Loại hình sản xuất & phương pháp tổ chức SX phù hợp với Doanh nghiệp để thấy rõ được tầm quan trọng của nó trong Doanh nghiệp

Tài liệu Loại hình sản xuất & phương pháp tổ chức SX phù hợp với Doanh nghiệp để thấy rõ được tầm quan trọng của nó trong Doanh nghiệp: ... Ebook Loại hình sản xuất & phương pháp tổ chức SX phù hợp với Doanh nghiệp để thấy rõ được tầm quan trọng của nó trong Doanh nghiệp

doc8 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1606 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Loại hình sản xuất & phương pháp tổ chức SX phù hợp với Doanh nghiệp để thấy rõ được tầm quan trọng của nó trong Doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a søc lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt cho phï hîp víi yªu cÇu cña nhiÖm vô s¶n xuÊt, quy m« s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· x¸c ®Þnh nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi víi hiÖu qu¶ cao trªn c¬ së qu¸n triÖt ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ tr­êng : s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt b»ng c¸ch nµo vµ s¶n xuÊt cho ai. VÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn ®Òu cho thÊy, tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý ®em l¹i ý nghÜa to lín vÒ nhiÒu mÆt : - Cho phÐp hoÆc gãp phÇn quan träng vµo viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguyªn, nhiªn, vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãcvµ søc lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Gãp phÇn to lín vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp, thùc hiÖn ®­îc môc tiªu kinh tÕ tæng hîp cña doanh nghiÖp, tøc lµm ¨n cã l·i. - Cã t¸c dông tèt ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp ( kh«ng g©y m«i tr­êng, kh«ng g©y ®éc h¹i). Tõ ý nghÜa to lín ®è mµ ta thÊy tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. V× vËy, muèn cã ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ cao, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch sù t¸c ®éng cña c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt . Do ®ã em chän ®Ò tµi : lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi doanh nghiÖp ®Ó thÊy râ ®­îc tÇm quan träng cña nã trong doanh nghiÖp . KÕt cÊu cña bµi tiÓu luËn nµy nh­ sau : Néi dung Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm KÕt luËn Néi dung BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo kÓ c¶ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay doanh nghiÖp kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt môc tiªu bao qu¸t nhÊt cña doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn nh÷ng tæ, ®éi lµm viÖc cïng nhau ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt vãi chi ¬hÝ thÊp vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nh­ng doanh nghiÖp muèn ®¹t ®­îc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn th× cÇn ph¶i chän cho m×nh lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ ®Æc tÝnh tæ chøc – kü thuËt tæng hîp nhÊt cña s¶n xuÊt, ®­îc quy ®Þnh bëi tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña n¬i lµm viÖc, sè chñng lo¹i vµ tÝnh æn ®Þnh cña ®èi t­îng chÕ biÕn trªn n¬i lµm viÖc. - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt lµ c¨n cø quan träng ®Ó tiÕn hµnh tæ chøc vµ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp . Nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt , kinh doanh vµ doanh nghiÖp . Trong thùc tiÔn, ng­êi ta chia lo¹i h×nh s¶n xuÊt thµnh : lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi l­îng lín, lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. Khi x¸c ®Þnh lo¹i h×nh s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ph¶i chän ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt phï hîp víi doanh nghiÖp cña m×nh. Sau ®ã, c¨n cø vµo lo¹i h×nh chiÕm ­u thÕ ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i h×nh s¶n xuÊt chung cho doanh nghiÖp . 2. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn . - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt khèi l­îng lín : n¬i lµm viÖc chØ chÕ biÕn mét loÞa chi tiÕt hoÆc chØ tiÕn hµnh mét b­íc c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, n¬i lµm viÖc ®­îc chuyªn m«n ho¸ rÊt cao. Víi lo¹i h×nh nµy ng­êi ta cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc, dông cô chuyªn dïng, bè trÝ c¸c n¬i lµm viÖc theo h×nh thøc ®èi t­îng, chuyªn m«n ho¸ c«ng nh©n, do ®ã, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t : Noi lµm viÖc ®­îc ph©n c«ng chÕ biÕn mét sè lo¹i chi tiÕt kh¸c nhau, c¸c chi tiÕt ®­îc thay nhau chÕ biÕn lÇn l­ît ®Þnh kú. NÕu sè l­îng cña mçi lo¹i chi tiÕt lín th× gäi lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t lín . Ng­îc l¹i, nÕu sè l­îng cña mçi lo¹i chi tiÕt t­¬ng ®èi Ýt th× gäi lµ s¶n xuÊt hµng lo¹t nhá. Lo¹i h×nh s¶n xuÊt ë gi÷a hai lo¹i võa nªu gäi lµ s¶n xuÊt hµng l¹ot võa. §èi víi hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt trªn thi ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt phï hîp nhÊt lµ s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn. S¶n xuÊt d©y chuyÒn ®­îc coi lµ mét ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn. Nã ra ®êi vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 20. Ng­êi khëi x­íng vµ ¸p dông m¹nh mÏ ph­¬ng ph¸p nµy trong c«ng nghiÖp n­íc Mü lµ Henry Ford. V× vËy, ®«i khi ng­êi ta cßn gäi s¶n xuÊt d©y chuyÒn lµ häc thuyÕt Ford. S¶n xuÊt liªn tôc lµ s¶n xuÊt hµng trªn c¬ së d©y chuyÒn víi mét tèc ®é ®Þnh tr­íc. Ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn ®ßi hái s¶n phÈm chuyÓn ®éng kh«ng ngõng tõ c«ng ®o¹n nµy sang c«ng ®o¹n kh¸c, kh«ng dõng l¹i ®Ó kiÓm tra t¹i mét ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. S¶n xuÊt liªn tôc ®­îc ¸p dông trong c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm lín vµ trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt. C«ng ®o¹n l¾p r¸p trong s¶n xuÊt th­êng lµ c«ng ®o¹n liªn tôc. VÝ dô, kü thuËt b»ng chuyÒn l¾p r¸p ®­îc sö dông ë c¸c nhµ m¸y chÐ t¹o « t«, radio, tñ l¹nh vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng t­. S¶n xuÊt liªn tôc còng cã thÓ sö dông trong s¶n xuÊt hép sè. Trong tr­êng hîp nµy mét d©y chuyÒn c¸c m¸y c«ng cô hay c«ng ®o¹n ®­îc bè trÝ c©n xøng. VÝ dô ng­êi ®iÒu khiÓn m¸y thø nhÊt sÏ lÊy ph«i ®óc ë kho ra vµ thùc hiÖn c«ng ®o¹n thø nhÊt. Sau ®ã chi tiÕt ®· ®­îc gia c«ng mét phÇn th­êng ®­îc ®­a lªn b¨ng t¶i ®Ó chuyÓn tiÕp cho ng­êi tiÕp theo ®Ó thùc hiÖn c«ng ®o¹n sau. Cø nh­ vËy, hÕt c«ng ®o¹n nµy ®Õn c«ng ®o¹n kh¸c ph«i ®óc ®­îc gia c«ng cho ®Õn khi thµnh mét chi tiÕt m¸y hoµn chØnh. C¸c d©y chuyÒn c©n b»ng. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÊt kinh tÕ, mét c«ng ®o¹n trong mét d©y chuyÒn liªn tôc ph¶i cÇn dïng mét lóc kho¶ng thêi gian nh­ nhau, nÕu cÇn th× cã thÓ cã hai hay nhiÒu m¸y cïng lµm viÖc ®ång thêi cho nh÷ng c«ng ®o¹n chËm. ThiÕt kÕ cña mçi d©y chuyÒn gia c«ng liªn tôc ®¶m b¶o thêi gian cÇn thiÕt t¹i mçi vÞ trÝ lµm viÖc b»ng nhau th× ta cã mét d©y chuyÒn c©n b»ng. ViÖc c©n b»ng mét d©y chuyÒn l¾p r¸p cã sö dông lao ®éng ch©n tay kh«ng khã nh­ viÖc c©n b»ng mét day chuyÒn m¸y c«ng cô, bëi v× mét khi thêi gian thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n