Thiết kế đồng hồ số

Tài liệu Thiết kế đồng hồ số: ... Ebook Thiết kế đồng hồ số

doc83 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế đồng hồ số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñaïi Hoïc Quoác Gia Coäng Hoaø Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Ñoäc Laäp-Töï Do-Haïnh Phuùc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ² ……..oOo…….. KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN: ÑIEÄN TÖÛ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Hoï vaø teân: Lôùp: Ngaønh: Khoaù: 1.Ñaàu ñeà luaän vaên: 2.Cô sôû ban ñaàu: 3.Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh: 4.Caùc baûng veõ ñoà thò: 5.Caùn boä höôùng daãn: 6.Ngaøy giao nhieäm vuï: 7.Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: Caùn boä höôùng daãn: Thoâng qua boä moân Ngaøy…..thaùng….. naêm 2000 Chuû nhieäm boä moân Nguyeãn Taán Ñôøi NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Ngaøy….. thaùng…… naêm 2000 Kyù teân Nguyeãn Taán Ñôøi NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT Ngaøy….. thaùng…… naêm 2000 Kyù teân Lôøi caûm ôn! Ñeà taøi thieát keá ñoàng hoà soá laø ñeà taøi khaù phoå bieán, coù nhieàu öùng duïng trong thöïc teá. Tröôùc khi vaøo noäi dung cuûa luaän vaên, em xin chaân thaønh baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán Thaày, Coâ trong khoa ñieän vaø caùc baïn sinh vieân. Ñaët bieät em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Nguyeãn Taán Ñôøi ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø höôùng daãn em hoaøn thaønh toát luaän vaên naøy. Sinh vieân thöïc hieän Nguyeãn Thaønh Nhôn Muïc luïc Trang PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Ñaët vaán ñeà 1 Muïc ñích nghieân cöùu 1 Giôùi haïn vaán ñeà 1 Phaân tích coâng trình lieân heä 1 Theå thöùc nghieân cöùu 2 PHAÀN NOÄI DUNG LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ 3 Chöông I: Caùc maïch cô baûn 3 Caùc maïch logic. 3 Caùc maïch Flip - Flop 5 Caùc maïch ñeám 8 Chöông II: Giao tieáp giöõa TTL vaø CMOS 11 Muïc ñích giao tieáp 11 Giao tieáp giöõa TTL vaø CMOS 11 Giao tieáp giöõa CMOS vaø TTL 14 Chöông III: Boä nhôù baùn daãn. 15 THIEÁT KEÁ 23 Thieát keá khoái dao ñoäng vaø chia xung 23 Thieát keá khoái ña hôïp vaø choïn keânh 27 Thieát keá boä giaûi maõ ngaøy thaùng - giôø phuùt 30 Thieát keá boä ñeám ngaøy 31 Thieát keá khoái khieån chuoâng 32 Thieát keá khoái hieån thò 32 Thieát keá khoái choïn vaø choát döõ lieäu 34 Thieát keá khoái dao ñoäng ñieàu chænh 37 Thieát keá khoái nguoàn 39 THI COÂNG 41 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Ñaët vaán ñeà Muïc ñích nghieân cöùu Giôùi haïn vaán ñeà Phaân tích coâng trình lieân heä Theå thöùc nghieân cöùu PHAÀN NOÄI DUNG Lyù thuyeát thieát keá Thieát keá Thi coâng PHAÀN KEÁT LUAÄN Taøi lieäu tham khaûo 1. Cô sôû kyû thuaät ñieän töû soá Boä moân ñieän töû – Ñaïi Hoïc Thanh Hoa - Baéc Kinh 1996 2. Soå tay tra cöùu vi maïch cmos Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi 1993 3. Soå tay tra cöùu vi maïch soá TTL Technical Information center Motorola Inc. 1986 4. Giaùo trình vi maïch soá 1,2,3 Nguyeãn Höõu Phöông 5. Sô ñoà chaân linh kieän baùn daãn Döông Minh Trí 6. Lòch söû phaùt trieån, caùc khaùi nieän cô baûn veà caáu truùc cuûa vi xöû lyù Nguyeãn Ñình Phuù Keát luaän Qua thôøi gian thöïc hieän luaän vaên em ñaõ thöïc hieän vaø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû sau: Phaân tích vaø thieát keá caùc khoái trong maïch Khaûo saùt caùc IC thoâng duïng coù treân thò tröôøng Tay ngheà ñöôïc naâng cao Coù khaû naêng thieát keá caùc khoái rôøi ñeå hoaøn thaønh maïch Tuy nhieân do thôøi gian coù haïn em chöa thöïc hieän ñöôïc nhöõng yù töôûng sau: Maïch baùo thöù baèng led 7 ñoïan. Keát noái theâm phaàn baùo nhieät ñoä. Moät laàn nöõa, em xin chaân thaønh caûm ôn thaày Nguyeãn Taán Ñôøi vaø thaày, coâ ñaõ nhieät tình höôùng daãn vaø truyeàn ñaït kieán thöùc trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø laøm luaän vaên. Sinh vieân thöïc hieän: NguyeãnThaønh Nhôn. Ñaët vaán ñeà: Ngaøy nay, caùc ngaønh khoa hoïc phaùt trieån nhö vuõ baõo ñaõ laøm tính öu vieät cuûa noù ngaøy caøng hoaøn thieän hôn. Ngaønh ñieän töû laø moät ngaønh ñieån hình, ñaët bieät laø coâng ngheä tích hôïp vi maïch nhôù. Noù ñaõ trôû thaønh moät lónh vöïc khoa hoïc, maø öùng duïng cuûa noù khoâng theå thieáu trong daân duïng cuõng nhö trong coâng nghieäp, noù coøn laø neàn taûng cho caùc ngaønh khoa hoïc khaùc. Cuoäc soáng con ngöôøi ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, trình ñoä daân trí ngaøy caøng phaùt trieån thì nhu caàu veà söû duïng caùc heä thoáng baùo hieäu töï ñoäng laø khoâng theå thieáu cho nhöõng coâng vieäc caàn thieát ñoái vôùi con ngöôøi, ñoái vôùi nhöõng coâng daân cuûa theá kyû 21. Chuùng ta laø nhöõng coâng daân, kyõ sö cuûa nhöõng nhaø maùy, xí nghieäp, thì vieäc tuaân thuû giôø giaác laø moät yeâu caàu nghieâm ngaët. Do ñoù, caàn coù heä thoáng baùo giôø ñeå giuùp moïi ngöôøi naém baét ñöôïc giôø giaác kòp thôøi maø khoâng aûnh höôûng ñeán coâng vieäc. Coù raát nhieàu baùo giôø ñaõ vaø ñang ñöôïc laép ñaêët, töø nhöõng loaïi thoâ sô deán nhöõng loaïi hieän ñaïi. Töø nhöõng ñoàng hoà cô khí, baùn cô khí sau cuøng laø ñoàng hoà ñieän töû. Chæ rieâng ñoàng hoà ñieän töû cuõng coù raát nhieàu loaïi. Vaø theo em loaïi ñoàng hoà baùo thöùc ñôn giaûn vaø phoå bieán nhaát laø:”Maïch baùo giôø duøng EPROM”. Muïc ñích nghieân cöùu ÖÙng duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc tieãn. Tìm hieåu saâu hôn nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc. Boå sung nhöõng kieán thöùc coøn thieáu. Ñeå hoaøn thaønh chöông trình hoïc. Giôùi haïn vaán ñeà Do thôøi gian vaø kieán thöùc coù haïn neân vieäc thöïc hieän ñeà taøi khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt trong vieäc thieát keá vaø thi coâng. Em chæ thöïc hieän döôïc caùc yù töôûng sau: Baùo giôø, ngaøy, thöù vaø baùo chuoâng theo giôø ñaët saün. Coù theå yù töôûng cuûa em khoâng phaûi laø toái öu nhaát. Raát mong söï goùp yù cuûa thaày coâ vaø caùc baïn. Phaân tích coâng trình lieân heä Thoâng qua vieäc tham khaûo ñeà taøi"thieát keá vaø thi coâng ñoàng hoà baùo giôø"cuaû Vuõ Leâ Ñöùc Trí vaø Ñoaøn Nam Sôn. Ñeà taøi naøy chæ thieát keá phaàn baùo giôø. LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ Chöông I: CAÙC MAÏCH CÔ BAÛN CAÙC MAÏCH LOGIC Coång AND Duøng ñeå thöïc hieän pheùp nhaân logic Kí hieäu: Baûng traïng thaùi A B Y 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 Nhaän xeùt: ngoõ ra cuûa coång logic AND chæ leân möùc 1 khi caùc ngoõ vaøo laø 1 A,B: ngoõ vaøo tín hieäu logic 0: möùc logic thaáp 1: möùc logic cao Y: ñaùp öùng ngoõ ra Coång NOT Duøng ñeå thöïc hieän pheùp ñaûo Kí hieäu: baûng traïng thaùi A Y 0 1 1 0 Tín hieäu giöõa ngoõ ra vaø ngoõ vaøo luoân ngöôïc möùc logic nhau Coång NAND Duøng thöïc hieän pheùp ñaûo cuûa pheùp nhaân logic Kí hieäu: Baûng traïng thaùi A B Y 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Nhaän xeùt: Ngoõ ra cuûa coång NAND ôû möùc logic 1 khi taát caû caùc ñaàu vaøo laø 0. Coång OR Duøng thöïc hieän chöùc naêng coäng logic Kí hieäu: Baûng traïng thaùi. A B Y 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 Nhaän xeùt: Ngoõ ra coång OR ôû möùc logic 1 khi ngoõ vaøo coù ít nhaát moät ngoõ ôû 1 Coång NOR Duøng thöïc hieän pheùp ñaûo coång OR Kí hieäu: Baûng traïng thaùi A B C 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 Nhaän xeùt: ngoõ ra coång NOR seõ ôû möùc 1 khi taát caû caùc ñaàu vaøo laø 0 Coång EX-OR Duøng taïo ra tín hieäu möùc 0 khi caùc ñaàu vaøo cuøng traïng thaùi. Kí hieäu: Baûng traïng thaùi A B Y 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Toùm laïi: Treân ñaây ngöôøi vieát giôùi thieäu 6 loaïi coàng logic :AND, NOT, NAND, OR, NOR, EX-OR. Nhöng thöïc teá chæ caàn 4 coång AND, OR, EX-OR, NOT thì coù theå coù ñöôïc caùc coång coøn laïi. Hieän nay caùc coång logic ñöôïc tích hôïp trong caùc IC. Moät soá IC thoâng duïng chöùa caùc coång thoâng duïng laø: 4 AND 2 ngoõ vaøo: 7408, 4081 6 not : 7404,4051 4 NAND 2 ngoõ vaøo:7400, 4071 4 NOR 2 ngoõ vaøo: 7402, 4001 4 EX-OR 2 ngoõ vaøo:74136, 4030 Maïch Flip-Flop. Flip - Flop laø caùc phaàn töû cô baûn ñeå taïo thaønh caùc maïch ñeám, caùc thanh ghi, caùc boä nhôù…. laø phaàn töû thöôøng coù 2 ñaàu ra vaø nhieàu ñaàu vaøo. Flip - Flop RS Flip - Flop RS laø loaïi FF ñôn giaûn nhaát chæ coù hai ñaàu vaøo ñieàu khieån tröïc tieáp. Kí hieäu: Baûng chaân lyù: S R Q Q\ 0 0 0 1 1 0 1 1 Qn Qn\ 1 0 Khoâng duøng Flip - Flop RST: Coøn ñöôïc goïi laø Flip - Flop nhòp. Maïch coù caùc ñaàu vaøo ñieàu kieän tröïc tieáp vaø caùc ñaàu vaøo ñoàng boä coäng vôùi xung nhòp Cp. Flip-Flop Chuû tôù (Master - Slave): Laø moät daïng FF raát phoå bieán goàm 2 phaàn vaø coù 2 khoái ñieàu khieån rieâng nhöng laïi coù quan heä vôùi nhau. FF chuû thöïc hieän chöùc naêng logic cô baûn cuûa heä Flip-Flop tôù thöïc hieän chöùc naêng nhôù traïng thaùi cuûa heä sau khi hoaøn thaønh vieäc ghi thoâng tin. Döôùi söï ñieàu khieån cuûa xung clock Cp, vieäc ghi thoâng tin vaøo Flip-Flop chuû tôù ñöôïc thöïc hieän qua 4 böôùc: Böôùc 1: caùch ly giöõa 2 Flip-Flop chuû vaø tôù. Böôùc 2: ghi thoâng tin vaøo Flip-Flop chuû. Böôùc 3: caùch ly giöõa ñaàu vaøo vaø Flip-Flop chuû. Böôùc 4: chuyeån thoâng tin töø Flip-Flop chuû ñeán tôù. X2' FF Master FF Slave X1 X2 X1' Q\ Q Cp Flip - Flop JK: Laø moät FF vaïn naêng coù nhieàu öùng duïng trong kyõ thuaät soá. Trong FF naøy ngoaøi 2 ñaàu vaøo kích thích tröïc tieáp Sd vaø Rd, coøn coù 2 ñaàu vaøo ñieàu khieån ñoàng boä JK ñaàu vaøo xung clock Cp. Kí hieäu: Baûng traïng thaùi: J K Q 0 0 0 1 1 0 1 1 Q0 0 1 Qn Veà caáu taïo: Flip-Flop JK phöùc taïp hôn FF RS vaø FF RST, nhöng chuùng coù khaû naêng hoaït ñoäng lôùn hôn bôûi vì caùclyù do sau: Vaãn ñieàu khieån tröïc tieáp qua Sd, Rd. Caùc ñaàu vaøo J, K khoâng coù ñaëc tính nhö S vaø R. Tuy nhieân khi J - K = 1 thì maïch hoaït ñoäng nhö moät Flip - Flop T (nghóa laø Q vaãn ñöôïc xaùc ñònh trong khi FF RS, RST thì bò caám). Chuù yù: khi Flip - Flop naãy baèng xung clock ta caàn chuù yù: Flip - Flop taùc ñoäng baèng möùc ñieän theá hay baèng caïnh (söôøn). Moät soá IC chöùa Flip - Flop JK: 7470: FF JK naåy baèng caïnh leân, vôùi Preset vaø xoaù, coù cöûa and ôû ngoõ vaøo. 7472: FF JK chuû tôù naåy ôû möùc cao vôùi Preset vaø xoaù, coù cöûa and ôû ngoõ vaøo. 7473: FF JK vôùi xoaù, naåy ôû möùc cao, (74LS73 naåy ôû caïnh xuoáng). 