Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Hoàn Kiếm

Tài liệu Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Hoàn Kiếm: ... Ebook Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Hoàn Kiếm

doc93 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương (VietinBank) Hoàn Kiếm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét ®Êt n­íc. Ng©n hµng chÝnh lµ n¬i tÝch tô tËp trung vèn, kh¬i dËy vµ ®éng viªn c¸c nguån lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Nã ®ãng vai trß quan träng trong viÖc cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. Mçi nÒn kinh tÕ vËn hµnh vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i dùa trªn mét hÖ thèng nguån lùc trong ®ã vèn lµ nguån lùc kh«ng thÓ thay thÕ. Vèn bao gåm : tiÒn tÖ, vËt t­, tri thøc, khoa häc... Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng víi c¸c quan hÖ ®­îc tiÒn tÖ ho¸ th× tiÒn tÖ trë thµnh nguån vèn quan träng nhÊt. NÒn kinh tÕ cña mét n­íc chØ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ æn ®Þnh khi cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ ®óng ®¾n vµ hÖ thèng Ng©n hµng ho¹t ®éng ®ñ m¹nh, cã hiÖu qu¶ cao, cã kh¶ n¨ng thu hót tËp trung c¸c nguån vèn vµ ph©n bæ c¸c nguån vèn ®ã cho nÒn kinh tÕ. V× vËy viÖc t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cho sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc cã ý nghÜa rÊt quan träng. Ở n­íc ta, cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, tr­íc nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch cña viÖc më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Trong nhiÒu n¨m qua hÖ thèng Ng©n hµng n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn biÕn râ rÖt vµ kh«ng ngõng ®æi míi hoµn thiÖn c¨n b¶n tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô trong ®ã cã nghiÖp vô huy ®éng vèn. Trong ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ngµnh Ng©n hµng phôc vô cho sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc, ban l·nh ®¹o Ng©n hµng ®· ®Ò ra bèn ®Þnh h­íng lín trong giai ®o¹n 2001-2006. Mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng ®ã lµ viÖc ®¸p øng vèn vµ huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động huy động vốn có hiệu quả cao trong c ác NHTM cần phải có những giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động huy động vốn. Đặc biệt trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay và tình hình kinh tế trong nước có sự biến động lớn thêm vào đó là từ khi có quyết định về tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong các NHTM do Ngân Hàng nhà nước quy định càng làm tăng tính cấp thiết việc quản lý hoạt động huy động vốn trong NHTM. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng nãi riªng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm em ®· hiÓu h¬n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng,víi kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµ hiÓu biÕt cña m×nh, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM ” ®Ó lµm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. 2. §èi t­îng vµ môc ®Ých nghiªn cøu §èi t­îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ thùc tr¹ng quản lý hoạt động huy động t¹i Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi lµ ®Ó lµm râ vÊn ®Ò vÒ quản lý hoạt động huy ®éng vèn. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c quản lý hoạt động huy động vèn ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c quản lý hoạt động huy động vèn ®Ó cã gi¶i ph¸p phï hîp nh»m t¨ng c­êng quản lý hoạt động huy động vốn có hiệu quả t¹i Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm. 3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi em ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p so s¸nh, ph©n tÝch, thèng kª, tæng hîp c¸c b¶ng biÓu vµ kh¸i qu¸t ho¸. Ph­¬ng ph¸p luËn khoa häc g¾n gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. C¸c lý thuyÕt vÒ nguồn vốn trong NHTM cña c¸c nhµ khoa häc. 4. KÕt cÊu ®Ò tµi. Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn, néi dung ®Ò tµi : “HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM” bao gåm ba ch­¬ng: Chương I: Một số vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động huy động vốn của Chương II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm Chương III: Giải pháp hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại chi nhanh NHCT Hoàn Kiếm §©y lµ mét ®Ò tµi nghiªn cøu réng vµ phøc t¹p. Do thêi gian nghiªn cøu còng nh­ kiÕn thøc kinh nghiÖm thùc tÕ kh«ng nhiÒu nªn chuyên đề thực tập tốt nghiệp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong c¬ quan thùc tÕ, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n gãp ý ®Ó chuyên đề thực tập tốt nghiệp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em rÊt biÕt ¬n TS. Đỗ Hải Hà, cô ®· h­íng dÉn em trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn nµy. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c«, anh chị c¸n bé t¹i Chi nh¸nh NHCT Hoµn KiÕm ®· gióp em hoµn thµnh chuyên đề nµy. CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. VAI TRÒ CỦA NHTM ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ 1.1.1 §Þnh nghÜa NHTM “ NHTM là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ cơ bản nhất của ngân hàng đó là huy động vốn và cho vay vốn. NHTM là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động của NHTM nhằm mục đích kinh doanh một hàng hóa đặc biệt đó là "vốn- tiền", trả lãi suất huy động vốn thấp hơn lãi suất cho vay vốn, và phần chênh lệch lãi suất đó chính là lợi nhuận của NHTM.. Hoạt động của NHTM phục vụ cho mọi nhu cầu về vốn của mọi tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội.” Giáo trình Ngân hàng thương mại- trang web Công thông tin tư liệu NHTM lµ lo¹i h×nh Ng©n hµng ho¹t ®éng v× môc ®Ých lîi nhuËn th«ng qua viÖc kinh doanh c¸c kho¶n vèn ng¾n h¹n lµ chñ yÕu. MÆc dï gi÷a NHTM víi c¸c trung gian tµi chÝnh kh¸c chØ cã mét biªn giíi rÊt máng manh nh­ng ng­êi ta vÉn t¸ch NHTM ra mét nhãm riªng v× nh÷ng lý do ®Æc biÖt cña nã. Mét trong nh÷ng lý do nµy lµ tæng tµi s¶n cã cña NHTM lu«n lµ khèi l­îng lín nhÊt trong toµn bé hÖ thèng Ng©n hµng. NHTM là một tổ chức được phép sử dụng ký thác của công chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác. Cần phân biệt ngân hàng thương mại với các tổ chức tín dụng khác: Vào cuối thập niên 60, điểm đặc thù để phân biệt ngân hàng thương mại với các ngân hàng trung gian khác đó là ngân hàng thương mại là đơn vị duy nhất được phép mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn cho công chúng. Điều này có nghĩa là người ta phân biệt nó dựa trên các thành phần của tài sản Nợ. Vào lúc này tiền gửi không kỳ hạn bị cấm trả lãi, tuy nhiên vì nhu cầu giao dịch thông qua Séc vẫn tăng gấp đôi hàng năm, do đó khối lượng séc phát hành từ các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục tăng mạnh sau bộ phận tiền mặt pháp định. Từ những năm 80 trở đi, sau khi tiền gửi không kỳ hạn được phép trả lãi, các ngân hàng tiết kiệm và các tổ chức tín dụng khác cũng được quyền và bắt đầu mở tài khoản không kỳ hạn, cho phép công chúng sử dụng Séc một cách linh hoạt, đa dạng dưới nhiều hình thức. Lúc này việc phân biệt ngân hàng thương mại với các ngân hàng khác dựa vào tài sản Nợ không còn phù hợp nữa, do vậy các chuyên gia phương Tây chuyển sang dựa trên tài sản Có để làm tiêu thức phân biệt. Theo tiêu thức này một ngân hàng thương mại là ngân hàng trung gian mà tỷ lệ vốn cho vay vào. 1.1.1.1 C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM trong nÒn kinh tÕ. NghiÖp vô t¹o vèn. “§©y lµ nghiÖp vô khëi ®Çu trong ho¹t ®éng cña NHTM. Vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Ngoµi vèn ban ®Çu cÇn thiÕt, tøc lµ ®ñ vèn ®iÒu lÖ theo luËt ®Þnh, th× Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo tíi viÖc t¨ng tr­ëng vèn trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. NghiÖp vô t¹o vèn cña NHTM bao gåm : nghiÖp vô t¹o vèn tù cã, nghiÖp vô t¹o vèn qua huy ®éng vèn, t¹o vèn qua ®i vay, nghiÖp vô t¹o vèn kh¸c.” Giáo trình Ngân hàng thương mại- Ts Phan Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 33 NghiÖp vô tÝn dông. §©y lµ nghiÖp vô ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh sö dông vèn vµo c¸c môc ®Ých nh»m ®¶m b¶o an toµn còng nh­ t×m kiÕm lîi nhuËn cña c¸c NHTM còng nh­ n©ng cao vai trß, uy tÝn cña Ng©n hµng, t¨ng c­êng søc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §iÒu nµy buéc c¸c Ng©n hµng ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, nghiªn cøu nhu cÇu sö dông vèn cña x· héi tõ ®ã ®­a ra c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶ cao. NghiÖp vô trung gian. Thùc hiÖn nghiÖp vô trung gian lµ Ng©n hµng cung øng c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng nh­ thùc hiÖn c¸c lÖnh chi tr¶, c¸c dÞch vô do c¸c chñ tµi kho¶n yªu cÇu trªn c¬ së ®ã Ng©n hµng thu phÝ dÞch vô. Ng©n hµng thùc hiÖn tèt kh©u dÞch vô sÏ gãp phÇn lµm t¨ng chu chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm vèn trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, gi¶m l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng, tõ ®ã thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ cho vay cña Ng©n hµng. C¸c nghiÖp vô kh¸c. Ngoµi ba nghiÖp vô trªn, ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn vµ ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, c¸c Ng©n hµng cßn tÝch cùc më réng vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ ®¸ quý, thùc hiÖn c¸c dÞch vô t­ vÊn, dÞch vô ng©n quü, dÞch vô uû th¸c vµ ®¹i lý. C¸c nghiÖp vô cña NHTM lu«n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ mËt thiÕt h÷u c¬, lµ tiÒn ®Ò lµ bæ sung cho nhau. C¸c Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn tèt tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn, c¶i thiÖn vÞ thÕ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 1.1.2. Vai trß cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, NHTM ®ãng vai trß quan träng, nã lµ hÖ “thÇn kinh”, hÖ “tuÇn hoµn”cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. NÒn kinh tÕ chØ cã thÓ cÊt c¸nh, ph¸t triÓn víi tèc ®é cao nÕu cã mét hÖ thèng Ng©n hµng m¹nh. Kh«ng thÓ cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong khi hÖ thèng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng yÕu kÐm vµ l¹c hËu. Nh­ vËy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i ph¸t triÓn t­¬ng xøng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc l­u th«ng tiÒn tÖ. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng vai trß cña m×nh nhÊt lµ chøc n¨ng trung gian tÝn dông, NHTM ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 1.1.2.1. NHTM tËp trung tiÒn tÖ nhµn rçi vµ cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ, tõ ®ã gãp phÇn ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tÝch luü vèn cho x· héi vµ t¸i s¶n xuÊt x· héi. NHTM lµ chñ thÓ chÝnh ®¸p øng nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. NHTM ®øng ra huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi vµ t¹m thêi nhµn rçi ë mäi tæ chøc, c¸ nh©n, mäi thµnh phÇn kinh tÕ nh­: Vèn t¹m thêi ®­îc gi¶i phãng ra tõ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vèn tõ nguån tiÕt kiÖm cña c¸c c¸ nh©n trong x· héi. B»ng nguån vèn huy ®éng ®­îc trong nÒn kinh tÕ, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông, NHTM sÏ cung cÊp vèn cho mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu vèn mét c¸ch kÞp thêi cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Nhê cã ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM vµ ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt, c¶i tiÕn m¸y mãc c«ng nghÖ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Khi cã NHTM gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung vèn cña x· héi còng nh­ sö dông vèn cña x· héi. Tõ sù hiÓu qu¶ cña qu¸ tr×nh tËp trung vèn sÏ gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung vèn vµ hÖ qu¶ lµ qu¸ tr×nh tÝch luü vèn cho x· héi trë nªn cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.1.2.2 Gãp phÇn æn ®Þnh l­u th«ng hµng ho¸ vµ l­u th«ng tiÒn tÖ. NHTM lµ trung gian tµi chÝnh duy nhÊt ®­îc më tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cho mäi ®èi t­îng trong x· héi. NHTM lµ kªnh th«ng tin quan träng ®Ó NHTW cã thÓ ®o l­êng ®­îc nhu cÇu tiÒn tÖ cña x· héi. MÆt kh¸c NHTM lµ c«ng cô quan träng ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 1.1.2.3 Thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc, cung øng c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c. NHTM gãp phÇn æn ®Þnh m«i tr­êng ®Çu t­ tõ ®ã thu hót ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c khÝa c¹nh: ®ã lµ sù s½n sµng ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i cña c¸c dÞch vô Ng©n hµng, lµ sù lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh cña c¸c Ng©n hµng, hÖ thèng NHTM ph¸t triÓn, c¸c s¶n phÈm thanh to¸n hç trî cho c¸c giao dÞch kinh tÕ ®a quèc gia nhê lîi thÕ ph¹m vi cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi mµ c¸c mèi quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ngµy cµng ®­îc më réng th× nhu cÇu giao l­u kinh tÕ x· héi gi÷a c¸c n­íc trªn thÕ giíi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. ViÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia lu«n g¾n víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn sù ph¸t triÓn ®ã. Do ®ã nÒn tµi chÝnh cña mçi n­íc còng ph¶i hoµ nhËp víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ vµ NHTM cïng víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®· ®ãng gãp mét vai trß v« cïng quan träng trong sù hoµ nhËp nµy. NHTM ®· t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ngo¹i th­¬ng kh«ng ngõng më réng. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n, kinh doanh ngo¹i hèi, quan hÖ tÝn dông víi c¸c Ng©n hµng n­íc ngoµi, hÖ thèng NHTM ®· thùc hiÖn vai trß ®iÒu tiÕt nÒn tµi chÝnh trong n­íc phï hîp víi sù vËn ®éng cña nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. Nh­ vËy trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, NHTM cã vai trß ®Æc biÖt quan träng. 1.2. NGUỒN VỐN CỦA NHTM Xem xét quá trình dẫn vốn của HTTC, NHTM đóng vai trò quan trọng-là một bộ phận cấu thành của HTTC, có chức năng dẫn vốn từ người có vốn có khả năng cung vốn tới người có nhu cầu về vốn nhằm tạo điều kiện vốn cho đầu tư và phát triển KT-XH. Mặt khác, xem xét trên giác độ những nhà quản lý thì NHTM cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào, vốn kinh doanh được coi là điều kiện vật chất quan trọng để NHTM xác lập và thực hiện các giao dịch của mình đối với KH. Tuy nhiên,điểm khác biệt rất đáng lưu ý là so với các loại hình doanh nghiệp khác các NHTM chủ yếu kinh doanh bằng nguồn vốn huy động từ công chúng.Các NHTM đã tập trung và HĐV từ nhiều nguồn khác nhau, bằng nhiều phương thức khác nhau để tạo lập nguồn vốn hoạt động cho mình, theo đó thì: Sách Quản trị ngân hàng thương mại- Peter Ross- Trang 557 " Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được dùng cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác." Bản chất, vốn của NHTM là một bộ phận TNQD tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, mà người chủ sở hữu của chúng gửi vào NH để thực hiện các mục đích khác nhau. Nói cách khác, họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn tiền tệ cho NH để rồi NH phải trả lại cho họ một khoản thu nhập.Và như vậy, NH đã thực hiện vai trò tập trung và phân phối lại vốn dưới hình thức tiền tệ, làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, phục vụ và kích thích kinh tế phát triển. Đồng thời, chính các hoạt động kinh tế đó lại quyết định đến sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của NH.Nhìn chung, vốn chi phối toàn bộ hoạt động và quyết định đối với việc thực hiện các chức năng của NHTM. Nghiệp vụ tạo nên nguồn vốn là hoạt động của NHTM gọi là nghiệp vụ nợ, vì những khoản mục nguồn vốn do nghiệp vụ này tạo nên khi thể hiện trên bảng tổng kết tài sản của NHTM sẽ nằm trên khoản mục “Tài sản nợ”. Thuật ngữ “Tài sản nợ” phản ánh rằng đó là tài sản của người khác mà các NHTM vay, theo ngôn ngữ thị trường “Tài sản nợ” diễn tả những kho Sách Qủan trị ngân hàng thương mại- Peter Ross ản mà NHTM mắc nợ thị trường, nghĩa là nó bao gồm những khoản mà nhân dân gửi vào (ký thác) cho “Nó”, hay nó đi vay các đối tượng trong nền kinh tế như NHTW, các NH hay tổ chức kinh tế khác, chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp, nhân dân… 1.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu Điều kiện hàng đầu để khởi nghiệp trước khi được phép thành lập ngân hàng là phải có đủ vốn ban đầu theo luật định. Vốn tự có là điều kiện pháp lý cơ bản, là điểm xuất phát để tổ chức hoạt động ngân hàng, đồng thời cũng là yếu tố tài chính quan trọng nhất trong việc đảm bảo các khoản nợ đối với khách hàng. Chính vì vậy quy mô vốn chủ sở hữu là yếu tố quyết định quy mô vốn và quy mô tài sản có . Xét về đặc điểm, nguồn này chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số nguồn vốn hoạt động kinh doanh của ngân hàng (khoảng 5% - 8%) nhưng lại là nguồn vốn rất quan trọng bởi vì nó không những thể hiện thực lực quy mô của ngân hàng mà còn là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác và đây cũng là nguồn vốn khởi đầu tạo nên uy tín của ngân hàng đối với khách hàng. Tuy nhiên, không phải vốn tự có càng lớn càng tốt bởi vốn này quá lớn sẽ làm cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có càng nhỏ .Vốn này cũng không nên quá nhỏ vì sẽ làm mất đi tính chủ động và gây trở ngại cho hoạt động của ngân hàng Nguồn hình thành vốn chủ sở hữu của Ngân hàng thương mại rất đa dạng tuy theo tính chất sở hữu của NHTM đó. 1.2.1.1 Vốn điều lệ “Vốn điều lệ: Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ khác.” Thực chất vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất,phân phối và tiêu dùng người chủ sở hữu của chúng gửi vào Ngân hàng với mục đích thanh toán,tiết kiệm hay đầu tư.Nói cách khác,họ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho Ngân hàng ,để Ngân hàng trả lại cho họ một khoản thu nhập. Như vậy, Ngân hàng nhanh quá trình luân chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát trig đã thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dưới hình thức tiền tệ,làm tăngển. Đồng thời, chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 1.2.1.2 Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Như vậy, Ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dưới hình thức tiền tệ ,làm tăng nhanh quá trình luân chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển.Đồng thời,chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : là quỹ được dùng với mục đích tăng cường vốn tự có ban đầu. Lợi nhuận hàng năm bổ sung vào quỹ này cho đến khi đạt 50% vốn tự có thì sẽ chuyển thành vốn tự có. 1.2.1.3 Các quỹ Ngân hàng có nhiều quỹ .Mỗi quỹ có mục đích riêng . Quỹ dự trữ đặc biệt: Là quỹ dùng để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình kinh doanh nhằm bảo toàn vốn. Các quỹ khác: Gồm có lợi nhuận chưa phân phối,quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ khấu hao tài sản cố định. 1.2.2 Nguồn vốn huy động Tiền gửi của khách hàng là nguồn vốn quan trọng của Ngân hàng thương mại . Khi các ngân hàng hoạt động, nghiệp vụ đầu tiên là mở các tài khoản tiền gửi để giữ hộ và thanh toán hộ các khách hàng .Bằng cách đó , ngân hàng huy động tiền từ các doanh nghiệp, các tổ chức và dân cư. Tiền gửi là nguồn tiền quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn tiền của ngân hàng .Để gia tăng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh và để có được nguồn tiền có chất lượng ngày càng cao các ngân hàng đã đưa ra và thực hiện nhiều hình thức huy động khác nhau: 1.2.2.1 Vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư “Các tầng lớp dân cư đều có cá khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng (các khoản tiền tiết kiệm).Trong điều kiện có khả năng tiếp cận với ngân hàng, họ đều có thể gửi tiết kiệm nhắm thực hiện các mục tiêu bảo toàn và sinh lười dối với các khoản tiết kiệm, đặc biệt là nhu cầu bảo toàn. Nhắm thu hút ngày càng nhiều tiền tiết kiệm, các ngân hàng đều cố gắng khuyết khiech dân cư thay đổi thói quen giữ tiền vàng và tiền mặt tại nhà bằng cách mở rộng mạng lưới huy động, đưa ra các hình thức huy động đa dạng và lãi suất cạnh tranh hấp dẫn.” Giáo trình Ngân hàng thương mại- Ts Phan Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 36 1.2.2.2 Vốn huy động từ tiền gửi thanh toán Đây là tiền của doanh nghiệp hay cá nhân gửi vào ngân hàng nhằm mục đích nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ. Trong phạm vi số dư cho phép, các nhu cầu chi tiêu của khách hàng sẽ được ngân hàng thực hiện. Các khoản thu bằng tiền mặt của doanh nghiệp và cá nhân sẽ được nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu. Nhìn chung, lãi suất của các khoản tiền gửi thanh toán thấp hơn các hình thức gửi tiền khác, nhưng thay vào đó, chủ tài khoản sẽ được sử dụng các dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp. Ngân hàng mở các tài khoản tiền gửi thanh toán hay còn gọi là tài khoản có thể phát hành séc cho khách hàng với thủ tục rất đơn giản. Yêu cầu của ngân hàng là khách hàng phải có tiền và chỉ được thanh toán trong phạm vi số dư trên tài khoản. Ngân hàng có thể kết hợp tài khoản tiền gửi thanh toán với tài khoản cho vay ( thấu chi – vượt mức số dư có của tài khoản tiền gửi ). Một ngân hàng có thể sử dụng nhiều hình thức tài khoản thanh toán nhằm cạnh tranh với các tổ chức tín dụng khác. 1.2.2.3 Vốn huy động từ tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội “Nhiều khoản thu bằng tiền của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ được chi trả sau một thời gian xác định. Tiền gửi thanh toán tuy thuận tiện cho thanh toán nhưng lãi suất lại thấp .Do đó, để đáp ứng nhu cầu tăng thu của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, ngân hàng đã đưa ra hình thức gửi tiền có kỳ hạn, theo đó người gửi không được sử dụng các hình thức thanh toán giống như tiền gửi thanh toán, nếu cần chi tiêu khách hàng phải đến ngân hàng để rút tiền ra. Tiền gửi có kỳ hạn mặc dù không thuận tiện bằng tiền gửi thanh toán nhưng có ưu điểm là có lãi suất cao hơn.” Giáo trình Ngân hàng thương mại- Ts Phan Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 35 1.2.2.4 Vốn huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác 1.2.3 Nguồn vốn vay Vốn đi vay là quan hệ vay vốn giữa NHTM với NHNN hoặc giữa các NHTM với nhau hay với các tổ chức tín dụng khác.Các NHTM vay để bổ sung vốn hoạt động, khi đã dùng hết vốn khả định mà không đủ để hoạt động kinh doanh. Tùy theo mục đích sử dụng và hình thức vay, NHNN sẽ cho vay vốn ngắn hạn bổ sung, vay để thanh toán hay vay để tái cấp vốn. 1.2.3.1 Vay Ngân hàng Trung ương Là quan hệ trực tiếp giữa NHTM và NHNN, nằm trong sự điều tiết của chính sách tiền tệ . 