Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng Giáo viên Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Sóc Trăng

Tài liệu Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng Giáo viên Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Sóc Trăng: ... Ebook Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng Giáo viên Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Sóc Trăng

pdf144 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 3download
Tóm tắt tài liệu Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng Giáo viên Trung học phổ thông (THPT) tỉnh Sóc Trăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HOÀ CHÍ MINH MAI VAÊN NHAÂN CAÙC BIEÄN PHAÙP QUAÛN LYÙ COÂNG TAÙC BOÀI DÖÔÕNG GIAÙO VIEÂN TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG TÆNH SOÙC TRAÊNG LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ GIAÙO DUÏC HOÏC Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2006 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP.HOÀ CHÍ MINH MAI VAÊN NHAÂN CAÙC BIEÄN PHAÙP QUAÛN LYÙ COÂNG TAÙC BOÀI DÖÔÕNG GIAÙO VIEÂN TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG TÆNH SOÙC TRAÊNG Chuyeân ngaønh : Quaûn lyù giaùo duïc Maõ soá : 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC : TS. LE XUAÂN HOÀNG Thaønh phoá Hoà Chí Minh – 2006 LÔØI CAÛM ÔN Luaän vaên naøy laø keát quaû hoïc taäp taïi lôùp Cao hoïc Quaûn lyù giaùo duïc khoùa 15 do tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm thaønh phoá Hoà Chí Minh toå chöùc thuoäc Döï aùn trung hoïc cô sôû – Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. Vôùi tình caûm chaân thaønh toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saân saéc ñeán: - Ban quaûn lyù Döï aùn trung hoïc cô sôû – Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo. - Ban Giaùm hieäu tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TP. Hoà Chí Minh. - Laõnh ñaïo vaø caùn boä, giaùo vieân Phoøng Nghieân cöùu khoa hoïc vaø Sau ñaïi hoïc, Khoa Taâm lyù - Giaùo duïc tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Caùc thaày, coâ giaùo ñaõ tham gia quaûn lyù, giaûng daïy vaø giuùp ñôõ trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø nghieân cöùu. Ñaëc bieät, toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán TS. Leâ Xuaân Hoàng ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn suoát quaù trình hình thaønh vaø hoaøn chænh luaän vaên naøy. - Laõnh ñaïo Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Phoøng Giaùo duïc chuyeân nghieäp vaø Giaùo duïc thöôøng xuyeân, Phoøng Toå chöùc caùn boä; Hieäu tröôûng, Phoù hieäu tröôûng vaø giaùo vieân caùc tröôøng trung hoïc phoå thoâng trong tænh Soùc Traêng ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc cung caáp soá lieäu vaø tö vaán khoa hoïc trong quaù trình nghieân cöùu. - Gia ñình, baïn beø, ñoàng nghieäp vaø caùc baïn hoïc cuøng lôùp ñaõ ñoäng vieân, khích leä, giuùp ñôõ trong quaù trình hoïc taäp nghieân cöùu. Maëc duø coù nhieàu coá gaéng nhöng chaéc chaén luaän vaên toát nghieäp khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Kính mong ñöôïc söï chæ daãn goùp yù vaø giuùp ñôõ theâm. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 12 naêm 2006 Taùc giaû luaän vaên MAI VAÊN NHAÂN MUÏC LUÏC Trang Trang phuï bìa Lôøi caûm ôn Muïc luïc Danh muïc caùc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng, sô ñoà MÔÛ ÑAÀU ..................................................................................................... 1 Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN LYÙ COÂNG TAÙC BOÀI DÖÔÕNG GV THPT .................................................................... 5 1.1. Toùm löôïc veà lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà......................................... 5 1.2. Moät soá vaán ñeà lyù luaän veà giaùo duïc THPT ................................... 9 1.2.1. Giaùo duïc THPT.......................................................................... 9 1.2.2. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc THPT ................................................ 10 1.2.3. Tröôøng THPT .......................................................................... 10 1.2.4. Ñoäi nguõ giaùo vieân THPT......................................................... 13 1.3. Moät soá khaùi nieäm lieân quan ñeán vaán ñeà nghieân cöùu ................... 21 1.3.1. Quaûn lyù vaø quaûn lyù giaùo duïc .................................................. 21 1.3.2. Ñaøo taïo vaø boài döôõng.............................................................. 29 1.3.3. Bieän phaùp ................................................................................ 31 1.4. Quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ......................................... 31 1.4.1. YÙ nghóa vaø söï caàn thieát cuûa coâng taùc boài döôõng ñoäi nguõ giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng .............................................. 31 1.4.2. Muïc tieâu, nhieäm vuï cuûa coâng taùc boài döôõng ñoäi nguõ GV..... 34 1.4.3. Ñaëc tröng vaø hình thöùc boài döôõng ñoäi nguõ GV..................... 35 1.4.4. Moái quan heä giöõa quaûn lyù coâng taùc boài döôõng vôùi chaát löôïng ñoäi nguõ GV................................................................. 37 1.4.5.Taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT.............. 38 1.4.6.Toå chöùc thöïc hieän coâng taùc boài döôõng GV THPT................. 39 Chöông 2: THÖÏC TRAÏNG VEÀ QUAÛN LYÙ COÂNG TAÙC BOÀI DÖÔÕNG GV THPT TÆNH SOÙC TRAÊNG................................. 41 2.1. Khaùi quaùt veà ñòa lyù, vaên hoaù xaõ hoäi vaø kinh teá tænh Soùc Traêng ... 41 2.2. Thöïc traïng ñoäi nguõ GV THPT ôû tænh Soùc Traêng hieän nay............ 43 2.2.1. Moät soá neùt veà tình hình ñoäi nguõ GV THPT ....................... 43 2.2.2. Nhaän ñònh chung veà ñoäi nguõ GV THPT ............................ 48 2.3. Thöïc traïng veà coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh SoùcTraêng ..... 49 2.3.1. Tình hình boài döôõng GV THPT trong thôøi gian qua.......... 49 2.3.2. Nhu caàu boài döôõng GV THPT............................................ 51 2.3.3. Hình thöùc boài döôõng............................................................ 54 2.4. Thöïc traïng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh Soùc Traêng hieän nay...................................................................... 55 2.4.1. Nhaän thöùc cuûa caùn boä GV veà coâng taùc boài döôõng ............ 55 2.4.2. Quaûn lyù vaø trieån khai keá hoaïch boài döôõng GV THPT naêm hoïc 2005-2006 cuûa Sôû Giaùo duïc-Ñaøo taïo Soùc Traêng................................................................................... 56 2.4.3. Vieäc quaûn lyù veà chöông trình, noäi dung vaø hình thöùc boài döôõng ............................................................................ 59 2.4.4. Vieäc quaûn lyù caùc nguoàn löïc ñaùp öùng yeâu caàu cho coâng taùc boài döôõng GV ...................................................... 60 2.4.5. Söï phoái hôïp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ........ 61 2.5. Ñaùnh giaù veà thöïc traïng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh Soùc Traêng................................................................. 62 2.5.1. Maët laøm ñöôïc ........................................................................... 62 2.5.2. Maët haïn cheá ............................................................................. 63 Chöông 3: CAÙC BIEÄN PHAÙP QUAÛN LYÙ COÂNG TAÙC BOÀI DÖÔÕNG GV THPT TÆNH SOÙC TRAÊNG ................................................ 68 3.1. Nhöõng quan ñieåm veà caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng giaùo vieân ............................................................................. 68 3.2. Caùc bieän phaùp ................................................................................ 69 3.2.1. Naâng cao nhaän thöùc veà coâng taùc boài döôõng giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng.................................................................. 69 3.2.2. Quy hoaïch coâng taùc boài döôõng GV THPT............................... 74 3.2.3. Ña daïng hoaù caùc hình thöùc boài döôõng treân cô sôû naâng cao yù thöùc töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV THPT....................... 80 3.2.4. Thöïc hieän caûi tieán, ñoåi môùi chöông trình, noäi dung vaø phöông phaùp boài döôõng ........................................................... 85 3.2.5. Hình thaønh cô cheá phoái hôïp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng giaùo vieân .................................................................................. 94 3.2.6. Ñaàu tö caùc nguoàn löïc cho coâng taùc boài döôõng Giaùo vieân trung hoïc phoå thoâng ................................................................. 99 3.3. Toå chöùc thöïc hieän caùc bieän phaùp ................................................ 105 3.4. Khaûo saùt thöïc teá tính khaû thi cuûa caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT tænh Soùc Traêng ........................... 108 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ ............................................................. 113 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Boä GD&ÑT : Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo CBQL : Caùn boä quaûn lyù CÑSP : Cao ñaúng sö phaïm CNH – HÑH : Coâng nghieäp hoaù - Hieän ñaïi hoaù CSVC : Cô sôû vaät chaát ÑHSP : Ñaïi hoïc sö phaïm GV : Giaùo vieân HS : Hoïc sinh PCGDTH : Phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc Sôû GD&ÑT : Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo THPT : Trung hoc phoå thoâng THCS : Trung hoïc cô sôû UBND : UÛy ban nhaân daân XHHGD : Xaõ hoäi hoaù giaùo duïc XMC : Xoaù muø chöõ DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1 : Phaân loaïi GV THPT theo ñoä tuoåi, giôùi tính vaø thaâm nieân giaûng daïy, ñoaøn theå ................................................... 44 Baûng 2.2 : Phaân loïai GV THPT theo chuyeân moân .............................. 47 Baûng 2.3 : Nhu caàu boài döôõng giaùo vieân.............................................. 51 Baûng 2.4 : So saùnh yù kieán cuûa Sôû vaø nhu caàu boài döôõng cuûa GV ..... 53 Baûng 2.5 : Hình thöùc boài döôõng phuø hôïp vôùi GV nhaát ........................ 54 Baûng 2.6 : Nhaän thöùc cuûa caùn boä GV veà coâng taùc boài döôõng............. 55 Baûng 3.1 : Keát quaû khaûo saùt tính khaû thi caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT tænh Soùc Traêng ................ 110 DANH MUÏC CAÙC SÔ ÑOÀ Sô ñoà 1.1: Quan heä giöõa caùc chöùc naêng quaûn lyù ................................. 29 Sô ñoà 3.1: Moâ hình hoaù cô cheá quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV ......... 98 Sô ñoà 3.2: Moâ hình hoaù moái quan heä giöõa caùc bieän phaùp................. 