Báo cáo Thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp

I. Công ty tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp 1.Sự hình thành và phát triển của công ty Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp ( tên giao dịch quốc tế là INDUSTRIAL AND MINING CONSULTING COMPANY viết tắt là IMCC ) là một đơn vị thành viên, hạch toán độc lập trong Tổng công ty than Việt Nam gồm các đơn vị phụ thuộc có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính , hoạt động tư vấn xây dựng, nghiên cứu xây dựng, thông tin , đào tạo, dịch vụ. Trụ sở chính của công ty đặt tại Km9 đường Nguyễn

doc29 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1230 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trãi- Thanh Xuân -Hà Nội tiền thân là Viện nghiên cứu mỏ, được thành lập theo Quyết định 1139/BCNNS-KB ngày 22/9/1965 của bộ Công nghiệp, nhằm tập trung chuyên môn hoá hoạt động tư vấn xây dựng để thực hiện nhiệm vụ chung của tổng công ty than Việt Nam giao, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của nền kinh tế Trong quá trình hình thành và phát triển của mình công ty không có sự thay đổi lớn về chức năng nhiệm vụ nhưng có sự thay đổi về tên gọi qua các giai đoạn Viện quy hoạch thiết kế Than ( 6/10/1969) Viện quy hoạch kinh tế và thiết kế than trên cơ sở sát nhập Viện kinh tế năng lượng của bộ vào Viện quy hoạch và thiết kế Than. Công ty khảo sát và thiết kế Than ( trên cơ sở hợp nhất Viện quy hoạch kinh tế và thiết kế than với công ty khảo sát và thiết kế Than ) Công ty quy hoạch và thiết kế Mỏ Công ty tư vấn xây dựng Mỏ và Công nghiệp Sau khi thành lập Tổng công ty Than, để tăng tính cạnh tranh Tổng công ty thành lập thêm trung tâm Tư vấn đầu tư Than, đến năm 2000 Trung tâm được sát nhập vào công ty Tư vấn Xây dựng mỏ và công nghiệp và đổi thành tên hiện nay là Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Công ty có nhiệm vụ hoạt kinh doanh tư vấn xây dựng theo quy chế của nhà nước theo quy hoạch, kế hoạch của Tổng công ty than Việt Nam bao gồm : 1.Nghiên cứu và lập các đề án -Dự án đầu tư ( nghiên cứu khả thi, tiền khả thi ) -Thiết kế : Thiết kế quy hoạch( các dự án tổng sơ đồ toàn nghành, chuyên ngành, quy hoạch tổng thể trên các địa bàn lãnh thổ...) Thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán Bản vẽ thi công và dự toán: Cho các công trình mỏ : Bao gồm các công trình, hạng mục công trình từ các mỏ lộ thiên, hầm lò đến các nhà máy chế biến quặng khoáng các cảng xuất hàng và các công trình mạng kỹ thuật phụ trợ và phục vụ cho sản xuất cuả các mỏ Cho các công trình công nghiệp khác ( trong hoặc ngoài ngành mỏ ) - Cung cấp đường dây điện- trạm đến 35kV, thông tinliên lạc, điều khiển, tự động hoá dây chuyền sản xuất - Các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, văn hoá, xã hội - Các công trình cấp nước , thải nước, thông gió cấp nhiệt ( hồ chứa, đê, trạm bơm..) kênh tiêu dẫn nước, nhà sinh nhiệt, công trình xử lý nước - Các công trình giao thông vận tải 2. Công tác khảo sát, thí nghiệm, và lập các báo cáo khảo sát, thí nghiệm về : - Đo đạc địa hình và quan trắc, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn- khí tượng - Khảo sát các điều kiện về môi sinh, môi trường phục vụ việc lập các dự án đầu tư, các đề án thiết kế 3. Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế -Tư vấn cho chủ đầu tư về lập hồ sơ tổ chức đấu thầu về : Giá tư vấn, thiết kế, quản lý dự án Công nghệ, thiết bị và giá mua sắm công nghệ, thiết bị xây lắp công trình Tư vấn cho các chủ đầu tư về pháp luật hợp đồng kinh tế, và xây dựng các công việc trên từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư 4. Trung tâm lưu trữ hồ sơ sản xuất kinh doanh nghành than, bao gồm: Các tài liệu thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa trắc, địa hình, các dự án đầu tư , thiết kế công trình ở các giai đoạn, hồ sơ quan trắc, hoàn công và các hồ sơ về sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản khác 5. Thẩm định các dự án đầu tư , thiết kế và tổng dự toán các công trình do các cơ quan trong và ngoài nước lập 6. Quản lý dự án, tổng thầu thiết kế và quản lý dự án 7. Đánh giá tài sản cố định, thiết bị sản phẩm, lập tổng quyết toán các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành theo đúng chế độ giá cả pháp luật với phương pháp khoa học, giúp cho việc quyết định chủ trương đầu tư, hợp tác liên doanh và quản lý sản xuất kinh doanh 8.Tư vấn đầu tư nước ngoài 9. Xây dựng thực nghiệm các công trình điện đến 35 KV các công trình xây dựng dân dụng 10. Tư vấn về xuất nhập khẩu, dây chuyền công nghệ 11. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất 12. thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác, hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến tiêu thụ than, vật liệu xây dựng phù hợp với chính sách và pháp luật của nhà nước II. Các phòng ban chức năng và nhiệm vụ cụ thể 1.Phòng kỹ thuật 1.1.Chức năng Phòng kỹ thuật là đơn vị trong bộ máy quản lý của Công ty, tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong quản lý điều hành lĩnh vực công việc kỹ thuật và thực hiện chức năng Đề xuất chủ trương, phương hướng, hướng dẫn kỹ thuật để lập các dự án đầu tư, các đề tài nghiên cứu các đề án địa chất khảo sát do công ty thực hiện. Thẩm tra chất lượng các dự án, đề án, đề tài do công ty lập và chủ trì việc thẩm định các dự án, đề án và tổng dự toán cho các đơn vị khác lập Đầu mối quản lý thống nhất công tác nghiệp vụ về hoạt động tư vấn xây dựng ( nội lệ thiết kế, qui trình, pháp quy, biến chế đề án...) lưu giữ quản lý sử dụng các tài liệu kỹ thuật, pháp quy về đầu tư xây dựng và công tác thông tin tiến bộ kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, triển khai áp dụng công nghệ mới Đầu mối quản lý công tác quốc tế và thông tin kỹ thuật tiến bộ 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể Đề xuất chủ trương, phương hướng kỹ thuật để lập các dự án đầu tư, các đề án khảo sát thiết kế, các đề tài nghiên cứu và theo dõi hướng dẫn kỹ thuật cùng CNĐA, CNĐT giải quyết các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình thực hiện các dự án, đề án. Tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn của công ty Đề xuất chọn cử CNDA, CNĐT chuẩn bị tài liệu cơ sở và thông qua kế hoạch thực hiện lập dự án và đề tài Thông qua các yêu cầu lập dự án, đề án, đề tài giao cho các phòng chuyên môn kỹ thuật tham gia thực hiện lập dự án, đề tài đề án Theo dõi, thẩm tra đảm bảo chất lượng các dự án, đề án, đề tài, tài liệu kỹ thuật do các đơn vị thuộc công ty lập theo qui định phân cấp của công ty Chủ trì việc tổ chức thực hiện thẩm tra các dự án, đề án, đề tài do các đơn vị các cơ quan khác lập Đầu mối tổ chức, thư ký ghi biên bản các cuộc học xét duyệt các đề án, đề tài do công ty lập trước khi trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và là thành viên trong đoàn cán bộ của công ty đi bảo vệ các dự án, đề tài do công ty lập trước cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu Thực hiện công tác tổng hợp kỹ thuật của công ty giúp giám đốc công ty lập các báo cáo sơ kết tổng hợp, trình bày tại các hội nghị mà công ty có thành phần dự về lĩnh vực KHCN, pháp quy của công tác tư vấn đầu tư xây dựng Tham gia xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo của công ty. Phụ trách xây dựng nội dung cần đào tạo và tham gia chọn cử người cần đào tạo. Phụ trách việc ra đề chấm thi để nâng cao bậc kỹ thuật trong công ty Chủ trì thực hiện công tác thông tin tiến bộ kỹ thuật : Tổ chức thực hiện việc biên soạn các tài liệu ( quy trình, nội lệ, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật...) quản lý công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác tư vấn Chủ trì việc thu thập, quản lý, lưu trữ, phục chế các tài liệu điạ chất, kỹ thuật và các văn bản pháp luật phục vụ công tác tư vấn xây dựng Thường trực hội đồng KHKT, sáng kiến cải tiến, kỹ thuật an toàn lao động, và