Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Tài liệu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta: ... Ebook Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

doc12 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu C«ng cuéc x©y dùng x· héi míi ph¶i ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn trªn c¸c mÆt: quan hÖ s¶n xuÊt, lùc l­îng s¶n xuÊt, nÒn v¨n ho¸ vµ nh÷ng con ng­êi cña x· héi ®ã. C«ng nghiÖp ho¸ chÝnh lµ con ®­êng vµ b­íc ®i tÊt yÕu ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. X©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i lµ mét quy luËt chung, phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ c¸c n­íc. Tuy nhiªn, tuú tõng n­íc kh¸c nhau, do ®iÓm xuÊt ph¸t tiÕn lªn kh«ng gièng nhau nªn c¸ch thøc tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i sÏ kh«ng gièng nhau. §èi víi nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, nÒn s¶n xuÊt nhá, lµ thuËt thñ c«ng lµ chñ yÕu... c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chñ mang tÝnh quy luËt ®Ó t¹o ra c¬ së vËt chÊt - lµ thuËt cho nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i. ChÝnh v× vËy t¹i ®¹i héi VIII §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, v÷ng b­íc ®i lªn CNXH - lµ nhiÖm vô s¾p tíi cña d©n téc ta. Nh÷ng thµnh tùu sau 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn v­ît møc nh÷ng môc tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m1991 - 1995 ®· ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta khái khñng ho¶ng vµ t¹o ®­îc nhøng tiÒn ®Ò cho phÐp chuyÓn sang giai ®o¹n cña sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Còng t¹i ®¹i héi lÇn thø VIII cña §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ nguyÖn väng vµ ý chÝ cña nh©n d©n. Tõ ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña ®Êt n­íc trong bèi c¶nh vµ xu thÕ cña thêi ®¹i ngµy nay ®· kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m phÊn ®Êu ®­a n­íc ViÖt Nam trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp vµo kho¶ng n¨m 2020. Tõ lý do trªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ nhiÖm vô trung t©m trong suèt thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta". Cho bµi tiÓu luËn nµy. Víi chót hiÓu biÕt Ýt ái cña m×nh, em m¹nh d¹n xin ®­îc tr×nh bµy mét sè ý kiÕn c¸ nh©n m×nh víi hy väng gãp phÇn nhá bÐ lµm phong phó thªm hÖ thèng lý luËn trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ tr©n träng ý kiÕn ®ãng gãp. PhÇn néi dung I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta. 1. Kh¸i niÖm vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n, toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ, x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh, sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn ®é khoa häc - c«ng nghÖ, t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. 2. T×nh tÊt yÕu kh¸ch quan cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. C¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña mét x· héi toµn bé hÖ thèng c¸c yÕu tè vËt chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi phï hîp víi tr×nh ®é kü thuËt t­¬ng øng mµ lùc l­îng lao ®éng x· héi sö dông, t¸c ®éng vµo ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt ®¸p øng nhu cÇu x· héi. Chç dùa ®Ó xem xÐt sù biÕn ®æi cña c¬ së - vËt chÊt - kü thuËt cña mét x· héi lµ: sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, sù ph¸t triÓn khoa häc - kü thuËt, tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña c¸c quan hÖ x· héi, ®Æc biÖt lµ quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ. Nãi c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµo ®ã lµ nãi c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ã ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh lµm ®Æc tr­ng cho ph­¬ng thøc s¶n xu©t ®ã ®­îc kh¼ng ®Þnh sù thay thÕ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ ®­îc kh¼ng ®Þnh sù thay