Tóm tắt Luận văn - Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay

B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C À N NG VÕ V N BÌNH QUAN IM TOÀN DI N C A TRI T H C VI V N PHÁT TRI N B N V NG NGÀNH DU L CH TRÊN A BÀN THÀNH PH À N NG HI N NAY Chuyên ngành: TRI T H C Mã s : 60.22.80 TÓM T T LU N V N TH C S KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN V N à N ng - N m 2013 Công trình c hoàn thành t i I H C À N NG Ng i h ng d n khoa h c : PGS.TS LÊ H U ÁI Ph n bi n 1: TS. D NG ANH HOÀNG Ph n bi

pdf26 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i n 2: PGS. TS. NGUY N TI N D NG Lu n vn ã c b o v t i H i ng ch m Lu n vn t t nghi p Th c s Khoa h c xã h i và Nhân v n h p t i i hc à N ng vào ngày 7 tháng 6 n m 2013. Có th tìm hi u lu n v n t i: Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng Th vi n tr ng i h c Kinh t , i h c à N ng 1 M U 1. Tính c p thi t c a tài 1.1. Nh ng nguyên lý và quy lu t c a phép bi n ch ng duy v t luôn là công c quý báu i v i nh n th c và ho t ng th c ti n c a con ng i, b i chúng c khái quát, úc k t, rút ra t chính s phát tri n c a t nhiên, xã h i và t duy. Nguyên lý v m i liên h ph bi n chính là c ơ s hình thành quan im toàn di n. Quan im này òi h i trong nh n th c và ho t ng th c ti n ph i xem xét s v t trong m i quan h bi n ch ng qua l i gi a các b ph n, các y u t , các m t c a chính s v t và trong s tác ng qua l i c a s v t ó vi các s v t khác, coi chúng là c ơ s , c n c y nh n th c bn ch t c a s v t. Quan im toàn di n giúp chúng ta tránh c s nh n th c phi n di n, siêu hình v s v t. 1.2. Chuy n d ch c ơ c u kinh t theo h ng t ng t tr ng c a các ngành Công nghi p - D ch v và gi m t tr ng các ngành Nông nghi p là m t xu h ng t t y u trong quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa n c ta hi n nay. Trong các ngành D ch v , Du l ch là m t ngành kinh t t ng h p, có tính liên ngành, liên vùng và xã h i hoá cao. c xem là m t ngành công nghi p không có ng khói, Du l ch ã kh ng nh c vai trò c a mình thông qua óng góp ngày càng to l n i v i s phát tri n kinh t - xã h i trên th gi i c ng nh n c ta. Vi v trí h t s c thu n l i và ti m n ng to l n phát tri n du lich. Ngành Du l ch à N ng ã t c nh ng thành t u r t áng t hào, óng góp to l n cho s phát tri n c a thành ph . Tuy nhiên, vi c phát tri n du l ch à N ng hi n nay v n còn nhi u b t c p. 1.3. V i m c ích i tìm l i gi i cho v n phát tri n du l ch bn v ng trên a bàn à N ng - m t thành ph v i ti m n ng phát 2 tri n du l ch to l n. t c m c tiêu phát tri n du l ch theo hng b n v ng, vi c v n d ng quan im toàn di n chính là m t iu ki n m b o t t nh t cho ngành Du l ch à N ng phát tri n bn v ng. Xu t phát t c ơ s lý lu n là quan im toàn di n c a ch ngh a Mác - Lênin, quan im phát tri n du l ch b n v ng cùng các ch tr ơ ng, chính sách PTDL trên a bàn Thành ph và c ơ s th c ti n là th c tr ng phát tri n ngành Du l ch à N ng trong th i gian qua, chúng tôi ch n tài: “Quan im toàn di n c a tri t h c v i vn phát tri n b n v ng ngành Du l ch trên a bàn thành ph à N ng hi n nay ” làm lu n v n t t nghi p chuyên ngành Tri t h c, vi mong mu n góp ph n vào s phát tri n c a ngành Du l ch à Nng trong th i gian t i. 