Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay. Lý luận Thực trạng & Giải pháp

Tài liệu Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay. Lý luận Thực trạng & Giải pháp: ... Ebook Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay. Lý luận Thực trạng & Giải pháp

doc15 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1349 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay. Lý luận Thực trạng & Giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay. Lý luËn thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Môc lôc Môc lôc ………………………………………………………………1 Lêi më ®Çu ………………………………………………….2 I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng ë ViÖ Nam . …………………………………………………3 II Thùc tr¹ng c¸c lo¹i thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam hiÖn nay. ……………….4 A §¸nh gi¸ chung ………………………………………………………..4 B HiÖn tr¹ng mét sè lo¹i ThÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam hiÖn nay. …………5 1) ThÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô ……………………………………………5 2) ThÞ tr­êng søc lao ®éng ……………………………………………6 3) ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n …………………………………………..8 4) ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ. …………………………………………..9 5 ) ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ …………………………….10 III Mét sè ®Ò xuÊt vÒ gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay ……………………………10 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô ……………………………11. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng søc lao ®éng ……………………………………11 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n. ……………………………..12 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ……………………………12 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ ……………………………13 KÕt luËn ………………………………………………………………14 Tµi liÖu tham kh¶o …………………………………………………..15 Lêi më ®Çu Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn thÕ giíi cïng víi sù ra ®êi cña nhiÒu tæ chøc ASEAN, EU, WTO, APEC… ViÖt Nam lµ mét bé phËn cña thÕ giíi v× thÕ nã kh«ng thÓ t¸ch rêi sù ph¸t triÓn chung cña thêi ®¹i vµ thÕ giíi. Sù ra nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO , diÔn ®µn APEC hay ASEAN cña ViÖt Nam víi môc ®Ých khuyÕn khÝch mËu dÞch vµ ®Çu t­. §ã lµ c¶ mét c¬ héi vµ th¸ch thøc lín. ViÖc më cöa thÞ tr­êng ®iÒu ®ã cã nghÜa cho ta ph¶i c¹nh tranh víi rÊt nhiÒu quèc gia m¹nh, víi mét nÒn kinh tÕ võa míi chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ®Õn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa nh­ ViÖt Nam cßn qu¸ nhiÒu bÊt cËp, khã kh¨n. Mét trong nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ta cã thÓ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ã lµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i … nh»m t¹o lËp nªn mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn c©n ®èi, n¨ng ®éng phï hîp víi thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng nh­ mét yªu cÇu kh¸ch quan. Ngay tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI, VII, VIII, IX , §¶ng ta ®· chØ ra r»ng cÇn thiÕt ph¸t triÓn c¸c lo¹i thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô, thÞ tr­êng søc lao ®éng, thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n, thÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ. §Ò tµi nµy gióp ta cã thÓ nh×n nhËn ®­îc thùc tr¹ng còng nh­ cã c¸i nh×n ®¸nh gi¸ ®Ó ®­a ra biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Néi dung I – Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng ë ViÖt Nam. Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn VI, VII, VIII, IX §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh “§æi míi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng x· héi chñ nghÜa( KTTTXHCN) ë ViÖt Nam lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ cÇn thiÕt. §Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa theo ®óng nghÜa cña nã ta cÇn x©y dùng ph¸t triÓn c¶ c¸c lo¹i thÞ tr­êng, nh÷ng lo¹i thÞ tr­êng cßn hÕt søc míi mÎ ë ViÖt Nam. ViÖc h×nh thµnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng lµ mét yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn KTTTXHCN” VËy t¹i sao” ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng ë ViÖt Nam lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan”? Thõa nhËn sù khñng ho¶ng,tr× trÖ cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp §¶ng ta ®· chñ tr­¬ng ph¸t triÓn KTTT ®Þnh h­ëng XHCN. NÒn KTTT ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi sù tù vËn ®éng cña nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã: cung cÇu, gÝa c¶, c¹nh tranh, nã kÝch thÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®¸p øng nhanh ®a d¹ng cña ®êi sèng ViÖt Nam ®ang trong thêi kú qu¸ ®é ®i lªn XHCN trong nÒn kinh tÕ cßn tån t¹i nhiÒu lo¹i h×nh së h÷u, víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn khã, c¬ së kÕt cÊu h¹ tÇng thÊp kÐm sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi vïng cã sù kh¸c biÖt lín ch­a thùc sù ph¸t huy ®­îc hÕt lîi thÕ. MÆt kh¸c trong nÒn KTTT hÇu hÕt c¸c nguån lùc kinh tÕ ®Òu th«ng qua thÞ tr­êng mµ ®­îc ph©n bæ vµo c¸c ngµnh lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch tèi ­u. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN chóng ta cÇn ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng nh»m huy ®éng tèi ­u c¸c nguån lùc, nguånvèn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ lµ hiÖn t­îng næi bËt vµ lµ xu thÕ kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Mçi n­íc trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng thÓ t¸ch rêi sù t¸c ®éng cña thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Liªn kÕt vµ héi nhËp trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i. §ã lµ mét c¬ héi vµ còng lµ mét th¸ch thøc ®èi víi nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam. ViÖc ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng gióp cho ViÖt Nam cã thÓ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh trong ®iÒu kiÖn héi nhËp tøc lµ t¹o ra mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lÝ, n¨ng ®éng thÝch nghi ®­îc víi nh÷ng biÕn ®éng th­êng xuyªn cña thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. Thùc tiÒn viÖc chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang KTTT ®inh h­íng XHCN ë n­íc ta bao thêi gian qua cho thÊy khi ta ®· chÊp nhËn nÒn KTTT th× cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thÞ tr­êng ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ mét c¸ch c©n ®èi, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ tõng lÜnh vùc. II – Thùc tr¹ng c¸c lo¹i thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam hiÖn nay A- §¸nh gi¸ chung. ThÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay cßn ë tr¹ng th¸i s¬ khai ®ang