thÕ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò vµ ®­îc ph¸t triÓn trªn c¬ së b¶n th©n ®ã. §Æc tr­ng cña c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc chñ nghÜa t­ b¶n lµ dùa vµo c«ng cô thñ c«ng, nhá bÐ, l¹c hËu. C¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa t­ b¶n, ®Æc tr­ng cña nã lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ho¸ vµchØ ®Õn khi x©y dùng xong c¬ së ®ã, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa míi trë thµnh ph­¬ng thøc s¶n xuÊt thèng trÞ. Chñ nghÜa x· héi - giai ®o¹n ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi cao h¬n chñ nghÜa t­ b¶n - ®ßi hái mét c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cao h¬n trªn c¶ hai mÆt: tr×nh ®é, kü thuËt vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt, g¾n víi thµnh tùu cña c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt hiÖn ®¹i. Do vËy cã thÓ hiÓu: c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña chñ nghÜa x· h«Þ sÏ lµ nÒn c«ng nghiÖp lín hiÖn ®¹i ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch vµ thèng trÞ trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ chñ nghÜa t­ b¶n hay tõ tr­íc chñ nghÜa t­ b¶n qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho chñ nghÜa x· héi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸. §è lµ v×, c¬ së vËt chÊt - kü thËt lµ ®iÒu kiÖn träng yÕu nhÊt, quyÕt ®Þnh nhÊt cã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn vÒ chÊt ®æi míi víi lùc l­îng s¶n xuÊt vµ n¨ng suÊt lao ®éng, ®èi víi viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña mäi thµnh viªn trong x· héi vµ ®èi víi sù th¾ng lîi cuèi cïng cña chñ nghÜa x· héi. 3. Môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. "X©y dùng n­íc ta thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, quan hÖ s¶n xuÊt tiÕn bé, phï hîp víi qu¸ tr×nh vµ tinh thÇn cao, quèc phßng an ninh v÷ng ch¾c, d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh". Môc tiªu cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cã ý nghÜa lín lao, nh­ vËy nã ph¶i ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó, s©u réng trong toµn nh©n d©n. Cã nghÜa lµ ph¶i tËp trung mäi lùc l­îng trong nh©n d©n, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch mäi doanh nghiÖp, c¸c nh©n trong vµ ngoµi n­íc cïng tham gia vµo sù nghiÖp chung gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ -x· héi cña ®Êt n­íc nh­ lêi: tæng bÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ lÇn thø VI ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng VIII:" TiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, n¾ng v÷ng lîi thÕ so s¸nh, dùa vµo søc m¹nh n«i lùc, ph¸t huy cao ®é nç lùc cña mäi ng­êi, mäi cÊp, mäi ngµnh, mäi thµnh phÇn kinh tÕ, n¾m thêi c¬, tranh thñ nguån tõ bªn ngoµi v­ît qua khã kh¨n th¸ch thøc, gi÷ v÷ng æn ®inh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, tõng b­íc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cÇn thiÕt cho ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng khi cã ®iÒu kiÖn". §iÒu kiÖn quan träng ë ®©y lµ:" ph¸t huy mäi nguån lùc trong nh©n d©n, ph¸t triªn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ nh­ng trong ®ã kinh tÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¬ sù qu¶n lý cña nhµ n­íc". §©y chÝnh lµ mét bµi häc quan träng mµ §¶ng rót ra sau 10 n¨m ®æi míi. Së dÜ chóng ta giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi kh¶ quan sau 10 ®æi míi, ngoµi nh÷ng bµi häc kh¸c th× mét phÇn nhê vµo viÖc §¶ng ta x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch kinh tÕ ®óng ®¾n. X©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ®i ®«i víi t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. Kinh tÕ thÞ tr­êng tuy cã nhiÒu ­u thÕ, t¸c ®éng tÝch cùc tíi sù ph¸t ytiÓn kinh tÕ -x· héi nh­ng ®ång thêi nã còng cã nh÷ng mÆt tiªu cùc, khuyÕt tËt ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi nh­ hiÖn t­îng c¹nh tranh thiÕu lµnh m¹nh, chÌn Ðp lÉn nhau, ph©n ho¸ giµu