Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Chủ nghĩa tư bản & những nhiệm vụ kinh tế cơ bản

Tài liệu Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Chủ nghĩa tư bản & những nhiệm vụ kinh tế cơ bản: ... Ebook Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Chủ nghĩa tư bản & những nhiệm vụ kinh tế cơ bản

doc14 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 2download
Tóm tắt tài liệu Quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Chủ nghĩa tư bản & những nhiệm vụ kinh tế cơ bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Năm 1975 sau khi đất nước ta hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc- dân chủ hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng XHCN, cùng quá độ lên CNXH. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH của Đảng ta nói rõ hơn thực trạng kinh tế và chính trị của đất nước: “nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN từ một xã hội vốn là thuộc địa , nửa phong kiến , LLSX rất thấp. Đất nước phải trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực dân, phong kiến còn nhiều . Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách chống phá chế độ XHCN và nền độc lập dân tộc của nhân ta”. Nước ta đi lên CNXH từ một xuất phát điểm thấp, từ một nước nông nghiệp lạc hậu lại bỏ qua chế độ TBCN nên phải trải qua thời kì quá độ lâu dài. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta là một thời kì lịch sử mà: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kĩ thuật CNXH... tiến dần lên CNXH, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa -khoa học tiên tiến .Trong quá trình cách mạng XHCN chúng ta phải cải tạo nền kinh tế và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”. Mục tiêu của quá độ lên CNXH là làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Để xây dựng thành công CNXH thì trong thời kì quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN thì chúng ta phải thực hiện những nhiệm vụ kinh tế cơ bản như: Phát triển LLSX, công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, xây dựng QHSX mới theo định hướng XHCN và mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Vì vậy, cần phân tích làm rõ mối quan hệ giữa quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN và các nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Để có thể hiểu rõ được thời kì quá độ ở nươc ta và tìm ra được những phương hướng phù hợp để xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam. Nội dung: 1.Sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam 1.1. Khái quát các hình thức quá độ lên CNXH. *. Theo V.I.Lê nin, có hai hình thức quá độ lên CNXH, đó là: - Quá độ từ CNTB lên CNXH. Loại quá độ này phản ánh quy luật phát triển tuần tự của xã hội loài người. - Quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội trước CNTB lên CNXH. Loại quá độ này phản ánh quy luật phát triển nhảy vọt của xã hội loài người. * Tư tưởng về loại quá độ thứ hai đã được C.Mác và Ph.Angghen dự kiến, V.I.Lê nin phát triển và chỉ ra bản chất giai cấp, nội dung và các điều kiện tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Theo đó, một nước lạc hậu có thể tiến thẳng lên CNXH khi có các điều kiện khách quan và chủ quan sau: - Điều kiện tiên quyết là phải hình thành được các tổ chức chính Đảng cách mạng và Cộng Sản, phải giành được chính quyền về tay mình, xây dựng được các tổ chức Nhà nước mà bản chất là chính quyền công -nông, thông qua chính quyền ấy mà kiên quyết lãnh đạo đất nước đi lên CNXH. - Điều kiện bên ngoài là phải có sự ủng hộ kịp thời của Cánh mạng XHCN ở một hay một số nước tiên tiến. - Điều kiện bên trong là sự liên minh giữa giai cấp vô sản đang nắm chính quyền với đại đa số nông dân. Trong điều kiện chưa có sự giúp đỡ kịp thời của cách mạng vô sản thế giới, thì sự liên minh này càng có ý nghĩa quan trọng sống còn. V.I.lê nin chỉ ra rằng đối với những nước này, không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên CNXH được, mà phải trải qua “một loạt những bước quá độ”. 