107 DANH MUÏC PHUÏ LUÏC Phieáu 1: Phieáu xin yù kieán veà nhu caàu ñöôïc boài döôõng cuûa GV THPT tænh Soùc Traêng trong thôøi gian tôùi (duøng cho giaùo vieân THPT tænh Soùc Traêng). Phieáu 2 : Phieáu xin yù kieán daønh cho Laõnh ñaïo vaø caùn boä Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo Soùc Traêng. Phieáu 3: Phieáu xin yù kieán daønh cho Hieäu tröôûng, Phoù Hieäu tröôûng Tröôøng THPT tænh Soùc Traêng. Phieáu 4: Phieáu xin yù kieán daønh cho giaùo vieân THPT tham gia lôùp boài döôõng giaùo vieân coát caùn do tröôøng ÑHSP Thaønh phoá Hoà Chí Minh môû 05 ñôït töø ngaøy 23/2/2006 ñeán heát ngaøy 26/3/2006. Phieáu 5: Phieáu xin yù kieán daønh cho CBQLGD caùc caáp vaø giaùo vieân Tröôøng THPT tænh Soùc Traêng 1 MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi ÔÛ theá kyû XXI naøy trí tueä con ngöôøi seõ phaùt trieån cao, baùo hieäu söï buøng noå vaø phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä sinh hoïc,… Trí tueä con ngöôøi ñoùng vai troø quyeát ñònh ñoái vôùi söï tieán boä, cuõng nhö toác ñoä phaùt trieån cuûa neàn vaên minh nhaân loaïi. Do ñoù, vaán ñeà nhaân löïc vaø nhaân taøi laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moãi quoác gia. Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu, vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån. Nguoàn nhaân löïc con ngöôøi vaø tieàm naêng con ngöôøi laø nhaân toá quyeát ñònh. Giaùo duïc-Ñaøo taïo laø con ñöôøng quan troïng ñeå taïo ra nguoàn löïc con ngöôøi chaát löôïng cao vaø khai thaùc tieàm naêng con ngöôøi hieäu quaû nhaát. Ñaûng ta khaúng ñònh "Phaùt trieån giaùo duïc laø neàn taûng, nguoàn löïc chaát löôïng cao laø moät trong nhöõng ñoäng löïc quan troïng thuùc ñaåy söï nghieäp coâng nghieäp hoaù-hieän ñaïi hoaù, laø yeáu toá cô baûn ñeå phaùt trieån xaõ hoäi, taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng” [7, tr.20]. Trong caùc Nghò quyeát Hoäi nghò Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng laàn thöù tö khoùa VII, laàn thöù hai khoùa VIII ñaõ khaúng ñònh vieäc ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp giaùo duïc -ñaøo taïo, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV, CBQL vaø taêng cöôøng cô sôû vaät chaát caùc tröôøng hoïc laø nhieäm vuï troïng taâm cuûa giaùo duïc-ñaøo taïo. Nghò quyeát soá 40/2000/QH10, ngaøy 9 thaùng 12 naêm 2000 cuûa Quoác hoäi khoùa X veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng ñaõ khaúng ñònh muïc tieâu cuûa vieäc ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng laàn naøy laø xaây döïng noäi dung chöông trình, phöông phaùp giaùo duïc, saùch giaùo khoa 2 phoå thoâng môùi nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän theá heä treû, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, phuïc vuï CNH-HÑH ñaát nöôùc, phuø hôïp vôùi thöïc tieãn vaø truyeàn thoáng Vieät Nam, tieáp caän trình ñoä giaùo duïc phoå thoâng ôû caùc nöôùc phaùt trieån trong khu vöïc vaø theá giôùi. Trong quaù trình thöïc hieän ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng, “Nhaø giaùo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc ñaûm baûo chaát löôïng giaùo duïc” [20, tr.12]. Vì vaäy, vieäc xaây döïng ñoäi nguõ GV ñuû veà soá löôïng, ñoàng boä veà cô caáu, chuaån veà trình ñoä ñaøo taïo, gioûi veà chuyeân moân, maãu möïc veà nhaân caùch laø khaâu then choát. Trong ñoù, thöôøng xuyeân toå chöùc boài döôõng GV laø phöông chaâm coù tính nguyeân taéc laø vaán ñeà soáng coøn trong vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT. Trong söï nghieäp ñoåi môùi cuûa ñaát nöôùc, ngaønh giaùo duïc – ñaøo taïo cuõng coù nhöõng ñoùng goùp to lôùn, vöôït leân nhöõng thöû thaùch ñeå töï khaúng ñònh vò trí “quoác saùch haøng ñaàu” cuûa mình trong quaù trình CNH-HÑH ñaát nöôùc. Tuy nhieân, ngaønh giaùo duïc-ñaøo taïo vaãn coøn tình traïng “yeáu veà chaát löôïng, maát caân ñoái veà cô caáu, hieäu quaû giaùo duïc chöa cao... ñoäi nguõ GV coøn yeáu, cô sôû vaät chaát coøn thieáu, chöông trình, giaùo trình, phöông phaùp giaùo duïc vaø coâng taùc quaûn lyù chaäm ñoåi môùi”; “Coøn moät boä phaän nhoû GV chöa ñaït chuaån ñaøo taïo, moät soá thieáu naêng löïc giaûng daïy vaø tinh thaàn traùch nhieäm”; “Nhìn chung, chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ GV chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån giaùo duïc – ñaøo taïo trong giai ñoaïn ñoåi môùi” [7, tr.25]. Ngaønh Giaùo duïc – Ñaøo taïo tænh Soùc Traêng cuõng vaäy, tuy ñaõ giaønh ñöôïc nhieàu thaønh töïu ñaùng keå, goùp phaàn phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa 3 tænh nhaø. Song, vaãn coøn khoâng ít yeáu keùm, baát caäp, ñaëc bieät laø chaát löôïng ñoäi nguõ GV chöa ngang taàm vôùi yeâu caàu phaùt trieån giaùo duïc trong giai ñoaïn hieän nay. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân cuûa tình traïng naøy laø chaát löôïng ñoäi nguõ GV chöa ñoàng boä, coâng taùc quaûn lyù boài döôõng GV coøn luùng tuùng, caùc bieän phaùp quaûn lyù chöa ña daïng, chöa ñuû maïnh, cô cheá phoái hôïp quaûn lyù coøn loûng leõo. Tình traïng naøy neáu khoâng sôùm khaéc phuïc seõ aûnh höôûng ñeán quaù trình ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng, nhaát laø ôû baäc THPT seõ ñöôïc trieån khai trong nhöõng naêm hoïc tôùi. Ñeå khaéc phuïc tình traïng treân, caàn taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT. Vì nhöõng lyù do treân, chuùng toâi choïn nghieân cöùu ñeà taøi “Caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng ñoäi nguõ GV THPT tænh Soùc Traêng”. 2. Muïc ñích nghieân cöùu Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng nhaèm naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT ñaùp öùng yeâu caàu naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø phaùt trieån giaùo duïc THPT treân ñòa baøn tænh Soùc Traêng. 3. Khaùch theå vaø ñoái töôïng nghieân cöùu 3.1. Khaùch theå nghieân cöùu Coâng taùc boài döôõng GV THPT tænh Soùc Traêng. 3.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu Bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo duïc THPT treân ñòa baøn tænh Soùc Traêng. 4 4. Giaû thuyeát khoa hoïc Neáu nghieân cöùu ñaày ñuû cô sôû lyù luaän vaø thöïc traïng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT seõ ñeà xuaát ñöôïc nhöõng bieän phaùp mang tính khaû thi, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc vaø ñaøo taïo tænh Soùc Traêng. 5. Giôùi haïn cuûa ñeà taøi Taäp trung nghieân cöùu vieäc quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû Soùc Traêng. 6. Nhieäm vuï nghieân cöùu 6.1. Nghieân cöùu cô sôû lyù luaän veà quaûn lyù coâng taùc boài döôõng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV vaø ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng. 6.2. Nghieân cöùu thöïc traïng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh Soùc Traêng hieän nay 6.3. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng taùc boài döôõng ñoäi nguõ GV THPT. Ñoàng thôøi khaûo saùt tính khaû thi cuûa caùc bieän phaùp ñöôïc ñöa ra. 7. Phöông phaùp nghieân cöùu 7.1. Phöông phaùp nghieân cöùu lyù thuyeát Phaân tích, toång hôïp, heä thoáng hoaù, khaùi quaùt hoaù 7.2. Phöông phaùp nghieân cöùu thöïc tieãn - Phöông phaùp ñieàu tra, quan saùt, phoûng vaán, trao ñoåi,..nhaèm khaûo saùt thöïc traïng, thu thaäp thoâng tin caàn thieát cho vieäc nghieân cöùu. - Phöông phaùp toång keát kinh nghieäm veà thöïc tieãn quaûn lyù coâng taùc boài döôõng, ñaøo taïo GV - Phöông phaùp chuyeân gia 7.3. Phöông phaùp toaùn thoáng keâ 5 Chöông 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1. Toùm löôïc veà lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà: Chuû tòch Hoà Chí Minh luoân ñeà cao vai troø cuûa boài döôõng, Ngöôøi daïy raèng: “Boài döôõng theá heä caùch maïng cho ñôøi sau laø moät vieäc raát quan troïng vaø raát caàn thieát”. Quan ñieåm naøy luoân laø kim chæ nam trong söï nghieäp “troàng ngöôøi”. Bôûi vaäy, töø naêm 1945, ngay sau khi nöôùc nhaø giaønh ñöôïc ñoäc laäp, Baùc Hoà ñaõ quan taâm xaây döïng moät neàn giaùo duïc toaøn daân, chæ ñaïo xaây döïng ñoäi nguõ GV phuïc vuï söï nghieäp giaùo duïc. Baùc Hoà raát coi troïng vaán ñeà boài döôõng vaø töï boài döôõng. Ngöôøi chæ roõ: “ Veà caùch hoïc, phaûi laáy töï hoïc laøm coát”.[12] Trong söï nghieäp giaùo duïc, neáu khoâng quan taâm boài döôõng GV thì khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phuïc vuï quaù trình phaùt trieån ñaát nöôùc. Coù theå khaúng ñònh tö töôûng Hoà Chí Minh veà “troàng ngöôøi” laø neàn taûng lyù luaän vöõng chaéc cho söï nghieäp phaùt trieån giaùo duïc, trong ñoù coù coâng taùc boài döôõng GV. Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù X chæ roõ: “Ñoåi môùi tö duy giaùo duïc moät caùch nhaát quaùn, töø muïc tieâu, chöông trình, noäi dung, phöông phaùp ñeán cô caáu vaø heä thoáng toå chöùc, cô cheá quaûn lyù ñeå taïo ñöôïc chuyeån bieán cô baûn vaø toaøn dieän cuûa neàn giaùo duïc nöôùc nhaø, tieáp caän vôùi trình ñoä giaùo duïc cuûa khu vöïc vaø theá giôùi; khaéc phuïc caùch ñoåi môùi chaáp vaù, thieáu taàm nhìn toång theå, thieáu keá hoaïch ñoàng boä. Phaán ñaáu xaây döïng neàn giaùo duïc hieän ñaïi, cuûa daân, do daân vaø vì daân, baûo ñaûm coâng baèng veà 6 cô hoäi hoïc taäp cho moïi ngöôøi, taïo ñieàu kieän ñeå toaøn xaõ hoäi hoïc taäp vaø hoïc taäp suoát ñôøi, ñaùp öùng yeâu caàu CNH-HÑH ñaát nöôùc. Öu tieân haøng ñaàu cho vieäc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. Ñoåi môùi chöông trình, noäi dung, phöông phaùp daïy vaø hoïc, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV vaø taêng cöôøng CSVC cuûa nhaø tröôøng, phaùt huy khaû naêng saùng taïo vaø ñoäc laäp suy nghó cuûa HS, sinh vieân. Coi troïng boài döôõng cho HS, sinh vieân khaùt voïng maõnh lieät xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh, gaén lieàn laäp nghieäp baûn thaân vôùi töông lai cuûa coäng ñoàng, cuûa daân toäc trau doài cho HS, sinh vieân baûn lónh, phaåm chaát vaø loái soáng cuûa theá heä treû Vieät Nam hieän ñaïi. Trieån khai thöïc hieän heä thoáng kieåm ñònh khaùch quan, trung thöïc chaát löôïng giaùo duïc, ñaøo taïo”. Nghò quyeát Ñaïi hoäi Tænh Ñaûng boä Soùc Traêng laàn thöù XI xaùc ñònh roõ: “Giaùo duïc phaûi nhaèm ñaøo taïo nhöõng con ngöôøi Vieät Nam coù lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi, vöøa coù phaåm chaát toát ñeïp cuûa daân toäc, vöøa coù naêng löïc, baûn lónh ñeå thích öùng vôùi cô cheá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Caàn tieáp tuïc saép xeáp laïi maïng löôùi tröôøng hoïc cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi, ñoàng thôøi môû roäng qui moâ caùc ngaønh hoïc, baäc hoïc, nhaát laø ngaønh hoïc maàm non. Naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû giaùo duïc, xaây döïng vaø naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV, CBQL....”