Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại Công ty chứng khoán Phố Wall

Tài liệu Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại Công ty chứng khoán Phố Wall: ... Ebook Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại Công ty chứng khoán Phố Wall

doc64 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại Công ty chứng khoán Phố Wall, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi Cam §oan Tªn em lµ Chö TuÊn Anh, sinh viªn líp CKAK9, khoa Tµi chÝnh. Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò d­íi ®©y lµ do em tù nghiªn cøu vµ thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Em xin chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ lêi cam ®oan cña m×nh. MôC LôC danh môc b¶ng biÓu B¶ng 2.1: Doanh thu c¸c ho¹t ®éng cña CTCK Phè Wall qua c¸c n¨m 30 B¶ng 2.2: KÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng m«i giíi n¨m 2009 31 B¶ng 2.3: KÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng tù doanh cæ phiÕu 2009 31 B¶ng 2.4: KÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng tù doanh tr¸i phiÕu n¨m 2009 32 B¶ng 2.6: KÕt qu¶ kinh doanh toµn c«ng ty qua c¸c n¨m 33 B¶ng 2.7: Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty NhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i n¨m 2008 38 B¶ng 2.8: T×nh h×nh sö dông nhµ x­ëng, ®Êt ®ai 39 B¶ng 2.9: C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 40 B¶ng 2.10: KÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc sau cæ phÇn ho¸ 41 DANH MôC C¸C Tõ VIÕT T¾T CTCK : C«ng ty chøng kho¸n CK : Chøng kho¸n TTCK : ThÞ tr­êng chøng kho¸n DN : Doanh nghiÖp DNNN : Doanh nghiÖp nhµ n­íc TNHH : Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n UBCK : Uû ban chøng kho¸n UBCKNN : Uû ban chøng kho¸n nhµ n­íc §HKTQD : §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Q§ : QuyÕt ®Þnh N§ : NghÞ ®Þnh TT : Th«ng t­ CP : ChÝnh phñ BTC : Bé tµi chÝnh CPH : Cæ phÇn ho¸ LêI Më §Çu N­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc nªn viÖc thay ®æi c¸ch thøc ho¹t ®éng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i thay ®æi thÕ nµo sao cho phï hîp, sao cho khi héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× c¸c DN cña ta cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nµy. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· nhËn thÊy ­u ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty cæ phÇn, do vËy ®· chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn mét c¸ch v÷ng ch¾c chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ DNNN gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c DNNN. Song trªn thùc tÕ tiÕn tr×nh CPH DNNN diÔn ra chËm ch¹p, cæ phÇn ho¸ mang tÝnh khÐp kÝn néi bé do nhiÒu nguyªn nh©n mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c DN cßn m¬ hå vÒ cæ phÇn ho¸, gÆp khã kh¨n trong quy tr×nh, thñ tôc khi tiÕn hµnh CPH. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ c¸c C«ng ty chøng kho¸n bªn c¹nh c¸c nghiÖp vô m«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh ®· triÓn khai dÞch vô t­ vÊn cæ phÇn ho¸. Víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao, mang tÝnh chuyªn nghiÖp c¸c CTCK sÏ gióp DN gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n, v­íng m¾c. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ lµ mét ho¹t ®éng t­¬ng ®èi míi vµ phøc t¹p nªn ®ßi hái ph¶i ®i s©u t×m hiÓu vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. NhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸, sau mét thêi gian thùc tËp ë C«ng ty Chøng kho¸n Phè Wall em ®· chän ®Ò tµi: “”Ph¸t triÓn ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ t¹i c«ng ty chøng kho¸n Phè Wall”. NéI DUNG CH¦¥NG 1 NH÷NG VÊN §Ò C¥ B¶N VÒ HO¹T §éNG T¦ VÊN Cæ PHÇN HO¸ CñA C¤NG TY CHøNG KHO¸N 1.1. TæNG QUAN VÒ C¤NG TY CHøNG KHO¸N 1.1.1. Kh¸i niÖn vÒ c«ng ty chøng kho¸n ThÞ tr­êng chøng kho¸n theo quan niÖm hiÖn ®¹i, th× ®ã lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch mua b¸n, trao ®æi c¸c lo¹i chøng kho¸n (GTr×nh TTCK, §HKTQD trang 19). Cßn hiÓu theo nghÜa réng, th× ®ã lµ n¬i tËp trung vµ ph©n phèi c¸c nguån tiÕt kiÖm ®Ó ph©n phèi l¹i cho nh÷ng ai muèn sö dông c¸c nguån tiÕt kiÖm ®ã. ChÝnh v× vËy thÞ tr­êng chøng kho¸n cã vai trß vµ chøc n¨ng ®Æc biÖt quan träng, nã huy ®éng vèn ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ; cung cÊp m«i tr­êng ®Çu t­ cho c«ng chóng; t¹o tÝnh thanh kho¶n cho c¸c chøng kho¸n vµ th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ t¹o m«i tr­êng gióp ChÝnh phñ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«. §Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét thÞ tr­êng chøng kho¸n hoµn thiÖn vµ hiÖu qu¶ th× ph¶i t¹o ra vµ ph¸t triÓn c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng bao gåm c¸c nhµ ph¸t hµnh, c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan ®Õn chøng kho¸n trong ®ã cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Môc tiªu cña viÖc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ t¹o nªn kªnh huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ vµ t¹o ra tÝnh thanh kho¶n cho c¸c lo¹i chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n kh«ng gièng nh­ c¸c thÞ tr­êng hµng ho¸ th«ng th­êng kh¸c v× hµng ho¸ cña thÞ tr­êng lµ c¸c chøng kho¸n - mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt. Víi lo¹i hµng ho¸ nµy ng­êi mua ng­êi b¸n kh«ng trùc tiÕp cã thÓ mua b¸n do chøng kho¸n lµ lo¹i hµng ho¸ chØ cã gi¸ trÞ chø kh«ng cã gi¸ trÞ sö dông nªn kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ còng nh­ nhËn xÐt ®­îc lo¹i hµng ho¸ nµy cã thùc sù lµ tèt hay xÊu. Do vËy c«ng ty chøng kho¸n ra ®êi lµm trung gian gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n chøng kho¸n bëi v× chØ cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n víi ®éi ngò nh©n viªn cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch sÏ ®øng ra kÕt nèi gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. §Ó thóc ®Èy thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, trËt tù vµ c«ng b»ng th× kh«ng thÓ thiÕu sù cã mÆt cña c«ng ty chøng kho¸n. Theo Gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng chøng kho¸n, §HKTQD C«ng ty chøng kho¸n lµ mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n (GTr×nh TTCK, §HKTQD trang 120). T¹i ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 04/1998/Q§ – UBCK ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc,CTCK lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n thµnh lËp hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, chi nh¸nh c«ng ty chøng kho¸n n­íc ngoµi, ®­îc UBCKNN cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn mét sè lo¹i h×nh kinh doanh chøng kho¸n: m«i giíi chøng kho¸n, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. Dùa trªn kh¸i niÖm trªn cã thÓ thÊy ®Æc ®iÓm cña c«ng ty chøng kho¸n nh­ sau: -Lµ mét tæ chøc tµi chÝnh, c«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh. - Lµ tæ chøc trung gian c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n th­êng lµ theo nguyªn t¾c trung gian gi÷a mét bªn lµ c«ng ty ph¸t hµnh vµ mét bªn lµ nhµ ®Çu t­. C«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn mét hay nhiÒu nghiÖp vô trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, c¸c nghiÖp vô nµy cã thÓ lµ b¶o l·nh ph¸t hµnh, tù doanh, m«i giíi, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n. §Ó ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, c¸c tæ chøc ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn: §iÒu kiÖn vÒ vèn: CTCK ph¶i cã møc vèn ®iÒu lÖ tèi thiÓu b»ng møc vèn ph¸p ®Þnh. Vèn ph¸p ®Þnh th­êng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng lo¹i h×nh ho¹t ®éng. T¹i ViÖt Nam, theo N§14/2007 quy ®Þnh møc vèn cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh nh­ sau: - M«i giíi: 25 tû ®ång - Tù doanh: 100 tû ®ång - B¶o l·nh ph¸t hµnh: 165 tû ®ång - T­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n: 10 tû ®ång Tr­êng hîp CTCK xin cÊp giÊy phÐp cho tõng lo¹i h×nh kinh doanh th× vèn ph¸p ®Þnh lµ tæng sè vèn cña tõng lo¹i h×nh riªng lÎ. §iÒu kiÖn vÒ nh©n sù: Nh÷ng ng­êi qu¶n lý hay nh©n viªn giao dÞch cña c«ng ty ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm, còng nh­ møc ®é tÝn nhiÖm, tÝnh trung thùc. HÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu yªu cÇu nh©n viªn cña CTCK ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ. Nh÷ng ng­êi gi÷ chøc n¨ng qu¶n lý cßn ph¶i ®ßi hái cã giÊy phÐp ®¹i diÖn. §iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt: C¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n s¸ng lËp CTCK ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu c¬ së vËt chÊt tèi thiÓu cho CTCK. T¹i ViÖt Nam,theo LuËt chøng kho¸n míi ban hµnh quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ vèn ph¸p ®Þnh nh­ trªn, c¸c CTCK muèn