Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

Tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá: ... Ebook Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

doc48 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 2970 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Từ khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường ,nền kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích cực .Song song với sự thay đổi về kinh tế,các doanh nghiệp cũng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường.Và với sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại lợi nhuận rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà Nước. Trong các công cụ quản lý của doanh nghiệp thì kế toán là một công cụ quản lý quan trọng, có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn tài sản và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để sản xuất ra của cải vật chất , đáp ứng nhu cầu của con người và xã hội nhất thiết phải cần đến sức lao động của con người.Bởi chính con người là nguồn lao động, tác động trực tiếp đến sản xuất ra của cải vật chất.Con người phải ra sức lao động tương ứng với sản phẩm làm ra. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và cũng là yếu tố quan trọng quyết định nhất ,nó là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất ,còn chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Điều này cho thấy nếu sử dụng lao động hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống.Do đó góp phần hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là điều kiện cải thiện nâng cao đời sống vật chất ,tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Tiền lương là phần thù lao mà người lao động được hưởng để bù đắp sức lao động và tái sản xuất sức lao động và cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.Vì tiền lương gắn liền với kết quả lao động, xuất phát từ những điểm nói trên ta thấy sự cần thiết của công tác Hạch toán tiền lương trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Tiên Sơn Thanh Hoá ,em nhận thấy được tầm quan trọng ,trên cơ sở những kiến thức đã được học em đã chọn đề tài :”Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá” Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo ,bài viết được thực hiện ba chương : Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét đánh giá , đề xuất nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 1 Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp . 1.1 Vai trò của lao động và chi phí về laođộng sống trong hoạt động kinh doanh 1.1.1 Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người ,nhằm biến đổi các vật chất tự nhiên thành vật phẩm tiêu dùng ,thoả mãn yêu cầu thị hiếu của con người và xã hội. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản mà quá trình sản xuất là điều kiện cần thiết quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người . Trong các xã hội khác nhau ,tính chất lao động cũng khác nhau.Trong bất cứ xã hội nào ,việc sản xuất ra của cải vật chất không thể tách rời khỏi lao động của con người ,mọi người làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đều được nhận thù lao lao động. 1.1.2 Chi phí lao động sống ,tiền lương tiền công Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình sản xuất trước hết cần bảo đảm tái sản xuất sức lao động ,nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động ,tiền lương,tiền công chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian,khối lượng và chất lượng công việc của họ.Về bản chất tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động .Mặt khác ,tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động ,kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ.Nói cách khác tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động .Chi phí tiền lương là bộ phận rất quan trọng và chiếm tỉ trọng rất lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh,có chế độ tiền lương đúng sẽ kích thích được người lao động hăng say sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 1.1.3 Vị trí của yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh Tiền lương và các khoản trích theo lương là một phạm trù kinh tế gắn được biểu hiện bằng tiền mà đơn vị trả cho người người lao động .Căn cứ vào thời gian ,khối lượng và chất lượng công việc của họ.Tiền lương và các khoản trích theo lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm .trong quá trình SXKD người lao động tạo được sản phẩm mới ,phần thù lao trả cho người lao động được tính vào giá thành sản phẩm mới. 1.