Thiết kế trụ sở làm việc cục thống kê tỉnh lâm đồng

Tài liệu Thiết kế trụ sở làm việc cục thống kê tỉnh lâm đồng: ... Ebook Thiết kế trụ sở làm việc cục thống kê tỉnh lâm đồng

doc29 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế trụ sở làm việc cục thống kê tỉnh lâm đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÀN IV: THI COÂNG (20%). CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ COÂNG TRÌNH THI COÂNG. 1./VÒ TRÍ COÂNG TRÌNH: Coâng trình naèm taïi trung taâm thaønh phoá ñaø laït . maët baèng thi coâng roäng raõi, thuaän tieän cho vieäc toå chöùc boá trí nhöõng nôi phuïc vuï cho ieäc thi coâng coâng trình.Cô sôû haïng taàng vaø nguoàn vaät lieäu cung caáp töông ñoái ñaày ñuû.Khí haäu nôi ñaây mang ñaày ñuû tính chaát cuûa mieàn nam , hai muøa möa –naéng roõ reät. 2./ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH: coâng trình naèm treân ñòa ñieåm coù ñòa hình töông ñoái baèng phaúng. Ñòa chaát töông ñoái toát, möïc nöôùc ngaàm ôû vò trí caùch maët ñaát töï nhieân 3,5 meùt . Do ñoù raát thuaän tieän cho vieäc thi coâng moùng cuûa coâng trình, khoâng caàn boá trí hoá thu nöôù ñeå haï möïc nöôùc ngaàm. 3./KHOÁI LÖÔÏNG VAÄT TÖ THI COÂNG: a./Moùng: STT Teân vaät lieäu Ñôn vò Dieån giaûi K.L töøng phaàn Toång K.L 1 Coïc. Coïc. 672 M1:4x84 336 M2: 4x84 336 2 Ñaøo ñaát. m3. 969.8 M1: 4x2.5x2x18x1.3 468 M2:4x2.5x2x19.3x1.3 501.8 3 Beâtoâng loùt. m3. 29.84 M1:4x0.1x2x18 14.4 M2:4x0.1x2x19.3 15.44 4 Beâtoâng ñaù 1x2. m3. 211.86 M1:4x0.5x2x18 72 4x(1.2-0.5)x0.6x18 30.24 M2:4x0.5x2x19.3 77.2 4x(1.2-0.5)x0.6x19.3 32.424 CHÖÔNG II: THI COÂNG PHAÀN MOÙNG. I.THI COÂNG EÙP COÏC : Coïc ñöôïc eùp vaøo ñaát neàn ôû cao trình -2.5m , taïi vò trí naày cao hôn möïc nöôùc ngaàm 1,5m . Vaäy thuaän tieän cho vieäc thi coâng moùng vaø ñuùc ñeá ñaøi. Coïc ñöôïc boá trí naèm chaïy daøi theo theo phöông ngang cuûa coâng trình vaø caùch nhau 2 böôùc coät. Moãi baõi boá trí 168 coïc bao goàm 84 ñoaïn muõi coïc vaø 84 ñoaïn chaân coïc. Phöông aùn choïn khi ñoùng coïc laø : duøng moät maùy caåu , 2 maùy eùp coïc. Caùc loaïi maùy ñöôïc tính toaùn nhö sau: *Maùy eùp coïc: Söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñaát neàn : Rcoïc=15.82 Taán. Söùc eùp cuûa maùy eùp coïc: [Pc]=1.5x15.82=23.73 Taán. Giaû söû maùy coù hai kích , ta choïn loaïi kích 15 Taán. Ñoái troïng G=15x2x1.5=45 Taán. Ta choïn ñoái troïng seõ laø 18 khoái beâtoâng coù kích thöôùc 0.5x1x2m, boá trí moãi beân 9 khoái. Troïng löôïng moãi khoái:1.1x2.5x0.5x2x1=2.75 Taán. Toång ñoái troïng : 18x2,75=49.5 taán. *Maùy caåu laép: Troïng löôïng vaät caåu: Q =0.2x0.2x6x1.1x2.5=0.66 Taán. Chieàu cao naâng moùc caåu: Hm=2.5+1+6+1=10.5 meùt. Ñoä vôùi thieát keá (tính ñeán meùp baùnh xe caàn truïc): R0=3+1.5+6=10.5 meùt. Ta choïn caàn truïc baùnh xích CKG-25 coù : L=15m, Q=8.9Taán , R=12m, H =12.6m . Khi eùp coïc ta söû duïng theâm moät ñoaïn coïc daøi 1.8m ñeå eùp ñöa coïc thieát keá ñeán cao trình -2.5 meùt.Ñoaïn coïc naày seõ ñöôïc ruùt leân khi coïc ñaõ ñaït cao trình thieát keá. CHUAÅN BÒ EÙP COÏC Taøi lieäu goàm :Baùo caùo ñòa chaát . Maët baèng löôùi coïc , hoà sô thieát bò eùp coïc , hoà sô kyõ thuaät veà saûn xuaát coïc . Xaùc ñònh vaø ñanh daáu vò trí tim coïc : chuaån bò neàn ñaát phaúng . Coâng taùc laép ñaët maùy eùp coïc . Maùy eùp ñöôïc thaùo rôøi vaän chuyeån ñeán coâng trình. Trình töï laép ñaët töø chaân leân maùy . Phaûi kieåm tra ñoä an toaøn tröôùc khi ñöa maùy vaøo eùp coïc . Tieán haønh eùp coïc . Laáy ñoaïn coïc ñaàu tieân C1 . Khi ñaùy kích tieáp xuùc chaët vôùi ñænh coïc C1 thì ñieàu khieån van taêng daàn aùp löïc . Caàn chuù yù nhöõng giaây ñaàu tieân aùp löïc neân taêng chaäm ñieàu ñeå ñoaïn C1 caám saâu vaøo ñaát nheï nhaøng vôùi vaän toác xuyeân < 1cm/s . Chuù yù : khi phaùt hieän coïc nghieâng thì phaûi döøng eùp vaø caân chænh laïi . Khi eùp ñoaïn C1 caùch maët ñaát töï nhieân 0.5 m thì ta döøng eùp ñeå laép ñoaïn C2 noái vaøo vaø eùp tieáp tuïc . * EÙùp ñoaïn C2 . Tröôùc tieân ta kieåm tra maët ñaàu coïc C2 söûa chöûa cho thaät phaúng . Kieåm tra chi tieát noái coïc chuaån bò maùy haøn . Laép coïc C2 vaøo vò trí eùp caân chænh ñeå ñöôøng truïc C2 truøng vôùi truïc tim ñöôøng truïc C1 . Ñoä nghieâng cuûa coïc <1% . EÙùp leân coïc moät löïc ñeå taïo tieáp xuùc , sau cho aùp löïc cuûa maët taïo tieáp xuùc khoaûng 3 ¸4 Kg/ cm2 roài môùi tieán haønh haøn lieân keát coïc . Tieán haønh eùp ñoaïn coïc C2 taêng daàn aùp löïc neùn ñeå maùy coù ñuû thôøi gian caàn thieát taïo ñuû löïc eùp thaéng löïc ma saùt vaø löïc khaùng cuûa ñaát ôû muûi coïc ñeå coïc di chuyeån . Thôøi gian ñaàu coïc C2 ñi vaøo loøng ñaát vôùi vaän toác xuyeân < 2 m/s . Sau ñoù taêng aùp löïc cho pheùp vaø giöõ oån ñònh ñeå eùp coïc ñeán chieàu saâu thieát keá. Tröôøng hôïp eùp coïc ñeán chieàu saâu thieát keá maø aùp löïc ñaàu coïc chöa ñaït theo tính toaùn tröôøng hôïp naøy xaûy ra khi lôùp ñaát beân döôùi yeáu hôn thì ta ngöøng thi coâng vaø baùo ñeáùn cô qua thieát keá ñeàû xöû lyù . Keát thuùc vieäc eùp xong 1 coïc . Coïc ñöôïc coâng nhaän xong phaûi thoûa maõn nhöõng ñieàu kieän sau : Chieàu daøi coïc eùp khoâng nhoû hôn chieàu daøi thieát keá qui ñònh . Löïc eùp taïi ñieåm cuoái cuøng phaûi ñaït trò soá thieát keá qui ñònh trong suoát chuyeàu saâu xuyeân lôùn hôn 3 laàn ñöôøng kính coïc trong khoaûng naøy vaän toác xuyeân <1 cm/s . Tröôøng hôïp khoâng ñaït 2 ñieàu kieän treân caùn boä kyû thuaät thi coâng phaûi baùo caùo leân cô quan thuyeát keá . An toaøn lao ñoäïng khi eùp coïc . Ngöôøi thi coâng eùp coïc phaûi hoïc kyû thuaät an toaøn lao ñoäng caùch thao taùc trong coâng vieäc . Coâng nhaân ñöôïc trang bò baûo hoä gaêng tay daây an toaøn . Thöôøng kieåm tra caùc thuyeát bò maùy moùc , daây caùp heä thoáng ñieän . Caàn chuù yù ñeán caùc chi tieát neo thieát bò , caùc daøn khung theùp . Khi caàu caùn boä kyõ thuaät phaûi quan saùt vaø höôùng daån thôï vaø ngöôøi caàn gaén boù ñuùng qui trình . Nhöõng ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï phaûi ñöùng xa nô i ngoaøi phaïm vi döïng coïc moät khoaûng ít nhaát baèng chieâu daøi coïc . Tröôùc khi döïng coïc phaûi kieåm tra an toaøn . a.THI COÂNG ÑOÅ BEÂ TOÂNG MOÙNG Choïn phöông phaùp thi coâng moùng baèng cô giôùi . Coâng taùc chuaån bò: Sau khi ñaøo ñaát vaø ñaäp vôõ ñaàu coïc xong ta tieán haønh loùt ñeäm vaø ñoã beâ toâng ñaù 4x6 . Ñònh vò tim moùng :laép döïng coát theùp , laép döïng vaùn khuoân , ñoã beâ toâng moùng thaùo gôõ vaùn khuoân . Ñònh vò tim coät : ñaûm baûo khoâng bò sai leäch tim coät sau khi ñoã beâ toâng ñaù 4x6 xong ta tieán haønh kieåm tra xaùc ñònh laïi tim moùng roài môùi tieán haønh buoäc theùp moùng vaøo coå moùng . Coâng taùc coát theùp moùng : theùp moùng ñöôïc gia coâng taïi xöôûng , baûo ñaûm kyû ñeå choùng ró seùt , caàn chuù yù ñeán coâng taùc kyõ thuaät nhaát laø veà cao ñoä chieàu daøi ñoaïn theùp ñeå caét khoâng bò sai leäch . Coâng taùc coffa moùng Moùng coù tieát dieän (2.4x2.4) ; (3.8x3.8) ; (1.3x1.5); (3.3x1.5) Duùng goã nhoùm VII choïn vaùn thaønh moùng daøy 2.5 cm . Khi tính toaùn ta xem vaùn khuoân moùng nhö laø moät daàm lieân tuïc chòu taûi troïng phaân boá ñeàu q goàm aùp löïc cuûa beâ toâng vaø aùp löïc daàm. Taûi troïng ñoäng do ñoã beâ toâng vaøo vaùn khuoân . Pñ = 200 Kg/m2 Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâ toâng khi ñoå vaø ñaàm . Ñaàm baèng maùy . P = g x h +pñ g : troïng löôïng cuûa 1m3 beâ toâng 2500 Kg h: chieàu cao lôùp beâ toâng sinh ra öùng löïc ngang khi ñaàm baèng ñaàm duøi . Laáy h = 0.75 P = 2500 x 0.75 x 200 = 2075 Kg/m Tính chieàu daøy vaùn . Duøng vaùn daøy 25 cm thì löïc taùc duïng phaân boá taûi treân 1m chieàu daøi . Q = 517.7 Kg/m Mmax = = 2331Kg/cm D = =2.39 cm Laáy d= 3cm Duøng vaùn roäng 30 cm thì Q = = 623 Kg/m Mmax = 602 =2804 Kgcm D = =2.39 cm Vaäy choïn d = 3cm Kieåm tra ñoä voõng cuûa