Thiết kế và điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở điện lực Gò Vấp

Tài liệu Thiết kế và điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở điện lực Gò Vấp: ... Ebook Thiết kế và điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở điện lực Gò Vấp

doc157 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1272 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết kế và điều khiển bằng máy tính hệ thống chiếu sáng trụ sở điện lực Gò Vấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trong thôøi ñaïi coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc ngaøy nay, ña phaàn moïi ngöôøi chæ quan taâm ñeán coâng vieäc hieän taïi cuûa mình maø ít quan taâm ñeán moâi tröôøng laøm vieäc nhö söï oâ nhieãm, naëng tieáng oàn, noùi chung laø moâi tröôøng laøm vieäc khoâng ñaûm baûo, ñieàu naøy ít nhieàu ñaõ gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán söùc khoeû vaø naêng löc laøm vieäc. Vì vaäy chuùng ta caàn phaûi nhanh choùng caûi thieän noù, moät trong nhöõng vaán ñeà ñoù laø chieáu saùng, ñaâu phaûi nôi naøo cuõng caàn aùnh saùng nhö nhau, chaúng haïn phoøng laøm vieäc thì caàn ñoä saùng cao, raïp chieáu phim thì ñoä chieáu saùng nhoû, coøn phoøng aên thì caàn ñoä saùng aám aùp …coù nhö vaäy thì môùi taïo cho ta caûm giaùc thoaûi maùi deã chòu, khoâng quaù toái hay quaù choùi, chaéc chaén laø hieäu suaát thöïc hieän coâng vieäc seõ cao vaø moät ñieàu quan troïng laø chuùng ta ñaõ töï baûo veä söùc khoeû cuûa mình maø ôû ñaây chính laø ñoâi maét cuûa chuùng ta. Vaø trong cuoán luaän vaên Thieát Keá Vaø Ñieàu Khieån Baèng Maùy Tính Heä Thoáng Chieáu Saùng Truï Sôû Ñieän Löïc Goø Vaáp naøy ñaõ ñöa ra moät trong nhöõng phöông phaùp tính toaùn vaø löïa choïn chieáu saùng, caùch phaân boá caùc boä ñeøn cho töøng khu vöïc cuï theå ñaûm baûo ñoä roïi thích hôïp, kinh teá vaø thaåm myõ . Cuoái cuøng em xin caûm ôm caùc thaày coâ ñaõ giaûng daïy em trong nhöõng naêm hoïc taäp taïi tröôøng vaø ñaëc bieät laø Thaày Voõ Ñình Nhaät ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñeà taøi toát nghòeâp naøy. Em xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân LEÂ VAÊN QUYEÀN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Giaùo vieân höôùng daãn VOÕ ÑÌNH NHAÄT Khi thieát keá xaây döïng moät coâng trình ôû baát cöù lónh vöïc naøo thì ta luoân phaûi tính toaùn vaø phaùc hoïa tröôùc nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán coâng trình hay lónh vöïc ñoù, noù seõ bao goàm nhöõng coâng trình phuï naøo ñi keøm vôùi coâng trình chính ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõng phöông aùn toái öu nhaát, maët khaùc cuõng traùnh tình traïng sau naøy phaûi thay ñoåi keát caáu trong quaù trình thöïc hieän, vöøa aûnh höôûng ñeán quaù trình thi coâng maø coøn laøm maát ñi tính thaåm mó. Do ñoù khi thieát keá coâng trình truï sôû laøm vieäc Ñieän Löïc Goø Vaáp cuõng khoâng ngoaïi leä. Ta khoâng theå lieät keâ moät caùch ñaày ñuû caùc heä thoáng ñi keøm vôùi coâng trình nhöng caùc heä thoáng sau ñöôïc coi laø caàn thieát vaø laø caùc heä thoáng chính baét buoäc cuûa moät coâng trình: Heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí Heä thoáng baùo chaùy Heä thoáng chöõa chaùy Heä thoáng camera Heä thoáng maùy tính Heä thoáng nöôùc Heä thoáng chieáu saùng Heä thoáng ñieän Trong cuoán Thieát Keá Vaø Ñieàu Khieån Baèng Maùy Tính Heä Thoáng Chieáu Saùng Truï Sôû Ñieän Löïa Goø Vaáp naøy seõ giôùi thieäu moät soá heä thoáng ñoù vaø seõ ñöôïc trình baøy thaønh 2 phaàn chính nhö sau : Phaàn 1: Giôùi thieäu caùc heä thoáng ñöôïc söû duïng Phaàn 2: Thieát keá heä thoáng chieáu saùng cho truï sôû Ñieän Löïc Goø Vaáp TOÅNG QUAN VEÀ TRUÏ SÔÛ ÑIEÄN LÖÏC GOØ VAÁP Truï sôû ñieän löïc Goø Vaáp toïa laïc taïi ñòa chæ 5/5 Nguyeãn Vaên Löôïng, phöôøng 16, Quaän Goø Vaáp – tp. Hoà Chí Minh treân dieän tích 1384.25 m2. Trong ñoù chieàu roäng laø 35 m, chieàu daøi 1 beân laø 38 m, beân coøn laïi daøi 41.1 m. Truï sôû Ñieän Löïc Goø Vaáp goàm 2 taàng haàm, 1 taàng treät vaø 5 taàng laàu ñöôïc boá trí cuï theå nhö sau : TAÀNG HAÀM 2 Traïm ñieän laïnh: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Choã ñeå xe 2 baùnh: chieàu daøi = 25 m & chieàu roäng = 21 m TAÀNG HAÀM 1 Traïm ñieän: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Taïp vu: chieàu daøi = 3.2 m & chieàu roäng = 2 m Nhaø veä sinh 1: chieàu daøi = 3.2 m & chieàu roäng = 1.5 m Nhaø veä sinh 2: chieàu daøi = 3.2 m & chieàu roäng = 1.5 m Choã ñeå xe 4 baùnh: chieàu daøi = 21 m & chieàu roäng = 20 m TAÀNG TREÄT Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Toå caét ñieän : chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.2 m Phoøng thu ngaân: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.5 m Tröôûng phoøng thu ngaân: chieàu daøi = 5 m & roäng = 3.5 m Toå ngaân quyõ: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Toå quaûn lyù hoaù ñôn: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng chôø: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng giao dòch 1: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng giao dòch 2: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Quaày HD & toång ñaøi: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 4 m Ñaïi saûnh: chieàu daøi = 14 m & chieàu roäng = 10 m & chieàu daøi = 8 m & chieàu roäng = 5 m Saûnh ñoùn: chieàu daøi = 8 m & chieàu roäng = 6 m LAÀU 1 Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng =2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Toå khaûo saùt maéc ñieän: chieàu daøi = 12 m & chieàu roäng = 5 m Toå kieåm tra: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Toå quaûn lyù khaùch haøng : chieàu daøi = 12 m & roäng = 6.6 m Phoøng hoïp C : chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.6 m Phoù phoøng kinh doanh: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Tröôûng phoøng kinh doanh: chieàu daøi = 5 m & roäng = 3.8 m Toå kieåm soaùt: chieàu daøi = 17 m & chieàu roäng = 5 m Tröôûng phoøng kinh doanh 1: chieàu daøi = 5 m & roäng = 3.2 m Toå kieåm soaùt: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Tröôûng phoøng kinh doanh 2: chieàu daøi = 5 m & roäng = 4 m Kho hoà sô: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Saûnh: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 3.6 m Haønh lang: chieàu daøi = 40 m & chieàu roäng = 1.6 m LAÀU 2 Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Toå thanh tra: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.5 m Phoù phoøng haønh chaùnh: chieàu daøi = 5 m & roäng = 3.5 m Phoøng y taù: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3 m Phoøng hoïp D: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 4 m Toå haønh chaùnh: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 5 m Khoâng gian saûnh: chieàu daøi = 17.5 m & chieàu roäng = 10 m Phoøng giaùm ñoác: chieàu daøi = 8.5 m & chieàu roäng = 5 m Tröôûng phoøng haùnh chaùnh: chieàu daøi = 6 m & roäng = 4 m Phoøng phoù giaùm ñoác 1: chieàu daøi = 8 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng phoù giaùm ñoác 2: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m LAÀU 3 Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Toå thu ngaân: chieàu daøi = 12 m & chieàu roäng = 5 m Toå ghi ñieän: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Ngaân haøng: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3 m Phoù phoøng keá toaùn: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.8 m Tröôûng phoøng keá toaùn: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3 m Phoøng hoïp A: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 6.4 m Kho hoà sô keá toaùn: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng keá toaùn: chieàu daøi = 16 m & chieàu roäng = 5 m Kho hoà sô haønh chaùnh: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Saûnh S1: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 5.6 m Haønh lang: chieàu daøi = 36 m & chieàu roäng = 1.6 m LAÀU 4 Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Tröôûng phoøng keá hoaïch vaät tö: daøi = 5 m & roäng = 3.5 m Kho hoà sô: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.5 m Phoù phoøng: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.5 m Ban quaûn