là các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng thi nâng bậc thi tay nghề của công ty, lập các báo cáo về công tác khoa học kỹ thuật sáng kiến cải tiến kỹ thuật an toàn theo quy định của tổng công ty và các cơ quan chức năng Trường hợp cần thiết theo yêu cầu công việc trực tiếp tham gia công tác thiết kế theo quyết định của giám đốc công ty Đầu mối thực hiện công tác hợp tác quốc tế chuẩn bị nội dung công việc cung cấp số liệu, tài liệu để giám đốc công ty làm việc với các đối tác nước ngoài và thực hiện các thủ tục cho các thủ tục cho các đoàn vào- đoàn ra Thừa lệnh giám đốc công ty ban hành một số văn bản về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ để hướng dẫn thực hiện trong nội bộ công ty và ký lục cho các văn về lĩnh vực kỹ thuật công nghệ 2.Phòng kế hoạch 2.1. Chức năng Phòng kế hoạch là đơn vị trong bộ máy điều hành quản lý công ty, tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong quản lý điều hành lĩnh vực công việc kế hoạch, vật tư trong công ty và thực hiện chức năng Đầu mối thực hiện công việc tiếp thị, tìm kiếm công việc của công ty và quản lý mọi hợp đồng kinh tế do công ty ký với khách hàng Tổng hợp xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản nội bộ của toàn công ty và theo dõi điều độ thực hiện kế hoạch đó trên cơ sở kế hoạch do tổng công ty giao và hợp đồng kinh tế ký với các đối tác Chủ trì việc lập hợp đồng biên bản nghiệm thu, các hợp đồng kinh tế của công ty với các đối tác Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty và đầu mối thực hiện công tác thống kê của công ty 2.2.Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể Quản lý toàn bộ hệ thống công tác kế hoạch đầu tư bao gồm từ khâu cân đối xây dựng điều độ thực hiện đến khâu nghiệm thu đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty Chủ trì xây dựng kế hoạch giá thành sản phẩm của công ty Hướng dẫn các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc, các CNDA,CNĐT trong công ty, xây dựng kế hoạch của đơn vị và của công trình, và tổng hợp xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty Là đầu mối quản lý công tác hợp đồng kinh tế trong công ty theo pháp lệnh, bao gồm các công việc theo dõi hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã được công ty ký kết với khách hàng và đầu mối lo các thủ tục xây dựng cơ bản nội bộ với các cơ quan chức năng theo pháp chế hiện hành Chủ trì việc triển khai và điều độ thực hiện các hợp đồng kinh tế do công ty ký với các chủ đầu tư, nghiệm thu kết quả thực hiện các hợp đồng kinh tế Chủ trì việc thực hiện nội dung giao khoán thực hiện các công trình các công việc trên cơ sở giá trị hợp đồng kinh tế đã được ký kết trình giám đốc công ty xét duyệt Đầu mối công tác nghiệm thu đánh giá kết quả sản lượng thực hiện các công trình công việc để làm cơ sở cho phòng tổ chức lao động tính quý tiền lương tạm ứng hàng tháng cho các công trình công việc Đầu mối phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đầu mối thực hiện công tác thống kê của công ty theo quy định Thảo các hợp đồng kinh tế và nghiệm thu thanh lý các hợp đồng kinh tế do công ty tế do công ty ký phối hợp với phòng tài chính kế toán tham gia thu đòi công nợ. Đầu mối lập kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị và duyệt kế hoạch cấp phát vật tư văn phòng phẩm trong cơ quan công ty Kiểm tra các hoạt động kinh tế, kế hoạch và vật tư đối với các đơn vị trong công ty và lập báo cáo về công tác kế hoạch vật tư xây dựng cơ bản theo quy định của tổng công ty và các cơ quan chức năng Tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng xét duyệt, nghiệm thu thanh lý của công ty theo quy định 3.Phòng tổ chức lao động 3.1. Chức năng Phòng tổ chức lao động là đơn vị trong bộ máy quản lý của công ty và tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong quản lý điều hành các lĩnh vực công tác :Tổ chức nhân sự lao động tiền lương, đào tạo, thanh tra, bảo vệ nội bộ quân sự. 3.2. Nhiệm