Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9

Tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9: ... Ebook Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9

doc143 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Hơn bao giờ hết, tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả bán hàng là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với các Doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà nền kinh tế nước ta bước sang một giai đoạn mới: Xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp để chuyển sang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự chuyển đổi này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động khác của xã hội, vì trong cơ chế mới các doanh nghiệp đều được bình đẳng cạnh tranh trong khuân khổ pháp luật. Để có thể tồn tại được trong thế giớ cạnh tranh phức tạp này các Doanh nghiệp phải tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, tiêu thụ là khâu quyết định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Có bán được hàng doanh nghiệp mới đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng kết quả tiêu thụ sẽ là điều kiện tồn tại, phát triển để doanh nghiệp tự khẳng định được vị trí của mình trên thương trường. Thực tế nền Kinh tế quốc dân đã và đang cho thấy rõ điều đó. Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất, giá trị và giá trị sử dụng của thành phẩm chỉ có thể thực hiện được thông qua quá trình bán hàng. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của giai đoạn tái sản xuất, thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống người lao động. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc tiêu thụ đòi hỏi các Doanh nghiệp sản xuất không ngừng củng cố, nâng cao, hoàn thiện kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng để có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc, theo kịp tốc độ phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh hiện nay. Xuất phát từ vai trò to lớn của hoạt động kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng, qua thời gian thực tập tại Công ty xây dựng Và phát triển nông thôn 9 kết hợp với những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại trường, em đã chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9 ”. Kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một mảng rất lớn trong hoạt động nói chung của các Doanh nghiệp. Em chưa đủ khả năng để bao quát hết mọi vấn đề về thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng mà chỉ đưa ra một tình trạng khá phổ biến về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam thông qua tình hình thực tế tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9. Do giới hạn về thời gian cũng như những kiến thức về thực tế và một số điều kiện khách quan khác, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Bài viết được kết cấu làm 3 chương chính: - Chương I: Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán liên quan đến đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề thực tập. - Chương II: Thực tế công tác kế toán “ Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ” tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9. - Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9. CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TRONG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP. PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG: I. Khái niệm bán hàng ( tiêu thụ hàng hoá ) và ý nghĩa của công tác bán hàng ( tiêu thụ hàng hoá ): 1. Kh¸i niÖm tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô hµng ho¸ lµ giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn qua viÖc doanh nghiÖp chuyÓn giao hµng ho¸, s¶n phÈm hoÆc cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ ®­îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Tiªu thô nãi chung bao gåm : - Tiªu thô ra ngoµi ®¬n vÞ lµ viÖc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cho c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi doanh nghiÖp. - Tiªu thô néi bé : lµ viÖc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng C«ng ty, Tæng C«ng ty...h¹ch to¸n toµn ngµnh. Qu¸ tr×nh tiªu thô hµng ho¸ cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu nh­ c¸c nghiÖp vô vÒ xuÊt hµng ho¸, thanh to¸n víi ng­êi mua, tÝnh ra c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng, tÝnh vµo doanh thu b¸n hµng c¸c kho¶n chiÕt khÊu hµng b¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n chÊp nhËn cho ng­êi mua kho¶n doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ c¸c lo¹i thuÕ ph¶i nép Nhµ n­íc ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c doanh thu thuÇn tõ ®ã x¸c ®Þnh lç, l·i tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸. 2. ý nghÜa cña viÖc tiªu thô hµng ho¸. Tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi mäi doanh nghiÖp nãi riªng còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n, tiªu thô hµng ho¸ ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c©n ®èi tiÒn hµng trong l­u th«ng. Th«ng qua ho¹t ®éng tiªu thô nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vÒ mét gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh ®­îc tho¶ m·n vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn. Bªn c¹nh chøc n¨ng ®iÒu hoµ cung cÇu trªn thÞ tr­êng tiªu thô gãp phÇn quan träng thóc ®Èy c¸c quan hÖ thanh to¸n trong ph¹m vi doanh nghiÖp, ngµnh kinh tÕ vµ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. §èi víi mçi doanh nghiÖp, tiªu thô lµ mét qu¸ tr×nh cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Hµng ho¸ mua vÒ kh«ng tiªu thô ®­îc sÏ lµm cho tiÒn vèn cña doanh nghiÖp kh«ng ®­îc quay vßng sinh lîi ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng vµ nÕu t×nh tr¹ng ®ã kÐo dµi th× doanh nghiÖp kh«ng tr¸nh khái sù ph¸ s¶n. NÕu viÖc tiªu thô ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng v× cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp cã thÓ sím ®­a vèn trë l¹i ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ mua hµng ho¸, ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña ®ång vèn, t¨ng kh¶ n¨ng n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi cña thÞ tr­êng tõ ®ã kh¶ n¨ng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn còng ®­îc n©ng cao. II. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ: Hµng ho¸ xuÊt kho tiªu thô ph¶i ®­îc thÓ hiÖn theo gi¸ vèn thùc tÕ. Mçi hµng ho¸ mua vÒ nhËp kho ë nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau víi nh÷ng gi¸ thùc tÕ kh¸c nhau nªn cã thÓ tÝnh chÝnh x¸c gi¸ vèn khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt kho, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p sau: 1. Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n. 1.1. Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ : Theo ph­¬ng ph¸p nµy trong th¸ng hµng ho¸ xuÊt kho ch­a tÝnh ngay ®­îc gi¸ trÞ nªn ch­a ghi sæ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú kÕ to¸n tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng xuÊt kho theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho = Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho x §¬n gi¸ b×nh qu©n §¬n gi¸ b×nh qu©n cña hµng ho¸ ®­îc tÝnh c¨n cø vµo gi¸ mua thùc tÕ. Do ®ã tiªu thô hµng ho¸ cÇn ®­îc ph©n bæ chi phÝ thu mua cho hµng ho¸ tiªu thô ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho tiªu thô ®­îc tÝnh t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nh­ng kh«ng kÞp thêi v× cuèi th¸ng míi tÝnh ®­îc ®¬n gÝa b×nh qu©n. 1.2. Gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp kho. VÒ b¶n chÊt ph­¬ng ph¸p nµy gièng ph­¬ng ph¸p trªn nh­ng gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thùc tÕ hµng ho¸ tån ®Çu kú vµ gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ cña tõng lÇn nhËp trong kú. Tøc lµ sau mçi lÇn nhËp kho ph¶i tÝnh gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n lµm c¨n cø tÝnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt lÇn sau. 1.3. Gi¸ b×nh qu©n cuèi th¸ng tr­íc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho hµng ho¸ lÊy gi¸ b×nh qu©n cuèi th¸ng tr­íc ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ b×nh qu©n trong th¸ng nµy. Gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt kho cã thÓ x¸c ®Þnh ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong th¸ng (niªn ®é KT). 2. Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tr­íc xuÊt tr­íc. Ph­¬ng ph¸p nµy gi¶ thiÕt r»ng hµng ho¸ nµo nhËp kho ®Çu tiªn th× sÏ xuÊt kho tr­íc nhÊt. 3. Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp sau xuÊt tr­íc. Ph­¬ng ph¸p nµy gi¶ thiÕt r»ng hµng ho¸ nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr­íc. C¶ hai ph­¬ng ph¸p nµy ®Òu ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho. 4. Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ nhËp kho theo gi¸ nµo th× xuÊt kho theo gi¸ ®ã mµ kh«ng quan t©m ®Õn thêi gian nhËp xuÊt. 5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ tån cuèi kú dùa vµo ®¬n gi¸ mua lÇn cuèi. Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®Õn cuèi kú h¹ch to¸n tiÕn hµnh kiÓm kª sè l­îng hµng ho¸ tån kho sau ®ã tÝnh trÞ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ tån kho cuèi kú theo ®¬n gi¸ mua lÇn cuèi cïng cña kú ®ã. 6.Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n. Gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ do doanh nghiÖp quy ®Þnh cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ chØ dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n hµng ngµy chø kh«ng cã ý nghÜa trong viÖc thanh to¸n hay tÝnh gi¸ c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸. Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nghiÖp vô nhËp xuÊt hµng ho¸ nhiÒu, th­êng xuyªn, gi¸ mua thùc tÕ biÕn ®éng lín vµ th«ng tin vÒ gi¸ kh«ng kÞp thêi. Tãm l¹i doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña m×nh ®Ó lùa chän mét ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt vµ khi lùa chän ph¶i ¸p dông cè ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®ã Ýt nhÊt trong mét niªn ®é kÕ to¸n. III: Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng: 1. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn do b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm, cung cÊp lao vô dÞch vô cho kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ b¸n ®· tÝnh thuÕ GTGT. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ th× doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ b¸n ch­a tÝnh thuÕ GTGT bao gåm c¶ phô thu (nÕu cã). §©y lµ mét chØ tiªu quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh tr×nh ®é chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n. Doanh thu b¸n hµng nÕu ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy vµ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kinh doanh sau. .2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu. 2.1. ChiÕt khÊu b¸n hµng : Lµ sè tiÒn tÝnh trªn tæng doanh thu tr¶ cho kh¸ch hµng. §©y lµ kho¶n tiÒn dµnh cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh. Nî TK811 - ChiÕt khÊu cho kh¸ch hµng h­ëng tÝnh theo gi¸ ch­a thuÕ Cã TK 111, 112 : NÕu tr¶ b»ng tiÒn 2.2. Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ sè gi¶m gi¸ cho ng­êi mua vÒ sè hµng ®· tiªu thô do nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan thuéc vÒ ng­êi b¸n nh­ hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®¶m b¶o sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, thêi gian ®Þa ®iÓm giao hµng nh­ ®· quy ®Þnh. - Ghi gi¶m DTBH : Nî TK 532 - GGHB t­¬ng øng víi gi¸ ch­a thuÕ Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT cña sè hµng ®­îc gi¶m gi¸ Cã TK 111, 112, 131. 2.3. Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i : Lµ doanh thu cña l­îng hµng thùc sù ®­îc tiªu thô nh­ng bÞ ng­êi mua tr¶ l¹i do hµng giao cho ng­êi mua kh«ng ®óng vÒ chÊt l­îng trong thêi gian quy ®Þnh. - Ghi gi¶m GVHB Nî TK 156 Cã TK 632 - Chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Nî TK 641 Cã TK 111, 112. - Ghi gi¶m DTBH Nî TK 531 : Doanh thu HBBTL t­¬ng øng víi gi¸ ch­a thuÕ Nî TK 3331 : ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 111, 112 : Tr¶ l¹i b»ng tiÒn Cã TK 131 : Trõ vµo nî ph¶i thu KÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®Ó tÝnh doanh thu thuÇn. Nî TK 511 Cã TK 531. 