Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 1+2: Khái niệm về kinh tế đầu tư và Nội dung lập dự án đầu tư - Nguyễn Thống

16/7/2010 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM Giảng viờn: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong Tộl. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 6/7/2010 2 NỘI DUNG MễN HỌC CHƯƠNG 1: Khỏi niệm về kinh tế ủầu tư. CHƯƠNG 2: Nội dung lập dự ỏn ủầu tư. CHƯƠNG 3: Dự bỏo. CHƯƠNG 4: Hoạch ủịnh dự ỏn. CHƯƠNG 5: Chỉ tiờu ủỏnh giỏ & lựa chọn dự ỏn. CHƯƠNG 6: Phõn tớch Kinh tế, xó hội - Tài chớnh. CHƯƠNG 7: Phõn tớch rủi ro. CHƯƠN

pdf10 trang | Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 1+2: Khái niệm về kinh tế đầu tư và Nội dung lập dự án đầu tư - Nguyễn Thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G 8 : Phân tích lạm phát. CHƯƠNG 9: Thẩm ñịnh dự án. Giới thiệu phần mềm CRYSTAL BALL LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ PGS. Dr. Nguyễn Thống 6/7/2010 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lập & Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng. NXB Xây Dựng 2007. Tác gi PGS. Dr. Nguyn Thng. 2. Phân tích kinh tế kỹ thuật. NXB ði hc QG TP. HCM. Tác gi GS.TS. Phm Ph. 3. Kinh tế lượng. NXB ði hc QG TP. HCM. Tác gi Dr. Nguyn Thng. 4. Engineering Economy. Tác giả: E. Paul DeGarmo, William G. Sullivan, James A. Bontadelli. 5. Phần mềm phân tích rũi ro Insight, Crystal Ball. LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ 6/7/2010 4 KIEÅM TRA Laø 1 trong 2 hình thöùc sau: Hình thöùc 1: Thi töï luaän cuoái khoaù (100%). Hình thöùc 2: - Kieåm tra giöõa hoïc kyø (30%) - Thi cuoái kyø (30%) - Tieåu luaän (40%) LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư PGS. Dr. Nguyễn Thống 6/7/2010 5 MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC - Kieán thöùc toång quaùt veà laäp döï aùn ñaàu tö. - Caùc coâng cuï toaùn vaø tin hoïc söû duïng trong Laäp vaø Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö (coâng cuï veà döï baùo, coâng cuï söû duïng trong so saùnh döï aùn, coâng cuï veà phaân tích ruûi ro,). - Coâng cuï duøng trong quaûn lyù döï aùn. LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư PGS. Dr. Nguyễn Thống 6/7/2010 6 ðẦU TƯ Ñaàu tö laø hoaït ñoäng söû duïng tieàn voán, taøi nguyeân ñeå saûn xuaát kinh doanh trong moät thôøi gian töông ñoái daøi nhaèm thu veà lôïi nhuaän, lôïi ích kinh teá xaõ hoäi. Hoaït ñoäng ñaàu tö coù nhöõng ñaëc ñieåm chính sau : - Tröôùc heát phaûi coù voán. Voán coù theå baèng tieàn maët, caùc loaïi taøi saûn, bí quyeát kyõ thuaät, quy trình coâng ngheä, dòch vuï kyõ thuaät - Ñaàu tö ñöôïc thöïc hieän trong moät thôøi gian töông ñoái daøi (2 naêm trôû leân). Nhöõng hoaït ñoäng ngaén haïn trong moät naêm taøi chính khoâng ñöôïc goïi laø ñaàu tö. Thôøi haïn ñaàu tö coøn ñöôïc goïi laø ñôøi soáng kinh teá cuûa döï aùn. LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư PGS. Dr. Nguyễn Thống 26/7/2010 7 - Lôïi ích mang laïi töø döï aùn ñöôïc bieåu hieän treân hai maët : lôïi ích taøi chính (bieåu thò qua lôïi nhuaän) vaø lôïi ích kinh teá xaõ hoäi (bieåu thò qua söï phaùt trieån kinh teá quoác gia, vuøng). Nhö vaäy, lôïi ích taøi chính lieân quan tröïc tieáp ñeán Chuû ñaàu tö döï aùn coøn lôïi ích kinh teá xaõ hoäi (goïi taét laø lôïi ích kinh teá) aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi cuûa xaõ hoäi, cuûa coäng ñoàng. Nhö vaäy ñaëc tröng haøng ñaàu cuûa ñaàu tö laø tính sinh lôøi. Ñaëc tröng naøy laøm cho ñaàu tö khaùc vôùi mua saém caát giöõ, mua saém nhaèm muïc ñích tieâu duøng, chi tieâu vì muïc ñích nhaân ñaïo. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 8 Ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng ñaàu tö, kinh teá ñaàu tö laø moät khoa hoïc cung caáp nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm veà ñaàu tö. Veà phöông dieän quoác gia, kieán thöùc giuùp nhaø nöôùc coù vai troø thöïc hieän quaûn lyù ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá ñaát nöôùc ñeå ñaït hieäu quaû cao nhaát veà maët kinh teá, xaõ hoäi. Veà phöông dieän caùc doanh nghieäp, kieán thöùc seõ giuùp chuû ñaàu tö thöïc hieän ñöôïc keá hoaïch ñaàu tö cuûa mình vaø hy voïng seõ mang laïi hieäu quaû taøi chính cao nhaát. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 9 Vì vaäy, kinh teá ñaàu tö ñöôïc xem nhö moät boä phaän cuûa kinh teá doanh nghieäp, coù noäi dung chính laø tieán haønh soaïn thaûo, tính toaùn, ñaùnh giaù moät döï aùn ñaàu tö hoaëc ñeà xuaát moät chöông trình ñaàu tö toång hôïp trong nhieàu phöông aùn khaû thi ñeå cho ra moät phöông aùn ñaàu tö toái öu. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 10 PHAÂN L ỌAI ðẦU TƯ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 11 Ñaàu tö tröïc tieáp Ñaây laø hình thöùc ñaàu tö maø ngöôøi boû voán vaø ngöôøi quaûn lyù söû duïng voán laø moät chuû theå. Ñaàu tö giaùn tieáp Ñaây laø hình thöùc ñaàu tö maø ngöôøi boû voán vaø ngöôøi quaûn lyù söû duïng voán khoâng phaûi laø moät chuû theå. Phoå bieán nhaát cho loaïi hình ñaàu tö naøy laø ñaàu tö baèng voán cuûa nöôùc ngoaøi (coù theå laø voán vay ODA). Vôùi loaïi hình ODA seõ coù quy cheá hoaït ñoäng rieâng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 12 Ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam Goïi taét laø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöa vaøo Vieät Nam voán baèng tieàn hoaëc baát kyø taøi saûn naøo khaùc ñeå tieán haønh hoaït ñoäng ñaàu tö theo quy ñònh cuûa luaät phaùp Vieät Nam. Ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi Ñaây laø loaïi hình ñaàu tö cuûa toå chöùc hoaëc caù nhaân cuûa nöôùc naøy taïi nöôùc khaùc. Ñaàu tö môùi Ñaàu tö môùi laø ñaàu tö ñeå xaây döïng môùi caùc coâng trình, nhaø maùy, laäp môùi caùc coâng ty, cöûa haøng, dòch vuï môùi. Khaùc vôùi ñaàu tö môùi laø ñaàu tö caûi taïo, môû roäng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 36/7/2010 13 HÌNH THÖÙÙ C ÑAÀÀ U TÖ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 14 Ñaàu tö tröïc tieáp: Thaønh laäp toå chöùc kinh teá 100% voán cuûa nhaø ñaàu tö trong nöôùc hoaëc nöôùc ngoaøi. Thaønh laäp toå chöùc lieân doanh giöõa caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc & nöôùc ngoaøi. Ñaàu tö theo hình thöùc hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh (BCC), daïng BOT, daïng BTO , daïng BT, daïng BOO. Ñaàu tö phaùt trieån kinh doanh. Mua coå phaàn hoaëc goùp voán ñeå tham gia quaûn lyù hoaït ñoäng ñaàu tö. Ñaàu tö thöïc hieän saùp nhaäp vaø mua laïi doanh nghieäp. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 15 Ñaàu tö giaùn tieáp: Mua coå phaàn, coå phieáu, traùi phieáu vaø caùc giaáy tôø coù giaù trò khaùc. Thoâng qua quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn. Thoâng qua caùc ñònh cheá taøi chính trung gian khaùc. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 16 NHAØØ ÑAÀÀ U TÖ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 17 Nhaø ñaàu tö laø toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän hoaït ñoäng ñaàu tö, bao goàm: Caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá thaønh laäp theo luaät Doanh nghieäp: - Doanh nghieäp tö nhaân. - Coâng ty Traùch nhieäm höõu haïn. - Coâng ty Coå phaàn. - Coâng ty Hôïp doanh Hôïp taùc xaõ, lieân hieäp xaõ thaønh laäp theo luaät hôïp taùc xaõ. Hoä kinh doanh, caù nhaân. Toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi, ngöôøi Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi, ngöôøi nöôùc ngoaøi thöôøng truù taïi Vieät Nam. Caùc toå chöùc khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 18 • Doanh nghieäp tö nhaân (DNTN) Trong hình thöùc ñaàu tö naøy, nhaø ñaàu tö phaûi chòu traùch nhieäm caùc moùn nôï kinh doanh baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình. Ñieàu ñoù coù nghóa, khi thua loã, hoï phaûi duøng khoâng chæ phaàn taøi saûn boû ra kinh doanh maø, neáu caàn, toaøn boä taøi saûn caù nhaân cuûa mình ñeå thanh toaùn caùc moùn nôï ñoù. Do ñoù, doanh nghieäp tö nhaân cuûa Vieät Nam laø thuoäc loaïi doanh nghieäp traùch nhieäm voâ haïn. Ñaây laø loaïi hình ñaàu tö maïo hieåm vaø cuõng töø ñoù, vieäc huy ñoäng voán thöôøng gaëp khoù khaên. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 46/7/2010 19 • Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH) ÔÛ caùc Coâng ty TNHH, ngöôøi ñaàu tö, sau khi boû ra moät phaàn voán ñeå goùp voán Coâng ty, hoï seõ khoâng coù lo laéng gì veà phaàn “taøi saûn coøn rieâng” cuûa mình. Neáu Coâng ty bò phaù saûn, hoï chæ maát nhieàu nhaát baèng khoaûn tieàn ñaõ boû ra goùp voán hoaëc mua coå phaàn ñoù. Nhö vaäy, nhôø vieäc chia xeû caùc ruõi ro gaàn nhö khoâng khaéc phuïc ñöôïc cuûa caùc hoaït ñoäng ñaàu tö, caùc hình thöùc doanh nghieäp naøy coù theå taïo ra moät quy moâ kinh doanh lôùn, saûn xuaát lôùn, coù hieäu quaû veà maët kinh teá kyõ thuaät. Löu yù laø Coâng ty TNHH khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh loaïi chöùng khoaùn naøo (Ñieàu 25 Luaät Coâng ty) . PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 20 • Coâng ty coå phaàn Ñieàu khaùc nhau cô baûn giöõa Coâng ty TNHH vaø Coâng ty coå phaàn laø Coâng ty TNHH khoâng ñöôïc pheùp phaùt haønh loaïi chöùng khoaùn naøo trong khi ñoù Coâng ty coå phaàn coù theå ñöôïc pheùp phaùt haønh coå phieáu hoaëc traùi phieáu (Ñieàu 34 Luaät Coâng ty). PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 21 CAÙC GIAI ÑOÏAN ÑAÀU TÖ Ñaàu tö hieän nay ôû Vieät Nam ñöôïc phaân thaønh 3 giai ñoaïn (theo NÑ soá 42/CP ngaøy 16/07/1996): - Chuaån bò ñaàu tö. - Thöïc hieän ñaàu tö. - Keát thuùc xaây döïng vaø ñöa döï aùn vaøo khai thaùc söû duïng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 22 Giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö Trong giai ñoaïn naøy seõ giaûi quyeát caùc coâng vieäc sau ñaây: - Nghieân cöùu veà söï caàn thieát phaûi ñaàu tö vaø qui moâ ñaàu tö. - Tieán haønh tieáp xuùc, thaêm doø thò tröôøng lieân quan ñeán nguoàn cung öùng vaät tö, thieát bò, tieâu thuï saûn phaåm, khaû naêng huy ñoäng voán, choïn hình thöùc ñaàu tö. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 23 - Tieán haønh ñieàu tra vaø choïn ñòa ñieåm xaây döïng. - Laäp baùo caùo ñeå ñöa ra chuû tröông ñaàu tö. - Laäp döï aùn ñaàu tö vaø thaåm ñònh döï aùn. Keát thuùc giai ñoaïn naøy khi nhaän ñöôïc Giaáy pheùp ñaàu tö của cơ quan chức năng theo luật phaùp VN. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 24 Giai ñoaïn thöïc hieän ñaàu tö Trong giai ñoaïn naøy seõ giaûi quyeát caùc coâng vieäc sau: - Xin giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát hoaëc thueâ ñaát theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Chuaån bò maët baèng xaây döïng, toå chöùc choïn thaàu tö vaán khaûo saùt, thieát keá, giaùm saùt kyõ thuaät, chaát löôïng coâng trình. - Thaåm ñònh thieát keá coâng trình. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 56/7/2010 25 - Toå chöùc ñaáu thaàu: mua saém thieát bò, thi coâng xaây laép. - Xin giaáy pheùp xaây döïng vaø giaáy pheùp khai thaùc taøi nguyeân (neáu caàn). - Kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc caù nhaân, toå chöùc coù lieân quan ñeå thöïc hieän döï aùn. - Thi coâng xaây laép coâng trình. - Theo doõi kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc hôïp ñoàng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 26 Giai ñoaïn keát thuùc xaây döïng & ñöa döï aùn vaøo khai thaùc Trong giai ñoaïn naøy seõ giaûi quyeát caùc coâng vieäc sau: - Baøn giao coâng trình. - Vaän haønh döï aùn. - Baûo haønh coâng trình. - Baét ñaàu hoaøn traû voán vay ñaàu tö. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 27 Ñeå laäp moät döï aùn ñaàu tö, caùc vaán ñeà chính sau ñaây seõ ñöôïc xem xeùt moät caùch thoûa ñaùng : - Löïa choïn saûn phaåm. Phaân tích thò tröôøng. - Xaùc ñònh quy moâ (coâng suaát) cuûa döï aùn. - Löïa choïn coâng ngheä, thieát bò. - Xaùc ñònh vò trí xaây döïng döï aùn. - Löïa choïn hình thöùc ñaàu tö, toå chöùc quaûn trò döï aùn. - Xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát, kinh doanh. - Phaân tích, ñaùnh giaù hieäu quaû, an toaøn ñaàu tö. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 28 Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö Baûng 1 : Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình (Nghò ñònh soá 16/2005/NÑ-CP) Khoâng keå möùc voánDöï aùn thuoäc phaïm vi baûo veä an ninh quoác phoøng coù tính baûo maät Quoác gia, coù yù nghóa chính trò-xaõ hoäi quan troïng. 1 Nhoùm AII Theo Nghò quyeát cuûa Quoác hoäi Döï aùn quan troïng quoác giaI Toång möùc ñaàu töLoaïi döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 29 PGS. Dr. Nguyễn Thống Treân 400 tyû ñoàng Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình : thuûy lôïi, giao thoâng ( khaùc II-3 ), caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, saûn xuaát th ieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, th ieát bò y teá, coâng trình cô kh í khaùc, saûn xuaát vaät lieäu böu ch ính, vieãn thoâng. 