nghÌo dÇn ®Õn khñng ho¶ng hoÆc g©y rèi lo¹n x· héi, lµm cho kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng æn ®Þnh, g½n liÒn víi hiÖn tiªu cùc vµ tÖ n¹n x· héi... V× thÕ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng XHCN. Do ®ã Nhµ n­íc ph¶i n©ng cao n¨ng l­c qu¶n lý vÜ m« nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch tÝch cùc ®i ®«i víi ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ, kh¾c phôc nh÷ng mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng t¹o ra mét m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, hîp ph¸p v¨n minh. C¹nh tranh v× lîi Ých ph¸t triÓn ®Êt n­íc, chø kh«ng ph¶i lµm ph¸ s¶n hµng lo¹t, l·ng phÝ c¸c nguån lùc, th«n tÝnh lÉn nhau lµm chÖch h­íng ®i lªn chñ nghÜa x· héi Muèn vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc ( ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc), ph¶i lµm sao ®Ó cho kinh tÕ nhµ n­íc thùc sù lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ph¸t huy tèi ®a vai trß chñ ®¹o, cïng víi kinh tÕ hîp t¸c x·, phÊn ®Êu dÇn trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. TËp trung nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ nhµ n­íc trong nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc träng yÕu nh­ kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi, hÖ thèng tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i, dÞch vô quan träng, mét sè doanh nghiÖp thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cã quan hÖ ®Õn quèc phßng an ninh. §©y lµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ chÝnh yÕu, lµ "bé x­¬ng sèng" cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc gia. II c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt nam 1.TiÕn hµnh c¸ch m¹ng khoa häc kü thËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó tù trang bÞ. ThÕ giíi ®· tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh kü thô©t: cuéc c¸ch m¹ng kü thuËt mµ néi dung chñ yÕu cña nã lµ c¬ khÝ ho¸ xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë n­íc Anh vµo 30 n¨m cuèi thÕ kû 17 vµ hoµn thµnh vµo nh÷ng n¨m 50 ®Çu thÕ kû 19. §Õn kho¶ng gi÷a thÕ kû 20 xuÊt hiÖn cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. MÊy thËp niªn ®· tr¶i qua, nhÊt lµ thËp niªn gÇn ®©y loµi ng­êi ®ang chøng kiÕn nh÷ng thay ®æi rÊt to lín, trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. Tõ néi dung cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt, mÆc dï cßn cã thÓ cã ý kiÕn nµo ®ã kh¸c nhau, song ý kiÕn nhÊt trÝ cho r»ng cuéc c¸ch m¹ng nµycã hai ®Æc tr­ng chñ yÕu: Mét lµ, khoa häc ®· trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. C¸ch ®©y h¬n mét tr¨m n¨m. C¸c M¸c ®· dù ®o¸nvÒ mèi quan hÖvµ sù ph¸t triÓn gi÷a khoa häc vµ lùc l­îng s¶n xuÊt. Ng­êi viÕt: “ Thiªn nhiªn kh«ng t¹o ra m¸y mãc, ®Çu xe löa, ®iÖn b¸o... TÊt c¶ c¸c thø ®ãlµ thµnh qu¶ s¸ng t¹o cña bé ãc con ng­êi, ®­îc bµn tay con ng­êi t¹o ra lµ søc m¹nh tri thøc ®· ®­îc vËt ho¸. Sù ph¸t triÓn cña vèn cè ®Þnh lµ chØ tiªu cho thÊy r»ng tri thøc x· héi chung ®· biÕn thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt víi møc ®é bµo, vµ do ®ã còng lµ chØ tiªu nãi lªn møc ®é phô thuéc vµ biÕn ®æi cña chÝnh nh÷ng ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®èi víi trÝ tuÖ chung” Nãi khoa häc trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt tr­c tiÕp lµ nã bao gåm c¶ khoa häc tù nhiªn- kü thuËt lÉn khoa häc x· héi, nhÊt lµ khoa häc kinh tÕ, nã do con ng­êi to¹ ra th«ng qua con ng­êi- nh©n tè trung t©m- nh©n tè chñ thÓ- ®Õn lùc l­îng s¶n xuÊt. Nã ®ßi hái ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ ®óng ®¾n cho khoa häc- kü thuËt. Ngµy nay, bÊt cø mét tiÕn bé nµo cña kü thuËt “c«ng nghÖ” s¶n xuÊt ®Òu ph¶i dùa trªn nh÷ng thµnh tùu khoa häc lµm c¬ së lý thuyÕt cho nã. Hai lµ, thêi gian cho mét ph¸t minh míi cña khoa häc ra ®êi thay thÕ chio ph¸t minh cò cã xu h­íng rót ng¾n l¹i, ph¹m vi øng dông cña mét thµnh tùu khoa häc vµo s¶n xuÊt ®êi sèng ngµy cµng më réng.