1.2.3.2 Vay các tổ chức tín dụng khác “Đây là nguồn các ngân hàng vay mượn lẫn nhau và vay của các tổ chức tín dụng khác trên thị trường liên ngân hàng.” Các ngân hàng đang có dự trữ vượt yêu cầu do có kết dư gia tăng bất ngờ về các khoản tiền huy động hoặc giảm cho vay sẽ có thể sẵn sàng cho các ngân hàng khác vay để tìm kiếm lãi suất cao hơn. Ngược lại, các ngân hàng đang thiếu hụt dự trữ có nhu cầu vay mượn tức thời để đảm bảo thanh khoản .Như vậy nguồn vay từ các ngân hàng khác là để đáp ứng nhu cầu dự trữ và chi trả cấp bách và trong nhiều trường hợp nó bổ sung hoặc thay thế cho nguồn vay mượn từ ngân hàng nhà nước. Quá trình vay mượn rất đơn giản. Ngân hàng vay chỉ cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng cho vay hoặc thông tin qua các ngân hàng đại lý .Khoản vay có thể không cần đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng các chứng khoán của kho bạc .Kết quả là dự trữ của ngân hàng cho vay giảm đi và của ngân hàng đi vay tăng lên. TRANG 37 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.2.3.3 Vay trên thị trường vốn Giống như các doanh nghiệp khác, các ngân hàng cũng vay mượn bằng cách phát hành các giấy nợ ( kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu) trên thị trường vốn. Rất nhiều NHTM thiếu nguồn tiền gửi trung và dài hạn .Do vậy, các khoản vay trung và dài hạn nhằm bổ sung cho các nguồn tiền gửi, đáp ứng nhu cầu cho vay và đầu tư trung và dài hạn. Thông thường đây là khoản vay không có đảm bảo .Những ngân hàng có uy tín hoặc trả lãi suất cao sẽ vay mượn được nhiều hơn .Các ngân hàng nhỏ thường khó vay mượn trực tiếp bằng cách này; họ thường phải vay thông qua các ngân hàng đại lý hoặc được bảo lãnh của Ngân hàng đầu tư .Khả năng vay mượn còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của thị trường tài chính, tạo khả năng chuyển đổi cho các công cụ nợ dài hạn của ngân hàng. Nghiệp vụ vay mượn tương đối phức tạp .Ngân hàng cần nghiên cứu kĩ thị trường để quyết định qui mô, mệnh giá, lãi suất và thời hạn vay mượn thích hợp. Các vấn đề chuyển nhượng, điều chỉnh lãi suất, bảo quản hộ…cũng được các ngân hàng quan tâm.. 1.2.4 Nguồn vốn khác 1.2.4.1 Tiền uỷ thác “Ngân hàng thực hiện các dịch vụ uỷ thác cho vay, uỷ thác đầu tư, uỷ thác cấp phát, uỷ thác giải ngân và thu hộ…Các hoạt động này tạo nên nguồn uỷ thác tại ngân hàng. Cùng với sự phát triển của các mối quan hệ đa phương rất nhiều các tổ chức kinh tế xã hội có cùng mục tiêu phát triển như của ngân hàng, có nguồn tài chính đã sử dụng mạng lưới ngân hàng như các kênh dẫn vốn tới các mục tiêu .Kết quả đã hình thành nguồn uỷ thác làm tăng nguồn vốn của ngân hàng.” Giáo trình Ngân hàng thương mại- Ts Phan Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 37, 38 1.2.4.2 Tiền trong thanh toán Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có thể hình thành các nguồn trong thanh toán như: séc trong quá trình chi trả, tiền kí quĩ để mở L/C…những ngân hàng là ngân hàng đầu mối trong hợp đồng tài trợ có kết dư từ tiền của các ngân hàng thành viên chuyển về để thực hiện cho vay… 1.3 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.3.1 Sự cần thiết của huy động vốn đối với NHTM Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp người ta chú ý đến việc quản lý việc huy động và luân chuyển của vốn. Còn đối với các NHTM, hoạt động huy động vốn là một nghiệp vụ tạo vốn nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm thu hút vốn từ các tổ chức và cá nhân trong trong nền kinh tế để phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Huy động vốn là một trong những hoạt động hết sức đặc thù của NHTM, chính đặc thù này đã giúp cho các NHTM có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hiện nay trên địa bàn đã hiện diện cơ bản đầy đủ các chi nhánh NHTM như: Ngân hàng đầu tư - phát triển, ngân hàng công thương, nông nghiệp, ngoại thương...Thực tế cho thấy nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững khi nguồn tiền để đầu tư chủ yếu phải là từ tiết kiệm của dân chúng, tiết kiệm của nền kinh tế. 1.3.1.1. Vốn là cơ sở để các ngân hàng tổ chức các hoạt động kinh doanh của mình §èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo, muèn ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i cã vèn, bëi v× vèn lµ n¨ng lùc chñ yÕu ®Ó quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng kinh doanh. Riªng ®èi víi Ng©n hµng, vèn lµ c¬ së ®Ó NHTM tæ chøc mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nãi c¸ch kh¸c, Ng©n hµng kh«ng cã vèn th× kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Bëi v× lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt chuyªn kinh doanh tiÒn tÖ, víi ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng Ng©n hµng, vèn kh«ng chØ lµ ph­¬ng tiÖn kinh doanh chÝnh mµ cßn lµ ®èi t­îng kinh doanh chñ yÕu cña NHTM. ChÝnh v× thÕ cã thÓ nãi vèn lµ ®iÓm ®Çu tiªn trong chu kú kinh doanh cña Ng©n hµng. Trong ®ã nguån vèn huy ®éng chiÕm vai trß quyÕt ®Þnh. Vèn gióp cho Ng©n hµng chñ ®éng trong kinh doanh, nh÷ng Ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo, æn ®Þnh hä cã thÓ hoµn toµn tù quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng phô thuéc vµo ai vµ kh«ng bá lì c¬ héi t¹o ra lîi nhuËn. 1.3.1.2 Vốn quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng ”Vèn cña Ng©n hµng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng hay thu hÑp khèi l­îng tÝn dông. Th«ng th­êng c¸c Ng©n hµng huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ th× sÏ cã kho¶n môc ®Çu t­ ®a d¹ng h¬n, ph¹m vi vµ khèi l­îng cho vay cña c¸c Ng©n hµng ®ã còng lín h¬n so víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ ë ®iÓm kh¸c biÖt lµ trong khi c¸c Ng©n hµng lín cho vay ë thÞ tr­êng trong c¶ n­íc thËm chÝ c¶ thÞ tr­êng quèc tÕ th× c¸c Ng©n hµng nhá l¹i giíi h¹n ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu trong céng ®ång.” Sách Quản trị ngân hàng thương mại- Peter Ross- trang 557 Thªm vµo ®ã, do kh¶ n¨ng vèn h¹n hÑp nªn c¸c Ng©n hµng nhá kh«ng ph¶n øng nh¹y bÐn ®­îc víi sù biÕn ®éng vÒ l·i suÊt, g©y ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu hót vèn ®Çu t­ tõ c¸c tÇng líp d©n c­ vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, mµ nÕu Ng©n hµng kh«ng huy ®éng ®­îc nhiÒu vèn th× sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu vay vèn rÊt lín trªn ®Þa bµn. Cßn c¸c Ng©n hµng lín cã kh¶ n¨ng vèn dåi dµo th× ch¾c ch¾n Ng©n hµng sÏ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu vay vèn lín, cã ®ñ ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng tÝn dông vµ c¸c dÞch vô Ng©n hµng. Tãm l¹i c¸c NHTM chØ cã thÓ ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng tÝn dông, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mét khi Ng©n hµng cã ®­îc nguån vèn dåi dµo, æn ®Þnh, vµ ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× c¸c NHTM ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vèn cã hiÖu qu¶. 1.3.1.3 Vốn quyết định khả năng thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng trên thương trường Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ó tån t¹i vµ ngµy cµng më réng qui m« ho¹t ®éng, c¸c Ng©n hµng b¾t buéc ph¶i coi uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng lµ ®iÒu quan träng. Uy tÝn ®ã tr­íc hÕt thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng s½n sµng thanh to¸n chi tr¶ cho kh¸ch hµng, mµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng cµng cao th× ®ßi hái vèn kh¶ dông cña Ng©n hµng cµng lín. Lo¹i trõ ¶nh h­ëng cña nh©n tè kh¸c th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña Ng©n hµng tû lÖ thuËn víi vèn cña Ng©n hµng nãi chung vµ vèn kh¶ dông cña Ng©n hµng nãi riªng. Uy tÝn cña Ng©n hµng cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng s½n sµng cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng mµ kh¸ch hµng yªu cÇu, mµ viÖc nµy còng ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i cã l­îng vèn dåi dµo, linh ho¹t. Muèn vËy Ng©n hµng ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng. §ång thêi khi ®ã víi l­îng vèn lín, Ng©n hµng cã thÓ ho¹t ®éng víi qui m« ngµy cµng më réng, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ nh»m gi÷ ch÷ tÝn vµ n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. 1.3.1.4 Vốn quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng Qui m«, tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cña Ng©n hµng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc thu hót vèn. Kh¶ n¨ng thu hót vèn lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi Ng©n hµng trong viÖc më réng quan hÖ tÝn dông víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ xÐt c¶ vÒ qui m«, khèi l­îng tÝn dông, chñ ®éng vÒ thêi gian, thêi h¹n cho vay thËm chÝ c¶ quyÕt ®Þnh møc l·i suÊt võa ph¶i cho kh¸ch hµng. §iÒu nµy sÏ thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng, doanh sè ho¹t ®éng cña Ng©n hµng sÏ t¨ng lªn nhanh chãng vµ Ng©n hµng sÏ thuËn lîi h¬n trong kinh doanh. H¬n n÷a, vèn ng©n hµng lín sÏ gióp ng©n hµng cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó ng©n hµng chñ ®éng ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng chØ cho vay ®¬n thuÇn mµ cßn më réng c¸c h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt, kinh doanh dÞch vô thuª mua, mua b¸n nî, kinh doanh chøng kho¸n… vµ chÝnh c¸c h×nh thøc kinh doanh ®a n¨ng nµy sÏ gãp phÇn ph©n t¸n rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, thu lîi nhuËn cao nhÊt, ®¹t môc tiªu an toµn sinh lîi vµ t¹o thªm vèn cho Ng©n hµng, ®ång thêi t¨ng søc c¹nh tranh cña Ng©n hµng trªn th­¬ng tr­êng. 1.3.2. Các hình thức huy động trong NHTM HiÖn nay t¹i c¸c NHTM, bé phËn huy ®éng vèn tõ d©n c­ vµ doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ huy ®éng vèn tõ d©n c­ ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng, tû träng vµ ®ãng vai trß quan träng víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Vèn huy ®éng tõ doanh nghiÖp chñ yÕu lµ d­íi d¹ng tiÒn göi thanh to¸n. §èi víi huy ®éng tõ d©n c­, c¸c h×nh thøc huy ®éng ngµy cµng phong phó nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nguån vèn trong d©n. C¨n cø vµo mét sè tiªu thøc, ng­êi ta chia nghiÖp vô huy ®éng vèn thµnh c¸c h×nh thøc huy ®éng sau: “ Huy động qua tiền gửi tiết kiệm: Đây là hình thức đơn giản nhất của các NHTM. Các NHTM có thể huy động tiền tiết kiệm của dân chúng dưới các hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, không kỳ hạn với các mức lãi suất cố định hoặc thay đổi theo từng thời kỳ, lãi suất bậc thang…     - Huy động qua tiền gửi không kỳ hạn: Phương thức huy động này thường thông qua việc mở tài khoản cá nhân, dịch vụ thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng…     -  Huy độ._.ng qua tiền gửi có kỳ hạn: Đây là phương thức huy động thông qua việc phát hành tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi… Trang web Tăng cường huy động vốn trong dân     ” 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cña NHTM cã rÊt nhiÒu nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quy m« c¸c nguån vèn huy ®éng. C¸c nh©n tè nµy bao gåm c¶ nh©n tè kh¸ch quan vµ nh©n tè chñ quan. 1.4.1 Nh©n tè kh¸ch quan. 1.4.1.1 Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã ho¹t ®éng Ng©n hµng ®Òu ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt. Cã nh÷ng bé luËt can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Nh÷ng luËt nµy quy ®Þnh tû lÖ huy ®éng vèn cña Ng©n hµng so víi vèn tù cã, quy ®Þnh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu, quy ®Þnh møc cho vay cña Ng©n hµng ®èi víi mét kh¸ch hµng... Cã nh÷ng bé luËt t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng nh­ luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi... Bªn c¹nh nh÷ng bé luËt ®ã th× chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña mét quèc gia còng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn nghiÖp vô huy ®éng vèn cña NHTM. Khi nÒn kinh tÕ l¹m ph¸t cao, nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch th¾t chÆt tiÒn tÖ b»ng c¸ch t¨ng l·i suÊt tiÒn göi ®Ó thu hót tiÒn ngoµi x· héi th× lóc ®ã NHTM huy ®éng vèn dÔ dµng, ng­îc l¹i khi nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, më réng s¶n xuÊt th× Ng©n hµng khã huy ®éng vèn h¬n v× ng­êi cã tiÒn nhµn rçi hä bá tiÒn vµo s¶n xuÊt cã lîi h¬n göi Ng©n hµng. 1.4.1.2 Sù æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi. Mét x· héi, mét nÒn kinh tÕ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ æn ®Þnh khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi mét tèc ®é æn ®Þnh l©u dµi vµ duy tr× qua c¸c n¨m, tû lÖ l¹m ph¸t ë møc cho phÐp, cã thÓ chÕ chÝnh trÞ æn ®Þnh, quèc gia bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o an toµn x· héi. NÒn kinh tÕ x· héi æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶, tÝch luü ngµy cµng cao. Ng­êi d©n cã viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh, ®êi sèng ngµy cµng cao. Do ®ã l­îng tiÒn göi vµo Ng©n hµng ngµy cµng cao. Khi t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi cña mét n­íc kh«ng æn ®Þnh, tû lÖ l¹m ph¸t cao, nÒn kinh tÕ suy tho¸i, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng gi¶m, xu h­íng ng­êi d©n th­êng gi÷ ngo¹i tÖ m¹nh hoÆc lµ hµng ho¸ thay cho viÖc göi tiÒn vµo Ng©n hµng. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng ®Õn nghiÖp vô huy ®éng vèn cña NHTM. 1.4.1.3 T©m lý, thãi quen cña ng­êi göi tiÒn. Thãi quen tiªu dïng ¶nh h­ëng tíi nghiÖp vô huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. NÕu ë nh÷ng vïng d©n c­ quen sö dông tiÒn nhµn rçi d­íi h×nh thøc cÊt tr÷ th× viÖc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng gÆp khã kh¨n. Cßn khi ng­êi d©n cã nhu cÇu h­ëng l·i hoÆc b¶o qu¶n tµi s¶n th× hä göi tiÒn vµo Ng©n hµng nhiÒu h¬n, do ®ã c¬ héi huy ®éng vèn cña Ng©n hµng t¨ng lªn. Bªn c¹nh ®ã møc thu nhËp cña ng­êi d©n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè trùc tiÕp quyÕt ®Þnh ®Õn l­îng tiÒn göi vµo Ng©n hµng. Nh­ vËy vÒ phÝa ng­êi göi tiÒn, Ng©n hµng ph¶i quan t©m ®Õn hai yÕu tè quan träng lµ thu nhËp vµ t©m lý. Thu nhËp ¶nh h­ëng ®Õn sè vèn tiÒm tµng mµ Ng©n hµng cã thÓ huy ®éng. Cßn yÕu tè t©m lý ¶nh h­ëng ®Õn sù biÕn ®éng ra vµo cña c¸c nguån tiÒn. Do vËy c¸c NHTM ph¶i n¾m b¾t ®­îc yÕu tè t©m lý cña Ng©n hµng, tõ ®ã ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng phï hîp ®Ó thu hót ®­îc nguån tiÒn nhµn rçi phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4.2 Nhãm nh©n tè chñ quan. 1.4.2.1 ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña NHTM L·i suÊt huy ®éng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu chñ yÕu khi mét c¸ nh©n hay tæ chøc kinh tÕ nµo ®ã muèn göi tiÒn vµo Ng©n hµng. §iÒu nµy lµ hoµn toµn hîp lý bëi v× trong nÒn kinh tÕ ngµnh nµo cã lîi nhuËn cao h¬n bao giê còng thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi tham gia ®Çu t­. ChÝnh v× vËy ®Ó t¹o ®­îc nhiÒu vèn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông cña m×nh, c¸c Ng©n hµng ph¶i cã chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý sao cho l·i suÊt huy ®éng võa ®¶m b¶o kÝch thÝch ng­êi göi tiÒn võa phï hîp víi l·i suÊt cho vay ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng vèn huy ®éng víi gi¸ cao mµ ®Çu t­ víi gi¸ thÊp. ChÝnh s¸ch l·i suÊt cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Do ®ã NHTM ph¶i ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp víi tÝn hiÖu thÞ tr­êng, tiÕp tôc thùc hiÖn l·i suÊt d­¬ng trªn c¬ së ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi göi tiÒn, Ng©n hµng vµ ng­êi sö dông vèn. Møc l·i suÊt huy ®éng cÇn ph¶i thÊp h¬n l·i suÊt cho vay ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña Ng©n hµng vµ còng ph¶i thÊp h¬n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi vay nh­ng møc l·i suÊt nµy kh«ng ®­îc thÊp h¬n tû lÖ l¹m ph¸t ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi göi tiÒn vÉn cã mét tû lÖ thu nhËp hîp lý. Cã nh­ vËy ng­êi göi tiÒn míi thÊy viÖc göi tiÒn vµo Ng©n hµng lµ cã lîi. Nh­ vËy l·i suÊt huy ®éng vèn lµ yÕu tè ¶nh h­ëng quan träng tíi quy m« nguån vèn cña Ng©n hµng. Ng­êi d©n th­êng quan t©m ®Õn l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Ó so s¸nh víi tû lÖ tr­ît gi¸ cña ®ång tiÒn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c. Tõ ®ã Ng©n hµng cã quyÕt ®Þnh cã göi tiÒn vµo Ng©n hµng hay kh«ng, göi bao nhiªu vµ víi h×nh thøc nµo. Khi c¸c NHTM ®­a ra c¸c møc huy ®éng vèn phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi göi tiÒn th× nã lµ ®ßn bÈy m¹nh mÏ thu hót c¸c nguån tiÒn nhµn rçi vµo Ng©n hµng, ng­îc l¹i khi ®­a ra møc l·i suÊt qu¸ thÊp th× ng­êi cã tiÒn sÏ chän c¸c h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c cã lîi h¬n göi tiÒn vµo Ng©n hµng. Do ®ã c¸c NHTM cÇn ph¶i duy tr× mét chÝnh s¸ch l·i suÊt nh¹y c¶m phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó thu hót c¸c nguån tiÒn nhµn rçi vµo Ng©n hµng. 1.4.2.2 C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, chÊt l­îng c¸c dÞch vô Ng©n hµng cung øng vµ c¸c hÖ thèng mµng l­íi Ng©n hµng. H×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng ®­a ra cµng phong phó, cµng ®a d¹ng, linh ho¹t vµ thuËn lîi th× kh¶ n¨ng thu hót vèn trong nÒn kinh tÕ cµng lín. Nã cßn ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù kh¸c nhau vÒ nhu cÇu vµ t©m lý trong d©n c­. ChÝnh sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng cña Ng©n hµng ®· gióp cho mçi ng­êi d©n, mçi doanh nghiÖp t×m ®­îc cho m×nh mét h×nh thøc ®Çu t­ hîp lý. C¸c NHTM ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ngµy cµng ®a d¹ng vµ hîp lý, cïng víi viÖc më réng c¸c mµng l­íi ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng c¸c dÞch vô Ng©n hµng, th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho Ng©n hµng vÒ huy ®éng vèn. Ng­îc l¹i khi c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña Ng©n hµng ch­a ®a d¹ng, phong phó, chÊt l­îng ho¹t ®éng c¸c dÞch vô ch­a cao, hÖ thèng mµng l­íi cßn Ýt, ch­a tiÖn lîi cho kh¸ch hµng vÒ viÖc giao dÞch víi Ng©n hµng th× nã sÏ ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi chÊt l­îng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. NÕu mét Ng©n hµng ®­a ra c¸c dÞch vô tèt vµ ®a d¹ng th­êng cã lîi thÕ h¬n c¸c Ng©n hµng kh¸c cã dÞch vô giíi h¹n. Trong ®iÒu kiÖn thµnh phè thiÕu b·i ®Ëu xe, nÕu Ng©n hµng cã b·i ®Ëu xe, tiÖn nghi réng r·i còng lµ mét lîi thÕ. Ta còng cã thÓ nãi nh­ thÕ vÒ c¸c Ng©n hµng cã quÇy thu c¹nh ®­êng, dÞch vô Ng©n hµng qua th­, c¸c hÖ thèng chi tr¶ tù ®éng, lµm viÖc suèt ngµy ®ªm vµ c¸c dÞch vô nhËn tiÒn göi ®­îc c¶i tiÕn vµ tèn Ýt thêi gian. Víi nh÷ng Ng©n hµng s¸t víi ®Þa bµn d©n c­ hoÆc gÇn víi trung t©m th­¬ng m¹i th× sÏ cã thuËn lîi khi thu hót vèn. Mµng l­íi huy ®éng cña Ng©n hµng th­êng biÓu hiÖn qua viÖc tæ chøc c¸c quü tiÕt kiÖm. Khi d©n chóng cã tiÒn nhµn rçi hä th­êng mang tiÒn ra quÇy tiÕt kiÖm gÇn nhµ hä nhÊt ®Ó göi. Mµng l­íi huy ®éng cÇn réng r·i, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi göi tiÒn. Mµng l­íi kh«ng chØ më ë nh÷ng vïng ®«ng d©n c­ mµ cÇn ®­îc më ra ë nh÷ng n¬i c¸ch xa trung t©m kinh tÕ nh­ n«ng th«n, vïng s©u vïng xa. 1.4.2.3 ChÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc huy ®éng tiÒn göi vµo hÖ thèng Ng©n hµng, nghiÖp vô huy ®éng vèn lµm nhiÖm vô kh¬i t¨ng c¸c nguån vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ th× nghiÖp vô sö dông vèn ®­îc thùc hiÖn sö dông c¸c nguån vèn ®ã vµo s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô…®Ó ®em l¹i kh¶ n¨ng sinh lêi, thu lîi nhuËn vÒ cho Ng©n hµng. Do vËy nÕu ho¹t ®éng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶ tÊt yÕu dÉn ®Õn viÖc huy ®éng vèn bÞ thu hÑp l¹i. Khi sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶ lµm thÊt tho¸t vèn nhiÒu dÉn ®Õn lßng tin cña d©n chóng vµo Ng©n hµng bÞ gi¶m ®i, tiÒn vèn huy ®éng vµo Ng©n hµng còng bÞ gi¶m. Tõ ®ã rÊt khã kh¨n trong viÖc huy ®éng c¸c nguån tiÒn nhµn rçi. NÕu ho¹t ®éng tÝn dông cã hiÖu qu¶ t¹o cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu nhËp x· héi ngµy cµng t¨ng, tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m, ®êi sèng d©n c­ ngµy cµng cao, nguån vèn nhµn rçi ngµy cµng nhiÒu, t¹o nguån vèn cho Ng©n hµng huy ®éng ngµy cµng t¨ng tr­ëng ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ cho c¸c chu kú tiÕp theo. 1.4.2.4 Ho¹t ®éng Marketing Ng©n hµng. §©y lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng nh»m gióp cho Ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu, nguyÖn väng cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã Ng©n hµng míi ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, chÝnh s¸ch l·i suÊt, chÝnh s¸ch tÝn dông... cho phï hîp. §ång thêi c¸c NHTM ph¶i cã th«ng tin ®Çy ®ñ kÞp thêi gióp cho ng­êi cã tiÒn nhµn rçi hiÓu râ nªn göi tiÒn vµo ®©u vµ göi nh­ thÕ nµo lµ cã lîi nhÊt, tõ ®ã cã thÓ gióp cho kh¸ch hµng lùa chän h×nh thøc göi tiÒn vµo Ng©n hµng phï hîp nhÊt vµ Ng©n hµng cã thÓ khai th¸c tèi ®a c¸c nguån tiÒn nhµn rçi cña d©n c­. 1.4.2.4 §æi míi c«ng nghÖ Ng©n hµng nhÊt lµ kh©u thanh to¸n. Cïng víi viÖc ®æi míi ho¹t ®éng Ng©n hµng, c¸c NHTM ngµy cµng trang bÞ c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng, nhÊt lµ kh©u thanh to¸n, lµm cho vèn lu©n chuyÓn nhanh, thuËn tiÖn, ®¶m b¶o an toµn cho kh¸ch hµng trong quan hÖ göi tiÒn, rót tiÒn, vay vèn. NÕu thùc hiÖn tèt kh©u nµy th× sÏ gi¶m bít l­u th«ng tiÒn mÆt võa kh«ng hiÖu qu¶, võa kh«ng an toµn. NÕu tû lÖ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¨ng lªn th× Ng©n hµng thu hót ®­îc c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµo hÖ thèng Ng©n hµng. §Ó thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy Ng©n hµng cÇn ph¶i trang bÞ nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt, nhÊt lµ kh©u thanh to¸n. MÆt kh¸c Ng©n hµng cÇn nghiªn cøu ®­a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp, chÆt chÏ. Tõ ®ã t¹o kh©u thanh to¸n nhanh vµ kiÓm so¸t ®­îc thuËn tiÖn. 1.4.2.5 Tr×nh ®é nghiÖp vô, th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn Ng©n hµng. Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé Ng©n hµng cao th× trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, mäi thao t¸c nghiÖp vô ®Òu ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶, tõ ®ã gióp Ng©n hµng cã ®iÒu kiÖn më réng kinh doanh, gi¶m thÊp chi phÝ ho¹t ®éng vµ thu hót ®­îc kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã th¸i ®é phôc vô cña c¸n bé Ng©n hµng còng lµ yÕu tè t¸c ®éng ®Õn quy m« tiÒn göi. NÕu Ng©n hµng ho¹t ®éng tèt, cã danh tiÕng l©u ®êi, c¸c nh©n viªn Ng©n hµng lu«n cëi më, nhiÖt t×nh ®èi víi kh¸ch hµng, lu«n t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng th× sÏ g©y ®­îc uy tÝn lín ®èi víi kh¸ch hµng, sÏ ngµy cµng cã nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch, göi tiÒn. Thªm vµo ®ã mét Ng©n hµng cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt v÷ng m¹nh, mét trô së lµm viÖc khang trang, s¹ch ®Ñp, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc hiÖn ®¹i sÏ g©y cho ng­êi göi tiÒn c¶m gi¸c an t©m, tõ ®ã gióp cho Ng©n hµng huy ®éng nhiÒu vèn h¬n. C¸ch thøc phôc vô cña c¸n bé Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng còng cã nh÷ng ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc huy ®éng vèn cho Ng©n hµng. H¬n ai hÕt, nh©n viªn Ng©n hµng lµ ng­êi trùc tiÕp giao tiÕp víi kh¸ch hµng. NÕu c¸n bé Ng©n hµng giao tiÕp víi kh¸ch hµng mét c¸ch lÞch sù, nh· nhÆn, nhiÖt t×nh th× sÏ t¹o ®­îc c¶m t×nh tèt víi kh¸ch hµng, t¹o uy tÝn cho Ng©n hµng vÒ phôc vô kh¸ch hµng. V× vËy ®Ó thu hót kh¸ch hµng göi tiÒn th× trong qu¸ tr×nh phôc vô, c¸n bé Ng©n hµng kh«ng ph¶i chØ cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ nghiÖp vô mµ cßn ph¶i chó ý ®Õn th¸i ®é phôc vô cña m×nh sao cho võa lßng kh¸ch hµng. 1.4.2.6 Uy tÝn cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c NHTM ph¶i cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Uy tÝn ph¶i ®­îc thÓ hiÖn tr­íc hÕt ë kh¶ n¨ng s½n sµng thanh to¸n chi tr¶ cho kh¸ch hµng cña Ng©n hµng, uy tÝn ®­îc thÓ hiÖn ë chÊt l­îng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña Ng©n hµng. ChÝnh v× vËy mµ c¸c NHTM ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao vµ ®¶m b¶o uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, thu hót ®­îc nguån tiÒn nhµn rçi cña doanh nghiÖp vµ d©n c­. Ngoµi ra mét Ng©n hµng cã bÒ dµy lÞch sö ho¹t ®éng sÏ ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng chän lùa h¬n c¸c Ng©n hµng Ýt kinh nghiÖm vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. 