1.2. Thực chất quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. * Khái niệm thời kì quá độ lên CNXH. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến CM sâu sắc toàn diện và triệt để từ xã hội cũ thành xã hội mới – xã hội CNXH, được bắt đầu từ khi CMVS thắng lợi, giai cấp vô sản giành được chính quyền, bắt tay vào xây dựng xã hội mới, kết thúc khi xây dựng thành công các cơ sở kinh tế, chính trị của cách mạng xã hội. * Khái niệm quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. * Quá độ lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa bỏ qua TBCN là con đường phát triển của các nước không phải xuất phát từ nền sản xuất lớn TBCN sẵn có mà từ nền sản xuất thấp kém, qui mô nhỏ là chủ yếu. Đây là thời kì nhà nước XHCN và giai cấp công nhân và nông dân lao động tự đảm đương nhiệm vụ phát triển LLSX và QHSX tương ứng làm cơ sở hiện thực cho CNXH. * Thực chất của quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. - Bỏ qua chế độ TBCN không có nghĩa là “ đốt cháy giai đoạn , mà chính là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và kiến trúc thượng tầng TBCN nhưng tiếp thu kế thừa có chọn lọc những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN, đặc biệt là về KH&CN, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất xây dựng nền kinh tế hiện đại.Cụ thể là : + Ta chỉ bỏ qua vị trí thống trị QHSX & kiến trúc thượng tầng TBCN. + Ta không bỏ qua mà trái lại phải trên cở sở kế thừa để thực hiện các qui luật phát triển của lực lượng sản xuất và các qui luật kinh tế thị trường với tư cách là sản phẩm nền văn minh nhân loại sáng tạo ra được các nước tư bản phát triển. + Ta bỏ qua chế độ TBCN để rút ngắn đáng kể khoảng thời gian xây dựng nền sản xuất lớn, hiện đại ở nước ta. Muốn làm được tất cả các điều đó, ta phải tìm ra được nhiều hình thức kinh tế trung gian, quá độ, phải có nhiều lao dộng trí tuệ, phải lấy tốc độ thay cho thời gian làm thước đo sự phát triển, phải có một chính phủ thông minh và hết mực trung thành với mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. 1.3 Quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN là một tất yếu ở VN. Thời kì quá độ là một thời kì lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên CNXH cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nước có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ ở các nước này tuy LLSX đã phát triển cao, nhưng vẫn còn phải cải tạo và xây dựng QHSX mới xây dựng nền văn hóa mới. Tuy nhiên đối với nước ta, một nước đi lên CNXH bởi qua giai đoạn TBCN thì phải trải qua một thời kì quá độ dài lâu. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là một tất yếu lịch sử ở Việt Nam. Thật vậy: - Thực tế của cách mạng, CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời sớm muộn cũng phải được thay bằng hình thức kinh tế xã hội cao hơn mà giai đoạn đầu là CNXH. Cho dù hiện nay đã có nhiều cố gắng thích nghi với tình hình mới và có nhiều thành tựu phát triển xong CNTB thế giới vẫn không vượt qua được giới hạn của nó và không là tương lai của nhân loại. - Hơn thế nữa mặc dù không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà CNTB đã cống hiến cho nhân loại nhưng nó không thể tự giải quyết những mâu thuẫn nội tại của mình như: Sự bất bình đẳng xã hội, sự phân hóa giầu nghèo lớn...CNTB chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị mà không phải là cho toàn thể lợi ích nhân loại, nó không hướng tới phát triển một xã hội mà cả nhân loại đang từng bước biến nó trở thành hiện. Mà những điều đó chỉ có thể có khi chúng ta xây dựng thành công CNXH trên nền tảng của CNTB. - Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Mà đi theo con đường này chúng ta đã thực hiện thành công CM tháng 8 và tiến hành thành công 2 cuộc kháng chiến trường kì và hoàn thành sư nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay chỉ có đi lên CNXH mới giữ vững được độc lập dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. - Mặt khác sau khi chúng ta kháng chiến chống Mĩ thành công, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề trong