. Chæ thò 14/2001/CT-TTg ngaøy 27/8/2001 cuûa Thuû töôùng Chính phuû yeâu caàu: “Phaûi coù keá hoaïch vaø giaûi phaùp tích cöïc ñeå ñaøo taïo, boài döôõng GV ñaït trình ñoä theo qui ñònh cuûa Luaät giaùo duïc, ñaøo taïo GV caùc moân coøn thieáu”. [29] 7 Vôùi nhöõng chuû tröông, chính saùch veà coâng taùc giaùo duïc nhö treân, muoán thöïc hieän thaéng lôïi thì nhaân toá con ngöôøi laø cöïc kyø quan troïng, trong ñoù ñoäi nguõ GV vaø CBQL “phaûi tieán haønh vieäc boài döôõng moät caùch nghieâm chænh, thöïc hieän caùc keá hoaïch boài döôõng vôùi yù thöùc chaáp haønh phaùp leänh cuûa Nhaø nöôùc. Caû ngöôøi coù traùch nhieäm boài döôõng cho ngöôøi khaùc vaø ngöôøi ñöôïc boài döôõng ñeàu phaûi phaùt huy cao ñoä yù thöùc laøm chuû, thaáy heát traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi töông lai cuûa ngaønh ñeå laøm toát coâng taùc naøy” [31, tr.148]. Tröôùc naêm 1975, vaán ñeà boài döôõng GV chöa ñöôïc nghieân cöùu saâu vaø coù heä thoáng. Sau naêm 1975, caùc Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IV, V, ñaëc bieät laø Ñaïi hoäi VI vôùi ñöôøng loái ñoåi môùi, ñaõ môû ra moät giai ñoaïn môùi cho quaù trình phaùt trieån cuûa söï nghieäp giaùo duïc. Ñaõ xuaát hieän khaù nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà lyù luaän giaùo duïc, lyù luaän daïy hoïc, caùc baøi vieát ñaêng treân caùc taïp chí, taäp san, baùo ngaønh xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu. Nhöng vaán ñeà lyù luaän veà boài döôõng GV chöa ñöôïc nghieân cöùu saâu vaø coù heä thoáng. Trong giai ñoaïn naøy coù moät soá taùc giaû ñeà caäp ñeán nhö: Phaïm Minh Haïc (1986), Moät soá vaán ñeà veà giaùo duïc vaø khoa hoïc giaùo duïc, NXB Giaùo duïc. Nguyeãn Kyø (1987), Maáy vaán ñeà veà quaûn lyù giaùo duïc, Taïp chí Nghieân cöùu Giaùo duïc, soá 34. Naêm 1996, ñeà taøi khoa hoïc caáp Nhaø nöôùc coù maõ soá KX 07- 04: “Boài döôõng vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ nhaân löïc trong ñieàu kieän môùi” ñaõ baøn 8 saâu veà vaán ñeà boài döôõng vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ nhaân löïc, trong ñoù coù ñeà caäp ñeán vaán ñeà boài döôõng vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ GV. Naêm 1997, aán phaåm “Töï hoïc, töï ñaøo taïo-tö töôûng chieán löôïc cuûa phaùt trieån giaùo duïc Vieät Nam” ra ñôøi, coù nhieàu baøi vieát khaù saâu saéc cuûa caùc taùc giaû teân tuoåi nhö: coá Thuû töôùng Phaïn Vaên Ñoàng, Nguyeãn Caûnh Toaøn, Nguyeãn Kyø, Traàn Baù Hoaønh, Vuõ Vaên Taûo... nhöng soá löôïng caùc baøi vieát coù ñeà caäp tôùi lónh vöïc boài döôõng GV vaãn coøn ít, caùc baøi vieát cuûa Nguyeãn Trí, Vuï GV-Boä GD&ÑT; Vuõ Quoác Chung, ÑHSP-Ñaïi hoïc Quoác gia Haø Noäi ñaõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà töï hoïc trong ñaøo taïo vaø boài döôõng GV, nhöng chöa baøn saâu vaán ñeà boài döôõng GV THPT. Naêm 1999, trong taïp chí Phaùt trieån Giaùo duïc, soá 1, Phaïm Quang Huaân coù baøi “Naâng cao chaát löôïng toå chöùc hoaït ñoäng töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV tröôøng phoå thoâng”. Naêm 2001, Nguyeãn Thò Töôi, tröôøng ÑHSP Qui Nhôn coù baøi “Veà coâng taùc boài döôõng thöôøng xuyeân cho GV THPT” ñaêng treân taïp chí Nghieân cöùu Giaùo duïc soá 55/2001. Naêm 2002, Traàn Baù Hoaønh coù baøi “boài döôõng taïi choã vaø boài döôõng töø xa”, Taïp chí Giaùo duïc, thaùng 11/2002, ñaõ ñeà caäp ñeán vaán ñeà boài döôõng GV. Phuïc vuï cho vieäc thay saùch baäc THPT baét ñaàu töø naêm hoïc 2006- 2007, TS. Vuõ Vaên Duï vieát baøi “Giaûi phaùp boài döôõng GV daïy chöông trình THPT phaân ban”, coù ñeà caäp ñeán giaûi phaùp boài döôõng GV vaø ñaøo taïo laïi GV, Taïp chí Giaùo duïc, soá 145/2006. 9 ÔÛ tröôøng ÑHSP thaønh phoá Hoà Chí Minh, trong caùc khoùa ñaøo taïo thaïc só chuyeân ngaønh quaûn lyù giaùo duïc chöa thaáy ñeà taøi naøo ñeà caäp tôùi vaán ñeà quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT. Naêm 2001, Sôû GD&ÑT tænh Soùc Traêng ñaõ xaây döïng “Ñeà aùn ñaøo taïo vaø boài döôõng ñoäi nguõ CBQL vaø GV giai ñoaïn 2001-2010”, ñeà aùn naøy ñang trieån khai nhöng hieäu quaû chöa cao, vaán ñeà quaûn lyù boài döôõng GV THPT chöa ñöôïc quan taâm thöïc hieän. Tröôùc yeâu caàu ñoåi môùi giaùo duïc phoå thoâng, thöïc hieän muïc tieâu chuaån hoùa vaø töøng böôùc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT. Vôùi vai troø laø caùn boä quaûn lyù Sôû GD&ÑT tænh Soùc Traêng, tröïc tieáp phuï traùch giaùo duïc THPT toâi thaáy raèng, vieäc taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT tænh Soùc Traêng laø raát caàn thieát vaø coù vai troø quyeát ñònh ñeán quaù trình phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao phuïc vuï söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc vaø queâ höông Soùc Traêng. 1.2. Moät soá vaán ñeà lyù luaän veà giaùo duïc THPT 1.2.1. Giaùo duïc THPT Giaùo duïc THPT naèm trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân “ñöôïc thöïc hieän trong ba naêm hoïc, töø lôùp möôøi ñeán lôùp möôøi hai. HS vaøo hoïc lôùp möôøi phaûi coù baèng toát nghieäp THCS, coù tuoåi laø möôøi laêm tuoåi”. “Giaùo duïc THPT nhaèm giuùp HS cuûng coá vaø phaùt trieån nhöõng keát quaû cuûa giaùo duïc THCS, hoaøn thieän hoïc vaán phoå thoâng vaø coù nhöõng hieåu bieát thoâng thöôøng veà kyõ thuaät vaø höôùng nghieäp, coù ñieàu kieän phaùt huy naêng löïc caù nhaân ñeå löïc choïn höôùng phaùt trieån, tieáp tuïc hoïc ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp, hoïc ngheà hoaëc ñi vaøo cuoäc soáng lao ñoäng”[20, tr.20] 10 1.2.2. Muïc tieâu cuûa giaùo duïc phoå thoâng “Laø giuùp HS phaùt trieån toaøn dieän veà ñaïo ñöùc, trí tueä, theå chaát, thaåm myõ vaø caùc kyõ naêng cô baûn, phaùt trieån naêng löïc caù nhaân, tính naêng ñoäng vaø saùng taïo, hình thaønh nhaân caùch con ngöôøi Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa, xaây döïng tö caùch vaø traùch nhieäm coâng daân; chuaån bò cho HS tieáp tuïc hoïc leân hoaëc ñi vaøo cuoäc soáng lao ñoäng, tham gia xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác”.[20, tr.19] 1.2.3. Tröôøng THPT 1.2.3.1. Khaùi nieäm veà tröôøng THPT Tröôøng THPT laø cô sôû giaùo duïc cuûa baäc trung hoïc laø caáp hoïc cuoái cuûa baäc trung hoïc. Tính chaát chung cuûa giaùo duïc THPT laø: hoaøn thieän hoïc vaán phoå thoâng, cô baûn, toaøn dieän, kyõ thuaät vaø höôùng nghieäp.Tính chaát ñoù theå hieän trong cô caáu toå chöùc vaø toaøn boä hoaït ñoäng giaûng daïy giaùo duïc cuûa nhaø tröôøng.[9, tr.147] 1.2.3.2. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa tröôøng THPT [2] - Toå chöùc giaûng daïy, hoïc taäp vaø caùc hoaït ñoäng giaùo duïc khaùc theo chöông trình giaùo duïc trung hoïc do Boä tröôûng Boä GD&ÑT ban haønh; - Tieáp nhaän HS, vaän ñoäng HS boû hoïc ñeán tröôøng, thöïc hieän keá hoaïch phoå caäp giaùo duïc THCS trong phaïm vi coäng ñoàng theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc; - Quaûn lyù GV, nhaân vieân vaø HS; - Quaûn lyù söû duïng ñaát ñai, tröôøng sôû, trang thieát bò vaø taøi chính theo quy ñònh cuûa phaùp luaät; 11 - Phoái hôïp vôùi gia ñình HS, toå chöùc vaø caù nhaân trong coäng ñoàng thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giaùo duïc; - Toå chöùc GV, nhaân vieân vaø HS tham gia caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi trong phaïm vi coäng ñoàng; - Thöïc hieän caùc nhieäm vuï vaø quyeàn haïn khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 1.2.3.3. Tröôøng THPT thöïc hieän chieán löôïc giaùo duïc Trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân, THPT laø caáp hoïc cuoái cuøng cuûa baäc trung hoïc. Noù coù vai troø quan troïng laø hoaøn thaønh noäi dung giaùo duïc phoå thoâng, ñaûm baûo cho HS coù hoïc vaán phoå thoâng, ngoaøi noäi dung chuû yeáu nhaèm ñaûm baûo chuaån kieán thöùc phoå thoâng, cô baûn, toaøn dieän vaø höôùng nghieäp cho HS coøn coù noäi dung naâng cao ôû moät soá moân ñeå phaùt trieån naêng löïc, ñaùp öùng nguyeän voïng cuûa HS nhaèm taïo ñieàu kieän cho vieäc phaân luoàng sau THPT, ñeå HS vaøo ñôøi hoaëc choïn ngaønh ngheà hoïc tieáp sau khi toát nghieäp. Tröôøng THPT laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác daân ôû nöôùc ta. Nhöng theo Luaät Giaùo duïc naêm 2005 thì baäc THPT coù tính töông ñoái ñoäc laäp veà muïc tieâu, noäi dung vaø phöông phaùp neân giaùo duïc THPT coù nhöõng ñaëc thuø sau: - Laø “ñoaïn cuoái” quan troïng trong heä thoáng giaùo duïc phoå thoâng, giaùo duïc THPT thöøa keá saûn phaåm cuûa giaùo duïc tieåu hoïc vaø giaùo duïc. THCS, trang bò cho HS hoaøn chænh trình ñoä hoïc vaán phoå thoâng ñeå töø ñaây coù söï “phaân luoàng” roõ reät: tieáp tuïc hoïc ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung 12 caáp, hoïc ngheà hoaëc tham gia lao ñoäng xaõ hoäi. Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính phoå thoâng. - Giaùo duïc THPT laø giai ñoaïn cuoái cuûa giaùo duïc phoå thoâng. Löùa tuoåi THPT (töø 15 ñeán 17 tuoåi) ñang ôû thôøi kyø cuûa söï hình thaønh, oån ñònh vaø phaùt trieån veà trí tueä, theå chaát vaø nhaân caùch, do ñoù chaát löôïng giaùo duïc cuûa caáp hoïc naøy laø cöïc kyø quan troïng, noù chi phoái raát lôùn tôùi töông lai vaø söï thaønh ñaït cuûa con ngöôøi. Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính hoaøn chænh. - Heä thoáng kieán thöùc maø HS THPT ñöôïc trang bò coù tính chaát cô baûn vaø hoaøn thieän treân nhieàu lónh vöïc nhö: khoa hoïc töï nhieân, khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên vaø caùc khoa hoïc khaùc laøm neàn taûng cho giaùo duïc ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp, hoïc ngheà ...Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính cô baûn vaø toaøn dieän. - Giaùo duïc THPT goùp phaàn taïo neân söï bình ñaúng veà cô hoäi phaùt trieån cho moïi ngöôøi phuø hôïp vôùi naêng löïc cuûa baûn thaân vaø nhu caàu cuûa xaõ hoäi. Treân neàn taûng hoïc vaán phoå thoâng hoaøn chænh, ngöôøi hoïc coù ñuû khaû naêng ñeå löïa choïn nhöõng höôùng ñi thích hôïp. Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính höôùng nghieäp. - Giaùo duïc THPT ñöôïc quy ñònh thoáng nhaát veà muïc tieâu noäi dung, chöông trình, saùch giaùo khoa vaø cô caáu toå chöùc treân toaøn quoác. Nhöng laïi hoaït ñoäng vaø phaùt trieån trong moái quan heä gaén boù vôùi chính quyeàn, ñoaøn theå vaø nhaân daân ñòa phöông, chòu aûnh höôûng cuûa neàn kinh teá xaõ hoäi ôû ñòa phöông. Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính thoáng nhaát vaø ña daïng (ña daïng veà phöông phaùp, hình thöùc toå chöùc, loaïi hình tröôøng lôùp vaø taùc ñoäng cuûa ñòa phöông). 13 - Giaùo duïc THPT laø boä phaän khoâng theå taùch rôøi cuûa heä thoáng giaùo duïc quoác daân, nhöng luoân chòu söï taùc ñoäng maïnh meõ cuûa cô cheá thò tröôøng, cuûa xu theá hoäi n._.haäp vaø xu theá thôøi ñaïi neân coù caû maët tích cöïc laãn tieâu cöïc. Do ñoù, giaùo duïc THPT mang tính hoäi nhaäp vaø thích öùng. Tröôøng THPT laø cô sôû giaùo duïc cuûa baäc trung hoïc thöïc hieän nhieäm vuï giaùo duïc THPT theo quy ñònh cuûa Boä GD&ÑT. Vôùi vò trí “ñoaïn cuoái” trong heä thoáng giaùo duïc phoå thoâng, tröôøng THPT coù vai troø cöïc kyø quan troïng trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo theo ñuùng quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta, ñoù laø: “Phaùt trieån giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø moät trong nhöõng ñoäng löïc thuùc ñaåy söï nghieäp CNH-HÑH, laø ñieàu kieän ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi, yeáu toá cô baûn ñeå phaùt trieån xaõ hoäi, taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng”. Ñoàng thôøi ñeà ra nhieäm vuï :“ Tieáp tuïc naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän, ñoåi môùi noäi dung, phöông phaùp daïy vaø hoïc, heä thoáng tröôøng lôùp vaø heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc; thöïc hieän chuaån hoùa, hieän ñaïi hoùa, xaõ hoäi hoùa”.[22] 1.2.4. Ñoäi nguõ GV THPT 1.2.4.1. Ñoäi nguõ GV, ñoäi nguõ GV THPT a. Ñoäi nguõ laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ “soá ñoâng saép xeáp coù traät töï hoaëc coù toå chöùc chaët cheõ” [38, tr.397] Ñaïi töø ñieån tieáng Vieät cho raèng: “ Ñoäi nguõ laø moät nhoùm ngöôøi ñöôïc taäp hôïp vaø toå chöùc thaønh moät löïc löôïng ñeå thöïc hieän moät hay nhieàu chöùc naêng, coù theå cuøng ngheà nghieäp hay khoâng nhöng ñeàu coù cuøng moät muïc ñích nhaát ñònh” [32]. 