74112: hai FF JK vôùi xoaù, Preset, naåy baèng caïnh xuoáng. 4027: chöaù 2FF ñoäc laäp, Set, Reset naåy ôû caïnh leân. Flip - Flop D: Kí hieäu: Baûng traïng thaùi D Qn+1 Qn+1 0 1 0 1 1 0 Ñaàu ra cuûa Flip-Flop D laëp laïi traïng thaùi ñaàu vaøo D ôû thôøi ñieåm tröôùc ñoù. Ta coù theå cheá taïo FF D töø FF JK, RS… Caùc IC chöùa Flip-Flop D: 7474,74174,74175… Flip - Flop T: Laø Flip-Flop coù hai ñaàu ra Q, Q\ vaø ñaàu vaøo döõ lieäu T. T Cp Q Q Kí hieäu: Baûng traïng thaùi T Qn+1 Qn+1 0 1 Qn Qn Qn Qn T = 1: ñaàu ra naåy lieân tuïc theo xung clock T = 0: ñaàu ra giöõ vò trí cuõ khoâng ñoåi. Maïch ñeám Môû ñaàu: Maïch ñeám haïch ñeám xung laø moät heä loâgic daõy ñöôïc taïo thaønh töø söï keát hôïp cuûa caùc Flip - Flop. Maïch coù moät ñaàu vaøo cho xung ñeám vaø nhieàu ñaàu ra. Caùc ñaàu ra naøy thöôøng laø caùc ñaàu ra Q cho caùc FF. Vì Q chæ coù theå coù hai traïng thaùi laø 1 vaø 0 cho neân söï saép xeáp caùc ñaàu ra naøy cho pheùp ta bieåu dieãn keát quaû döôùi daïng moät soá heä hai coù soá bit baèng soá FF duøng trong maïch ñeám. Xung ñeám Ñieàu kieän cô baûn ñeå moät maïch ñöôïc goïi laø maïch ñeám laø noù coù caùc traïng thaùi khaùc nhau, toái ña cuûa maïch cuõng bò giôùi haïn. Soá xung toái ña ñeám ñöôïc goïi laø dung löôïng cuûa maïch ñeám. A B C D Neáu cöù tieáp tuïc kích thích khi ñaõ tôùi haïn maïch seõ trôû veà traïng thaùi khôûi ñaàu, töùc laø maïch coù tính chaát tuaàn hoaøn. Coù nhieàu phöông phaùp keát hôïp caùc Flip-Flop cho neân coù raát nhieàu loaïi maïch ñeám. Tuy nhieân, chuùng ta coù theå saép chuùng vaøo ba loaïi chính laø: maïch ñeám nhò phaân, maïch ñeám BCD, vaø maïch ñeám modul M. Maïch ñeám nhò phaân: Laø loaïi maïch ñeám trong ñoù coù traïng thaùi cuûa maïch ñöôïc trình baøy döôùi daïng soá nhò phaân. Moät maïch ñeám nhò phaân söû duïng n Flip-Flop seõ coù dung löôïng laø 2n. Maïch ñeám BCD: Thöôøng duøng 4 FF nhöng chæ cho möôøi traïng thaùi khaùc nhau ñeå bieåu dieãn caùc soá heä 10 töø 0 ñeán 9. Maïch ñeám modul M: Laø maïch ñeám coù dung löôïng laø M, vôùi M laø soá nguyeân döông baát kyø. Vì vaäy maïch ñeám loaïi naøy coù raát nhieàu daïng khaùc nhau tuyø theo saùng kieán cuûa nhaø thieát keá nhaèm thoaû maõn nhu caàu söû duïng. Maïch ñeám modul M thöôøng duøng coång logic vôùi Flip-Flop vaø caùc kieåu hoài tieáp ñaëc bieät ñeå coù theå trình baøy keát quaû döôùi daïng soá heä hai töï nhieân hay döôùi daïng maõ naøo ñoù. Veà chöùc naêng cuûa maïch ñeám, ngöôøi ta phaân bieät: Caùc maïch ñeám leân (up counters) hay coøn goïi laø maïch ñeám coäng, maïch ñeám thuaän. Caùc maïch ñeám xuoáng: (down counters) hay coøn goïi laø maïch ñeám tröø, maïch ñeám nghòch. Caùc maïch ñeám leân - xuoáng (up - down counters) hay coøn goïi laø maïch ñeám hoãn hôïp, maïch ñeám thuaän nghòch. Veà phöông phaùp ñöa xung clock vaøo maïch ñeám, ngöôøi ta phaân ra: Phöông phaùp ñoàng boä: Phöông phaùp naøy xung clock ñöôïc ñöa ñeán caùc Flip Flop cuøng moät luùc. Phöông phaùp khoâng ñoàng boä: Phöông phaùp naøy xung clock ñöôïc ñöa ñeán moät FF, roài caùc FF coøn laïi kích thích laãn nhau. Toác ñoä taùc ñoäng cuûa maïch ñeám laø tham soá quan troïng vaø ñöôïc xaùc ñònh bôûi hai tham soá khaùc laø: Taàn soá cöïc ñaïi cuûa daõy xung maø boä ñeám coù theå ñeám ñöôïc. Khoaûng thôøi gian thieát laäp cuûa maïch ñeám: töùc laø khoaûng thôøi gian töø khi ñöa xung ñeám vaøo maïch cho tôùi khi thieát laäp xong traïng thaùi trong boä ñeám töông öùng vôùi khung ñaàu vaøo. Caùc Flip-Flop thöôøng duøng trong maïch ñeám laø loaïi RST vaø JK döôùi daïng rôøi hay tích hôïp. Maïch ghi: Moãi Flip-Flop coù hai traïng thaùi oån ñònh (hai traïng thaùi beàn) vaø ta coù theå kích thích Flip-Flop ñeå coù ñöôïc moät trong hai traïng thaùi nhö yù muoán. Sau khi kích thích Flip-Flop seõ giöõ hai traïng thaùi naøy cho ñeán khi noù buoäc bò thay ñoåi. Vì coù ñaëc tính nhö vaäy neân ta baûo raèng Flip-Flop laø maïch coù tính nhôù ñöôïc hay maïch nhôù. Nhö vaäy, neáu duøng nhieàu Flip-Flop ta coù theå ghi vaøo ñoù moät hay nhieàu döõ lieäu ñaõ ñöôïc maõ hoaù döôùi daïng moät chuoãi caùc soá heä nhò phaân laø 0 vaø 1. Caùc FF duøng vaøo coâng vieäc nhö theá taïo thaønh moät loaïi maïch laø maïch ghi maø trong nhieàu tröôøng hôïp coøn goïi laø thanh ghi (register). Thoâng thöôøng caùc FF khoâng naèm coâ laäp maø chuùng ñöôïc noái laïi vôùi nhau theo moät caùch naøo ñoù ñeå coù theå truyeàn töøng phaàn döõ lieäu cho nhau. Döôùi hình thöùc naøy ta coù thanh ghi dòch (shift register). Thanh ghi dòch laø moät phaàn töû quan troïng trong caùc thieát bò soá töø maùy ño cho ñeán maùy tính. Ngoaøi nhieäm vuï ghi nhôù döõ lieäu, chuùng coøn thöïc hieän moät soá chöùc naêng khaùc nhau. Coù hai phöông phaùp ñöa döõ lieäu vaøo maïch laø: noái tieáp (serial) vaø song song (parallel) taïo thaønh caùc maïch ghi noái tieáp vaø maïch ghi song song. Thanh ghi ñöôïc tích hôïp trong caùc IC sau: 74164 « 4034 : thanh ghi ñoäc laäp 8 bit. 74165 « 4021 : thanh ghi dòch 8 bit. 74166 « 4014 : thanh ghi dòch 8 bit. 74194 « 40194 :thanh ghi dòch 4 bit. 74195 « 40195 :thanh ghi dòch 4 bit. Chöông II: GIAO TIEÁP GIÖÕA TTL VAØ CMOS MUÏC ÑÍCH GIAO TIEÁP: Trong khi moät ngoõ TTL coù theå thuùc tröïc tieáp nhieàu ngoõ TTL, moät ngoõ ra CMOS coù theå thuùc tröïc tieáp nhieàu ngoõ CMOS: thì ñoâi khi ta phaûi duøng hoãn taïp IC TTL vaø Cmo8 trong cuøng moät maïch hay vì heä thoáng vì leõ khoâng coù IC cuøng loaïi, luùc ñoù vaán ñeà giao tieáp giöõa hai loaïi hoï IC ñöôïc ñaët ra maø lyù do laø ñieän theá ra, vaøo vaø khaû naêng doøng ra vaøo cuûa hai maïch logic khaùc nhau. Sau ñaây laø baûng giaù trò doøng ñieän vaø ñieän aùp cho vieäc giao tieáp CMOS vaø TTL: Thoâng soá 4000B 74HC 74HTC 74 74LS 74AS 74ALS VIH (min) 3,5V 3,5V 2,0V 2,0V 2,0V 2,0V 2,0V VIL (max) 1,5 1,0V 0,8V 0,8V 0,8V 0,8V 0,8V VOH (min) 4,95 4,6 2,4V 2,7V 2,7V 2,7V 2,7V VOL (max) 0,05V 0,1V 0,1V 0,4V 0,5V 0,5V 0,4V IIH (max) 1mA 1m 1mA 40mA 20mA 200mA 20mA IIL (max) 1mA 1m 1mA 1,6mA 0,4mA 2mA 100mA IOH (max) 0,4mA 4mA 4mA 0,4mA 0,4mA 2mA 400mA IOL (max) 0,4mA 4mA 4mA 16mA 8mA 20mA 8mA GIAO TIEÁP GIÖÕA TTL VAØ CMOS. Khi ngoõ ra cuûa cöûa TTL ôû möùc cao (logic 1) doøng ñieän töø Vcc chaïy qua transitor taûi hay ñieän trôû keùo leân ñeå vaøo maïch CMOS. Doøng ñieän taûi (vaøo maïch CMOS) phaûi nhoû hôn doøng ñieän nguoàn cuûa maïch TTL ôû möùc logic 1 ñeå khoâng haï thaáp möùc ñieän theá ra cuûa maïch TTL xuoáng döôùi möùc ñieän theá vaøo ôû traïng thaùi 1 cuûa maïch CMOS. Vì doøng ñieän vaøo traïng thaùi 1 cuûa maïch CMOS. Chæ baèng ôû 10pA neân khoâng coù vaán ñeà gì. Maïch TTL coù 3 kieåu maïch ra: ñieän trôû keùo leân, cöïc thu ñeå hôû vaø keùo ñeøn tích cöïc. Do ñoù xeùt 3 tröôøng hôïp: Ñieän trôû keùo leân: tröôøng hôïp maïch ngoõ ra coù ñieän trôû keùo leân nhö hình 1 ta coù theå maéc tröïc tieáp vaøo CMOS. Cöïc thu ñeå hôû: (hình 2): vôùi maïch TTL coù ngoõ ra kieåu naøy ta phaûi maéc theâm ñieän trôû keùo leân ñeå giao tieáp vôùi CMOS. Khoâng neân söû duïng hoãn taïp maïch CMOS, TTL laøm taûi maø chæ toaøn CMOS thoâi. Ngoõ ra keùo leân tích cöïc (hình 3) ñaây laø kieåu ra phoå bieán nhaát cuûa TTL. Ñieän theá ra toái thieåu ôû möùc cao 2,4 V laø doøng ñieän taûi 100 mA. Khi taûi laø cuöûa CMOS ñieä ntheá ra ôû logic 1 cuûa maïch TTL laø: V0 = Vcc - VBE - VD - RB . Ñieän theá naøy döôùi 4V khieán CMOS khoâng hoaït ñoäng ñuùng neân phaûi duøng ñieän trôû keùo leân Rx beân ngoaøi maïch TTL. (hình 4). Caùch choïn ñieän trôû keùo leân: Trò soá toái thieåu cuûa ñieän trôû keùo leân Rx cho bôûi: Rx (min) = VOL (max): ñieän theá toái ña ra ôû möùc logic 0 cuûa TTL. IOL: doøng ñieän nhaän cuûa TTL ôû möùc Logic 0. N: soá maïch CMOS maéc vaøo ngoõ ra cuûa TTL. IIL: doøng ñieän vaøo ôû logic 0 cuûa moät CMOS. Rx nhoû hôn Rx (min) ôû treân seõ taïo doøng ñieän vöôït khaû naêng nhaän doøng cuûa TTL ôû logic 0. Trò toái ña cuûa Rx laø: Rx (max): VIH (min): ñieän theá vaøo toái thieåu ôû logic 1 cöûa CMOS. ICEX: doøng ñieän seõ thu phaùt cuûa transitor ra cuûa TTL. IIH: doøng ñieän vaøo möùc logic 1 cuûa CMOS. Rx (max): tuøy thuoäc chuû yeáu vaøo doøng ñieän nghòch ICEX vì doøng ñieän ngoõ vaøo cuûa CMOS raát nhoû. (hình 5). Vôùi moät cöûa CMOS. Rx (min) = = 300 W Rx (max) = = 15 KW Ñeå thôøi gian trì haõm ngaén Rx phaûi coù trò soá nhoû hôn nhöng coâng suaát tieâu taùn laïi taêng nhanh khi Rx nhoû hôn 1 KW. Do ñoù, Rx thöôøng ñöôïc choïn töø 1 kW ñeán vaøi KW. *Tröôøng hôïp TTL thuùc CMOS vôùi Vpp lôùn 5 V Khi CMOS hoaït ñoäng ôû ñieän theá VDD cao hôn 5V vaãn coù theå duøng ñieän keùo leân nhöng chæ vôùi TTL loaïi CMOS thu ñeå hôû vaø chòu ñieän theá cao (hình 6): nhö 7406 (saùu ñaûo); 7407 (saùu thuùc); 7426 ( 4 nand 2 ngoõ vaøo). Caùch khaùc laø duøng moät transitor ñeäm (hình 7). Maïch ñeäm khoâng ñöôïc giaûm toác ñoä giao hoaùn toái ña cuûa heä thoáng (baèng caùch theâm tuï 47 mp) vaø phaûi ñaûm baûo ñoä mieãn nhieãu toát baèng caùch maéc theâm ñieän trôû R2. GIAO TIEÁP GIÖÕA CMOS - TTL Ngoõ ra cöûa CMOS ôû möùc logic 1 raát gaàn Vpp. Vaø ôû möùc logic 0 raát gaàn mass. Neân veà ñieän theá cmoss coù theå giao tieáp tröïc tieáp vôùi TTL. Coøn veà doøng thì khi CMOS ôû traïng thaùi cao noù coù theå cung caáp ít nhaát 200 mA. Trong luùc yeâu caàu doøng cuûa TTL chæ 40 mA nhöng ôû traïng thaùi thaáp CMOS chæ coù theå nhaän toái ña 0,78 mA trong luùc yeâu caàu doøng cuûa TTL laø 1,6 mA. Keát quaû laø CMOS khoâng theå thuùc tröïc tieáp moät ngoõ TTL loaïi 74 hay töông ñöông. Neáu CMOS hoaït ñoäng ôû VDD 5V coù theå thuùc tröïc tieáp moät ngoõ 74LS, hay hai ngoõ 74L. caùc ñeäm CMOS nhö 4049 (ñaûo), 4050 (khoâng ñaûo).. coù theå thuùc tröïc tieáp hai ngoõ 74 hoaëc 8 ngoõ 74L hay 40 ngoõ 74 LS khi choïn ñieän trôû keùo leân thích hôïp. Moät giaûi phaùp thoâ sô laø duøng nhieàu cöûa CMOS maéc song song ñeå thuùc moät ngoõ TTL. Khi CMOS hoaït ñoäng ôû ñieän theá lôùn hôn 5V ta coù nhieàu giaûi phaùp. Tröôùc tieân vaãn coù theå duøng 4049/4050. Chæ caàn noái ngoõ caáp ñieän leân 5V. Luùc baây giôø ñieän theá ra giao hoaùn giöõa 0 vaø +0,5 V coù theå thuùc hai ngoõ 74 hoaëc 8 ngoõ 74LS. Ngoaøi ra coù theå duøng 40107 hoaëc 740906 hoaït ñoäng cuøng ñieän theá vôùi CMOS vaø moät MOS ñeäm (hình 9). Vaø moät caùch nöõa laø duøng transitor laøm taàng ñeäm. (hình 10). Chöông III: Boä nhôù baùn daãn Ñoái vôi caùc thieát bò soá, khaû naêng chöùa ñöïng ñöôïc döõ lieäu laø moät yeâu caàu quan troïng. Chaúng haïn trong maùy tính chæ pheùp toaùn phaûi ñöôïc löu tröõ ngay trong maùy. Coøn trong caùc thieát bò ñieàu khieån soá thì leänh ñieàu kieän phaûi ñöôïc löu tröõ ñeå thöïc hieän daàn theo moät trình töï naøo ñoù. Vì vaäy, boä nhôù laø moät phaàn khoâng theå thieáu cuûa caùc thieát bò soá. Thoâng thöôøng thoâng tin hay döõ lieäu ñöôïc taïo thaønh töø moät ñôn vò cô baûn goïi taét laø töø (word). Töø moät chieàu daøi nhaát ñònh tuyø theo loaïi maùy, chaúng haïn 16 bit, 32 bit, 64 bit. Töø laø moät thaønh phaàn cô baûn nhaát. Caùc boä phaän cô baûn cuûa thieát bò thöôùng ñöôïc truyeàn ñi hay nhaân vaøo nguyeân moät töø hay nhieàu töø chöù khoâng nhaân vaøi bit cuûa töø. Tuy nhieân, vì töø ñöôïc taïo thaønh töø nhieàu bit neân ñôn vò cô baûn cuûa boä nhôù chính laø ñôn vò nhôù löu tröõ ñöôïc 1 bit. Khi so saùnh caùc boä nhôù ngöôøi ta thöôøng chuù yù ñeán caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: Dung löôïng (capacity): dung löôïng hay dung löôïng nhôù laø khoái löôïng thoâng tin hay döõ lieäu coù theå löu tröõ ñöôïc trong boä nhôù. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc dung löôïng ngöôøi ta duøng ñôn vò laø soá bit, hoaëc kiloâbit, hoaëc megabit, dung löôïng lieân quan tröïc tieáp ñeán giaù thaønh. Giaù thaønh naøy ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån: chi phí/bit. Thôøi gian thaâm nhaäp: (access time): thôøi gian naøy goàm coù hai phaàn: Thöù nhaát laø thôøi gian caàn thieát ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa töø (thôøi gian tìm töø) trong boä nhôù. Vaø thöù hai laø phaàn thôøi gian caàn thieát ñeå laáy töø ra khoûi boä nhôù. thôøi gian thaâm nhaäp laø thoâng soá quan troïng cuûa boä nhôù, neáu noù keùo daøi thì noù laøm giaûm khaû naêng laøm vieäc cuûa thieát bò. Caùc thuaät ngöõ cuûa boä nhôù. Memory cell: laø moät oâ nhôù duøng ñeå löu tröõ moät bit döõ lieäu (0 hoaëc 1) thöôøng laø 1 FF. Memory word: laø moät oâ nhôù coù theå löu tröõ nhieàu bit döõ lieäu: coù theå laø 8, 16, 32 bit. Byte: laø moät thuaät ngöõ ñaëc bieät duøng ñeå chæ moät döõ lieäu 8 bit. Capacity: laø dung löôïng cuûa boä nhôù duøng ñeå xaùc ñòng xem coù bao nhieâu bit coù theå löu tröõ trong moät boä nhôù ñaëc bieät hoaëc caû heä thoáng nhôù. Address: laø con soá ñeå phaân bieät oâ nhôù naøy vôùi oâ nhôù khaùc. Moãi moät byte döõ lieäu löu trong oâ nhôù ñeàu coù moät ñiaï chæ duy nhaát, maø ñiaï chæ naøy duøng heä thoáng soá nhò phaân ñeå bieåu dieån. Read operation: laø quaù trình ñoïc döõ lieäu hay laáy döõ lieäu ra töø boä nhôù. Write operation: laø quaù trình ghi döõ lieäu hay caát döõ lieäu vaøo boä nhôù. Access time: laø thôøi gian truy xuaát, ñöôïc tính töø luùc boä nhôù nhaän ñiaï chæ cho ñeán khi döõ lieäu xuaát hieän ôû ngoõ ra. Random Access Memory (RAM): laø boä nhôù maø baát kyø oâ nhôù naøo cuõng coù theå truy xuaát deã daøng vaø thôøi gian truy xuaát cho taát caû caùc oâ nhôù laø nhö nhau. Read Only Memory (ROM): laø loaïi boä nhôù ñöôïc tieát keá cho caùc öùng duïng caàn tyû leä ñoïc döõ lieäu raát cao. Statie Memory: boä nhôù tónh laø loaïi boä nhôù maø döõ lieäu ñöôïc löu vaãn coøn khi caáp ñieän maø khoâng caàn gi laïi döõ lieäu. Dynamie Memory: boä nhôù ñoäng laø loaïi boä nhôù maø döõ lieäu seõ maát ngay caû khi coøn caáp ñieän tröø khi phaûi ghi laïi döõ lieäu vaøo boä nhôù, quaù trình naøy goïi laø quaù trình laøm töôi boä nhôù. Hoaït ñoäng cuûa boä nhôù: Nhaän ñiaï chæ ñeå löïa choïn ñuùng oâ nhôù caàn truy xuaát. Nhaän tín hieäu ñieàu khieån ñeå thöïc hieän vieäc truy xuaát döõ lieäu: coù nghóa laø nhaän döõ lieäu vaøo hay gôûi döõ lieäu ra. Nhaän döõ lieäu ñeå löu tröõ vaøo oâ nhôù khi thöïc hieän chöùc naêng ghi. Gôûi döõ lieäu ra khi thöïc hieän chöùc naêng ñoïc. Kieåm tra tín hieäu cho pheùp ñeå bieát boä nhôù naøy ñöôïc pheùp truy xuaát hay khoâng. Vôùi caùc hoaït ñoäng nhö treân, do ñoù boä nhôù bao goàm caùc ñöôøng tín hieäu ñöôïc trình baøy ôû hình veõ sau ñaây, cho boä nhôù coù dung löôïng 32 x 4bit. A4 I3 I2 I1 I0 A3 A2 32x4bit A1 A0 O3 O2 O1 O1 Address Input Thaät ra ñeå tieát kieäm, ngöôøi ta duøng ngaõ ra chung cho I/O. Do kích thöôùc cuûa töø döõ lieäu laø 4 bit neân coù 4 ngoõ döõ lieäu vaøo I3, I2, I1, I0 vaø 4 ngoõ döõ lieäu ra O3, O2, O1, O0. Khi döõ lieäu vaøo boä nhôù thì döõ lieäu ñöôïc ñöa ñeán ngoõ vaøo I3, I2, I1, I0. Khi muoán ñoïc döõ lieäu thì boä nhôù töø döõ lieäu seõ xuaát hieän taïi caùc ngoõ O3, O2, O1, O0. Caùc ngoõ döõ lieäu vaøo, ra ñöôïc tích hôïp laïi ñeå giaûm bôùt kích thöôùc cuûa boä nhô.ù Caùc ngoõ vaøo ñòa chæ: Ñòa chæ cuûa boä nhôù söû duïng heä thoáng nhò phaân. Vôùi boä nhôù naøy chæ coù 32 oâ nhôù seõ duøng 5 bit ñòa chæ A4, A3, A2, A1, A0. Seõ cho 32 traïng thaùi khaùc nhau töông öùng vôùi 32 oâ nhôù khaùc nhau. Ngoõ vaøo read/write duøng ñeå xaùc ñònh cheá ñoä ñoïc döõ lieäu ra hoaëc ghi döõ vaøo cuûa boä nhôù. Nhieàu boä nhôù chia laøm hai ngoõ vaøo rieâng bieät, moät cho hoaït ñoäng ñoïc, moät cho hoaït ñoäng ghi, khi söû duïng cuøng moät ngoõ vaøo R/W thì ñoïc döõ lieäu ra khi chaân R/W = 1 vaø ghi döõ lieäu vaøo khi chaân R/W = 0. Ngoõ vaøo cho pheùp ( Memory Enabel): trong moät heä thoáng nhôù seõ duøng nhieàu boä nhôù, ñeå truy xuaát döõ lieäu töø boä nhôù naøo thì chæ coù boä nhôù ñoù ñöôïc pheùp, coøn caùc boä nhôù khaùc khoâng ñöôïc pheùp ñeå traùnh söï truy caäp sai veà döõ lieäu. Boä nhôù RAM (Random Access Memory). Ram laø boä nhôù coù theå ñoïc, vieát ñöôïc vaø coù khaû naêng truy xuaát ngaãu nhieân raát thuaän lôïi trong vieäc thay ñoåi chöông trình. Nhöng khuyeát ñieåm cuûa Ram laø khoâng löu tröõ ñöôïc döõ lieäu khi nguoàn cung caáp bò giaùn ñoaïn. Boä nhôù naøy chæ thích hôïp trong caùc tröôøng hôïp chöông trình caàn thay ñoåi thöôøng xuyeân, coù theå naïp xuaát trong maïch moät caùch deã daøng. Thöôøng noù laøm nhieäm vuï tính toaùn, lyù luaän, saép xeáp chöù khoâng theå löu tröõ thoâng tin laâu daøi. Caùc loaïi nhôù RAM: Ram tónh ( Statie Ram - Sram). Do caáu truùc teá baøo nhôù trong Ram tónh laø caù Flip - Flop neân döõ lieäu khi naïp vaøo Ram luoân ôû traïng thaùi ôûn ñònh. Döõ lieäu naøy vaãn toàn taïi trong Ram neáu khoâng bò maát ñieän. RAM ñoäng (Danamic Ram - Dram). Ram ñoäng coù caáu taïo teá baøo nhôù gioáng nhö moät ñieän dung baåm sinh, maø tuï ñieän luoân bò maát ñieän theo thôøi gian, neân ñeå döõ lieäu trong Ram toàn taïi lieân tuïc, ngöôøi ta phaûi lieân tuïc naïp laïi döõ lieäu cho Ram. Hieän töôïng naøy goïi laø laøm töôii Ram. SRAM DRAM Truy xuaát Chôø truy xuaát Truy xuaát Chôø truy xuaát SRAM: thôøi gian truy xuaát nhanh hôn nhöng dung löôïng seõ hôn DRAM. Boä nhôù ROM (Read Only Memory). ROM laø boä nhôù chæ ñoïc chöù khoâng theå vieát döõ lieäu môùi vaøo baát cöù khi naøo ta muoán. Nghóa laø boä nhôù naøy ñöôïc thieât keá ñeå löu tröõ caùc döõ lieäu coá ñònh. Ñoái vôùi boä nhôù ROM, döõ lieäu trong Rom gaén lieàn vôùi quùa trình cheá taïo ROM. Quaù trình ñöa döõ lieäu vaøo ROM goïi laø laäp trình cho ROM, nhieàu ROM chæ cho pheùp laäp trình moät laàn, caùc ROM sau naøy cho pheùp laäp trình nhieàu laàn, tröôùc khi naïp döõ lieäu môùi phaûi xoaù döõ lieäu cuõ. Caùc loaïi ROM: Masleed Programable ROM (MRom): thöôøng goïi laø ROM maët naï, ñaây laø loaïi ROM chæ saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng vì chæ laäp trình ñöôïc moät laàn duy nhaát vaø chöông trình ñöôïc caøi saün trong quaù trình cheá taïo, ví duï nhö: TMS 47256, TMS 47C256… Programable ROM (P.ROM): Rom chæ ñöôïc laäp trình moät laàn khoâng theå xoaù vaø naïp laïi. Ví duï nhö: TMS47P256, TMS.47186… Exasable Programable ROM (EPROM): EPROM coù theå laäp trình bôûi ngöôøi duøng, coù theå xoaù vaø laäp trình laïi nhieàu laàn. Ñeå xoaù döõ lieäu trong ROM phaûi duøng aùnh saùng tia cöïc tím. Ñeå laäp trình cho PROM phaûi duøng maïch naïp EPROM. Ho EPROM coù heä soá laø 27xxx vaø nhieàu maõ khaùc. Electrically Exasable Programable ROM (EEPROM) EPROM coù 2 ñieåm baát tieän Phaûi laáy EPROM ra khoûi Socket ñeå xoaù vaø laäp trình laïi khi muoán thay ñoåi chöông trình. Khi muoán thay ñoåi döõ lieäu cuûa moät boä nhôù thì phaûi xoaù döõ lieäu cuûa oâ nhôù ñoù, nhöng khi duøng aùnh saùng tia cöïc tím thì taát caû döõ lieäu trong EPROM bò xoaù saïch vaø phaûi naïp laïi toaøn boä döõ lieäu. Chính vì theá maø caùc nhaø cheá taïo ñaõ caûi tieán EPROM thaønh EEPROM ñeå coù theå xoaù vaø laäp trình caùc oâ nhôù moät caùch ñoäc laäp. Hoï EEPROM coù maõ soá laø 28xxx. Khaûo saùt EPROM hoï 27xxx: EPROM 2716 coù dung löôïng 2 Kbyte Sô ñoà chaân Sô ñoà logic A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND Vcc A8 A9 Vpp OE\A10 CE\ D7 D6 D5 D4 D3 2716 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 CE\ OE\ Vpp EPROM 2716 coù 11 ñöôøng ñòa chæ vaø 8 ñöôøng döõ lieäu neân dung löôïng cuûa 2716 laø 2048 byte döõ lieäu hay 2 Kbyte. Coù 2 ngoõ vaøo cung caáp nguoàn Vec vaø Vpp, ngoõ vaøo Vcc luoân noái vôùi nguoàn + 5V, ngoõ vaøo Vpp ñöôïc noái tôùi +5V khi EPROM ñang laøm vieäc ôû cheá ñoä ñoïc döõ lieäu vaø noái tôùi 25V khi laäp trình cho EPROM (Vpp thay ñoåi tuyø theo töøng loaïi EPROM). EPROM 2716 coù thôøi gian truy xuaát laø 150ns. Hai ngoõ vaøo ñieàu khieån. OE\: ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån boä ñeäm (outputbuffer) ñeå cho pheùp döõ lieäu cuûa EPROM xuaát ra ngoaøi hay khoâng. CE\: laø ngoõ vaøo cho pheùp coù 2 chöùc naêng: Khi hoaït ñoäng bình thöôøng CE\ laø tín hieäu cho pheùp, ñeå ñoïc döõ lieäu töø EPRom, CE\ phaûi ôû möùc thaáp ñeå maïch ñieän beân trong löïa choïn döõ lieäu vaø chuyeån noù ñeán out put buffer keát hôïp vôùi tín hieäu cho pheùp OE ôû möùc thaáp thì döõ lieäu môùi xuaát ôû caùc ngoõ ra D0 - D7. Khi CE\: ôû möùc cao thì EPROM ôû traïng thaùi chôø (standby). Coâng suaát tieâu taùn ôû traïng thaùi EPRom ñoïc döõ lieäu 525mw vaø ôû traïng thaùi chôø laø 132mw neân CE\ ñöôïc goïi laø ngoõ vaøo ñieàu khieån coâng suaát. Ngoõ vaøo OE\ ñöôïc xem laø ngoõ cho pheùp ñoïc döõ lieäu. EPROM 2732: EPROM 2732 coù dung löôïng 4 Kbyte. Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa EPROM 2732 Mode CE\ OE\ - Vpp Vcc Out put Read VIL VCC +5V Dout Standby VIH Don’t Case +5V High Z Program VIL Vpp +5V Din Program verify VIL VIL +5V Dout Program inhibit VIH Vpp +5V High Z ._. EPROM 2764 coù dung löôïng 8 Kbyte 2764 Vpp A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 GND Vcc PRM\ NC A8 A9 A11 OE\ A10 CE\ D7 D6 D5 D4 D3 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 CE\ OE\ PRM\ Vpp D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Sô ñoà chaân Sô ñoà logic Baûng traïng thaùi laøm vieäc Mode OE PGM\ Vpp Vcc Out put Read VIL x x Vcc " Dout Standby VI4 x VIL Vcc " High Z Program VIL x VIL Vpp " Dm Program verify VIL VIL VI4 Vpp " Dout Program inhibit VI4 x x Vpp High Z Caùc EPROM coù dung löôïng lôùn khaùc nhö 27128, 27256… Giaûn ñoà truy xuaát ROM Address Input CE\ Data output Old address tACC New address tOE Data output valid High Z t0 t1 t2 t3 THIEÁT KEÁ Sô ñoà khoái: Khoái nguoàn Khoái dao ñoäng vaø chia xung Khoái ñieàu khieån Hieån thò Khoái hieån thò Khoái giaûi maõ giôø Khoái ñeäm Boä nhôù giôø Khoái giaûi maõ ngaøy Boä nhôù ngaøy Khoái choïn Khoái ñieàu chænh Boä ñeám ngaøy Hieån thò thöù THIEÁT KEÁ KHOÁI DAO ÑOÄNG VAØ CHIA XUNG. Muïc ñích thieát keá khoái dao ñoäng vaø chia xung: Ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän noùi chung vaø caùc thieát bò soá noùi rieâng. Boä dao ñoäng ñoùng vai troø heát söùc quang troïng ñeå taïo xung ñieàu khieån caùc thieát bò hoïat ñoäng.Tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu kyõ thuaät ma coù caùc maïch dao ñoäng töông öùng .Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng khoâng caàn söï chính xaùc quùa cao vaø taàn soá thaáp coù theå söû duïng nhöõng linh kieän rôøi nhö: R,L,C, BTT ñeå taïo maïch dao ñoäng hoaëc laø söû duïng IC 555…Ñoái vôùi nhöõng heä thoáng caàn söï chính xaùc cao nhö maùy tính ,heä thoáng ñieàu khieån, ñoàng hoà…,khoâng theå söû duïng nhöõng maïch dao ñoäng treân vì ñoä chính xaùc khoâng cao, ñoä sai soá cuûa linh kieän lôùn, taàn soá khoâng ñaùp öùng ñöôïc. Do ñoù phaûi söû duïngnhöõng maïch coù ñoä chính xaùc cao hôn, maø thoâng duïng hieän nay laøsöû duïng maïch dao ñoäng thaïch anh. Caùc maïch dao ñoäng caên baûn: Dao ñoäng dòch pha: +Taàn soá dao ñoäng: fo= +Ñieàu kieän dao ñoäng: úAvú³ 29 Dao ñoäng caàu vieân(wien): Taàn soá dao ñoäng: fo=A Ñieàu kieän dao ñoäng: 1 + >3 Dao ñoäng coäng höôûng LC: Taàn soá dao ñoäng: fo= Dao ñoäng Colpilts: Taàn soá dao ñoäng: fo= Dao ñoäng Hartley: Taàn soá dao ñoäng: fo= Dao ñoäng vuøng trôû aâm: Taàn soá dao ñoäng: fo = Dao ñoäng thaïch anh: Taàn soá dao ñoäng fo: ñöôïc aán ñònh saún. Ngaøy nay thaïch anh raát phoå duïng nhaát laø trong caùc maïch ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao. Do yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñoøi hoûi phaûi coù söï chính xaùc cao neân ngöôøi vieát choïn boä dao ñoäng ôû ñaây laø thaïch anh ñeå laøm xung chuaån. Sô löôïc ñaëc tính cô baûn cuûa thaïch anh. Caét tinh theå thaïch anh theo moät phöông vò goùc xaùc ñònh, chuùng ta ñöôïc caùc ieáng thaïch anh (daïng troøn,vuoâng,daøi,thanh…).Sau ñoù maï leân hai maët thaïch anh lôùp kim loaïi vaø gaén leân caùc ñieân cöïc ñeå taïo thaønh caùc boä dao ñoäng thaïch anh. Thaïch anh coù ñaëc tính laø khi chòu kích thích bôûi moät ñieän tröôøng thì bò bieán daïn. Ngöôïc laïi khi thaïch anh chòu kích thích cô hoïc thì laïi phaùt ra ñieän tröôøng,ñoù laø hieäu öùng ñieän aùp.Vaäy neáu kích thích thaïch anh baèng nguoàn ñieän thaïch anh dao ñoäng vaø laïi phaùt ra ñieän tröôøng. Bieân ñoä ñieän aùp chæ ra ñuû lôùn ñoái vôùi taàn soá coäng höôûng rieâng cuûa heä. Maïch dao ñoäng taïo xung 1 phuùt söû duïng thaïch anh 32768 Hz: Thaïch anh 32768 Hz sau khi ñöôïc chia 15taàn FF seõ cho ra taàn soá 1Hz ñeå taïo ñöôïc xung 1 phuùt phaûi qua 6 taàng Flip-Flop nöõa keát hôïp vôùi coång logic ñeå ñöôïc xung 1 phuùt (1/ 60 Hz). *Sôï ñoà maïch: *Öu ñieåm: Taïo ñöôïc xung 1s maø khoâng caàn duøng coång logic, söû duïng caùc ngoõ ra coøn troáng ñeå kích caùc khoái khaùc: chænh giôø, ña hôïp choïn keânh… *Nhöôïc ñieåm: Phaûi söû duïng coång logic ñeå taïo tín hieäu xung 1 phuùt. Maïch taïo xung 1 phuùt söû duïng thaïch anh 1M: Thaïch anh 1MHz sau khi ñöôïc chia 20 taàn FF seõ cho ra taàn soá 1Hz ñeå taïo ñöôïc xung 1 phuùt phaûi theâm 6 taàn ff nöõa keát hôïp vôùi coång logic . 220= 1048 26 =64 Sô ñoà maïch: 11 4060 4040 Cp 10 9 10 11 12 10 9 RES RES Xung 1 phuùt Öu ñieåm: Chia thaïch anh coù taàn soá caøng cao thì ñoä chính xaùc taêng leân. Nhöôïc ñieåm: Khoù khaên trong vieäc taïo tín hieäu Reset boä ñieám. Maïch dao ñoäng taïo xung 1 phuùt söû duïng maïch dao ñoäng cuûa ñoàng hoà treo töôøng: Maïch dao ñoäng cuûa ñoàng hoà treo töôøng taïo ra dao ñoäng taàn soá 1Hz voùi bieân ñoä vaø doøng ñieän thaáp. Do ñoù ñeå kích qua maïch chia phuùt phaûi qua caàn phaûi qua Tranzitor ñeäm. Sô ñoà maïch: Öu ñieåm: Ñôn giaûn töông ñoái chính xaùc. Nhöôïc ñieåm: Caàn caáp nguoàn rieâng cho cuoän dao ñoäng taïo xung, khoâng thích hôïp ñoái vôùi moâi tröôøng coâng nghieäp vaø ngoaøi trôøi. Maïch taïo xung 1 phuùt söû duïng IC 555: Ta coù: T1=0,7(R1+R2)C T2=0,7R2C T=0,7(2R2+R1)C T=T1+T2= 1phuùt. Choïn C=100 mF R1=100 KW R2= - R1 = - 10.103 = 0,857.106 = 857.103 R2=378,5.103(W) *Öu ñieåm: Ñôn giaûn deã laép raùp, reõ tieàn, doøng, aùp ra lôùn. *Nhöôïc ñieåm: Khoù tìm linh kieän ñuùng trò soá tính toùan, khoâng chính xaùc do sai soá cuûa ñieän trôû vaø tuï ñieän lôùn. THIEÁT KEÁ KHOÁI ÑA HÔÏP VAØ CHOÏN KEÂNH Do töø 7 ngaõ ra cuûa boä nhôù maø phaûi hieån thò 4 led 7 ñoïan. Do ñoù taïi moãi thôøi ñieåm 1 led ñöôïc nhaän ñuùng döõ lieäu cuûa mình. Neân nhieäm vuï cuûa khoái naøy nhaèm xaùc ñònh döõ lieäu cho töøng led. Khoái ña hôïp, choïn keânh söû duïng IC giaûi maõ: Söû duïng IC 4556: EA A01 A1A O0A O1A O2A O3A Vss VDD EB A0B A1B O0BO1B O2B O3B ÔÛ ñaây IC 4556 ñöôïc söû duïng cho khoái giaûi maõ, choïn keânh 4556 laø IC giaûi maõ 4 ñöôøng ra möùc thaáp thuoäc hoï CMOS, goàm coù 2 phaàn gioáng nhau. Moãi phaàn coù 2 ñöôøng chia chæ vaøo (Ao vaø A1), moät chaân Enable Input taùc ñoäng ôû möùc thaáp (E) vaø 4 ngaõ ra ôû möùc thaáp (Oo_ O3) khi chaân (E) ôû nöõa cao thì Oo ñeán O3cuõng laø cao. Baûng traïng thaùi hoïat ñoäng: E A0 A1 O0 O1 O2 O3 L L L L H H H L L H H L H H L H L H H L H L H H H H H L H X X H H H H L: Low (möùc thaáp) H: High (möùc cao) X: Thaáp hoaëc cao hoaëc khoâng xaùc ñònh Söû duïng IC 74138. IC 74138 laø IC giaûi maõ 3 ñöôøng sang 8 ñöôøng, ra möùc thaáp Sô ñoà chaân Sô ñoà logic A B C E1 E2 E3 O7 GND Vcc O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 H: High Level L: Low Level X: High or Low Baûng traïng thaùi hoïat ñoäng E1 E2 E3 C B A Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 H x x x H x x x L L L H L L H L L H L L H L L H L L H L L H X X X X X X L L L L L H L H L L H H H L L H L H H H L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L H H H H H H H H L Sô ñoà maïch: IC 74154 laø IC giaûi maõ 4 ñöôøng sang 16 ñöôøng töôg töï nhö 74138 nhöng ñöôøng ra gaáp ñoâi. THIEÁT KEÁ BOÄ GIAÛI MAÕ NGAØY THAÙNG-GIÔØ PHUÙT Maïch giaûi maõ giôø phuùt: Coù raát nhieàu IC giaûi maõ ñòa chæ tuøy thuoäc vaøo dung löôïng boä nhôù vaø ñòa chæ ñeå truy xuaát boä nhôù maø ta choïn IC giaûi maõ thích hôïp. Do ñeà taøi thi coâng maïch baùo (ngaøy-thaùng),giôø phuùt .Neân soá oâ nhôù phuùt laø 1440 oâ nhôù .Neân caàn 11 ñöôøng ñòa chæ ñeå giaûi maõ,IC 4040B laø boä ñieám nhò phaân 12 taàng FF coù ngoõ vaøo xung taùc ñoäng caïnh xuoáng, Master Reset(MR) taùc ñoäng ôû möùc cao vaø coù 12 taàng ñeám ngoõ ra (00_011) neân choïn IC 4040 laøm boä nhôù giôø phuùt. Sô ñoà chaân cuûa IC 4040. Haøm Reset cho boä nhôù ngaøy: Coù nhieàu caùch ñeå Reset boä nhôù ngaøy khi thöïc hieän heát chu kyø 24 giôø maø chöa heát oâ nhôù. Coù theå duøng chaân Q7 cuûa ROM nhôù giôø ñeå ñöa xung veà MR cuûa 4040 giaûi maõ ñòa chæ. (Do chæ söû duïng 7 ngoõ ra ñeå thuùc led 7 ñoaïn: 00_06 ).Tuy nhieân neáu söû duïng Q7 ñeå Reset thì aûnh höôûng ñeán vieäc ñaët chuoâng cho nhöõng giôø quy ñònh. Do ñoù, khoâng choïn kieåu thieát keá naøy. Chia soá thaäp phaân 1440 ra soá nhò phaân : 1440=10110100000 Laáy ngoõ ra Q5, Q7, Q8, Q10 cuûa boä giaûi maõ ñòa chæ cho boä nhôù ngaøy vaøo coång AND cuûa IC 4082 vaø ngoõ ra ñöa veà chaân Reset cuûa boä giaûi maõ ñòa chæ. 2. Maïch giaûi maõ cho boä nhôù ngaøy thaùng: Töông töï nhö boä giaûi maõ giôø phuùt ta cho IC 4040 ñeå giaûi maõ cho boä nhôù ngaøy. Moät naêm coù 365 ngaøy, moät naêm coù moät naêm nhuaän 366 ngaøy. Do ñoù, boä nhôù ngaøy phaûi chöùa moät chu kyø 4 naêm ñeå traùnh söï sai leäch khi söû duïng boä nhôù 4 naêm, 365 ngaøy hoaëc 366 ngaøy. Soá oâ nhôù caàn phaûi söû duïng ñeå nhôù ngaøy laø: (365x3)+366 =1461x4 (5844 oâ nhôù) 164110 =101101101012 Laáy ngoõ ra Q0, Q1, Q4, Q5, Q7, Q8, Q10 ñöa vaøo caùc coång logic ñeå taïo tín hieäu ReSet boä ñeám ñeå quay laïi chu kyø môùi khi keát thuùc 4 naêm. THIEÁT KEÁ BOÄ ÑEÁM NGAØY Do yeâu caàu cuûa ñeà taøi laø khoâng ñoå chuoâng ngaøy thöù baûy vaø chuû nhaät, do ñoù caàn coù boä ñeám ngaøy ñeå taïo xung ñieàu khieån ñeå cho pheùp ñoå chuoâng. Trong tuaàn coù 7 ngaøy neân caàn coù boä ñeám 7 traïng thaùi, IC 4017 coù 10 traïng thaùi ñeám khi coù xung kích vaø duøng led troøn ñeå hieån thò thöù trong tuaàn. VDD MR CP0 CP1 Q5-9 O9 O4 O8 O5 O1 O0 O2 O6 O7 O3 VSS Sô ñoà chaân IC 4017 Sô ñoà logic THIEÁT KEÁ KHOÁI KHIEÅN CHUOÂNG. Xung ñieàu khieån chuoâng coù ñoä roäng töø vaøi giaây ñeán khoaûng vaøi chuïc giaây tuyø theo yeâu caàu. Do ñoù khoâng theå laáy tröïc tieáp töø boä nhôù giôø neáu caàn thôøi gian ñoã chuoâng nhoû hôn 1 phuùt. Ñieàu kieän ñeå ñoå chuoâng laø: Ñuùng giôø caøi ñaët: (7'00, 11'30, 1h, 16'30). Khoâng phaûi ngaøy leã (1 -1, 30 - 4,1 – 5 , 2-9) Khoâng phaûi thöù baûy vaø chuû nhaät. Khoâng phaûi luùc chænh giôø, ngaøy, thöù. Sô ñoà maïch: THIEÁT KEÁ KHOÁI HIEÅN THÒ Ñeå hieån thò moät döõ lieäu coù theå duøng caùc thieát bò hieån thò nhö: quang baùo, Led 7 ñoaïn, Led 14 ñoaïn…, hoaëc söû duïng led rôøi ñeå noái keát. Keát noái led 7 ñoaïn töø led troøn: Tuøy thuoäc vaøo kích thöôùc caàn thieát coù theå keát noái vôùi soá löôïng led khaùc nhau. Tuy nhieân phaûi tuaân theo tyû