1.5 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.5.1. Các khái niệm cơ bản Quản lý hoạt động huy động vốn của NHTM thực chất là quản lý về nguồn nhân lực tham gia trong tổ chức, quản lý hoạt động marketing sản phẩm để hút lượng vốn huy động, quản lý hoạt động sản xuất dịch vụ cung cấp cho các đối tượng khách hàng, quản lý chất lượng của các gói sản phẩm dịch vụ trong hoạt động huy động vốn. 1.5.1.1. Quản lý nhân lực Trước tiên ta đi tìm hiểu về khái niệm nguồn nhân lực: Nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực. Nguồn lực trong tổ chức boa gồm tất cả mọi cá nhân tham gia bất cứ hoạt động nào với bất cứ vai trò nào trong tổ chức. Trong quá trònh họat động của các tổ chức, việc tận dụng tiềm năng nhân lực giai đoạn của cá tổ chức, việc tận dụng tiềm năng nhân lực giai đoạn vừa qua chủ yêu là về mặt thể lực , trong khi việc khai thác tiềm năng về mặt trí lực ngày càng được coi trọng. Các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn nhân lực: Số lượng nhân lực Cơ cấu tuổi nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực Cơ cấu cấp bậc nhân lực “Quản lý nguồn nhân lực là một quá trình tuyển mộ, lựa chọn, duy trì, phát triển và tạo mọi điều kiện có lợi cho nguồn nhân lực trong một tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra của tổ chức đó. Quản lý nguồn nhân lực bao gồm các nội dung sau đây: Lập chiến lược nguồn nhân lực Định biên Phát triển nguồn nhân lực Trả công cho người lao động” Giáo trình Khoa học quản lý- T.s Đoà n Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang380 1.5.1.2. Quản lý marketing Marketing hiện đại bao gồm tất cả những suy nghĩ, tính toán và hoạt động của nhà kinh doanh sản xuất tiêu thụ và cả những dịch vụ sau khi bán hàng. Marketing là làm thích ứng sản phẩm của doanh nghiệp với mọi nhu cầu thị trường. Vai trò này nói lên marketing không làm công việc của nhà kỹ thuật, nhà sản xuất nhưng nó chỉ ra cho các bộ phận kỹ thuật và sản xuất cần phản sản xuất cái gì? sản suất cho ai? sản xuất như thế nào? sản xuất ra khối lượng bao nhiêu và đưa ra thị trường khi nào. Qúa trình quản lý marketing bao gồm: Phân tích khả năng của thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Thiết kế hệ thống marketing – mix Thực hiện các biện pháp marketing 1.5.1.3. Quản lý chất lượng Chất lượng là vấn đề cốt lõi của mỗi hệ thống, đó vừa là mục tiêu vừa là căn cứ để hệ thống tồn tại và phát triển. Kết quả hoạt động của hệ thống không có chất lượng hoặc kém sẽ dẫn tới suy thoái, đổ vỡ. Các nhân tố tạo thành chất lượng: - Sự đúng đắn, chuẩn xác của đường lối, chiến lược của hệ thống thông qua các mục đích, mục tiêu và các chính sách, giải pháp mà hệ thống lực chọn và sử dụng. - Hệ thống phải có một bộ máy tổ chức hợp lý và khoa học để phát huy cao độ nguồn lực của con người, đặc biệt là hai vấn đề: 1) Chọn được người giỏi, người tốt vào các vị trí then chốt của hệ thống, 2) Tạo cơ chế hoạt động gắn bó trong hệ thống, giữa các phân hệ, nhóm và các nhân. - Hệ thống phải có các nguồn lực vật chất, thông tin, công nghệ thích hợp đó là các yếu tố đầu vào cho các hoạt động của hệ thống. “ Quản lý chất lượng là việc ấn định đúng đắn các mục tiêu phát triển bền vững của hệ thống, đề ra nhiệm vụ phải làm cho hệ thống trong từng thời kỳ và tìm ra con đường đạt tới các mục tiêu một cách có hiệu quả nhất.” Giáo tr ình Khoa học quản l ý- T.s Đoà n Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 419, 420 1.5.1.4. Quản lý sản xuất Sản xuất là một trong những phân hệ và lĩnh vực hoạt động cơ bản của tổ chức; có vai trò trực tiếp và quyết định trong việc tạo ra và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho xã hội. Cũng như các phân hệ và lĩnh vực hoạt động khác, sản xuất cũng cần được quản lý. Như vậy, quản lý sản xuất là quản lý một lĩnh vực hoạt động thiết yếu trong các tổ chức, đặc biệt là trong doanh nghiệp. Quản lý hệ thống sản xuất sản phẩm, dịch vụ được coi là một chức năng cơ bản của doanh nghiệp. “Quản lý sản xuất là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra hệ thống sản xuất nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu sản xuất đã đề ra.” Giáo trình Khoa học quản lý- T.s Đoà n Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 290, 291 1.5.2. Sự cần thiết khách quan của việc quản lý hoạt động huy động vốn Tại thời điểm hiện nay khi NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, thị trường chứng khoán với nhiều biến động theo xu hướng không tích cực, đồng thời thực hiện cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước, việc huy động vốn trong NHTM trở nên hết sức khó khăn, các ngân hàng tự cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng mình nhằm huy động lượng vốn tối đa. Trong tình hình đó, các ngân hàng ồ ạt ra các chiêu thức để cạnh tranh như tăng lãi suất huy động, hình thức dự thưởng may mắn…làm rối loạn thị trường tiền tệ. Vì vậy nhất thiết phải quản lý hoạt động huy động vốn. 1.5.2.1. Quản lý hoạt động huy động vốn thực chất là quản lý nhân lực Quản lý nguồn nhân lực: quản lý nguồn nhân lực liên quan tới con người và những nhân tố xác định mối quan hệ giữa con người với tổ chức sự dụng con người đó. Tại một thời điểm nào đó trong quá trình hoạt động của nó, một tổ chức có thể cần ít hoặc nhiều nhân lực tuỳ thuộc vào yêu cầu của cá hoạt động trong tổ chức. Quản lý nguồn nhân lực đảm bảo cho tổ chức có những nhân lực có kỹ năng, được sắp xếp vào những vị trí phù hợp theo đòi hỏi công việc trong tổ chức. Trong NHTM việc quản lý nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức to lớn nhất là đối với hoạt động huy động vốn, muốn quản lý hoạt động huy động vốn tốt cần phải quản lý con người. Trước nhất là quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, nắm bắt được tình hình của thị trường, của các ngân hàng cạnh tranh để đưa ra các quyết định đúng đắn mang tính ngắn hạn và chiến lược cho từng giai đoạn 1.5.2.2. Quản lý hoạt động huy động vốn thực chất là quản lý marketing “Lịch sử hình thành Marketing đã khẳng định: Marketing là sản phẩm của nền kinh tế thị trường. Marketing đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong các doanh nghiệp nói chung và trong các NHTM nói riêng. Marketing ngân hàng thuộc nhóm Marketing kinh doanh, là lĩnh vực đặc biệt của ngành dịch vụ. Có thể hiểu: Marketing ngân hàng là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu đặt ra là thỏa mãn tốt nhất nhu cầu về vốn, về các dịch vụ khác của ngân hàng đối với nhóm khách hàng lựa chọn bằng các chính sách, các biện pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận” Trang web: Tri thức, Kỹ năng kinh doanh- Marketing ngân hàng 1.5.2.3. Quản lý hoạt động huy động vốn thực chất là quản lý chất lượng Các chủ thể quản lý trong sứ mệnh và tiến trình quản lý của mình đều mong muốn đạt được kết quả cao nhất trong khả năng cho phép nhằm hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Để đạt được mong muốn này, chủ thể quản lý phải có cách quản lý đúng, phải tạo ra được các sản phẩm quản lý tốt. đố là cách quản lý luôn luôn biết tìm ra các vấn đều và cấch xử lý chúng, cái mà người ta gọi trong quản lý ngày nay là quản lý chất lượng. Thực chất của hoạt động quản lý chất lượng là một tập hợp các hoạt động của chức năng quản lý như hoạch định, tổ chức, kiểm soát, điều chỉnh và chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý. Nói một cách khác quản lý chất lượng chính là chất lượng của công tác quản lý. Chỉ khi nào toàn bộ những yếu tố về kinh tế, xã hội, công nghệ và tổ chức của hệ thống được xem xét đầy đủ tong mối quan hệ ràng buộc hữu cơ với nhau mới có cơ sở để nói rằng chất lượng sản phẩm sẽ được đảm bảo. Quản lý chất lượng trong hoạt động huy động vốn của NHTM thực chất cũng là quản lý việc hoạch định, tổ chức, kiểm soát, điều chỉnh và chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý tham gia trong tổ chức thực hiện công tác huy động vốn cho NHTM. 1.5.2.4 Quản hoạt động huy động vốn thực chất là quản lý hoạt động sản xuất. “Kết quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc khá lớn vào việc thiết kế, tổ chức và quản lý quá trình biến đổi này. Nhiệm vụ của quản lý sản xuất là thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất nhằm biến đổi các đầu vào thành các đầu ra sau mỗi quá trình biến đổi, nhưng với một lượng lớn hơn đầu tư ban đầu. Gía trịnh gia tăng là yếu tố quan trọng nhất, là động cơ hoạt động của các doanh nghiệp và mọi tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Gía trị gia tăng là nguồn gốc tạo ra nguồn thu nhập cho tất cả như: chủ sở hữu, cán bộ quản lý, những người lao động; và là nguồn tái đầu tư sản xuất mở rộng đảm bảo cho sự tồn tại vầphts triển lâu dài của doanh nghiệp. Quản lý sản xuất có hiệu quả là yêu cầu thiết yếu đối với quản lý một tổ chức.” Giáo trình Khoa học quản lý- T.s Đoà n Thị Thu Hà- Trường ĐHKTQD- Trang 291 Mục tiêu tống quát của quản lý sản xuất là đảm bảo thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng trên cơ sở sử dụng hiệu quả nhất các yếu tố sản xuất. Đối với NHTM thì sản xuất ở đây chính là sản xuất ra các dịch vụ khách hàng để huy động nguồn vốn sao cho có hiệu quả nhất, thoả mãn nhu cầu của khách hàng về các dịch vụ đó. Muốn quản lý hoạt động huy động vốn tốt thì nhất thiết phải quản lý chất lượng của cá dịch vụ, của các sản phẩm dịch vụ để huy động vốn như: huy động vốn thông qua tiền gửi thanh toán, huy động vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm, huy động vốn thông qua các chứng chỉ tiền gửi, huy động vốn thông qua tiền gửi đặc biệt khác. Từ đó xác định lãi suất của từng hình thức huy động, lợi nhuận của từng phía: ngân hàng và khách hàng, xác định hiệu quả thực hiện…chính là thực hiện quản lý chất lượng cho sản phẩm là dịch vụ trong huy động vốn của NHTM 1.5.3 Nguyên tắc thực hiện “Huy động vốn là một trong những hoạt động hết sức đặc thù của Ngân hàng thương mại (NHTM), chính đặc thù này đã giúp cho các NHTM có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Do vậy, muốn tăng trưởng phải đầu tư, muốn có vốn đầu tư phải có tiết kiệm, trong đó huy động vốn tiết kiệm trong dân là hết sức quan trọng, là nhiệm vụ của NHTM hiện nay” Trang web: www.dostquangtri.gov.vn Việc thực hiện quản lý hoạt động huy động vốn cần thực hiện theo các nguyên tắc sau: Quản lý hoạt động huy động vốn phải đồng bộ từ trên xuống dưới Đồng nhất thực hiện, thống nhất công tác chỉ đạo, chương trình hành động Đảm bảo lợi ích của người lao động, lợi ích của nhà nước và lợi ích của xã hội Đảm bảo phát triển bền vững của Ngân hàng Đảm bảo lợi ích giữa các bên: ngân hàng và khách hàng Đảm bảo chất lượng dịch vụ Đảm bảo an toàn tiền gửi Đảm bảo uy tín ngân hàng Đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời 1.5.4. Nội dung quy trình 1.5.4.1 Quy trình tiền gửi thanh toán “Mở tài khoản tiền gửi thanh toán Gửi tiền vào TK tiền gửi thanh toán bằng tiền mặt Gửi tiền vào TK tiền gửi thanh toán bằng séc cùng hệ thống( bao gồm séc nội bộ, séc bảo chi nội bộ) Gửi tiền vào TK tiền gửi thanh toán bằng séc khác hệ thống( bao gồm séc cùng địa bàn, séc bảo chi cùng địa bàn) Rút tiền từ TK tiền gửi thanh toán bằng tiền mặt Rút tiền từ TK tiền gửi thanh toán bằng chuyển khoản Nghiệp vụ bán séc cho khách hàng Nghiệp vụ bảo chi séc Nghiệp vụ chuyển khoản tự động Nghiệp vụ tràn sweep Đóng TK tiền gửi thanh toán Điều chỉnh sai lầm” Quyết định của tổng giám đốc NHCTVN- số QT.19.2 trang 6 tới 19 1.5.4.2 Quy trình tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn “Mở TK TGTK KKH Gửi tiền vào TK TGTK KKH bằng tiền mặt Gửi tiền vào TK TGTK KKH bằng séc cùng hệ thống ( bao gồm séc nội bộ, séc bảo chi hộ) Gửi tiền vào TK TGTK KKH bằng séc khác hệ thống( bao gồm sẽ cùng địa bạn, séc bảo chi hộ cùng địa bàn) Rút tiền từ TK TGTK KKH bằng tiền mặt Rút tiền từ TK TGTK KKH bằng chuyển khoản Đóng TK TGTK KKH Điều chỉnh sai lầm” Quyết định của tổng giám đốc NHCTVN- số QT.19.2 trang 20 tới 29 1.5.4.2 Quy trình tiền gửi có kỳ hạn “Mở TK TG có kỳ hạn Gửi tiền vào TK TG có kỳ hạn bằng tiền mặt Gửi tiền vào TK TG có kỳ hạn bằng chuyển khoản Gửi tiền vào TK TG có kỳ hạn bằng séc khác hệ thống Rút tiền từ TK TG có kỳ hạn bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản Rút tiền lãi từ TK TG có kỳ hạn Điều chỉnh sai lầm” Quyết định của tổng giám đốc NHCTVN- số QT.19.2 trang 30 tới 39 1.5.4 Nhân tố ảnh hưởng tới việc quản lý hoạt động huy động vốn 1.5.4.1 Nhân tố khách quan Pháp luật và chính sách nhà nước Mäi ho¹t ®éng kinh doanh trong ®ã cã ho¹t ®éng Ng©n hµng ®Òu ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt. Ngày 7/4/2008, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 91/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Thông báo này đã nói rõ: “Thực hiện các biện pháp để định hướng và ổn định lãi suất thị trường; trước mắt không duy trì việc quy định trần lãi suất huy động vốn; từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường”. Văn phòng Chính phủ có văn bản số 91/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Bởi vậy có ý kiến cho rằng, công điện quy định trần lãi suất của NHNN và thoả thuận của Hiệp hội Ngân hàng là trái với chỉ đạo của Thủ  tướng Chính phủ. Hiện nay và trong một số tháng tới có thể chỉ số CPI vẫn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ, nhưng chưa thấy có dấu hiệu lãi suất huy động vốn của NHTM tăng lên có nghĩa là chưa có dấu hiệu sẽ bảo đảm thực dương như định hướng chỉ đạo của Chính phủ.  Bên cạnh đó mặc dù lãi suất can thiệp trên thị trường mở của NHNN được kiềm chế ở mức trần không quá 9%/năm. Tuy nhiên, chỉ có các NHTM Nhà nước, một số NHTM cổ phần quy mô lớn… có sở hữu giấy tờ có giá như tín phiếu Kho bạc Nhà nước thì mới có điều kiện vay được vốn của NHNN với lãi suất đó.  