2. M c tiêu nghiên c u T c ơ s lý lu n v quan im toàn di n trong tri t h c, lu n vn trình bày và lu n gi i th c tr ng phát tri n du l ch c a thành ph à N ng. T ó, xu t ph ơ ng h ng và bi n pháp th c hi n tt h ơn v n phát tri n du l ch à N ng hi n nay. 3. i t ng và Ph m vi nghiên c u * i t ng nghiên c u: Quan im toàn di n và vi c v n dng vào chi n l c phát tri n b n v ng ngành du l ch à N ng * Ph m vi nghiên c u: - V không gian: Nghiên c u trên a bàn thành ph à N ng, có s liên h n các a ph ơ ng khác trong không gian du l ch mi n Trung - Tây Nguyên. - V th i gian: + Các s li u ph c v ánh giá th c tr ng ngành Du l ch trên a bàn à N ng: s d ng các s li u t n m 2001 n 2010. 3 + Ph n nh h ng và các gi i pháp phát tri n nh Du l ch: s d ng s li u t chi n l c phát tri n ngành du l ch n n m 2015 và 2020. 4. Ph ơ ng pháp nghiên c u - Ph ơ ng pháp lu n: Lu n v n s d ng ph ơ ng pháp lu n duy vt bi n ch ng và duy v t l ch s nghiên c u. - Ph ơ ng pháp nghiên c u: + Ph ơ ng pháp phân tích và t ng h p. + Ph ơ ng pháp quy n p và di n d ch. + Ph ơ ng pháp logic và l ch s . Ngoài ra, Lu n v n còn k th a các công trình nghiên c u, các s li u th ng kê và các tài li u có liên quan. 5. B c c ca lu n v n Ngoài Phn M u, K t lu n và Danh m c Tài li u tham kh o, lu n v n g m ba ch ơ ng 8 ti t. 6. T ng quan tài li u nghiên c u Quan im toàn di n trong Tri t h c, v n phát tri n du l ch bn v ng ã có nhi u công trình nghiên c u và phát tri n nh m v n dng vào quá trình phát tri n kinh t - xã h i. - Các tác ph m kinh in c a tri t h c nghiên c u bàn lu n v quan im toàn di n nh : Tác ph m “Bi n ch ng c a t nhiên ” Ph. ngghen, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i, 2009; "Lich s phép bi n ch ng", Nxb. Chính tr Qu c gia, Hà N i, 2002; - Các tác gi nghiên c u, bàn lu n v quan im toàn di n nh : "Lch s tri t h c" c a Nguy n H u Vui Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i; “Tri t h c Hy L p c i” c a PTS inh Ng c Th ch, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i, 1999; “L ch s Tri t h c ph ơ ng 4 Tây” c a PGS, TS Nguy n Ti n D ng, Nhà xu t b n V n ngh , TP H Chí Minh, 2009... - Các công trình khoa h c, bài vi t, bài báo v v n d ng quan im toàn di n và du l ch b n v ng c ng h t s c a d ng. ó là nh ng ngu n t i li u quý giá tác gi nghiên c u và hoàn thành lu n v n này. CH ƯƠ NG 1 CƠ S LÝ LU N C A QUAN IM TOÀN DI N VÀ PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1. QUAN IM TOÀN DI N Quan im toàn di n là nguyên t c ph ơ ng pháp lu n c rút ra t nguyên lý v m i liên h ph bi n trong phép bi n ch ng duy vt c a Ch ngh a Mác - Lênin. Nhn th c úng v quan im toàn di n và v n d ng nó trong quá trình phát tri n là iu vô cùng quan tr ng và c n thi t. hi u m t cách úng n và sâu s c v quan im toàn di n òi h i chúng ta ph i tìm hi u k l ng c ơ s lý lu n ca quan im toàn di n trong l ch s tri t h c và c bi t là nguyên lý v m i liên h ph bin trong phép bi n ch ng duy v t c a tri t hc Mác - Lênin. 