leä 7/5. Ñoái vôùi nhöõng baûng hieån thò lôùn caàn chieàu cao vaø chieàu roäng, ñeå ñaûm baûo ñoä saùng ta caàn gheùp ñoâi hay gheùp ba. Sô ñoà keát noái: Öu ñieåm: kinh teá, Led coù kích thöôùc theo yù muoán. Nhöôïc ñieåm: maát thôøi gian, tieâu hao coâng suaát lôùn, phaûi coù transitoe thuùc. Söû duïng led 7 ñoaïn: Ñeå led sang döõ lieäu ñöa ñeán caùc chaân A, B, C, D, E, F cuûa Led ôû möùc cao (katoât chung). AÙp rôi treân moãi ñoaïn laø 1,8 ¸ 2 V vôùi doøng töø 7 ¸ 20 mA. Choïn cheá ñoä hoaät ñoäng bình thöôøng cho led laø 2V, 8mA. Do ñoù, ñieän trôû haïn doøng cho led laø: VR = Vcc - Vlcd = 5 - 2 = 3V. Þ R = = 375 W Choïn R = 330 W 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 R Sô ñoà keát noái: Sô ñoà chaân led 7 ñoaïn: A: 7 B: 6 C: 4 D: 2 E:1 F: 9 G:10 H: 5 3, 8: Nguoàn R: Caùc ñieän trôû haïn doøng R=(150…330) Caùc ngoõ ra cuûa boä nhôù giôø vaø ngaøy (D0…D6) ñöôïc noái tôùi caùc ñoaïn (a,b,c,d,e,f,g) cuûa led 7 ñoaïn THIEÁT KEÁ KHOÁI CHOÏN VAØ CHOÁT DÖÕ LIEÄU Thieát keá khoái choïn: Do ñeà taøi coù hai cheá ñoä hieån thò laø giôø phuùt vaø ngaøy thaùng. Do ñoù trong moãi thôøi ñieåm chæ coù moät cheá ñoä hieån thò ñöôïc hoaït ñoäng ñeå cho pheùp döõ lieäu töø boä nhôù ngaøy thaùng hay töø boä nhôù giôù phuùt ñöôïc pheùp xuaát ra khoái hieån thò. Taïo xung ñieàu khieån choïn Rom töø linh kieän rôøi: + Söû duïng maïch dao ñoäng ña haøi ñeå taoï xung ñieàu kieän choïn ROM. Hình Chu kyø T1, T2 ñöôïc xaùc ñònh bôûi cacù ñieän trôû vaø tuï ñieän. Öu ñieåm: kinh teá, taïo ñöôïc caùc hu kyø Q vaø Q khaùc nhau. Nhöôïc ñieåm: coàng keành, phöùc taïp. + Taïo khung ñieàu khieån töø moät ngoõ ra xung vuoâng: Töø ngaõ ra cuûa moät tín hieäu xung vuoâng ta coù theå taïo ñöôïc hai tín hieäu coù pha ngöôïc nhau, baèng caùch maéc qua coång ñaûo. Q Q\ Öu ñieåm: goïn, tieát kieäm, chính xaùc. Nhöôïc ñieåm: khoâng taïo ñöôïc chu kyø ON/OFF cuûa Q khaùc nhau. Söû duïng Flip -Flop: Khi coù xung kích giöõa Q vaø Q ôû hai traïng thaùi ngöôïc nhau cho ñeán khi coù xung kích tieáp hai ngaõ ra ñoåi möùc logic cho nhau. Öu ñieåm: oån ñònh, ñôn giaûn, deã kieåm tra hö hoûng, deã söûa chöõa. Nhöôïc ñieåm: khoâng kinh teá, khoâng taïo ñöôïc hai chu kyø xung khaùc nhau. Sô ñoà keát noái khoái choïn: Khoái choát döõ lieäu Veà cô baûn tröôùc khi xuaát döõ lieäu töø boä nhôù ra, phaûi duøng theâm maïch choát döõ lieäu nhaèm traùnh maát döõ lieäu khi ngoõ vaøo ñoät ngoät bò nhieãu. Maët khaùc maïch choát coøn coù nhieäm vuï giao tieáp ngoõ ra boä nhôù vaù caùc maïch beân ngoaøi. Coång choát ñöôïc duøng laø coång choát coù ñieàu khieån, maø chaân ñieàu khieån ñöôïc ñieàu khieån töø khoái choïn Rom hieån thò. IC choát coù theå söû duïng laøm IC ñeäm döõ lieäu, coù nhieàu loaïi IC ñeäm, ñeäm moät chieàu, ñeäm hai chieàu, ñeäm coù chaân ñieàu khieån. IC choát 8 bit 74 LS373: Sô ñoà chaân sô ñoà logic Baûng traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa 74LS373 Operation mode Input Internal Degister Out put OE E Dn Q7 - Q0 Enable and read register L H L L L L H H H H Lacth and read register L L L L L L L H H H Lacth register and disable out put H L L L Higt - Z H L H H High - Z IC choát 8 bit 74573: IC choát 74573 ñöôïc söû duïng laøm chöùc naêng ñeäm. 74573 coù 8 FF D vaø 8 coång ñeäm 3 traïng thaùi. Caùc FF duøng ñeå chuyeån döõ lieäu ra khi chaân choát C ôû möùc cao, khi chaân C ôû möùc thaáp thì noù laøm nhieäm vuï choát döõ lieäu laïi, coøn chaân OC duøng ñeå ñieàu khieån xuaát döõ lieäu laïi. Sô ñoà chaân IC choát 74LS573 coù cöùc naêng töôg töï nhö IC choát 74373 nhöng trình töï caùc chaân khaùc vôùi 74373 raát thuaän tieän trong vieäc raùp vaø veõ maïch In THIEÁT KEÁ KHOÁI DAO ÑOÄNG ÑIEÀU CHÆNH Thöïc chaát maïch naøy taïo xung dao ñoäng ñöa vaøo chaân nhòp cuûa IC ñeám giaûi maõ ñòa chæ vaø laøm cho ñòa chæ taêng daàn leân daãn ñeán phuùt giôø, ngaøy, thaùng, thöù cuõng thay ñoåi theo. Muoán vaäy xung dao ñoäng phaûi coù taàn soá lôùn hôn xung chuaån. Maïch chænh giôø söû duïng IC 4047B: Sô ñoà chaân IC 4047B. Cext 8. T0 Rext 9. MR Rext\Cext 10. Q Ea1 11. Q\ Ea0 12. IRT T1\ 13. O Vss 14. Vdd T0: ngoõ vaøo Trigger ( L ® H). T1: ngoø vaøo Trigger ( H ® L). EA0: ngoõ vaøo cho pheùp (Active H). EA1: ngoõ vaøo cho pheùp (Active L). MR: Master Reset. O: Oscillater Out put. Vi maïch 4047 nhö treân laø maïch dao ñoäng ña haøi, ñôn oå (mono stable) coù xung ra thay ñoåi ñöôïc. Ñeå ñieàu chænh sai soá ôû haøng phuùt hoaëc ngaøy caàn taàn soá cao, coøn ôû haøng giôø hoaëc haøng thaùng thì taàn soá thaáp hôn. Ta coù: T = 0,7 RC. Choïn R = 15 K T = 1/3 Hz Þ Tuï C = 0,47 mF. Vcc T = 1/0 Hz Þ Tuï C = 40 mF. Sô ñoà maïch chænh giôø. AST AST Q -T +T Q RET R/C OSC C R RES 10K 5 4 6 8 12 3 1 2 9 S1 S2 15K C1 0.47 C2 10uF Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch hieäu chænh giôø. Bình thöôøng caùc nuùt S1, S2 hôû laøm chaân 4 cuûa IC noái Vcc neân maïch khoâng hoaït ñoäng. Khi muoán hieäu chænh phuùt nhaán S1, chaân 4 noái maïch chuyeån traïng thaùi laøm vieäc cho ngoõ ra OSC (chaân 13). Tuy nhieân : Ñeå ñôn giaûn cho maïch ñieän ngöôøi vieát choïn phöông phaùp laáy xung töø moät ngoõ ra cuûa maïch dao ñoäng ñeå laøm xung ñieàu chænh giôø, ngaøy, thöù . Sô ñoà keát noái: Khoái ñieàu chænh giôø: Xung töø Q12 cuûa 4060 SWH SWL Xung tö ø Q\ cuûa 4027 SWN Vaøo IC giaûi maõ ñòa chæ ROM ngaøy Xung chuaån 1 phuùt R Khoái ñieàu chænh ngaøy: R Khoái ñieàu chænh thöù THIEÁT KEÁ KHOÁI NGUOÀN. Khoái nguoàn coù nhieäm vuï cung caáp ñieän aùp +5V cho toaøn maïch hoaït ñoäng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát soá nguoàn coù aûnh höôûng raát lôùn ñoái vôùi thieát bò ñieän vaø nhaát laø caùc linh kieän ñieän töû, soá nguoàn khoâng ñaït yeâu caàu seõ laøm maát ñi ñoä chính xaùc cuõng nhö tuoåi thoï cuûa linh kieän. Do vaäy, ôû ñaây boä nguoàn phaûi cung caáp ñuû doøng, aùp cho maïch hoaït ñoäng. Caùc thieát bò vaø linh kieän tieâu thuï ñieän trong m aïch. IC (CMOS): 0,4 mA x 11 = 4,4 mA IC (TTL): 25mA x 5 = 125 mA 2764: 100 mA x 2 = 200 mA Led 7 ñoaïn: 4 x 7 x 3,3 mA = 92m4 mA Led troøn: 9 x 10 = 90mA (Chæ tính 30 mA). Relay: 40 mA. Toång doøng ñieän qua caùc IC vaø toaøn boä led khi chuùng laøm vieäc heát coâng suaát laø: I < 500 mA. Choïn oån aùp cho maïch laø loaïi LM7805 coù Iout = 1 A. Vin = 7 - 18 V Vout = 5 V. Nguoàn 12 V chuû yeáu naïp cho accu Inaïp accu: 1/10 x 6Ah = 600 mA. Do ñoù bieán aùp ñöôïc choïn laø loaïi 110/2220 V ® 12V Sô ñoà maïch THI COÂNG. NAÏP CHÖÔNG TRÌNH CHO BOÄ NHÔÙ NGAØY - THAÙNG - GIÔØ -PHUÙT. Chöông trình ñöôïc vieát baèng maõ hexa sau ñoù dòch sang maõ maùy vaø naïp vaøo boä nhôù baèng thieát bò naïp. THÖÛ MAÏCH - CAÂN CHÆNH VEÕ MAÏCH IN LAÉP LINH KIEÄN CHAÏY KIEÅM TRA Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 0000 3F 0028 3F 0050 3F 0078 3F 00A0 3F 00C8 3F *00F1 3F 0001 3F 0029 06 0051 5B 0079 4F 00A1 66 00C9 6D 00F2 3F 0002 06 002A 06 0052 06 007A 06 00A2 06 00CA 06 00F3 5B 0003 00 002B 00 0053 00 007B 00 00A3 00 00CB 00 00F4 00 0004 06 002C 06 0054 06 007C 06 00A4 06 00CC 06 00F5 06 0005 3F 002D 06 0055 5B 007D 4F 00A5 66 00CD 6D 00F6 3F 0006 06 002E 06 0056 06 007E 06 00A6 06 00CE 06 00F7 5B 0007 00 002F 00 0057 00 007F 00 00A7 00 00CF 00 00F8 00 0008 5B 0030 5B 0058 5B 0080 5B 00A8 5B 00D0 5B 00F9 5B 0009 3F 0031 06 0059 5B 0081 4F 00A9 66 00D1 6D 00FA 3F 000A 06 0032 06 005A 06 0082 06 00AA 06 00D2 06 00FB 5B 000B 00 0033 00 005B 00 0083 00 00AB 00 00D3 00 00FC 00 000C 4F 0034 4F 005C 4F 0084 4F 00AC 4F 00D4 4F 00FD 4F 000D 3F 0035 06 005D 5B 0085 4F 00AD 66 00D5 6D 00FE 3F 000E 06 0036 06 005E 06 0086 06 00AE 06 00D6 06 00FF 5B 000F 00 0037 00 005F 00 0087 00 00AF 00 00D7 00 0100 00 0010 66 0038 66 0060 66 0088 66 00B0 66 00D8 66 0101 66 0011 3F 0039 06 0061 5B 0089 4F 00B1 66 00D9 6D 0102 3F 0012 06 003A 06 0062 06 008A 06 00B2 06 00DA 06 0103 5B 0013 00 003B 00 0063 00 008B 00 00B3 00 00DB 00 0104 00 0014 6D 003C 6D 0064 6D 008C 6D 00B4 6D 00DC 6D 0105 6D 0015 3F 003D 06 0065 5B 008D 4F 00B5 66 00DE 6D 0106 3F 0016 06 003E 06 0066 06 008E 06 00B6 06 00DF 06 0107 5B 0017 00 003F 00 0067 00 008F 00 00B7 00 00E0 00 0108 00 0018 7D 0040 7D 0068 7D 0090 7D 00B8 7D 00E1 7D 0109 7D 0019 3F 0041 06 0069 5B 0091 4F 00B9 66 00E2 6D 010A 3F 001A 06 0042 06 006A 06 0092 06 00BA 06 00E3 06 010B 5B 001B 00 0043 00 006B 00 0093 00 00BB 00 00E4 00 010C 00 001C 07 0044 07 006C 07 0094 07 00BC 07 00E5 07 010D 07 001D 3F 0045 06 006D 5B 0095 4F 00BD 66 00E6 6D 010E 3F 001E 06 0046 06 006E 06 0096 06 00BE 06 00E7 06 010F 5B 001F 00 0047 00 006F 00 0097 00 00BF 00 00E8 00 0110 00 0020 7F 0048 7F 0070 7F 0098 7F 00C0 7F 00E9 7F 0111 7F 0021 3F 0049 06 0071 5B 0099 4F 00C1 66 00EA 6D 0112 3F 0022 06 004A 06 0072 06 009A 06 00C2 06 00EB 06 0113 5B 0023 00 004B 00 0073 00 009B 00 00C3 00 00EC 00 0114 00 0024 6F 004C 6F 0074 6F 009C 6F 00C4 6F 00ED 6F 0115 6F 0025 3F 004D 06 0075 5B 009D 4F 00C5 66 00EE 6D 0116 3F 0026 06 004E 06 0076 06 009E 06 00C6 06 00EF 06 0117 5B 0027 00 004F 00 0077 00 009F 00 00C7 00 00F0 00 0118 00 Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 0119 3F 0233 3F 0141 3F 0169 3F 0190 3F 01B8 3F *01E1 3F 011A 06 0234 5B 0142 4F 016A 66 0191 6D 01B9 3F 01E2 06 011B 5B 0235 5B 0143 5B 016B 5B 0192 5B 01BA 4F 01E3 4F 011C 00 0236 00 0144 00 016C 00 0193 00 01BB 00 01E4 00 011D 06 0237 06 0145 06 016D 06 0194 06 01BC 06 01E5 06 011E 06 0238 5B 0146 4F 016E 66 0195 6D 01BD 3F 01E6 06 011F 5B 0239 5B 0147 5B 016F 5B 0196 5B 01BE 4F 01E7 4F 0120 00 023A 00 0148 00 0170 00 0197 00 01BF 00 01E8 00 0121 5B 023B 5B 0149 5B 0171 5B 0198 5B 01C0 5B 01E9 5B 0122 06 023C 5B 014A 4F 0172 66 0199 6D 01C1 3F 01EA 06 0123 5B 023D 5B 014B 5B 0173 5B 019A 5B 01C2 4F 01EB 4F 0124 00 023E 00 014C 00 0174 00 019B 00 01C3 00 01EC 00 0125 4F 023F 4F 014D 4F 0175 4F 019C 4F 01C4 4F 01ED 4F 0126 06 0240 5B 014E 4F 016 66 019D 6D 01C5 3F 01EE 06 0127 5B 0241 5B 014F 5B 0177 5B 019E 5B 01C6 4F 01EF 4F 0128 00 0242 00 0150 00 0178 00 019F 00 01C7 00 01F0 00 0129 66 0243 66 0151 66 0179 66 01A0 66 01C8 66 01F1 66 012A 06 0244 5B 0152 4F 017A 66 01A1 6D 01C9 3F 01F2 06 012B 5B 0245 5B 0153 5B 017B 5B 01A2 5B 01CA 4F 01F3 4F 012C 00 0246 00 0154 00 017C 00 01A3 00 01CB 00 01F4 00 012D 6D 0247 6D 0155 6D 017D 6D 01A4 6D 01CD 6D 01F5 6D 012E 06 0248 5B 0156 4F 017E 66 