14 Nhö vaäy coù theå hieåu khaùi nieäm ñoäi nguõ haøm chöùa yeáu toá söùc maïnh vaø coù nhöõng yeâu caàu chaët cheõ veà kyõ cöông vaø chaát löôïng. b. Ñoäi nguõ GV: Moät soá taùc giaû trong nöôùc cho raèng :” Ñoäi nguõ GV trong ngaønh giaùo duïc laø taäp theå ngöôøi bao goàm CBQL, GV vaø coâng nhaân vieân, neáu chæ ñeà caäp ñeán ñaëc ñieåm cuûa ngaønh thì ñoäi nguõ ñoù chuû yeáu laø ñoäi nguõ GV vaø ñoäi nguõ CBQL.” [28] Taùc giaû nöôùc ngoaøi cho raèng: “Ñoäi nguõ GV laø nhöõng chuyeân gia trong lónh vöïc giaùo duïc, hoï naém vöõng tri thöùc vaø hieåu bieát daïy hoïc vaø giaùo duïc nhö theá naøo vaø coù khaû naêng coáng hieán toaøn boä taøi naêng vaø söùc löïc cuûa hoï cho giaùo duïc” [28] Caùc quan ñieåm treân ta coù theå hieåu: Ñoäi nguõ GV laø taäp hôïp nhöõng ngöôøi laøm ngheà daïy hoïc, ñöôïc toå chöùc thaønh moät taäp theå sö phaïm, cuøng chung lyù töôûng, muïc ñích coù nhieäm vuï thöïc hieän muïc tieâu giaùo duïc ñaõ ñeà ra. Taäp theå naøy laøm vieäc theo keá hoaïch thoáng nhaát vaø gaén boù vôùi nhau thoâng qua lôïi ích vaät chaát vaø tinh thaàn trong khuoân khoå quy ñònh cuûa phaùp luaät. Nhö vaäy, ñoäi nguõ GV laø moät taäp theå sö phaïm coù toå chöùc, coù cô caáu ñoàng boä, coù kyû cöông chaët cheõ. Ñoøi hoûi moãi thaønh vieân trong taäp theå ñoù phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh veà chuyeân moân, naêng löïc, phaåm chaát ñuùng theo quy ñònh. Neân vieäc taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV nhaèm laøm taêng theâm chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ GV. c. Ñoäi nguõ GV THPT: 15 “Ñoäi nguõ GV THPT laø nhöõng ngöôøi laøm nhieäm vuï giaûng daïy, giaùo duïc trong nhaø tröôøng, goàm: hieäu tröôûng, phoù hieäu tröôûng, GV boä moân, GV toång phuï traùch Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí Minh (ñoái vôùi tröôøng THCS)”. [2, tr.12] 1.2.4.2. Vai troø cuûa ñoäi nguõ GV THPT trong söï nghieäp giaùo duïc hieän nay Nhaân daân ta coù caâu: “Muoán sang thì baéc caàu kieàu Muoán con hay chöõ, thì yeâu laáy thaày” Caâu ca dao naøy noùi leân truyeàn thoáng kính troïng thaày giaùo cuûa nhaân daân ta. Töø ngöôøi “goõ ñaàu treû” tröôùc ñaây, ngaøy nay ngöôøi GV ñöôïc phong laø “ngöôøi kyõ sö taâm hoàn”. Trong suoát cuoäc ñaáu tranh tröôøng kyø giöõ nöôùc vaø döïng nöôùc, toaøn daân ta, Ñaûng ta, Nhaø nöôùc ta luoân toân vinh ngheà daïy hoïc vaø vò trí cao caû cuûa ngöôøi thaày. Ñaûng ta coù ñoäi nguõ GV laø löïc löôïng noàng coát trong söï nghieäp giaùo duïc; ngöôøi thaày giaùo laø chieán só caùch maïng treân maët traän tö töôûng-vaên hoùa. Ñoù laø nhöõng ngöôøi truyeàn thuï cho theá heä treû lyù töôûng vaø ñaïo ñöùc caùch maïng, boài ñaép cho caùc em nhaân caùch vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc, tieáp thu tinh hoa vaên hoùa nhaân loaïi, daïy cho HS coù tri thöùc vaø kyõ naêng lao ñoäng ngheà nghieäp. Baùc Hoà, laõnh tuï vó ñaïi cuûa daân toäc ta, ñaõ noùi: “Coù gì veû vang hôn laø ñaøo taïo nhöõng theá heä sau naøy tích cöïc goùp phaàn xaây döïng XHCN... Ngöôøi thaày giaùo toát-thaày giaùo xöùng ñaùng laø thaày giaùo-laø ngöôøi veû vang nhaát, duø teân tuoåi khoâng ñaêng treân baùo, khoâng ñöôïc thöôûng huaân chöông, 16 song nhöõng ngöôøi thaày giaùo toát laø nhöõng anh huøng voâ danh” [13, tr.89] vaø: “Vì lôïi ích möôøi naêm thì phaûi troàng caây Vì lôïi ích traêm naêm thì phaûi troàng ngöôøi” Laøm ngöôøi kyõ sö “troàng ngöôøi” quaû laø moät ngheä thuaät vaø moät khoa hoïc. Duø khoù khaên, nhöng cuõng raát cao quí, coá Thuû töôùng Phaïm Vaên Ñoàng ñaõ noùi:“Ngheà daïy hoïc laø ngheà cao quí vaøo baäc nhaát trong caùc ngheà cao quí... Ngheà daïy hoïc laø ngheà saùng taïo vaøo baäc nhaát trong caùc ngheà saùng taïo..., vì noù saùng taïo ra nhöõng con ngöôøi saùng taïo”. Vai troø ngöôøi thaày giaùo ñöôïc theå hieän ñaày ñuû vaø sinh ñoäng nhaát trong quan ñieåm cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh “Khoâng coù thaày giaùo, khoâng coù giaùo duïc”. Muoán laøm toát vai troø cuûa mình ñoøi hoûi ngöôøi thaày giaùo phaûi laø ngöôøi yeâu nöôùc, yeâu cheá ñoä, phaûi coù moät nhaân sinh quan ñuùng ñaén, moät ñaïo ñöùc laønh maïnh, moãi thaày coâ giaùo phaûi laø moät taám göông saùng cho HS noi theo. Ñaûng ta chæ roõ: “Nhaø giaùo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc ñaûm baûo chaát löôïng giaùo duïc. Nhaø giaùo phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp, reøn luyeän neâu göông toát cho ngöôøi hoïc. Nhaø nöôùc toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng nhaø giaùo; coù chính saùch ñaûm baûo caùc ñieàu kieän caàn thieát veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå nhaø giaùo thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình; giöõ gìn vaø phaùt huy truyeàn thoáng quyù troïng nhaø giaùo, toân vinh ngheà daïy hoïc.” [7] RaJa Roy Singh moät chuyeân gia giaùo duïc cuûa UNESCO töøng khaúng ñònh: “Chaát löôïng cuûa moät neàn giaùo duïc khoâng vöôït quaù taàm chaát löôïng nhöõng ngöôøi GV laøm vieäc cho noù.”[39, tr.115]. Thaät vaäy, chaát löôïng cuûa 17 moät neàn giaùo duïc tuyø thuoäc vaøo chaát löôïng daïy hoïc, giaùo duïc cuûa moãi nhaø tröôøng. Ngöôøi GV THPT coù vai troø quyeát ñònh chaát löôïng giaùo duïc THPT neân baûn thaân phaûi thöôøng xuyeân tu döôõng, reøn luyeän, khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä moïi maët; thaám nhuaàn lôøi daïy cuûa Baùc “tröôùc hoàng, sau chuyeân, maø hoàng thì phaûi ñeán nôi, chuyeân thì phaûi ñeán choán”, ngöôøi GV phaûi reøn luyeän caû ñöùc laãn taøi, muoán luyeän ñöôïc ñöùc, reøn ñöôïc taøi, ñoøi hoûi ngöôøi GV phaûi chaêm lo vieäc hoïc. “Hoïc ñeå laøm vieäc, laøm ngöôøi, laøm caùn boä; hoïc ñeå phuïng söï ñoaøn theå, phuïng söï giai caáp vaø nhaân daân, phuïng söï Toå quoác vaø nhaân loaïi” [14, tr.287]. Ngöôøi GV phaûi treân tinh thaàn “hoïc suoát ñôøi”, “laáy töï hoïc laøm chính” phaûi coù yù chí vaø khaû naêng töï hoïc, thöïc hieän khaåu hieäu “ hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi”. Bôûi vì, “vieäc hoïc suoát ñôøi seõ gaén lieàn vôùi moät xaõ hoäi hoïc taäp maø ôû ñoù moïi thöù ñeàu coù khaû naêng taïo ra cô hoäi hoïc taäp vaø laøm giaøu tieàm naêng cuûa moïi ngöôøi” [10, tr. 54]. Ñoái vôùi ngöôøi GV noùi chung vaø GV THPT noùi rieâng, vieäc hoïc taäp, boài döôõng thöôøng xuyeân laø vaán ñeà coát töû cuûa ngheà nghieäp. Bôûi vì vôùi trình ñoä ñöôïc ñaøo taïo trong tröôøng sö phaïm chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa thöïc tieãn giaùo duïc. Maët khaùc, vôùi söï buøng noå cuûa thoâng tin, khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån nhö vuõ baõo, tình hình hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa dieãn ra maïnh meõ nhö hieän nay. Chæ coù con ñöôøng thöôøng xuyeân boài döôõng nhaèm caäp nhaät tri thöùc môùi trong suoát quaù trình giaûng daïy laø con ñöôøng toái öu nhaát ñeå buø ñaép nhöõng thieáu huït veà tri thöùc vaø tieáp caän caùi môùi. Do ñoù, GV phaûi coi vieäc boài döôõng vaø töï boài döôõng laø vaán ñeà khoâng theå thieáu ñöôïc nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngaønh vaø cuûa xaõ hoäi. 18 1.2.4.3. Lao ñoäng cuûa GV THPT laø lao ñoäng sö phaïm ÔÛ tröôøng THPT, ñoái töôïng taùc ñoäng lao ñoäng sö phaïm cuûa GV laø HS löùa tuoåi möôøi laêm, möôøi baûy tuoåi, caù bieät coù löùa tuoåi ñoâi möôi, ñaây laø löùa tuoåi ñaõ vaø ñang hình thaønh nhaân caùch, luoân muoán töï khaúng ñònh mình, raát nhaïy caûm, ña daïng vaø deã tieáp thu caùi môùi. Saûn phaåm lao ñoäng cuûa GV THPT ñöôïc vaät chaát hoùa theå hieän ôû caùc maët nhö: trình ñoä tri thöùc, theå chaát, öùng duïng thöïc haønh, kyõ naêng, kyõ xaûo, phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø nhaân caùch cuûa HS...Lao ñoäng sö phaïm ôû tröôøng THPT coù neùt ñoäc ñaùo ñaëc bieät laø: HS vöøa laø ñoái töôïng taùc ñoäng, vöøa laø chuû theå cuûa lao ñoäng sö phaïm. Ñaây laø yeáu toá quan troïng ñeå bieán quaù trình giaùo duïc thaønh quaù trình töï giaùo duïc. Lao ñoäng sö phaïm coù theå mang laïi hieäu quaû cao khi ngöôøi GV bieát ñaùnh thöùc tieàm naêng cuûa HS. Coù theå noùi, lao ñoäng cuûa GV laø loaïi hình lao ñoäng vöøa mang tính khoa hoïc, vöøa mang tính ngheä thuaät cao. Veà coâng cuï lao ñoäng, ngoaøi heä thoáng tri thöùc, phöông phaùp, thieát bò daïy hoïc, kyõ naêng, kyõ xaûo caàn thieát, ngöôøi GV THPT coøn duøng nhaân caùch cuûa baûn thaân mình, nhöõng taám göông saùng cuûa ñoàng nghieäp, cuûa caùc nhaân vaät tieâu bieåu, cuûa caùc theá heä HS ñaõ töøng hoïc taïi tröôøng vaø thaønh ñaït... laøm coâng cuï. Neân neùt ñoäc ñaùo trong lao ñoäng sö phaïm laø nhaân caùch, laø coâng cuï. Trong lao ñoäng sö phaïm, ngöôøi GV ñaõ bieán caùc nhaân toá cuûa quaù trình giaùo duïc thaønh nhaân caùch cuûa mình ñeå laøm coâng cuï taùc ñoäng vaøo HS nhaèm cho ra saûn phaåm môùi, ñoù chính laø nhaân caùch cuûa HS. Hieäu quaû cuûa lao ñoäng sö phaïm laø keát quaû cuûa saûn phaåm vôùi muïc ñích cuûa lao ñoäng sö phaïm. Ñoù laø söï chuyeån bieán veà chaát trong nhaân caùch HS, ñaây laø neùt ñaëc 19 thuø chæ coù ôû lao ñoäng sö phaïm. Lao ñoäng sö phaïm coøn khaùc bieät vôùi loaïi lao ñoäng khaùc veà phaïm vi thôøi gian, khoâng gian. Ñoái vôùi ngöôøi GV THPT thì moái quan heä trong lao ñoäng cuõng raát ña daïng, phong phuù, ñoøi hoûi coù tính chuaån möïc veà nhaân caùch trong hoaït ñoäng giaùo duïc. Lao ñoäng sö phaïm cuûa ngöôøi GV quaû laø raát khoù, nhöng ñoù laø nhöõng ñoøi hoûi khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa moät “kyõ sö taâm hoàn vaø trí tueä”. 1.2.4.4. Yeâu caàu boài döôõng naâng cao trình ñoä vaø phaùt trieån ñoäi nguõ GV THPT a. Yeâu caàu veà boài döôõng naâng cao trình ñoä: Toång Bí thö Noâng Ñöùc Maïnh ñaõ phaùt bieåu: “Noùi ñeán chaát löôïng giaùo duïc tröôùc heát phaûi noùi ñeán vai troø raát quan troïng, raát quyeát ñònh cuûa thaày giaùo, coâ giaùo...Ñaát nöôùc phaûi coù nhöõng ngöôøi thaày gioûi vaø coù löông taâm môùi coù theå coù hoïc troø gioûi vaø coù ñaïo ñöùc”. [3, tr.8] Thaät vaäy, trong baát kyø quaù trình phaùt trieån xaõ hoäi naøo, neáu coù “ngöôøi thaày gioûi” chaéc chaén seõ coù “hoïc troø gioûi”, ñaây seõ laø nguoàn nhaân löïc quyeát ñònh quaù trình phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. Trieát hoïc Maùc-Leânin khaúng ñònh: “Con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu, vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån xaõ hoäi. Trong söï phaùt trieån, voán vaø tieàm naêng con ngöôøi laø nhaân toá quyeát ñònh ôû “ñaàu vaøo”; muïc tieâu naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng, phaùt trieån con ngöôøi vaø vì haïnh phuùc cuûa con ngöôøi laø nhaân toá quyeát ñònh ôû “ñaàu ra”. ÔÛ nöôùc ta trong giai ñoaïn hieän nay, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaõ trôû thaønh chieán löôïc vaø mang thôøi ñaïi saâu saéc. Nhaø kinh teá hoïc ngöôøi Myõ, Grry Becker ñaõ noùi: “Khoâng coù ñaàu tö naøo mang laïi nguoàn lôïi lôùn nhö ñaàu tö vaøo nguoàn nhaân löïc, ñaëc bieät ñaàu 20 tö cho giaùo duïc”. Trong ngaønh Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo muoán naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc chính laø boài döôõng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV. Do ñoù, ñaàu tö phaùt trieån ñoäi nguõ GV THPT laø ñaàu tö mang tính chieán löôïc cho quaù trình phaùt trieån giaùo duïc THPT. Phaùt trieån ñoäi nguõ GV laø moät giaûi phaùp quan troïng ñeå phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thôøi kyø môùi, CNH-HÑH ñaát nöôùc. Keát luaän cuûa Hoäi nghò laàn thöù saùu Ban Chaáp haønh trung öông Ñaûng (Khoùa IX) veà tieáp tuïc thöïc hieän Nghò quyeát trung öông 2 (Khoùa VIII); phöông höôùng phaùt trieån giaùo duïc-ñaøo taïo, khoa hoïc vaø coâng ngheä töø nay ñeán