1.1.1. Quan im toàn di n trong l ch s tri t h c Trong l ch s Tri t h c, tr l i cho câu h i: Th gi i xung quanh ta có vô vàn s v t, hi n t ng và quá trình khác nhau, nh ng gi a chúng có m i liên h v i nhau hay không? ã có r t nhi u quan im khác nhau. T u trung l i, có th chia thành hai nhóm quan im v m i liên h : ó là quan im siêu hình và quan im bi n ch ng. 5 Nh ng ng i theo quan im siêu hình cho r ng các s v t, hi n t ng và quá trình trong th gi i hi n th c t n t i bi t l p, tách ri nhau, cái này t n t i bên c nh cái kia mà không có b t k m t s tác ng qua l i nào. Nu gi a chúng có s quy nh l n nhau thì cng ch là nh ng bi u hi n b ngoài, mang tính ng u nhiên. i di n n i b t c a nh ng ng i theo quan im siêu hình v m i liên h có th k n các nhà tri t h c Thomas Hobbes (1588-1679), Rene Descartes (1596-1650) và Baruch Spinoza (1632-1677). Cng thu c quan im siêu hình, m t s nhà tri t h c có th a nh n các s v t, hi n t ng có m i liên h v i nhau và m i liên h rt a d ng, phong phú, tuy nhiên gi a chúng không di n ra c quá trình chuy n hóa l n nhau, không liên h l n nhau, không th thâm nh p vào nhau và chúng luôn t n t i c l p. Quan im siêu hình ã ph nh n m i s bi n i c a gi i t nhiên, s v t hi n tng không th có s phát tri n, n u có ch ng c ng ch là t ơ ng i. Do v y, h “ch nhìn th y nh ng s v t riêng bi t mà không nhìn th y s phát sinh và s tiêu vong c a nh ng s v t y, ch nhìn th y tr ng thái t nh c a nh ng s v t y mà quên m t s v n ng c a nh ng s v t y, ch nhìn th y cây mà không th y r ng”[24, tr. 39]. C.Mác và Ph. ngghen (1995), Toàn t p, t p 20, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i. i l p v i quan im siêu hình, các nhà tri t h c có cái nhìn bi n ch ng v m i liên h và tìm cách lý gi i cho ngu n g c c a các mi liên h . Cho r ng, các s v t hi n t ng có m i liên h v i nhau các nhà tri t gia Hy l p c i i tìm m i liên h gi a các s v t hi n tng t y u t b n nguyên hay c ơ s u tiên, ó là “n c” (Thales), “khí” (Anaximen), “Apeiron” (Anaximandre), “l a” (Hêraclít)... 6 n h th ng tri t h c c in c, phép bi n ch ng duy tâm khách quan xu t hi n tri t h c Kant và hoàn thi n trong tri t h c Hêghen v i phơ ng pháp bi n ch ng là h t nhân h p lý, ch a ng t t ng thiên tài v m i liên h , song h n ch trong h th ng tri t hc duy tâm c a ông chính là s ph nh n tính ch t khách quan c a nh ng nguyên nhân bên trong, v n có c a s liên h c a t nhiên và xã h i. Ông cho r ng kh i nguyên c a th gi i không ph i là v t ch t mà là "ý ni m tuy t i" hay "tinh th n th gi i". Nh v y, ã có r t nhi u quan im khác nhau, th m chí trái ng c nhau v m i liên h c a các s v t hi n t ng trong l ch s tri t h c. M c dù nh ng quan im trên ch a ph n ánh úng n, ch a có cái nhìn toàn di n v m i liên h , th m chí có nh ng quan im sai l m khi không th a nh n m i liên h , nh ng ó c ng là ti n cho Ch ngh a Mác k th a xây d ng nên phép bi n ch ng và ch ngh a duy v t bi n ch ng. Trong ó, nguyên lý v m i liên h ph bi n - c ơ s lý lu n c a quan im toàn di n là m t trong nh ng nguyên lý ph n ánh th gi i m t cách y và úng n nh t. 1.1.2. Quan im toàn di n c a Ch ngh a Mác - Lênin Trong phép bi n ch ng, khái ni m m i liên h dùng ch s quy nh, s tác ng và chuy n hóa l n nhau gi a các s v t, hi n tng và gi a các m t, các y u t , các quá trình trong m t s v t, hi n t ng nào ó. Khái ni m m i liên h ph bi n dùng ch tính ch t ph bi n c a các m i liên h . Trong ó, có nh ng m i liên h ph bi n nh t là nh ng m i liên