01A5 6D 01CE 3F 01F6 06 012F 5B 0249 5B 0157 5B 017F 5B 01A6 5B 01CF 4F 01F7 4F 0130 00 024A 00 0158 00 0180 00 01A7 00 01D0 00 01F8 00 0131 7D 024B 7D 0159 7D 0181 7D 01A8 7D 01D1 7D 01F9 7D 0132 06 024C 5B 015A 4F 0182 66 01A9 6D 01D2 3F 01FA 06 0133 5B 024D 5B 015B 5B 0183 5B 01AA 5B 01D3 4F 01FB 4F 0134 00 024E 00 015C 00 0184 00 01AB 00 01D4 00 01FC 00 0135 07 024F 07 015D 07 0185 07 01AC 07 01D5 07 01FE 07 0136 06 0250 5B 015E 4F 0186 66 01AD 6D 01D6 3F 01FF 06 0137 5B 0251 5B 015F 5B 0187 5B 01AE 5B 01D7 4F 0200 4F 0138 00 0252 00 0160 00 0188 00 01AF 00 01D8 00 0201 00 0139 7F 0253 7F 0161 7F 0189 7F 01B0 7F 01D9 7F 0202 7F 013A 06 0254 5B 0162 4F 018A 66 01B1 6D 01DA 3F 0203 06 013B 5B 0255 5B 0163 5B 018B 5B 01B2 5B 01DB 4F 0204 4F 013C 00 0256 00 0164 00 018C 00 01B3 00 01DC 00 0205 00 013D 6F 0257 6F 0165 6F 018D 6F 01B4 6F 01DD 6F 0206 6F 013E 06 0258 5B 0166 4F 018C 66 01B5 6D 01DE 3F 0207 06 013F 5B 0259 5B 0167 5B 018E 5B 01B6 5B 01DF 4F 0208 4F 0140 00 025A 00 0168 00 018F 00 01B7 00 01E0 00 0209 00 Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 020A 3F 025B 3F 0283 3F 02AB 3F 02D4 3F 02FC 3F 0324 3F 020B 5B 025C 4F 0284 66 02AC 6D 02D5 3F 02FD 06 0325 5B 020C 4F 025D 4F 0285 4F 02AD 4F 02D6 66 02FE 66 0326 66 020D 00 025E 00 0286 00 02AE 00 02D7 00 02FF 00 0327 00 020E 06 025F 06 0287 06 02AF 06 02D8 06 0300 06 0328 06 020F 5B 0260 4F 0288 66 02B0 6D 02D9 3F 0301 06 0329 5B 0210 4F 0261 4F 0289 4F 02B1 4F 02DA 66 0302 66 032A 66 0211 00 0262 00 028A 00 02B2 00 02DB 00 0303 00 032B 00 0212 5B 0263 5B 028B 5B 02B3 5B 02DC 5B 0304 5B 032C 5B 0213 5B 0264 4F 028C 66 02B4 6D 02DD 3F 0305 06 032D 6B 0214 4F 0265 4F 028D 4F 02B5 4F 02DE 66 0306 66 032E 66 0215 00 0266 00 028E 00 02B6 00 02DF 00 0307 00 032F 00 0216 4F 0267 4F 028F 4F 02B7 4F 02E0 4F 0308 4F 0330 4F 0217 5B 0268 4F 0290 66 02B8 6D 02E1 3F 0309 06 0331 6B 0218 4F 0269 4F 0291 4F 02B9 4F 02E2 66 030A 66 0332 66 0219 00 026A 00 0292 00 02BA 00 02E3 00 030B 00 0333 00 021A 66 026B 66 0293 66 02BB 66 02E4 66 030C 66 0334 66 021B 5B 026C 4F 0294 66 02BC 6D 02E5 3F 030D 06 0335 5B 021C 4F 026D 4F 0295 4F 02BD 4F 02E6 66 030E 66 0336 66 021E 00 026E 00 0296 00 02BE 00 02E7 00 030F 00 0337 00 021F 6D 026F 6D 0297 6D 02BF 6D 02E8 6D 0310 6D 0338 6D 0220 5B 0270 4F 0298 66 02C0 6D 02E9 3F 0311 06 0339 5B 0221 4F 0271 4F 0299 4F 02C1 4F 02EA 66 0312 66 033A 66 0222 00 0272 00 029A 00 02C2 00 02EB 00 0313 00 033B 00 0223 7D 0273 7D 029B 7D 02C3 7D 02EC 7D 0314 7D 033C 7D 0224 5B 0274 4F 029C 66 02C4 6D 02ED 3F 0315 06 033D 5B 0225 4F 0275 4F 029D 4F 02C5 4F 02EE 66 0316 66 033E 66 0226 00 0276 00 029E 00 02C6 00 02EF 00 0317 00 033F 00 0227 07 0277 07 029F 07 02C7 07 02F0 07 0318 07 0340 07 0228 5B 0278 4F 02A0 66 02C8 6D 02F1 3F 0319 06 0341 5B 0229 4F 0279 4F 02A1 4F 02C9 4F 02F2 66 031A 66 0342 66 022A 00 027A 00 02A2 00 02CA 00 02F3 00 031B 00 0343 00 022B 7F 027B 7F 02A3 7F 02CB 7F 02F4 7F 031C 7F 0344 7F 022C 5B 027C 4F 02A4 66 02CD 6D 02F5 3F 031D 06 0345 5B 022D 4F 027D 4F 02A5 4F 02CE 4F 02F6 66 031E 66 0346 66 022E 00 027E 00 02A6 00 02CF 00 02F7 00 031F 00 0347 00 022F 6F 027F 6F 02A7 6F 02D0 6F 02F8 6F 0320 6F 0348 6F 0230 5B 0280 4F 02A8 66 02D1 6D 02F9 3F 0321 06 0349 5B 0231 4F 0281 4F 02A9 4F 02D2 4F 02FA 66 0322 66 034A 66 0232 00 0282 00 02AA 00 02D3 00 02FB 00 0323 00 034B 00 Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 034C 3F 0374 3F 039C 3F 03C4 3F 03DC 3F 0405 3F 042D 3F 034D 4F 0375 66 039D 6D 03C5 3F 03DD 06 0406 5B 042E 4F 034E 66 0376 66 039E 66 03C6 6D 03DE 6D 0407 6D 042F 6D 034F 00 0377 00 039F 00 03C7 00 03DF 00 0408 00 0430 00 0350 06 0378 06 03A0 06 03C8 06 03E0 06 0409 06 0431 06 0351 4F 0379 66 03A4 6D 03C9 3F 03E1 06 040A 5B 0432 4F 0352 66 037A 66 03A2 66 03CA 6D 03E2 6D 040B 6D 0433 6D 0353 00 037B 00 03A3 00 03CB 00 03E3 00 040C 00 0434 00 0354 5B 037C 5B 03A4 5B 03CC 5B 03E4 5B 040D 5B 0435 5B 0355 4F 037D 66 03A5 6D 03CD 3F 03E5 06 040E 5B 0436 4F 0356 66 037E 66 03A6 66 03CE 6D 03E6 6D 040F 6D 0437 6D 0357 00 037F 00 03A7 00 03CF 00 03E7 00 0410 00 0438 00 0358 4F 0380 4F 03A8 4F 03D0 4F 03E8 4F 0411 4F 0439 4F 0359 4F 0381 66 03A9 6D 03C1 3F 03E9 06 0412 5B 043A 4F 035A 66 0382 66 03AA 66 03C2 6D 03EA 6D 0413 6D 043B 6D 035B 00 0383 00 03AB 00 03C3 00 03EB 00 0414 00 043C 00 035C 66 0384 66 03AC 66 03C4 66 03EC 66 0415 66 043D 66 035D 4F 0385 66 03AD 6D 03C5 3F 03ED 06 0416 5B 043E 4F 035E 66 0386 66 03AE 66 03C6 6D 03EE 6D 0417 6D 043F 6D 035F 00 0387 00 03AF 00 03C7 00 03EF 00 0418 00 0440 00 0360 6D 0388 6D 03B0 6D 03C8 6D 03F0 6D 0419 6D 0441 6D 0361 4F 0389 66 03B1 6D 03C9 3F 03F1 06 041A 5B 0442 4F 0362 66 038A 66 03B2 66 03CA 6D 03F2 6D 041B 6D 0443 6D 0363 00 038B 00 03B3 00 03CB 00 03F3 00 041C 00 0444 00 0364 7D 038C 7D B034 7D 03CC 7D 03F4 7D 041D 7D 0445 7D 0365 4F 038D 66 03B5 6D 03CD 3F 03F5 06 041E 5B 0446 4F 0366 66 038E 66 03B6 66 03CE 6D 03F6 6D 041F 6D 0447 6D 0367 00 038F 00 03B7 00 03CF 00 03F7 00 0420 00 0448 00 0368 07 0390 07 03B8 07 03D0 07 03F8 07 0421 07 0449 07 0369 4F 0391 66 03B9 6D 03D1 3F 03F9 06 0422 5B 044A 4F 036A 66 0392 66 03BA 66 03D2 6D 03FA 6D 0423 6D 044B 6D 036B 00 0393 00 03BB 00 03D3 00 03FB 00 0424 00 044C 00 036C 7F 0394 7F 03BC 7F 03D4 7F 03FD 7F 0425 7F 044D 7F 036D 4F 0395 66 03BD 6D 03D5 3F 03FE 06 0426 5B 044E 4F 036E 66 0396 66 03BE 66 03D6 6D 03FF 6D 0427 6D 044F 6D 036F 00 0397 00 03BF 00 03D7 00 0400 00 0428 00 0450 00 0370 6F 0398 6F 03C0 6F 03D8 6F 0401 6F 0429 6F 0451 6F 0371 4F 0399 66 03C1 6D 03D9 3F 0402 06 042A 5B 0452 4F 0372 66 039A 66 03C2 66 03DA 6D 0403 6D 042B 6D 0453 6D 0373 00 039B 00 03C3 00 03DB 00 0404 00 042C 00 0454 00 Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 0455 3F 047D 3F 04A5 3F *04CD 3F 04F5 3F 051D 3F 054B 3F 0456 66 047E 6D 04A6 3F 04CE 06 04F6 5B 051E 4F 054C 66 0457 6D 047F 6D 04A7 7D 04CF 7D 04F7 7D 051F 7D 054D 7D 0458 00 0480 00 04A8 00 04D0 00 04F8 00 0520 00 054E 00 0459 06 0481 06 04A9 06 04D1 06 04F9 06 0521 06 054F 06 045A 66 0482 6D 04AA 3F 04D2 06 04FA 5B 0522 4F 0550 66 045B 6D 0483 6D 04AB 7D 04D3 7D 04FB 7D 0523 7D 0551 7D 045C 00 0484 00 04AC 00 04D4 00 04FC 00 0524 00 0552 00 045D 5B 0485 5B 04AD 5B 04D5 5B 04FD 5B 0525 5B 0553 5B 045E 66 0486 6D 04AE 3F 04D6 06 04FE 5B 0526 4F 0554 66 045F 6D 0487 6D 04AF 7D 04D7 7D 04FF 7D 0527 7D 0555 7D 0460 00 0488 00 04B0 00 04D8 00 0500 00 0528 00 0556 00 0461 4F 0489 4F 04B1 4F 04D9 4F 0501 4F 0529 4F 0557 4F 0462 66 048A 6D 04B2 3F 04DA 06 0502 5B 052A 4F 0558 66 0463 6D 048B 6D 04B3 7D 04DB 7D 0503 7D 052B 7D 0559 7D 0464 00 048C 00 04B4 00 04DC 00 0504 00 052C 00 055A 00 0465 66 048D 66 04B5 66 04DD 66 0505 66 052D 66 055B 66 0466 66 ._.66C 7D 15F5 5B 161D 4F 1645 66 166D 6D 15F6 3F 161E 3F 1646 3F 166E 3F 15F7 00 161F 00 1647 00 166F 00 15F8 07 1620 07 1648 07 1670 07 15F9 5B 1621 4F 1649 66 1671 6D 15FA 3F 1622 3F 164A 3F 1672 3F 15FB 00 1623 00 164B 00 1673 00 15FC 7F 1624 7F 164C 7F 1674 7F 15FD 5B 1625 4F 164D 66 1675 6D 15FE 3F 1626 3F 164E 3F 1676 3F 15FF 00 1627 00 164F 00 1677 00 1600 6F 1628 6F 1650 6F 1678 6F 1601 5B 1629 4F 1651 66 1679 6D 1602 3F 162A 3F 1652 3F 167A 3F 1603 00 162B 00 1653 00 167B 00 Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu Ñòa chæ Döõ lieäu 0000 86 0028 06 0050 06 0078 06 00A4 5B 00A0 5B 00EE 4F 0001 80 0029 00 0051 00 0079 00 00A5 00 00A1 00 00EF 00 0002 86 002A 06 0052 5B 007A 3F 00A6 06 00A2 3F 00F0 06 0003 80 002B 06 0053 06 007B 4F 00A7 06 00A3 06 00F1 00 0004 06 002C 06 0054 06 007C 5B 00A8 5B 00CE 5B 00F2 4F 0005 00 002D 00 0055 00 007D 00 00A9 00 00CF 00 00F3 00 0006 5B 002E 5B 0056 5B 007E 06 00AA 5B 00D0 06 00F4 5B 0007 00 002F 06 0057 5B 007F 00 00AB 06 00D1 5B 00F5 00 0008 06 0030 06 0058 06 0080 5B 00AC 5B 00D2 5B 00F6 4F 0009 00 0031 00 0059 00 0081 00 00AD 00 00D3 00 00F7 00 000A 4F 0032 4F 005A 4F 0082 5B 00AE 4F 00D4 5B 00F8 4F 000B 00 0033 06 005B 5B 0083 00 00AF 06 00D5 5B 00F9 00 000C 06 0034 06 005C 06 0084 5B 00B0 5B 00D6 5B 00FA 4F 000D 00 0035 00 005D 00 0085 00 00B1 00 00D7 00 00FB 00 000E 66 0036 66 005E 66 0086 4F 00B2 66 00D8 4F 00FC 66 000F 00 0037 06 005F 5B 0087 00 00B3 06 00D9 5B 00FD 00 0010 06 0038 06 0060 06 0088 5B 00B4 5B 00DA 5B 00FE 4F 0011 00 0039 00 0061 00 0089 00 00B5 00 00DB 00 00FF 00 0012 6D 003A 6D 0062 6D 008A 66 00B6 6D 00DC 66 0100 6D 0013 00 003B 06 0063 5B 008B 00 00B7 06 00DD 5B 0101 00 0014 06 003C 06 0064 06 008C 5B 00B8 5B 00DE 5B 0102 4F 0015 00 003D 00 0065 00 008D 00 00B9 00 00DF 00 0103 00 0016 7D 003E 7D 0066 7D 008E 6D 00BA 7D 00E0 6D 0104 7D 0017 00 003F 06 0067 5B 008F 00 00BB 06 00E1 5B 0105 00 0018 06 0040 06 0068 06 0090 5B 00BC 5B 00E2 5B 0106 4F 0019 00 0041 00 0069 00 0091 00 00BE 00 00E3 00 0107 00 001A 07 0042 07 006A 07 0092 7D 00BF 07 00E4 7D 0108 07 001B 00 0043 06 006B 5B 0093 00 00C0 06 00E5 5B 0109 00 001C 06 0044 06 006C 06 0094 5B 00C1 5B 00E6 5B 010A 4F 001D 00 0045 00 006D 00 0095 00 00C2 00 00E7 00 010B 00 001E 7F 0046 7F 006E 7F 0096 07 00C3 7F 00E8 07 010C 7F 001F 00 0047 06 006F 5B 0097 00 00C4 06 00E9 5B 010D 00 0020 06 0048 06 0070 06 0098 5B 00C5 5B 00EA 5B 010E 4F 0021 00 0049 00 0071 00 0099 00 00C6 00 00EB 00 010F 00 0022 6F 004A 6F 0072 6F 009A 7F 00C7 6F 00EC 7F 0110 6F 0023 5B 004B 06 0073 5B 009B 00 00C8 06 00ED 5B 0111 00 0024 00 004C 06 0074 06 009C 5B 00C9 5B 0112 4F 0025 00 004D 00 0075 00 009D 00 00CA 00 0113 00 0026 3F 004E 3F 0076 3F 009E 6F 00CB 3F 0114 3F 0027 06 004F 5B 0077 5B 009F 00 00CD 5B 0115 06 Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu 0116 4F 013E 4F 0167 00 0190 3F 01BF 5B 01E8 6D 0216 6D 0117 00 013F 00 0168 06 0191 06 01C0 66 01E9 00 0217 00 0118 06 0140 06 0169 4F 0192 66 01C1 00 01F0 06 0218 06 0119 06 0141 5B 016A 66 0193 00 01C2 06 01F1 00 0219 06 011A 4F 0142 4F 016B 00 0194 06 01C3 5B 01F2 6D 021A 6D 011B 00 0143 00 016C 06 0195 06 01C4 66 01F3 00 021B 00 011C 5B 0144 5B 016D 00 0196 66 01C5 00 01F4 5B 021C 5B 011D 06 0145 5B 016E 66 0197 00 01C6 5B 01F5 00 021D 06 011E 4F 0146 4F 016F 00 0198 5B 01C7 5B 01F6 6D 021E 6D 011F 00 0147 00 0170 5B 0199 06 01C8 66 01F7 00 021F 00 0120 4F 0148 4F 0171 00 01A0 66 01C9 00 01F8 4F 0220 4F 0121 06 0149 5B 0172 66 01A1 00 01CA 4F 01F9 00 0221 06 0122 4F 014A 4F 0173 00 01A2 4F 01CB 5B 