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.1 Mối quan hệ lao động tiền lương và các khoảc trích theo lương Tại các doanh nghiệp ,hạch toán lao động và thù lao lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí kinh doanh.Bởi vì cách trả thù lao lao động thường không thống nhất ,do tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế để khuyến khích lợi ích vật chất ,tăng năng suất lao động.Vì thù lao lao động (chi phí nhân công ) là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm ,dịch vụ nên các doanh nghiệp phải sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí ,góp phần hạ giá thành sản phẩm.Tổ chức hạch toán lao động tiền lương là một biện pháp cần thiết cho công tác quản lý lao động và tiền lương của doanh nghiệp đi vào nề nếp ,thúc đẩy người lao động chấp hành kỷ luật lao động ,tăng năng suất và hiệu quả công tác . Đồng thời nó còn tạo cơ sở để xác định giá thành sản phẩm.Việc tính toán chính xác chi phí nhân công còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách nhà nước và các cơ quan phúc lợi xã hội . Để đáp ứng nhu cầu trên ,hạch toán lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp cần phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau : Phản ánh kịp thời ,chính xác số lượng ,thời gian và kết quả lao động Tính lương và các khoản trích theo lương , đồng thời phân bổ chi phí nhân công cho các đối tượng sử dụng lao động một cách chính xác ,phục vụ cho việc tập hợp chi phí ,tính giá thành sản phẩm . Lập báo cáo về lao động ,tiền lương , đồng thời điều hành phân tích tình hình quản lý sử dụng số lượng ,thời gian và kết quả lao động sẵn có trong doanh nghiệp. 1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương Để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý , đòi hỏi hạch toán lao động và tiền lương phải quán triệt các nguyên tắc sau : *Phân loại lao động hợp lý : Do lao động trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán ,cần thiết phải tiến hành phân loại khác nhau theo những đặc trưng nhất định.Về mặt quản lý và hạch toán thường được theo các tiêu thức sau : - Phân theo thời gian lao động : Toàn bộ lao động có thể chia thành lao động thường xuyên trong danh sách ( gồm cả số hợp đồng ngắn hạn và dài hạn) và lao động tạm thời ,mang tính thời vụ .Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được tổng số lao động của mình ,từ đó có kế hoạch sử dụng ,bồi dưỡng ,tuyển dụng và huy động khi cần thiết . Đồng thời xác định các khoản nghĩa vụ với người lao động và với nhà nước được chính xác. -Phân loại quan hệ với quá trình sản xuất : Dựa theo mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất ,có thể phân lao động của doanh nghiệp thành 2 loại sau : + Lao động trực tiếp sản xuất : Là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ ,dịch vụ.Thuộc loại này bao gồm những người điều khiển thiết bị máy móc để sản xuất sản phẩm ( kể cả cán bộ trực tiếp sử dụng ), những người phục vụ sản xuất (vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu trong nội bộ ,sơ chế nguyên vật liệu trước khi đưa vào dây chuyền …) + Lao động gián tiếp sản xuất : Đây là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp .Thuộc bộ phận này bao gồm nhân viên kỹ thuật ( trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức ,chỉ đạo ,hướng dẫn kỹ thuật),nhân viên quản lý kinh tế ( trực tiếp lãnh đạo ,tổ chức ,quản lý hoạt động SXKD như giám đốc ,phó giám đốc kinh doanh ,cán bộ các phòng ban kế toán ,thống kê…) nhân viên quản lý hành chính ( những người