Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B

Tài liệu Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B: ... Ebook Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B

doc93 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế nâng cấp hệ truyền động quay chi tiết của máy mài 3K225B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU §Êt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ . NhiÒu nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt… ra ®êi. §Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu phôc vô, s¶n xuÊt ngµy cµng gia t¨ng trong c¸c nhµ m¸y, khu c«ng nghiÖp ®ßi hái viÖc tù ®éng ho¸ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, s¶n xuÊt, c¸c nhµ m¸y khu c«ng nghiÖp cµng ph¶i ®­îc n©ng cao ®Ó ®­a ®Õn hiÖu qu¶, chÊt l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm ngµy cµng tèt h¬n . §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã ®ßi hái cÇn ph¶i ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao . Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ vµ häc tËp nghiªm tóc cho ®Õn nay b¶n ®å ¸n ®· ®­îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy c« trong bé m«n Tù ®éng ho¸ XNCN. Do thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt trong b¶n ®å ¸n nµy . VËy em mong ®­îc sù chØ b¶o, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« cho b¶n ®å ¸n cña em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng 1 Tæng quan chung cña c«ng nghÖ gia c«ng trªn c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i * M¸y c¾t gät kim lo¹i dïng ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt kim lo¹i b»ng c¸ch c¾t hít c¸c líp kim lo¹i thõa, ®Ó sau khi gia c«ng cã kÝch th­íc, h×nh d¸ng gÇn ®óng yªu cÇu ( gia c«ng th« ) hoÆc tho¶ m·n hoµn toµn yªu cÇu ®Æt hµng víi ®é chÝnh x¸c nhÊt ®Þnh vÒ kÝch th­íc vµ ®é bãng cÇn thiÕt cña bÒ mÆt gia c«ng ( gia c«ng tinh ) Ph©n lo¹i c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i Tuú thuéc vµo qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ®Æc tr­ng bëi ph­¬ng ph¸p gia c«ng, d¹ng dao, ®Æc tÝnh chuyÓn ®éng…c¸c m¸y c¾t ®­îc chia thµnh c¸c m¸y c¬ b¶n: tiÖn, phay, bµo, khoan – doa, mµi vµ c¸c nhãm m¸y kh¸c nh­ gia c«ng r¨ng ren vÝt… Theo ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cã thÓ chia thµnh c¸c m¸y v¹n n¨ng, chuyªn dïng vµ ®Æc biÖt. + M¸y v¹n n¨ng lµ c¸c m¸y cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p gia c«ng kh¸c nhau nh­ tiÖn, khoan, gia c«ng r¨ng…®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt kh¸c nhau vÒ h×nh d¹ng vµ kÝch th­íc. + M¸y chuyªn dïng lµ c¸c m¸y ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt cã cïng h×nh d¹ng nh­ng kÝch th­íc kh¸c nhau. + M¸y ®Æc biÖt lµ c¸c m¸y chØ thùc hiÖn gia c«ng c¸c chi tiÕt cã cïng h×nh d¸ng vµ kÝch th­íc. - Theo kÝch th­íc vµ träng l­îng chi tiÕt gia c«ng trªn m¸y cã thÓ chia m¸y c¾t kim lo¹i thµnh : + M¸y b×nh th­êng : träng l­îng chi tiÕt 100 – 10.10 kG + M¸y cì lín : träng l­îng chi tiÕt 10.10 – 30.10 kG + M¸y cì nÆng : träng l­îng chi tiÕt 30.10 – 100.10 kG + M¸y rÊt nÆng : träng l­îng chi tiÕt lín h¬n 100.10 kG Theo ®é chÝnh x¸c gia c«ng, cã thÓ chia thµnh m¸y cã ®é chÝnh x¸c b×nh th­êng, cao vµ rÊt cao. C¸c chuyÓn ®éng vµ c¸c d¹ng gia c«ng trªn m¸y c¾t gät kim lo¹i Trªn c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i cã hai lo¹i chuyÓn ®éng : chuyÓn ®éng c¬ b¶n vµ chuyÓn ®éng phô. ChuyÓn ®éng c¬ b¶n lµ sù di chuyÓn t­¬ng ®èi cña dao c¾t so víi ph«i ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh c¾t gät . ChuyÓn ®éng nµy l¹i chia ra : chuyÓn ®éng chÝnh vµ chuyÓn ®éng ¨n dao. + ChuyÓn ®éng chÝnh : lµ chuyÓn ®éng ®­a dao c¾t ¨n vµo chi tiÕt. + ChuyÓn ®éng ¨n dao : lµ c¸c chuyÓn ®éng xª dÞch cña l­ìi dao hoÆc ph«i ®Ó t¹o ra líp phoi míi. ChuyÓn ®éng phô : lµ nh÷ng chuyÓn ®éng kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh c¾t gät . Chóng cÇn thiÕt khi chuÈn bÞ gia c«ng, hiÖu chØnh m¸y. C¸c chuyÓn ®éng chÝnh, ¨n dao cã thÓ lµ chuyÓn ®éng quay hoÆc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña dao hoÆc ph«i. C¸c hÖ truyÒn ®éng th­êng dïng trong m¸y c¾t gät kim lo¹i §èi víi chuyÓn ®éng chÝnh cña m¸y tiÖn, khoan, doa, phay…víi tÇn sè ®ãng c¾t ®iÖn kh«ng lín, ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng réng, th­êng dïng hÖ truyÒn ®éng víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé roto lång sãc . §iÒu chØnh tèc ®é trong c¸c m¸y ®ã thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p c¬ khÝ dïng hép tèc ®é. §èi víi mét sè m¸y kh¸c nh­ : m¸y tiÖn, m¸y doa ngang, m¸y säc r¨ng yªu cÇu ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é réng h¬n, hÖ truyÒn ®éng trôc chÝnh dïng hÖ truyÒn ®éng víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 2 hoÆc 3 cÊp tèc ®é . Qu¸ tr×nh thay ®æi tèc ®é thùc hiÖn b»ng c¸ch thay ®æi s¬ ®å ®Êu d©y quÊn stato cña ®éng c¬ ®Ó thay ®æi sè ®«i cùc víi c«ng suÊt duy tr× kh«ng ®æi. §èi víi mét sè m¸y nh­ : m¸y bµo gi­êng, m¸y mµi trßn, m¸y doa to¹ ®é vµ hÖ truyÒn ®éng ¨n dao cña mét sè m¸y yªu cÇu : + Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é réng + §¶o chiÒu quay liªn tôc + TÇn sè ®ãng - c¾t ®iÖn lín Th­êng dïng hÖ truyÒn ®éng mét chiÒu ( hÖ m¸y ph¸t ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu F - §, hÖ m¸y ®iÖn khuyÕch ®¹i ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu M§K§ - §, hÖ khuyÕch ®¹i tõ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu K§T - § vµ bé biÕn ®æi tiristo - ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu T - § ) vµ hÖ truyÒn ®éng xoay chiÒu dïng bé biÕn tÇn. C¸c tham sè ®Æc tr­ng cho chÕ ®é c¾t gät trªn c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i ChuyÓn ®éng chÝnh Tèc ®é c¾t, lùc c¾t phô thuéc c¸c yÕu tè cña ®iÒu kiÖn gia c«ng, gåm : ChiÒu s©u c¾t : t ( mm ) Lµ kho¶ng c¸ch bÒ mÆt cña chi tiÕt tr­íc vµ sau khi gia c«ng. L­îng ¨n dao : s ( mm / vßng, mm / hµnh tr×nh ) Lµ ®é di chuyÓn cña dao khi chi tiÕt quay ®­îc mét vßng hoÆc ®i ®­îc mét hµnh tr×nh. §é bÒn dao : T( phót ) Lµ kho¶ng thêi gian lµm viÖc cña dao gi÷a hai lÇn mµi kÕ tiÕp. VËt liÖu dao, ph«i, ph­¬ng ph¸p gia c«ng. a. Tèc ®é c¾t Lµ tèc ®é dµi t­¬ng ®èi cña chi tiÕt so víi dao t¹i ®iÓm tiÕp xóc gi÷a dao vµ chi tiÕt. ( m/phót ) Hay Vz = wct . Rct Trong ®ã : Cv, xv, yv, m lµ hÖ sè vµ sè mò phô thuéc vµo vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng VD: Khi chi tiÕt lµ gang thÐp : Dao lµm b»ng thÐp giã th× : Cv = 18,2 53,7 Dao lµm b»ng hîp kim cøng th× : Cv = 39,5 252 Lùc c¾t Trong qu¸ tr×nh gia c«ng, t¹i ®iÓm tiÕp xóc gi÷a dao vµ chi tiÕt xuÊt hiÖn lùc t¸c dông F gåm 3 thµnh phÇn : + Fx : lµ lùc däc trôc, lùc mµ c¬ cÊu ¨n dao ph¶i kh¾c phôc, lµ thµnh phÇn chÝnh cña lùc ¨n dao . + Fy : lµ lùc h­íng kÝnh, t¹o ¸p lùc lªn c¸c c¬ cÊu bµn dao g©y ra lùc ma s¸t gi÷a dao vµ chi tiÕt . + Fz : lµ lùc tiÕp tuyÕn, lùc mµ c¬ cÊu chuyÓn ®éng chÝnh ph¶i kh¾c phôc, hay cßn gäi lµ lùc c¾t . = + + Fz = 9,81.CF.t.s.V Fz : Fy : Fx= 1 : 0,4 : 0,25 Trong ®ã : CF, xF, yF, n lµ hÖ sè vµ sè mò phô thuéc vµo vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng, vËt liÖu lµm dao vµ ph­¬ng ph¸p gia c«ng. c. C«ng suÊt c¾t C«ng suÊt c¾t ( c«ng suÊt yªu cÇu cña c¬ cÊu chuyÓn ®éng chÝnh ) ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Trong ®ã : Fz – lùc c¾t ( N ) V – tèc ®é c¾t ( m/ph ) ChuyÓn ®éng ¨n dao a. Tèc ®é ¨n dao Lµ tèc ®é dÞch chuyÓn cña c¬ cÊu bµn dao Vad = s.nct .10 ( m/ph ) Trong ®ã : nct – tèc ®é vßng quay chi tiÕt S – l­îng ¨n dao VËy : ( m/s ) b. Lùc ¨n dao Fad = k.Fx + Fms Víi : Fms = [ Gbd + Fy ] + Fd Trong ®ã : - lµ hÖ sè ma s¸t + lóc khëi ®éng : = 0 = 0,2 0,3 + lóc lµm viÖc : = 0,05 0,15 - Gbd lµ träng l­îng c¬ cÊu bµn dao Gbd = mbd.g c. C«ng suÊt ¨n dao Thêi gian m¸y Lµ thêi gian dïng ®Ó gia c«ng chi tiÕt . Nã cßn ®­îc gäi lµ thêi gian c«ng nghÖ, thêi gian c¬ b¶n hoÆc thêi gian h÷u Ých . §Ó tÝnh to¸n thêi gian m¸y, ta c¨n cø vµo c¸c tham sè ®Æc tr­ng cho chÕ ®é c¾t gät, gäi lµ ph­¬ng ph¸p gia c«ng trªn m¸y. VÝ dô ®èi víi m¸y tiÖn : tm Trong ®ã : L : chiÒu dµi cña hµnh tr×nh lµm viÖc (mm) n : tèc ®é quay chi tiÕt ( tèc ®é quay cña m©m cÆp ) (vßng/ph) s : L­îng ¨n dao (mm/vßng) Víi : Ta cã : tm Phô t¶i cña ®éng c¬ truyÒn ®éng c¸c c¬ cÊu ®iÓn h×nh trong c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i 1. TruyÒn ®éng chÝnh Trong c¬ cÊu truyÒn ®éng chÝnh c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i, lùc c¾t lµ lùc h÷u Ých, nã phô thuéc vµo chÕ ®é c¾t ( t, s, v ) vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng vµ vËt liÖu lµm dao. C¬ cÊu chuyÓn ®éng quay Momen trªn trôc chÝnh cña m¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Víi : Fz : lµ lùc c¾t (N) d : ®­êng kÝnh chi tiÕt (m) - Momen h÷u Ých trªn trôc ®éng c¬ Mhi = Víi i lµ tØ sè truyÒn tõ trôc ®éng c¬ ®Õn trôc chÝnh cña m¸y Momen c¶n trªn trôc ®éng c¬ Mc = C¬ cÊu chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn Momen tÞnh tiÕn h÷u Ých Mhi = Fz. Víi : = lµ b¸n kÝnh quy ®æi lùc c¾t cña trôc ®éng c¬. Vc lµ tèc ®é truyÒn c¬ cÊu Momen c¶n tØnh trªn trôc ®éng c¬ Mc = = 2. TruyÒn ®éng ¨n dao Lùc ¨n dao khi bµn dao hoÆc bµn cÆp chi tiÕt khëi hµnh ®­îc tÝnh theo biÓu thøc sau : Fad = (Gbd + Gct)fo + .s (N) Trong ®ã : Gbd : khèi l­îng bµn Gct : khèi l­îng chi tiÕt fo : hÖ sè ma s¸t fo = 0,2 0,3 khi bµn dao khëi hµnh f = 0,08 0,1 khi c¾t gät : ¸p suÊt dÝnh ( = 0,5 N/cm) Lùc ¨n dao khi c¾t gät : Fad = (Gbd + Gct).f + .s (N) Momen trªn trôc vÝt : Khi khëi hµnh : Mad = Fad.dtb.tg(+) ( N.m ) Khi c¾t gät : Mad = Fad.dtb.tg() ( N.m ) Víi: : gãc lÖch ®­êng ren trôc vÝt : gãc ma s¸t cña trôc vÝt dtb : ®­êng kÝnh trung b×nh cña trôc vÝt Tæn hao trong m¸y c¾t gät kim lo¹i Tæn hao trong m¸y c¾t gät kim lo¹i phu thuéc vµo : D¹ng vµ sè l­îng cña kh©u ®éng häc (tÝnh tõ trôc ®éng c¬ ®Õn trôc c¬ cÊu) D¹ng vµ nhiÖt ®é cña dÇu b«i tr¬n Sù thay ®æi phô t¶i lµm thay ®æi ¸p lùc trong c¸c c¬ cÊu truyÒn cña m¸y Sù thay ®æi tèc ®é cña c¬ cÊu lµm viÖc 1. Phô t¶i ®Þnh møc / cdm ( const ) dmHT = dm1. dm2…dmn dmHT = dmi 2. Phô t¶i thay ®æi / cdm HT = Mms = aMhi®m + bMhi Víi : a : lµ hÖ sè tæn hao kh«ng biÕn ®æi theo phô t¶i b : lµ hÖ sè tæn hao biÕn ®æi theo phô t¶i Mms = Mhi [a. + b] = Mhi [ + b ] Víi : kt = = lµ hÖ sè phô t¶i Khi ®ã : HT = = ®mHT = a®m + b®m = a = 0,6 ( a®m + b®m ) b = 0,4 ( a®m + b®m ) 3. Phô t¶i thay ®æi, thay ®æi a1 = a. Víi: a1 : hÖ sè tæn hao kh«ng biÕn ®æi theo phô t¶i khi thay ®æi a : hÖ sè tæn hao kh«ng biÕn ®æi theo phô t¶i khi = TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ 1. §Ó tÝnh chän ®­îc c«ng suÊt ®éng c¬, cÇn ph¶i cã c¸c sè liÖu ban ®Çu sau : - ChÕ ®é lµm viÖc : dµi h¹n, ng¾n h¹n hay ng¾n h¹n lÆp l¹i - C¸c th«ng sè ®Æc tr­ng cho chÕ ®é c¾t gät - Khèi l­îng cña chi tiÕt gia c«ng - Thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ vµ m«i tr­êng lµm viÖc - C«ng suÊt, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn lµm viÖc cña m¸y - Khèi l­îng cña c¸c bé phËn chuyÓn ®éng C¸c b­íc tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ B­íc 1 : Chän s¬ bé c«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: X¸c ®Þnh c«ng suÊt hoÆc momen t¸c dông lªn trôc lµm viÖc cña hép tèc ®é ( Pz hoÆc Mz ) X¸c ®Þnh c«ng suÊt hoÆc momen trªn trôc ®éng c¬ vµ x©y dùng ®å thÞ phô t¶i tÜnh ( Pc = f(t) hoÆc Mc = f(t) ) Dùa trªn ®å thÞ phô t¶i tÜnh, tiÕn hµnh tÝnh chän s¬ bé c«ng suÊt ®éng c¬. VÝ dô : Ta chän theo P = P(c2) lµ Pmax Ta chän theo c«ng suÊt trung b×nh Ptb Ta chän theo c«ng suÊt ®¼ng trÞ : P®trÞ = B­íc 2: TiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ®éng c¬ ®· chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau : Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng Theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i Theo ®iÒu kiÖn më m¸y 3. Mét sè vÝ dô tÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ M¸y bµo C«ng suÊt truyÒn ®éng c¬ cÊu chÝnh : P = (kW) Víi : Fz : lùc c¶n khi bµo ( N/m) q : tiÕt diÖn cña phoi ( m) v : vËn tèc c¾t ( m/s ) : hiÖu suÊt cña m¸y ( th­êng lÊy lµ 0,65 0,7 ) Fz phô thuéc vµo vËt liÖu chi tiÕt gia c«ng : Fz = ( 294 1180 ).10N/m - vËt liÖu lµ thÐp Fz = ( 118 236 ). 10N/m - vËt liÖu lµ gang Fz = ( 147 197 ). 