naêm 2005 vaø ñeán naêm 2010 ñaõ chæ roõ: “Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo, ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ GV vaø CBQL giaùo duïc, ñaûm baûo ñuû soá löôïng, cô caáu caân ñoái, ñaït chuaån ñaùp öùng yeâu caàu thôøi kyø môùi”. Phaùt trieån ñoäi nguõ GV laø moät giaûi phaùp quan troïng ñeå phaùt trieån giaùo duïc ôû nöôùc ta theo höôùng: “Phaùt trieån ñoäi nguõ nhaø giaùo ñaûm baûo ñuû veà soá löôïng, hôïp lyù veà cô caáu vaø chuaån veà chaát löôïng ñaùp öùng yeâu caàu vöøa taêng quy moâ vöøa naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû giaùo duïc” [7]. “Nhaø giaùo phaûi khoâng ngöøng hoïc taäp, reøn luyeän, neâu göông toát cho ngöôøi hoïc. Nhaø nöôùc toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng nhaø giaùo, coù chính saùch söû duïng, ñaõi ngoä, baûo ñaûm caùc ñieàu kieän caàn thieát veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñeå nhaø giaùo thöïc hieän vai troø vaø traùch nhieäm cuûa mình” [20] b. Yeâu caàu veà phaùt trieån ñoäi nguõ GV THPT: “Nhaø giaùo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc ñaûm baûo chaát löôïng giaùo duïc” [20]. Nhöng vai troø cuûa nhaø giaùo chæ ñöôïc phaùt huy trong moät toå chöùc sö phaïm, töùc laø trong ñoäi nguõ GV. Thöïc teá töø tröôùc ñeán nay, ñoäi nguõ 21 GV ñöôïc ñaøo taïo theo chuyeân moân heïp, theo chuyeân ngaønh, trong khi ñoù muïc tieâu ñaøo taïo cuûa giaùo duïc laø ñaøo taïo con ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän. Muïc tieâu naøy laø keát quaû cuûa söï taùc ñoäng töø nhieàu phía, nhieàu lónh vöïc, nhieàu ñoái töôïng tham gia giaùo duïc. Do ñoù, hoaït doäng cuûa GV khoâng theå taùch rôøi heä thoáng nhaø tröôøng. Töøng caù nhaân toát chöa haún taïo neân söùc maïnh maø vaán ñeà quan troïng laø töøng caù nhaân toát phaûi ñöôïc taäp hôïp, lieân keát thaønh söùc maïnh cuûa taäp theå, ñoù laø ñoäi nguõ GV. Khi ñeà caäp tôùi hoaït ñoäng giaùo duïc trong nhaø tröôøng, töùc laø noùi tôùi vai troø cuûa ñoäi nguõ GV. Vì vaäy, phaùt trieån ñoäi nguõ GV THPT coù yù nghiaõ quyeát ñònh naâng cao chaát löôïng giaùo duïc THPT. Toùm laïi, muoán phaùt trieån giaùo duïc THPT, phaûi xaây döïng ñoäi nguõ GV THPT caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Chaát löôïng ñöôïc ñeà caäp treân caùc maët: söùc khoeû, trình ñoä, chuyeân moân nghieäp vuï, kinh nghieäm, naêng löïc sö phaïm vaø phaåm chaát ñaïo ñöùc. Trong ñoù, “tri thöùc phaûi trôû thaønh kyõ naêng, thaùi ñoä (giaù trò), trí tueä phaûi trôû thaønh trí löïc, taäp luyeän thaân theå phaûi trôû thaønh theå löïc” [11, tr. 242], töùc laø phaûi trôû thaønh löïc löôïng vaät chaát vaø tinh thaàn. 1.3. Moät soá khaùi nieäm lieân quan ñeán vaán ñeà nghieân cöùu 1.3.1. Quaûn lyù vaø quaûn lyù giaùo duïc 1.3.1.1. Quaûn lyù Nhö chuùng ta ñaõ bieát, theá giôùi höõu sinh bao goàm: Thöïc vaät, ñoäng vaät vaø con ngöôøi. Thöïc vaät soáng thaønh quaàn theå, coù söï aûnh höôûng taùc ñoäng qua laïi laãn nhau. Ñoäng vaät soáng thaønh baày ñaøn, coù söï aûnh höôûng taùc ñoäng laãn nhau, trong ñoù noåi leân moät con ñaàu ñaøn, chæ huy. Con ngöôøi soáng hôïp 22 thaønh xaõ hoäi, coù aûnh höôûng taùc ñoäng, hoã trôï laãn nhau trong hoaït ñoäng vaø trong taäp theå, ñoøi hoûi phaûi coù söï chæ huy vaø ñieàu khieån ñeå coù söï thoáng nhaát trong haønh ñoäng. Nhö vaäy trong cuoäc soáng, con ngöôøi coù ñaëc ñieåm khaùc ñoäng, thöïc vaät ôû choã laø coù söï chæ huy, ñieàu khieån. Ñoù chính laø quaûn lyù. Quaûn lyù laø yeáu toá quan troïng trong moïi maët ñôøi soáng xaõ hoäi loaøi ngöôøi. K.Marx coi vieäc xuaát hieän quaûn lyù laø keát quaû taát yeáu cuûa söï phoái hôïp nhieàu lao ñoäng caù bieät, taûn maïn, ñoäc laäp thaønh moät quaù trình lao ñoäng xaõ hoäi thoáng nhaát treân loä trình höôùng ñích. K.Marx khaúng ñònh söï ra ñôøi taát yeáu cuûa quaûn lyù baèng moät hình töôïng sinh ñoäng: “Moät ngheä só ñoäc taáu thì töï ñieàu khieån mình, nhöng moät daøn nhaïc thì caàn coù nhaïc tröôûng”. Ñaây laø moái lieân heä bieän chöùng giöõa hai phaïm truø “toå chöùc” vaø “quaûn lyù”. Hoaït ñoäng quaûn lyù chæ xaûy ra khi coù toå chöùc vaø toå chöùc khoâng theå phaùt trieån neáu thieáu quaûn lyù. Vaäy “quaûn lyù laø gì?” ñaõ coù nhieàu caùch giaûi nghiaõ töø nhieàu goùc ñoä khaùc nhau. Coù theå neâu ra moät soá quan nieäm veà quaûn lyù nhö sau: - Theo goùc ñoä xaõ hoäi hoïc quaûn lyù, Vuõ Haøo Quang cho raèng: “ Quaûn lyù chính laø söï taùc ñoäng lieân tuïc, coù toå chöùc, coù yù thöùc höôùng muïc ñích cuûa chuû theå vaøo ñoái töôïng nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû toái öu so vôùi yeâu caàu ñaët ra“ [24, tr.105]. - Theo goùc ñoä chính trò- xaõ hoäi: “Quaûn lyù laø söï keát hôïp giöõa tri thöùc vaø lao ñoäng” [18, tr.07]. Quan nieäm naøy cho raèng lòch söû xaõ hoäi loaøi ngöôøi, töø thôøi xa xöa ñeán neàn vaên minh hieän ñaïi, coù ba yeáu toá xuyeân suoát laø: tri thöùc, lao ñoäng vaø quaûn lyù. Trong ñoù quaûn lyù bao haøm söï keát hôïp 23 giöõa trí thöùc vaø lao ñoäng. Neáu keát hôïp toát thì xaõ hoäi phaùt trieån toát, neáu keát hôïp khoâng toát thì xaõ hoäi chaäm phaùt trieån. - “Theo goùc haønh ñoäng, goùc ñoä qui trình coâng ngheä cuûa taùc ñoäng thì quaûn lyù coù nghóa laø ñieàu khieån” [18, tr. 07]. Ñoái töôïng ñieàu khieån laø caùc moái quan heä giöõa: con ngöôøi vôùi thieân nhieân, vôùi kyõ thuaät, coâng ngheä vaø con ngöôøi vôùi nhau. Töø ñoù, quaûn lyù laø “söï taùc ñoäng, chæ huy, ñieàu khieån caùc quaù trình xaõ hoäi vaø haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå chuùng phaùt trieån phuø hôïp vôùi quy luaät ñaït tôùi muïc ñích ñaõ ñeà ra vaø ñuùng vôùi yù chí cuûa ngöôøi quaûn lyù” [18, tr. 08]. - Theo taâm lyù hoïc quaûn lyù: “Quaûn lyù ñöôïc coi nhö laø söï keát hôïp cuûa quaûn vaø lyù. Quaûn bao goàm söï coi giöõ, toå chöùc, ñieàu khieån, troâng nom vaø theo doõi; lyù ñöôïc hieåu laø lyù luaän veà söï phaân bieät phaûi traùi, söï söûa sang, saép xeáp, thanh lyù, söï döï ñoaùn cuøng söï taïo ra thieát cheá haønh ñoäng ñeå ñöa heä vaøo theá phaùt trieån” [6, tr. 33,34 ]. Töø ñoù ta coù theå hieåu quaûn lyù laø “lyù luaän veà söï cai quaûn”. Chöùc traùch cuûa quaûn lyù laø laõnh ñaïo, tham möu vaø thöøa haønh. Neáu ngöôøi quaûn lyù chæ lo “quaûn”, coi nheï “lyù” thì toå chöùc seõ trì treä, baûo thuû, chaäm phaùt trieån; coøn ngöôïc laïi thì toå chöùc deã bò rôi vaøo theá maát caân baèng. Vì theá trong “quaûn” phaûi coù “lyù”; trong “lyù” phaûi coù “quaûn”; “quaûn” vaø “lyù” phaûi ñöôïc xem nhö ñoâi chaân cuûa moät con ngöôøi. Coù nhö theá toå chöùc môùi luoân ôû traïng thaùi caân baèng ñoäng. Quaûn lyù laø yeáu toá taïo ra söï oån ñònh ñeå phaùt trieån cuûa heä thoáng treân loä trình tieán tôùi traïng thaùi môùi coù chaát löôïng cao hôn. - Haø Só Hoà laïi cho raèng: “Quaûn lyù laø moät quaù trình taùc ñoäng coù ñònh höôùng, coù toå chöùc, löïa choïn trong soá caùc taùc ñoäng coù theå döïa treân caùc 24 thoâng tin veà tình traïng cuûa ñoái töôïng nhaèm giöõ cho söï vaän haønh cuûa ñoái töôïng ñöôïc oån ñònh vaø laøm cho noù phaùt trieån tôùi muïc ñích ñaõ ñònh” [15,tr.21]. Tuy coù nhieàu caùch ñònh nghóa veà quaûn lyù, nhöng ñeàu thoáng nhaát veà vaán ñeà coát loõi (noäi haøm) cuûa khaùi nieäm quaûn lyù ñoù laø traû lôøi caùc caâu hoûi: Ai quaûn lyù ? (chuû theå); quaûn lyù ai ? quaûn lyù caùi gì ? (khaùch theå); quaûn lyù nhö theá naøo? (phöông thöùc); quaûn lyù baèng caùi gì ? (coâng cuï); quaûn lyù ñeå laøm gì ? (muïc tieâu). Veà khaùi nieäm “quaûn lyù”, chuùng ta caàn hieåu raèng vôùi baát cöù xaõ hoäi naøo, “ baûn chaát cuûa quaûn lyù laø hoaït ñoäng chuû quan cuûa chuû theå quaûn lyù vì muïc tieâu lôïi ích cuûa heä thoáng, ñaûm baûo cho heä thoáng toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi” [21, tr. 42 ]. Ñaëc tröng cô baûn cuûa quaûn lyù laø: tính löïa choïn, tính taùc ñoäng coù chuû ñònh vaø khaû naêng laøm giaûm söï baát ñònh, laøm taêng tính toå chöùc, tính oån ñònh cuûa heä thoáng. Toùm laïi, quaûn lyù laø quaù trình taùc ñoäng gaây aûnh höôûng cuûa chuû theå quaûn lyù tôùi khaùch theå quaûn lyù thoâng qua vieäc thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù, baèng nhöõng coâng cuï vaø phöông phaùp mang tính ñaëc thuø nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chung cuûa toaøn boä heä thoáng. 1.3.1.2. Quaûn lyù giaùo duïc Giaùo duïc laø moät hieän töông xaõ hoäi ñaëc bieät ñöôïc toàn taïi, vaän ñoäng vaø phaùt trieån vôùi tö caùch laø moät heä thoáng. Söï ra ñôøi cuûa quaûn lyù giaùo duïc laø moät taát yeáu khaùch quan vaø coù tính khoa hoïc cao. Hieän nay, coù nhieàu quan ñieåm veà quaûn lyù giaùo duïc. 25 - Taùc giaû Nguyeãn Ngoïc Quang ñònh nghóa: “Quaûn lyù giaùo duïc laø söï taùc ñoäng coù yù thöùc cuûa chuû theå quaûn lyù tôùi khaùch theå nhaèm ñöa hoaït ñoäng sö phaïm cuûa heä thoáng giaùo duïc ñaït tôùi keát quaû mong muoán baèng caùch hieäu quaû nhaát” [25, tr. 56]. - Theo Nguyeãn Gia Quyù: “Quaûn lyù giaùo duïc laø söï taùc ñoäng coù yù thöùc cuûa chuû theå quaûn lyù ñeán khaùch theå quaûn lyù, nhaèm ñöa hoaït ñoäng giaùo duïc tôùi muïc tieâu ñaõ ñònh, treân cô sôû nhaän thöùc vaø vaän duïng ñuùng nhöõng quy luaät khaùch quan cuûa heä thoáng. Quaûn lyù giaùo duïc vaän duïng boán chöùc naêng quaûn lyù: Laäp keá hoaïch, toå chöùc trieån khai keá hoaïch, chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch, kieåm tra, ñaùnh giaù ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï coâng taùc cuûa mình” [26, tr. 02 ]. Nhö vaäy: “Quaûn lyù giaùo duïc laø söï taùc ñoäng coù yù thöùc cuûa chuû theå quaûn lyù tôùi khaùch theå quaûn lyù nhaèm ñöa hoaït ñoäng giaùo duïc tôùi muïc tieâu ñaõ ñònh treân cô sôû nhaän thöùc vaø vaän duïng ñuùng nhöõng quy luaät khaùch quan cuûa heä thoáng quaûn lyù giaùo duïc” [34, tr. 85]. Coù theå hieåu, ñoái töôïng cuûa quaûn lyù giaùo duïc laø moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong heä thoáng giaùo duïc bao goàm: Ngöôøi quaûn lyù vôùi ngöôøi daïy vaø ngöôøi hoïc; ngöôøi quaûn lyù caáp treân vôùi ngöôøi quaûn lyù caáp döôùi; ngöôøi daïy vôùi ngöôøi hoïc. Ñoàng thôøi, coøn coù caùc moái quan heä giaùn tieáp: Ngöôøi vôùi coâng vieäc vaø vôùi söï vaät. Trong ñoù chuû theå quaûn lyù laø boä maùy quaûn lyù giaùo duïc töø trung öông ñeán cô sôû (tröôøng hoïc); khaùch theå quaûn lyù laø heä thoáng giaùo duïc quoác daân vaø caùc tröôøng thuoäc caùc caáp hoïc, baäc hoïc. 26 Giaùo duïc laø hieän töôïng xaõ hoäi ñaëc bieät neân quaûn lyù giaùo duïc coù nhöõng ñaëc tröng rieâng: - Quaûn lyù giaùo duïc laø hoaït ñoäng manh tính nhaân vaên saâu saéc, aûnh höôûng raát lôùn ñeán moïi maët cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi, thu huùt söï tham gia cuûa ñoâng ñaûo caùc thaønh vieân xaõ hoäi. - Quaûn lyù giaùo duïc coù tính xaõ hoäi cao vì chuû theå quaûn lyù giaùo duïc coù chöùc danh Nhaø nöôùc, quaûn lyù giaùo duïc nghieâng veà quaûn lyù Nhaø nöôùc. Muïc tieâu phaùt trieån giaùo duïc nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà “naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi hình thaønh ñoäi nguõ lao ñoäng coù tri thöùc, coù tay ngheà, coù naêng löïc thöïc haønh, töï chuû, naêng ñoäng vaø saùng taïo, coù ñaïo ñöùc caùch maïng, tinh thaàn yeâu nöôùc, yeâu chuû nghóa xaõ hoäi” [35, tr. 24]. - Quaûn lyù giaùo duïc laø hoaït ñoäng trí oùc vì con ngöôøi cuøng vôùi caùc moái quan heä phöùc taïp laø ñoái töôïng cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù giaùo duïc, ñeå phaùt huy söï saùng taïo cuûa con ngöôøi thì quaûn lyù giaùo duïc phaûi laø hoaït ñoäng mang tính saùng taïo. - Quaûn lyù giaùo duïc vöøa theå hieän tính hoïc thuaät vaø ngheä thuaät vì quaûn lyù giaùo duïc laø daïng quaûn lyù phöùc taïp do quan heä ña chieàu vôùi moâi tröôøng xaõ hoäi ôû nhieàu taàng baäc, phaïm vi, möùc ñoä khaùc nhau. 1.3.1.3. Chöùc naêng quaûn lyù giaùo duïc Chöùc naêng quaûn lyù giaùo duïc laø caùc daïng hoaït ñoäng xaùc ñònh ñöôïc chuyeân moân hoùa, nhôø ñoù maø chuû theå quaûn lyù taùc ñoäng leân ñoái töôïng ñeå thöïc hieän muïc tieâu. Caùc chöùc naêng quaûn lyù coù tính ñoäc laäp töông ñoái, neáu taùch rieâng vaø saép xeáp theo moät trình töï hôïp lyù seõ taïo ra chu trình quaûn lyù. 27 “ Toå hôïp taát caû caùc chöùc naêng quaûn lyù seõ taïo neân noäi dung cuûa quaù trình quaûn lyù, noäi dung lao ñoäng cuûa ñoäi nguõ CBQL vaø laø cô sôû cho vieäc phaân coâng lao ñoäng quaûn lyù giöõa nhöõng ngöôøi CBQL vaø laø neàn taûng ñeå hình thaønh vaø hoaøn thieän caáu truùc toå chöùc cuûa söï quaûn lyù”.