h t n t i m i s v t, hi n t ng trong t nhiên, xã h i và t duy con ng i và nó thu c i t ng nghiên c u c a phép bi n ch ng duy v t. Thu c tính b n ch t c a th gi i v t ch t là s liên h ph bi n c a các s v t, hi n t ng. Cơ s 7 ca s liên h qua l i gi a các s v t, hi n t ng là tính th ng nh t vt ch t c a th gi i. Mi liên h có các tính ch t nh : tính khách quan, tính ph bi n tính phong phú a dang. Vì b t c s v t, hi n t ng nào trong th gi i u t n t i trong m i liên h v i s v t, hi n t ng khác và m i liên h r t a dng, phong phú. Khi nh n th c v s v t, hi n t ng chúng ta ph i có quan im toàn di n, ánh giá úng v s v t, hi n t ng, tránh quan im phi n di n ch xét s v t, hi n t ng m t m i liên h ã v i vàng k t lu n v b n ch t hay v tính quy lu t c a chúng. Quan im toàn di n cng yêu c u, trong nh n th c và ho t ng th c ti n c n tránh ch ngh a chi t trung và thu t ng y bi n. C ch ngh a chi t trung và thu t ng y bi n u là nh ng bi u hi n khác nhau c a ph ơ ng pháp lu n sai l m trong vi c xem xét các s v t, hi n t ng. Nm ch c quan im toàn di n khi xem xét s v t, hi n tng s giúp con ng i có nh n th c sâu s c, toàn di n v s v t và hi n t ng ó. 1.2. PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.2.1. Ngành Du l ch a. Du lich “Du l ch là các ho t ng có liên quan n chuy n i c a con ng i ngoài n ơi c trú th ng xuyên c a mình nh m áp ng nhu cu tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh d ng trong m t kho ng th i gian nh t nh”. b. Lo i hình du l ch “Lo i hình du l ch c hi u là m t t p h p các s n ph m du lch có nh ng c im gi ng nhau, ho c vì chúng th a mãn nh ng nhu c u, ng c ơ du l ch t ơ ng t , ho c c bán cho cùng m t nhóm 8 khách hàng, ho c vì chúng có cùng m t cách phân ph i, m t cách t ch c nh nhau, ho c c x p chung theo m t m c giá nào ó”. c. S n ph m du l ch Sn ph m du l ch là các d ch v , hàng hóa cung c p cho du khách, c t o nên b i s k t h p vic khai thác các y u t t nhiên, xã h i v i vi c s d ng các ngu n l c: c ơ s v t ch t k thu t và lao ng t i m t c ơ s , m t vùng hay m t qu c gia nào ó. d. D ch v du l ch Theo iu 4, ch ơ ng I Lu t Du l ch Vi t Nam “D ch v du l ch là vi c cung c p các d ch v v l hành, v n chuy n, l u trú, n ung, vui ch ơi gi i trí, thông tin, h ng d n và các d ch v khác nh m áp ng nhu c u c a khách du l ch” [20, tr.2]. 1.2.2. Phát tri n du l ch b n v ng a. Phát tri n b n v ng Khái ni m phát tri n b n v ng xu t hi n vào kho ng th p k 80 c a th k 20 v i ý ngh a c ơ b n là: s phát tri n có th áp ng c nh ng nhu c u hi n t i mà không nh h ng, t n h i n nh ng kh n ng áp ng nhu c u c a các th h t ơ ng lai . b. Phát tri n du l ch b n v ng “Phát trin du l ch b n v ng là m t ho t ng khai thác m t cách có qu n lí các giá tr t nhiên và nhân v n nh m th a mãn nhu cu a d ng c a khách du l ch, có quan tâm n l i ích kinh t dài hn trong khi v n m b o s óng góp cho b o t n và tôn t o các ngu n tài nguyên, duy trì c s toàn v n v n hóa phát tri n ho t ng du l ch trong t ơ ng lai; cho công tác b o v môi tr ng và góp ph n nâng cao m c s ng c a c ng ng a ph ơ ng” [21]. 