Báo cáo tóm tắt Khóa luận - Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ (phasianus colchicus) tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao học viện nông nghiệp Việt Nam

BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ (PHASIANUS COLCHICUS ) TẠI TRUN G TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người thực hiện : Nguyễn Thị Bé Lớp : K59-T yd Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Mai Thơ Bộ môn : N goại - Sản HÀ NỘI - 2018 ĐỀ TÀI: Nội dung báo cáo Phần I. Mở đầu Phần II. Đối tượng- Nội dung- Phương pháp nghiên cứu Phần III. Kết quả và thảo luận P

pptx35 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo tóm tắt Khóa luận - Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ (phasianus colchicus) tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao học viện nông nghiệp Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hần IV. Kết luận và kiến nghị PHẦN I MỞ ĐẦU Thị trường tiêu thụ Thụ tinh nhân tạo Chim Trĩ đỏ khoang cổ “ Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim Trĩ đỏ khoang cổ tại Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam” 1.1. Đặt vấn đề 1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài Mục Tiêu Ý Nghĩa Đ ánh giá được một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của một số cá thể chim Trĩ Đỏ khoang cổ tại T rung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam . Đưa đến những thông tin khoa học về phẩm chất tinh dịch của chim Trĩ , là tài liệu tham khảo phục vụ công tác học tập, nghiên cứu Tiền đề cho ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trên chim Trĩ. Từ đó đưa thụ tinh nhân tạo áp dụng rộng rãi hơn trong chăn nuôi. PHẦN II ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1. Đ ối tượng nghiên cứu Chim Trĩ trống có độ tuổi từ 12 tháng t rở lên, và có khối lượng khoảng từ 1,4-1,7 kg. 2. 2. Địa điểm nghiên cứu Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện Nông nghiệp Việt Nam . 2. 3. T hời gian nghiên cứu Tháng 8 /201 8 đến tháng 11 /201 8 2.4. Nội dung nghiên cứu Đánh giá một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch chim Trĩ gồm: Màu sắc của tinh dịch Lượng tinh Hoạt lực tinh trùng Nồng độ tinh dịch Tỉ lệ kỳ hình của tinh trùng Sức kháng tinh trùng 2.5.1. Dụng cụ, hóa chất nghiên cứu 2.5. Phương pháp nghiên cứu Micropipet Hóa chất , dụng cụ khác Kính hiển vi Buồng đếm Newbauer 2.5.3. Phương pháp khai thác tinh dịch Phương pháp khai thá c: phương pháp massage của Lake (1983) Tư thế chuẩn bị chim Chim Trĩ xuất tinh Hút tinh dịch 2.5.2. Phương pháp đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim Trĩ Màu sắc tinh dịch: được xác định thông qua mắt thường. Lượng tinh (V) : được xác định bằng xilanh 1ml có độ chia nhỏ nhất 0,01 ml. Nồng độ (C): phương pháp đếm trực tiếp bằng buồng đếm hồng - bạch cầu theo Trần Tiến Dũng và c s (2002). Kỳ hình (K%): phương pháp nhuộm tiêu bản của Trần Tiến Dũng và cs . (2002) . Hoạt lực (A): phương pháp tính điểm theo Abu và cs. (2013); Trần Tiến Dũng và cs. (2002) Sức kháng (R): phương pháp 3 lọ của Trần Tiến Dũng và cs. (2002). 