Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Tài liệu Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa: ... Ebook Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

doc17 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1464 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A- Giíi ThiÖu §Ò Tµi Tõ thËp kØ thø t¸m cña thÕ kØ 20 ®Õn nay, do t¸c ®éng m¹nh mÏ cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ vËt liÖu... NÒn kinh tÕ thÕ giíi dang biÕn ®æi s©u s¾c nhanh chãng vÒ c¬ cÊu, chøc n¨ng, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng. §©y lµ mét b­íc ngoÆt lÞch sö cã ý nghÜa ®Æc biÖt lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi ®ang chuyyÓn tõ kinh tÕ tµi nguyªn sang nÒn kinh tÕ tri thøc, nÒn v¨n minh loµi ng­êi trªn thÕ giíi chuyÓn tõ v¨n minh c«ng nghiÖp sang v¨n minh trÝ tuÖ, mµ trong v¨n minh trÝ tuÖ th× con ng­êi lu«n lµ nguån nh©n lùc chñ yÕu cña moÞ sù ph¸t triÓn. HiÖn nay ViÖt Nam dang lµ mét trong sè c¸c quèc gia nghÌo nhÊt thÕ giíi, cã nÒn kinh tÕ vÉn ë trong t×nh tr¹ng l¹c hËu, kÐm ph¸t triÓn, qui m« s¶n xuÊt nhá, mang tÝnh chÊt tù cung tù cÊp, tÝch luü n¨ng lùc s¶n xuÊt ch­a cao, mÆc dï ®· cã nhiÒu tiÕn bé vµ kho¶ng c¸ch tôt hËu vÒ kinh tÕ vµ khoa häc kÜ thuËt so víi thÕ giíi ngaú cµng ®­îc rót ng¾n. V× vËy kh«ng muèn tôt hËu xa h¬n n÷a. muèn æn ®Þnh mäi mÆt ®Ó ®i lªn vµ tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. T¹i héi nghÞ lÇn thø 6 ban chÊp hµnh Trung ­¬ng ®¶ng céng s¶n ViÖt Nam kho¸VII x¸c ®Þnh”ë n­íc ta chuyÓn dÇn sang mét thêi k× ph¸t triÓn míi, ®Èy tíi mét b­íc c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nh»m t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, c¶i thiÖn h¬n n÷a ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho nh©n d©n. §©y lµ nhiÖm vô trung t©m cã tÇm quan träng hµng ®Çu trong thêi gian tíi” vµ chñ tr­¬ng nµy dang d­îc hoµn thiÖn cã nhiÒu b­íc ph¸t triÓn míi ë ®Þ héi lÇn VIII vµ IX. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chñ tr­¬ng nµy th× n­íc ta ph¶i cã chÝnh s¸ch hùp lÝ ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ c¬ b¶n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc r»ng mäi ho¹t ®éng cña chóng ta nh»m ph¸t triÓn ®Òu lµ v× lîi Ých cña con ng­êi vµ do con ng­êi lam chñ v× v¹y ph¶i nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó ph¸t huy d­îc yÕu tè con ng­êi vµ tËp trung chñ yÕu vµo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Muèn thùc hiÖn ®­a ®Êt n­íc ®­a ®Êt n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­¬c c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020, x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, giµu cã, v¨n minh. dan chñ th× tÊt yÕu ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch CNH-H§H sÏ cã thµnh c«ng vµ cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ng nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng vµ hµng ®Çu trong thµnh c«ng ®ã. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn CNH-H§H vµ tham gia tÝch cùc vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, gia nhËp c¸c tæ chøc kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi (APEC, APTA, WTO. . ), thùc hiÖn c¸c hiÖp ®Þnh hîp t¸c kinh tÕ song ph­¬ng( ViÖt-MÜ... ) ®ang lµ nhu cÇu hÕt søc cÊp b¸ch, ®ßi hái chÊt l­îng nguån nh©n lùc ph¶i cã thay ®æi mang tÝng chÊt ®ét ph¸, t»ng tèc. Trong xu thÕ toµn c©u ho¸, vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m ®¸p øng xu thÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ tri thøc ®ang ®­îc c¸c n­íc ­u tiªn vµ ®· thóc ®Èy cuéc ch¹y ®ua ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i c¸c quèc gia, c©c khu vùc trªn thÕ giíi. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nguån nh©n lùc trong sù nghiÖp CNH-H§H lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Qua ®ã TriÕt häc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ vai trß cña nã trong ®êi s«ng x· héi vµ trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc. Sù nghiªp CNH-H§H ë n­íc ta sÏ ®­îc tiÕn hµnh nh­ thÕ nµo, quy m« vµ nhÞp ®iÖu cña nã ra lµm sao cßn tuy thuéc vµo sù ®ãng gãp rÊt to lín vµ rÊt cÊp thiÕt cña m«n TriÕt Häc B- Néi Dung ChÝnh: PhÇn 1: C¬ së cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam cho r»ng” Con ng­êi ViÖt Nam cã truyÒn thèng yªu n­íc, cÇn cï lao ®éng s¸ng t¹o cã nÒn t¶ng v¨n ho¸, gi¸o dôc, cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t nhanh khoa häc vµ c«ng nghÖ... lµ nguån lùc quan träng nhÊt trong sè c¸c nguån lùc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong trong giai ®o¹n CNH-H§H hiÖn nay. ” I. C¬ së lý luËn 1. Mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt- quan hÖ s¶n xuÊt vµ vai trß cña con ng­êi trong lùc l­îng s¶n xuÊt: Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn ®­îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lùc l­îng s¶n xuÊt gåm cã t­ liÖu s¶n xuÊt vµ ng­êi lao ®éng. Trong ®ã ng­êi lao ®éng lµ nh©n tè hµng ®Çu cña lùc l­äng s¶n xuÊt x· héi, t­ liÖu lao ®éng dï cã tinh x¶o, hiÖn ®¹i, ®èi t­îng lao ®éng cã phong phó ®a d¹ng dÕn ®©u ch¨ng n÷a nh­ng nÕu thiÕu con ng­êi lao ®éng th× kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông tÝch cùc cña nã bëi v× ng­êi lao ®éng kh«ng chØ lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn lµ b¨ng nh÷ng kinh nghiÖm vµ trÝ tuÖ ®­îc tÝch luü dÓ chóng t¹o ra c«ng cô s¶n xuÊt. §ång thêi b»ng tri thøc vµ kinh nghiÖm cña m×nh con ng­êi míi biÕt c¸ch sö dông s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. TÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o chñ ®éng cña con ng­êi bao giê còng lµ ®éng lùc trùc tiÕpp thóc ®Èy tèc ®é quy m«, hiÖu qu¶ cña mét nÒn s¶n xuÊt, thiÕu nã s¶n xuÊt sÏ mÊt ®i sinh khÝ. LÞch sö chøng minh r»ng do ph¸t triÓn cña LLSX loµi ng­êi ®· bèn lÇn thay ®æi quan hÖ s¶n xuÊt g¾n liÒn víi bèn cuéc c¸ch m¹ng x· héi dÉn ®Õn sù ra ®êi nèi tiÕp nhau cña c¸c nÒn kinh tÕ x· héi. Do c«ng cô s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng ®¸ th« s¬ tr×nh ®é hiÓu biÕt h¹n hÑp, ®Ó duy tr× sù sèng chèng l¹i mäi tai ho¹ cña thiªn nhiªn con ng­êi ph¶i lao ®éng theo céng ®ång do vËy ®· h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt c«ng x· nguyªn thuû. C«ng cô kim lo¹i ra ®êi thay thÕ c«ng cô b»ng ®¸, LLSX ph¸t triÓn gi¸ trÞ thÆng d­ xuÊt hiÖn chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ dùa trªn quan hÖ s¶n xuÊt t­ h÷­ ®Çu tiªn ra ®êi. Sau ®ã do sù c­ìng bøc tµn b¹o trùc tiÕp cña chñ n« ®· ®Èy ®Õn m©u thuÉn gay g¾t gi÷a hä h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn. Vµo giai ®o¹n cuèi cña x· héi phong kiÕn ë T©y ¢u quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn chËt hÑp ®· kh«ng chøa ®ùng ®­îc néi dung míi cña LLSX. QHSXTBCN ra ®êi thay thÕ QHSX phong kiÕn, trong lßng nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n LLSX ph¸t triÓn cïng víi sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ tÝnh chÊt x· héi ho¸ cña c«ng cô s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh lao ®éng chung cña ng­êi c«ng nh©n cã tri thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cao. Sù lín m¹nh nµy cña LLSX ®· dÉn ®Õn m©u thuÉn gay g¾t víi chÕ ®é së h÷u t­ nh©n TBCN, ®Î gi¶i quyÕt m©u thuÉn ®ã ®ßi hái ph¶i xo¸ bá QHSXTBCN, x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt míi- quan hÖ s¶n xuÊt XHCN, theo C¸c-M¸c do cã ®­îc nh÷ng LLSX míi, loµi ng­êi thay ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña m×nh vµ hä ®· thay ®æi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt víi c¸ch lµm cña m×nh loµi ng­êi ®· thay ®æi c¸c quan hÖ s¶n xuÊt cña m×nh. 2. TÝnh tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i cã nguån nh©n lùc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H Nh­ trªn ®· nãi tÝnh tÊt yÕu cña sù CNH-H§H ®­îc mäi ng­êi ®Ô dµng nhËn thÊy song ph¶i dùa vµo ®©u ®Ó thùc hiÖn nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× thËt lµ khã, ®©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c cÊp c¸c ngµnh. Trong nghÞ qyuÕt lÇn thø IX ban chÊp hµnh trung ­¬ng ®¶ng kho¸ VII kh¼ng ®Þnh: “sù nghiÖp CNH-H§H cã thµnh c«ng hay kh«ng, ®Êt n­íc ViÖt Nam b­íc vµo thÐ kØ XXI cã vÝ trÝ xøng ®¸ng trong céng ®ång thÕ giíi hay kh«ng phô thuéc lín vµo nguån lùc con ng­êi”. V× vËy chóng ta cÇn nhËn thøc mét c¸ch s©u s¾c nh÷g gi¸ trÞ lín lao vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cña