thì caùc chaát thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng chung cuûa nhaø maùy: boác muøi hoâi thoái vaø taïo ñieàu kieän cho ruoài muoãi, coân truøng phaùt trieån. Caùc chaát thaûi raén sinh hoaït neáu khoâng coù bieän phaùp thu gom vaø giaûi quyeát hôïp lyù cuõng seõ gaây ra nhöõng taùc ñoäng töông töï nhö treân. • Taùc ñoäng do oâ nhieãm nhieät, oâ nhieãm khí thaûi töø caùc phöông tieän maùy thi coâng Nhìn chung chæ ôû möùc ñoä nheï vaø aûnh höôûng chuû yeáu ñoái vôùi coâng nhaân tröïc tieáp thi coâng coâng trình. • Taùc ñoäng cuûa caùc chaát thaûi raén Caùc loaïi bao bì, pheá lieäu saûn sinh ra trong quaù trình thi coâng, neáu nhö khoâng coù caùc bieän phaùp thu gom, phaân loaïi vaø boá trí nôi taäp trung hôïp lyù cuõng seõ gaây ra nhöõng aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng xung quanh. Vieäc ñeå rôi vaûi ñinh seùt, daây keõm seùt, löôõi cöa leân ñöôøng noäi boä nhaø maùy deã laøm cho ngöôøi qua laïi daãm leân phaûi vaø haäu quaû cuûa noù, tuøy töøng möùc ñoä, coù theå ñöa ñeán beänh uoán Vaùn - moät trong nhöõng caên beänh raát nguy hieåm ñoái vôùi tính maïng con ngöôøi. • Taùc ñoäng ñoái vôùi giao thoâng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC Coù theå seõ laøm gia taêng maät ñoä cuûa caùc phöông tieän giao thoâng, chuyeân chôû nguyeân vaät lieäu xaây döïng, ñieàu ñoäng theâm maùy moùc thieát bò, taäp keát theâm coâng nhaân,... Neáu khoâng coù söï keát hôïp haøi hoøa vaø vieäc saép xeáp cuõng nhö quaûn lyù khoa hoïc thì caùc coâng ñoaïn seõ gaây ra aûnh höôûng laãn nhau vaø ít nhieàu seõ gaây ra caùc aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng. Löu löôïng xe coä daãn ñeán khu vöïc seõ taêng leân moät caùch ñaùng keå, töø ñoù seõ gia taêng theâm buïi baëm, tieáng oàn, caùc oâ nhieãm nhieät cuõng nhö tai naïn lao ñoäng; 2.1.4. Tai naïn lao ñoäng Ñaây laø caùc coâng taùc ñaëc bieät quan troïng trong suoát thôøi gian xaây döïng caùc haïng muïc coâng trình môùi. Caùc vaán ñeà coù khaû naêng phaùt sinh ra tai naïn lao ñoäng phaàn nhieàu ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc phaàn treân : - Coâng tröôøng thi coâng seõ coù nhieàu phöông tieän vaän chuyeån ra vaøo coù theå daãn ñeán caùc tai naïn do baûn thaân caùc xe coä naøy; - Khoâng thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà an toaøn lao ñoäng khi laøm vieäc vôùi caùc loaïi thieát bò boác dôû, caùc loaïi vaät lieäu xaây döïng chaát ñoáng cao coù theå rôi vôõ. - Caùc tai naïn lao ñoäng töø caùc coâng taùc tieáp caän vôùi ñieän nhö coâng taùc thi coâng heä thoáng ñieän, va chaïm vaøo caùc ñöôøng daây ñieän daãn ngang qua ñöôøng, baõo gioù gaây ñöùt daây ñieän... - Khi coâng tröôøng thi coâng trong nhöõng ngaøy möa thì khaû naêng gaây ra tai naïn lao ñoäng coøn coù theå taêng cao: ñaát trôn daãn ñeán söï tröôït teù cho ngöôøi lao ñoäng vaø caùc ñoáng vaät lieäu xaây döïng, caùc söï coá veà ñieän deã xaûy ra hôn, ñaát meàm vaø deã luùn seõ gaây ra caùc söï coá cho ngöôøi vaø caùc maùy moùc thieát bò thi coâng,.. 