vụ quyền hạn cụ thể Chủ trì xây dựng các quy chế điều lệ về tổ chức bộ máy trong công ty, đề xuất việc tổ chức thực hiện các phương án củng cố tổ chức tăng cường bộ máy bảo đảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả. Đầu mối thực hiện công tác quản lý nhân sự, theo phân cấp của tổng công ty than Việt Nam bao gồm các công việc : Quy hoạch, bổ nhiệm, miền nhiệm, điều động, nhận xét khen thưởng kỷ luật cán bộ, hợp đồng tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ lý lịch người lao động. Chủ trì đề xuất, giải quyết các chế độ đối với người lao động trong công ty theo chế độ chính sách của nhà nước quy định của tổng công ty Theo dõi quản lý lao động, tiền lương định mức lao động đơn giá tiền lương, chủ trì xây dựng các quy chế về tổ chức hoạt động,về phân phối tiền lương thu nhập về lao động ... để vận hành trong công ty. Lập các báo cáo về lao động tiền lương theo quy định của tổng công ty và các cơ quan chức năng.Tổng hợp số liệu phục vụ hội nghị tổng công ty duyệt quyết toán tiền lương của công ty. Đầu mối thực hiện công tác thanh tra, bảo vệ nội bộ quân sự theo pháp lệnh hiện hành của nhà nước và chỉ thị, hướng dẫn của tổng công ty. Đầu mối theo dõi, quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng công nhân viên chức trong công ty với các hình thức ở trong nước và ngoài nước từ khâu lập kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đề xuất các đối tượng cần đào tạo đến khâu tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh về thủ tục của công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, đào tạo, quân sự, bảo vệ nội bộ, thanh tra. Thường trực các hội đồng nâng bậc lương, tuyển dụng lao động, và tham gia hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật.. của công ty Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức nhân sự nội quy lao động, qui chế phân phối tiền lương thu nhập và các công việc có liên quan. Thừa lệnh, giám đốc công ty ký các văn bản nội bộ, công văn có tính quan hệ giao dịch ,xác nhận dân sự, ký sao lục văn bản thuộc lĩnh vực công tác tổ chức lao động tiền lương 4.Phòng tài chính kế toán 4.1. Chức năng Là đơn vị trong bộ máy quản lý của công ty tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong quản lý theo dõi và tổ chức thực hiện công tác thống kê kế toán, tài chính trong công ty. Tổ chức hạch toán kinh doanh tổng hợp tất cả các hoạt động trong công ty. 4.2.Nhiệm vụ quyền hạn cụ thể: Giúp giám đốc công ty xác nhận và quản lý, sử dụng các loại vốn, tài sản các loại quỹ của các xí nghiệp, trung tâm trực thuộc và của khối cơ quan công ty Tổ chức hạch toán kinh doanh tổng hợp toàn công ty và tổ chức hạch toán chi tiết các hoạt động sản xuất kinh doanh của khối cơ quan công ty và đầu mối tổ chức thực hiện việc quản lý theo dõi thu đòi công nợ với các cá nhân đơn vị trong và ngoài công ty, phối hợp với phòng kế hoạch trực tiếp tham gia thu đòi công nợ Thực hiện các nghĩa vụ tài chính phải nộp đối với tổng công ty và đối với nhà nứơc theo quy định của chế độ hiện hành Lập quyết toán tài chính quý và năm của cơ quan công ty và toàn công ty theo quy định của tổng công ty và của nhà nước xây dựng kế hoạch tài chính, phương án huy động sản xuất kinh doanh tổng hợp của công ty Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị trong công ty. Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện thu chi tài chính của các công trình, dự án, đề án, đề tài. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty và lưu trữ các số liệu này. Lập các báo cáo về tài chính, kế toán thống kê theo quy định của tổng công ty và các cơ quan chức năng . Đầu mối tổ chức hướng dẫn học tập bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kế toán, tài chính trong nội bộ công ty và chủ trĩ xây dựng quy chế, điều lệ về tài chính kế toán của công ty Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài công ty đề giải quyết các vấn đề về tài chính kế toán. Thừa lệnh giám đốc công ty ký các văn bản nội bộ công văn có tính chất quan hệ giao dịch, ký văn bản sao lục thuộc lĩnh vực công tác tài chính kế toán Thường trực các hội đồng kiểm kê, thanh lý đánh giá tài sản và thành viên các hội đồng thi đua khen thưởng của công ty 5.Văn phòng công ty 5.1. Chức năng Văn phòng là đơn vị trong bộ máy quản lý của công ty, tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong quản lý điều hành công việc về lĩnh vực hành chính, pháp chế, tổng hợp thi đua khen thưởng, quản trị, đời sống, y tế của công ty 5.2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể Theo dõi tổng hợp các hoạt động của xí nghiệp, trung tâm, đơn vị trực thuộc, xây dựng các chương trình công tác và đôn đốc đơn vị trực thuộc thực hiện đầu mối lập báo cáo tổng hợp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm của công ty và lập báo cáo theo quy định của văn phòng tổng công ty than Việt Nam Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính pháp chế, thi đua khen thưởng, tuyên truyền Tổ chức thực hiện công tác quản trị ( ăn ở, điều kiện làm việc..) thông tin liên lạc, quản lý cơ sở vật chất phục vụ làm việc của khối cơ quan công ty ( vật tư, thiết bị, xe máy, nhà làm việc ..) phụ trách công việc khánh tiết các cuộc hội họp của chính quyền và các tổ chức đảng, đoàn thể do công ty- khối công ty tổ chức Xây dựng nội dung kế hoạch xây dựng cơ bản nội bộ và chủ trì quản lý, thực hiện công tác xây dựng cơ bản nội bộ đã đủ điều và thủ tục xây dựng Đầu mối công tác đời sống, chăm lo sức khoẻ, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với cán bộ công nhân viên khối công ty Quan hệ với các cơ quan trong và ngoài ngành than để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý thực hiện trên của văn phòng Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động hành chính pháp chế, thi đua tổng hợp, đời sống với các xí nghiệp trung tâm đơn vị trực thuộc công ty Thường trực hội đồng thi đua, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy và thành viên Hội đồng kiểm kê thanh lý đánh giá tài sản của công ty Thừa lệnh giám đốc công ty ký các văn bản nội bộ, công văn có tính chất quan hệ giao dịch, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy mời theo các văn bản pháp quy của công ty 6.Phòng kinh tế mỏ 6.1. Chức năng Thực hiện nội dung công việc tư vấn về quản lý kinh tế ngành, tư vấn, về kinh tế đầu tư và quản trị doanh nghiệp trong các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp mỏ, công trình công nghiệp và dân dụng Xây dựng các định mức đơn giá chi tiết và tổng hợp trong xây dựng cơ bản và quản lý sản xuất kinh doanh Làm chủ nhiệm đề án, đề tài, các dự án vay vốn, mua sắm trang thiết bị, các dự án độc lập, lập tổng dự toán, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng và các đề án nghiên cứu kinh tế, quản lý tổ chức 6.2. Nhiệm vụ cụ thể Xác định nhu cầu đầu tư, tính giá thành sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, phân tích so sánh lựa chọn phương án đầu tư tối ưu Lập tổng dự toán, tổng quyết toán các công trình xây dựng cơ bản Lập dự toán thi công chi tiết cho các hạng mục công trình xây dựng cơ bản Xây dựng các định mức, đơn giá chi tiết, định mức đơn giá tổng hợp xây dựng cơ bản chuyên nghành và sản xuất kinh doanh gồm : Định mức xây dựng cơ bản Định mức lao động Định mức năng suất thiết bị Định tiêu hao nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng Định mức sửa chữa thiết bị Lập các đơn giá chi tiết và tổng hợp về khai thác mỏ, xây dựng cơ bản, chế tạo thiết bị phụ tùng Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật Xây dựng đơn giá tiền lường cho sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB Nghiên cứu các đề tài tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học, hạch toán giá thành, cơ chế chính sách điều tiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và các đề tài quản trị khác Thu thập cập nhật và quản lý lưu giữ các số liệu, các văn bản pháp luật về quy chế quản lý đầu tư xây dựng, cơ chế chính sách, các tập định mức, đơn giá đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành, các số liệu thống kê có liên quan tới tình hình sản xuất kinh doanh của các mỏ và Tổng công ty Thẩm định các dự án do các đơn vị tư vấn khác lập 7.Phòng hầm lò Có chức năng thực hiện công việc tư vấn công nghệ hầm lò, xây dựng công trình ngầm, làm chủ nhiệm đề án mỏ hầm lò, quy hoạch vùng, làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác hầm lò. 8.Phòng lộ thiên Có chức năng thực hiện nội dung công tác tư vấn phần công việc khai thác lộ thiên, làm chủ nhiệm đề án mỏ lộ thiên , quy hoạch vùng, làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác lộ thiên. 9.Phòng cơ tuyển Có chức năng thực hiện công tác tư vấn về phần công nghệ thiết bị vận tải mỏ, sáng kiến, sữa chữa cơ khí, kho tàng bến bãi và hệ thống vận tải độc lập ( trừ vận tải ô tô và đường sắt mở rộng từ 1000 m trở lên ) 10.Phòng mặt bằng Có chức năng thực hiện nột dung công tác tư vấn phần công nghệ thoát nước chảy, vận tải đường sắt, đường ô tô, làm chủ nhiệm đồ án các công trình vận tải bao gồm các tuyến đường sắt, đường ô tô và các công trình nhân tạo như ( cầu, bến bãi, kho...) 11.Phòng xây dựng Có chức năng thực hiện nội dung tư vấn xây dựng các công trình kiến trúc, kết cấu xây dựng và kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp 12.Phòng điện Có chức năng thực hiện công việc tư vấn nghiên cứu khoa học công nghệ phần điện, thông tinliên lạc và điều khiển tự động 13.Phòng địa chất- Môi trường Có chức năng thực hiện công vịêc tư vấn nghiến cứu khoa học , kỹ thuật phần công nghệ môi trường, tổ chức thực hiện công việc khảo sát địa hình, địa chất, cung cấp tài liệu phục vụ dự án, làm chủ nhiệm đề án công trình công nghệ môi trường 14.Phòng tin học Có chức năng thực hiện việc đào tạo chuyển giao công nghệ tin học vào công việc tư vấn, quản lý hệ thống tin học, của công ty. đảm bảo mạng máy tính hoạt động tốt an toàn, có hiệu quả 15.Tổ can vẽ và xuất bản Có chức năng thực hiện các công việc phục vụ in ấn xuất bản của công ty, in các đề tài đề án do công ty thực hiện 16.Ban giám sát thiết kế Chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình thi công thiết kế. Khi có nhu cầu về nhiều lĩnh vực khác nhau, các phòng thiết kế bổ sung người để hỗ trợ I.Khái quát chung Trong những năm qua hoạt động của công ty Tư vấn đầu tư xây dựng mỏ và công nghiệp có những bước tiến triển đáng kể qua các năm thể hiện hoạt động của công ty ngày càng đi lên. Tuy nhiên trong những thành tựu công ty đạt được cũng có những vấn đề cần xem xét để hoạt động các năm sau hiệu quả hơn. Trước hết ta xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty : Năm Chi phí Doanh thu Lãi - lỗ 2000 12,480,282,743 12,513,732,743 33,450,000 2001 11,351,172,584 11,141,103,653 62,931,609 2002 18,030,069,546 18,082,440,377 52,370,831 2003 19,516,623,825 19,583,965,390 67,071,565 Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2000-2003 Nhìn qua bảng hoạt động của công ty trong năm qua cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty nhìn chung là có hiệu quả với các chỉ tiêu doanh thu tăng hàng năm tuy nhiên năm 2001 doanh thu có giảm đi so với năm 2000 song vì chi phí cũng giảm nên cuối cùng công ty vẫn có lãi cao gần gấp 2 năm 2000.Doanh thu công ty thật sự có bước chuyển biến lớn khi chuyển từ năm 2001 sang năm 2002 với việc tăng hơn 7 tỷ trong doanh thu đó là do việc công ty tham gia nhiều công trình quan trọng trong năm này.Sau đó doanh thu của công ty lại bắt đầu chững lại với việc tăng nhẹ qua năm 2003 với chỉ hơn 1 tỷ. Nhìn trên bảng cho thấy chi phí của công ty cũng tăng hàng năm- tăng đều theo doanh thu như vậy thấy hoạt động của công ty vẫn chưa có biện pháp giảm chi phí tốt vì chi phí tăng rất nhanh theo hoạt động. Về chỉ tiêu lỗ lãi nói chung tăng giảm không theo quy luật nó phụ thuộc vào việc công ty giảm chi phí nhiều hay ít nếu năm công ty giảm