h×nh thµnh nh­ng ch­a ®ång bé xÐt c¶ vÒ tr×nh ®é ph¹m vi vµ sù phèi hîp c¸c yªu tè thÞ tr­êng trong tæng thÓ toµn bé hÖ thèngthÞ tr­êng hµng ho¸ ®ù¬c th«ng th­êng ®¸p øng nhu cÇu th­êng xuyªn cña ng­êi tiªu dïng ph¸t triÓn nhanh chãng, trongkhi mét sè thÞ tr­êng cßn ë tr¹ng th¸i s¬ khai thiÕu th«ng tin ch­a ®Çy ®ñ cã thÞ tr­êng bÞ biÕn d¹ng kh«ng theo quy luËt thÞ tr­êng, sù kiÓm so¸t cña nhµ n­íc ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ nh­ thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n víi ®a phÇn lµ h×nh thøc ho¹t ®éng ngÇm, mét sè thÞ tr­êng bÞ chi phèi bëi tÝnh bao cÊp cña c¬ chÕ cò. -Nguyªn nh©n: B¶n th©n ViÖt Nam xuÊt ph¸t tõ mét n­íc n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu, lùc l­îng s¶n xuÊt yÕu, kÕt cÊu h¹ tÇng bÊt cËp, c¬ cÊu kinh tÕ kÐm ch­a h×nh thµnh mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ hiÖn ®¹i cña mét nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp . NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang KTTT ®Þnh h­íng XHCN cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp sang trïng. HÖ thèng ph¸p luËt chÝnh s¸ch KTTT míi h×nh thµnh ch­a theo kÞp cuéc sèng thùc tÕ vµ hÖ thèng ph¸p luËt th«ng lÖ quèc tÕ. B – HiÖn tr¹ng mét sè lo¹i thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam hiÖn nay. 1)- ThÞ tr­êng hµng ho¸ dÞch vô.(TTHHDV) §­îc h×nh thµnh s¬ khai ngay trong thêi kú tËp trung mÆc dï khi ®ã ta ch­a cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ khuyÕn khÝch thÞ tr­êng nµy ph¸t triÓn. ThÞ tr­êng nµy h×nh thµnh lµ do nhu cÇu c¬ së x· héi, nhu cÇu kinh tÕ. ThÞ tr­êng nµy bø¬c ph¸t triÓn t­¬ng ®èi m¹nh kÓ tõ khi thùc hiÖn c¶i c¸ch nã ®· dÇn dÇn ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi tiªu dïng kh«ng chØ lµ c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu sinh ho¹t th­êng ngµy mµ cßn s¶n phÈm tho¶ m·n c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh­ tµi chÝnh, ng©n hµng b¶o hiÓm… TTHHDV ph¸t triÓn c¶ ë dÞch vô t­ nh©n, dÞch vô cæ phÇn, liªn doanh víi n­íc ngoµi vµ ngµy cµng më réng ra thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi. -Thµnh tùu: Tõ 1991 ®Õn nay s¶n xuÊt kh«ng chØ ®¸p øng ®­îc tiªu dïng mµ cßn mét phÇn ®Ó tÝch luü 1991: 10,1% GDP, 2000: 27% GDP. C¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp ®· gi¶i quyÕt v÷ng ch¾c an toµn l­¬ng thùc quèc gia. L­¬ng thùc ph¸t triÓn nhanh 1990:21,5 triÖu tÊn ®Õn n¨m 2002 : gÇn 36 triÖu tÊn. ViÖt Nam trë thµnh n­íc xuÊt khÈu lín thø 2 trªn thÕ giíi, b×nh qu©n 2,54 triÖu tÊn /n¨m (1989-2000). Trong khi thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ trong n­íc vÉn æn ®Þnh kÓ c¶ nh÷ng n¨m thiªn tai . Mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸ ®· h×nh thµnh g¨n víi xuÊt khÈu c¶ n­íc . Tõ 1991-2000 b×nh qu©n xuÊt khÈu g¹o t¨ng 7,6%, cao su t¨ng 12,4%, cµ phª t¨ng 17,7%... C¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®¸p øng tèt nhu cÇu ®êi sèng nh©n dan, nhu cÇu s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, s¶n xuÊt hµng ho¸ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn liªn tôc víi tèc ®é hai con sè giai ®o¹n 1991-1995. VD: 1996 t¨ng 13,7%;2000 t¨ng 13,2%, c¸c mÆt hµng dÇu th« tõ 10 ngh×n tÊn (1986) lªn 16,3 triÖu tÊn (2000), xuÊt khÈu ®¹t 3,3 tØ USD, ®iÖn 5,7 Kwh (1986) lªn 26,6 tØ Kwh (2000) DÞch vô : giao l­u hµng ho¸ dÞch vô quèc tÕ më réng xuÊt khÈu ra