2.2. GIAI ÑOAÏN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN 2.2.1. Xaùc ñònh nguoàn gaây oâ nhieãm Caùc nguoàn coù khaû naêng gaây ra oâ nhieãm moâi tröôøng khi döï aùn baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng bao goàm: • OÂ nhieãm khoâng khí (Muøi hoâi,buïi töø quaù trình cheá bieán caù, khí thaûi töø vieäc ñoát nhieân lieäu vaø phöông tieän giao thoâng); • Nöôùc thaûi caùc loaïi; • Tieáng oàn vaø nhieät thöøa; Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC • Chaát thaûi raén; Caùc nguoàn coù phaùt sinh oâ nhieãm vaø möùc ñoä oâ nhieãm ñoái vôùi töøng nguoàn phaùt ñöôïc döï baùo nhö sau: 2.2.2. Nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí • Muøi ñaëc tröng töø quaù trình saûn xuaát A/ Muøi cuûa nguyeân lieäu Muøi phaùt sinh töø nguyeân lieäu chöa cheá bieán nhöng löu tröõ khoâng toát. Quaù trình sinh muøi dieãn ra raát nhanh do caùc enzime vaø caùc vi khuaån trong boä phaän tieâu hoùa cuûa caù neáu baûo quaûn vaø löu tröõ khoâng toát raát deå bò phaân huûy 0 sinh ra NH 3, H 2S... gaây neân muøi hoâi. ÔÛ nhieät ñoä 6 C seõï hình thaønh amin keùp bay hôi cuõng gaây neân muøi hoâi, neân ñoä hö hoûng cuûa nguyeân lieäu phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän löu tröõ, thôøi gian löu vaø nhieät ñoä löu. B/ Muøi phaùt sinh trong caùc quaù trình cheá bieán Trong quaù trình cheá bieán seõ coù muøi phaùt sinh ôû haàu heát caùc coâng ñoaïn, tuy nhieân nguoàn phaùt sinh muøi lôùn nhaát laø töø heä thoáng haáp, saáy khoâ. ÔÛ caùc heä thoáng naøy coù söû duïng moät löôïng khí lôùn ñeå taùch aåm trong nguyeân lieäu. Doøng khí thoaùt ra khoûi maùy saáy coù nhieät ñoä khoaûng 95 0C seõ mang theo hôi nöôùc vaø nhöõng chaát gaây muøi ñaëc tröng. Baèng phöông phaùp saéc kyù khí vaø quang phoå haáp thu ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän ra trong khí thaûi töø caùc maùy saáy caù goàm: hydrogen sulfide H 2S, amonia NH 3, trimetyl amin N(CH 3)3, carbon disulfide CS 2, carbonylsulfide, methyl mercaptan, n-propyl mercaptans. Tuy nhieân muøi naøy phuï thuoäc raát lôùn vaøo ñoä töôi cuûa nguyeân lieäu ñöa vaøo saáy. Tham khaûo moät soá taøi lieäu ôû nöôùc ngoaøi cho thaáy noàng ñoä khí trong daây chuyeàn cheá bieán coù theå raát cao, ví duï nhö H 2S: 2000ppm, NH 3 : 1.000ppm vaø caùc thoâng soá veà ngöôõng giôùi haïn H 2S, NH 3 laàn löôït laø (TLV s)H2S = 50ppm, (TLV s)NH3 = 10ppm, trong khi ngöôõng nhaän bieát laø: H 2S = 0,00021ppm, NH 3 = 21,4 ppm, Trimetyl amin coù ngöôõng nhaän bieát: 0,00021ppm, do ñoù muøi khí thaûi laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi maët duø coù heä thoáng xöû lyù muøi. • Buïi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát Buïi phaùt sinh chuû yeáu ôû caùc coâng ñoaïn nghieàn, vaän chuyeån, voâ bao, ñoùng goùi... Thaønh phaàn buïi laø thöùc aên daïng boät, theo moät soá taøi lieäu cho thaáy moät maãu buïi thu töø quaù trình vaän chuyeån thöùc aên khoâ daïng boät baèng khí neùn coù db = 5 µm chieám 0,6% khoái löôïng, d b Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC 10 µm chieám haàu heát thaønh phaàn buïi, tuy nhieân noàng ñoä buïi thaûi ra moâi tröôøng coøn tuøy thuoäc vaøo hieän traïng coâng ngheä ñöôïc trang bò. Khi döï aùn hoaït ñoäng, nhaø maùy seõ cho tieán haønh ño ñaïc trong ñieàu kieän thöïc teá saûn xuaát, neáu noàng ñoä buïi vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp (6 mg/m 3), thì seõ boá trí thieát bò thu gom ñeå thu hoài buïi. • Khí thaûi töø quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu cho loø hôi Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy coù söû duïng moät löôïng nhieân lieäu daàu FO ñeå caáp cho loø hôi. Vôùi coâng suaát loø hôi 2 taán/h, löôïng daàu FO tieâu thuï khoaûng 30 lít/h. Ngoaøi thaønh phaàn chính laø caùc hydrocacbon (C xHy), coøn coù caùc hôïp chaát cuûa löu huyønh vaø nitô. Khi ñoát chaùy phaùt sinh caùc saûn phaåm chaùy chuû yeáu laø caùc khí: CO, CO 2, SO 2, NO 2, hôi nöôùc, muoäi khoùi, trong ñoù caùc taùc nhaân caàn kieåm soaùt laø SO 2 NO 2 vaø buïi (caùc chaát chæ thò oâ nhieãm do ñoát daàu). Caùc loaïi khí thaûi naøy ñeàu coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, aûnh höôûng ñeán söùc khoûe coäng ñoàng, coâng trình vaø ñoäng thöïc vaät, coøn möùc ñoä taùc ñoäng cuûa chuùng ñeán moâi tröôøng seõ phuï thuoäc nhieàu vaøo noàng ñoä vaø taûi löôïng cuûa chuùng ñöôïc thaûi vaøo khí quyeån, cuõng nhö phuï thuoäc vaøo caùc ñieàu kieän khí haäu taïi khu vöïc ñang xeùt (toác ñoä gioù, nhieät ñoä, cheá ñoä gioù,) Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù moät caùch töông ñoái taùc ñoäng do khí thaûi töø ñoát nhieân lieäu cuûa nhaø maùy ñeán moâi tröôøng, baùo caùo naøy seõ döïa vaøo keát quaû heä soá oâ nhieãm do söû duïng daàu FO (tính cho daàu coù haøm löôïng S laø 3%) ôû baûng 2.1 ñeå tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Baûng 2.1. Heä soá oâ nhieãm do ñoát daàu FO STT CHAÁT OÂ NHIEÃM HEÄ SOÁ (g/1000lít daàu) 1 SO 2 54.000 2 NO 2 9.600 3 CO 500 4 Buïi 2.750 Bieát ñöôïc löôïng daàu F.O tieâu thuï haøng naêm cho hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy laø 72.000 lít, ñoàng thôøi bieát ñöôïc thôøi gian hoaït ñoäng cuûa loø trung bình laø 7.200 giôø/naêm (8giôø/ ngaøy x 300 ngaøy x 30 lít/h), coù theå tính toaùn ñöôïc taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí do ñoát daàu FO maø haøng naêm Nhaø Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC maùy thaûi vaøo moâi tröôøng (neáu nhö khoâng coù thieát bò khoáng cheá vaø xöû lyù oâ nhieãm) nhö trong baûng 1.8. Ñoàng thôøi ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng do khí thaûi ñoát daàu FO cuûa nhaø maùy ñoái vôùi moâi tröôøng, baùo caùo naøy seõ döïa vaøo caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam ñeå ñoái chieáu. * Löôïng khí thaûi tính ôû ñieàu kieän chuaån (1 at, 273 0K) vôùi heä soá khoâng khí thöøa 1,2 laø: Lk = 14,64 m 3 khoâng khí/1 kg daàu F.O * Vôùi löôïng daàu tieâu thuï laø 72.000 lít/naêm, coù theå tính ñöôïc löu löôïng khoùi thaûi trong moät naêm ñoái vôùi nguoàn thaûi naøy nhö sau : Ln = 14,64 m 3/1 kg * 72.000 lít daàu F.O * 0,97 = 1.022.450m 3/naêm Tính taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm vaø thoâng qua löu löôïng khí thaûi cho pheùp tính ñöôïc noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong khí thaûi ôû ñieàu kieän chuaån (1 at, 273 0) theo baûng 2.2 Baûng 2.2. Noàng ñoäc caùc chaát oâ nhieãm trong khoùi thaûi CAÙC CHAÁT TAÛI LÖÔÏNG LÖU LÖÔÏNG NOÀNG ÑOÄ CAÙC TIEÂU CHUAÅN OÂ NHIEÃM OÂ NHIEÃM KHÍ THAÛI CHAÁT OÂ NHIEÃM CHO PHEÙP (mg/m 3) ÑAËC TRÖNG (kg/naêm) (m 3/naêm) (mg/m 3) (TCVN 6993- 