nguån lùc con ng­êi. §Ó ®Èy nhanh sù nghiÖp CNH-H§hdÊt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë mét n­íc l¹c hËu nh­ n­íc chóng ta kh«ng thÓ xuÊt ph¸t tõ” tinh thÇn nh©n v¨n s©u s¾c’, trong nghÞ quyÕt cña ®¶ng ®· kh¼ng ®Þnh” n©ng cao d©n trÝ båi d­ìng nh©n tµi vµ ph¸t huy nguån lùc con ng­êi ViÖt Nam lµ nh©n tè quyÕt dÞnh ®Õn sù th¾ng lîi cña CNH-H§H”. Víi bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nayvµ bèi c¶nh cña quèc tÕ®Ó ph¸t triÓn, ph¸t huy, båi d­ìng nguån lùc con ng­êi th× thao Tæng BÝ Th­ §ç M­êi ®· nãi “nhÊt triÕt ph¶i tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n­íc vµ ®êi sèng x· héi chóng ta chØ cã thÓ t¨ng nguån lùc con ng­êi khi H§H ngµnh gi¸o dôc, v¨n ho¸, v¨n nghÖ... g¾n liÒn víi ph¸t huy vµ kÕ thõa nh÷ng truyÒn thèng vµ b¶n s¾c d©n téc”. Trong v¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø hai ban chÊp hµnh trung ­¬ng kho¸ VIII d· nªu:’§Ó thùc hioÖn môc tiªu, chiÕn l­îc mµ ®¹i héi VII ®Ò ra cÇn ph¶i khai th¸c vµ sö dumh hîp lÝ nhiÒu nguån lùc trong ®ã ngupån lùc con ng­êi lµ quý b¸u nhÊt vµ cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt ®èi víi n­íc ta khi nguån lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt vèn h¹n hÑp, ®©y lµ nguån lùc lao ®éng trÝ tuÖ cao, cã tay nghÒ th¹o, cã phÈm chÊt tèt ®Ñp, ®­îc ®µo t¹o båi d­ìng, ph¸t huy bëi mét nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn g¾n víi nÒn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, gi¸o dôc ph¶i lµm tèt nhiÖm vô ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho ®Êt n­íc ®éi nhò lao ®éng cho khoa häc vµ c«ng nghÖ”. Nh­ vËy vÊn ®Ò nguån nh©n lùc ®· ®­îc cô thÓ ho¸ trong c¸c chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña ®¶ng, nhµ n­íc vµ ®· ®­îc xÕp hµng ®Çu trong c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. Së dÜ nh­ vËy lµ v× nguån nh©n lùc cã vai trß v« cïng quan träng kh«ng cã g× thay thÕ ®­îc trong t×nh h×nh ph¸t triÓn lÞch sö cña nh©n lo¹i vµ ®èi víi b¶n th©n sù nghiÖp CNH-H§H ë n­íc ta hiªn nay. 3. Vai trß cña nguån nh©n lùc con ng­êi trong sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc: §Ó thÊy ®­îc vai trß cña nguån lùc con ng­êi th× ta ph¶i ®Æt nã trong quan hÖ so s¸nh víi c¸c nguån nh©n lùc kh¸c ë møc ®é chi phèi cña nã ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng cuéc CNH-H§H. Trong t×nh h×nh hiÖn nay khi cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ph¸t triÓn m¹nh mÏ lao ®éng trÝ tuÖ ngµy cµng gia t¨ng vµ trë thµnh xu thÕ phæ biÐn cña nh©n lo¹i khi CNH g¾n liÒn víi H§H LLSX th× vai trß quyÕt ®Þnh cña nguån lùc con ng­êi thÓ hiÖn : Thø nhÊt, c¸c nguån lùc kh¸c tù nã chØ tån t¹i ë d¹ng tiÒm n¨ng, chóng chØ ph¸t huy t¸c dông vµ cã ý nghÜa tÝch cùc khi ®­îc kÕt hîp víi nguån lùc con ng­êi bëi v× ®©y lµ nguån lùc duy nhÊt biÕt t­ duy, cã trÝ tuÖ, ý chÝ, biÕt g¾n c¸c nguån lùc kh¸c thµnh søc m¹nh tæng hîp cïng t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh CNH-H§H. Thø hai, c¸c nguån lùc kh¸c chØ lµ h÷u h¹n cã thÓ bÞ khai th¸c c¹n kiÖt, trong khi ®ã nguån lùc con ng­êi mµ cèt lâi lµ trÝ tuÖ l¹i lµ nguån lùc v« tËn. nã cã kh¶ n¨ng t¸i sinh vµ tù s¶n sinh vÒ mÆt sinh häc, h¬n thÕ n÷a nã cßn ®æi míi kh«ng ngõng nªn ®­îc ch¨m lo vµ khai th¸c hîp lÝ. Thø ba, kinh nghiÖm mµ nhiÒu n­íc vµ thùc tiÔn cña n­íc ta cho thÊy sù thµnh c«ng cña CNH-H§H phô thuéc chñ yÕu vµo viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®­êng lèi chñ tr­¬ng còng nh­ tæ chøc vµ thùc hiÖn. Qu¸ tr×nh CNH-H§H sÏ kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ tèt nÕu kh«ng lùa chän m« h×nh vµ h­íng ®i ®óng cho c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi n­íc cho dï cã ®ñ c¸c nguån lùc kh¸c. §iÒ nay mét lÇn n÷a nãi lªn vai trß cña nguån nh©n lùc t¸c ®éng trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh CNH-H§H. Nãi tãm l¹i, tiÒm lùc lao ®éng víi trÝ tuÖ ®­îc ®Þnh h­íng ®· vµ ®ang lµ tµi s¶n quý gi¸, lµ nguån lùc quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, vai trß nµy ngµy cµng ®­îc t¨ng lªn khi trÝ tôª ho¸ lao ®«ng ®ang trë thµnh xu thÕ phæ biÕn v× thÕ trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña m×nh c¸c quèc gia ®· ®Æt vÞ trÝ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi lµm trung t©m, c¸c nhu cÇu c«ng nghiÖp míi ë §«ng ¸ lµ d÷ liÖu lÞch sö, x¸c nhËn cho nhËn thøc vÒ vai ytß quyÕt ®Þnh cña nguån lùc con ng­êi. II. C¬ së thùc tÕ: 1. T¹i ViÖt Nam: a- Nguån nh©n lùc n­íc ta hiÖn nay phÇn lín vÉn lµ lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt thÊp, ch­a qua ®µo ( ë b¶ng bªn Bảng 1: Tỷ lệ lực lượng lao động có CMKT (tính đến 1/7/2002) Đơn vị: % so LLLĐ Lao động có chứng chỉ nghề trở lên CNKT có bằng trở lên - Cả nước 19, 49 12, 47 - Đồng bằng sông Hồng 25, 59 15, 32 - Đông Bắc 16, 13 12, 11 - Tây Bắc 10, 8 8, 69 -Bắc Trung Bộ 18, 56 10, 99 - Duyên hải Nam Trung Bộ 18, 72 10, 65 b-Theo kinh nghiÖm cña tËp ®oµn TOYOTA NhËt B¶n : §©y lµ mét minh chøng hïng hån cho bµi häc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ph¶i g¾n víi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. N¨m 1995 khi toyota ViÖt Nam ra ®êi, lóc ®ã chØ cã 9 kÜ s­ vµ hai nh©n viªn lµm viÖc t¹i v¨n phßng ®¹i diÖn. ThÕ nh­ng hiÖn nay, ®éi ngò cña toyota t¹i ViÖt Nam ®· lín m¹nh víi tæng sè nh©n viªn trªn 700 ng­êi, nh©n viªn toyota ®· ®­îc ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc kÜ thuËt theo tiªu chuÈn quèc tÕ, ®ång thêi khuyÕn khÝch tÝnh s¸ng t¹o c¸ nh©n vµ ®Ò cao tinh thÇn lµm viÖc tËp thÓ. Ch×a kho¸ cho sù thµnh c«ng cña hä chÝnh lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Víi viÖc thµnh lËp trung t©m ®µo t¹o, hµng n¨m hä ®· ®µo t¹o kho¶ng 500 kÜ thuËt viªn trªn nhiÒu lÜnh vùc kÜ thuËt « t« tiªn tiÕn nhÊt. Bªn c¹nh ®ã nhiÒu nh©n viªn còng ®­îc cö ®i ®µo t¹o t¹i n­íc ngoµi. 2. T×nh h×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë mét sè n­íc kh¸c: Trung Quèc: Lµ quèc gia ®«ng d©n nhÊt thÕ giíi, v× thÕ trung quèc cã nguån nh©n lùc dåi dµo. HiÖn nay cã 1, 3 tØ ng­êi chiÕm kho¶ng22% d©n sè thÕ giíi, sè ng­êi trong tuæi lao ®éng chiÕm 61%. Theo ­íc tÝnh trong nhg÷ng n¨m 90 trung b×nh mçi n¨m cã thªm 21 triÖu ng­êi b­íc vµo tuæi lao ®éng. Ngµy nay cã kho¶ng 966, 6 triÖu lao ®éng. §©y lµ nguån nh©n lùc khæng lå ®Ó ph¸t triªnt kinh tÕ- x· héi. NhËt B¶n: Tµi nguyªn lín nhÊt cña NhËt b¶n lµ nguån nh©n lùc, lao ®éng cña NhËt B¶n ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt l­îng cao. Ph¸t triÓn n¨ng lùc nghÒ nghiÖp mét c¸ch tù nguyÖn cña ng­êi lao ®éng lµ yÕu tè quan träng trong ho¹t ®éng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Víi c¸c h×nh thøc ph¸t triÓn rÊt ®a d¹ng: qua c¸c líp t¹i c¸c c«ng ty(39, 5%), dù c¸c kho¸ ®µo t¹o t¹i c¸c c¬ së t­(27, 7%), tham gia c¸c kho¸ häc ®µo t¹o t¹i c¬ së ®µo t¹o cña c«ng ty( 7, 9%). C¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc chÝnh phñ trî cÊp d­íi h×nh thøc trî cÊp ph¸t triÓn nh©n lùc( tõ 1/3 ®Õn 1/2møc chi phÝ ho¹t ®éng ) vµ mét kho¶n tתn 3000 ®Õn 5000 yªn trong thêi gian tham gia huÊn luyªn vµ c¸c kho¶n tiÒn th­ëng kh¸c c. Hµn Quèc: Hµn Quèc lùa chän ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc tr­íc hÕt lµ ph¶i ph¸t triÓn gi¸o dôc. Gi¸o dôc x©y dùng theo m« h×nh cña MÜ kÕt hîp c«ng lËp víi d©n lËp. HiÖn nay cã h¬n 240 tr­êng ®¹i häc trong ®ã cã 40 tr­êng d©n lËp vµ 200 tr­êng t­ thôc, tØ lÖ häc sinh vµo ®¹i häc t¨ng tõ 16%(1970) ®Õn 40% (1992). ë ®« thÞ cã kho¶ng 85% häc sinh tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc ®­îc tuyÓn th¼ng vµo ®¹i häc, cao ®¼ng vµ tÝnh ®Õn n¨m 2004 th× hÇu nh­ lµ ®Òu vµo ®¹i häc PhÇn 2- Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: 1. Nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc: CNH-H§H kh«ng chØ ®ßi hái ph¶i cã vèn, kÜ thuËt, tµi nguyªn... mµ chóng ta cßn cÇn ph¶i ph¸t triÓn mét c¸ch t­¬ng xøng nguån lùc con ng­êi lµ rÊt quan träng vµ ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. ViÖt nam cã tØ träng t­¬ng ®èi cao vÒ lao ®éng trÎ, phÇn lín cã häc vÊn phæ th«ng ngay c¶ á n«ng th«n ®©y lµ tiÒn ®Ò quan träng t¹o ®iÒu kiÖn tiÕp thu c¸c kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp, kÓ c¶ nh÷ng ngµnh nghÒ míi. Lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nghiÖp vô ®­îc ®µo t¹o t­¬ng ®èi lín. TÝnh ®Õn n¨m 2001 c¶ n­íc ta ®· cã 39489000 ng­êi tõ 15 tuæi trë lªn ®ang cã viÖc lµm æn ®Þnh, khu vùc thµnh thÞ 9182000ng­êi, khu