Báo cáo Thực tập về “Công ty cổ phần may 19- Bộ quốc phòng”

Tài liệu Báo cáo Thực tập về “Công ty cổ phần may 19- Bộ quốc phòng”: ... Ebook Báo cáo Thực tập về “Công ty cổ phần may 19- Bộ quốc phòng”

doc32 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 3372 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Thực tập về “Công ty cổ phần may 19- Bộ quốc phòng”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më Bµi Thùc tËp lµ mét qu¸ tr×nh gióp sinh viªn ®i s©u, cñng cè nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®­îc häc ë tr­êng ®¹i häc, ®ång thêi gióp sinh viªn cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó n©ng cao kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ ngµnh häc mµ m×nh sÏ lµm viÖc sau nµy. Víi viÖc t×m kiÕm c¸c th«ng tin trªn m¹ng Internet em ®· t×m hiÓu ®­îc mét c«ng ty cã uy tÝn thuéc Bé quèc phßng ®Ó xin ®­îc vµo thùc tËp, ®ã lµ C«ng ty cæ phÇn May 19, víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ 19 Garment Stock Company. C«ng ty cæ phÇn May 19 lµ mét c«ng ty cæ phÇn trong qu©n ®éi, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng vÒ may mÆc trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, c«ng ty lu«n ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt ®¸p øng thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. C«ng ty ®ang tõng b­íc n©ng cao ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, cã nhiÒu quan hÖ víi kh¸ch hµng næi tiÕng trong n­íc vµ thÕ giíi. §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty May 19 vµ víi sù t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty em xin b¸o c¸o thùc tËp vÒ “C«ng ty cæ phÇn may 19- Bé quèc phßng”. B¸o c¸o thùc tËp tæng quan PhÇn I Giíi thiÖu doanh nghiÖp 1.Tªn c«ng ty C«ng ty cæ phÇn may 19 -Tªn giao dÞch quèc tÕ: 19 Garment Stock Company 2.Tæng gi¸m ®èc c«ng ty Hä vµ tªn: Ph¹m Duy T©n 3.§Þa chØ c«ng ty Trụ sở chÝnh: 311 đường Trường Chinh – Thanh Xu©n – Hà Nội -Chi nh¸nh phÝa Nam cña c«ng ty t¹i: 99-®­êng Céng Hoµ-quËn T©n B×nh-thµnh phè Hå ChÝ Minh. -Điện thoại: Trô së chÝnh: 8531153 – 8537502 – 2851404 Chi nh¸nh phÝa Nam: 08.8114801 -Fax: 04.8530154, 08.8530154 4.C¬ së ph¸p lý cña c«ng ty Ngày 01/04/1983 theo quyết định của quân chủng phòng không thành lập trạm may đo Phòng Không phục vụ nội bộ quân chủng phòng không, tiền thân của công ty cổ phần May 19 ngày nay. Ngày 20/5/1991 Bộ Quốc Phòng quyết định nâng cấp trạm may và thành lập xí nghiệp May 19 nhằm phục vụ may đo quân phục cho cán bộ trong quân chủng phòng không và một phần các đơn vị thuộc thuộc khu vực phía Bắc. Thực hiện Nghị Định 388 của Chính Phủ, từ ngày 22/7/1993 xí nghiệp chính thức là doanh nghiệp của nhà nước, thực hiện hoạch toán kinh tế độc lập. Đến tháng 10/1996, theo Quyết Định 1619/QĐQP của Bộ Quốc Phòng, xí nghiệp may X19 được sát nhập với 3 đơn vị khác của quân chủng phòng không thành công ty 247 - Bộ Quốc Phòng và lấy xí nghiệp may X19. Thực hiện Quyết Định số 890/QĐ-BQP ngày 16/5/2005 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty 247 thành công ty cổ phần May 19. Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần số 0103009102 do cơ sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 5/9/2005.Nh­ vËy ®Õn ngµy 5/9/2005 c«ng ty chÝnh thøc trë thµnh c«ng ty cæ phÇn may 19. Tài khoản số 05122.630.0 Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Mã số thuế: 0100385836 Mã đăng ký kinh doanh: 0103009102 5.Lo¹i h×nh doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn May 19 lµ mét c«ng ty cæ phÇn trong qu©n ®éi, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng vÒ may mÆc trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ. 