Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

Tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần kim khí Hà Nội: ... Ebook Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

doc94 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần kim khí Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lý lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc phøc t¹p vµ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng, bëi lÏ nh÷ng ®èi t­îng cña nã lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ l·nh ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ mäi mÆt, mµ ho¹t ®éng lao ®éng cña hä cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chung cña doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn môc tiªu qu¶n lý. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ nh»m hoµn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi chÊt l­îng cao, tiÕt kiÖm tèi ®a thêi gian lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ång thêi lµm cho bé m¸y qu¶n lý n¨ng ®éng, gän nhÑ, ho¹t ®éng nhÞp nhµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý kh«ng ph¶i lµ mét viÖc lµm ®¬n gi¶n, mµ nã ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu mét c¸ch kü l­îng dùa trªn nh÷ng luËn cø khoa häc. Hoµn thiÖn tæ chøc lao ®éng, phèi hîp vµ sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò lín vµ cã ý nghÜa quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ë n­íc ta ngµnh s¶n xuÊt vµ kinh doanh thÐp ®· ra ®êi rÊt l©u trong bèi c¶nh kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi trong thêi kú c«ng ty míi chuyÓn ®æi tõ c«ng ty kinh doanh thÐp vµ vËt t­ Hµ Néi cã sè vèn 100% lµ vèn Nhµ n­íc chuyÓn ®æi sang c«ng ty cæ phÇn th× cÇn ph¶i thay ®æi l¹i c¬ cÊu qu¶n lý bé m¸y cña c«ng ty. ViÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã ý nghÜa quan träng cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc cña Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam còng nh­ nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c, bé m¸y qu¶n lý cßn nhiÒu tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, t«i chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty CP kim khÝ Hµ Néi” lµm Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Néi dung cña bµi viÕt nµy bao gåm c¸c phÇn chÝnh nh­ sau: Ch­¬ng 1: Lý luËn c¬ b¶n vµ ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty CP Kim khÝ Hµ Néi. Ch­¬ng 2: T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi Ch­¬ng 3: Mét vµi biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi. Ch­¬ng 1 Lý luËn c¬ b¶n vµ ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty cæ phÇn kim khÝ hµ néi 1.1. Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh nghiÖp 1.1.1. Qu¶n lý 1.1.1.1. Kh¸i niÖm qu¶n lý Qu¶n lý lµ t¸c ®éng cã h­íng ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m duy tr× ho¹t ®éng cña hÖ thèng, sö dông tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng s½n cã, c¸c c¬ héi ®Ó ®­a hÖ thèng ®i ®Õn môc tiªu ®· ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng cña m«i tr­êng. Qu¶n lý doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ, quy luËt tù nhiªn trong viÖc lùa chän vµ x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vÒ kinh tÕ - x· héi, tæ chøc kü thuËt ®Ó t¸c ®éng lªn tËp thÓ lao ®éng. Tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt cña s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých cña qu¶n lý doanh nghiÖp: mét mÆt nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao nhÊt trong s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn tæ chøc lao ®éng. Thùc chÊt cña qu¶n lý hÖ thèng lµ qu¶n lý con ng­êi, v× con ng­êi lµ yÕu tè c¬ b¶n cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Quy m« cña hÖ thèng cµng lín th× vai trß qu¶n lý cÇn ph¶i ®­îc n©ng cao, cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Qu¶n lý con ng­êi gåm nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p. Bëi v× con ng­êi chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè: yÕu tè sinh lý, yÕu tè t©m lý, yÕu tè x· héi... C¸c yÕu tè nµy lu«n t¸c ®éng qua l¹i h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi. V× vËy, muèn qu¶n lý tèt, con ng­êi ph¶i võa lµ mét nhµ tæ chøc, võa lµ nhµ t©m lý, võa lµ nhµ x· héi, võa lµ nhµ chiÕn l­îc. Do ®ã, cã thÓ kÕt luËn r»ng qu¶n lý ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc phèi hîp c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt céng ®ång nãi chung vµ mçi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mçi doanh nghiÖp nãi riªng ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u. 1.1.1.2. Chøc n¨ng qu¶n lý Chøc n¨ng qu¶n lý lµ nh÷ng ho¹t ®éng riªng biÖt cña qu¶n lý, thÓ hiÖn nh÷ng ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý lªn ®èi t­îng qu¶n lý nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu qu¶n lý. ViÖc ph©n lo¹i chøc n¨ng qu¶n lý nh»m lµm cho qu¸ tr×nh qu¶n lý ®­îc trän vÑn ë tõng chøc vô qu¶n lý, ë tõng cÊp qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Nã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc vµ sè l­îng lao ®éng qu¶n lý, tõ ®ã lµm c¬ së ®Ó tæ chøc bé m¸y theo h­íng chuyªn tinh, gän nhÑ, c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc tiÕn hµnh cã khoa häc vµ ph©n bè lao ®éng mét c¸ch hîp lý. Cã hai c¸ch ph©n lo¹i chøc n¨ng qu¶n lý nh­ sau: Theo néi dung qu¸ tr×nh qu¶n lý, qu¶n lý ®­îc chia thµnh 5 chøc n¨ng sau: · Chøc n¨ng dù kiÕn (kÕ ho¹ch hãa): Lµ dù ®o¸n cã c¨n cø khoa häc sù ph¸t triÓn cã thÓ x¶y ra cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ ®ã lËp ra kÕ ho¹ch hµnh ®éng cho doanh nghiÖp. · Chøc n¨ng tæ chøc: Lµ kÕt hîp, liªn kÕt c¸c bé phËn riªng rÏ trong doanh nghiÖp thµnh mét hÖ thèng, kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt víi nhau ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. · Chøc n¨ng phèi hîp: Lµ viÖc l¾p ®Æt c¸c bé phËn kh¸c nhau vµo ®óng vÞ trÝ vµ ®¶m b¶o vËn hµnh nhÞp nhµng vµ ¨n khíp víi nhau ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. · Chøc n¨ng chØ huy: §©y lµ chøc n¨ng quan träng, ph¶i n¾m ®­îc c¸c lý thuyÕt ra quyÕt ®Þnh, ®Ó ®­a ra mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ mét vÊn ®Ò cÇn cã th«ng tin, kiÕn thøc vÒ vÊn ®Ò ®ã. Ng­êi qu¶n lý mµ do dù khi quyÕt ®Þnh sÏ cã thÓ bá qua thêi c¬, quyÕt ®Þnh kh«ng tÝnh to¸n chu ®¸o sÏ dÉn doanh nghiÖp ®Õn bê vùc th¼m cña sù ph¸ s¶n. · Chøc n¨ng kiÓm tra: Lµ xem xÐt toµn bé nh÷ng diÔn biÕn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt so víi kÕ ho¹ch ch­¬ng tr×nh, ph¸t hiÖn, t×m nguyªn nh©n vµ t×m nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng sai lÖch. Theo mèi quan hÖ trùc tiÕp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: · Chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt: Gåm tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn chuÈn bÞ kü thuËt cho s¶n xuÊt, chuyÓn giao c«ng nghÖ, qu¶n lý quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, tham gia vµ trùc tiÕp x©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn kü thuËt, øng dông ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ míi, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi... · Chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ: Bao gåm chøc n¨ng kÕ ho¹ch hãa vµ ®iÒu ®éng s¶n xuÊt; chøc n¨ng th­¬ng m¹i; chøc n¨ng tæ chøc lao ®éng vµ thï lao lao ®éng; chøc n¨ng tµi chÝnh, kÕ to¸n, hµnh chÝnh ph¸p chÕ vµ b¶o vÖ doanh nghiÖp... 1.1.1.3. Mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lý vµ ®èi t­îng qu¶n lý Theo quan ®iÓm ®iÒu khiÓn häc, nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh­ bÊt kú mét ®¬n vÞ kinh tÕ nµo ®Òu cã thÓ coi lµ mét hÖ thèng qu¶n lý bao gåm hai ph©n hÖ: chñ thÓ qu¶n lý vµ ®èi t­îng bÞ qu¶n lý (hay cßn gäi lµ bé phËn qu¶n lý vµ bé phËn bÞ qu¶n lý). Bé phËn qu¶n lý bao gåm c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý, c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý vµ hÖ thèng c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶n lý. Bé phËn bÞ qu¶n lý bao gåm hÖ thèng c¸c ph©n x­ëng, c¸c bé phËn s¶n xuÊt, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c ph­¬ng tiÖn c«ng nghÖ. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau t¹o nªn mét chØnh thÓ thèng nhÊt. Cã thÓ minh häa mèi quan hÖ gi÷a chñ thÓ qu¶n lý vµ ®èi t­îng qu¶n lý qua s¬ ®å sau: Chñ thÓ qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý C¸c môc tiªu Mèi quan hÖ ng­îc Chñ thÓ qu¶n lý trªn c¬ së c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, t¸c ®éng lªn ®èi t­îng qu¶n lý b»ng nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña m×nh vµ th«ng qua hµnh vi qu¶n lý - mèi quan hÖ ng­îc mµ chñ thÓ qu¶n lý cã thÓ ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh ®­a ra. Trong mçi mét tæ chøc, mét doanh nghiÖp khi ®­îc thµnh lËp ®Òu cã bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh nh÷ng c«ng viÖc thuéc ph¹m vi chuyªn m«n cña bé phËn ®ã vµ tæng thÓ c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch nh­ vËy ®· t¹o nªn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. 1.1.2. Lao ®éng qu¶n lý 1.1.2.1. Kh¸i niÖm Theo C.M¸c: “ Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt cña lao ®éng s¶n xuÊt, ®Ó hoµn thµnh c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt kh¸c nhau, cÇn thiÕt ph¶i cã qu¸ tr×nh ®ã ”. Lao ®éng qu¶n lý lµ nh÷ng c¸n bé qu¶n lý ®ang lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh; cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, trao ®æi, mua b¸n mét sè lo¹i s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã nh»m ®¸p øng nhu cÇu x· héi, ®ång thêi t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¶ tËp thÓ ®¬n vÞ m×nh. TÊt c¶ nh÷ng ng­êi lao ®éng ho¹t ®éng trong bé m¸y qu¶n lý ®­îc hiÓu lµ lao ®éng qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng tèt hay xÊu phô thuéc vµo lao ®éng qu¶n lý cã thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý hay kh«ng. 1.1.2.2. TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña lao ®éng qu¶nlý * TÝnh chÊt: Lao ®éng qu¶n lý cã c¸c tÝnh chÊt sau: - TÝnh kü thuËt: thÓ hiÖn ë c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, ph©n tÝch chuyªn m«n. - TÝnh hµnh chÝnh: biÓu hiÖn ë sù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh»m tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, c¸c quyÕt ®Þnh, nh­ viÖc lËp kÕ ho¹ch, h­íng dÉn c¸c c«ng viÖc ®iÒu chØnh, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c«ng viÖc. - TÝnh s¸ng t¹o: thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ suy nghÜ, khai th¸c, t×m tßi vµ ph¸t minh ra c¸c s¸ng kiÕn míi, c¸c quyÕt ®Þnh vµ c¸c ph­¬ng ph¸p hoµn thµnh c«ng viÖc. - TÝnh thùc hµnh ®¬n gi¶n: ®ã lµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n theo c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn s½n cã. - TÝnh héi häp vµ sù vô kh¸c: nh­ tham gia c¸c cuéc häp vÒ chuyªn m«n hoÆc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã tÝnh chÊt thñ tôc. * §Æc ®iÓm: §èi víi c¸c lo¹i lao ®éng qu¶n lý kh¸c nhau song ®Òu cã chung c¸c ®Æc ®iÓm sau: - Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý lµ lo¹i lao ®éng trÝ ãc vµ mang tÝnh chÊt s¸ng t¹o. - Ho¹t ®éng cña lao ®éng qu¶n lý mang ®Æc tÝnh t©m lý x· héi cao. - Th«ng tin võa lµ ®èi t­îng lao ®éng, võa lµ kÕt qu¶ lao ®éng vµ võa lµ ph­¬ng tiÖn cña lao ®éng qu¶n lý. - Ho¹t ®éng lao ®éng qu¶n lý lµ c¸c th«ng tin, c¸c t­ liÖu phôc vô cho viÖc h×nh thµnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý. 1.1.2.3. Chøc n¨ng cña lao ®éng qu¶n lý Lao ®éng qu¶n lý bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: + Nh©n viªn qu¶n lý kü thuËt: Lµ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o ë c¸c tr­êng kü thuËt hoÆc ®· ®­îc rÌn luyÖn trong thùc tÕ s¶n xuÊt, cã tr×nh ®é t­¬ng ®­¬ng ®­îc cÊp trªn thõa nhËn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi ph¶i lµ ng­êi trøc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt, trùc tiÕp chØ ®¹o h­íng dÉn kü thuËt trong doanh nghiÖp. Lo¹i nµy bao gåm: - Gi¸m ®èc hoÆc Phã Gi¸m ®èc kü thuËt, Qu¶n ®èc hoÆc Phã qu¶n ®èc phô tr¸ch kü thuËt, Tr­ëng phßng vµ Phã phßng, Ban kü thuËt. - C¸c kü s­, kü thuËt viªn, nh©n viªn lµm ë phßng kü thuËt. + Nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ: Lµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c tæ chøc, l·nh ®¹o, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­: - Gi¸m ®ãc hoÆc Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh, KÕ to¸n tr­ëng. - C¸c c¸n bé, CNV c«ng t¸c ë c¸c phßng, ban, bé phËn nh­: kÕ to¸n, tµi vô, kÕ ho¹ch, thèng kª, lao ®éng - tiÒn l­¬ng... Ngoµi ra, nÕu ph©n theo vai trß thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý, lao ®éng qu¶n lý ®­îc chia thµnh: + C¸n bé l·nh ®¹o: Lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o. Bao gåm: Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, Qu¶n ®èc, Phã qu¶n ®èc, c¸c Tr­ëng ngµnh, §èc c«ng, Tr­ëng vµ Phã c¸c phßng ban trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Nãi tãm l¹i, c¸n bé l·nh ®¹o lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng qu¶n lý ®­îc chÝnh thøc giao quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm ®iÒu khiÓn nh÷ng ng­êi kh¸c hoµn thµnh c«ng t¸c. + C¸c chuyªn gia: Lµ nh÷ng lao ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n, kh«ng thùc hiÖn chøc n¨ng l·nh ®¹o trùc tiÕp. Bao gåm: c¸c c¸n bé kinh tÕ, kü thuËt viªn, c¸n bé thiÕt kÕ vµ c¸c céng t¸c viªn khoa häc (nÕu cã) ho¹t ®éng cña hä mang tÝnh chuyªn m«n, nghiÖp vô, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng, trong c«ng t¸c qu¶n lý tham m­u gióp c¸c cÊp l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c môc ®Ých qu¶n lý chung. + C¸c nh©n viªn thùc hµnh kü thuËt: Lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n, th­êng xuyªn lÆp ®i lÆp l¹i, mang tÝnh chÊt th«ng tin nghiÖp vô vµ kü thuËt nghiÖp vô. Bao gåm c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c ho¹ch to¸n vµ kiÓm tra (nh­ kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm ®o l­êng; nh©n viªn giao nhËn, viÕt hãa ®¬n; nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho...), c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh chuÈn bÞ tµi liÖu nh­ kü thuËt can in, kü thuËt viªn ®¸nh m¸y vµ l­u tr÷,...; c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c phôc vô nh­ kü thuËt viªn ®iÖn tho¹i, b¶o vÖ cung øng... 1.1.3. Bé m¸y qu¶n lý 1.1.3.1. Kh¸i niÖm Bé m¸y qu¶n lý cña mét tæ chøc lµ hÖ thèng c¸c con ng­êi cïng víi c¸c ph­¬ng tiÖn cña tæ chøc ®­îc liªn kÕt theo mét sè nguyªn t¾c vµ quy t¾c nhÊt ®Þnh mµ tæ chøc thõa nhËn ®Ó l·nh ®¹o qu¶n lý toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. Hay nãi c¸ch kh¸c, bé m¸y qu¶n lý chÝnh lµ chñ thÓ qu¶n lý cña hÖ thèng. 