01FA 6D 0222 6D 0123 00 014B 00 0174 4F 01A3 06 01CC 66 01FB 00 0223 00 0124 66 014C 66 0175 00 01A4 66 01CD 00 01FC 66 0224 66 0125 06 014D 5B 0176 66 01A5 00 01CE 66 01FD 00 0225 06 0126 4F 014E 4F 0177 00 01A6 66 01CF 5B 01FE 6D 0226 6D 0127 00 014F 00 0178 66 01A7 06 01D0 66 01FF 00 0227 00 0128 6D 0150 6D 0179 00 01A8 66 01D1 00 0200 6D 0228 6D 0129 06 0151 5B 017A 66 01A9 00 01D2 6D 0201 00 0229 06 012A 4F 0152 4F 017B 00 01AA 6D 01D3 5B 0202 6D 022A 6D 012B 00 0153 00 017C 6D 01AB 06 01D4 66 0203 00 022B 00 012C 7D 0154 7D 017D 00 01AC 66 01D5 00 0204 7D 022C 7D 012D 06 0155 5B 017E 66 01AD 00 01D6 7D 0205 00 022D 06 012E 4F 0156 4F 017F 00 01AE 7D 01D7 5B 0206 6D 022E 6D 012F 00 0157 00 0180 7D 01AF 06 01D8 66 0207 00 022F 00 0130 07 0158 07 0181 00 01B0 66 01D9 00 0208 07 0230 07 0131 06 0159 5B 0182 66 01B1 00 01DA 07 0209 00 0231 06 0132 4F 015A 4F 0183 00 01B2 07 01DB 5B 020A 6D 0232 6D 0133 00 015B 00 0184 07 01B3 06 01DC 66 020B 00 0233 00 0134 7F 015C 7F 0185 00 01B4 66 01DD 00 020C 7F 0234 7F 0135 06 015D 5B 0186 66 01B5 00 01DE 7F 020D 00 0235 06 0136 4F 015E 4F 0187 00 01B6 7F 01DF 5B 020E 6D 0236 6D 0137 00 015F 00 0188 7F 01B7 06 01E0 66 020F 00 0237 00 0138 6F 0160 6F 0189 00 01B8 66 01E1 00 0210 6F 0238 6F 0139 06 0161 5B 018A 66 01B9 00 01E2 6F 0211 00 0239 06 013A 4F 0162 4F 018B 00 01BA 6F 01E3 5B 0212 6D 023A 6D 013B 00 0163 00 018C 6F 01BB 06 01E4 66 0213 00 023B 00 013C 3F 0164 3F 018D 00 01BC 66 01E5 00 0214 3F 023C 3F 013D 06 0165 4F 018E 66 01BD 00 01E6 3F 0215 06 023D 5B 0166 4F 018F 00 01BE 3F 01E7 4F Ñia ïchæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Dö lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu 023E 6D 0267 00 0290 3F 02B9 5B 02E2 07 030B 00 0334 06 023F 00 0268 06 0291 06 02BA 7D 02E3 00 030C 06 0335 5B 0240 06 0269 4F 0292 7D 02BB 00 02E4 06 030D 06 0336 07 0241 5B 026A 7D 0293 00 02BC 06 02E5 00 030E 07 0337 00 0242 6D 026B 00 0294 06 02BD 5B 02E6 07 030F 00 0338 5B 0243 00 026C 06 0295 06 02BE 7D 02E7 00 0310 5B 0339 5B 0244 5B 026D 00 0296 7D 02BF 00 02E8 5B 0311 06 033A 07 0245 5B 026E 7D 0297 00 02C0 5B 02E9 00 0312 07 033B 00 0246 6D 026F 00 0298 5B 02C1 5B 02EA 07 0313 00 033C 4F 0247 00 0270 5B 0299 06 02C2 7D 02EB 00 0314 4F 033D 5B 0248 4F 0271 00 029A 7D 02C3 00 02EC 4F 0315 06 033E 07 0249 5B 0272 7D 029B 00 02C4 4F 02ED 00 0316 07 033F 00 024A 6D 0273 00 029C 4F 02C5 5B 02EE 07 0317 00 0340 66 024B 00 0274 4F 029D 06 02C6 7D 02EF 00 0318 66 0341 5B 024C 66 0275 00 029E 7D 02C7 00 02F0 66 0319 06 0342 07 024D 5B 0276 7D 029F 00 02C8 66 02F1 00 031A 07 0343 00 024E 6D 0277 00 02A0 66 02C9 5B 02F2 07 031B 00 0344 6D 024F 00 0278 66 02A1 06 02CA 7D 02F3 00 031C 6D 0345 5B 0250 6D 0279 00 02A2 7D 02CB 00 02F4 6D 031B 06 0346 07 0251 5B 027A 7D 02A3 00 02CC 6D 02F5 00 031E 07 0347 00 0252 6D 027B 00 02A4 6D 02CD 5B 02F6 07 031F 00 0348 7D 0253 00 027C 6D 02A5 06 02CE 7D 02F7 00 0320 7D 0349 5B 0254 7D 027D 00 02A6 7D 02CF 00 02F8 7D 0321 06 034A 07 0255 5B 027E 7D 02A7 00 02D0 7D 02F9 00 0322 07 034B 00 0256 6D 027F 00 02A8 7D 02D1 5B 02FA 07 0323 00 034C 07 0257 00 0280 7D 02A9 06 02D2 7D 02FB 00 0324 07 034D 5B 0258 07 0281 00 02AA 7D 02D3 00 02FC 07 0325 06 034E 07 0259 5B 0282 7D 02AB 00 02D4 07 02FD 00 0326 07 034F 00 025A 6D 0283 00 02AC 07 02D5 5B 02FE 07 0327 00 0350 7F 025B 00 0284 07 02AD 06 02D6 7D 02FF 00 0328 7F 0351 5B 025C 7F 0285 00 02AE 7D 02D7 00 0300 7F 0329 06 0352 07 025D 5B 0286 7D 02AF 00 02D8 7F 0301 00 032A 07 0353 00 025E 6D 0287 00 02B0 7F 02D9 5B 0302 07 032B 00 0354 6F 025F 00 0288 7F 02B1 06 02DA 7D 0303 00 032C 6F 0355 5B 0260 6F 0289 00 02B2 7D 02DB 00 0304 6F 032D 06 0356 07 0261 5B 028A 7D 02B3 00 02DC 6F 0305 00 032E 07 0357 00 0262 6D 028B 00 02B4 6F 02DD 5B 0306 07 032F 00 0358 3F 0263 00 028C 6F 02B5 06 02DE 7D 0307 00 0330 3F 0359 5B 0264 3F 028D 00 02B6 7D 02DF 00 0308 3F 0331 5B 035A 07 0265 4F 028E 7D 02B7 00 02E0 3F 0309 06 0332 07 035B 00 0266 6D 028F 00 02B8 3F 02E1 4F 030A 07 0333 00 035C 06 035D 4F Ñiachæ Dölieäu Ñiaï chæ Dölieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Dölieäu Ñiaï chæ Döõlieäu 035E 7F 0386 7F 03AE 7F 03D7 00 0400 3F 0429 5B 0452 3F 035F 00 0387 00 03AF 00 03D8 06 0401 06 042A 6F 0453 06 0360 06 0388 06 03B0 06 03D9 4F 0402 6F 042B 00 0454 06 0361 00 0389 06 03B1 5B 03DA 6F 0403 00 042C 06 0455 00 0362 7F 038A 7F 03B2 7F 03DB 00 0404 06 042D 5B 0456 3F 0363 00 038B 00 03B3 00 03DC 06 0405 06 042E 6F 0457 06 0364 5B 038C 5B 03B4 5B 03DD 00 0406 6F 042F 00 0458 5B 0365 00 038D 06 03B5 5B 03DE 6F 0407 00 0430 5B 0459 00 0366 7F 038E 7F 03B6 7F 03DF 00 0408 5B 0431 5B 045A 3F 0367 00 038F 00 03B7 00 03E0 5B 0409 06 0432 6F 045B 06 0368 4F 0390 4F 03B8 4F 03E1 00 040A 6F 0433 00 045C 4F 0369 00 0391 06 03B9 5B 03E2 6F 040B 00 0434 4F 045D 00 036A 7F 0392 7F 03BA 7F 03E3 00 040C 4F 0435 5B 045E 3F 036B 00 0393 00 03BB 00 03E4 4F 040D 06 0436 6F 045F 06 036C 66 0394 66 03BC 66 03E5 00 040E 6F 0437 00 0460 66 036D 00 0395 06 03BD 5B 03E6 6F 040F 00 0438 66 0461 00 036E 7F 0396 7F 03BE 7F 03E7 00 0410 66 0439 5B 0462 3F 036F 00 0397 00 03BF 00 03E8 66 0411 06 043A 6F 0463 06 0370 6D 0398 6D 03C0 6D 03E9 00 0412 6F 043B 00 0464 6D 0371 00 0399 06 03C1 5B 03EA 6F 0413 00 043C 6D 0465 00 0372 7F 039A 7F 03C2 7F 03EB 00 0414 6D 043D 5B 0466 3F 0373 00 039B 00 03C3 00 03EC 6D 0415 06 043E 6F 0467 06 0374 7D 039C 7D 03C4 7D 03ED 00 0416 6F 043F 00 0468 7D 0375 00 039D 06 03C5 5B 03EE 6F 0417 00 0440 7D 0469 00 0376 7F 039E 7F 03C6 7F 03EF 00 0418 7D 0441 5B 046A 3F 0377 00 039F 00 03C7 00 03F0 7D 0419 06 0442 6F 046B 06 0378 07 03A0 07 03C8 07 03F1 00 041A 6F 0443 00 046C 07 0379 00 03A1 06 03C9 5B 03F2 6F 041B 00 0444 07 046D 00 037A 7F 03A2 7F 03CA 7F 03F3 00 041C 07 0445 5B 046E 3F 037B 00 03A3 00 03CB 00 03F4 07 041D 06 0446 6F 046F 06 037C 7F 03A4 7F 03CC 7F 03F5 00 041E 6F 0447 00 0470 7F 037D 00 03A5 06 03CD 5B 03F6 6F 041F 00 0448 7F 0471 00 037E 7F 03A6 7F 03CE 7F 03F7 00 0420 7F 0449 5B 0472 3F 037F 00 03A7 00 03CF 00 03F8 7F 0421 06 044A 6F 0473 06 0380 6F 03A8 6F 03D0 6F 03F9 00 0422 6F 044B 00 0474 6F 0381 00 03A9 06 03D1 5B 03FA 6F 0423 00 044C 6F 0475 00 0382 7F 03AA 7F 03D2 7F 03FB 00 0424 6F 044D 5B 0476 3F 0383 00 03AB 00 03D3 00 03FC 6F 0425 06 044E 6F 0477 06 0384 3F 03AC 3F 03D4 3F 03FD 00 0426 6F 044F 00 0478 3F 0385 06 03AD 5B 03D5 4F 03FE 6F 0427 00 0450 3F 0479 06 03D6 7F 03FF 00 0428 3F 0451 4F Ñiachæ Dölieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Dölieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Döõlieäu Ñiaï chæ Döõlieäu 047A 3F 04A3 06 04CC 3F 04F5 06 051E 06 0547 06 0570 06 047B 06 04A4 06 04CD 4F 04F6 06 051F 06 0548 06 0571 06 047C 06 04A5 5B 04CE 06 04F7 06 0520 06 0549 00 0572 5B 047D 06 04A6 3F 04CF 06 04F8 06 0521 5B 054A 5B 0573 06 047E 3F 04A7 06 04D0 06 04F9 06 0522 06 054B 06 0574 5B 047F 06 04A8 5B 04D1 00 04FA 06 0523 06 054C 5B 0575 06 0480 5B 04A9 5B 04D2 06 04FB 06 0524 5B 054D 00 0576 5B 0481 06 04AA 3F 04D3 06 04FC 5B 0525 5B 054E 5B 0577 06 0482 3F 04AB 06 04D4 5B 04FD 06 0526 06 054F 06 0578 4F 0483 06 04AC 4F 04D5 00 04FE 06 0527 06 0550 4F 0579 06 0484 4F 04AD 5B 04D6 06 04FF 06 0528 4F 0551 00 057A 5B 0485 06 04AE 3F 04D7 06 0500 4F 0529 5B 0552 5B 057B 06 0486 3F 04AF 06 04D8 4F 0501 06 052A 06 0553 06 057C 66 0487 06 04B0 66 04D9 00 0502 06 052B 06 0554 66 057D 06 0488 66 04B1 5B 04DA 06 0503 06 052C 66 0555 00 057E 5B 0489 06 04B2 3F 04DB 06 0504 66 052D 5B 0556 5B 057F 06 048A 3F 04B3 06 04DC 66 0505 06 052E 06 0557 06 0580 6D 048B 06 04B4 6D 04DD 00 0506 06 052F 06 0558 6D 0581 06 048C 6D 04B5 5B 04DE 06 0507 06 0530 6D 0559 00 0582 5B 048D 06 04B6 3F 04DF 06 0508 6D 0531 5B 055A 5B 0583 06 048E 3F 04B7 06 04E0 6D 0509 06 0532 06 055B 06 0584 7D 048F 06 04B8 7D 04E1 00 050A 06 0533 06 055C 7D 0585 06 0490 7D 04B9 5B 04E2 06 050B 06 0534 7D 055D 00 0586 5B 0491 06 04BA 3F 04E3 06 050C 7D 0535 5B 055E 5B 0587 06 0492 3F 04BB 06 04E4 7D 050D 06 0536 06 055F 06 0588 07 0493 06 04BC 07 04E5 00 050E 06 0537 06 0560 07 0589 06 0494 07 04BD 5B 04E6 06 050F 06 0538 07 0561 00 058A 5B 0495 06 04BE 3F 04E7 06 0510 07 0539 5B 0562 5B 058B 06 0496 3F 04BF 06 04E8 07 0511 06 053A 06 0563 06 058C 7F 0497 06 04C0 7F 04E9 00 0512 06 053B 06 0564 7F 058D 06 0498 7F 04C1 5B 04EA 06 0513 06 053C 7F 0565 00 058E 5B 0499 06 04C2 3F 04EB 06 0514 7F 053D 5B 0566 5B 058F 06 049A 3F 04C3 06 04EC 7F 0515 06 053E 06 0567 06 0590 6F 049B 06 04C4 6F 04ED 00 0516 06 053F 06 0568 6F 0591 06 049C 6F 04C5 5B 04EE 06 0517 06 0540 6F 0569 00 0592 5B 049D 06 04C6 3F 04EF 06 0518 6F 0541 5B 056A 5B 0593 06 049E 3F 04C7 06 04F0 6F 0519 06 0542 06 056B 06 0594 3F 049F 06 04C8 3F 04F1 00 051A 06 0543 06 056C 3F 0595 5B 04A0 3F 04C9 4F 04F2 06 051B 06 0544 3F 056D 06 0596 5B 04A1 5B 04CA 3F 04F3 06 051C 3F 0545 4F 056E 5B 0597 06 04A2 3F 04CB 06 04F4 3F 051D 5B 0546 5B 056F 06 0598 06 0599 5B Ñòachæ Dölieäu Ñòachæ Döõlieäu Ñòachæ Döõlieäu Ñòachæ Döõlieäu Ñòachæ Döõlieäu Ñòachæ Döõlieäu Ñòachæ Dölieäu 059A 5B 0622 5B 064A 06 0672 06 069A 06 06C2 5B 06EA 06 059B 06 0623 06 064B 00 0673 00 069B 00 06C3 00 06EB 00 059C 5B 0624 06 064C 3F 0674 3F 069C 6F 06C4 6F 06EC 6F 059D 5B 0625 4F 064D 06 0675 4F 069D 5B 06C5 5B 06ED 06 059E 5B 0626 06 064E 06 0676 06 069E 06 06C6 5B 06EE 5B 059F 06 0627 00 064F 00 0677 00 069F 00 06C7 00 06EF 00 0600 4F 0628 06 0650 06 0678 06 06A0 3F 06C8 3F 06F0 3F 0601 5B 0629 00 0651 06 0679 4F 06A1 4F 06C9 06 06F1 06 0602 5B 062A 06 0652 06 067A 06 06A2 5B 06CA 5B 06F2 5B 0603 06 062B 00 0653 00 067B 00 06A3 00 06CB 00 06F3 00 0604 66 062C 5B 0654 5B 067C 06 06A4 06 06CC 06 06F4 06 0605 5B 062D 00 0655 06 067D 5B 06A5 00 06CD 06 06F5 5B 0606 5B 062E 06 0656 06 067E 06 06A6 5B 06CE 5B 06F6 5B 0607 06 062F 00 0657 00 067F 00 06A7 00 06CF 00 06F7 00 0608 66 0630 4F 0658 4F 0680 5B 06A8 5B 06D0 06 06F8 5B 0609 5B 0631 00 0659 06 0681 5B 06A9 00 06D1 06 06F9 5B 060A 5B 0632 06 065A 06 0682 06 06AA 5B 06D2 5B 06FA 5B 060B 06 0633 00 065B 00 0683 00 06AB 00 06D3 00 06FB 00 060C 6D 0634 66 065C 66 0684 4F 06AC 4F 06D4 4F 06FC 4F 060D 5B 0635 00 065D 06 0685 5B 06AD 00 06D5 06 06FD 5B 060E 5B 0636 06 065E 06 0686 06 06AE 5B 06D6 5B 06FE 5B 060F 06 0637 00 065F 00 0687 00 06AF 00 06D7 00 06FF 00 0610 7D 0638 