h¬n 100 quèc gia, chÊt l­îng ngµy cµng cao, ph­¬ng thøc mua b¸n thuËn tiÖn. -H¹n chÕ: TTHHDV-TD ®ang dÇn ®¸p øng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng tuy nhiªn tæ chøc thÞ tr­êng cßn hÕt søc yÕu kÐm,thiÕu chÆt chÏ. HÖ thèng chî ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ, tån t¹i nhiÒu h×nh thøc chî vØa hÌ, hµng rong xuÊt hiÖn … ThÞ tr­êng nµy cßn mang tÝnh manh món nhá lÎ chÊt l­îng kÐm, tÝnh c¹nh tranh ch­a cao. Søc mua thÊp, hµng ho¸ ø ®äng khã tiªu thô, khi hµng ho¸ n­íc ngoµi vµo khã c¹nh tranh vÒ c¶ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. ThÞ tr­êng vµ søc mua ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé, th­¬ng hiÖu hµng ho¸ ViÖt cßn Ýt, ch­a t¹o ®­îc ch÷ tÝn cho kh¸ch hµng. 2) ThÞ tr­êng søc lao ®éng (TTSL§) Cã thÓ nãi søc lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.ViÖc ph¸t triÓn thÞ TTSL§ lµ cÇn thiÕt nh»m thµo gì v­íng m¾c gi÷a lao ®éng vµ sö dông lao ®éng, rót ng¾n con ®­êng t×m viÖclµm vµ tuyÓn dông. ¦u ®iÓm: ViÖt Nam cã nguån nh©n c«ng dåi dµo, trÎ,khoÎ , n¨ng ®éng, cã truyÒn thèng d©n téc: cÇn cï ham häc hái. Tõ n¨m 2001 ®Õn nay LLL§ n­íc ta tiÕp tôc ra t¨ng víi tèc ®é cao b×nh qu©n lµ 2,5%/ n¨m (kho¶ng 1 triÖu ng­êi ) trong ®ã khu vùc thµnhthÞ t¨ng gÊp 2,5 lÇn so víi n«ng th«n . Theo bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi cuèi n¨m 2005n­íc ta cã 44,4 triÖu ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng, chiÕm 53,4% tæng d©n sè, dù b¸o ®Õn 2010 tæng d©n 88,3 triÖu ng­êi LLL§ lµ 49,5 triÖu ng­êi( 56%) . Nhµ n­íc ta t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng víi viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o. N¨m 2003 cã 213 tr­êng d¹y nghÒ , 221 trung t©m ®µo t¹o víi 70% ng­êi ra t×m ®­îc viÖc lµm. §Çu t­ ng©n s¸ch cho gi¸o dôc ngµy cµng ph¸t triÓn. -H¹n chÕ: ThÞ tr­êng søc lao ®éng kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam víi viÖc h×nh thµnh c¸c chî lao ®éng, trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm nhá lÎ mang tÝnh tù ph¸t. Tuy võa míi xuÊt hiÖn nh­ng ®· tån t¹i nhiÒu bÊt cËp trong c¬ chÕ qu¶n lý c¸c tæ chøc nµy dÉn tíi viÖc tån t¹i cña nhiÒu trung t©m m«i giíi viÖc lµm lõa ®¶o. TØ lÖ ng­êi tham gia vµo trung t©m nµy cßn thÊp kho¶ng 17%. Khu vùc n«ng th«n víi h¬n 60% lùc l­îng lao ®éng c¶ n­íc nh­ng míi chØ cã kho¶ng 4% lao ®éng tham gia vµo trung t©m nµy. Nguån nh©n lùc cña ViÖt Nam tuy ®«ng vÒ sè l­îng nh­ng chÊt l­îng cßn thÊp dÉn ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh thÞ tr­êng søc lao ®éng trong khu vùc vµ quèc tÕ cßn rÊt thÊp. N¨m 2004 xÕp thø 77/104 n­íc ®Õn n¨m 2005 tôt xuèng 81/104 n­íc .Nguån lao ®éng ViÖt Nam ®­îc ®¸nh gi¸ ba kh«ng: kh«ng nghÒ nghiÖp, kh«ngngo¹i ng÷, kh«ng t¸c phong c«ng nghiÖp. ViÖc ®µo t¹o nh©n lùc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông: nÆng lý thuyÕt s¸ch vë, chÊt l­îng ®µo t¹o gi¸o dôc thÊp, xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng thõa thÇy thiÕu thî ,®µo t¹o mÊt c©n ®èi. §¹i häc Trung häc C«ng nh©n kÜ thuËt ThÕ giíi 1 4 10 ViÖt Nam 1 1,16 0,92 ThÞ tr­êng søc lao ®éng mÊt c©n ®èi; víi tØ lÖ lao ®éng ch­a qua ®µo t¹o 75% (2005 )søc lao ®éng c¬ b¾p gi¶n ®¬n v­ît qu¸ møc cÇu, trong khi ®ßi hái vÒ kÜ thuËt lµnh nghÒ cßn h¹n chÕ. Ho¹t ®éng thÞ tr­êng nµy ch­a thËt hiÖu qu¶ : VD: ViÖc xuÊt khÈu søc lao ®éng cña ViÖt Nam ra n­íc ngoµi chñ yÕu lµ b¸n søc lao ®éng c¬ b¾p, hµng n¨m ®­a kho¶ng 70 ngh×n ng­êi sang n­íc ngoµi lao ®éng chØ thu ®­îc vÒ tõ 1,5 ®Õn 1,6 tØ USD. 3) ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n(TTB§S) TTB§S ViÖt Nam lµ mét thÞ tr­êng lín thêi k× ph¸t triÓn cßn dµi(v× tµi nguyªn ®Êt ®ai cßn dåi dµo) theo kinh nghiÖm quèc tÕ khi møc ®é thÞ ho¸ cña mét quèc gia trong kho¶ng 30 ®Õn 70% th× ®ù¬c gäi lµ TTB§S ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh nhÊt. ViÖt Nam ®ang b¾t ®Çu tiÕp cËn giai ®o¹n ph¸t triÓn víi tØ lÖ ®« thÞ ho¸ 28% vµ dù kiÕn ®¹t 45% vµo 2025 do vËy TTB§S ViÖt Nam tiÒm n¨ng cßn lín vµ cßn ph¸t triÓn m¹nh trong t­¬ng lai. -H¹n chÕ : TTB§S míi ®­îc h×nh thµnh, mang tÝnh nh¹y c¶m cao. ThÞ tr­êng cßn non trÎ thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp kÓ c¶ tõ hÖ thèng chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Õn c¸c chñ thÓ tham gia. C¬ chÕ chÝnh s¸ch quy tr×nh thñ tôc ®Çu t­ cña ViÖt Nam cßn cã c¸i ch­a phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ lµm cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi khi vµo ViÖt Nam cßn mÊt nhiÒu thêi gian. Chñ thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lµ c¸c doanh nghiÖp nh­ng cßn non yÕuvÒ kinh nghiÖm ®Æc biÖt lµ vÒ vèn. MÆc dï vÒ ph¸p lý ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc nh­ng TTB§S vÉn tù ph¸t h×nh thµnh thËm trÝ ho¹t ®éng rÊt m¹nh biÓu hiÖn lµ: nh÷ng c¬n sèt nhµ®Êt ®Çu 2001 . Theo mét sè chuyªn gia 70% giao dich bÊt ®éng s¶n ®­îc thùc hiÖn trªn thÞ tr­êng ngoµi sù qu¶n lý cña nhµ nø¬c . Cho thÊy sù bÊt cËp vÒ ph¸p lý còng nh­ qu¶n lý cña nhµ n­íc trªn thÞ tr­êng nµy. T×nh tr¹ng giao dÞch ngÇm, ®Çu c¬ nhµ ®Êt, kÝch cÇu ¶o ®Ó n©nggi¸ bÊt ®éng s¶n diÔn ra kh¸ phæ biÕn b»ng viÖc gi¸ c¶ nhµ ®Êt cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng. Nã ®· t¹o nªn mét nÒn “ kinh tÕ bong bãng” cña TTB§S. C«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ n­íc ta cßn ch­a theo kÞp tiÕn tr×nh ph¸t triÓn thÞ tr­êng, hÇu hÕt c¸c dù ¸n bÊt ®éng s¶n lín vÉn theo c¬ chÕ “xin cho” . C«ng t¸c c«ng khai quy ho¹ch x©y dùng thùc hiÖn kh«ng th­êng xuyªn , ch­a cã mét c¬ chÕ cung cÊp th«ng tin gi÷ liÖu nµo. 4) ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ . (TTTCTT) Bao gåm thÞ tr­êng vèn vµ tµi chÝnh tiÒn tÖ. Lµ kh©u trung gian g¾n c¸c kh©u tµi chÝnh víi nhau, nh»m thóc ®Èy sù giao l­u c¸c nguån lùc tµi chÝnh, ph¸t triÓn cïng sù vËn ®éng cña c¸c quü tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ. TTTCTT ®ang b­íc ®Çu ®­îc h×nh thµnh mang tÝnh qu¸ ®é tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang KTTT. NhiÒu doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n rÊt thiÕu vèn nh­ng kh«ng vay ®­îc v× v­íng m¾c thñ tôc trongkhi nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i huy ®éng ®­îc tiÒn göi nh­ng kh«ng thÓ cho vay ®Ó ø ®äng trong kÐt d­ nî qu¸ h¹n trong nh÷ng ng©n hµng th­¬ng m¹i ®· ®Õn møc b¸o ®éng. TTTC ch­a æn ®Þnh thiÕu tÝnh lµnh m¹nh, thÞ tr­êng tiÒn tÖ trong n­íc ph¸t triÓn chËm, l·i suÊt tÝn dông ch­a phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng h¹n chÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn . HÖ thèng ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch lý dÉn qu¶n lý sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng nµy ch­a hoµn thiÖn thiÕu tÝnh ®ång bé vµ hËu qu¶ : TØ lÖ dïng tiÒn mÆt lín thanh to¸n qua ng©n hµng kh«ng phæ biÕn. Ngo¹i tÖ cßn sö dông nhiÒu trong l­u th«ng néi ®Þa, mÇm mèng l¹m ph¸t cao ch­a ®­îc lo¹i bá thÞ tr­êng chøng kho¸n míi ra ®êi nh­ng còng ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh. 2007 tæng gÝa trÞ TTCK ®¹t gÇn 500000 tØ ®ång b»ng 43,7% GDP 2007. TTCK thùc sù lµ kªnh huy ®éng vèn quan träng trong nÒn kinh tÕ . Quy m« vèn cña doanh nghiÖp ®­îc niªm yÕt huy ®éng thµnh c«ng lªn ®Õn 90000 tØ ®ång. Tuy nhiªn so víi c¸c n­íc trongkhu vùc quy m« TTCK cña ViÖt Nam cßn qu¸ nhá, b×nh qu©n 2006 lµ 30triÖu USD. Tèc ®é cæ phÇn ho¸ cßn chËm, c¸c c«ng ti cæ phÇn niªm yÕt cæ phiÕu cßn Ýt. HÖ thèng c«ng nghÖ cho ho¹t ®éng cña 2 trung t©m giao dÞch chøng kho¸n cßn nhiÒu bÊt cËp. 5) ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ ( TTKHCN) Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam , KHCN trë thµnh nh©n tè hµng ®Çu ®Ó thóc ®Èy vµ rót ng¾n con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ do vËy trong thêi k× qu¸ ®é viÖc ph¸t triÓn TTKHCN trë thµnh nhu cÇu tÊt yÕu. MÆc dï xuÊt hiÖn mét sè h×nh thøc giao dÞch vµ th­¬ng m¹i ho¸ ho¹t ®éng KHCN nh­ng trªn thùc tÕ ë ViÖt Nam thÞ tr­êng KHCN ch­a h×nh thµnh. Cô thÓ lµ ch­a thiÕt lËp quan hÖ cung cÇu ®èi víi c¸c s¶n phÈm KHCN v× vËy ch­a héi nhËp víi c¬ chÕ TTKHCN thÕ giíi: + Do c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt kÐm chi ng©n s¸ch cho nghiªn cøu khoa häc Ýt, l¹i ph©n t¸n nhá lÎ nªn hiÖu qu¶ ®Çu t­ cho nghiªn cøu khoa häc Ýt, vµo n¨m 2002lµ 2% trong tæng chi ng©n s¸ch nhµ n­íc, t­¬ng øng víi 0,52 %GDP . Sè l­îng s¸ng chÕ ph¸t minh cña ViÖt Nam b×nh qu©n mçi n¨m rÊt thÊp so víi c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. + Ch­a cã m«i tr­êng ph¸p lý ®óng, ®ñ yªu cÇu chØ cã mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u c«ng nghÖ , khuyÕn khÝch s¸ng chÕ. III – Gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i h×nh thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay . V¨n kiÖn ®¹i hé lÇn IX kh¼ng ®Þnh “ h×nh thµnh ®ång bé vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn hoµn thiÖn c¸c lo¹i thÞ tr­êng ®i ®«i víi x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý thÓ chÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng n¨ng ®éng hiÖu qu¶ cã trËt tù kØ c­¬ng trong m«i tr­êng c«ng khai, minh b¹c , lµnh m¹nh, h¹n chÕ tËp trung quyÒn trong kinh doanh”. Tõ thùc tr¹ng cña c¸c lo¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam nhËn thÊy ®èi víi viÖc mçi lo¹i thÞ tr­êng cÇn ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ: 1)Ph¸t triÓn TTHH - DV -Xo¸ bá hoµn toµn hiÖn t­îng ng¨n s«ng cÊm chî côc bé ë c¸c ®i¹ ph­¬ng - Thu hÑp lÜnh vùc nhµ n­íc ®éc quyÒn kinh doanh ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t­ nh©n ®Çu t­ t¹o sù n¨ng ®éng hiÖu qu¶ trong kinh tÕ . - X©y dùng hÖ thèng ph¸p lý thèng nhÊt cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Song song víi nã lµ viÖc t¹o lËp m«i tr­êng kinh doanh th«ng tho¸ng, thùc thi tèt luËt c¹nh tranh, khuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh m¹nh, xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi biÓu hiÖn c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, xo¸ bá sù ph©n biÖt gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. -T¨ng quy m« hµng tiªu dïng vµ phôc vô c¶ vÒ chñng lo¹i lÉn chÊt l­îng nh»m tho¶ m·n nhucÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n. Chó ý khai