Vận dụng lý luận phương thức sản xuất Phân tích Nhà máy Phích nước - Bóng đèn Rạng Đông

Tài liệu Vận dụng lý luận phương thức sản xuất Phân tích Nhà máy Phích nước - Bóng đèn Rạng Đông: ... Ebook Vận dụng lý luận phương thức sản xuất Phân tích Nhà máy Phích nước - Bóng đèn Rạng Đông

doc12 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Vận dụng lý luận phương thức sản xuất Phân tích Nhà máy Phích nước - Bóng đèn Rạng Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a.PhÇn më ®Çu t rong suèt chiÒu dµi cña n­íc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “c«ng x· nguyªn thuû, phong kiÕn, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa”. nh÷ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu h­íng bÞ ®µo th¶i, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña n­íc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt n­íc b­íc vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc, ®Êt n­íc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nh­ng d­ ©m cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ n­íc. ®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nhµ n­íc nãi chung.bëi vËy tr­íc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt vËn dông lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ng­îc t×nh thÕ, ®­a nhµ m¸y tho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®­a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®­a ra viÖc : “VËn dông lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh­ sau : ch­¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. Ch­¬ng ii :ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc- bang ®Ìn r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng Ch­¬ng iii: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu nµy. b.phÇn néi dung ch­¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. I . lùc l­îng s¶n xuÊt 1. thÕ nµo lµ lùc l­îng s¶n xuÊt ? lùc l­îng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi tù nhiªn . tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ng­êi . ®ã lµ kÕt qu¶ cña n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng­êi trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng vµo tù nhiªn t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, b¶o ®¶m cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ng­êi. 2. c¸c thµnh phÇn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. a. ng­êi lao ®éng b. t­ liÖu s¶n xuÊt: ®èi t­îng lao ®éng t­ liÖu lao ®éng + c«ng cô lao ®éng + nh÷ng t­ liÖu lao ®éng kh¸c cÇn thiÕt cho b¶o qu¶n vËn chuyÓn 3. vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng. ®Ó hiÓu hÕt ®­îc vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng th× tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu t­ liÖu lao ®éng lµ g×? t­ liÖu lao ®éng lµ vËt thÓ hay phøc hîp cña vËt thÓ mµ con ng­êi ®Æt gi÷a m×nh víi ®èi t­îng lao ®éng. chóng dÉn truyÒn tÝch cùc sù t¸c ®éng cña con ng­êi vµo ®èi t­îng lao ®éng. chÝnh v× thÕ mµ c«ng cô lao ®éng lµ hÖ thèng x­¬ng cèt vµ b¾p thÞt cña s¶n xuÊt . trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng lu«n lu«n ®­îc c¶i tiÕn . v× vËy nã “lµ yÕu tè ®éc nhÊt vµ c¸ch m¹ng nhÊt trong lÞch sö s¶n xuÊt” Bëi vËy cã thÓ nãi r»ng tr×nh ®é ph¸t triÓn cña t­ liÖu lao ®éng mµ chñ yÕu lµ c«ng cô lao ®éng lµ th­íc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña loµi ng­êi . lµ c¬ së x¸c ®Þnh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ lµ tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i kinh tÕ. 