6.NhiÖm vô cña Doanh nghiÖp C«ng ty May 19 nhằm phục vụ may đo quân phục cho cán bộ trong quân chủng phòng không và một phần các đơn vị thuộc thuộc khu vực phía Bắc. Ngoài ra, xí nghiệp còn được phép kinh doanh tất cả các mặt hàng thuộc các lĩnh vực may đo nhằm tăng doanh thu cho xí nghiệp cũng như tăng các khoản phải thu của nhà nước mà xí nghiệp phải nộp. 7.LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty qua c¸c thêi kú Ngày 01/04/1983 theo quyết định của quân chủng phòng không thành lập trạm may đo Phòng Không phục vụ nội bộ quân chủng phòng không, tiền thân của công ty cổ phần May 19 ngày nay. Thành lập và hoạt động trong cơ chế quan liêu bao cấp nên trạm gặp không ít khó khăn. Toàn bộ kinh phí hoạt động của trạm đều do Ngân sách quân đội cấp, cơ sở trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu, trình độ cán bộ, công nhân còn thấp, quy mô sản xuất nhỏ hẹp. Tuy nhiên, trạm cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và ngày càng cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hơn như: đào tạo tay nghề cho công nhân, cán bộ, đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất. Cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Ngày 20/5/1991 Bộ Quốc Phòng quyết định nâng cấp trạm may và thành lập xí nghiệp May 19 nhằm phục vụ may đo quân phục cho cán bộ trong quân chủng phòng không và một phần các đơn vị thuộc thuộc khu vực phía Bắc. Ngoài ra, xí nghiệp còn được phép kinh doanh tất cả các mặt hàng thuộc các lĩnh vực may đo nhằm tăng doanh thu cho xí nghiệp cũng như tăng các khoản phải thu của nhà nước mà xí nghiệp phải nộp. Thực hiện Nghị Định 388 của Chính Phủ, từ ngày 22/7/1993 xí nghiệp chính thức là doanh nghiệp của nhà nước, thực hiện hoạch toán kinh tế độc lập. Từ đó xí nghiệp được Nhà Nước giao vốn có nhiệm vụ tự bảo quản và phát triển vốn. Đến tháng 10/1996, theo Quyết Định 1619/QĐQP của Bộ Quốc Phòng, trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị trong quân đội, xí nghiệp may X19 được sát nhập với 3 đơn vị khác của quân chủng phòng không thành công ty 247 - Bộ Quốc Phòng và lấy xí nghiệp may X19 làm trụ sở chính là trung tâm điều hành mọi hoạt động của công ty. Công ty cổ phần may 19 được thành lập theo QĐ số 1917/QĐ – BQP ngày 9/9/2003 của bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Thực hiện Quyết Định số 890/QĐ-BQP ngày 16/5/2005 của Bộ Quốc Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty 247 thành công ty cổ phần May 19. Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần số 0103009102 do cơ sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 5/9/2005. Năm 2005, được sự giúp đỡ của bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng quân chủng, công ty đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động tìm các biện pháp đổi mới công nghệ, đầu tư chiều sâu nhằm tăng cường năng suất, chất lượng sản phẩm, khẳng định được vị thế và uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước. Trong năm 2005, công ty vừa tổ chức sản xuất kinh doanh vừa triển khai công tác cổ phần hóa, tình hình lao động có sự biến động lớn (250 người chuyển công tác) nhưng công ty vẫn hoàn thành tốt mọi nghiệp vụ và vượt lên tất cả các chỉ tiêu được giao, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tÝch sau: §­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng 2 Hu©n Ch­¬ng lao ®éng h¹ng III (n¨m 1998) vµ h¹ng II (n¨m 2002). §­îc Bé t­ lÖnh qu©n chñng PK-KQ tÆng th­ëng: 02 cê lu©n l­u “§în vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸ nhÊt” (n¨m 1997, 1998), 03 cê ®¬n vÞ ®iÓn h×nh tiªn tiÕn xuÊt s¾c (n¨m 1997,1999, 2003), 02 cê ®¬n vÞ dÉn ®Çu thi ®ua khèi c«ng ty xÝ nghiÖp quèc phßng (n¨m 1999, 2000), 01 cê ®¬n vÞ ®iÓn h×nh tiªn tiÕn trong phong trµo thi ®ua Ngµnh hËu cÇn lµm theo lêi B¸c d¹y (n¨m 2000) vµ nhiÒu b»ng khen kh¸c. 8 n¨m liÒn (tõ n¨m 1999-nay) C«ng ty lu«n ®¹t tiªu chuÈn “§¬n vÞ quyÕt th¾ng” ®­îc T­ lÖnh qu©n chñng tÆng b»ng khen. §­îc héi ®ång xÐt th­ëng quèc gia tÆng: 17 huy ch­¬ng vµng, 8 huy ch­¬ng b¹c vÒ nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao C«ng ty tham gia Héi chî triÔn l·m Quèc tÕ hµng C«ng nghiÖp ViÖt Nam (tõ n¨m 1997- n¨m 2002). HiÖn nay C«ng ty cã 1100 c¸n bé c«ng nh©n trong ®ã: + Biªn chÕ : 11 (ng­êi) + Hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n : 759 (ng­êi) + Hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n : 130 (ng­êi) + Häc viÖc, t¹m tuyÓn : 200 (ng­êi) VÒ häc vÊn: + Tr×nh ®é ®¹i häc : 45/1100 + Trung cÊp c¸c ngµnh : 28/1100 + C«ng nh©n kü thuËt, tay nghÒ : 340/1100 + B×nh qu©n bËc thî toµn c«ng ty : 2,5/6 ThiÕt bÞ m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn: + M¸y may c«ng nghiÖp 1 kim : 711 (chiÕc) + M¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i : 233 (chiÕc) + ¤ t« c¸c lo¹i : 6 (chiÕc) PhÇn II Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. MÆt hµng s¶n phÈm s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: S¶n phÈm quèc phßng: quÇn ¸o hÌ, quÇn ¸o ®«ng, s¶n phÈm kh¸c, s¶n phÈm quy chuÈn. S¶n phÈm kinh tÕ: ¸o jacket, quÇn ¸o Comple, quÇn ¸o thu ®«ng, ¸o m¨ng t«, quÇn ¸o xu©n hÌ, s¶n phÈm quy chuÈn. 2. C¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: B¶ng sè 01: C¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ: 1000® ChØ tiªu 2003 2004 2005 2006 2007 1.Tæng gi¸ trÞ SX 27.485.315 36.364.564 33.983.000 47.135.184 53.557.408 2.Tæng doanh thu 26.471.021 34.496.362 38.350.000 44.240.840 52.557.786 3.Tæng chi phÝ 24.565.825 31.826.556 36.322.617 41.496.118 50.068.566 4.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.905.196 2.669.806 2.027.383 2..257..251 2.489.219 5.ThuÕ TNDN 366.137 523.246 378.445 232.327,11 6.Lîi nhuËn sau thuÕ 1.539.059 3.053.320 1.648.938 2.257.251 2.256.891,89 7.Vèn C§ b×nh qu©n 11.359.334 12.990.341 14.905.594 17.484.350 19.825.227 8.Vèn L§ b×nh qu©n 13.986.564 20.915.901 20.915.901 21.454.156 21.54.178 9.Sè lao déng bq (ng) 840 1170 1140 1190 1100 B¶ng sè02: Trong ®ã doanh thu xuÊt khÈu lµ ChØ tiªu §VT 2003 2004 2005 2006 2007 Tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu USD 217.810 1.310.275 1.592.805 1.935.596 1.757.180 B¶ng sè 03: S¶n l­îng s¶n phÈm theo n¨m Tªn s¶n phÈm 2003 2004 2005 2006 2007 1/SP quèc phßng -Q ¸o hÌ -Q ¸o ®«ng -SP kh¸c -SP quy chuÈn 92.199 35.926 30.765 430.719 60.016 33.764 40.920 337.771 47.991 25.805 30.805 252.215 55.401 29.220 34.256 291.156 41.932 21.719 23.842 216.301 2/Sp kinh tÕ -¸o Jacket -Q ¸o Comple -Q ¸o thu ®«ng -¸o m¨ng t« -Q ¸o xu©n hÌ -SP quy chuÈn 66.932 4.428 34.047 1.500 27.423 580.136 443.653 48.923 51.049 2.246 33.499 2.106.112 314.772 34.406 34.918 1.621 28.809 1.691.564 364.562 39.773 40.265 1.896 32.884 1.977.274 277.521 29.500 30.217 1.500 24.560 1.497.789 1.010.855 2.271.493 1.943.779 2.268.430 1.714.090 3. Ph©n tÝch Qua 3 b¶ng sè liÖu trªn cã thÊy r»ng nh×n chung t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty May 19 qua 5 n¨m ®· t¨ng lªn, c«ng ty ®ang ph¸t triÓn æn ®Þnh, mÆc dï cã nh÷ng n¨m s¶n l­îng cã gi¶m ®i so víi n¨m tr­íc. Sù t¨ng, gi¶m doanh thu cña c¸c n¨m lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau: N¨m 2003:Trong n¨m nµy doanh thu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn so víi n¨m 2002 lµ do ngoµi kh¸ch hµng truyÒn thèng c«ng ty khai th¸c thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi nh­ ngµnh toµ ¸n...kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh­ h·ng DAO (víi s¶n l­îng vµ ®¬n ®Æt hµng lín nhÊt sang §øc). Trong n­íc thÞ tr­êng ®ång phôc c¸c ngµnh ký hîp ®ång 1,4 tû Bé c«ng an, 5 tû viÖn kiÓm s¸t, kh¸ch hµng toµ ¸n 1 tû. ViÖc ký hîp ®ång n­íc ngoµi víi h·ng DAO vµ h·ng ( §øc) còng lµm cho doanh thu t¨ng lªn. N¨m 2004: Doanh thu vÉn t¨ng lªn. Trong n­íc c«ng ty ký hîp ®ång 20.000 bé quÇn ¸o lÔ phôc cho C«ng an; 60.000 quÇn, 40.000 ¸o Jacket víi h·ng DAO; 24.000 ¸o Jacket víi h·ng S4. Khai th¸c thªm ngµnh toµ ¸n 2000 bé Comple. Trong n¨m 2005 doanh thu cña c«ng ty cã gi¶m ®i lµ do gÆp mét sè khã kh¨n nh­ viÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp may trong n­íc vµ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng n¨m nay cña kh¸ch hµng ®· ®ßi hái xÝ nghiÖp ®Çu t­ kÜ thuËt ®Ó æn ®Þnh thÞ tr­êng. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ vÉn cã nhiÒu c«ng nh©n tay nghÒ yÕu, kh«ng ®¶m b¶o n¨ng suÊt, cÇn ®µo l¹i. Nh­ng do uy tÝn vÒ chÊt l­îng nªn c«ng ty vÉn ®­îc duy tr× hîp ®ång víi h·ng DAO vµ S4. Vµ c«ng ty cã thªm kh¸ch hµng míi lµ OSP ®· tho¶ thuËn giao cho chi nh¸nh cña c«ng ty s¶n xuÊt. N¨m 2006: ®©y lµ n¨m c«ng ty b¾t ®Çu ®æi thµnh m« h×nh c«ng ty cæ phÇn.nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Nh­ng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nªn n¨m nay tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng m¹nh, kÐo theo doanh thu t¨ng lªn kÓ c¶ xuÊt khÈu trong n­íc vµ ngoµi n­íc. N¨m 2007: n¨m nay doanh thu cña c«ng ty bÞ gi¶m xuèng lµ do sù biÕn ®éng lao ®éng (250 ng­êi chuyÓn c«ng t¸c) cña c¶ phÝa B¾c vµ phÝa Nam ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña toµn xÝ nghiÖp. Cho dï c«ng ty cã biÕn ®éng vÒ nh©n c«ng, c«ng ty bÞ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, m« h×nh c«ng ty cæ phÇn míi ®i vµo ho¹t ®éng cÇn ph¶i tiÕp tôc hoµn thiÖn cho phï hîp nh­ng toµn thÓ c«ng nh©n viªn ®Òu cè g¾ng lµm viÖc vµ c¸c l·nh ®¹o ®· x©y dùng c¸c chiÕn l­îc vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu c«ng ty b»ng c¸c biÖn ph¸p ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô nªn c«ng ty vÉn duy tr× ®­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng thÞ tr­êng c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. PhÇn III C«ng nghÖ s¶n xuÊt 1. ThuyÕt minh d©y truyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm a, S¬ ®å d©y truyÒn s¶n xuÊt Nguyên vật liệu Xi NghiÖp cắt Phân xưởng may 5 Phân xưởng may cao cÊp Phân xưởng may 3 Kho thành phẩm Xuất trả khách hàng b, ThuyÕt minh d©y truyÒn s¶n xuÊt: Quy trình sản xuất của công ty được mô tả như sau. Khi vải được xuất kho xuống phân xưởng cắt theo phiếu xuất kho, phân xưởng cắt thực hiện công nghệ cắt và pha thành các bán thành phẩm. Bán thành phẩm hoàn thiện được chuyển xuống các phân xưởng may. Tại mỗi phân xưởng đều bố trí các nhân viên kiểm tra chất lượng. Mỗi công nhân may phải thực hiện may hoàn chỉnh sản phẩm, nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Bộ phận hoàn thiện thực hiện những công việc hoàn thiện cuối cùng, đóng và chuyển xuống kho thành phẩm để xuất trả khách hàng. Công ty tổ chức sản xuất kinh doanh theo 4 phân xưởng, mỗi phân xưởng có chức năng, nhiệm vụ sản xuất khác nhau. Nhiệm vụ chính của từng phân xưởng như sau: Phân xưởng cắt: Nhận lệnh sản xuất và phiếu may đo từ phòng kế hoạch để cắt theo đúng số đo của từng người, từng đơn vị ghi trên phiếu may đo, sau đó ép mếch, vắt sổ và chuyển cho các phân xưởng may. Phân xưởng may 3, may 5: Thực hiện công nghệ may và hoàn thiện các loại sản phẩm may mặc, trang phục. Phân xưởng may cao cấp: Thực hiện công nghệ may như phân xưởng may 3, may 5. Ngoài ra, phân xưởng còn chuyên may những mặt hàng cao cấp đòi hỏi độ chính xác cao, kiểu cách phức tạp như quần áo complê, áp măng tô, áo gilê… 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt: a, §Æc ®iÓm vÒ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt: Sản phẩm sản xuất ra trải qua 2 giai đoạn sản xuất liên tiếp nhau theo dây truyền công nghệ khép kín cắt – may. b, §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt: - Thiết bị máy móc: + Máy may công nghiệp 1 kim 797 chiếc + Máy chuyên dùng các loại 237 chiếc Phương tiện ô tô các loại : 06 c¸i C¸c m¸y mãc ®­îc nh©p khÈu tõ mét sè n­íc nh­ NhËt B¶n, Mü, Indo vµ §µi Loan…C¸c c«ng tr×nh më réng, thiÕt bÞ söa ch÷a thay thÕ ®­îc chÕ t¹o ngay t¹i ViÖt Nam bëi c¸c c«ng ty cã uy tin nh­ Tæng c«ng ty l¾p r¸p m¸y ViÖt Nam Lilama, c«ng ty c¬ khÝ Quang Trung… c, Bè trÝ mÆt b»ng, nhµ x­ëng, th«ng giã, ¸nh s¸ng. Víi quy m« s¶n xuÊt lín nªn c«ng ty cã diÖn tÝch ®Êt ®ai lµ: 12.294 m2, diÖn tÝch nhµ x­ëng lµ: 14.206 m2. §©y lµ c«ng ty may nªn cã rÊt nhiÒu bôi c«ng nghiÖp tõ c¸c lo¹i vËt liÖu nªn ®ßi hái c¸c ph©n x­ëng ph¶i tho¸ng m¸t vµ cã hÖ thèng th«ng giã tèt. C«ng ty còng cã c¸c b×nh cøu ho¶ t¹i c¸c khu vùc s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban ®Ó tiÖn sö dông khi cÇn thiÕt. d, An toµn lao ®éng: C«ng ty th­êng xuyªn qu¸n triÖt, tuyªn truyÒn ®Õn ng­êi lao ®éng vÒ chÊp hµnh néi quy, kû luËt lao ®éng vÒ sö dông ®iÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ, phßng chèng ch¸y næ. Cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ kiÓm tra ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÞp thêi xö lý c¸c t×nh huèng bÊt ngê x¶y