làm công tác tổ chức ,nhân sự,văn thư , đánh máy ,quản trị…) Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu lao động .Từ đó ,có biện pháp tổ chức ,bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc ,tinh giảm bộ máy gián tiếp. *Phân loại theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh Theo cách này ,toàn bộ lao động trong doanh nghiệp có thể chia làm 3 loại + Lao động thực hiện các chức năng sản xuất,chế biến : bao gồm những lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất ,chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ ,dịch vụ như công nhân trực tiếp sản xuất ,nhân viên phân xưởng … + Lao động thực hiện chức năng bán hàng : là những lao động tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm ,hàng hoá ,lao vụ ,dịch vụ như nhân viên bán hàng ,tiếp thị ,nghiên cứu thị trường … + Lao động thực hiện các chức năng quản lý : là những lao động tham gia hoạt động quản trị kinh doanh và quản lý hành chính của doanh nghiệp như các nhân viên quản lý kinh tế ,nhân viên quản lý hành chính … Cách phân loại này có tác dụng giúp cho việc tập hợp chi phí lao động được kịp thời ,chính xác ,phân định được chi phí sản xuất và chi phí thời kỳ. 1.3 Nhiệm vụ kế toán lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương . Để phục vụ cho việc điều hành và quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương có hiệu quả ,kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện các nhiệm vụ sau : Tổ chức ghi chép phản ánh chính xác kịp thời đầy đủ số lượng ,chất lượng thời gian và kết quả lao động tính đúng và thanh toán kịp thời đầy đủ tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động trong doanh nghiệp ,kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động ,việc chấp hành chính sách chế độ về lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương ,tình hình sử dụng quỹ lương. Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ , đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương ,mở sổ thẻ kế toán ,hạch toán lao động ,tiền lương đúng chế độ , đúng phương pháp . Tính toán phân bổ chính xác , đúng đối tượng chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương và chi phí SXKD của các bộ phận , đơn vị sử dụng lao động. Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động ,quỹ tiền lương , đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp ,ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách ,chế độ về lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương. 1.4- TÝnh l­¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. ViÖc tÝnh l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n vÒ thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng vµ chÝnh s¸ch x· héi vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, BHXH. Do Nhµ n­íc ban hµnh, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng. - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh­ “ b¶ng chÊm c«ng”, “phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh”, “ hîp ®ång giao kho¸n”, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l­¬ng thêi gian, l­¬ng s¶n phÈm, tiÒn ¨n ca cho ng­êi lao ®éng. TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh riªng cho tõng ng­êi vµ tæng hîp theo tõng bé phËn sö dông lao ®éng vµ ph¶n ¸nh vµo “ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng “ lËp cho bé phËn ®ã . - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “phiÕu nghØ h­ëng BHXH”, “biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng”... KÕ to¸n tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµo “b¶ng thanh to¸n BHXH”. - §èi víi c¸c kho¶n tiÒn th­ëng cña c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n vµ lËp b¶ng “ thanh to¸n tiÒn th­ëng” ®Ó theo dâi vµ chi tr¶ ®óng qui ®Þnh. C¨n cø vµo “ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cña tõng bé phËn ®Ó chi tr¶, thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn, ®ång thêi tæng hîp tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong kú. Theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng, tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§, theo tØ lÖ quy ®Þnh.KÕt qu¶ tæng hîp, tÝnh to¸n ®­îc ph¶n ¸nh trong “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH”. 