4. vai trß quan träng cña ng­êi lao ®éng. Chóng ta ®· biÕt ®Õn vai trß quyÕt ®Þnh cña c«ng cô lao ®éng ®èi víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ víi sù ph¸t triÓn cña c¸c thêi ®¹i kinh tÕ .Th× bªn c¹nh ®ã yÕu tè kÕt hîp víi c«ng cô lao ®éng lµ lao ®éng cña con ng­êi cã vai trß v« cïng quan träng. bëi chÝnh con nguêi víi trÝ tuÖ , kinh nghiÖm cña m×nh ®Ó chÕ t¹o ra t­ liÖu lao ®éng vµ sö dông nã ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng thÕ ng­êi lao ®éng cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña mäi thêi ®¹i kinh tÕ. V× vËy cho dï t­ liÖu lao ®éng cã ý nghÜa lín lao ®Õn ®©u th× còng kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông kh«ng thÓ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt cña x· héi chÝnh v× vËy mµ lª nin viÕt: “Lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n lµ ng­êi lao ®éng”. II. Quan hÖ s¶n xuÊt : thÕ nµo lµ quan hÖ s¶n xuÊt ? quan hÖ s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . c¸c yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt . quan hÖ vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt quan hÖ vÒ tæ chøc qu¶n lý quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lao ®éng vai trß cña mçi yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt trong ba yÕu tè cña quan hÖ s¶n xuÊt th× quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c quan hÖ kh¸c. bëi cã hai h×nh thøc së h÷u c¬ b¶n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt ®ã lµ së h÷u t­ nh©n vµ së h÷u x· héi ®©y lµ nh÷ng quan hÖ kinh tÕ hiÖn thùc gi÷a ng­êi víi ng­êi trong x· héi. quan hÖ tæ chøc qu¶n lý vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®èi víi quan hÖ s¶n xuÊt th× hai yÕu tè nµy cã vai trß quan träng gãp phÇn cñng cè quan hÖ s¶n xuÊt vµ nã còng cã thÓ lµm biÕn d¹ng quan hÖ së h÷u. nãi tãm l¹i hÖ thèng quan hÖ s¶n xuÊt thèng trÞ trong mçi h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi quyÕt ®Þnh b¶n chÊt vµ bé mÆt cña h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi Êy. III. mèi quan hÑ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt va quan hÖ s¶n xuÊt Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo cña x· héi th× lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lu«n lµ hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt chóng tån t¹i kh«ng t¸ch råi nhau mµ t¸c ®éng biÖn chøng lÉn nhau. h×nh thµnh quy luËt x· héi phæ biÕn cña toµn bé lÞch sö loµi ng­êi, quy luËt vÒ sù phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt vµ tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Tr×nh ®é lao ®éng cña lùc l­îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c«ng cô lao ®éng kü thuËt tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm, kü n¨ng lao ®éng, quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi. Tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt cµng cao th× ph©n c«ng lao ®éng cµng thÓ hiÖn râ rµng. cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt , quan hÖ s¶n xuÊt còng h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cho phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sù phï hîp ®ã lµ ®éng lùc cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn m¹nh mÏ . nh­ng lùc l­îng s¶n xuÊt th­êng ph¸t triÓn nhanh, cßn quan hÖ s¶n xuÊt cã xu h­íng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Khi lùc l­îng s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn lªn mét tr×nh ®é míi , quan hÖ s¶n xuÊt cò kh«ng cßn phï hîp víi nã