khi đó CNTB thế giới đã phát triển rất cao cả về kinh tế và xã hội, do đó nếu chúng ta không bỏ qua giai đoạn TBCN để quá độ lên CNXH thì chúng ta rất khó có thể theo kịp được sự phát triển đó. Vì vậy lựa chọn con đường đi lên CNXH bỏ qua CNTB là một tất yếu của lịch sử của dân tộc ta. 2. C¸c nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë VN. 2.1 Ph¸t triÓn LLSX, CNH, H§H ®Êt n­íc. §©y ®­îc coi lµ nhiÖm vô trung t©m cña c¶ thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë VN nh»m x©y dùng c¬ s¬ vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH, ph¸t triÓn LLSX. VÒ ph¸t triÓn LLSX. - Kh¸i niÖm LLSX lµ mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn.Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX lµ tr×nh ®é chinh phôc cña con ng­êi ®èi víi tù nhiªn. LLSX ®ãng vai trß lµ néi dung vËt chÊt kÜ thuËt cña qu¸ tr×nh SX. - Nh­ vËy, ph¸t triÓn kinh tÕ suy cho cïng lµ sù ph¸t triÓn LLSX (gåm TLSX vµ ng­êi L§).V× vËy, muèn ph¸t triÓn kinh tÕ, ph¶i tËp trung ph¸t triÓn LLSX. - Ph¸t triÓn LLSX, ta ph¶i lµm ®ång thêi c¸c viÖc sau ®©y b¶o tån vµ sö dông hîp lÝ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tµi nguyªn thiªn nhiªn nhÊn m¹nh vai trß cña con ng­êi, khoa häc, c«ng nghÖ. -Nh©n tè con ng­êi lµ quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn LLSX v× nh÷ng TLSX chØ lµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng vµ gi¸ trÞ cña c¸c TLSX nh­ thÕ nµo, ph¸t huy hiÖu qu¶ ®Õn ®©u cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é sö dông nã cña ng­êi lao ®éng H¬n n÷a, con ng­êi lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra lÞch sö, ®ång thêi còng lµ s¶n phÈm vµ kÕt qu¶ th­êng xuyªn cña ph¸t triÓn lÞch sö. Con ng­êi th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh trë thµnh nguån lùc chñ yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, trong ®ã cã sù ph¸t triÓn cña chÝnh b¶n th©n nã. Ngµy nay, khi KHCN ®ang trë thµnh LLSX trùc tiÕp, cµng tá râ vai trß quyÕt ®Þnh cña con ng­êi ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.Vµ nhÊt lµ ë mét x· héi ph¸t triÓn cao, tiÕn bé h¬n XHTB lµ XHXHCN, con ng­êi sÏ cã c¬ héi, ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn, con ng­êi thùc sù trë thµnh môc ®Ých vµ ®iÒu kiÖn cña sù ph¸t triÓn.Do ®ã cÇn ph¶i ph¸t triÓn nh©n tè con ng­êi th«ng qua viÖc ®¶m b¶o quyÒn con ng­êi, ®Þnh h­íng con ng­êi ph¸t triÓn theo ®óng h­íng. -Vµ ngµy nay KHCN ®ang trë thµnh LLSX trùc tiÕp KHCN lµ thµnh tùu cña v¨n minh nh©n lo¹i, nh­ng hiÖu qu¶ sö dông nã cßn tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña tõng n­íc. Mét khi biÕt chän lùa nh÷ng c«ng nghÖ phï hîp víi tiÒm n¨ng nguån lùc cña ®Êt n­íc, tr×nh ®é vËn dông ..th× sÏ t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ cho ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng. Khi ®ã, sÏ cÇn ®Õn chÝnh s¸ch KHCN ®óng ®¾n, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt khuyÕn khÝch s¸ng t¹o vµ øng dông KHCN t¨ng c­êng më réng hîp t¸c, liªn kÕt chuyÓn giao KHCN tiªn tiÕn ®Ó hoµ nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi. * VÒ vÊn ®Ò CNH, H§H ®Êt n­íc. - Kh¸i niÖm CNH, H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi tõ sö dông søc lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh, sang viÖc sö dông mét c¸ch phæ biÕn lao ®éng víi KHCN hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, t¹o ra søc lao ®éng cao. - TiÕn hµnh CNH, H§H lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta. Nã ®­îc b¾t nguån tõ yªu cÇu ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH. + C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH lµ nÒn c«ng nghiÖp lín hiÖn ®¹i, c¬ cÊu tinh tÕ hîp lÝ, tr×nh ®é x· héi ho¸ cao, dùa trªn nÒn t¶ng cña KHCN tiªn tiÕn, ®­îc h×nh thµnh cã kÕ ho¹ch trªn toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã kh«ng chØ kÕ thõa thµnh qu¶ mµ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®­îc trong CNTB, mµ cßn ®­îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn trªn c¬ së nh÷ng thµnh tù míi nhÊt cña KHCN, cã kh¶ n¨ng ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc trong n­íc vµ tham gia tÝch cùc cã hiÖu qu¶ vµo ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ. + §èi víi c¸c n­íc ®· qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB b­íc vµo x©y dùng CNXH, viÖc x¸c lËp c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt CNXH ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua kÕ thõa, ®iÒu chØnh vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt mµ x· héi ®· ®¹t ®­îc trong CNTB theo yªu cÇu cña chÕ ®é míi vµ ph¸t triÓn nã lªn tr×nh ®é cao h¬n. §èi víi c¸c n­íc qu¸ ®é lªn CNXH bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB, viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH cµng trë nªn cÊp thiÕt h¬n. T¹o lËp c¬ së vËt chÊt ®Ó x©y dùng CNXH hiÖn thùc lµ ®ßi hái cã tÝnh b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c muèn qu¸ ®é lªn CNXH. §iÒu nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt ®èi víi mét n­íc qu¸ ®é lªn CNXH ë n­íc ta tÊt yÕu ph¶i lµ CNH, H§H nÒn kinh tÕ quèc d©n. -Mèi quan hÖ gi÷a CNH, H§H víi x©y dùng c¬ së vËt chÊt cuat CNXH. +Mçi ph­¬ng thøc x¶n xuÊt bao giê còng tån t¹i vµ ph¸t triÓn dùa trªn mét c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt nhÊt ®Þnh. Theo quy luËt ph¸t triÓn, ph­¬ng thøc s¶n xuÊt XHCN ph¶i ®ù¬c ph¸t triÓn trªn c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt mµ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®­îc trong CNTB mµ cßn ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nã trªn nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt cña c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ víi c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n c©n ®èi, hîp lÝ, cho phÐp khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc trong n­¬c, tham gia tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ vµo ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ. + Qu¸ tr×nh CNH, H§H nÒn kinh tÕ quèc d©n ë n­íc ta cã quan hÖ mËt thiÕt víi x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH. Néi dung cña CNH, H§H bao gåm trang bÞ kÜ thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, x©y dùng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­¬ng hiÖn ®¹i. §èi víi n­íc ta do b­íc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH víi ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®Ó cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH, nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh CNH, H§H nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®©y lµ gi¶i ph¸p cã tÝnh b¾t buéc chø kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c.Thùc chÊt cña qu¸ tr×nh CNH, H§H ë n­íc ta lµ qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña CNXH. 2.2 X©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt míi theo ®Þnh h­íng XHCN. * Kh¸i niÖm quan hÖ s¶n xuÊt. QHSX lµ quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm Quan hÖ so quan hÖ qu¶n lÝ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ quan hÖ ph©n phèi s¶n phÈm lµm ra. Quan hÖ s¶n xuÊt chÝnh lµ h×nh thøc x· héi cña s¶n xuÊt. *Vai trß cña QHSX ®èi víi sù ph¸t triÓn cña Kinh TÕ. -Vai trß nµy ®­îc thÓ hiÖn khi quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX, nã sÏ t¹o ra ®éng lùc thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn, cßn kh«ng nã lµ nh©n tè c¶n trë,k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nã. -Sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt XH phô thuéc vµo nhiÒu ®éng lùc, nh­ng ®éng lùc kinh tÕ gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, trong ®ã lîi Ých kinh tÕ cña ng­êi lao ®éng lµ ®éng lùc trùc tiÕp. Lîi Ých kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn quan hÖ s¶n xuÊt, ®­îc ph¶n ¸nh trong ý thøc hµnh ®éng cã thóc ®¶y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m tho¶ m·n mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu kinh tÕ cña c¸c chñ thÓ nÒn kinh tÕ. V× vËy QHSX trùc tiÕp quy ®Þnh hÖ thèng lîi Ých kinh