3. Nguyên tác xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ lµ biÓu hiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸. §©y lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ tæng chi phÝ kinh doanh bao gåm : Chi phÝ vÒ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy nguyªn t¾c x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ l·i hay lç, ®ã còng chÝnh lµ ®iÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú ®­îc ph¶n ¸nh b»ng mét sè chØ tiªu sau: Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn - GVHB Lîi nhuËn thuÇn tr­íc thuÕ = Lîi nhuËn gép - CFBH - CF QLDN KÕ to¸n sö dông TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n. IV: Các phương thức bán và các phương thức thanh toán: 1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi môc ®Ých b¸n ®­îc nhiÒu hµng nhÊt, ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh nhÊt vµ ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã thÓ lùa chän nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau theo tõng lo¹i hµng ho¸, tõng kh¸ch hµng, tõng thÞ tr­êng vµ tõng thêi ®iÓm kh¸c nhau. Trªn thùc tÕ cã mét sè ph­¬ng ph¸p b¸n hµng sau ®©y: - B¸n hµng trùc tiÕp : Theo ph­¬ng thøc nµy hµng ho¸ giao cho kh¸ch hµng ®­îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n v× vËy s¶n phÈm xuÊt kho ®­îc coi lµ tiªu thô ngay. Khi tiªu thô hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT nh­ng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ thanh to¸n. - Ph­¬ng thøc hµng göi b¸n: Theo ph­¬ng thøc nµy bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm hîp ®ång sè hµng nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. ChØ khi nµo kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n b»ng tiÒn cho sè hµng ®ã th× hµng göi ®i míi ®­îc tÝnh lµ tiªu thô. - Ph­¬ng thøc giao hµng ®¹i lý ký göi: Theo ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp giao hµng cho c¬ së nhËn ®¹i lý. Bªn nhËn ®¹i lý sÏ trùc tiÕp b¸n hµng sau ®ã ph¶i thanh to¸n tiÒn cho doanh nghiÖp vµ ®­îc h­ëng hoa hång ®¹i lý b¸n. Sè hµng göi ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n th× sè hµng nµy míi ®­îc coi lµ tiªu thô. - B¸n hµng tr¶ gãp : Theo ph­¬ng thøc nµy khi giao hµng cho ng­êi mua th× l­îng hµng chuyÓn giao ®­îc coi lµ tiªu thô. Kh¸ch hµng sÏ thanh to¸n mét phÇn sè tiÒn ph¶i tr¶ ngay ë thêi ®iÓm mua, sè cßn l¹i sÏ tr¶ dÇn ë c¸c kú sau vµ chÞu l·i. V× vËy tiÒn thu b¸n hµng ph¶i ®­îc chia lµm hai phÇn : doanh thu b¸n hµng ®­îc coi lµ doanh thu b¸n hµng mét lÇn vµ phÇn l·i do b¸n tr¶ gãp lµ thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT lµ gi¸ b¸n th«ng th­êng kh«ng bao gåm phÇn l·i tr¶ gãp. - Theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng: Hµng ho¸ xuÊt kho ®em ®i ®æi coi nh­ b¸n. Hµng ho¸ nhËn vÒ coi nh­ mua. ViÖc trao ®æi dùa trªn c¬ së tû lÖ trao ®æi lµ gi¸ trao ®æi vµ th­êng cã lîi cho c¶ hai bªn vµ nã tr¸nh ®­îc viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn, tiÕt kiÖm ®­îc vèn l­u ®éng ®ång thêi vÉn tiªu thô ®­îc hµng ho¸. - B¸n bu«n, b¸n lÎ: + §¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i b¸n hµng víi sè l­îng lín, b¸n cho s¶n xuÊt hoÆc xuÊt khÈu. Hµng ho¸ trong kh©u b¸n bu«n vÉn n»m trong lÜnh vùc l­u th«ng ch­a tiªu dïng. + B¸n lÎ hµng ho¸ lµ viÖc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng. 2. Cïng víi c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng: C¸c doanh nghiÖp còng sö dông nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n. ViÖc ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nµo lµ do hai bªn mua vµ b¸n quyÕt ®Þnh råi ghi trong hîp ®ång. Qu¶n lý c¸c nghiÖp vô thanh to¸n tiÒn hµng c«ng t¸c quan träng trong kÕ to¸n nh»m tr¸nh tæn thÊt tiÒn hµng gióp doanh nghiÖp kh«ng bÞ chiÕm dông vèn, t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng vßng quay vèn vµ gi÷ uy tÝn cho kh¸ch hµng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp th­êng hay sö dông mét sè ph­¬ng thøc sau: Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ; Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ; Thanh to¸n b»ng sÐc ; Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi ; Thanh to¸n bï trõ ; Thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông ; Thanh to¸n b»ng nghiÖp vô øng tr­íc tiÒn hµng. V. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định két quả kinh doanh: Víi t­ c¸ch lµ mét kh©u träng yÕu trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp tiªu thô hµng ho¸ cÇn ®­îc gi¸m s¸t chÆt chÏ. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p vÒ hµng ho¸ vµ thÞ tr­êng kÕ to¸n lµ mét c«ng cô tÊt yÕu vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¶i sö dông trong qu¸ tr×nh tæ chøc tiªu thô hµng ho¸. §Ó ®¶m b¶o lµ c«ng cô s¾c bÐn, cã hiÖu lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ cÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi khèi l­îng thµnh phÈm hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra vµ tiªu thô néi bé tÝnh to¸n ®óng gi¸ trÞ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ b¸n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t tiÕn dé thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng, kÕ ho¹ch lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn, kû luËt thanh to¸n vµ lµm nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc.. - Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, trung thùc vµ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ ph©n phèi kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh qu¶n lý doanh nghiÖp. VI. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán: 7.1. TK sö dông : TK 157, TK 632, TK 511, TK 512, TK 531, TK 532 7.2. KÕ to¸n c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu . 7.2.1. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. S¬ ®å sè 1. TK 154,155,156 TK 632 TK 911 TK 511 TK 11,112,131 Gi¸ vèn hµng b¸n Ckú: K/c GVHB K/c DTT TK531,532 GB ch­a thuÕ Gi¶m DT GVHB bÞ tr¶ l¹i TK 641 TK 131 TK 331 TK liªn quan 111, 112 CFBH ThuÕ TËp hîp TK 642 C.kú K/c CFBH CFBH CFQLDN CFQLDN CFQL TK421 lỗ Khi tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT nh­ng nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ thanh to¸n: Nî TK 111, 112, 131, 136... Cã TK 511, 512 Cuèi kú : + X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép : Nî TK 642 Cã TK 333(1) + ThuÕ TT§B, thuÕ XNK: Nî TK 511, 512 Cã TK 3332, 3333 7.2.2. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng göi b¸n. S¬ ®å 2. TK 154,155,156 TK157 TK632 TK911 TK511 TK111,112 (1) (2b) (3b) (3a) (2a) - C¸c nghiÖp vô t­¬ng tù ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. 7.2.3. Ph­¬ng thøc giao hµng ®¹i lý ký göi. S¬ ®å 3 TK911 TK511 TK331 TK111,112,131 (4) (2) (1) (3) 1. Khi b¸n ®­îc hµng ®¹i lý theo ®óng gi¸ quy ®Þnh cña bªn chñ hµng, kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý c¨n cø vµo chøng tõ, ho¸ ®¬n b¸n hµng ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn thu ®­îc ph¶i tr¶ cho chñ hµng: Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n (tæng gi¸ thanh to¸n) 2. X¸c ®Þnh sè hoa hång b¸n hµng ®¹i lý ®­îc h­ëng: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 3. Khi tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ cã hµng ®¹i lý: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 111 - TiÒn mÆt Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 4. KÕt chuyÓn doanh thu cung cÊp dÞch vô vµo TK 911 - x¸c ®Þnh KQKD. Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng ®¹i lý ®¬n vÞ nhËn ®¹i lý ph¶i chÞu ®­îc coi lµ chi phÝ b¸n hµng tËp hîp vµo TK 641. 7.2.4. B¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp: 1. XuÊt kho hµng ho¸ b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 - Hµng ho¸ 2. Ph¶n ¸nh doanh thu cña sè hµng b¸n tr¶ gãp. Nî TK 111, 112, 131 Cã TK 333 - thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc (chi tiÕt : 3331 ; TGTGT) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 711 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh (l·i b¸n hµng tr¶ chËm) 3. Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng b¸n tr¶ gãp. Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 4. Cuèi kú b¸o c¸o doanh thu thuÇn cña hµng b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp, kÕ to¸n ghi . Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 5. Cuèi kú kÕt chuyÓn kho¶n l·i tr¶ chËm tÝnh trªn kho¶n ph¶i tr¶ gãp, tr¶ chËm. Nî TK 711 - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh S¬ ®å 4 TK 333 TK 642 TK511 TK111,112,131 (2) TK155 K632 TK911 (4) (1) (3) TK711 (5) 7.2.5. KÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng. 1. Ph¶n ¸nh gi¸ thµnh hµng ho¸ trao ®æi. Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 - hµng ho¸ 2. Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ®Ó ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c. Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc (chi tiÕt : 3331) Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 3. Khi nhËn hµng ho¸ trao ®æi vÒ cã ho¸ ®¬n GTGT. Nî TK 152, 153, 156, 211 (gi¸ mua ch­a cã thuÕ GTGT) Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 4. Khi nhËn hµng ho¸ trao ®æi vÒ kh«ng cã ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËn trao ®æi vÒ theo gi¸ thanh to¸n. Nî TK 152, 153, 156, 211 (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 5. Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. 6. Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng. Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Ph­¬ng ph¸p trªn kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®æi lÊy hµng ho¸ sö dông cho kh©u kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Khi b¸n hµng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®æi lÊy hµng ho¸ sö dông cho kinh doanh kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: 1. KÕ to¸n ph¶n ¶nh doanh thu b¸n hµng xuÊt trao ®æi theo gi¸ thanh to¸n. Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (tæng gi¸ thanh to¸n) 2. Khi nhËn hµng ho¸ trao ®æi vÒ kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ nhËn vÒ theo gi¸ thanh to¸n. Nî TK 152, 153, 156, 211 (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. S¬ ®å sè 5. TK3331 TK131 TK152,153,156,211 (4) TK155 TK632 TK911 TK511 (2) (3) TK133 (1) (5) (6) VII: Kế toán xác định kết quả bán hàng: 1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. 1.1. Kh¸i niÖm : Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸, chi phÝ b¸n hµng bao gåm : Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ c«ng cô dông cô, bao b× lu©n chuyÓn, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.2. Tµi kho¶n sö dông: TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng KÕt cÊu: Bªn nî : Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn cã : C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng ®Ó x¸c ®Þnh KQKD cho hµng ®· b¸n hoÆc ®Ó chê kÕt chuyÓn cho sè hµng cßn l¹i. TK nµy kh«ng cã sè d­. 1.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: - TÝnh tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng. Nî TK 641 (chi tiÕt 6411) - Chi phÝ b¸n hµng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c - XuÊt vËt liÖu dïng cho ho¹t ®éng b¸n hµng: Nî TK 641 (chi tiÕt 6412) Cã TK 152 - Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn Cã TK 611 - Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - Khi xuÊt c«ng cô dông cô bao b× lu©n chuyÓn phôc vô kh©u b¸n hµng. Nî TK 641 (chi tiÕt 6413) Cã TK 153 - Ph©n bæ mét lÇn Cã TK 142 - Ph©n bæ nhiÒu lÇn Cã TK 611 - Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú - Khi mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng nhËp kho mµ dïng ngay cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Nî TK 641 (chi tiÕt 6412, 6413) Nî TK 133 Cã TK 111, 112 Cã TK 331 - §èi víi chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ kÕ to¸n h¹ch to¸n. TrÝch khÊu hao TSC§ cña bé phËn b¸n hµng. Nî TK 641 (chi tiÕt 6414) Cã TK 214 §ång thêi ghi : Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n - Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ chi phÝ ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i: KÕ to¸n ghi : Nî TK 641 (chi tiÕt 6417) Nî TK 133 Cã TK 111, 112 Cã TK 331 Khi c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh­ chi phÝ giíi thiÖu qu¶ng c¸o, chµo hµng ph¸t sinh. Nî TK 641 (chi tiÕt 6412) Cã TK 111, 112 Cuèi kú kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Nî TK 911 Cã TK 641 ë nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh dµi hoÆc trong kú doanh thu Ýt kh«ng t­¬ng øng chi phÝ b¸n hµng th× chi phÝ b¸n hµng kh«ng kÕt chuyÓn hÕt sang TK 911 mµ kÕt chuyÓn sang TK 142. Nî TK 142 (chi tiÕt 1422) Cã TK 641 Sang kú sau ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ta kÕt chuyÓn: Nî TK 911 Cã TK 142 (chi tiÕt 1422) 1.4. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ b¸n hµng. S¬ ®å 6 TK 334, 338 TK 641 TK 111, 138 Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ TK 152, 153, 611 Chi phÝ vËt liÖu, CCDC TK 911 K/c CFBH TK 142 TK 1422 Chi phÝ CCDC ph©n bæ CFchê K/c K/c chi phÝ nhiÒu lÇn TK 214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 111, 112, 331 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo 2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 2.1. Kh¸i niÖm : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn toµn bé chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ kh«ng thÓ t¸ch riªng cho bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo. Ngoµi c¸c môc t­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn bao gåm chi phÝ vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ chi phÝ dù phßng. 2.2. Tµi kho¶n sö dông : TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. KÕt chuyÓn TK 642 Bªn Nî : C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn cã : - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh hay ®Ó chê kÕt chuyÓn. TK 642 kh«ng cã sè d­ cuèi kú. 2.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 642 (chi tiÕt 6421) Cã TK 334, 338 - Chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 642 (chi tiÕt 6422) Cã TK 152 (theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) Cã TK 611 (theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) - Chi phÝ c«ng cô dông cô, ®å dïng v¨n phßng. Nî TK 642 (chi tiÕt 6423) Cã TK 153 - Ph©n bæ mét lÇn Cã TK 142 (1) - Ph©n bæ nhiÒu lÇn Cã TK 611 - Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - NÕu mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng nhËp kho mµ sö dông ngay cho ho¹t ®éng qu¶n lý. Nî TK 642 (chi tiÕt 6422 ; 6423) Cã TK 133 - TrÝch khÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng qu¶n lý. Nî TK 642 (chi tiÕt 6424) Cã TK 214 §ång thêi ghi : Nî TK 009 - nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ. Nî TK 642 (chi tiÕt 6425) Cã TK 333 - Chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vµ ph¶i thu khã ®ßi. Nî TK 642 (chi tiÕt 6426) Cã TK 159 Cã TK 139 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 642 (chi tiÕt 6427) Cã TK 133 Cã TK 111, 112, 331 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn nh­ chi phÝ giao dÞch, tiÕp kh¸ch. Nî TK 642 (chi tiÕt 6428) Cã TK 111, 112 - Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo TK 911 Nî TK 911 Cã TK 642 - ë nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú kinh doanh dµi hoÆc trong kú kinh doanh thu Ýt kh«ng t­¬ng øng víi chi phÝ th× mét phÇn chi phÝ qu¶n lý ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 142. Nî TK 142 (chi tiÕt 1422) Cã TK 642 Sang kú sau kÕt chuyÓn tiÕp 2.4. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. S¬ ®å sè 7 TK 334, 338 TK 642 TK111,138 CF nh©n viªn qu¶n lý DN C¸c kho¶n thu håi CF kh¸c TK 152, 153, 611 TK 911 Chi phÝ vËt liÖu, CCDC K/c chi phÝ qu¶n lý DN TK 142 TK 1422 CF CCDC ph©n bæ nhiÒu lÇn K/c chi phÝ CF chê K/c TK 214 CF khÊu hao TSC§ TK 139, 159, 333 CF dù phßng thuÕ, phÝ lÖ phÝ TK 111, 112, 331 CF kh¸c b»ng tiÒn TK 133 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 3.1. Kh¸i niÖm. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ lµ biÓu hiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸. §©y lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ tæng chi phÝ kinh doanh bao gåm : chi phÝ vÒ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy b¶n chÊt cña h¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ x¸c ®Þnh l·i hay lç, ®ã chÝnh lµ ®iÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú ®­îc ph¶n ¸nh b»ng mét sè chØ tiªu sau: Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi nhuËn thuÇn tr­íc thuÕ = Lîi nhuËn gép - Chi phÝ BH - Chi phÝ QLDN Lîi nhuËn sau thuÕ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ - ThuÕ thu nhËp DN 3.2. TK sö dông: TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh - ®­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp trong mét kú h¹ch to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung TK 911 Bªn nî : - TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ bÊt th­êng - Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - KÕt chuyÓn sè l·i tr­íc thuÕ trong kú Bªn cã : - Doanh thu b¸n hµng thuÇn cña hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· tiªu thô. - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ doanh thu bÊt th­êng - Thùc lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú TK 911 kh«ng cã sè d­ cuèi kú TK 421 lîi nhuËn ch­a ph©n phèi - §­îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh (l·i, lç) vµ t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu: Bªn nî : - Sè lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú - Ph©n phèi tiÒn l·i Bªn cã : - Sè thùc l·i vÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú - Sè l·i cÊp d­íi nép lªn, sè lç ®­îc cÊp trªn cÊp bï. - Xö lý c¸c kho¶n lç vÒ kinh doanh. Sè d­ bªn cã : Sè l·i ch­a ph©n phèi sö dông. 3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu: Sau khi ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn ë cuèi kú h¹ch to¸n ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ, doanh thu vµ c¸c kho¶n liªn quan kh¸c vµo TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh : - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ®· b¸n trong kú. Nî TK 911 Cã TK 632 - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng thuÇn trong kú Nî TK511, 512 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 911 Cã TK 641, 642 - KÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, doanh thu bÊt th­êng trong kú. Nî TK 711, 712 Cã TK 911 - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ bÊt th­êng trong kú. Nî TK 911 Cã TK 811, 821 - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cßn l¹i cña kú tr­íc (®ang kÕt chuyÓn) ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kú nµy. Nî TK 911 Cã TK 142 (chi tiÕt 1422) - KÕt chuyÓn sè l·i kinh doanh trong kú. Nî TK 911 Cã TK 421 (chi tiÕt 4212) - KÕt chuyÓn lç kinh doanh trong kú. Nî TK 421 (chi tiÕt 4212) Cã TK 911 S¬ ®å h¹ch to¸n kÕt qu¶ tiªu thô: TK 632 TK 911 TK 511 K/c gi¸ vèn hµng tiªu thô trong kú K/c doanh thu vÒ tiªu thô TK 641,642 TK 421 K/c chi phÝ b¸n hµng, chiphÝ QLDN K/c lç vÒ doanh thu TK 1422 Chê K/c K/c K/c l·i vÒ doanh thu VIII. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: Tuú theo quy m«, lo¹i h×nh kinh doanh vµ doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n nµo mµ x¸c ®Þnh d¹ng sæ kÕ to¸n t­¬ng øng ®Ó h¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸. Trong khu«n khæ chuyªn ®Ò nµy em chØ xin tr×nh bµy mÉu sæ nhËt ký chøng tõ (NKTC). * H×nh thøc NKCT gåm cã : NKCT, b¶ng kª, sæ c¸i vµ c¸c sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. Trong ®ã NKCT lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh ph¸t sinh theo vÕ cã cña c¸c TK. Mét NKCT cã thÓ më cho mét tµi kho¶n hoÆc mét sè TK cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. §Ó phôc vô cho yªu cÇu ph©n tÝch kiÓm tra ngoµi phÇn chÝnh dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh cã, mét sè NKCT cã bè trÝ thªm c¸c cét ph¶n ¸nh ph¸t sinh nî, sè d­ cuèi kú. C¨n cø ®Ó ghi NKCT lµ c¸c chøng tõ gèc. Sè liÖu cña kÕ to¸n phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh bao gåm : * Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë tõng doanh nghiÖp ®Ó tæ chøc më sæ chi tiÕt b¸n hµng cho tõng lo¹i hµng, tõng nhãm hµng hay ®Þa ®iÓm b¸n hµng. * Sæ kÕ to¸n tæng hîp : - B¶ng kª sè 8 : TËp hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho hµng ho¸ theo gi¸ thÞ tr­ê._.ng vµ gi¸ h¹ch to¸n. - B¶ng kª sè 10 : Theo dâi gi¸ trÞ hµng göi b¸n. - B¶ng kª sè 11 : Ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn hµng víi ng­êi mua. - B¶ng kª sè 5: TËp hîp chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. - NKCT sè 8 : Ph¶n ¸nh doanh thu chiÕt khÊu ®©y lµ sæ tæng hîp dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ tõ lóc xuÊt kho ®Õn lóc tiªu thô. - Sæ c¸i : lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp më cho c¶ n¨m, mçi tê sæ dïng cho mét tµi kho¶n trong ®ã ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh nî, ph¸t sinh cã vµ sè d­ trong cuèi th¸ng. Sè ph¸t sinh cña mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i theo tæng sè lÊy tõ NKCT ghi cã cña tµi kho¶n ®ã. Sæ c¸i chØ ghi mét lÇn vµo ngµy cu«Ý th¸ng sau khi kho¸ sæ vµ kiÓm tra ®èi chiÕu theo sè liÖu trªn c¸c NKCT. C¨n cø vµo NKCT sè 8 c¸c doanh nghiÖp th­êng më sæ c¸i TK 511, TK911, TK 641, TK 642, TK 632, TK 131, TK 156. PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty : Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9. Trô së chÝnh: C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 ®Õn nay víi 2 chi nh¸nh vµ 1 showroom giíi thiÖu s¶n phÈm. N¨m 1995 ®­¬ng lµ thêi kú më cöa cña x· héi, khi ®ã nhu cÇu x©y dùng còng nh­ nhu cÇu chung cña toµn x· héi cã nhiÒu xu h­íng thay ®æi theo h­íng ®i nªn. N¾m b¾t ®­îc nhu cÇu chung cña x· héi, c«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 ®­îc thµnh lËp víi nhiÒu khã kh¨n vµ thuËn lîi ban ®Çu. C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 lµ ®¬n vÞ ®i tiªn phong vÒ cung cÊp c¸c s¶n phÈm bª t«ng trªn toµn miÒn B¾c ViÖt Nam, qua hơn 10 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 cïng víi c¸c thµnh viªn trùc thuéc ®· kh«ng ngõng duy tr× vµ ph¸t triÓn, cung cÊp hµng tr¨m ngµn m³ c¸c s¶n phÈm bª t«ng vµ tham gia thi c«ng hµng tr¨m c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trªn kh¾p ViÖt Nam, t¹o lËp ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ vµ sù tin t­ëng hîp t¸c cña ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty cã 24.620 m² ®Êt s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ ®Êt ë, ®Êt c«ng tr×nh c«ng céng víi ®Çy ®ñ c¬ së cã hÖ thèng thiÕt bÞ, nhµ x­ëng phôc vô s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi quy m« lín. LÜnh vùc kinh doanh: C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 chuyªn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng c¬ së, c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kinh doanh vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cÊu kiÖn bª t«ng vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c. Do ®Æc thï cña c«ng ty lµ ho¹t ®éng x©y l¾p nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra ë nhiÒu n¬i vµ thêi gian dµi. V× vËy nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng th× c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt theo hîp ®ång kho¸n s¶n phÈm, hoÆc ký c¸c hîp ®ång ®Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc thuËn tiÖn h¬n. Víi nh÷ng ho¹t ®éng x©y l¾p cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn t¹i c¸c ®¬n vÞ c¬ së nh­ tæ, ®éi vµ cuèi mçi th¸ng nghiÖm thu c«ng viÖc ®· lµm ®­îc. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty: C«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña nhu cÇu x· héi vµ theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c doanh nghiªp kh¸ch hµng bao gåm c¸c s¶n phÈm: S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng (cét ®iÖn, èng n­íc, cÊu kiÖn, bª t«ng th­¬ng phÈm…), s¶n xuÊt vËt liÖu xËy dùng, kÕt cÊu thÐp trong x©y dùng, s¶n xuÊt chÕ t¹o vµ gia c«ng c¸c mÆt hµng c¬ khÝ. Thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi. - X©y dùng l¾p ®Æt c¸c tr¹m biÕn thÕ vµ ®­êng d©y t¶i ®iÖn. - XuÊt khÈu vµ nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t­, thiÕt bÞ thi c«ng x©y dùng. - §Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh nhµ, vËt t­, thiÕt bÞ vµ vËt liÖu x©y dùng. - Nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ øng dông c«ng nghÖ bª t«ng nhiÖt ®íi. - ThiÕt kÕ chÕ t¹o thùc nghiÖm thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc c«ng nghÖ bª t«ng. - T­ vÊn chÊt l­îng c¸c s¶n phÈm bª t«ng. - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p. - Ngoµi viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng lµ chÝnh C«ng ty sÏ kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thóc ®Èy sù lín m¹nh cña C«ng ty. - Ngoµi c¸c nhiÖm vô nãi trªn C«ng ty X©y dùng và phát triển nông thôn 9 cßn thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô sau: + Thùc hiÖn nhiÖm vô, nghÜa vô víi Nhµ n­íc. + Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty… Cho ®Õn nay C«ng ty vÉn hoµn thµnh tèt tÊt c¶ c¸c nhiÖm vô trªn. III. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý - s¶n xuÊt : 1. Tæ chøc qu¶n lý : C«ng t¸c qu¶n lý lµ mét kh©u quan träng ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, nã thùc sù cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®· nhiÒu lÇn tinh gi¶m, ®Õn nay C«ng ty ®· tæ chøc mét bé m¸y gän nhÑ, hiÖu qu¶ víi chÕ ®é qu¶n lý mét thñ tr­ëng. §øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc-ng­êi ®iÒu hµnh trùc tiÕp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, 2 Phã Gi¸m ®èc, 8 Phßng ban- mçi Phßng ban cã mét chøc n¨ng cô thÓ t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt chÆt chÏ, 2 Chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ng·i vµ H¶i Phßng vµ c¸c ph©n x­ëng trùc thuéc ®­îc bè trÝ hîp lý ®¶m b¶o tõ kh©u ®­a vËt liÖu vµo s¶n xuÊt ®Õn kh©u t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng. Sau ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty: (s¬ ®å kÌm theo) GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN Phòng dự án và kế hoạch Văn Phòng Phòng Kinh Tế Phòng tclđ Thanh tra Bảo vệ Phòng Tài Chính Kế Toán Phòng Kinh Doanh Phòng Tổng Hợp Phòng Quản Lý Chất Xưởng bê tông thương phẩm Xưởng bê tông đúc sẵn chèm Xưởng vật tư và dịch vụ Xưởng cơ khí sửa chữa và điện nước Các px: -Cốt thép -Tạo hình -Trộn I -Trộn II -Trộn III SƠ ĐỒ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña c«ng ty dùa theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nhµ n­íc ViÖt Nam, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm lîi Ých quèc gia lµm môc tiªu ho¹t ®éng chÝnh v× thÕ c¸c phßng ban cña c«ng ty ®Òu lµm viªc cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ hiÖu qu¶.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét sè phßng ban chÝnh: * Phßng dù ¸n vµ kÕ ho¹ch: §©y lµ phßng cã nhiÒu chøc n¨ng nhiÖm vô rÊt quan träng nh­ lËp vµ giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chung cho c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty ®iÒu phèi s¾p xÕp, qu¶n lý nguån lùc lao ®éng, lËp chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ dùa vµo b¸o c¸o vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. * Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ghi nhËn ph¶n ¸nh gi¸m s¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ.Cung cÊp c¸c th«ng tin khi cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶.Theo dâi xuÊt nhËp vËt t­, tµi s¶n qu¶n lý ®iÒu tiÕt c¸c nguån s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶, vay vèn ng©n hµng khi ®­îc uû quyÒn, thu chi tiÒn mÆt theo yªu cÇu vµ sù cho phÐp cña ng­êi cã thÈm quyÒn.Cuèi n¨m phßng lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, ®¸nh gi¸ vÒ nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ, khã kh¨n trong ho¹t ®éng cña c«ng ty.....tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. * Phßng kinh doanh: §©y lµ phßng ®a chøc n¨ng víi nhiÒu nhiÖm vô tÝch cùc trong ho¹t ®éng c¸c lÜnh vùc vÒ x©y dùng. Giao dÞch t×m kiÕm c¸c thÞ tr­êng, tham m­u ký kÕt c¸c hîp ®ång vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång nµy theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c kh¸ch hµng Tham gia thùc hiÖn vµ phèi hîp thùc hiªn c¸c dù ¸n ®· lËp * Phßng qu¶n lý chÊt: Qu¶n lý vµ kiÓm tra c¸c vËt t­ nhËp vµo còng nh­ xuÊt ra víi chÊt l­îng ®óng tiªu chuÈn.Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh nhu cÇu nguyªn liÖu s¶n xuÊt cho mÆt hµng theo ®¬n ®Æt hµng. 2. Tæ chøc s¶n xuÊt. HÖ thèng tæ chøc s¶n xuÊt gåm: + X­ëng bª t«ng ®óc s½n chÌm: Chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp nh­: cét ®iÖn ly t©m, èng n­íc ly t©m, panel c¸c lo¹i, cÊu kiÖn cäc, sµn, mãng, dÇm, d¶i ph©n c¸ch vµ bª t«ng th­¬ng phÈm. + X­ëng x©y dùng vµ chèng thÊm chuyªn ngµnh: Chuyªn chèng thÊm c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng. + X­ëng c¬ khÝ vËt liÖu x©y dùng: Chuyªn kinh doanh c¸c dÞch vô vËt liÖu x©y dùng, s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i, khu«n mÉu b»ng thÐp, më c¸c cöa hµng ®¹i lý. + Trung t©m nghiªn cøu c«ng nghiÖp bª t«ng nhiÖt ®íi: Nghiªn cøu øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ trong lÜnh vùc bª t«ng nhiÖt ®íi. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô khoa vµ c«ng nghÖ vÒ thö nghiÖm vËt liÖu, t­ vÊn chÊt l­îng s¶n phÈm bª t«ng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc cã liªn quan. Nh­ vËy bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty kh¸ hoµn thiÖn, viÖc ph©n c«ng chøc n¨ng vµ c¸c nhiÖm vô qu¶n lý s¶n xuÊt ®­îc quy ®Þnh râ rµng. Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm: x­ëng t¹o h×nh, x­ëng cèt thÐp, x­ëng trén I, x­ëng trén II, x­ëng trén III, x­ëng g¹ch Blook. S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt bª t«ng.GIA CÔNG THÉP TRỘN NHẬP KHO DƯỠNG HỘ, BẢO DƯỠNG SẢN XUẤT TẠO HÌNH BÊ TÔNG THÁO DỠ SP VÀ HOÀN THIỆN CÁT, XI MĂNG, SẮT, PHỤ GIA NGUYÊN VẬT LIỆU KCS S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ bª t«ng th­¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n: * §èi víi bª t«ng th­¬ng phÈm: sau khi xi m¨ng, c¸t, ®¸, ®­îc mua vÒ, ®­îc kiÓm tra ®­a vµo tõng kho. C¸t vµ ®¸ sÏ ®­îc sµng, röa s¹ch sau ®ã ®­îc trén víi xi m¨ng vµ n­íc theo tû lÖ nhÊt ®Þnh. Bª t«ng qua kiÓm tra sÏ ®­îc vËn chuyÓn ®Õn n¬i giao hµng. * §èi víi bª t«ng ®óc s½n: ngoµi bª t«ng th­¬ng phÈm ®· ®­îc trén s½n cßn cÇn ®Õn s¾t, s¾t sau khi mua vÒ qua kiÓm tra ®­îc nhËp kho, sau khi c¾t nèi ®­îc t¹o thµnh tæ hîp khung cèt thÐp, tiÕp ®Õn cèt thÐp vµ bª t«ng th­¬ng phÈm ®­îc lªn khu«n, tÜnh ®Þnh, d­ìng hé, th¸o khu«n, kiÓm tra chÊt l­îng råi nhËp kho vµ giao hµng. Do ®Æc tÝnh cña bª t«ng nh­ tÝnh ®Þnh h×nh vµ tuæi thä s¶n phÈm nªn mçi giai ®o¹n c«ng nghÖ cÇn cã mét giíi h¹n vÒ mÆt thêi gian nhÊt ®Þnh nh­ bª t«ng th­¬ng phÈm thêi gian vËn chuyÓn tèi ­u lµ 1h, b¸n kÝnh tèi ­u lµ 20km; ®èi víi bª t«ng ®óc s½n cÇn mét kho¶ng thêi gian ®Ó tÜnh ®Þnh vµ d­ìng hé míi ®­îc th¸o khu«n… 3. §Æc ®iÓm c¬ së vËt chÊt kü thuËt. 3.1. Thùc tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ. Do yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn, khoa häc c«ng nghÖ s¶n xuÊt ngµy cµng hiÖn ®¹i. Do vËy C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®Çu t­ mua s¾m míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm nh­ s¶n phÈm: + Bª t«ng nhÑ. + Bª t«ng dù øng lùc. + C¸c d¹ng bª t«ng ®Æc biÖt kh¸c cã thÓ chèng va ®Ëp, chèng mµi mßn. Thùc tÕ, n¨ng lùc thiÕt bÞ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 1: N¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã. tt Tªn thiÕt bÞ SL N­íc SX C«ng suÊt 1 Tr¹m trén bª t«ng C1 1 Ph¸p-ViÖtNam 45m³/h 2 Tr¹m trén bª t«ng C2 1 ViÖt Nam 45m³/h 3 Tr¹m trén bª t«ng C3 1 Trung Quèc 20m³/h 4 Tr¹m trén di ®éng ORU-LINTEC 1 Singapor 60m³/h 5 Tr¹m trén bª t«ng BM-60 1 ViÖt Nam 60m³/h 7 Xe trén VC bª t«ng KAMAZ 4 Liªn X« 4m³/h 8 Xe trén VC bª t«ng Hyundai 6 Hµn quèc 6m³/h 9 Xe trén VC bª t«ng Ssangyong 6 Hµn quèc 6m³/h 10 Xe b¬m cÇn 1 NhËt 100m³/h 11 Xe b¬m cÇn 1 NhËt 60m³/h 12 D©y chuyÒn ly t©m s¶n xuÊt cét ®iÖn sè I 1 ViÖt Nam 60m³/h 13 D©y chuyÒn ly t©m s¶n xuÊt cét ®iÖn dù øng lùc sè III 1 ViÖt Nam 60m³/h 14 D©y chuyÒn ly t©m s¶n xuÊt èng n­íc 1 ViÖt Nam 60m³/h 15 D©y chuyÒn ly t©m s¶n xuÊt èng n­íc 1 ViÖt Nam 60m³/h 16 D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng n­íc cao ¸p 1 Ph¸p ONCAf400-f1000 17 D©y chuyÒn s¶n xuÊt cét ®iÖn & cäc mãng ly t©m 1 Hµn quèc Cét, cäc 4-20m 18 D©y chuyÒn ly t©m s¶n xuÊt èng tho¸t n­íc 1 ViÖt Nam ¸p lùc sö dông 6 bar 19 D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i panel d©n dông 1 ViÖt Nam - 20 D©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n 1 ViÖt Nam - Ngoµi ra cßn cã c¸c thiÕt bÞ chÝnh s¶n xuÊt bª t«ng sau: - Hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng tho¸t n­íc chÞu cÊp t¶i lín nhÊt H30, XB80 tÊn. - C¸c lo¹i thiÕt bÞ n©ng (tõ 3-15 tÊn): 25 chiÕc. - Mét x­ëng c¬ khÝ nhiÒu thiÕt bÞ chuyªn dïng phôc vô söa ch÷a thiÕt bÞ cña C«ng ty vµ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt bª t«ng. - Hai tr¹m biÕn ¸p: 400-630 KVA. - Bèn m¸y ph¸t ®iÖn di ®éng c«ng suÊt tõ 10-240 KVA. - B¶y nåi trén bª t«ng dung tÝch tõ 80-320 l. Hai giÕng khoan c«ng suÊt 70-160m³/h. Nhê thùc hiÖn ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ ®­a nhanh c¸c tiÕn bé khoa häc vµo s¶n xuÊt, C«ng ty ®· tr¶i qua c¸c b­íc th¨ng trÇm ®Õn nay vÉn gi÷ ®­îc vai trß ®Çu ngµnh s¶n xuÊt bª t«ng trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ miÒn Trung vµ lµ ®¬n vÞ lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 3.2 .§Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®Çu ra. §ã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò qu¸ phøc t¹p song l¹i ®ßi hái ph¶i cung øng kÞp thêi, ®ñ, ®óng chñng lo¹i ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt l­îng bª t«ng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, t¨ng hiÖu qu¶ th× chóng ta ph¶i gi¶m thiÓu chi phÝ phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh. ChÝnh v× vËy c¸c ®ît cung øng nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ ®Ó biÕt ®­îc nguån gèc xuÊt xø, chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm… tõ ®ã trao ®æi vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n, cã thÓ thanh to¸n trän gãi hoÆc theo tiÕn ®é hîp ®ång. Chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty gåm c¸t, ®¸, xi m¨ng vµ s¾t. Ho¹t ®éng cung øng nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt lµ nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp kinh doanh vËt t­ vµ dÞch vô, ®¬n mua nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ lÖnh cña Gi¸m ®èc. C«ng nghÖ s¶n xuÊt bª t«ng ®ßi hái rÊt chÆt chÏ vÒ lo¹i nguyªn vËt liÖu, mÆt kh¸c bª t«ng cèt thÐp lµ mét lo¹i vËt liÖu hçn hîp, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó chÝnh v× vËy viÖc t×m nguån mua còng rÊt quan träng. Nguån cung cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt bª t«ng: + Xi m¨ng: - Nhµ m¸y xi m¨ng Chifon - H¶i Phßng: ®­îc ký víi c¸c ®¹i lý hoÆc víi C«ng ty vËn t¶i thuû I. - Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Th¹ch - H¶i D­¬ng. - Nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n - Thanh Ho¸. - Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n - Ninh B×nh, mua chñng lo¹i mÆt hµng sau: PCB 30 ë d¹ng bao. PCB 40 ë d¹ng rêi. - Nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng Mai: cung øng theo ph­¬ng thøc bªn b¸n mang ®Õn theo hîp ®ång. + §¸: - L­¬ng S¬n - Hoµ B×nh. - Thèng NhÊt - H­ng Yªn. - Thuû Nguyªn - H¶i Phßng… + C¸t: - ViÖt Tr× - VÜnh Phóc. + ThÐp: - C«ng ty thÐp Th¸i Nguyªn. - Liªn doanh VSC - POSCO. - Liªn doanh VINAUSTELL. + S¾t, thÐp: do doanh nghiÖp tù khai th¸c ®Çu vµo hoÆc do ®¬n vÞ ®Æt hµng yªu cÇu. Cïng víi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc quan t©m vµ coi träng, cïng ®ã lµ hiÖu qu¶, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm h¬n mét nöa. Do ®ã viÖc gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®ãng