9 c. M c tiêu và nguyên t c phát tri n du l ch b n v ng Phát tri n du l ch b n v ng c n h ng t i vi c m b o t c 3 m c tiêu c ơ b n sau: (i) m b o s phát tri n b n v ng v kinh t ; (ii) m b o s b n v ng v tài nguyên và môi tr ng; (iii) m b o s b n v ng v xã h i. m b o t c 3 m c tiêu c ơ b n trên, phát tri n du l ch bn v ng c n tuân th 10 nguyên t c và nh ng nguyên t c này c n c tri n khai trong toàn b l nh v c phát tri n du l ch. 1.3. M I QUAN H GI A QUAN IM TOÀN DI N VÀ PHÁT TRI N DU L CH B N V NG Gia quan im toàn di n và phát tri n du l ch b n v ng có mi quan h v i nhau. ây là m i quan h gi a lý lu n và th c ti n, gi a vi c h c t p và v n d ng nh ng nguyên lý, quy lu t c a phép bi n ch ng vào ho t ng nh n th c và th c ti n c a con ng i. Chính vì v y, quán tri t quan im toàn din trong vi c phát tri n du l ch b n v ng v a mang ý ngh a ph ơ ng pháp lu n, va mang ý ngh a th c ti n. V n d ng quan im toàn di n trong vi c phát tri n du l ch b n v ng có ý ngh a quy t nh n tính úng n, h p lý mà m c tiêu c a phát tri n du l ch b n v ng t ra, c bi t là m c tiêu c a phát tri n du l ch b n v ng à N ng trong giai on hi n nay. Ti u k t chơ ng 1 10 CH ƯƠ NG 2 VN D NG QUAN IM TOÀN DI N NH M PHÁT TRI N BN V NG NGÀNH DU L CH À N NG HI N NAY 2.1. NGÀNH DU L CH TRONG CHI N L ƯC T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I À N NG HI N NAY 2.1.1. Tng quan v thành ph à N ng 2.1.2. Ngành Du l ch trong chi n l c t ng th phát tri n kinh t - xã h i à N ng hi n nay Quá trình phát tri n du l ch à N ng hi n nay, c n ph i th y c vai trò, v trí c a ngành Du l ch và các i t ng, các thành ph n, y u t liên quan n du l ch có ph ơ ng pháp, cách th c tác ng nh m t c hi u qu cao nh t và h ng t i m c tiêu phát tri n b n v ng. Trong PTDL b n v ng à N ng hi n nay, các y u t chúng tôi c p n là: M i liên h gi a ngành Du l ch v i các ngành kinh t , v i v n hóa - xã h i và tài nguyên môi tr ng. ây cng là ba nhân t c t lõi trong PTDL b n v ng. a. Ngành du l ch trong m i liên h v i các ngành kinh t Trong nh ng n m qua, ngành du l ch có nh ng b c phát tri n vt b c, óng góp to l n vào s phát tri n kinh t và làm thay i di n m o thành ph . Th hi n qua m c óng góp GDP cho thành ph ; tác ng m nh m n s chuy n d ch c ơ c u kinh t ; gi i quy t vi c làm, nâng cao i s ng c a ng i dân c ng nh di n m o c a thành ph . Trong chi n l c PTDL th i gian t i, Chính quy n Thành ph ã ra m c tiêu phát tri n ngành Du l ch là: “Xây d ng ngành Du l ch tr thành ngành kinh t m i nh n c a thành ph , g n phát trin du l ch vi vi c gi gìn và phát huy b n s c v n hoá dân t c; t o ng l c thúc y phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ”[12, tr. 8]. 11 b. Ngành du l ch trong m i liên h v i i s ng v n hóa - xã h i i v i à N ng, phát tri n du l ch bên c nh m c tiêu phát tri n kinh t , du l ch còn góp ph n nâng cao dân trí, v n hóa, n p sng v n minh, t o vi c làm và phát tri n kinh t xã h i. Du l ch c ng có nh ng óng góp to l n n s phát tri n c a i s ng xã h i c a thành ph à N ng. Cp y và Chính quy n Thành ph ang h ng t i m t m c tiêu xây d ng à N ng thành ô th ki u m u mà tiêu chí quan tr ng nh t là ph i có n p s ng v n hóa, vn minh ô th , giàu tính nhân v n, tích c c b o v môi tr ng hng t i m c tiêu phát tri n b n v ng. c. Ngành Du l ch trong m i liên h v i môi tr ưng Phát tri n du l ch và b o v môi tr ng là hai