Còn lại phần đông NHTM cổ phần, nhất là NHTM cổ phần quy mô nhỏ và trung bình  thì không vay được vốn theo trần lãi suất của NHNN mà phải đi vay lại của các NHTM Nhà nước với lãi suất lên tới 15- 20%/năm. Hay nói cách khác, cam kết thực hiện thoả thuận lãi suất của Hiệp hội Ngân hàng và quy định trần lãi suất của NHNN nói trên thì càng bất lợi đối với NHTM cổ phần nhỏ và trung bình.   Lãi suất là giá cả của đồng vốn trong nền kinh tế. Lãi suất cho vay cao một mặt làm hạn chế nhu cầu vay vốn của các đối tượng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của nền kinh tế và tạo thêm việc làm mới trong xã hội. Mặt khác lãi suất cho vay vốn của NHTM ở mức cao làm tăng chi phí đầu vào, tăng chi phí sử dụng vốn vay của DN, hộ sản xuất kinh doanh, tăng giá thành của sản phẩm và dịch vụ, tăng giá bán trên thị trường, tác động ngược chiều đến kiềm chế lạm phát.  Song lãi suất huy động vốn thấp hơn chỉ số lạm phát không thực dương thì không đảm bảo được quyền lợi người gửi tiền. Trước diễn biến căng thẳng của thị trường lãi suất cũng như giải quyết một số mâu thuẫn nói trên đã làm cho việc quản lý hoạt động huy động vốn tại các NHTM lâm vào cảnh khó khăn. Cạnh tranh lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay của các NHTM hiện đang có dấu hiệu tái căng thẳng. Các NHTM cổ phần quy mô nhỏ thì cho rằng họ bị bất lợi trong cạnh tranh, nên không thể thực hiện được “thoả thuận" trần lãi suất. Các NHTM quy mô lớn thì cho rằng, các NHTM quy mô nhỏ và trung bình đang "xé rào” thoả thuận về lãi suất. Hiệp hội Ngân hàng thì gửi văn bản đi khắp các thành viên kêu gọi giữ vững thỏa thuận.  Từ đó đòi hỏi việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô cần linh hoạt và sát thực tiễn hơn, phù hợp với những diễn biến của thị trường, đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế, của người gửi tiền và cạnh tranh bình đẳng giữa các NHTM. 1.5.4.1 Nhân tố chủ quan Con người trong tổ chức Yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý hoạt động huy động vốn. Để quản lý tốt được hoạt động huy động vốn có hiệu quả, trước tiên phải quản lý con người trong tổ chức tốt nhất. Con người có tài năng, kỷ luật sẽ đem lại thành công cao hơn, dẫn tới việc quản lý hoạt động huy động vốn cũng đơn giản, hiệu quả hơn và ngược lại. Điều đó chứng tỏ rằng cần phải có chính sách tiền lương, khen thưởng, kỷ luật thật hợp lý, chế độ làm việc nghiêm túc. Đặc biệt cần có chính sách thu hút hiền tài trong giai đoạn khan hiếm nhân lực trong ngành ngân hàng nhất là những cán bộ giỏi. Các NHTM Việt Nam cũng ý thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng. Trong lĩnh vực dịch vụ thì con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng dịch vụ, được biểu hiện ở thái độ phục vụ, trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý... Chính vì thế, các NHTM nhìn chung đã chú trọng hơn đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ của mình. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ, các ngân hàng trong nước cũng đã từng bước cải cách bộ máy quản lý điều hành theo tư duy kinh doanh mới, đồng thời chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ chủ yếu, xây dựng các quy chế quản lý và hoạt động cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Hoạt động huy động vốn là hoạt động hết sức nhạy cảm với thị trường, đòi hỏi người quản lý phải nắm bắt và tiếp cận thị trường vốn nhanh chóng, phải có tuy duy chiến lược, đưa ra quyết định đúng đắn cho những sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mình, thu hút lượng tiền gửi nhiều hơn. Vì vậy,quản lý hoạt động huy động vốn muốn được hiệu quả nhất thiết phải có chính sách quản lý con người trong tổ chức sao cho họ làm việc cống hiến cho ngân hàng là cao nhất. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng là một trong những nhân tố quyết định tới việc quản lý hoạt động huy động vốn. Triển khai dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán với đặc trưng là tập trung dữ liệu, quản lý tài khoản khách hàng, xây dựng kho dữ liệu thống nhất toàn hệ thống, truy nhập thông tin trực tiếp, cung cấp dịch vụ trực tuyến, từng bước kết nối ATM toàn ngành. Nội dung đổi mới trong giai đoạn này là tổ chức được trung tâm thanh toán quốc gia, thiết lập hệ thống kế toán khách hàng, xử lý tự động tức thời các giao dịch, hình thành hệ thống thanh toán tự động trong nội bộ các NHTM lớn, liên kết mạng thanh toán quốc gia giữa các ngân hàng và giữa ngân hàng với khách hàng. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được thực hiện từ tháng 5/2002, đây là hệ thống thanh toán trực tuyến tự động, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế Mặc dù ngành ngân hàng đã bước đầu xây dựng được hệ thống công nghệ hiện đại, nhưng phạm vi áp dụng còn hạn chế, nhiều qui trình nghiệp vụ đã được triển khai nhưng chưa được luật hóa. Thách thức đối với hệ thống n._.được những kết quả nhất định và nâng cao hoạt động Marketing ngân hàng tiến dần đến thông lệ khu vực và quốc tế.” Trang web của NHCTVN Thời điểm quảng cáo cũng được NHCT Việt Nam chú trọng vào những ngày lễ, Tết, ngày kỷ niêm thành lập ngân hàng hay ngày khai trương Chi nhánh mới,... Sự tập trung quảng cáo vào những khoảng thời gian này của các NHCT đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của khách hàng. Nội dung quảng cáo cũng đã bước đầu thu hút được khách hàng với những hình ảnh sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng như thẻ rút tiền tự động, dịch vụ chuyển tiền nhanh, truy vấn số dư tài khoản, trả tiền điện, nước, trả lương... Việc quản lý hoạt động marketing tương đối phức tạp đòi hỏi người làm marketing ngân hàng phải nắm rõ các gói dịch vụ trong ngân hàng mình từ đó đưa ra các chiêu thức quảng cáo thu hút khách hàng. Ngoài ra, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, bao giờ cũng rất quan tâm tới những đợt khuyến mãi, các NHCT Việt Nam đã dưa ra nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau đem lại lợi ích thiết thực và hấp dẫn khách hàng như: chiến dịch khuyến mại mở thẻ ATM tại các điểm giao dịch, áp dụng lãi suất bạc thang, tặng quà cho khách hàng trong những dịp khai trương trụ sở nmowis hay giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới... Cùng với đó, để thu hút thêm khách hàng, NHCT Việt Nam cũng đã cử cán bộ về các doanh nghiệp, các trường đại học giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình, liên kết với các trường đại học, các cơ quan, đơn vị để đặt máy ATM tại các nơi này đồng thời miễn phí cho sinh viên và cán bộ khi lập thẻ... Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý Marketing ngân hàng tại chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định Ta có thể thấy rằng ở Việt Nam chưa có nhiều trường lớp đào tạo chính quy chuyên ngành Marketing. Nhìn chung, nguồn nhân lực  về Marketing còn non trẻ và khan hiếm. Bên cạnh đó, các ngân hàng vẫn chưa thực sự quan tâm  đúng mức tới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ chuyên sâu về Marketing. Chính điều này đã làm cho nội dung Marketing của một số Chi nhánh NHTM nói chung và chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm nói chung nghèo nàn, kém tính hấp dẫn, không có tính  chuyên nghiệp, chưa thực sự mang tính hiện đại và hội nhập. Cũng cần phải nói tới những chi phí mà một NHTM được phép chi cho hoạt động Marketing. Chi phí của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm cho cho hoạt động Marketing phải nằm trong giới hạn chi phí tiếp thị do NHCT Việt Nam quy định. Thực tế tỷ lệ này là quá thấp so với thông lệ quốc tế. Trong khi đó hoạt động chi quảng cáo của một số NHTM vẫn còn mang tính chất là quan hệ với cơ quan báo chí chứ chưa hoàn toàn vì mục tiêu kinh doanh đạt hiệu quả. Một thực trạng tồn tại đó là sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động Marketing giữa Hội sở chính NHCT Việt Nam với các chi nhánh, và các NHTM với nhau. Chính sự chồng chéo này đôi khi không những làm giảm đáng kể hiệu quả của các hoạt động Marketing ngân hàng mà còn có sự phản tác dụng không mong muốn. Chất lượng dịch vụ Một trong những vấn đề hiện nay được các ngân hàng ở nước ta quan tâm nhất, đó là: làm sao tạo lập được một hệ thống quản lý và kinh tế dịch vụ ngân hàng có tính hiệu quả tối ưu trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam đã gia nhập WTO. Đây là bài toán cần có lời giải không những đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) mà kể cả với các cấp quản lý vĩ mô. Thực tế cho thấy: khi mức sống của người dân được cải thiện nâng cao thì sức mua (chi tiêu dùng) cũng tăng lên, tạo điều kiện cho các dịch vụ ngân hàng phát triển, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, của xã hội nói chung. “ Trong 5 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người tại khu vực quận Hoàn Kiếm tăng lên đáng kể từ 500 USD /người /năm 2002 lên 700 USD /người /năm 2006.). Như vậy, có thể khẳng định rằng để có sự tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng trên quận Hoàn Kiếm về lâu dài.” Trang web của NHCTVN Sản xuất dịch vụ Trong thời gian gần đây, NHCT Việt Nam đã đưa ra rất nhiều các sản phẩm dịch vụ mới thu hút vốn huy động lớn của khác hàng với lợi ích cao phù hợp cho từng đối tượng khách hàng: dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền kiều hối, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ tài khoản… và nhiều chương trình khuyến mại, dự thưởng hấp dẫn, mới đây NHCT Việt Nam đưa ra chương trình “Gửi Kỳ phiếu - Trúng Mercedes và Camry” Mỗi dịch vụ có chức năng khác nhau và lợi ích khác nhau Tuy nhiên việc quản lý sản xuất dịch vụ nhiều khi còn quá phức tạp, chồng chéo các sản phẩm với nhau “Với mức lãi suất huy động VND thu hút áp dụng trên địa bàn Hà nội: Trang web của NHCTVN ” Loại huy động VND (%/ năm) 1- Tiền gửi không kỳ hạn 3,00 2- Tiền gửi có kỳ hạn (Cá nhân, Tổ chức KTXH) Trả lãi cuối kỳ Trả lãi trước Trả lãi định kỳ hàng tháng Trả lãi định kỳ hàng quý Kỳ hạn 1 tuần 5,50 Kỳ hạn 2 tuần 7,00 Kỳ hạn 3 tuần 7,20 Kỳ hạn 1 tháng 10,40 Kỳ hạn 2 tháng 10,45 Kỳ hạn 3 tháng 10,50 10,20 Kỳ hạn 6 tháng 10,50 9,96 10,32 10,32 Kỳ hạn 9 tháng 11,00 10,20 10,56 10,68 Kỳ hạn 12 tháng 11,00 9,96 10,44 10,56 Kỳ hạn 18 tháng 9,96 8,64 9,36 9,36 Kỳ hạn 24 tháng 9,96 8,28 9,12 9,24 Kỳ hạn 36 tháng 9,96 7,68 8,76 8,76 Kỳ hạn 48 tháng 9,96 7,08 8,40 8,52 Kỳ hạn 60 tháng 10,20 6,72 8,28 8,28 ĐÁNH GIÁ CHUNG Kết quả đạt được Một thế mạnh nổi bật của chi nhánh NHCT HK trong thời gian qua là ngân hàng có khối lượng nguồn vốn lớn, tăng trưởng không ngừng, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu vay mượn của khách hàng, nhất là khách hàng lớn, dự án lớn. Ngoài ra còn “dư dật” đầu tư vào các thị trường tài chính ngân hàng. Và như vậy, khả năng thanh khoản của NHCT HK rất cao, rất đáng tin cậy. Điều đó rất đáng trân trọng, bởi một số chi nhánh ngân hàng thương mại khác có điều kiện hoạt động tương đồng, có lúc đã rơi vào tình cảnh khó khăn, mất cân đối vốn nghiêm trọng. Năm 2007 là một năm thành công của NHCT Việt Nam nói chung và chi nh ánh NHCT Hoàn Kiếm nói riêng. Cùng với thành quả chung của NHCT VN, NHCT HK tiếp tục giành được những thành công cơ bản trong lộ trình cải cách, hoàn chỉnh những điều kiện cơ bản cho cổ phần hóa và hội nhập kinh tế. Để đạt được những kết quả trên chi nhánh NHCT HK đã không ngừng cải tiến, phát triển toàn diện về mọi mặt, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ mới, đầu tư công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu của khách hàng và giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ngân hàng Công thương c là ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động, có mạng lưới rộng lớn, tiềm lực tài chính và đội ngũ cán bộ mạnh, luôn chủ động và sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Tại CNNHCT Hoàn Kiếm khi triển khai các hoạt động dịch vụ ở các quỹ tiết kiệm, điều đáng mừng là chị em khao khát học hỏi, nâng cao trình độ coi như một nhu cầu tinh thần của cuộc sống. Và vì thế, khi có cơ hội mọi người hết sức cố gắng, vượt qua chính bản thân để học tập, hoàn thành tốt công việc được giao. Vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải biết tạo cơ hội và điều kiện cho họ thể hiện. Bài học kinh nghiệm lớn nhất tại NHCT Hoàn Kiếm trong thời gian qua cho thấy muốn mở rộng hoạt động dịch vụ trước hết cần mở ngay các lớp học nhận biết ngoại tệ, séc du lịch thật giả, học thêm ngoại ngữ với những tình huống cụ thể, sát thực. Tiếp đó là áp dụng phương pháp đào tạo theo kiểu “Cầm tay chỉ việc”, “Lan toả” từ người này sang người khác. Kết quả minh chứng đáng khích lệ nhất là đến nay hoạt động dịch vụ đã mang lại những ý nghĩa thiết thực trong hoạt động tại các quỹ tiết kiệm của NHCT Hoàn Kiếm. Vấn đề này càng có ý nghĩa hơn khi NHCT VN đang đưa phát hành thẻ là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống lên tầm cao mới. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân Thời gian gần đây hoạt động nguồn vốn của ngân hàng công thương cũng đã nảy sinh những dấu hiệu của sự “bất ổn”, mà điều dễ thấy là tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giảm so với trước đây, nhiều chi nhánh có khối lượng nguồn vốn lớn bị giảm sút, cơ cấu nguồn vốn vẫn chưa được cải thiện theo hướng tích cực. Trước tình hình đó, NHCT VN đã sớm có những giải pháp kịp thời, với những chỉ đạo, những cuộc hội thảo sâu rộng nhằm giữ vững và phát triển lợi thế về nguồn vốn đã có. Từ thực tế cuộc sống muôn hình, muôn vẻ và luôn vận động, xin được đóng góp một vài ý kiến góp phần vào sự nghiệp chung của NHCT Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, các NHTM đã gặp không ít khó khăn do sự tác động từ nhiều phía như: môi trường kinh tế vĩ mô, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp v.v. Trong đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong huy động vốn diễn ra khá gay gắt. Có thời gian, tỷ lệ dư nợ cho vay của một số NHTM cổ phần bằng 1,4% nguồn vốn huy động. Trước áp lực phải huy động đủ vốn cho kinh doanh nhiều ngân hàng (chủ yếu là ngân hàng cổ phần) đua tranh tăng lãi suất huy động vốn, đồng thời áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, tặng quà,… để thu hút khách hàng. Không nằm ngoài những khó khăn chung, nguồn vốn huy động của các Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm cũng giảm nhẹ (-0,3%) so với đầu năm. Cụ thể tính đến 31/3/2008, nguồn vốn huy động của các Chi nhánh đạt trên 42.600 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch quý I/2008. Trong khi đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 46.000 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Hoạt động huy động vốn tại chinh nhánh NHCT Hoàn Kiếm trở nên khó khăn ảnh hưởng tới công tác quản lý hoạt động huy động vốn cũng phức tạp và cần phải đưa ra hướng giải quyết. Dù sự điều hòa vốn rất nhanh nhạy, hiệu quả trong hệ thống NHCT, nhưng tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động chưa tương ứng với mức tăng trưởng dư nợ cho vay đã tạo nên áp lực đối với một số Chi nhánh. Do đó, tăng trưởng nguồn vốn ổn định, bền vững là yêu cầu bức thiết đối với các chi nhánh NHCT trong hiện tại và cả lâu dài Về cạnh tranh nguồn vốn giữa các ngân hàng: những động thái của các ngân hàng thương mại (kể cả các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh...) trong thời gian gần đây cho thấy cạnh tranh về nguồn vốn và nguồn nhân lực diễn ra mạnh mẽ. Từ cạnh tranh khách hàng để cho vay là chủ yếu, các ngân hàng thương mại chuyển sang cạnh tranh về nguồn vốn, với nhiều cách thức, tính chất tiếp thị ngày càng tinh vi hơn, quyết liệt hơn, với biểu hiện rõ nét là chính sách khách hàng nguồn vốn được chú trọng, màng lưới huy động vốn được mở rộng khắp nơi, nhất là những khu vực tập trung dân cư, có thu nhập cao. Chịu sự cạnh tranh mạnh nhất về nguồn vốn là các chi nhánh ngân hàng có khối lượng nguồn vốn lớn, đặc biệt tập trung vào các tổ chức kinh tế - xã hội có nguồn tiền gửi lớn tại các ngân hàng thương mại. Sự cạnh tranh nhiều khi lên đến độ gay gắt, phức tạp, làm ảnh hưởng đến tâm lý, khả năng chăm sóc, tiếp thị của một chi nhánh. CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2008 “Hòa cùng sự phát triển chung của nền kinh tế trong giai đoạn hội nhập, ngành Ngân hàng sẽ có rất nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, đó là cạnh tranh giữa các tổ chức Tài chính - Ngân hàng trong nước và quốc tế ngày càng trở nên gay gắt và sâu rộng hơn… Quán triệt chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCT Việt Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2008, Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm dự kiến chỉ tiêu phấn đấu gắn với chương trình hành động cụ thể như sau: MỤC TIÊU Nguồn vốn huy động: 5.500 tỷ đồng ( tăng 10%). Dư nợ cho vay: 1.400 tỷ đồng ( tăng 25% ). Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5) : 0%. Cho vay DNNN tối đa: 65% ( Dư nợ cho vay). Cho vay trung hạn và dài hạn tối đa : 40%. Cho vay không có bảo đảm bằng TS tối đa : 70%. Chỉ tiêu thu hồi nợ đã XLRR : 500 triệu đồng. Thu dịch vụ đạt : 3,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau khi trích DPRR : 75 tỷ đồng. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 1/ Triển khai thực hiện 3 đề tài cấp cơ sở đó là: Đối với khách hàng Doanh nghiệp lớn: “Phát triển mạng lưới khách hàng Doanh nghiệp lớn tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm”. Đối với khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ: “Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm trong điều kiện hiện nay”. - Đối với khách hàng cá nhân: “Mở rộng cho vay và phát triển sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm” . 2/ Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng có tiềm năng về vốn, linh hoạt gắn kết các dịch vụ với khai thác vốn của mọi đối tượng khách hàng.Đẩy mạnh công tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng vẫn giữ vững ngồn vốn theo hướng đổi mới, cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục và phong cách giao dịch tạo dựng niềm tin cho khách hàng; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn có cơ cấu kỳ hạn va lãi suất hợp lý.Quan tâm khai thác các nguồn vốn có lãi suất thấp từ các tổ chức từ ngồn vốn thanh toán, nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn. 3/ Tích cực tăng trưởng tín dụng, phát triển dư nợ tí dụng mới và khách hàng mới với phương châm “ Tiếp tục minh bạch hóa chất lượng chất lượng tín dụng và nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng” với các giải pháp cụ thể: + Định hướng phát triển tín dụng rõ ràng, hợp lý trên cơ sở khách hàng truyền thống hiện có và tìm kiếm khả năng phát triển khách hàng mới. + Nghiên cứu phát triển các giải pháp tín dụng hiện đại, các sản phẩm phát sinh. Phát triển tín dụng phải gắn liền với cung cấp dịch vụ đồng bộ, trọn gói, tiện ích . + Tăng cường công tác thẩm định, quản lý, giám sát tín dụng của bộ máy tín dụng các cấp (cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý rủi ro, cán bộ quản lý cấp phòng và cấp Chi nhánh), đảm bảo chất lượng tín dụng và chất lượng tăng trưởng tín dụng. + Tiếp tục đổi mới cơ cấu tín dụng theo hướng tích cực, tăng trưởng tỷ trọng cho vay ngắn hạn; cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay cá nhân; cho vay có bảo đảm bằng tài sản. 4/ Tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng theo 2 hướng: Nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ hiện có và mở rộng khai thác các sản phẩm tiện ích mới hiện đại với mục tiêu cụ thể: + Nâng doanh số, số lượng các sản phẩm dịch vụ. + Nâng hình ảnh văn hóa đặc trưng của Chi nhánh Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm. + Và nâng cao thu nhập từ các dịch vụ. Với các giải pháp: Nâng cao tinh thấn trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ trong việc khai thác,tiếp thị khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng Mở rộng và nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ khách hàng và cán bộ tác nghiệp của các phòng. Nghiên cứu ứng dụng và các sản phẩm dịch vụ mới. Trong đó, hiệu quả nhất là nghiên cứu ứng dụng ngay các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh đang áp dụng đối với khách hàng của Chi nhánh. CHú trọng phát triển dịch vụ thẻ và trả lương qua thẻ đối với các đối tượng hưởng lương qua Ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ.Tăng cường hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu và tài trợ thương mại trong giai đoạn mới. 5/ Phát huy phong trào học tập nâng cao trình độ đối với CBCNV, có chính sách khuyến học thỏa đáng, công bằng và có hiệu quả.Chú trọng hơn nữa công tác cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Xây dựng đội ngũ cấn bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, có đủ bản lĩnh và năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt công việc đảm nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và hội nhập quốc tế. 6/ Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò lãnh đạo,chỉ đạo của Đảng,quán triệt và thực hiện tốt 02 luật lớn của Nhà nước và Chính phủ về Chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí.Phát huy dân chủ toàn diện, rộng rãi và thiết thực kể cả trong tác nghiệp và quản trị điều hành, nhằm khai thác, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho toàn thể cán bộ và các phòng ban.Tăng cường đấu tranh tự phê bình để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. 7/ Tăng cường công tác quản trị điều hành, tập trung cải cách hành chính, xây dựng phong cách văn hóa kinh doanh,lề lối làm việc đản bảo tính kỷ cương, kỷ luật nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cùng với việc tăng cường xây dựng ngồn nhân lực lâu dài, phải tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch cán bộ để tạo thế chủ động cho kiện toàn, đổi mới bộ máy lãnh đạo các cấp của Chi nhánh. Tiếp tục thực hiện đề án lương kinh doanh trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung và điều chỉnh kịp thời, đảm bảo phát huy tốt chính sách động lực đối với mỗi người. Tập trung tìm địa điểm kinh doanh thuân lợi để trình NHCT Việt Nam giúp đỡ, cho phép xây dựng trụ sở mới phù hợp với tầm vóc của một Chi nhánh Ngân hàng thương mại nằm ở trung tâm kinh tế của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Phối hợp chặt chẽ hoạt động chuyên môn đối với các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hoạt động kinh doanh.Tổ chức có kết quả các phong trào thi đua tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái lao động đảm bảo kinh doanh đạt kết quả cao hơn.” Báo cáo phư ơng hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM. Với thực trạng thị trường huy động vốn cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, ngay từ đầu năm hầu hết các ngân hàng đã đưa ra nhiều hình thức huy động tiền gửi có khuyến mãi phong phú, lãi suất cũng cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn... Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong kinh doanh, việc đặc biệt quan tâm tới công tác huy động vốn và các sản phẩm, dịch vụ... nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn, tăng thu phí, đảm bảo cân đối vốn an toàn hiệu quả, đồng thời nâng cao vị thế của NHCT, việc xây dựng chương trình, giải pháp tăng trưởng quản lý công tác huy động nguồn vốn trong năm 2008 và các năm tiếp theo góp phần mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh ngày càng phát triển, góp phần tăng uy tín và lợi thế cạnh tranh của NHCT Hoàn Ki ếm trên địa bàn qu ận Hoàn Kiếm. Quản lý nguồn nhân sự Có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào tạo cán bộ chuyên sâu, chuyên nghiệp về kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện hiện đại, hội nhập, tác phong giao dịch, nghiêm túc, văn minh, hiện đại, hướng dẫn chu đáo khách hàng. Quản lý nguồn nhân sự thông qua thời gian làm việc, hiệu quả công việc. Phân công công tác hợp lý Để kinh doanh có hiệu quả, các NHTMNN cần cương quyết sắp xếp, bố trí lao động một cách hợp lý. Những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu trình độ và công việc cần được chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, cơ chế, quy chế hiện hành, quy trình bảo mật. Quan tâm tới đội ngũ cán bộ làm công tác huy động vốn thông qua chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi Quản lý, Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thường xuyên thái độ, tác phong giao dịch của cán bộ ngân hàng. Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ giao dịch. Hoàn thiện tác phong, lề lối làm việc, văn hoá giao dịch, quan tâm, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi tại CN, tích cực khai thác, tiếp thị các khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, nhằm tạo ra sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn huy động, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh. Cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng. Thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo CN đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục vụ nhóm khách hàng. Để thực hiện biện pháp về nhân sự trên đưa ra các điều kiện thực hiện sau: Khoán hệ số tiền lượng kinh doanh đến người lao động là hợp lý nếu gắn được trách nhiệm cùng vật chất cho người lao động (nhất là số cán bộ làm công tác tín dụng), có thưởng thì phải có phạt (thưởng phạt nghiêm minh). Thưởng cho cán bộ làm công tác tín dụng mỗi khi những cán bộ này thực hiện công việc có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho cơ quan; phạt khi họ không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, hầu hết các NHTM chưa làm được điều này! Hầu hết số nợ sau khi cho vay không thu hồi được do một số ít cán bộ trình độ còn hạn chế, không phát huy hết vai trò trách nhiệm trước công việc được giao, được bố trí không đúng vị trí công việc. Trong thực thi nhiệm vụ không năng nổ, nhiệt tình (điều này có thể do cơ chế tác động?); cho vay không tuân thủ các quy định, nâng giá trị tài sản để cho vay; không cương quyết trong khâu đòi nợ và lãi vay, làm cho nợ quá hạn phát sinh cao, không thu hồi được. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho công tác nguồn vốn. Một thực trạng tồn tại từ trước đến nay coi như một thực tế khách quan đó là trình độ đội ngũ cán bộ tại các quỹ tiết kiệm, các điểm huy động vốn yếu kém về nhiều mặt. 3.2.2 Quản lý hoạt động marketing Nhằm mục đích tiếp tục tăng trưởng số dư tiền gửi các tổ chức và dân cư, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ nhằm tăng thu phí trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm và các vùng phụ cận, giải pháp tăng trưởng huy động vốn và các sản phẩm, dịch vụ... là cần thiết, tạo điều kiện để NHCT Hoàn Kiếm quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách hàng. Đồng thời, tạo động lực để nâng cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của NHCT Hoàn Kiếm, mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng uy tín và lợi thế cạnh tranh của Chi nhánh trên địa bàn. Để góp phần tăng trưởng nguồn vốn một cách ổn định, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu kinh doanh của CN, nên chăng cần thực hiện một số giải pháp sau: - Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng. - Xem xét phân loại khách hàng để có những chính sách đặc biệt đối với những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn. - Thực hiện chính sách tiếp thị, khuyến mãi theo hướng dẫn của NHCT - Tìm hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và duy trì quan hệ tốt với khách hàng. - Cử cán bộ nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt có khả năng giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi lớn, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng. Thành lập tổ chuyên trách giúp lãnh đạo CN đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục vụ nhóm khách hàng. - Tổ chức tốt công tác chi trả kiều hối, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, quảng bá và tiếp thị dịch vụ này tại các điểm giao dịch và CN. 3.2.3 Quản lý hoạt động chất lượng Triển khai các sản phẩm dịch vụ, cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng. Trên cơ sở các sản phẩm đã được NHCT hướng dẫn thực hiện, CN tìm hiểu, nghiên cứu khách hàng để đưa ra các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể. Chú ý cung cấp sản phẩm trọn gói, đảm bảo tính hiệu quả đối với khách hàng và NHCT. Đối với những khách hàng đã có quan hệ tín dụng cần có chính sách khuyến khích mở tài khoản thực hiện dịch vụ thanh toán và các dịch vụ khác. Khảo sát, đánh giá tiềm năng nguồn vốn ở từng thị trường, từng nhóm khách hàng Có chính sách khách hàng hấp dẫn, linh hoạt đảm bảo cạnh tranh được với các ngân hàng khác Chăm sóc khách hàng chiến lược, khách hàng có nguồn tiền gửi lớn tại CN. Huy động vốn đảm bảo lãi suất đầu vào cạnh tranh, tạo được chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay Tăng cường tiếp cận, hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn để hướng dẫn cách thức chuyển tiền kiều hối, phân phát tờ rơi, thẻ chuyển tiền, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nhằm quảng bá dịch vụ chi trả kiều hối, viết thư giới thiệu dịch vụ tới người lao động của địa phương mình đang ở nước ngoài. Đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển, mở rộng mạng lưới và quảng bá rộng rãi các dịch vụ ngân hàng, không chỉ trong lĩnh vực thẻ mà còn các loại sản phẩm dịch vụ khác tuỳ theo sở trường của chi nhánh. Trong đó, các “phương tiện thanh toán” như thẻ ATM, thẻ tín dụng quốc tế đa tiện ích với địa điểm giao dịch thuận lợi, nhằm đến các đối tượng có thu nhập cao và tương đối cao là vấn đề cốt lõi cần được quan tâm, bởi thẻ thực chất là cầu nối trung gian rất tiện lợi của tất cả các giao dịch tiền tệ - ngân hàng. Trên cơ sở học hỏi những kinh nghiệm từ các ngân hàng hiện đại trên thế giới, chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm tiến hành hoàn thiện, điều chỉnh phù hợp với hoạt động Marketing của chi nhánh mình, với tình hình thực tế của nền kinh tế đất nước và hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chi nhánh phải xác định con người là nhân tố quan trọng nhất trong việc thực hiện mục tiêu phát triển các sản phẩm ngân hàng nói chung và phát triển các hoạt động Marketing nói riêng. Do đó ccần mở rộng và nâng cao công tác đào tạo chuyên viên về Marketing ngân hàng. Các ngân hàng  có thể liên kết với các trường đại học khối kinh tế đưa nội dung Marketing ngân hàng vào giảng dạy sâu hơn. Cùng với đó, các ngân hàng có thể tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ ngân hàng, mời các chuyên gia Marketing giỏi về giảng dạy, cử các bộ có kinh nghiệm về Marketing theo học những khóa đào tạo chuyên ngành Marketing ngân hàng ở nước ngoài. Ngoài ra NHCT Việt Nam cần xác định rõ vai trò của hoạt động Marketing đối với hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ đó chủ động trong việc chi cho hoạt động Marketing, tránh tình trạng trùng lắp hay chồng chéo giữa các chi nhánh. Quản lý hoạt động sản xuất dịch vụ Nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng truyền thống, phát triển hiệu quả các dịch vụ ngân hàng hiện đại. - Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử. - Nhanh chóng mở rộng dịch vụ mới, tăng cường các khoản thu từ dịch vụ. - Tham gia bảo hiểm các dịch vụ ngân hàng (tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam) KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Hỗ trợ, cung cấp cho các ngân hàng thương mại về thông tin, chính sách, định hướng phát triển lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các chính sách tiền tệ, tín dụng thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng Củng cố, lành mạnh hóa và không ngừng nâng cao vị thế của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo giữa các ngân hàng thương mại để tạo ra sự thống nhất trong định hướng phát triển, trong hoạt động tín dụng. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Cập nhật những vấn đề có liên quan đến chính sách, phương hướng và kịp thời chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc. Điều này tạo ra sự thống nhất trong hoạt động quản lý của toàn hệ thống. Tạo điều kiện để chi nhánh phát huy thế mạnh của mình, phát huy chất lượng đội ngũ nhân sự, nâng cao vị thế cạnh tranh và mở rộng quy mô chi nhánh. THAY LỜI TỔNG KẾT Trong ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ngµnh Ng©n hµng phôc vô cho sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc, ban l·nh ®¹o Ng©n hµng ®· ®Ò ra bèn ®Þnh h­íng lín trong giai ®o¹n 2001-2006. Mét trong nh÷ng ®Þnh h­íng ®ã lµ viÖc ®¸p øng vèn vµ huy ®éng vèn trong nÒn kinh tÕ ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động huy động vốn có hiệu quả cao trong c ác NHTM cần phải có những giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động huy động vốn. Đặc biệt trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay và tình hình kinh tế trong nước có sự biến động lớn thêm vào đó là từ khi có quyết định về tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong các NHTM do Ngân Hàng nhà nước quy định càng làm tăng tính cấp thiết việc quản lý hoạt động huy động vốn trong NHTM Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, các NHTM đã gặp không ít khó khăn do sự tác động từ nhiều phía như: môi trường kinh tế vĩ mô, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp v.v. Trong đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trong huy động vốn diễn ra khá gay gắt. Có thời gian, tỷ lệ dư nợ cho vay của một số NHTM cổ phần bằng 1,4% nguồn vốn huy động. Trước áp lực phải huy động đủ vốn cho kinh doanh nhiều ngân hàng (chủ yếu là ngân hàng cổ phần) đua tranh tăng lãi suất huy động vốn, đồng thời áp dụng nhiều hình thức khuyến mại, tặng quà,… để thu hút khách hàng các NHTM phải đ ưa ra biện pháp quản lý hoạt động huy động vốn riêng cho mình. Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm cũng như các chi nhánh khác trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có những biện pháp quản lý mang tính chiến lược nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác huy động vốn, khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính cả trong nước và quốc tế. Với kiến thức đã được trang bị trong trường đại học và kết hợp với quá trình thực tập tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm, em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM”. Vì đây là một vấn đề hết sức phong phú, phức tạp và bản thân là một sinh viên mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý luận là chủ yếu, về thực tế còn hạn chế, cho nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em còn nhiều hạn chế. Em kính mong nhận được sự nhận xét, góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để em tiếp tục bổ sung và hoàn thiện chuy ên đ ề thực tập tốt nghiệp của mình. Danh mục tài liệu tham khảo Trường ĐHKTQD- Giáo trình Khoa học quản lý- TS. Đoàn Thị Thu Hà- TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền- NXB khoa học và kỹ thuật- năm 2002- Hà Nội Trường ĐHKTQD- Giáo trình Chính sách kinh tế- Xã hội- PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà- PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền- NXB khoa học và kỹ thuật- năm 2006- Hà Nội Trường ĐHKTQD- Giáo trình Ngân hàng thương mại- TS. Phan Thị Thu Hà- NXB thống kê- năm2004- Hà Nội Peter S.Rose- Quản trị Ngân hàng thương mại- Người dịch Nguyễn Huy Hoàng- Nguyễn Đức Hiển- Phạm Long- năm 2004- Hà Nội Báo cáo hoạt đông kinh doanh năm 2007, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2008 của chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm Quyết định số 19.07 về việc ban hành Quy định triển khai dịch vụ tiết kiệm bảo hiểm của NHCT Việt Nam- năm 2007 Quyết định số 19.02 về việc ban hành quy trình giao dịch tiền gửi của NHCT Việt Nam- năm 2006 Báo điện tử vietnamnet- “Cạnh tranh hút vốn: Các ngân hàng có bỏ thỏa thuận?” Văn bản số 91/TB-VPCP của văn phòng chính phủ Trang web của Ngân hàng công thương Việt Nam Trang web: Tri thức - Kỹ năng kinh doanh Trang web: www.dostquangtri.gov.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan chuyên đề thực tập “HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM” là một công trình nghiên cứu độc lập của tôi, dựa trên những số liệu thông tin được thu thập từ thực tế và do cơ quan thực tập cung cấp, không sao chép từ bất kỳ luận văn, chuyên đề hay công trình nghiên cứu nào khác. Sinh viên ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc30826.doc
Tài liệu liên quan