10N/m - vËt liÖu lµ ®ång M¸y tiÖn C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng chÝnh : P = (kW) Víi: Fz : lùc c¶n c¾t khi tiÖn ( kG/mm) q : tiÕt diÖn phoi ( mm ) v : vËn tèc c¾t ( m/ph ) : hiÖu suÊt cña m¸y M¸y khoan Momen quay : M = Fz.( ) .s ( kG.mm ) C«ng suÊt ®éng c¬ : P = = ( kW ) Trong ®ã: Fz : lùc c¶n khi khoan ( kG/mm) d : ®­êng kÝnh mòi khoan ( mm ) s : l­îng ¨n dao trªn mét vßng quay cña mòi khoan ( mm ) n : tèc ®é cña mòi khoan ( vßng/phót ) : hiÖu suÊt cña m¸y M¸y phay C«ng suÊt ®éng c¬ : P = ( kW ) Trong ®ã : Fz : lùc c¶n c¾t khi phay ( kG/mm) b : chiÒu réng líp phay ( mm ) t : chiÒu s©u c¾t ( mm ) n : tèc ®é quay cña dao phay ( vßng/phót ) s : l­îng ¨n dao ( mm/vßng ) e. C¸c c¬ cÊu phô C«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn ®éng c¸c c¬ cÊu phô th­îng lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i. P = (KW) Víi : G : träng l­îng cña phÇn di chuyÓn ( kG ) : hÖ sè ma s¸t ( th­êng b»ng 0,1 ) v : tèc ®é di chuyÓn ( m/phót ) : hiÖu suÊt phô cña c¬ cÊu : hÖ sè qu¸ t¶i §èi víi c¬ cÊu phô, momen c¶n tÜnh khi khëi hµnh rÊt lín ( Mc) cho nªn ph¶i kiÓm tra c«ng suÊt ®éng c¬ ®· chän theo ®iÒu kiÖn më m¸y ( Mmm > Mc) Momen c¶n tÜnh khi khëi hµnh : Mc = 0,16. ( KW ) Trong ®ã : n0 : tèc ®é tõ tr­êng quay stato ®éng c¬ ( vßng/phót ) S®m : hÖ sè tr­ît ®Þnh møc cña ®éng c¬ ®· chän f. C¬ cÊu ¨n dao * Momen trªn trôc ®éng c¬ : ( N.m ) Trong ®ã : i : tû sè truyÒn cña hép tèc ®é : hiÖu suÊt cña hép tèc ®é * C«ng suÊt cña ®éng c¬ truyÒn ®éng : ( KW ) Víi n0 lµ tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬ ( vßng/phót ) * Momen khëi hµnh cña ®éng c¬ : ( N.m ) Víi : i : tû sè truyÒn cña hép sè : hiÖu suÊt cña hép sè * C«ng suÊt cña ®éng c¬ : ( KW ) Víi : Fad : lùc ¨n dao ( N ) v : VËn tèc ¨n dao ( mm/phót ) v = s.n s : l­îng ¨n dao ( mm/vßng ) n : tèc ®é quay cña ®éng c¬ ( vßng/phót ) VIII. §iÒu chØnh tèc ®é trong c¸c m¸y c¾t gät kim lo¹i C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tèc ®é §iÒu chØnh c¬ Thay ®æi tèc ®é c¬ cÊu b»ng c¸ch thay ®æi tû sè truyÒn i, cßn kh«ng ®æi. + ¦u ®iÓm : HÖ truyÒn ®éng ®¬n gi¶n, sö dông ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc + Nh­îc ®iÓm : §iÒu chØnh cã cÊp vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh hÑp V× vËy, ph­¬ng ph¸p nµy sö dông cho c¸c m¸y nhá vµ trung b×nh. §iÒu chØnh ®iÖn Thay ®æi tèc ®é ®éng c¬ b»ng c¸ch thay ®æi , cßn tû sè truyÒn i kh«ng ®æi. + ¦u ®iÓm : §iÒu chØnh tr¬n h¬n, ph¹m vi ®iÒu chØnh réng + Nh­îc ®iÓm : HÖ truyÒn ®éng phøc t¹p h¬n v× sö dông hÖ truyÒn ®éng cã ®iÒu chØnh. V× vËy, ph­¬ng ph¸p nµy sö dông víi c¸c m¸y tõ cì lín ®Õn cì nÆng. §iÒu chØnh ®iÖn – c¬ Thay ®æi tèc ®é c¬ cÊu b»ng c¸ch thay ®æi , vµ tû sè truyÒn i thay ®æi. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh : ë mçi cÊp tèc ®é cña hép tèc ®é th× ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ( ) C¸c chØ tiªu chÊt l­îng khi ®iÒu chØnh tèc ®é Ph¹m vi ®iÒu chØnh TruyÒn ®éng chÝnh + Víi chuyÓn ®éng quay hoÆc Trong ®ã : : tèc ®é gãc lín nhÊt ( rad/s ) : tèc ®é gãc nhá nhÊt ( rad/s ) nmax : tèc ®é quay lín nhÊt ( vßng/phót ) nmin : tèc ®é quay nhá nhÊt ( vßng/phót ) + Víi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn + Víi chuyÓn ®éng ¨n dao §é tr¬n ®iÒu chØnh Ta cã : Víi Z lµ sè cÊp ®iÒu chØnh tèc ®é C¸c gi¸ trÞ chuÈn cña ®é tr¬n ®iÒu chØnh ®­îc sö dông trong truyÒn ®éng cña m¸y c¾t gät kim lo¹i lµ : 1,06 ; 1,12 ; 1,26 ; 1,41 ; 1,58 ; 1,78 ; 2 th­êng sö dông c¸c gi¸ trÞ : 1,26 ; 1,41 ; 1,58 Sù phï hîp gi÷a ®Æc tÝnh cña hÖ thèng vµ ®Æc tÝnh cña phô t¶i §Æc tÝnh c¬ cña c¬ cÊu s¶n xuÊt + q = 0 : Mc = Mcdm = const Dïng trong c¸c m¸y n©ng, vËn chuyÓn, Ðp, t¶i… + q = -1 : Mc tû lÖ víi Dïng cho c¸c m¸y c¸n, m¸y quÊn sîi, cuén giÊy, vµ c¸c chuyÓn ®éng chÝnh m¸y c¾t gät kim lo¹i. + q = 2 : Mc tû lÖ víi Dïng cho t¶i m¸y b¬m, qu¹t giã. §Æc tÝnh ®iÒu chØnh cña chuyÓn ®éng lµ quan hÖ gi÷a c«ng suÊt hoÆc momen cña ®éng c¬ víi tèc ®é . VÝ dô víi ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ ®éc lËp, khi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p phÇn øng vµ gi÷ tõ th«ng m¸y kh«ng ®æi, ta sÏ cã : M = k..Iu = const P = M. Khi ®iÒu chØnh tõ th«ng, gi÷ ®iÖn ¸p phÇn øng kh«ng ®æi : M = k..Iu P = M. = const KÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ¸n, ta cã ®å thÞ : Ch­¬ng 2 Ph©n tÝch nguyªn lý ho¹t ®éng cña hÖ thèng trang bÞ ®iÖn m¸y mµi trßn 3K225B §Æc ®iÓm c«ng nghÖ cña m¸y mµi M¸y mµi cã hai lo¹i chÝnh : M¸y mµi trßn vµ m¸y mµi ph¼ng. Ngoµi ra cßn cã c¸c m¸y kh¸c nhau : M¸y mµi v« t©m, m¸y mµi r·nh, m¸y mµi c¾t, m¸y mµi r¨ng… Tất cả các máy mài đều có chuyển động chính là chuyển động quay của đá mài : xác định vËn tốc của đá ( m/s ), chuyển động chạy dao trên máy mài rất đa dạng và phụ thuộc vào tính chất của từng loại máy. Máy mài tròn Máy mài tròn gồm máy mài tròn ngoài và máy mài tròn trong (Hình 2.1 a,b ). Hình 2.1: Sơ đồ gia công chi tiết bằng máy mài tròn Ở máy mài tròn : chuyển động chính là chuyển động quay của đá . Chuyển động ăn dao là di chuyển tịnh tiến của ụ đá dọc trục (ăn dao dọc) hoặc di chuyển tịnh tiến theo hướng ngang trục (ăn dao ngang ) hoặc chuyển động quay của chi tiết (ăn dao vòng ) . Chuyển động phụ là di chuyển nhanh của ụ đá hoặc chi tiết .v.v… Máy mài phẳng Chi tiết gia công được kẹp chặt trên bàn máy tròn hoặc chữ nhật ở máy mài tròn bằng biên đá, đá mài quay tròn và chuyển động tịnh tiến ngang so với chi tiết . Bàn máy ngang chi tiết chuyển động tịnh tiến qua lại. Chuyển động quay của đá là chuyển động chính, chuyển động ăn dao là di chuyển của đá ( ăn dao ngang ) hoặc chuyển động của chi tiết ( ăn dao dọc ). Ở máy mài bằng mặt đầu đá, bàn có thể là tròn hoặc chữ nhật, chuyển động quay của đá là chuyển động chính, chuyển động ăn dao là chuyển động ngang của đá ( ăn dao ngang ) hoặc chuyển động tịnh tiến qua lại của bàn mang chi tiết ( ăn dao dọc ). Sơ đồ gia công chi tiết máy mài được thể hiện trên hình 2.2. Tham số quan trọng của chế độ mài là tốc độ cắt . V = 0,5.d.Wd10-3 ( m/s) . Víi : d : đường kính đá mài . ( mm ) . Wd : tốc độ quay của đá . ( rad / s) . Thông thường v = 3050 m/s Độ chính xác gia công đạt được trên máy mài a) mài bằng biên đá b) mài bằng mặt đấu đá Hình 2.2: Sơ đồ gia công chi tiết của máy mài Đá mài Mài thực chất là sử dụng các lưỡi cắt có kích thước khác nhau để cắt đi những lớp kim loại, khi lớp lưỡi bị mòn thì lớp lưỡi cắt mới lại được thế vào. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất khi chọn đá mài ta cần chú ý những yếu tố sau : - Vật liệu mài - Chất kết dính - Độ cứng của đá mài - Kết cấu đá Chế độ mài : Chọn chế độ mài là chế độ quay của đá tốc độ quay của chi tiết, lượng chạy dao ngang và chiều sâu cắt . Ví dụ : Nếu tốc độ quay của đá chậm sẽ làm tăng lực cắt làm mòn đá . Nếu tốc độ quá cao sẽ gây gẫy trục hoặc vỡ đá … Tốc độ mài phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật độ bóng bề măt gia công . Mài tinh hay mài thô, tuỳ thuộc vào lượng chạy dao có tốc độ mài hợp lý... Các đặc điểm về truyền động điện và trang bị điện máy mài Một trong những đặc điểm quan trọng trong hệ thống máy mài đó là hệ thống thực hiện nhiều truyền động cùng một lúc . Truyền động chính Trên máy mài truyền động chính là truyền động quay của đá với vận tốc được tính theo biểu thức : ( m / s ) . Trong đó : Dd : Đường kính của đá mài . Nd : Số vòng quay trục chính mang đá ( vòng / phút ) . Thông thường trong các truyền động của đá mài thì truyền động quay đá có yêu cầu phải đảm bảo một tốc độ tương đối ổn định , không yêu cầu điều khiển tốc độ . Do vậy trong các thiết kế người ta thường sử dụng động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc . Ở các máy mài cỡ nặng để duy trì tốc độ cắt là không đổi khi mòn đá hay khi kích thước gia công thay đổi thì người ta thường sử dụng truyền động cơ có phạm vi điều chỉnh tốc độ là D = (24) / 1 với công suất không đổi. Ở máy mài trung bình và nhỏ có v = 50 80 (m / s) nên đá mài có đường kính lớn thì tốc độ quay khoảng 1000 vòng/phút . Ở những máy mài có đường kính đá nhỏ tốc độ đá rất cao, động cơ truyền động là các động cơ đặc biệt, đá mài gắn trên trục động cơ có tốc độ khoảng 24000 ¸ 48000(vòng/phút) . hoặc có thể lên tới : 150 000 ¸ 200 000 (vòng/phút). Nguồn của động cơ là các bộ biến tần