th¸c c¸c thÕ m¹nh cña ®Êt n­íc vÒ ®Êt ®ai , rõng biÓn tiÓu thñ c«ng nghiÖp , c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng , chÕ biÕn ®Ó cã nguån hµng lín. Tõng b­íc ¸p dông KHKT vµo s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ, gi¸ c¶, t¨ng chÊt l­îng ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh hµng khu vùc vµ thÕ giíi. - §æi míi qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸ c¶ , chØ qu¶n lý gi¸ ®èi víi mÆt hµng cã ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn ®êi sèng nh©n d©n nh­ ®iÖn n­íc , x¨ng , dÇu. - TiÕp tôc thùc hiÖn tù do ho¸ trong th­¬ng m¹i trªn c¬ së thùc hiÖn cam kÕt song ph­¬ng ®· ph¸t huy vµ theo th«ng lÖ quèc tÕ. 2)ThÞ tr­êng søc lao ®éng - Ban hµnh v¨n b¶n ph¸p lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tù do trao ®æi søc lao ®éng trªn thÞ tr­êng. B¶o vÖ quyÒn lîi c¶ ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dônglao ®éng. - N©ng cao vai trß cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn trong x©y dùng thùc hiÖn khung chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh giao dÞch viÖc lµm nh­ héi chî viÖc lµm, thÞ tr­êng giíi thiÖu viÖc lµm, sµn giao dÞch cè vÊn . -Ph¸t triÓn ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi. Ph©n phèi c«ng b»ng hµi hoµ lîi Ých gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng. H¹n chÕ sù ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi lao ®éng, t¹o c¬ héi lµm viÖc cho hä. N©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi lao ®éng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cñam×nh. -Chó träng ph¸t triÓn gi¸o dôc, nhÊt lµ ®µo t¹o viÖc lµm cho c«ng nh©n kÜ thuËt cao ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Nø¬c ta hiÖn nay vµ thÞ tr­êng søc lao ®éng vµ thÕ giíi ®¶m b¶o sù ®ång bé c©n ®èi gi÷a c¸c bËc ®µo t¹o, c¶i tiÕn néi dung ®µo t¹o cho phï hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. 3) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n - X¸c ®Þnh râ c¸c quyÒn vÒ ®Êt ®ai cña ng­êi sö dông ®Êt t¹o c¬ së ph¸p lý thuËn lîi cho thuª ®Êt vµ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. - Sö dông chÝnh s¸ch thuÕ vµ phÝ ®Ó ®iÒu tiÕt khèi cÇu nh»m h¹n chÕ hiÖn t­îng ®Çu c¬ nhµ ®Êt lµm ph¸t sinh mét søc cÇu ¶o. - N©ng cao tÝnh c«ng khai minh b¹ch trong quy ho¹ch sö dông ®Êt, ®¶m tÝnh ph¸p lý cña quy ho¹ch khi ®­îc th«ng qua. -Thèng nhÊt chÕ ®é ®¨ng ký B§S vµ giÊy tê liªn quan ®Õn B§S . - B·i bá quy ®Þnh h¹n chÕ giao dÞch B§S. 4) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tµi chÝnh tÝn dông. - X©y dùng vµ ph¸t triÓn chiÕn l­îc tæng thÓ ®Ó ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn TTTC. - Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p tµi chÝnh mét c¸ch ®ång bé thèn nhÊt phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ. +§iÒu chØnh bé sung hoµn thiÖn luËt vµ quy ®Þnh ph¸p lý liªn quan ®Õn kiÓm to¸n, kÕ to¸n, luËt chøng kho¸n, ng©n hµng chÕ ®é b¸o c¸o c«ng khai tµi chÝnh. + TriÓn khai cã kÕt qu¶ c¸c v¨n b¶n míi ban hµnh nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ phßng chèng röa tiÒn, nghÞ ®Þnh bæ sung mét sè ®iÒu vÒ giao dÞch chøng kho¸n, quy ®Þnh vÒ tØ gi¸ ngo¹i tÖ tham gia cña ng­êi n­íc ngoµi vÒ n¾m gi÷a cæ phÇn trong c«ng ty ®¹i chóng vµ c«ng ty niªm yÕt. - KiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng, tõ tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Õn