Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36”

Tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36”: ... Ebook Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36”

doc35 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Tõ ngµy ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p vµ th­¬ng m¹i, mặc dï đứng trước nhiều khã khăn của những biến động trªn thị trường nhiªn, nguyªn vật liệu trong nước và trªn thế giới nh­ng víi sù nç lùc hÕt m×nh cña ban l·nh ®¹o C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ®· vµ ®ang ®­a hoạt động sản xuất, kinh doanh của c«ng ty ngµy mét ph¸t triển, từng bước khẳng định vị thế vững chắc của m×nh. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò vÒ vèn, nh©n lùc vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty, th× mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn quan träng t¹o nªn thµnh c«ng cña mét doanh nghiÖp chÝnh lµ m¸y mãc thiÕt bÞ (MMTB); ®iÒu ®ã cµng quan träng h¬n ®èi víi mét c«ng ty x©y l¾p. Mét vÊn ®Ò C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ®ang rÊt quan t©m lµ lµm thÕ nµo ®Ó t×m ra ®­îc mét biÖn ph¸p qu¶n lý sö dông MMTB cã hiÖu qu¶. ChÝnh ®iÒu nµy vµ dùa trªn cơ sở những lý luận đ· được học ở Trường §ại học Kinh doanh vµ C«ng nghÖ Hµ néi và những điều đ· học được trong thực tế của doanh nghiệp, cïng sự gióp đỡ tận t×nh của Th.S §ç Thanh Hµ và c¸c c¸n bộ trong c¸c phßng ban của c«ng ty tõ đã em quyết định chọn đề tài :“ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36”. Nh»m môc ®Ých ph©n tÝch thùc tr¹ng sö dông MMTB cña c«ng ty, vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông MMTB cña c«ng ty. Bµi LuËn v¨n cña em gåm ba ch­¬ng chÝnh: Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý sö dông MMTB t¹i C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36. Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông MMTB cña C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36. CH­¬NG I KH¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty ®Çu t­ x©y l¾p vµ th­¬ng m¹i 36 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Lịch sử h×nh thành và qu¸ tr×nh ph¸t triển của c«ng ty C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ N­íc mét thµnh viªn §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 lµ nhµ thÇu ®a n¨ng ®­îc chuyÓn ®æi tõ XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh 36 – Tæng c«ng ty Thµnh An thµnh c«ng ty theo quyÕt ®Þnh sè 39/2006/Q§- BQP ngµy 09/03/2006 cña Bé Quèc Phßng ; cã ®Þa chØ trô së chÝnh t¹i sè 141 Hå §¾c Di – Nam §ång - §èng §a – Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· ph¸t triÓn næi bËt v­ît tréi vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao víi kinh doanh ®a ngµnh nghÒ. C«ng ty ®· tham gia nhiÒu dù ¸n lín nh­: Thuû ®iÖn, thuû lîi, x©y l¾p d©n dông c«ng nghiÖp, c¸c dù ¸n giao th«ng, s©n bay vµ ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ quy m« lín vµ kü thuËt hiÖn ®¹i phøc t¹p nh­ c¸c dù ¸n cã mét tÇng hÇm trë lªn, dù ¸n cao tÇng nhãm 1. C¸c dù ¸n ®· ®­îc thùc hiÖn ®Òu ®¹t chÊt l­îng tèt, hiÖu qu¶ sö dông cao vµ ®­îc §¶ng, Nhµ n­íc tÆng th­ëng ba hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba v× ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c trong tæ chøc qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n: §Ëp Thuû Lîi M«n S¬n - NghÖ An( 2003) ; Héi tr­êng lín Bé Quèc Phßng(2005); nhµ lµm viÖc c¸c ban §¶ng( 2006), ®­îc Bé Quèc Phßng tÆng nhiÒu b»ng khen vµ Bé x©y dùng tÆng th­ëng nhiÒu Huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao. C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 lµ mét doanh nghiÖp kinh tÕ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp cña Nhµ n­íc. C«ng ty cã n¨ng lùc thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, cã nguån nh©n lùc cao. HiÖn t¹i ®ang më réng ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ lín vÒ kinh doanh trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, kinh doanh nhµ ®Êt, dÞch vô vµ c¨n hé cao cÊp t¹i Hµ Néi. C«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®­îc nguån vèn lín ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n mang tÇm quèc gia. C¸c lÜnh vùc kinh doanh chÝnh: Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, s©n bay, cÇu ®­êng; c¸c c«ng tr×nh thñy lîi, thñy ®iÖn. L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¬, ®iÖn n­íc c«ng tr×nh, trang bÞ néi ngo¹i thÊt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh. LËp c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n trung t©m th­¬ng m¹i, cao èc, v¨n phßng dÞch vô cho thuª. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý c«ng ty ( S¬ ®å trang bªn è) Chøc n¨ng cña tõng bé phËn, phßng ban: Gi¸m ®èc: Quyết định phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chủ trương lớn của công ty cũng như việc tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế của công ty. Quyết định việc phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ; quyết định việc chuyển nhượng, mua bán, cho thuê, cầm cố các loại tài sản của công ty theo quy định của Nhà nước và ®iều lệ công ty. Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, gi¶i thể các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn công ty; quyết định về việc bổ nhiệm, bãi miễn trưởng, phó phòng công ty… Phã Gi¸m ®èc: Có trách nhiệm hỗ trợ giám ®ốc, được giám ®ốc uû quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với giám ®ốc về phần việc được phân công. Phã Gi¸m ®èc BÝ th­ §¶ng uû: Cã tr¸ch nhiÖm hç trî gi¸m ®èc trong lÜnh vùc ®¶ng bé trong c«ng ty còng nh­ ®¶m b¶o ®­êng lèi l·nh ®¹o ®óng theo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c phong trµo thi ®ua trong §¶ng, kÕt n¹p ®¶ng viªn míi, b×nh bÇu thi ®ua trong §¶ng. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp: Cã chøc n¨ng x©y dùng vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý vµ hµng n¨m cña toµn c«ng ty gióp ban gi¸m ®èc dù th¶o ban hµnh quy chÕ söa ®æi bæ sung, nghiªn cøu t­ vÊn, triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tu©n thñ theo ®óng ph¸p luËt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, qu¶n lý vµ b¶o hµnh hå s¬ ph¸p lý, trang bÞ tµi s¶n, kÕ ho¹ch ®Çu t­ mua s¾m ®iÒu ®éng trang thiÕt bÞ, qu¶n lÝ ®Êt ®ai toµn c«ng ty qu¶n lý hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c hå s¬ liªn quan kh¸c. Phßng tæ chøc lao ®éng: Tham mưu cho giám đốc công ty về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty. Quản lý hồ sơ nhân sự, giải quyết thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, kỷ luật khen thưởng, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ công nhân viªn toàn công ty. Quản lý lao động, tiền lương CBCNV, cùng với phòng tài chính tÝnh tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ tiền lương, kinh phí hành chính cho công ty và các đơn vị trực thuộc. Phßng tµi chÝnh: Cã chøc n¨ng x©y dùng theo dâi kiÓm so¸t, chØ ®¹o hÖ thèng tµi chÝnh, kÕ to¸n cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña Bé Quèc Phßng, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n chÝnh x¸c, ®óng ph¸p luËt, x©y dùng kÕ ho¹ch khai th¸c thÞ tr­êng vèn cã hiÖu qu¶. Phßng thiÕt bÞ- vËt t­: Tham m­a cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ vËt t­, trùc tiÕp ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ vËt t­. NhËp vµ ph©n phèi ®óng, ®ñ khèi l­îng vËt t­ thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh, tr¸nh l·ng phÝ thÊt tho¸t. V¨n phßng: Cã chøc n¨ng qu¶n lý con dÊu cña c«ng ty, l­u tr÷ thu ph¸t c«ng v¨n tµi liÖu ®óng nguyªn t¾c b¶o mËt, qu¶n lý vËt t­ trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c t¹i c¸c phßng, ban. Tæ chøc thùc hiÖn ®ãn tiÕp kh¸ch, tæ chøc héi häp, ®¸nh m¸y göi c«ng v¨n tµi liÖu theo yªu cÇu. Vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tõ Phã gi¸m ®èc bÝ th­ ®¶ng uû. Phßng chÝnh trÞ: ChÞu tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o trùc tiÕp tõ phã gi¸m ®èc bÝ th­ ®¶ng uû, cã nhiÖm vô tham m­u, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c §¶ng, chÝnh trÞ trong toµn thÓ c«ng ty, x©y dùng c¸c tæ chøc quÇn chóng ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, cã hiÖu qu¶, quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c cÊp ®¶ng uû vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn, lµm nhiÖm vô thÈm ®Þnh chÊt l­îng chÝnh trÞ ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. HÖ thèng c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi trùc thuéc: XÝ nghiÖp h¹ tÇng 63, xÝ nghiÖp c¬ khÝ, l¾p ®Æt thiÕt bÞ 62, c¸c ®éi x©y l¾p sè 1, 2, 3, 18, ®éi thi c«ng c¬ giíi, tr¹m trén bª t«ng th­¬ng phÈm. C¸c ®Æc ®iÓm cña c«ng ty C¬ cÊu vèn Vèn lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng lµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña tµi s¶n MMTB dïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn cã h×nh thøc vèn chñ së h÷u vµ vèn ®i vay. §Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vèn kinh doanh cña c«ng ty, ta cã b¶ng sau: B¶ng 1 : Ph©n tÝch vèn kinh doanh trong 3 n¨m ( 2005 - 2006 - 2007 ) §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh 2006/2005 So s¸nh 2007/2006 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Theo T/C Vèn cè ®Þnh 49.153 53.162 53.265 4.009 108 103 100,2 Vèn l­u ®éng 26.467 27.068 30.887 601 102,3 3.819 114 Theo chñ së h÷u Vèn CSH 64.578 66.962 71.521 2.384 103,69 4.559 106,81 Vèn ®i vay 11.042 13.268 12.631 2.226 120,16 -637 95,2 Tæng vèn 75.620 80.230 84.152 4.610 106 3.922 104,8 ( Nguån : Phßng Tµi ChÝnh) Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu vèn ta dÔ dµng nhËn thÊy tæng nguån vèn t¨ng ®Òu ®Æn qua 3 n¨m cô thÓ t¨ng 6 % t­¬ng øng 4.610 tr.® n¨m 2006 so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 4,8 % t­¬ng øng 3.922 tr.® n¨m 2007 so víi n¨m 2006 cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do vèn l­u ®éng ®· ®­îc t¨ng ®¸ng kÓ nh­ t¨ng 3.819 tr.® n¨m 2007 so víi 2006 v× nhiÒu lÝ do mµ vèn l­u ®éng t¨ng nh­ quü t¸i ®Çu t­, vay ng©n hµng… C¬ cÊu lao ®éng Lao ®éng lµ nguån s¸ng t¹o ra s¶n phÈm, nhê cã lao ®éng vµ th«ng qua c¸c ph­¬ng tiªn s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ mµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo nguyªn nhiªn vËt liÖu kÕt hîp víi nhau míi t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm. V× vËy lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng trong trong c«ng ty. D­íi ®©y lµ thèng kª vÒ c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty. B¶ng 2 : B¶ng c¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty. ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh 2006/2005 So s¸nh 2007/2006 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Theo GT Nam 622 759 815 137 122 56 107,4 N÷ 198 221 177 23 111,6 -44 80,1 Theo tr×nh ®é 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp 289 382 390 93 132,2 8 102,1 §¹i häc, trªn §H 59 62 63 3 105,1 1 101,6 Cao ®¼ng 84 88 95 4 104,8 7 108 Trung cÊp 146 232 232 86 159 0 0 2. Lao ®éng trùc tiÕp 531 598 602 67 112,6 4 100,7 Thî 98 182 180 84 186 -2 99,9 C.nh©n l¾p ®Æt 183 184 193 1 100,5 9 105 L¸i xe 61 71 88 10 116,4 17 124 Lao ®éng phæ th«ng 189 161 141 -28 85,2 -20 87,6 Tæng sè lao ®éng 820 980 992 160 119,5 12 101,2 ( Nguån : Phßng Tæ chøc - Lao ®éng ) Qua b¶n hai ta thÊy sè lao ®éng nam trong C«ng ty chiÕm tû träng nhiÒu h¬n lao ®éng n÷ v× do C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng, cô thÓ lao ®éng nam n¨m 2007 chiÕm 82,2% t­¬ng øng lµ 815 ng­êi, lao ®éng n÷ chØ chiÕm 18,8% tæng sè lao ®éng t­¬ng øng lµ 177 ng­êi. Tæng sè lao ®éng nh×n chung t¨ng hµng n¨m nh­ t¨ng 160 ng­êi n¨m 2006 so n¨m 2005 cïng víi ®ã chÊt l­îng lao ®éng trong c«ng ty còng t¨ng lªn nh­ sè lao ®éng gi¸n tiÕp cã tr×nh ®é ®¹i häc trªn ®¹i häc t¨ng 5,1 % n¨m 2006 so n¨m 2005 trong khi ®ã sè lao ®éng phæ th«ng l¹i gi¶m 14,8 % n¨m 2006 so n¨m 2005. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do c«ng t¸c tuyÓn dông ®· ®­îc c¶i tiÖn ®¸ng kÓ cïng chÝnh s¸ch quan thu hót nh©n tµi... §Ó thÊy râ h¬n ®iÒu nµy xin quan s¸t biÓu ®å d­íi ®©y: BiÓu ®å 1: C¬ cÊu lao ®éng n¨m 2007 §¹i häc & trªn ®¹i häc Trung cÊp & cao ®¼ng Lao ®éng trùc tiÕp 60,1% 6,9% 33% ( Nguån tõ : Phßng Tæ chøc - Lao ®éng) Qua biÓu ®å c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty n¨m 2007 ta thÊy: Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 6,9 % t­¬ng øng 63 ng­êi ®©y lµ 1 con sè t­¬ng ®èi cao, ®iÒu ®ã chøng tá trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸n bé l·nh ®¹o c«ng ty cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ cao ®¼ng cã 327 ng­êi t­¬ng øng 33% trªn tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty. Sè lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng phæ th«ng chiÕm 60,1% t­¬ng øng 602 ng­êi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m 2005, 2006, 2007 (Xem b¶ng bªn è) Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ta cã thÓ thÊy : Tæng doanh thu cña n¨m 2006 t¨ng 9 % so víi n¨m 2005 t­¬ng øng t¨ng 6.306 tr.