vaùn 3 cm . fmax = Momen quaùn tính I ==54 cm4 fmax == 0.0135 cm Ñoä voõng cho pheùp . f = f = 0.18 cm > 0.0135 cm . Tính caùc söôøn ñöùng . Taát caû söôøn ñöùng laø moät ñaàm ñôn giaûn moät ñaàu töïa choáng ngang, coøn ñaàu treân töïa leân thanh choáng xieân ôû khoaûng caùch laø giöõa ñaát vaø thanh choáng xieân laø 0.6m . Chieàu cao cuûa lôùp vöõa beâ toâng sinh ra aùp löïc ngang lôùn nhaát laø 75cm nhöng thieân veà an toaøn ta coi aùp löïc ngang aáy do noäi löïc söôøn ñöùng chòu . Chieàu cao laáy 60cm . Löïc phaân boá treân 1m . Q= = 1290 Kg/m Mmax = =10320 Kg/cm Choïn chieàu roäng thanh söøôn ngang 5 cm , thì chieàu cao laø H = =11.24 Ta laáy kích thöôùc söôøn naøy laø 5 x 10 cm . Kieåm tra ñoä voõng söôøn ñöùng . fmax = == 0.0079 cm J == 720 cm3 fcho pheùp = = 2.4 cm Choáng ngang TD : 50 x 120 . Choáng xieân TD : 50 x 120 . Khoái löôïng ñoã beâ toâng cho moùng . M1 = 2.4 x 2.4 x 0.9 x 4 = 20.736 m3 M2 = 3.8 x 3.8 x1.2 x 2 = 34.656 m3 M3 = 2.4 x2.4 x 0.9 x 5 = 25.92 m3 M4 = 1.3 x 1.5 x 0.6 x 10 =11.7 m3 M5 = 3.3 x 1.5 x 0.9 = 4.455 m3 Toång khoái löôïng ñoã beâ toâng := 97.467 m3 Choïn maùy oâ toâ troän vaø vaän chuyeån beâ toâng . Ta duøng beâ toâng töôi ñeå ñoã cho moùng . Xaùc ñònh chuyeán xe phuïc vuï trong 1 ca . N= N: soá chuyeán xe phuïc vuï trong 1 ca . Tch : thôøi gian 1 chuyeán xe ñi vaø veà . Tch = tchaát + tñoã +tvaänñoäng + tchaát =10 phuùt (xe ñöùng nhaän coát lieäu vaøo thuøng) tñoã = 3 phuùt (xe ñöùng ñôïi boác vöõa) tvaänñoäng = 3 phuùt (xe di chuyeån ñoâi chuùt ñeå truùt vöõa vaøo thuøng ) L = 5 km ; quaûn ñöôøng chuyeân chôõ . Vñi =Vveà = 70 km/h :toác ñoä ñi vaø veà T = 10 + 3 + 3+= 25 phuùt Soá chuyeån xe phuïc vuï trong 1 ca laø N = =20 chuyeán/ca Vaäy choïn oâ toâ troän vaø chuyeån beâ toâng :ø Maõ hieäu SB – 92B KAMAZ - 5511 Thoâng soá : Dung tích thuøng troän = q = 6m3 Dung tích thuøng nöôùc : q = 0.75 m3 Coâng suaát ñoäng cô : 40 kw Toác ñoä thuøng troän g =14.5 v/p Ñoä cao ñoã coát lieäu vaøo 3.5 m Thôøi gian ñoã beâ toâng ra t = 10 phuùt Toác ñoä di chuyeån 70 km/h Kích thöôùc giôùi haïn : daøi 7.38 m Roäng 2.5 m Cao 3.5 m Troïng löôïng (coù beâ toâng) 21.85 Taán . Choïn moät xe bôm ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñoå moùng . Ñaàm : söû duïng ñaàm duøi I – 21 A ;ñöôøng kính 75 mm naêng suaát 12m3/h phuø hôïp naêng suaát maùy troän beâ toâng ñaõ choïn . Choïn 2 ñaàm . CHÖÔNG II: THI COÂNG PHAÀN KHUNG I/.ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP THI COÂNG: 1/.Ñieàu kieän khí haäu, ñòa chaát coâng trình : - Coâng trình naèm ôû noäi oâ thaønh phoá neân khí haäu mang tính chaát chung cuûa khí haäu mieàn Nam Vieät Nam vôùi 2 muøa möa naéng roõ reät . - Khu ñaát xaây döïng khaù baèng phaúng, khoâng coù hieän traïng xaây döïng. - Coâng trình naèm treân neàn ñaát khaù toát, raát thuaän lôïi cho vieäc thi coâng moùng. 2/.Nguoàn ñieän ,nöôùc cho thi coâng : - Taän duïng moät soá ñöôøng oáng coù saún, naâng caáp, laép ñaët theâm caùc ñöôøng oáng taïm thôøi ñeå phuïc vuï thi coâng . - Laép ñaët vaø hoaøn chænh caùc ñöôøng oáng ngaàm vónh cöûu cho coâng trình ñuùng thieát keá . - Nôi coù phöông tieän vaän chuyeån beân treân caùc ñöôøng oáng choân ngaàm caàn gia coá . - Sau khi thi coâng xong , caùc ñöôøng oáng taïm thôøi ñöôïc thu hoài vaø taùi söû duïng . - Söû duïng heä thoáng caáp nöôùc cuûa thaønh phoá cho quaù trình thi coâng . - Söû duïng ñieän cuûa maïng ñieän thaønh phoá, ngoaøi ra coøn döï phoøng moät maùy phaùt ñieän ñeå ñaûm baûo luoân coù ñieän taïi coâng tröôøng trong tröôøng hôïp maïng löôùi ñieän cuûa thaønh phoá coù söï coá. 3/. Tình hình cung caáp vaät tö : - Do coâng trình naèm trong thaønh phoá, neân coù nhieàu coâng ty cung öùng ñaày ñuû vaät tö, maùy moùc thieát bò cho thi coâng .Caùc nhaø maùy gaïch, nhöõng traïm beâtoâng töôi, caùc kho baõi caùt, ñaù… ñeàu raát thuaän lôïi trong coâng taùc vaän chuyeån vaø coâng taùc thi coâng ñoå beâtoâng. - Vaät tö ñöôïc chuyeån ñeán coâng tröôøng baèng oâ toâ theo nhu caàu thi coâng vaø ñöôïc chöùa trong caùc kho traïm hoaëc baõi loä thieân. 