v n có liên quan ch t ch , nh h ng tác ng qua l i l n nhau. Môi tr ng du lch bao g m t ng th các nhân t v t nhiên, kinh t -xã h i và nhân vn mà trong ó ho t ng du l ch t n t i và phát tri n. ây, chúng tôi ch c p n khía c nh môi tr ng t nhiên. Bên c nh nh ng m t ã làm c, v n b o v môi tr ng à N ng hi n nay c ng ang ng tr c nh ng thách th c to l n. Nhi m v trong th i gian t i c a thành ph à N ng ã c i hi ng b thành ph l n th XX ra là: “Xây d ng và tri n khai ch ơ ng trình thành ph môi tr ng; qu n lý ch t ch và s d ng có hi u qu các ngu n tài nguyên” h ng t i m c tiêu a à N ng tr thành m t thành ph môi tr ng. 2.1.3. Th c tr ng phát tri n du l ch thành ph à N ng a. Th c tr ng phát tri n du l ch * Th c tr ng phát tri n các lo i hình du l ch Nhìn chung, v i nhi u ti m n ng, l i th , a hình phong phú 12 a d ng, có m t n n v n hóa c s c, v i môi tr ng thun l i ã to cho à N ng có kh n ng phát tri n nhi u lo i hình du l ch. Hi n nay, m t s lo i hình du l ch có th m nh c a thành ph nh : Du l ch Vn hóa, l h i; Du l ch bi n; Du l ch sinh thái t o c s c h p dn khá l n và mang l i hi u qu kinh t cao. Tuy nhiên, hi n nay th c tr ng phát tri n các lo i hình du l ch còn ch a t n d ng c h t ti m n ng l i th , t n t i nh ng y u t thi u b n v ng. * Khách du l ch Lng du khách n v i à N ng t ng m nh v s l ng, bao gm, c du khách trong n c và khách qu c t . Tính riêng trong n m nm qua, t 2008 - 2013 l ng khách du l ch n tham quan, du l ch ti à N ng ã t ng g p 2 l n, t 1,26 tri u khách n m 2008 t ng lên 2,65 tri u khách n m 2012. Thu nh p xã h i t ho t ng du l ch nm 2012 t 6000 t ng, t ng g p 3 l n so v i n m 2008. tuy nhiên, thi gian l u trú bình quân c a du khách t i à N ng còn th p. Nguyên nhân chính ây là các lo i hình du l ch c a à N ng ch a th c s h p d n. a s các khách s n c a à N ng m i ch áp ng c nhu c u ngh c a khách, trong và ngoài khách s n thi u các dch v h tr du khách nh các khu vui ch ơi gi i trí, mua s m, m th c h p d n. * Doanh nghi p kinh doanh du l ch Trong th i gian qua, s l ng các doanh nghi p tham gia kinh doanh du l ch t i thành ph t ng nhanh. N m 2012, thành ph có 326 doanh nghi p tham gia kinh doanh ph c v du l ch, g p 3,9 l n so vi n m 2001. * Ngu n nhân l c du l ch Thc tr ng NNL du l ch à N ng v n còn nhi u h n ch , b t 13 cp, ch t l ng lao ng nhìn chung v n ch a áp ng c yêu c u phát tri n du l ch trong xu th h i nh p và phát tri n. * Qu n lý v du l ch S V n hóa, Th thao và Du l ch là c ơ quan chuyên môn giúp UBND thành ph th c hi n ch c n ng qu n lý Nhà n c i v i các ho t ng du l ch trên ph m vi thành ph . Trung tâm xúc ti n du l ch óng vai trò chính trong vi c th c hi n các ho t ng xúc ti n và phát tri n ngành du l ch thành ph . * Ho t ng xúc ti n và qu ng bá du l ch Mc dù t c khá nhi u thành t u, nh ng nhìn chung, công tác xúc ti n, qu ng bá v n ch a áp ng yêu c u, ch a có ho t ng xúc ti n du l ch t o ra s h p d n th ng xuyên. N i dung tri n khai ch a nhi u, còn b ng, tính chuyên nghi p ch a cao, thi u s h p tác, chia s và h tr t các doanh nghi p du l ch. b. ánh giá th c tr ng phát tri n du l ch à N ng * Nh ng m t làm c Khách du l ch n à N ng t m c t ng tr ng khá, t ng doanh thu ngành du l ch c ng ngày m t t ng