vùc n«ng th«n 30307000ng­êi, lùc l­îng lao ®éng cã chuyªn m«n kÜ thuËt 22, 2% cã kho¶ng gÇn 1triÖu ng­êi tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng. MÆt kh¸c, nh÷ng viÖt kiÒu ®ang lµm ¨n sinh sèng ë n­íc ngoµi cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n vµ nghiÖp vô, ®©y chÝnh lµ nguån lùc quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc, lµ cÇu nèi gi÷a ViÖt Nam vµ ThÕ giíi vÒ mÆt chuyÓn giao tri thøc, c«ng nghÖ vµ c¸c quan hÖ quèc tÕ. Víi truyÒn thèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÕu häc, th«ng minh, cÇn cï lao ®éng ®· nu«i d­ìng, ph¸t huy lµm c¬ së cho viÖc n¾m b¾t, tiÕp thu vµ vËn dông mét c¸ch nhanh chãng, s¸ng t¹o nh÷ng ph¸t minh, s¸ng kiÕn khoa häc cña nh©n lo¹i phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n­íc. TÝnh céng ®ång, ý thøc tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång ®­îc ph¸t huy m¹nh mÏ sÏ cã thÓ hç trî ®¾c lùc kh«ng chØ cho viÖc truyÒn b¸ tay nghÒ, kinh nghiÑm nghÒ nghiÖp mµ cßn cã thÓ gióp ®ì nhauvÒ vèn liÕng, t¹o dùng vµ ph¸t triÓn c¬ nghiÖp. hç trî nhau t×m kiÕm c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn lµm gi¶m søc Ðp vÒ lao ®éng hiÖn nay. Qua ®ã ta thÊy ®­îc nguån nh©n lùc n­íc ta ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh trong kinh tÕ- x· héi. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ, yÕu kÐm: Nh×n l¹i nguån nh©n lùc cña ViÖt nam, chóng ta thÊy l­îng lao ®äng tuy dåi dµo song ch­a thùc sù cã chÊt l­îng cao, ch­a cã sù ph©n c«ng lao ®éng vµ tæ chøc ®óng ®¾n vµ ngµy cµng gia t¨ng, ®©y còng lµ vÊn ®Ò bÊt cËp ®èi víi n­íc ta do tØ lÖn gia t¨ng tù nhiªn vÒ d©n sè trong c¸c thêi k× rÊt cao, khiÕn tèc ®é t¨ng nguån nh©n lùc còng cao nh­: tõ 1960-1975 tØ lÖ t¨ng lao ®éng:3, 2%, tõ 1975-1980 tØ lÖ:3, 37%, tõ 1980-1985 tØ lÖ:3, 36%. Tuy tèc ®é nguån nh©n lùc cao nh­ng kinh tÕ n­íc ta kÐm ph¸t triÓn ch­a ®¸p øng ®­îc nªn ®· dÉn ®Õn mÊt c©n ®èi nghiªm träng®· n¶y sinh hai vÊn ®Ò lín lµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh÷ng ng­êi ®Õn tuæi lao ®éng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp thiÕt. Tuy chÊt l­îng lao ®éng ngµy cµng t¨ng nh­ trong tæng 35 triÖu ng­êi lao ®éng th× lùc l­îng lao ®éng kÜ thôt chiÕm trªn 10%, lao ®éng cã tr×nh ®é cao d¼n, ®Þ häc chiÕm 50%, nh­ng trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ –x· héi th× yªu cÇu lao ®äng kÜ thuËt ngµy cµng cao, mµ lùc l­îng lao ®éng kÜ thuËt ®· Ýt nh­ng ph©n bè sö dông l¹i ch­a hîp lÝ tËp trung t¹i c¸c c¬ quan trng ­¬ng, c¸c thµnh phè lín. Cã nh÷ng ®Þa ph­¬ng ch­a ®ñ 1% c¸n bé khoa häc kÜ thuËt nhÊt lµ vïng ®ång b»ng trung du miÒn nói. Tuy lùc l­îng nµy cßn máng song thao ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ khoa häc quèc tÕ th× ®©y lag l­îc l­îng cã tr×nh ®é cao, hä ®· ®¸nh gi¸ cao nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu nh­ng d· cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn t×nh tr¹ng”b¸c chÊt x¸m”, “ ch¶y m¸u chÊt x¸m” hay “ l·ng phÝ chÊt x¸m”. §©y lµ vÊn ®Ò nghiªm träng, liªn quan ®Õn h­ng thÞnh hay suy vong cña mét d©n téc trong thêi k× nµy. MÆt kh¸c, ®Ó nguån nh©n lùc ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ ®¹t tiªu chuÉn quèc tÕ trong t­¬ng lai th× tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i quan t©m ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc- ®µo t¹o. Tuy sù nghiÖp gi¸o dôc n­íc ta cßn béc lé nh÷ng mÆt yÕu kÐm: ChÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹i trµ ë c¸c cÊp bËc cßn thÊp. §a sè häc sinh- sinh viªn quen c¸ch häc thô ®éng thiÕu n¨ng lùc t­ duy ®éc lËp s¸ng t¹o vµ vËn dông kiÕn thøc kÜ n¨ng vµo s¸n xuÊt vµ ®êi sèng. Mét sè sinh viªn Ýt quam t©m ®Õn viÖc rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng. ThÓ lùc ®a sè häc sinh –sinh viªn cßn kÐm. C¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cßn bÊt cËp nh­ ®éi ngò gi¸o viªn thiÕu vÒ sè l­îng, c¬ cÊu kh«ng ®ång bé, chÊt l­îng cßn thÊp, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc l¹c hËu, ph­¬ng tiÖn gi¶ng d¹y thiÕu thèn. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc thÊp, tØ lÖ häc sinh ®Ëu tèt nghiÖp cuèi cÊp so víi ®i häc nhÊt lµ vïng nói, vïng s©u, vïng xa. §µo t¹o ®¹i häc vµ gi¸o dôc nghÌ nghiÖp ch­a phï hîp víi nhu cÇu vÒ lao ®éng x· héi, mét sè ®¸ng kÓ nh÷ng ng­êi t«t nghiÖp kh«ng lµm ®óng ngµnh nghÒ, thiÕu tù gi¸c, trung thùc trong lao ®éng, thiÕu tr¸ch nhiÖmkh«ng t«n träng quy tr×nh kÜ thuËt tham « l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®iÓm trong nguån lùc con ng­êi ë ViÖt Nam víi nh÷ng thÕ m¹nh còng nh­ víi nh÷ng h¹n chÕ. CÇn ph¶i cã néi lùc phi th­êng b»ng ho¹t ®éng thùc tiÔn trong viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån lùc nµy th× c«ng nghiÖp gho¸- hiÖn ®¹i ho¸míi cã thÓ thùc hiÖn vµ thµnh c«ng ®­îc. 3. Nguyªn nh©n: Tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i hiÓu nh­ thÕ nµo lµ kh¸i niÖm CNH-H§H? Nguån nh©n lùc lµ g×? T¹i sao l¹i ph¶i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong qu¸ trinh CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn nay. *Tr­íc hÕt chóng ta h·y cïng t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò CNH-H§H : Theo quan niÖm tr­íc ®©y vÒ CNH cho r»ng” CNH lµ ®­a ®Æc tÝnh c«ng nghiÖp cho mét ho¹t ®éng, trang bÞ ( cho mét vïng, mét n­íc), c¸c nhµ m¸y, c¸c lo¹i c«ng nghiÖp”. Theo ®Þnh nghÜa c«ng nghiÖp ho¸ cña nhµ kinh tÕ Liªn x« th× CNH lµ ph¸t triÓn ®¹i c«ng nghiÖp, tr­íc hÕt lµ c«ng nghiÖp nÆng, sù ph¸t triÓn ®ã cÇn thiÕt cho viÖc c¶i t¹o toµn bé nÒn kinh tyÕ quèc dÈntªn c¬ së kÜ thuËt tiªn tiÕn. Theo liªn hiÖp c¸c quèc gia th× CNH lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, trong qu¸ tr×nh nµy mét bé phËn ngµy cµng t¨ng c¸c nguån cña c¶i quèc d©n ®­îc ®éng viªn ®Ó ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh ë trong n­íc víi kÜ thuËt hiÖn ®¹i. Theo quan ®iÓm nµy, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ nh»m thùc hiÖn nhiÒu môc tiªu chø kh«ng ph¶i chØ nh»m mét môc tiªu lµ ph¸t triÓn kinh tÕ – kÜ thuËt. Cßn theo quan niÖm míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta th× CNH-H§H lµ qua tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n liÒn víi ®æi míi c«ng nghÖ, x©y dùng c¬ cÊu vËt chÊt kÜ thuËt, lµ qua tr×nh chuyÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi tõ tr×nh ®é c«ng nghÖ thÊp sang tr×nh ®é c«ng nghÖ cao h¬n nhê ®ã t¹o ra sù t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. . Nãi tãm l¹i, CNH-H§H lµ sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt tõ thÊp ®Õn cao, tõ ch­a hoµn thiÖn sang hoµn thiÖn. Thùc hiÖn CNH-H§H lµ nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi ®­a n­íc ta theo kÞp c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. * T×m hiÎu nguån nh©n lùc lµ g×? Cßn nguån nh©n lùc ®­îc hiÓu lµ toµn bé tr×nh ®é chuyªn m«n mµ con ng­êi tÝch luü ®­îc, cã kh¶ n¨ng ®em l¹i thu nhËp trong t­¬ng lai hay lµ tæng thÓ c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng cña mét n­íc hay ®Þa ph­¬ng s½n sµng tham gia mét c«ng viÖc lao ®éng nµo ®ã. *T¹i sao l¹i ph¶i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong CNH-H§H hiÖn nay? Trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ë n­íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh»m ®¸p øng xu thÕ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ tri thøc ®­îc c¸c n­íc ­u tiªn víi nh÷ng ®Æc tr­ng ®­îc nhiÒu nhµ nghiªn cøu x¸c ®Þnh: Thø nhÊt, nguån nh©n lùc trong x· héi nhanh chãng ®­îc tri thøc ho¸. Thø hai, Sù chuyÓn dÞch cña lao ®éng tõ khu vùc c«ng nghiÖp sang ho¹t ®éng trong khu vùc dÞch vô yªu cÇu nhiÒu kiÕn thøc nh­ ®µo t¹o c«ng nghÖ, thiÕt kÕ chÕ t¹o kÜ thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin. viÔn th«ng, ng©n hµng, tµi chÝnh, kÕ to¸n. th«ng tÊn vµ b¸o chÝ, cung øng lao ®éng... Thø ba, Gia t¨ng nhanh cac tµi s¶n v« h×nh( vèn trÝ tuÖ) so víi c¸c tµi s¶n vËt chÊt. C¸c nguån lùc ®ã bao gåm: vèn con ng­êi ( kiÕn thøc chung- riªng), vèn tæ chøc (chuÈn mùc- h­íng dÉn, hÖ thèng tæ chøc - qu¶n lÝ, c¬ së d÷ liÖu, v¨n ho¸ tËp thÓ, tyho¶ thuËn hîp t¸c... ), vèn c«ng nghÖ ( b»ng s¸ng chÕ, bÝ mËt th­¬ng m¹i, b¶n thiÕt kÕ c«ng nghiÖp... ), vèn quan hÖ ( danh tiÕng th­¬ng hiÖu... ) Thø t­, gia t¨ng ®ãng gãp cuØa kiÕn thøc vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ- x· héi. Thø n¨m, lîi thÕ kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, tiÒn c«ng