[25, tr.55] Theo quan ñieåm phoå bieán hieän nay, quaûn lyù laø heä thoáng goàm boán chöùc naêng cô baûn vaø chuû yeáu sau : a. Chöùc naêng keá hoaïch hoùa (Planning): Keá hoaïch hoùa laø ñaõ xaùc ñònh roõ muïc ñích, muïc tieâu ñoái vôùi thaønh töïu töông lai cuûa toå chöùc vaø nhöõng bieän phaùp, caùch thöùc chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích, muïc tieâu ñoù. Noäi dung chuû yeáu cuûa chöùc naêng keá hoaïch: Xaùc ñònh vaø hình thaønh muïc tieâu; xaùc ñònh vaø ñaûm baûo caùc nguoàn löïc ñeå ñaït muïc tieâu ñaõ ñeà ra; quyeát ñònh xem nhöõng hoaït ñoäng naøo laø caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñoù. Saûn phaåm quan troïng cuûa chöùc naêng keá hoaïch hoùa laø keá hoaïch. Coù ba loaïi keá hoaïch: keá hoaïch chieán löôïc (giaûi quyeát muïc tieâu chieán löôïc); keá hoaïch chieán thuaät (giaûi quyeát muïc tieâu chieán thuaät); keá hoaïch taùc nghieäp (giaûi quyeát muïc tieâu taùc nghieäp) b. Chöùc naêng toå chöùc: (Organizing) Chöùc naêng toå chöùc ñöôïc tieán haønh sau khi xaây döïng keá hoaïch nhaèm thöïc hieän keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Toå chöùc laø quaù trình hình thaønh neân caáu truùc caùc quan heä giöõa caùc boä phaän trong moät toå chöùc nhaèm thöïc hieän thaønh coâng keá hoaïch vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu toång theå cuûa toå chöùc. Neáu toå chöùc coù hieäu quaû, ngöôøi quaûn lyù coù theå phoái hôïp, ñieàu phoái toát hôn caùc nguoàn löïc. Leâ-nin noùi: “Toå chöùc seõ nhaân söùc maïnh leân gaáp möôøi laàn”. Noäi dung chuû yeáu cuûa toå chöùc: Xaây döïng cô caáu toå chöùc, xaùc ñònh nhieäm vuï, quyeàn haïn 28 cuûa töøng thaønh vieân töøng boä phaän; quaûn lyù nhaân söï bao goàm tuyeån duïng, ñaøo taïo, boá trí, saép xeáp, ñeà baït, sa thaûi, toå chöùc caùc hoaït ñoäng. c. Chöùc naêng chæ ñaïo: (Leading) Sau khi keá hoaïch ñaõ ñöôïc thieát laäp, cô caáu boä maùy ñaõ ñöôïc hình thaønh, nhaân söï ñaõ ñöôïc tuyeån duïng, saép xeáp thì phaûi coù ngöôøi laõnh ñaïo daãn daét, ñieàu khieån. Ñoù laø quaù trình taäp hôïp, lieân keát caùc thaønh vieân trong toå chöùc; theo saùt hoaït ñoäng cuûa boä maùy, ñieàu khieån, höôùng daãn, ñieàu chænh coâng vieäc hôïp lyù, nhòp nhaøng; ñoäng vieân khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc. d. Chöùc naêng kieåm tra: (Controlling) Kieåm tra laø moät chöùc naêng cô baûn vaø quan troïng cuûa quaûn lyù. Theo lyù thuyeát thoâng tin, kieåm tra laø quaù trình thieát laäp moái lieân heä ngöôïc trong quaûn lyù. Coù theå noùi “khoâng coù kieåm tra laø khoâng coù quaûn lyù”. Hoaït ñoäng kieåm tra trong quaûn lyù laø moät noå löïc coù heä thoáng nhaèm thöïc hieän boán chöùc naêng: kieåm soaùt phaùt hieän; ñoäng vieân pheâ phaùn; ñaùnh giaù; thu thaäp thoâng tin. Nhôø coù kieåm tra maø ngöôøi quaûn lyù ñaùnh giaù ñöôïc thaønh töïu coâng vieäc vaø uoán naén ñieàu chænh hoaït ñoäng moät caùch ñuùng höôùng. Trong chu trình quaûn lyù, caû boán chöùc naêng treân phaûi ñöôïc thöïc hieän lieân tieáp, ñan xen vaøo nhau; phoái hôïp boå sung cho nhau taïo söï keát noái töø chu kyø naøy sang chu kyø sau theo höôùng phaùt trieån. Trong ñoù, yeáu toá thoâng tin luoân giöõ vai troø xuyeân suoát, khoâng theå thieáu trong vieäc thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù vaø laø cô sôû cho vieäc ra quyeát ñònh quaûn lyù. Coù theå bieåu dieãn moái lieân heä naøy qua sô ñoà sau: 29 Sô ñoà: 1.1 Chæ ñaïo Kieåm tra Toå chöùc Thoâng tin Keá hoaïch Sô ñoà quan heä giöõa caùc chöùc naêng quaûn 1.3.2. Ñaøo taïo vaø boài döôõng 1.3.2.1. Ñaøo taïo - “Ñaøo taïo laø laøm cho trôû thaønh ngöôøi coù naêng löïc theo nhöõng tieâu chuaån nhaát ñònh” [33, tr. 95] - “Ñaøo taïo laø reøn luyeän nhöõng ngöôøi chöa bieát thaønh nhöõng ngöôøi coù khaû naêng (ñaøo taïo laø reøn luyeän ñeå taïo ra caùi môùi)” [8, tr. 75] - Ñaøo taïo laø “Daïy doã, reøn luyeän ñeå trôû thaønh ngöôøi coù hieåu bieát, coù ngheà nghieäp” [38, tr. 359] - “Ñaøo taïo laø quaù trình coù muïc ñích, coù toå chöùc nhaèm ñaït caùc kieán thöùc, kyõ naêng vaø kyõ xaûo veà lyù thuyeát vaø thöïc tieãn, taïo ra naêng löïc ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng xaõ hoäi (ngheà nghieäp) caàn thieát”. [27] 30 Tuy coù raát nhieàu ñònh nghóa veà ñaøo taïo, nhöng veà tính chaát, ñaøo taïo laø moät thuoäc tính cô baûn cuûa quaù trình giaùo duïc, noù ñöôïc quy ñònh veà caáu truùc quy trình moät caùch chaët cheõ vaø coù heä thoáng cho moãi khoùa hoïc vôùi nhöõng muïc tieâu, chöông trình, noäi dung, trình ñoä vaø thôøi gian cuï theå. 1.3.2.2.Boài döôõng Boài döôõng laø moät khaùi nieäm ñöôïc hieåu theo nhieàu nghóa khaùc nhau. Neáu choïn khaùi nieäm boài döôõng vôùi yù nghóa vaên hoùa tinh thaàn thì: Boài döôõng laø laøm cho taêng theâm naêng löïc phaåm chaát [33, tr. 95]. Veà kieán thöùc nghieäp vuï boài döôõng ñöôïc xem laø “laøm cho toát hôn, gioûi hôn” [38, tr.110], “boài döôõng laø reøn luyeän theâm cho nhöõng ngöôøi._. thöïc tieãn giaùo duïc-ñaøo taïo treân ñòa baøn tænh Soùc Traêng. 4. Nhaân loaïi ñaõ böôùc vaøo theá kyû XXI, theá kyû buøng noå vaø phaùt trieån cöïc nhanh khoa hoïc kyõ thuaät, coâng ngheä thoâng tin, hoäi nhaäp vaø giao löu quoác teá. Trong boái caûnh quoác teá coù nhieàu thuaän lôïi, Vieät Nam vöøa gia nhaäp WTO (thaønh vieân thöù 150 cuûa toå chöùc naøy); Toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò APEC (nhieàu nguyeân thuû quoác gia cuûa caùc cöôøng quoác ñeán döï nhö: Toång thoáng Myõ-Geogre W.Bush; Toång thoáng Nga-V.Putin; Chuû tòch Trung Quoác-Hoà Caåm Ñaøo; Thuû töôùng Nhaät Baûn – Shizo Abe,…), coù uy tín vaø vò theá ñaùng keå treân tröôøng quoác teá. Ñaát nöôùc ta ñang ñaåy nhanh tieán trình CNH-HÑH, trong tieán trình naøy, vai troø vò trí cuûa ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo luoân ñöôïc khaúng ñònh laø “quoác saùch haøng ñaàu”. Hieän nay, nöôùc ta coù moät neàn giaùo duïc huøng haäu, vôùi haøng chuïc trieäu HS caùc caáp, 116 haøng trieäu GV coù naêng löïc chuyeân moân, phaåm chaát ñaïo ñöùc. Nhöng nhìn chung, so vôùi yeâu caàu vaãn coøn nhieàu baát caäp veà cô caáu, veà naêng löïc chuyeân moân chöa töông xöùng vôùi yeâu caàu phaùt trieån ngaøy caøng nhanh cuûa khoa hoïc coâng ngheä vaø ñoøi hoûi ngaøy caøng cao veà chaát löôïng giaùo duïc-ñaøo taïo. Söï baát caäp naøy ñaõ haïn cheá raát lôùn ñeán quaù trình thöïc hieän chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc treân con ñöôøng phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Thöïc traïng naøy ñoøi hoûi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc caàn coù söï quan taâm ñuùng möùc hôn ñoái vôùi ñoäi nguõ nhaø giaùo, nhaát laø ñoäi nguõ GV THPT vì hoï tröïc tieáp ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao goùp phaàn phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi vaø giöõ vöõng an ninh quoác phoøng, thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc: “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh”. 2. KIEÁN NGHÒ Neáu phaùt huy ñöôïc söùc maïnh “noäi löïc”, toaøn ngaønh giaùo duïc vaø ñaøo taïo tænh Soùc Traêng seõ coù vai troø quyeát ñònh ñeán quaù trình trieån khai vaø hieäu quaû khi aùp duïng caùc bieän phaùp treân ñaây vaøo thöïc tieãn. Nhöng söï quan taâm cuûa laõnh ñaïo caùc caáp, caùc ngaønh lieân quan, caùc löïc löôïng xaõ hoäi trong tænh, söùc maïnh “ngoaïi löïc” laø raát quan troïng vaø raát caàn thieát. Noùi caùch khaùc, quaù trình vaän ñoäng cuûa heä thoáng treân loä trình höôùng tôùi muïc ñích seõ thuaän lôïi hôn khi coù söï hoã trôï cuûa nhöõng yeáu toá “ngoaïi löïc”. Töø quan ñieåm treân, chuùng toâi xin coù moät soá kieán nghò nhö sau: 1. Boä GD&ÑT: Boài döôõng GV laø quaù trình cuûng coá vaø xaây döïng ñoäi nguõ GV phaùt trieån moät caùch toaøn dieän, vöøa ñaùp öùng yeâu caàu tröôùc maét, vöøa mang tính 117 chieán löôïc laâu daøi. Tröôùc maét, nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø ñaåy maïnh xu theá naâng cao chaát löôïng giaùo duïc vaø ñaøo taïo trong nhöõng naêm tôùi, Boä GD&ÑT caàn coù vaên baûn höôùng daãn thaønh laäp Ban chæ ñaïo coâng taùc boài döôõng GV baäc THPT; sôùm ban haønh Qui cheá, Ñieàu leä veà coâng taùc boài döôõng GV; khung chöông trình boài döôõng vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän cho caùc loaïi hình boài döôõng GV THPT, nhaát laø caùc vaên baûn höôùng daãn hoaït ñoäng töï boài döôõng cuûa caùc tröôøng phoå thoâng vaø töï hoïc cuûa GV. 2. UBND tænh Soùc Traêng: - Coù vaên baûn chæ ñaïo caùc Sôû lieân quan nhö: Keá hoaïch-Ñaàu tö, Taøi chaùnh, Noäi vuï...phoái hôïp chaët cheõ vôùi Sôû GD&ÑT ñaåy maïnh coâng taùc XHHGD, taêng theâm caùc nguoàn löïc phuïc vuï cho coâng taùc boài döôõng GV THPT. - Ñaàu tö xaây döïng trung taâm boài döôõng GV cuûa tænh. - Coù chính saùch ñoäng vieân nhöõng CBQL coù thaønh tích cao trong vieäc toå chöùc, chæ ñaïo hoaït ñoäng boài döôõng GV vaø nhöõng nhaø giaùo coù thaønh tích cao trong hoaït ñoäng töï hoïc, töï boài döôõng vaø caûi tieán phöông phaùp taïi caùc tröôøng THPT; coù chính saùch khen thöôûng; hoã trôï kinh phí tham quan; hoïc taäp kinh nghieäm nhöõng ñieån hình tieân tieán veà giaùo duïc vaø boài döôõng GV, keå caû tham quan, hoïc taäp nöôùc ngoaøi. - Coù chính saùch hoã trôï kinh phí cho vieäc toå chöùc caùc sinh hoaït chuyeân moân nhö: Hoäi thaûo chuyeân ñeà, baùo caùo kinh nghieäm trong caùc hoaït ñoäng töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV THPT. 118 - Xaây döïng moät soá khu kyù tuùc xaù cho GV, gaàn caùc tröôøng ÑHSP maø tænh Soùc Traêng thöôøng xuyeân cöû GV tham gia boài döôõng nhö: Caàn Thô, thaønh phoá Hoà Chí Minh... 3. Sôû GD&ÑT tænh Soùc Traêng - Tích cöïc tham möu vôùi UBND tænh thaønh laäp Ban chæ ñaïo coâng taùc boài döôõng GV THPT, ñoàng thôøi chæ ñaïo caùc tröôøng THPT thaønh laäp Ban chæ ñaïo; ban haønh qui cheá hoaït ñoäng cuûa Ban chæ ñaïo boài döôõng GV. - Cuøng vôùi vieäc thöïc hieän qui hoaïch vaø trieån khai keá hoaïch boài döôõng GV ôû caùc tröôøng THPT, caàn coù chính saùch ñoäng vieân, hoã trôï cho hoaït ñoäng boài döôõng GV THPT ñöôïc tieán haønh thuaän lôïi, nhaát quaùn, traùnh tình traïng “ñaàu voi, ñuoâi chuoät”. - Xaây döïng ñeà aùn ñaøo taïo, boài döôõng GV THPT theo höôùng tích cöïc hoùa hoaït ñoäng töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV; phaùt ñoäng phong traøo töï hoïc, töï boài döôõng soâi noåi, roäng raõi trong toaøn ngaønh. Coù cheá ñoä öu ñaõi, ñoäng