6D 0660 6D 0688 66 06B0 66 06D8 66 0700 66 0611 5B 0639 00 0661 06 0689 5B 06B1 00 06D9 06 0701 5B 0612 5B 063A 06 0662 06 068A 06 06B2 5B 06DA 5B 0702 5B 0613 06 063B 00 0663 00 068B 00 06B3 00 06DB 00 0703 00 0614 07 063C 7D 0664 7D 068C 6D 06B4 6D 06DC 6D 0704 6D 0615 5B 063D 00 0665 06 068D 5B 06B5 00 06DD 06 0705 5B 0616 5B 063E 06 0666 06 068E 06 06B6 5B 06DE 06 0706 5B 0617 06 063F 00 0667 00 068F 00 06B7 00 06DF 00 0707 00 0618 7F 0640 07 0668 07 0690 7D 06B8 7D 06E0 7D 0708 7D 0619 5B 0641 00 0669 06 0691 5B 06B9 00 06E1 06 0709 5B 061A 5B 0642 06 066A 06 0692 06 06BA 5B 06E2 06 070A 5B 061B 06 0643 00 066B 00 0693 00 06BB 00 06E3 00 070B 00 061C 6F 0644 7F 066C 7F 0694 07 06BC 07 06E4 07 070C 07 061D 5B 0645 00 066D 06 0695 5B 06BD 00 06E5 06 070D 5B 061E 5B 0646 06 066E 06 0696 06 06BE 5B 06E6 06 070E 5B 061F 06 0647 00 066F 00 0697 00 06BF 00 06E7 00 070F 00 0620 3F 0648 6F 0670 6F 0698 7F 06C0 7F 06E8 7F 0710 7F 0621 06 0649 5B 0671 5B 0699 5B 06C1 00 06E9 06 0711 5B Ñòa chæ Döõ lieäu Ñiaïchæ DöõLieäu Ñiaïchæ Döõlieäu Ñiachæ Döõlieäu Ñiaïchæ Döõlieäu Ñiachæ Döõlieäu Ñiachæ Döõlieäu 0712 4F 082E 4F 0736 4F 075F 00 0788 3F 07B1 5B 07DA 6D 0713 00 082F 00 0737 00 0760 06 0789 06 07B2 66 07DC 00 0714 06 0830 3F 0738 06 0761 4F 078A 66 07B3 00 07DC 06 0715 00 0831 06 0739 5B 0762 66 078B 00 07B4 06 07DD 00 0716 4F 0832 4F 073A 4F 0763 00 078C 06 07B5 5B 07DE 6D 0717 00 0833 00 073B 00 0764 06 078D 06 07B6 66 07DF 00 0718 5B 0834 5B 073C 5B 0765 00 078E 66 07B7 00 07E0 5B 0719 00 0835 06 073D 5B 0766 66 078F 00 07B8 5B 07E1 00 071A 4F 0836 4F 073E 4F 0767 00 0790 5B 07B9 5B 07E2 6D 071B 00 0837 00 073F 00 0768 5B 0791 06 07BA 66 07E3 00 071C 4F 0838 4F 0740 4F 0769 00 0792 66 07BB 00 07E4 4F 071D 00 0839 06 0741 5B 076A 66 0793 00 07BC 4F 07E5 00 071E 4F 083A 4F 0742 4F 076B 00 0794 4F 07BD 5B 07E6 6D 071F 00 083B 00 0743 00 076C 4F 0795 06 07BE 66 07E7 00 0720 66 083C 66 0744 66 076D 00 0796 66 07BF 00 07E8 66 0721 00 083D 06 0745 5B 076E 66 0797 00 07C0 66 07E9 00 0722 4F 083E 4F 0746 4F 076F 00 0798 66 07C1 5B 07EA 6D 0723 00 083F 00 0747 00 0770 66 0799 06 07C2 66 07EB 00 0724 6D 0840 6D 0748 6D 0771 00 079A 66 07C3 00 07EC 6D 0725 00 0841 06 0749 5B 0772 66 079B 00 07C4 6D 07ED 00 0726 4F 0842 4F 074A 4F 0773 00 079C 6D 07C5 5B 07EE 6D 0727 00 0843 00 074B 00 0774 6D 079D 06 07C6 66 07EF 00 0728 7D 0844 7D 074C 7D 0775 00 079E 66 07C7 00 07F0 7D 0729 00 0845 06 074D 5B 0776 66 079F 00 07C8 7D 07F1 00 072A 4F 0846 4F 074E 5B 0777 00 07A0 7D 07C9 5B 07F2 6D 072B 00 0847 00 074F 00 0778 7D 07A1 06 07CA 66 07F3 00 072C 07 0848 07 0750 07 0779 00 07A2 66 07CB 00 07F4 07 072D 00 0849 06 0751 5B 077A 66 07A3 00 07CC 07 07F5 00 072E 4F 084A 4F 0752 5B 077B 00 07A4 07 07CD 5B 07F6 6D 072F 00 084B 00 0753 00 077C 07 07A5 06 07CE 66 07F7 00 0730 7F 084C 7F 0754 7F 077D 00 07A6 66 07CF 00 07F8 7F 0731 00 084D 06 0755 5B 077E 66 07A7 00 07D0 7F 07F9 00 0732 4F 084E 4F 0756 4F 077F 00 07A8 7F 07D1 5B 07FA 6D 0733 00 084F 00 0757 00 0780 7F 07A9 06 07D2 66 07FB 00 0734 6F 0850 6F 0758 6F 0781 00 07AA 66 07D3 00 07FC 6F 0735 00 0851 06 0759 5B 0782 66 07AB 00 07D4 6F 07FD 00 082A 4F 0852 4F 075A 4F 0783 00 07AC 6F 07D5 5B 07FE 6D 082B 00 0853 00 075B 00 0784 6F 07AD 06 07D6 66 07FF 00 082C 3F 0854 3F 075C 3F 0785 00 07AE 66 07D7 00 0800 3F 082D 06 0855 06 075D 4F 0786 66 07AF 00 07D8 3F 0801 06 075E 4F 0787 00 07B0 3F 07D9 06 Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu 0802 6D 0856 6D 087F 00 08A4 3F 08D1 5B 08FA 7F 0922 7F 0803 00 0857 00 0880 06 08A5 06 08D2 07 08FB 00 0923 00 0804 06 0858 06 0881 4F 08A6 07 08D3 00 08FC 06 0924 06 0805 06 0859 5B 08CA 07 08A7 00 08D4 06 08FD 00 0925 06 0806 6D 085A 6D 08CB 00 08A8 06 08D5 5B 08FE 7F 0926 7F 0807 00 085B 00 08CC 06 08A9 06 08D6 07 08FF 00 0927 00 0808 5B 085C 5B 08CD 00 08AA 07 08D7 00 0900 5B 0928 5B 0809 06 085D 5B 0882 07 08AB 00 08D8 5B 0901 00 0929 06 080A 6D 085E 6D 0883 00 08AC 5B 08D9 5B 0902 7F 092A 7F 080B 00 085F 00 0884 5B 08AD 06 08DA 07 0903 00 092B 00 080C 4F 0860 4F 0885 00 08AE 07 08DB 00 0904 4F 092C 4F 080D 06 0861 5B 0886 07 08AF 00 08DC 4F 0905 00 092D 06 080E 6D 0862 6D 0887 00 08B0 4F 08DD 5B 0906 7F 092E 7F 080F 00 0863 00 0888 4F 08B1 06 08DE 07 0907 00 092F 00 0810 66 0864 66 0889 00 08B2 07 08DF 00 0908 66 0930 66 0811 06 0865 5B 088A 07 08B3 00 08E0 66 0909 00 0931 06 0812 6D 0866 6D 088B 00 08B4 66 08E1 5B 090A 7F 0932 7F 0813 00 0867 00 088C 66 08B5 06 08E2 07 090B 00 0933 00 0814 6D 0868 6D 088D 00 08B6 07 08E3 00 090C 6D 0934 6D 0815 06 0869 5B 088E 07 08B7 00 08E4 6D 090D 00 0935 06 0816 6D 086A 6D 088F 00 08B8 6D 08E5 5B 090E 7F 0936 7F 0817 00 086B 00 0890 6D 08B9 06 08E6 07 090F 00 0937 00 0818 7D 086C 7D 0891 00 08BA 07 08E7 00 0910 7D 0938 7D 0819 06 086D 5B 0892 07 08BB 00 08E8 7D 0911 00 0939 06 081A 6D 086E 6D 0893 00 08BC 7D 08E9 5B 0912 7F 093A 7F 081B 00 086F 00 0894 7D 08BD 06 08EA 07 0913 00 093B 00 081C 07 0870 07 0895 00 08BE 07 08EB 00 0914 07 093C 07 081D 06 0871 5B 0896 07 08BF 00 08EC 07 0915 00 093D 06 081E 6D 0872 6D 0897 00 08C0 07 08ED 5B 0916 7F 093E 7F 081F 00 0873 00 0898 07 08C1 06 08EE 07 0917 00 093F 00 0820 7F 0874 7F 0899 00 08C2 07 08EF 00 0918 7F 0940 7F 0821 06 0875 5B 089A 07 08C3 00 08F0 7F 0919 00 0941 06 0822 6D 0876 6D 089B 00 08C4 7F 08F1 5B 091A 7F 0942 7F 0823 00 0877 00 089C 7F 08C5 06 08F2 07 091B 00 0943 00 0824 6F 0878 6F 089D 00 08C6 07 08F3 00 091C 6F 0944 6F 0825 06 0879 5B 089E 07 08C7 00 08F4 6F 091D 00 0945 06 0826 6D 087A 6D 089F 00 08C8 6F 08F5 5B 091E 7F 0946 7F 0827 00 087B 00 08A0 6F 08C9 06 08F6 7F 091F 00 0947 00 0828 3F 087C 3F 08A1 00 08CE 07 08F7 00 0920 3F 0948 3F 0829 5B 087D 5B 08A2 07 08CF 00 08F8 3F 0921 06 0949 5B 087E 6D 08A3 00 08D0 3F 08F9 4F Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu 094A 7F 0973 00 099C 3F 0A14 3F 09EE 3F 0A66 3F 0A3E 3F 094B 00 0974 06 099D 06 0A15 06 09EF 06 0A67 06 0A3F 06 094C 06 0975 4F 099E 6F 09C6 6F 09F0 06 0A68 06 0A40 06 094D 00 0976 6F 099F 00 09C7 00 09F1 00 0A69 4F 0A41 5B 094E 7F 0977 00 09A0 06 09C8 06 09F2 3F 0A19 06 0A42 3F 094F 00 0978 06 09A1 06 09C9 5B 09F3 06 0A1A 3F 0A43 06 0950 5B 0979 00 09A2 6F 09CA 6F 09F4 5B 0A1B 06 0A44 5B 0951 00 097A 6F 09A3 00 09CB 00 09F5 00 0A1C 5B 0A45 5B 0952 7F 097B 00 09A4 5B 09CC 5B 09F6 3F 0A1D 06 0A46 3F 0953 00 097C 5B 09A5 06 09CD 5B 09F7 06 0A1E 3F 0A47 06 0954 4F 097D 00 09A6 6F 09CE 6F 09F8 4F 0A1F 06 0A48 4F 0955 00 097E 6F 09A7 00 09CF 00 09F9 00 0A20 4F 0A49 5B 0956 7F 097F 00 09A8 4F 09D0 4F 09FA 3F 0A21 06 0A4A 3F 0957 00 0980 4F 09A9 06 09D1 5B 09FB 06 0A22 3F 0A4B 06 0958 66 0981 00 09AA 6F 09D2 6F 09FC 66 0A23 06 0A4C 66 0959 00 0982 6F 09AB 00 09D3 00 09FD 00 0A24 66 0A4D 5B 095A 7F 0983 00 09AC 66 09D4 66 09FE 3F 0A25 06 0A4E 3F 095B 00 0984 66 09AD 06 09D5 5B 09FF 06 0A26 3F 0A4F 06 095C 6D 0985 00 09AE 6F 09D6 6F 0A00 6D 0A27 06 0A50 6D 095D 00 0986 6F 09AF 00 09D7 00 0A01 00 0A28 6D 0A51 5B 095E 7F 0987 00 09B0 6D 09D8 6D 0A02 3F 0A29 06 0A52 3F 095F 00 0988 6D 09B1 06 09D9 5B 0A03 06 0A2A 3F 0A53 06 0960 7D 0989 00 09B2 6F 09DA 6F 0A04 7D 0A2B 06 0A54 7D 0961 00 098A 6F 09B3 00 09DB 00 0A05 00 0A2C 7D 0A55 5B 0962 7F 098B 00 09B4 7D 09DC 7D 0A06 3F 0A2D 06 0A56 3F 0963 00 098C 7D 09B5 06 09DD 5B 0A07 06 0A2E 3F 0A57 06 0964 07 098D 00 09B6 6F 09DE 6F 0A08 07 0A2F 06 0A58 07 0965 00 098E 6F 09B7 00 09DF 00 0A09 00 0A30 07 0A59 5B 0966 7F 098F 00 09B8 07 09E0 07 0A0A 3F 0A31 06 0A5A 3F 0967 00 0990 07 09B9 06 09E1 5B 0A0B 06 0A32 3F 0A5B 06 0968 7F 0991 00 09BA 6F 09E2 6F 0A0C 7F 0A33 06 0A5C 7F 0969 00 0992 6F 09BB 00 09E3 00 0A0D 00 0A34 7F 0A5D 5B 096A 7F 0993 00 09BC 7F 09E4 7F 0A0E 3F 0A35 06 0A5E 3F 096B 00 0994 7F 09BD 06 09E5 5B 0A0F 06 0A36 3F 0A5F 06 096C 6F 0995 00 09BE 6F 09E6 6F 0A10 6F 0A37 06 0A60 6F 096D 00 0996 6F 09BF 00 09E7 00 0A11 00 0A38 6F 0A61 5B 096E 7F 0997 00 09C0 6F 09E8 6F 0A12 3F 0A39 06 0A62 3F 096F 00 0998 6F 09C1 06 09E9 5B 0A13 06 0A3A 3F 0A63 06 0970 3F 0999 00 09C2 6F 09EA 6F 0A16 3F 0A3B 06 0A64 3F 0971 06 099A 6F 09C3 00 09EB 00 0A17 06 0A3C 3F 0A65 4F 0972 07 099B 00 09C4 3F 09EC 3F 0A18 06 0A3D 5B 09C5 5B 09ED 4F Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu Ñiaï chæ Döõ lieäu 0A6A 06 0A92 06 0ABB 06 0B2F 06 0B32 5B 0B36 5B 0A6B 06 0A93 06 0ABC 06 0B30 3F 0B33 06 0B37 06 0A6C 06 0A94 06 0ABD 5B 0B31 06 0B34 06 0B38 5B 0A6D 00 0A95 06 0ABE 06 0AE4 06 0B35 00 0B39 00 0A6E 06 0A96 06 0ABF 06 0AE5 00 0B0A 5B 0B3A 5B 0A6F 06 0A97 06 0AC0 5B 0AE6 5B 0B0B 06 0B3B 06 0A70 5B 0A98 5B 0AC1 5B 0AE7 06 0B0C 06 0B3C 4F 0A71 00 0A99 06 0AC2 06 0AE8 5B 0B0D 00 0B3D 00 0A72 06 0A9A 06 0AC3 06 0AE9 00 0B0E 5B 0B3E 5B 0A73 06 0A9B 06 0AC4 4F 0AEA 5B 0B0F 06 0B3F 06 0A74 4F 0A9C 4F 0AC5 5B 0AEB 06 0B10 5B 0B40 66 0A75 00 0A9D 06 0AC6 06 0AEC 4F 0B11 00 0B41 00 0A76 06 0A9E 06 0AC7 06 0AED 00 0B12 5B 0B42 5B 0A77 06 0A9F 06 0AC8 66 0AEE 5B 0B13 06 0B43 06 0A78 66 0AA0 66 0AC9 5B 0AEF 06 0B14 4F 0B44 6D 0A79 00 0AA1 06 0ACA 06 0AF0 66 0B15 00 0B45 00 0A7A 06 0AA2 06 0ACB 06 0AF1 00 0B16 5B 0B46 5B 0A7B 06 0AA3 06 0ACC 6D 0AF2 5B 0B17 06 0B47 06 0A7C 6D 0AA4 6D 0ACD 5B 0AF3 06 0B18 66 0B48 7D 0A7D 00 0AA5 06 0ACE 06 0AF4 6D 0B19 00 0B49 00 0A7E 06 0AA6 06 0ACF 06 0AF5 00 0B1A 5B 0B4A 5B 0A7F 06 0AA7 06 0AD0 7D 0AF6 5B 0B1B 06 0B4B 06 0A80 7D 0AA8 7D 0AD1 5B 0AF7 06 0B1C 6D 0B4C 07 0A81 00 0AA9 06 0AD2 06 0AF8 7D 0B1D 00 0B4D 00 0A82 06 0AAA 06 0AD3 06 0AF9 00 0B1E 5B 0B4E 5B 0A83 06 0AAB 06 0AD4 07 0AFA 5B 0B1F 06 0B4F 06 0A84 07 0AAC 07 0AD5 5B 0AFB 06 0B20 7D 0B50 7F 0A85 00 0AAD 06 0AD6 06 0AFC 07 0B21 00 0B51 00 0A86 06 0AAE 06 0AD7 06 0AFD 00 0B22 5B 0B52 5B 0A87 06 0AAF 06 0AD8 7F 0AFE 5B 0B23 06 0B53 06 0A88 7F 0AB0 7F 0AD9 5B 0AFF 06 0B24 07 0B54 6F 0A89 00 0AB1 06 0ADA 06 0B00 7F 0B25 00 0B55 00 0A8A 06 0AB2 06 0ADB 06 0B01 00 0B26 5B 0B56 5B 0A8B 06 0AB3 06 0ADC 6F 0B02 5B 0B27 06 0B57 06 0A8C 6F 0AB4 6F 0ADD 5B 0B03 06 0B28 7F 0B58 3F 0A8D 00 0AB5 06 0ADE 06 0B04 6F 0B29 00 0B59 06 0A8E 06 0AB6 06 0ADF 06 0B05 00 0B2A 5B 0B5A 5B 0A8F 06 0AB7 06 0AE0 3F 0B06 5B 0B2B 06 0B5B 06 0A90 3F 0AB8 3F 0AE1 4F 0B07 06 0B2C 6F 0B5C 06 0A91 06 0AB9 5B 0AE2 5B 0B08 3F 0B2D 00 0B5D 4F 0ABA 06 0AE3 06 0B09 06 0B2E 5B ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDO36.DOC
Tài liệu liên quan