lyù döï aùn: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng hoïp B: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3 m Phoù phoøng kyõ thuaät: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3.6 m Tröôûng phoøng kyõ thuaät: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 3 m Toå an toaøn: chieàu daøi = 9 m & chieàu roäng = 5 m Toå kyõ thuaät: chieàu daøi = 12 m & chieàu roäng = 5 m Toå keá hoaïch vaät tö: chieàu daøi = 12 m & chieàu roäng = 6 m Khoâng gian saûnh: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 4.2 m Kho hoà sô: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Haønh lang: chieàu daøi = 40 m & chieàu roäng = 1.6 m LAÀU 5 Nhaø veä sinh nam: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 2.5 m Nhaø veä sinh nöõ: chieàu daøi = 3.5 m & chieàu roäng = 2.5 m Hoäi tröôøng: chieàu daøi = 16 m & chieàu roäng = 10 m Saûnh hoäi tröôøng: chieàu daøi = 23 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng ñoaøn theå: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m Toå löu tröõ: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 4 m Kho löu tröõ: chieàu daøi = 17 m & chieàu roäng = 5 m Saân khaáu: chieàu daøi = 10 m & chieàu roäng = 5 m Phoøng chuaån bò: chieàu daøi = 5 m & chieàu roäng = 5 m ---------------------------------------------------------------------------------- XEM CHI TIEÁT CAÙC PHOØNG TREÂN SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG TOÅNG THEÅ TRUÏ SÔÛ ÑIEÄN LÖÏC GOØ VAÁP SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG CHI TIEÁT CAÙC TAÀNG LAÀU ( 5 SÔ ÑOÀ ) HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOAØ KHOÂNG KHÍ Vieäc löïa choïn heä thoáng ñieàu hoaø thích hôïp cho coâng trình laø heát söùc quan troïng, noù ñaûm baûo cho heä thoáng ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû nhöõng yeâu caàu cuûa coâng trình. Noùi chung moät heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí thích hôïp khi noù thoaû maõn caùc yeâu caàu do coâng trình ñeà ra caû veà kyõ thuaät vaø myõ thuaät, moâi tröôøng, söï tieân duïng vaän haønh, baûo döôõng vaø söûa chöõa, ñoä an toaøn cao, tuoåi thoï vaø kinh teá. Ngoaøi ra ta ta caàn löu yù ñeán voán ñaàu tö cho coâng trình. Ñoâi khi voán ñaàu tö khoâng phuø hôïp neân khoâng choïn ñöôïc heä thoáng phuø hôïp cho coâng trình . GIÔÙI THIEÄU CAÙC HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOAØ : Heä thoáng ñieàu hoaø cuïc boä : Heä thoáng ñieàu hoaø cuïc boä goàm 2 phaàn chính laø maùy ñieàu hoaø cöûa soå vaø maùy ñieàu hoaø taùch naêng suaát laïnh. Ñaây laø caùc loaïi maùy nhoû, hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng, laép ñaët, baûo trì, baûo döôõng söõa chöõa deã daøng, tuoåi thoï trung bình, ñoä tin caäy lôùn, giaù thaønh reû, raát thích hôïp vôùi caùc phoøng, caên hoä nhoû vaø caùc phoøng coù tieàn ñieän thanh toaùn rieâng bieät. Nhöng nhöôïc ñieåm cô baûn cuûa heä thoáng cuïc boä laø raát khoù aùp duïng cho caùc phoøng lôùn, hoäi tröôøng, phaân xöôûng, nhaø haøng, caùc toaø nhaø cao taàng nhö khaùch saïn, vaên phoøng vì boá trí ôû ñaây caùc cuïm daøn noùng boá trí beân ngoaøi nhaø seõ laøm maát myõ quan vaø phaù vôõ kieán truùc toaø nhaø, gaây aûnh höôûng cho moâi tröôøng. Maùy ñieàu hoaø cöûa soå: laø maùy ñieàu hoaø khoâng khí nhoû nhaát caû veà naêng suaát laïnh vaø kích thöôùc cuõng nhö khoái löôïng. Toaøn boä thieát bò chính nhö maùy neùn, daøn ngöng, daøn bay hôi, quaït giaûi nhieät, quaït gioù laïnh, caùc thieát bò ñieàu khieån, ñieàu chænh töï ñoäng, phin loïc gioù, khöû muøi cuûa gioù töôi cuõng nhö caùc thieát bò phuï khaùc ñöôïc laép ñaët trong moät voû goïn nheï. Maùy ñieàu hoaø taùch: maùy ñieàu hoaø kieåu taùch 2 cuïm. Cuïm trong nhaø goàm daøn laïnh, boä ñieàu khieån vaø quaït ly taâm kieåu truïc caùn. Cuïm ngoaøi goàm loác ( maùy neùn ), ñoäng cô vaø quaït höôùng truïc. Hai cuïm ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät ñöôøng oáng gas ñi vaø veà. OÁng xaû nöôùc ngöng töø daøn bay hôi ra vaø ñöôøng daây ñieän ñoâi khi boá trí doïc theo 2 ñöôøng oáng naøy thaønh moät buùi oáng . Heä thoáng ñieàu hoaø toå hôïp goïn : Maùy ñieàu hoaø taùc: coù theå noùi nhieàu maùy ñieàu hoaø taùch cuûa heä thoáng ñieàu hoaø goïn vaø heä thoáng ñieàu hoaø cuïc boä chæ khaùc nhau veà côõ maùy hay naêng suaát laïnh. Do naêng suaát laïnh lôùn hôn neân lieân keát cuûa cuïm daøn noùng vaø daøn laïnh ñoâi khi coù nhieàu kieåu daùng hôn . Maùy ñieàu hoaø nguyeân cuïm: coù naêng suaát laïnh trung bình vaø lôùn, chuû yeáu duøng trong noâng nghieäp vaø coâng nghieäp. Cuïm daø noùng vaø daøn laïnh ñöôïc gaén vôùi nhau thaønh moät khoái duy nhaát . Maùy ñieàu hoaø VRV: chuû yeáu duøng cho ñieàu hoaø tieän nghi vaø coù caùc ñaëc ñieåm sau : Caùc thoäng soá khí haäu ñöôïc khoáng cheá phuø hôïp vôùi töøng nhu caàu vuøng, keát noái trong maïng ñieàu khieån trung taâm . Caùc maùy VRV coù caùc daõy coâng suaát hôïp lyù laèp gheùp vôùi nhau thaønh caùc maïng ñaùp öùng nhu caàu naêng suaát laïnh khaùc nhau, töø nhoû ñeán haøng nghìn KW cho caùc toøa nhaø cao taàng haøng traêm meùt vôùi haøng ngaøn phoøng ña chöùc naêng . Heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm ( nöôùc hay khí ) : Heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc laø heä thoáng söû duïng nöôùc laïnh 10C ñeå laøm laïnh khoâng khí qua caùc daøn trao ñoåi nhieät FCU va AHU. Heä ñieàu hoaø trung taâm nöôùc chuû yeáu bao goàm : Maùy laøm laïnh nöôùc (water chiller ) hay maùy saûn xuaát nöôùc laïnh thöôøng töø 120C xuoáng 70C . Heä thoáng daãn nöôùc laïnh Heä thoáng giaûi nhieät nöôùc Heä thoáng gioù töôi, gioù hoài, vaän chuyeån vaø phaân phoái khoâng khí Caùc chaát taûi laïnh thöôøng duøng: chaát taûi laïnh caàn ñaùp öùng raát nhieàu caùc yeâu caàu, tuy nhieân trong thöïc teá caùc chaát taûi laïnh khoâng ñaùp öùng ñuû caùc yeâu caàu ñaët ra. Caùc chaát taûi laïnh thöôøng duøng ôû theå loûng: khoâng khí , nöôùc , caùc dung dòch muoái , caùc hôïp chaát höõu cô . CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOAØ KHOÂNG KHÍ . Maùy neùn laïnh : Maùy neùn laø boä phaän quan troïng nhaát trong heä thoáng laïnh. Coâng suaát, chaát löôïng, tuoåi thoï vaø ñoä tin caäy cuûa heä thoáng laïnh chuû yeáu ñeàu do maùy neùn laïnh quyeát ñònh. Coù theå so saùnh maùy neùn laïnh coù chöùc naêng vaø coù taàm quan troïng gioáng nhö traùi tim cuûa cô theå soáng. Trong kyõ thuaät laïnh, ngöôøi ta söû duïng haàu nhö taát caû caùc nguyeân lyù vaø kieåu loaïi maùy neùn khaùc nhau nhöng caùc maùy neùn thoâng duïng nhaát hieän nay laø: maùy neùn truïc vít, roto, xoaén oác laøm vieäc theo nguyeân lyù neùn theå tích vaù maùy neùn turbin laøm vieäc theo nguyeân lyù ñoäng hoïc . Thaùp giaûi nhieät : Thaùp giaûi nhieät hay coøn goïi laø thaùp laøm maùt (cooling tower) ñeå laøm maùt nöôùc töø bình ngöng ra. Thaùp giaûi nhieät thöôøng ñöôïc duøng trong heä thoáng laïnh cuøng vôùi bôm vaø bình ngöng tuï cuûa heä thoáng laïnh. Nhieäm vuï cuûa thaùp giaûi nhieät phaûi thaûi toaøn boä löôïng nhieät do quaù trình ngöng tuï cuûa moâi chaát laïnh trong bình ngöng toaû ra. Chaát taûi nhieät trung gian laø nöôùc, nhôø quaït gioù vaø daøn phun möa, nöôùc bay hôi moät phaàn vaø giaûm nhieät ñoä tôùi möùc yeâu caàu ñeå ñöôïc bôm trôû laïi bình ngöng nhaän nhieät ngöng tuï. Nhöôïc ñieåm chuû yeáu cuûa thaùp giaûi nhieät laø bôm nöôùc vaø quaït gaây tieáng oàn neân caàn coù bieän phaùp choáng oàn höõu hieäu ñaëc bieät ñaët treân taàng thöôïng. Thaùp giaûi nhieät ngaøy caøng chieám moät vò trí quan troïng trong kyõ thuaät laïnh do caùc yeáu toá : Nöôùc ngaøy caøng khan hieám vaø ñöôïc tieát kieäm ñeán möùc toái ña, thaùp giaûi nhieät coù khaû naêng tieát kieäm nöôùc cao . Caùc daøn ngöng tuï kieåu töôùi vaø daøn ngöng tuï bay hôi toû ra keùm hieäu quaû, coàng keành vaø thieáu tính saûn xuaát haøng loaït . Moät lyù do khaùc laø thaùp giaûi nhieät ñaõ coù hieäu quaû raát cao so vôùi tröôùc ñaây neân kích thöôùc ñaõ giaûm ñi roõ reät, thaùp goïn nheï hình thöùc ñeïp, chòu ñöôïc thôøi tieát ngoaøi trôøi, raát thuaän tieän cho vieäc laép ñaët treân taàng thöôïng … Thieát bò ngöng tuï : Thieát bò ngöng tuï ñöôïc duøng ñeå hoaù loûng hôi moâi chaát sau khi neùn trong chu trình maùy laïnh. Theo moâi tröôøng laøm maùt coù theå chia thieát bò ngöng tuï thaønh 3 nhoùm : Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng nöôùc . Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng khoâng khí vaø nöôùc . Thieát bò ngöng tuï laøm maùt baèng khoâng khí . CAÙC THIEÁT BÒ PHUÏ Bôm: Trong kyõ thuaät laïnh thöôøng duøng: Bôm kieåu ly taâm ñeå bôm nöôùc giaûi nhieät cho thaùp giaûi nhieät bình ngöng. Bôm chaát taûi laïnh (nöôùc, nöôùc muoái, glycol,…) kieåu ly taâm cho voøng tuaàn hoaøn chaát taûi laïnh. Van ñaûo chieàu: Coù hai loaïi van ñaûo chieàu thöôøng duøng trong kyõ thuaät laïnh vôùi chöùc naêng khaùc haún nhau ñoù laø van ñaûo chieàu duøng cho van an toaøn vaø van ñaûo chieàu duøng ñeå ñaûo chieàu voøng tuaàn hoaøn moâi chaát laïnh laøm cho maùy laïnh moät chieàu thaønh hai chieàu: laøm laïnh vaø bôm nhieät. Van moät chieàu (check valve): Trong moät soá heä thoáng laïnh, ngöôøi ta thieát keá chu trình chæ cho loûng vaø hôi ñi theo moät höôùng nhaát ñònh vaø khi ñaõ ñi vaøo thieát bò thì khoâng ñöôïc pheùp quay trôû laïi, thí duï khi hôi neùn ñaõ vaøo bình ngöng thì khoâng ñöôïc pheùp quay laïi maùy neùn, loûng ñaõ qua bôm thì khoâng ñöôïc quay trôû laïi (ñeà phoøng tröôøng hôïp maùy neùn, bôm hoûng ñoät ngoät)…Van moät chieàu coù nhieàu loaïi khaùc nhau nhöng ñeàu laøm vieäc döïa treân nguyeân taéc cheânh leäch aùp suaát. Khi aùp suaát ñaàu vaøo lôùn hôn, van töï ñoäng môû cho hôi hoaëc loûng ñi qua, nhöng khi aùp suaát ñaàu vaøo giaûm nhoû hôn phía ñaàu ra, van seõ töï ñoùng laïi. OÁng tieâu aâm: Maùy neùn pittoâng laøm vieäc theo chu trình huùt ñaåy neân coù xung ñoäng ôû caû hai ñöôøng oáng huùt vaø ñaåy gaây ra tieáng oàn. Ñeå tieâu aâm cho ñöôøng huùt vaø ñaåy, ngöôøi ta boá trí caùc oáng tieâu aâm. OÁng meàm: Khi laøm vieäc, maùy neùn rung ñoäng nhöng ngöôïc laïi caùc chi tieát khaùc nhö daøn laïnh hoaëc daøn noùng laïi khoâng rung ñoäng. Neáu laép ñaët ñöôøng oáng cöùng giöõa caùc boä phaän vôùi maùy neùn, oáng coù theå bò ñöùt gaõy. Ñeå traùnh hieän töôïng ñoù, ngöôøi ta laép ñaët oáng meàm ôû ñaàu huùt vaø ñaàu ñaåy cuûa maùy neùn Van khoaù, van chaën: Khi vaän haønh, baûo döôõng, söûa chöõa maùy laïnh caàn thieát phaûi khoaù hoaëc môû doøng chaûy moâi chaát laïnh treân voøng tuaàn hoaøn moâi chaát laïnh. Caùc van khoaù, van chaën ñaûm ñöông nhieäm vuï ñoù. Van taïp vuï: Van taïp vuï (service valve) laø van laép ngay treân ñaàu maùy neùn ôû ñöôøng huùt vaø ñöôøng ñaåy, van taïp vuï laø loaïi van ba ngaõ. Khi vaën heát xuoáng laø ñoùng ñöôøng hôi töø daøn bay hôi hoaëc daøn ngöng tôùi maùy neùn nhöng thoâng maùy neùn vôùi ñaàu noái hay ñaàu naïp aùp keá. Neáu ñeå van löng chöøng thì caû ba ngaõ ñeàu thoâng vôùi nhau. Van taïp duï duøng ñeå baûo döôõng, söõa chöõa vaø naïp daàu, huùt chaân khoâng cuõng nhö vieäc ño ñaïc kieåm tra maùy neùn (kieåm tra aùp suaát ñaåy vaø huùt…) Thieát bò hoài nhieät: Thieát bò hoài nhieät duøng ñeå quaù laïnh loûng moâi chaát sau khi ngöng tuï tröôùc khi vaøo van tieát löu baèng hôi laïnh ra töø daøn bay hôi tröôùc khi veà maùy neùn trong caùc maùy laïnh Freon nhaèm taêng hieäu suaát laïnh chu trình. Hoài nhieät coù nhieàu daïng khaùc nhau nhöng ñeàu chung nguyeân taéc laø moät thieát bò trao ñoåi nhieät ngöôïc doøng, trong ñoù hôi ñi phía ngoaøi oáng xoaén, loûng ñi trong oáng xoaén. Van an toaøn (Presure relief valve). Van an toaøn coøn goïi laø van giaûm aùp laøm nhieäm vuï an toaøn cho heä thoáng khi aùp suaát vöôït möùc cho pheùp. Khi aùp suaát vöôït quùa aùp suaát cho pheùp, loø xo bò neùn laïi, van môû aùp veà ñöôøng huùt hay ra ngoaøi. Ñoái vôùi van daïng ñóa, ñóa seõ bò phaù huyû (noå hoaëc vôõ) ñeå môû van giaûm aùp cho heä thoáng. Van caân baèng ( Balance valve). Caùc loaïi van caân baèng duøng ñeå caân baèng doøng chaûy hoaëc caân baèng aùp suaát treân caùc ñöôøng oáng daãn nöôùc. Coù hai loaïi laø van caân baèng tay vaø van caân baèng töï ñoäng. Moät van caân baèng tay thöôøng ñöôïc boá trí caùc oáng nhaùnh ño aùp suaát ñònh doøng chaûy. Van Böôùm: Van coù teân laø van böôùm vì van coù hình gioáng con böôùm vôùi truïc xoay ôû giöõa vôùi hai caùnh nöûa hình troøn hai beân. Gioáng nhö van nuùt hay van bi, ñoùng vaø môû van hoaøn toaøn khi xoay truïc ñóa van 900. Khi môû hoaøn toaøn, toån thaát aùp suaát qua van laø nhoû. Van böôùm goïn nheï, thao taùc vaø laép ñaët deã daøng, giaù reû hôn van coång. Van böôùm duøng ñeå ñoùng khoaù hoaïc môû hoaøn toaøn kieåu hai vò trí ON - OFF nhöng cuõng coù theå söû duïng ñeå chænh löu löôïng doøng chaûy. Van böôùm ngaøy caøng thoâng duïng vaø hay duøng cho oáng lôùn. Quaït: Trong heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí, quaït laø phöông tieän duøng ñeå taïo neân doøng khoâng khí chuyeån ñoäng nhaèm phuïc vuï cho caùc yeâu caàu kyõ thuaät ôû caùc thieát bò vaø chi tieát coù lieân quan ñeán khoâng khí nhö: daøn ngöng tuï, daøn bay hôi, ñöôøng oáng caáp gioù vaø thaûi gioù, ñöôøng gioù hoài,… Quaït söû duïng trong kyõ thuaät laïnh chuû yeáu laø: Quaït höôùng truïc söû duïng cho caùc daøn laïnh, daøn ngöng tuï, thaùp giaûi nhieät ñeå ñoái löu cöôõng böùc khoâng khí. Quaït ly taâm khi caàn coät aùp cao hôn, duøng cho caùc buoàng ñieàu khoâng, caùc daøn laïnh khoâng khí hoaëc ñeå tuaàn hoaøn vaän chuyeån vaø phaân phoái khoâng khí ñaëc bieät trong caùc heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí. Quaït ly taâm truïc caùn laø quaït ly taâm nhöng guoàng caùnh quaït nhoû vaø daøi, coù ñoä oàn raát nhoû neân ñöôïc söû duïng roäng cho caùc daøn laïnh ñaët trong nhaø cuûa heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí ñeå giaûm ñoä oàn tôùi möùc toái thieåu. AÙp keá: AÙp keá duøng ñeå ño vaø chæ thò aùp suaát cuûa moâi chaát ñaàu huùt, ñaàu ñaåy vaø chæ thò hieäu aùp suaát daàu boâi trôn. AÙp keá coøn söû duïng trong caùc ñoàng hoà naïp gas, treân bình ngöng, bình chöùa, bình trung gian. Ñöôøng oáng: Ñöôøng oáng duøng trong kyõ thuaät laïnh laø loaïi oáng theùp khoâng haøn. Vieäc tính toaùn kieåm tra söùc beàn laø khoâng caàn thieát vì oáng thöôøng chòu ñöôïc aùp löïc 3MPa. HEÄ THOÁNG OÁNG GIOÙ. Khaùi nieäm chung. Ñoái vôùi heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí nhaân taïo, caàn thieát phaûi naém ñöôïc kyõ thuaät phaân boá gioù, luaân chuyeån khoâng khí trong phoøng, caàn keát hôïp toát thoâng gioù cöôõng böùc vaø töï nhieân ñeå coù theå ñaït döôïc hieäu quaû toát nhaát cho heä thoáng. Heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí laø keát hôïp cuûa nhieàu khaâu khaùc nhau nhö: thoâng gioù, xöû lyù khoâng khí (laøm laïnh, söôûi aám, huùt aåm, gia aåm, laøm saïch…), ôû caùc thieát bò chuyeân duøng sau ñoù khoâng khí ñöôïc quaït vaän chuyeån qua ñöôøng oáng gioù, phaân phoái vaøo khoâng gian ñieàu hoaø qua mieäng thoåi, mieäng khueách taùn roài quay veà oáng gioù hoài trôû laïi xuoáng buoàng xöû lyù khoâng khí. Neáu taát caû caùc khaâu khaùc laø toát, rieâng khaâu vaän chuyeån vaø phaân phoái gioù hoài laøm khoâng toát thì toaøn boä heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí seõ khoâng coù hieäu quaû. Khi thieát keá heä thoáng oáng gioù hoaëc toå chöùc trao ñoåi nhieät aåm trong phoøng, ngöôøi ta coøn phaûi nghieân cöùu cuï theå caùc yeâu caàu cho töøng vò trí phaùt nhieät, phaùt aåm ñeå coù giaûi quyeát ñuùng ñaén, tieát kieäm naêng löôïng. Toå chöùc trao ñoåi khoâng khí. Khi boá trí caùc daøn laïnh, ngöôøi ta caàn löïa choïn phöông aùn phuø hôïp ñoái vôùi phoøng ñieàu hoaø veà moäi maët: Phaân phoái gioù ñoàng ñeàu trong phoøng Phuø hôïp vôùi kieán truùc vaø trang trí trong phoøng. OÁng daãn nöôùc phaûi ngaén nhaát, thuaän tieän cho vieäc laép ñaët. OÁng thoaùt nöôùc ngöng phaûi phuø hôïp. Ví duï, muoán phaân phoái gioù ñoàng ñeàu trong phoøng caû muøa ñoâng vaø muøa heø, ta neân choïn daøn laïnh giaáu traàn loaïi hai cöûa hoaëc boán cöûa thoåi laø thích hôïp nhaát. Nhöng nhöôïc ñieåm laø daøn laïnh giaáu traàn chæ laép ñaët cho phoøng coù traàn giaû vaø khoù löïa choïn kieåu maùy cuõng nhö côõ coâng suaát vì haïn cheá veà kieåu daùng vaø soá löôïng, giaù thaønh cuõng cao hôn. Veà muøa ñoâng, vieäc phaân phoái gioù noùng cuõng khoâng coù lôïi vì gioù noùng coù xu höôùng tích tuï phía treân traàn maø khoâng xuoáng ñöôïc