n÷a, trë thµnh ch­íng ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nã. sÏ n¶y sinh m©u thuÉn gay g¸t gi÷a hai mÆt cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn kh¸ch quan ®ã tÊt yÕu ®ã dÉn ®Õn viÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng mét kiÓu quan hÖ s¶n xuÊt míi phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt, më ®­êng cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn.ViÖc xo¸ bá quan hÖ s¶n xuÊt cò, thay thÕ b»ng quan hÖ s¶n xuÊt míi còng cã nghÜa lµ sù diÖt vong cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ®· lçi thêi vµ sù ra ®êi cña mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Trong x· héi cã giai cÊp ®èi kh¸ng m©u thuÉn gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt míi vµ quan hÖ s¶n xuÊt lçi thêi lµ c¬ së kh¸ch quan cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp, ®ång thêi còng lµ tiÒn ®Ò tÊt yÕu cña c¸c cuéc c¸ch m¹ng x· héi. Ch­¬ng II: ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng I . ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng Nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®­îc s¶n xuÊt vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1961. trong mét thêi gian dµi, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nªn s¶n phÈm cña nhµ m¸y thuéc diÖn b¸n hµng ph©n phèi, Nªn kh«ng gay khã kgh¨n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. lùc l­îng s¶n xuÊt. ®Êt n­íc ta võa míi tr¶i qua hai cuéc chiÕn tranh ¸c liÖt lªn ®· lµm cho nÒn kinh tÕ bÞ suy kiÖt trÇm träng. Nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng l¾m b¾t s¶n phÈm cña ng­êi d©n kh«ng cao v¶ l¹i còng kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó l¾m b¾t s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c, trong khu vùc l¹i võa rÎ l¹i chÊt nh­ hµng ho¸ cïng lo¹i cña trung quèc lªn chñ yÕu lµ: “ng­êi viÖt nam dïng hµng viÖt nam”. h¬n n÷a t­ liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cò kü, l¹c hËu chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã: “chÊt l­îng kh«ng cao, mÉu m·, gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi d©n”. mÆt kh¸c ng­ßi lao ®éng ch­a cã tr×nh ®é chuyªn m«n, ®a phÇn hä chØ lµ c«ng nh©n, n«ng d©n ch­a quen s¶n xuÊt c«ng nghiÖp chØ cã mét sè rÊt Ýt ng­êi cã tay nghÒ. v× vËy hai yÕu tè ng­êi lao ®éng, vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc nay chØ cã thÓ phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta thêi ®ã mµ th«i. quan hÖ s¶n xuÊt d­íi sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ tËp trung bao cÊp cña nhµ n­íc th× kh«ng riªng g× nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng mµ c¸c nhµ m¸y kh¸c còng trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy. ®­îc sù bao bäc cña nhµ n­íc tõ kh©u ph©n phèi cho tíi tiªu thô s¶n phÈm.chÝnh h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi nµy ®· kh«ng g©y khã kh¨n g× cho viÖc tiªu thô. H¬n n÷a v× nhµ n­íc qu¶n lý nªn kh«ng cã sù së h÷u t­ nh©n ë ®©y mµ chØ cã quan hÖ së h÷u nhµ n­íc t­ liÖu s¶n xuÊt. MÆt kh¸c vÒ tæ chøc qu¶n lý cña nhµ m¸y qu¸ cång kÒnh ®å sè vÒ sè l­îng c¸n bé, c«ng nh©n mµ kh«ng cã h×nh thøc tinh gi¶n bé m¸y s¶n xuÊt. V× thÕ mµ quan hÖ s¶n xuÊt ë ®©y chØ lµ nh©n tè bÞ ®éng d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, sè l­îng tËp thÓ th× ®«ng nh­ng søc m¹nh tËp thÓ th× kh«ng cã mµ søc m¹nh c¸ nh©n th× cµng kh«ng cã. chÝnh v× vËy mµ c¶ hai yÕu tè lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt chØ cã thÓ ®¸p øng ®ßi hái tr­íc m¾t cña nh©n d©n ta vÒ sù thiÕu thèn s¶n phÈm mµ ch­a kÓ ®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi d©n. II. ph­¬ng thøc s¶n xuÊt sau c¬ chÕ thÞ tr­êng Tõ 1980-1990 sau khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù trµn ngËp cña s¶n phÈm cña n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ cña trung quèc vÒ “ chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp vµ gi¸ thµnh rΔ th× s¶n phÈm cña nhµ m¸y kh«ng cßn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n. lªn kinh tÕ cña nhµ m¸y ®· trë lªn thua lç nhiÒu lóc ®· ph¶i ngõng ho¹t ®éng mét thêi gian dµi (6 th¸ng liÒn) lµm cho c«ng nh©n vµ c¸n bé nhµ m¸y trë lªn bi quan dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé. lùc l­îng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy th× víi c«ng nh©n chñ yÕu lµ n«ng d©n , qu©n nh©n kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n. v× vËy mµ tay nghÒ vµ tr×nh ®é cña c«ng nh©n kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ãi hái cña s¶n xuÊt n÷a. h¬n n÷a m¸y mãc qu¸ cò l¹c hËu kh«ng cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm “cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp, hÊp dÉn ,gi¸ rΔ . v¶ l¹i nhiªn liÖu s¶n xuÊt thÊp, cã chÊt l­îng kÐm nh­ d©y tãc bãng ®Ìn , dÉn tíi tuæi thä ng¾n, kh¶ n¨ng gi÷ nhiÖt cña phÝch n­íc rÊt kÐm. Do vËy mµ s¶n phÈm kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi d©n . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ®ã ®· ®­a s¶n phÈm cña nhµ m¸y tíi chç kh«ng cã søc c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp (trung quèc) ®ang trµn ngËp thÞ tr­êng khi ®ã . quan hÖ s¶n xuÊt sau khi nhµ n­íc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng bëi nhËn thÊy c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp kh«ng cßn phï hîp n÷a.h×nh thøc b¸n hµng ph©n phèi ®· bÞ xo¸ bá vµ kh«ng cßn tån t¹i n÷a,®· ®­a nhµ m¸y vµo t×nh tr¹ng ph¶i tù t×m ®Çu ra cho s¶n phÈm, ph¶i tù vËn ®éng ®Ó tån t¹i .h¬n n÷a bé m¸y s¶n xuÊt lín víi sè l­îng lín c«ng nh©n vµ c¸n bé cã tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . chÝnh v× vËy mµ khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n h¬n nhµ m¸y r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç kÐo dµi (n¨m 1960 lµ 16 tû ®ång) nãi tãm l¹i nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn tíi thùc tr¹ng nhµ m¸y lµm ¨n thua lç lµ do lùc l­îng s¶n xuÊt chØ cho phÐp t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ng­êi d©n “do tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng cao”. quan hÖ s¶n xuÊt víi “ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n qu¸ nhiÒu kh«ng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao”. ChÝnh hai thµnh phÇn nµy ®· lµm cho nhµ m¸y bÞ lung lay trong t×nh tr¹ng ®ãng cöa tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng . Ch­¬ng III: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc –bãng ®Ìn d¹ng ®«ng . I .øng dông lùc l­îng s¶n xuÊt 1. ng­êi lao déng tr­íc t×nh h×nh ®ã nhµ m¸y d· quyÕt ®Þnh ®µo t¹o l¹i ,båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng chuyªn m«n cho nh÷ng c«ng nh©n cßn l¹i ë nhµ m¸y. ®µo t¹o ®éi ngò nh©n lùc cã tr×nh ®é cao - ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi ®Ó häc hái tiÕp thu kinh nghiÖm qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh 2. t­ liÖu lao ®éng ®Æc biÖt lµ viÖc øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, tr×nh ®é lao ®éng nguyªn liÖu trong n­íc, ®Èy m¹nh ph¸t triÓn ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ®Ó n©ng cao chÊt l­îng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· hµng ho¸ , tÊt yÕu ph¶i ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. nhÊt lµ viÖc nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh mua vµ sö dông c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt cña trung quèc ®Ó cã søc c¹nh tranh víi hµng ho¸ cïng lo¹i cña n­íc ngoµi ®ang trµn ngËp thÞ tr­êng néi ®Þa ( nhÊt lµ hµng trung quèc) ®ang lµm lòng ®o¹n thÞ tr­êng viÖt nam. MÆt kh¸c nhµ m¸y ®· tæ chøc huy ®éng vèn mét c¸ch s¸ng t¹o, viÖc mua d©y truyÒn c«ng nghÖ cao, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã ngay mét sè vèn rÊt lín mµ nhµ m¸y trong t×nh tr¹ng nh­ vËy nªn viÖc vay vèn ng©n hµng rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. do vËy mµ nhµ m¸y ®· quyÕt ®Þnh ®Ó c«ng nh©n tham gia ®ãng gãp ý kiÕn. chÝnh v× vËy mµ nguån vèn cña nhµ m¸y ®­îc tÝch luü tõ quü khen th­ëng, vµ sè tù cã cña c«ng nh©n ch­a dïng ®Õn cho c«ng ty vay. V× thÕ mµ trong mét thêi gian ng¾n n¨m 1994 c«ng ty ®· cã mét sè vèn rÊt lín 20 tû ®ång ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ cao. (n¨m 1992 lµ c«ng ty phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ) II quan hÖ s¶n xuÊt Nhµ m¸y ®· ph¸t huy trÝ tôª tËp thÓ, cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y s¶n xuÊt tinh gi¶n bé m¸y c¸n bé, c«ng nh©n ®­îc chän lµm kh©u “®ét ph¸”.L·nh ®¹o nhµ m¸y ®· nhanh chãng gi¶m sè c¸n bé vµ c«ng nh©n cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ kh«ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Nh­ng viÖc tinh gi¶n bé m¸y lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Ó tr¸nh x¶y ra th¾c m¾c cã thÓ dÉn tíi mÊt ®oµn kÕt néi bé, còng nh­ tr¸nh tinh gi¶n mét c¸ch th« b¹o mµ l·nh ®¹o nhµ m¸y ®· tæ chøc “ héi nghÞ diªn hång” ®Ó b¸o c¸o tr­íc ®¶ng viªn vµ quÇn chóng vÒ t×nh h×nh khã kh¨n cña nhµ m¸y chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi vµ yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i gi¶m bít sè l­îng c¸n bé , c«ng nh©n ®Ó cñng cè bé m¸y gi¶m nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®Ò nghÞ mäi c«ng nh©n c¸n bé trong nhµ m¸y cã thÓ hiÕn kÕ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b»ng ph­¬ng ph¸p dùa vµo trÝ tuÖ tËp thÓ.sau c¸c buæi th¶o luËn con sè ng­êi t×nh nguyÖn xin nghØ viÖc lªn tíi 680 ng­êi .bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt tíi nhµ m¸y ®Òu hoµn toµn míi ®· t¹o tiÒn ®Ò cho sù ®æi míi cña c¸c viÖc tiÕp theo.chØ víi viÖc chñ tr­¬ng vµ biÖn ph¸p cñng cè tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y, gi¶m bít lao ®éng nh­ trªn. ®· ®­a nhµ m¸y tho¸t khái sù khñng ho¶ng trÇm träng vµ ®­a nhµ m¸y ngµy cµng tiÕn cao vµ xa h¬n. III. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn R¹ng ®«ng Víi viÖc øng dông thµnh c«ng c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi. Lµ lùc l­îng s¶n xuÊt víi m¸y mãc trang thiÕt bÞ cao, vµ c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Quan hÖ s¶n xuÊt ®­îc ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi nhµ m¸y vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®· ®­a nhµ m¸y tíi nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu. N¨m 1994: c«ng ty víi doanh thu t¨ng : 11 lÇn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc t¨ng : 33 lÇn l·i(7 tû ®ång )so víi n¨m 1990 lµ ( lç 16 tû ®ång) thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi t¨ng: 5,5 ng­êi vµ cø nh­ vËy vÞ trÝ cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc cñng cè, ®øng v÷ng vµ tån t¹i l©u dµi trªn thÞ tr­êng vÞªt nam th¸ng 1 n¨m 1999 t¨ng so víi n¨m 1990 nh­ sau: gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng : 5,96 lÇn doanh thu tiªu thô : 14,73 lÇn nép ng©n s¸ch nhµ n­íc: 63,96 lÇn thu nhËp b×nh qu©n : 9, 06 lÇn vèn kinh doanh : 11,75 lÇn nh­ vËy tõ chç cã nguy c¬ bÞ ®ãng cöa, sau 10 n¨m nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· trë thµnh mét c«ng ty lín m¹nh cã tiÕng trong vµ c¶ ngoµi n­íc. Tõ chç mét doanh nghiÖp bªn bê vùc ph¸ s¶n nh­ phÝch n­íc – Bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, ®· kh«i phôc l¹i vÞ thÕ cña m×nh nhê vµo ®æi míi tæ chøc trong nhµ m¸y, tr×nh ®é ng­êi lao ®éng ®­îc chuyªn m«n cao. ¸p dông m¸y mãc hiÖn ®¹i cho n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng mÉu m· ®Ñp ®· ®­a doanh nghiÖp tån t¹i lín m¹nh ®Ó ®ñ søc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng viÖt nam. c. phÇn kÕt luËn B»ng thùc tÕ hiÖn nay cña c«ng ty phÝch n­íc- bãng ®Ìn r¹ng ®«ng chóng ta ®· biÕt ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng tù hµo mµ c«ng ty ®· ®¹t ®ù¬c. nhê sù nhanh trÝ cña l·nh ®¹o nhµ m¸y, ®· l¾m b¾t ®­îc c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó nhµ m¸y cã ®ñ søc tån t¹i vµ c¹nh tranh. Nhµ m¸y ®· vËn dông thµnh c«ng lý luËn ph­¬ng thøc s¶n xuÊt trong triÕt häc vµo thùc tÕ thùc tr¹ng cña nhµ m¸y tr­íc ng­ìng cöa cña c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng kh«ng ph¶i mét doanh nghiÖp nµo còng cã thÓ ®¹t ®­îc. ®ã lµ nh÷ng tiªu thøc cã thÓ tho¶ m·n ®­îc bÊt cø mét kh¸ch hµng khã tÝnh nµo vÒ “chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶ phï hîp tói tiÒn cña ng­êi tiªu dïng”. Theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n em: NÕu bÊt cø mét thµnh phÇn kinh tÕ nµo biÕt vËn dông lý luËn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt mét c¸ch cã s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh . Trªn c¬ së kinh nghiÖm cña nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng, th× ch¾c ch¾n r»ng doanh nghiÖp ®ã sÏ v­ît qua ®­îc nh÷ng “th¸ch thøc vµ khã kh¨n” tr­íc ng­ìng cöa cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Vµ ®Æc biÖt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do “ apta” hiÖn nay. Môc lôc a. phÇn më ®Çu 1 b. phÇn néi dung 2 ch­¬ngI: c¸c thµnh phÇn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi­· c¸c thµnh phÇn ®ã. 2 I. lùc l­îng s¶n xuÊt 2 II. quan hÖ s¶n xuÊt 3 III. mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 4 ch­¬ngII: ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch n­íc – r¹ng ®«ng tr­íc vµ sau c¬ chÕ thÞ tr­êng 5 I. ph­¬ng thøc s¶n xuÊt tr­íc c¬ chÕ thÞ tr­êng 5 II. ph­¬ng thøc s¶n xu¸t sau c¬ chÕ thÞ tr­êng 6 ch­¬ngIII: øng dông ph­¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng 7 I: øng dông lùc l­îng s¶n xuÊt 7 II: øng dông quan hÖ s¶n xuÊt 8 III: kÕt qu¶ ®­îc ë nhµ m¸y phÝch n­íc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng hiÖn nay 9 C. phÇn kÕt luËn 10 tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh triÕt häc m¸c-lªnin do th¹c sü.PGS ph¹m v¨n duyªn vµ nhµ gi¸o nguyÔn ®¨ng quang chñ biªn xuÊt b¶n th¸ng 1 n¨m 2002 2. nh÷ng t×nh huèng trong kinh trong kinh doanh vµ qu¶n lý (viÖn nghiªn cøu qu¶n lý vµ kinh doanh – tr­êng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh hµ néi) xuÊt b¶n n¨m 2002 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10108.doc
Tài liệu liên quan