1.1.3.2. Yªu cÇu cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong mét tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Thø nhÊt, ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, thùc hiÖn ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý cña ®¬n vÞ. Thø hai, ph¶i ®¶m b¶o nghiªm tóc chÕ ®é thñ tr­ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ lao ®éng trong ®¬n vÞ. Thø ba, ph¶i phï hîp víi khèi l­îng c«ng viÖc, thÝch øng víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña ®¬n vÞ. Thø t­, Ph¶i ®¶m b¶o chuyªn tinh, gän nhÑ vµ cã hiÖu lùc. 1.1.4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.1.4.1. Kh¸i niÖm NÕu hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt, c¬ cÊu ph¶n ¸nh sù cÊu t¹o vµ h×nh thøc bªn trong cña mét hÖ thèng. Mét trong nh÷ng néi dung ®Çu tiªn vµ rÊt quan träng cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ x¸c ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®­îc chuyªn m«n hãa, ®­îc giao nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh vµ ®­îc bè trÝ theo tõng cÊp nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®­îc h×nh thµnh bëi c¸c bé phËn qu¶n lý vµ c¸c cÊp qu¶n lý. HiÓu mét c¸ch kh¸c, c¬ cÊu lµ sù ph©n chia tæng thÓ ra c¸c bé phËn nhá h¬n theo nh÷ng tiªu thøc chÊt l­îng kh¸c nhau. Nh÷ng bé phËn ®ã thùc hiÖn tõng chøc n¨ng riªng biÖt nh­ng cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau phôc vô môc tiªu chung cña tæ chøc. Tæ chøc lµ mét chØnh thÓ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp, riªng rÏ, cã môc tiªu riªng, cã bé phËn hîp thµnh. Tæ chøc lµ sù liªn kÕt nh÷ng c¸ nh©n, nh÷ng qu¸ tr×nh ho¹t ®éng trong hÖ thèng nh»m hoµn thiÖn môc ®Ých ®Ò ra cña hÖ thèng, dùa trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c, quy t¾c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. 1.1.4.2. C¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Lý thuyÕt vµ thùc tÕ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®· h×nh thµnh nªn nhiÒu c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo nhiÒu cÊp kh¸c nhau, mçi kiÓu c¬ cÊu gäi lµ mét hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp. Mçi hÖ thèng c¬ cÊu tæ chøc trong doanh nghiÖp lµ sù ph©n chia c¸c cÊp qu¶n trÞ mµ ë ®ã c¸c n¬i lµm viÖc ®­îc ph©n cÊp víi nhau theo quan hÖ ph©n quyÒn (uû quyÒn), ra mÖnh lÖnh. Mèi quan hÖ ®¼ng cÊp gi÷a c¸c n¬i lµm viÖc c¸ biÖt ®­îc h×nh thµnh víi t­ c¸ch b×nh ®¼ng hay trªn d­íi. Cã nhiÒu mÉu h×nh mµ theo ®ã hÖ thèng tæ chøc doanh nghiÖp ®­îc h×nh thµnh. Sau ®©y lµ mét sè hÖ thèng cã tÝnh chÊt ®iÓn h×nh: 1/ HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn: HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ mét kiÓu ph©n chia tæ chøc doanh nghiÖp dùa theo nguyªn t¾c cña Fayol vÒ tÝnh thèng nhÊt, ph©n chia nhiÖm vô theo nguyªn t¾c. HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn h×nh thµnh mét ®­êng th¼ng râ rµng vÒ quyÒn ra lÖnh vµ tr¸ch nhiÖm tõ L·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Õn ®èi t­îng qu¶n lý. HÖ thèng nµy ®­îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn Ng­êi l·nh ®¹o Ng­êi l·nh ®¹o tuyÕn 1 §èi t­îng qu¶n lý Ng­êi l·nh ®¹o tuyÕn 2 §èi t­îng qu¶n lý §©y lµ lo¹i c¬ cÊu ®¬n gi¶n nhÊt, cã mét cÊp trªn vµ mét sè cÊp d­íi. Ng­êi l·nh ®¹o c¸c tuyÕn ph¶i thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng vÒ qu¶n lý. Mèi liªn hÖ ®­îc thùc hiÖn theo chiÒu th¼ng ®øng. KiÓu c¬ cÊu nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá, c¬ cÊu kh«ng phøc t¹p. ¦u ®iÓm: - C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn thÓ hiÖn chÕ ®é tËp quyÒn, tËp trung. - Quy tr¸ch nhiÖm râ rµng, cho phÐp gi¶i quyÕt c«ng viÖc nhanh chãng, gän nhÑ. - Duy tr× tÝnh kû luËt vµ kiÓm tra. - Ng­êi l·nh ®¹o chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña cÊp d­íi quyÒn. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é “ thñ tr­ëng”. Nh­îc ®iÓm: - §Ó c¬ cÊu nµy ph¸t huy ®­îc th× ®ßi hái ng­êi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn, tæng hîp mäi vÊn ®Ò, cã cã quyÕt ®o¸n. - Kh«ng sö dông ®­îc ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cÊp d­íi. - Kh«ng tËn dông ®­îc sù t­ vÊn cña c¸c chuyªn gia. - Khi cÇn thiÕt liªn hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cña c¸c tuyÕn th× viÖc b¸o c¸o th«ng tin ®i theo ®­êng cong. 2/ HÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng: HÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng hay cßn gäi lµ hÖ thèng c¬ cÊu nhiÒu tuyÕn, ®­îc Taylor x©y dùng trong ph¹m vi ph©n x­ëng. Trong ph©n x­ëng ng­êi lao ®éng nhËn nhiÖm vô kh«ng ph¶i tõ cÊp trªn (®èc c«ng) mµ nhiÒu cÊp kh¸c nhau, trong ®ã mçi cÊp trªn cã mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. Víi t­ c¸ch thiÕt lËp mèi quan hÖ giao nhËn nhiÖm vô nh­ thÕ, hÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng ®· bá qua tÝnh thèng nhÊt cña giao nhËn nhiÖm vô. Cã thÓ m« t¶ c¬ cÊu nµy qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: HÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng A Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng B Ng­êi l·nh ®¹o Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng C §èi t­îng qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý Theo kiÓu c¬ cÊu nµy, c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc tæ chøc theo chøc n¨ng. Do ®ã h×nh thµnh nªn nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o ®­îc chuyªn m«n hãa, chØ ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. CÊp d­íi kh«ng nh÷ng chÞu sù l·nh ®¹o cña mét bé phËn chøc n¨ng, mµ cßn chÞu sù l·nh ®¹o cña ng­êi chñ doanh nghiÖp vµ bé phËn chøc n¨ng kh¸c. M« h×nh nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín, c¬ cÊu t­¬ng ®èi phøc t¹p, nhiÒu chøc n¨ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng phæ biÕn h¬n. ¦u ®iÓm: - Ph¸t huy ®­îc ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cÊp d­íi. - Thu hót ®­îc c¸c chuyªn gia tham gia vµo c«ng t¸c qu¶n lý. - Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n mét c¸ch thµnh th¹o vµ gi¶m bít g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cho ng­êi l·nh ®¹o. Nh­îc ®iÓm: - Kh«ng duy tr× ®­îc tÝnh kû luËt, kiÓm tra vµ phèi hîp. - C¬ cÊu phøc t¹p, ®ßi hái nhiÒu bé phËn. 3/ HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng: HÖ thèng nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a hÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ hÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng. HÖ thèng c¬ cÊu chøc n¨ng ®­îc m« t¶ qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 3: HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng Ng­êi l·nh ®¹o Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng A nn¨ng A Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng B Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng C Ng­êi l·nh ®¹o cÊp 2 Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng A Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng B Ng­êi l·nh ®¹o chøc n¨ng C n¨ng §èi t­îng qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý §èi t­îng qu¶n lý ë ®©y l·nh ®¹o tæ chøc ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c phßng ban chøc n¨ng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Ó h­íng dÉn, ®iÒu khiÓn vµ kiÓm tra, truyÒn mÖnh kÖnh theo tuyÕn ®· ®­îc quy ®Þnh. Ng­êi l·nh ®¹o c¸c phßng, ban chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho ng­êi thõa hµnh ë c¸c tuyÕn. ¦u ®iÓm: - TËn dông ®­îc ­u ®iÓm cña hai lo¹i c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng. - Ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸c bé phËn chøc n¨ng. - §ång thêi vÉn ®¶m b¶o quyÒn chØ huy cña hÖ thèng trùc tuyÕn. Nh­îc ®iÓm: - Do cã qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng nªn l·nh ®¹o tæ chøc th­êng ph¶i häp hµnh nhiÒu, g©y c¨ng th¼ng vµ l·ng phÝ thêi gian. - Cã thÓ x¶y ra m©u thuÉn gi÷a l·nh ®¹o c¸c tuyÕn víi nhau do kh«ng thèng nhÊt quyÒn h¹n, quan ®iÓm. 4/ HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m­u: KiÓu c¬ cÊu nµy duy tr× ®­îc tÝnh thèng nhÊt cña l·nh ®¹o vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm râ rµng trong ph©n c«ng lao ®éng. HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m­u ®­îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 4: HÖ thèng c¬ cÊu trùc tuyÕn tham m­u Ng­êi l·nh ®¹o Tham m­u 1 Tham m­u 1 Tham m­u 1 Ng­êi l·nh ®¹o cÊp 2 Ng­êi l·nh ®¹o cÊp 2 §èi t­îng qu¶n lý TM1 TM2 TM1 TM2 Tham m­u lµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc cho ng­êi l·nh ®¹o ®­a ra quyÕt ®Þnh. Nhê cã bé phËn tham m­u nªn c«ng viÖc ng­êi l·nh ®¹o gi¶m bít. Tham m­u kh«ng ®­îc phÐp ra quyÕt ®Þnh mµ chØ ng­êi l·nh ®¹o míi cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh. ¦u ®iÓm: - C¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ. - Sö dông chuyªn gia tèt h¬n. - Gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cho ng­êi l·nh ®¹o. Nh­îc ®iÓm: - C«ng viÖc cña ng­êi l·nh ®¹o vÉn nÆng nÒ. - NÕu tham m­u tèt sÏ gióp ng­êi l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh hîp lý, ng­îc l¹i nÕu tham m­u kh«ng cã n¨ng lùc, kh«ng cã tr×nh ®é sÏ g©y trë ng¹i vµ nguy hiÓm. 1.1.4.3. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp X¸c ®Þnh ph©n cÊp ®óng ®¾n chøc n¨ng qu¶n lý vµ n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c kiÓu c¬ cÊu lµ tiÒn ®Ò ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc hiÖn cã còng nh­ h×nh thµnh, xãa bá hay söa ®æi mét c¬ cÊu tæ chøc nµo ®ã nÕu thiÕu sù ph©n tÝch khoa häc, theo ý muèn chñ quan, phiÕn diÖn th­êng g©y ra nhiÒu tai h¹i. Yªu cÇu tèi thiÓu tr­íc khi h×nh thµnh mét doanh nghiÖp lµ ph¶i x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch râ rµng, dù kiÕn sè c¸n bé ®ñ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô vµ x¸c ®Þnh ®óng vÞ trÝ cña bé phËn míi nµy trong hÖ thèng bé phËn ®· cã cña doanh nghiÖp . Qua lý luËn vµ thùc tiÔn hoµn thµnh c¬ cÊu ®Õn nay ®· h×nh thµnh nhiÒu quan ®iÓm vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Sau ®©y lµ nh÷ng quan ®iÓm h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: Quan ®iÓm 1: ViÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý bao giê còng b¾t ®Çu tõ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn. Trªn c¬ së nµy viÖc tiÕn hµnh tËp hîp c¸c yÕu tè cña c¬ cÊu tæ chøc vµ x¸c lËp mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c yÕu tè ®ã. Quan ®iÓm nµy ®i tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt, ®­îc øng dông víi c¸c c¬ cÊu tæ chøc hiÖn ®ang ho¹t ®éng. Quan ®iÓm 2: ViÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc m« t¶ chi tiÕt ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng qu¶n lý vµ x¸c lËp c¸c mèi liªn hÖ th«ng tin råi sau ®ã míi h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Quan ®iÓm nµy ®i tõ chi tiÕt ®Õn tæng hîp vµ ®­îc øng dông trong viÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc míi. Quan ®iÓm 3: ViÖc h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc theo ph­¬ng ph¸p hçn hîp, tøc lµ sù kÕt hîp mét c¸ch hîp lý c¶ hai quan ®iÓm trªn. Tr­íc hÕt ph¶i ®­a ra nh÷ng kÕt luËn cã tÝnh nguyªn t¾c vµ kiÓu h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, sau ®ã míi tæ chøc viÖc nghiªn cøu chi tiÕt c¸c bé phËn trong c¬ cÊu ®ã, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c kªnh th«ng tin cÇn thiÕt. Nh­ vËy toµn bé viÖc nghiªn cøu chi tiÕt lµ quyÕt ®Þnh lµm s¸ng tá, cô thÓ hãa nh÷ng kÕt luËn ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh. · Ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc: + Ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù: lµ ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý míi dùa vµo viÖc thõa kÕ nh÷ng kinh nghiÖm ®· thµnh c«ng, ®· g¹t bá nh÷ng yÕu tè bÊt hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc cã s½n. C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó x¸c sù t­¬ng tù lµ x¸c ®Þnh sù ph©n lo¹i ®èi t­îng qu¶n lý, c¨n cø vµo nh÷ng dÊu hiÖu nhÊt ®Þnh. Ch¼ng h¹n: tÝnh ®ång nhÊt vÒ s¶n phÈm cuèi cïng cña ho¹t ®éng qu¶n lý ; tÝnh ®ång nhÊt vÒ chøc n¨ng qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn; tÝnh kh¸c nhau vÒ l·nh thæ; ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt... ¦u ®iÓm næi bËt cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¬ cÊu nhanh, chi phÝ ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu Ýt, thõa kÕ cã ph©n tÝch nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc. Tuy nhiªn, còng cã h¹n chÕ lµ th­êng x¶y ra sù sao chÐp mét c¸ch m¸y mãc, thiÕu sù ph©n tÝch thùc tÕ cña c¬ cÊu s¾p ho¹t ®éng. §ã lµ nh÷ng khuynh h­íng cÇn ph¶i ng¨n ngõa. §©y lµ ph­¬ng ph¸p ¸p dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i, nhiÒu n­íc. + Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch theo yÕu tè: Lµ mét ph­¬ng ph¸p khoa häc ®­îc ¸p dông réng r·i ë mäi cÊp, mäi ®èi t­îng qu¶n lý. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc chia lµm 3 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: - X©y dùng s¬ ®å c¬ cÊu tæng qu¸t; - X©y dùng nh÷ng kÕt luËn cã tÝnh nguyªn t¾c cña c¬ cÊu; Giai ®o¹n 2: - X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn cho c¸c bé phËn c¬ cÊu; - X¸c ®Þnh mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn; Giai ®o¹n 3: - X¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc tr­ng cña c¸c yÕu tè c¬ cÊu (chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ mèi quan hÖ); - Quy ®Þnh ho¹t ®éng cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý (®iÒu lÖ, néi quy, quy chÕ); §èi víi viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc ®ang ho¹t ®éng, cÇn ph¶i b¾t ®Çu nghiªn cøu kü l­îng c¬ cÊu hiÖn t¹i vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña nã theo nh÷ng c¨n cø nhÊt ®Þnh. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¸c bé phËn cña nã th­êng ®­îc biÓu thÞ d­íi d¹ng s¬ ®å. Tõ ®ã sÏ chØ râ quan hÖ phô thuéc cña tõng bé phËn vµ tõng chøc n¨ng mµ nã ph¶i thi hµnh. 1.1.5. Vai trß vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 1.1.5.1. Vai trß cña bé m¸y qu¶n lý Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ®Òu thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, ®ßi hái ph¶i cã lùc l­îng ®iÒu hµnh toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ lùc l­îng qu¶n lý doanh nghiÖp vµ h×nh thµnh nªn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt, ¨n khíp trong ®iÒu hµnh tæ chøc kinh doanh th× mçi doanh nghiÖp Ýt nhÊt ph¶i cã mét thñ tr­ëng trùc tiÕp chØ ®¹o lùc l­îng qu¶n lý, th­c hiÖn nhiÖm vô bè trÝ, s¾p xÕp nh©n viªn qu¶n lý cho phï hîp vµo tõng nhiÖm vô cô thÓ, ®¶m b¶o sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c thµnh viªn trong c¬ cÊu, nh»m khai th¸c kh¶ n¨ng chuyªn trÝ s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra nh­ n¨ng suÊt, chÊt l­îng h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ... Nh­ vËy, trong mçi doanh nghiÖp nÕu kh«ng cã bé m¸y qu¶n lý th× kh«ng cã mét lùc l­îng nµo cã thÓ tiÕn hµnh nhiÖm vô qu¶n lý, ng­îc l¹i kh«ng cã qu¸ tr×nh tæ chøc nµo ®­îc thùc hiÖn nÕu kh«ng cã bé m¸y qu¶n lý Qu¶n lý lµ mét ph¹m trï cã liªn quan mËt thiÕt tíi ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng. C.M¸c ®· coi viÖc xuÊt hiÖn cña qu¶n lý lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuyÓn ®æi nhiÒu qu¸ tr×nh lao ®éng c¸ biÖt, t¶n m¹n, ®éc lËp thµnh mét qu¸ tr×nh ®­îc phèi hîp l¹i. Trong doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu chøc n¨ng qu¶n lý ®¶m cho qu¸ tr×nh qu¶n lý ®­îc thùc hiÖn trän vÑn, kh«ng bá sãt. §Ó ®¶m nhiÖm hÕt c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ®ã, cÇn cã sù ph©n c«ng lao ®éng qu¶n lý, thùc hiÖn chuyªn m«n hãa. Bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp tËp hîp nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cao trong doanh nghiÖp. ViÖc sö dông hîp lý c¸c kÕ ho¹ch lao ®éng cña c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn qu¶n lý, sù ph©n chia c«ng viÖc cho nh©n viªn qu¶n lý phï hîp, thiÕt kÕ c¸c mèi quan hÖ víi nhau cho hîp lý vµ cã tr×nh ®é thùc sù sÏ gãp phÇn hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, nhiÖm vô qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.5.2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Cã thÓ quy thµnh 2 lo¹i nhãm nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn bé m¸y qu¶n lý: · Nhãm c¸c nh©n tè thuéc ®èi t­îng qu¶n lý: - T×nh tr¹ng vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - TÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt: chñng lo¹i s¶n phÈm, quy m« s¶n xuÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt. - Sè l­îng c«ng nh©n viªn. · Nhãm nh÷ng nh©n tè thuéc lÜnh vùc qu¶n lý: - Quan hÖ së h÷u tån t¹i trong doanh nghiÖp. - Møc ®é chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ. - Tr×nh ®é c¬ giíi hãa vµ tù ®éng hãa c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ, tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý. - Quan hÖ phô thuéc gi÷a sè l­îng ng­êi bÞ l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi ho¹t ®éng cña nh÷ng ng­êi cÊp d­íi. - ChÝnh s¸ch ®·i ngé cña doanh nghiÖp ®èi víi ®éi ngò qu¶n lý. 1.1.6. Néi dung c¬ b¶n cña tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp 1.1.6.1. X¸c ®Þnh chøc n¨ng cô thÓ cÇn thùc hiÖn XuÊt ph¸t tõ môc tiªu cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cÇn qu¶n lý, tõ ®ã sÏ h×nh thµnh sù ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng. Mçi phßng ban chøc n¨ng ®¶m nhËn mét chøc n¨ng riªng biÖt vµ chÞu sù ®iÒu tiÕt, chi phèi cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp. Néi dung nµy bao gåm: 1/ Ph©n tÝch vµ x©y dùng c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban chøc n¨ng C¨n cø vµo c¸c ®Æc tr­ng kh¸c nhau mµ ph©n chia nhiÖm vô cho c¸c phßng ban chøc n¨ng. C¸c nhiÖm vô vµ ®èi t­îng cïng lo¹i ®­îc tËp hîp vµo cïng mét phßng ban, nh­ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh«ng gièng nhau. Ch¼ng h¹n, ng­êi phô tr¸ch lÜnh vùc kinh tÕ cña doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nh­: c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, c«ng t¸c mua s¾m vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm... NÕu s¾p xÕp vµo cïng mét phßng ban sè nhiÖm vô th× phßng ban ®ã sÏ thùc hiÖn mét sè lo¹i c«ng viÖc nh­ng trªn c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau, nh­ c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nh­ng ë c¸c cÊp kh¸c nhau (cÊp doanh nghiÖp, cÊp ph©n x­ëng cÊp ngµnh, tæ s¶n xuÊt vµ tõng n¬i lµm viÖc). 2/ Ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña tõng phßng ban ViÖc ph©n chia chøc n¨ng nhiÖm vô cña mçi phßng ban xuÊt ph¸t tõ nhiÖm vô chung cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã sÏ chia thµnh nhiÒu bé phËn ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau, sù liªn kÕt c¸c bé phËn ®ã sÏ xuÊt hiÖn sù ph©n c«ng lao ®éng vµ mét tr×nh tù ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NhiÖm vô x©y dùng bé m¸y qu¶n lý lµ ph©n chia nhiÖm vô chung cña doanh nghiÖp thµnh nhiÒu nhiÖm vô bé phËn ë c¸c cÊp qu¶n lý kh¸c nhau, sau ®ã liªn kÕt c¸c nhiÖm vô bé phËn ®ã h×nh thµnh tõng phßng ban cô thÓ. Mçi phßng ban sÏ thùc hiÖn mét nhiÖm vô x¸c ®Þnh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã b­íc ®Çu cÇn ph©n tÝch nhiÖm vô, råi tæng hîp c¸c nhiÖm vô c¸ biÖt l¹i ®Ó h×nh thµnh c¸c phßng ban; th«ng qua ®ã còng h×nh thµnh mèi quan hÖ gi÷a chóng. Mèi quan hÖ nµy tån t¹i hai chiÒu: theo chiÒu däc cã mèi quan hÖ cÊp qu¶n lý (mèi quan hÖ ra lÖnh, nhËn lÖnh hay giao nhiÖm vô); theo chiÒu ngang th× ®ã lµ c¸c mèi quan hÖ trao ®æi th«ng tin hoÆc ®èi t­îng lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, hoµm thµnh nhiÖm vô cña m×nh. a) Ph©n tÝch nhiÖm vô Cã thÓ hiÓu nhiÖm vô lµ sù quy ®Þnh nh÷ng hµnh ®éng nhÊt ®Þnh cña con ng­êi nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. NhiÖm vô cña mçi phßng ban ®ßi hái ng­êi phô tr¸ch phßng ban ®ã ph¶i thùc hiÖn l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o phßng ban cña m×nh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô vµ ý ®å mµ cÊp trªn giao phã. §Ó ph©n tÝch, ®Çu tiªn ph¶i m« t¶ nhiÖm vô, tõ ®ã sÏ t¹o ra mét bøc tranh kh¸i qu¸t vÒ nhiÖm vô. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy m«... cña doanh nghiÖp mµ m« t¶ nhiÖm vô qu¶n lý doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã cã thÓ giíi h¹n néi dung, kh¸i qu¸t nhiÖm vô vµ trë thµnh c¬ së ®Ó ph©n tÝch nhiÖm vô. Khi ph©n tÝch nhiÖm vô ph¶i lu«n ph©n biÖt gi÷a nguyªn t¾c tËp trung vµ phi tËp trung: - Ph©n chia nhiÖm vô theo nguyªn t¾c tËp trung: theo nguyªn t¾c nµy nhiÖm vô ®­îc tËp trung vµo mét sè bé phËn nhÊt ®Þnh. TËp trung hãa viÖc ph©n chia nhiÖm vô lµ b¾t buéc, nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n phï hîp ®¶m nhËn nh÷ng nhiÖm vô cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n chia nµy th­êng g©y ra nguy c¬ cÊp d­íi lµ ng­êi nhËn lÖnh, ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô nh­ng kh«ng ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña m×nh. §ång thêi h¹n chÕ sù tiÕp xøc gi÷a l¹nh ®¹o vµ cÊp d­íi. - Ph©n chia nhiÖm vô theo nguyªn t¾c phi tËp trung: lµ nguyªn t¾c mµ nhiÖm vô ®­îc giao cho nhiÒu n¬i kh¸c nhau, nã kÝch thÝch tinh thÇn vµ høng thó lao ®éng cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Nguyªn t¾c nµy cho ph¸p lµm gi¶m bé m¸y qu¶n lý cÊp cao nhÊt cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña nh©n viªn d­íi quyÒn ®ßi hái ph¶i cã nghÖ thuËt qu¶n ._.lý con ng­êi cao h¬n so víi viÖc tËp trung quyÒn lùc ë mét sè Ýt ng­êi. Bªn c¹nh ®ã nã còng ®ßi hái sè l­îng lín lao ®éng chuyªn m«n cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô ®ã. MÆt kh¸c phi tËp trung còng dÉn ®Õn nguy c¬ sù thiÕu trËt tù trong doanh nghiÖp, do ®ã thiÕu bao qu¸t cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ sù chia nhá giíi h¹n nhiÖm vô. Ngoµi ra, c¸c nguyªn t¾c nµy kh«ng ph¸t huy ®­îc c¸c ­u ®iÓm hîp lý hãa cña ph©n chia lao ®éng. b) Tæng hîp nhiÖm vô Lµ phèi hîp c¸c bé phËn nhiÖm vô ®· ®­îc h×nh thµnh trong khu«n khæ ph©n tÝch nhiÖm vô sao cho lµm xuÊt hiÖn c¸c ®¬n vÞ lao ®éng (phßng, ban) vµ x©u nã thµnh c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa ®ã mçi phßng ban lµ mét tÕ bµo cña c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp nãi chung vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nãi riªng. Nã tËp hîp nhiÖm vô bé phËn vµo lÜnh vùc lao ®éng vµ nhiÖm vô cho mét ng­êi lao ®éng. Kh«ng cã c©u tr¶ lêi chung cÇn bao nhiªu nhiÖm vô bé phËn vµ lo¹i nhiÖm vô nµo cho mét phßng ban ®éc lËp. Môc tiªu cña viÖc thµnh lËp phßng ban lµ tÝnh to¸n nhiÖm vô cïng lo¹i mµ ng­êi phô tr¸ch vµ nh©n viªn trong phßng ban ®ã cã thÓ ®¶m nhËn ®­¬c. H¹n chÕ cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ tÝnh ®¬n ®iÖu cã thÓ h¹n chÕ høng thó cña nh©n viªn trong mçi phßng ban. Nh­ vËy viÖc x©y dùng phßng ban tõ ®ã t¹o ra c¸c bé phËn trong bé m¸y qu¶n l ý doanh nghiÖp sao cho thï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp ®­îc dùa trªn ph©n tÝch vµ tæng hîp nhiÖm vô. 1.1.6.2. Lùa chän c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý Trªn c¬ së ®ßi hái vÒ quy m«, c¬ cÊu, ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh, møc ®é phøc t¹p cña m«i tr­êng kinh doanh mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh x¸c ®Þnh c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. C¬ cÊu ph¶i hîp lý vµ cã tÝnh hÖ thèng, t¹o thµnh mét tæng thÓ ho¹t ®éng nhÞp nhµng, cã hiÖu lùc, cho phÐp sö dông tè ­u c¸c nguån lùc phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.6.3. Ph©n chia quyÒn lùc Sù ph©n chia quyÒn lùc tËp trung theo hai h­íng: TËp quyÒn vµ ph©n quyÒn. - TËp quyÒn lµ tËp trung toµn bé quyÒn lùc vµo c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, cÊp d­íi chØ thõa hµnh mét c¸ch thô ®éng. ¦u ®iÓm cña tËp quyÒn lµ t¹o ra sù thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng mét c¸ch kû c­¬ng, cøng r¾n, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ diÔn ra nhanh gän. Tuy nhiªn nã ®ßi hái n¨ng lùc qu¶n lý võa bao qu¸t, võa s©u cña cÊp trªn, rÊt dÔ ph¹m sai lÇm trong c«ng viÖc phøc t¹p vµ kh«ng khai th¸c ®­îc trÝ tuÖ, tÝnh s¸ng t¹o vµ sù høng thó cña cÊp d­íi. - Ph©n quyÒn lµ xu h­íng ph©n t¸n quyÒn ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lµ c¬ së giao vµ quyÕt ®Þnh quyÒn h¹n cho mçi cÊp, lµ t¹o viÖc cho