1.5 KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. §Ó theo dâi t×nh h×nh h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. T×nh h×nh trÝch nép, sö dông quü BHXH, KPC§ ... KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau. * TK 334 : “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” : dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp BHXH, tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña hä. Bªn nî : - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng cña CNV - TiÒn l­¬ng , tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ cho CNV. - KÕt chuyÓn tiÒn l­¬ng c«ng nh©n viªn chøc ch­a lÜnh Bªn cã : TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc . D­ nî : ( nÕu cã): Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. D­ cã : TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn * TK338: “ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHXH, BHYT, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n (quyÒn nu«i con khi ly dÞ) nu«i con ngoµi gi¸ thó,...) gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý, c¸c kho¶n vay m­în t¹m thêi, nhËn ký quü , kÝ c­îc ng¾n h¹n, c¸c kho¶n thu hé, gi÷ hé. Bªn nî : - C¸c kho¶n ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý c¸c quü. - C¸c kho¶n ®· chi vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa. - KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tr­íc vµo doanh thu b¸n hµng tõng quý, tõng kú. - C¸c kho¶n ®· tr¶, ®· nép kh¸c. Bªn cã : - TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tØ lÖ kh¸c. - Tæng sè doanh thu nhËn tr­íc, ph¸t sinh trong kú. - C¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ hay thu hé. - Gi¸ trÞ tµi s¶n chê xö lý. - Sè ®· nép, ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i nép, ph¶i tr¶ ®­îc hoµn l¹i. D­ nî( nÕu cã ): Sè tr¶ thõa, nép thõa, v­ît chi ch­a ®­îc thanh to¸n. D­ cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. TK 338 chi tiÕt lµm 6 tµi kho¶n. - 3381: Tµi s¶n thêi chê gi¶i quyÕt . - 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn. - 3383: B¶o hiÓm x· héi. - 3384: B¶o hiÓm y tÕ. - 3387: Doanh thu nhËn tr­íc. - 3388: Ph¶i nép kh¸c. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nh­ TK 111,112,138,... Ch­¬ng 2 Thùc tÕ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ : 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh c¸c nguån nh©n lùc cña c«ng ty : C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ ®­îc thµnh lËp n¨m 1995, lµ mét trong nh÷ng c«ng ty TNHH ®Çu tiªn ë thÞ x· BØm S¬n.Ban ®Çu c«ng ty gåm 25 ng­êi víi 3 s¸ng lËp viªn lµ «ng TrÞnh Xu©n L©m, Bµ NguyÔn ThÞ Dô, «ng TrÞnh Xu©n L­îng.LÜnh vùc kinh doanh lµ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp hµng ho¸ .N¨m 1998 ,c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng kinh doanh thªm c¸c lÜnh vùc san lÊp mÆt b»ng,c¾t xÐn giÊy ,®ãng vë häc sinh.Khi ®ã sè lao ®éng trong c«ng ty lµ 80.§Õn n¨m 2002, c«ng ty tiÕp tôc më réng thªm dù ¸n s¶n xuÊt hµng s¬n mµi mü nghÖ xuÊt khÈu, n©ng tæng sè lao ®éng lªn tíi 320 ng­êi .N¨m 2006, do n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh vµ c¬ héi ,c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm dù ¸n may xuÊt khÈu víi vèn ®Çu t­ ban ®Çu lµ 30 tû .Gåm ba giai ®o¹n : + Giai ®o¹n 1 hoµn thµnh n¨m 2006 : 15 tû víi 600 lao ®éng + Giai ®o¹n 2 hoµn thµnh n¨m 2008 : 9 tû víi 450 lao ®éng + Giai ®o¹n 3 hoµn thµnh n¨m 2010 : 6 tû víi 450 lao ®éng Cho ®Õn nay tæng sè lao ®éng trong c«ng ty lµ gÇn 1000 ng­êi. 2.1.2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ Tªn giao dÞch : C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ §Þa chØ : sè 09 – khu c«ng nghiÖp B¾c S¬n – ThÞ X· BØm S¬n – Thanh Ho¸ §iÖn tho¹i : (037).770.304 Fax: (037).772.064 Email : tiensonth@yahoo.com- - GiÊy chøng nhËn kinh doanh sè 