qu¶n lý tµi chÝnh d©n c­ vµ c¸c tæ chøc x· héi kh¸c vµ sù ®iÒu hµnh cña nhµ n­íc, n©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé thanh tra ng©n hµng , tµi chÝnh, x©y dùng hÖ thèng hiÖn ®¹i ph¹m vi kÕt nèi réng, cã ®éi ngò chuyªn gia cã kh¶ n¨ng dù b¸o ®¸nh gi¸ kÞp thêi. - N©ng cao n¨ng lùc cña c¸c trung gian tµi chÝnh nh­ ng©n hµng th­¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh, quü ®Çu t­, quü hé trî cho ph¸t triÓn. - Hoµn thiÖn c«ng cô tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ: l·i suÊt tØ gi¸, dù tr÷ b¾t buéc… thÞ tr­êng më, thÞ tr­êng tiÒn tÖ liªn ng©n hµng. - Cã chÝnh s¸ch thu hót c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­ . - Më réng gia t¨ng nguån vèn tÝn dông cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nhµ n­íc ph¸t triÓn c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®Ó t­ nh©n tham gia më réng ho¹t ®éng víi ng©n hµng n­íc ngoµi nh»m ph¸t triÓn søc c¹nh tranh. 5) Ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ (TTKHCN) - Hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý cho TTKHCN x©y dùng luËt së h÷u trÝ tuÖ. - Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan ®Õn c¸c giao dÞch hîp ®ång mua b¸n chuyÓn giao c«ng nghÖ. - §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan c¸c viÖn nghiªn cøu theo ®Þnh h­íng thÞ tr­êng. - Ph¸t triÓn m¹nh hÖ thèng tæ chøc dÞch vô th«ng tin m«i giíi CN. - KhuyÕn khÝch c¸c ho¹t®éng s¸ng t¹o, øng dông c¸c tiÕn bé kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸ch t¨ng chi ng©n s¸ch cho nghiªn cøu khoa häc ë c¸c tr­êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu. KÕt luËn NÒn KTTT nã nh­ mét c¬ thÓ sèng lu«n lu«n vËn ®éng vµ ph¸t triÓn, mµ trong ®ã mçi lo¹i thÞ tr­êng lµ mét bé phËn cña c¬ thÓ sèng ®ã, chóng lu«n lu«n t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. §Ó cã ®­îc mét nÒn KTTT ph¸t triÓn thùc sù theo ®óng nghÜa cña nã th× ®iÒu cÇn thiÕt lµ cÇn ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹ thÞ tr­êng. ViÖt Nam ®· ra nhËp hiÖp héi th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®ã lµ c¶ mét c¬ héi vµ th¸ch thøc lín ®èi víi mét n­íc ®ang ph¸t triÓn víi mét xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp nh­ n­íc ta. Chóng ta muèn tiÕn lªn th× cÇn ph¶i ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña quèc gia minh, t¹o lËp nªn mét c¬ cÊu kinh tÕ n¨ng ®éng hiÖu qu¶. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã cÇn ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng nh»m huy ®éng tèi ­u c¸c nguån lùc vµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, mµ trong ®ã c¸c lo¹i thÞ tr­êng : kthhdv, tttctt, ttb®s, ttsl®, ttkhcn cÇn ®­îc chó träng ph¸t triÓn . Tµi liÖu tham kh¶o 1-Doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng – B¸o Sµi Gßn gi¶i phãng 12/2007 2- Gi¸o tr×n kinh tÕ chÝnh trÞ Mac Lªnin- nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia -2007 3- Gi¸o tr×nh lÞch sö kinhtÕ – nhµ xuÊt b¶n §H Kinh tÕ quèc d©n 2007 4- Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi ViÖt Nam thêi kú ®æi míi – nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia 5 -Nghiªn cøu kinh tÕ sè 353/T10/2007 6- T¹p chÝ céng s¶n sè 783/T1/2008 7- ThÞ tr­êng lao ®éng sè5 /2006 . 8- V¨n kiÖn ®¹i ®¶ng lÇn VIII, IX. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10939.doc
Tài liệu liên quan