mçi ng­êi cã quyÒn hµnh nhÊt ®Þnh ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®­îc giao. Møc ®é ph©n quyÒn phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau: · Quy m« cña tæ chøc cµng lín th× møc ®é ph©n quyÒn cµng t¨ng, ®Ó cÊp trªn chØ huy n¾m nh÷ng vÊn ®Ò lín vµ quan träng nhÊt, kh«ng thÓ xö lý c¸c c«ng viÖc cô thÓ ph©n quyÒn m¹nh cho cÊp d­íi sÏ gióp cho viÖc ra quyÕt ®inh nhanh nh¹y h¬n, s¸t thùc tÕ vµ chØ ®¹o thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n. · TÇm quan träng cña nhiÖm vô vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý cµng xuèng cÊp cµng gi¶m, do ®ã cÇn giao quyÒn quyÕt ®Þnh cho cÊp d­íi; ng­îc l¹i cÊp trªn cÇn n¾m quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c nhiÖm vô quan träng h¬n, phøc t¹p vµ cã tÇm xa h¬n. · N¨ng lùc cña cÊp d­íi cµng cao th× cµng cã ®iÒu kiÖm ph©n quyÒn m¹nh h¬n víi ®é tin cËy cao h¬n. 1.1.6.4. Tæ chøc lao ®éng trong bé m¸y qu¶n lý 1/ C«ng t¸c tuyÓn chän, thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t c«ng nh©n viªn tronh phßng ban a) C«ng t¸c tuyÓn chän Con ng­êi võa lµ yÕu tè cÊu thµnh nªn tæ chøc, võa vËn hµnh tæ chøc vµ quyÕt ®Þnh sù th¾ng b¹i cña tæ chøc. Do vËy, con ng­êi lµ nguån lùc quan träng nhÊt ®èi víi bÊt kú tæ chøc nµo ®Ó nã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Sù thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp dï lín hay nhá ®Òu phô thuéc vµo yÕu tè hiÖu suÊt cña ng­êi lao ®éng. Lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng qu¶n lý lµ lùc l­îng quyÕt ®Þnh phÇn lín sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. ViÖc tuyÓn chän nh©n viªn bæ sung vµo lùc l­îng qu¶n lý lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng. ViÖc tuyÓn chän lao ®éng qu¶n lý kh«ng chØ c¨n cø vµo n¨ng lùc, tr×nh ®é qu¶n lý mµ cßn ph¶i dùa trªn tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ. TuyÓn chän ®óng ng­êi, ®óng viÖc bæ sung vµo nh÷ng chç cßn trèng vµ khuyÕt thiÕu trong doanh nghiÖp lµ mét viÖc lµm hÕt søc khã kh¨n. Tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng vÞ trÝ cßn trèng vµ khuyÕt thiÕu trong c¸c phßng ban chøc n¨ng trong bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®Ó bæ sung lao ®éng qu¶n lý. Nguån nµy cã thÓ xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng lao ®éng, néi bé doanh nghiÖp, doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c tr­êng ®¹i häc. Tõ ®ã doanh nghiÖp x©y dùng nªn c¸c tiªu chuÈn cho ®èi t­îng cÇn tuyÓn chän cña m×nh. H×nh thøc tuyÓn chän cã thÓ theo c¸c ph­¬ng ph¸p: tr¾c nghiÖm, pháng vÊn hoÆc kÕt hîp c¶ hai. Qua c¸c cuéc thi nµy doanh nghiÖp sÏ sµng läc ra c¸c lao ®éng qu¶n lý phï hîp nhÊt víi nh÷ng chøc vô cßn thiÕu trong doanh nghiÖp. b) C«ng t¸c thuyªn chuyÓn - ®Ò b¹t: ThuyÓn chuyÓn ng­êi lao ®éng nh»m kÝch thÝch kh¶ n¨ng giái nhiÒu nghÒ vµ linh ho¹t. Môc ®Ých cèt yÕu cña viÖc thuyªn chuyÓn lµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc ®¹t tíi môc tiªu vµ hoµn thiÖn tæ chøc doanh nghiÖp. Tuy nhiªn mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó lao ®éng qu¶n lý sau khi thuyªn chuyÓn vÉn hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ë vÞ trÝ míi. Do vËy, viªc thuyªn chuyÓn lao ®éng qu¶n lý ph¶i rÊt thËn träng; nhÊt lµ trong viÖc chuyÓn nh÷ng c¸n bé cÊp cao tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c. TiÕn hµnh thuyªn chuyÓn lao ®éng qu¶n lý tõ bé phËn phßng ban nµy sang bé phËn phßng ban kh¸c ®¶m nhËn vÞ trÝ nhiÖm vô míi nh»m bè trÝ ®óng ng­êi ®óng viÖc, ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña lao ®éng qu¶n lý. Song song víi viÖc thuyªn chuyÓn lao ®éng qu¶n lý, doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®Ò b¹t nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc sù cã n¨ng lùc sang ®¶m nhËn vÞ trÝ c«ng t¸c míi cao h¬n, kÌm theo ®ã lµ tr¸ch nhiÖm, uy tÝn lín h¬n vµ kü x¶o cao h¬n, ®­îc tr¶ l­¬ng cao h¬n vµ thêi gian lao ®éng hoÆc ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n. Môc ®Ých cña viÖc ®Ò b¹t: - Cñng cè tÝnh trung thµnh cña lao ®éng ®èi víi tæ chøc. - §Ó gi÷ ®­îc nh÷ng lao ®éng giái vµ cã n¨ng lùc. - §Ó th­ëng c«ng ®èi víi nh÷ng lao ®éng cã kü n¨ng kü x¶o vµ tÝnh thËt thµ trong c«ng viÖc. - Nh»m ®Ò cao phÈm chÊt lao ®éng. - KhuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng phôc vô tèt nhÊt theo kh¶ n¨ng cña m×nh. - §Ó gi¶m bít sù biÕn ®éng lao ®éng; Víi nh÷ng ý nghÜa to lín trªn, c«ng t¸c ®Ò b¹t ®­îc ®Æt ra lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc t¹o ®éng lùc cho c¸n bé qu¶n lý vµ lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu tiÕn tíi hoµn thiÖn chÊt l­îng ®éi ngò qu¶n lý viªn cña doanh nghiÖp. §Ò b¹t lao ®éng tr­íc hÕt ph¶i dùa trªn n¨ng lùc vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña qu¶n lý viªn. Trªn c¬ së ph©n tÝch c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc gióp cho c¸n bé cÊp cao x¸c ®Þnh ®óng n¨ng lùc cña c¸c nh©n viªn d­íi quyÒn m×nh. Dùa vµo nh÷ng thµnh tÝch mµ qu¶n lý viªn ®· ®¹t ®­îc vµ kh¶ n¨ng cña hä khi ®­îc bè trÝ vµo mét c«ng viÖc míi g¾n víi quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm hä ph¶i ®¶m nhËn; doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh ®Ò b¹t lao ®éng qu¶n lý d­íi c¸c h×nh thøc: §Ò b¹t th¼ng hay ®Ò b¹t ngang, ®Ó nh»m khuyÕn khÝch t¨ng hiÖu qu¶ toµn diÖn cña tæ chøc vµ hç trî sù ph¸t triÓn toµn diÖn nguån lùc qu¶n lý cho toµn doanh nghiÖp nãi chung vµ bé m¸y qu¶n lý nãi riªng. 2/ C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc lµ mét lo¹i ho¹t ®éng häc tËp cã tæ chøc, ®­îc ®iÒu khiÓn trong thêi gian nhÊt ®Þnh nh¨m ®em ®Õn sù thay ®æi nh©n c¸ch. Theo nghÜa nµy, cã ba lo¹i ho¹t ®éng kh¸c nhau: §µo t¹o, gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn liªn quan ®Õn c«ng viÖc, c¸ nh©n con ng­êi vµ tæ chøc. Ba bé phËn hîp thµnh cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc rÊt cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng cña tæ chøc vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng con ng­êi. V× vËy, ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc, nhÊt lµ lao ®éng qu¶n lý trong doanh nghiÖp lµ mét kh©u xung yÕu trong néi dung hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc lµ môc ®Ých cña ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §µo t¹o lao ®éng qu¶n lý ®Ó n©ng cao viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña hä, ph¸t triÓn kh¶ n¨ng hiÓu biÕt trong lÜnh vùc qu¶n lý ®Ó ®¶m b¶o hîp t¸c ®Çy ®ñ c¸c bé phËn phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c cÊp qu¶n lý kh¸c nhau. Môc tiªu cuèi cïng cña viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ ®¹t hiÖu qu¶ cao vÒ tæ chøc. V× vËy, ph¸t triÓn vµ ®µo t¹o nguån lùc qu¶n lý doanh nghiÖp liªn quan chÆt chÏ ®Õn qu¸ tr×nh bé m¸y qu¶n lý. ChÝnh v× thÕ, ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé, nh©n viªn qu¶n lý mçi doanh nghiÖp, coi ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong bé m¸y qu¶n lý. Víi nh÷ng thay ®æi vµ biÕn ®æi vÒ thÞ tr­êng, c«ng nghÖ vµ nh÷ng yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh viÖc lËp ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®µo t¹o ®éi ngò qu¶n trÞ viªn kinh tÕ, kü thuËt lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng t¸c nµy ®­îc tæ chøc linh ®éng theo c¸c h×nh thøc kh¸c nhau tuú theo môc ®Ých vµ nguån kinh phÝ doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét ho¹t ®éng ®Çu t­ sinh lîi l©u dµi cho chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. 3/ Quan hÖ gi÷a c¸c nh©n viªn trong c¸c phßng ban: Trong x· héi hiÖn ®¹i c¸c mèi quan hÖ ®­îc h×nh thµnh gi÷a ng­êi chñ t­ liÖu lao ®éng s¶n xuÊt vµ ng­êi lao ®éng; gi÷a chñ thÓ qu¶n lý ®iÒu hµnh cÊp trªn víi qu¶n lý ®iÒu hµnh cÊp d­íi; vµ gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng víi nhau. §ã lµ c¸c mèi quan hÖ phøc t¹p ®an xen, phô thuéc lÉn nhau vµ chóng cã thÓ chång chÐo lªn c¸c mèi quan hÖ x· héi. Cã thÓ ®Þnh nghÜa mét c¸ch bao qu¸t nh­ sau: Quan hÖ lao ®éng lµ toµn bé c¸c mèi quan hÖ vµ mèi quan hÖ x· héi h×nh thµnh gi÷a c¸c bªn trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Cã hai nhãm quan hÖ cÊu thµnh quan hÖ lao ®éng cô thÓ: Nhãm thø nhÊt: Gåm c¸c quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ng­êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Nhãm nµy gÇn gòi víi kh¸i niÖm vÒ tæ chøc qu¶n lý lao ®éng. Nã gåm c¸c néi dung nh­: Quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh÷ng ng­êi lao ®éng, gi÷a c¸c tæ nhãm c¸c kh©u trong mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt; quan hÖ gi÷a ng­êi chØ uy ®iÒu hµnh víi viÖc tiÕn hµnh ph©n c«ng, hîp t¸c s¶n xuÊt, trang bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh. Nhãm thø hai: Quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ng­êi liªn quan tùc tiÕp tíi quyÒn lîi vµ nghÜa vô trong vµ sau qu¸ tr×nh lao ®éng. Nh­ vËy, quan hÖ lao ®éng lµ quan hÖ liªn quan tíi quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a c¸c bªn tham gia trong quan hÖ lao ®éng. 4/Tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý · Tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n lý N¬i lµm viÖc lµ mét phÇn diÖn tÝch cña phßng lµm viÖc cã nh÷ng thiÕt bÞ vµ dông cô cÇn thiÕt ®Ó lao ®éng qu¶n lý lµm viÖc víi hao phÝ Ýt nhÊt vÒ thêi gian, thÓ lùc vµ trÝ lùc mµ l¹i ®¹t hiÖu suÊt c«ng t¸c cao nhÊt. Néi dung cña tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc bao gåm c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu sau: - Trang bÞ vµ s¾p xÕp thiÕt bÞ ®å ®¹c n¬i lµm viÖc phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc do tõng nh©n viªn thùc hiÖn. Ch¼ng h¹n nh­ kÝch th­íc ®å ®¹c ph¶i phï hîp víi n¬i lµm viÖc, bµn ghÕ phï hîp víi kÝch th­íc ng­êi ngåi vµ tÝnh chÊt sö dông nh­ ghÕ quay, ghÕ tùa,.. - Bè trÝ hîp lý vÒ mÆt ph¼ng n¬i lµm viÖc cã xÐt tíi ph¹m vi, tÇm víi cña nh©n viªn, tµi liÖu dông cô cÇn ®­îc s¾p xÕp thuËn tiÖn cho viÖc sö dông. - Lu«n duy tr× n¬i lµm viÖc ng¨n n¾p, s¹ch sÏ, ®Ñp m¾t. - Trang bÞ n¬i lµm viÖc nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y ®iÖn to¸n, m¸y fax,.. · §iÒu kiÖn lµm viÖc: §iÒu kiÖn lao ®éng lµ tËp hîp c¸c nh©n tè cña m«i tr­êng s¶n xuÊt, nh÷ng ®iÒu kiÖn phôc vô sinh ho¹t x· héi vµ c¶ nh÷ng quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong mét tËp thÓ, mét ®¬n vÞ c«ng t¸c cã ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng. §iÒu kiÖn lao ®éng bao gåm c¸c yÕu tè: ChiÕu s¸ng, mµu s¾c, tiÕng ån, bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ. 5/ ChÕ ®é l­¬ng th­ëng: TiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ thuéc vÒ lÜnh vùc quan hÖ s¶n xuÊt, do ®ã tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i nã sÏ k×m h·m s¶n xuÊt. Trong doanh nghiÖp vÊn ®Ò khã kh¨n vµ phøc t¹p nhÊt lµ qu¶n lý con ng­êi, mµ c¬ së n¶y sinh vÊn ®Ò ®ã chÝnh lµ ph¶i ph©n phèi nh­ thÕ nµo. §Ó qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, mét vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i ph©n phèi tiÒn l­¬ng hîp lý. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ thuÇn tuý, tiÒn l­¬ng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gia ®×nh. Ng­êi lao ®éng dïng tiÒn l­¬ng mét phÇn ®Ó chi phÝ trong gia ®×nh, phÇn cßn l¹i ®Ó tÝch luü. TiÒn l­¬ng thÝch ®¸ng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng yªn t©m høng khëi lµm viÖc, ®ã còng chÝnh lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc. VÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi, tiÒn l­¬ng kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn t©m t­, t×nh c¶m cña ng­êi lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp, mµ cßn c¶ ®èi víi x· héi. NÕu tiÒn l­¬ng cao sÏ ¶nh h­ëng tÝch cùc. Ng­îc l¹i, nÕu tiÒn l­¬ng kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng, hä sÏ ch¸n n¶n c«ng viÖc, o¸n tr¸ch x· héi, thËm chÝ mÊt lßng tin vµo x· héi vµ t­¬ng lai. Nh­ vËy, tiÒn l­¬ng ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý trong ®êi sèng c¶ vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi. §Ó gi÷ ®­îc vai trß quan träng ®ã, tiªn l­¬ng ph¶i thùc hiÖn 4 chøc n¨ng c¬ b¶n sau: - TiÒn l­¬ng ph¶i ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. - §¶m b¶o vai trß kÝch thÝch cña tiÒn l­¬ng. - §¶m b¶o vai trß ®iÒu phèi lao ®éng cña tiÒn l­¬ng. - §¶m b¶o vai trß qu¶n lý lao ®éng cña tiÒn l­¬ng. Ngoµi chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®Ó ®éng viªn ng­êi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp cßn ¸p dông h×nh thøc tiÒn th­ëng. §©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch cã hiÖu qu¶ ®èi víi ng­êi lao ®éng, nhÊt lµ ng­êi lao ®éng qu¶n lý. Cïng víi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng gãp phÇn tháa m·n nhu cÇu vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng vµ ë mét chõng mùc nµo ®ã tiÒn th­ëng cßn cã t¸c dông khuyÕn khÝch vÒ mÆt tinh thÇn. Trong thùc tÕ th­êng ¸p dông c¸c h×nh thøc tiÒn th­ëng: th­ëng hoµn thµnh vµ v­ît møc kÕ ho¹ch; th­ëng ph¸t minh s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt; th­ëng ngµy c«ng cao;th­ëng ®i lµm ®óng giê; th­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao;... C¨n cø vµo thµnh tÝch vµ gi¸ trÞ lµm lîi, gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh tû lÖ vµ møc th­ëng. 1.2. ý nghÜa cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi (gäi lµ C«ng ty) lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty thÐp ViÖt Nam, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty, th× C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng trong c¬ cÊu tæ chøc cña Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam, ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi cã ¶nh h­ëng lín ®Õn ho¹t ®éng chung cña Tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh, cho thuª kho b·i phôc vô trong lÜnh vùc x©y dùng vµ c«ng nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o tèt chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi ph¶i cã mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý hîp lý vµ n¨ng ®éng. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý lµ cÇn thiÕt. H¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi. §Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô trong thêi kú tíi, C«ng ty ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý v÷ng m¹nh vµ linh ho¹t. ChÝnh v× thÕ, ®ßi hái C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh. Tãm l¹i, trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mét hÖ thèng, ®ã lµ c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý th× ph¶i xuÊt ph¸t tõ mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh vµ thÝch hîp. Do ®ã, hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ hîp xu thÕ chung. Ch­¬ng 2 T×nh h×nh tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi 2.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cã liªn quan ®Õn hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Ban ®Çu c«ng ty chØ lµ mét ®¬n vÞ thu mua thÐp phÕ liÖu phôc vô cho ngµnh thÐp, cïng víi sù t¨ng tr­ëng cña nÒn c«ng nghiÖp trong n­íc th× c«ng ty còng ngµy cµng ph¸t triÓn më réng quy m« vµ thÞ tr­êng kinh doanh cña m×nh. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tr¶i qua c¸c giai ®o¹n sau: - C«ng ty ®­îc thµnh lËp n¨m 1972 víi tªn lµ “C«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ ”lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty Kim khÝ ViÖt Nam - Bé vËt t­. C«ng ty cã chøc n¨ng thu mua thÐp phÕ liÖu trong n­íc t¹o nguån cung cÊp nguyªn liÖu cho viÖc nÊu luyÖn thÐp ë nhµ m¸y Gang thÐp Th¸i Nguyªn. - Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ nguån cung cÊp thÐp phÕ liÖu cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, Bé vËt t­ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 628/ Q§_ VT th¸ng 10 n¨m 1985 hîp nhÊt hai ®¬n vÞ: “C«ng ty thu håi phÕ liÖu kim khÝ” vµ “Trung t©m giao dÞch dÞch vô vËt t­ ø ®äng lu©n chuyÓn” thµnh C«ng ty kim khÝ Hµ Néi. C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty kim khÝ ViÖt Nam, h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ. - Ngµy 28/05/1993, Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh sè 600/TM_TCCB thµnh lËp C«ng ty kim khÝ Hµ Néi trùc thuéc Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam (tr­íc kia lµ Tæng c«ng ty Kim khÝ ViÖt Nam). - Ngµy 15/04/1997, Bé C«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh sè 511/Q§_TCCB s¸p nhËp XÝ nghiÖp dÞch vô vËt t­ (lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam) vµo C«ng ty kim khÝ Hµ Néi. - Ngµy 7/09/2005, Bé C«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh sè 2840/Q§-BCN phª duyÖt ph­¬ng ¸n chuyÓn C«ng ty kim khÝ Hµ Néi thµnh C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi. Vèn ®iÒu lÖ : 90.000.000.000 ®ång, t­¬ng ®­¬ng 9.000.000 cæ phiÕu. Trong ®ã: - Cæ phiÕu nhµ n­íc lµ 80.431.500 cæ phiÕu (chiÕm 89,37% vèn ®iÒu lÖ) - Cæ phiÕu ­u ®·i ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp lµ 753.700 cæ phiÕu (chiÕm 8,37% vèn ®iÒu lÖ) - Cæ phiÕu b¸n ®Êu gi¸ c«ng khai lµ 203.150 cæ phiÕu ( chiÕm 2,26% vèn ®iÒu lÖ) 2.1.2.1. Chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam, chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty lµ: - Kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm thÐp, vËt liÖu x©y dùng, nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh thÐp trong n­íc. - Kinh doanh c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ phô tïng. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp, vßng bi, ph«i thÐp…®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. - Cho thuª kho b·i. 2.1.2.2. NhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi Theo sù ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam, c«ng ty cã nh÷ng nhiÖm vô sau: - Lµ ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp d­íi sù chØ ®¹o cña c¬ quan chñ qu¶n lµ Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Do vËy hµng n¨m c«ng ty ph¶i tæ chøc triÓn khai c¸c biÖn ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh, phÊn ®Êu hoµn thµnh hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh do c«ng ty x©y dùng vµ ®­îc T«ng c«ng ty ThÐp phª duyÖt. - C«ng ty ®­îc Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam cÊp vèn ®Ó ho¹t ®éng. Ngoµi ra c«ng ty cã chñ quyÒn huy ®éng thªm vèn ®Çu t­ tõ bªn ngoµi nh­ vay c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, c¸c quü hç trî… ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. ViÖc sö dông vèn cña c«ng ty ph¶i ®­îc ®¶m b¶o trªn nguyªn t¾c ®óng víi chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ n­íc. - C«ng ty ph¶i chÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghiªm tóc chÝnh s¸ch chÕ ®é cña ngµnh, luËt ph¸p cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - C«ng ty ph¶i lu«n xem xÐt kh¶ n¨ng kinh doanh cña m×nh, n¾m b¾t nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­a ra kÕ ho¹ch nh»m c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kinh doanh vµ qu¶n lý cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é th­ëng ph¹t b¶o ®¶m quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh hÇu nh­ lµ chØ kinh doanh c¸c mÆt hµng thÐp, vËt t­. Tuy nhiªn, hµng n¨m c«ng ty ®Òu ph¶i cã ph­¬ng ¸n thùc hiÖn kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Ó cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty lu«n ph¶i c¶i tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh còng nh­ c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. 2.1.3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi 1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh Mçi mét n¨m C«ng ty l¹i cã nh÷ng c¶i tiÕn trong chiÕn l­îc kinh doanh më réng quy m« kh«ng ngõng ph¸t triÓn mÆt hµng kinh doanh còng nh­ thÞ tr­êng tiªu thô. Nhê ®ã mµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. C«ng ty ®­îc Bé C«ng nghÞªp cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 1719 ngµy 22/06/1996 víi tæng sè vèn kinh doanh lµ 26.746 triÖu ®ång trong ®ã vèn ng©n s¸ch cÊp lµ 23.616 triÖu ®ång vµ vèn tù bæ sung lµ 3.130 triÖu ®ång. §Õn ngµy 01/05/1997 nguån vèn cña C«ng ty lµ 50.766 triÖu ®ång. HiÖn nay tæng sè vèn cña C«ng ty lµ 90.000 triÖu ®ång, trong ®ã vèn Nhµ n­íc lµ 80.431 triÖu ®ång, cßn l¹i lµ vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng lµ CBCNV vµ c¸c nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc. Vèn cè ®Þnh cña C«ng ty lµ 35.000 triÖu ®ång, chñ yÕu lµ Nhµ x­ëng, v¨n phßng vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. Vèn l­u ®éng cña C«ng ty lµ 280.000 triÖu ®ång, trong ®ã vèn tù cã lµ 55.000 triÖu ®ång, vèn vay lµ 200.000 triÖu ®ång, cßn l¹i lµ vèn chiÕm dông tõ kh¸ch hµng. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu c¸c C«ng ty kinh doanh c¸c mÆt hµng kim khÝ (cã c¶ Cty Nhµ n­íc vµ c¸c c«ng ty cæ phÇn, Cty TNHH,…). V× vËy c«ng ty ph¶i chÞu søc Ðp rÊt lín trong c¹nh tranh. ThÞ phÇn tiªu thô cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng chiÕm kho¶ng 10% thÞ phÇn c¶ n­íc. Do ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh rÊt lín trªn thÞ tr­êng nªn sè l­îng hµng ho¸ tiªu thô cña C«ng ty ®· b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu suy gi¶m so víi c¸c n¨m tr­íc ®©y. C«ng ty cæ phÇn kim khÝ Hµ Néi lµ doanh nghiÖp kinh doanh cã quy m« lín, chuyªn b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thÐp, vËt liÖu x©y dùng vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng phô tïng th«ng qua hÖ thèng hµng cña c«ng ty. Nguån hµng khai th¸c cña c«ng ty t­¬ng ®èi ®a d¹ng vµ chñ yÕu lµ c¸c nguån hµng s¶n xuÊt trong n­íc nh­ mÆt hµng kim khÝ, èng VINAPIPE, xi m¨ng, phô tïng, gang, vßng bi … Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ra th× c«ng ty cßn nhËp hµng tõ c¸c n­íc nh­ Nga, Hµn Quèc. C¸c mÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ thÐp, vßng èng FKF, ph«i thÐp, vßng bi, phô tïng, hµng gang … ThÞ tr­êng kinh doanh cña c«ng ty t­¬ng ®èi réng vµ ®a d¹ng. C¸c mÆt hµng cña c«ng ty ®­îc tiªu thô réng r·i trªn c¶ n­íc. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn hîp t¸c kinh doanh víi nhiÒu doanh nghiÖp trong n­íc. Tuy nhiªn, hiÖn nay c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty vÉn tËp trung chñ yÕu lµ ë Hµ Néi do ®ã vÉn ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng ë c¸c vïng s©u, vïng xa. ChÝnh v× vËy mµ hiÖn nay c«ng ty ®ang cã dù ®Þnh më c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh vµ thµnh phè kh¸c ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong n­íc, ngµnh c«ng nghiÖp n­íc ta còng ®ang tõng b­íc ph¸t triÓn ®i lªn. Nhu cÇu vÒ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ngµy cµng t¨ng lµm cho c¸c nhµ kinh doanh ®Çu t­ nhiÒu vµo viÖc kinh doanh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. HiÖn nay, ë n­íc ta cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng thÐp, vËt liÖu x©y dùng. V× thÕ nªn ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay th× c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty b»ng c¸ch t×m kiÕm c¸c nguån hµng cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi còng ph¶i n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña nhµ qu¶n lý, kh¶ n¨ng b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng nh»m n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty. * C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty: HiÖn nay, t¹i trô së chÝnh cña c«ng ty ®· ®­îc trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i cho c¸n bé lµm viÖc. ë c¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh còng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, c¸c kh©u c«ng viÖc ë ®©y hÇu nh­ ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. C¸c trang thiÕt bÞ liªn l¹c cña c«ng ty còng rÊt hiÖn ®¹i ®¶m b¶o mäi th«ng tin ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu ®­îc b¸o c¸o nhanh chãng, kÞp thêi. Ngoµi ra, c«ng ty cßn cã c¸c kho b·i an toµn, ®¹t tiªu chuÈn. C¸c cöa hµng cña c«ng ty ®Òu ®­îc trang bÞ tèt thuËn lîi cho viÖc kinh doanh. 2/ §Æc ®iÓm thÞ tr­êng C«ng ty Kim khÝ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ th­¬ng m¹i kinh doanh cã quy m« lín, m¹ng l­íi kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tr¶i réng kh¾p thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty chuyªn b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thÐp, vËt liÖu x©y dùng vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng phô tïng th«ng qua hÖ thèng c¸c cöa hµng, xÝ nghiÖp, chi nh¸nh cña c«ng ty. Víi quy m« ho¹t ®éng nh­ thÕ thÞ tr­êng kinh doanh cña C«ng ty t­¬ng ®èi réng vµ ®a d¹ng. C¸c mÆt hµng cña C«ng ty ®­îc tiªu thô réng r·i trªn c¶ n­íc. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn hîp t¸c kinh doanh víi nhiÒu doanh nghiÖp trong n­íc. Tuy nhiªn, hiÖn nay c¸c chi nh¸nh cña C«ng ty tËp trung chñ yÕu ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh, do ®ã vÉn ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn c¶ n­íc nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa. V× vËy, hiÖn nay C«ng ty ®ang ®Þnh më c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh vµ thµnh phè kh¸c ®Ó më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty. 3/ Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn Tổng số lao động công ty đầu năm 2005 là 252 người, nữ có 207 người chiếm 39,4%. Trong đó lao động nữ là chuyên viên, cán bộ nghiệp vụ chiếm 50% tương ứng 104 người. Lao động nữ trực tiếp sản xuất chiếm 41% ứng 85 người. Đây cũng là đặc điểm điển hình của doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Công ty có 127 Đảng viên chiếm 25% tổng số nhân viên chủ yếu là lực lượng cán bộ lãnh đạo. Theo trình độ chuyên môn TT Chức danh Tổng số Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Trên ĐH ĐH-CĐ TC CNKT LĐPT 1 Giám đốc 1 1 2 Phó giám đốc 2 2 3 Trưởng phòng ban và tương đương 14 11 1 2 4 Phó phòng ban và tương đương 24 18 3 3 5 Chuyên môn, cán sự nghiệp vụ 229 2 102 30 57 38 6 Nhân viên phục vụ 12 5 7 7 Công nhân trực tiếp sản xuất 243 50 46 81 66 8 Tổng 525 2 184 85 143 111 9 Tỷ lệ % 100 0,38 35,1 16,19 27,24 21,14 Tính đến thời điểm hiện tại (1-2007) công ty chỉ còn 318 người với 133 nữ chiếm 41,8% do công ty đã đi vào cổ phần hóa. 2.1.