có thể là các máy phát tần số cao ( BBT quay ) hoặc là các bộ biến tần tĩnh ( BBT bằng tiristo ). Mô men cản tĩnh trên trục động cơ thường là (1520)%Mdm Mô men quán tính của đá và cơ cấu truyền lực lớn (500 600)%Mqt của động cơ . Do đó cần hãm cưỡng bức động cơ quay đá mài. Không yêu cầu đảo chiều đối với động cơ quay đá . Truyền động ăn dao Với máy mài tròn . Ở máy cỡ nhỏ, truyền động quay chi tiết dùng động cơ không đồng bộ nhiều cấp độ ( bằng cách điều chỉnh số đôi cặp cực p ) với vùng điều chỉnh tốc độ D = ( 2 4 ) /1 . Ở các máy cỡ lớn thì dùng hệ thống bộ biến đổi động cơ điện một chiều ( BBD – §M ) . Hệ khuyếch đại từ - Động cơ một chiều ( KĐT – ĐM ) có vùng điều chỉnh tốc độ D = 10/1 với điều chỉnh điện áp phần ứng . Truyền động ăn dao dọc của bàn máy mài tròn cỡ lớn thực hiện theo hệ : bộ biến đổi - động cơ với vùng điều chỉnh tốc độ D = (20 25) /1 Truyền động ăn dao ngang được thực hiện bằng thuỷ lực . Với máy mài phẳng . Truyền động ăn dao của ụ đá thực hiện lặp lại nhiều chu kỳ nhờ sử dụng thuỷ lực, truyền động ăn dao tịnh tiến qua lại của bàn máy dùng hệ truyền động một chiều với D = ( 8 10) / 1. Truyền động phụ Sử dụng động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc . Ph©n tÝch nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y mµi trßn 3K225B Giíi thiÖu thiÕt bÞ cña m¸y 11 : BÖ m¸y. 13 : BÓ chøa. 15A : Liªn ®éng khÝ nÐn. 24 : B¶ng ®iÒu khiÓn. 27A : C¬ cÊu ®¶o chiÒu. 31 : Bµn m¸y. 32 : C¬ cÊu di chuyÓn b»ng tay. 33A : Bé ®Þnh vÞ. 41 : ®Çu cÆp chi tiÕt. 42 : C¬ cÊu ¨n dao. 51 : Bé ®å g¸ mµi mÆt ®Çu. 52 : Trôc chÝnh khi mµi mÆt ®Çu. 61 : ThiÕt bÞ söa ®¸. 72 : C¬ cÊu b¶o vÖ ®¸ mµi. 75 : Trô ®ì cña trôc chÝnh hÖ thuû lùc. 81 : B¶ng ®iÒu khiÓn. 82 : Tñ ®iÖn. Trªn m¸y cã 6 ®éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to lång sãc ®iÖn ¸p 220/380V. §éng c¬ M1-®éng c¬ b¬m thuû lùc kiÓu AO2-31-4У3 c«ng suÊt 2.2 KW, tèc ®é 1400 v/ph. §éng c¬ M2-®éng c¬ b¬m n­íc lµm m¸t kiÓu ΠA-22У2. c«ng suÊt 0,12 KW , tèc ®é 2800 v/ph. §éng c¬ M3-®éng c¬ ph©n ly tõ tÝnh kiÓu CM2MA. C«ng suÊt 0,08 KW, tèc ®é 1309 v/ph. §éng c¬ M4-®éng c¬ truyÒn ®éng quay ®¸ mµi mµi mÆt ®Çu kiÓu AOJI22-2-C1 , c«ng suÊt 0,6 KW tèc ®é 2800 v/ ph. §éng c¬ M5-®éng c¬ quay ®¸ kiÓu AOJI2-32-2CΠУ3 c«ng suÊt 4KW, tèc ®é 2880 v/ ph. §éng c¬ M6- ®éng c¬ quay chi tiÕt kiÓu MИ-32У4 , c«ng suÊt 0,76 KW , tèc ®é 250 ÷ 2500 v/ph. Tèc ®é ®Þnh møc 2500 v/ph, ®iÖn ¸p ®Þnh møc 220V. * C¸c ký hiÖu trªn s¬ ®å m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn : . KH : nót bÊm . BK : c«ng t¾c hµnh tr×nh . PR : r¬le nhiÖt . PB : r¬le thêi gian . B : chuyÓn m¹ch . P1 : r¬le trung gian . K1, K2, K3, K4 : c«ng t¾c t¬. Trong ®ã: K1 : §ãng cho ®éng c¬ thuû lùc b¬m n­íc lµm m¸t K2 : §ãng cho ®éng c¬ quay ®¸ K3 : Quay chi tiÕt K4 : Quay ®¸ mµi mÆt ®Çu . : Lïi bµn . : Nam ch©m ®iÖn Nguyªn lý ho¹t ®éng §ãng cÇu dao B1 ®­a ®iÖn vµo m¹ch khèng chÕ, ®Ìn §2 s¸ng . V× bµn n»m ë tr¹ng th¸i ban ®Çu nªn c«ng t¾c ®iÓm cuèi BK1 bÞ Ên xuèng, tiÕp ®iÓm th­êng kÝn BK1 ( 10 – 11 ) ®ãng l¹i . §å g¸ mµi mÆt ®Çu n»m ë vÞ trÝ trªn lµ vÞ trÝ kh«ng lµm viÖc nªn c«ng t¾c ®iÓm cuèi BK2 bÞ Ên xuèng, tiÕp ®iÓm th­êng më BK2 ( 2 – 6 ) kÝn. ChuyÓn m¹ch quay chi tiÕt B3 ®Æt ë vÞ trÝ lµm viÖc . Lóc Êy tiÕp ®iÓm B3 ( 11 – 12 ) kÝn. ChuyÓn m¹ch B4 ®Æt ë vÞ trÝ gi÷a, khi ®ã tiÕp ®iÓm B4 ( 45 – 18 ) kÝn . Ên nót Ên KH2 khëi ®éng, c«ng t¾c t¬ K1 cã ®iÖn, tiÕp ®iÓm K1 ë m¹ch ®éng lùc sÏ ®ãng c¸c ®éng c¬ : M1 lµ ®éng c¬ truyÒn ®éng thuû lùc M2 lµ ®éng c¬ b¬m n­íc lµm m¸t M3 lµ ®éng c¬ ph©n ly tõ tÝnh vµ cÊp nguån cho cuén kÝch tõ cña ®éng c¬ M6 vµ m¹ch ®iÒu khiÓn cña khuyÕch ®¹i tõ . Lóc ®ã ®Ìn §3 s¸ng . Ên nót Ên KH5, c«ng t¾c t¬ K2 cã ®iÖn lµm ®éng c¬ M5 lµ ®éng c¬ quay ®¸ mµi mÆt ®Çu ®­îc cÊp ®iÖn. Tay g¹t thuû lùc sÏ di chuyÓn bµn vÒ vÞ trÝ mµi . Khi bµn dêi khái vÞ trÝ ban ®Çu th× BK1 kh«ng bÞ Ên n÷a, tiÕp ®iÓm BK1 ( 10 – 11 ) sÏ ®ãng l¹i dÉn ®Õn c«ng t¾c t¬ K3 cã ®iÖn, tiÕp ®iÓm K3 ë m¹ch lùc sÏ ®ãng nguån cÊp cho khuyÕch ®¹i tõ vµ ®éng c¬ M6 b¾t ®Çu quay. §éng c¬ quay chi tiÕt ®­îc cung cÊp tõ khuyÕch ®¹i tõ K§T. K§T nèi theo s¬ ®å