nhiều chi phí thì nó sẽ cao mặc dù doanh thu không tăng lắm ( 2001) chính vì thế giảm chi phí chính là một biện pháp mà nhiều công ty luôn muốn đạt được để tăng hiệu quả hoạt động của mình. Trên đây chỉ là những nhận xét sơ lược về hoạt động của công ty để hiểu có hiệu quả hơn chúng ta sẽ xem xét hoạt động từng năm của công ty qua bảng cân đối kế toán và một số chỉ tiêu phụ khác II. Hoạt động công ty qua một số chỉ tiêu tài chính 1.Năm 2000 Nhìn trên bảng cân đối tài sản năm 2000 ta có thể thấy hoạt động của công ty khá có hiệu quả thể hiện qua việc tổng giá trị tài sản tăng so với đầu kỳ 14,497,399,73 lên 14,847,130,359 trong đó sự tăng giá trị của lượng tiền mặt và hàng tồn kho của công ty là đáng kể hơn cả góp phần trong sự tăng tổng tài sản lưu động và các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty. Do tính chất là một công ty tư vấn nên công ty gần như không có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào nên không có hiện diện của chúng trong bảng cân đối của công ty. Tài sản cố định không có sự biến động lớn phản ánh đúng thực chất một công ty không làm việc sản xuất trực tiếp. Về nguồn vốn của công ty chiếm tỷ trọng lớn hơn là nợ ngắn hạn ( 2/3) trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có khoảng 1/3 phản ánh nguồn vốn của công ty chủ yếu là do huy động từ các nguồn khác còn vốn do kinh doanh để lại không lớn. Trong khi đó nợ phải trả của công ty thì giảm xuống từ 12,899,064,689 xuống còn 12,397,837,257 thể hiện hoạt động của công ty trong năm đã làm giảm khoản nợ xuống và ngược lại nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên điều đó hết sức thuận lợi cho một năm hoạt động hiệu quả vào năm sau 2001 Qua bảng biểu trên ta thấy trong cơ cấu tài sản thì chiếm chủ yếu trong nguồn vốn của công ty là tài sản lưu động điều này thể hiện đặc trưng của công ty là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn nên tài sản cố định không có nhiều chủ yếu là tài sản lưu động. Tuy nhiên khả nợ thanh toán của công ty lại tốt hơn so với các năm trước như ta đã thấy trong bảng. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu của vốn công ty trong năm 2000 cũng tăng nhiều so với năm 1999 ( từ 0.09 giảm lên 0.27 hay 0.06 lên 0.18 ); tương tự tỷ suất lợi nhuận của công ty trên tổng tài sản cũng tăng điều này có thể giải thích là : Sự cố gắng của lực lượng lao động công ty trong năm khi có sự sát nhập công ty và đơn vị trực thuộc ( xí nghiệp Hòn Gai-Uông Bí ) làm cho hoạt động công ty có sự chuyển biến tích cực khi cán bộ có khả năng thực tế và lý luận nên lập dự án khá tốt làm cho các dự án của công ty trong năm 2000 có hiệu quả hơn năm trứơc. Năm 2000 nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng có nhiều khởi sắc với hoạt động có lợi nhuận của mình trong năm và mức lương nhân viên bình quân là 1.357.359 VND cũng là mức thu nhập tương đối với cán bộ công ty vào thời điểm đó. Tuy nhiên cũng có sự mất cân đối giữa số lượng và chât lượng trong khi nhân viên công ty năm 2000 có 215 người thì chỉ có gần 40 người có khả năng quản lý hoạt động công trình dẫn đến việc một số cán bộ phải làm nhiều việc dẫn đến quá tải làm ảnh hưởng đến chât lượng dự án làm giảm sút trong hoạt động kinh doanh của công ty nếu không tin rằng kết quả hoạt động của công ty còn có thể tốt hơn nữa 2.Năm 2001 Năm 2001 là năm hoạt động có hiệu quả của công ty với việc tăng tổng giá trị lên hơn 1 tỷ đồng khi từ 18,057,885,358 lên 19,585,653,571 đó là một thành tích lớn của công ty sau hơn một năm sát nhập các đơn vị thành viên vào công ty để quản lý hoạt động của chúng. Lượng tìên mặt của công ty tăng hơn 1.3 lần tạo điều kiện cho việc điều tiết các hoạt động của công ty trong kinh doanh. Lượng tiền tăng là do khoản phải thu của khách hàng đã giảm chứng tỏ công ty đã hoàn thành các công trình còn dang dở trong năm trước để nhận lại từ khách hàng phần tiền còn lại của DA năm 2000. Tài sản cố định của công ty trong năm tăng là do