Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông (THPT) Tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010

Bộ giáo dục vμ đμo tạo tr−ờng đại học s− phạm thμnh phố hồ chí minh -------------------------------------------------------------- phạm đình ly các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý tr−ờng trung học phổ thông tỉnh quảng nam giai đoạn 2006-2010 Chuyên ngμnh: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn thạc sĩ giáo dục học ng−ời h−ớng dẫn khoa học: ts. nguyễn thị thanh bình Thμnh phố Hồ Chí Minh-Năm 2006 Lời cảm ơn Tôi xin chân thμnh

pdf135 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông (THPT) Tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cám ơn Lãnh đạo tr−ờng, Phòng Khoa học công nghệ-đμo tạo sau đại học, Khoa Tâm lý-Giáo dục, các Phòng Ban chức năng khác của tr−ờng Đại học s− phạm thμnh phố Hồ Chí Minh; Ban Giám đốc Dự án đμo tạo giáo viên trung học cơ sở-Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo; lãnh đạo, các tr−ởng phó phòng, chuyên viên Sở Giáo dục vμ Đμo tạo tỉnh Quảng Nam, các thầy cô giáo viên vμ cán bộ quản lý các tr−ờng trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam; bạn bè vμ đồng nghiệp đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập cũng nh− hoμn thμnh luận văn. Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Thanh Bình; các Giáo s−, Tiến sĩ đã nhiệt tình h−ớng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quí báu trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học vμ luôn dμnh những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong những năm qua. Tôi xin cám ơn các Giáo s−, Phó Giáo s−, Tiến sĩ lμ Chủ tịch Hội đồng, phản biện vμ uỷ viên Hội đồng đã bỏ thời gian quí báu để đọc, nhận xét vμ tham gia hội đồng chấm luận văn. Mặc dù đã hết sức cố gắng nh−ng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận đ−ợc sự chỉ bảo góp ý của quý thầy, cô vμ đồng nghiệp TáC GIả Lời cam đoan Tôi xin cam đoan trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoμn thμnh luận văn lμ của chính bản thân tôi d−ới sự h−ớng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thị Thanh Bình. Kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn của tôi hoμn toμn trung thực vμ ch−a có ai công bố trong bất kỳ công trình nμo khác. Tác giả Mục lục Phần Mở đầu 1. Lý do chọn đề tμi ........................................................................................ 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................... 2 3. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4 4. Khách thể vμ đối t−ợng nghiên cứu ............................................................ 5 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................. 5 6. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 5 7. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................. 5 8. Ph−ơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 6 Phần Nội dung Ch−ơng 1: Cơ sở lý luận của đề tμi 1.1 Hoạt động quản lý .................................................................................... 8 1.1.1 Khái niệm quản lý ................................................................................. 8 1.1.2 Chức năng quản lý ................................................................................. 9 1.1.3 Mục tiêu quản lý .................................................................................... 10 1.2 Quản lý giáo dục ....................................................................................... 11 1.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục ................................................................... 11 1.2.2 Chức năng quản lý giáo dục .................................................................. 12 1.2.3 Nội dung quản lý giáo dục .................................................................... 16 1.3 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT .............................................................................................................. 17 1.3.1 Khái niệm quản lý việc xây dựng, phát triển ......................................... 17 1.3.2 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT .............................................................................................................. 18 1.4 Dự báo trong quy hoạch phát triển giáo dục ............................................. 18 1.4.1 Dự báo giáo dục vμ ý nghĩa của công tác dự báo ................................... 18 1.4.2 Các ph−ơng pháp dự báo ....................................................................... 20 CHƯƠNG 2: Thực trạng quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam 2.1 Tổng quan về tỉnh Quảng Nam ................................................................. 23 2.1.1 Vị trí địa lý vμ điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Nam ........................ 23 2.2.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam ............................................. 25 2.2 Thực trạng giáo dục THPT tỉnh Quảng Nam ............................................ 31 2.2.1 Thực trạng tr−ờng, lớp, học sinh, giáo viên, CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam ..................................................................................................... 31 2.2.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam .................................. 38 2.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ................................................. 45 2.3.1 Dự báo tình hình phát triển học sinh, tr−ờng, lớp THPT giai đoạn 2006- 2010 ................................................................................................................ 45 2.3.2 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ................................................................... 51 2.3.3 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 .............................................................................. 55 Ch−ơng 3: các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý các tr−ờng thpt tỉnh quảng nam giai đoạn 2006-2010 3.1 Các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục ................................................................................... 58 3.1.1 Các quan điểm ....................................................................................... 58 3.1.2 Các nguyên tắc ...................................................................................... 60 3.2 Các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý tr−ờng trung học phổ thông giai đoạn 2006-2010 ........................ 61 3.2.1 Về đội ngũ giáo viên ............................................................................. 61 3.2.2 Về đội ngũ cán bộ quản lý ..................................................................... 69 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết vμ khả thi của các giải pháp ......................... 78 phần kết luận vμ kiến nghị 1. Kết luận ...................................................................................................... 85 1.1 Về lý luận ................................................................................................. 85 1.2 Về thực tiễn .............................................................................................. 85 2. Kiến nghị .................................................................................................... 87 2.1 Đối với Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo ............................................................... 87 2.2 Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam .............................................. 87 2.3 Đối với Sở Giáo dục vμ Đμo tạo tỉnh Quảng Nam .................................... 88 2.4 Đối với các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam .............................................. 88 Tμi liệu tham khảo PHụ LụC DANH MụC CáC CHữ VIếT TắT - CBQL: Cán bộ quản lý - CN: Công nghệ - GD&ĐT: Giáo dục vμ Đμo tạo - GDCD: Giáo dục công dân - GDQP: Giáo dục quốc phòng - GV: Giáo viên - HS: Học sinh - HT: Hiệu tr−ởng - KTCN: Kỹ thuật Công nghiệp - KTNN: Kỹ thuật Nông nghiệp - NN: Ngoại ngữ - PHT: Phó Hiệu tr−ởng - TB: Trung bình - TD-QP: Thể dục-Quốc phòng - THPT: Trung học phổ thông DANH MụC CáC bảng Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đạt đ−ợc năm 2005 ................................................................................ 25 Bảng 2.2 Quy mô tr−ờng, lớp THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005- 2006 ........................................................................................ 31 Bảng 2.3 Số l−ợng học sinh THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005- 2006 ........................................................................................ 32 Bảng 2.4 Kết quả xếp loại hạnh kiểm vμ học lực của học sinh THPT ... 32 Bảng 2.5 Tỉ lệ học sinh THPT l−u ban, bỏ học, tốt nghiệp .................... 33 Bảng 2.6 Số l−ợng vμ cơ cấu đội ngũ giáo viên THPT năm học 2005- 2006 ........................................................................................ 34 Bảng 2.7 Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005-2006 ........................................... 35 Bảng 2.8 Trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005-2006 ........................................... 35 Bảng 2.9 Trình độ chính trị của đội ngũ giáo viên THPT năm học 2005-2006 .............................................................................. 35 Bảng 2.10 Số l−ợng vμ cơ cấu đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005-2006 ........................................... 36 Bảng 2.11 Cơ cấu về giới tính vμ độ tuổi của đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam năm học 2005-2006 ......................... 36 Bảng 2.12 Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBQL năm học 2005- 2006 ........................................................................................ 36 Bảng 2.13 Trình độ quản lý giáo dục của đội ngũ CBQL năm học 2005-2006 .............................................................................. 37 Bảng 2.14 Trình độ ngoại ngữ, tin học của đội ngũ CBQL năm học 2005-2006 .............................................................................. 37 Bảng 2.15 Trình độ chính trị của đội ngũ CBQL năm học 2005-2006 .... 38 Bảng 2.16 Số l−ợng học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1997- 2006 ........................................................................................ 