cÇu 3 pha kÕt hîp víi c¸c ®i«t chØnh l­u, cã 6 cuén d©y lµm viÖc ( CD ~ ), 3 cuén d©y ®iÒu khiÓn CK1, CK2, CK3 . Cuén CK3 ®­îc nèi víi ®iÖn ¸p chØnh l­u 3CL t¹o ra søc tõ ho¸ chuyÓn dÞch . Cuén CK1 võa lµ cuén chñ ®¹o, võa lµ ph¶n håi ©m ®iÖn ¸p phÇn øng . §iÖn ¸p chñ ®¹o Uc® lÊy trªn biÕn trë 1BT, cßn ®iÖn ¸p ph¶n håi Ufh lÊy trªn phÇn øng ®éng c¬ . §iÖn ¸p ®Æt vµo cuén CK1 lµ : UCK1 = Uc® - Ufh = Uc® - kU­ Cuén CK2 lµ cuén ph¶n håi d­¬ng dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬ . Nã ®­îc nèi vµo ®iÖn ¸p thø cÊp cña biÕn dßng BD qua bé chØnh l­u 2CL . V× dßng ®iÖn s¬ cÊp biÕn dßng tØ lÖ víi dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬ ( I1 = 0,815I­ ) nªn dßng ®iÖn trong cuén CK2 còng tØ lÖ víi dßng ®iÖn phÇn øng . Søc tõ ho¸ ®­îc ®iÒu chØnh nhê biÕn trë 2BT. H×nh 2.3 : KhuyÕch ®¹i tõ m¸y mµi 3K225B Tốc độ động cơ được điều chỉnh bằng cách thay thế đổi điện áp phần ứng động cơ nhờ thay đổi điện áp chủ đạo Uc® ( nhờ biến trở 1 BT ) . Để làm cứng đặc tính cơ ở vùng tốc độ thấp , khi giảm điện áp chủ đạo cần phải tăng hệ số phản hồi dương dòng điện . Vì vậy, ở sơ đồ điều khiển máy mài đã đặt sẵn khâu liên hệ cơ khí giữa các con trượt của 1 BT và 2 BT . Để thành lập được đặc tính tĩnh của động cơ ta dựa vào các phương trình : Điện áp tổng trên CK1 : U = Uc® –U­ + Uck2 . = Uc® –U­ + Kq®2.I­.KI Trong đó : Uck2 = Kq®2.I­.Ki là điện áp trên CK2 quy đổi về CK1 Sức điện động của khuyếch đại từ ( với giả thiết điểm làm việc của nó nằm ở đoạn tuyến tính ) . EK§T = kK§T.UåCK1 Trong đó : kK§T lµ hệ số khuyếch đại điện áp của KĐT. Phương trình cân bằng điện áp phần ứng: Từ các phương trình trªn ta nhận được phương trình đặc tính tĩnh của hệ : 0 I ư H×nh 2.4 : §ặc tính cơ của động cơ ë ®Çu qu¸ tr×nh mµi, viÖc ®Æt l­îng ¨n dao ngang sÏ thùc hiÖn b»ng tay g¹t, ®iÒu ®ã lµm BK3 bÞ Ên xuèng, tiÕp ®iÓm BK3 ( 17 – 45 ) më ra, cßn tiÕp ®iÓm BK3 ( 12 – 14 ) ®ãng l¹i, lµm r¬le P1 ®­îc cÊp nguån, tiÕp ®iÓm P1 ( 10 – 17 ) ®ãng l¹i sÏ chuÈn bÞ cÊp nguån chon nam ch©m ®iÖn chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh lïi bµn. Sau khi ®· mµi xong mét hµnh tr×nh, th× BK3 kh«ng bÞ Ên n÷a, tiÕp ®iÓm th­êng kÝn BK3 ( 17 – 45 ) sÏ ®ãng l¹i cÊp nguån cho thùc hiÖn lïi bµn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. ë vÞ trÝ ban ®Çu, bµn sÏ Ên lªn c«ng t¾c ®iÓm cuèi BK1, tiÕp ®iÓm th­êng kÝn BK1 ( 10 – 11 ) sÏ hë ra c¾t nguån cÊp cho c«ng t¾c t¬ K3 vµ r¬le P1. TiÕp ®iÓm th­êng më P1 ( 10 – 17 ) sÏ c¾t nguån cÊp cho nam ch©m ®iÖn, cßn tiÕp ®iÓm K3 sÏ c¾t nguån cÊp cho khuyÕch ®¹i tõ . TiÕp ®iÓm th­êng kÝn K3 ( 53 – 54 ) ®ãng l¹i, thùc hiÖn h·m ®éng n¨ng. Khi ngõng quay ®¸ Ên nót Ên KH6 . Khi ngõng toµn bé m¸y Ên nót Ên KH1 . ChuyÓn ®éng qua l¹i cña bµn theo chiÒu däc ®­îc kh«ng chÕ b»ng tay g¹t c¬ khÝ ®ãng më van thuû lùc . ChiÕu s¸ng côc bé trªn m¸y b»ng ®Ìn §3 khèng chÕ b»ng c«ng t¾c B2 . M¸y lµm viÖc víi chÕ ®é kh«ng t¶i ChuyÓn m¹ch B4 vÒ vÞ trÝ 1, khi ®ã tiÕp ®iÓm B4 ( 45 – 46 ) kÝn. Sau khi mµi xong mét hµnh tr×nh, BK3 kh«ng bÞ Ên n÷a, tiÕp ®iÓm th­êng kÝn BK3 (17 – 45) ®ãng nguån cÊp cho r¬le thêi gian PB, tiÕp ®iÓm th­êng hë PB ( 10 – 48 ) ®ãng nguån cÊp cho cuén d©y nam ch©m Sau mét thêi gian tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm PB ( 10 – 18 ) sÏ ®ãng cÊp nguån cho thùc hiÖn qu¸ tr×nh lïi bµn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. ChÕ ®é mµi mÆt ®Çu §Ó thùc hiÖn mµi mÆt ®Çu cña chi tiÕt, bé ®å g¸ mµi mÆt ®Çu chuyÓn tíi vÞ trÝ lµm viÖc, khi ®ã bµn ë vÞ trÝ ban ®Çu . Ên nót Ên KH3, c«ng t¾c t¬ K4 ®ãng ®iÖn cho ®éng c¬ M4 quay ®¸ mµi mÆt ®Çu . TiÕp ®iÓm th­êng më K4 ( 10 – 11 ) ®ãng l¹i lµm c«ng t¾c t¬ K3 cã ®iÖn cÊp nguån cho ®éng c¬ M3 quay chi tiÕt . Dõng ®éng c¬ M4 b»ng nót bÊm KH4 . Liªn ®éng vµ b¶o vÖ Trong m¸y cã c¸c liªn ®éng sau : Kh«ng thÓ lµm viÖc ë hai chÕ ®é : mµi trßn trong vµ mµi mÆt ®Çu. NÕu hai chÕ ®é ®ã x¶y ra ®ång thêi th× khi lïi bµn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ chuyÓn bé ®å g¸ vÒ vÞ trÝ mµi mÆt ®Çu, lóc ®ã tiÕp ®iÓm BK1 vµ BK2 lµ ( 2 – 5 ) vµ ( 2 – 6 ) sÏ c¾t m¹ch ®iÒu khiÓn. Khi