tÕ, t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ. * T¹i sao ph¶i x©y dùng QHSX míi theo ®Þnh h­íng XHCN? - Theo lËp luËn trªn,ta ph¶i x©y dùng tõng b­íc nhiÒu QHSX míi phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX míi nÕu muèn nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn. - Nh­ng viÖc x©y dùng QHSX míi kh«ng thÓ thùc hiÖn theo ý muèn chñ quan duy ý trÝ mµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy luËt kh¸ch quan vÒ mèi quan hÖ gi÷a LLSX vµ QHSX. - XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cho r»ng bÊt cø mét sù c¶I biÕn nµo vÒ mÆt quan hÖ së h÷u còng ®Òu ph¶I lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña viÖc t¹o nªn nh÷ng LLSX míi. - V× vËy, viÖc x©y dùng QHSX míi ë n­íc ta ph¶I ®­îc ph¸t triÓn tõng b­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. *X©y dùng QHSX míi theo ®Þnh h­íng XHCN nh­ thÕ nµo? - Trong thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë nh÷ng n­íc nh­ n­íc ta, chÕ ®é së h÷u tÊt yÕu ph¶i ®a d¹ng, c¬ cÊu kinh tÕ tÊt yÕu ph¶I cã nhiÒu thµnh phÇn. Kinh tÕ nhµ n­íc, kinh tÕ tËp thÓ, kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc, kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, trong ®ã Kinh TÕ Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, Kinh tÕ Nhµ n­íc cïng víi kinh tÕ tËp thÓ cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. - §­êng lèi ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghÜa chiÕn l­îc l©u dµi, cã t¸c dông to lín trong viÖc ®éng viªn mäi nguån lùc c¶ bªn trong lÉn bªn ngoµi, lÊy néi lùc lµm chÝnh ®Ó x©y dùng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn LLSX. - Vµ chØ cã thÓ c¶I t¹o quan hÖ së h÷u hiÖn nay mét c¸ch dÇn dÇn, bëi kh«ng thÓ lµm cho LLSX hiÖn cã t¨ng nªn ngay lËp tøc ®Õn møc ®Ó x©y dùng nÒn kinh tÕ thuÇn nhÊt mét c¸ch nhanh chãng. - Cuèi cïng, do quan hÖ së h÷u lµ ®a d¹ng cho nªn ph¶i cã nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi vµ nhiÒu h×nh thøc tæ chøc qu¶n lÝ hîp lÝ, còng nh­ viÖc x¸c lËp ®Þa vÞ lµm chñ cña ng­êi lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶I diÔn ra tõng b­íc, d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ ®I tõ thÊp ®Õn cao. 2.3. Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. *Kh¸i niÖm vµ vai trß Kinh tÕ ®èi ngo¹i. - Kh¸i niÖm: Lµ mét bé phËn nÒn kinh tÕ quèc d©n,lµ tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ, khoa häc kÜ thuËt c«ng nghÖ cña mét quèc gia nhÊt ®Þnh víi c¸c quèc gia kh¸c cßn l¹i hoÆc víi c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ kh¸c, ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së ph¸t triÓn cña LLSX vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. - Vai trß: + Gãp phÇn nèi liÒn s¶n xuÊt vµ trao ®æi trong n­íc víi s¶n xuÊt vµ trao ®æi quèc tª, nèi liÒn thÞ tr­êng trong n­íc víi thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc. + Ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i gãp phÇn thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp FDI vµ vèn viÖn trî chÝnh thøc tõ c¸c chÝnh phñ vµ tæ chøc tiÒn tÖ quèc tÕ(ODA) thu hót khoa häc vµ kÜ thuËt c«ng nghÖ khai th¸c vµ sö dông nh÷ng kinh nghiÖm x©y dùng vµ qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i vµo n­íc ta. + Gãp phÇn tÝch luü vèn phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt, n­íc, ®­a n­íc ta tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu nªn n­íc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. + Gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp, ph¸t triÓn thu nhËp, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n theo môc tiªu d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. * T¹i sao ph¶i më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i? - Tr­íc vai trß cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, tr­íc xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ sù t¸c ®éng cu¶ CMKH-CN, nÒn kinh tÕ n­íc ta kh«ng thÓ lµ mét nÒn kinh tÕ khÐp kÝn, mµ ph¶i tÝch cùc më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu cña thêi ®¹i, lµ vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt quy luËt trong thêi ®¹i ngµy nay. - Chóng ta ph¶i “më cöa” nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn ®a d¹ng ®a ph­¬ng ho¸ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ,nh»m thu hót c¸c nguån lùc ph¸t triÓn tõ bªn ngoµI vµ ph¸t huy lîi thÕ bªn trong lµm thay ®æi m¹nh mÏ vÒ c«ng nghÖ, c¬ cÊu ngµnh vµ s¶n phÈm…Më réng ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ,ph¸t triÓn cïng liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c lµ c¬ së ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t triÓn v­¬n lªn b¾t kÞp tr×nh ®é thÕ giíi. Më réng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¶i trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng cïng cã lîi, t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn lÉn nhau vµ kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau. * §Ó thùc hiÖn më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i ta ph¶i lµm nh­ sau: - Tõng b­íc n©ng c©o søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, tÝch cùc khai th¸c thÞ tr­êng thÕ giíi, tèi ­u ho¸ c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu, tÝch cùc tham gia hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ hÖ thèng mËu dÞch ®a ph­¬ng toµn cÇu, xö lÝ ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi ®éc lËp tù chñ, tù lùc c¸nh sinh, b¶o vÖ an ninh kinh tÕ quèc gia. - §¹i héi X cña §¶ng ®· nhÊn m¹nh “®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, héi nhËp s©u h¬n vµ ®Çy ®ñ h¬n víi c¸c thÓ chÕ kinh tÕ toµn cÇu khu vùc vµ song ph­¬ng, lÊy phôc vô lîi Ých ®Êt n­íc lµm môc tiªu cao nhÊt”. KÕt luËn: Qu¸ tr×nh qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é TBCN ë n­íc ta lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi. §Ó x©y dùng thµnh c«ng CNXH ë n­íc ta trø¬c hÕt chóng ta ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n ®Ó lµm c¬ së nÒn t¶ng vµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt nø¬c.Thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH ë nø¬c ta ®ßi hái sù kiªn tr×, bÒn bØ, sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng S¶n, ®ßi hái huy ®éng søc m¹nh cña c¶ d©n téc.Thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH lµ mét thêi k× hÕt søc quan träng, nÕu kh«ng cã sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ nø¬c ta th× dÔ dÉn ®Õn sù lÖch l¹c, sù quanh co khi tiÕn Lªn CNXH.Chóng ta bá qua chÕ ®é TBCN kh«ng cã nghÜa lµ b¸c bá tÊt c¶ nh÷ng g× thuéc vÒ CNTB. ChÕ ®é TBCN ®· ®em l¹i rÊt nhiÒu nh÷ng thµnh tùu rùc rì cho LLSX, c¬ së vËt chÊt cho XH,v× vËy chóng ta ph¶i biÕt tiÕp thu cã chän läc nh÷ng thÕ m¹nh cña CNTB ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n tõ ®ã v÷ng ch¾c lªn CNXH. Trong qu¸ tr×nh tiÕp thu cã chän läc ®ã vµ vËn dông vµo thùc tÕ n­íc ta th× chóng ta ph¶i lu«n ®øng trªn sù nh×n nhËn cña chÕ ®é XHCN vµ lu«n b¸m s¸t theo chÕ ®é XHCN. N­íc ta sau khi ®æi míi ®· sím nhËn thÊy mèi quan hÖ gi÷a qu¸ ®é lªn CNXH bá qua chÕ ®é TBCN vµ c¸c nhiÖm vô kinh tÕ c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh qu¸ ®é lªn CNXH ë ViÖt Nam. Tuy cã rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho ®Êt n­íc ta hiÖn nay nh­ng chóng ta rÊt tin t­ëng vµo sù thµnh c«ng cña CNXH trªn ®Êt n­íc ta.Thùc tÕ cña ®Êt n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· chøng minh cho nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu ®ã. Mục lục: Đặt vấn đề. Nội dung 1.Sự quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. Khái quát các hình thức quá độ lên CNXH. Thực chất quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam. Quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam là một tất yếu. 2. Các nhiệm vụ kinh tế cở bản trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 2.1. Phát triển LLSX, CNH, HĐH đất nước. 2.2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng XHCN. 2.3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Kết Luận. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docU0340.doc
Tài liệu liên quan