cña m¸y ®· ®­îc thiÕt lËp th× nã sÏ trë nªn cè ®Þnh. MÆt kh¸c, lao ®éng ch©n tay cã thÓ ®­îc ph©n bè l¹i ®Ó ®¹t ®­îc mét dßng s¶n xuÊt æn ®Þnh, cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch thay ®æi néi dung c«ng viÖc cña mçi ng­êi thî d©y chuyÒn. Nh÷ng tiÕn bé míi ®©y trong viÖc c©n b»ng d©y chuyÒn ®· ®¹t ®­îc lµ nhê cã m¸y vi tÝnh. VÝ dô, trong ,ét c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ch­¬ng tr×nh cho phÐp m¸y vi tÝnh x¸c ®Þnh 1.000 c¸ch tÝnh tæ hîp nh©n sù hoµn h¶o råi chän ra 10 c¸ch tèt nhÊt. Sau ®ã kü s­ c«ng nghiÖp (TCSX) sÏ lùa chän lÇn cuèi trong sè 10 c¸ch ®ã. HIÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt d©y chuyÒn Ngay trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ kü thuËt cho s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt d©y chuyÒn ®· ®­îc b¶o ®¶m nhê thiÕt kÕ s¶n xuÊt theo kÕt cÊu hîp lý, b¶ ®¶m yªu cÇu thèng nhÊt ho¸ vµ tiªu chuÈn ho¸, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ thêi gian lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn ®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng mÆt sau : - T¨ng s¶n l­îng cña ®¬n vÞ m¸y mãc vµ ®­a ®¬n vÞ diÖn tÝch s¶n xuÊt do sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc vµ dông cô chuyªn dïng, gi÷a thêi gian gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt. - Rót ng¾n chu kú s¶n xuÊt, gi¶m bít l­îng s¶n phÈm dë dang, do ®ã, lµm t¨ng tèc ®é hoµn chuyÓn vèn l­u ®éng. - N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nhê chuyªn m«n ho¸ c«ng nh©n, xo¸ bá t«õi gian ngõng s¶n xuÊt ®Ó diÒu chØnh thiÕt bÞ m¸y mãc. - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm do qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o, kh«ng cã hoÆc cã Ýt s¶n phÈm dë dang nªn tr¸nh ®­îc nh÷ng hiÖn t­îng biÕn chÊt h­ háng. - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña viÖc tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý, tÝch kiÖm nguyªn nhien vËt liÖu, gi¶m tiÒn l­¬ng trong ®¬n vÞ s¶n phÈm, gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý, laäi trõ phÕ liÖu, phÕ phÈm … Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, s¶n xuÊt d©y chuyÒn còng béc lé mét nh­îc ®iÓm nh©n c«ng lao ®éng qu¸ s©u, mçi c«ng nh©n chØ thùc hiÖn mét vµi ®éng t¸c ®¬n gi¶n, tr¹ng th¸i lao ®éng qu¸ ®¬n ®iÖu, buån tÎ. MÆt kh¸c, trong s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn ®em l¹i hiÖu ña kinh tÕ cao song kh«ng ph¶i tr­êng hîp nµo còng cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt d©y chuyÒn ®­îc, v× thÕ nã ®ßi hái ph¶i t¹o cho ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn sau : - NhiÖm vô s¶n xuÊt ph¶i t­¬ng ®èi æn ®Þnh, s¶n l­îng ph¶i lín. - S¶n phÈm cã kÕt cÊu hîp lý vµ æn ®Þnh, b¶o ®¶m tÝnh c«ng nghÖ cao . - S¶n phÈm ph¶i cã tÝnh l¾p lÉn, c¸c chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®é dung sai qui ®Þnh. 3. Ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt theo nhãm . Lo¹i h×nh s¶n xuÊt theo ®¬n chiÕc: n¬i lµm viÖc chÕ biÕn nhiÒu laäi chi tiÕt kh¸c nhau hoÆc nhiÒu b­íc c«ng viÖc kh¸c nhau. Mçi lo¹i chi tiÕt chØ ®­îc s¶n xuÊt víi sè l­îng rÊt Ýt, thËm chÝ chØ cã mét c¸i. Nh­ vËy, n¬i lµm viÖc cã tÝnh chÊt v¹n n¨ng, thêi gian gi¸n ®o¹n trong s¶n xuÊt rÊt løon. Víi lo¹i h×nh nµy, ng­êi ta th­êng sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc v¹n n¨ng, c«ng nh©n th¹o mét nghÒ vµ biÕt nhiÒu nghÒ. Ph­¬ng ph¸o tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy lµ s¶n xuÊt theo nhãm §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç kh«ng thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ, bè trÝ m¸y mãc dông cô ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i chi tiÕt c¸ biÖt ,µ lµm chung cho c¶ nhãm, dùa vµo c¸c chi tiÕt tæng hîp ®· lùa chän. C¸c chi tiÕt trong cïng nhãm ®­îc gia c«ng trong cïng mét Çn ®iÒu chØnh m¸y. Néi dung bao gåm c«ng viÖc sau : - T¸t c¶ nh÷ng chi tiÕt cña c¸c lo¹i s¶n phÈm cÇn chÕ t¹o trong doanh nghiÖp sau khi ®· tiªu chuÈn ho¸ ®­îc ph©n lo¹i theo tõng nhãm, c¨n cø vµo kÕt cÊu, ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ gièng nhau, yªu cÇu vÒ m¸y mãc vµ ®å g¸ l¾p cïng lo¹i. - Lùa chän chi tiÕt tæng hîp cña nhãm. Chi tiÕt tæng hîp lµ chi tiÐt phøc t¹p h¬n c¶ vµ tæng hîp ®­îc tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè cña c¸c chi tiÕt kh¸c trong cïng mét nhãm. NÕu trong thùc tÕ kh«ng chän ®­îc mét chi tiÕt nh­ vËy, th× ph¶i thiÕt kÕ ra mét chi tiÕt cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®ã. - LËp qui tr×nh c«ng nghÖ cho nhãm hay nãi ®óng h¬n lµ cho chi tiÕt tæng hîp ®· lùa chän. - TiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc thêi gian c¸c b­íc c«ng viÖc cña chi tiÕt tæng hîp, tõ ®ã dïng ph­¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó qui ®Þnh hÖ sè cho c¸c lo¹i chi tiÕt kh¸c nhau táng cïng nhãm. - ThiÕt kÕ, chuÈn bÞ dông cô, ®å g¸ l¾p cho c¶ nhãm vµ bè trÝ thiÕt bÞ, m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph­¬ng ph¸p nµy - Gi¶n bít thêi gian chuÈn bÞ kü thuËt. - Gi¶m nhÑ c«ng t¸c x©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt, c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt. - T¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao lo¹i h×nh s¶n xuÊt, c¶i tiÕn tæ chøc lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - Gi¶m bít chi phÝ vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt, n©ng cao hÖ sè sö dông ®å g¸ vµ nhê ®ã gi¶m ®­îc chi phÝ hao mßn m¸y mãc dông cô cho ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm ngµy cµng h¹. C¸c nhµ m¸y chª t¹o cña Liªn X« (cò) trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang s¶n xuÊt lo¹i « t« M¸t-xc¬-vich míi, nhê ¸p dông ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo nhãm ®· gi¶m ®­îc h¬n 60% chi phÝ vµ tÝch kiÖm gÇn 200 ngµn Róp. KÕt luËn C¸i ®Ých cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp ®ã lµ lîi nhuËn, mµ muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ®­îc th× tr­íc tiªn doanh nghiÖp ®ã ph¶i cã mét tæ chøc s¶n xuÊt tèt. §Ó cã mét tæ chøc s¶n xuÊt tèt th× ph¶i cã lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp víi doanh nghiÖp cu¶ m×nh. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt cã vai trß quan träng trong viÖc gióp cho doanh nghiÖp ®Þnh h­íng ®­îc môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña m×nh. Vµ môc cuèi cïng cña bµi tiÓu luËn nµy em muèn chøng minh r»ng bÊt cø doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay kh«ng trù c tiÕp s¶n xuÊt muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i chän cho m×nh lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi doanh nghiÖp ®ã. Em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o trong khoa Qu¶n lý doanh nghiÖp , nh÷ng ng­êi ®· biªn so¹n lªn cuèn gi¸o tr×nh – Tæ chøc qu¶n lý - , mét tµi liÖu rÊt bæ Ých ®· gióp em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ viÕt tiÓu luËn Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy §oµn H÷u Xu©n ®· nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y vµ h­íng dÉn em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy ! ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10212.doc