Gia đình quyết định sự tồn tại & phát triển của xã hội

Tài liệu Gia đình quyết định sự tồn tại & phát triển của xã hội: ... Ebook Gia đình quyết định sự tồn tại & phát triển của xã hội

doc6 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Gia đình quyết định sự tồn tại & phát triển của xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më ®Çu Gia ®×nh lµ mét x· héi thu nhá, vËy ®Æc biÖt nã cã t¸c dông rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ Anghen chØ râ "Theo quan ®iÓm duy vËt th× nh©n tè quyÕt ®Þnh trong lÞch sö, vµ qui cho ®Õn cïng th× gia ®Þnh lµ c¸i n«i ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ra ®êi sèng trùc tiÕp nh­ng b¶n th©n nã lai cã hai lo¹i: Lo¹i mét: S¶n xuÊt ra s¶n phÈm tiªu dïng, lo¹i hai lµ s¶n xuÊt ra ngay con ng­êi vµ lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ra con ng­êi. Mét lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña gia ®×nh, hai lµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lao ®éng. Theo lêi cña Cè Tæng bÝ th­ Lª DuÈn còng viÕt "Gia ®×nh lµ mét tÕ bµo tù nhiªn cña x· héi lµ mét h×nh thøc tån t¹i cña ®êi sèng con ng­êi kh«ng cã con ng­êi ®Ó t¸i s¶n xuÊt th× x· héi kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. V× nh÷ng lý do trªn céng víi mèi liªn hÖ cña chÝnh b¶n th©n xÐt thÊy tÇm quan träng cña nã em xin ®­îc tr×nh bµy "Gia ®×nh quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi". Néi dung Trong c¸c chÕ ®é kh¸c nhau, vÞ trÝ gia ®×nh cã c¸c biÓu hiÖn kh¸c nhau. ë x· héi cã giai cÊp vÞ trÝ vµ t¸c dông cña x· héi víi gia ®×nh bÞ h¹n chÕ, nh­ng ë XHCN gia ®×nh lµ tÕ bµo cã t¸c dông kÝch ho¹t x· héi ph¸t triÓn. I. Mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ gia ®×nh x· héi. Vµ trong lÞch gia ®×nh vµ c¸c h×nh thøc gia ®×nh ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao do sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cô thÓ, ®ång thêi gia ®×nh cßn chÞu t¸c ®éng m¹nh cña chÝnh trÞ, v¨n ho¸, ®¹o ®øc, t«n gi¸o. M¸c chØ râ t«n gi¸o gia ®×nh nhµ n­íc, ph¸p quyÒn, ®¹o ®øc, khoa häc v.v... chØ lµ mét qu¸ tr×nh h×nh thøc ®Æc thï cña nhµ n­íc phôc tïng nh÷ng qui luËt chung cña s¶n xuÊt. C¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi cã mèi quan hÖ h÷u c¬ vµ gia ®×nh lµ kh©u trung gian, c¸ nh©n lµ thµnh viªn cña x· héi nh­ng tr­íc tiªn ph¶i lµ thµnh viªn cña x· héi nh­ng tr­íc tiªn ph¶i lµ thµnh viªn cña mçi gia ®×nh vµ do gia ®×nh nu«i d­ìng, b¶o vÖ, vµ gi¸o dôc, gia ®×nh, gÇn víi ®êi sèng h¹nh phóc cña c¸ nh©n vµ lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt cña x· héi vµ lµ h¹t nh©n cña x· h«Þ. Vµ khi con ng­êi míi c¶i tiÕn kh¸c ®Çu tiªn th× viÖc ®Çu tiªn tiÕp xóc víi ng­êi mÑ, ng­êi cha vµ nh÷ng thµnh viªn kh¸c v× vËy xÊu, tèt mét phÇn ¶nh h­ëng cña tõng gia ®×nh, khi míi sinh ra trÎ nhá ®èi víi c¸c ®å vËt, sinh vËt. Xung quanh ®Òu rÊt lµ vµ dÇn dÇn còng n¾m bít ®­îc nh÷ng ®iÒu hay hoÆc xuÊt rÊt nhanh, tØ lÖ cao cho nh÷ng gia ®×nh cã sù gi¸o dôc tèt. D­íi chñ nghÜa x· héi th× viÖc lîi Ých cña mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi lµ cã sù ®ång nhÊt vµ c¶ 3 cã mèi quan hÖ biÖn chøng thóc ®Èy nhau cïng t­¬ng hç ®Ó ph¸t triÓn, x©y dùng ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n gia ®×nh vµ x· héi. CÇn ph¶i g¸c bá gia ®×nh lµ viÖc riªng kh«ng liªn quan mËt thiÕt víi nhau vµ kh«ng cho r»ng quan t©m ®Õn gia ®×nh lµ biÓu hiÖn cña chñ nghÜa c¸ nh©n lµ tiÓu t­ s¶n ... Nh­ng còng tr¸nh t×nh tr¹ng v× lîi Ých cña gia ®×nh mµ quªn ®i nghÜa vô cña mét c«ng d©n. II. Chøc n¨ng cña gia ®×nh d­íi CNXH. 1. T¸i s¶n xuÊt lµ nguån lao ®éng míi cho x· héi. Gia ®×nh cã nhiÖm vô t¸i s¶n xuÊt ra con ng­êi ®ã lµ nguån lao ®éng míi ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cñng cè quèc phßng vµ b¶o ®¶m an ninh trËt tù... vµ gia ®×nh d­íi CNXH ®¶m b¶o cho con c¸i sinh ra trong mçi gia ®×nh m­u cÇu ®­îc nu«i d­ìng, cã kiÕn thøc, cã søc khoÎ, ®¹o ®øc ®Ó tr­ëng thµnh lµ nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi. 2. Tæ chøc ®êi sèng gia ®×nh ®¶m b¶o gia ®×nh h¹nh phóc. Gia ®×nh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ - tiªu dïng l©u dµi g¾n bã mËt thiÕt víi x· héi. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých XHCN nhµ n­íc chuyªn chÝnh v« s¶n tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt mµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ph©n phèi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ®êi sèng ng­êi lao ®éng. Gia ®×nh ph¶i cã nhiÖm vô tæ chøc tèt ®êi sèng cho mçi thµnh viªn trong gia ®×nh nh»m gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. 3. Nu«i d¹y thÕ hÖ trÎ vµ x©y dùng con ng­êi míi. Nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc con c¸i theo yªu cÇu cña chÕ ®é míi còng nh­ lµ mét chøc n¨ng quan träng cña gia ®×nh d­íi chÕ ®é XHCN. Hå Chñ tÞch chØ râ "v× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi". Trong thêi gian trÎ nhá phÇn lín thêi gian sèng trong gia ®×nh chÞu ¶nh h­ëng nÕp sèng vµ sù gi¸o dôc t×nh th­¬ng yªu cha mÑ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó gi¸o dôc con trÎ. 4. Sù tiÕn bé cña gia ®×nh g¾n víi b­íc ph¸t triÓn cña sù c¶i t¹o XHCN. D­íi XHCN gia ®×nh mËt thiÕt víi x· héi cuéc ®Êu tranh ®Ó c¶i t¹o c¸c quan hÖ gia ®×nh cò vµ x©y dùng gia ®×nh míi lµ mét qu¸ tr×nh g¾n liÒn víi c«ng cuéc c¶i t¹o XHCN vµ x©y dùng XHCN, sù ph¸t triÓn cña mét giai ®o¹n lÞch sö lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt kÕt cÊu cña gia ®×nh, v× vËy ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi tr­íc hÕt ph¶i ®Èy m¹nh c«ng cuéc c¶i t¹o c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ, lµm cho gia ®×nh kh«ng cßn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ riªng lÎ ®ã lµ yªu cÇu ®Çu tiªn rÊt quan träng ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi, nÕu kh«ng th× hËu qu¶ vî hoÆc chång gi÷a bè vµ mÑ vµ con c¸i trong gia ®×nh cßn lµ n¬i Èn n¸u nh÷ng tiªu cùc Ých kû hÑp hßi c¶n trë sù tiÕn bé cña x· héi. X©y dùng gia ®×nh d­íi XHCN ph¶i g¾n liÒn víi c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp, x©y dùng c¬ së vËt chÊt ... v× s¶n xuÊt cã ph¸t triÓn míi cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn t¨ng c­êng phóc lîi tËp thÓ. N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng­êi phô n÷, thùc hiÖn triÖt ®Ó sù nghiÖp gi¶i phãng ng­êi phô n÷ ®Ó cho mèi quan hÖ ®­îc b×nh ®¼ng, mÆt kh¸c chóng ta thÊy râ cuéc ®Êu tranh ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi cuéc c¸ch m¹ng vÒ t­ t­ëng vµ v¨n ho¸, ý thøc t­ t­ëng vèn mang tÝnh b¶o thñ so víi sù ph¸t triÓn cña ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Ó x©y dùng gia ®×nh míi. Cïng víi cuéc c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i coi träng c«ng t¸c t­ t­ëng, c«ng t¸c ph¸t triÓn v¨n ho¸ chèng nh÷ng t­ t­ëng cò vÒ luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. ë n­íc ta cuéc c¸ch m¹ng XHCN ®· t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vÒ luËt h«n nh©n vµ x©y dùng gia ®×nh ®· nªu trªn. Nh÷ng ng­êi céng s¶n quant ©m ®Õn viÖc x©y dùng h¹nh phóc gia ®×nh lµm cho toµn d©n v× ®ã còng lµ môc ®Ých ®Êu tranh v× lý t­ëng cña con ng­êi céng s¶n, ®ång thêi cã x©y dùng mét gia ®×nh tèt míi cã thÓ x©y dùng mét x· héi tèt. Hå Chñ TÞch nãi "RÊt quan t©m ®Õn gia ®×nh lµ ®óng, v× nhiÒu gia ®×nh céng l¹i míi thµnh x· héi tèt, gia ®×nh cµng tèt, x· héi cµng tèt". KÕt luËn Gia ®×nh coi lµ tÕ bµo cña x· héi nã lµ nh©n tè tÝch cùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña x· héi th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt ra con ng­êi, t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng nh»m ®¸p øng cho con ng­êi nhu cÇu trong mçi gia ®×nh vµ x· héi, h¬n thÕ n÷a gia ®×nh cßn ph¸t huy vµ truyÒn thô gi¸ trÞ b¶n s¾c d©n téc tinh thÇn xuyªn suèt vµ mét x· héi cã ph¸t triÓn hay kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo tõng thµnh viªn trong mçi gia ®×nh. Tµi liÖu tham kh¶o 1. C¸c M¸c, ¡nghen: tuyÓn tËp tËp II Nhµ n­íc b¶n sù thËt, Hµ Néi 1971. 2. Lª DuÈn vai trß nhiÖm vô cña ng­êi phô n÷ ViÖt Nam trong giai ®o¹n míi cña c¸ch m¹ng, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt 1974. 3. C¸c M¸c b¶n th¶o kinh tÕ - triÕt häc n¨m 1844, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt Hµ Néi 1962. 4. Hå ChÝ Minh tuyÓn tËp, Nhµ xuÊt b¶n sù thËt n¨m 1960. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10278.doc
Tài liệu liên quan