t và v t ch tiêu. S lng các doanh nghip kinh doanh l hành tng u qua các nm vi tc tng bình quân giai on 2001-2010 là 7,4%. S lng các cơ s lu trú trên a bàn thành ph tng mnh vi tc tng bình quân giai on 2001-2010 t 12%/nm. Các dch v nh vn chuyn, m thc, mua sm, vui ch ơi gii trí c u t xây d ng khá ng b và hoàn ch nh. Công tác xúc tin du lch thành ph ã t c nh ng kt qu nh t nh. Môi tr ng du lch thành ph ã tng bc c c ci thin. Thành ph ã tp trung ch o tích cc, phi kt 14 hp xây dng môi tr ng bin vi quyt tâm to ra mt hình nh mi cho du lch bin à Nng Chính quyn thành ph ã có nh ng n l c áng ghi nh n trong vic quy hoch phát trin các vùng du lch, thu hút các d án du lch, m bo môi tr ng du lch. * Nhng tn ti Hình nh du lch à Nng trên th trng du lch quc t còn khá m nh t. L ng khách du lch qu c t tng ch m, lng khách du lch ni a tng cao nh ng ngày khách lu trú và sc chi tiêu mua sm ca khách còn thp. S lng các ơn v kinh doanh du lch có tng lên nh ng n ng lc kinh doanh và ch t lng ph c v ch a có chuyn bin áng k . Cơ s vui ch ơi gii trí ca à Nng còn hn ch v s lng và ch t lng. S n ph m du l ch a d ng nh ng ch a có chi u sâu. Hàng lu nim còn ơn iu ch vi mt mt hàng ch lc là á m ngh Non Nc. Công tác xúc tin du lch, tuyên truyn qu ng bá còn hn ch Ngun nhân lc du lch hi n nay thiu h t nghiêm tr ng. Vi c liên k t phát tri n du l ch v i các a ph ơ ng lân c n ch a c th c hi n t t. Ngoài ra, nhn thc ca doanh nghip cng nh ngi dân v phát trin du lch, phát trin du lch bn vng, phát trin du lch kèm theo b o v môi tr ng còn kém. * Nguyên nhân t n t i Du lch thành ph có xut phát im còn thp; nh n thc ca các cp các ngành v v trí, vai trò ca du lch có mt hn ch , ch a ng b; thiu chính sách u ãi thu hút u t; t chc b máy và i ng cán b c v qu n lý và kinh doanh du lch còn nhiu bt cp; công tác ph i hp mt s ho t ng c th vn ch a t hiu 15 qu nh mong mun; ch a có s kt ni mnh m gia nhà nc và doanh nghip trong vic phát trin nhng a im du lch mi cho ngành du lch ca thành ph Chơng trình và ch t lng ào to i ng làm du l ch còn nhiu bt cp. Vic trin khai quy ho ch phát trin du lch gn kt vi quy ho ch phát trin tng th kinh t - xã hi và các quy ho ch ngành khác còn chm. Tình hình kinh t th gii có nhiu bin ng, d ch bênh, kh ng ho ng tài chính, xung t c c b gi a các vùng, các qu c gia d n n nhu c u du l ch t 2008 n nay b gi m sút m nh Bên cnh ó, nh ng hu qu do nh ng din bin xu c a hin tng bin i khí hu trên toàn cu cng là mt rào cn ln cho ngành du lch ca thành ph. 2.2. PHÁT TRI N B N V NG NGÀNH DU L CH À NNG HI N NAY 2.2.1. Mâu thu n trong phát tri n du l ch b n v ng à Nng hi n nay Ch ngh a Mác - Lênin cho r ng: Ngu n g c, ng l c c ơ b n, ph bi n c a m i quá trình v n ng, phát tri n chính là mâu thu n khách quan v n có c a s v t. Theo quan im này, trong b t k s vt hi n t ng nào c ng u t n t i các m t i l p, chúng v a th ng nh t v a u tranh v i nhau. Chính quá trình u tranh gi a các m t i l p s t o ra s v n ng, phát tri n c a s v t, hi n t ng. S phát tri n c a ngành Du l ch à N ng hi n nay c ng không n m ngoài quy lu t ó. T c ơ s lý lu n trên, nhìn nh n và ti m n ng và hi n tr ng ho t ng du l ch trên a bàn thành ph à N ng, chúng tôi nh n th y tn t i nh ng mâu thu n trong vi c phát