cao cña lao ®éng cã kÜ n¨ng vµ ®Æc biÖt lµ lao ®éng cã chuyªn m«n kÜ thuËt cao. PhÇn ba. C¸c gi¶i ph¸p: 1. Ch¨m lo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n tµi : Nh­ chóng ra ®· biÕt nguån lùc con ng­êi cïng víi trÝ tuÖ cña hä lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc nh­ng nh×n l¹i l¹i hiÖn tr¹ng nguån nh©n lùc ë n­íc ta kh«ng khái cã nh÷ng suy nghÜ, lùc l­îng lao ®éng n­íc ta tuy dåi dµo, con ng­êi tuy cÇn cï lao ®éng chÞu khã s¸ng t¹o nh­ng cßn h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng. V× vËy muèn n©ng cao chÊt l­îng trong nguån nh©n lùc th× ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh­ng cÊp b¸ch h¬n c¶ lµ ph¶i tiÕn hµnh c¶i c¸ch, ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o ®ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy ®Êt n­íc ta tiÕn nhanh lªn CNH-H§H. Cµn ph¶i thùc sù coi gi¸o dôc lµ “quèc s¸ch hµng ®Çu “, lµ sù nghiÖp cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña toµn d©n, tÊt c¶ thµnh viªn cña x· héi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc- ®ao t¹o. Trong kho¶ng n¨m n¨m ph¶i phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬ së trong toµn quèc, trung häc phæ th«ng trong thµnh thi, khu c«ng nghiÖp, vïng ®ång b»ng ®«ng ®©n, më réng quan hÖ hîp t¸c GD-§T, khoa häc c«ng nghÖ víi n­íc ngoµi. §ång thêi ph¶i t¨ng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ng©n s¸ch GD, n©ng cao tØ lÖ chi cho GD-§T trong ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ 15% n¨m 2000 lªn 18% n¨m 2005 vµ 20% n¨m 2010. §ång thêi nhµ n­íc ph¶i ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña ®éi ngò gi¸o viªn, c¶i thiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, t¨ng phô cÊp cho gi¸o viªn®Ó gi¸o viªn cã thÓ n©ng cao vÞ trÝ x· héi cña m×nh. Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi trong viÖc ®µo t¹o gi÷ vai trß chñ ®¹o, nßng cèt trong c¸c tr­êng c«ng lËp ®i ®«i víi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o trªn co së thèng nhÊt qu¶n lÝ ®Ó t¹o c¬ héi cho mäi ng­êi häc tuú vµo nhu cÇu vµ hoµn c¶nh cña m×nh. Cè g¾ng gi¶m chªnh lÖch vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc gi÷a c¸c vïng miÒn, tieeu chuÈn hÝa vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc, cã nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch chÕ ®é thi cö, tuyÓn chon tuyÓn dông... ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng häc ®Ó thi, häc v× b»ng cÊp, n¹n b»ng gi¶... MÆt kh¸c, cÇn n©ng cao thÓ lùc cho thanh niªn. MÆc dï ®©y lµ vÊn ®Ò ®ßi hái ph¶i cã thêi gian ®Ó gi¶i quyÕt trªn c¬ së n©ng cao dÇn møc sèng cña nh©n d©n vÒ vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn. VÝ dô nh­ ë MÜ chØ tiªu cho gi¸o dôc ph¸t triÓn nh©n tµi chiÕm 7% GDP, ®Çu t­ cho nghiªn cøu ph¸t triÓn chiÕm 2, 8%GDP. 2. CÇn ®æi míi chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm khoa häc: Nh÷ng ng­êi lµm khoa häc tr­íc hÕt lµ còng lµ con ng­êi do ®ã hä còng cÇn quan t©m ®Õn lîi Ých c¸ nh©n ®Ó sèng, hä cÇn tiÒn nh­ng kh«ng chØ v× tiÒn. NÕu hä cã tiÒn th× mäi c«ng tr×nh nghiªn cøu sÏhùc hiÖn ®­îc vµ ch¾c ch¾n sÏ cã hiÖu qu¶ rÊt lín nh­ng v× kh«ng ®­îc träng dông vµ thËm chÝ bÞ coi th­êng, ph¶i nhËn l­¬ng thÊp h¬n nh÷ng lao ®éng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ñ sèng chÝnh b»ng nghÒ nghiÖp cña m×nh cho nªn t×nh tr¹ng ng­êi lµm khoa häc cã tr×nh ®é kh¸ ph¶i chuyÓn nghÒ hoÆc dµnh nhiÒu thêi gian h¬n cho c«ng viÖc kh¸c thùc sù lµ mét nguy c¬. V× vËy cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hîp lÝ ®Ó cho ®éi ngò c¸n bé nµy cã thÓ thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ý t­ëng s¸ng t¹o phôc vô cho x· héi. NÕu kh«ng kh¾c phôc sím t×nh tr¹ng nµy th× nguy c¬ sÏ trë thµnh th¶m ho¹. 3. N©ng cao tr×nh ®é tri thøc c«ng nh©n ®Ó thùc hiÖn CNH-H§H: Trong thêi ®¹i ngµy nay giai cÊp c«ng nh©n lµ lùc l­îng trung t©m trong x· héi, lµ giai cÊp võa ®¹i diÖn cho ng­êi s¶n xuÊt míi, võa lµ lùc l­îng c¬ b¶n lµm ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi, lµ lùc l­îng chÝnh cho viÖc thùc hiÖn CNH-H§H ®Êt n­íc V× vËy tri thøc ho¸ ®éi ngò c«ng nh©n loµ nhiÖm vô quan träng bëi v× tr×nh ®é häc vÊn vµ tri thøc kha häc cña ng­êi ViÖt Nam cßn thÊp ch­a ®ñ ®¸p øng nhu cÇu cho qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Æt ra. Do ®ã cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt. Tr­íc hÕt lµ cÇn më nh÷ng líp häc thªm ®Ó n©n cao tay nghÒ cho c«ng nh©n thùc hiÖn an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n cã cæ phÇn cho c«ng ty, doanh nghiÖp, bæ sung vµ hoµn chØnh chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n, Nhµ n­íc cÇn ph¶i quan t©m h¬n tíi ch¨m lo søc khoÎ vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. 