ra. Thùc hiÖn nghiªm tóc nghÞ ®Þnh sè 30/N§-CP ngµy 8/11/2006 cña ChÝnh phñ vÒ quy ®Þnh chÕ ®é b¶o hiÓm ch¸y næ b¾t buéc. Ph¸t huy tèt vai trß quÇn chóng trong viÖc gi÷ m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp. Duy tr× vÖ sinh n¬i lµm viÖc tr­íc giõo lµm viÖc 15 phót, tæng vÖ sinh 1 lÇn/ tuÇn (vµo thø 6 hµng tuÇn), coi träng c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp, ®¶m b¶o an toµn søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. Tæ chøc kh¸m ®Þnh kú co ng­êi lao ®éng vµ kiÓm ®Þnh c¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng lao ®éng trong c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng ®­îc ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ theo chÕ ®é. PhÇn IV Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp 1. Tæ chøc s¶n xuÊt a, Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty Công ty cổ phần may X19 tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tuc. Sản phẩm sản xuất ra trải qua 2 giai đoạn sản xuất liên tiếp nhau theo dây truyền công nghệ khép kín cắt – may. C«ng ty s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi l­îng lín. b, Chu kú s¶n xuÊt Trong giai đoạn may, các bộ phận, chi tiết sản phẩm lại được sản xuất độc lập song song và cuối cùng được lắp ráp, ghép nối thành phẩm là sản phẩm hoàn thiện. 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: a, Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh Bé phËn s¶n xuÊt chÝnh sản xuất ra trải qua 2 giai đoạn sản xuất liên tiếp nhau theo dây truyền công nghệ khép kín cắt – may. b, Bé phËn s¶n xuÊt phô trî §iÖn ®­îc cung cÊp bëi c«ng ty ®iÖn lùc Thanh Xu©n- Hµ Néi. c, Bé phËn cung cÊp vµ vËn chuyÓn Bé phËn cung øng, vËn chuyÓn vµ giao hµng (®éi vËt t­) chÞu tr¸ch nhiÖm cung øng c¸c vËt t­, NVL chÝnh vµ phô ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. VËn chuyÓn chñ yÕu lµ vËn chuyÓn vËt t­, NVL mua tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc vµ nhËp khÈu. C«ng ty ký hîp ®ång vËn chuyÓn víi c¸c c«ng ty vËn t¶i chuyªn vËn chuuyÓn hµng ho¸. Ngoµi thuª c¸c c«ng ty vËn chuyÓn, c«ng ty cßn cã ®«Þ xe riªng chñ yÕu ®Ó hç trî kªnh b¸n hµng, vËn chuyÓn s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. PhÇn V Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: TỔNG GIÁM ĐỐC VP công ty Phòng kinh doanh Phòng KH-Điều độ Phòng kỹ thuật-CN Phòng TC, LĐ-Tlương Phòng kế toán CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PX Cắt PX may CC PX may III PX may V Ban CBSX Ban cơ điện GIÁM ĐỐC XÍ NGHIÊP 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn Công ty may cổ phần X19 là một công ty hạch toán độc lập, tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến, chức năng. Hội đồng quản trị: Là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu của công ty, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty. Tổng giám đốc: Là người đại diện theo Pháp luật, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tæng gi¸m dèc ký nhËn vèn, ®Êt ®ai, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó qu¶n lý sö dông theo môc tiªu, nhiÖm vô nhµ n­íc giao vµ giao c¸c nguån lùc ®· nhËn cho c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. X©y dùng c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m c¶u doanh nghiÖp, dù ¸n ®Çu t­, ph­¬ng ¸n liªn doanh liªn kÕt, ®Ò ¸n tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp, quy ho¹ch ®µo t¹o lao ®éng ph­¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. Tæ chøc viÖc bæ nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt c¸n bé c«ng nh©n theo quy ®Þnh vµ ®iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn vµ luËt doanh nghiÖp. QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ban hµnh. KiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn ®¬n gi¸ s¶n phÈm quy ®Þnh trong néi bé doanh nghiÖp. Sö dông vµ b¶o qu¶n ®­îc vèn cña doanh nghiÖp ®­îc H§QT giao. Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn vµ quy chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua quyÕt ®Þnh. Phã tæng gi¸m ®èc: lµ ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc. Phã tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. Gi¸m ®èc: Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i Nhµ m¸y. Nghiªn cøu n©ng cao, chÊt l­îng, hiÖu suÊt vµ s¶n l­îng s¶n xuÊt. Gi¸m s¸t kiÓm tra mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh trong ®¬n vÞ, gióp Tæng gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý vÒ tµi chÝnh. QuyÕt ®Þnh chän thÇu b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt, ký kÕt hîp ®ång c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ t¹i nhµ m¸y. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i nhµ m¸y duy tr× vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Phòng kinh doanh: Tìm kiếm và khai thác thị trường trong và ngoài nước, ký kết hợp đồng với khách hàng, tổ chức quảng cáo tiêu thụ sản phẩm. Phòng kế hoạch điều độ: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho đúng thời hạn ký kết trong hợp đồng kinh tế, đôn đốc và giám sát việc thực hiện kế hoạch ở các phân xưởng. Phòng kỹ thuật – công nghệ: Xây dựng hệ thống định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động. Tổ chức thiết kế và chế tạo mẫu. Chịu trách nhiệm về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm toàn công ty. Phòng tài chính – lao động - tiền lương: Quản lý toàn bộ thông tin tình hình tài chính của công ty theo cơ chế quản lý của Nhà Nước. Đồng thời kiểm tra kinh tế tài chính của Nhà nước tại công ty. Phòng kế toán: Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời đầy đủ về tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn và kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3. Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn Hội đồng quản trị: Là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu của công ty, là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty Tổng giám đốc: Là người đại diện theo Pháp luật, điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phã tæng gi¸m ®èc: lµ ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc. Phã tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. Gi¸m ®èc chÞu sù ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vµ Phã gi¸m ®èc. Tr­ëng phßng c¸c v¨n phßng lµm c¸c v¨n b¶n hîp ®ång, kÕ ho¹ch, b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt. PhÇn VI Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña c«ng ty cæ phÇn May 19 1. Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo a, YÕu tè ®èi t­îng lao ®éng (nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng). Như chúng ta đã biết thì nguyên vật liệu là một yếu tố không thể thiếu đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc điểm của nguyên vật liệu là chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Vật liệu được phân ra làm hai loại là vật liệu chính và vật liệu phụ. Vật liệu chính là những thứ nguyên, vật liệu mà sau quá trình gia công, chế biến sẽ cấu thành nên thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm. Còn vật liệu phụ chỉ có tác dụng phụ trợ cho sản xuất, kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng…làm hoàn thiện sản phẩm hơn. Trong công ty May 19 thì sản xuất đa loại sản phẩm nên việc tìm kiếm và quản lý nguyên vật liệu là công việc hết sức quan trọng. Công ty đã tham khảo thị trường để tìm ra những nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý để phục vụ vào quá trính sản xuất của mình. Bao gồm: * C¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh: - V¶i xi - V¶i Peco - V¶i len - V¶i bay * C¸c nguyªn vËt liÖu phô: - Kho¸ quÇn - Cóc quÇn - Mex - Lãt lôa * N¨ng l­îng sö dông: §iÖn * Sè l­îng vµ chÊt l­îng cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng: B¶ng sè 04 STT Tªn nguyªn liÖu §¬n vÞ Sè l­îng/n¨m §¬n gi¸ 1 V¶i Xi m 254.439 25.000(®/m) 2 V¶i Peco m 280.545 32.000(®/m) 3 V¶i len m 122.760 84.000(®/m) 4 V¶i bay m 891.798 24.000(®/m) 5 Kho¸ quÇn C¸i 300.000 2000(®/c¸i) 6 Cóc quÇn C¸i 300.000 500(®/c¸i) 7 Lãt lôa m 178.000 12.500(®/m) 8 Mex m 356.375 15.000(®/m) 9 ChØ Cuén 5.142.986 3000(®/cuén) 10 §iÖn MW 3.024.121 925(®/MW) ChÊt l­îng nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu kü thuËt trong hîp ®ång kinh tÕ, ®­îc kiÓm tra kiÓm so¸t, chÆt chÏ bëi ®éi ®¶m b¶o chÊt l­îng theo quy tr×nh kiÓm tra thö nghiÖm c¶u hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001-2000. * Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu vµ n¨ng l­îng: - V¶i xi, v¶i Peco, v¶i bay ®­îc mua tõ c«ng ty DÖt lôa Nam §Þnh. - V¶i len ®­îc mua tõ c«ng ty Dªt may X28-Bé quèc phßng. - Kho¸ quÇn, cóc quÇn, Mex, lãt lôa ®­îc cung cÊp bëi C«ng ty H­¬ng S¬n 4E- Hoµng Hoa Th¸m- T©y Hå- Hµ Néi. - ChØ t¬, sîi may thªu ®­îc mua tõ Doanh nghiÖp t­ nh©n Dòng §«ng xãm Chïa- TriÒu Khóc- T©n TriÒu- Thanh Tr×- Hµ Néi. b, YÕu tè lao ®éng * C¬ cÊu lao ®éng vµ sè l­îng lao ®éng: §Õn n¨m 2007 c«ng ty cã tæng sè lao ®éng lµ 1100 ng­êi. B¶ng sè 05: C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty cæ phÇn May 19 n¨m 2007 C¬ cÊu lao ®éng Sè l­îng Tû träng (%)_ 1/ Theo tr×nh ®é - §¹i häc - Trung cÊp - C«ng nh©n kü thuËt - C«ng nh©n kh¸c 1100 47 26 340 687 100 4.27 2.36 30.9 62.45 2/ Theo biªn chÕ, hîp ®ång - Biªn chÕ - H§ dµi h¹n - H§ ng¾n h¹n - Häc viÖc, t¹m tuyÓn 1100 11 759 130 200 100 1 69 11.82 18.18 3/ Theo giíi tÝnh - Nam - N÷ 1100 347 753 100 31.54 68.45 4/ Theo vïng, miÒn - MiÒn B¾c - MiÒn Nam 1100 877 223 100 79.73 20.27 * T×nh h×nh bè trÝ sö dông lao ®éng n¨m 2007: B¶ng sè 06: T×nh h×nh bè trÝ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty May 19 STT Néi dung Sè l­îng 1 Bé phËn hµnh chÝnh 65 2 Ph©n x­ëng C¾t 154 3 Ph©n x­ëng may Cao cÊp 275 4 Ph©n x­ëng May 3 301 5 Ph©n x­ëng May 5 284 6 Kho 21 1100 * Nguån lao ®éng: Chñ yÕu lµ ë miªn B¾c, ng­êi lao ®éng tuyÓn vµo chñ yÕu ®· ®­îc ®µo t¹o qua tay nghÒ vµ ®­îc thi viÕt hoÆc pháng vÊn trùc tiÕp. * C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc: - Hµng n¨m c«ng ty lu«n më líp n©ng cao tay nghÒ cho c¸c c¸n bé kü thuËt ®iÒu hµnh tæ - xÝ nghiÖp - c«ng ty, ®i s©u vµo huÊn luyÖn nh÷ng chi tiÕt kü thuËt, nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - Tæ chøc 6 líp häc c¾t may cho 200 ng­êi, 1 líp häc ngo¹i ng÷ cho 39 ng­êi. - Lùa chän nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®¶m nhiÖm nhiÒu mÆt hµng, ®µo t¹o nguån c¸n bé kü thuËt kÕ cËn, kÞp thêi hç trî nh÷ng kh©u v­íng m¾c t¹i c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. * C¸c chÝnh s¸ch hiÖn thêi cña c«ng ty t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng: - Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua lao déng giái, lao déng s¸ng t¹o, thi tay nghÒ, thi thî giái, ph¸t huy quyÒn lµm chñ, ch¨m lo ®Õn ®êi sèng tinh thÇn, vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng tr­ëng thµnh. - Qu¶n lý tèt ®¬n vÞ vÒ mäi mÆt, nhÊt lµ qu¶n lý vÒ nÒ nÕp, chÕ ®é kû luËt trong s¶n xuÊt, kh«ng ®Ó ®¬n vÞ cã tr­êng hîp ph¶i vi ph¹m, xö lý, ®¶m b¶o mäi an toµn lao déng, ®¬n vÞ an toµn tuyÖt ®èi. Tæ chøc thùc hiÖn hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô. c, YÕu tè vèn * C¬ cÊu vèn cña c«ng ty: vèn cña nhµ n­íc chiÕm 51%, vèn cæ ®«ng chiÕm 49%. * Vèn cè ®Þnh vµ sö dông vèn cè ®Þnh: Theo sè liÖu ë b¶ng sè 01 ta thÊy vèn cè ®Þnh cña c«ng ty t¨ng dÇn tõ n¨m 2004 lµ do c«ng ty më réng s¶n xuÊt. Chñ yÕu c«ng ty mua thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh ®Õn n¨m 2007 th× c«ng ty ®· cã 797 chiÕc m¸y may c«ng nghiÖp 1 kim vµ 237 chiÕc m¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i. * Vèn l­u ®éng vµ sö dông vèn l­u ®éng: Còng do viÖc më réng s¶n xuÊt nªn c«ng ty cÇn dù tr÷ nhiÒu h¬n nguyªn vËt liÖu, sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ tån kho còng t¨ng. Tuy nhiªn c«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn hµng tån kho NVL vµ s¶n phÈm ë møc nhá nhÊt, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o an toµn ®Ó sö dông vèn có hiệu quả. 2. Kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu ra a, NhËn diÖn thÞ tr­êng Thị trường may mặc là một thị trường cạnh tranh, có rất nhiều công ty sản xuất và kinh doanh hàng may mặc, kể cả các các doanh nghiệp trong nước và công ty liên doanh, đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài. Khó khăn