vuøng laøm vieäc. Vieäc thoaùt nöôùc ngöng cuõng khoù hôn, ñoâi khi phaûi duøng kieåu maùng coù keøm bôm nöôùc ngöng Ñôn giaûn nhaát laø söû duïng FCU treo traàn cho caùc phoøng khoâng coù traàn giaû. Trong ñieàu kieän thôøi tieát, khí haäu cuõng nhö hoaøn caûnh Vieät Nam, traàn giaû laø nôi chuoät, boï deã sinh soâi, naûy nôû vaø laøm oâ nhieãm moâi tröôøng do phaân raùc chuùng thaûi ra hoaëc tha vaøo neân ngöôøi ta ít söû duïng traàn giaû. Chính vì vaäy, muoán söû duïng traàn giaû caàn quan taâm ñeán caùc bieän phaùp ñeà phoøng chuoät boï töø ngoaøi vaøo kyù sinh trong traàn giaû. FCU thöôøng laép saùt ra phía haønh lang vöøa tieát kieäm oáng daãn nöôùc laïnh, vöøa deã boá trí oáng laáy gioù töôi töø quaït vaøo sau daøn. Khi söû duïng loaïi giaáu traàn, coù theå söû duïng moät hoäp traàn giaû vöøa ñeå che FCU, oáng phaân phoái gioù vaø hoäp gioù hoài cho daøn. Tröôøng hôïp phoøng coù traàn giaû, coù theå toå chöùc phaân phoái gioù ñoàng ñeàu hôn nhôø boá trí nhieàu mieäng thoåi vaø nhieàu mieäng huùt. Tuyø theo kích thöôùc phoøng vaø naêng suaát laïnh cuûa FCU coù theå choïn nhieàu hay ít mieäng thoåi vaø mieäng huùt. Thoâng thöôøng, soá mieäng huùt baèng töø 1 ñeán 2 laàn soá mieäng thoåi vì toác ñoä gioù huùt thöôøng nhoû hôn vaø khoang traàn giaû ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi laø khoang huùt cuûa FCU. OÁng caáp gioù töôi coù theå ñi töø haønh lang vaøo phía sau daøn FCU. OÁng phaân phoái gioù coù theå laø loaïi oáng cöùng hoaëc oáng meàm. Mieäng thoåi laø loaïi khueách taùn vuoâng troøn hoaëc kieåu löôùi, sao cho phuø hôïp vôùi kieán truùc, trang trí cuûa phoøng cuõng nhö hieäu quaû phaân phoái gioù laø ñoàng ñeàu nhaát. Caùc thieát bò phuï cuûa ñöôøng oáng gioù. Moät soá thieát bò phuï laép treân ñöôøng oáng gioù maø moät heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí hieän ñaïi coù theå aùp duïng. Chôùp gioù: Chôùp gioù (louver) laø cöûa laáy gioù töôi töø ngoaøi hoaëc thaûi gioù xaû ra ngoaøi trôøi. Chôùp gioù thöôøng coù caùc caùnh chôùp naèm ngang coù ñoä nghieâng phuø hôïp traùnh möa haét vaøo aûnh höôûng ñeán ñöôøng oáng gioù vaø coù löôùi baûo veä chuoät boï hoaëc chim choùc loït vaøo ñöôøng oáng gioù töø beân ngoaøi nhaø. Caùnh chôùp thöôøng laø loaïi coá ñònh, khoâng ñieàu chænh ñöôïc. Do phaûi chòu möa gioù ngoaøi trôøi neân caùc chôùp gioù thöôøng laøm baèng vaät lieäu chòu ñöôïc aûnh höôûng cuûa thôøi tieát. Phin loïc gioù: Phin loïc gioù (air filter) coøn goïi laø phin loïc buïi hoaëc boä loïc buïi söû duïng ñeå loïc buïi cho phoøng ñieàu hoaø khoâng khí. Tuyø theo chöùc naêng cuûa phoøng cuõng nhö noàng ñoä buïi cho pheùp maø coù theå löïa choïn caùc phin loïc gioù coù khaû naêng loïc buïi khaùc nhau. Trong caùc phoøng ñieàu hoaø tieän nghi thoâng thöôøng, phin loïc laø caùc loaïi taám löôùi loïc. Trong caùc heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm thöôøng duøng loaïi tuùi vaûi. Vôùi caùc yeâu caàu cao hôn coù theå söû duïng boä loïc tónh ñieän, boä loïc löôùi taåm daàu. Van gioù: Van gioù (damper) duøng ñeå dieàu chænh löu löôïng gioù keå caû ñoùng môû ON – OFF ñöôøng gioù. Van gioù coù nhieàu loaïi khaùc nhau. Theo hình daùng coù loaïi vuoâng, chöõ nhaät hoaëc troøn. Theo soá löôïng laù gioù ñieàu chænh coù theå laø moät laù (taám, hai laù hoaëc nhieàu laù. Theo caùch vaän haønh coù loaïi ñieàu chænh baèng tay, coù loaïi ñieàu chænh baèng ñoäng cô ñieän hoaëc thuyû löïc, khí neùn. Van chaën löûa: Van chaën löûa laø thieát bò coù caáu taïo gaàn gioáng nhö van gioù nhöng coù khaû naêng töï ñoäng ñoùng chaët ñöôøng gioù vaøo vaø ra, coâ laäp phoøng coù hoaû hoaïn ra khoûi heä thoáng ñöôøng oáng gioù ñeå traùnh laây lan hoaû hoaïn. Hoäp ñieàu chænh löu löôïng: Hoäp ñieàu chænh löu löôïng ñoâi khi coøn goïi laø hoäp gioù cuoái (air – terminal boxes) thöôøng ñöôïc laép tröôùc caùc mieäng thoåi khueách taùn ñeå ñieàu chænh löu löôïng gioù vaøo phoøng trong caùc heä thoáng gioù coù ñieàu chænh löu löôïng . Hoäp tieâu aâm: Hoäp tieâu aâm laép treân ñöôøng oáng gioù duøng ñeå giaûm aâm cho luoàng gioù vaøo phoøng. Hoäp goàm coù khung vaø oáng tieâu aâm laøm baèng vaät lieäu haáp thuï aâm thanh ñaët song song theo höôùng chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí. Hoäp tieâu aâm coù daïng vuoâng, chöõ nhaät hoaëc troøn. Caùc nhaø cheá taïo coøn cung caáp caû taám tieâu aâm rôøi ñeå nhöõng ngöôøi thieát keá coù theå boá trí cho caùc FCU hoaëc caùc ñöôøng oáng töï cheá taïo. Mieäng thoåi, mieäng huùt: Mieäng thoåi laø thieát bò cuoái cuøng treân ñöôøng oáng gioù coù nhieäm vuï cung caáp vaø khueách taùn gioù vaøo phoøng, phaân phoái ñeàu khoâng khí ñieàu hoaø trong phoøng, sau ñoù khoâng khí ñöôïc ñi qua mieäng huùt ñeå taùi tuaàn hoaøn veà thieát bò xöû lyù khoâng khí. HEÄ THOÁNG OÁNG NÖÔÙC. Khaùi nieäm chung. Trong heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc, coù heä thoáng ñöôøng oáng nöôùc laïnh. Neáu maùy laøm laïnh nöôùc loaïi giaûi nhieät nöôùc thì heä thoáng coù theâm heä thoáng ñöôøng oáng nöôùc giaûi nhieät. Heä ñöôøng oáng nöôùc bao goàm heä thoáng oáng, van, teâ, cuùt, caùc phuï kieän khaùc vaø bôm. Heä thoáng nöôùc laïnh laøm nhieäm vuï taûi laïnh töø bình bay hôi tôùi caùc phoøng vaøo muøa heø ñeå laøm laïnh phoøng (vaø coù theå coù theâm nhieäm vuï taûi nhieät töø noài hôi hoaëc bình ngöng cuûa bôm nhieät ñeå sôûi aám phoøng vaøo muøa ñoâng). Caùc vaán ñeà ñöôïc quan taâm chuû yeáu trong vieäc thieát keá laép ñaët vaän haønh ñöôøng oáng vaø vaät lieäu, phaïm vi öùng duïng, söï buø giaõn nôû ñöôøng oáng, choáng rung ñoäng, caùc loaïi phuï kieän nhö: teâ, cuùt, caùc van, loïc, vaø ñaëc bieät laø toác ñoä nöôùc vaø toån thaát aùp suaát ma saùt, cuïc boä,…vì chuùng aûnh höôûng chuû yeáu ñeán tuoåi thoï, vieäc baûo trì, baûo döôõng, giaù thaønh coâng trình cuõng nhö giaù vaän haønh cuûa heä thoáng. Vaät lieäu laøm oáng. Caùc vaät lieäu thoâng duïng trong caùc heä thoáng ñöôøng oáng laø: oáng theùp ñen, theùp traùng keõm, oáng saét deûo vaø traùng keõm, oáng ñoàng meàm vaø cöùng, giôùi thieäu vaät lieäu oáng vôùi caùc lónh vöïc töông öùng khaùc nhau. Toác ñoä nöôùc. Trong caùc tieâu chuaån cuûa Nga, toác ñoä nöôùc thöôøng quy ñònh ñeán 2m/s, nhöng trong caùc taøi lieäu phöông Taây nhö Anh, Myõ, toác ñoä nöôùc trong oáng choïn tuyø thuoäc vaøo töøng öùng duïng cuï theå nhö: daàu xaû bôm, daàu huùt, daàu goùp hoài, oáng goùp phaân phoái vaø giôø vaän haønh trong naêm ñeå choáng xoùi moøn hoaëc phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính oáng. Moät soá thieát bò phuï laép treân ñöôøng oáng nöôùc maø moät heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí hieän ñaïi coù theå aùp duïng. Van caàu, van Y, van goùc: Coù teân van caàu laø do thaân van coù daïng hình caàu. Van caàu coù ñóa hình troøn hoaëc ñóa van troøn coù daïng nuùt chai eùp leân ñeá van coù cöûa thoaùt hình troøn. Doøng ñi qua van phaûi chuyeån höôùng qua laïi 90 neân coù trôû löïc doøng chaûy lôùn. Noù coù theå ñoùng môû nhanh hôn ñaùng keå so vôùi van coång. Van moät chieàu (check valve): Van coù teân laø van moät chieàu vì chöùc naêng cuûa van chæ cho doøng chaûy theo moät chieàu nhaát ñònh, ngaên doøng chaûy theo höôùng ngöôïc laïi. Theo caáu taïo coù raát nhieàu daïng nhöng coù hai daïng thoâng duïng nhaát laø van moät chieàu kieåu laät vaø kieåu naâng. Van 1 chieàu laät coù ñóa van treo treân van cöûa thoaùt, van moät chieàu kieåu naâng coù ñóa van daïng coác ñaët treân ñeá van. Van bi (ball valve): Van coù teân laø van bi vì ñóa van coù daïng hình bi caà._.u, loã thoâng doøng boá trí ngay treân thaân bi. Gioáng nhö van nuùt ñoùng vaø môû hoaøn toaøn khi xoay bi 90. Gioáng nhö van coång, van bi duøng ñeå ñoùng môû hoaøn toaøn kieåu ON – OFF, nhöng van bi coù öu ñieåm laø goïn nheï vaø reû hôn. Van böôùm (butterfly valve): Van coù teân laø van böôùm vì ñóa van coù daïng gioáng con böôùm vôùi truïc xoay ôû giöõa vôùi hai caùnh cöûa hình troøn hai beân. Gioáng nhö van nuùt vaø van bi, ñoùng vaø môû van hoaøn toaøn khi xoay truïc ñóa van 90. Khi môû hoaøn toaøn, toån thaát aùp suaát qua van nhoû. Van böôùm goïn nheï, thao taùc vaø laép ñaët deã daøng, giaù thaønh reû hôn van coång. Van an toaøn (pressure relief valve): Van an toaøn coøn goïi laø van giaûm aùp laøm nhieäm vuï an toaøn cho heä thoáng khi aùp suaát vöôït möùc cho pheùp. Van an toaøn coù cô caáu loø xo hoaëc moät chi tieát daïng ñóa deã vôõ. Khi aùp suaát vöôït möùc cho pheùp, loø xo bò neùn laïi, van môû xaû aùp veà ñöôøng huùt hoaëc ra ngoaøi. Ñoái vôùi van daïng ñóa, ñóa seõ bò phaù huyû (noå hoaëc vôõ) ñeå môû van giaûm aùp suaát cho heä thoáng. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOAØ TRUNG TAÂM NÖÔÙC : Giôùi thieäu chung : Heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc laø heä thoáng söû duïng nöôùc laïnh 70C ñeã laøm laïnh khoâng khí qua caùc daøn trao ñoåi nhieät FCU. Heä ñieàu hoaø trung taâm nöôùc chuû yeáu bao goàm : Maùy laøm laïnh nöôùc ( Water Chiller ) hay maùy saûn xuaát nöôùc laïnh thöôøng töø 120C xuoáng 70C . Heä thoáng daãn nöôùc laïnh . Heä thoáng nöôùc giaûi nhieät . Caùc daøn trao ñoåi nhieät ñeå laøm laïnh hoaëc söôûi aám khoâng khí baèng nöôùc noùng FCU (Fan Coil Unit ). Heä thoáng gioù töôi, gioù hoài, vaän chuyeån vaø phaân phoái khoâng khí. Heä thoáng tieâu aâm vaø giaûm aâm . Maùy laøm laïnh nöôùc giaûi nhieät nöôùc cuøng heä thoáng bôm thöôøng ñöôïc boá trí phía döôùi taàng haàm hoaëc taàng treät, thaùp giaûi nhieät ñaët treân taàng thöôïng traùi laïi maùy laøm laïnh nöôùc giaûi nhieät gioù thöôøng ñaët treân taàng thöôïng . Nöôùc laïnh ñöôïc laøm laïnh trong bìng bay hôi xuoáng 70C roài ñöôïc bôm nöôùc laïnh ñöa ñeán caùc daøn trao ñoåi nhieät FCU hoaëc AHU. ÔÛ ñaây nöôùc thu nhieät cuûa khoâng khí noùng trong phoøng, noùng ñeán 120C vaø laïi ñöôïc bôm trôû laïi bình bay hôi ñeå taùi laøm laïnh xuoáng 70C, kheùp kín voøng tuaàn hoaøn nöôùc laïnh. Ñoái vôùi heä thoáng nöôùc laïnh kín ( khoâng coù daøn phun ) caàn thieát coù theâm bình giaõn nôû ñeå buø nöôùc trong heä thoáng giaõn nôû khi thay ñoåi nhieät ñoä . Heä thoáng trung taâm nöôùc coù caùc öu ñieåm sau : Coù voøng tuaàn hoaøn an toaøn, vì laø nöôùc neân khoâng sôï ngoä ñoäc hoaëc tai naïn do roø ræ moâi chaát laïnh ra ngoaøi . Coù theå khoáng cheá nhieät aåm trong khoâng gian ñieàu hoaø theo töøng phoøng rieâng reõ, oån ñònh vaø duy trì caùc ñieàu kieän vì khí haäu toát nhaát . OÁng nöôùc so vôùi oáng gioù nhoû hôn nhieàu do ñoù tieát kieäm ñöôïc nguyeân vaät lieäu xaây döïng . Coù khaû naêng xöû lyù ñoä saïch khoâng khí cao, ñaùp öùng moïi yeâu caàu ñeà ra caû veà ñoä saïch buïi baån, taïp chaát, hoaù chaát vaø muøi … Ít baûo döôõng, söûa chöõa . Heä thoáng trung taâm nöôùc coù caùc nhöôïc ñieåm : Caàn phaûi boá trí heä thoáng laáy gioù töôi cho caùc FCU . Laép ñaët khoù khaên . Ñoøi hoûi coâng nhaân vaän haønh laønh ngheà . Caàn ñònh kyø baûo döôõng söûa chuõa maùy laïnh vaø caùc daøn FCU . Maùy laøm laïnh moâi chaát laø nöôùc: boä phaän quan troïng nhaát cuûa heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc laø maùy laøm laïnh nöôùc. Caên cöù vaøo chu trình laïnh coù theå phaân ra maùy laïnh nöôùc duøng maùy neùn cô, duøng maùy neùn ejectô hoaëc maùy neùn haáp thuï. Maùy neùn laïnh coù maùy neùn côù cuõng laïi coù theå phaân ra nhieàu loaïi khaùc nhau theo kieåu maùy neùn nhö maùy neùn pittoâng roto, truïc vít vaø tuabin, kieåu kín, nöûa kín hoaëc hôû. Ñeå tieát kieäm nöôùc giaûi nhieät ngöôøi ta söû duïng nöôùc tuaàn hoaøn vôùi bôm vaø thaùp giaûi nhieät nöôùc . Heä thoáng ñöôøng oáng laïnh: heä thoáng hai oáng laø heä thoáng ñôn giaûn nhaát, goàm hai oáng goùp song song coøn caùc FCU vaø AHU maéc noái tieáp giöõa hai oáng. Vaøo muøa heø khoâng söôûi aám, noài hôi khoâng hoaït ñoäng, chæ coù voøng tuaàn hoaøn nöôùc laïnh hoaït ñoän ñeå laøm laïnh phoøng. Nöôùc laïnh ñöôïc bôm qua caùc FCU vaø AHU ñeå thu nhieät trong khoâng gian ñieàu hoaø ñeå thaûi ra ngoaøi qua thaùp giaûi nhieät. Vaøo muøa ñoâng chæ coù voøng tuaàn hoaøn nöôùc noùng hoaït ñoäng. Nuôùc noùng ñöôïc bôm töø noài hôi ñeán caáp nhieät cho caùc FCU vaø AHU ñeå söôûi phoøng. Heä thoáng naøy coù öu ñieåm laø ñôn giaûn, chi phí vaät lieäu nhoû reû tieàn nhöng coù nhöôïc ñieåm laø caân baèng aùp suaát bôm giöõa caùc daøn vì nöôùc coù xu höôùng chæ ñi taét qua caùc daøn ñaët gaàn. ÔÛ ñaây caàn ñaët caùc van ñieàu chænh ñeå caân baèng aùp suaát, chia ñeàu nöôùc cho caùc daøn . Daøn trao ñoåi nhieät : FCU ( Fan Coil Unit : caùc FCU laø caùc daøn trao ñoåi nhieät oáng xoaùn coù quaït, nöôùc laïnh (hoaëc nöôùc noùng) chaûy phía trong oáng xoaén, khoâng khí ñi phía ngoaøi. Ñeå taêng cöôøng ñoä trao ñoåi nhieät phía khoâng khí, ngöôøi ta boá trí caùnh taûn nhieät baèng nhoâm vôùi böôùc caùnh khoaûng 0.8 ÷ 3 mm. Gioáng nhö daøn bay hôi, FCU cuõng coù nhieàu loaïi nhö treo töôøng, ñaët saøn, giaáu töôøng treo traàn vaø giaáu traàn nhöng thoâng duïng nhaát vaãn laø loaïi treo traàn vaø giaáu traàn. Loaïi giaáu traàn cuõng chia ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau, caên cöù vaøo coät aùp quaït chia ra loaïi coät aùp thaáp vôùi ñöôøng gioù ngaén hoaëc khoâng coù oáng gioù. Loaïi coù coät aùp cao vôùi ñöôøng oáng gioù. FCU coù caùc boä phaän chính nhö sau : Daøn oáng nöôùc laïnh . Quaït thoåi cöôõng böùc khoâng khí trong phoøng töø phía sau daøn oáng trao ñoåi nhieät . Döôùi daøn boá trí maùng höùng nöôùc ngöng, ñeå ñaûm baûo aùp suaát gioù phaân phoái qua oáng gioù vaø mieäng thoåi . Thöôøng trang bò baèng quaït ly taâm . FCU coù öu ñieåm goïn nheï, deã boá trí nhöng coù nhöôïc ñieåm laø khoâng coù cöûa laáy gioù töôi, neáu caàn phaûi boá trí heä thoáng gioù töôi rieâng AHU (Air Handling Unit ): gioáng nhö FCU thì AHU cuõng laø caùc daøn trao ñoåi nhieät nhöng coù naêng suaát laïnh lôùn hôn ñeå söû duïng cho caùc phoøng aên, saûnh, hoäi tröôøng, phoøng khaùch … coù cöûa laáy gioù töô, coù boä phaän loïc khí, röûa khí, gia nhieät ñeå coù theå ñieàu chænh vaø khoáng cheá chính xaùc nhieät ñoä cuõng nhö ñoä aåm töông ñoái cuûa heä thoáng khí thoåi vaøo phoøng. AHU coù quaït ly taâm coät aùp cao ñeå coù theå laép vôùi heä thoáng oáng gioù lôùn. Moät khaùc bieät cô baûn nöõa laø AHU coùi loaïi khoâ nhö FCU nhöng laïi coù loaïi öôùt, loaïi coù daøn phun nöôùc laïnh tröïc tieáp vaøo khoâng khí coøn goïi laø kieåu hôû ñeå laøm laïnh vaø röûa khí . Nguyeân lyù laøm vieäc : Heä thoáng ñieàu hoaø trung taâm nöôùc hoaït ñoäng goàm 2 chu trình sau : Chu trình : nöôùc laïnh töø thaùp giaûi nhieät ñöôïc ñöa xuoáng cuïm Chiller theo ñöôøng soá 2, sau khi giaûi nhieät cho cuïm chiller nöôùc seõ ñöôïc ñöa trôû laïi thaùp giaûi nhieät qua ñöôøng oáng soá 1 nhôø bôm ñaåy ñeå taùi laøm laïnh nöôùc vaø thaûi toaøn boä löôïng nhieät do quaù trình ngöng tuï cuûa moâi chaát laïnh trong bình ngöng toaû ra Chu trình 2: nöôùc laïnh ñi ra töø cuïm chiller ñöôïc ñöa vaøo caùc cuïm FCU nhôø bôm ñaåy. Trong caùc cuïm FCU naøy quaït seõ thoåi caùc oáng mao daãn nöôùc laïnh ñoù ñeå haáp thuï nhieät laïnh cung caáp cho nôi caàn cung caáp nhieät laïnh, nöôùc sau khi bò haáp thuï nhieät seõ ñöôïc ñöa veà bình giaõn nôû ñeå caân baèng aùp suaát sau ñoù ñöa trôû laïi cuïm chiller ñeå tieáp tuïc quy trình laøm laïnh nöôùc Taùc duïng cuûa bình giaõn nôû laø caân baèng aùp, neáu khoâng coù bình giaõn nôû thì khi nöôùc thaûi ra töø caùc FCU ôû taàng treân cao veà chiller seõ taïo ra 1 aùp löïc lôùn do nöôùc chaûy töï nhieân töø vò trí cao xuoáng vò trí thaáp, luùc ñoù noù seõ huùt nöôùc töø caùc FCU ôû phía beân döôùi, ñieàu ñoù khoâng ñaûm baûo nöôùc cung caáp trong caùc FCU naøy, daãn ñeán cheá ñoä laøm vieäc khoâng ñuùng vôùi thieát keá . NGUYEÂN LYÙ HEÄ THOÁNG LAÏNH SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG LAÏNH CUÏM FCU CUÏM FCU CUÏM FCU CUÏM FCU CUÏM FCU CUÏM FCU CUÏM CHILLER 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 TAÀNG TREÄT LAÀU 2 LAÀU 1 LAÀU 3 LAÀU 5 LAÀU 4 HAÀM 2 BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC BÌNH GIAÕN NÔÛ COOLING TOWER SAÂN THÖÔÏNG HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY Baùo chaùy cuõng laø moät heä thoáng quan troïng trong caùc coâng trình daân duïng, ngaøy nay haàu heát taát caû caùc coâng trình xaây döïng lôùn nhö nhaø haøng, khaùch saïn, truï sôû laøm vieäc hay nhöõng nôi coâng coäng ñeàu phaûi coù heä thoáng baùo chaùy, nhôø noù maø nhaän bieát ñöôïc söï coá ñeå kòp thôøi baùo ñoäng ñeå sô taùn