Kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đông Ngàn

Tài liệu Kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đông Ngàn: ... Ebook Kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đông Ngàn

doc67 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Đông Ngàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Ngµy nay, héi nhËp nÒn kinh tÕ ë qui m« toµn cÇu lµ ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy vÊn ®Ò c¹nh tranh ngµy cµng trë lªn khèc liÖt h¬n. Cung lu«n cã xu h­íng v­ît cÇu. S¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó, ng­êi tiªu dïng cã c¬ héi lùa chän nh÷ng s¶n phÈm mang l¹i hiÖu qu¶ tèi ­u cho m×nh víi chi phÝ tèi thiÓu. §iÒu nµy ®Æt c¸c doanh nghiÖp vµo cuéc ganh ®ua víi tÝnh chÊt sèng cßn víi c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ®Ó s¶n phÈm cña m×nh kh«ng bÞ ®µo th¶i. Tr­íc kia, nhµ n­íc ta bao tiªu toµn bé s¶n phÈm cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, sau khi ®æi míi nÒn kinh tÕ n­íc ta vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lµm chñ, lu«n ph¶i tù m×nh th¸o gì khã kh¨n. Mét trong nh÷ng khã kh¨n lín nhÊt mµ doanh nghiÖp th­êng gÆp ®ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng ngõng t¨ng ®­îc s¶n l­îng tiªu thô. C«ng ty cổ phần Đông Ngàn còng kh«ng ph¶i lµ tr­êng hîp ngo¹i lÖ. §Ó t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm doanh nghiÖp cÇn n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý th«ng qua c«ng cô qu¶n lý kÕ to¸n víi chøc n¨ng c¬ b¶n lµ ghi chÐp, ph¶n ¸nh, gi¸m s¸t mét c¸ch th­êng xuyªn liªn tôc c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh diÔn ra trong doanh nghiÖp, thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin bé m¸y qu¶n lý phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi ®óng ®¾n nhÊt. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh c«ng t¸c tæ chøc ho¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty cổ phần Đông Ngàn kÕt hîp víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¸ tr×nh ho¹ch to¸n kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕ to¸n b¸n hµng trong doanh nghiÖp em nhËn thÊy. C«ng t¸c b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ mét phÇn hÕt søc quan träng cña c«ng ty, lµ c¬ së ®Ó c«ng ty ®­a ra c¸c biÖn ph¸p phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt kh©u b¸n hµng, t¨ng doanh thu b¸n hµng v× môc tiªu lîi nhuËn. B¸n hµng lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña giai ®o¹n t¸i s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn nghÜa vô NSNN, ®Çu t­ ph¸t triÓn, n©ng cao ®êi sèng ng­êi lao ®éng. C«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ cÇn hoµn thiÖn. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn ®Þnh nµy em ®· lùa chän chuyªn ®Ò: “KÕ to¸n bµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty cổ phần Đông Ngàn” lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Ngoµi lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn bµi b¸o c¸o gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: Chương I: Cở sở lí luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp hoạt động thương mại. Chương II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i c«ng ty cổ phần Đông Ngàn. Chương III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty cổ phần Đông Ngàn Do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Cô Nguyễn Thị Hòa ®· tËn t×nh h­íng dÉn em hoµn thµnh chuyên đề nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c phßng ban, ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cổ phần Đông Ngàn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì em tiÕp cËn thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Chương 1. Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n B¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i 1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. Bán hàng và kết quả bán hàng. *B¸n hµng. B¸n hµng (hay tiªu thô hµng ho¸) lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn mÆt gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Trong mèi quan hÖ nµy doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn giao hµng ho¸ cho ng­êi mua vµ ng­êi mua ph¶i chuyÓn giao cho doanh nghiÖp sè tiÒn mua hµng t­¬ng øng víi gi¸ trÞ hµng ho¸ ®ã, sè tiÒn nµy gäi lµ doanh thu b¸n hµng. Qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: Göi hµng cho ng­êi mua. Ng­êi mua ®· tr¶ tiÒn hay ®· chÊp nhËn thanh to¸n. Tøc lµ nghiÖp vô b¸n hµng chØ x¶y ra khi giao hµng xong, nhËn ®­îc tiÒn, hoÆc giÊy chÊp nhËn thanh to¸n cña ng­êi mua, hai viÖc nµy cã thÓ diÔn ra ®ång thêi cïng mét lóc, hoÆc kh«ng ®ång thêi tuú theo ph­¬ng thøc b¸n hµng cña doanh nghiÖp. *KÕt qu¶ b¸n hµng. KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng lµ chØ tiªu biÓu hiÖn hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng l­u chuyÓn hµng ho¸. Nã lµ kho¶ng chªnh lÖch khi lÊy doanh thu b¸n hµng thuÇn trõ ®i tæng chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh, bao gåm: Chi phÝ vÒ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Yªu cÇu qu¶n lý B¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i Trong bÊt kÓ nÒn kinh tÕ nµo, nÒn kinh tÕ hµng ho¸, hay nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng... ViÖc tiªu thô hµng ho¸ còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng, quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã liªn quan ®Õn lîi Ých s¸t s­ên cña doanh nghiÖp, bëi cã th«ng qua tiªu thô th× tÝnh chÊt h÷u Ých cña hµng ho¸ míi ®­îc thõa nhËn vµ bªn c¹nh ®ã míi cã kh¶ n¨ng bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn. MÆt kh¸c t¨ng qu¸ nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô lµ t¨ng nhanh vßng quay vèn l­u ®éng, tiÕt kiÖm vèn tr¸nh ph¶i sö dông nh÷ng nguån vèn Ýt hiÖu qu¶ nh­ vèn vay, vèn chiÕm dông, ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. §©y lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y ta thÊy r»ng thùc hiÖn tèt viÖc tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. Do ®ã trong c«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô b¸n hµng ph¶i tho¶ m·n ®­îc c¸c yªu cÇu sau: N¾m b¾t theo dâi chÆt chÏ tõng ph­¬ng thøc b¸n hµng N¾m b¾t, theo dâi chÆt chÏ tõng lo¹i hµng ho¸ b¸n ra Cã biÖn ph¸p thanh to¸n, ®«n ®èc thu håi ®Çy ®ñ kÞp thêi vèn cña doanh nghiÖp, t¨ng vßng quay vèn l­u ®éng. Tho¶ m·n yªu ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn trong doanh nghiÖp, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ gãp phÇn t¨ng nguån thu cho Ng©n s¸ch nhµ n­íc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI. Vai trò của KÕ to¸n B¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i. §èi víi mét doanh nghiÖp nãi chung vµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cã vai trß quan träng, tõng b­íc h¹n chÕ ®­îc sù thÊt tho¸t hµng hãa, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng hµng ho¸ chËm lu©n chuyÓn ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vèn. C¸c sè liÖu mµ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cung cÊp gióp cho doanh nghiÖp n¾m b¾t ®­îc møc ®é hoµn chØnh vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng tõ ®ã t×m ra nh÷ng thiÕu sãt mÊt c©n ®èi gi÷a kh©u mua- kh©u dù tr÷ vµ kh©u b¸n c¸c mÆt hµng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, biÕt ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­, cho vay vèn, hoÆc cã quan hÖ lµm ¨n víi doanh nghiÖp. NhiÖm vô KÕ to¸n B¸n hµng vµ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong Doanh nghiÖp ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i. §Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ vai trß cña m×nh kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cã c¸c nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp ®Çy ®ñ kÞp thêi khèi l­îng hµng ho¸ b¸n ra vµ tiªu thô néi bé, tÝnh to¸n ®óng ®¾n trÞ gi¸ vèn cña hµng ®· b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ b¸n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hµng, t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua, víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, trung thùc vµ ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. Nh­ vËy, kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng lµ c«ng t¸c quan träng cña doanh nghiÖp nh»m x¸c ®Þnh sè l­îng vµ gi¸ trÞ cña l­îng hµng ho¸ b¸n ra, còng nh­ doanh thu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Xong ®Ó ph¸t huy ®­îc vai trß vµ thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô ®· nªu trªn ®ßi hái ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n thËt khoa häc, hîp lý ®ång thêi c¸n bé kÕ to¸n ph¶i n¾m v÷ng néi dung cña viÖc