4 Treân 600 tyû ñoàng Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình : coâng nghieäp ñieän, daàu kh í, hoùa chaát, p haân boùn, cheá taïo maùy, xi maêng, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán th uûy saûn, caùc döï aùn giao thoâng (caàu, caûng bieån, saân bay, ñöôøng saét, ñöôøng quoác loä), xaây döïng khu nhaø ôû. 3 Khoâng keå möùc voán Döï aùn saûn xuaát chaát ñoäc haïi, ch aát noå, haï taàng kh u coâng nghieäp 2 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 30 PGS. Dr. Nguyễn Thống Treân 200 tyû ñoàngCaùc döï aùn xaây döïng coâng trình : y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn hình, xaây döïng daân duïng khaùc (tröø xaây döïng khu nhaø ôû), kho taøng, du lòch, theå duïc theå thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc döï aùn khaùc. 6 Treân 300 tyû ñoàngCaùc döï aùn xaây döïng coâng trình : coâng nghieäp nheï, saønh söù, thuûy tinh, in, vuôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, n uoâi troàng thuûy saûn, cheá bieán noâng laâm saûn. 5 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 66/7/2010 31 PGS. Dr. Nguyễn Thống Töø 20 ñeán 400 tyû ñoàng Caùc döï aùn xaây döïn g coâng trình : thuûy lôïi, giao thoâng (khaùc II-3), caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, thieát bò y teá, coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu böu chính, vieãn thoâng. 2 Töø 30 ñeán 600 tyû ñoàng Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình : coâng nghieäp ñieän, daàu khí, hoùa chaát, phaân boùn, cheá taïo maùy, xi maên g, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán thuûy saûn, caùc döï aùn giao thoân g (caàu, caûng bieån, saân bay, ñöôøn g saét, ñöôøng quoác loä), xaây döïng khu nhaø ôû. 1 Nhoùm BIII LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 32 PGS. Dr. Nguyễn Thống Töø 7 ñeán 200 tyû ñoàng Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình : y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn hình, xaây döïng daân duïng khaùc (tröø xaây döïn g khu nhaø ôû), kho taøn g, du lòch, theå duïc theå thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø caùc döï aùn khaùc. 4 Töø 15 ñeán 300 tyû ñoàng Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình : haï taàng kyõ thuaät khu ñoâ thò môùi, coâng nghieäp nheï, saønh söù, thuûy tinh, in, vuôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, nuoâi troàn g thuûy saûn, cheá bieán noâng laâm saûn. 3 LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 33 PGS. Dr. Nguyễn Thống Döôùi 20 tyû ñoàng Caùc döï aùn xaây döïng coâng trình : thuûy lôïi, giao thoâng (khaùc II-3), caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàn g kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, thieát bò y teá, coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu böu chính, vieãn thoâng. Döôùi 30 tyû ñoàng Caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình : coâng nghieäp ñieän, daàu khí, hoùa chaát, phaân boùn, cheá taïo maùy, xi maêng, luyeän kim, khai thaùc cheá bieán thuûy saûn, caùc döï aùn giao thoâng (caàu, caûng bieån, saân bay, ñöôøn g saét, ñöôøng quoác loä). Caùc tröôøng phoå thoâng naèm trong quy hoaïch (khoâng keå möùc voán), xaây döïng khu nhaø ôû. Nhoùm CIV LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 34 TÍNH KHAÛ THI CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Moät döï aùn ñöôïc goïi laø khaû thi khi noù coù ñuû caùc tính chaát sau : • Hôïp phaùp : Phuø hôïp vôùi luaät phaùp theo trình töï laäp moät döï aùn. Xaây döïng döï aùn phaûi phuø hôïp vôùi ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, cuûa vuøng kinh teá cuõng nhö cuûa ñiaï phöông. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 35 TÍNH KHAÛ THI CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ • Coù ñuû caùc caên cöù phaùp lyù ñeå tieán haønh döï aùn : tö caùch phaùp nhaân, giaáy pheùp haønh ngheà, khaû naêng taøi chính • Döï aùn phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch toång theå, quy hoaïch ngaønh (neáu coù) hoaëc keát quaû nghieân cöùu ôû caùc giai ñoaïn tröôùc ñaõ ñöôïc cô quan chöùc naêng thoâng qua.. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 36 Khaû naêng mang laïi hieäu quaû kinh teá, taøi chính Moät döï aùn chæ coù theå trieån khai khi caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn vuôït qua chæ tieâu yeâu caàu cuûa Nhaø ñaàu tö vaø cuûa xaõ hoäi. Chæ tieâu yeâu caàu phuï thuoäc vaøo : Nhaø ñaàu tö, ngaønh ngheà, boái caûnh kinh teá xaõ hoäi Caùc phöông phaùp xaùc ñònh caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn veà maët kinh teá taøi chính seõ ñöôïc ñeà caäp kyõ trong Chöông 5. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 76/7/2010 37 NOÄI DUNG LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖïNG TOÅNG QUAÙT: Khoâng coù moät moâ hình chung veà noäi dung Laäp döï aùn Ñaàu tö cho moïi ngaønh, moïi ngheà, moïi nôi. 1. Chuû ñaàu tö (tröôøng hôïp thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc thì Chuû ñaàu tö laø toå chöùc ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh ñaàu tö chæ ñònh). PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 38 2. Caên cöù, cô sôû xaùc ñònh söï caàn thieát nghieân cöùu döï aùn ñaàu tö. - Phaùp lyù. - Nguoàn goác taøi lieäu söû duïng. - Taøi nguyeân, ñieàu kieän töï nhieân, quy hoaïch, chính saùch chuû tröông. - Ñieàu kieän kinh teá xaõ hoäi. - Muïc tieâu ñaàu tö: tieâu duøng trong nöôùc, xuaát khaåu, thay theá nhaäp khaåu. - Phaân tích, ñaùnh giaù, döï baùo veà thò tröôøng - Khaû naêng thò tröôøng, nhu caàu taêng theâm saûn phaåm. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 39 3. Döï kieán hình thöùc ñaàu tö, quy moâ, phöông aùn saûn xuaát dòch vuï. - Muïc tieâu döï aùn. - Sô boä phaân tích caùc phöông aùn saûn phaåm vaø dòch vuï. - Ñeà xuaát caùc p/a veà hình töùc ñaàu tö: môùi, caûi taïo, môû roäng. - Loaïi hình doanh nghieäp: Nhaø nöôùc, tö nhaân, TNHH, Cty coå phaàn... PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 40 4. Xaùc ñònh nhu caàu caùc yeáu toá ñaàu vaøo. - Nhu caàu nguyeân vaät lieäu, nhieân lieäu, naêng löôïng... - Phaân tích khaû naêng veà nguoàn, ñieàu kieän ñaûm baûo caùc nhu caàu treân. - Ñeà xuaát höôùng veà caùc giaûi phaùp ñaûm baûo yeáu toá ñaàu vaøo. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 41 5. Khu vöïc ñòa ñieåm: Caàn coù ít nhaát 2 ñòa ñieåm. - Caùc yeâu caàu veà maët baèng. - Ñaùnh giaù toång quaùt veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giaù thaønh saûn phaåm, kinh phí xaây döïng, chi phí trong quaù trình s/xuaát. - Moái quan heä vôùi quy hoaïch toång theå cuûa ngaønh vaø vuøng laõnh thoå. - Caùc chính saùch xaõ hoäi veà ñòa ñieåm. - Phaân tích caùc ñieàu kieän cô baûn: töï nhieân, xaõ hoäi, kyõ thuaät, quy hoaïch... - Phaân tích ñòa ñieåm: di daân taùi ñònh cö, caùc yeáu toá taêng chi phí ban ñaàu, söï thay ñoåi xaõ hoäi khi coù döï aùn. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 42 6. Phaân tích coâng ngheä, kyõ thuaät. - Giôùi thieäu toång quaùt caùc loaïi hình coâng ngheä, öu nhöôïc ñieåm, aûnh höôûng ñeán moái tröôøng sinh thaùi. Höôùng giaûi quyeát veà nguoàn cung caâp thieát bò. Töø ñoù ñeà nghò sô boä choïn coâng ngheä. - Caùc yeâu caàu vaø giaûi phaùp xaây döïng: Ñieàu kieän ñòa hình, ñòa chaát, thuûy vaên. Sô boä kieán nghò giaûi phaùp, kyõ thuaät xaây döïng vaø toå chöùc thi coâng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 86/7/2010 43 7. Phaân tích ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. 8. Kieán truùc, xaây döïng, thi coâng xaây laép. - Xaây döïng: Caùc p/a boá trí toång theå maët baèng, tieâu chuaån coâng trình, p/a keát caáu caùc haïng muïc chính. Xöû lyù chaát thaûi (neáu coù). Khoái löôïng caùc haïng muïc keøm theo. Nhu caàu vaät tö nguyeân lieäu. - Toå chöùc thi coâng: Ñieàu kieän toå chöùc thi coâng (ñòa baøn, nguoàn cung caáp nguyeân vaät lieäu, lao ñoäng...) Giaûi phaùp thi coâng, hình thöùc thi coâng. Toång tieán ñoä thi coâng coù sô ñoà keøm theo. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 44 9. Toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát vaø boá trí lao ñoäng - Sô ñoà quaûn lyù saûn xuaát: Toå chöùc quaûn lyù, caùc boä phaän saûn xuaát tröïc tieáp, tieâu thuï saûn phaåm, cô caáu toå chöùc. - Nhaân löïc: Giaùn tieáp, tröïc tieáp. - Caùc chi phí: Quaûn lyù, phaân xöôûng, haønh chính, nhaân coâng, ñaøo taïo, baûo hieåm.... PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 45 10. Nguoàn voán vaø phaân tích kinh teá, phaân tích taøi chính. - Taøi chính: Thaønh phaàn voán, nguoàn voán, tieán ñoä huy ñoäng. Caùc baûng bieåu tính veà: Giaù thaønh, keá hoaïch traõ nôï, caân ñoái doøng tieàn, chæ tieâu taøi chính phöông aùn kieán nghò: FIRR, B/C, NPV. - Kinh teá: Lôïi ích mang laïi cho ñaát nöôùc, thu huùt lao ñoäng, lôïi ích vaø taùc ñoäng xaáu moâi tröôøng, nhöõng lôïi ích khaùc. Chuù yù: Caùc söï löïa choïn, so saùnh caùc böôùc neâu treân ñeàu döïa treân cô sôû phaân tích kinh teá taøi chính. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 46 11. Toå chöùc thöïc hieän. 12. Keát luaän vaø kieán nghò. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 47 VÍ DUÏÏ THAM KHAÛÛ O BIEÂN CHE ÁÁ HOÀÀ SÔ DÖÏÏ AÙÙ N ÑAÀÀ U TÖ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 48 THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ðIỆN PHẦN 1: THUYẾT MINH DỰ ÁN • BÁO CÁO TÓM TẮT • TẬP 1.1 – THUYẾT MINH CHUNG • TẬP 1.2 – ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG & KH BỒI THƯỜNG PHẦN 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN • TẬP 2.1 – GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 96/7/2010 49 TẬP 2.2 – ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN • QUYỂN 1 – ðẶC ðIỂM KHÍ HẬU THỦY VĂN • QUYỂN 2 – CƠ SỞ TRẮC ðẠC ðỊA HÌNH • QUYỂN 3 – ðIỀU KIỆN ðỊA CHẤT CÔNG TRÌNH • QUYỂN 4 – TẬP BẢN VẼ ðỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 50 • TAÄP 2.3 THUÛY NAÊNG KINH TEÁ NAÊNG LÖÔïNG • TAÄP 2.4 COÂNG TRÌNH THUÛY COÂNG & THIEÁT BÒ COÂNG NGHEÄ QUYEÅN 1 COÂNG TRÌNH THUÛY COÂNG QUYEÅN 2 THIEÁT BÒ COÂNG NGHEÄ QUYEÅN 3 MAïNG ÑIEÄN ÑAÁU NOÁI VAØ ÑOÀNG BOÄ PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 51 - TAÄP 2.5 PHAÂN TÍCH KINH TEÁ TAØI CHÍNH - TAÄP 2.6 TOÅ CHÖÙC THI COÂNG - TAÄP 2.7 TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ - TAÄP 2.8 BAûN VEÕ VAØ PHUï LUïC TÍNH TOAÙN QUYEÅN 1 BAûN VEÕ THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ QUYEÅN 2 BAûN VEÕ PHÖÔNG AÙN SO SAÙNH QUYEÅN 3 PHUÏ LUÏC TÍNH TOAÙN PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 52 THÀNH PHẦN HỒ SƠ • DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DỰNG DÖÏ AÙN DU LÒCH 1. SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ. 2. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG. • Tình hình phaùt trieån du lòch theá giôùi, vuøng, Vieät Nam. Tình hình giaù caû, chaát löôïng phuïc vuï (giaù thueâ phoøng tham khaûo baèng 1/100 suaát ñaàu tö moät phoøng). Khaû naêng ñaûm baûo nguoàn khaùch, keá hoaïch quaûn caùo tieáp thò. Muïc tieâu, ñaëc ñieåm döï aùn. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 53 3. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH Löïc choïn ñòa ñieåm. Caùc ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi lieân quan ñeán ñòa ñieåm löïa choïn. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quy hoaïch ñòa phöông. 4. NGHIEÂN CÖÙU KYÕ THUAÄT Ñoái töôïng khaùch haønh. Ñaùnh giaù heä soá söû duïng phoøng. Löïa choïn quy moâ, chaát löôïng, giaù caû hôïp lyù. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 54 5. CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC VAØ XAÂY DÖÏNG Caùc haïng muïc coâng trình (chính, phuï trôï), qui hoaïch toång theå maët baèng, daïng keát caáu xaây döïng, giaûi phaùp xaây döïng, nguyeân taéc thieát keá vaø xaây döïng. Phöông phaùp, toå chöùc, tieán ñoä thi coâng. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 10 6/7/2010 55 THAØNH PHẦN HỒ SƠ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN COÂNG TRÌNH COÂNG NGHIEÄP 1. SÖÏ CAÀN THIEÁT PHAÛI ÑAÀU TÖ ÑEÅ KHAI. THAÙC, CHEÁ BIEÁN LOAÏI SAÛN PHAÅM ÑOÙ. 2. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THEÁ GIÔÙI VAØ TRONG NÖÔÙC: COÂNG NGHEÄ, PHÖÔNG PHAÙP... 3. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG. 4. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG. 5. CAÙC GIAÛI PHAÙP COÂNG NGHEÄ VAØ TÍNH TOAÙN. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 56 6. CAÙC GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC. 7. SÔ BOÄ ÖÔÙC TÍNH NHU CAÀU LAO ÑOÄNG VAØ GIAÛI PHAÙP TOÅ CHÖÙC SAÛN XUAÁT. 8. CAÙC BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG MOÂI SINH, CHOÁNG TOÅN THAÁT TAØI NGUYEÂN. 9. TÍNH TOAÙN HIEÄU QUAÛ TAØI CHÍNH. 10. TÍNH TOAÙN HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ. 11. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ TOÅ CHÖÙC LAO ÑOÄNG. 12. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ. PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư 6/7/2010 57 HEÁÁ T CHÖÔNG 1 & 2 PGS. Dr. Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 1 & 2: Khái niệm về ñầu tư & nội dung Lập dự án ñầu tư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfgiao_trinh_lap_va_tham_dinh_du_an_dau_tu_chuong_12_khai_niem.pdf