của công ty là phải có nguồn vốn lớn để có thể cải tiến máy móc, trang thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm mẫu mã để có thể cạnh tranh được với các hãng may mặc trên thị trường. Hiện tại công ty mới hình thành công ty cổ phần được gần 4 năm (từ năm 2005) nên công tác quản lý kinh doanh đang còn có nhiều hạn chế và khúc mắc. Mà việc tìm ra được đường lối và chiến lược kinh doanh phù hợp trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như thế này là cực kỳ quan trọng, cho nên doanh nghiệp cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý của mình. Nhưng với quy mô như hiện nay là mặt bằng rộng, lao động có tay nghề, viên chức có trình độ, tất cả đều lao động hăng say, nhiệt tình, luôn nỗ lực và phấn đấu thì công ty sẽ ngày càng phát triển hơn. Mặt khác khách hàng chính của công ty là các ngành chức năng như công an, quân đội, toà án… mà phần lớn là may đồng phục với số lượng nhiều và là những khách hàng quen thuộc nên công ty có doanh thu ổn định, không bị biến động nhiều lắm trong loại mặt hàng này. b, T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo ®Þa ®iÓm (thÞ tr­êng) tiªu thô - Thi tr­êng trong n­íc: trô së chÝnh cña c«ng ty o miÒn B¾c vµ mét chi nh¸nh ë miÒn Nam nªn thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam, c¶ khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn (nh­ng 2 thÞ tr­êng nµy chiÕm tû lÖ nhá trong tæng doanh thu cña c«ng ty). ThÞ tr­êng tiªu thô ë miÒn B¾c cã ­u thÕ h¬n trong c¸c miÒn. - ThÞ tr­êng xuÊt khÈu: ë miÒn B¾c trô së chÝnh ký hîp ®ång dµi h¹n víi 2 h·ng cña §øc lµ h·ng S4 Fashion Partner vµ h·ng DAO Import -Export. Chi nh¸nh phÝa Nam còng chñ ®éng ký nhiÒu hîp ®ång víi c¸c h·ng thuéc thÞ tr­êng EU, Mü, Hµn Quèc, §µi Loan. B¶ng sè 07: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc Khu vùc §vt 2003 2004 2005 2006 2007 1/ Trong n­íc Ng® 23.038.335 13.846.428 13.247.393 13.735.191 24.864.629 2/ N­íc ngoµi Ng® 3.432.686 20.649.934 25.102.607 30.504.993 27.693.157 Qua b¶ng trªn ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô ë thÞ tr­êng trong n­íc hay xuÊt khÈu ®Òu t¨ng lªn qua c¸c n¨m. V× c«ng ty lu«n tiÕp tôc kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ, kinh doanh c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Ch­¬ng VII M«i tr­êng kinh doanh cña c«ng ty 1.M«i tr­êng vÜ m« a, M«i tr­êng kinh tÕ HiÖn t¹i nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng m¹nh vµ æn ®Þnh. Víi sù gia nhËp vµo WTO nªn ngµy cµng cã nhiÒu n­íc ngoµi ®Çu t­ ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty trong n­íc nãi chung vµ c«ng ty May 19 nãi riªng còng cã nhiÒu c¬ héi lµm ¨n, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ra n­íc ngoµi h¬n. Do ®ã mµ c«ng ty cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thÞ tr­êng c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ, gióp c«ng ty cã thªm nhiÒu nguån doanh thu, ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. b, M«i tr­êng c«ng nghÖ Víi nh÷ng tiÕn bé trong khoa häc c«ng nghÖ nªn nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ra ®êi gióp cho cuéc sèng con ng­êi nãi chung vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng trong ®ã cã may mÆc sÏ tiÕt kiÖm ®­îc nhiÒu chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh, gia t¨ng s¶n l­îng, c¶i tiÕn mÉu m· ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ thu hót kh¸ch hµng nhiÒu h¬n. Kh«ng nh÷ng thÕ, nhê cã c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c c«ng ty may mÆc cßn cã thÓ c¹nh tranh víi hµng ho¸ ngo¹i nhËp v× chÊt l­îng ®¶m b¶o, mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n­íc. c, M«i tr­êng tù nhiªn N­íc ta lµ mét n­íc nhiÖt ®íi cã ®Çy ®ñ 4 mïa, ®iÒu nay sÏ gióp cho c«ng ty c¸c c«ng ty may nãi chung sÏ ®a d¹ng ho¸ ®­îc s¶n phÈm cña m×nh theo tõng mïa xu©n, h¹, thu, ®«ng, kh«ng chØ thÝch hîp víi thÞ tr­êng trong n­íc mµ cßn cã kh¶ n¨ng lín ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Vµ n­íc ta còng rÊt ®a d¹ng vÒ tµi nguyªn t._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc12405.doc
Tài liệu liên quan