45 Bảng 2.17 Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 (tính theo ph−ơng án 1) ........................ 46 Bảng 2.18 Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 (tính theo ph−ơng án 2) ........................ 47 Bảng 2.19 Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 (tính theo ph−ơng án 3) ........................ 48 Bảng 2.20 Kết quả dự báo số l−ợng học sinh THPT theo 3 ph−ơng án ... 48 Bảng 2.21 Dự báo tình hình phát triển tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ............................................................... 50 Bảng 2.22 Dự báo tình hình phát triển lớp học THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ............................................................... 50 Bảng 2.23 Kết quả dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 theo ph−ơng án 1 ...... 51 Bảng 2.24 Kết quả dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 theo ph−ơng án 2 ...... 52 Bảng 2.25 Kết quả dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 theo ph−ơng án 3 ...... 52 Bảng 2.26 Kết quả dự báo số l−ợng giáo viên THPT theo 3 ph−ơng án .. 53 Bảng 2.27 Dự báo số l−ợng GV bộ môn THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ...................................................................... 54 Bảng 2.28 Dự báo nhu cầu giáo viên bộ môn THPT giai đoạn 2006- 2010 ........................................................................................ 55 Bảng 2.29 Dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL giai đoạn 2006- 2010 ........................................................................................ 56 Bảng 3.1 Lộ trình tuyển dụng giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ...................................................................... 61 Bảng 3.2 Kế hoạch đμo tạo nâng chuẩn giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ...................................................... 62 Bảng 3.3 Kết quả khảo nghiệm các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ GV các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ............................................................... 78 Bảng 3.4 Kết quả khảo nghiệm các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ............................................................... 81 DANH MụC CáC biểu đồ Biểu đồ 2.1a Số l−ợng HS theo vùng ........................................................ 32 Biểu đồ 2.1b Số l−ợng HS theo loại hình .................................................. 32 Biểu đồ 2.2a Xếp loại hạnh kiểm ............................................................. 33 Biểu đồ 2.2b Xếp loại học lực .................................................................. 33 Biểu đồ 2.3 Tỉ lệ học sinh l−u ban, bỏ học vμ tốt nghiệp ....................... 33 Biểu đồ 2.4 Động thái phát triển số l−ợng học sinh THPT tỉnh Quảng Nam từ năm học 1997-1998 đến năm học 2005-2006 ........ 46 Biểu đồ 2.5 Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 .................................................. 48 Biểu đồ 2.6 Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 .................................................. 49 Biểu đồ 2.7 So sánh 3 ph−ơng án dự báo tình hình phát triển giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ..................... 53 Biểu đồ 2.8 Kết quả dự báo tình hình phát triển giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ....................................... 54 Biểu đồ 2.9 Kết quả dự báo tình hình phát triển đội ngũ CBQL THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ................................ 57 Biểu đồ 3.1 Điểm số trung bình cộng về tính cần thiết vμ tính khả thi .. 80 Biểu đồ 3.2 Điểm số trung bình cộng về tính cần thiết vμ tính khả thi .. 82 DANH MụC CáC sơ đồ Sơ đồ 1.1 Chu trình quản lý ...................................................................... 10 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ quá trình dự báo giáo dục ............................................... 19 Sơ đồ 1.3 Đồ thị mô tả quá trình dự báo giáo dục .................................... 19 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ giữa các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ................................................................................ 68 Sơ đồ 3.2 Mối quan hệ giữa các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 ....................................................................... 78 Phần Mở đầu 1. Lý do chọn đề tμi Hiện nay, với sự phát triển v−ợt bậc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhân loại đã vμ đang b−ớc vμo một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thông tin vμ phát triển kinh tế tri thức, lμm biến đổi nhanh chóng vμ sâu sắc đời sống vật chất vμ tinh thần của xã hội. Sự phát triển nh− vũ bão của khoa học-công nghệ, nhất lμ công nghệ cao đã tạo ra một xu thế tất yếu khách quan - xu thế toμn cầu hoá vμ hội nhập kinh tế quốc tế. Đây vừa lμ quá trình hợp tác để phát triển vừa lμ quá trình đấu tranh của các n−ớc đang phát triển để tạo đ−ợc lợi thế cạnh tranh kinh tế, cạnh tranh về khoa học vμ công nghệ. Tuy nhiên, “để có đ−ợc nền khoa học-công nghệ phát triển, vấn đề cơ bản lμ phải đầu t− xứng đáng vμo giáo dục vμ đμo tạo, tức lμ đầu t− vμo tμi nguyên con ng−ời. Đặc biệt, phải tạo ra đ−ợc năng lực nội sinh, tr−ớc hết lμ nguồn nhân lực có năng lực trí tuệ vμ tay nghề cao, có khả năng tiếp nhận vμ sáng tạo tri thức vμ công nghệ hiện đại” [17]. Vì vậy, tất cả các n−ớc trên thế giới đều nhận thức đ−ợc vai trò vμ vị trí hμng đầu của giáo dục vμ đμo tạo đối với sự phát triển của đất n−ớc, đối với sự thμnh đạt của mỗi ng−ời trong cuộc sống. ở n−ớc ta, từ năm 1992, Đảng vμ Nhμ n−ớc đã khẳng định tại điều 35 của Hiến pháp: “Giáo dục lμ quốc sách hμng đầu”. Đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần IX tiếp tục khẳng định: “Phát triển giáo dục vμ đμo tạo lμ một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, lμ điều kiện để phát huy nguồn lực con ng−ời - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng tr−ởng kinh tế nhanh vμ bền vững” [13]. Chiến l−ợc phát triển giáo dục 2001 - 2010 đã đ−ợc phê duyệt với một trong ba mục tiêu chung lμ: “ Đổi mới mục tiêu, nội dung, ph−ơng pháp, ch−ơng trình giáo dục các cấp, bậc học vμ trình độ đμo tạo; phát triển đội ngũ nhμ giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng quy mô, vừa nâng cao chất l−ợng, hiệu quả vμ đổi mới ph−ơng pháp dạy - học; đổi mới quản lý giáo dục tạo cơ sở pháp lý vμ phát huy nội lực phát triển giáo dục” vμ coi giải pháp “ đổi mới ch−ơng trình giáo dục, phát triển đội ngũ nhμ giáo lμ giải pháp trọng tâm; đổi mới quản lý giáo dục lμ khâu đột phá” [7]. Chính vì vậy, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục lμ hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến l−ợc to lớn, vì đây lμ lực l−ợng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền giáo dục quốc dân. Trong những năm qua, ngμnh giáo dục n−ớc ta mặc dầu đã đạt đ−ợc những thμnh tựu nhất định về mở rộng quy mô, đa dạng hoá các hình thức giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất cho nhμ tr−ờng, chất l−ợng giáo dục có những chuyển biến đáng kể, nh−ng nhìn chung, vẫn còn yếu về chất l−ợng, mất cân đối về cơ cấu; hiệu quả giáo dục ch−a cao; ch−a kết hợp chặt chẽ với thực tiễn; đội ngũ giáo viên còn yếu; công tác quản lý giáo dục còn chậm đổi mới, ... mμ một trong những nguyên nhân cơ bản lμ đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục nói chung vμ ở các tr−ờng trung học phổ thông nói riêng thiếu về số l−ợng vμ yếu về chất l−ợng, ch−a đáp ứng đ−ợc yêu cầu vừa phải tăng nhanh về quy mô vừa phải đảm bảo về nâng cao chất l−ợng, hiệu quả giáo dục. Trong đó, giáo dục tỉnh Quảng Nam không phải lμ một ngoại lệ. Thực tiễn công tác quản lý giáo dục trong những năm qua cho thấy đội ngũ giáo viên vμ CBQL của các tr−ờng THPT ở tỉnh Quảng Nam còn nhiều bất cập: ch−a đảm bảo về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu, một số giáo viên còn ch−a đạt chuẩn, trình độ đμo tạo sau đại học còn rất thấp, năng lực của đội ngũ quản lý giáo dục ch−a đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện tại vμ t−ơng lai, vấn đề dự báo nhu cầu giáo viên vμ quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ch−a đ−ợc quan tâm đúng mức, ... Với mong muốn đóng góp thiết thực vμo sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung vμ của tỉnh nhμ nói riêng, tác giả chọn nghiên cứu đề tμi “Các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010” nhằm góp một phần vμo việc thực hiện thμnh công của chiến l−ợc phát triển giáo dục tỉnh nhμ. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Hội thảo khoa học “Chiến l−ợc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc” tháng 11/1998 đã mở ra b−ớc ngoặt quan trọng trong việc nghiên cứu, quy hoạch, xây dựng, phát triển đội ngũ CBQL giáo dục có phẩm chất, tầm nhìn, kỹ năng, phong cách, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục vμ đμo tạo. - Hội thảo toμn quốc “Quản lý giáo dục còn hạn chế - Thực trạng vμ giải pháp” tháng 04/2005 do Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo tổ chức tại Hμ Nội đã nêu lên các nguyên nhân khách quan, chủ quan của các hạn chế, yếu kém trong quản lý giáo dục. Trong đó, có nguyên nhân năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế vμ đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, vừa không đồng bộ [1]. - PGS. TS. Hoμng Tâm Sơn trong nghiên cứu của mình ở đề tμi cấp Bộ “Một số vấn đề tổ chức khoa học lao động của ng−ời Hiệu tr−ởng” đã đ−a ra các giải pháp vμ kiến nghị về đμo tạo, bồi d−ỡng CBQL giáo dục các tỉnh phía Nam tr−ớc yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc trong những năm đầu của thế kỷ XXI: “Đμo tạo lại vμ bồi d−ỡng th−ờng xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục các tr−ờng từ Mầm non đến THPT, cao đẳng, đại học nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo dục không ngừng nâng cao trình độ, tiếp cận đ−ợc với những kinh nghiệm tiên tiến nhất trong việc tổ chức quản lý, giảng dạy vμ học tập ở nhμ tr−ờng” [40]. - Tác giả Lê Vũ Hùng với bμi “Cán bộ quản lý giáo dục - đμo tạo tr−ớc yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc” trên tập san Nghiên cứu Giáo dục, tháng 1/1999 đã chỉ ra rằng: “Sự nghiệp Giáo dục - Đμo tạo chỉ có thể hoμn thiện sứ mệnh của mình nếu hệ thống các nhμ tr−ờng đ−ợc đảm bảo bằng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực, phẩm chất bao gồm: đạo đức, văn hoá quản lý, tầm nhìn lý luận, khả năng tác nghiệp vμ phong cách điều hμnh tiến trình đμo tạo thích hợp