tæ chøc tèt kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Ýnh kÕt qu¶ b¸n hàng Néi dung KÕ to¸n b¸n hµng trong Doanh nghiÖp ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i §Æc ®iÓm ho¹t ®éng Th­¬ng m¹i ¶nh h­ëng tíi KÕ to¸n B¸n hµng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Kinh doanh th­¬ng m¹i ¶nh h­ëng tíi kÕ to¸n B¸n hµng nh­ sau: Thø nhÊt, vÒ ®èi t­îng phôc vô: §èi t­îng phôc vô cña c¸c Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµ ng­êi tiªu dïng, bao gåm c¸c c¸ nh©n, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c vµ c¸c c¬ quan tæ chøc x· héi. Thø hai, vÒ ph­¬ng thøc b¸n hµng: C¸c Doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh­: b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng hãa; ký göi, ®¹i lý. Trong mçi ph­¬ng thøc b¸n hµng l¹i cã thÓ thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh­: trùc tiÕp, chuyÓn hµng, chê chÊp nhËn… Thø ba, vÒ ph¹m vi hµng ho¸ ®· b¸n: Hµng hãa ®­îc coi lµ ®· b¸n trong Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i, ®­îc ghi nhËn doanh thu b¸n hµng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nh­: Hµng hãa ph¶i th«ng qua qu¸ tr×nh mua, b¸n vµ thanh to¸n theo mét ph­¬ng thøc thanh to¸n nhÊt ®Þnh. Hµng hãa ph¶i ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u tõ DN Th­¬ng m¹i (bªn b¸n) sang bªn mua vµ DN Th­¬ng m¹i ®· thu tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî… Thø t­, vÒ gi¸ b¸n hµng hãa cña DN Th­¬ng m¹i: lµ gi¸ tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, ®­îc ghi trªn hãa ®¬n hoÆc hîp ®ång. Thø n¨m, vÒ thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu trong DN Th­¬ng m¹i: lµ thêi ®iÓm ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng, thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn nî. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ các phương thức thanh toán C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t, c¸c Doanh nghiÖp ph¶i vËn dông mäi biÖn ph¸p ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa t¨ng Doanh thu vµ lîi nhuËn cho Doanh nghiÖp. Mét trong c¸c biÖn ph¸p Doanh nghiÖp sö dông ®Ó t¨ng Doanh thu, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng lµ: ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau, tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng thÞ tr­êng. Cã 2 ph­¬ng thøc chñ yÕu: B¸n bu«n. Trong ®ã cã c¸c h×nh thøc: + B¸n bu«n qua kho: lµ b¸n bu«n hµng hãa ®­îc xuÊt ra tõ kho b¶o qu¶n cña Doanh nghiÖp. Trong ph­¬ng thøc nµy, l¹i cã 2 h×nh thøc: giao hµng trùc tiÕp hoÆc chuyÓn hµng. + B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng qua kho: Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i sau khi mua hµng kh«ng chuyÓn vÒ nhËp kho, mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua theo mét trong hai h×nh thøc: cã tham gia thanh to¸n b»ng c¸ch giao hµng trùc tiÕp hoÆc chuyÓn hµng; hoÆc kh«ng tham gia thanh to¸n. B¸n lÎ. Trong ®ã cã c¸c h×nh thøc: + B¸n hµng thu tiÒn tËp trung: nh©n viªn thu tiÒn tiÕn hµnh thu tiÒn mua hµng cña kh¸ch hµng, nh©n viªn b¸n hµng giao hµng cho ng­êi mua. + B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp: nh©n viªn b¸n hµng thu tiÒn cña kh¸ch hµng vµ giao hµng cho kh¸ch hµng. + B¸n hµng tù chän: Ng­êi mua tù chän hµng råi mang ®Õn bé phËn thu ng©n thanh to¸n. Bé phËn thu ng©n tÝnh vµ thu tiÒn. + B¸n hµng tù ®éng: Ng­êi mua tù bá tiÒn vµo m¸y vµ c¸c m¸y b¸n hµng sÏ tù ®éng ®Èy hµng ra cho ng­êi mua. + B¸n hµng ®¹i lý ký göi: Bªn giao ®¹i lý xuÊt hµng cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi ®Ó b¸n vµ ph¶i thanh to¸n thï lao b¸n hµng d­íi nhiÒu h×nh thøc hoa hång ®¹i lý. Bªn ®¹i lý sÏ ghi nhËn sè hoa hång vµo doanh thu tiªu thô. + B¸n hµng tr¶ gãp: lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn vµ ng­êi mua th­êng ph¶i chÞu mét phÇn l·i suÊt trªn sè tr¶ chËm. Các phương thức thanh toán ViÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thanh to¸n ®ãng vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng b¸n hµng, chØ khi qu¶n lý tèt c¸c nghiÖp vô thanh to¸n doanh nghiÖp míi tr¸nh ®­îc c¸c tæn thÊt vÒ tiÒn hµng, gióp c¸c doanh nghiÖp kh«ng bÞ chiÕm dông vèn t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng vßng quay vèn, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ¸p dông mét sè ph­¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu sau: *Thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n trùc tiÕp gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua. Khi ®i mua hµng cã thÓ bªn mua sÏ nhËn hµng råi giao tiÒn ngay hoÆc nhËn nî ®Ó sau ®ã tiÕn hµnh xuÊt quü tiÒn mÆt thanh to¸n cho ng­êi b¸n. *Thanh to¸n qua ng©n hµng. Trong ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy ng©n hµng sÏ ®ãng vai trß trung gian thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn tµi kho¶n cña doanh nghiÖp nµy sang tµi kho¶n cña doanh nghiÖp kh¸c, hoÆc bï trõ lÉn nhau khi nhËn ®­îc yªu cÇu cña c¸c bªn tham gia mua b¸n. Trong ph¹m vi nµy cã nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n sau ®©y: Thanh to¸n b»ng sÐc. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi. Thanh to¸n bï trõ. Ngoµi c¸c h×nh thøc thanh to¸n trªn c¸c doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nh­ lµ: thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông vµ tµi kho¶n ®Æc biÖt hoÆc b»ng nghiÖp vô øng tr­íc. KẾ TOÁN BÁN HÀNG. 1.4.1 Kế toán Doanh thu bán hàng. Khái niệm doanh thu bán hàng. Doanh thu b¸n hµng lµ toµn bé sè tiÒn thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc tõ c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô ph¸t sinh nh­ doanh thu b¸n s¶n phÈm cho kh¸ch hµng bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã). Cách xác định doanh thu bán hàng. §èi víi s¶n phÈm thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT theo Ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: Doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT. §èi víi s¶n phÈm kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT, hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp th× Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ thanh to¸n. §èi víi s¶n phÈm thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ TT§B, hoÆc thuÕ XK th× Doanh thu b¸n hµng lµ tæng gi¸ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ TT§B hoÆc thuÕ XK). §èi víi tr­êng hîp s¶n phÈm b¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp th× DN ghi nhËn Doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n tr¶ ngay. Doanh thu b¸n hµng cña Doanh nghiÖp ®­îc ph©n thµnh : Doanh thu b¸n hµng ra ngoµi vµ Doanh thu bán hàng nội bé. Doanh thu b¸n hµng thuÇn: lµ toµn bé Doanh thu b¸n hµng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh­: Gi¶m gi¸ hµng b¸n, Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i, c¸c kho¶n ThuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt, ThuÕ XuÊt khÈu ph¶i nép (nÕu cã). Doanh thu thuÇn = Doanh thu b¸n hµng - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu +Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: Ho¸ ®¬n GTGT B¸o c¸o b¸n hµng, ThÎ quÇy hµng, GiÊy nép tiÒn, … PhiÕu thu tiÒn mÆt GiÊy b¸o Cã cña Ng©n hµng + Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: ph¶n ¸nh Tæng Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thùc tÕ cña Doanh nghiÖp thùc hiÖn trong mét kú ho¹t ®éng kinh doanh. Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d­ vµ gåm 4 tµi kho¶n cÊp 2: TK 5111 – Doanh thu b¸n hµng hãa: TK nµy ®­îc sö dông chñ yÕu trong c¸c DN kinh doanh Th­¬ng m¹i. TK 5112 – Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm: ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña khèi l­îng thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK nµy chñ yÕu dïng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, x©y l¾p, ng­ nghiÖp, l©m nghiÖp. TK 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô: ph¶n ¸nh doanh thu vµ doanh thu thuÇn khèi l­îng dÞch vô, lao vô ®· hoµn thµnh, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. TK nµy chñ yÕu dïng cho c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô nh­ giao th«ng vËn t¶i, b­u ®iÖn, dÞch vô c«ng céng, du lÞch. TK 5114 – Doanh thu trî cÊp, trî gi¸: TK nµy ®­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ trî cÊp trî gi¸ cña Nhµ n­íc khi DN thùc hiÖn nhiÖm vô cung cÊp hµng hãa, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n­íc. TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t­ TK 5118 – Doanh thu khác. TK 512 – Doanh thu bán hàng néi bé: TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh Doanh thu cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô tiªu thô trong néi