4/. Maùy moùc thi coâng : - Coâng trình coù khoái löôïng thi coâng lôùn do ñoù ñeå ñaït hieäu quûa cao phaûi keát hôïp thi coâng cô giôùi vôùi thuû coâng . - Phöông tieän cô giôùi phuïc vuï thi coâng goàm coù : + Caàn truïc töï haønh. + Maùy vaän thaêng. + Xe bôm beâtoâng. + Maùy ñaàm beâtoâng, maùy troän beâtoâng… cuøng caùc trang thieát bò kyõ thuaät khaùc. Caùc loaïi xe ñöôïc ñieàu ñeán coâng tröôøng theo töøng giai ñoaïn vaø töøng bieän phaùp thi coâng sao cho hôïp lí nhaát. II/. TÍNH KHOÁI LÖÔÏNG BEÂTOÂNG : 1/.Beâtoâng coät: Taàng Tieát dieän coät Chieàu cao (m) Soá löôïng Theå tích beâtoâng (m3) B(m) H(m) (Haàm) (1)A B,C,D,E (2)A B,C,D,E (3)A B,C,D,E (4)A B,C,D,E (5)A B,C,D,E 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.45 0,25 0,45 0,25 0,45 0,25 0.35 0.25 0.35 0.25 0.35 3.7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 24 4 32 4 32 4 32 4 32 4 32 10 0.93 13.32 0.93 13.32 0.93 10.36 0.93 10.36 0.93 10.36 2/.Beâtoâng daàm saøn: a/.Taàng 1: Taàng treät Tieát dieän daàm Nhòp daàm(m) Soá löôïng nd Theå tích beâtoâng (m3) B(m) H(m) Daàm khung 0,25 0,25 0,35 0,35 3 6.5 7 7 1.84 3.98 Daàm phuï 0,25 0,35 4.5 21 8.27 Saøn Tieát dieän saøn Chieàu cao (m) Soá löôïng Theå tích beâtoâng (m3) B(m) L(m) Taàng treät 3,0 4,5 4,5 6,5 0,08 0,08 7 3 7,56 7,02 Vaäây beâtoâng cuûa daàm saøn taàng treät laø:14,58 (m3) b/.Taàng 2: Taàng ñieån hình Tieát dieän daàm Nhòp daàm (m) Soá löôïng nd Theå tích beâtoâng (m3) B(m) H(m) Daàm khung 0,25 0,25 0.25 0,35 0,35 0.45 1.5 3 6.5 8 8 16 1.05 2.1 11.7 Daàm phuï 0,25 0,35 4,5 3.5 13,78 Saøn Tieát dieän saøn Chieàu cao (m) Soá löôïng Theå tích beâtoâng (m3) B(m) L(m) Laàu 1 1.5 4.5 3 4.5 6.5 4.5 0,08 0,08 0,08 7 10 7 3.78 23.4 7.56 Vaäây beâtoâng cuûa daàm saøn taàng ñieån hình laø: 73,72 (m3). III/. PHAÂN ÑÔÏT – ÑOAÏN ÑOÅ BEÂTOÂNG 1/.Phaân ñôït ñoå beâtoâng cho coâng trình: Coâng trình ñöôïc ñoå beâtoâng toaøn khoái theo trình töï caùc ñôït nhö sau: + Ñôït 1 : Ñoå beâtoâng coät taàng treät + Ñôït 2 : Ñoå beâtoâng saøn laàu 1 + Ñôït 3 : Ñoå beâtoâng coät laàu 1 + Ñôït 4 : Ñoå beâtoâng saøn laàu 2 + Ñôït 5 : Ñoå beâtoâng coät laàu 2 + Ñôït 6 : Ñoå beâtoâng saøn laàu 3 + Ñôït 7 : Ñoå beâtoâng coät laàu 3 + Ñôït 8 : Ñoå beâtoâng saøn laàu 4 + Ñôït 9 : Ñoå beâtoâng coät laàu 4 + Ñôït 10 : Ñoå beâtoâng saøn laàu 5 + Ñôït 11 : Ñoå beâtoâng coät laàu 5 + Ñôït 12 : Ñoå beâtoâng saøn taàng maùi 2/.Phaân ñoaïn ñoå beâtoâng cho coâng trình: Coâng trình ñöôïc chia ra laøm hai ñoaïn ñeå thi coâng : + Ñoaïn 1 : Ñoå beâtoâng töø truïc 1 ñeán truïc 4. + Ñoaïn 2 : Ñoå beâtoâng töø truïc 4 ñeán truïc 8. 3/.Tính toaùn ñoå beâtoâng cho coâng trình: Tính toaùn cho saøn coù khoái löôïng ñoå beâtoâng lôùn nhaát: saøn maùi vôùi khoái löôïng laø:72,73 (m3) - Löïa choïn coâng suaát maùy bôm: Theo Album cuûa GS Leâ Vaên Kieåm ta choïn maùy bôm khoâng caàn, loaïi Selepphan (Putzmeister sx) Coâng suaát maùy bôm: 36 (m3/h) Coâng suaát thöïc teá : = 14,4 (m3/h) Löôïng beâtoâng ñoå ra trong moät ca: V = 14,4 x 8 = 115,2 (m3) > Vsaøn = 70,45 (m3) Tính naêng suaát maùy troän beâtoâng cho saøn maùi : Khoái löôïng beâtoâng laøm trong moät ngaøy cao nhaát laø ñuùc saøn maùi. Choïn maùy troän beâtoâng di ñoäng coù dung tích 250 (l), coù thôøi gian töø luùc ñoå coát lieäu cho ñeán khi laáy hoà beâtoâng ra khoûi coái laø: T = 115 (sec) Naêng suaát kyõ thuaät cuûa maùy troän tính baèng coâng thöùc: Nkt = (m3/h) Kp : heä soá thaønh phaåm (0,65¸0,72) e : dung tích maùy troän beâtoâng 250 (l) n : soá meû troän trong moät giôø n = = = 31,3 » 32 T : laø thôøi gian ñoå coát lieäu vaøo coái cho ñeán khi laáy hoà beâtoâng ra khoûi coái troän : Þ Naêng suaát kyõ thuaät: Nkt = = 5,8 (m3/h) Naêng suaát söû duïng coù tính theâm heä soá söû duïng thôøi gian kt = (0,8¸0,9) Nsd = Nkt x kt = 5,8 x 0,8 = 4,7 (m3/h) Ta coù ñuùc saøn taàng maùi coù V = 72,73 (m3) trong moät ca laø 8 h Khoái löôïng beâtoâng ñoå trung bình trong moät giôø laø: = 9,09 (m3/h) > Nsd = 4,7 (m3/h) Vaäy choïn 2 maùy troän vôùi naêng suaát Nsdm = 2 x 4,7 = 9,4 (m3/h) > 9,09 (m3/h) 4/.Choïn löïa caùc phöông tieän cho quaù trình ñoå beâtoâng: Caên cöù vaøo ñænh coät taàng 4 saøn maùi laø 22,2 (m), ta duøng maùy vaän thaêng TP-7(X-447M) laøm phöông tieän vaän chuyeån beâtoâng leân cao Caùc thoâng soá cuûa vaän thaêng nhö sau: + Söùc naâng : H = 9/28 m (28 m : khi giaèng vaøo khung nhaø) + Vaän toác naâng : Vm = 3 m/s + Coâng suaát ñoäng cô : N = 1,5 Kw + Kích thöôùc saøn naâng lxb = 2,2 x1 (m) + Troïng löôïng maùy : 2,2 (T) - Duøng maùy bôm beâtoâng khoâng caàn, hieäu Selephant (Putzmeister sx) coù caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö sau: + Loaïi bôm: xilanh + Cöï ly bôm theo phöông ñöùng 60 (m). + Cöï ly bôm theo phöông ngang 300 (m). + Löôïng vaän chuyeån :36 (m3/h) + Coát lieäu lôùn nhaát : 40 (mm) + Coâng suaát ñoäng cô 45(kW) + Ñöôøng kính oáng 150 (mm) - Duøng maùy ñaàm duøi I-21A, coù: + Ñöôøng kính 75 (mm). + Naêng suaát : 6 (m3/h) - Duøng heä thoáng daàm ruùt Shinhwan : vôùi phaïm vi thay ñoåi chieàu daøi daàm: B = 1,2 -1,8 (m) - Coffa coät, söû duïng coffa tieâu chuaån Lenex : Chieàu daøi A = 1500 (mm) Chieàu roäng B phuï thuoäc vaøo tieát dieän cuûa coät töøng taàng cuï theå B = 300, 350, 400, 450, 500, 550 (mm) - Coffa daàm saøn : duøng coffa theùp tieâu chuaån coù chieàu daøi töø 1200-1800 (mm), chieàu roäng 300, 350, 400, 500, 600 (mm) tuøy theo töøng daàm vaø saøn cuï theå. - Duøng coät choáng rieâng reõ, coù caùc chæ tieâu sau + Ñöôøng kính oáng ngoaøi: f 60 + Ñöôøng kính oáng trong: f 42 + Chieàu daøi söû duïng maximum: 4200 (mm) + Chieàu daøi söû duïng minimum: 2700 (mm) + Khoaûng caùch ñieàu chænh: 100 (mm) + Ñieàu chænh ren: 70 (mm) + Troïng löôïng: 16.4 (kg) + Taûi troïng: [Q] = 1000 (kg) IV/.KYÕ THUAÄT THI COÂNG PHAÀN THAÂN NHAØ: 1/.Nguyeân taéc chung : - Tröôùc khi thi coâng nhaø cao taàng neân ngieân cöùu kyõ hoà sô thieát keá , ñeå naém chaéc caùc yeâu caàu thieát keá, löïa choïn coâng ngheä xaây döïng thích hôïp nhaèm naâng cao hieäu quaû cuûa coâng taùc thi coâng xaây laép chaát löôïng , tieán ñoä , an toaøn vaø kinh teá . - Vaän chuyeån vaät lieäu beâtoâng , theùp vaø daøn giaùo leân cao coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng caàn truïc, vaän thaêng. Beâtoâng ñöôïc troän taïi choã vaø ñöôïc ñöa leân caùc taàng baèng maùy bôm beâtoâng. - Daøn daùo ñöôïc löïa choïn vaø thieát keá phuø hôïp vôùi ñieàu kieän söû duïng vaø caàn keå ñeán ñoä oån ñònh döôùi taûi troïng taùc duïng cuûa taûi troïng gioù. - Caàn truïc baùnh xích töï haønh thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå vaän chuyeån vaät tö , thieát bò daøn giaùo leân cao . 2/.Coâng taùc daøn daùo vaø vaùn khuoân : - Coffa laø khuoân taïo hình keát caáu coâng trình , giöõ cho vöõa beâtoâng khoâng chaûy ra . Coøn boä phaän choáng ñôû coffa vaø nhöõng caàu taïm ñeå caùc xe vaän chuyeån vaø ngöôøi qua laïi goïi laø daøn giaùo vaø saøn coâng taùc . - Tröôùc khi xaây döïng moät coâng trình beâtoâng vónh cöûu , ta phaûi xaây döïng moät coâng trình taïm coù hình ñuùng nhö vaäy , ñoù laø coâng trình coffa . Coffa phaûi ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu sau : + Phaûi ñuùng kích thöôùc caùc boä phaän coâng trình caàn ñuùc . + Phaûi beàn , cöùng , khoâng bieán daïng , coâng veânh vaø phaûi oån ñònh . + Phaûi duøng ñuôïc nhieàu laàn . + Phaûi nheï , tieän nghi ñeå deå laép vaø deå thaùo dôõ . + Caùc khe noái phaûi kín khít ñeå nöôùc xi maêng khoâng bò chaûy ra . - Tröôùc khi laép coffa cuûa coâng trình phaûi xaùc ñònh caùc truïc tim ngang , doïc , phaûi xaùc ñònh caùc cao trình ñaùy moùng , cao trình saøn taàng döôùi , cao ñaùy daàm , cao trình ñaùy saøn . - Ñoái