cho từng tr−ờng, từng cơ quan của hệ thống giáo dục quốc dân” [23]. - Tác giả Trần Văn Hạnh với bμi “Bồi d−ỡng cán bộ quản lý giáo dục ở Thanh Hoá: yêu cầu vμ cách lμm” cho rằng: “Cán bộ quản lý giáo dục tr−ớc đây ch−a đ−ợc đμo tạo bμi bản vμ ch−a trở thμnh một nguyên tắc: phải có bằng cấp về quản lý giáo dục mới đ−ợc giao nhiệm vụ quản lý ở một đơn vị giáo dục” [21]. - TS. Vũ Bá Thể đã đ−a ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n−ớc trong giai đoạn đến năm 2020. Trong đó có những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển giáo dục phổ thông: “Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về số l−ợng, ổn định theo vùng, đồng bộ về cơ cấu", “Nâng cao chất l−ợng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý vμ đμo tạo cán bộ quản lý giáo dục phổ thông” [44]. - GS. VS. Phạm Minh Hạc trong “Giáo dục Việt Nam tr−ớc ng−ỡng cửa của thế kỷ XXI” đã khẳng định: Đội ngũ giáo viên lμ một yếu tố quyết định sự phát triển sự nghiệp giáo dục - đμo tạo vμ đã đ−a ra những chuẩn quy định đμo tạo giáo viên [18]. - Luận văn thạc sĩ “Các biện pháp xây dựng vμ phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu tr−ởng tr−ờng THPT bán công trên địa bμn thμnh phố Hồ Chí minh” của tác giả Vũ Thị Thu Huyền [22]; “Biện pháp xây dựng cán bộ quản lý các tr−ờng THPT tỉnh Đồng Nai” của tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân [30]; “Một số biện pháp nâng cao chất l−ợng đội ngũ cán bộ quản lý tr−ờng THPT tỉnh Bình D−ơng” của tác giả Nguyễn Hồng Sáng [39]; “Mục tiêu vμ giải pháp phát triển giáo dục THPT tỉnh Cμ Mau từ nay đến năm 2010” của tác giả Nguyễn Thiện Nghĩa [31] đã nêu lên những −u, nh−ợc điểm vμ các giải pháp trong công tác xây dựng vμ phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục tại thμnh phố Hồ Chí Minh vμ các tỉnh Đồng Nai, Bình D−ơng, Cμ Mau. - Ngoμi ra, còn có nhiều công trình, bμi viết nghiên cứu đ−ợc công báo trên các tạp san chuyên ngμnh nh− Nghiên cứu giáo dục, phát triển giáo dục, .... Những công trình, bμi viết nμy thực sự đã nghiên cứu những mảng đề tμi hết sức thiết thực cho công tác quản lý đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, ch−a có công trình nμo nghiên cứu về đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục cũng nh− đ−a ra những giải pháp quản lý hiệu quả ở các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam để lμm căn cứ cho việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ nμy nhằm đáp ứng yêu cầu về số l−ợng vμ chất l−ợng cụ thể đến năm 2010. 3. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng vμ dự báo tình hình phát triển giáo dục THPT tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 đề xuất các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL tr−ờng THPT đáp ứng đòi hỏi ngμy cμng cao của sự nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Nam. 4. Khách thể vμ đối t−ợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu - Đội ngũ giáo viên vμ CBQL (bao gồm Hiệu tr−ởng vμ phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam. - Công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL (bao gồm Hiệu tr−ởng vμ phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam. 4.2 Đối t−ợng nghiên cứu - Thực trạng công tác quản lý việc xây dựng đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam. - Các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận vμ thực tiễn của vấn đề quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL giáo dục. - Tiến hμnh điều tra thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam. - Đề xuất các giải pháp vμ kiến nghị để quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tμi chỉ nghiên cứu thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL (Hiệu tr−ởng vμ phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam; dự báo tình hình phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT vμ b−ớc đầu đề xuất các giải pháp quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ nμy giai đoạn 2006-2010. 7. Giả thuyết nghiên cứu Đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam sẽ nâng cao về chất l−ợng, đảm bảo về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng đòi hỏi ngμy cμng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n−ớc nếu công tác quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ nμy đ−ợc thực hiện trên cơ sở dự báo khoa học vμ các giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong thực tiễn. 8. Ph−ơng pháp nghiên cứu 8.1 Quan điểm nghiên cứu 8.1.1 Quan điểm khách quan: Đánh giá sự vật, hiện t−ợng luôn dựa trên các t− liệu, số liệu, bằng chứng cụ thể. Quan điểm nμy đ−ợc vận dụng trong nhóm ph−ơng pháp nghiên cứu thực tiễn. Các giải pháp đ−a ra phải phù hợp với thực tiễn của địa ph−ơng. 8.1.2 Quan điểm hệ thống-cấu trúc: Xem xét đối t−ợng một cách toμn diện, nhiều mặt, nhiều mối quan hệ khác nhau trong chỉnh thể trọn vẹn, ổn định của một hệ thống. Quan điểm nμy đ−ợc vận dụng trong nhóm ph−ơng pháp nghiên cứu lý luận vμ nhóm nghiên cứu thực tiễn. 8.1.3 Quan điểm lịch sử-lôgic: Chú ý đến hoμn cảnh cụ thể (không gian, thời gian) của đối t−ợng nghiên cứu, giúp ng−ời nghiên cứu xác định phạm vi không gian, thời gian vμ điều kiện, hoμn cảnh cụ thể để điều tra, thu thập số liệu chính xác, phù hợp với mục đích nghiên cứu. 8.2 Ph−ơng pháp nghiên cứu 8.2.1 Ph−ơng pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những tμi liệu lý luận, các công trình nghiên cứu về những nội dung có liên quan đến đề tμi. 8.2.2 Ph−ơng pháp nghiên cứu thực tiễn 8.2.2.1 Ph−ơng pháp nghiên cứu bằng phiếu điều tra Phiếu điều tra đ−ợc xây dựng trên cơ sở lý luận, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu vμ tham khảo những đề tμi liên quan đã có tr−ớc đây. Phiếu điều tra gồm có ba loại: - Phiếu điều tra dμnh cho giáo viên - Phiếu điều tra dμnh cho CBQL các tr−ờng THPT - Phiếu điều tra dμnh cho CBQL giáo dục Sở GD&ĐT 8.2.2.2 Ph−ơng pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các nhμ giáo, CBQL giáo dục lâu năm, nhiều kinh nghiệm. 8.2.2.3 Ph−ơng pháp dự báo Bao gồm các ph−ơng pháp ngoại suy theo hμm xu thế, ph−ơng pháp sơ đồ luồng, ph−ơng pháp theo định h−ớng phát triển giáo dục, ph−ơng pháp định mức giáo viên/lớp, định mức học sinh/giáo viên, định mức tải trọng. 8.2.2.4 Ph−ơng pháp toán thống kê Xử lý kết quả điều tra khảo sát nhằm đánh giá thực trạng vμ định h−ớng quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010. PHầN NộI DUNG Ch−ơng 1: Cơ sở lý luận của đề tμi 1.1 Hoạt động quản lý 1.1.1 Khái niệm quản lý Khái niệm quản lý lμ khái niệm rất chung, rất tổng quát. Nó dùng cho cả quá trình quản lý xã hội (xí nghiệp, tr−ờng học, đoμn thể, …), quản lý giới vô sinh (máy móc, đ−ờng sá, hầm mỏ, …) cũng nh− quản lý giới sinh vật (vật nuôi, cây trồng, …). Mọi hoạt động của xã hội đều cần tới quản lý. Quản lý vừa lμ khoa học, vừa lμ nghệ thuật trong việc điều khiển một hệ thống xã hội cả ở tầm vĩ mô vμ vi mô. Khái niệm “Quản lý” đ−ợc định nghĩa khác nhau dựa trên cơ sở những cách tiếp cận khác nhau : - Theo A.Fayol, nhμ lý luận quản lý kinh tế: “Quản lý tức lμ lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp vμ kiểm tra” [6]. - “Quản lý lμ một chức năng tất yếu của lao động xã hội, nó gắn chặt với sự phân công vμ phối hợp” (K.Marx). - Theo Frederich William Taylor (1856-1915), nhμ thực hμnh quản lý lao động : “Quản lý lμ khoa học vμ đồng thời lμ nghệ thuật thúc đẩy sự phát triển xã hội” [42]. ở Việt Nam các nhμ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học quản lý vμ trong lĩnh vực khoa học giáo dục đ−a ra các định nghĩa khác nhau về thuật ngữ “Quản lý” dựa trên cơ sở những cách tiếp cận khác nhau: - “Quản lý lμ chức năng của những hệ thống có tổ chức với bản chất khác nhau (xã hội, sinh vật, kỹ thuật), nó bảo toμn cấu trúc xác định của chúng, duy trì chế độ hoạt động, thực hiện những ch−ơng trình, mục đích hoạt động” [27]. - “Quản lý lμ những tác động có định h−ớng, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến đối t−ợng quản lý trong tổ chức để vận hμnh tổ chức, nhằm đạt mục đích nhất định” [37]. - “Quản lý lμ những tác động của chủ thể quản lý trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tμi lực) trong vμ ngoμi tổ chức (chủ yếu lμ nội lực) một cách tối −u nhằm đạt mục đích của tổ chức với hiệu quả cao nhất” [24]. - “Quản lý lμ tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể ng−ời lao động nói chung (khách thể quản lý), nhằm ._.thực hiện những mục tiêu dự kiến” [17]. - “Quản lý lμ tác động liên tục, có tổ chức, có định h−ớng của chủ thể (ng−ời quản lý, tổ chức quản lý) tới khách thể (đối t−ợng quản lý) về các mặt chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các nguyên tắc, các ph−ơng pháp vμ các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi tr−ờng vμ điều kiện cho sự phát triển của đối t−ợng [42]. Hiện nay, quản lý th−ờng đ−ợc định nghĩa rõ hơn : “Quản lý lμ quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các hoạt động (chức năng) kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) vμ kiểm tra” [42]. 1.1.2 Chức năng quản lý Chức năng quản lý lμ hình thức tồn tại của các tác động quản lý. Chức năng quản lý lμ hình thái biểu hiện sự tác động có mục đích của chủ thể quản lý đến đối t−ợng quản lý nhằm thực hiện mục tiêu quản lý. Trong quản lý, chức năng quản lý lμ một phạm trù quan trọng, mang tính khách quan, có tính độc lập t−ơng đối. Chức năng quản lý nảy sinh vμ lμ kết quả của quá trình phân công lao động, lμ bộ phận tạo thμnh hoạt động quản lý tổng thể, đ−ợc tách riêng, có tính chất chuyên môn hoá. Về số l−ợng các chức năng quản lý, có nhiều ý kiến không giống nhau, tuy nhiên, hầu hết đều đề cập đến bốn chức năng chủ yếu sau: - Chức năng kế hoạch hoá. Kế hoạch hoá lμ hμnh động đầu tiên của nhμ quản lý, lμ công việc lμm cho tập thể phát triển theo kế hoạch. Trong quản lý, đây lμ căn cứ mang tính pháp lý quy định hμnh động của cả tập thể. - Chức năng tổ chức. Thực hiện chức năng tổ chức, nhμ quản lý tiến hμnh hình thμnh bộ máy; cơ cấu các bộ phận; quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận vμ mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức. - Chức năng chỉ đạo thực hiện. Đây lμ chức năng quan trọng tạo nên thμnh công của kế hoạch dự kiến. Chức năng nμy đòi hỏi nhμ quản lý phải vận dụng khéo léo các ph−ơng pháp vμ nghệ thuật quản lý. - Chức năng kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra lμ chức năng cuối cùng mμ nhμ quản lý phải thực hiện nhằm đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Tất cả các chức năng trên đều cần đến yếu tố thông tin phục vụ quản lý. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời lμ căn cứ quan trọng để hoạch định kế hoạch. Thông tin lμ chất liệu tạo quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức; thông tin chuyển tải mệnh lệnh chỉ đạo của nhμ quản lý vμ thông tin phản hồi từ kết quả hoạt động của tổ chức giúp nhμ quản lý xem xét mức độ đạt mục tiêu của tổ chức. Các chức năng trên lập thμnh chu trình quản lý. Sơ đồ 1.1: Chu trình quản lý 1.1.3 Mục tiêu quản lý Mục tiêu quản lý thể hiện ý chí của nhμ quản lý đồng thời phải phù hợp với sự vận động vμ phát triển của các yếu tố có liên quan đến quản lý, đó lμ: - Yếu tố xã hội-môi tr−ờng: lμ yếu tố con ng−ời cùng với hoμn cảnh của họ. Trong quản lý, chủ thể quản lý phải nắm đ−ợc các đặc điểm chung nhất của con ng−ời nh−: tâm sinh lý, lứa tuổi, giới tính; đặc điểm về dân tộc, giai cấp; đặc điểm về vùng miền, địa ph−ơng,  - Yếu tố chính trị-pháp luật: lμ chế độ chính trị, hệ thống pháp luật liên quan đến cơ chế quản lý. Chức năng kế hoạch hoá Chức năng chỉ đạo thực hiện Chức năng tổ chức Chức năng kiểm tra, đánh giá Thông tin phục vụ quản lý - Yếu tố tổ chức: lμ sự thiết lập mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức; lμ việc quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong tổ chức. - Yếu tố quyền uy: Quyền uy lμ quyền lực vμ uy tín của nhμ quản lý. Quyền uy lμ công cụ đặc biệt của nhμ quản lý. Quyền uy của nhμ quản lý vừa do cơ chế quản lý, vừa do nhân cách của nhμ quản lý tạo nên. - Yếu tố thông tin: lμ cơ sở quan trọng giúp nhμ quản lý đề ra các quyết định để tác động đến đối t−ợng quản lý. Thông tin cμng đầy đủ, chính xác, kịp thời thì tác động quản lý sẽ cμng có hiệu quả. 1.2 Quản lý giáo dục 1.2.1 Khái niệm quản lý giáo dục Quản lý giáo dục lμ sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý một cách có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật nhằm đ−a hoạt động s− phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quả mong muốn một cách có hiệu quả nhất. Hiện nay có nhiều định nghĩa về quản lý giáo dục nh−ng các định nghĩa nμy đều thống nhất nhau về mặt bản chất. - Theo F.G. Panatrin: “Quản lý giáo dục lμ tác động một cách có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức vμ có mục đích của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các khâu của hệ thống nhằm mục đích đảm bảo sự phát triển toμn diện, hμi hòa ở thế hệ trẻ”. - TS. Nguyễn Gia Quý khái quát: ”Quản lý giáo dục lμ sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đ−a hoạt động giáo dục tới mục tiêu đã định, trên cơ sở nhận thức vμ vận dụng đúng những quy luật khách quan của hệ thống giáo dục quốc dân” [38]. - “Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quan lμ hoạt động điều hμnh, phối hợp các lực l−ợng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đμo tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội. Ngμy nay, với sứ mệnh phát triển giáo dục th−ờng xuyên, công tác giáo dục không chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ mμ cho mọi ng−ời; tuy nhiên trọng tâm vẫn lμ giáo dục thế hệ trẻ cho nên quản lý giáo dục đ−ợc hiểu lμ sự điều hμnh hệ thống giáo dục quốc dân, các tr−ờng trong hệ thống giáo dục quốc dân” [42]. - “Quản lý nhμ tr−ờng, quản lý giáo dục lμ tổ chức hoạt động dạy học, có tổ chức đ−ợc hoạt động dạy học, thực hiện đ−ợc các tính chất của nhμ tr−ờng phổ thông Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mới quản lý đ−ợc giáo dục; tức lμ cụ thể hoá đ−ờng lối giáo dục của Đảng vμ biến đ−ờng lối đó thμnh hiện thực, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, của đất n−ớc” [42]. - Theo GS.TS. Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý giáo dục (vμ nói riêng quản lý tr−ờng học) lμ hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp qui luật của chủ thể quản lý (hệ giáo dục) nhằm lμm cho hệ vận hμnh theo đ−ờng lối vμ nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện đ−ợc các tính chất của nhμ tr−ờng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mμ tiêu điểm hội tụ lμ quá trình dạy học - giáo dục thế hệ trẻ, đ−a hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới về chất” [37]. - “Quản lý giáo dục lμ hệ thống những tác động có ý thức, hợp qui luật của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến tất cả các khâu của hệ thống nhằm đảm bảo sự vận hμnh bình th−ờng của các cơ quan trong hệ thống giáo dục, đảm bảo sự tiếp tục phát triển vμ mở rộng hệ thống cả về mặt số l−ợng cũng nh− chất l−ợng” [42]. - “Quản lý nhμ tr−ờng lμ thực hiện đ−ờng lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức lμ đ−a nhμ tr−ờng vận hμnh theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đμo tạo đối với ngμnh giáo dục, với thế hệ trẻ vμ với từng học sinh” [17]. Hiểu theo nghĩa tổng quát: “Quản lý giáo dục lμ hoạt động điều hμnh phối hợp các lực l−ợng giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác đμo tạo - giáo dục thế hệ trẻ theo yêu cầu phát triển xã hội” [42]. Quản lý giáo dục lμ một quá trình. Quá trình quản lý giáo dục lμ hoạt động của các chủ thể vμ đối t−ợng quản lý thống nhất với nhau trong một cơ cấu nhất định nhằm đạt mục đích đề ra của quản lý bằng cách thực hiện các chức năng nhất định vμ vận dụng các biện pháp, nguyên tắc, công cụ quản lý thích hợp. 1.2.2 Chức năng quản lý giáo dục - Chức năng kế hoạch hoá trong quản lý giáo dục Nhiệm vụ cốt yếu của nhμ quản lý lμ lμm thế nμo để các thμnh viên trong tập thể biết đ−ợc nhiệm vụ của mình, biết ph−ơng pháp hoạt động để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức. Đây chính lμ chức năng kế hoạch hoá của nhμ quản lý. Kế hoạch hoá trong quản lý giáo dục bao gồm việc xây dựng mục tiêu, ch−ơng trình hμnh động, xác định từng b−ớc đi, những điều kiện, ph−ơng tiện cần thiết trong một thời gian nhất định của cả hệ thống quản lý vμ bị quản lý. Với chức năng nμy, có hai vấn đề cần quan tâm: + Các loại kế hoạch giáo dục. Có bốn cách phân loại chủ yếu: Dựa vμo yếu tố thời gian có kế hoạch dμi hạn 10-15 năm (kế hoạch chiến l−ợc giáo dục), kế hoạch trung hạn 5-7 năm vμ kế hoạch ngắn hạn 1-2 năm (kế hoạch năm học); dựa vμo quy mô quản lý có kế hoạch tổng thể, kế hoạch bộ phận; dựa vμo nguồn lực giáo dục có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch quản lý tμi chính, kế hoạch phát triển đội ngũ, ...; dựa vμo hoạt động giáo dục có kế hoạch dạy học, kế hoạch hoạt động ngoμi giờ lên lớp, ... + Lập kế hoạch trong quản lý giáo dục. Việc lập kế hoạch trong quản lý giáo dục rất quan trọng vì nó cho phép nhμ quản lý tập trung chú ý vμo các mục tiêu. Kế hoạch sẽ giúp nhμ quản lý có cái nhìn tổng thể, toμn diện vμ qua đó thấy đ−ợc hoạt động t−ơng tác giữa các bộ phận trong tổ chức. Mặt khác qua việc lập kế hoạch, nhμ quản lý có thể nhìn thấy t−ơng lai, có thể phải điều chỉnh những quyết định tr−ớc đó, bảo đảm h−ớng vμo mục tiêu đã định. Việc lập kế hoạch còn cho phép nhμ quản lý lựa chọn những ph−ơng án tối −u, tiết kiệm nguồn lực tạo hiệu quả cho toμn bộ tổ chức. Ngoμi ra, việc lập kế hoạch còn tạo điều kiện dễ dμng cho việc kiểm tra bởi nhμ quản lý không thể kiểm tra cấp d−ới nếu không có mục tiêu xác định để đo l−ờng. Lập kế hoạch, theo một khía cạnh nμo đó có thể coi nó nh− một thứ dự báo. Tính chất dự báo cμng thể hiện rõ trong việc lập kế hoạch chiến l−ợc. Vì vậy trong việc lập kế hoạch, nhμ quản lý cần phải đặt trọng tâm vμo t− duy vμ hμnh động mang tính chiến l−ợc, nghĩa lμ t− duy vμ hμnh động có tính toμn cục, cơ bản, quán xuyến suốt quá trình quản lý; cần phải chú trọng vμo t−ơng lai (cả t−ơng lai gần vμ t−ơng lai xa). Kế hoạch còn phải định h−ớng hoạt động không những của nhμ quản lý, mμ của cả tổ chức vμo các kết quả đạt đ−ợc đồng thời phải thể hiện tập trung sự quan tâm vμ nguồn lực vμo các vấn đề bức xúc nhất mμ tổ chức đang quan tâm vμ phải quan tâm đến quan hệ hợp tác với các tổ chức khác bởi vì giáo dục lμ một dạng hoạt động mang đậm tính chất xã hội. - Tổ chức trong quản lý giáo dục. Để các thμnh viên trong tổ chức cùng lμm việc với nhau nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu thì cần phải xây dựng vμ duy trì một cơ cấu nhất định về những vai trò, nhiệm vụ vμ vị trí công tác. Việc xây dựng vμ duy trì các vai trò, nhiệm vụ lμ chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục. Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục lμ việc thiết kế cơ cấu các bộ phận sao cho phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên việc thực hiện chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục còn phải chú ý đến ph−ơng thức hoạt động, đến quyền hạn của từng bộ phận, tạo điều kiện cho sự liên kết ngang, dọc vμ đặc biệt chú ý đến việc bố trí cán bộ-ng−ời vận hμnh các bộ phận của tổ chức. Chức năng tổ chức trong quản lý giáo dục nh− lμ một quá trình, gồm năm b−ớc sau: + Lập danh sách các công việc cần phải hoμn thμnh để đạt đ−ợc mục tiêu của tổ chức; + Phân chia toμn bộ công việc thμnh các nhiệm vụ để các thμnh viên hay bộ phận trong tổ chức thực hiện một cách thuận lợi; + Kết hợp các nhiệm vụ một cách logic vμ hiệu quả; + Thiết lập một cơ chế điều phối, tạo thμnh sự liên kết hoạt động giữa các thμnh viên hay bộ phận để đạt đ−ợc mục tiêu một cách dễ dμng; + Theo dõi đánh giá tính hiệu nghiệm của cơ cấu tổ chức vμ tiến hμnh điều chỉnh (nếu cần). - Chỉ đạo thực hiện trong quản lý giáo dục. Sau khi hoạch định kế hoạch vμ sắp xếp tổ chức, nhμ quản lý phải điều khiển cho hệ thống hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đây lμ quá trình sử dụng quyền lực quản lý để tác động đến đối t−ợng quản lý một cách có chủ đích nhằm phát huy hết tiềm năng của họ h−ớng vμo việc đạt mục tiêu chung của hệ thống. Ng−ời điều khiển hệ thống phải lμ ng−ời có tri thức vμ kỹ năng ra quyết định vμ tổ chức thực hiện quyết định. Quyết định lμ công cụ chính yếu để điều khiển hệ thống. Ra quyết định lμ quá trình xác định vấn đề vμ lựa chọn ph−ơng án hμnh động tối −u trong số những ph−ơng án hμnh động khác nhau. Việc ra quyết định đ−ợc thực hiện trong suốt quá trình quản lý, từ việc hoạch định kế hoạch, việc xây dựng tổ chức cho đến việc kiểm tra, đánh giá. Việc ra quyết định bao gồm các b−ớc sau: + Phát hiện vấn đề vμ đề ra nhiệm vụ; + Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả; + Thu thập vμ xử lý thông tin; + Chính thức đề ra nhiệm vụ; + Dự kiến các ph−ơng án; + So sánh các ph−ơng án theo tiêu chuẩn hiệu quả xác định; + Ra quyết định chính thức. Để cho quyết định trở thμnh hiện thực, yếu tố quyết định lμ dựa vμo việc tổ chức thực hiện quyết định. Đây lμ giai đoạn khó khăn đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn của nhμ quản lý. Quá trình tổ chức thực hiện quyết định gồm các b−ớc sau: + Truyền đạt quyết định; + Lập kế hoạch thực hiện quyết định; + Thực hiện quyết định; + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện quyết định; + Điều chỉnh quyết định (nếu cần); + Tổng kết việc thực hiện quyết định. - Kiểm tra, đánh giá trong quản lý giáo dục Kiểm tra, đánh giá trong quản lý giáo dục lμ chức năng quan trọng của quản lý giáo dục. Chức năng nμy xuyên suốt quá trình quản lý vμ lμ chức năng của mọi cấp quản lý. Kiểm tra, đánh giá trong quản lý giáo dục lμ một quá trình, bao gồm các b−ớc sau: + Xây dựng các tiêu chuẩn, lμ những chỉ tiêu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ; + Đo đạc việc thực hiện; + Điều chỉnh các sai lệch [25]. 