việc công ty bỏ tiền ra mua sắm thêm một số máy in A0 và một số máy vi tính mới cho phòng tin học của công ty điều này theo ý kiến của ban lãnh đạo công ty sẽ góp phần làm tăng năng lực hoạt động của công ty và đã được Tổng công ty than thông qua quyết định. Các khoản đầu tư dài hạn và chi phí xây dựng dở dang của công ty không thay đổi ( vẫn là 16,000,000 và 9,731,850 ) cho thấy chủ trương hoạt động của công ty là không nhắm vào các hoạt động đầu tư mà chủ yếu chỉ làm công tác tư vấn đầu tư trừ một số dự án quy mô lớn đối tác đòi hỏi tham gia góp vốn từ công ty để nâng cao trách nhiệm trong công tác hoạt động của công ty. Chi phí xây dựng dở dang không giảm chứng tỏ mặc dù đã có cố gắng trong việc giải quyết các công trình của năm trước nhưng lượng công trình dở dang năm nay lại cũng tăng bằng đúng khối lượng của năm trước và công ty cần có giải pháp để giải bài toán này trong năm sau 2001. Về phần nguồn vốn hoạt động của công ty thì nguồn vay ngắn hạn của công ty tăng từ 12,170,837,257 ( 2000 ) lên 13,377,341,397 ( 2001 ) trong tổng nguồn vốn điều này phản ánh một thực tế của công ty là Tổng công ty đã quyết định các hoạt động của công ty phải hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào vốn cấp của Tổng công ty than Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty với các công ty khác trong hệ thống các công ty tư vấn. Chính vì vậy công ty đã chủ động trong việc vay vốn ngân hàng cho các dự án thực hiện trong năm làm tăng tính tin tưởng của khách hàng và tính chịu trách nhiệm của cán bộ công ty. Nguồn vốn kinh doanh của công ty không có sự thay đổi đáng kể trong khi quỹ dự phòng của công ty có sự thay đổi rất lớn khi từ 12,343,019 chuyển thành một giá trị nhỏ hơn 0 ( - 3,341,726) điều này giải thích bằng sự giảm của quỹ khen thưởng phúc lợi khi công ty quyết định trích tiền thưởng cho cán bộ toàn công ty đặc biệt là khối cơ quan văn phòng công ty khi họ đã cố gắng hoàn thành các dự án quan trọng như các dự án quy hoạch do Tổng công ty yêu cầu trong năm Để có cái nhìn khái quát hơn về tình hình tài chính của công ty ta lại xem một số chỉ tiêu tài chính thứ cấp khác : Do năm 2001 công ty có mua thêm tài sản cố định nên tỷ lệ tài sản cố định trên tổng tài sản của công ty có tăng lên chút ít. Cũng do nguồn vốn vay ngắn hạn tăng như đã trình bày ở biểu trên nên số nợ phải trả trên tổng vốn của công ty tăng 68,66% lên 71,19% trong khi nguồn vốn chủ sở hữu giảm trên tổng nguồn vốn mặc dù có sự tăng về giá trị tuyệt đối. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty cho thấy kết quả rất lạc quan về việc có sự tăng lên của một số chỉ tiêu trong khi một số chỉ tiêu có sự giảm nhỏ như khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ tài sản lưu động trong khi tài sản lưu động có sự giảm về tỷ trọng. Tỷ suất sinh lợi trên vốn dầu tư của công ty cũng có sự tăng lên nhanh chóng có chỉ tiêu tăng hơn 1,5 lần ( 0.36 lên 0.55) của tỷ suất sinh lợi trên doanh thu như vậy cho thấy hoạt động công ty có thể coi là có hiệu quả trong năm 2001. Có được kết quả đó phải kể đến một số nguyên nhân cơ bản sau : Các đơn vị trực thuộc công ty ( mới sát nhập năm 2000 ) tiếp tục đầy mạnh đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản do vậy khối lượng công tác thiết kế của công ty cũng tăng theo Công tác tư vấn, đào tạo tại công ty được hỗ trợ chuẩn hoá với máy móc hiện đại đã tạo ra kết quả tốt trong thiết kế Được lãnh đạo Tổng công ty than Việt Nam quan tâm cho làm một số dự án quy hoạch vùng quan trọng và cho phép dùng vốn của tổng công ty trong hoạt động với các đơn vị khác Tuy nhiên vẫn có một hạn chế mà công ty muốn khắc phục từ năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thự c hiện được là đội ngũ lao động chưa nhiều người đáp ứng được các dự án lớn ( nhóm A) và cán bộ quản lý dự án vẫn ở mức 40 người như năm ngoài trong tổng số 205 cán bộ công ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBC329.doc
Tài liệu liên quan