tri n du l ch 16 theo h ng b n v ng sau ây. a. Mâu thu n gi a yêu c u phát tri n nhanh và m c tiêu bn v ng Phát tri n nhanh g n v i phát tri n b n v ng là m c tiêu c ơ bn trong s phát tri n KT-XH nói chung và ngành Du l ch nói riêng à N ng. Tuy nhiên, chúng ta c ng nh n th y: yêu c u phát tri n nhanh và m b o mc tiêu b n v ng t n t i s mâu thu n trong c lý lu n và th c ti n, vì trong s phát tri n nhanh ã luôn ti m n nh ng y u t thi u b n v ng. Phát tri n nhanh th ng h ng n s phát tri n theo chi u r ng, n ng v m t l ng, v thành tích th hi n qua các ch s nh : m c óng góp ca ngành vào GDP; s l ng du khách qu c t và n i a ã ón ti p; s d án u t vào thành ph Còn phát tri n b n v ng l i h ng vào chi u sâu, vào s thay i v ch t. Tiêu chí ánh giá s phát tri n b n v ng là s t ng tr ng n nh; th c hi n t t ti n b và công b ng xã h i; khai thác hp lý, s d ng ti t ki m tài nguyên thiên nhiên, b o v và nâng cao c ch t l ng môi tr ng s ng. Th c tr ng hi n nay ngành Du l ch à N ng có nh ng b c phát tri n r t nhanh, có óng góp to l n vào s phát tri n KT-XH c a thành ph . Trong s phát tri n nhanh chóng ó c ng ã b c l nh ng yu t thi u b n v ng. Tuy nhiên, trong iu ki n KT-XH c a thành ph à N ng, phát tri n nhanh k t h p v i phát tri n b n v ng s là quan im phù h p v i m c tiêu phát tri n ngành Du l ch tr thành ngành kinh t m i nh n à N ng hi n nay. b. Mâu thu n gi a nhi m v thu hút u t ư phát tri n nhanh v i th c tr ng c ơ s h t ng ch ưa áp ng yêu c u Theo ánh giá c a các nhà u t thì c ơ s h t ng c a Thành 17 Ph à N ng phát tri n v i t c còn ch m. Bên c nh ó, h th ng sân bay, b n c ng, thông tin liên l c v n phát tri n ch a m nh, C ng hàng không qu c t , c ng n c sâu Tiên Sa ch a khai thác h t kh nng hi n có và ch a u t úng m c v i m t c ng bi n và sân bay có iu ki n thu n l i nh t n c ta. Công tác quy ho ch u t à Nng hi n nay ang b c l m t s h n ch nh vi c thi u nh ng mng xanh xen k trong thành ph , ven bi n b bao b c b i quá nhi u d án xây d ng khi n du khách có c m t ng nh ang ng gi a m t r ng bê tông. Vi c ơ s h t ng ch m phát tri n nh trên, chi phí kinh doanh ca các nhà u t s t ng lên r t nhi u, ng th i làm nh h ng n ho t ng và k ho ch kinh doanh c a các nhà u t . ó c ng là m t thách th c to l n c n gi i quy t PTBV du l ch à N ng. c. Mâu thu n gi a phát tri n du l ch v i th c tr ng ngu n nhân l c du l ch à N ng hi n nay Lc l ng lao ng trong ngành Du l ch à N ng tuy ông nh ng v n còn nhi u h n ch , b t c p, ang trong tình tr ng v a th a, v a thi u. Th a lao ng l n tu i, ch a c ào t o v chuyên môn nghi p v , thi u lao ng c ào t o c ơ b n v chuyên môn nghi p v và ngo i ng . Ch t l ng i ng lao ng qu n lí c a ngành du l ch ch a cao, n ng l c qu n lí còn h n ch , c ơ cu ào t o ch a h p lí, v n còn thi u nh ng ng i th c s gi i v chuyên môn, có th ho ch nh chi n l c kinh doanh c a các ơ n v. ó s là nh ng thách th c to l n cho qua trình phát tri n du l ch trong th i gian t i thành ph à N ng. 18 d. Mâu thu n trong ý th c c a c ng ng dân c ư à N ng vi v n phát tri n du l ch b n v ng T các m t trái c a ho t ng du l ch gây nên tâm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_diem_toan_dien_cua_triet_hoc_voi_van_d.pdf
Tài liệu liên quan