1.2.3 Nội dung quản lý giáo dục Nội dung quản lý nhμ n−ớc về giáo dục bao gồm: - Xây dựng vμ chỉ đạo thực hiện chiến l−ợc quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục; - Ban hμnh vμ tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hμnh điều lệ nhμ tr−ờng, ban hμnh quy định về tổ chức vμ hoạt động của cơ sở giáo dục khác; - Quy định mục tiêu, ch−ơng trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhμ giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất vμ thiết bị tr−ờng học; việc biên soạn, xuất bản, in vμ phát hμnh sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử vμ cấp văn bằng, chứng chỉ; - Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất l−ợng giáo dục vμ kiểm định chất l−ợng giáo dục; - Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức vμ hoạt động giáo dục; - Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục; - Tổ chức, chỉ đạo việc đμo tạo, bồi d−ỡng, quản lý nhμ giáo vμ CBQL giáo dục; - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục; - Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục; - Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về giáo dục; - Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho ng−ời có nhiều công lao đối với sự nghiệp giáo dục; - Thanh tra, kiểm tra việc chấp hμnh pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo vμ xử lý các hμnh vi vi phạm pháp luật về giáo dục [34]. Tuy nhiên ở các cấp độ khác nhau, nội dung quản lý giáo dục đ−ợc cụ thể hoá không hoμn toμn giống nhau. - Đối với Bộ Giáo dục vμ Đμo tạo, cơ quan thay mặt Chính phủ thực hiện quyền quản lý nhμ n−ớc về giáo dục, thì cần tập trung thực hiện những nội dung sau: + Xây dựng chiến l−ợc vμ kế hoạch phát triển ngμnh; + Xây dựng cơ chế chính sách vμ quy chế quản lý nội dung vμ chất l−ợng giáo dục vμ đμo tạo; + Tổ chức thanh tra, kiểm tra vμ thẩm định. - Đối với cấp địa ph−ơng (tỉnh, huyện, cơ quan chuyên môn lμ Sở, Phòng Giáo dục vμ Đμo tạo): + Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa ph−ơng vμ chỉ đạo thực hiện; + Quản lý chuyên môn nghiệp vụ các tr−ờng theo sự phân cấp vμ quản lý nhμ n−ớc về các hoạt động giáo dục ở địa ph−ơng; + Thực hiện kiểm tra, thanh tra giáo dục ở địa ph−ơng. - Đối với cơ sở giáo dục vμ đμo tạo (Tr−ờng, Trung tâm): + Tổ chức thực hiện chủ tr−ơng, chính sách giáo dục thông qua việc thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục vμ bảo đảm các quy chế chuyên môn; + Quản lý đội ngũ s− phạm, cơ sở vật chất, tμi chính, ... theo các quy định chung; thực hiện kiểm tra, đánh giá nội bộ trong nhμ tr−ờng; + Điều hμnh các hoạt động của nhμ tr−ờng theo Điều lệ nhμ tr−ờng đã đ−ợc ban hμnh vμ giám sát sự tuân thủ điều lệ đó. 1.3 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT 1.3.1 Khái niệm quản lý việc xây dựng, phát triển - Xây dựng lμ lμm nên, gây dựng nên; tạo ra cái có giá trị tinh thần nμo đó. - Phát triển lμ vận động, tiến triển theo chiều h−ớng tăng lên. Xây dựng với nghĩa bao hμm cả về số l−ợng lẫn chất l−ợng; phát triển lμ quá trình biến đổi không ngừng từ ít đến nhiều, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ đơn giản đến phức tạp. Sự phát triển lμ một quá trình vận động vμ biến đổi không ngừng lμm cho số l−ợng vμ chất l−ợng luôn đi lên theo chiều h−ớng nhất định, bền vững. Xây dựng vμ phát triển luôn gắn kết vμ có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Quản lý việc xây dựng vμ phát triển lμ những tác động liên tục, có tổ chức, có định h−ớng của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý, lμm cho số l−ợng vμ chất l−ợng của khách thể quản lý luôn vận động đi lên trong mối hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, tạo nên thế phát triển bền vững. 1.3.2 Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT - Đội ngũ lμ một số đông ng−ời cùng chức năng, nghề nghiệp đ−ợc tập hợp vμ tổ chức thμnh một lực l−ợng. - Đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT lμ lực l−ợng tập hợp những nhμ giáo giảng dạy ở các tr−ờng THPT. - Đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT lμ lực l−ợng tập hợp những ng−ời có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hμnh các hoạt động giáo dục ở tr−ờng THPT nhằm giúp cho hoạt động giáo dục diễn ra đúng pháp luật, có tổ chức, bảo đảm chất l−ợng giáo dục vμ đạt đ−ợc những mục tiêu giáo dục. - Quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT lμ những tác động liên tục, có tổ chức, có định h−ớng của chủ thể quản lý tới đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT, lμm cho đội ngũ nμy đủ về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu; có kế hoạch, quy hoạch, chuẩn hoá, nâng cao chất l−ợng nhằm phát huy năng lực, vai trò, trách nhiệm của họ trong việc đảm bảo chất l−ợng giáo dục. 1.4 Dự báo trong quy hoạch phát triển giáo dục 1.4.1 Dự báo giáo dục vμ ý nghĩa của công tác dự báo 1.4.1.1 Khái niệm dự báo Dự báo lμ những kiến giải có căn cứ khoa học về các trạng thái khả dĩ của đối t−ợng dự báo trong t−ơng lai; về các con đ−ờng khác nhau, thời hạn khác nhau để đạt tới các trạng thái t−ơng lai đó. Khái niệm dự báo gắn liền với khái niệm rộng hơn, đó lμ sự tiên đoán. Tùy theo mức độ cụ thể vμ đặc điểm tác động đến sự phát triển của hiện t−ợng hoặc quá trình đ−ợc nghiên cứu, có thể chia ra ba cấp độ tiên đoán lμ: giả thuyết, dự báo vμ kế hoạch. Dự báo lμ một tμi liệu tiền kế hoạch bao gồm nhiều ph−ơng án, trong đó kết quả dự báo không mang tính pháp lệnh mμ chỉ mang tính khuyến cáo. 1.4.1.2 Dự báo giáo dục Dự báo giáo dục lμ xác định trạng thái t−ơng lai của hệ thống giáo dục với một xác suất nμo đó. Quá trình dự báo giáo dục có thể đ−ợc phác họa theo sơ đồ nh− sau: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ quá trình dự báo giáo dục Có thể mô tả quá trình dự báo trên bằng đồ thị sau: Trạng thái B t−ơng lai Hiện trạng A Thời điểm Thời điểm hiện tại t−ơng lai Sơ đồ 1.3: Đồ thị mô tả quá trình dự báo giáo dục 1.4.1.3 ý nghĩa của công tác dự báo Dự báo có ý nghĩa định h−ớng, lμm cơ sở khoa học cho việc xác định ph−ơng h−ớng, nhiệm vụ vμ mục tiêu. Dự báo giáo dục giúp nhìn tr−ớc t−ơng lai, dù chỉ lμ những phác thảo để từ đó có những hμnh động đúng vμ chủ động những b−ớc đi phù hợp với từng giai đoạn phát triển giáo dục cũng nh− chuẩn bị các tiềm năng đón đầu sự phát triển hoặc hạn chế những trở ngại có thể xảy ra trong t−ơng lai. Dự báo giáo dục lμ một trong những cơ sở cần thiết quan trọng vμ có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng chiến l−ợc giáo dục, giúp con ng−ời thoát khỏi t− duy Hiện trạng Giáo dục Các nhân tố ảnh h−ởng Trạng thái quán tính của hệ thống giáo dục Trạng thái t−ơng lai xác suất ϕ1 Trạng thái t−ơng lai xác suất ϕ2 Trạng thái t−ơng lai xác suất ϕ3 kinh nghiệm, trực giác vμ lμ một trong những căn cứ quan trọng của việc xây dựng quy hoạch giáo dục đμo tạo. 1.4.2 Các ph−ơng pháp dự báo 1.4.2.1 Ph−ơng pháp ngoại suy theo hμm xu thế Các ph−ơng pháp ngoại suy dựa trên luận điểm cho rằng mọi biến cố trong t−ơng lai đều bắt nguồn từ hôm nay. Các ph−ơng pháp ngoại suy chấp nhận giả định cho rằng các xu h−ớng của đối t−ợng nghiên cứu phát triển theo các quy luật vμ các quy luật nμy không thay đổi hoặc ít nhất cũng t−ơng đối ổn định trong thời gian dự báo. Đặc điểm của các ph−ơng pháp ngoại suy lμ sự mô tả quá trình phát triển của đối t−ợng dự báo d−ới hình thức những biểu diễn toán học nh− hμm số, chuỗi số hoặc các quá trình ngẫu nhiên. Việc vận dụng các ph−ơng pháp ngoại suy đòi hỏi phải nắm vững tính quy luật vận động phát triển của đối t−ợng dự báo vμ xác định đ−ợc một mô hình toán học t−ơng thích với quy luật đó. Ph−ơng pháp ngoại suy theo hμm xu thế có nội dung nh− sau: - Thiết lập mối quan hệ giữa sự phát triển của đối t−ợng dự báo theo thời gian (Các kết quả quan sát đối t−ợng dự báo đ−ợc sắp xếp trình tự theo các thời gian t−ơng ứng vμ để phản ánh đúng xu h−ớng khách quan đòi hỏi thời gian phải lμ đại l−ợng đồng nhất, ví dụ trong giáo dục lμ 1 năm, 5 năm, 10 năm, ). - Chọn mô hình toán học t−ơng thích với quy luật đ−ợc phát hiện ra theo dãy thời gian. Các b−ớc thực hiện ph−ơng pháp ngoại suy theo hμm xu thế để dự báo số l−ợng học sinh đi học: - B−ớc 1: Thống kê số l−ợng học sinh cần dự báo trong những năm tr−ớc thời điểm bắt đầu dự báo vμ tính tỉ lệ học sinh đi học trên dân số trong độ tuổi. - B−ớc 2: Căn cứ số l−ợng học sinh trong các năm tr−ớc, xác định xu thế phát triển tỉ lệ học sinh đi học với thời gian vμ dùng ph−ơng pháp ngoại suy theo hμm xu thế đã xác định trong quá khứ để tính tỉ lệ học sinh đi học cho những năm dự báo. - B−ớc 3: Tính toán tỉ lệ học sinh trong t−ơng lai dựa vμo hμm xu thế vμ dự báo dân số trong độ tuổi để suy ra số l−ợng học sinh đến tr−ờng từng năm trong t−ơng lai. 1.4.2.2 Ph−ơng pháp sơ đồ luồng Ph−ơng pháp sơ đồ luồng lμ ph−ơng pháp th−ờng sử dụng để dự báo quy mô học sinh. Ph−ơng pháp nμy mô tả sự biến động học sinh căn cứ vμo chỉ số phân luồng giáo dục, với nguyên tắc lấy số liệu của năm học kế tr−ớc năm bắt đầu dự báo lμm gốc, tỉ lệ tuyển mới vμo đầu cấp, tỉ lệ học sinh lên lớp, l−u ban, bỏ học,  tăng dần đến năm kết thúc dự báo. Công thức tính nh− sau: Gọi: - a: Tổng số học sinh của cấp học; - b: Tổng số dân trong độ tuổi của cấp học; - c: Số học sinh của lớp (x+1) đầu năm học (t+1); - d: Số học sinh l−u ban của lớp (x+1) đầu năm học (t+1); - e: Số học sinh lớp x đầu năm học t; - f: Số học sinh l−u ban lớp x đầu năm học (t+1); - g: Số học sinh tuyển mới vμo lớp đầu cấp năm học t; - h: Số học sinh cuối cấp học d−ới đầu năm học (t-1); - i: Số học sinh lớp (x+1) năm học t; - tldh: Tỉ lệ học sinh đi học của cấp học; - tlll: Tỉ lệ học sinh lên lớp x năm học t; - tltn: Tỉ lệ lên lớp năm cuối cấp (Tỉ lệ tốt nghiệp); - tllb: Tỉ lệ l−u ban lớp x năm học t; - tlbh: Tỉ lệ bỏ học; - tlcc: Tỉ lệ chuyển cấp năm học t; - w: Số học sinh của lớp x+1 năm t+1; ta có: tldh = b a x 100 (%); tlll = e d-c x 100 (%); tllb = e f x 100 (%) ; tlbh = 100- (tllb + tlll) (%); tlcc = h g x 100 (%). Do đó: w = e x tlll + i x tllb 1.4.2.3 Ph−ơng pháp dự báo theo định