®, nh­ng sang ®Õn n¨m 2007 tæng doanh thu ®· gi¶m 3.106 tr.® t­¬ng øng gi¶m 4,1% ®©y lµ ®iÒu ®¸ng ph¶i quan t©m víi c«ng ty; ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan nh­ viÖc qu¶n lý MMTB ch­a tèt th× doanh thu cña c«ng ty cßn bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng nguyªn kh¸ch quan nh­ chªnh lÖch gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu s¾t thÐp, xi m¨ng lµm c«ng tr×nh bÞ ®éi gi¸ lªn, lµm chËm tiÕn ®é khiÕn mét sè c«ng tr×nh trong n¨m 2007 ch­a thanh to¸n ®­îc, x¨ng dÇu t¨ng gi¸ lµm ®éi chi phÝ vËn chuyÓn, l­a kho b·i...Tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty còng gi¶m trong n¨m 2007 cô thÓ lµ gi¶m 15% so víi n¨m 2006 t­¬ng øng gi¶m 521 tr.®… BiÓu ®å 2 : BiÓu ®å lîi nhuËn, cña c«ng ty qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2003 2004 2005 2006 2007 Lîi nhuËn ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Nh×n vµo biÓu ®å cña c«ng ty qua 5 n¨m gÇn ®©y tõ 2003-2007 ta thÊy: lîi nhuËn qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kÓ lîi nhuËn ®¹t cao nhÊt lµ n¨m 2006, nguyªn nh©n lµ trong n¨m ®ã c«ng ty ®· nhËn thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång, c¸c chi phÝ vÒ qu¶n lý, chi phÝ hao tæn nguyªn vËt liÖu gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Nh­ng sang ®Õn n¨m 2007 lîi nhuËn cña c«ng ty ®· gi¶m, nguyªn nh©n gi¶m lµ do cuèi n¨m 2007 t×nh h×nh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng cao, do l¹m ph¸t khiÕn chi phÝ cã khi t¨ng gÊp 2 lÇn so víi ban ®Çu khi ký hîp ®ång… Ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý sö dông MMTB t¹i C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 Thùc tr¹ng qu¶n lý sö dông MMTB cña C«ng ty Thùc tr¹ng sử dụng MMTB của C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 về số lượng Lµ mét c«ng ty x©y l¾p nªn hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty mang tÝnh chÊt riªng lÎ, mçi m¸y cã nh÷ng tÝnh n¨ng t¸c dông kh¸c nhau vµ ®­îc sö dông vµo nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau. HiÖn nay c«ng ty ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc nh­: cÇu ®­êng, bÕn c¶ng, s©n bay…nªn MMTB rÊt lµ ®a d¹ng. Tuú theo tõng lo¹i c«ng tr×nh mµ sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng còng kh¸c nhau. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vÒ sè l­îng ta sö dông hÖ sè sö dông MMTB theo sè l­îng nh­ sau : Sè l­îng sö dông thùc tÕ Hsl = X 100 Sè l­îng hiÖn cã Hsl : HÖ sè sö dông MMTB theo sè l­îng B¶ng 4 : T×nh h×nh sö dông mét sè MMTB cña c«ng ty n¨m 2007. STT Lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ §¬n vÞ Sè l­îng sö dông thùc tÕ Sè l­îng hiÖn cã Hsl (%) 1 ThiÕt bÞ vËn t¶i Xe 86 119 72 2 M¸y khoan c¸c lo¹i C¸i 15 23 65 3 M¸y ®µo C¸i 17 23 74 4 M¸y ñi C¸i 70 112 62,5 5 CÈu C¸i 33 42 78 6 HÖ thèng dµn gi¸o Minh Khai Bé 2500 4000 62,5 7 M¸y ph¸t ®iÖn C¸i 45 70 64,3 8 M¸y nÐn khÝ C¸i 35 69 50 Tæng 66 ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua b¶ng 4 ta thÊy sè l­îng MMTB sö dông trung b×nh n¨m 2007 lµ 66 %. Nguyªn nh©n cña viÖc c«ng ty ch­a sö dông hÕt sè l­îng m¸y mãc hiÖn cã do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n nh­: m¸y mãc ®· qua sö dông nhiÒu n¨m cò n¸t hÕt khÊu hao nh­ xe Jim, m¸y ®µo, xe lu…cßn mét sè m¸y mãc vÉn ho¹t ®éng ®­îc nh­ng v× qu¸ cò kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ kü thuËt cña c¸c c«ng tr×nh ngµy nay. Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm cho viÖc sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty kh«ng ®­îc sö dông hÕt, cßn do tÝnh chÊt ®Æc thï cña tõng c«ng tr×nh thi c«ng ë nh÷ng vïng hÎo l¸nh nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¸p øng kÞp, thêi tiÕt lµm c¶n trë viÖc thi c«ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ho¹t ®éng. ChÝnh nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®· lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty kh«ng ho¹t ®éng hÕt sè l­îng MMTB hiÖn cã. BiÓu ®å 3: T×nh h×nh sö dông mét sè MMTB cña c«ng ty qua ba n¨m 2005 2006 2007 65 66 67 68 69 70 71 72 Trung b×nh Nh×n vµo biÓu ®å trªn ta thÊy sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty sö dông chØ ë møc trung b×nh (65 – 72%), ®iÒu ®ã nãi lªn mét thùc tÕ lµ sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®­îc sö dông hÕt, vÉn cßn rÊt nhiÒu m¸y ®Ó kh«ng sö dông g©y l·ng phÝ mét l­îng tµi s¶n lín ®Êy lµ ch­a tÝnh ®Ðn hao mßn v« h×nh cña m¸y mãc thiÕt bÞ . §Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ danh môc MMTB cña c«ng ty xin tham kh¶o phÇn Phô lôc. Thùc tr¹ng sö dông MMTB cña c«ng ty vÒ mÆt thêi gian. §Ó cã thÓ thÊy râ h¬n vÒ thùc tr¹ng sö dông MMTB cña c«ng ty ta sö dông chØ sè sau: Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña MMTB Htg = X 100 Thời gian làm việc theo quy ®Þnh Htg : HÖ sè lµm viÖc thùc tÕ cña MMTB Htg: cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông MMTB cña c«ng ty cµng cao, vµ ng­îc l¹i Htg mµ thÊp th× m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y l¾p mµ thêi gian lµm viÖc cã thÓ ph¶i lµm viÖc trong suèt 30 ngµy trong th¸ng, thËm chÝ cßn ph¶i lµm thªm giê mét ngµy lµm c¶ 3 ca. Theo nh­ quy ®Þnh thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc lµ 324 giê trong 1 th¸ng, nh­ng thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty ho¹t ®éng chØ ë møc trung b×nh (60%-70%) thêi gian trong th¸ng, ®Ó cã thÓ biÕt râ chÝnh x¸c thêi gian ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ ta theo dâi b¶ng sau: STT Lo¹i MMTB TTT Q§ (h/th¸ng) TGTT (h/th¸ng) Htg (%) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 1 ThiÕt bÞ vËn t¶i 324 217 227 234,6 67 70 72,4 2 M¸y khoan c¸c lo¹i 324 218 231 234 67,2 71,2 72,3 3 M¸y ®µo 324 211 218 228 65 67,2 70,3 4 M¸y ñi 324 222 219 228 68,4 67,6 70,2 5 CÈu 324 221 225 230 68,4 69,5 71 6 HÖ thèng dµn gi¸o 324 228 234 243 70,2 72,3 75 7 M¸y CÈu 324 220 229 227 67,9 70,5 70,2 8 Xe lu 324 212 217 228 65,3 67 70,3 Trung B×nh 219 225 232 67,15 69,86 71,46 B¶ng 5 : T×nh h×nh sö dông mét sè MMTB cña c«ng ty vÒ mÆt thêi gian. ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy thêi gian lµm viÖc thùc tÕ m¸y mãc thiÕt bÞ qua ba n¨m cô thÓ nh­ sau: N¨m 2005 hÖ sè thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y mãc thiÕt bÞ trung b×nh 67,16, sang ®Õn n¨m 2006 hÖ sè thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc ®· t¨ng lªn 2,71 t­¬ng øng t¨ng lªn 4,1% so víi n¨m tr­íc ®ã lµ n¨m 2005. N¨m 2007 hÖ sè thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y mãc thiÕt bÞ trung b×nh lµ 71,46%, con sè nµy ®· t¨ng lªn 2,3% so víi n¨m 2006. Nguyªn nh©n cña viÖc m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty kh«ng ho¹t ®éng hÕt thêi gian theo quy ®Þnh lµ do ®Æc thï cña mçi c«ng tr×nh nhËn thi c«ng, cã nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng ë nh÷ng n¬i cã ®Þa h×nh kh«ng thuËn lîi, thêi tiÕt xÊu, lµm cho m¸y mãc kh«ng thÓ ho¹t ®éng, ph¶i ngõng thêi gian thi c«ng. Cã c«ng tr×nh lµm ë ®Þa bµn ®«ng d©n c­ sinh sèng, cho nªn m¸y mãc chØ ho¹t ®éng ®­îc trong thêi gian giê hµnh chÝnh kh«ng lµm ®­îc vµo ca 3, ®iÒu ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian lµm viÖc cña MMTB. Trong C«ng ty cßn nhiÒu m¸y mãc ®· cò kh«ng ho¹t ®éng ®­îc. Do m¸y mãc ph¶i ho¹t ®éng ngoµi trêi trong mét thêi gian dµi cho nªn m¸y mãc bÞ hao mßn dÉn ®Õn háng hãc, v× vËy ph¶i ngõng ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng...chÝnh nh÷ng nguyªn nh©n ®ã ®· g©y nªn viÖc thêi gian m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty chØ ho¹t ®éng ë møc 60%-70% thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. §Ó cã thÓ biÐt râ rµng h¬n vÒ t×nh h×nh thùc tÕ viÖc sö dông m¸y mãc trong C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ta theo dâi biÓu ®å sau: BiÓu ®å 4: HÖ sè sö dông MMTB vÒ mÆt thêi gian ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36) Nh×n vµo biÓu ®å trªn ta thÊy thêi gian sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty qua c¸c n¨m ®· cã sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña m¸y mãc t¨ng dÇn qua mçi n¨m. LÝ do mÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®Çu t­ thªm ®­îc mét sè MMTB míi, thanh lý bít mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qu¸ cò, l¹c hËu. C«ng ty còng ®· cã sù ®iÒu chØnh trong c«ng viÖc qu¶n lý vµ bè trÝ MMTB ë mçi c«ng tr×nh thi c«ng ( thuª m¸y mãc t¹i ®Þa bµn thi c«ng kh«ng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian ®iÒu m¸y, ®Ó cã thÓ ®iÒu m¸y mãc ®Õn c«ng tr×nh kh¸c, hoÆc cho doanh ngiÖp kh¸c thuª…) Thùc tr¹ng sö dông c«ng suÊt MMTB cña C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36. §èi víi mét c«ng ty x©y l¾p th× viÖc sö dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ lµ viÖc hÕt søc quan träng, nh­ng trong thùc tÕ th× viÖc sö dông hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ lµ viÖc rÊt khã kh¨n. §Ó cã thÓ biÕt mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®¸nh gi¸ ®óng t×nh sö dông MMTB cña c«ng ty ta sö dông hÖ sè c«ng suÊt: C«ng suất thực tế sử dụng cña MMTB Hcs = X 100 C«ng suất tối đa cã thể sử dụng cña MMTB Hcs : HÖ sè c«ng suÊt sö dông MMTB HÖ sè nµy cµng lín th× c«ng ty sö dông MMTB ®¹t ®­îc c«ng suÊt hiÖu qu¶. B¶ng 6: T×nh h×nh sö dông mét sè MMTB cña c«ng ty vÒ mÆt c«ng suÊt STT Lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ HÖ sè c«ng suÊt N¨m 2005 HÖ sè c«ng suÊt N¨m 2006 HÖ sè c«ng suÊt N¨m 2007 1 ThiÕt bÞ vËn t¶i 68 73 70,4 2 M¸y khoan c¸c lo¹i 66,9 71,4 72,3 3 M¸y ®µo 67 68,2 70,1 4 M¸y ñi 68,2 67,1 70,2 5 CÈu 69,4 70,1 70,3 6 HÖ thèng dµn gi¸o 70,2 72,6 75,2 7 M¸y CÈu 67,9 71,5 70,1 8 Xe lu 65,3 68 70,3 Trung B×nh 67.9 70.3 71.2 ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy ®­îc hÖ sè c«ng suÊt trung b×nh cña m¸y mãc thiÕt bÞ trong c«ng ty cô thÓ nh­ sau; n¨m 2005 Hcs = 67,9%, sang ®Õn n¨m 2006 hÖ sè sö dông MMTB ®· t¨ng lªn 2,4 t­¬ng øng t¨ng 3,6% so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007 th× Hcs = 71,2%. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng MMTB kh«ng ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra nh­: thêi gian ho¹t ®éng cña MMTB chØ ho¹t ®éng 60 – 70% thêi gian, do ®Æc thï cña tõng c«ng tr×nh kh¸c nhau, cã c«ng tr×nh ph¶i thi c«ng trªn ®Þa h×nh phøc t¹p, thêi tiÕt kh¨c nhiÖt, m¸y mãc bÞ háng trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i ngõng ®Ó söa ch÷a thay thÕ... chÝnh hµng lo¹t nh÷ng nguyªn nh©n trªn ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng suÊt ho¹t ®éng cña MMTB. §Ó cã thÓ thÊy râ t×nh h×nh sö dông c«ng suÊt cña m¸y mãc cña c«ng ty qua c¸c n¨m ta theo dâi biÓu ®å sau. BiÓu ®å 5: HÖ sè sö dông MMTB vÒ mÆt c«ng suÊt ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36) Qua biÓu ®å trªn ta thÊy ®­îc hÖ sè c«ng suÊt sö dông MMTB cña c«ng ty lµ ch­a ®­îc cao, mµ nhÊt lµ ®èi víi mét c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong ngµnh x©y l¾p. §iÒu ®ã sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh dÉn ®Õn viÖc nghiÖm thu c«ng tr×nh còng bÞ chËm l¹i thÕ lµ doanh thu cña c«ng ty còng bÞ ¶nh h­ëng theo. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy trong nh÷ng n¨m tíi. Thùc tr¹ng khÊu hao MMTB cña C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông hai ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao lµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao luü tho¸i vµ ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh. Hai ph­¬ng ph¸p nµy cã nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm sau ®©y: 4.1. Ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. C«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh chñ yÕu cho m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qua sö dông hoÆc cã thêi gian sö dông l©u dµi, tÝnh n¨ng kü thuËt Ýt cã sù thay ®æi: nh­ « t«, xe uû, m¸y xóc. Sö dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh th× chi phÝ khÊu hao thÊp do ®­îc r¶i ®Òu qua c¸c n¨m ho¹t ®éng nªn chi phÝ khai th¸c sö dông ®­îc tÝnh Ýt. Do vËy møc ®é huy ®éng c«ng suÊt cña chóng so víi thiÕt bÞ kh¸c lµ t­¬ng ®èi cao : nh­ xe 2 cÇu Gaz66 lµ thiÕt bÞ vËn t¶i khÊu hao hµng n¨m lµ 14.2tr vµ møc ®é huy ®éng c«ng suÊt cña lo¹i xe nµy ®¹t 85 – 90% *¦u ®iÓm cña nã lµ: Ph­¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n dÔ sö dông, ®¶m b¶o thu håi vèn theo tuæi thä cña m¸y mãc thiÕt bÞ, ®ång thêi nã còng t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh, tÝnh khÊu hao mét lÇn dïng