moïi ngöôøi vaø coù phöông phaùp chöaõ chaùy thích hôp, baûo ñaûm thieät haïi veà vaät chaát vaø con ngöôøi laø beù nhaát. Ngaøy nay coù 2 loaïi heä thoáng baùo chaùy cô baûn sau: Loaïi baùo chaùy truyeàn thoáng (analog): heä thoáng bao goàm chuoâng, boä doø nhieät, boä doø khoùi vaø boä xöû lyù trung taâm. Boä xöû lyù trung taâm goïi laû Zone Center, moãi boä trung taâm quaûn lyù 8 Zone, moãi Zone ñöôïc duøng ñeå quaûn lyù 1 vuøng coù theå laø 1 taàng laàu, moät phoøng hay moät loaït caùc phoøng khaùc nhau. Öu ñieåm cuûa boä baùo chaùy truyeàn thoáng laø ñôn giaûn, reû tieàn nhöng coù khuyeát ñieåm laø ta khoâng bieát chính xaùc vò trí ñöôïc baùo ñoäng vaø ñöôïc aùp duïng cho nhöõng coâng trình vöøa vaø nhoû. Loaïi baùo chaùy ñòa chæ (addressable): loaïi naøy khaéc phuïc ñöôïc caùc nhöôïc ñieåm cuûa loaïi baùo chaùy truyeàn thoáng, hôn nöõa noù coøn coù theå duøng cho caùc thieát bò cuûa boä baùo chaùy truyeàn thoáng thoâng qua boä chuyeån ñoåi tín hieäu analog-ñòa chæ vaø ngöôïc laïi nhöng giaù thaønh cao, thích hôïp cho nhöõng coâng trình lôùn. ÔÛ ñaây ta giôùi thieäu heä thoáng baùo chaùy ñòa chæ cuaû haõng NOTIFIER FIRE SYSTEM. Döôùi ñaây laø moät vaøi thieát bò cô baûn cuaû haõng : GIÔÙI THIEÄU CAÙC THIEÁT BÒ SSM Series Alarm Bells: CHUOÂNG BAÙO ÑOÄNG Chuoâng baùo ñoäng SSM Series söû duïng doøng ñieän beù, thieát bò baùo ñoäng phaùt ra aâm löôïng cao, duøng cho heä thoáng baùo chaùy hoaëc baùo troäm hay öùng duïng vaøo caùc tín hieäu khaùc. Tuy aâm thanh phaùt ra lôùn vaø vang nhöng noù chæ hoaït ñoäng ôû ñieän aùp 24 VDC. Maët khaùc thieát bò naøy coøn ñöôïc laép ñaët ñôn giaûn Neáu gaén chuoâng ôû trong nhaø thì chuoâng ñöôïc gaén treân moät hoäp vuoâng tieâu chuaån 4” ( 10.16 cm ) . Neáu gaén beân ngoaøi thì duøng loaïi WBB, loaïi naøy chòu ñöïng ñöôïc thôøi tieát khaéc nghieät . Heä thoáng chuoâng SSM coù 3 kích thöôùc chuaån : Ñöôøng kính 6” ( 15.24 cm ) . Ñöôøng kính 8” ( 20.32 cm ) . Ñöôøng kính 10” (25.4 cm ) . Ñaëc ñieåm kyõ thuaät : Ñieän aùp söû duïng: 24 VDC . Doøng trung bình: 0.03 A . AÂm löôïng phaùt ra: 85 dB Nhieät ñoä hoaït ñoäng: -350C ÷ 600C . Ñieän aùp hoaït ñoäng: 19.2 VDC ÷ 26.4 VDC . WR 2001/SR/GS: NUÙT NHAÁN KHAÅN CAÁP Duøng ñeå baùo ñoäng khi xaûy ra söï coá vaø ñöôïc taùc ñoäng baèng tay. Nuùt coâng taéc naøy ñöôïc giöõ baèng mieáng kieáng, khi mieáng kieáng naøy vôõ thì coâng taéc nhaû ra vaø seõ baùo ñoäng . Ñaëc tính : WR 2001/SR/GS vaän haønh deã daøng vaø söû duïng ñôn giaûn Coù mieáng kieáng duøng ñeå traùnh baùo ñoäng giaû . Coù hoäp nhöaï baûo veä beân ngoaøi traùnh toån thöông cho ngöôøi söû duïng khi caùc maûnh kieáng vôõ vaêng ra . Khoâng caàn duøng buùa . Kieåm tra baûo döôõng, söaõ chöaõ deã daøng . Kích thöôùc: cao 87 mm, roäng 87 mm, saâu 32.8 mm . Maøu saéc: ñoû . Naëng: 125 g . FSI-851: BOÄ DOØ KHOÙI ION Boä doø khoùi FSI-851 coù nhöõng chöùc naêng vöôït troäi so vôùi boä doø khoùi truyeàn thoáng. Boä doø khoùi FSI-851 ñöôïc laäp trình trong phaàn meàm, söï thay ñoåi luoân ñöôïc maøn hình hieån thò vaø baùo caùo ñeán panel ñieàu khieån. Ñieåm ID cho pheùp caøi ñaët 10 coâng taéc ñiaï chæ, cung caáp chính xaùc vò trí doø . Ñaëc tính : Thieát keá ñeïp, baét maét . Thoâng tin lieân laïc ñòa chæ – analog Tín hieäu oån ñònh caû nhöõng khi coù nhieãu . Doøng laøm vieäc khoâng taûi beù . Khoâng gaây tieáng oàn . Duøng töø 1 ñeán 159 coâng taéc ñòa chæ Goùc quan saùt laøm vieäc 3600 Bình thöôøng ñeøn LED treân boä doø coù maøu xanh, khi baùo ñoäng seõ chuyeån sang maøu ñoû . Kieåm tra hoaït ñoäng baèng töø tröôøng beân ngoaøi . Ñaëc ñieåm kyõ thuaät: Kích thöôùc: Ñeá B501 cao 2.1” (5.1 cm ), ñöôøng kính 4.1” (10.4 cm ), ñeá B710LP coù ñöôøng kính 6.1” (15.5 cm ) . Troïng löôïng: 5.4 oz (154 g ) . Nhieät ñoä hoaït ñoäng: 00C ÷490C . Nhaän bieát khi toác ñoä di chuyeån ion: 0 ÷ 1200 ft/min (365.76 m/min) Ñoä aåm: 10% ÷ 93% khoâng söông . Khoaûng caùch doø: NOTIFIER giôùi thieäu khoaûng caùch doø theo tieâu chuaån NFPA72. Khi doøng ñoái löu khoâng khí beù, traàn phaúng thì khoaûng caùch nhaän bieát laø 30 feet (9.144 m). Ñeå thoâng tin roõ raøng caàn chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa caùc boä doø, caùch laép ñaët vaø öùng duïng ñuùng theo tieâu chuaån treân . FSP-851: BOÄ DOØ KHOÙI QUANG ÑIEÄN NOTIFIER 851 gaén thieát bò doø khoùi vôùi toaøn boä thoâng tin cung caáp. Maùy doø söï thay ñoåi caûm öùng coù theå laø 1 chöông trình trong phaàn meàm ñieàu khieån, boä doø caûm öùng lieân tuïc kieåm tra vaø baùo ñeán panel ñieàu khieån. Ñieåm ID cho pheùp moãi ñòa chæ cuûa boä doø caøi ñaët vôùi nhoùm 10 coâng taéc ñiaï chæ coâng taéc, cung caáp chính xaùc vò trí thay ñoåi . Ñaëc tính : Thieát keá goïn ñeïp, baét maét . Thoâng tin ñiaï chæ – analog . Tín hieäu oån ñònh vôùi nhieãu . Doøng laøm vieäc khoâng taûi beù . Quay 1 ñeán 159 coâng taéc ñiaï chæ ( loaïi truyeàn thoáng töø 1 ñeán 99 ) Löaï choïn ñieàu khieån töø xa phuï thuoäc vaøo LED . Hai ñeøn LED laøm vieäc ôû goùc quan saùt 3600 . Bình thöôøng ñeøn LED coù maøu xanh, khi baùo ñoäng coù maøu ñoû . Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa coâng taéc baèng töø tröôøng ngoaøi . Ñaëc ñieåm kyõ thuaät: Kích thöôùc: Ñeá B501 cao 2.1” (5.1 cm ), ñöôøng kính 4.1” (10.4 cm ) , ñeá B710LP coù ñöôøng kính 6.1” (15.5 cm ) . Troïng löôïng: 5.2 oz (147 g ) . Nhieät ñoä hoaït ñoäng: 00C ÷490C . Nhaän bieát khi toác ñoä di chuyeån ion: 0 ÷ 4000 ft/min (1219.2 m/min) Ñoä aåm:10% ÷ 93% khoâng söông . Nhieät ñoä caøi ñaët: 570C Khoaûng caùch doø: NOTIFIER giôùi thieäu khoaûng caùch doø theo tieâu chuaån NFPA72. Khi doøng ñoái löu khoâng khí beù, traàn phaúng thì khoaûng caùch nhaän bieát laø 30 feet (9.144 m). Ñeå thoâng tin roõ raøng caàn chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa caùc boä doø, caùch laép ñaët vaø öùng duïng ñuùng theo tieâu chuaån treân . FST-851 Series: BOÄ DOØ NHIEÄT NOTIFIER 851 gaén thieát bò doø khoùi vôùi toaøn boä thoâng tin cung caáp. Maùy doø söï thay ñoåi caûm öùng coù theå laø 1 chöông trình trong phaàn meàm ñieàu khieån, boä doø caûm öùng lieän tuïc kieåm tra vaø baùo ñeán panel ñieàu khieån. Ñieåm ID cho pheùp moãi ñòa chæ cuûa boä doø caøi ñaët vôùi nhoùm 10 coâng taéc ñiaï chæ coâng taéc, cung caáp chính xaùc vò trí thay ñoåi. Boä doø nhieät FST-851 Series duøng maïch caûm bieán ñöôïc caøi ñaët nhieät ñoä caáp 1 laø 570C, khi vuøng ñaët boä doø nay coù nhieät ñoä ñeán möùc naøy boä doø seõ göûi tín hieäu veà trung taâm ñeå cho bieát laø nôi ñoù nhieät ñoä ñang taêng ôû möùc ñoù ñeå ngöôøi giaùm saùt kieåm tra, coøn neáu khoâng coù söï kieåm ra naøo thì ñeán khi nhieät ñoä trong phoøng taêng leân 880C thì heä thoáng seõ baùo ñoäng caáp 2 . Ñaëc tính : Thieát keá goïn ñeïp, baét maét . Phaûn hoài keát quaû nhanh . Baùo ñoäng khi nhieät ñoä taêng quaù 8.30C /min . Nhieät ñoä caøi ñaët 570C, nhieät ñoä khaån caáp 880C . Keát noái baèng daây ñoâi . Goùc quan saùt laøm vieäc 3600. Coù hai LED maøu, bình thöôøng coù maøu xanh, khi coù baùo ñoäng chuyeån sang maøu ñoû . Doøng laøm vieäc khoâng taûi beù . Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa coâng taéc baèng töø tröôøng ngoaøi . Gaén tröïc tieáp leân beà maët hay gaén treân hoäp ñieän . Kieåm tra hoaït ñoäng töø xa baèng panel ñieàu khieån . Ñaëc ñieåm kyõ thuaät : Kích thöôùc: Ñeá B501 cao 2.1” (5.1 cm , ñöôøng kính 4.1” (10.4 cm ) , ñeá B710LP coù ñöôøng kính 6.1” (15.5 cm ) . Troïng löôïng: 4.8 oz (137 g ) . Nhieät ñoä hoaït ñoäng: -200C ÷380C . Ñoä aåm:10% ÷ 93% khoâng söông . Nhieät ñoä caøi ñaët: nhieät ñoä baùo ñoäng caáp 1: 570C, nhieät ñoä taêng quaù 8.30C/min , baùo ñoäng caáp 2: 880C . Khoaûng caùch laøm vieäc: theo tieâu chuaån UL: khoaûng caùch giöõa taâm vôùi taâm laø 50 ft (15.24 m). Theo tieâu chuaån FM thì khoaûng caùch laø 25*25 ft (7.62*7.62 mm) . FZM – 1: BOÄ BIEÁN ÑOÅI ANALOG – DIGITAL FZM – 1 laø boä bieán ñoåi tín hieäu analog – digital, laø moät thieát bò kieåm tra tieâu chuaån duøng ñeå giaùm saùt, thích hôïp vôùi thieát bò 2 daây, 24 VDC , nhö maïch doø khoùi caáp A hay B . Maïch giao tieáp FZM – 1 laø 1 heä thoáng ñòa chæ thoâng minh, ñiaï chæ rieâng cuaû moãi thieát bò ñöôïc caøi ñaët baèng coâng taéc quay, thieát bò naøy cho pheùp giao tieáp vaø giaùm saùt boä doø khoùi truyeàn thoáng, noù truyeàn caùc traïng thaùi bình thöôøng, môû hay baùo ñoäng trong 1 zone ñaày cuûa caùc thieát bò doø truyeàn thoáng veà panel ñieàu khieån . Ñaëc tính : Hoã trôï cho boä doø khoùi 2 daây . Giaùm saùt daây IDC vaø keát noái vôùi nguoàn beân ngoaøi . Mieãn nhieãm vôùi nhieãu (EMF / RFI ) . Quay ñòa chæ tröïc tieáp . LED saùng trong suoát quaù trình hoaït ñoäng bình thöôøng . Nhieät ñoä hoaït ñoäng: 0 ÷ 490C . Ñoä aåm:10% ÷ 93% khoâng ngöng . Hoaït ñoäng : Moãi FZM – 1 duøng 1 trong 159 ñiaï chæ treân 1 voøng SLC. noù phaûn hoài ñeàu ñaën caùc traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng, môû, ngaét cuaû thieát bò, ñeøn LED phaùt saùng cho bieát raèng thieát bò ñang giao tieáp vôùi panel ñieàu khieàn . FCM – 1: BOÄ BIEÁN ÑOÅI DIGITAL – ANALOG Boä bieán ñoåi tín hieäu digital – analog duøng ñeå ñieàu khieån hay öùng duïng thoâng baùo nhö coøi chuoâng, dieãn giaû … hay giaùm saùt maïch heä thoáng lieân laïc, ñöôïc hoaït ñoäng baèng tay hay laäp trình. ÖÙng duïng vaøo dieãn giaû, nghe / nhìn hay ñieän thoaïi . Ñaëc tính : Ñeøn LED bình thöôøng coù maøu xanh, khi nhaän tín hieäu töø panel ñieàu khieån seõ chuyeån sang maøu ñoû . Mieãn nhieãm vôùi nhieãu cao . Goùc quan saùt LED roäng . Quay ñòa chæ töø 1 ÷ 159 Hoaït ñoäng : Moãi FCM -1 duøng 1 trong 159 ñòa chæ treân 1 voøng SLC. Noù phaûn hoài ñeàu ñaën caùc laàn caét töø panel ñieàu khieån vaø baùo caùo loaïi vaø traïng thaùi caét bao goàm môû, bình thöôøng hay traïng thaùi ngaét cuaû maïch öùng duïng thoâng baùo NAC. Ñeøn LED chôùp vôùi vôùi laàn nhaän tín hieäu caét theo yeâu caàu, noù hoaït ñoäng nhôø rôle beân trong FCM -1. Coâng taéc quay caøi ñaët 1 ñòa chæ duy nhaát cho moãi modul, caùc ñòa chæ coù theå ñöôïc caøi ñaët tröôùc hay sau khi gaén . ISO-X: BOÄ DOØ SÖÏ COÁ ÑÖÙT DAÂY Boä doø söï coá ñöùt daây ñöôïc duøng vôùi boä AM 2020, AFP 1010, AFC-600, AFP-400, AFP-300, AFP-200, AFP-100 ñeå baøo veä nhaén maïch ñöùt daây treân voøng SLC . Ñaëc tính : Nguoàn cung caáp tröïc tieáp töø SLC, khoâng duøng nguoàn beân ngoaøi . Gaén treân hoäp vuoâng 4”(10.16 cm ), saâu 2-1/8” (5.3975 cm ) . Ñeøn LED ñöôïc chæ ñònh ôû ñieàu kieän bình thöôøng, khi coù söï coá thì saùng . Mieãn nhieãm vôùi nhieãu cao . Goùc quan saùt cuûa LED roäng . Boä doø söï coá ñöùt daây ñöôïc ñaët giöõa caùc thieát bò ñeå baûo veä söï nhöøng hoaït ñoäng cuûa voøng kín. Cöù moãi ISO-X söû duïng toái ña 25 thieát bò ngaoò tröø khi söû duïng caùc rôle hay boä ña caûm bieán. Döôùi ñaây laø ví duï veà söï keát noái caùc thieát bò: NFS – 3030 : BOÄ XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM . Ñaây laø thieát bò chính cuaû toaøn heä thoáng, noù ñöôïc coi nhö laø boä naõo, NFS – 3030 coù kích côõ töø trung bình ñeán lôùn. NFS – 3030 ñöôïc xem laø thieát bò hoaøn haûo nhaát, moãi NFS – 3030 coù 10 maïch tín hieäu (SLC), hoã trôï leân ñeán 3180 ñòa chæ t Ñaëc tính : Coù 10 maïch tín hieäu ( SLC ) . Giaùm saùt treân 159 boä doø vaø 159 modul treân 1 voøng, moãi voøng gaén 318 thieát bò Coù maøn hình LCD hieån thò löïa choïn löôùi hoã trôï: NFS-60, NFS-3030 Duøng baùo ñoäng, baûo veä, rôle giaùm saùt Coù ñeán 96 ñaàu vaøo hoaëc ra treân FACP Giao tieáp vôùi maùy in . Coù theå laäp trình treân panel hay PC vôùi chöông trình VeriFineTM, cuõng coù theå kieåm tra so saùnh . ÖÙng duïng maõ hieäu ñeå ghi nhaän soá laàn ñeøn loeù saùng . Boä truyeàn tin EIA – 485 . Sô ñoà keát noái caùc thieát bò cuaû NFS-3030 Löïa choïn kieåm tra baùo ñoäng treân 1 ñòa chæ . NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HEÄ THOÁNG Moãi thieát bò trang bò ôû moãi vuøng giaùm saùt ñöôïc quy ñònh 1 ñòa chæ rieâng. Khi ôû moät vuøng naøo ñoù coù söï coá thì thieát bò ñoù ñöôïc caùch ly, luùc naøy boä doø söï coá ñöùt daây seõ göûi tín hieäu veà boä xöû lyù trung taâm baùo caùo ôû vuøng naøo ñoù ñang coù söï coá. Tuøy theo cheá ñoä ta laäp trình maø boä xöû lyù trung taâm coù söï taùc ñoäng rieâng cho töøng thieát bò. ÔÛ ñaây ISO-X luoân göûi tín hieäu lieân tuïc veà boä xöû lyù trung taâm cho duø coù söï coá hay khoâng, nhöng neáu coù söï coá ñöùt daây thì seõ taùc ñoäng . FZM -1 laø boä bieán ñoåi tín hieäu analog – digita, giaû söû ta gaén 2 ñaàu doø khoùi vaø nhieät truyeàn thoáng duøng tín hieäu analog, neáu ôû vuøng naøy coù söï coá thì tín hieäu analog sau khi qua boä FZM-1 chuyeån thaønh tín hieäu digital, khi ñoù ISO–X seõ göûi tín hieäu thoâng baùo ñöùt daây veà boä xöû lyù trung taâm ñeå phaùt hieän vuøng bò söï coá thoâng qua ñòa chæ maø thieát bò ñoù ñöôïc caøi ñaët . Ngöôïc laïi FCM-1 laø boä bieán ñoåi tín hieäu digital-analog, khi coù söï coá boä xöû lyù trung taâm seõ göûi tín hieäu digital ñeán FCM-1, taïi ñaây tín hieäu digital seõ chuyeån ñoåi thaønh tín hieäu analog ñeå baùo ñoäng chuoâng, töông töï cuõng seõ taùc ñoäng ñeå caét caùc thieát bò nhö FCU, AHU … FMM-101 coi nhö laø moät rôle, tuøy theo caùc caáp hoaït ñoäng maø ta caøi ñaët ñeå khi boä xöû lyù trung taâm göûi tín hieäu ñeán coù töøng cheá ñoä taùc ñoäng phuø hôïp. Giaû söû khi coù söï coá boä xöû lyù trung taâm göûi tín hieäu ñeán FMM-101 seõ hoaït ñoäng ôû cheá ñoä caáp 1 laø 60”, neáu tín hieäu gôûi ñeán döôùi ngöôõng naøy thì thoâi coøn neáu sau thôøi gian naøy maø tín hieäu vaãn tieáp tuïc ñuöôïc göûi ñeán thì seõ chuyeån sang cheá ñoä hoaït ñoäng caáp 2 laø khôûi ñoäng caùc thieát bò nhö bôm chöõa chaùy, quaït taêng aùp …. Theo nhö truï sôû thì ta duøng boä baùo chaùy truyeàn thoáng 20 vuøng HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY GIÔÙI THIEÄU. Heä thoáng chöõa chaùy raát khaùc bieät do phaàn lôùn tuoåi thoï cuûa noù ôû trong tình traïng tónh, khoâng coù ñieàu chaûy. Tuy nhieân khi ñoøi hoûi phaûi hoaït ñoäng trong tình traïng khaån caáp noù laïi ñoùng moät vai troø quan troïng trong vieäc baûo veä cho moät heä thoáng naøo ñoù, laøm cho heä thoáng ñoù tieáp tuïc hoaït ñoäng moät caùch deã daøng vaø ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng. Chính vì vaäy ngöôøi ta ñaõ keát hôïp caùc oáng vaøo caáu taïo cuûa caùc heä thoáng chöõa chaùy nhaèm toùi thieåu hoaù söï giaùn ñoaïn khi hoaït ñoäng, ñeå taïo khaû naêng hoaït ñoäng vôùi thôøi gian daøi. Ñeå ñaûm baûo cho heä thoáng chöõa chaùy luoân saün saøng, caùc oáng noái trong heä thoáng phaûi phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån quoác gia. Caùc tieâu chuaån naøy phaûi coù tính chaát quoác teá tuaân theo caùc quy taéc lieân bang vaø ñòa phöông. Nhö ñaõ noùi ôû treân, caùc oáng chuõa chaùy ñöôïc lieân keát thaønh maïng oáng coù taùc duïng phun caùc chaát daäp löûa. CAÙC LOAÏI HEÄ THOÁNG CHÖÕA CHAÙY. Heä thoáng chöõa chaùy coù raát nhieàu loaïi, caùc heä thoáng naøy ñeàu duøng caùc ñöôøng oáng ñeå daãn caùc chaát daäp löûa ñeán caùc khu vöïc phaùt löûa. Moãi loaïi heä thoáng chöõa chaùy ñöôïc löïa choïn tuyø thuoäc vaøo nôi söû duïng hoaëc tính chaát chaùt ôû töøng nôi, quy moâ cuûa töøng khu vöïc, maø vì caùc yeâu caàu rieâng hay caùc ñieàu kieän vaät lyù nhö: moâi tröôøng, thaåm myõ. Döôùi ñaây seõ moâ taû heä thoáng chöõa chaùy thoâng thöôøng. Heä thoáng phun töï ñoäng. Heä thoáng phun töï ñoäng vôùi muïc ñích chöõa chaùy laø moät maïng caùc oáng ñöôïc laép treân caùc voøi phun töï ñoäng. Heä thoáng ñöôïc noái vôùi moät nguoàn caáp nöôùc töï ñoäng. Maïng oáng vaø cacù voøi phun ñöôïc phaân boá taïi caùc nguoàn caàn baûo veä theo tieâu chuaån kyõ thuaät veà phoøng choáng chaùy noå. Caùc voøi phun töï ñoäng bò bòt bôõi moät nuùt phaûn öùng vôùi nhieät ñoä nhö kim loaïi, etilic hay thuyû tinh deã vôõ. Khi boä phaän naøy cuûa voøi phun ñaït ñeán moät giaù trò nhieät ñoä ñaõ ñònh tröôùc khi noù chaùy, caùc voøi phun seõ môû vaø phun nöôùc ñeå daäp taét löûa. Muoán ngöng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng phaûi duøng tay ñoùng van ñieàu khieån heä thoáng. Caùc van ñieàu khieån phaûi ñeå môû cho ñeán khi löûa ñaõ bò daäp taét hoaøn toaøn vaø neân luoân luoân saün saøng khi kieåm tra vuøng chaùy ñeå phoøng söï buøng chaùy laïi. Heä thoáng öôùt laø heä thoáng voøi phun töï ñoäng thoâng thöôøng nhaát nhôø vaøo ñoä tin caäy cao, ít boä phaän chuyeån ñoäng hôn so vôùi caùc heä thoáng chöõa chaùy khaùc . Heä thoáng voøi phun oáng öôùt töï ñoäng