h−ớng phát triển giáo dục của tỉnh Ph−ơng pháp dự báo nμy dựa trên các chỉ tiêu phát triển giáo dục của tỉnh; công thức tính nh− sau: Gọi: - a: Dân số trong độ tuổi đi học của cấp học; - b: Tỉ lệ % học sinh đi học trên dân số trong độ tuổi của cấp học (theo định h−ớng phát triển giáo dục của tỉnh); - w: Số học sinh đi học của cấp học theo dự báo; w = a x b 1.4.2.4 Ph−ơng pháp dự báo theo định mức - Định mức giáo viên/lớp Gọi: - k: Nhu cầu giáo viên cần dự báo; - g: Số lớp của mỗi thời kỳ; - d: Định mức giáo viên/lớp; k = g x d - Định mức học sinh/giáo viên Gọi: - k: Nhu cầu giáo viên cần dự báo; - y: Số l−ợng học sinh đến tr−ờng trong từng thời kỳ; - d: Định mức học sinh/giáo viên; k = d y - Định mức tải trọng Gọi: - k: Nhu cầu giáo viên cần dự báo; - q: Khối l−ợng công tác hμng tuần; - p: Định mức số giờ dạy của một giáo viên/tuần; k = p q Ch−ơng 2: Thực trạng quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý tr−ờng trung học phổ thông tỉnh quảng Nam 2.1 Tổng quan về tỉnh Quảng Nam 2.1.1 Vị trí địa lý vμ điều kiện tự nhiên của tỉnh quảng Nam 2.1.1.1 Vị trí địa lý Quảng Nam ở vμo vị trí trung độ của đất n−ớc, thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm miền Trung, nằm trên trục giao thông Bắc-Nam về đ−ờng sắt, đ−ờng bộ, đ−ờng biển vμ đ−ờng hμng không, có đ−ờng Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14D, 14B, 14E nối đồng bằng ven biển qua các huyện trung du, miền núi của tỉnh đến biên giới Việt-Lμo vμ các tỉnh Tây Nguyên; trong t−ơng lai gần sẽ nối với đ−ờng Xuyên á tạo vị trí thuận lợi cho tỉnh về giao l−u kinh tế với bên ngoμi. Quảng Nam lμ một tỉnh ven biển miền Trung. Phía Bắc giáp thμnh phố Đμ Nẵng; phía Đông giáp biển Đông với trên 125 km bờ biển; phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Tây giáp tỉnh Kon Tum vμ n−ớc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lμo. Quảng Nam có 15 huyện vμ 2 thị xã, trong đó có 6 huyện miền núi cao, 2 huyện trung du. Diện tích tự nhiên 10.408,78 km2, dân số 1.465.922 ng−ời. 2.1.1.2 Điều kiện tự nhiên - Địa hình Địa hình tỉnh Quảng Nam t−ơng đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, hình thμnh ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng bằng vμ ven biển; mặt khác bị chia cắt theo các l−u vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ ... đã tạo nên các tiểu vùng có những nét đặc thù. + Vùng đồng bằng nhỏ, hẹp, vùng ven biển đa phần lμ đất cát; + Vùng Trung du với độ cao trung bình 100 m, địa hình đồi bát úp xen kẽ các dải đồng bằng; + Vùng miền núi lμ vùng núi cao, đầu nguồn các l−u vực sông. - Tμi nguyên đất Thổ nh−ỡng Quảng Nam gồm 9 loại đất khác nhau: cồn cát vμ đất cát ven biển, đất phù sa, đất xám bạc mμu, đất đỏ vμng, đất thung lũng, ... Trong tổng diện tích đất tự nhiên đã có 573.732 ha đ−ợc sử dụng vμo mục đích phát triển kinh tế-xã hội, trong đó: đất sử dụng vμo nông nghiệp lμ 110.60 ha; đất sử dụng vμo mục đích lâm nghiệp lμ 430.033 ha; đất sử dụng vμo các mục đích công nghiệp, xây dựng, kho tμng cơ sở khác lμ 26.113 ha. - Tμi nguyên rừng Diện tích rừng tự nhiên tại Quảng Nam còn khoảng 388.800 ha với trữ l−ợng gỗ khoảng 30.000.000 m3 vμ 50.000.000 cây tre nứa, trong đó rừng giμu có khoảng 10.000 ha, phân bố chủ yếu ở các đỉnh núi cao; diện tích rừng còn lại chủ yếu lμ rừng nghèo, rừng trung bình vμ rừng tái sinh trữ l−ợng gỗ trung bình khoảng 69 m3/ha. - Khí hậu Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, chỉ có 2 mùa lμ mùa m−a vμ mùa khô, chịu ảnh h−ởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung bình năm 20-210C vμ không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm. L−ợng m−a trung bình 2000-2500 mm, nh−ng phân bố không đều theo thời gian vμ không gian, m−a tập trung vμo các tháng 9-12, chiếm 80% l−ợng m−a cả năm. - Sông ngòi Hệ thống sông ngòi nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam có tổng chiều dμi 900 km, trong đó có 337 km đã đ−ợc đ−a vμo khai thác, bao gồm 9 con sông chính. Sông ngòi Quảng Nam có dòng chảy luôn luôn thay đổi, luân chuyển dòng vμ bị bồi lắng hoặc xói mòn vμo mùa m−a lũ. - Thuỷ sản Quảng Nam có bờ biển dμi trên 125 km vμ thềm lục địa rộng lớn, có nguồn hải sản phong phú thuộc vùng biển Nam Trung bộ, có trữ l−ợng cá khoảng 42.000 tấn, khả năng đánh bắt hμng năm 20.000 tấn; trữ l−ợng mực 7.000 tấn, tôm biển 4.000 tấn. - Khoáng sản Nguồn tμi nguyên khoáng sản của Quảng Nam theo đánh giá chung lμ một tiềm năng đang đ−ợc khai thác. Trong đó đáng kể lμ: than đá ở Nông Sơn, trữ l−ợng khoảng 10.000.000 tấn; vμng gốc vμ sa khoáng ở Bồng Miêu, Du Hiệp, Trμ D−ơng; cát trắng công nghiệp có trữ l−ợng lớn; mỏ n−ớc khoáng vμ n−ớc ngọt chất l−ợng tốt; đá granít, đất sét, thiếc, cao lanh, ... 2.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam 2.1.2.1 Dân số vμ lao động Dân số của tỉnh Quảng Nam năm 1999 lμ 1.372.400 ng−ời, năm 2001 lμ 1.419.170 ng−ời vμ đến năm 2005 lμ 1.465.922 ng−ời. Tốc độ phát triển dân số trong tỉnh hμng năm lμ 1,45%. Hiện tại có 15% dân c− sống ở khu vực đô thị (các thị xã vμ thị trấn), 85% dân số sống ở nông thôn. Ng−ời Kinh chiếm đa số, có 5% dân số lμ đồng bμo dân tộc thiểu số. Nhân khẩu trong tuổi lao động (15-60) hiện nay khoảng 897,05 ngμn ng−ời (chiếm 61,2% dân số), số lao động đang lμm việc trong các ngμnh kinh tế quốc dân lμ 702,8 ngμn ng−ời, trong đó khu vực công nghiệp chiếm 7,5%, xây dựng 2,4%, nông lâm nghiệp 70,7%, thủy sản 3,9%, khu vực dịch vụ 9,2%. Lao động ch−a có việc lμm chiếm khoảng 5,65% so với số lao động cần bố trí việc lμm. Tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 2%, công nhân kỹ thuật chiếm 1,4%, trung học chuyên nghiệp chiếm 2,4% so với số lao động trong độ tuổi. Với cơ cấu lao động lμ 1 kỹ s−, 0,7 kỹ thuật viên, 1,4 công nhân kỹ thuật, so với tình hình chung của cả n−ớc vμ khu vực thì chỉ số trên còn quá thấp, nguyên nhân chủ yếu lμ lực l−ợng lao động tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vμ đa phần lμ lao động thủ công. 2.1.2.2 Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đã đạt đ−ợc năm 2005 Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam đạt đ−ợc năm 2005 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2004 Năm 2005 - Tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) Triệu đồng 7.096.771 8.802.368 - Nông, Lâm, Thuỷ sản Triệu đồng 2.360.784 2.724.161 - Công nghiệp, Xây dựng Triệu đồng 2.278.708 2.994.477 - Dịch vụ Triệu đồng 2.457.278 3.083.730 - Tổng sản l−ợng l−ơng thực có hạt Tấn 426.893 410.675 - Tổng mức bán lẻ hμng hoá Triệu đồng 2.902.517 3.860.911 - Tổng giá trị xuất khẩu địa ph−ơng Ngμn USD 53.452 67.014 - Vốn đầu t− phát triển trên địa bμn Triệu đồng 2.956.188 4.017.459 - Học sinh phổ thông Ng−ời 344.311 335.400 - ._. hội † † † † † - Vận dụng kiến thức về giáo dục học, tâm lý học trong giảng dạy † † † † † - Hiểu biết về ph−ơng pháp giảng dạy mới † † † † † - Phối hợp các ph−ơng pháp giảng dạy phù hợp, phát huy tính tích cực học tập của học sinh † † † † † - Sử dụng các đồ dùng dạy học hiện có trong giảng dạy † † † † † - Xử lý các tình huống s− phạm trong quá trình giảng dạy † † † † † - Tổ chức kiểm tra, đánh giá vμ phân tích kết quả học tập của học sinh † † † † † - Biết ứng dụng công nghệ thông tin vμo hoạt động giảng dạy † † † † † - Sử dụng ngoại ngữ để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy † † † † † 12. Ông (Bμ) đánh giá nh− thế nμo về tầm quan trọng của các yếu tố quyết định chất l−ợng đội ngũ giáo viên của đơn vị: Nội dung Rất quan trọng Quan trọng Bình th−ờng Không quan trọng - Chất l−ợng đμo tạo giáo viên † † † † - Động cơ của đội ngũ giáo viên † † † † - Thái độ vμ khả năng học tập của học sinh † † † † - Chính sách chế độ đãi ngộ giáo viên † † † † - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học † † † † - Sách giáo khoa, tμi liệu tham khảo † † † † - Bồi d−ỡng nâng cao kiến thức về giáo dục học, tâm lý học † † † † - Bồi d−ỡng cập nhật th−ờng xuyên kiến thức chuyên môn † † † † - Bồi d−ỡng nâng cao kỹ năng sử dụng các ph−ơng pháp giảng dạy † † † † - Bồi d−ỡng khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy † † † † - Bồi d−ỡng về ngoại ngữ † † † † - Các yếu tố khác (xin nêu cụ thể) ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... † † † † † † † † † † † † 13. Theo Ông (Bμ) cần phải tổ chức cho đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam tham dự khoá bồi d−ỡng về các lĩnh vực nμo sau đây: 13.1 Lĩnh vực - Kiến thức chuyên môn ............................................................................................ † - Nghiệp vụ s− phạm ................................................................................................. † - Kiến thức kinh tế-xã hội ......................................................................................... † - [ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ..................................................... † - Ngoại ngữ ............................................................................................................... † - Các lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể) ........................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 13.2 Hình thức: Tập trung dμi hạn: † Ngắn hạn theo chuyên đề: † 14. Ông (Bμ) có đề nghị gì để nâng cao chất l−ợng đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu mới: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Xin Ông (Bμ) cho biết: Họ vμ tên (Nếu có thể): ................................................................. Năm sinh: .................... Chức vụ: ................................. Năm giữ chức vụ hiện nay .................................................. Học vị (Học hμm): ................................. Trình độ chuyên môn: ......................................... Trình độ chính trị: .................................. Trình độ quản lý giáo dục: .................................. Trình độ ngoại ngữ: ............................... Trình độ tin học: .................................................. Một lần nữa xin chân thμnh cám ơn sự hợp tác của Ông (Bμ). ------------------------------------------------------------- Phụ lục 6: phiếu hỏi về thực trạng đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý các tr−ờng thpt (Dμnh cho cán bộ quản lý Sở Giáo dục vμ Đμo tạo) Với mục đích tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam để đề ra các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ nμy trong thời gian tới, xin Ông (Bμ) vui lòng cho biết các thông tin d−ới đây (bằng cách đánh dấu vμo ô trống hoặc viết vμo các dòng để trống). Xin chân thμnh cảm ơn! Phần I: Thông tin về đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam 1. Theo Ông (Bμ) để nâng cao chất l−ợng vμ hiệu quả quản lý nhμ tr−ờng trong giai đoạn mới, cần tập trung nhiều hơn vμo các nội dung nμo trong công tác đμo tạo, bồi d−ỡng CBQL (Hiệu tr−ởng, phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam: - Những phẩm chất về đạo đức, chính trị t− t−ởng ................................................. † - Tầm nhìn chiến l−ợc của ng−ời quản lý ............................................................... † - Năng động sáng tạo trong t− duy quản lý ............................................................. † - Tự chủ, quyết đoán vμ tự chịu trách nhiệm .......................................................... † - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý ........................................ † - Những phẩm chất vμ năng lực khác (xin nêu cụ thể) ............................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 2. Ông (Bμ) có ý kiến gì về công tác bổ nhiệm đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam: - Chỉ bổ nhiệm khi ng−ời đ−ợc bổ nhiệm đã có chứng chỉ đμo tạo, bồi d−ỡng về quản lý giáo dục: Đồng ý: † Không đồng ý: † - Chỉ bổ nhiệm khi ng−ời đ−ợc bổ nhiệm nằm trong diện quy hoạch, dự nguồn: Đồng ý: † Không đồng ý: † - Chỉ bổ nhiệm khi ng−ời đ−ợc bổ nhiệm có năng lực về chuyên môn: Đồng ý: † Không đồng ý: † - Chỉ bổ nhiệm khi ng−ời đ−ợc bổ nhiệm có năng lực về quản lý: Đồng ý: † Không đồng ý: † - Bổ nhiệm theo nhu cầu thực tế của đơn vị: Đồng ý: † Không đồng ý: † - } kiến khác (Xin nêu cụ thể): ............................................................................................... ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 3. Theo Ông (Bμ) độ tuổi cần thiết để bổ nhiệm CBQL (Hiệu tr−ởng, phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam lμ: - Hiệu tr−ởng: D−ới 30: † Từ 31-40: † Từ 41-45: † Từ 46-50 Từ 50-55: † Trên 55: † - Phó Hiệu tr−ởng: D−ới 30: † Từ 31-40: † Từ 41-45: † Từ 46-50 Từ 50-55: † Trên 55: † 4. Ông (Bμ) đánh giá nh− thế nμo về phẩm chất đạo đức vμ năng lực của đội ngũ CBQL (Hiệu tr−ởng, phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam: Tỉ lệ % CBQL thực hiện tốt Nội dung D−ới 30% 30% - 49% 50% - 64% 65% - 79% 80% trở lên - Chấp hμnh chủ tr−ơng, chính sách của Đảng, luật pháp Nhμ n−ớc, quy định của ngμnh † † † † † - Yêu nghề vμ tận tuỵ với nghề † † † † † - Có ý thức tự học, tự bồi d−ỡng † † † † † - Đúng mực trong ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, cha mẹ HS vμ cộng đồng † † † † † - Sống trung thực, giản dị, g−ơng mẫu † † † † † - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đ−ợc giao † † † † † - Tích cực thực hiện nhiệm vụ đ−ợc giao † † † † † - Vận động đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ đ−ợc giao † † † † † - Giúp đỡ đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ đ−ợc giao † † † † † - Thực hiện nhiệm vụ đ−ợc giao một cách sáng tạo † † † † † - Luôn bám sát đơn vị † † † † † - Thực hiện công việc công khai dân chủ † † † † † - Trung thực trong đánh giá, báo cáo thông tin † † † † † - Tôn trọng; không phân biệt đối xử, trù dập giáo viên, HS † † † † † - Hiểu biết về các vấn đề văn hoá, xã hội † † † † † - Vận dụng kiến thức về giáo dục học, tâm lý học trong quản lý † † † † † - Phối hợp các ph−ơng pháp quản lý phù hợp, phát huy tính tích cực sáng tạo của giáo viên † † † † † - Xử lý các tình huống s− phạm trong quá trình quản lý † † † † † - Tổ chức kiểm tra, đánh giá vμ phân tích kết quả hoạt động giảng dạy của giáo viên † † † † † - Biết ứng dụng công nghệ thông tin vμo hoạt động quản lý † † † † † - Sử dụng ngoại ngữ để hỗ trợ cho hoạt động quản lý † † † † † 5. Theo Ông (Bμ) cần phải tổ chức cho CBQL (Hiệu tr−ởng, phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam tham dự khoá bồi d−ỡng về các lĩnh vực nμo sau đây: 5.1 Lĩnh vực - Lý luận chính trị .................................................................................................... † - Quản lý hμnh chính nhμ n−ớc ................................................................................ † - Lý luận vμ nghiệp vụ quản lý giáo dục .................................................................. † - Lý luận vμ nghiệp vụ quản lý tr−ờng học .............................................................. † - Nâng cao trình độ chuyên môn .............................................................................. † - [ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ......................................................... † - Ngoại ngữ ............................................................................................................... † - Các lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể) ........................................................................................ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. 5.2 Hình thức: Tập trung dμi hạn: † Ngắn hạn theo chuyên đề: † 6.Ông (Bμ) có đề nghị gì để nâng cao chất l−ợng đội ngũ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu mới: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Phần II: Thông tin về đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam 7. Ông (Bμ) đánh giá nh− thế nμo về phẩm chất đạo đức, thái độ nghề nghiệp vμ năng lực của đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam: Tỉ lệ % Giáo viên thực hiện tốt Nội dung D−ới 30% 30% - 49% 50% - 64% 65% - 79% 80% trở lên - Chấp hμnh chủ tr−ơng, chính sách của Đảng, luật pháp Nhμ n−ớc, quy định của ngμnh † † † † † - Yêu nghề vμ tận tuỵ với nghề † † † † † - Có ý thức tự học, tự bồi d−ỡng † † † † † - Đúng mực trong ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, cha mẹ HS vμ cộng đồng † † † † † - Sống trung thực, giản dị, g−ơng mẫu † † † † † - Hoμn thμnh công việc đ−ợc giao † † † † † - Thực hiện công việc công khai dân chủ † † † † † - Thân mật, gần gũi với học sinh † † † † † - Tôn trọng; không phân biệt đối xử, trù dập học sinh † † † † † - Trao đổi th−ờng xuyên với cha mẹ học sinh † † † † † - Hiểu biết về các vấn đề văn hoá, xã hội † † † † † - Vận dụng kiến thức về giáo dục học, tâm lý học trong giảng dạy † † † † † - Hiểu biết về ph−ơng pháp giảng dạy mới † † † † † - Phối hợp các ph−ơng pháp giảng dạy phù hợp, phát huy tính tích cực học tập của học sinh † † † † † - Sử dụng các đồ dùng dạy học hiện † † † † † có trong giảng dạy - Xử lý các tình huống s− phạm trong quá trình giảng dạy † † † † † - Tổ chức kiểm tra, đánh giá vμ phân tích kết quả học tập của học sinh † † † † † - Biết ứng dụng công nghệ thông tin vμo hoạt động giảng dạy † † † † † - Sử dụng ngoại ngữ để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy † † † † † 8. Ông (Bμ) đánh giá nh− thế nμo về tầm quan trọng của các yếu tố quyết định chất l−ợng đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam: Nội dung Rất quan trọng Quan trọng Bình th−ờng Không quan trọng - Chất l−ợng đμo tạo giáo viên † † † † - Động cơ của đội ngũ giáo viên † † † † - Thái độ vμ khả năng học tập của học sinh † † † † - Chính sách chế độ đãi ngộ giáo viên † † † † - Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học † † † † - Sách giáo khoa, tμi liệu tham khảo † † † † - Bồi d−ỡng nâng cao kiến thức về giáo dục học, tâm lý học † † † † - Bồi d−ỡng cập nhật th−ờng xuyên kiến thức chuyên môn † † † † - Bồi d−ỡng nâng cao kỹ năng sử dụng các ph−ơng pháp giảng dạy † † † † - Bồi d−ỡng khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy † † † † - Bồi d−ỡng về ngoại ngữ † † † † - Các yếu tố khác (xin nêu cụ thể) ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... † † † † † † † † † † † † 9. Theo Ông (Bμ) cần phải tổ chức cho đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam tham dự khoá bồi d−ỡng về các lĩnh vực nμo sau đây: 9.1 Lĩnh vực - Kiến thức chuyên môn ............................................................................................ † - Nghiệp vụ s− phạm ................................................................................................. † - Kiến thức kinh tế-xã hội ......................................................................................... † - [ng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ..................................................... † - Ngoại ngữ ............................................................................................................... † - Các lĩnh vực khác (xin nêu cụ thể) ........................................................................................ .................................................................................................................................................. 9.2 Hình thức: Tập trung dμi hạn: † Ngắn hạn theo chuyên đề: † 10. Ông (Bμ) có đề nghị gì để nâng cao chất l−ợng đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu mới: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Xin Ông (Bμ) cho biết: Họ vμ tên (Nếu có thể): ................................................................. Năm sinh: .................... Chức vụ: ................................................. Năm giữ chức vụ hiện nay ............................... Học vị (Học hμm): ................................. Trình độ chuyên môn: ......................................... Trình độ chính trị: .................................. Trình độ quản lý giáo dục: .................................. Trình độ ngoại ngữ: ............................... Trình độ tin học: .................................................. Một lần nữa xin chân thμnh cám ơn sự hợp tác của Ông (Bμ). ------------------------------------------------------------- Phụ lục 7: Phiều hỏi về thực trạng Công tác xây dựng vμ phát triển đội ngũ giáo viên vμ cán bộ quản lý các tr−ờng THPT (Dμnh cho cán bộ Sở GD&ĐAT, CBQL vμ giáo viên các tr−ờng THPT) Với mục đích tìm hiểu thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên vμ CBQL các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam để đề ra các giải pháp quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ nμy trong thời gian tới, xin Ông (Bμ) vui lòng cho biết các thông tin d−ới đây (bằng cách đánh dấu vμo ô trống ). Xin chân thμnh cảm ơn! Phần I: Thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam TT Nội dung Mức độ đã thực hiện Kém (1) Yếu (2) TB (3) Khá (4) Tốt (4) 1 ĐAiều tra khảo sát, đánh giá chất l−ợng đội ngũ giáo viên 2 Công tác dự báo tình hình phát triển; kế hoạch đμo tạo, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên đủ về số l−ợng, đồng bộ về cơ cấu 3 Xây dựng chế độ phối hợp đμo tạo, bồi d−ỡng vμ sử dụng giáo viên giữa các ngμnh, các cấp vμ các tổ chức xã hội 4 Công tác đμo tạo, bồi d−ỡng vμ khuyến khích tự