033233 ngµy 22/7/1995 cña Së KH&§T Thanh Ho¸. - Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: DÞch vô vËn t¶i vµ xÕp dì hµng ho¸, kinh doanh th­¬ng m¹i, s¶n xuÊt hµng mü nghÖ xuÊt khÈu, may mÆc c«ng nghiÖp vµ XNK hµng dÖt may.v.v… - Vèn ®iÒu lÖ: 20,8 tû VN§ - TSC§: 30 tû VN§ - Tæng sè lao ®éng hiÖn cã: 1000 ng­êi; Trong ®ã: + Nhµ m¸y gç mü nghÖ: 150 ng­êi + XN may S¬n Hµ: 850 ng­êi - L­¬ng b×nh qu©n Quý 1/2008: - CNSX hµng gç mü nghÖ: 1.200.000®/ng­êi/th¸ng - CNSX hµng may mÆc: 1.000.000®/ng­êi/th¸ng -Tham gia BHXH : TÊt c¶ ng­êi L§ ký H§L§ kh«ng kú h¹n ®Òu ®­îc tham gia BHXH. + ¨n ca tr­a 5000®/xuÊt miÔn phÝ; + Ng­êi ë xa cã nhµ ë tËp thÓ: miÔn phÝ 2.2 NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña doanh nghiÖp : Ngµnh nghÒ kinh doanh : S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa, nguyªn liÖu , phô liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ ngµnh may. S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu gåm ¸o Jacket , bé quÇn ¸o thÓ thao , quÇn ©u vµ quÇn ¸o c¸c lo¹i ®· xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU , Mü , NhËt B¶n , §µi Loan , Hµn quèc... 2.3 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt : C«ng nghÖ s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®­îc tiÕn hµnh khÐp kÝn tõ kh©u ®o, kiÓm tra chÊt l­îng v¶i ®Õn c¾t may hoµn thµnh s¶n phÈm nhËp kho. Mçi kh©u ®Òu cã sù kiÓm tra chÊt l­îng cña s¶n phÈm nghiªm ngÆt. Quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸c b­íc sau : a .C¾t b¸n thµnh phÈm theo tr×nh tù : - KiÓm tra nguyªn liÖu - Gi¸c mÉu s¬ ®å -KCS kiÓm tra trªn bµn c¾t -NhËp kho b¸n thµnh phÈm c¾t b. C«ng nghÖ may theo tr×nh tù : - NhËn b¸n thµnh phÈm c¾t - May c¸c bé phËn chi tiÕt - L¾p r¸p c¸c bé phËn - KiÓm tra c¸c bé phËn c . Lµ , ®ãng gãi s¶n phÈm - KCS kiÓm tra chÊt l­îng vµ lµ s¶n phÈm b»ng bµn lµ h¬i - §ãng hµng vµo tói PE - Chän cì vãc - §ãng thïng car ton d . §Æc ®iÓm quy tr×nh : Yªu cÇu kü thuËt chÝnh x¸c , thao t¸c thuÇn thôc , mang ®Æc tÝnh liªn tôc . Kh«ng sö dông ho¸ chÊt ®éc h¹i vµ th¶i ®éc h¹i trong c«ng nghiÖp. Tr×nh tù c¸c b­íc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau ChuÈn bÞ kü thuËt H§ s¶n xuÊt Pha c¾t BTP May v¾t sæ, thïa khuyÕt, dËp cóc, lµ chi tiÕt Lµ, ®ãng gãi thµnh phÈm ChuÈn bÞ nguyªn phô liÖu XuÊt Hµng nhËp kho 2.4 Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty : 2.4.1 §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý : Lµ mét C«ng ty t­ nh©n víi ba s¸ng lËp viªn lµ «ng TrÞnh Xu©n L©m,Bµ NguyÔn ThÞ Dô,«ng TrÞnh Xu©n L­îng. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 3 thµnh viªn. M« h×nh tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty P. Gi¸m ®èc néi chÝnh P. Gi¸m ®èc Kü thuËt P. gi¸m ®èc tµi chÝnh Gi¸m ®èc P. KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng Kü thuËt P. Tæ chøc hµnh chÝnh Lao ®éng - tiÒn l­¬ng P. KÕ hoach vËt t­ -xuÊt nhËp khÈu XN I XN II XN III C¾t 1 May III C¾t 3 May II C¾t 2 May I 2.4.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý : * Ban gi¸m ®èc C«ng ty : + Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®óng ®Çu ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty . Phô tr¸ch chung vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh , ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n , kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty , c«ng t¸c nh©n lùc , c«ng t¸c §¶ng , c«ng t¸c tæ chøc. + Phã Gi¸m ®èc kinh tÕ + Phã Gi¸m ®èc kü thuËt + Phã Gi¸m ®èc néi chÝnh * Phßng KÕ ho¹ch - xuÊt nhËp khÈu : Lµ c¬ quan tham m­u cña Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch - tæ chøc s¶n xuÊt chung trong ph¹m vi toµn C«ng ty . X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc c«ng t¸c ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , thÞ tr­êng , thùc hiÖn nhiÖm vô cung øng vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. * Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh - Lao ®éng tiÒn l­¬ng : + TuyÓn dông , ®µo t¹o , qu¶n lý ®µo t¹o theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty quy ®Þnh. + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn l­¬ng , BHXH , BHYT vµ c¸c chÕ ®é kh¸c nh­ ®iÒu kiÖn ¨n ë , vÖ sinh , y tÕ ... + B¶o vÖ trËt tù an ninh vµ tµi s¶n cña C«ng ty . * Phßng Kü thuËt - c«ng nghÖ : + Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiÕn hµnh tæ chøc c«ng t¸c chuÈn bÞ phôc vô s¶n xuÊt nh­ : mÉu m· , quy tr×nh s¶n xuÊt , ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt mét c¸ch chu ®¸o tr­íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt . + Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm . + Thùc hiÖn thiÕt kÕ mÉu m· , t¹o mÉu , chÕ thö. * Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh : + Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n , ghi chÐp tËp hîp chi phÝ , quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n theo chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. + X©y dùng kÕ ho¹ch vèn , c©n ®èi vµ khai th¸c nguån vèn kÞp thêi , cã hiÖu qu¶ ®Ó phôc vô s¶n xuÊt . VÒ nh©n lùc lao ®éng s¶n xuÊt, hiÖn t¹i C«ng ty cã 995 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã: Khèi qu¶n lý gi¸n tiÕp chiÕm 10.2%. Khèi ho¹t ®éng trùc tiÕp chiÕm 89.8%. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2002 lµ 685.000VN§/ng­êi, n¨m 2003 lµ 750.000VN§/ng­êi, n¨m 2008 lµ 1.000.000VN§/ng­êi. 2.4.3 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 30/ 12/2007: TT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2007 I Tµi s¶n 19.977.873.578 31.192.040.376 36.369.944.691 1 Vèn l­u ®éng 2.755.568.255 4.371.828.691 6.520.041.731 2 Vèn cè ®Þnh 17.233.305.323 26.820.211.685 29.849.902.960 II Nguån vèn 19.988.873.578 31.192.040.376 36.369.944.691 1 Vèn chñ së h÷u 10.028.522.122 10.227.072.586 12.171.546.839 2 Vèn vay 9.960.351.456 20.964.967.790 24.198.397.852 -KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Õn 30/12/2007: ChØ tiªu M· sè N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2007 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 12.438.150.877 17.975.121.478 18.936.845.450 Trong ®ã : Doanh thu xuÊt khÈu 1 12.004.984.193 17.552.686.045 18.514.410.017 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 04+05+06+07) 03 ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 04 Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt,thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép. 07 1 - Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 10 = 01-03) 10 12.438.150.877 17.975.121.478 18.936.845.450 2- Gi¸ vèn b¸n hµng 11 9.525.021.234 13.867.844.935 15.616.923.178 3 - Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ( 20 = 10 -11 ) 20 2.913.129.643 4.107.276.543 3.319.922.272 4 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 35.736.410 37.452.014 63.107.367 5 - Chi phÝ tµi chÝnh 22 739.767.090 870.740.103 1.262.635.880 Trong ®ã : L·i vay ph¶i tr¶ 23 739.214.261 860.280.989 1.255.306.160 6 - Chi phÝ b¸n hµng 24 891.973.971 211.464.752 7 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 1.548.969.821 2.115.590.413 2.126.794.521 8 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 660.129.142 266.424.070 (218.565.314) (30 = 20 + (21 -22 )- (24 + 25) 9 - Thu nhËp kh¸c 31 107.648.089 175.552.697 102.697.836 10 - Chi phÝ kh¸c 32 141.604.043 328.449.248 209.172.110 11 - Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32) 40 (33.955.954) (152.896.551) (106.474.274) 12 - Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (50 = 30 + 40) 50 626.173.188 113.527.519 (325.039.588) 13- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 51 14 - Lîi nhuËn sau thuÕ ( 60 = 50 - 51 ) 60 626.173.188 113.527.519 (325.039.588) 2.5 Thùc tÕ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸: §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng, C«ng Ty sö dông sæ s¸ch lao ®éng vµ sæ lao ®éng. Sæ nµy do phßng tæ chøc lËp chung cho toµn C«ng Ty, tõng bé phËn vµ tõng c¸ nh©n ng­êi lao ®éng. Chøng tõ C«ng Ty sö dông ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng. C«ng Ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp n¨m cña CBCNV mµ tÝnh vµ ph©n bæ vµo tõng th¸ng. Hµng th¸ng mçi CBCNV ®­îc C«ng Ty tÝnh vµ tr¶ 1 ngµy l­¬ng phÐp theo l­¬ng cÊp bËc tõng ng­êi. - §èi víi bé phËn nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt :hµng th¸ng ®Ó theo dâi ngµy c«ng cña c«ng nh©n – nh©n viªn lao ®éng cña phßng tæ chøc c«ng ty. LËp cho mçi tæ s¶n xuÊt 2 b¶ng chÊm c«ng: 1 b¶ng do b¶o vÖ C«ng ty chÊm c¨n cø vµo thÎ lao ®éng khi ®i lµm c«ng nh©n xuÊt tr×nh, mét b¶ng do tæ tr­ëng trùc tiÕp chÊm. Cuèi th¸ng 2 b¶ng nµy ®­îc tËp trung vÒ phßng tæ chøc, nh©n viªn lao ®éng ®èi chiÕu, ghi chÐp ngµy c«ng lao ®éng trong th¸ng cña tõng ng­êi vµo sæ lao ®éng, sau ®ã 2 b¶ng chÊm c«ng nµy ®­îc chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n tµi vô. Song song víi b¶ng chÊm c«ng ë mçi tæ s¶n xuÊt trong th¸ng cã mét b¶ng thanh to¸n s¶n phÈm. B¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm thÓ hiÖn sè s¶n phÈm mçi lao ®éng hoµn thµnh ®­îc trong th¸ng theo tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng cïng víi b¶ng chÊm c«ng, b¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm hoµn thµnh vµ phiÕu nhËp kho thµnh phÈm lµ c¨n cø ®Ó tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho mçi lao ®éng. - §èi víi nh©n viªn v¨n phßng C«ng Ty : B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp riªng cho tõng phßng, ban ,do tr­ëng c¸c phßng, ban trùc tiÕp chÊm. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng cïng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong th¸ng lµ c¬ së tÝnh l­¬ng cho tõng c¸n bé, c«ng nh©n viªn v¨n phßng C«ng Ty §¬n vÞ : Cty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ Bé phËn : Phßng kÕ to¸n PhiÕu chi Sè 26 Ngµy 15 th ¸ng6 n¨m 2007 Nî TK 334 cã TK 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : Lª thÞ Liªn §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n Lý do chi : L­¬ng th¸ng 6 n¨m 2007 cho phßng kÕ to¸n Sè tiÒn : 3.949.224 ( Ba triÖu chÝn tr¨m bèn chÝn ngh×n hai tr¨m hai t­ ®ång) KÌm theo mét chøng tõ gèc Thñ tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp biÓu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn §¬n vÞ :CTY TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ Bé phËn : xÝ nghiÖp II PhiÕu nhËp kho thµnh phÈm Tªn ng­êi nhËn : §Þa chØ : xÝ nghiÖp II Lý do nhËp : thµnh phÈm hoµn chØnh NhËp vµo kho : anh TÊn Stt Danh ®iÓm vËt t­ Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch s¶n phÈm §VT Sè l­îng nhËp Gi¸ ®¬n vÞ Thµnh tiÒn ghi chó 1 M· hµng ¸o 4646 c¸i 3.450 3.500 12.075.000 3.450 3.500 12.075.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ( M­êi hai triÖu kh«ng tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n ) Ngµy 30/6/2005 Ng­êi lËp biÓu Thñ kho Ng­êi giao KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch * X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ViÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm do c¸n bé phßng kü thuËt c«ng nghÖ trùc tiÕp x©y dùng c¨n cø vµo c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tõng b­íc c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸n bé ®Þnh møc tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh bÊm giê ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian lao ®éng tiªu hao cho tõng chi tiÕt s¶n phÈm vµ tæng hîp cho tõng s¶n phÈm. C¨n cø vµo kinh nghiÖm ®¬n gi¸ cña c¸c l« hµng t­¬ng tù ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiÒn l­¬ng tr×nh héi ®ång l­¬ng C«ng Ty duyÖt th× ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tiÒn l­¬ng míi ®­îc thùc hiÖn. Héi ®ång l­¬ng C«ng Ty bao gåm c¸c thµnh phÇn : Ban gi¸m ®èc C«ng Ty, ®¹i diÖn c¸c phßng kÕ to¸n tµi vô, tæ chøc, kü thuËt, kÕ ho¹ch vµ 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn. * TÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c ®èi t­îng Th«ng th­êng, hµng th¸ng c«ng ty tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn 2 lÇn : 1 lÇn t¹m øng, lÇn 2 thanh to¸n hÕt - L­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, b¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm vµ b¶ng kª ®¬n gi¸ thµnh phÈm tõng m· hµng, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ë c¸c tæ. * §èi víi bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt C¸ch tÝnh l­¬ng tõng ng­êi : C¨n cø vµo: Sè l­îng chi tiÕt s¶n phÈm ´ ®¬n gi¸ + l­¬ng phÐp, lÔ ng­êi ®ã thùc hiÖn tiÒn l­¬ng. Trong th¸ng 6 /2007 C«ng Ty tÝnh l­¬ng cho «ng §ç TÊt Loan tæ tr­ëng xÝ nghiÖp II. - C¨n cø vµo b¶ng ®Þnh møc ®¬n gi¸ vµ b¶ng kª thanh to¸n s¶n phÈm, b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng, phiÕu nhËp thµnh phÈm. Trong th¸ng 6 n¨m 2005 «ng §ç TÊt Loan lµm ®­îc 3450 s¶n phÈm víi c«ng viÖc chi tiÕt lµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, kiÓm nhËp kho vµ tæ tr­ëng ®¬n gi¸ c«ng viÖc nµy lµ 420 ®. + L­¬ng s¶n phÈm : 3450 ´ 420® = 1.449.000 ® + L­¬ng thêi gian = l­¬ng cÊp bËc = 19.853 ® + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm : 42.076 - Tæng l­¬ng «ng §ç TÊt Loan ®­îc h­ëng lµ : 1.449.000 ® + 19.853 ® + 42.076 ® = 1.510.929 ® Thu t¹m øng lµ : 100.000 ® Thu BHXH Lµ 5% : 25.868 ® Thu BHYT lµ 1% : 5.102 ® VËy sè tiÒn cßn ®­îc lÜnh lµ : 1.379.729 ® C.Ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ PhiÕu chi sè 32 Ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2007 Nî TK 334 Cã TK 111 Hä tªn ng­êi nh©n tiÒn : §ç TÊt Loan ( tæ tr­ëng) §Þa chØ : xÝ nghiÖp II LÝ do chi : Chi l­¬ng th¸ng 6 n¨m 2005 cho tæ Sè tiÒn : 10.820.911 ( M­êi triÖu t¸m tr¨m hai m­¬i ngh×n chÝn tr¨m m­êi mét ®ång) KÌm theo b¶ng thanh to¸n l­¬ng chøng tõ gèc Thñ tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü ng­êi nhËn tiÒn Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng c¨n cø vµo c¸c b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña c¸c phßng ban, c¸c tæ xÝ nghiÖp ®Ó tæng hîp trªn b¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l­¬ng toµn C«ng Ty. C.Ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ B¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng toµn C«ng Ty Th¸ng 6 n¨m 2007 m· ®¬n vÞ tªn ®¬n vÞ (bé phËn) Tæng l­¬ng thu 6% BHYT+ YT Cßn ®­îc lÜnh ký nhËn T¹m øng 01 02 03 bé phËn q. lý v¨n phßng bé phËn q.lý ph©n x­ëng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Céng 21.297.825 18.679.659 164.365.195 204.343.399 1.544.229 802.014 8.280.231 10.626.474 10.403.596 12.727.645 110.485.684 133.616.925 9.350.000 5.150.000 45.600.000 60.100.000 * Thñ tôc tÝnh BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho CBCNV C«ng Ty mua BHXH cho CBCNV theo ®óng ®iÒu lÖ BHXH c¨n cø vµo hÖ sè l­¬ng cÊp bËc cña ng­êi lao ®éng. Khi CBCNV nghØ h­ëng trî cÊp BHXH thay l­¬ng, c¨n cø tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho hä còng lµ hÖ sè l­¬ng ®· ®¨ng ký khi mua BHXH. KÕ to¸n c¨n cø vµo giÊy nghØ èm, giÊy ra viÖn khi nhËn ®­îc sè phiÕu nghØ èm cña CBCNV C«ng Ty trÝch tr¶ BHXH theo ®óng chÕ ®é nhµ n­íc quy ®Þnh nh­ sau : - NghØ thai s¶n : 4 th¸ng ( h­ëng nguyªn l­¬ng 4 th¸ng + trî cÊp tiÒn t· lãt 1 th¸ng theo l­¬ng cÊp bËc) - NghØ b¶n th©n èm : Trªn 15 n¨m c«ng t¸c ®­îc nghØ 45 ngµy / n¨m D­íi 15 n¨m c«ng t¸c ®­îc nghØ tèi ®a 30 ngµy / n¨m Trªn 72 th¸ng : kh«ng ®­îc nghØ Trõ tr­êng hîp nghØ thai s¶n ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng cÊp bËc 5 th¸ng C¸c tr­êng hîp cßn l¹i mçi ngµy ®­îc h­ëng 75 % l­¬ng cÊp bËc theo ngµy - C¨n cø vµo phiÕu èm ®au, thai s¶n vµ chÕ ®é hiÖn hµnh hµng quý kÕ to¸n l­¬ng – BHXH lËp b¶ng tæng hîp thanh to¸n trî cÊp BHXH vµ göi qua c¬ quan cïng víi c¸c chøng tõ gèc. sau khi c¬ quan BHXH kiÓm tra tiÕn hµnh chi tr¶ cho ng­êi èm. VD : C« §ç ThÞ Hµ cã hÖ sè l­¬ng cÊp bËc 2,25 nghØ sinh con, c« ®­îc lÜnh tiÒn trî cÊp lµ 2,25 C 210.000 ® C ( 4 +1 ) = 2.362.500 ® VD : C« TrÇn ThÞ TuyÕn cã hÖ sè l­¬ng cÊp bËc 1,58 ®­îc c¬ quan y tÕ cho nghØ èm 5 ngµy trong chÕ ®é ®­îc BHXH duyÖt sè ngµy thanh to¸n lµ 4 ngµy. sè tiÒn trî cÊp BHXH c« ®­îc nhËn lµ : 1,58 C 210.000 C 75% C 4 = 38.284 ® 26 ( MÆt tr­íc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10310.doc