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi 2.2. T×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi H§QT Tæng gi¸m ®èc P.Tæng gi¸m ®èc BKS Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng KH kinh doanh Phßng tæ chøc nh©n sù C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ² C¸c ®¬n vÞ phô thuéc cña C«ng ty bao gåm: 1. XÝ nghiÖp kinh doanh kim khÝ vµ vßng bi: Sè 9 Trµng TiÒn - Hµ Néi. 2. XÝ nghiÖp kinh doanh phô tïng vµ thiÕt bÞ: 105 Tr­êng Chinh - Hµ Néi. 3. XÝ nghiÖp kinh doanh thÐp x©y dùng: Thanh Xu©n Nam - Hµ Néi. 4. XÝ nghiÖp kinh doanh thÐp tÊm l¸: 120 Hoµng Quèc ViÖt - Hµ Néi. 5. XÝ nghiÖp kinh doanh thÐp h×nh: ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi 6. XÝ nghiÖp KD kim khÝ vµ vËt t­ chuyªn dïng: 198 NguyÔn Tr·i - Hµ Néi. 7. XÝ nghiÖp kinh doanh kim khÝ vµ dÞch vô sè 1: V¨n §iÓn - Hµ Néi 8. XÝ nghiÖp kinh doanh kim khÝ vµ dÞch vô sè 2: §øc Giang - Long Biªn 9. XN kinh doanh kim khÝ vµ dÞch vô sè 3: V¨n §iÓn – Hµ Néi 10. XN kinh doanh kim khÝ vµ dÞch vô sè 4: Tr­¬ng §Þnh – Hµ Néi 11. XÝ nghiÖp kinh doanh kim khÝ vµ dÞch vô sè 5: 75 Tam Trinh - Hµ N«i. 12. Chi nh¸nh C«ng ty Kim khÝ Hµ Néi t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh: 23 NguyÔn Th¸i B×nh - QuËn T©n B×nh - TP.HCM. * C¸c kho b·i trùc thuéc C«ng ty: 1. Kho §øc Giang: T¹i thÞ trÊn §øc Giang - Hµ Néi. 2. Kho Mai §éng: Mai §éng - Hµ Néi. 3. Kho Huúnh Cung: V¨n §iÓn - Hµ Néi. 2.2.1. Ph©n tÝch c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n chia chøc n¨ng qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi * Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan ®¹i diÖn cao nhÊt cña doanh nghiÖp. H§QT cã quyÒn qyuÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò trõ c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ chñ së h÷u. * Ban kiÓm so¸t: Cã chøc n¨ng kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p s¸t thùc trong c¸c ho¹t ®éng sau cña c«ng ty: - Qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh - B¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh - Söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp * Tæng gi¸m ®èc: Do Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty bæ nhiÖm. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ®êi sèng c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m, c¸c dù ¸n ®Çu t­, hîp t¸c, v.v… - ChØ ®¹o, giao nhiÖm vô vµ kiÓm tra, bæ nhiÖm, b·i miÔn hoÆc khen th­ëng, kû luËt tuú theo møc ®é mµ Héi ®ång khen th­ëng, kû luËt c«ng ty xem xÐt th«ng qua. - Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c c¸n bé, c«ng t¸c tµi chÝnh, ®Çu t­ vµ ®µo t¹o. * Phã tæng gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc, ®­îc uû quyÒn thay mÆt Tæng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi Tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng. Phã tæng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh ®­îc Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn ®µm ph¸n vµ ký kÕt mét sè hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch n­íc ngoµi vµ trong n­íc. * Phßng tæ chøc nh©n sù: Cã nhiÖm vô tham m­u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vÒ nh©n sù còng nh­ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña nh©n viªn ®ång thêi b¶o vÖ c«ng t¸c thanh tra, thi ®ua, qu©n sù vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ hµnh chÝnh cña v¨n phßng C«ng ty. * Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh - kÕ to¸n cña C«ng ty, h­íng dÉn kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n còng nh­ viÖc sö dông vèn cña C«ng ty, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c«ng t¸c ghi chÐp sæ s¸ch c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong toµn C«ng ty. §ång thêi kiÓm tra xÐt duyÖt b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o cho toµn C«ng ty. *Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Cã nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh quý, n¨m cho toµn C«ng ty, chØ ®¹o c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña toµn C«ng ty, t×m hiÓu kiÓm so¸t thÞ tr­êng ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh chØ ®¹o kinh doanh tõ v¨n phßng C«ng ty ®Õn c¸c c¬ quan phô thuéc, x¸c ®Þnh quy m« kinh - Cã chøc n¨ng tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ quy ho¹ch vµ ®Ç t­ phat triÓn c«ng ty, lËp dù ¸n ®»u t­ tæ chøc thiÕt kÕ thi c«ng vµ gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh Bªn c¹nh c¸c phßng ban trªn th× C«ng ty cßn cã ban thu håi c«ng nî: Gåm 3 nh©n viªn chuyªn tr¸ch cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n nî cña kh¸ch hµng vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu håi nî mét c¸ch nhanh nhÊt vµ cã hiÖu qu¶. §iÓm kh¸c biÖt trong m« h×nh cña C«ng ty lµ cã c¸c ®¬n vÞ phô thuéc:._. tæ chøc vÒ mÆt b»ng khoa häc. Bªn c¹nh ®ã, viÖc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña Tæ KiÓm so¸t viªn ®· gióp c«ng t¸c khai th¸c dÞch vô cã hiÖu qu¶ h¬n. Tr­íc tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh cña dÞch vô Vinacard vµ nhiÖm vô qu¶n lý thuª bao PPS trªn toµn quèc, C«ng ty ®· thµnh lËp thªm Tæ qu¶n lý thuª bao PPS. §µi GSM ®­îc tæ chøc thµnh 3 tæ s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm ph©n bè ®Þa ®iÓm §µi MSC1 t¹i Gi¸p B¸t vµ MSC4 t¹i C2. C«ng ty còng ®· thµnh lËp ®­îc Héi ®ång thi n©ng bËc vµ Tæ so¹n th¶o néi dung ®Ó tæ chøc thi n©ng bËc cho CBCNV cña C«ng ty. Nghiªn cøu, ban hµnh vµ ¸p dông quy chÕ tr¶ l­¬ng kho¸n míi cho C«ng ty. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô vµ chuyªn m«n cho toµn thÓ CBCNV cña C«ng ty. §Æc biÖt, C«ng ty lµ ®¬n vÞ qu¶n lý rÊt nhiÒu thiÕt bÞ ®Çu mèi nh­ VMS, SMS, PPS vµ ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô (nh­ viÖc ®­a vµo khai th¸c dÞch vô nh¾n tin 1570). Riªng víi dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tiÒn tr­íc ®· cè g¾ng kh¾c phôc c¸c sù cè trong bèi c¶nh hÖ thèng lu«n qu¸ t¶i; C«ng ty ®· cè g¾ng xö lý, gi¶i quyÕt vÒ qu¶n lý d÷ liÖu thuª bao, khai th¸c hç trî kh¸ch hµng; gi¶i ®¸p kh¸ch hµng khi hÖ thèng kh«ng ®¸p øng ®­îc. Sè thuª bao ph¸t triÓn m¹nh ®ã lµ thµnh tÝch lín cña C«ng ty dÞch vô viÔn th«ng víi Tæng C«ng ty B­u chÝnh – ViÔn th«ng ViÖt nam, trong ®ã cã sù ®ãng gãp c«ng søc rÊt nhiÒu cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ta thÊy næi bËt lªn mét sè ­u ®iÓm sau: - C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®­îc x©y dùng theo kiÓu trùc trùc tuyÕn chøc n¨ng lµ hîp lý víi quy m« vµ h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C¸c cÊp qu¶n lý cña C«ng ty phï hîp víi c¬ cÊu hiÖn nay. §a sè c¸c bé phËn chøc n¨ng thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - ViÖc khai th¸c vµ phôc vô n¬i lµm viÖc cho lao ®éng qu¶n lý ®· chó ý nhiÒu ®Õn sù thuËn tiÖn trong ho¹t ®éng vµ kh«ng t¹o ra chªnh lÖch qu¸ lín gi÷a c¸c bé phËn còng nh­ c¸c lo¹i lao ®éng qu¶n lý. - §iÒu kiÖn lµm viÖc cña lao ®éng qu¶n lý ®­îc quan t©m vÒ khÝa c¹nh thÈm mü, chiÕu s¸ng, t¹o ®­îc bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ tÝch cùc. 2.3.2. Nh÷ng tån t¹i chÝnh Nh×n chung nh÷ng thÓ chÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vËn hµnh vµ ho¹t ®éng kh¸ thuËn lîi, song vÉn cßn mét sè tån t¹i vµ khiÕm khuyÕt trong hiÖu n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh, thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: + VÒ c«ng t¸c kinh doanh Tuy cã tÝch cùc vµ cã mét sè biÖn ph¸p nh­ng cßn thiÕu tÝnh linh ho¹t, n¨ng ®éng. Kh©u phôc vô kh¸ch hµng, khai th¸c m¸y vµ tiÕp thÞ b¸n hµng cÇn ®Èy m¹nh vµ n©ng cao. Kh©u ch¨m sãc kh¸ch hµng ch­a ®­îc lµm tèt, ch­a thùc sù chñ ®éng trong viÖc phèi hîp víi c¸c B­u ®iÖn tØnh, thµnh lín, C«ng ty nh­ Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh song ch­a ®­îc më réng vµ thóc ®Èy trªn ph¹m vi 28 tØnh, thµnh trong khu vùc. ViÖc triÓn khai kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o cßn rÊt h¹n hÑp, chØ tËp trung trong viÖc khuyÕn m¹i, ch¨m sãc kh¸ch hµng. + C«ng t¸c ®µo t¹o C«ng t¸c båi d­ìng lùc l­îng c¸n bé trÎ ch­a m¹nh, t¸c phong vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, kû luËt lao ®éng ë mét sè tr­êng hîp ch­a tèt. C«ng t¸c ®µo t¹o cßn ch­a m¹nh, ch­a cã nhiÒu kho¸ chuyªn s©u ®Ó cã thÓ cã ®­îc nh÷ng c¸n bé kü thuËt ®Çu ®µn. + C«ng t¸c tæ chøc Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ¶nh h­ëng tíi sù ph©n chia chøc n¨ng nhiÖm vô gi÷a c¸c phßng, bé phËn, kÕt cÊu lao ®éng, viÖc sö dông c¸n bé qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò th«ng tin. Sè l­îng c¸n bé nh©n viªn bè trÝ trong c¸c phßng, bé phËn ch­a thËt hîp lý víi l­îng c«ng viÖc mµ hä ®¶m nhËn. Mét sè bé phËn ch­a ®­îc bè trÝ ®óng víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n. C«ng ty cÇn kh¾c phôc vµ cã gi¶i ph¸p ph©n c«ng hîp lý h¬n. ChÊt l­îng lao ®éng qu¶n lý ë nhiÒu bé phËn cßn ch­a cao, C«ng ty cÇn cã c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n n©ng cao nghiÖp vô cho lao ®éng qu¶n lý. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, ta thÊy C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, gi¶m chi phÝ vµ lµm cho bé m¸y tinh gi¶n, gän nhÑ phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph¸t huy ®­îc ­u ®iÓm vµ kh¾c phôc ®­îc yÕu ®iÓm, t¹o ra thÕ m¹nh ®Ó ®øng v÷ng vµ ®i lªn. 2.3.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trªn - Lµ mét ®¬n vÞ thµnh lËp ch­a l©u, víi sè c¸n bé ®Çu vµo rÊt Ýt ái (11 CBCNV) nh­ng ®· ph¶i ®¶m nhËn ngay mét khèi l­îng c«ng viÖc lín. V× vËy, lùc l­îng lao ®éng thiÕu nhiÒu, ph¶i bæ sung dÇn dÇn vµ phÇn nhiÒu lµ c¸n bé trÎ míi ra tr­êng vµ chuyÓn tõ c¸c ngµnh kh¸c sang nªn thiÕu kiÕn thøc vÒ chuyªn ngµnh vµ kinh nghiÖm c«ng t¸c. - C¬ chÕ ho¹t ®éng, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý con ng­êi, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý nghiÖp vô ph¶i x©y dùng míi tõ ®Çu, chñ yÕu ®­îc hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Do vËy, viÖc thùc hiÖn võa lóng tóng vµ kh«ng ®ång bé. - C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty võa lµm, võa hoµn thiÖn, c¸c bé phËn chñ yÕu ®­îc tiÕp nhËn tõ ®¬n vÞ kh¸c sang nh­ §µi GSM, §µi Khai th¸c, c¸n bé lao ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu biÕn ®éng thay ®æi. Trô së lµm viÖc cña C«ng ty ®­îc hoµn chØnh ch­a l©u nªn ®· ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Ph©n c«ng lao ®éng ch­a hîp lý, cßn x¶y ra t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu, thiÕu ë ®©y lµ thiÕu vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸n bé cã tr×nh ®é cao. Trªn ®©y lµ phÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi. Qua c¸c nguyªn nh©n chØ ra, ta thÊy r»ng: viÖc tiÕn hµnh thùc hiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. §ßi hái ph¶i lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp víi sù ph¸t triÓn hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. §©y kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña riªng c¸ nh©n nµo mµ lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn thÓ CBCNV trong C«ng ty, trong ®ã L·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸n bé qu¶n lý c¸c bé phËn ®ãng vai trß chñ ®¹o. Ngoµi ra, cÇn cã sù chØ ®¹o s¸t sao cña L·nh ®¹o C«ng ty vµ sù phèi hîp chÆt chÏ cña ®¬n vÞ kh¸c. Ch­¬ng 3 Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi 3.1. ph­¬ng h­íng vµ ph­¬ng thøc hoµn thiÖn - C«ng ty võa ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý, chøc n¨ng nhiÖm vô cÇn ®­îc t¨ng c­êng. V× vËy, yªu cÇu ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi nhiÖm vô vÒ chÝnh trÞ, ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng tham m­u, qu¶n lý vµ phôc vô. - Bé m¸y chuyªn tinh, gän nhÑ kh«ng cång kÒnh, ®¶m b¶o thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cã hiÖu qu¶. - C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ®Çy ®ñ, thÝch øng víi tõng nhiÖm vô cô thÓ, tr¸nh chång chÐo hoÆc bá sãt nhiÖm vô. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh: - KÕ thõa mét c¸ch cã chän läc bé m¸y cò, ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh néi t¹i vÒ con ng­êi; m¹nh d¹n båi d­ìng, bæ sung c¸n bé trÎ chuÈn bÞ kÕ tiÕp sù ph¸t triÓn. - Rµ so¸t, ph©n chia chøc n¨ng, nhiÖm vô tõng bé phËn vµ ®i ®Õn hoµn thiÖn, kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý. C¶i thiÖn mèi quan hÖ c«ng t¸c, lÒ lèi lµm viÖc; bæ sung vµ hoµn thiÖn néi quy, quy chÕ; bè trÝ s¾p xÕp vµ båi d­ìng c¸n bé ®óng chuyªn m«n, së tr­êng. - T¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµI C«ng ty. - Hoµn thiÖn thªm viÖc x©y dùng chøc tr¸ch cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao. ViÖc s¾p xÕp, bè trÝ ph¶i cã c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn, thËn träng, kh«ng å ¹t nh­ng ph¶I ®ång bé, thèng nhÊt vµ døt kho¸t. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi Qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh chung, còng nh­ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty, ta nhËn thÊy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh vµ nh÷ng h¹n chÕ cña bé m¸y qu¶n lý. D­íi ®©y t«i xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: 3.2.1. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®­îc hoµn thiÖn theo h­íng ngµy cµng thÝch hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®¶m b¶o víi sè l­îng ng­êi vµ sè ®Çu mèi trong qu¶n lý lµ Ýt nhÊt. Cã nh­ vËy c«ng viÖc qu¶n lý míi n¨ng ®éng, ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó bé m¸y qu¶n lý n¨ng ®éng, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶ th× C«ng ty ph¶i bè trÝ, s¾p xÕp l¹i c¸n bé, nh÷ng vÞ trÝ kh«ng cÇn thiÕt nªn c¾t gi¶m. §Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c bé phËn chøc n¨ng, quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trong mçi bé phËn ph¶i lu«n ®­îc hoµn thiÖn. Tøc lµ c¸c phßng ban ph¶i ®­îc hoµn thiÖn, gi÷a c¸c phßng ban, c¸c cÊp l·nh ®¹o ph¶i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, hç trî nhau cïng s¶n xuÊt kinh doanh. Muèn thù hiÖn vÊn ®Ò nªu trªn cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chøc n¨ng quy ®Þnh, khèi l­îng c«ng viÖc; ph¸t hiÖn ra kh©u yÕu nhÊt trong c«ng t¸c; ph©n chia quyÒn h¹n; tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp so víi lao ®éng trùc tiÕp; sù phï hîp cña tr×nh ®é chuyªn m«n so víi c«ng viÖc. Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô gi÷a c¸c phßng ban. 3.2.2. S¾p xÕp, bè trÝ l¹i lao ®éng trong c¸c bé phËn qu¶n lý Sè l­îng lao ®éng qu¶n lý trong doanh nghiÖp cµng Ýt cµng thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. Theo c¸c nhµ kinh tÕ th× 01 c¸n bé qu¶n lý cã thÓ phj tr¸ch 20 – 25 lao ®éng. Môc tiªu phÊn ®Êu cña c¸c doanh nghiÖp lµ sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng qu¸ 12% tæng sè lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ kh«ng qu¸ 18% trong tr­êng hîp ®Æc biÖt. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh bè trÝ lao ®éng cña C«ng ty ë ch­¬ng 2, ta thÊy mét sè bé phËn cã khèi l­îng c«ng viÖc lín nh­ng ch­a ®­îc bè trÝ ®Çy ®ñ c¸n bé ®¶m nhiÖm nªn hiÖu qu¶ lµm viÖc kh«ng cao. Bªn c¹nh ®ã l¹i cã mét sè bé phËn kh¸c sè l­îng c¸n bé ®­îc bè trÝ qu¸ nhiÒu trong khi yªu cÇu khèi l­îng c«ng viÖc kh«ng lín, do ®ã khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao cho tõng ng­êi thÊp h¬n kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä, dÉn ®Õn l·ng phÝ thêi gian lµm viÖc. Së dÜ cã hiÖn t­îng nh­ vËy lµ do viÖc s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng ch­a hîp lý. Mét sè lao ®éng cã tr×nh ®é kh«ng cao nªn nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p kh«ng ®¶m ®­¬ng ®­îc, do ®ã c«ng viÖc ph¶i chia nhá ra nhiÒu kh©u kh«ng cÇn thiÕt lµm l·ng phÝ thêi gian, bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh vµ ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ l¹i mét sè bé phËn nh»m lµm cho bé m¸y tinh gi¶n gän nhÑ h¬n. 1/ Ban Gi¸m ®èc C¨n cø vµo nhiÖm vô c«ng t¸c hiÖn t¹i cña C«ng ty th× ®éi ngò l·nh ®¹o cña C«ng ty qu¸ nhiÒu (4 ng­êi), trong khi chÊt l­îng c«ng viÖc kh«ng cao, cÇn ph¶i s¾p xÕp bè trÝ l¹i ®éi ngò l·nh ®¹o hîp lý h¬n. Cô thÓ chän ra mét ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù, ®· qua ®µo t¹o chuyªn ngµnh kü thuËt ®Ó lµm Phã Gi¸m ®èc gióp viÖc ®¾c lùc cho Gi¸m ®èc thay v× ph¶i cã tíi 3 PG§, v× Ban Gi¸m ®èc lu«n cÇn ng­êi lµm ®­îc viÖc chø kh«ng cÇn ng­êi lµm kh«ng ®­îc viÖc. Cã nh­ vËy cÊp d­íi míi phôc, c«ng viÖc kh«ng bÞ chång chÐo, ®ång thêi gi¶m ®­îc chi phÝ qu¶n lý, tr¸nh ®­îc nh÷ng kiÕn nghÞ cña cÊp d­íi vÒ kh¶ n¨ng lµm viÖc kh«ng quyÕt ®o¸n, kh«ng thèng nhÊt cña Ban Gi¸m ®èc. Ngoµi ra cã thÓ bè trÝ thªm mét Th­ ký gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn c«ng viÖc thu thËp ghi chÐp th«ng tin, tµi liÖu phôc vô cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c. Nh­ vËy, c¬ cÊu cña Ban Gi¸m ®èc cña Trung ®­îc bè trÝ l¹i nh­ sau: - 01 Gi¸m ®èc C«ng ty - 01 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung 01 Th­ ký gióp viÖc cho Gi¸m ®èc S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty sÏ nh­ sau: G§ TT PG§ P tc hc P kt tk tc P kh vt P kt nv P kd tt §µiKhai th¸c §µi GSM Chi nh¸nh DVô KH X­ëng SC TB HT 2/ C¸n bé l·nh ®¹o c¸c phßng Theo sè liÖu thèng kª ë biÓu 1 th× C«ng ty gåm cã 39 c¸n bé : Tr­ëng phßng, Phã phßng, Tæ tr­ëng, Tæ phã. Dùa vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng th× c¸c bé phËn sau cÇn ®­îc bè trÝ l¹i : a/ Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh (Cã tæ l¸i xe vµ b¶o vÖ trùc thuéc) : §Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng , nhiÖm vô ®­îc giao, phßng cÇn ph©n chia nhiÖm vô vµ bè trÝ c¸c bé phËn phï hîp, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng tõng bé phËn. HiÖn nay phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh cã 29 ng­êi, 1 Tr­ëng phßng, 1 Phã phßng, 10 nh©n viªn qu¶n lý, 1 tæ tr­ëng phô tr¸ch tæ l¸i xe vµ tæ b¶o vÖ (tæ l¸i xe gåm 9 ng­êi, tæ b¶o vÖ gåm 7 ng­êi). §Ó ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ®­îc linh ho¹t vµ kh«ng bÞ phô thuéc lÉn nhau, cÇn thiÕt ph¶i thµnh lËp thªm 1 tæ tr­ëng phô tr¸ch tæ b¶o vÖ. C¬ cÊu cña phßng nh­ sau : - 01 Tr­ëng phßng - 01 Phã phßng - 02 Tæ tr­ëng - 25 nh©n viªn b/ Phßng Kü thuËt - NghiÖp vô: sè l­îng CBCNV lµ 12 ng­êi, gåm 01 Tr­ëng phßng, 02 Phã phßng vµ 9 nh©n viªn. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ phßng ®¶m nhËn kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã 02 Phã phßng, v× ®«i khi c¸c quyÕt ®Þnh ®­a ra dÔ bÞ chång chÐo. V× vËy, theo ý kiÕn cña t«i nªn c¾t gi¶m 01 Phã phßng. C¬ cÊu cña phßng sÏ thay ®æi nh­ sau: - 01 Tr­ëng phßng - 01 Phã phßng - 10 nh©n viªn c/ Phßng Kinh doanh - TiÕp thÞ: Sè l­îng CBCNV cña phßng lµ 11 ng­êi, gåm 01 Tr­ëng phßng, 02 Phã phßng vµ 08 nh©n viªn. C«ng viÖc mµ phßng ®¶m nhËn kh«ng qu¸ nhiÒu nªn cã thÓ c¾t gi¶m 01 Phã phßng. C¬ cÊu cña phßng sÏ thay ®æi nh­ sau: - 01 Tr­ëng phßng - 01 Phã phßng - 09 Nh©n viªn 3.2.3. Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho c¸n bé qu¶n lý Nguån nh©n lùc cña ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng chñ yÕu do hÖ thèng c¸c tr­êng ®µo t¹o kü thuËt vÒ B­u chÝnh - ViÔn th«ng. Tuy nhiªn cßn nhiÒu bÊt cËp trong hÖ thèng ®µo t¹o trong thêi kú chuyÓn ®æi c¬ chÕ. Néi dung ®µo t¹o ch­a ®­îc ®æi míi, kiÕn thøc c¬ b¶n chuyªn ngµnh cung cÊp cho häc sinh cßn yÕu vµ thiÕu, trang thiÕt bÞ cña ngµnh cò kü vµ l¹c hËu, thiÕu tµi liÖu nghiªn cøu, thiÕu th«ng tin. ChÝnh v× vËy, cÇn cã gi¶i ph¸p ®Æc biÖt cho ngµnh B­u chÝnh – ViÔn th«ng. §Ó qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, sö dông mét c¸ch tèi ­u nguån lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn cña C«ng ty th× ng­êi c¸n bé ph¶i cã tr×nh ®é kiÕn thøc vµ am hiÓu s©u vÒ mÆt kü thuËt vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Cã nh­ vËy míi ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh cã c¬ së khoa häc vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. V× vËy, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¸c phßng ban, tæ ®éi ®Ó hä cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý. Trªn c¬ së ®ã, C«ng ty cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý, ®ång thêi gi¶m bít sè lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty (nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý). XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng vµ ý nghÜa trªn, hµng n¨m C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi ®· tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o tËp trung ng¾n h¹n, dµi h¹n, göi c¸c c¸n bé ®i häc ë C«ng ty, C«ng ty ®µo t¹o B­u chÝnh – ViÔn th«ng 1, c¸c tr­êng ngoµi nh»m x©y dùng ®éi ngò c¸n bé tõ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, c¸n bé kü thuËt, chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®Õn c«ng nh©n lµnh nghÒ, ®Æc biÖt coi träng ®µo t¹o n©ng cao, båi d­ìng cho c¸n bé L·nh ®¹o cÊp cao cña C«ng ty. * H×nh thøc ®µo t¹o - båi d­ìng : + §èi víi ®µo t¹o trªn ®¹i häc (Th¹c sü , Phã tiÕn sü) §èi t­îng ®µo t¹o trªn ®¹i häc lµ c¸n bé qu¶n lý, ®èi víi c¸c cÊp ®µo t¹o nµy ph¶i ®­îc tæ chøc theo hai lo¹i h×nh sau: - §èi víi c¸n bé l·nh ®¹o, kh«ng thÓ nghØ viÖc ®Ó ®i häc ®­îc th× nªn tæ chøc h×nh thøc võa lµm võa häc ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc qu¶n lý kh«ng bÞ ng¾t qu·ng, ®ång thêi vÉn n©ng cao ®­îc tr×nh ®é cña c¸n bé. - §èi víi c¸n bé lµ chuyªn viªn, tuæi ®êi cßn trÎ cã thÓ s¾p xÕp c«ng viÖc ®Ó ®i häc th× nªn theo h×nh thøc ®µo t¹o tËp trung t¹i tr­êng. + §èi víi ®µo t¹o ngo¹i ng÷ Ngo¹i ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó giao tiÕp vµ nghiªn cøu tµi liÖu. Ngµy nay ngo¹i ng÷ hÕt søc quan träng ®èi víi c¸n bé qu¶n lý, ®ã còng lµ mét tiªu chuÈn quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé hiÖn nay. ViÖc ®µo t¹o ngo¹i ng÷ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cã thÓ theo c¸c h­íng sau: - KhuyÕn khÝch c¸n bé ®i häc ngo¹i ng÷ ngoµi giê. C«ng ty sÏ cÊp kinh phÝ cho c¸n bé sau khi cã chøng chØ hoÆc cã b»ng cÊp nép c¬ quan. - Më c¸c líp ngo¹i ng÷ t¹i C«ng ty (nÕu cã ®iÒu kiÖn) trong giê hµnh chÝnh, C«ng ty sÏ cÊp kinh phÝ vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n ®i häc. - §èi víi c¸n bé cÇn ph¶i cã ngo¹i ng÷ ®Ó tiÖn giao dÞch th× cö ®i häc tËp trung. §Ó t¨ng c­êng sè l­îng vµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ kü thuËt, n¨m 2000 C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi ®· tù tæ chøc, göi ®i ®µo t¹o t¹i C«ng ty, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh cïng tæ chøc ®µo t¹o ®­îc 45 ®ît cho 941 l­ît ng­êi, víi tæng kinh phÝ lµ 108.554.924 ®ång cho CBCNV cña C«ng ty. Cô thÓ: Tæ chøc thùc hiÖn: 1/ §µo t¹o t¹i C«ng ty: 7 ®ît cho 484 l­ît ng­êi; 2/ Cö ®i ®µo t¹o t¹i C«ng ty: 17 ®îpt cho 129 l­ît ng­êi; 3/ Göi ®µo t¹o t¹i C«ng ty ®µo t¹o B­u chÝnh ViÔn th«ng 1: 7 ®ît cho 31 l­ît ng­êi; 4/ KÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh: 6 ®ît cho 278 l­ît ng­êi; 5/ §µo t¹o tr­êng ngoµi: 8 ®ît cho 19 l­ît ng­êi; KÕ ho¹ch ®Ò ra cña n¨m 2000 lµ tæ chøc båi d­ìng 40 ®ît cho CBCNV trong C«ng ty th× ®· thùc hiÖn ®­îc 45 ®ît cho 941 l­ît ng­êi, v­ît møc 12,5% vµ so víi n¨m 1999 th× n¨m 2000 ®­a ®i ®µo t¹o t¨ng 227 l­ît ng­êi. §¸nh gi¸ kÕt qu¶: Trong n¨m 2000 nhê cã sù chØ ®¹o cña L·nh ®¹o C«ng ty vµ rót kinh nghiÖm trong n¨m 1999 c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng kü thuËt chuyªn m«n nghiÖp vô cho CBCNV cña C«ng ty ®· cã chuyÓn biÕn míi, cô thÓ: Tæ chøc nhiÒu ®ît cho nhiÒu l­ît ng­êi tham dù, víi nhiÒu d¹ng chuyªn m«n kh¸c nhau. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc cßn nhiÒu lÜnh vùc ch­a ®¹t ®­îc cÇn ph¶i tÝch cùc t×m tßi gi¶i quyÕt vµo n¨m 2001. §èi víi viÖc s¾p xÕp c¸n bé ®i häc hoÆc häc t¹i c¬ quan ®Òu lµ mét viÖc lµm rÊt khã kh¨n, do vËy ®Ó thùc hiÖn tèt môc tiªu trªn yªu cÇu C«ng ty ph¶i cã mét sè biªn chÕ dù tr÷ cho c¸c phßng ban ®Ó hä cã thÓ thay phiªn nhau ®i båi d­ìng, ®ång thêi ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc hµng ngµy. Më réng hîp t¸c quèc tÕ, thùc hiÖn båi d­ìng, ®µo t¹o l¹i cho mét sè c¸n bé chñ chèt. CÇn cã mét ng©n s¸ch ®Æc biÖt cho nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cña c«ng t¸c båi d­ìng vµ ®µo t¹o l¹i. X©y dùng mét hÖ thèng néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p båi d­ìng hoÆc ®µo t¹o l¹i phï hîp víi tõng lo¹i h×nh qu¶n lý trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt cao, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ mòi nhän cña C«ng ty. 3.2.4. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn chän vµ bè trÝ lao ®éng qu¶n lý HÇu nh­ lùc l­îng lµm viÖc t¹i C«ng ty ®Òu do ®Ò b¹t, tuyÓn qua hå s¬ cã ­u tiªn CBCNV vµ con em trong ngµnh, kÕt hîp víi tiÕp xóc vµ pháng vÊn. NhiÒu khi tuyÓn chän nµy kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cho nh÷ng chøc danh cßn thiÕu vµ cÇn trong C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn nh»m thu hót h¬n n÷a nh÷ng c¸n bé cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é cho ngµnh m×nh, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò C«ng ty cÇn quan t©m ®ã lµ vÊn ®Ò tuyÓn vµ bè trÝ lao ®éng qu¶n lý cÇn ph¶i chÝnh x¸c; do ®ã ph¶i x©y dùng tiªu chuÈn vµ phÈm chÊt cho ®èi t­îng cÇn tuyÓn, x¸c ®Þnh nguån tuyÓn chän vµ cã ph­¬ng ph¸p tuyÓn chän hîp lý. + Tiªu chuÈn cña lao ®éng qu¶n lý: Tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Æc ®iÓm sinh lý, n¨ng lùc tæ chøc. §èi víi l·nh ®¹o yÕu tè n¨ng lùc tæ chøc rÊt quan träng, ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã uy tÝn ®Ó thuyÕt phôc nh©n viªn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña m×nh; biÕt ph©n c«ng cô thÓ cho tõng cÊp d­íi; cã kh¶ n¨ng chän cho m×nh nh÷ng ng­êi gióp viÖc gÇn gòi nhÊt; biÕt giao viÖc cho nh÷ng ng­êi lµm tèt; biÕt ®¸nh gi¸ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸ nh©n lao ®éng d­íi quyÒn; ph©n chia quü thêi gian cho c«ng viÖc tr­íc m¾t vµ c«ng viÖc l©u dµi hîp lý; ®oµn kÕt tËp thÓ, thùc hiÖn tèt môc tiªu ®Ò ra. §èi víi chuyªn viªn, tiªu chuÈn vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô lµ quan träng nhÊt, ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng vÒ ngµnh vµ ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu am hiÓu vÒ chuyªn m«n kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, luËt kinh tÕ vµ c¸c vÊn ®Ò v¨n hãa x· héi. + Nguån lao ®éng qu¶n lý: cã thÓ lµ trong néi bé c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc ë ngoµi thÞ tr­êng lao ®éng (sinh viªn míi ra tr­êng, c¸c c¸n bé qu¶n lý tõ ®¬n vÞ kh¸c...) Trong néi bé C«ng ty: ®ã lµ nh÷ng lao ®éng qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, tõ tr­ëng phã phßng ®Õn c¸n bé kü thuËt nÕu kh«ng ®­îc ®Ò b¹t vµo nh÷ng vÞ thÝ chøc danh trong C«ng ty, nÕu b¶n th©n hä cã nguyÖn väng, C«ng ty nªn cã chÕ ®é thi tuyÓn lùc l­îng nµy vµo chøc danh cÇn tuyÓn trong néi bé C«ng ty. chi phÝ tuyÓn chän cho nh÷ng ng­êi nµy kh«ng cÇn, chØ cÇn ®µo t¹o thªm vÒ chuyªn m«n. Ngoµi thÞ tr­êng lao ®éng: chi phÝ tuyÓn chän kh¸ lín song C«ng ty ®­îc quyÒn lùa chän kü l­îng. Nh÷ng ng­êi t×m viÖc: hä cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Æc ®iÓm vÒ t©m sinh lý, tµi n¨ng rÊt ®a d¹ng vµ hä cã nhu cÇu t×m kiÕm viÖc lµm. C«ng ty cã thÓ tuyÓn chän trùc tiÕp hoÆc qua C«ng ty xóc tiÕn viÖc lµm, c¸c tr­êng ®¹i häc nh­: B­u chÝnh - ViÔn th«ng, B¸ch khoa, Giao th«ng, Ngo¹i th­¬ng, Kinh tÕ, Tæng hîp... lµ nh÷ng n¬i cung cÊp lao ®éng chñ yÕu cho ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng. Muèn thu hót ®­îc nh÷ng sinh viªn xuÊt s¾c céng t¸c cho ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng sau khi ra tr­êng, C«ng ty cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c tr­êng. Mèi quan hÖ nµy rÊt cã lîi kh«ng chØ trong viÖc tuyÓn chän lao ®éng mµ cßn lµ n¬i t­ vÊn cho C«ng ty trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trong néi bé ngµnh BC-VT. C«ng ty cÇn cã nh÷ng ho¹t ®éng tµi trî ®ãng gãp cho nhµ tr­êng, cÊp häc bæng cho sinh viªn, c¸c ho¹t ®éng khuÕch tr­¬ng cho C«ng ty ®Ó thu hót thªm nhiÒu lao ®éng cã n¨ng lùc, viÖc ®Æt quan hÖ tr­íc cña C«ng ty thÓ hiÖn sù quan t©m vµ ®Ò cao tµi n¨ng cña hä sÏ khuyÕn hä lµm viÖc hÕt søc m×nh cho C«ng ty. Tuy nhiªn nh÷ng ng­êi míi ra tr­êng ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ nªn b­íc ®Çu cßn cã nhiÒu khã kh¨n. Ph­¬ng ph¸p tuyÓn chän: cÇn kÕt hîp gi÷a hå s¬, thi tuyÓn vµ tiÕp xóc pháng vÊn, tu©n theo c¸c b­íc sau: - Thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt. - T×m hiÓu c¸c nguån ®Ó x¸c ®Þnh ng­êi phï hîp. - Tæ chøc thi tuyÓn. - KiÓm tra kÕt qu¶ thi tuyÓn. - QuyÕt ®Þnh tuyÓn chän. 3.2.5. T¹o ®éng lùc cho c¸n bé qu¶n lý TiÒn l­¬ng lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng. Cã thÓ nãi r»ng trong c¸c mÆt qu¶n lý cña C«ng ty, néi dung qu¶n lý phøc t¹p vµ khã kh¨n lµ vÊn ®Ò ph©n phèi. Do vËy, muèn cho c¸c mÆt qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, mét vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng hîp lý. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, C«ng ty ®· nhanh chãng x©y dùng møc tiÒn l­¬ng dùa trªn CV 4320 cña Bé L§TB-XH vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi. Riªng vÒ lao ®éng qu¶n lý C«ng ty quyÕt ®Þnh n©ng bËc l­¬ng cho nh÷ng c¸n bé thuéc C«ng ty qu¶n lý. T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, C«ng ty tiÕn hµnh c¸c cuéc héi nghÞ chuyªn ®Ò vÒ tiÒn l­¬ng nh»m thu hót c¸n bé, c«ng nh©n giái. Song song víi c«ng t¸c hîp lý chÕ ®é tiÒn l­¬ng, C«ng ty cßn quan t©m s¸t sao ®Õn chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt kh¸c nh­ tiÒn th­ëng. Quü khen th­ëng, phóc lîi dïng ®Ó ph©n phèi vµ khen th­ëng mét c¸ch c«ng b»ng theo kÕt qu¶ cña tõng ®¬n vÞ, tõng ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp nh»m thóc ®Èy mäi ng­êi v× lîi Ých kinh tÕ mµ chñ ®éng t×m biÖn ph¸p ®¹t kÕt qu¶, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt. Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng CBCNV, C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p ®¸nh gi¸ kÞp thêi, ®éng viªn khen th­ëng b»ng vËt chÊt còng nh­ b»ng tinh thÇn. Nhê ®ã mµ thu hót ®­îc mét ®éi ngò lao ®éng qu¶n lý cã kinh nghiÖm, cã kiÕn thøc vµ cã tr×nh ®é. 3.2.6. X©y dùng tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé chñ chèt Cho ®Õn thêi ®Õn hiÖn nay, C«ng ty vÉn ch­a chÝnh thøc x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ c¸c tiªu chuÈn cô thÓ ®èi víi c¸n bé qu¶n lý c¸c phßng ban. HÕt hÕt c¸n bé ®­îc ®Ò b¹t lµ c¨n cø vµo th©m niªn vµkinh nghiÖm c«ng t¸c, ®iÒu nµy sÏ kh«ng t¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi cho c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc vµ thÓ hiÖn phÈm chÊt cña m×nh. Do vËy, viÖc x©y dùng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp, tõ ®ã cã thÓ ®Ò b¹t mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé trÎ ph¸t huy n¨ng lùc vµ së tr­êng cña hä. Qua mét thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i tr­êng víi thêi gian ®i thùc tËp t¹i C«ng ty, t«i m¹nh d¹n ®­a ra dù kiÕn vÒ viÖc x©y dùng v¨n b¶n cô thÓ quy ®Þnh tiªu chuÈn cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp cho C«ng ty nh­ sau: 1/ Tiªu chuÈn cña Ban Gi¸m ®èc a) Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: - VÒ kiÕn thøc chuyªn m«n: Tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn, cã sù hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, t©m sinh lý ng­êi lao ®éng. §©y lµ yªu cÇu hÕt søc quan träng ®èi víi mét Gi¸m ®èc kinh doanh. Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n cßn ®­îc thÓ hiÖn thµnh nh÷ng ®ßi hái cô thÓ nh­: BiÕt l­êng hÕt mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra cho doanh nghiÖp, cho bé phËn vµ cho ph¹m vi chøc tr¸ch cña mçi ng­êi tuú thuéc tr¸ch nhiÖm ®¶m nhËn. Gi¸m ®èc ph¶i lo chung cho c¶ hÖ thèng, c¸n bé chuyªn m«n ph¶i lo cho bé phËn c«ng t¸c cña m×nh, cßn nh©n viªn phôc vô ph¶i lo lµm tèt phËn sù theo ®óng chøc danh ®­îc giao. - Gi¸m ®èc ph¶i biÕt giao ®óng viÖc cho cÊp d­íi vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp d­íi thùc hiÖn thµnh c«ng. b) VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ: - Cã kh¶ n¨ng vµ ý chÝ lµm giµu cho doanh nghiÖp vµ x· héi trong khu«n khæ luËt ph¸p vµ th«ng lÖ thÞ tr­êng. - BiÕt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña b¶n th©n, cña doanh nghiÖp. - Trung thµnh víi chÕ ®é chÝnh trÞ do §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· chän, trung thµnh víi nh©n d©n vµ Tæ quèc. c) VÒ n¨ng lùc tæ chøc: - Ph¶i cã ãc quan s¸t ®Ó quan s¸t thÞ tr­êng, b¹n hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý chung, kü n¨ng vµ kiÕn thøc sö dông ng­êi. - Dòng c¶m, d¸m m¹o hiÓm, chÊp nhËn rñi ro, bÒn bØ vµ quyÕt t©m dµnh th¾ng lîi ban ®Çu vµ liªn tôc trong kinh doanh. - Cã tè chÊt t©m lý v÷ng vµng ®Ó cã thÓ lµm viÖc hiÖu qu¶ víi mäi ng­êi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. - Cã søc khoÎ, kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ ngo¹i h×nh t­¬ng ®èi. d) VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc: Cã lßng nh©n ¸i víi nh÷ng ng­êi thuéc quyÒn, mÉu mùc trong c«ng t¸c sinh ho¹t hµng ngµy, mÒm máng lÞch thiÖp, khiªm tèn trong tiÕp xóc víi cÊp d­íi, c«ng b»ng vµ trung thùc trong ®èi nh©n xö thÕ. 2/ Tiªu chuÈn cña c¸c Tr­ëng phßng (ban) chøc n¨ng XuÊt ph¸t tõ sù ®a d¹ng, phøc t¹p cña nhiÖm vô c«ng t¸c tõng lÜnh chuyªn m«n ®­îc giao còng nh­ sù ®ßi hái mét n¨ng lùc v÷ng vµng ®ñ kh¶ n¨ng qu¶n lý, Tr­ëng c¸c phßng ban cÇn cã c¸c tiªu chuÈn sau: - Cã tr×nh ®é ®¹i häc, cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt s©u trong lÜnh vùc chuyªn m«n. Cã ãc tæ chøc, biÕt ®¸nh gi¸ ®óng thµnh tÝch cña m×nh vµ nh©n viªn d­íi quyÒn, cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc ng­êi kh¸c, biÕt n¾m b¾t nh÷ng nh­îc ®iÓm cña c«ng viÖc, biÕt quan hÖ tèt víi cÊp trªn còng nh­ nh©n viªn cÊp d­íi. - Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt vµ biÕt Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷. 3/ Tiªu chuÈn cña c¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn C¸c c¸n bé qu¶n lý thùc hiÖn cÇn ph¶i ®¸p øng ®­îc mét sè tiªu chuÈn c¬ b¶n sau: - Cã søc kháe tèt, cã lßng say mª víi c«ng viÖc, cã ý thøc kû luËt cao, cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô trong lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc giao, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t s¸ng t¹o. - Trung thùc ®¸ng tin cËy, tËn t©m víi c«ng viÖc vµ tr¸ch nhiÖm ®­îc giao, cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ víi ®ång nghiÖp, víi cÊp trªn trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c. 3.2.7. §iÒu kiÖn ¸p dông vµ hiÖu qu¶ tæng hîp cña viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn. 1/ §iÒu kiÖn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý lµ mét c«ng viÖc phøc t¹p, l©u dµi ®ßi hái ph¶i cã sù quyÕt t©m vµ ñng hé cña toµn thÓ CBCNV trong toµn C«ng ty. §Ó thùc hiÖn c¸c biiÖn ph¸p trªn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý d­íi h×nh thøc nh­ th«ng qua c¸c cuéc héi häp, héi nghÞ, b¶n tin néi bé,... - §µo t¹o n©ng cao kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé qu¶n lý phï hîp víi c«ng viÖc mµ hä ®ang ®¶m nhiÖm, ®ång thêi cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t¹o ®iÒu kiÖn cho hä häc tËp nh­: t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thêi gian, tµi chÝnh... ®Ó cho hä yªn t©m häc tËp. - ChuÈn bÞ tèt cho c«ng t¸c thuyªn chuyÓn, gi¶i quyÕt tèt chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi sè lao ®éng d­ thõa do viÖc tæ chøc bè trÝ, s¾p xÕp l¹i lao ®éng ë c¸c phßng ban, bé phËn. - Quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho sè ®èi t­îng d«i ra ®Ó khi bè trÝ vµo c«ng viÖc míi hä cã thÓ nhanh chãng b¾t nhÞp víi tiÕn ®é c«ng viÖc ë n¬i lµm viÖc míi, ®ång thêi nªn cã mét chÕ ®é khuyÕn khÝch vËt chÊt hîp lý ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian chuyÓn ®Õn n¬i lµm viÖc míi. 2/ HiÖu qu¶ tæng hîp cña viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn - Sau khi thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p trªn, viÖc ph©n c«ng nhiÖm vô mçi ng­êi ®­îc râ rµng, cô thÓ h¬n, tr¸nh trïng lÆp. - Biªn chÕ t¹i mét sè bé phËn gi¶m ®i lµm cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ h¬n, t¹o ra mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chÆt chÏ h¬n. Kh¶ n¨ng tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ cña mçi ng­êi cao h¬n. - T¹o sù ¨n khíp, nhÞp nhµng, ®ång bé trong ho¹t ®éng qu¶n lý còng nh­ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c phßng ban. - KhÝch lÖ ®­îc c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó hä ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vÒ mäi mÆt. - ViÖc gi¶m bít lao ®éng qu¶n lý trong c¸c bä phËn sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng. Tãm l¹i, viÖc thùc hiÖn hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý th«ng qua c¸c biÖn ph¸p trªn sÏ lµm cho bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gän mµ m¹nh, trong s¹ch vµ hiÖu qu¶, s¸t thùc tÕ vµ thay ®æi th­êng xuyªn, liªn tôc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. §ã còng lµ nh÷ng ®ßi hái mµ thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ang ®Æt ra. kÕt luËn Hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan vµ phï hîp víi xu h­íng ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®­îc hoµn thiÖn, bé m¸y qu¶n lý sÏ phï hîp vµ n¨ng ®éng h¬n, cã t¸c dông thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Sau mét thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty. T«i xin tr©n träng c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS-TS Ph¹m §øc Thµnh ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i trong suèt giai ®o¹n thùc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Qua ®©y t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c C« chó, c¸c Anh chÞ trong C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ h­íng dÉn t«i tiÕp xóc, lµm quen víi thùc tÕ. Do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu còng nh­ kinh nghiÖm vµ nhËn thøc cña b¶n th©n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy c« gi¸o, c¸c C« chó vµ Anh chÞ trong C«ng ty. Hµ Néi, 6/2001 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ lao ®éng – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1998; 2. Gi¸o tr×nh Tæ chøc lao ®éng khoa häc – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1996; 3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1999; 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ – Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, n¨m 1997; 5. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh; 6. Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña qu¶n lý; 7. B¸o c¸o tæng kÕt cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi n¨m 1999, 2000; 8. C¸c v¨n b¶n tµi liÖu kh¸c cña C«ng ty cæ phÇn Kim KhÝ Hµ Néi; 9. Bµi gi¶ng cña Gi¸o viªn chuyªn ngµnh; Môc lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNKT325.DOC
Tài liệu liên quan