vôùi caùc loaïi vaùn khuoân coät töôøng … neân baät möïc theo chu vi boä phaän coâng trình (hay chaân vaùn khuoân), ñeå coá ñònh chaân vò trí vaùn khuoân ñöôïc chính xaùc . a/.Caùc yeâu caàu khi laép döïng coffa daøn daùo : Vaän chuyeån caùc boä phaän : Vaän chuyeån, truïc leân, haï xuoáng phaûi nheï nhaøng, traùnh va chaïm xoâ ñaåy laøm cho vaùn khuoân bò bieán daïng. Daây treo buoäc khoâng ñöôïc eùp maïnh, aên saâu vaøo vaùn khuoân . Tröôùc khi vaän chuyeån phaûi kieåm tra söï vöõng chaéc cuûa daøn giaùo , saøn thao taùc , ñöôøng ñi laïi ñeå ñaûm baûo an toaøn . Vaän chuyeån hay laép döïng vaùn khuoân treân khoái beâtoâng ñaõ ñoå xong phaûi ñöôïc caùn boä kyõ thuaät phuï traùch ñoàng yù . Truï choáng cuûa daøn giaùo phaûi döïa treân neàn vöõng chaéc , khoâng tröôït . Dieän tích maët caét ngang cuûa truï choáng phaûi ñuû roäng ñeå khi ñoå beâtoâng, keát caáu choáng ñôû khoâng bò luùn quaù trò soá cho pheùp . Phöông phaùp laép gheùp vaùn khuoân , daøn giaùo phaûi baûo ñaûm nguyeân taéc ñôn giaûn vaø deå thaùo , boä phaän thaùo tröôùc khoâng bò phuï thuoäc vaøo boä phaän thaùo sau . Khi coá ñònh vaùn khuoân baèng daây giaèng vaø moùc neo , daây moùc phaûi chaéc vaø khoâng bò tuoät , daây phaûi thaät caêng ñeå khi chòu löïc vaùn khuoân khoâng vò bieán daïng . Maët tieáp giaùp giöõa khoái beâtoâng ñaõ ñöôïc ñoå tröôùc , cuõng nhö khe hôû giöõa caùc vaùn khuoân phaûi ñaûm baûo khoâng cho cöõa xi maêng chaûy ra ngoaøi. Khi gheùp döïng vaùn khuoân , phaûi chöøa laïi moät soá loå thích ñaùng ôû beân döôùi ñeå khi röûa vaùn khuoân vaø maët neàn , nöôùc vaø raùc baån coù choå ñeå thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâtoâng , caùc loå naøy phaûi ñöôïc bòt kín laïi. Neân traùnh duøng vaùn khuoân ôû taàng döôùi laøm choå döïa cho vaùn khuoân ôû taàng treân . Tröôøng hôïp caàn thieát phaûi duøng caùch ñoù thì vaùn khuoân taàng döôùi khoâng ñöôïc chuyeån dòch maø phaûi ñôïi beâtoâng taàng treân ñaït ñeán cöôøng ñoä theo yeâu caàu môùi ñöôïc thaùo dôõ vaùn khuoân taàng döôùi . Khi vaùn khuoân vaø daøn giaùo ñaõ döïng xong phaûi kieåm tra vaø nghieäm thu theo : Ñoä chính xaùc cuûa vaùn khuoân so vôùi thieát keá . Ñoä chính xaùc cuûa caùc boä phaän ñaët saún . Ñoä chaët , kín giöõa caùc taám vaùn khuoân vôùi maët neàn . Söï vöõng chaéc cuûa vaùn khuoân vaø daøn giaùo (chuù yù caùc choå noái vaø choå töïa). Kieåm tra ñoä chính xaùc ôû nhöõng boä phaän cuûa vaùn khuoân. Sai leäch veà vò trí vaø kích thöôùc vaùn khuoân vaø daøn giaùo ñaõ döïng xong khoâng ñöôïc vöôït quaù nhöõng trò soá cho pheùp . Trong quaù tình ñoå beâtoâng phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra hình daïng vaø vò trí cuûa vaùn khuoân , neáu coù bieán daïng do dòch chuyeån phaûi xöõ lyù kòp thôøi b. Sô löôïc veà boä coffa theùp : Boä coffa theùp cuûa SHINWAN vôùi caùc öu ñieåm sau : Ñaït ñöôïc ñoä beàn cao , duy trì ñöôïc ñoä cöùng trong quaù trình ñoå beâtoâng , ñaûm baûo an toaøn cao cho vaùn khuoân .Vieäc laép döïng ñöôïc baûo ñaûm chính xaùc , beà maët beâtoâng thaúng , phaúng . Thao taùc laép raùp vaø thaùo dôõ deå daøng , nhanh choùng baèng caùc phöông phaùp thích hôïp , do vaäy khoâng caàn coâng nhaân coù trình ñoä cao . Chæ caàn thao taùc theo moät qui trình ñònh saún seõ ñaït ñöôïc toác ñoä nhanh nhaát. Ñaây laø yeáu toá quan troïng trong suoát thôøi gian thi coâng . Ñaït ñöôïc thôøi gian söû duïng laâu , coù theå cho moät hay nhieàu coâng trình maø vaãn ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät , quaûn lyù thuaän tieän , hieäu quaû kinh teá cao . Vaùn khuoân khi keøm theo choáng ñôû baèng daøn giaùo coâng cuï seõ trôû thaønh moät heä thoáng ñoàng boä , hoaøn chænh , baûo ñaûm thi coâng nhanh , naâng cao theâm chaát löôïng vaùn khuoân , hieän tröôøng thi coâng goïn gaøng , khoâng gian thoaùng maùt maët baèng vaän chuyeån tieän lôïi , an toaøn . Khung chính ñöôïc caáu taïo töø caùc thanh theùp