mét vai trß quan träng trong môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Æc biÖt s¶n phÈm bª t«ng, s¶n phÈm chñ yÕu ®­îc t¹o ra tõ c¸c nguyªn vËt liÖu nh­: C¸t, ®¸, sái, xi m¨ng, s¾t, thÐp, phô gia. Tuy nhiªn c¸c s¶n phÈm bª t«ng c¸c lo¹i th× kh«ng thÓ gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu d­íi møc th«ng sè kü thuËt cho phÐp hoÆc gi¶m chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu, khi ®ã s¶n phÈm sÏ kÐm chÊt l­îng, kh«ng thÓ tiªu thô ®­îc. Thay vµo ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ th× chØ thùc hiÖn b»ng c¸ch tiÕt kiÖm tèi ®a hao hôt vµ l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. §Ó tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu hao hôt doanh nghiÖp cÇn ph¶i: Tæ chøc kiÓm tra chÆt chÏ c«ng t¸c b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, c©n ®ong theo c«ng thøc kü thuËt. Tæ chøc s¶n xuÊt theo mét d©y chuyÒn khÐp kÝn ®ång bé. N©ng cao c«ng t¸c th¨m dß vµ kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Quy ®Þnh ®Þnh møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu cho phÐp… CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN “ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG ” TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9. PhÇn i: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty. I. Tæng quan vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty : Lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tiªn phong vÒ cung cÊp c¸c s¶n phÈm bª t«ng, qua hơn 10 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty xây dựng và phát triển nông thôn 9 ®· vµ ®ang cung cÊp hµng tr¨m ngµn m3 bª t«ng c¸c lo¹i cho c¸c c«ng tr×nh nh­: c¸c khu ®« thÞ míi( Linh §µm, L¸ng Hoµ L¹c...), khu trung t©m th­¬ng m¹i cña c¸c thÞ x·, cho ng­¬i tiªu dïng x©y dùng nhµ cöa...... S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp, s¶n phÈm x©y l¾p, ngoµi ra cßn c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ kh¸c nh­: kinh doanh nhµ, gi¸ trÞ kinh doanh kh¸c… 1. C¬ cÊu mÆt hµng vµ tÝnh n¨ng sö dông. 1.1: C¬ cÊu mÆt hµng + Bª t«ng th­¬ng phÈm: lµ s¶n phÈm sau khi trén xi m¨ng, c¸t, ®¸ vµ n­íc theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh. NÕu c«ng tr×nh ë xa ta cã thÓ trén kh«, tr­íc khi ®Õn ch©n c«ng tr×nh th× míi trén thªm n­íc ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm, tuy nhiªn chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o b»ng bª t«ng t­¬i. Bª t«ng th­¬ng phÈm thêi gian vËn chuyÓn tèi ­u 1h, nÕu cã thªm phô gia khoa häc míi chØ kÐo dµi thêi gian sö dông tèi ®a 3h, b¸n kÝnh vËn chuyÓn tèi ­u lµ 20km, chÝnh v× cù ly vËn chuyÓn ng¾n nªn bª t«ng th­¬ng phÈm chñ yÕu tiªu thô ë khu vùc Hµ Néi (chiÕm kho¶ng 60% khèi l­îng ®Çu ra, kho¶ng 60% gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng ho¸), tuy nhiªn lîi nhuËn thÊp. HiÖn nay bª t«ng th­¬ng phÈm ®ang ë ®Ønh cña sù thÞnh v­îng. + Cét ®iÖn: cét ®iÖn lµ s¶n phÈm truyÒn thèng vµ l©u ®êi nhÊt cña C«ng ty. HiÖn nay nhu cÇu trªn thÞ tr­êng ®ang b·o hoµ vµ theo dù kiÕn dù ¸n n¨ng l­îng n«ng th«n, ta cã thÓ tiªu thô s¶n phÈm ë vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o. + Cäc mãng: s¶n phÈm nÆng, cång kÒnh vµ th­êng ®­îc sö dông ë c¸c c«ng tr×nh lín nh­ s©n bay, bÕn c¶ng, kÌ kªnh m­¬ng… chñ yÕu ®­îc tiªu thô ë Hµ Néi. +èng n­íc ly t©m: nÆng, cång kÒnh v× vËy ph¹m vi tiªu thô gÇn, nÕu tiªu thô ë xa th× chi phÝ rÊt lín. + G¹ch nhÑ, bª t«ng nhÑ: ®Æc ®iÓm lµ gi¶m t¶i träng, c¸ch ©m c¸ch nhiÖt tèt so víi g¹ch th«ng th­êng, ®©y chÝnh lµ s¶n phÈm gèi ®Çu cho t­¬ng lai vµ theo nhu cÇu thÞ tr­êng hiÖn nay. Trªn ®©y lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÝnh cña C«ng ty, ngoµi ra cßn cã mét sè hµng ho¸ kh¸c nh­: d¶i ph©n c¸ch, chÊt phô gia, vËn chuyÓn hµng ho¸… 1.2. TÝnh n¨ng sö dông. 1.2.1. ¦u ®iÓm: - TÝnh toµn khèi: s¶n phÈm cã thÓ t¹o h×nh theo ý muèn, bª t«ng ®óc s½n lµ mét khèi v÷ng ch¾c cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc d­íi sù t¸c ®éng cña lùc rÊt lín. TÝnh chÊt nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nh÷ng vïng cã ®éng ®Êt, thêi tiÕt kh¾c nghiÖt… Ngoµi ra bª t«ng cèt thÐp cßn cã kh¶ n¨ng ng¨n ®­îc chÊt phãng x¹, ®Æc ®iÓm nµy gióp bª t«ng ®­îc sö dông trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. - TÝnh bÒn l©u, gi¸ thµnh b¶o qu¶n thÊp: bª t«ng cã ®é bÒn ®Æc biÖt, kÕt cÊu cèt thÐp cã thÓ phôc vô trong thêi gian dµi kh«ng h¹n ®Þnh (kho¶ng tr¨m n¨m) mµ kh¶ n¨ng chÞu lùc kh«ng gi¶m thÊp, chi phÝ vÒ sö dông vµ b¶o qu¶n thÊp v× Ýt h­ háng. - TÝnh chèng löa trong ph¹m vi ch¸y 2h: ®Æc tr­ng tÝnh chèng löa cña bª t«ng cèt thÐp lµ khi cã nhiÖt ®é bªn ngoµi vµo kho¶ng 10000C, nÕu líp bª t«ng b¶o vÖ dµy 2,5 cm th× sau 1h nã chØ bÞ nung nãng ®Õn kho¶ng 5000C. 1.2.2. Nh­îc ®iÓm: + Träng l­îng b¶n th©n lín, qu¸ tr×nh thao t¸c nÆng nhäc. + Bª t«ng cã hÖ sè truyÒn ©m, truyÒn nhiÖt cao nªn cÇn chi phÝ lín ®Ó sö lý c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt. 2.Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng tiªu thô Tr­íc ®©y, h×nh thøc tiªu thô cña C«ng ty lµ theo h×nh thøc ®Þa chØ, kÕ ho¹ch víi gi¸ bao cÊp, thÊp h¬n so víi gi¸ thùc tÕ s¶n xuÊt. V× vËy, ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng lµ ng­êi quyÕt ®Þnh, lµ kh©u trung t©m mµ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ph¶i h­íng vµo. Do vËy mµ C«ng ty ®· nhanh chãng thay ®æi ph­¬ng thøc giao dÞch, mua b¸n, thanh to¸n xo¸ bá sù phiÒn hµ ®èi víi kh¸ch hµng, cung cÊp s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Ph­¬ng thøc mua hµng chñ yÕu lµ th«ng qua h×nh thøc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng tiÒn, sÐc, chuyÓn kho¶n... XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c¸c s¶n phÈm bª t«ng lµ nÆng, cång kÒnh, nªn chi phÝ vËn chuyÓn cao, viÖc di chuyÓn ®i xa kh«ng cã lîi (sÏ ®Èy gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn cao). Do vËy, thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ trong n­íc mµ tËp trung ë khu vùc thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Trong ®ã, thÞ tr­êng miÒn B¾c lµ thÞ tr­êng chñ yÕu cña C«ng ty, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· dÇn quen thuéc víi ng­êi d©n miÒn B¾c ®Æc biÖt lµ khu vùc Hµ Néi vµ vïng l©n cËn. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng nµy. Ngoµi ra c¸c tØnh phÝa B¾c nh­: TP H¶i Phßng, H¶i D­¬ng, Cao B»ng, Lµo Cai, Hµ T©y, Qu¶ng Ninh.Khu vùc thÞ tr­êng miÒn Trung nh­: Qu¶ng Nam - §µ N½ng, Hµ TÜnh, NghÖ An, Thanh Ho¸, Ninh B×nh… Nguyªn nh©n cña sù kh¸c biÖt vÒ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ë c¸c khu vùc trªn cña C«ng ty ®ã lµ sù xa c¸ch vÒ mÆt ®Þa lý, yÕu tè c¹nh tranh, vµ quan träng h¬n c¶ lµ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt ®èi víi s¶n phÈm bª t«ng c¸c lo¹i, sù chiÕm lÜnh thÞ tr­êng cña C«ng ty sÏ ®­îc tr×nh bµy râ h¬n ë phÇn sau. 3. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty : Víi ý nghÜa, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ lµ th­íc ®o chÊt l­îng, ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp, ý thøc ®­îc vÊn ®Ò nµy Ban L·nh ®¹o, cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· tÝch cùc h¨ng say lao ®éng s¶n xuÊt, ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, s¾p xÕp l¹i tæ chøc lao ®éng, khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng vèn cã cña m×nh nh­: lao ®éng, vËt t­, vèn… Kh«ng ngõng phÊn ®Êu v­¬n lªn ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. V× vËy ta thÊy C«ng ty lu«n t¨ng tr­ëng c¶ vÒ doanh thu vµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty kh«ng ngõng thóc ®Èy tiªu thô b»ng viÖc tiÕp thu, ¸p dông tiÕn bé khoa häc tiªn tiÕn cña thÕ giíi, ®æi míi vµ më réng mÆt hµng s¶n xuÊt theo h­íng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh­: cét ®iÖn ly t©m, èng n­íc ly t©m, cäc trßn ly t©m bª t«ng th­¬ng phÈm, g¹ch nhÑ, dÇu b«i tr¬n, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ… Nhê ®ã mµ C«ng ty ®· thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, gi¸ trÞ s¶n l­îng vµ doanh thu t¨ng lªn qua c¸c n¨m, uy tÝn ngµy mét n©ng cao. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn n¨m 2003 quy m« t¨ng 4.359 tr® tøc tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 13% so víi n¨m 2002; n¨m 2004 t¨ng 8.004 tr® so víi n¨m 2003 tèc ®é t¨ng kho¶ng 23%; n¨m 2005 t¨ng10.903 tr® tøc tèc ®é t¨ng 17% so víi n¨m 2004 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2006 ®¹t 47.000 tr®. 4. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty : ë C«ng ty xây dựng và phát triển nông thôn 9, ®¬n vÞ khèi l­îng s¶n phÈm cña bª t«ng th­¬ng phÈm lµ m3 cßn víi s¶n phÈm bª t«ng: cét ®iÖn, èng n­íc, cÊu kiÖn… khi tiªu thô ®¬n vÞ tÝnh kh«ng ph¶i lµ m3 mµ lµ cét, èng, tÊm, mÐt… Tuy nhiªn ®Ó dÔ tæng hîp tÝnh to¸n vµ so s¸nh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm bª t«ng ®Òu qui vÒ ®¬n vÞ“m3”. Cã ®iÒu ®¸ng chó ý ë ®©y lµ gi¸ thµnh cho 1m3 bª t«ng cÊu kiÖn th­êng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi bª t«ng th­¬ng phÈm. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta lµ kh¸ cao, nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n rÊt lín ®· t¹o ra sù phong phó, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vËt liÖu x©y dùng nãi chung vµ c¸c s¶n phÈm bª t«ng nãi riªng trªn thÞ tr­êng. Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng nãi chung còng nh­ s¶n xuÊt bª t«ng nãi riªng, th× vÊn ®Ò sèng cßn hiÖn nay kh«ng chØ lµ lo ch¹y vËt t­, nguyªn vËt liÖu nh­ tr­íc ®©y, mµ chÝnh lµ kh©u tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Còng nh­ bao C«ng ty kh¸c, C«ng ty X©y dùng và phát triển nông thôn 9 ®· vµ ®ang phÊn ®Êu hÕt søc m×nh nh»m kh«ng ngõng cñng cè vµ thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh, chÝnh v× thÕ mµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· tiªu thô rÊt tèt thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng1: T×nh h×nh tiªu thô theo s¶n phÈm. ChØ tiªu Khèi l­îng tiªu thô (m3) So s¸nh(%) 2002 (1) 2003 (2) 2004 (3) 2005 (4) KH 2006 (5) 2/1 3/2 4/3 5/4 Tæng khèi l­îng tiªu thô 52.625 63.507 67.026 76.604 94.390 121 105 114 123 1. Cét ®iÖn 4.247 5.048 4.841 3.775 5.550 119 96 78 147 2. èng n­íc 3.798 5.007 2.575 4.724 9.130 130 51 183 193 3. Panel .540 76 6 0 0 14 8 0 - 4. CÊu kiÖn 3.687 3.436 8.971 8.122 9.420 93 261 90 116 5. Bª t«ng th­¬ng phÈm 40.353 49.940 50.633 59.983 70.290 123 101 118 117 B¶ng kÕt qu¶ tiªu thô theo s¶n phÈm bªn trªn cña C«ng ty cho ta thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty biÕn ®éng rÊt râ trong 3 n¨m trë l¹i ®©y. C¸c chØ tiªu biÕn ®éng liªn tôc, t×nh h×nh cô thÓ nh­ sau: Tæng khèi l­îng bª t«ng tiªu thô c¸c lo¹i n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 21% .§Õn n¨m 2004 chØ cßn lµ 5% vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 14% .S¶n phÈm cét ®iÖn n¨m 2003 t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 19% t­¬ng øng víi sè tuyÖt ®èi lµ 801 m3, ®Õn n¨m 2004 vµ n¨m 2005 s¶n l­îng tiªu thô gi¶m 0,4% vµ 22% lµ do nhu cÇu cét ®iÖn ®· b·o hoµ, xu thÕ hiÖn nay lµ l¾p c¸p ngÇm thay thÕ cét ®iÖn ly t©m bëi l¾p c¸p ngÇm cã nhiÒu ­u ®iÓm v­ît tréi nh­: ®é an toµn cao, kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi thiªn tai… §èi víi èng n­íc, n¨m 2004 gi¶m 49% tøc gi¶m kho¶ng 2.432 m3 so víi n¨m 2003 vµ ®Õn n¨m 2005 l¹i t¨ng trë l¹i, t¨ng 83% tøc kho¶ng 2.149 m3. CÊu kiÖn cã xu h­íng t¨ng râ rÖt c¶ vÒ quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng. S¶n phÈm bª t«ng th­¬ng phÈm vµo n¨m 2003 t¨ng 23% so víi n¨m 2002 t­¬ng øng víi sè tuyÖt ®èi lµ 9.587 m3. NÕu nh­ n¨m 2003 nhu cÇu tiªu dïng t¨ng vät th× ®Õn n¨m 2004 cã xu h­íng ch÷ng l¹i møc t¨ng chØ cã 1%, vµ ®Õn n¨m 2005 tèc ®é t¨ng tr­ëng l¹i ®¹t 18% t­¬ng øng 9.350 m3 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2006 tèc ®é tiªu thô t¨ng 17%. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty lµ kh¶ quan, cã chiÒu h­íng ®i lªn ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm cÊu kiÖn vµ bª t«ng th­¬ng phÈm. 4.1 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc ®Þa lý. B¶ng 2: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc ®Þa lý. ThÞ tr­êng Khèi l­îng tiªu thô (m3) Tû träng (%) 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 1. Khu vùc Hµ Néi vµ vïng l©n cËn 38.909 42.588 45.143 52.283 71,23 67,06 67,35 68,25 2. C¸c tØnh miÒn B¾c 14.301 18.112 18.646 20.476 26,18 28,52 27,82 26,73 3. C¸c tØnh miÒn Trung 1.415 2.807 3.237 3.845 2,59 4,42 4,83 5,02 Tæng khèi l­îng tiªu thô 54.625 63.507 67.026 76.604 100 100 100 100 Qua b¶ng trªn ta thÊy: phÇn lín khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô chÝnh t¹i ®Þa bµn Hµ Néi vµ vïng l©n cËn, th­êng chiÕm tíi 70% khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô cña c¶ C«ng ty. ThÞ tr­êng miÒn B¾c vµ miÒn Trung chiÕm tû träng thÊp kho¶ng 30% khèi l­îng tiªu thô toµn C«ng ty, song hai thÞ tr­êng nµy høa hÑn nhiÒu triÓn väng ®èi víi C«ng ty. ë ®©y cã 2 lý do chÝnh dÉn tíi thÞ phÇn thÞ tr­êng ë hai khu vùc nµy cßn thÊp lµ: ®Æc tÝnh s¶n phÈm bª t«ng kh«ng vËn chuyÓn ®i xa ®­îc do ®ßi hái c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kü thuËt, mÆt kh¸c viÖc thóc ®Èy tiªu thô b»ng viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ c¸c thÞ tr­êng xa th× viÖc vËn chuyÓn s¶n phÈm lµ khã kh¨n, chi phÝ vËn chuyÓn lín. Qua ®ã ta x¸c ®Þnh viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm ngay trªn thÞ tr­êng truyÒn thèng, ®©y lµ h­íng chñ yÕu cña C«ng ty. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi vµo c¸c vïng nh­ c¸c tØnh phÝa B¾c, miÒn Trung n¬i mµ ®ang dÇn h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ ®ang trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ (®©y chÝnh lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng). Khu vùc miÒn B¾c cïng hoµ m×nh xu thÕ ®« thÞ ho¸ nhanh chãng cña c¶ n­íc, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm bª t«ng do ®ã t¨ng lªn. Doanh sè ë khu vùc nµy t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµ th­êng chiÕm tû träng kho¶ng 15-20%. Riªng khu vùc miÒn Trung sÏ lµ mét khu vùc ®Çy tiÒm n¨ng nÕu C«ng ty t×m ®­îc c¸c biÖn ph¸p gi¶m tèi ®a chi phÝ vËn chuyÓn.H¬n n÷a, khu vùc miÒn Trung ®ang ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc hÕt søc quan t©m ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong thêi gian gÇn ®©y ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång ®Òu trªn ph¹m vi c¶ n­íc. §©y chÝnh lµ c¬ héi cho c¸c C«ng ty s¶n xuÊt bª t«ng ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty. C¸c dù ¸n mµ C«ng ty ®ang tham gia cung cÊp s¶n phÈm, tham gia thi c«ng nh­: n©ng cÊp hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc Thµnh phè Vinh vµ thÞ x· Hµ tÜnh, Khu C«ng nghiÖp Dung quÊt… ngoµi ra C«ng ty ®ang tham gia cung cÊp s¶n phÈm cho c¸c dù ¸n söa ch÷a vµ n©ng cÊp hÖ thèng tho¸t n­íc 6 tØnh miÒn B¾c, cung cÊp cét ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc 1, §iÖn lùc Hµ Néi. Qua ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ nh­ sau: ThÞ tr­êng miÒn B¾c lµ thÞ tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, lµ thÞ tr­êng mµ C«ng ty ®Æt nÒn mãng rÊt v÷ng ch¾c, ®­îc sù tÝn nhiÖm cao. MÆt kh¸c ®©y lµ thÞ phÇn gÇn, chi phÝ vËn chuyÓn, tiÕp cËn, thanh to¸n thuËn lîi, nªn C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Æc biÖt nh»m kh«ng ngõng thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng nµy. Bªn c¹nh ®ã thÞ tr­êng miÒn Trung vµ c¸c tØnh phÝa B¾c còng ®ang høa hÑn mét tiÒm n¨ng lín cho C«ng ty trong thêi gian tíi ®iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong c«ng t¸c ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. 4.2. C¬ cÊu c¸c yÕu tè trong gi¸ b¸n s¶n phÈm: Lµ mét C«ng ty kinh doanh s¶n phÈm bª t«ng vµ x©y dùng, kh©u nghiªn cøu gi¸ c¶ lµ mét kh©u kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty, nã ¶nh h­ëng ®Õn c¶ ho¹t ®éng tiªu thô còng nh­ lîi nhuËn cña C«ng ty. NÕu ®Þnh gi¸ b¸n cao th× s¶n phÈm sÏ khã tiªu thô, ng­îc l¹i nÕu ®Þnh gi¸ b¸n qu¸ thÊp th× C«ng ty sÏ bÞ thua lç, cã thÓ ®i ®Õn ph¸ s¶n. Do ®ã, vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra víi C«ng ty trong viÖc ®Þnh gi¸ lµm sao võa thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng võa ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty. HiÖn nay gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cña C«ng ty nh­ sau: *Gi¸ b¸n = Gi¸ thµnh toµn bé +ThuÕ doanh nghiÖp + Lîi nhuËn mong muèn *Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh c«ng x­ëng + Chi phÝ gi¸n tiÕp Trong gi¸ thµnh c«ng x­ëng gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nh­ xi m¨ng, s¾t thÐp, c¸t, ®¸ sái, phô gia, gi¸ ®iÖn n­íc cho sinh ho¹t cña c«ng nh©n, ngoµi ra cßn cã l­¬ng cho c«ng nh©n, khÊu hao m¸y mãc... Trong chi phÝ gi¸n tiÕp gåm: chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ vËn chuyÓn... Trong ®iÒu kiÖn c¹nh trnh gay g¾t hiÖn nay, gi¸ c¶ lµ mét vò khÝ c¹nh tranh ®Ó C«ng ty duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn cña m×nh. Ta quan s¸t c¬ cÊu gi¸ sau: B¶ng 3 : C¬ cÊu gi¸ b¸n Cét ®iÖn, èng n­íc n¨m 2005. §vt: 1000®/m3. ChØ tiªu N¨m 2005 Tû träng (%) Cét ®iÖn èng n­íc Cét ®iÖn èng n­íc 1. Gi¸ b¸n 4.080 1.264 100 100 2. Gi¸ thµnh c«ng x­ëng 3.721 1.158 91,2 91,9 3. Chi phÝ gi¸n tiÕp 306 95 7,5 7,5 4. Lîi nhuËn 53 11 1,3 0,9 Qua b¶ng trªn ta thÊy, tû träng lîi nhuËn/ doanh thu thÊp, cét ®iÖn 1,3%, èng n­íc 0,9%, trong khi ®ã gi¸ thµnh c«ng x­ëng chiÕm tû träng lín h¬n 90% gi¸ b¸n lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn gi¸ b¸n s¶n phÈ._. CÁI Tài Khoản: PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng 1 ...... Tháng 4 ...... Tháng 12 Cộng TK511NKCT1 81 008 398 81 008 398 TK333NKCT2 282 082 402 282 082 402 Tk621nkct7 59504750 Tk641NKCT7 9250 437 9250 437 TK642NKCT7 16 083 517 16 083 517 TK627NKCT7 6850 246 6 850 246 Cộng số phát sinh Nợ 431 225 824 431 225 824 Tổng số phát sinh Có 319 948 337 Số dư cuối tháng: Nợ: Có: 452 231 234 Ngày...... tháng...04. năm...2006... Người ghi sổ Kếtoán trưởng (Ký, họ tên) Sổ có......trang, đánh số từ trang 01 đến trang...... Ngày tháng mở sổ:.................................... Ngày tháng kết thúc ghi sổ:....................... Số dư đầu năm Nợ Có SỔ CÁI Tài Khoản: PHẢI THU KHÁCH HÀNG Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng 1 ...... Tháng 4 ...... Tháng 12 Cộng TK511NKCT8 609831580 609831580 TK333NKCT8 32096420 32096420 Cộng số phát sinh Nợ 641928000 Tổng số phát sinh Có 1270496250 Số dư cuối tháng: Nợ: Có: Ngày...... tháng...04. năm...2006... Người ghi sổ Kếtoán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sổ có......trang, đánh số từ trang 01 đến trang...... Ngày tháng mở sổ:.................................... Ngày tháng kết thúc ghi sổ:....................... Số dư đầu năm Nợ Có SỔ CÁI Tài Khoản: PHẢI THU KHÁC Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng 1 ...... Tháng 4 ...... Tháng 12 Cộng Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số dư cuối tháng: Nợ: Có: 84394000 84394000 Ngày...... tháng..04.. năm...2006... Người ghi sổ Kếtoán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sổ có......trang, đánh số từ trang 01 đến trang...... Ngày tháng mở sổ:.................................... Ngày tháng kết thúc ghi sổ:....................... Số dư đầu năm Nợ Có SỔ CÁI Tài Khoản: LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này Tháng 1 ...... Tháng 4 ...... Tháng 12 Cộng Cộng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có Số dư cuối tháng: Nợ: Có: 254206489 254206489 Ngày...... tháng..04.. năm...2006... Người ghi sổ Kếtoán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bộ, Tổng công ty:... Mẫu số B01 - DN Đơn vị:... Ban hành theo QĐ số167/2000/QĐ-BTC Ngày 25/10/2000 và sửa đổi, bổ xung theo TT số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính:...VNĐ... TÀI SẢN Mà SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ 1 2 3 4 A - Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160) I. TiÒn 110 1. TiÒn mÆt t¹i quü( gåm c¶ ng©n phiÕu) 111 174 482 982 470484 695 2. TiÒn göi Ng©n Hµng 112 1973477699 3103 670 099 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 121 172670099 172670099 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 1515290250 865 066 500 3. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 133 24771152 44851189 4. Ph¶i thu néi bé 134 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 136 425128500 425128500 5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 939747034 939747034 IV. Hµng tån kho 140 2. Nguyªn, vËt liÖu tån kho 142 232403500 238 363 010 4. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 144 684147000 684147000 5. Thµnh phÈm tån kho 145 128669379 489 731 026 1 2 3 4 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 1. T¹m øng 151 109615883 88265883 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 152 348984746 347104142 B - Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 241) I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 7425633651 8407954211 - Nguyªn gi¸ 212 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 213 (1426377359) (1426260889) III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 741952197 137631637 Tæng céng tµi s¶n ( 250 = 100 + 200 ) 250 16063901644 Nguån vèn Mà SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ A - Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 320 +330) 300 1 2 3 4 I. Nî ng¾n h¹n 310 1. Vay ng¾n h¹n 311 6029414614 6029414614 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 619110736 453392569 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 315 0 70959200 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 0 0 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 18689665 18689665 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 318 1795351882 1873740499 II Nî dµi h¹n 320 1. Vay dµi h¹n 321 1784303885 1784303885 B - Nguån vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 420) 400 I. Nguån vèn quü 410 1. Nguån vèn kinh doanh 411 3665706389 254206489 2. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 414 157049695 141549695 3. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 416 154779808 309828892 4. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 417 356000000 356000000 II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 1. Quü khen th­ëng, phóc lîi 422 45136000 45136000 Tæng céng nguån vèn (430 = 300 + 400) 430 16063901644 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9. I. Ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi cña C«ng ty : 1. Ph­¬ng h­íng. TiÕp tôc cñng cè vµ hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt, c¬ chÕ qu¶n lý, n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý, kiÓm tra cña c¸c phßng chøc n¨ng. ThÞ tr­êng chÝnh cña C«ng ty lµ khu vùc Hµ Néi, ®Æc biÖt khai th¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng khu vùc miÒn B¾c vµ miÒn Trung, cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc tõ tæ chøc ®Õn tiÕp thÞ b¸n hµng, tæ chøc s¶n xuÊt tèt, ®¸p øng tèt mäi yªu cÇu cña mäi kh¸ch hµng. §Æc biÖt khai th¸c triÖt ®Ó thÞ tr­êng cét ®iÖn, èng n­íc c¸c lo¹i, bª t«ng th­¬ng phÈm, ®ång thêi t×m kiÕm vµ khai th¸c triÖt ®Ó tÊt c¶ s¶n phÈm bª t«ng ®óc s½n phôc vô cho c¶i t¹o vµ x©y dùng h¹ tÇng ®« thÞ, n«ng th«n, t×m kiÕm më réng, ®a d¹ng s¶n phÈm truyÒn thèng víi chÊt l­îng cao, hµm l­îng kü thuËt cao. §Çu t­ më réng s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ®ång thêi t¹o thªm viÖc cho lao ®éng trong x· héi. C¬ chÕ b¸n hµng hîp lý ®¶m b¶o quyÒn lîi kh¸ch hµng vµ C«ng ty, t¨ng søc c¹nh tranh, duy tr×, ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu nî kh¸ch hµng, thùc sù coi träng vµ cã biÖn ph¸p hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c tiªu thô. §Èy m¹nh ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c s¶n phÈm, t×m kiÕm s¶n phÈm míi. ChuÈn bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bª t«ng cao cÊp ®¸p øng ngay khi thÞ tr­êng cÇn, tiÕp tôc ph¸t huy t×m kiÕm vµ ®a d¹ng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc trong thêi gian tíi. Ph¸t huy c¸c lÜnh vùc kinh doanh hiÖn cã, më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm bª t«ng. T¹o b­íc chuyÓn m¹nh vµ v÷ng ch¾c vÒ c¸c mÆt: c«ng nghÖ cao, s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t møc t¨ng tr­ëng 6%, n©ng cao thu nhËp cho c«ng nh©n viªn cao h¬n n¨m tr­íc, tr×nh ®é qu¶n lý, chÊt l­îng ®ång thêi hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tèt ®¸p øng nhiÖm vô, gi÷ v÷ng vµ n©ng cao uy tÝn C«ng ty trªn thÞ tr­êng, ®¸p øng thÞ tr­êng, më réng h×nh thøc kinh doanh vµ x©y l¾p, chuyÓn giao c«ng nghÖ víi ph­¬ng ch©m “An toµn – ChÊt l­îng – HiÖu qu¶”. §©y thùc sù lµ môc tiªu to lín ph¶n ¸nh quyÕt t©m phÊn ®Êu hÕt m×nh cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra C«ng ty ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé, nhÞp nhµng, ¨n khíp c¸c chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch nh»m ®¸p øng nhu cÇu kh¾t khe vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ cña ng­êi tiªu dïng. II. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Qua qu¸ tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cã thÓ thÊy ®­îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p lµ tÊt yÕu song ®Ó gi¶i ph¸p g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh C«ng ty ph¸t huy ®­îc t¸c dông l¹i kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng. Tuy vËy, b»ng nhËn thøc cña m×nh em còng xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p hy väng phÇn nµo ®¹t ®­îc môc tiªu trªn. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, thµnh lËp phßng Marketing chøc n¨ng. 1.1. Thµnh lËp phßng Marketing chøc n¨ng. Trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, ®Ó chiÕn th¾ng ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh C«ng ty ph¶i n¾m b¾t, am hiÓu thÞ tr­êng tõ ®ã cã chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ hiÖn nay, C«ng ty ch­a cã ®éi ngò Marketing ®Æc tr¸ch nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¸c ho¹t ®éng Marketing ®Òu do Phßng Kinh tÕ ®¶m nhiÖm. Do ®ã cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty ®ang cßn manh món ch­a mang tÝnh hÖ thèng, bµi b¶n. Khi mµ ngµy cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× vai trß cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ rÊt quan träng. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng trªn, C«ng ty cÇn thµnh lËp mét Phßng Marketing chuyªn tr¸ch. §Ó thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh x¸c, s©u s¾c, tõ ®ã cã chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc Marketing phï hîp, Phßng Marketing cã thÓ tæ chøc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 4: C¬ cÊu tæ chøc Phßng Marketing. Tr­ëng Phßng Marketing Bé phËn nghiªn cøu thÞ tr­êng Bé phËn qu¶n lý b¸n hµng Bé phËn ph¸t triÓn s¶n phÈm Bé phËn qu¶n lý hµnh chÝnh Marketing Sau khi thµnh lËp Phßng Marketing cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ nhiÖm vô lµ ®iÒu tra vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng, nÕu kh«ng viÖc thµnh lËp Phßng Marketing chØ mang tÝnh h×nh thøc chø kh«ng mang tÝnh hiÖu qu¶ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. Qua nghiªn cøu thÞ tr­êng cña Phßng Marketing, C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh­ lo¹i s¶n phÈm nµo kh¸ch hµng cã nhu cÇu, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, c¸c biÖn ph¸p ®èi thñ c¹nh tranh ®ang sö dông… tõ nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc kÕt hîp víi t×nh h×nh ký kÕt hîp ®ång vµ c¸c ®¬n hµng víi c¸c ®èi t¸c sÏ gióp cho C«ng ty cã ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xem xÐt kh¶ n¨ng tiªu thô ®èi víi tõng thÞ tr­êng. HiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i ®­îc th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nh­: tØ lÖ t¨ng doanh thu, lîi nhuËn. Muèn lµm ®­îc nh­ vËy, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng Phßng Marketing cÇn ph¶i: - Tr¶ lêi t¹i sao doanh thu t¹i c¸c thÞ tr­êng ®ã l¹i thÊp? - Nghiªn cøu t×m hiÓu nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng kh¸c xem cã phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty kh«ng? - Lµm thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o møc gi¸ b¸n phï hîp? - C¸c biÖn ph¸p hç trî cÇn ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo ®Ó thu hót thªm kh¸ch hµng ë thÞ tr­êng míi. Tãm l¹i, ®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy cÇn thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau: + C«ng ty ph¶i lËp ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, ®©y lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn rÊt quan träng, lµ nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. + Ban L·nh ®¹o ph¶i thÊy ®­îc vai trß to lín cña c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng khu vùc miÒn B¾c vµ miÒn Trung, ®Æc biÖt c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c. + Nh©n viªn Marketing ph¶i cã kiÕn thøc vÒ Marketing, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ biÕt sö lý th«ng tin sau khi ®· thu thËp ®Ó ®­a ra chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp nhu cÇu kh¸ch hµng. + Ph­¬ng tiÖn lµm viÖc ph¶i ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ, gióp c¸n bé thÞ tr­êng cã ®iÒu kiÖn tèt cho c«ng t¸c thu thËp xö lý, lùa chän th«ng tin. 1.2. §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. Khi ®· thµnh lËp ®­îc Phßng Marketing chøc n¨ng th× nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña Phßng Marketing. - Thu thËp vµ xö lý th«ng tin. §Ó cã quyÕt ®Þnh vÒ thÞ tr­êng mét c¸ch ®óng ®¾n, C«ng ty cÇn nç lùc h¬n trong viÖc t×m kiÕm vµ thu thËp th«ng tin. Ban L·nh ®¹o ph¶i trùc tiÕp lªn kÕ ho¹ch vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho Phßng Marketing ®Ó theo dâi vµ cËp nhËt nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, nh÷ng ho¹t ®éng cña ®èi thñ c¹nh tranh, sù chØ ®¹o vÜ m« cña Nhµ n­íc... t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xö lý th«ng tin nh»m ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi, triÖt ®Ó, chÝnh x¸c. Tõ c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc C«ng ty tæ chøc phèi hîp gi÷a c¸c Phßng ban cïng tham gia c¸c cuéc häp Marketing tæng kÕt lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu. Ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng th× ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n C«ng ty cßn ph¶i cã sù nh¹y bÐn vµ kh¶ n¨ng tËn dông c¬ héi thÞ tr­êng, lu«n t×m c¸ch thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu thÞ tr­êng. Muèn vËy C«ng ty ph¶i cã sù ph©n ®o¹n, ph©n chia thÞ tr­êng theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh ®Ó tõ ®ã lùa chän cho m×nh mét sè ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo. S¶n phÈm cña C«ng ty phôc vô cho x©y dùng c¬ b¶n, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, cÊp tho¸t n­íc... C«ng ty nªn chän tiªu thøc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo khu vùc ®Þa lý lµ hîp lý nhÊt. Qua viÖc ph©n s¬ ®o¹n theo tiªu thøc trªn cïng víi ph©n tÝch n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·... C«ng ty dÔ dµng x¸c ®Þnh c¸c ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu, tõ ®ã cã c¸c kÕ ho¹ch tËp trung nç lùc vµo c¸c ®o¹n thÞ tr­êng ®· chän. 2. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n lý vµ tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n. Lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng, c«ng cô lao ®éng lµ ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ do yÕu tè con ng­êi quyÕt ®Þnh. Trong thêi kú bao cÊp, ng­êi c«ng nh©n kh«ng ph¶i nghÜ nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh; hä chØ cÇn lµm ®¹t chØ tiªu do cÊp trªn giao xuèng lµ hoµn thµnh nhiÖm vô. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ®ßi hái dï bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh. §iÒu ®ã phô thuéc vµo tr×nh ®é, kiÕn thøc kinh nghiÖm cña ng­êi lao ®éng, nh÷ng lao ®éng kh«ng cã kh¶ n¨ng, kh«ng phï hîp víi c«ng viÖc hiÖn t¹i hoÆc ph¶i chuyÓn sang lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc buéc ph¶i th«i viÖc. Ngoµi ra, hiÖu qu¶ kinh tÕ phô thuéc vµo lîi nhuËn thùc hiÖn cã cao hay kh«ng, nÕu ng­êi lao ®éng lµm viÖc kh«ng hiÖu qu¶ th× chi phÝ sÏ t¨ng. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, C«ng ty cÇn chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Më c¸c cuéc häp th­êng kú rót kinh nghiÖm, b¸o c¸o kinh nghiÖm trong ph¹m vi tõng x­ëng còng nh­ toµn C«ng ty. + Më c¸c líp ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô kü thuËt ng¾n h¹n ngay t¹i C«ng ty do c¸c chuyªn viªn ®¶m nhËn. + HuÊn luyÖn kü s­, c«ng nh©n ®óc rót kinh nghiÖm ngay trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tæ chøc héi nghÞ thi ®ua tay nghÒ giái cho c«ng nh©n, tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¹o vÒ ph¸t minh s¸ng chÕ, c¶i tiÕn kü thuËt, nh»m t¹o m«i tr­êng h¨ng h¸i trong nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt Ngoµi ra, ®Ó khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¸t huy tµi n¨ng, s¸ng t¹o chuyªn m«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n cã thµnh tÝch trong c«ng viÖc. §Ò b¹t vµo vÞ trÝ l·nh ®¹o nh÷ng ng­êi cã ®øc, cã tµi, thÓ hiÖn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã nh©n c¸ch vµ tr×nh ®é qu¶n lý... phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. + §¶m b¶o c¸c chÕ ®é vÒ tiÒn l­¬ng, th­ëng, trî cÊp ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc. + Cã biÖn ph¸p xö lý tho¶ ®¸ng ®èi víi nh÷ng lao ®éng kh«ng ®¶m nhËn ®­îc c«ng viÖc, vi ph¹m quy chÕ lµm viÖc. Tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao sÏ cã t¸c dông m¹nh ®Õn thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm do qua qu¸ tr×nh ®µo t¹o, ®éi ngò c¸n bé ®­îc båi d­ìng nh÷ng kiÕn thøc phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, t­ duy s¸ng t¹o ®­îc ph¸t huy sÏ kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc, cèng hiÕn v× môc tiªu ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ngoµi ra, tay nghÒ cña ®éi ngò c«ng nh©n, nh©n viªn kü thuËt ®­îc n©ng cao sÏ gi¶m bít nh÷ng thao t¸c thõa, tiÕt kiÖm thêi gian, nguyªn vËt liÖu. Tõ c¸c yÕu tè ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao, gi¸ thµnh h¹ mét c¸ch t­¬ng ®èi, uy tÝn cña C«ng ty cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng, s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô æn ®Þnh vµ cã chiÒu h­íng gia t¨ng. 3. §æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu hµng ngµy cña thÞ tr­êng ®ßi hái C«ng ty ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ còng nh­ ®æi míi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý. MÆt kh¸c, ®æi míi c«ng nghÖ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty do khoa häc c«ng nghÖ lu«n ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn dÇn theo thêi gian. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i thay nhau xuÊt hiÖn ®Æt C«ng ty tr­íc ¸p lùc ®æi míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch râ rÖt. Song kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña C«ng ty vèn h¹n chÕ nªn C«ng ty cÇn ®æi míi cã träng ®iÓm, x¸c ®Þnh ®­îc tr×nh ®é lo¹i c«ng nghÖ mµ C«ng ty cÇn ®æi míi vµ dù ®o¸n xu h­íng ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i c«ng nghÖ ®ã trong t­¬ng lai: X¸c ®Þnh kh©u träng ®iÓm ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. TiÕn hµnh lËp vµ ph©n tÝch vÒ kinh tÕ kü thuËt cho dù ¸n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. 4. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hoµn thiÖn chÝnh s¸ch gi¸. S¶n phÈm lµ mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu trong mét C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh, lµ yÕu tè quan träng nhÊt gióp C«ng ty x©y dùng cã mÆt l©u dµi trªn thÞ tr­êng hay biÕn mÊt ngay sau khi thµnh lËp. S¶n phÈm ®­îc tiªu thô th× míi ®¶m b¶o C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t­, t¸i s¶n xuÊt. Mét s¶n phÈm b¸n ®­îc khi nã phï hîp víi thÞ tr­êng thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ kÝch thÝch sù tiªu dïng cña kh¸ch hµng. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n phÈm lu«n thu hót ®­îc kh¸ch hµng th× ph¶i lu«n ®æi míi vÒ h×nh thøc mÉu m·, cã thªm nh÷ng tÝnh n¨ng øng dông chÝnh cña s¶n phÈm. + TiÕp tôc nghiªn cøu, c¶i tiÕn hoµn chØnh mÉu m· kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, chÊt l­îng s¶n phÈm C«ng ty ®ang s¶n xuÊt. §ång thêi nghiªn cøu chÕ t¹o mét sè s¶n phÈm míi theo nhu cÇu thÞ tr­êng nh­ g¹ch Block, bª t«ng nhÑ… + T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng l¾p ®Æt d©y chuyÒn thiÕt bÞ. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm thùc hiÖn tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu, gia c«ng thÐp, trén, s¶n xuÊt t¹o h×nh, d­ìng hé, th¸o dì vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm, c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt l­îng kh«ng giao cho kh¸ch hµng. + §¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng tiÕn ®é, quy c¸ch, chñng lo¹i. Víi ®Æc thï cña s¶n phÈm nguyªn vËt liÖu chÝnh lµ s¾t, xi m¨ng, c¸t nªn C«ng ty cã thÓ mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau do vËy C«ng ty ph¶i lùa chän nguån cung cÊp sao cho võa ®¶m b¶o chÊt l­îng võa cã gi¸ thµnh h¹. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý vµ linh ho¹t. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ c¶ rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ t¹o dùng ®­îc niÒm tin cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Do ®ã, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o lîi thÕ c¹nh tranh vµ thu hót kh¸ch hµng, tõ ®ã n©ng cao doanh thu cho C«ng ty. §Ó cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý C«ng ty cÇn thùc hiÖn theo c¸c h­íng sau: + TÝnh to¸n chi tiÕt, ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc chi phÝ t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ qu¶n lý. + T×m vµ thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­: tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng. + Dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Þnh gi¸ b¸n phï hîp cho tõng khu vùc thÞ tr­êng theo c¸ch ph©n lo¹i, thùc hiÖn chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n. Thùc hiÖn tèt theo c¸c h­íng trªn, c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng cao, quan hÖ kh¸ch hµng ngµy cµng ®­îc më réng. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc n©ng cao kÕt hîp víi chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò gióp C«ng ty thùc hiÖn viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh cã hiÖu qu¶. 5. T¨ng c­êng hç trî ho¹t ®éng tiªu thô. Hç trî tiªu thô lµ c¸c ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn ë kh©u ph©n phèi s¶n phÈm nh»m ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô vµ t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. Ngµy nay, t×nh tr¹ng chung phæ biÕn cung lín h¬n cÇu, lu«n x¶y ra hiÖn t­îng tranh giµnh kh¸ch hµng gi÷a c¸c C«ng ty víi nhau; nªn c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô lµ rÊt cÇn thiÕt, cã t¸c dông th«ng tin vµ t¨ng sù quan t©m ë ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty. V× vËy cÇn t¨ng c­êng c¸c ho¹t hç trî tiªu thô t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. §©y lµ ®èi t­îng trùc tiÕp sö dông s¶n phÈm cña C«ng ty nªn nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng ®Õn ®èi t­îng nµy rÊt quan träng vµ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ lín cho C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Víi ®èi t­îng nµy C«ng ty nªn sö dông mét sè biÖn ph¸p hç trî sau: - Tham gia c¸c héi chî triÓn l·m: c¸c héi chî triÓn l·m nµy lµ th­êng kh«ng ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn hµng tuÇn, hµng th¸ng mµ vµo c¸c dÞp nhÊt ®Þnh. Kh¸ch hµng, nh÷ng nhµ kinh doanh ®i héi chî triÓn l·m ®Ó t×m hiÓu, t×m kiÕm s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n hoÆc nhu cÇu cña C«ng ty, doanh nghiÖp n¬i hä lµm viÖc. §©y lµ dÞp ®Ó C«ng ty cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. - §Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô C«ng ty cÇn sö dông hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô hç trî tiªu thô, ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o, kü thuËt xóc tiÕn b¸n hµng vµ kü thuËt yÓm trî b¸n hµng (chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín). C¸c cuéc triÓn l·m, héi chî trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn quan träng trong ph¸t triÓn quan hÖ víi quÇn chóng vµ xóc tiÕn mËu dÞch giíi thiÖu kh¸ch hµng vÒ hµng ho¸. III.mét sè KiÕn nghÞ víi c¬ quan nhµ n­íc : Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9 trong thêi kú chuyÓn ®æi ®· cã sù chuyÓn biÕn quan träng vÒ mäi mÆt nh­ng còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt; lµ ngµnh kinh tÕ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm bª t«ng vµ x©y dùng nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm thu håi vèn nhanh cã ý nghÜa sèng cßn ®Æt C«ng ty tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lín trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, chÞu sù t¸c ®éng chung cña ngµnh, chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng kinh doanh, v¨n ho¸ x· héi, kimh tÕ chÝnh trÞ. V× vËy, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®ång bé ®Ó hç trî, khuyÕn khÝch ngµnh X©y dùng nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thuËn lîi. - Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cã c¬ së ph¸p lý ®Ó ho¹t ®éng nh­ luËt doanh nghiÖp, b¶o vÖ m«i tr­êng. - T¹o m«i tr­êng kinh tÕ x· héi æn ®Þnh ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh: sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ nhÊt qu¸n vÒ quan ®iÓm chÝnh s¸ch sÏ hÊp dÉn b¹n hµng vµ nhµ ®Çu t­ t¹o lËp mèi quan hÖ lµm ¨n víi C«ng ty. Ngoµi ra, c¸c chØ tiªu vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ, l·i suÊt, tû gi¸ hèi ®o¸i, l¹m ph¸t gi÷ æn ®Þnh t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. QuyÕt ®Þnh vÒ c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ, quy chÕ vÒ lao ®éng… cÇn cã v¨n b¶n râ rµng ®Ó C«ng ty ¸p dông thùc hiÖn. - Th«ng tin kinh tÕ ®Þnh h­íng: lµ nh÷ng th«ng tin ®Þnh h­íng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong t­¬ng lai cÇn ph¶i ®­îc th«ng b¸o chÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó C«ng ty cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. - Gi¶i ph¸p vèn cho C«ng ty: ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ cÇn vèn lín nªn ®Ó khuyÕn khÝch C«ng ty ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt, thóc ®Èy tiªu thô Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch hç trî vèn cho C«ng ty: h­ëng l·i suÊt ­u ®·i kú h¹n dµi, gi¶m bít thñ tôc vay vèn… Thùc hiÖn khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸c C«ng ty: hµng n¨m tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o khoa häc c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ ®Ó thu hót c¸c C«ng ty tham gia, sau ®ã tæ chøc tæ chøc xÐt thi ®ua khen th­ëng vµ trao tÆng danh hiÖu hu©n huy ch­¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viên. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n cña b¶n th©n vµ c¶ nÒn kinh tÕ ®Ó æn ®Þnh ®­îc vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng vµ rñi ro. Ngµy nay, môc tiªu chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp ®· cã sù thay ®æi, môc tiªu lîi nhuËn kh«ng cßn lµ môc tiªu quan träng nhÊt n÷a mµ thay vµo ®ã lµ môc tiªu thÞ tr­êng hay môc tiªu vÒ thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cã sù kÕt hîp víi c¸c môc tiªu kh¸c vÒ lîi nhuËn vµ chÊt l­îng s¶n phÈm… ®Ó ®¹t ®­îc hÖ thèng môc tiªu, tuú theo n¨ng lùc vµ t×nh h×nh thùc tÕ mµ mçi doanh nghiÖp sÏ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn. Trong thêi gian thùc tËp t¹i Phßng Kinh doanh cña C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9, qua nh÷ng g× trùc tiÕp tham gia vµ kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng, em ®· m¹nh d¹n ®ãng gãp ý kiÕn vµ ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt nh»m gãp phÇn gióp C«ng ty ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. Do thêi gian thùc tËp kh«ng dµi, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng Ban Gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó bµi viÕt cã gi¸ trÞ vÒ mÆt lÝ luËn, vµ cã thÓ ¸p dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong thêi gian tíi. Qua ®©y em còng xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh tíi thầy giáo: Ngô Xuân Dương vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty x©y dùng và phát triển nông thôn 9, ®Æc biÖt lµ Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c c«, c¸c chó trong Phßng Kinh doanh ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. MỤC LỤC Lời mở đầu..........................................................................................................1 Chương I:Các vấn đề chung về chế độ tài chính, kế toán liên quan đến đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề thực tập....................................................3 Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng................................................................................................3 I. Khái niệm bán hàng(tiêu thụ hàng hoá) và ý nghĩa của công tác bán hàng ( tiêu thụ hàng hoá).....................................................................................3 II. Các phương pháp tính giá vốn của khối lượng hàng tiêu thụ..............4 III. Khái ni ệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng, nguyên tác xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng..................6 IV.Các phương thức bán và các phương thức thanh toán.........................8 V.Nhiệm vụ của kết toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh..................................................................................................................10 VI. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán......................................................................................................................11 VII. Kế toán xác định kết quả bán hàng...................................................16 VIII. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh..............................................................................................26 Phần II: Giới thiệu về công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9 ............................................................................................................................28 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.....................................28 II. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty......................................29 III. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý-sản xuất.................................30 Chương II:Thực tế công tác kế toán “ bán hàng và xác định kết quả bán hàng” tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9................................41 Phần I: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty...............41 I. Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty......................41 II. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty..................................................52 Phần II: Thực tế công tác kế toán ở công ty......................................61 Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác “kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng” tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn 9....................................................................................................119 I. Phương hướng trong thời gian tới của công ty.................................119 II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty.........................120 III. Một số kiến nghị với cơ quan nhà nước........................................129 Kết luận........................................................................................................131 Mục lục..........................................................................................................132. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Ngày......tháng..06..năm..2006.. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32531.doc
Tài liệu liên quan