2001) (*) SO 2 3.887 1.022.450 3.802 360 NO 2 691,2 1.022.450 676 720 CO 36,00 1.022.450 35 360 Buïi 198,00 1.022.450 194 - (*): Chaát löôïng khoâng khí – Khí thaûi coâng nghieäp – Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát voâ cô trong vuøng noâng thoân vaø mieàn nuùi. Keát quaû tính toaùn cho thaáy, trong tröôøng hôïp nhaø maùy söû duïng daàu F.O vôùi haøm löôïng löu huyønh 3% thì noàng ñoä NO 2, SO 2 trong khí thaûi vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp hôn nhieàu laàn. Ñieàu naøy cho thaáy döï aùn caàn phaûi xaây döïng Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC heä thoáng xöû lyù khí thaûi ñaûm baûo noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ñaàu ra naèm döôùi möùc cho pheùp, hoaëc thay theá daàu F.O baèng moät loaïi nhieân lieäu khaùc coù haøm löôïng löu huyønh thaáp hôn (chaúng haïn nhö duøng khí ñoát hoaù loûng). • Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån Ngoaøi caùc nguoàn khí thaûi ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû treân, hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa nhaø maùy coøn phaùt sinh theâm moät soá nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí khaùc, ñoù laø: Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu hoaëc saûn phaåm, phöông tieän xeáp dôõ vaø vaän chuyeån noäi boä trong nhaø maùy. Khi hoaït ñoäng nhö vaäy, caùc phöông tieän vaän taûi vôùi nhieân lieäu tieâu thuï chuû yeáu laø xaêng vaø daàu diezel seõ thaûi ra moâi tröôøng moät löôïng khoùi thaûi chöùa caùc chaát oâ nhieãm khoâng khí. Thaønh phaàn khí thaûi chuû yeáu laø COx, NO x, SO x, cacbuahydro, aldehyd, buïi. Nguoàn oâ nhieãm naøy phaân boá raûi raùc vaø khoù kieåm soaùt moät caùch chaët cheõ ñöôïc. 2.2.3. Nguoàn gaây oâ nhieãm nöôùc Khi döï aùn böôùc vaøo giai ñoaïn hoaït ñoäng oån ñònh (taát caû caùc haïng muïc coâng trình ñeàu ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh) thì nöôùc thaûi sinh ra trong toaøn boä khuoân vieân nhaø maùy bao goàm caùc loaïi khaùc nhau vôùi nguoàn thaûi töông öùng nhö sau : • Nöôùc thaûi laø nöôùc möa thu gom treân toaøn boä dieän tích khuoân vieân nhaø maùy; • Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân vieân trong nhaø maùy; • Nöôùc thaûi laø nöôùc möa Loaïi nöôùc thaûi naøy sinh ra do löôïng nöôùc möa rôi treân maët baèng khuoân vieân nhaø maùy. Chaát löôïng nöôùc möa khi chaûy ñeán heä thoáng thoaùt nöôùc phuï thuoäc vaøo ñoä trong saïch cuûa khí quyeån taïi khu vöïc ñang xeùt vaø ñaëc ñieåm maët baèng röûa troâi. Theo phöông aùn boá trí toång maët cuûa nhaø maùy, caùc khu vöïc saân baõi, ñöôøng giao thoâng noäi boä ñeàu ñöôïc traûi nhöïa hoaëc loùt baèng ñan beâtoâng, khoâng ñeå haøng hoùa hoaëc raùc ruôûi tích tuï laâu ngaøy treân khu vöïc saân baõi, do ñoù nöôùc möa khi chaûy traøn qua caùc khu vöïc naøy coù möùc ñoä oâ nhieãm Taøi lieäu ñöôïc cung caáp taïi Website MoiTruongXanh.Info – KyNguyenXanh.Com TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Baùo caùo ÑTM - DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY CHEÁ BIEÁN THÖÙC AÊN GIA SUÙC khoâng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_danh_gia_tac_dong_moi_truong_du_an_xay_dung_nha_may.pdf
Tài liệu liên quan