cho c¶ thêi kú khÊu hao cña MMTB . *Nh­îc ®iÓm cña nã lµ : Ýt cã kh¶ n¨ng ®Ó h¹n chÕ tæn thÊt do hao mßn m« h×nh. H¹n chÕ viÖc t¸i ®Çu t­ vèn ®æi míi thiÕt bÞ, rñi do vÒ l¹m ph¸p ®ång tiÒn mÊt gi¸.Thêi gian khÊu hao vµ thu håi vèn ®Çu t­ kÐo dµi. Ph­¬ng ph¸p lòy tho¸i. Cßn ph­¬ng ph¸p khÊu hao luü tho¸i ®­îc ¸p dông phæ biÕn cho c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ míi, tÝnh n¨ng kû thuËt cao nªn chi phÝ khÊu hao th­êng lín h¬n, dÉn ®Õn chi phÝ khai th¸c sö dông còng t¨ng theo lµm cho viÖc huy ®éng thiÕt bÞ lo¹i nµy vµo thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ xe lu, thiÕt bÞ khoan hÇm...Thùc tÕ lµ hµng n¨m c«ng ty ph¶i trÝch mét l­îng chi phÝ khÊu hao kh¸ lín cho viÖc sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, céng thªm chi phÝ vËn hµnh, söa ch÷a chóng th× chi phÝ huy ®éng lµ rÊt lín. ¦u ®iÓm : T¹o kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Çu t­ nhanh. H¹n chÕ rñi do vÒ l¹m ph¸p, h¹n chÕ tæn thÊt hao mßn v« h×nh T¹o ®iÒu kiÖn ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nh­îc ®iÓm : Khã ¸p dông trong doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. DÔ ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn, h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸nh. §Ó cã thÓ thÊy râ h¬n vÒ t×nh h×nh khÊu hao MMTB cña c«ng ty trong n¨m gÇn ®©y nhÊt ta cã b¶ng sau: B¶ng 7: TrÝch khÊu hao mét vµi MMTB n¨m 2007 §¬n vÞ tÝnh : TriÖu §ång Stt Lo¹i MMTB Nguyªn gi¸ KhÊu hao lòy kÕ ®Õn n¨m 2007 GCCL ®Õn ngµy 31/12/2007 1 Xe vËn t¶i 5.560 2.457,1 3.102,9 2 M¸y khoan 5.200 1.868 3.332 3 M¸y ®µo 4.680 1.534,6 3.145,4 4 M¸y ñi 5.900 2.346,2 3.553,8 5 CÈu 6.640 2094,2 4.545,8 6 HÖ thèng dµn gi¸o 1.750 824,4 925,6 7 M¸y ph¸t ®iÖn 1.890 925 965 8 M¸y nÐn khÝ 3.670 1.725 1.945 ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36) §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông MMTB cña c«ng ty ®Çu t­ x©y l¾p vµ th­¬ng m¹i 36 ChØ tiªu vÒ søc s¶n xuÊt cña MMTB §Ó cã thÓ biÕt râ h¬n vÒ søc s¶n xuÊt cña MMTB ta sö dông chØ sè sau: ( TÝnh theo nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ) Søc s¶n xuÊt cña mçi m¸y mãc thiÕt bÞ trong C«ng ty ®­îc tÝnh to¸n víi môc ®Ých: nh»m gióp cho doanh nghiÖp hiÓu ®­îc gi¸ trÞ cña m¸y mãc thiÕt bÞ ¶nh h­ëng, gãp phÇn quan träng nh­ thÕ nµo tíi tæng doanh thu cña toµn c«ng ty trong n¨m…D­íi ®©y lµ b¶ng biÓu thÓ hiÖn ®iÒu nµy: B¶ng 8 : Søc s¶n xuÊt cña MMTB §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh t¨ng gi¶m 2006/2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2007/2006 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Tæng D.Thu 69.326 75.632 72.526 6.306 109 -3.106 95,9 Tæng gi¸ trÞ MMTB 41.165 44.070 44.237,3 2.905 107,1 167.3 100,4 Søc s¶n xuÊt cña MMTB 1,7 1,71 1,6 0,01 100,6 - 0,11 93,6 ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy ®­îc søc s¶n xuÊt cña c«ng ty qua 3 n¨m (2005 - 2007) cô thÓ nh­ sau: n¨m 2005 søc s¶n xuÊt cña MMTB lµ 1.7 tr.® nh­ng sang ®Õn n¨m 2006 søc xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng lªn 1,71 tr.® t­¬ng øng 100,6%, Việc tăng søc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiết bÞ ®· chứng tỏ ban l·nh đạo đ· điều hành tốt c«ng việc sản xuất của c«ng ty và ®· cã nh÷ng tiến bộ trong việc sö dông, qu¶n lý MMTB theo chiÒu h­íng tèt h¬n so n¨m tr­íc n¨m 2005. N¨m 2007 søc xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ 1,6 tr.® con sè nµy ®· gi¶m 0,11 triÖu so víi n¨m tr­íc. D­íi ®©y lµ biÓu ®å thÓ hiÖn søc s¶n xuÊt cña c«ng ty qua 4 n¨m tõ 2004 ®Õn 2007 BiÓu ®å 6 : Søc s¶n xuÊt cña MMTB 1.54 1.56 1.58 1.6 1.62 1.64 1.66 1.68 1.7 1.72 2004 2005 2006 2007 Søc SX cña MMTB ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua biÓu ®å ta thÊy ®­îc sù t¨ng gi¶m søc xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ qua mçi n¨m lµ kh«ng ®Òu, nguyªn nh©n cã sù t¨ng gi¶m lµ tæng doanh thu qua tõng n¨m ®Òu cã sù t¨ng lªn gi¶m xuèng trong khi tæng gi¸ trÞ MMTB tÝnh theo nguyªn gi¸ kh«ng hÒ thay ®æi, ®Æc biÖt trong n¨m 2007 møc ®é gi¶m cña søc s¶n xuÊt MMTB cßn ®¸ng lo ng¹i h¬n... ChØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lêi cña MMTB §Ó ®¸nh gi¸ søc s¶n xuÊt MMTB cña c«ng ty ta sö dông chØ sè kh¶ n¨ng sinh lêi MMTB. ChØ tiªu nµy sÏ cho ta biÕt 1 ®ång vèn cè ®Þnh cña MMTB sö dông trong 1 n¨m th× t¹o ra ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, cô thÓ nh­ sau: (TÝnh theo nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ) Tõ nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cña c«ng ty ta cã ®­îc b¶ng biÓu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi MMTB nh­ sau: B¶ng 9 : Kh¶ n¨ng sinh lêi cña MMTB §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh t¨ng gi¶m 2006/2005 So s¸nh t¨ng gi¶m 2007/2006 Sè tuyÖt ®èi % Sè tuyÖt ®èi % Lîi nhu©n 2.612 3.459 2.938 847 132,4 -521 85 Tæng gi¸ trÞ MMTB 41.165 44.070 44.237,3 2.905 107,05 167.3 100,38 Kh¶ n¨ng sinh lêi 0,0634 0,0785 0,0664 0,0151 123,8 - 0,0121 84,6 ( Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty qua ba n¨m cô thÓ nh­ sau: N¨m 2005 lµ 0,0634 tr.® sang ®Õn n¨m 2006 con sè nµy ®· t¨ng lªn 0,0785 tr.® t­¬ng øng t¨ng 23,8% so víi n¨m tr­íc ®ã lµ n¨m 2005. Nh­ng sang ®Õn n¨m 2007 kh¶ n¨ng sinh lêi cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®· gi¶m xuèng cßn 0,0664 tr.® t­¬ng øng gi¶m 15,4% so víi n¨m 2006, nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù gi¶m nµy lµ do lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2007 gi¶m 521 tr.® so víi n¨m 2006. Chóng ta quan s¸t biÓu ®å d­íi ®©y ®Ó thÊy râ h¬n: BiÓu ®å 7: Kh¶ n¨ng sinh lêi cña MMTB (Nguån tõ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36) §¸nh gi¸ thùc tr¹ng qu¶n lý sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p vµ Th­¬ng m¹i 36 Thành tùu Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc Quü khÊu hao: ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých cho viÖc ®Çu t­ mua s¾m, n©ng cÊp, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n ®­îc c«ng ty quan t©m hµng ®Çu. ThËt vËy trong nh÷ng n¨m qua cïng víi viÖc ®Çu t­ ®æi míi hÖ thèng MMTB lµ viÖc trÝch lËp quü khÊu hao theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn tèt ®¶m b¶o tÝch ®óng, tÝch ®ñ c¸c chi phÝ ph¸t sinh, hµng n¨m c«ng ty ®Òu trÝch mét phÇn tõ quü khÊu hao ®Ó trang tr¶i cho c¸c chi phÝ söa ch÷a b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty lu«n chó träng ®Çu t­ cho hÖ thèng qu¶n lý nh»m ®iÒu khiÓn c«ng ty mét c¸ch tèt nhÊt. C«ng t¸c qu¶n lý hå s¬ thiÕt bÞ ®­îc c«ng ty tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ theo c¸c cÊp ®é qu¶n lý kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ khi ®­a vµo sö dông ®Òu ®­îc lËp hå s¬ lý lÞch trªn c¬ së n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tÕ, theo ngµy giê vµ c¸c sù cè h­ háng trong qu¸ tr×nh sö dông ®Òu giao cho xÝ nghiÖp trùc thuéc vµ tõng xÝ nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ theo dâi ®Õn tõng cÊp d­íi ®Ó göi b¸o c¸o lªn ban l·nh ®¹o c«ng ty, tõ ®ã sÏ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ vµ söa ch÷a kÞp thêi. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lµm tèt c«ng t¸c t­ t­ëng v¨n ho¸, ý thøc tr¸ch nhiÖm ®Õn tõng c«ng nh©n trong c«ng ty vµ tõ ®ã cã kÕ ho¹ch th­ëng ph¹t hîp lý. ChÝnh ®iÒu nµy lµm khuÊy ®éng phong trµo thi ®ua h¨ng h¸i lµm viÖc vµ kÕt qu¶ ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn. C¸c c«ng t¸c kh¸c: C«ng ty x©y l¾p vµ th­¬ng m¹i 36 ®­îc sù quan t©m gióp ®ì vµ chØ ®¹o kÞp thêi cña th­êng vô ®¶ng uû binh chñng, bé quèc phßng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng, bé giao th«ng, bé x©y dùng. Víi sù ph¸t triÓn v÷ng vµng vµ hiÖu qu¶, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc uy tÝn víi c¸c c¬ quan trung ­¬ng, c¸c ®Þa ph­¬ng, nhµ cung øng chÝnh ®iÒu nµy lµ gi¸ trÞ v« h×nh gióp c«ng ty th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cÊp quèc gia nh­ c«ng tr×nh nhµ ga T1 s©n bay quèc tÕ Néi bµi, ®­êng cao tèc B¾c Th¨ng long Néi Bµi. Trong thêi gian qua th«ng qua c¸c dù ¸n lín trong c¶ n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi nªn c¸c dù ¸n lín vÒ ®­êng hÇm, c¶ng biÓn, ®­êng giao th«ng tõ cÊp IV®Õn cÊp II cã yªu cÇu kü thuËt cao lu«n ®­îc c«ng ty hoµn thµnh tèt, t¨ng thªm lîi nhuËn, c«ng viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. N¨ng lùc vÒ nh©n sù vµ c¬ së h¹ tÇng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«n._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH2665.doc