bé. Tµi kho¶n 512 cuèi kú kh«ng cã sè d­ vµ gåm 3 tµi kho¶n cÊp 2: TK 5121 – Doanh thu b¸n hµng hãa: ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng hµng ho¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô néi bé. Tµi kho¶n nµy chñ yÕu dïng cho c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nh­ vËt t­, l­¬ng thùc. TK 5122 – Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm: ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng s¶n phÈm, dÞch vô, lao vô cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong cïng c«ng ty hay tæng c«ng ty. Tµi kho¶n nµy chñ yÕu dïng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh­ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n. TK 5123 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô: ph¶n ¸nh doanh thu cña khèi l­îng dÞch vô lao vô cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong cïng c«ng ty, tæng c«ng ty. Tµi kho¶n nµy chñ yÕu dïng cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô nh­ : giao th«ng vËn t¶i, du lÞch, b­u ®iÖn. Ngoµi c¸c TK trªn, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, KÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK nh­: TK 33311, TK 111, TK 112, TK 156... Trình tự kế toán Doanh thu bán hàng. Hạch toán doanh thu bán hàng ở Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. TK 111,112,131 DT bán hàng chưa thuế GTGT TK 911 TK 515 K/c DT thuần TK 3331 Hoa hồng Thuế VAT TK 641 Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng ở Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc các đối tượng không chịu thuế GTGT. §èi víi doanh nghiÖp nµy th× quy tr×nh vµ c¸ch thøc h¹ch to¸n còng t­¬ng tù nh­ Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ , chØ kh¸c ë mét ®iÓm: ®ã lµ c¸c kho¶n doanh thu (TK 511, TK 512) gåm c¶ thuÕ GTGT, ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hay ThuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép. Ghi nhËn doanh thu theo tổng giá thanh toán Nî TK 111, 112, 131...: Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511, 512: Doanh thu b¸n hµng Sè ThuÕ GTGT, ThuÕ TT§B , ThuÕ XK ph¶i nép Nî TK 511, 512: Doanh thu b¸n hµng Cã TK 333(1, 2, 3): ThuÕ GTGT, ThuÕ TT§B, ThuÕ XK ph¶i nép Cuèi kú, bÊt kú ph­¬ng thøc b¸n hµng nµo còng kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 511, 512, 515: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô Cã TK 911: Doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô trong kú KÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu. Khái niệm. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn gi¶m trõ cho ng­êi mua hµng ®­îc tÝnh gi¶m trõ vµo doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh cña Doanh nghiÖp. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại: Lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do trong mét kho¶ng thêi gian dµi nhÊt ®Þnh ®· mua mét khèi l­îng lín hµng hãa (tÝnh theo tæng sè hµng ®· mua trong thêi gian ®ã) hoÆc gi¶m trõ trªn gi¸ b¸n th«ng th­êng v× mua mét khèi l­îng hµng hãa lín trong mét ®ît. Chiết khấu thanh toán: Lµ sè tiÒn ng­êi b¸n gi¶m trõ cho ng­êi mua ®èi víi sè tiÒn ph¶i tr¶ do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn mua s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô cña DN tr­íc thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn. Giảm giá hàng bán: lµ kho¶n gi¶m trõ ®­îc DN (bªn b¸n) chÊp thuËn mét c¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn trong hãa ®¬n, v× lý do hµng b¸n bÞ kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng qui c¸ch, hoÆc kh«ng ®óng thêi h¹n ®· ghi trong hîp ®ång. Hàng bán bị trả lại: lµ sè s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh tiªu thô nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn cam kÕt trong hîp ®ång kinh tÕ nh­ hµng kÐm phÈm chÊt, sai qui c¸ch, chñng lo¹i. Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp. Tài khoản sử dụng. TK 521_ Chiết khấu thương mại: Ph¶n ¸nh sè gi¶m gi¸ cho ng­êi mua hµng víi khèi l­îng hµng lín ®­îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc c¸c chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn b¸n hµng. Cuèi kú, sau khi kÕt chuyÓn, tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ vµ gåm 3 tµi kho¶n cÊp 2: TK 5211 – ChiÕt khÊu hµng hãa TK 5212 – ChiÕt khÊu thµnh phÈm TK 5213 – ChiÕt khÊu dÞch vô TK 532_ Giảm giá hàng bán: ®­îc sö dông ®Ó theo dâi toµn bé c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cho kh¸ch hµng trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn v× c¸c lý do chñ quan cña doanh nghiÖp (hµng b¸n kÐm phÈm chÊt hay kh«ng ®óng quy c¸ch theo quy ®Þnh cña hîp ®ång kinh tÕ). Cuèi kú, sau khi kÕt chuyÓn, tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. Chó ý: chØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 532 c¸c kho¶n gi¶m trõ do viÖc chÊp thuËn gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n TK 531_ Hàng bán bị trả lại. : dïng ®Ó theo dâi doanh thu cña sè hµng ho¸, thµnh phÈm lao vô dÞch vô ®· tiªu thô nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n: do vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hµng bÞ mÊt, kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch. TrÞ gi¸ cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i b»ng sè l­îng hµng bÞ tr¶ l¹i nh©n (x) víi ®¬n gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n khi b¸n. Cuèi kú, sau khi kÕt chuyÓn, tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­. TK 635_ Chi phí hoạt động tài chính. TK 333_ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước. + TK 3331_ Thuế GTGT. TK 33311 - ThuÕ GTGT ®Çu ra TK 33312 - ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu +TK 3332_ Thuế TTĐB. +TK 3333_ Thuế nhập khẩu. Trình tự kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu. Đối với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. S¬ ®å 10: S¬ ®å kÕ to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu TK 131 TK 521,531,532 TK 511 Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, DT hàng bán bị trả lại thực tế phát sinh trong kỳ ( cả thuế GTGT ). Tập hợp các khoản chiết khấu thương mại,DT hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán trong kỳ ( không thuế GTGT ). Trừ vào số tiền người mua còn nợ. Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán. TK 111,112 TK 33311 Thanh toán bằng tiền cho người mua. Số ghi giảm thuế GTGT tương ứng với số chiết khấu, giảm giá hàng bán, DT hàng bán bị trả lại. Đối với Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT. Trong nh÷ng Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh«ng chÞu thuÕ GTGT, c¸c kho¶n ghi nhËn ë TK 521, 531, 532 còng bao gåm c¶ thuÕ tiªu thô trong ®ã. Sè thuÕ GTGT cuèi kú ph¶i nép vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, ThuÕ XuÊt khÈu ®­îc ghi gi¶m doanh thu b¸n hµng. KÕ to¸n x¸c ®Þnh Gi¸ vèn hµng xuất b¸n. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Gi¸ vèn hµng xuất b¸n. Giá vốn thực tế hàng hóa xuất bán = Trị giá mua của hàng hóa xuất bán + Chi phí thu mua tính cho hàng hóa xuất bán Trị giá mua của hàng hóa xuất bán được xác định theo các phương pháp sau: * Ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n. Ph­¬ng ph¸p nµy hµng hãa xuÊt kho ch­a ghi sæ, cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè tån kho ®Çu kú vµ sè nhËp trong kú kÕ to¸n tÝnh ®­îc gi¸ b×nh qu©n cña hµng ho¸ theo c«ng thøc: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ nhËp trong kú Sè l­îng hµng ho¸ tån ®Çu kú + Sè l­îng hµng ho¸ nhËp trong kú Tõ ®¬n gi¸ b×nh qu©n nµy ta sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ cña hµng ho¸ xuÊt kho theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho = Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph­¬ng ph¸p nµy gi¸ HH xuÊt kho lµ ®Ó c¶ trong kú, cã ­u ®iÓm lµ t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, dÔ lµm nh­ng cã yÕu ®iÓm cuèi kú míi tÝnh ®­îc ®¬n gi¸ b×nh qu©n. Do ®ã ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông ë nh÷ng doanh nghiÖp mµ sè ®Çu vµo HH kh«ng lín, h¹ch to¸n ®¬n gi¶n. Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n liªn hoµn ( cßn gäi lµ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp). VÒ c¬ b¶n ph­¬ng ph¸p nµy gièng ph­¬ng ph¸p trªn, nh­ng ®¬n gi¸ b×nh qu©n ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú vµ ®¬n gi¸ tõng lÇn nhËp hµng ho¸ trong kú. Cø sau mçi lÇn nhËp kho hµng ho¸ th× l¹i tÝnh l¹i gi¸ trÞ thùc tÕ b×nh qu©n sau lÇn nhËp ®ã. Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho = Sè l­îng hµng ho¸ xuÊt kho x §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n khi xuÊt kho Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n kh«ng ph¶i chê ®Õn cuèi th¸ng míi x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ xuÊt kho ®Ó h¹ch to¸n. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy cho phÐp ta tÝnh gi¸ trÞ hµng hãa xuÊt kho chÝnh x¸c nhÊt so víi gi¸ mua. Tuy nhiªn c¸ch tÝnh nµy lµ phøc t¹p chØ phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp chØ sö dông Ýt lo¹i HH vµ sè lÇn nhËp Ýt. Nh­ vËy ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ cña HH xuÊt kho. §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n dÔ lµm, nh­ng kh«ng chÝnh x¸c, ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp hai kú h¹ch to¸n cã liªn tiÕp cã sù biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ mua vµo. Ph­¬ng ph¸p th­êng ®­îc ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp cã bé m¸y kÕ to¸n ®¬n gi¶n, ho¹t ®éng kinh doanh nhá. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gi¶ ®Þnh r»ng hµng ho¸ nµo nhËp kho tr­íc sÏ ®­îc xuÊt tr­íc vµ gi¸ mua thùc tÕ cña sè hµng thuéc c¸c lÇn nhËp tr­íc nh©n víi sè l­îng HH xuÊt kho t­¬ng øng. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho nh÷ng doanh nghiÖp qu¶n lý cao vÒ ®iÒu kiÖn, thêi gian, b¶o qu¶n…Nã gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhÊt chi phÝ bá ra ®Ó cã ®­îc hµng ho¸, tõ ®ã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c doanh thu c¶ lîi nhuËn t­¬ng øng. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh nhËp sau xuÊt tr­íc. B¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy còng nh­ ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc nh­ng lµm ng­îc l¹i. Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gi¶ ®Þnh r»ng hµng nµo nhËp sau sÏ ®­îc xuÊt tr­íc tiªn vµ ®¬n gi¸ lµ ®¬n gi¸ cña lÇn nhËp t­¬ng øng. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ gi¸ mua biÕn ®éng m¹nh qua c¸c lÇn nhËp. Do ®ã ®Ó h¹ch to¸n t¨ng thu nhËp th× doanh nghiÖp sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy khi gi¸ ®Çu vµo gi¶m dÇn vµ ng­îc l¹i. Nãi chung hai ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc vµ nhËp sau xuÊt tr­íc sÏ cung cÊp nh÷ng gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña hµng ho¸ xuÊt kho trong nhiÒu tr­êng hîp linh ®éng kh¸c nhau nh­ng nã l¹i g©y khã kh¨n trong viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt HH tån kho còng nh­ viÖc tæ chøc kho. Do ®ã ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i mÆt hµng, viÖc nhËp, xuÊt kho theo l« lín vµ kh«ng th­êng xuyªn. * Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Theo ph­¬ng ph¸p nµy hµng ho¸ nhËp kho tõng l« theo gi¸ nµo th× xuÊt kho theo gi¸ ®ã kh«ng quan t©m ®Õn thêi gian nhËp xuÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy ph¶n ¸nh hµng hãa nhËp kho theo tõng l« hµng xuÊt nh­ng c«ng viÖc rÊt phøc t¹p ®ßi hái thñ kho ph¶i n¾m ®­îc chi tiÕt tõng l« hµng. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông cho c¸c lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao nhËp theo l« vµ ®­îc b¶o qu¶n theo l« ña mçi lÇn nhập. Chi phí thu mua phân bổ cho hàng xuất bán: Kh¸i niÖm: Chi phÝ thu mua hµng hãa lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé kho¶n hao phÝ vµ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn viÖc thu mua hµng hãa. Néi dung chi phÝ thu mua hµng hãa Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, b¶o qu¶n hµng hãa tõ n¬i mua vÒ ®Õn kho doanh nghiÖp Chi phÝ b¶o hiÓm hµng hãa TiÒn thuª kho, b·i C¸c kho¶n hao hôt tù nhiªn trong ®Þnh møc ë qu¸ tr×nh thu mua C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu mua Do chi phÝ thu mua liªn quan ®Õn toµn bé khèi l­îng hµng hãa trong kú vµ ®Çu kú, nªn cÇn ph¶i ph©n bæ chi phÝ thu mua cho l­îng hµng ®· b¸n trong kú vµ hµng cßn l¹i cuèi kú, nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n trÞ gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n, trªn c¬ së tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng. §ång thêi, ph¶n ¸nh ®­îc trÞ gi¸ vèn hµng tån kho trªn B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc chÝnh x¸c. Tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ thu mua th­êng ®­îc chän lµ: TrÞ gi¸ mua cña hµng hãa; Sè l­îng; Träng l­îng; Doanh sè cña hµng hãa, số lượng, trọng lượng, doanh số của hàng hóa,….. ViÖc lùa chän tiªu thøc ph©n bæ nµo lµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong niªn ®é. ViÖc ph©n bæ ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau (gi¶ sö lÊy trÞ gi¸ mua lµm tiªu thøc ph©n bæ) Chi phí thu mua phát sinh trong kỳ CP thu mua liên quan đến hàng tồn kho đầu kỳ Trị giá của hàng hóa đã xuất trong kỳ + Chi phí thu mua phân bổ cho hàng bán trong kỳ x = = Trị giá mua của hàng hiện còn cuối kỳ và hàng đã xuất trong kỳ. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n Gi¸ vèn hµng b¸n. Khái niệm. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña sè s¶n phÈm (hoÆc gåm c¶ Chi phÝ mua hµng ph©n bæ cho hµng hãa ®· b¸n ra trong kú - ®èi víi doanh nghiÖp th­¬ng m¹i), hoÆc lµ gi¸ thµnh thùc tÕ lao vô, dÞch vô hoµn thµnh vµ ®· ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô vµ c¸c kho¶n kh¸c ®­îc tÝnh vµo gi¸ vèn ®Ó X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. Chứng từ sử dụng. Ho¸ ®¬n b¸n hµng, PhiÕu xuÊt kho Tài khoản sử dụng.TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n TK 632 kh«ng cã sè d­ vµ cã thÓ ®­îc më chi tiÕt theo tõng mÆt hµng, tõng dÞch vô, tõng th­¬ng vô… tuú theo yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n còng nh­ ph­¬ng tiÖn tÝnh to¸n cu¶ tõng Doanh nghiÖp. Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán: Víi DN h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn: S¬ ®å 11: S¬ ®å kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn TK 156 TK 911 TK 632 K/chuyển giá vốn hàng đã bán trong kỳ. Trị giá vốn thực tế của hàng xuất bán trong kỳ. TK 156 TK 157 Trị giá vốn của hàng bán đã được chấp nhận trong kỳ. K/chuyển giá vốn hàng đã bán bị trả lại nhập kho trong kỳ. TK 111,112,331 Trị giá vốn thực tế của hàng mua chuyển thẳng. TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ Víi DN h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KiÓm kª ®Þnh kú S¬ ®å 12: S¬ ®å kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n theo ph­¬ng ph¸p KiÓm kª ®Þnh kú K/chuyển giá vốn hàng hiện còn cuối kỳ TK911 TK 632 TK 151,156,157 TK 611 K/chuyển giá vốn của hàng đã bán để xác định kết quả kinh doanh Giá vốn thực tế của hàng đã xuất bán trong kỳ K/chuyển vốn của hàng hiện còn đầu kỳ. KÕ to¸n X¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng KÕ to¸n Chi phÝ b¸n hµng Kh¸i niÖm: Chi phÝ b¸n hµng lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô , dÞch vô trong kú. Néi dung Chi phÝ b¸n hµng: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Chi phÝ vËt liÖu, bao b× Chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô, ®å dïng Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn kh¸c Chứng từ sử dụng: PhiÕu chi tiÒn mÆt GiÊy b¸o nî cña Ng©n hµng B¶ng tÝnh l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi B¶ng tÝnh khÊu hao TSC§ C¸c chøng tõ, hãa ®¬n giao nhËn, vËn chuyÓn, c¸c quyÕt ®Þnh trÝch lËp dù phßng… Tµi kho¶n sö dông: Chủ yếu sö dông TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng: ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô nh­ chi phÝ bao gãi, ph©n lo¹i, chän läc, vËn chuyÓn, bèc dì, giíi thiÖu, b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, hoa hång tr¶ cho ®¹i lý b¸n hµng… TK 641 cuèi kú kh«ng cã sè d­. TK 641 ®­îc chi tiÕt thµnh c¸c TK cÊp 2 nh­ sau: TK 6411: Chi phÝ nh©n viªn TK 6412: Chi phÝ vËt liÖu bao b× TK 6413: Chi phÝ dông cô, ®å dïng TK 6414: Chi phÝ khÊu hao TSC§ TK 6415: Chi phÝ b¶o hµnh TK 6417: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6418: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Và các tài khoản liên quan. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng S¬ ®å 13: S¬ ®å kÕ to¸n tæng qu¸t Chi phÝ b¸n hµng TK 334,338 TK 641 TK 111,152,1388.. Tập hợp chi phí nhân viên bán hàng. ` Các khoản thu hồi và ghi giảm CPBH TK 152 Tập hợp CP vật liệu, bao bì. TK 911 TK 153 CP công cụ bán hàng ( loại phân bổ 1 lần ) TK 214 CP khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng. TK 142(242) K/chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh vào cuối kỳ. Phân bổ dần CP trả trước TK 335 Trích trước CP trả trước theo kế hoạch TK 331,111,112 Giá không thuế GTGT CP dịch vụ mua ngoài và chi bằng tiền khác TK 1331 Thuế GTGT KÕ to¸n Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Kh¸i niÖm : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng chi ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc25975.doc
Tài liệu liên quan