vieân, khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho GV THPT tích cöïc töï hoïc, töï boài döôõng. Thieát nghó, caàn ñöa vaán ñeà töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV thaønh tieâu chí baét buoäc trong vieäc ñaùnh giaù, phaân loaïi GV, trong thi ñua haøng naêm. 4. Caùc tröôøng ÑHSP - Neân taêng cöôøng ñaàu tö vaøo vieäc xaây döïng boä maùy hoaït ñoäng boài döôõng, xaây döïng ñoäi nguõ giaûng vieân laøm coâng taùc boài döôõng ñuû taàm ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï phoái hôïp boài döôõng GV coù hieäu quaû. - Coù keá hoaïch ñaàu tö cho vieäc caûi tieán noäi dung chöông trình, phöông phaùp boài döôõng GV phuø hôïp vôùi töøng loaïi hình boài döôõng vaø phuø 119 hôïp vôùi xu theá ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng. Caên cöù höôùng daãn cuûa Boä GD&ÑT, öu tieân xaây döïng khung chöông trình cho töøng loaïi hình boài döôõng vaø xaây döïng phöông thöùc ñaùnh giaù, thaåm ñònh keát quaû töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV. - Tích cöïc phoái hôïp vôùi Sôû GD&ÑT caûi tieán phöông thöùc tuyeån sinh ñoái vôùi loaïi hình boài döôõng chuaån hoùa trình ñoä ñaøo taïo. Neân chaêng, vôùi loaïi hình naøy neân chuyeån töø vieäc toå chöùc thi tuyeån sang vieäc tuyeån choïn GV tham gia. Bôûi vì töø nay ñeán 2008 ñaït ñöôïc chæ tieâu 100% GV THPT ñaït chuaån ñaøo taïo laø vieäc laøm baét buoäc ñeå thöïc hieän muïc tieâu cuûa ngaønh GD&ÑT Soùc Traêng ñaët ra theo tinh thaàn cuûa Luaät Giaùo duïc ñaõ ban haønh naêm 2005. Ñoàng thôøi, quan taâm ñaøo taïo treân chuaån ñeå xaây döïng löïc löôïng GV noàng coát cho caùc tröôøng THPT. 5. Caùc tröôøng THPT - Ban giaùm hieäu phaûi quan taâm vaø coù traùch nhieäm taïo ñieàu kieän ñeå taát caû caùc GV ñöôïc tham gia caùc ñôït boài döôõng. Caàn öu tieân cho caùc GV chöa ñaït chuaån ñöôïc boài döôõng ñeå chuaån hoùa trình ñoä ñaøo taïo; coi vieäc chuaån hoùa trình ñoä ñaøo taïo cho ñoäi nguõ GV laø nhieäm vuï caáp baùch hieän nay, khoâng vì moät lyù do gì veà phía tröôøng maø ñeå thieät thoøi quyeàn lôïi cho GV. - Phaûi taêng cöôøng toå chöùc caùc hoaït ñoäng chuyeân moân nhö: sinh hoaït toå chuyeân moân, hoäi thaûo, baùo caùo saùng kieán kinh nghieäm, thao giaûng, döï giôø... Ñoàng thôøi phaûi ñaåy maïnh phong traøo töï hoïc, töï boài döôõng vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng chuyeân moân veà coâng taùc töï boài döôõng; ñaêng kyù thí 120 ñieåm thaønh laäp nhoùm töï hoïc trong ñoäi nguõ GV noàng coát cuûa nhaø tröôøng nhaèm phaùt huy coù hieäu quaû phong traøo töï hoïc, töï boài döôõng. - Quan taâm huy ñoäng caùc nguoàn kinh phí theo höôùng xaõ hoäi hoùa ñeå toå chöùc cho GV tham quan, hoïc taäp caùc tröôøng tieân tieán, tröôøng ñaït chuaån quoác gia, taêng cöôøng giao löu giöõa caùc tröôøng veà coâng taùc xaây döïng ñoäi nguõ GV vaø coâng taùc boài döôõng GV. 6. GV THPT - Caên cöù keá hoaïch boài döôõng haøng naêm, moãi GV caàn chuû ñoäng ñaêng kyù caùc khoùa boài döôõng phuø hôïp vôùi yeâu caàu naâng cao trình ñoä. Nhaát thieát phaûi tham gia caùc lôùp boài döôõng thay saùch baäc THPT. Ñoàng thôøi, löïa choïn nhöõng chuyeân ñeà, nhöõng ñeà taøi, phuø hôïp vôùi chuyeân moân, vôùi ñieàu kieän nghieân cöùu ñeå laäp keá hoaïch caù nhaân veà töï hoïc, töï boài döôõng nhaèm caäp nhaät tri thöùc môùi, reøn luyeän kyõ naêng môùi, töï naâng taàm ñeå ñaùp öùng vôùi yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa söï nghieäp ñoåi môùi giaùo duïc. - Thöôøng xuyeân nghieân cöùu caùc noäi dung, chöông trình boài döôõng ñeå vaän duïng vaøo thöïc teá giaûng daïy, giaùo duïc; ñeà xuaát, kieán nghò, söûa ñoåi, ñieàu chænh noäi dung, chöông trình cho phuø hôïp vôùi thöïc tieãn hieän nay./. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Baøi phaùt bieåu cuûa nguyeân Phoù Chuû tòch Nöôùc Nguyeãn Thò Bình taïi Hoäi thaûo :“Nghieân cöùu, phaùt trieån töï hoïc-töï ñaøo taïo”, Haø Noäi, 6/1/1998. 2. Boä GD&ÑT (2000), Ñieàu leä tröôøng trung hoïc, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 12. 3. Boä GD&ÑT (2002), Ngaønh Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo thöïc hieän Nghò quyeát trung öông 2 (Khoùa VIII) vaø Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 8. 4. Chæ thò soá 40-CT/TW ngaøy 15/6/2004 cuûa Ban Bí Thö veà vieäc xaây döïng, naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ nhaø giaùo vaø caùn boä quaûn lí giaùo duïc. 5. Cuïc Thoáng keâ Soùc Traêng (2005), 30 naêm Soùc Traêng xaây döïng vaø phaùt trieån. 6. Nguyeãn Ñình Chænh, Phaïm Ngoïc Uyeân (1998), Taâm lyù hoïc quaûn lyù, Nxb Giaùo duïc, Haø noäi, trang 33, 34. 7. Chính phuû (2001), Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc 2001-2010, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 8. Tröông Chính (1992), Giaûi thích caùc töø gaàn aâm, gaàn nghóa deã nhaàm laãn, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 75. 9. TS.Phaïm Minh Haïc (1999), Giaùo duïc Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa theá kyû XXI, Nxb Chính trò Quoác gia Haø Noäi, trang 147. 10. Phaïm Minh Haïc, Traàn Kieàu, Ñaëng Baù Laõm, Nghieâm Ñình Vyø (2002), Giaùo duïc theá giôùi vaøo theá kyû XXI, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, trang 54. 11. Phaïm Minh Haïc (2000), Giaùo duïc Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa theá kyû XXI, Nxb Chính trò quoác gia, Haø Noäi, trang 32, 242. 12. Hoà Chí Minh (1990), Veà vaán ñeà giaùo duïc, Nxb Giaùo duïc Haø Noäi, trang 93. 13. Hoà Chí Minh, Veà coâng taùc giaùo duïc, Nxb Söï thaät, trang 89. 14. Hoà Chí Minh toaøn taäp (1983), taäp V, Nxb Söï Thaät, Haø Noäi, trang 287. 15. Haø Só Hoà (1985), Nhöõng baøi giaûng veà quaûn lyù tröôøng hoïc,taäp II (Nhöõng vaán ñeà chung veà QLGD), Nxb Giaùo duïc Haø noäi, trang 21. 16. Hoà Chí Minh (1990), Veà vaán ñeà giaùo duïc, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 188. 17. Traàn Baù Hoaønh (2002), “Boài döôõng taïi choã vaø boài döôõng töø xa”, Taïp chí Giaùo duïc, thaùng 11, trang 23. 18. Hoïc vieän Chính trò Quoác gia (1998), Giaùo trình quaûn lyù haønh chính Nhaø nöôùc, trang 07, 08. 19. Keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù vaø GV ñeán naêm 2010. 20. Luaät Giaùo duïc –2005. 21. Phaïm Troïng Maïnh (chuû bieân) cuøng nhoùm taùc giaû (1999), Giaùo trình khoa hoïc quaûn lyù, Nxb Xaây döïng Haø Noäi, trang 42. 22. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 23. Ñaûng CSVN (2005),Veà vaên hoùa, xaõ hoäi, khoa hoïc - kyõ thuaät, giaùo duïc, ñaøo taïo, Nxb Chính trò Quoác gia, Haø Noäi, trang 256. 24. Vuõ Haøo Quang (2001), Xaõ hoäi hoïc quaûn lyù, Nxb Ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi, trang 105. 25. Nguyeãn Ngoïc Quang (1992), Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà QLGD, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 55, 56. 26. Nguyeãn Gia Quyù (2000), Lyù luaän veà QLGD vaø Quaûn lyù nhaø tröôøng, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 02 . 27. Phaïm Quang Saùng, Taïp chí Phaùt trieån giaùo duïc soá 05/1996. 28. Vuõ Vaên Taûo (1997), Moät soá khuynh höôùng môùi trong phaùt trieån giaùo duïc theá giôùi goùp phaàn phaùt trieån giaùo duïc nöôùc ta, Haø Noäi. 29. Chæ thò 14/2001/CT-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng thöïc hieän Nghò quyeát 40/2000/QH 10 cuûa Quoác Hoäi. 30. Thuû töôùng Chính phuû (2001), Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc 2001-2010, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi. 31. Nguyeãn Caûnh Toaøn (2002), Baøn veà giaùo duïc Vieät Nam, Nxb Lao Ñoäng, trang 148. 32. Trung taâm ngoân ngöõ vaø vaên hoùa Vieät Nam (1999), Ñaïi töø ñieån tieáng Vieät, Nxb Vaên hoùa, Haø Noäi. 33. Trung taâm töø ñieån ngoân ngö õ(1992), Töø ñieån tieáng Vieät, Nxb Khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên, Haø Noäi, trang 95. 34. Tröôøng caùn boä quaûn lyù giaùo duïc (1996), Toång quan veà lyù luaän quaûn lyù giaùo duïc, Haø Noäi, trang 85. 35. Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù VI cuûa Ñaûng (1987), Nxb Söï thaät Haø Noäi, trang 24. 36. Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù X, Nxb chính trò quoác gia, trang 63. 37. Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc (1985), Quaûn lyù tröôøng phoå thoâng, Haø Noäi, taäp I, trang 100. 38. Nhö YÙ (chuû bieân) (1996), Töø ñieån tieáng Vieät thoâng duïng, Nxb Giaùo duïc, Haø Noäi, trang 110, 161, 359, 397. 39. RaJa Roy Singh (1994), Neàn giaùo duïc cho theá kyû XXI: Nhöõng trieån voïng cuûa Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông. Vieän KHGD Vieät Nam, Haø Noäi, trang 115, 118. Phieáu 1 PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN Veà nhu caàu ñöôïc boài döôõng cuûa GV THPT tænh Soùc Traêng trong thôøi gian tôùi (duøng cho giaùo vieân THPT tænh Soùc Traêng) Ñeå coù cô sôû xaây döïng keá hoaïch boài döôõng ñoäi nguõ GV THPT tænh Soùc Traêng trong thôøi gian tôùi, xin Thaày/Coâ vui loøng cho bieát yù kieán veà moät soá vaán ñeà sau: I. Thaày/Coâ choïn caâu traû lôøi baèng caùch ñaùnh daáu (x ) vaøo oâ töông öùng: 1. Xin cho bieát trình ñoä ñaøo taïo hieän nay cuûa Thaày/Coâ: Tieán só Thaïc só Cöû nhaân 2.Chuyeân moân maø Thaày/Coâ ñöôïc ñaøo taïo laø moân gì ? 3.Neáu laø heä ngoaøi sö phaïm laø ngaønh gì ? 4.Hieän nay Thaày/Coâ ñöôïc phaân coâng daïy lôùp maáy ? Moân gì ? ……………………………………………………………… ……………………………………… 5. Thaày/Coâ coù nhu caàu boài döôõng khoâng ? Raát caàn Coù hay khoâng cuõng ñöôïc Caàn Khoâng caàn 6. Thaày/Coâ coù nhu caàu boài döôõng theo chöông trình naøo ? Boài döôõng töø xa Boài döôõng thöôøng xuyeân do Boä toå chöùc Boài döôõng thay saùch giaùo khoa môùi Boài döôõng treân chuaån 7.Theo Thaày/Coâ toå chöùc boài döôõng theo hình thöùc naøo laø phuø hôïp vôùi mình nhaát. Töï boài döôõng Boài döôõng ngoaøi tænh Boài döôõng trong tænh Boài döôõng töø xa II. Ngoaøi nhöõng noäi dung treân, Thaày/Coâ coù boå sung hay ñeà nghò gì theâm ? ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ III.Mong Thaày/Coâ cho bieát moät soá neùt cô baûn veà baûn thaân: 1.Hoï vaø teân: Tuoåi .Nam/Nöõ : 2. Ñôn vò coâng taùc: Tröôøng naøo ? ................................................ 3. Ñaõ toát nghieäp sö phaïm tröôøng naøo ? ..................................... Naêm toát nghieäp ...........................khoaù maáy ..................... 4. Heä ñaøo taïo: Chính quy Khoâng chính quy 5.Thaâm nieân coâng taùc tính ñeán naêm hoïc 2005-2006 ................................... . 6. Danh hieäu thi ñua cao nhaát töø naêm hoïc 2001-2002 ñeán nay.................... Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày/Coâ Phieáu 2 PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN (Daønh cho Laõnh ñaïo vaø caùn boä Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo Soùc Traêng) Ñeå trieån khai chuû tröông ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø töøng böôùc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT trong tænh. Xin Thaày/Coâ vui loøng cho bieát moät soá yù kieán veà caùc noäi dung sau ñaây. I. Thaày/Coâ ñoàng yù möùc ñoä naøo xin khoanh troøn caùc chöõ caùi töông öùng vaø ghi roõ theâm yù kieán 1.Theo Thaày/Coâ söï caáp thieát cuûa coâng taùc boài döôõng GV THPT ñang ôû möùc ñoä naøo ? A. Raát caáp thieát C. Coù hay khoâng cuõng ñöôïc. B. Caáp thieát D. Khoâng caáp thieát. 2.Theo Thaày/Coâ ñoái vôùi tænh ta nhöõng loaïi hình boài döôõng naøo döôùi ñaây caàn ñöôïc öu tieân. A. Boài döôõng thay saùch C. Boài döôõng thöôøng xuyeân . B. Boài döôõng chuaån hoaù D. Boài döôõng naâng cao . 