thµnh lËp ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: Cã ph­¬ng ¸n kinh doanh phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ph¸t triÓn ngµnh chøng kho¸n. Cã ®ñ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt phôc vô cho viÖc kinh doanh chøng kho¸n. Gi¸m ®èc (TG§), c¸c nh©n viªn kinh doanh (kh«ng kÓ nh©n viªn kÕ to¸n, v¨n th­ hµnh chÝnh, thñ quü) cña CTCK ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghÒ do UBCK Nhµ n­íc cÊp. 1.1.2. Ph©n lo¹i C«ng ty chøng kho¸n Dùa vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau, c¸c môc ®Ých nghiªn cøu kh¸c nhau ta cã thÓ ph©n chia CTCK thµnh c¸c lo¹i nh­ sau: 1.1.2.1. Theo h×nh thøc kinh doanh Cã quan ®iÓm ph©n chia CTCK thµnh c¸c lo¹i sau: - C«ng ty m«i giíi chøng kho¸n: Lo¹i c«ng ty nµy cßn ®­îc gäi lµ c«ng ty thµnh viªn v× nã lµ thµnh viªn cña Së Giao dÞch chøng kho¸n. C«ng viÖc kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty m«i giíi lµ mua vµ b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng cña hä trªn Së giao dÞch chøng kho¸n mµ c«ng ty ®ã lµ thµnh viªn. - C«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n: Lµ CTCK cã lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®Ó h­ëng phÝ hoÆc chªnh lÖch gi¸. - C«ng ty kinh doanh chøng kho¸n: Lµ CTCK chñ yÕu thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, cã nghÜa lµ bá vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hËu qu¶ kinh doanh. - C«ng ty tr¸i phiÕu: Lµ CTCK chuyªn mua b¸n c¸c lo¹i tr¸i phiÕu. - C«ng ty chøng kho¸n kh«ng tËp trung: Lµ c¸c CTCK ho¹t ®éng chñ yÕu trªn thÞ tr­êng OTC vµ hä ®ãng vai trß lµ c¸c nhµ t¹o thÞ tr­êng. 1.1.2.2. Theo h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n Theo c¸ch ph©n chia nµy th× hiÖn nay CTCK cã c¸c lo¹i h×nh ®ã lµ c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, c«ng ty hîp danh. C«ng ty cæ phÇn: C«ng ty cæ phÇn lµ mét ph¸p nh©n ®éc lËp, víi c¸c chñ së h÷u lµ c¸c cæ ®«ng. §¹i héi cæ ®«ng cã quyÒn bÇu héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång nµy sÏ ®Þnh ra c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty vµ chØ ®Þnh gi¸m ®èc cïng c¸c chøc vô qu¶n lý kh¸c ®Ó ®iÒu hµnh c«ng ty theo c¸c s¸ch l­îc kinh doanh ®· ®Ò ra. GiÊy chøng nhËn cæ phiÕu kh«ng thÓ hiÖn mét mãn nî cña c«ng ty, mµ thÓ hiÖn quyÒn lîi cña ng­êi së h÷u nã ®èi víi tµi s¶n cña c«ng ty. Theo lo¹i h×nh c«ng ty nµy th× cã c¸c c«ng ty nh­: C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh; C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n B¶o ViÖt; C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Sµi Gßn; C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n §Ö NhÊt... C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: §©y lµ c«ng ty ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng thµnh viªn giíi h¹n trong sè vèn mµ hä ®· gãp. V× thÕ ®iÒu nµy g©y t©m lý nhÑ nhµng h¬n ®èi víi ng­êi ®Çu t­. C«ng ty TNHH cã hai lo¹i h×nh chÝnh lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn vµ c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Tuú vµo l­îng vèn gãp cña c¸c bªn mµ x¸c ®Þnh chøc Chñ tÞch héi ®éng qu¶n trÞ. Theo lo¹i h×nh c«ng ty nµy th× cã c¸c c«ng ty nh­: C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam; C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng Ngo¹i Th­¬ng ViÖt Nam; C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam; C«ng ty TNHH chøng kho¸n Ng©n hµng ¸ Ch©u ACB, C«ng ty TNHH Chøng kho¸n Th¨ng Long … C«ng ty hîp danh: Lµ lo¹i h×nh c«ng ty cã tõ hai thµnh viªn gãp vèn t¹o nªn. Tuú vµo sè vèn gãp cña c¸c bªn tham gia mµ x¸c ®Þnh thµnh viªn ban gi¸m ®èc. Thµnh viªn tham gia vµo viÖc ®iÒu hµnh c«ng ty ®­îc gäi lµ thµnh viªn hîp danh. C¸c thµnh viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm v« h¹n, tøc lµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng kho¶n nî cña c«ng ty hîp danh b»ng toµn bé tµi s¶n cña m×nh. Ng­îc l¹i, c¸c thµnh viªn kh«ng tham gia ®iÒu hµnh c«ng ty ®­îc gäi lµ thµnh viªn gãp vèn, hä chØ chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng kho¶n nî cña c«ng ty giíi h¹n trong sè vèn gãp cña hä. Theo lo¹i h×nh c«ng ty nµy th× hiÖn nay ë ViÖt Nam ch­a cã c«ng ty chøng kho¸n nµo. 1.1.3. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña C«ng ty chøng kho¸n Dùa trªn nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ThÞ tr­êng chøng kho¸n, CTCK ho¹t ®éng theo hai nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh ®¹o ®øc vµ nhãm nguyªn t¾c mang tÝnh tµi chÝnh. Nh÷ng nguyªn t¾c nµy ®¶m b¶o cho vai trß ho¹t ®éng cña CTCK, ph¸t huy nh÷ng chøc n¨ng cña CTCK trªn ThÞ tr­êng chøng kho¸n. Vai trß cña CTCK tr­íc hÕt thÓ hiÖn ë c¸c ho¹t ®éng cña CTCK. 1.1.3.1. C¸c ho¹t ®éng chÝnh C«ng ty chøng kho¸n cã rÊt nhiÒu ho¹t ®éng, tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n cã mét sè ho¹t ®éng sau: Ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n: M«i giíi chøng kho¸n lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n trong ®ã mét c«ng ty chøng kho¸n ®¹i diÖn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i Së giao dÞch chøng kho¸n hay thÞ tr­êng OTC mµ chÝnh kh¸ch hµng sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi hËu qu¶ kinh tÕ cña viÖc giao dÞch ®ã. Rñi ro mµ nhµ m«i giíi hay gÆp ph¶i lµ c¸c kh¸ch hµng cña m×nh hoÆc nhµ m«i giíi giao dÞch kh¸c kh«ng thÓ thùc hiÖn thanh to¸n ®óng thêi h¹n. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy c¸c nh©n viªn m«i giíi sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­ vµ kÕt nèi gi÷a nhµ ®Çu t­ b¸n chøng kho¸n vµ nhµ ®Çu t­ mua chøng kho¸n. Trong nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh ng­êi m«i giíi sÏ trë thµnh ng­êi b¹n, ng­êi chia sÎ nh÷ng lo ©u, c¨ng th¼ng vµ cã thÓ ®­a ra nh÷ng lêi ®éng viªn kÞp thêi khi cÇn thiÕt. ChÝnh v× ®Æc ®iÓm cña nghÒ m«i giíi chøng kho¸n mµ c¸c nh©n viªn trong nghÒ m«i giíi cÇn cã mét sè c¸c kü n¨ng sau: - Kü n¨ng truyÒn ®¹t th«ng tin: PhÈm chÊt hay th¸i ®é cña ng­êi m«i giíi ®èi víi c«ng viÖc, víi b¶n th©n vµ víi kh¸ch hµng ®­îc truyÒn ®¹t râ rµng tíi hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng mµ ng­êi m«i giíi thùc hiÖn giao dÞch. §Ó thµnh c«ng trong viÖc b¸n hµng (cung øng dÞch vô mua, b¸n) ng­êi m«i giíi ph¶i ®Æt kh¸ch hµng lªn trªn hÕt vµ doanh thu cña m×nh lµ yÕu tè thø yÕu. §©y lµ ®iÓm then chèt trong ho¹t ®éng trong dÞch vô tµi chÝnh vµ ph¶i ®­îc thÓ hiÖn ngay tõ khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng. - Kü n¨ng t×m kiÕm kh¸ch hµng: cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó t×m kiÕm kh¸ch hµng nh­ng tùu trung cã thÓ ®­îc gép vµo nhãm s¸u ph­¬ng c¸ch sau: nh÷ng ®Çu mèi ®­îc g©y dùng tõ c«ng ty hoÆc c¸c tµi kho¶n chuyÓn nh­îng l¹i; nh÷ng lêi giíi thiÖu kh¸ch hµng; m¹ng l­íi kinh doanh; c¸c chiÕn dÞch viÕt th­; c¸c cuéc héi th¶o; gäi ®iÖn lµm quen. - Kü n¨ng khai th¸c th«ng tin: mét trong nh÷ng nguyªn t¾c trong hµnh nghÒ m«i giíi lµ ph¶i hiÓu kh¸ch hµng, biÕt ®­îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh, møc ®é chÊp nhËn rñi ro cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra nã cßn gióp cho nhµ m«i giíi t¨ng ®­îc khèi l­îng tµi s¶n qu¶n lý, cã chiÕn l­îc kh¸ch hµng thÝch hîp. Ho¹t ®éng tù doanh: Tù doanh lµ viÖc c«ng ty chøng kho¸n tù tiÕn hµnh c¸c giao dÞch mua, b¸n chøng kho¸n cho chÝnh m×nh. Ho¹t ®éng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch trªn Së giao dÞch chøng kho¸n hoÆc thÞ tr­êng OTC. T¹i mét sè thÞ tr­êng vËn hµnh theo c¬ chÕ khíp gi¸ ho¹t ®éng tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng t¹o lËp thÞ tr­êng. Lóc nµy, c«ng ty chøng kho¸n ®ãng vai trß lµ nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng, n¾m gi÷ mét sè l­îng chøng kho¸n nhÊt ®Þnh cña mét sè lo¹i chøng kho¸n vµ thùc hiÖn mua b¸n chøng kho¸n víi c¸c kh¸ch hµng ®Ó h­ëng chªnh lÖch gi¸. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng tù doanh lµ nh»m thu lîi nhuËn cho chÝnh c«ng ty th«ng qua hµnh vi mua, b¸n chøng kho¸n víi kh¸ch hµng. NghiÖp vô nµy ho¹t ®éng song hµnh víi nghiÖp vô m«i giíi, võa phôc vô lÖnh giao dÞch cho kh¸ch hµng ®ång thêi còng phôc vô cho chÝnh m×nh, v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cã thÓ dÉn ®Õn xung ®ét lîi Ých gi÷a thùc hiÖn giao dÞch cho kh¸ch hµng vµ cho b¶n th©n c«ng ty. Do ®ã, luËt ph¸p cña c¸c n­íc ®Òu yªu cÇu t¸ch biÖt râ rµng gi÷a c¸c nghiÖp vô m«i giíi vµ tù doanh, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i ­u tiªn thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tr­íc khi thùc hiÖn lÖnh cña m×nh. ThËm chÝ luËt ph¸p ë mét sè n­íc cßn quy ®Þnh cã hai lo¹i h×nh c«ng ty chøng kho¸n lµ c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n chØ lµm chøc n¨ng m«i giíi vµ c«ng ty chøng kho¸n cã chøc n¨ng tù doanh. Kh¸c víi ho¹t ®éng m«i giíi, c«ng ty chøng kho¸n chØ lµm trung gian thùc hiÖn lÖnh cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång, trong ho¹t ®éng tù doanh c«ng ty chøng kho¸n kinh doanh b»ng chÝnh nguån vèn cña c«ng ty. V× vËy, c«ng ty chøng kho¸n ®ßi hái ph¶i cã nguån vèn rÊt lín vµ ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ hîp lý, ®Æc biÖt trong tr­êng hîp ®ãng vai trß lµ c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng. Yªu cÇu ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n: - T¸ch biÖt qu¶n lý: c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã sù t¸ch biÖt gi÷a nghiÖp vô tù doanh vµ nghiÖp vô m«i giíi ®Ó ®¶m b¶o tÝnh minh b¹ch, râ rµng trong ho¹t ®éng. Sù t¸ch biÖt nµy bao gåm t¸ch biÖt vÒ: yÕu tè con ng­êi; quy tr×nh nghiÖp vô; vèn vµ tµi s¶n cña kh¸ch hµng vµ c«ng ty. - ¦u tiªn kh¸ch hµng: c«ng ty chøng kho¸n ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c ­u tiªn kh¸ch hµng khi thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ lÖnh giao dÞch cña kh¸ch hµng ph¶i ®­îc xö lý tr­íc lÖnh tù doanh cña c«ng ty. Nguyªn t¾c nµy ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho c¸c kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh giao dÞch chøng kho¸n. Do cã tÝnh ®Æc thï vÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin vµ chñ ®éng trªn thÞ tr­êng nªn c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã thÓ dù ®o¸n tr­íc ®­îc diÔn biÕn cña thÞ tr­êng vµ sÏ mua hoÆc b¸n tranh cña kh¸ch hµng nÕu kh«ng cã nguyªn t¾c trªn. - Gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng: C¸c c«ng ty chøng kho¸n ho¹t ®éng tù doanh nh»m gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Trong tr­êng hîp nµy, ho¹t ®éng tù doanh ®­îc tiÕn hµnh b¾t buéc theo luËt ®Þnh. LuËt c¸c n­íc ®Òu quy ®Þnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i dµnh mét tû lÖ % nhÊt ®Þnh c¸c giao dÞch cña m×nh cho ho¹t ®éng b×nh æn thÞ tr­êng. Theo ®ã, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã nghÜa vô mua vµo khi gi¸ chøng kho¸n bÞ gi¶m vµ b¸n ra khi gi¸ chøng kho¸n lªn nh»m gi¸ chøng kho¸n æn ®Þnh. - Ho¹t ®éng t¹o lËp thÞ tr­êng: khi ®­îc ph¸t hµnh, c¸c chøng kho¸n míi ch­a cã thÞ tr­êng giao dÞch. §Ó t¹o lËp thÞ tr­êng cho c¸c chøng kho¸n nµy, c¸c c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn tù doanh th«ng qua viÖc mua vµ b¸n chøng kho¸n, t¹o tÝnh thanh kho¶n trªn thÞ tr­êng cÊp hai. Trªn nh÷ng thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, c¸c nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng sö dông nghiÖp vô mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng OTC ®Ó t¹o thÞ tr­êng. Theo ®ã, hä liªn tôc cã nh÷ng b¸o gi¸ ®Ó mua hoÆc b¸n chøng kho¸n víi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n kh¸c. Nh­ vËy, hä sÏ duy tr× mét thÞ tr­êng liªn tôc ®èi víi chøng kho¸n mµ hä kinh doanh. C¸c h×nh thøc giao dÞch trong ho¹t ®éng tù doanh: - Giao dÞch gi¸n tiÕp: C«ng ty chøng kho¸n ®Æt c¸c lÖnh mua vµ b¸n chøng kho¸n trªn Së giao dÞch, lÖnh cña hä cã thÓ thùc hiÖn víi bÊt kú kh¸ch hµng nµo kh«ng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. - Giao dÞch trùc tiÕp: Lµ giao dÞch tay ®«i gi÷a hai c«ng ty chøng kho¸n hay gi÷a c«ng ty chøng kho¸n víi mét kh¸ch hµng th«ng qua th­¬ng l­îng. §èi t­îng cña c¸c giao dÞch trùc tiÕp lµ c¸c lo¹i chøng kho¸n ®¨ng ký giao dÞch ë thÞ tr­êng OTC. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n: §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c ®ît chµo b¸n chøng kho¸n ra c«ng chóng ®ßi hái tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i cÇn ®Õn c¸c c«ng ty chøng kho¸n t­ vÊn cho ®ît ph¸t hµnh vµ thùc hiÖn b¶o l·nh, ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng. §©y chÝnh lµ nghiÖp vô b¶o l·nh ph¸t hµnh cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ lµ nghiÖp vô chiÕm tû lÖ doanh thu kh¸ cao trong tæng doanh thu cña c«ng ty chøng kho¸n. Nh­ vËy, ho¹t ®éng b¶o l·nh ph¸t hµnh lµ viÖc c«ng ty chøng kho¸n cã chøc n¨ng b¶o l·nh gióp tæ chøc ph¸t hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc tr­íc khi chµo b¸n chøng kho¸n, tæ chøc viÖc ph©n phèi chøng kho¸n vµ gióp b×nh æn gi¸ chøng kho¸n trong giai ®o¹n ®Çu sau khi ph¸t hµnh. Trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, tæ chøc b¶o l·nh ph¸t hµnh kh«ng chØ cã c«ng ty chøng kho¸n mµ cßn bao gåm c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c nh­ ng©n hµng ®Çu t­, nh­ng th«ng th­êng viÖc c«ng ty chøng kho¸n nhËn b¶o l·nh ph¸t hµnh th­êng kiªm lu«n viÖc ph©n phèi chøng kho¸n, cßn c¸c ng©n hµng ®Çu t­ th­êng ®øng ra nhËn b¶o l·nh ph¸t hµnh sau ®ã chuyÓn ph©n phèi chøng kho¸n cho c¸c c«ng ty chøng kho¸n tù doanh hoÆc c¸c thµnh viªn kh¸c. Khi mét tæ chøc muèn ph¸t hµnh chøng kho¸n, tæ chøc ®ã göi yªu cÇu b¶o l·nh ph¸t hµnh ®Õn c«ng ty chøng kho¸n. CTCK cã thÓ sÏ ký mét hîp ®ång t­ vÊn qu¶n lý ®Ó t­ vÊn cho tæ chøc ph¸t hµnh vÒ lo¹i chøng kho¸n cÇn ph¸t hµnh, sè l­îng chøng kho¸n cÇn ph¸t hµnh, ®Þnh gi¸ chøng kho¸n vµ ph­¬ng thøc ph©n phèi chøng kho¸n ®Õn c¸c nhµ ®Çu t­ thÝch hîp. §Ó ®­îc phÐp b¶o l·nh ph¸t hµnh, CTCK ph¶i ®Ö tr×nh mét ph­¬ng ¸n b¸n vµ cam kÕt b¶o l·nh lªn Uû ban chøng kho¸n. Khi c¸c néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh ®­îc Uû ban chøng kho¸n th«ng qua, CTCK cã thÓ trùc tiÕp ký hîp ®ång b¶o l·nh hoÆc thµnh lËp nghiÖp ®oµn b¶o l·nh ®Ó ký hîp ®ång b¶o l·nh gi÷a nghiÖp ®oµn vµ tæ chøc ph¸t hµnh. Khi Uû ban chøng kho¸n cho phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ ®Õn thêi h¹n giÊy phÐp ph¸t hµnh cã hiÖu lùc, CTCK (hoÆc nghiÖp ®oµn b¶o l·nh) thùc hiÖn ph©n phèi chøng kho¸n. C¸c h×nh thøc ph©n phèi chøng kho¸n chñ yÕu lµ: B¸n riªng cho c¸c tæ chøc ®Çu t­ tËp thÓ, c¸c quü ®Çu t­, quü b¶o hiÓm, quü h­u trÝ. B¸n trùc tiÕp cho c¸c cæ ®«ng hiÖn thêi hay nh÷ng nhµ ®Çu t­ cã quan hÖ víi tæ chøc ph¸t hµnh. B¸n réng r·i ra c«ng chóng §Õn ®óng ngµy theo hîp ®ång, c«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh ph¶i giao tiÒn b¸n chøng kho¸n cho c¸c tæ chøc ph¸t hµnh. Sè tiÒn ph¶i thanh to¸n lµ gi¸ trÞ chøng kho¸n ph¸t hµnh trõ ®i chi phÝ b¶o l·nh. Ho¹t ®éng t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n: Còng nh­ c¸c lo¹i h×nh t­ vÊn kh¸c, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n lµ viÖc CTCK th«ng qua ho¹t ®éng ph©n tÝch ®Ó ®­a ra c¸c lêi khuyªn, ph©n tÝch c¸c t×nh huèng vµ cã thÓ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ph¸t hµnh, ®Çu t­ vµ c¬ cÊu tµi chÝnh cho kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng t­ vÊn chøng kho¸n ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu chÝ sau: - Theo h×nh thøc cña ho¹t ®éng t­ vÊn: bao gåm t­ vÊn trùc tiÕp (gÆp gì kh¸ch hµng trùc tiÕp hoÆc th«ng qua th­ tõ, ®iÖn tho¹i) vµ t­ vÊn gi¸n tiÕp (th«ng qua c¸c Ên phÈm, s¸ch b¸o) ®Ó t­ vÊn cho kh¸ch hµng. - Theo møc ®é uû quyÒn cña t­ vÊn: bao gåm t­ vÊn gîi ý (gîi ý cho kh¸ch hµng vÒ ph­¬ng c¸ch ®Çu t­ hîp lý, quyÕt ®Þnh ®Çu t­ lµ cña kh¸ch hµng) vµ t­ vÊn uû quyÒn ( võa t­ vÊn võa quyÕt ®Þnh theo sù ph©n cÊp, uû quyÒn thùc hiÖn cña kh¸ch hµng). - Theo ®èi t­îng cña ho¹t ®éng t­ vÊn: bao gåm t­ vÊn cho ng­êi ph¸t hµnh (t­ vÊn cho tæ chøc dù kiÕn ph¸t hµnh: c¸ch thøc, h×nh thøc ph¸t hµnh, tæ chøc b¶o l·nh, ph©n phèi chøng kho¸n) vµ t­ vÊn ®Çu t­ (t­ vÊn cho kh¸ch hµng ®Çu t­ chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng thø cÊp vÒ gi¸, thêi gian, ®Þnh h­íng ®Çu t­ vµo c¸c lo¹i chøng kho¸n…) Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng t­ vÊn: Ho¹t ®éng t­ vÊn lµ viÖc ng­êi t­ vÊn sö dông kiÕn thøc, ®ã chÝnh lµ vèn chÊt x¸m mµ hä ®· bá ra ®Ó kinh doanh nh»m ®em l¹i lîi nhuËn (hiÖu qu¶) cho kh¸ch hµng. Nhµ ®Çu t­ ®ßi hái ph¶i hÕt søc thËn träng trong viÖc ®­a ra c¸c lêi khuyªn ®èi víi kh¸ch hµng, v× víi lêi khuyªn ®ã kh¸ch hµng cã thÓ thu vÒ lîi nhuËn lín hoÆc thua lç, thËm chÝ ph¸ s¶n, cßn ng­êi t­ vÊn thu vÒ cho m×nh kho¶n thu phÝ vÒ dÞch vô t­ vÊn (bÊt kÓ t­ vÊn ®ã thµnh c«ng hay kh«ng). Ho¹t ®éng t­ vÊn ®ßi hái ph¶i tu©n thñ mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: - Kh«ng ®¶m b¶o ch¾c ch¾n vÒ gi¸ trÞ chøng kho¸n: gi¸ trÞ chøng kho¸n kh«ng ph¶i lµ mét sè cè ®Þnh, nã lu«n thay ®æi theo c¸c yÕu tè kinh tÕ, t©m lý vµ diÔn biÕn thùc tÕ cña thÞ tr­êng. - Lu«n nh¾c nhë kh¸ch hµng r»ng nh÷ng lêi t­ vÊn cña m×nh dùa trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè lý thuyÕt vµ nh÷ng diÔn biÕn trong qu¸ khø, cã thÓ lµ kh«ng hoµn toµn chÝnh x¸c vµ kh¸ch hµng lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng trong viÖc sö dông c¸c th«ng tin tõ nhµ t­ vÊn ®Ó ®Çu t­, nhµ t­ vÊn sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i kinh tÕ do lêi khuyªn ®­a ra. - Kh«ng ®­îc dô dç, mêi chµo kh¸ch hµng mua hay b¸n mét lo¹i chøng kho¸n nµo ®ã, nh÷ng lêi t­ vÊn ph¶i ®­îc xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¬ së kh¸ch quan lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, tæng hîp mét c¸ch khoa häc, logic