§Æc tr­ng nµy lµm cho tµi s¶n cè trong qóa tr×nh sö dông thËm trÝ võa míi x©y dùng xong kh«ng chØ bÞ hao mßn h÷u h×nh mµ cßn bÞ hao mßn v« h×nh nhanh chãng h¬n tr­íc. Nã ®ßi hái cÇn ®­îc kªt hîp chÆt chÏ gi÷a chiÕn l­îc khoa häc –kü thô©t víi chiÕn l­îc kinh tÕ –x· héi. ë n­íc ta, mét n­íc bá qua chÕ ®é t­ b¶n chñ nghÜa ®i lªn chñ nghÜa x· héi, c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®­îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi tr¶i qua hai cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt diÔn ra trong xu h­íng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸. Trong hoµn c¶nh ®ã c«ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thu©t ë n­íc ta ph¶i bao gåm c¶ c¬ khÝ ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸, coi nã lµ then chèt vµ coi khoa häc- c«ng nghÖ lµ ®éng lùc cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2. X©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý vµ ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi Tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín XHCN kh«ng qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa trong qu¸ trinh c«ng nghiÖp ho¸ tÊt yÕu ph¶i ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi. Ph©n c«ng lao ®éng x· héi lµ sù chuyªn m«n ho¸ lao ®éng, tøc lµ sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt gi÷a c¸c ngµnh trong néi bé vµ gi÷a c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nh©n c«ng lao ®éng cã t¸c ®éng to lín: nã lµ ®ßn bÈy cña sù ph¸t triÓn c«ng nghÖvµ n¨ng xuÊt lao ®éng; cïng víi c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt nã gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. Sù ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ tu©n thñ c¸c qu¸ tr×nh cã tÝnh quy luËt sau: + Tû träng vÇ sè tuyÖt ®èi lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m dÇn; Tû träng vµ sè tuyÖt ®èi lao ®éng c«ng nghiÖp ngµy cµng t¨ng + Tû träng lao ®éng trÝ tuÖ ngµy mét t¨ng vµ chiÕm ­u thÕ so víi lao ®éng gi¶n ®¬n trong tæng lao ®éng x· héi. +Tèc ®é t¨ng lao ®éng trong c¸c ngµnh phi s¶n xuÊt vËt chÊt t¨ng nhanh h¬n møc ®é t¨ng lao ®éng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt. N­íc ta hµng chôc n¨m x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ ®· ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Song trong viÖc bè trÝ c¬ cÊu kinh tÕ cã nh÷ng sai lÇm kh«ng nhá vÒ c¬ cÊu ngµnh, ch¹y theo c«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp c¬ khÝ qu¸ nhiÒu, c«ng nghiÖp l¹c hËu... Qua nhiÒu lÇn ®¹i héi, d­íi ¸nh s¸ng cña sù ®æi míi nãi chung, trong ®ã cã ®æi míi viÖc x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ, ®Õn nay ®· ®­a l¹i chuyÓn ®éng b­íc ®Çu quan träng. Th«ng qua c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt vµ ph©n c«ng l¹i lao ®éng víi nh÷ng tÝnh quy luËt vèn cã cña nã, thÝch øng víi ®iÒu kiÖn n­íc ta. §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, mµ “ bé x­¬ng” cña nã lµ: “c¬ cÊu kinh tÕ c«ng n«ng nghiÖp- dÞch vô g¾n liÒn víi ph©n c«ng vµ hîp t¸c quèc tÕ s©u réng, sÏ cho phÐp n­íc ta kÕt thóc thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi” C¬ cÊu nãi trªn ë n­íc ta trong thêi kú qóa ®é ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m: KÕt hîp c«ng nghÖ víi nhiÒu tr×nh ®é, tranh thñ c«ng nghÖ mòi nhän- tiªn tiÕn võa vËn dông ®­îc nguån lao ®éng dåi dµo, võa cho phÐp rót ng¾n kho¶ng c¸ch l¹c hËu, võa phï hîp víi nguån vèn cã h¹n ë trong n­íc, lÊy quy m« võa vµ nhá lµ chñ yÕu, cã tÝnh quy m« lín nh­ng ph¶i lµ quy m« hîp lý vµ cã ®iÒu kiÖn. Gi÷ ®­îc nhÞp ®é ph¸t triÓn hîp lý, t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh hµng ho¸, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ vµ c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ. III. Nh÷ng ®iÒu kiÖn- gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ mµ sù th¾ng lîi cña nã phô thuéc vµo nh­ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò (nhÊt lµ ë nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ kÐm ph¸p triÓn nh­ ë n­íc ta) cã 4 lo¹i ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò sau ®©y: 1. T¹o nguån vèn tÝch luü ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ C«ng nghiÖp ho¸ lµ ®Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt- kü thuËt ngµy mét hiÖn ®¹i, nªn ®ßi hái nhiÒu vèn. Nguån gèc cña tÝch luü vèn lµ lao ®éng thÆng d­, c¬ së tù nhiªn vµ còng lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. C¬ cÊu vèn tÝch luü ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ bao gåm: TÝch luü vèn tõ nguån trong n­íc vµ tÝch luü vèn tõ nguån bªn ngoµi. ë n­íc ta, nguån vèn trong n­íc cßn h¹n hÑp còng nh­ nhiÒu n­íc kÐm hoÆc ®ang ph¸t triÓn, thêi kú ®Çu ®Òu ph¶i dùa vµo nguån vèn n­íc ngoµi, n­íc ta kh«ng thÓ lµ ngo¹i lÖ.TÊt nhiªn ph¶i rÊt coi träng t¹o ra chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i h÷u hiÖu vµ viÖc sö dông vay vèn cã hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ c¶ gèc lÉn l·i. 2. §Èy m¹nh nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ. VÞ trÝ then chèt cña khoa häc- kü thuËt trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ë n­íc ta ®ßi hái ph¶i ®Æt khoa häc vµ c«ng nghÖ nh­ mét “quèc s¸ch”. ChÝnh nã ®· gãp phÇn ®­a nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ë n­íc ta ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, nhÊt lµ chiÒu s©u gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc tÝch luü vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n­íc. 3. Lµm tèt c«ng t¸c vÒ ®iÒu tra c¬ b¶n N­íc ta, c«ng nghiÖp ho¸ míi chØ b¾t ®Çu, tµi nguyªn kho¸ng s¶n t­¬ng ®èi nhiÒu nh­ng ch­a ®­îc khai th¸c. Do vËy, ®iÒu tra c¬ b¶n th¨m dß ®Þa chÊt lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng nghiÖp ho¸. SÏ mÊt lîi thÕ nÕu khai th¸c chËm, tr­íc sù bïng næ cña vËt liÖu do cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt t¸c ®éng vµ t¹o ra kh¶ n¨ng thay thÕ nguyªn liÖu tù nhiªn trong thÕ kû 21 vµ tiÕp theo. 4. §µo t¹o c¸n bé khoa häc- kü thuËt , khoa häc qu¶n lý vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ cho c«ng nghiÖp ho¸. Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng lao ®éng x©y dùng nªn, trong ®ã c¸n bé khoa häc kü thuËt, khoa häc qu¶n lý vµ nh©n c«ng cã tay nghÒ cao cã ý nghÜa cùc kú quan träng. Muèn vËy, ph¶i lµm cho hä cã tri thøc ph¶i ®µo t¹o hä. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò nãi trªn cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, nã ®ßi hái ph¶i cã míi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ®­îc. N­íc ta kh«ng thÓ kh«ng hoµ nhËp víi c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ, kh«ng thÓ kh«ng n½m b¾t nh÷ng lý thuyÕt hiÖn ®¹i ®Ó øng dông cho c¸c n­íc kÐm ph¸t triÓn. Lý thuyÕt vÒ lîi thÕ so s¸nh Lý thuyÕt c©n b»ng Lý thuyÕt cÊt c¸nh Mçi lý thuyÕt vÒ néi dung cña nã ®Òu cã mÆt tÝch cùc vµ mÆt h¹n chÕ cña nã,do vËy trong viÖc vËn dông ph¶i biÕt vËn dông vµ ph¸t huy mÆt tÝch cùc, kh¾c phôc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng h¹n chÕ cña nã. B»ng c¸ch ®ã sím ®­a sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta nhanh ®Õn th¾ng lîi kÕt luËn Tãm l¹i, nhiÖm vô träng t©m cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta lµ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ®i ®«i víi cñng cè hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt nh»m t¹o ra n¨ng xuÊt lao ®éng vµ tæ chøc x· héi ngµy cµng tiªn tiÕn. NhiÖm vô Êy chØ cã ®­îc trªn c¬ së c«ng nghiÖp ho¸ ,hiªn ®¹i ho¸, ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng tiÕn bé vµ hiÖu qu¶. Do ®ã, tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó x©y dùng nÒn c¬ cÊu nÒn kinh tÕ hîp lý lµ nhiÖm vô quan träng, ®ã lµ nÒn t¶ng chiÕn l­îc ®­a ®Êt n­íc v× môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng van minh s¸nh vai cïng c¸c c­êng quèc n¨m ch©u. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10164.doc
Tài liệu liên quan