coù : Beà daøy : d = 8 mm . Chieàu roäng : b = 63,5 mm . Troïng löôïng : g = 2,6 KG/m . Sau ñaây laø kích thöôùc, chi tieát caùc cuûa boä coffa (caùc caáu kieän phuï ñöôïc thoáng keâ ñaày ñuû trong baûng tra söû duïng cuûa ñôn vò saûn xuaát vaø thi coâng): · Kích thöôùc taám Panel daàm , saøn töôøng , ñaøi moùng : A/B 900 1200 1500 1800 100 6,9 kg 8,7 kg 10,5 kg 12,4 kg 150 7,8 kg 9,6 kg 12,0 kg 13,7 kg 200 8,7 kg 10,1 kg 12,8 kg 15,5 kg 250 9,6 kg 11,0 kg 14,8 kg 16,5 kg 300 10,2 kg 12,8 kg 16,0 kg 17,4 kg 350 11,0 kg 13,7 kg 17,0 kg 19,2 kg 400 11,9 kg 14,6 kg 17,8 kg 21,0 kg 450 12,4 kg 15,5 kg 18,7 kg 22,3 kg 500 13,3 kg 16,9 kg 20,1 kg 24,0 kg 550 14,2 kg 18,3 kg 22,0 kg 26,0 kg 600 14,6 kg 19,0 kg 23,0 kg 28,0 kg · Kích thöôùc taám goùc ngoaøi : A(mm) B(mm) C(mm) Kg 65 65 900 3,78 65 65 1200 5,16 65 65 1500 6,45 65 65 1800 7,74 · Kích thöôùc taám cheøn goùc : A(mm) B(mm) C(mm) Kg 50 50 900 2,754 50 50 1200 2,672 50 50 1500 4,950 50 50 1800 5,508 · Kích thöôùc taám goùc trong : A(mm) B(mm) C(mm) Kg 100 100 1800 14,600 100 100 1500 12,070 100 100 1200 9,660 100 100 900 7,245 150 150 1800 18,990 150 150 1500 15,820 150 150 1200 12,660 150 150 900 9,490 Þ Trình töï laép ñaët coffa cho caùc loaïi keát caáu : a/.Coffa coät : Sau khi thi coâng xong coát theùp coät , ta tieán haønh laép coffa coät , boán maët coät ñöôïc laép töø döôùi leân baèng vaùn khuoân theùp ñònh hình . Xung quanh coät coù ñoùng goâng theùp ñeå chòu aùp löïc ngang cuûa vöõa beâtoâng vaø giöõ cho vaùn khuoân coät ñuùng kích thöôùc thieát keá . Ñeå vò trí coät khoâng bò xeâ dòch , ta duøng caùc oáng choáng xieân tyø xuoáng neàn (hoaëc saøn) . Trong quaù trình laép coffa coät ñeå kieåm tra caùc phöông ta duøng maùy traéc ñòa (ñeå kieåm tra maët caét ngang coät ) vaø caùc quaû doïi (ñeå kieåm tra theo phöông ñöùng) . Goâng khi thaùo caàn duøng buùa goû nheï vaøo neâm . Tuyeät ñoái khoâng söû duïng goâng laøm choå ñöùng trong khi ñieàu chænh vaùn khuoân vaø ñoå beâtoâng . b.Coffa daàm saøn : Sau khi ñoå beâtoâng coät ta tieán haønh laép döïng coffa daàm saøn . Coffa daàm ñöôïc laép gheùp ôû hai maët vaø lieân keát vôùi nhau baèng giaèng . Coät choáng vaø thanh ñôû ngang duøng ñeå ñôû daàm . Kieåm tra ñoä cao daàm baèng caùch ñieàu chænh ñoä cao coät choáng , khoaûng caùch giöõa caùc coät choáng doïc theo chieàu daøi daàm baèng khoaûng caùch giöõa caùc daàm ruùt ñôû saøn . Coffa saøn ñöôïc laép gheùp töø nhöõng taám coffa theùp ñònh hình . Taïi nhöõng kích thöôùc taám coffa theùp khoâng phuø hôïp thì duøng nhöõng taám buø . Ñôû coffa saøn laø heä thoáng daàm ruùt. · Trình töï laép raùp vaùn khuoân daàm saøn : Ñaët giaùo choáng coâng cuï ñuùng vò trí , ñieàu chænh kích treân ñaàu giaùo choáng ñuùng yeâu caàu . Ñaët ñaø ngang baèng goå treân ñaàu kích , kieåm tra laïi tim daàm vaø cao ñoä cuûa ñaø ngang . Ñaët vaùn khuoân ñaùy daàm , thaønh daàm , thanh giaèng lieân keát giöõa hai thaønh daàm , con ñoän . Ñaët daàm ruùt , kieåm tra laïi ñoä baèng phaúng cuûa daàm ruùt . Ñaët vaùn khuoân saøn . 3/.Coâng taùc coát theùp : Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø ñoå beâtoâng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: Beà maët saïch khoâng dính buøn , daàu môû , khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp gæ , caùc thanh theùp bò beïp , bò giaûm tieát dieän do laøm saïch hoaëc do nhöõng nguyeân nhaân khaùc khoâng ñöôïc vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp 2% ñöôøng kính . Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù hoaëc ñöôïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc teá . Coát theùp caàn ñöôïc keùo uoán vaø naén thaúng tröôùc khi söû duïng . Söûa thaúng vaø ñaùnh gæ coát theùp : Nhöõng thanh nhoû thì duøng buùa ñaäp cho thaúng hoaëc duøng van caùn daøi ñeå beû thaúng . Nhöõng thanh coát theùp lôùn treân 24mm söûa thaúng baèng maùy uoán . Nhöõng cuoän daây coát theùp ñöôïc keùo baèng tôøi . Khi naøy daây coát theùp khoâng nhöõng ñöôïc keùo thaúng maø khi keùo daây theùp giaûn ra laøm bong caùc vaåy gæ seùt ngoaøi coát theùp , ñôû maát coâng caïo gæ . Ñaùnh gæ baèng baøn chaûi saét hoaëc tuoát theùp qua ñoáng caùt . Caét vaø uoán coát theùp : Theùp coù ñöôøng kính töø 10 mm trôû xuoáng thì duøng keùo ñeå caét vaø uoán. Theùp coù ñöôøng kính töø 12 mm trôû leân thì duøng maùy caét , uoán ñeå caét uoán theùp . Theùp söû duïng cho coâng trình haàu heát laø theùp gai neân khoâng caàn beû moùc. Coát theùp ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daïng vaø kích thöôùc thieát keá. Saûn phaåm coát theùp ñöôïc caét uoán xong caàn ñöôïc kieåm tra theo töøng loâ. Haøn coát theùp : Lieân keát haøn ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu caùch khaùc nhau , nhöng phaûi baûo ñaûm chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá . Caùc moái haøn phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau : + Beà maët nhaún khoâng chaùy , khoâng ñöùt quaûng , khoânh thu heïp cuïc boä vaø khoâng coù boït . + Baûo ñaûm chieàu daøi vaø chieàu cao ñöôøng haøn theo yeâu caàu thieát keá . Noái buoäc coát theùp : Khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choå uoán cong . Trong moät maët caét cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 50% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi coát theùp coù gôø , vaø khoâng quaù 25% ñoái vôùi coát theùp trôn . Vieäc noái buoäc coát theùp caàn thoûa maûn caùc yeâu caàu sau : + Chieàu daøi noái buoäc coát theùp trong khung vaø löôùi theùp baèng (30 ¸ 45)d vaø khoâng nhoû hôn 25cm ñoái vôùi theùp chòu keùo , baèng (20 ¸ 40)d vaø khoâng nhoû hôn 20cm ñoái vôùi theùp chòu neùn . + Khi noái coát theùp trôn ôû vuøng chòu keùo phaûi uoán moùc , coát theùp coù gôø thì khoâng caàn uoán moùc . + Trong moät moái noái caàn buoäc ít nhaát laø 3 vò trí (ôû giöõa vaø hai ñaàu ñoaïn noái ). + Daây buoäc duøng daây theùp meàm ñöôøng kính 1mm . Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp : Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau: + Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp . + Coát theùp töøng thanh neân buoäc theo töøng chuûng loaïi ñeå traùnh nhaàm laån khi söû duïng . + Phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån , laép döïng coát theùp . Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maûn caùc yeâu caàu sau : + Caùc boä phaän laép döïng tröôùc khoâng ñöôïc gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau . + Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp ñeå khoâng bò bieán daïng trong quaù trình ñoå beâtoâng . + Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp, nhöng khoâng lôùn hôn 1m moät ñieåm keâ . Con keâ coù chieàu daøy baèng lôùp beâtoâng baûo veä coát theùp , noù ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khoâng aên moøn coát theùp vaø khoâng phaù huûy beâtoâng . + Sai leäch chieàu daøy lôùp beâtoâng baûo veä so vôùi thieát keá khoâng ñöôïc vöôït quaù 3mm ñoái vôùi lôùp beâtoâng baûo veä coù chieàu daøy nhoû hôn 15mm , vaø 5mm ñoái vôùi lôùp beâtoâng baûo veä coù chieàu daøy lôùn hôn 15mm . Þ Trình töï vaø caùch thöùc laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu : a. Laép ñaët coát theùp coät : Coät lôùn neân ta ñaët töøng caây , haøn hoaëc noái._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc9THI CONG MONG.doc
 • doc0 KIEN TRUC.DOC
 • doc1 be nuoc mai..doc
 • doc2 cau thang bo.doc
 • doc3 sanlau .doc
 • doc4 Damlientuc trucC.doc
 • doc5 khung truc bien.doc
 • doc6 khung truc 4.doc
 • doc7 diachat.doc
 • doc8mong be.doc
 • dwga1 BE NUOC MAI.dwg
 • dwga2 cau thang bo.dwg
 • dwga3 san + dam doc.dwg
 • dwga4 +a5 khung.dwg
 • dwgmat dung.dwg
 • docNOI LUC PHAN KET CAU (1).doc
 • dwgthi coâng mong coc.dwg
 • dwgthi cong07-07-04.dwg
 • xlstinh tai trong trucbien.xls
 • xlstinh thep dam khung 4.xls