2.5.3. Phương pháp xử số liệu Các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn được tính theo phương pháp thống kê mô tả Phân tích so sánh thống kê bằng phần mềm excel 20 07 . PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Vài nét về Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao - HVNNVN Chuồng nuôi chim bồ câu Pháp Chuồng nuôi chim trĩ 3.2 . Kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng, số lượng của tinh dịch chim Trĩ đỏ khoang cổ 1 2 Hình 3.1: Màu sắc tinh dịch 1: Trắng trong; 2: Trắng sữa Màu sắc Số lượng Tỉ lệ (%) Trắng sữa 2 9,52 Trắng trong 11 52,4 Trắng ngà 4 19,04 Xanh 2 9,52 Hồng 2 9,52 Bảng 3.1: Màu sắc tinh dịch chim Trĩ đỏ khoang cổ MÀU SẮC TINH DỊCH STT(Chim) Mean±SD MIN MAX 1 (n=9) 0,037 a ±0,009 0,02 0,05 2 (n=7) 0,033 a ±0,01 0,02 0,05 TB (n=16) 0,035 ±0,009 0,02 0,05 Bảng 3.2: Lượng tinh dịch chim trĩ ĐKC G hi chú: Các chữ cái trong cùng một cột giống nhau biểu thị sự giống nhau của kết quả ở mức ý nghĩa P >0 ,05, n là sỗ mẫu. Hình 3.2: Lượng tinh dịch chim Trĩ LƯỢNG TINH Biểu đồ 3.1. Lượng tinh dịch chim Trĩ ĐKC STT (Chim) Mean±SD MIN MAX 1 (n=9) 1,111 a ±1,139 0 3,5 2 (n=7) 1,000 a ±0,886 0 2,5 TB (n=16) 1,063 ±0,998 0 3,5 G hi chú: Các chữ cái trong cùng một cột giông nhau biểu thị sự giống nhau của kết quả ở mức ý nghĩa P > 0,05 , n là số mẫu Bảng 3.3: Hoạt lực của tinh trùng HOẠT LỰC TINH TRÙNG Biểu đồ 3.2. Hoạt lực của tinh trùng chim Trĩ STT (chim) Mean ±SD MIN MAX 1 (n=9) 2,346 a ±0,477 1,7 3,2 2 (n=7) 2,206 a ±0,184 1,91 2,43 TB (n=16) 2,335 ±0,386 1,7 3,2 G hi chú: Các chữ cái trong cùng một cột giống nhau biểu thị sự giống nhau của kết quả ở mức ý nghĩa P > 0,05 , n là số mẫu. Bảng 3.4: Nồng độ tinh dịch chim Trĩ trong 1ml (tỷ tinh trùng) NỒNG ĐỘ Biểu đồ 3.3: Nồng độ tinh trùng STT (Chim) Mean ±SD MIN MAX 1 (n=9) 15,178 a ±2 11.57 18.85 2 (n=7) 10,6 b ±0,605 9.72 11.61 TB (n=16) 13,175 ±3,124 9.72 18.85 G hi chú: Các chữ cái a,b trong cùng một cột khác nhau biểu thị sự khác nhau của kết quả ở mức ý nghĩa P < 0,05 , n là số mẫu . Bảng 3.5: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) TỶ LỆ KỲ HÌNH Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (%) Tinh trùng kỳ hình (1), tinh trùng bình thường (2) STT (Chim) Mean±SD MIN MAX 1 (n=9) 45 , 78 a ± 3,383 40 52 2 (n=7) 52 ,57 b ±2,992 48 56 Trung bình 48,75 ±4,669 40 56 Bảng 3.6: Sức kháng của tinh trùng (x10^3) G hi chú: Các chữ cái a,b trong cùng một cột khác nhau biểu thị sự khác nhau của kết quả ở mức ý nghĩa P < 0,05 , n là số mẫu . SỨC KHÁNG TINH TRÙNG Biểu đồ 3.4: Sức kháng của tinh trùng PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tinh dịch chim Trĩ ĐKC chủ yếu có màu trắng Lượng tinh trung bình đạt 0,035ml Hoạt lực của tinh trùng thấp (1,063 điểm). 4.1. Kết luận Nồng độ tinh dịch chim Trĩ ĐKC đạt trung bình 2,335 tỷ/ml Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình chim Trĩ ĐKC cao trung bình đạt 13,175% Sức kháng của tinh trùng chim Trĩ ĐKC khá cao 48,75×10٨3 Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa ra được những đánh giá khách quan nhất cho việc đưa thụ tinh nhân tạo cho chim Trĩ vào thực tiễn sản xuất tại Trung tâm. 4.1. Kiến nghị

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbao_cao_tom_tat_khoa_luan_danh_gia_mot_so_chi_tieu_chat_luon.pptx
Tài liệu liên quan