4. C¶i c¸ch hµnh chÝnh t¹o mét khu«n khæ ph¸p lÝ míi vµ n©ng cao vai trß cña §¶ng: Nh­ thÕ míi cã kh¶ n¨ng thóc ®Èy mäi kh¶ n¨ng s¸ng t¹o phï hîp víi xu h­íng toµn cÇu mµ n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp. V× khi c¶i c¸ch hµnh chÝnh th× lóc ®ã nh÷ng chÝnh s¸h sÏ th«ng tho¸ng h¬n ®Ó nh÷ng ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng ph¸t huy mäi n¨ng lùc. MÆt kh¸c §¶ng vµ nhµ n­íc ta cÇn ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch ®ång bé nh»m thùc hiÖn chiÕn l­îc th¾ng lîi cho nguån lùc con ng­êi trong CNH-H§H . Nh­ ALANS. BLINDER ®· viÕt “ C«ng nh©n kh«ng ph¶i lµ thø tù trªn trêi r¬i xuèng. NÕu b¹n thùc sù quan t©m ®Õn viÖc thóc ®Èy t¨ng tr­ëng th× ®ßn bÈy quan träng chÝnh lµ viÖc h×nh thµnh nguån nh©n lùc vµ c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông “. Thùc hiÖn ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p vµ nhiÖm vô ®Æt ra ë trªn lµ cã nghÜa vÒ c¬ b¶n nhµ n­íc ta ®· hoµn thµnh c«ng cuéc “c¸ch m¹ng con ng­êi” biÕn con ng­êi Viªtn Nam trë thµnh nguån nh©n lùc chñi yÕu quyÕt ®Þnh ®­a sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc ®i ®Õn thµnh c«ng. C. KÕt LuËn §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH-H§H ngoµi viÖc x¸c ®Þnh râ trong CNH-H§H c¸i g× loµ tèi ­u nhÊt th× chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh thùc hiÖn CNH-H§H b»ng nh÷ng nguån lùc nµo mµ trong ®ã nguån nh©n lùc lµ ®iÒu kiÖn, yÕu tè ®ung ®¾n nhÊt bëi v× nguån nh©n lùc sÏ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n ph­¬ng h­íng, néi dung, b­íc ®i, biÖn ph¸p, sÏ quyÕt ®Þnh ®óng nhÊt viÖc lùa chon yÕu tè ®Çu vµo, c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó thùc hiÖn vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn qu¸ tr×nh CNH-H§H Trong thêi ®¹i ngµy nay, chñ thÓ cña qu¸ tr×nh CNH-H§H vÉn chÝnh lµ nguån lùc con ng­êi v× vËy ®ßi hái nguån lùc con ng­êi cÇn ph¶i ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng nãi c¸ch kh¸c nguån nh©n lùc ph¶i trö thµnh ®éng lùc thùc sù cho sù ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t lµ mét n­íc nghÌo ViÖt Nam chØ cã thÓ rót ng¾n thêi k× CNH-H§H ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, bÒn v÷ng chØ khi ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh nguån nh©n lùc. Qua nghiªn cøu quan hÖ gi÷a GDP vµ c¸c yÕu tè cña nguån nh©n lùc th× thÊy ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cµng sím th× tèc ®é ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ cµng cao. T¹i nghÞ quyÕt héi nghÞ trung ­¬ng 7 kho¸ VII:’ CNH_H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lÝ kinh tÕ –x· héi tõ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, dùa trªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp tiÕn bé khoa häc, t¹o ra nhiÒu søc lao ®éng x· héi cao”. Nh­ vËy, CNH-H§H ph¶i v× môc tiªu ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi chØ cã vËy míi trë thµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña quµn chóng nh©n d©n. Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, b­íc sang thêi k× míi cña ®Êt n­íc lµ tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa chóng ta cÇn lÊy viÖc ph¸t huy nguån nh©n lùc lµm chñ yÕu nh­ng còng lµ sù nghiÖp ®Çy khã kh¨n vµ phøc t¹p nh­ng lai lµ tÊt yÕu. Tµi liÖu tham kh¶o: 1. V¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng VII, VIII 2. Suy nghÜ vÒ CNH-H§H 3. T¹p chÝ triÕt häc 1996, 1997, 1998 4. CNH-H§H ë ViÖt Nam vµ cac n­íc trong khu vùc 5. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ 6. T¹p chÝ §¶ng céng s¶n Môc Lôc ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT0424.doc
Tài liệu liên quan