3.Theo Thaày/Coâ coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh ta ñaõ ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä vôùi yeâu caàu ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy chöa ? A. Ñoàng boä. B. Töông ñoái ñoàng boä. C. Chöa ñoàng boä. 4.Theo Thaày/Coâ quaù trình quaûn lyù giaùo duïc veà coâng taùc boài döôõng ñaõ ñoàng boä vôùi vieäc toå chöùc boài döôõng GV chöa ? A. Ñoàng boä. B. Töông ñoái ñoàng boä. C. Chöa ñoàng boä. 5.Theo Thaày/Coâ vieäc toå chöùc caùc lôùp boài döôõng chuaån hoaù trong thôøi gian qua coù phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa GV THPT chöa ? A. Raát phuø hôïp C. Chöa thaät phuø hôïp B. Phuø hôïp D. Khoâng phuø hôïp. 6.Ngaønh giaùo duïc – ñaøo taïo tænh Soùc Traêng ñaõ coù chuû tröông gì ñeå khuyeán khích coâng taùc boài döôõng vaø töï boài döôõng cuûa GV THPT ? ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 7. Nhöõng thuaän lôïi cuûa ngaønh trong coâng taùc boài döôõng GV THPT laø gì ? ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 8. Trong vieäc quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV THPT, ngaønh giaùo duïc – ñaøo taïo tænh Soùc Traêng ñang gaëp nhöõng khoù khaên gì ? + Xaây döïng keá hoaïch, qui hoaïch coâng taùc boài döôõng GV … + Xaây döïng caùc cheá ñoä chính saùch cho coâng taùc boài döôõng GV … + Xaây döïng boä maùy toå chöùc nhaân löïc quaûn lyù giaùo duïc … + Huy ñoäng nguoàn löïc (taøi löïc, vaät löïc) cung öùng cho coâng taùc BDGV … + Xaây döïng cô cheá phoái hôïp trong coâng taùc boài döôõng GV … 9. Theo Thaày/Coâ nhöõng baát caäp hieän nay trong quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV laø gì ? (Xin xeáp möùc ñoä theo thöù töï öu tieân) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... II. Ngoaøi nhöõng noäi dung treân, Thaày/Coâ coù yù kieán gì theâm ? ................................................................................................................... ................................................................................................................... … ................................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày/Coâ. Hoï vaø teân ngöôøi goùp yù (Khoâng ghi cuõng ñöôïc) Phieáu 3 PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN (Daønh cho Hieäu tröôûng, Phoù Hieäu tröôûng Tröôøng THPT tænh Soùc Traêng ) Ñeå trieån khai chuû tröông ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø töøng böôùc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT trong tænh. Xin Thaày/Coâ vui loøng cho bieát moät soá yù kieán veà caùc noäi dung sau ñaây: I. Thaày/Coâ ñoàng yù möùc ñoä naøo xin khoanh troøn caùc chöõ caùi töông öùng vaø ghi roõ yù kieán cuûa mình vaøo phaàn keû saün 1.Theo Thaày/Coâ söï caáp thieát cuûa coâng taùc boài döôõng GV THPT ñang ôû möùc ñoä naøo ? A. Raát caáp thieát C. Coù hay khoâng cuõng ñöôïc. B. Caáp thieát D. Khoâng caáp thieát. 2.Theo Thaày/Coâ ñoái vôùi tænh ta nhöõng loaïi hình boài döôõng naøo döôùi ñaây caàn ñöôïc öu tieân . A. Boài döôõng thay saùch C. Boài döôõng thöôøng xuyeân . B. Boài döôõng chuaån hoaù D. Boài döôõng naâng cao. 3.Theo Thaày/Coâ coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh ta ñaõ ñöôïc thöïc hieän ñoàng boä vôùi yeâu caàu ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy chöa ? A. Ñoàng boä. B. Töông ñoái ñoàng boä. C. Chöa ñoàng boä. 4.Theo Thaày/Coâ quaù trình quaûn lyù giaùo duïc veà coâng taùc boài döôõng ñaõ ñoàng boä vôùi vieäc toå chöùc GV chöa ? A. Ñoàng boä. B. Töông ñoái ñoàng boä. C. Chöa ñoàng boä. 5.Theo Thaày/Coâ hieän nay toå chöùc boài döôõng thöôøng xuyeân theo hình thöùc naøo phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa GV tröôøng mình? A. Boài döôõng taäp trung theo keá hoaïch cuûa Sôû. B. Boài döôõng taïi choã (tröôøng töï toå chöùc). C. Thöïc hieän boài döôõng töø xa. D. GV töï boài döôõng theo chöông trình qui ñònh. 6a.Laõnh ñaïo chính quyeàn ñòa phöông (nôi tröôøng ñoùng) coù quan taâm tôùi vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT cuûa tröôøng khoâng ? A. Raát quan taâm. B. Quan taâm chöa nhieàu C. Khoâng quan taâm. 6b.Laõnh ñaïo chính quyeàn ñòa phöông (nôi tröôøng ñoùng) coù chính saùch gì hoã trôï cho vieäc naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT cuûa tröôøng khoâng ? (Ghi chöõ “Coù” hoaëc “Khoâng” vaøo oâ coù saün) 7.Qua coâng taùc boài döôõng GV ñaõ ñöôïc phaùt huy hieäu quaû naâng cao chaát löôïng giaûng daïy cuûa GV tröôøng Thaày/Coâ ñaït ôû möùc ñoä naøo ? A. Toát C. Trung bình B. Khaù D. Chöa phaùt huy 8. Trong coâng taùc boài döôõng GV THPT, tröôøng Thaày (Coâø) coù nhöõng thuaän lôïi gì ? ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 9.Trong coâng taùc boài döôõng GV THPT, tröôøng Thaày (Coâø) coù nhöõng khoù khaên gì ? ................................................................................................................... ................................................................................................................... II. Ngoaøi nhöõng noäi dung treân, Thaày/Coâ coù yù kieán gì theâm ñeå taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng nhaèm naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT ? ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Hoï vaø teân ngöôøi goùp yù (Khoâng ghi cuõng ñöôïc) Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày/Coâ. Phieáu 4 PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN (Daønh cho giaùo vieân THPT tham gia lôùp boài döôõng giaùo vieân coát caùn do tröôøng ÑHSP Thaønh phoá Hoà Chí Minh môû 05 ñôït töø ngaøy 23/2/2006 ñeán heát ngaøy 26/3/2006) Ñeå goùp phaàn hoaøn thieän coâng taùc boài döôõng GV THPT ôû tænh Soùc Traêng ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp giaûng daïy vaø ñoåi môùi chöông trình saùch giaùo khoa trong thôøi gian tôùi. Xin Thaày/Coâ vui loøng cho bieát yù kieán cuûa mình theo caùc noäi dung sau. I. Xin Thaày/ Coâ khoanh caùc chöõ caùi trong oâ töông öùng do mình choïn 1.Theo Thaày/Coâ Sôû GD&ÑT cöû Thaày/Coâ tham döï lôùp boài döôõng coát caùn do tröôøng ÑHSP Thaønh phoá Hoà Chí Minh toå chöùc coù caàn thieát khoâng? A. Raát caàn thieát C. Coù hay khoâng cuõng ñöôïc B. Caàn thieát D. Khoâng caàn thieát. 2.Ñoái vôùi baûn thaân Thaày/Coâ khoaù boài döôõng naøy coù boå ích khoâng ? A. Raát boå ích C. Bình thöôøng B. Boå ích D. Khoâng boå ích. 3.Noäi dung chöông trình boài döôõng coù phuïc vuï thieát thöïc cho daïy hoïc ôû tröôøng khoâng ? A. Raát phuø hôïp C. Chöa phuø hôïp B. Phuø hôïp D. Khoâng phuø hôïp. 4.Thôøi löôïng toå chöùc lôùp boài döôõng coù hôïp lyù khoâng ? A. Raát hôïp lyù C. Chöa hôïp lyù B. Hôïp lyù D. Khoâng hôïp lyù. 5. Phöông phaùp boài döôõng cuûa giaûng vieân ñaõ ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khoaù boài döôõng khoâng ? A. Raát toát C. Chöa ñaït yeâu caàu B. Töông ñoái toát D. Chöa ñaït. 6a. Trong khoaù boài döôõng coù toå chöùc caùc buoåi xemina khoâng? (Ghi chöõ “Coù” hoaëc “Khoâng”) 6b.Theo Thaày/Coâ vieäc toå chöùc caùc buoåi xemina coù ñem laïi thoâng tin caàn thieát khoâng ? A. Raát caàn thieát C. Bình thöôøng. B. Caàn thieát D. Khoâng caàn thieát. 7a.Trong khoaù boài döôõng Thaày/Coâ coù ñöôïc thöïc haønh thí nghieäm, xem baêng, theo yeâu caàu ñaëc thuø cuûa boä moân khoâng ? 7b.Vieäc toå chöùc thöïc haønh, thí nghieäm, xem baêng,.. coù ích khoâng ? A. Raát coù ích C. Bình thöôøng B. Boå ích D. Khoâng boå ích. 8a.Trong khoaù boài döôõng Thaày/Coâ coù ñöôïc toå chöùc hoïc theo nhoùm khoâng ? 8b.Vieäc toå chöùc hoïc theo nhoùm coù hieäu quaû khoâng ? A. Raát hieäu quaû C. Bình thöôøng B. Hieäu quaû D. Khoâng hieäu quaû 9.Vieäc chuaån bò caùc ñieàu kieän. Cô sôû vaät chaát, trang thieát bò, maùy moùc,.. cho vieäc boài döôõng coù ñaày ñuû khoâng ? A. Raát ñaày ñuû C. Coøn thieáu nhieàu B. Töông ñoái ñaày ñuû D. Khoâng coù 10. Trong ñôït boài döôõng Thaày/Coâ coù ñöôïc phaùt taøi lieäu khoâng ? 11.Hình thöùc toå chöùc khoaù boài döôõng coù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa hoïc vieân khoâng ? A. Raát phuø hôïp C. Chöa thaät phuø hôïp B. Phuø hôïp D. Khoâng phuø hôïp. 12.Vieäc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû boài döôõng coù caàn thieát khoâng ? Neáu caàn thieát thì nhöõng noäi dung kieåm tra vaø tieâu chí ñaùnh giaù ñaõ hôïp lyù chöa ? A. Raát hôïp lyù B. Hôïp lyù vöøa phaûi C. Khoâng hôïp lyù 13. Voán kieán thöùc vaø nghieäp vuï sö phaïm cuûa Thaày / Coâ sau khoaù boài döôõng ra sao ? A. Phong phuù hôn nhieàu. B. Coù khaù hôn. C. Khoâng coù gì môùi hôn. 14.Döï khoaù boài döôõng GV coát caùn veà tröôøng Thaày/Coâ coù khaû naêng tham gia boài döôõng laïi cho ñoäi nguõ GV taïi tröôøng khoâng ? A. Raát coù khaû naêng C. Taïm ñöôïc B. Coù khaû naêng D. Khoâng khaû naêng. 15.BGH tröôøng Thaày/Coâ ñaõ quan taâm taïo ñieàu kieän cho Thaày/Coâ tham gia boài döôõng khoâng ? A. Raát quan taâm B. Quan taâm vöøa phaûi. C. Ít quan taâm. 16.Theo Thaày/Coâ BGH caùc tröôøng cöû GV döï khoaù boài döôõng coù ñuùng ñoái töôïng khoâng ? A. Raát ñuùng ñoái töôïng. B. Taïm ñuùng ñoái töôïng. C. Khoâng ñuùng ñoái töôïng. 17.Tröôøng Thaày/Coâ coù chính saùch gì ñoái vôùi GV tham gia boài döôõng. A. Hoã trôï veà kinh phí (taøi lieäu, aên, ôû,..) B. Thanh toaùn coâng taùc phí. C. Khen thöôûng veà thaønh tích boài döôõng. D. Chính saùch khaùc. 18.Traùch nhieäm cuûa Sôû GD&ÑT trong vieäc cöû GV tham döï khoaù boài döôõng coù thöïc hieän toát khoâng ? A. Raát toát C. Bình thöôøng B. Toát D. Khoâng quan taâm. II. Ngoaøi nhöõng noäi dung treân, Thaày/Coâ coù yù kieán gì theâm ñeå caùc khoaù boài döôõng tôùi ñaït hieäu quaû cao hôn. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày/Coâ. Hoï vaø teân ngöôøi goùp yù (Khoâng ghi cuõng ñöôïc) Phieáu 5 PHIEÁU XIN YÙ KIEÁN (Daønh cho CBQLGD caùc caáp vaø giaùo vieân Tröôøng THPT tænh Soùc Traêng) Ñeå taêng cöôøng quaûn lyù coâng taùc boài döôõng, nhaèm naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ GV THPT treân ñòa baøn tænh Soùc Traêng, chuùng toâi mong Thaày/Coâ vui loøng daønh chuùt thôøi gian ñoùng goùp yù kieán cho vieäc ñeà ra caùc bieän phaùp maø chuùng toâi ñeà xuaát döôùi ñaây. Kính mong Thaày/Coâ cho bieát yù kieán veà tính caáp thieát vaø tính khaû thi cuûa caùc giaûi phaùp baèng caùch ñaùnh daáu (x) vaøo oâ töông öùng theo nhöõng qui öôùc döôùi ñaây. Soá 5. Chæ möùc ñoä : Raát khaû thi Soá 4. Chæ möùc ñoä : Khaù khaû thi Soá 3. Chæ möùc ñoä : Khaû thi Soá 2. Chæ möùc ñoä : Töông ñoái khaû thi Soá 1. Chæ möùc ñoä : Khoâng khaû thi Tính khaû thi TT Teân caùc bieän phaùp 5 4 3 2 1 1 Naâng cao nhaän thöùc veà coâng taùc boài döôõng GV THPT. 2 Quy hoaïch coâng taùc boài döôõng GV THPT. 3 Ña daïng hoaù caùc hình thöùc boài döôõng treân cô sôû ñeà cao vai yù thöùc töï hoïc, töï boài döôõng cuûa GV. 4 Thöïc hieän caûi tieán, ñoåi môùi chöông trình noäi dung vaø phöông phaùp boài döôõng GV 5 Hình thaønh cô cheá phoái hôïp, trong coâng taùc quaûn lyù coâng taùc boài döôõng GV 6 Ñaàu tö caùc nguoàn löïc cho coâng taùc boài döôõng GV THPT. Ngoaøi nhöõng bieän phaùp treân, xin Thaày/Coâ coù theå boå sung theâm nhöõng vaán ñeà theo quan ñieåm cuûa Thaày/Coâ. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Xin chaân thaønh caûm ôn Thaày/Coâ. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7012.pdf
Tài liệu liên quan