đμo tạo, bồi d−ỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất l−ợng giảng dạy 5 Tăng c−ờng nguồn lực tμi chính, điều kiện CSVC kỹ thuật cho hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên 6 Xây dựng vμ phát triển điển hình giáo viên THPT 7 Tổ chức giao l−u chuyên môn để giáo viên nắm thông tin, học tập kinh nghiệm giảng dạy 8 Công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá đúng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên 9 Thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên; khuyến khích, đãi ngộ đối với giáo viên giỏi Phần II: Thực trạng công tác quản lý việc xây dựng, phát triển đội ngũ CBQL (Hiệu tr−ởng, phó Hiệu tr−ởng) các tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam TT Nội dung Mức độ đã thực hiện Kém (1) Yếu (2) TB (3) Khá (4) Tốt (4) 1 Điều tra khảo sát, đánh giá chất l−ợng đội ngũ CBQL 2 Công tác dự báo, quy hoạch vμ kế hoạch bố trí sử dụng CBQL đã đ−ợc quy hoạch 3 Xây dựng tiêu chuẩn CBQL 4 Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển CBQL 5 Công tác đμo tạo, bồi d−ỡng vμ khuyến khích tự đμo tạo, bồi d−ỡng CBQL vμ CBQL dự nguồn 6 Tăng c−ờng điều kiện CSVC kỹ thuật cho hoạt động quản lý của CBQL 7 Xây dựng vμ phát triển điển hình quản lý ở tr−ờng THPT 8 Tổ chức giao l−u CBQL để nắm thông tin, học tập kinh nghiệm quản lý 9 Công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá đúng đội ngũ CBQL 10 Thực hiện các chế độ chính sách đối với CBQL; khuyến khích, đãi ngộ đối với CBQL giỏi Một lần nữa xin chân thμnh cám ơn sự hợp tác của Ông (Bμ). ------------------------------------------------------------- Phụ lục 8: Dự báo tình hình phát triển học sinh THPT tỉnh Quảng Nam theo 3 ph−ơng án 1. Ph−ơng án 1 TT Năm học Dân số trong độ tuổi Số học sinh THPT Tỉ lệ HS/dân số trong độ tuổi (y%) Thời gian (t) y.t t2 1 1997-1998 87673 26058 29,72 1 29,72 1 2 1998-1999 90376 31714 35,09 2 70,18 4 3 1999-2000 96312 39838 41,36 3 124,09 9 4 2000-2001 97683 44493 45,55 4 182,19 16 5 2001-2002 100295 50109 49,96 5 249,81 25 6 2002-2003 103929 52109 50,14 6 300,83 36 7 2003-2004 104731 54907 52,43 7 366,99 49 8 2004-2005 96994 58633 60,45 8 483,60 64 9 2005-2006 96626 64082 66,32 9 596,88 81 Tổng 431,02 45 2404,29 285 ∑ y = 431,02 ∑ t.y = 2.404,29 n = 9 ∑ t = 45 ∑ 2t = 285 ( )2t∑ = 2.025 a = 27,13 b = 4,15 y = 27,25+4,12t 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số l−ợng học sinh TT Năm học Dân số trong độ tuổi Tỉ lệ HS/dân số trong độ tuổi Số l−ợng HS Thời gian 1 2006-2007 102.710 68,63 70.490 10 2 2007-2008 105.447 72,78 76.744 11 3 2008-2009 105.546 76,93 81.197 12 4 2009-2010 101.326 81,08 82.155 13 5 2010-2011 98.125 85,23 83.632 14 60000 65000 70000 75000 80000 85000 1 2 3 4 5 Số l−ợng học sinh 2. Ph−ơng án 2 Tỉ lệ tuyển mới, l−u ban, bỏ học Năm học 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- Khối lớp 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HS lớp 9 33548 32403 32536 30210 29682 26439 Dân số 15-17 96626 102710 105447 105546 101326 100695 Tuyển mới 82.4% 82.8% 83.3% 83.7% 84.1% 84.6% HS tuyển mới 27787 26978 27229 25414 25099 10 L−u ban 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% HS l−u ban 675 695 643 616 547 Lên lớp 75.1% 76.7% 78.3% 79.9% 81.6% 83.3% HS Lớp 10 26280 28462 27673 27872 26030 25647 HS lên lớp 20148 22276 22110 22734 21674 11 L−u ban 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% HS l−u ban 235 230 247 238 237 Lên lớp 87.7% 88.4% 89.1% 89.8% 90.5% 91.3% HS Lớp 11 20151 20382 22506 22357 22971 21910 HS lên lớp 17814 18163 20216 20243 20966 12 L−u ban 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% HS l−u ban 18 18 18 20 20 Tốt nghiệp 89.1% 90.3% 91.5% 92.7% 94.0% 95.2% HS Lớp 12 17651 17832 18181 20234 20263 20986 Tổng số HS 64082 66676 68359 70462 69263 68542 Năm học Số l−ợng học sinh Tổng số học sinh Dân số trong độ tuổi Tỉ lệ HS/Dân số trong độ tuổi (%) Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 2005-2006 26280 20151 17651 64082 96626 66,32 2006-2007 28462 20382 17832 66676 102710 64,92 2007-2008 27673 22506 18181 68360 105447 64,83 2008-2009 27872 22357 20234 70463 105546 66,76 2009-2010 26030 22971 20263 69264 101326 68,36 2010-2011 25647 21910 20986 68543 100695 68,07 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 1 2 3 4 5 Số l−ợng học sinh 3. Ph−ơng án 3: TT Năm học Dân số trong độ tuổi THPT Tỉ lệ học sinh/Dân số trong độ tuổi (%) Số l−ợng học sinh THPT 1 2005-2006 96626 66,32 64082 2 2006-2007 102710 67,06 68877 3 2007-2008 105447 67,80 71493 4 2008-2009 105546 68,54 72341 5 2009-2010 101326 69,28 70199 6 2010-2011 100695 70,00 70487 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 1 2 3 4 5 Số l−ợng học sinh Phụ Lục 9: Khảo nghiệm tính cần thiết vμ tính khả thi của các giải pháp 1. Đối với các giải pháp về công tác quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Quảng Nam Tính cần thiết Tính khả thi Giải pháp 4 (%) 3 (%) 2 (%) 1 (%) 4 (%) 3 (%) 2 (%) 1 (%) - Lập quy hoạch, kế hoạch đμo tạo, bồi d−ỡng 275 (78,80) 74 (21,20) 246 (70,49) 92 (26,36) 11 (3,15) - Đẩy mạnh vμ nâng cao chất l−ợng công tác đμo tạo, bồi d−ỡng, tự đμo tạo, tự bồi d−ỡng 288 (82,52) 61 (17,48) 186 (53,30) 118 (33,81) 40 (11,46) 5 (1,43) - Xây dựng chế độ phối hợp đμo tạo, bồi d−ỡng vμ sử dụng 195 (55,87) 125 (35,82) 29 (8,31) 183 (52,44) 166 (47,56) - Tăng c−ờng nguồn lực tμi chính, cơ sở vật chất 245 (70,20) 104 (29,80) 135 (38,68) 157 (44,99) 42 (12,03) 15 (4,30) - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần vμ tạo môi tr−ờng thuận lợi 297 (85,10) 52 (14,90) 142 (40,69) 161 (46,13) 38 (10,89) 8 (2,29) - Đổi mới, tăng c−ờng công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá 289 (82,81) 60 (17,19) 268 (76,79) 81 (23,21) 2. Đối với các giải pháp về công tác quản lý việc xây dựng vμ phát triển đội ngũ CBQL tr−ờng THPT tỉnh Quảng Nam Tính cần thiết Tính khả thi Giải pháp 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) - Xây dựng tiêu chuẩn CBQL 248 (71,06) 101 (28,94) 302 (86,53) 47 (13,47) - Tổ chức tốt công tác quy hoạch CBQL vμ có kế hoạch bố trí sử dụng 266 (76,22) 83 (23,78) 169 (48,42) 180 (51,58) - Tổ chức tốt công tác đμo tạo, bồi d−ỡng, tự đμo tạo, tự bồi d−ỡng 263 (75,36) 86 (24,64) 253 (72,49) 96 (27,51) - Thực hiện tốt qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công tác luân chuyển CBQL 283 (81,09) 66 (18,91) 122 (34,96) 170 (48,42) 30 (8,88) 27 (7,74) - Thực hiện tốt các chế độ chính sách 235 (67,34) 100 (28,65) 14 (4,01) 139 (39,83) 184 (52,72) 17 (4,87) 9 (2,58) - Tăng c−ờng công tác thanh tra, kiểm tra vμ đánh giá 265 (75,93) 84 (24,07) 254 (72,78) 95 (27,22) Phụ lục 10: Nhu cầu giáo viên THPT tỉnh quảng nam cần tuyển dụng giai đoạn 2006-2010 (theo lộ trình của giải pháp) Tỉ lệ tuyển mới, l−u ban, bỏ học Năm học 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- Khối lớp 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 HS lớp 9 33548 32403 32536 30210 29682 26439 Dân số 15-17 96626 102710 105447 105546 101326 100695 Tuyển mới 82.4% 82.8% 83.3% 83.7% 84.1% 84.6% HS tuyển mới 27787 26978 27229 25414 25099 10 L−u ban 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.1% HS l−u ban 675 695 643 616 547 Lên lớp 75.1% 76.7% 78.3% 79.9% 81.6% 83.3% HS Lớp 10 26280 28462 27673 27872 26030 25647 HS lên lớp 20148 22276 22110 22734 21674 11 L−u ban 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% HS l−u ban 235 230 247 238 237 Lên lớp 87.7% 88.4% 89.1% 89.8% 90.5% 91.3% HS Lớp 11 20151 20382 22506 22357 22971 21910 HS lên lớp 17814 18163 20216 20243 20966 12 L−u ban 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% HS l−u ban 18 18 18 20 20 Tốt nghiệp 89.1% 90.3% 91.5% 92.7% 94.0% 95.2% HS Lớp 12 17651 17832 18181 20234 20263 20986 Tổng số HS 64082 66676 68359 70462 69263 68542 HS/lớp 49,00 48,17 47,36 46,56 45,77 45,00 GV/lớp 1,54 1,66 1,79 1,93 2,09 2,25 Tổng số lớp 1296 1384 1443 1513 1513 1523 Tổng số GV 1991 2299 2586 2925 3156 3427 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 1 2 3 4 5 Số l−ợng giáo viên Nhu cầu GV 488 333 390 290 334 Phụ lục 11: Nhu cầu giáo viên bộ môn THPT tỉnh quảng nam giai đoạn 2006-2010 (theo lộ trình của giải pháp) 2006-2007 2007-2008 Môn học Số tiết/lớp/tuần Định mức trung bình GV có Số lớp GV cần Nhu cầu Định mức trung bình GV có Số lớp GV cần Nhu cầu Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng TB/lớp GV từng môn/lớp GV từng môn/lớp Văn 3.5 4 3.5 11 3.67 0.214 309 1384 296 0 0.231 296 1443 333 43 Toán 3.5 4 4 11.5 3.83 0.223 408 1384 309 0 0.241 309 1443 348 45 GDCD 1 1 1 3 1.00 0.058 40 1384 81 41 0.063 81 1443 91 12 Lý 2.5 2.5 2.5 7.5 2.50 0.146 248 1384 202 0 0.157 202 1443 227 29 Hoá 2.5 2.5 2.5 7.5 2.50 0.146 178 1384 202 27 0.157 202 1443 227 29 Sinh 1.5 2 2 5.5 1.83 0.107 152 1384 148 0 0.115 148 1443 166 21 Sử 2 1.5 2 5.5 1.83 0.107 148 1384 148 3 0.115 148 1443 166 21 Địa 2 1.5 2 5.5 1.83 0.107 69 1384 148 80 0.115 148 1443 166 21 CN 1.5 1.5 1 4 1.33 0.078 9 1384 108 99 0.084 108 1443 121 16 TD 2 2 2 6 2.00 0.117 141 1384 161 23 0.126 161 1443 181 23 NN 3.5 3.5 3.5 10.5 3.50 0.204 259 1384 282 28 0.220 282 1443 318 41 Tin 2 1.5 1.5 5 1.67 0.097 30 1384 134 105 0.105 134 1443 151 19 GDQP 1 1 1 3 1.00 0.058 0 1384 81 81 0.063 81 1443 91 12 Cộng 28.5 28.5 28.5 85.5 28.50 1.661 1991 2299 488 1.792 2299 2586 333 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Môn học Định mức trung bình GV có Số lớp GV cần Nhu cầu Định mức trung bình GV có Số lớp GV cần Nhu cầu Định mức trung bình GV có Số lớp GV cần Nhu cầu GV từng môn/lớp GV từng môn/lớp GV từng môn/lớp Văn 0.249 333 1513 376 50 0.268 376 1513 406 37 0.289 406 1523 441 43 Toán 0.260 348 1513 393 53 0.281 393 1513 425 39 0.303 425 1523 461 45 GDCD 0.068 91 1513 103 14 0.073 103 1513 111 10 0.079 111 1523 120 12 Lý 0.170 227 1513 257 34 0.183 257 1513 277 25 0.197 277 1523 301 29 Hoá 0.170 227 1513 257 34 0.183 257 1513 277 25 0.197 277 1523 301 29 Sinh 0.124 166 1513 188 25 0.134 188 1513 203 19 0.145 203 1523 220 21 Sử 0.124 166 1513 188 25 0.134 188 1513 203 19 0.145 203 1523 220 21 Địa 0.124 166 1513 188 25 0.134 188 1513 203 19 0.145 203 1523 220 21 CN 0.090 121 1513 137 18 0.098 137 1513 148 14 0.105 148 1523 160 16 TD 0.136 181 1513 205 27 0.146 205 1513 221 20 0.158 221 1523 240 23 NN 0.237 318 1513 359 48 0.256 359 1513 388 36 0.276 388 1523 421 41 Tin 0.113 151 1513 171 23 0.122 171 1513 185 17 0.132 185 1523 200 20 GDQP 0.068 91 1513 103 14 0.073 103 1513 111 10 0.079 111 1523 120 12 Cộng 1.933 2586 2925 390 2.086 2925 3156 290 2 3156 3427 334 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA7098.pdf
Tài liệu liên quan