c¸nh cöa cña tñ ®iÖn më th× ¸pt«m¸t B1 sÏ c¾t nguån cÊp . B¶o vÖ ng¾n m¹ch b»ng cÇu ch× PR1 PR7 B¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng c¸c r¬le nhiÖt . NhËn xÐt : Ở máy mài 3K225B, ®ộng cơ quay chi tiết là động cơ điện một chiều được điều chỉnh tốc độ nhờ khuyếch đại từ đơn nối theo sơ đồ cầu 3 pha gồm 6 cuộn làm việc (CD ~ ) và 3 cuộn điều khiển CK1, CK2, CK3 kết hợp với 6 điôt chỉnh lưu Đặc điểm của việc điều khiển dùng hệ chỉnh lưu – KĐT . Khuyếch đại từ là khí cụ điện mà tín hiệu ở đầu ra được khuyếch đại nhờ sự thay đổi điện kháng bằng việc thay đổi dòng điều khiển . Ưu điểm của khuyếch đại từ là tuổi thọ cao khả năng chịu quá tải tốt, điều khiển cách ly . Nhược điểm chính : Khuyếch đại tõ có quán tính lớn ( bởi các cuộn dây một chiều có điện cảm rất lớn ) do đó việc điều chỉnh kém nhạy . Kích thước cồng kềnh Kết cấu phức tạp Hệ số khuyÕch đại không lớn . Ngày nay khuyếch đại từ chỉ tồn tại trong các máy thế hệ cũ do Liên Xô cũ sản xuất, chế tạo . Khuyếch đại từ không thể cạnh tranh được với các khuyếch đại điện tử công suất có những ưu điểm hơn rõ rệt : Kích thước nhỏ gọn . Khối lượng nhỏ . Điều khiển nhanh thuận tiện . Hệ số khuyếch đại lớn . Điều khiển cách ly … Do đó ngày nay khuyếch đại từ không còn được chế tạo mới nó chỉ còn tồn tại trong những hệ máy móc do Liên Xô cũ chế tạo . Vì vậy việc thay thế sửa chữa những hệ truyền động này gặp nhiều khó khăn . Từ những khó khăn trên việc tìm hiểu nghiên cứu tìm ra hệ truyền động phù hợp thay thế cho hệ điều khiển bằng khuyếch đại từ của động cơ quay chi tiết máy mài tròn 3K225B là hết sức cần thiết . Ch­¬ng 3 Ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n thay thÕ m¹ch lùc cña hÖ truyÒn ®éng quay chi tiÕt ë phÇn tr­íc, ta ®· biÕt ®­îc hÖ truyÒn ®éng quay chi tiÕt lµ dïng khuyÕch ®¹i tõ ®Ó ®iÒu chØnh tèc ®é quay cña ®éng c¬ quay chi tiÕt . Tuy nhiªn, ®Æc ®iÓm cña bé khuyÕch ®¹i tõ nµy lµ kh«ng cã cuén dÞch riªng . NhiÖm vô chuyÓn dÞch ®­îc cuén ®iÒu khiÓn CK3 thùc hiÖn dùa vµo dßng kh«ng t¶i cña khuyÕch ®¹i tõ, nh­ng v× dßng nµy rÊt nhá nªn t¸c dông chuyÓn dÞch kh«ng lín . §ã chÝnh lµ khuyÕt ®iÓm cña s¬ ®å nµy v× khi m¹ch cuén ®iÒu khiÓn bÞ ®øt, ®éng c¬ cã kh¶ n¨ng t¨ng tèc qu¸ m¹nh. H¬n n÷a, hÖ truyÒn ®éng dïng khuyÕch ®¹i tõ chØ ®¹t ®­îc ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é 1 : 10, nh­ng trong thùc tÕ nhiÒu tr­êng hîp cÇn ph¶i cã ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é réng h¬n. V× vËy, chóng ta sÏ t×m hiÓu vµ lùa chän ph­¬ng ¸n thay thÕ m¹ch lùc cña hÖ truyÒn ®éng quay chi tiÕt. C¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu Thực tế có 2 phương pháp cơ bản để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều : Điều chỉnh điện áp cấp cho phần ứng động cơ. Điều chỉnh điện áp cấp cho mạch kích từ động cơ. Cấu trúc trưyền lực của hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều bao giờ cũng cần có bộ biến đổi, các bộ biến đổi này cấp nguồn cho mạch phần ứng hoặc mạch kích từ của động cơ. Cho tới nay trong công nghiệp đang sử dụng 4 loại bộ biến đổi chính : Bộ biến đổi điện từ : khuyếch đại từ (K§T). Bộ biến đổi máy điện gồm : động cơ sơ cấp kéo máy phất một chiều hoặc máy điện khuyếch đại (K§M). Bộ biến đổi chỉnh lưu bán dẫn : chỉnh lưu Tiristor (CLT). Bộ biến đổi xung áp một chiều Tiristor hoặc Tranzito (BBDXA). Tương ứng với việc sử dụng các bộ biến đổi ta có các hệ truyền động sau : Hệ truyền động may phát động cơ (hệ F-Đ). Hệ truyền động máy điện khuyếch đại động cơ (MĐKĐ-Đ). Hệ truyền động khuyếch đại từ động cơ (KĐT-Đ). Hệ truyền động chỉnh lưu Tiristor (T-Đ). Hệ truyền động xung áp động cơ (XA-Đ). Theo cấu chúc mạch điều khiển các hệ truyền động, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều có loại điều khiển theo mạch kín ( ta có hệ truyền động điều chỉnh tự động ) và loại điều khiển theo mạch hở (hệ truyền động điều khiển “hở”). Hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có cấu trúc phức tạp nhưng có chất lượng điều chỉnh cao và dải điều chỉn._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA0451.DOC