c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu. 1.1.3.2. C¸c ho¹t ®éng phô trî L­u ký chøng kho¸n: lµ viÖc l­u gi÷, b¶o qu¶n chøng kho¸n cña kh¸ch hµng th«ng qua c¸c tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n. §©y lµ quy ®Þnh b¾t buéc trong giao dÞch chøng kho¸n, bëi v× giao dÞch chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng tËp trung lµ h×nh thøc giao dÞch ghi sæ, kh¸ch hµng ph¶i më tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n t¹i c¸c c«ng ty chøng kho¸n (nÕu chøng kho¸n ph¸t hµnh d­íi h×nh thøc ghi sæ) hoÆc ký göi c¸c chøng kho¸n (nÕu ph¸t hµnh d­íi h×nh thøc chøng chØ vËt chÊt). Khi thùc hiÖn dÞch vô l­u ký chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, CTCK sÏ nhËn ®­îc c¸c kho¶n thu phÝ l­u ký chøng kho¸n, phÝ göi, phÝ rót vµ phÝ chuyÓn nh­îng chøng kho¸n. Qu¶n lý thu nhËp cña kh¸ch hµng (qu¶n lý cæ tøc): xuÊt ph¸t tõ viÖc l­u ký chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, CTCK sÏ theo dâi t×nh h×nh thu l·i, cæ tøc cña chøng kho¸n vµ ®øng ra lµm dÞch vô thu nhËn vµ chi tr¶ cæ tøc cho kh¸ch hµng th«ng qua tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. NghiÖp vô tÝn dông: §èi víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¸t triÓn, bªn c¹nh ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n cho kh¸ch hµng ®Ó h­ëng hoa hång, CTCK cßn triÓn khai dÞch vô cho vay chøng kho¸n ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn giao dÞch b¸n khèng hoÆc cho kh¸ch hµng vay tiÒn ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn nghiÖp vô mua ký quü. Cho vay ký quü lµ h×nh thøc cÊp tÝn dông cña CTCK cho kh¸ch hµng cña m×nh ®Ó hä mua chøng kho¸n vµ sö dông c¸c chøng kho¸n ®ã lµm vËt thÕ chÊp cho kho¶n vay ®ã. Kh¸ch hµng chØ cÇn ký quü mét phÇn, sè cßn l¹i sÏ do CTCK øng tr­íc tiÒn thanh to¸n. §Õn kú h¹n tho¶ thuËn kh¸ch hµng ph¶i hoµn tr¶ ®ñ sè gèc vay cïng víi l·i cho CTCK. Tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc nî, th× c«ng ty sÏ ph¸t m·i sè chøng kho¸n ®· mua ®Ó thu håi nî. NghiÖp vô qu¶n lý quü: ë mét sè thÞ tr­êng chøng kho¸n, ph¸p luËt vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn cho phÐp CTCK ®­îc thùc hiÖn nghiÖp vô qu¶n lý quü ®Çu t­. Theo ®ã, CTCK cö ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó qu¶n lý quü vµ sö dông vèn vµ tµi s¶n cña quü ®Çu t­ ®Ó ®Çu t­ vµo chøng kho¸n. CTCK ®­îc thu phÝ dÞch vô qu¶n lý quü ®Çu t­. 1.1.4. Vai trß cña ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty chøng kho¸n. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét qu¸ tr×nh míi mÎ vµ phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt, thñ tôc vµ cã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña DN. Muèn CPH doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chÝnh s¸ch vÒ CPH còng nh­ hÖ thèng ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn. DNNN sÏ xö lý nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Ó chuyÓn thµnh mét c«ng ty cæ phÇn nh­ tËp huÊn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ cæ phÇn ho¸, kiÓm kª ph©n lo¹i tµi s¶n, xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN, lËp ph­¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng, lËp ph­¬ng ¸n b¸n cæ phÇn… T­ vÊn CPH lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng t­ vÊn cña CTCK, lµ mét ho¹t ®éng thu phÝ cña CTCK ®èi víi kh¸ch hµng, ë ®©y lµ c¸c DNNN trong viÖc t­ vÊn vµ hç trî DN vÒ quy tr×nh, thñ tôc ®Ó chuyÓn DNNN sang c«ng ty cæ phÇn. Víi c¸c CTCK ViÖt Nam, ®©y lµ nghiÖp vô ®­îc triÓn khai ngay tõ ®Çu khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng trªn TTCK. Lµ mét nghiÖp vô mµ ®­îc hÇu hÕt c¸c CTCK thùc hiÖn, t­ vÊn CPH cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña CTCK: - Lµ ho¹t ®éng ®em l¹i doanh thu cho CTCK. T­ vÊn CPH cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c CTCK, doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy chiÕm mét tû träng lín trong doanh thu tõ ho¹t ®éng chøng kho¸n cña CTCK. - T­ vÊn CPH cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña CTCK nh­: T­ vÊn niªm yÕt, t­ vÊn ph¸t hµnh,… ViÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng T­ vÊn CPH gióp c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch hµng mét quy tr×nh hoµn chØnh tõ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, t­ vÊn ®Êu gi¸ cæ phÇn tíi viÖc t­ vÊn niªm yÕt, t­ vÊn ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng hay ph¸t hµnh thªm, t×m kiÕm nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng vèn. Do ®ã viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng t­ vÊn CPH cã vai trß hç trî c¸c ho¹t ®éng cña CTCK ph¸t triÓn. - §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Gióp qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña C«ng ty. Kh¸ch hµng cña CTCK trong lÜnh vùc t­ vÊn CPH lµ nh÷ng DNNN, cã nguån vèn lín, cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ. Th«ng qua ho¹t ®éng t­ vÊn CPH, CTCK cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c DN nµy. Mçi lÇn t­ vÊn thµnh c«ng lµ mét lÇn kh¼ng ®Þnh ®­îc chÊt l­îng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do ®ã, ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Ngoµi ra, th«ng qua mèi quan hÖ nµy cßn ®em l¹i cho c«ng ty kh¸ch hµng cña nh÷ng dÞch vô kh¸c nh­: t­ vÊn niªm yÕt, b¶o l·nh ph¸t hµnh… Song ho¹t ®éng t­ vÊn CPH còng lµ ho¹t ®éng ®Æc thï, g¾n víi mét giai ®o¹n lÞch sö, sÏ hÕt khi thùc hiÖn CPH xong. Do ®ã, CTCK ph¶i cã ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng sau khi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ kÕt thóc. Víi c¸c CTCK hiÖn nay, doanh thu tõ ho¹t ®éng CPH chiÕm tû träng kh¸ lín. Khi qu¸ tr×nh CPH kÕt thóc còng lµ lóc c«ng ty mÊt mét kho¶n doanh thu lín. So víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c th× ho¹t ®éng t­ vÊn CPH lµ ho¹t ®éng chiÕm nhiÒu nh©n lùc, chi phÝ vµ còng lµ ho¹t ®éng chÞu rñi ro cao, nhÊt lµ rñi ro uy tÝn nÕu viÖc t­ vÊn cã khiÕu n¹i, tè c¸o. 1.2. HO¹T §éNG T¦ VÊN Cæ PHÇN HO¸ CñA C¤NG TY CHøNG KHO¸N. 1.2.1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ Cæ phÇn ho¸ vÒ c¬ b¶n lµ viÖc chuyÓn c«ng ty (víi c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸c nhau) thµnh c«ng ty cæ phÇn (do c¸c cæ ®«ng së h÷u), ch¼ng h¹n nh­ chuyÓn tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn, chuyÓn tõ DN cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sang c«ng ty cæ phÇn, chuyÓn c«ng ty TNHH sang c«ng ty cæ phÇn… Tuy nhiªn viÖc cæ phÇn ho¸ DNNN lµ c«ng viÖc khã kh¨n nhÊt ®ßi hái nhiÒu thêi gian c«ng søc nhÊt. ChÝnh v× vËy ë ®©y ta chØ nghiªn cøu vÒ CPH DNNN. 1.2.1.1. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc Cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ viÖc chuyÓn DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt doanh nghiÖp. Víi lÞch sö ph¸t triÓn kho¶ng 200 n¨m, c«ng ty cæ phÇn ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. VÒ c¬ b¶n c«ng ty cæ phÇn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - C«ng ty cæ phÇn lµ tæ chøc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh. - Vèn ®iÒu lÖ ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn. Ng­êi së h÷u cæ phÇn ®­îc gäi lµ cæ ®«ng cña c«ng ty. C¸c cæ ®«ng chØ chÞu tr¸ch nhiÖm t­¬ng øng víi sè cæ phÇn mµ m×nh ®· mua. Cæ ®«ng cã quyÒn chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c trõ cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn ­u ®·i biÓu quyÕt. - C«ng ty cæ phÇn cã quyÒn ph¸t hµnh c¸c chøng kho¸n ra c«ng chóng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n. - Vèn lµ mét ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu cho ho¹t ®éng cña mét DN. So víi c¸c lo¹i h×nh DN kh¸c nh­ DN t­ nh©n, DN Nhµ n­íc… th× c«ng ty cæ phÇn cã ­u thÕ trong viÖc huy ®éng vèn nhê kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung cao, ph¹m vi huy ®éng réng kh«ng giíi h¹n vÒ ®Þa lý, d©n téc… cã thÓ chuyÓn kú h¹n cña vèn tõ vèn ®Çu t­ ng¾n h¹n sang trung vµ dµi h¹n. C«ng ty cæ phÇn lµ c«ng ty duy nhÊt ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu nªn cã kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ ®­îc nguån vèn. - Do nguån vèn ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn nhá do nhiÒu cæ ®«ng n¾m gi÷ nªn cã kh¶ n¨ng ph©n t¸n rñi ro cao, ®a d¹ng ho¸ ®Çu t­ do quy m« cña DN lín, tÝnh thanh kho¶n cao. - Do viÖc t¸ch biÖt gi÷a quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn së h÷u nªn c«ng ty cæ phÇn cã c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng. C«ng ty cæ phÇn ®­îc tæ chøc nh­ sau: §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty thÓ hiÖn trong quyÒn ®­îc quy ®Þnh ®iÒu lÖ vµ thay ®æi chiÕn l­îc ph¸t triÓn, bÇu héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t. QuyÒn vµ nghÜa vô cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 70 ch­¬ng IV LuËt doanh nghiÖp 2003. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 80, ch­¬ng IV LuËt Doanh nghiÖp 2003. Ban kiÓm so¸t: C«ng ty cæ phÇn cã tõ m­êi mét cæ ®«ng trë lªn ph¶i cã Ban kiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t tõ ba ®Õn n¨m thµnh viªn, trong ®ã Ýt nhÊt mét thµnh viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÕ to¸n. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ban kiÓm so¸t ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 88 ch­¬ng IV LuËt Doanh nghiÖp 2003. Gi¸m ®èc (hoÆc Tæng gi¸m ®èc) c«ng ty: lµ ng­êi ®iÒu hµn._.h ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc) ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 85 ch­¬ng IV LuËt Doanh nghiÖp 2003. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn ®· chøng tá r»ng mÆc dï m« h×nh c«ng ty cæ phÇn míi ra ®êi ®­îc kho¶ng 200 n¨m trong lÞch sö thÕ giíi nh­ng cã tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh. C«ng ty cæ phÇn vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ lµ hai tæ chøc tµi chÝnh ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ë ViÖt Nam, ®a sè c¸c doanh nghiÖp ra ®êi trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. Khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× nh÷ng DN nµy béc lé kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy, tõ nh÷ng n¨m 1992 ®Õn nay, Nhµ n­íc ta cã xu h­íng CPH c¸c DNNN. NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP ngµy 16/11/2004 do chÝnh phñ ban hµnh ®· nªu râ môc tiªu vÒ chuyÓn DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn: Thø nhÊt, chuyÓn ®æi nh÷ng c«ng ty Nhµ n­íc mµ Nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u; huy ®éng vèn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi trong n­íc vµ ngoµi n­íc ®Ó t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Thø hai, ®¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ n­íc, doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t­ vµ ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Thø ba, thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng; kh¾c phôc t×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp; g¾n víi ph¸t triÓn thÞ tr­êng vèn, thÞ tr­êng chøng kho¸n. C¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸: theo ®iÒu 3 nghÞ ®Þnh 187/N§ – CP quy ®Þnh cã c¸c h×nh thøc cæ phÇn ho¸ sau: - Gi÷ nguyªn vèn Nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã nhu cÇu t¨ng thªm vèn ®iÒu lÖ. Møc vèn huy ®éng thªm tuú thuéc vµo quy m« vµ nhu cÇu vèn cña c«ng ty cæ phÇn. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn ®­îc ph¶n ¸nh trong ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. - B¸n mét phÇn vèn Nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp hoÆc kÕt hîp võa b¸n bít mét phÇn vèn Nhµ n­íc võa ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. - B¸n toµn bé vèn Nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp hoÆc kÕt hîp võa b¸n toµn bé vèn Nhµ n­íc võa ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. 1.2.1.2. T­ vÊn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña c«ng ty chøng kho¸n T­ vÊn cæ phÇn ho¸ lµ viÖc tæ chøc t­ vÊn gióp Doanh nghiÖp Nhµ n­íc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc h­íng dÉn cã thÓ thùc hiÖn theo hai c¸ch trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Theo c¸ch trùc tiÕp th× c«ng ty chøng kho¸n sÏ gÆp trùc tiÕp doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó h­íng dÉn, cßn theo c¸ch gi¸n tiÕp tøc lµ h­íng dÉn th«ng qua s¸ch b¸o v¨n b¶n ph¸p luËt. Th­êng th× c«ng ty chøng kho¸n chØ tiÕn hµnh t­ vÊn cæ phÇn ho¸ theo c¸ch trùc tiÕp. ViÖc t­ vÊn cæ phÇn ho¸ bao gåm c¸c c«ng viÖc: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp (®©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n nhÊt), lËp ph­¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ danh s¸ch lao ®éng ®­îc mua cæ phÇn ­u ®·i, x©y dùng dù th¶o ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn. 1.2.2. Tæ chøc vµ quy tr×nh t­ vÊn cæ phÇn ho¸ Nh­ ®· nãi ë trªn t­ vÊn CPH lµ ho¹t ®éng h­íng dÉn DNNN thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn. T­ vÊn CPH lµ c¶ mét qu¸ tr×nh, nã bao gåm c¸c b­íc sau: B­íc 1: X©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ Thµnh lËp ban chØ ®¹o cæ phÇn ho¸ vµ tæ chøc gióp viÖc ban chØ ®¹o ChuÈn bÞ hå s¬ tµi liÖu Xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh vµ tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN Hoµn tÊt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ B­íc 2: Tæ chøc b¸n cæ phÇn B¸n cæ phÇn §iÒu chØnh ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ B­íc 3: Hoµn tÊt qu¸ tr×nh chuyÓn doanh nghiÖp sang c«ng ty cæ phÇn Tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ®¨ng ký kinh doanh Tæ chøc bµn giao gi÷a DN vµ c«ng ty cæ phÇn. 1.2.3.Néi dung t­ vÊn cæ phÇn ho¸ 1.2.3.1. T­ vÊn x©y dùng lé tr×nh cæ phÇn ho¸ Trong giai ®o¹n nµy, tæ chøc t­ vÊn gióp DN xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh tr­íc cæ phÇn ho¸. VÒ viÖc xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh tr­íc CPH ®­îc quy ®Þnh râ trong NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vµ h­íng dÉn cô thÓ trong th«ng t­126/2004/TT-BTC cña Bé tµi chÝnh. Trong ®ã quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp CPH trong viÖc xö lý c¸c vÊn ®Ò tån t¹i vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp CPH cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp c¸c c¬ quan cã liªn quan chñ ®éng xö lý theo thÈm quyÒn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tån t¹i vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh cña DN CPH vµ trong qu¸ tr×nh CPH. Tr­êng hîp cã v­íng m¾c hoÆc v­ît qu¸ thÈm quyÒn th× doanh nghiÖp CPH ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.(§iÒu 9, ch­¬ng II NghÞ ®Þnh 187). Doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu ho¹t ®éng: Xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, ®Þnh gi¸ tµi s¶n cña DN, lËp hå s¬ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN, lËp ph­¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng sau khi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn, x©y dùng ph­¬ng ¸n kinh doanh sau CPH, x©y dùng ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn, tæ chøc ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. * KiÓm kª, xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh cña doanh nghiÖp CTCK t­ vÊn kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®óng sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thùc tÕ cña DN t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª. · KiÓm kª quü tiÒn mÆt, ®èi chiÕu sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thùc tÕ cña DN t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n, tiÒn mÆt thõa so víi sæ kÕ to¸n, ph©n tÝch râ nguyªn nh©n thõa thiÕu. · Ph©n lo¹i quü tµi s¶n ®· kiÓm kª theo c¸c nhãm sau: Tµi s¶n DN cã nhu cÇu sö dông. Tµi s¶n DN kh«ng cã nhu cÇu sö dông. Tµi s¶n chê thanh lý. Tµi s¶n h×nh thµnh tõ quü khen th­ëng, phóc lîi (nÕu cã). Nî thùc tÕ ph¶i tr¶. Sè d­ quü khen th­ëng, phóc lîi. Tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n cña DN cã nhu cÇu sö dông theo quy ®Þnh t¹i phÇn A môc III th«ng t­ 126/2004/TT – BTC ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP do ChÝnh phñ ban hµnh. * Tæ chøc t­ vÊn DN CPH xö lý c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh tr­íc khi CPH bao gåm: Xö lý tµi s¶n: C¨n cø vµo qu¸ tr×nh kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n, DN sÏ ®­îc CTCK t­ vÊn xö lý tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Xö lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu: Xö lý c¸c kho¶n nî ph¶i thu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 ch­¬ng II cña NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Xö lý c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶: Xö lý c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Xö lý c¸c kho¶n dù phßng lç l·i: ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 ch­¬ng II NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Xö lý vèn ®Çu t­ dµi h¹n vµo c¸c DN kh¸c nh­ vèn liªn doanh, liªn kÕt, gãp vèn cæ phÇn, gãp vèn thµnh lËp c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 ch­¬ng II NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Quü khen th­ëng, phóc lîi: ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 ch­¬ng II NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. 1.2.3.2. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp * Thµnh phÇn tham gia ®Þnh gi¸: §¹i diÖn Ban chØ ®¹o cæ phÇn ho¸, Tæ chøc t­ vÊn vµ §¹i diÖn DN cæ phÇn ho¸. * Ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸: Nguyªn t¾c lùa chän ph­¬ng thøc ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§ – CP cña ChÝnh phñ. Theo quy ®Þnh, cã ba ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ lµ ph­¬ng ph¸p tµi s¶n, ph­¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu vµ ph­¬ng ph¸p kh¸c. Th«ng th­êng c¸c DN s¶n xuÊt sÏ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p tµi s¶n cßn c¸c DN ho¹t ®éng trong ngµnh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th× ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu. * Hå s¬ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN: - B¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n DN. - Biªn b¶n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN. - B¶n sao hå s¬ chi tiÕt nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c ®Ò nghÞ ®­îc xö lý khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN. - C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c (tuú theo viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp) Sau khi cã kÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN, Ban chØ ®¹o CPH cã tr¸ch nhiÖm thÈm tra kÕt qu¶ ®Þnh gi¸, b¸o c¸o c¬ quan quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ DN vµ Bé Tµi chÝnh. Sau ®ã, tiÕn hµnh c«ng bè gi¸ trÞ DN ra c«ng chóng. 1.2.3.3. X©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. Ph­¬ng ¸n CPH ®­îc lËp bëi DN CPH vµ tæ chøc t­ vÊn CPH vµ tr×nh lªn Ban chØ ®¹o CPH. Ph­¬ng ¸n CPH chØ ra nh÷ng néi dung cô thÓ cña qu¸ tr×nh CPH. Néi dung cña ph­¬ng ¸n CPH ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng chi tiÕt sau: · H×nh thøc cæ phÇn ho¸: Cã ba h×nh thøc CPH (nh­ phÇn 1.2.1.1 ®· nãi) · Vèn ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn · C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ. Trong ®ã nªu râ: C¬ cÊu cæ ®«ng së h÷u vµ sè l­îng cæ phÇn mµ mçi cæ ®«ng së h÷u: Cæ ®«ng së h÷u, cæ phÇn b¸n ­u ®·i cho ng­êi lao ®éng, cæ phÇn b¸n c«ng khai, gi¸ khëi ®iÓm dù kiÕn cæ phÇn b¸n ®Êu gi¸ c«ng khai. · Tªn gäi, trô së c«ng ty cæ phÇn. ·Ngµnh nghÒ kinh doanh. 1.2.3.4. X©y dùng ph­¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng Do c¬ cÊu l¹i DN nªn ph­¬ng an s¾p xÕp lao ®éng cña DN CPH ®ãng vai trß quan träng. X©y dùng ph­¬ng ¸n lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o hµi hoµ quyÒn lîi cña DN víi quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. Chi phÝ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong DN còng lµ mét kho¶n chi phÝ kh¸ lín cho DN, sau khi CPH c«ng ty cæ phÇn ph¶i cã sù ®iÒu chØnh trong nh©n sù nh»m c¶i t¹o l¹i sè lao ®éng trong DN, c©n ®èi chi phÝ DN vµ ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng, khiÕn hä c¶m thÊy chÝnh s¸ch lao ®éng cña DN hîp lý vµ ®¶m b¶o quyÒn lîi cña hä. Néi dung ph­¬ng ¸n lao ®éng chØ râ: - Ph©n lo¹i lao ®éng cña DN tr­íc khi s¾p xÕp l¹i. - Ph©n lo¹i lao ®éng cña DN sau cæ phÇn ho¸, trong ®ã nªu râ sè lao ®éng sö dông s¶n xuÊt kinh doanh, sè lao ®éng nghØ h­u, sè lao ®éng kÕt thóc hîp ®ång vµ sè lao ®éng d«i d­; kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i lao ®éng. 1.2.3.5. Tæ chøc b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu: Ph­¬ng ¸n b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu ph¶i ®­îc x©y dùng cô thÓ, trong ®ã ph¶i ®¶m b¶o néi dung gåm c¬ quan b¸n cæ phÇn vµ thêi gian b¸n cæ phÇn. - VÒ tæ chøc b¸n cæ phÇn Víi DN cã khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra tõ d­íi 1 tû ®ång th× DN tù tæ chøc b¸n cæ phÇn. Víi DN cã khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra trªn 1 tû ®ång th× tæ chøc b¸n t¹i c«ng ty chøng kho¸n. Víi DN cã khèi l­îng cæ phÇn b¸n ra trªn 10 tû ®ång th× tæ chøc b¸n t¹i Trung t©m giao dÞch TP Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi. - Néi dung thùc hiÖn b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu: Cæ phÇn ph¸t hµnh lÇn ®Çu:…..cæ phÇn. MÖnh gi¸ mçi cæ phÇn lµ 10.000®/cæ phÇn. Trong ®ã: Cæ phÇn Nhµ n­íc:…..cæ phÇn, chiÕm …..% vèn ®iÒu lÖ. Cæ phÇn chµo b¸n cho ng­êi lao ®éng trong DN:…..cæ phÇn vµ chiÕm…..% vèn ®iÒu lÖ. Cæ phÇn ­u ®·i cho nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc:…..cæ phÇn vµ chiÕm…..% vèn ®iÒu lÖ. Cæ phÇn b¸n ®Êu gi¸ c«ng khai:….. cæ phÇn vµ chiÕm…..% vèn ®iÒu lÖ. (“...” lµ do tuú tõng c«ng ty cæ phÇn quy ®Þnh mét con sè hoÆc % cô thÓ) - Thêi gian b¸n cæ phÇn: Trong ph­¬ng ¸n ph¶i nªu râ thêi gian hoµn thµnh b¸n cæ phÇn ra bªn ngoµi vµ thêi gian hoµn thµnh b¸n cæ phÇn cho c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. 1.2.3.6. Tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng Sau khi b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóng th× ph¶i tæ chøc §¹i héi ®ång cæ ®«ng ChuÈn bÞ cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng ChuÈn bÞ tµi liÖu cho ®¹i héi cæ ®«ng LËp kÕ ho¹ch chi tiÕt cho ®¹i héi cæ ®«ng LËp danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp TiÕn hµnh §¹i héi cæ ®«ng: lµ ®¹i héi thµnh lËp DN. Trong ®¹i héi th«ng qua nh÷ng vÊn ®Ò quan träng sau: Th«ng qua ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn, c¬ cÊu cæ phÇn vµ cæ ®«ng s¸ng lËp cña c«ng ty. QuyÕt ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty sau cæ phÇn ho¸: th«ng qua ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh trong ba n¨m, c¸c chØ tiªu cô thÓ vÒ: doanh thu, lîi nhuËn dù tÝnh, s¶n l­îng,… BÇu héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t 1.2.3.7. T­ vÊn hËu cæ phÇn ho¸: §©y lµ c«ng viÖc quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ cña viÖc cæ phÇn ho¸. Th«ng th­êng khi chuyÓn ®æi tõ h×nh thøc DNNN chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt Doanh nghiÖp, nhiÒu DN sau khi cæ phÇn ho¸ xong kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bì ngì, CTCK víi tÝnh chuyªn nghiÖp vµ ®éi ngò chuyªn viªn cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh sÏ gióp doanh nghiÖp cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng sau cæ phÇn ho¸. CTCK t­ vÊn DN t¸i cÊu tróc DN, thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc ph¸t triÓn, ph©n tÝch tÝnh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, duy tr× ph¸t triÓn c«ng ty, n©ng cao gi¸ trÞ cæ phiÕu, ®¶m b¶o DN ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trªn thÞ tr­êng vèn. 1.2.4. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña C«ng ty chøng kho¸n. 1.2.4.1. Kh¸i niÖm Ph¸t triÓn ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña c«ng ty chøng kho¸n lµ viÖc ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n quy tr×nh t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña CTCK, gióp cho CTCK më réng quy m« cña ho¹t ®éng nµy theo chiÒu h­íng tèt. 1.2.4.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña C«ng ty chøng kho¸n - Thø nhÊt, sè DN ®· ®­îc t­ vÊn cæ phÇn ho¸: §©y lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cña mét c«ng ty. NÕu ho¹t ®éng t­ vÊn CPH ho¹t ®éng tèt tøc lµ cã sù ph¸t triÓn th× sè l­îng c¸c DN ®· ®­îc t­ vÊn CPH ph¶i nhiÒu. - Thø hai, Doanh thu so víi c¸c c«ng ty kh¸c vÒ CPH: §©y lµ lµ mét chØ tiªu còng ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn CPH. NÕu mét CTCK ho¹t ®éng tèt trong lÜnh vùc nµy ¾t sÏ ®em l¹i doanh thu lín do thu vÒ c¸c kho¸n phÝ t­ vÊn. - Thø ba, Sau khi cæ phÇn ho¸ cã bao nhiªu DN ®­îc lªn sµn: ®©y lµ chØ tiªu t­¬ng ®èi quan träng ®¸nh gi¸ liÖu ho¹t ®éng t­ vÊn cña mét CTCK cã ph¸t triÓn hay kh«ng. NÕu CTCK t­ vÊn tèt, thùc hiÖn tèt nghiÖp vô t­ vÊn cña m×nh th× DN mµ ®­îc CTCK t­ vÊn sÏ nhanh chãng ®­îc lªn sµn. - Thø t­, Khi lªn sµn c¸c cæ phiÕu cña DN cæ phÇn ho¸ cã tèt kh«ng, cã thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ hay kh«ng: ®©y lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng t­ vÊn hËu cæ phÇn ho¸ 1.3. C¸C NH¢N Tè ¶NH H¦ëNG TíI HO¹T §éNG T¦ VÊN Cæ PHÇN HO¸ CñA C¤NG TY CHøNG KHO¸N. 1.3.1. Nh©n tè chñ quan 1.3.1.1. Sè l­îng, chÊt l­îng, chÝnh s¸ch c¸n bé Gièng nh­ c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn nãi chung, chÊt l­îng dÞch vô t­ vÊn cæ phÇn ho¸ nãi riªng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®éi ngò nh©n viªn. C«ng viÖc cña t­ vÊn viªn lµ h­íng dÉn cho DN c¸c thñ tôc cÇn ph¶i lµm khi cæ phÇn ho¸ ®Ó DN tr¸nh ®­îc nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ ®ång thêi rót ng¾n ®­îc thêi gian thùc hiÖn. V× thÕ, ®éi ngò nh©n viªn ph¶i phï hîp vÒ sè l­îng, ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm t­ vÊn vµ tr­íc hÕt ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, vÒ néi dung quy tr×nh cæ phÇn ho¸ còng nh­ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ch¼ng h¹n nh­ thÈm ®Þnh tµi chÝnh doanh nghiÖp, ®Þnh gi¸ tµi s¶n… Sè l­îng vµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc lµ yÕu tè ®­îc quan t©m hµng ®Çu v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng dÞch vô t­ vÊn. H¬n n÷a, chÝnh s¸ch c¸n bé còng ¶nh h­ëng kh«ng kÐm ®Õn ho¹t ®éng t­ vÊn CPH. Cô thÓ nÕu CTCK cã mét chÝnh s¸ch c¬ cÊu tæ chøc phï hîp sÏ gióp cho ho¹t ®éng t­ vÊn CPH diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Th­êng th× trong mét phßng t­ vÊn mçi nh©n viªn sÏ chuyªn lµm vÒ mét lÜnh vùc nhÊt ®Þnh, ®ã lµ lÜnh vùc mµ nh©n viªn ®ã cã kh¶ n¨ng nhÊt. Ch¼ng h¹n nh­ tiÕn hµnh CPH mét DNNN th× sÏ cã ng­êi chuyªn vÒ ®Þnh gi¸ tµi s¶n, cã ng­êi chuyªn vÒ ®Þnh gi¸ c«ng nî. B»ng viÖc chuyªn m«n ho¸ nh­ vËy th× hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. VÊn ®Ò lµ tû lÖ nh©n viªn ®¶m ®­¬ng c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau ®ã kh«ng hîp lý th× sÏ lµm cho c«ng viÖc t­ vÊn bÞ chËm l¹i mµ hiÖu qu¶ th× gi¶m ®i nhiÒu. Ngoµi ra sù ¶nh h­ëng cña nh©n tè nµy tíi ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ cßn thÓ hiÖn ë chç c¸c nh©n viªn cã kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm hay kh«ng. Kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a c¸c thµnh viªn tèt sÏ lµm cho c«ng viÖc ®­îc hoµn thµnh cã hiÖu qu¶ h¬n. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch c¸n bé cßn ®­îc thÓ hiÖn ë chç CTCK cã tr¶ l­¬ng, khen th­ëng xøng ®¸ng víi c«ng søc cña nh©n viªn bá ra hay kh«ng. NÕu CTCK cã mét chÝnh s¸ch ®·i ngé kh«ng thÝch hîp sÏ khiÕn cho nh©n viªn bá viÖc t×m ®Õn n¬i tèt h¬n do vËy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng t­ vÊn CPH cña C«ng ty. 1.3.1.2. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty Chøng kho¸n nh­ m«i giíi chøng kho¸n, tù doanh chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n... ¶nh h­ëng còng kh«ng kÐm ®Õn ho¹t ®éng t­ vÊn CPH cña CTCK. NÕu nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ t¹o ®éng lùc cho ho¹t ®éng t­ vÊn CPH ph¸t triÓn theo. Kh«ng cã lý g× khi mµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty ®Òu ph¸t triÓn mµ l¹i ®Ó cho cã mét ho¹t ®éng cña m×nh ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy, sù ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c còng lµ nguyªn nh©n t¹o ®éng lùc cho ho¹t ®éng t­ vÊn CPH ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. 1.3.1.3. Quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c ®èi t¸c Nh©n tè nµy ¶nh h­ëng còng kh«ng kÐm tíi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn CPH. Nã ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ nh­ sau: NÕu mét CTCK cã mèi quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c th× cã thÓ sÏ cã nhiÒu Doanh nghiÖp ®Õn mêi t­ vÊn CPH cho m×nh. Vµ nÕu lµm viÖc trong m«i tr­êng cã quan hÖ tèt bao giê còng tho¶i m¸i h¬n vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. T­ vÊn lµ viÖc h­íng dÉn, ®­a ra c¸c lêi khuyªn, nÕu cã quan hÖ tèt víi c¸c ®èi t¸c th× nh÷ng lêi khuyªn ®­a ra sÏ dÔ dµng ®­îc chÊp nhËn h¬n. 1.3.2. Nh©n tè kh¸ch quan 1.3.2.1. M«i tr­êng ph¸p lý. §©y lµ nh©n tè rÊt quan träng ¶nh h­ëng tíi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn CPH cña CTCK. Sù ¶nh h­ëng cña nã tíi sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng t­ vÊn CPH ®­îc thÓ hiÖn ë mét sè ®iÒu sau: -Nhê cã chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ cña ChÝnh phñ míi ®Æt ra nhu cÇu vÒ t­ vÊn CPH cho c¸c DN cæ phÇn ho¸. - Ho¹t ®éng cæ phÇn ho¸ chÞu ¶nh h­ëng trùc tiÕp cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh CPH. Mét c¬ së ph¸p lý vÒ CPH mµ ®­îc hoµn thiÖn vµ cô thÓ sÏ lµ ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn v÷ng ch¾c cho tæ chøc cung cÊp trong viÖc x©y dùng quy tr×nh còng nh­ trong qu¸ tr×nh thùc hiªn. Ngoµi ra m«i tr­êng ph¸p lý cßn ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp tíi ho¹t ®éng t­ vÊn CPH th«ng qua nhu cÇu cña c¸c DN vÒ dÞch vô t­ vÊn CPH. 1.3.2.2. C¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ trªn thÞ tr­êng NghÒ t­ vÊn cæ phÇn ho¸ lµ mét trong nh÷ng nghÒ cÇn Ýt vèn, nhiÒu chÊt x¸m, v× vËy kÓ c¶ nh÷ng CTCK nhá còng cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng nµy, chÝnh v× vËy mµ c¹nh tranh gi÷a c¸c CTCK lµ kh¸ cao, ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c CTCK muèn tham gia thÞ tr­êng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ th× ®ßi hái hä ph¶i liªn tôc ®æi míi phong c¸ch phôc vô cho tèt, gi¶m chi phÝ t­ vÊn… 1.3.2.3. Sù phøc t¹p cña qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ Qu¸ tr×nh t­ vÊn CPH ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn nhiÒu thñ tôc ®Ó ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp qu¶n lý. ChØ xÐt riªng vÒ c¸c b­íc mang tÝnh thñ tôc nµy ®· cã thÓ g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho DN CPH. Thªm n÷a, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn CPH cßn ®ßi hái nhiÒu c«ng viÖc mang tÝnh chÊt chuyªn m«n nh­ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ DN, lËp ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, lËp ph­¬ng ¸n lao ®éng. Th«ng th­êng c¸c DN kh«ng cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc chuyªn m«n nµy nªn khi tiÕn hµnh CPH gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c. §©y lµ lý do khiÕn c¸c DN khi tiÕn hµnh CPH th× th­êng ph¶i t×m ®Õn c¸c CTCK nhê t­ vÊn trong viÖc CPH cña DN m×nh. Qu¸ tr×nh CPH cµng phøc t¹p th× nhu cÇu vÒ t­ vÊn cµng lín, tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng t­ vÊn ph¸t triÓn. 1.3.2.4. Sù ph¸t triÓn cña ThÞ tr­êng chøng kho¸n C¸c DN rÊt sî sau khi CPH th× gi¸ cæ phiÕu bÞ gi¶m, g©y ¶nh h­ëng tíi uy tÝn cña DN. Trong thêi gian võa qua cã lóc TTCK ®ãng b¨ng gi¸ trÞ cæ phiÕu liªn tôc gi¶m g©y ra t©m lý hoang mang chon nhµ ®Çu t­.Cßn hiÖn nay TTCK ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ dÇn ®i vµo quü ®¹o «n ®Þnh vµ ChÝnh phñ ®ang yªu cÇu t¨ng cung cho TTCK tøc lµ ngµy cµng cã nhiÒu c¸c DN tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG HO¹T §éNG T¦ VÊN Cæ PHÇN HO¸ CñA C¤NG TY CHøNG KHO¸N phỐ wall 2.1. GIíI THIÖU VÒ C¤NG TY CHøNG KHO¸N PHè WALL 2.1.1. S¬ l­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Chøng kho¸n Phè Wall Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) - tên giao dịch quốc tế là Wall Street Securities, được thành lập bởi các cổ đông là các doanh nghiệp danh tiếng có tiềm lực tài chính lớn, gồm có: Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông, Công ty cổ phần may Đức Giang, và một số cổ đông cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, WSS còn nhận được sự quan tâm chiến lược của nhiều tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Ngày 20/12/2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 86/UBCK-GP cấp giấy phép thành lập và hoạt động chính thức cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán. Việc ra đời Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall là bước khởi đầu của việc việc thực hiện kế hoạch xây dựng một tập đoàn tài chính hàng đầu của Việt Nam. Tập đoàn Phố Wall hiện gồm có: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Công ty Cổ phần Vàng Phố Wall, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Phố Wall, Quỹ tín dụng Nhân Dân Hoàng Mai. Trong thời gian tới đây, tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển Ngân hàng Phố Wall, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phố Wall, Công ty Quản lý quỹ Phố Wall và Công ty Cổ phần Truyền thông Phố Wall. Công ty vinh dự được trở thành một trong những Công ty chứng khoán tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam với các dịch vụ đa dạng:   +     Môi giới đầu tư chứng khoán +     Tự doanh chứng khoán +     Lưu ký chứng khoán +     Tư vấn đầu tư chứng khoán +     Tư vấn tài chính doanh nghiệp. +     Tư vấn quản trị doanh nghiệp +     Tư vấn sáp nhập và mua bán doanh nghiệp   Một số thế mạnh nổi trội của WSS: được thể hiện ở vị trí đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và quản trị doanh nghiệp; Công ty có tầm nhìn chiến lược; Có vị trí văn phòng giao dịch đặt tại một số trung tâm tài chính của một số thành phố. Nhằm mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và dịch vụ tốt nhất. Đặc biệt, WSS rất coi trọng tới đội ngũ nhân sự. Hiện nay, Công ty đã tuyển dụng được đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế.   Bằng sức mạnh trí tuệ, công nghệ thông tin hiện đại, vốn và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, WSS sẽ không ngừng phấn đấu để mang lại cho khách hàng những giá trị nổi trội thông qua các dịch vụ hoàn hảo nhất với phương châm thành công của khác hàng là sự thành công của WSS. C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c«ng ty chøng kho¸n Phè Wall : Ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n WSS lµ trung gian mua b¸n chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tµi kho¶n vµ thÞ tr­êng Chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, c«ng ty qu¶n lý c¸c ®Çu mèi nhËn lÖnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô M«i giíi cña C«ng ty, ®­a ra c¸c s¶n phÈm míi liªn quan ®Õn ho¹t ®éng m«i giíi. WSS cßn cung cÊp c¸c th«ng tin giao dÞch chøng kho¸n vµ th«ng tin vÒ c¸c tæ chøc niªm yÕt, c¸c bµi b×nh luËn phiªn giao dÞch, tæng hîp c¸c diÔn biÕn giao dÞch hµng tuÇn. Ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n C«ng ty tù kinh doanh b»ng nguån vèn cña c«ng ty, víi nguyªn t¾c ­a tiªn phôc vô kh¸ch hµng tr­íc. WSS tham gia víi môc ®Ých gãp phÇn b×nh æn thÞ tr­êng, t¹o sù s«i ®éng cho c¸c giao dÞch trªn thÞ tr­êng. Ngoµi ra c«ng ty cßn gãp vèn ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang cæ phÇn ho¸, c¸c c«ng ty cæ phÇn, c¸c tæ chøc ph¸t hµnh vµ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng, kh«ng chØ trî gióp hä vÒ mÆt tµi chÝnh mµ cßn hç trî hä trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh.Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn cung cÊp dÞch vô “giao dÞch kú h¹n tr¸i phiÕu”, gióp kh¸ch hµng ®Çu t­ tr¸i phiÕu víi c¸c kú h¹n linh ho¹t, møc sinh lêi hÊp dÉn vµ tuyÖt ®èi an toµn. Ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n WSS x©y dùng ph­¬ng ¸n b¶o l·nh ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh ®èi víi kh¸ch hµng; thiÕt lËp vµ duy tr× quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ cã tiÒm n¨ng ph¸t hµnh chøng kho¸n; ph©n tÝch thÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶; tæ chøc thùc hiÖn ®¹i lý, b¶o l·nh ph¸t hµnh theo ph­¬ng ¸n ®· ®­îc phª duyÖt Ngoµi ra, WSS cßn x©y dùng, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, c¶i tiÕn c¸c quy chÕ, quy tr×nh nghiÖp vô liªn quan; thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch vµ b¸o c¸o ho¹t ®éng nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ b¶o l·nh ph¸t hµnh. Ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n WSS nhËn l­u gi÷ c¸c chøng chØ chøng kho¸n nh­ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, nh÷ng giÊy tê cã gi¸ trÞ víi nh÷ng dÞch vô l­u ký chuyªn nghiÖp. Ngoµi ra, WSS cßn thùc hiÖn c¸c quyÒn nh­ viÖc lÜnh cæ tøc, tr¸i tøc vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c gióp kh¸ch hµng tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ. Lµ mét thµnh viªn cña trung t©m l­u ký chøng kho¸n, khi chøng kho¸n cña kh¸ch hµng ®­îc l­u ký t¹i WSS, kh¸ch hµng cã thÓ thùc hiÖn giao dÞch ®èi víi c¸c chøng kho¸n ®ã nhanh chãng vµ thuËn tiÖn h¬n. Ho¹t ®éng t­ vÊn cæ phÇn ho¸ C¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ cæ phÇn ho¸, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u th× WSS gióp c¸c doanh nghiÖp nµy trong viÖc chuÈn bÞ hå s¬, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, chuÈn bÞ b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn. WSS cã c¸c trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp chuÈn bÞ cæ phÇn ho¸ nh­: t­ vÊn x©y dùng lé tr×nh cæ phÇn ho¸; x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp; t­ vÊn x©y dùng ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸; t­ vÊn ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu ra c«ng chóng; t­ vÊn hËu cæ phÇn ho¸. Ho¹t ®éng t­ vÊn niªm yÕt, ®¨ng ký giao dÞch chøng kho¸n Khi niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ gióp cho doanh nghiÖp ®ã cã mét c¬ héi tuyÖt vêi ®Ó tiÕp cËn víi c¸c nhµ ®Çu t­, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã sÏ trë lªn th©n thiÕt, gÇn gòi víi mäi kh¸ch hµng. Thªm vµo ®ã uy tÝn cña c¸c doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn vµ viÖc huy ®éng vèn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sÏ thuËn tiÖn h¬n rÊt nhiÒu. WSS sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp nµy trong viÖc chuÈn bÞ hå s¬, c¸c thñ tôc niªm yÕt, t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh khi ®· niªm yÕt. Ho¹t ®éng t­ vÊn t¸i c¬ cÊu, mua vµ s¸p nhËp, b¸n vµ gi¶i thÓ c«ng ty WSS cã ®éi ngò c¸c chuyªn gia giµu kinh nghiÖm vµ chuyªn nghiÖp sÏ phèi hîp c¸c tæ chøc hoµn thiÖn viÖc mua vµ s¸p nhËp mét c¸ch cã hiÖu qu¶, thµnh c«ng vµ nhanh chãng. Gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh b¸n nh»m t¹o ra gi¸ trÞ tèi ®a vµ hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp mµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc c¸c môc tiªu chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp. 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc, nh©n sù cña C«ng ty Chøng kho¸n Phè Wall §éi ngò c¸n bé cña WSS lµ nh÷ng c¸n bé n¨ng ®éng, nh¹y bÐn ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u, cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cao víi kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vù tµi chÝnh doanh nghiÖp, tÝn dông, ph¸p luËt, ®Çu t­, kinh doanh tiÒn tÖ. Coi yÕu tè con ng­êi lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt dÉn tíi thµnh c«ng vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, WSS lu«n chó träng ho¹t ®éng ®µo t¹o con ng­êi nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ lµm hµi lßng mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. C¸c c¸n bé qu¶n lý vµ kinh doanh cña WSS ®Òu ®­îc tr¶i qua c¸c khãa ®µo t¹o vÒ chøng kho¸n c¶ trong vµ ngoµi n­íc. C¸c chuyÕn ®i kh¶o s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c n­íc Ch©u ¢u, Ch©u ¸ ®­îc thùc hiÖn hµng n¨m nh»m gióp c¸n bé cña WSS cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm thùc tÕ tõ c¸c n­íc cã thÞ tr­êng chøng kho¸n ®· rÊt ph¸t triÓn. Cho ®Õn nay, phÇn lín ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ kinh doanh cña WSS ®Òu cã GiÊy phÐp hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n do UBCK Nhµ n­íc cÊp. C¸c c¸n bé qu¶n lý vµ kinh doanh ®Òu cã b»ng cö nh©n chuyªn ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng, chøng kho¸n, ®Çu t­ trë lªn. 2.1.3. KÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty Chøng kho¸n Phè Wall B¶ng 2.1: Doanh thu c¸c ho¹t ®éng cña CTCK Phè Wall qua c¸c n¨m §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång ChØ tiªu 2008 2009 M«i giíi 1,110 2,317 Tù doanh 5,673 9,991 Qu¶n lý danh môc ®Çu t­ 0,670 0,343 B¶o l·nh, ®¹i lý ph¸t hµnh 0,986 3,498 T­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n 0 0 L­u ký chøng kho¸n 0,548 0,200 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m cña WSS. Dùa trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua c¸c n¨m tr×nh bµy qua c¸c b¶ng, ta nhËn thÊy doanh thu cña C«ng ty Chøng kho¸n Phè Wall æn ®Þnh vµ t¨ng qua c¸c n¨m. Trong ®ã, chñ yÕu lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. C¸c kho¶n thu nµy bao gåm doanh thu tõ ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n cho nhµ ®Çu t­, ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n, t­ vÊn ®Çu t­ chøng kho¸n * Ho¹t ®éng m«i giíi chøng kho¸n Trong nh÷ng n¨m qua, dÞch vô m«i giíi lu«n ®em l¹i nguån thu lín cho c«ng ty. HiÖn nay WSS qu¶n lý h¬n 8300 tµi kho¶n trong ®ã cã 32 tµi kho¶n lµ tæ chøc vµ 6 tµi kho¶n lµ nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, gi¸ trÞ giao dÞch cæ phiÕu trong n¨m 2009 cña Trô së chÝnh ®¹t 2.384,3 tû ®ång. So víi gi¸ trÞ giao dÞch cña toµn thÞ tr­êng vµo kho¶ng 33 ngµn tû ®ång th× gi¸ trÞ giao dÞch cña Trô së chÝnh C«ng ty chiÕm 7,2% thÞ phÇn. Qua 2 n¨m ho¹t ®éng, doanh thu tõ ho¹t ®éng m«i giíi lu«n t¨ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m. MÆc dï thÞ tr­êng cã lóc th¨ng trÇm song thÞ phÇn m«i giíi cña WSS lu«n lµ mét trong nh÷ng c«ng ty lu«n æn ®Þnh. B¶ng 2.2: KÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng m«i giíi n¨m 2009 ChØ tiªu Trô së chÝnh Chi nh¸nh C«ng ty TH 2009 N¨m 2008 +/- (%) TH 2009 N¨m 2008 +/- (%) TH 2009 N¨m 2008 +/- (%) PhÝ giao dÞch 12,00 8,00 50 7,00 5,134 36,35 19,00 13,134 44,67 PhÝ dÞch vô hç trî 1,5 0,661 127 0,5 0,37 35,14 2,00 1,031 93,99 PhÝ l­u ký 0,5 0,441 13,38 0 0 0 0,5 0,441 13,38 * Ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n Tù doanh chøng kho¸n lµ ho¹t ®éng Wss mua vµ b¸n chøng kho¸n b»ng nguån vèn cña chÝnh m×nh. Tù doanh lµ ho¹t ®éng ®­îc WSS triÓn khai ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt nam. Dùa trªn ®éi ngò nh©n viªn hiÓu biÕt thÞ tr­êng, trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng tù doanh lu«n lµ ho¹t ®éng quan t©m hµng ®Çu cña c«ng ty, nguån vèn cña c«ng ty dµnh phÇn lín cho ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n. Doanh thu tù doanh chøng kho¸n lu«n t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m vµ ®ãng gãp tû träng lín trong tæng doanh thu cña c«ng ty. Song ho¹t ®éng tù doanh míi chØ dõng l¹i ë viÖc mua b¸n chøng kho¸n ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty, cßn viÖc t¹o lËp thÞ tr­êng cho chøng kho¸n th× hÇu nh­ ch­a thùc hiÖn. B¶ng 2.3: KÕt qu¶ kinh doanh cña ho¹t ®éng tù doanh cæ phiÕu 2009 TT ChØ tiªu N¨m 2008 TH 2009 KH 2009 % KH 01 D/sè mua vµo (tr®) 2.134 46.789 - - 02 D/sè b¸n ra (tr®) 971 35.674 - - 03 Lîi nhuËn (tr®) 458 12.942._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc26047.doc
Tài liệu liên quan