ñöôïc duøng cho vieäc choáng chaùy ôû caùc nôi caàn coá ñònh vaø ôû nhöõng nôi khoâng coù moät yeâu caàu ñaëc bieät neân laøm haïn cheá hoaït ñoäng cuûa noù. Naèm ôû nguoàn cung caáp cuûa moãi heä thoáng öôùt laø van an toaøn baùo ñoäng hoaëc laø moät coâng taéc löu löôïng nöôùc. Van an toaøn coù moät naép gaén chuoâng laéc töï do. Heä thoáng voøi phun töï ñoäng phaûn öùng tröôùc ñöôïc duøng cho nhöõng heä thoáng chöõa chaùy coá ñònh vaø söï phun nöôùc leân vuøng chaùy coù theå gaây ra nguy hieåm. Maïng oáng cuûa heä thoáng voøi phun phaûn öùng tröôùc ñöôïc giöõ khoâ cho ñeán khi coù yeâu caàu nöôùc ñeå daäp taét. Caùc voøi phun töï ñoäng ñöôïc bòt kín vaø ñöôïc gaén treân maïng oáng. Moãi heä thoáng phaûn öùng tröôùc ñeàu coù moät van an toaøn. Van an toaøn luoân luoân ôû vò trí ñoùng, noù ñöôïc ñieàu khieån töï ñoäng ngaên ngöøa nöôùc chaûy vaøo oáng khi chöa coù yeâu caàu. Hoaït ñoäng cuûa van an toaøn ñieàu khieån bôõi caùc tín hieäu ñieän, thuyû löc hoaëc khí neùn ñöa ñeán boä doø chaùy ñaët trong vuøng caàn choáng chaùy vaø cuõng coù theå hoaït ñoäng baèng tay. Heä thoáng voøi phun töï ñoäng oáng khoâ ñöôïc duøng ôû nhöõng nôi, nhöõng keát caáu khoâng bò laøm noùng. Van oáng khoâ ñöôïc ñaët ôû nguoàn caáp chính. Taát caû caùc oáng naèm phía sau ñeàu ñöôïc phun ñaày khoâng khí hoaëc khí Nitô deå giöõ cho van ñoùng. Heä thoáng treân ñöôïc duøng ñeå daäp chaùy ôû nhöõng nôi thieát bò coù khaû naêng chaùy noå cao gaây nguy hieåm lôùn nhö traïm bieán aùp hay kho ñaïn. Heä thoáng daäp chaùy baèng khí. Heä thoáng daäp chaùy baèng khí ñöôïc duøng ôû nhöõng nôi khoâng duøng nöôùc ñöôïc, ñeå daäp chaùy hoaëc ôû nhöõng nôi ñoøi hoûi tuyeät ñoái khoâng coù löûa ñöôïc daäp ngay töùc khaéc nhö caùc thieát bò ñieän töû hoaëc caùc kho chöùa coù ñieàu kieän moâi tröôøng raát khoâ raùo. Khi söû duïng heä thoáng daäp chaùy baèng khí, ngöôøi ta thöôøng söû duïng theâm heä thoáng voøi phun töï ñoäng. Heä thoáng daäp chaùy baèng khí coù chöùa caùc khí CO2 vaø khí Halogen. Chaát daäp chaùy thöôøng chöùa trong caùc xilanh hoaëc caùc thuøng taêng aùp. Soá löôïng xilanh vaø löôïng chaát daäp chaùy phuï thuoäc vaøo theå tích khoâng gian cuûa vuøng caàn choáng chaùy, maät ñoä vaø boá trí vaät lyù cuûa heä thoáng oáng. Heä thoáng daäp chaùy baèng boït. Heä thoáng naøy ñöôïc duøng ôû nhöõng nôi coù chaát loûng deã chaùy. Boït daäp chaùy laø hoãn hôïp moät soá chaát vaø nöôùc trong caùc maïng oáng. Boït daäp chaùy duøng ñeå caùch ly ñaùm chaùy vôùi oxy, daäp taét caùc saûn phaåm hôi deã chaùy vaø giaûm nhieät ñoä döôùi nhieät ñoä coù theå chaùy. Heä thoáng caáp nöôùc cho vieäc chöõa chaùy coù laáy nöôùc töø nguoán caáp ñöa ñeán heä thoáng daäp chaùy. Heä thoáng daãn nöôùc ñöôïc thieát keá bôûi coâng ty coâng coäng. Ñoái vôùi caùc khu coâng nghieäp lôùn thöôøng caùc heä thoáng caáp nöôùc rieâng bieät. Nhöng duø sôû höõu cuûa ai thì heä thoáng caáp nöôùc vaãn laø moät nhaân toá ñaëc bieät aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa heä thoáng chöõa chaùy. Moät heä thoáng caáp nöôùc cöùu hoaû bao goàm caùc beå chöùa, bôm, caùc oáng daãn chìm vaø noåi treân maët ñaát coù caùc van ñieàu khieån. Tröõ löôïng vaø aùp suaát yeâu caàu ñoái vôùi heä thoáng caáp nöôùc thöôøng ñöôïc quy ñònh theo thieát keá cuûa moät heä thoáng cöùu hoaû baèng nöôùc coù möùc tieâu thuï trung bình. Beân caïnh ñoù, caùc nhaø chöùc traùch ñòa phöông cuõng nhö caùc toå chöùc baûo hieåm cuõng quy ñònh theâm veà löôïng nöôùc yeâu caàu ñeå phoøng choáng chaùy cho töøng ñoái töôïng cuï theå. Khi xaùc ñònh löôïng nöôùc yeâu caàu, ngöôøi ta thöôøng xem xeùt moät soá ñaëc ñieåm nhö : Möùc ñoä nguy hieåm. Kieåu daùng thieát keá cuûa ñoái töôïng caàn baûo veä. Moâi tröôøng xung quanh. Choáng chaùy baèng voøi phun. Choáng chaùy baèng tay. Yeâu caàu veà nöôùc cuûa quaù trình. Heä thoáng daäp chaùy baèng nöôùc. Ngaøy nay, heä thoáng naøy ñöôïc duøng roäng raõi trong caùc chung cö, toaø nhaø, khaùch saïn, caùc cao oác,… Töø sô ñoà nguyeân lyù ta thaáy: Heä thoáng caáp nöôùc cho chöõa chaùy bao goàm: bình nöôùc lôùn ñaët ôû döôùi taàng haàm, moãi tuû chöõa chaùy ñöôïc ñaët ôû vaùch töôøng cuûa töøng taàng, moät hoà nöôùc ñöôïc ñaët treân saân thöôïng ñeå caân baèng aùp ñoàng thôøi cuõng caáp nöôùc cho caùc tuû chöõa chaùy khi bình nöôùc döôùi taàng haàm khoâng cung caáp ñuû, moät maùy bôm nöôùc duøng ñeå bôm nöôùc caáp cho caùc tuû chöõa chaùy. Heä thoáng naøy coù öu ñieåm laø caùc tuû chöõa chaùy ñöôïc ñaët ôû moãi taàng, thuaän tieän cho vieäc daäp chaùy khi coù hoaû hoaïn xaûy ra taïi khu vöïc ño.ù HEÄ THOÁNG CAMERA KHAÙI NIEÄM CHUNG. Heä thoáng Camera laø moät heä thoáng quan troïng vaø khoâng theå thieáu trong caùc coâng trình lôùn cuûa nhaø nöôùc, caùc sieâu thò, nhaø haøng hay khaùch saïn,…Nhôø coù Camera maø ngöôøi ñieàu khieån ngoài taïi choã coù theå quan saùt caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi töø ñaèng xa khi con ngöôøi ñi vaøo vuøng hoaït ñoäng cuûa noù. Tröôùc ñaây, ñeå quan saùt vaø ghi hình trong coâng taùc baûo veä an ninh, chuùng ta phaûi quan saùt treân TV vaø ghi hình treân baêng töø. Do vieäc löu tröõ hình treân baêng töø neân phaûi baûo quaûn baêng töø trong moät moâi tröôøng nghieâ._. coâng taéc caáp ñieän cho 1 keânh laøm vieäc vôùi doøng lôùn nhaát cuûa moãi keânh laø 16 A, caáu taïo chính cuûa PD216 goàm 1 maïch ñieàu khieån INT04 vaø 1 maïch keát noái vôùi taûi (LDM). Ta coù theå löïa choïn cheá ñoä laøm môø hay khoâng tuyø thuoäc vaøo vieäc coù noái 2 choát jumer treân INT04 hay khoâng. PD216 giao tieáp vôùi caùc heä thoáng nuùt nhaán vaø thieát bò ñieàu khieån baèng 1 boä daây ñoâi, coù theå keát noái baát cöù ôû ñaâu treân maïng löôùi heä thoáng . GIÔÙI THIEÄU BOÄ PD408 PD408 laø heä thoáng ñieàu khieån chieáu saùng coù 4 keânh ñieàu khieån laøm môø ñoäc laäp, nguoàn cung caáp cho PD408 hoaït ñoäng thoâng qua 2 boä coâng taéc 20 A, moãi coâng taéc caáp ñieän cho 2 keânh laøm vieäc vôùi doøng lôùn nhaát cuûa moãi keânh laø 8 A, caáu taïo chính cuûa PD408 goàm 1 maïch ñieàu khieån INT04 vaø 1 maïch keát noái vôùi taûi (LDM). Ta coù theå löïa choïn cheá ñoä laøm môø hay khoâng tuyø thuoäc vaøo vieäc coù noái 2 choát jumer treân INT04 hay khoâng. PD408 giao tieáp vôùi caùc heä thoáng nuùt nhaán vaø thieát bò ñieàu khieån baèng 1 boä daây ñoâi, coù theå keát noái baát cöù ôû ñaâu treân maïng löôùi heä thoáng . Chuûng loaïi Teân choát Moâ taû chöùc naêng Cheá ñoä laøm vieäc PD408-120VAC PD408-220VAC PD408-24VAC PD408-12VAC 1 4 Keát noái thieát bò caàn ñieàu khieån 8A H1 Caáp nguoàn cho caùc keânh 1& 2 20A H2 Caáp nguoàn cho caùc keânh 3 & 4 20A N1 N6 Keát noái daây trung tính GIÔÙI THIEÄU BOÄ PD404 PD404 laø heä thoáng ñieàu khieån chieáu saùng coù 4 keânh ñieàu khieån laøm môø ñoäc laäp, nguoàn cung caáp cho PD404 hoaït ñoäng thoâng qua 1 boä coâng taéc 20 A, coâng taéc caáp ñieän cho 4 keânh laøm vieäc vôùi doøng lôùn nhaát cuûa moãi keânh laø 4 A, caáu taïo chính cuûa PD404 goàm 1 maïch ñieàu khieån INT04 vaø 1 maïch keát noái vôùi taûi (LDM). Ta coù theå löïa choïn cheá ñoä laøm môø hay khoâng tuyø thuoäc vaøo vieäc coù noái 2 choát jumer treân INT04 hay khoâng. PD404 giao tieáp vôùi caùc heä thoáng nuùt nhaán vaø thieát bò ñieàu khieån baèng 1 boä daây ñoâi, coù theå keát noái baát cöù ôû ñaâu treân maïng löôùi heä thoáng . Chuûng loaïi Teân choát Moâ taû chöùc naêng Cheá ñoä laøm vieäc PD404-120VAC PD404-220VAC PD404-24VAC PD404-12VAC 1 4 Keát noái thieát bò caàn ñieàu khieån 4A H Caáp nguoàn cho caùc keânh 1 4 20A N Keát noái daây trung tính THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN CHO TRUÏ SÔÛ ÑLGV Thieát keá ñieàu khieån : Ôû ñaây ta chæ thieát keá ñieàu khieån cho daõy haønh lang vaø saûnh cuûa truï sôû , ta seõ boá trí laép ñaët vaø söû duïng caùc thieát bò nhö sau : Duøng 1 boä DB44 keát hôïp vôùi vieäc ñieàu khieån baèng maùy tính . Moãi taàng ta duøng 1 boä PD40, PD216, PD408 ñeå ñieàu khieån . Moãi taàng ta duøng 2 boä nuùt nhaán Station ñeå linh hoaït cho vieäc ñoùng taét Ngoaøi ra ta duøng 2 boä nuùt nhaán Station chung cho toaøn boä truï sôû . Tính toaùn vaø löïa choïn thieát bò Taàng treät : A A A A Ta duøng boä PD404 Coâng taéc Station 4 nuùt nhaán Laàu 1 : A A Ta duøng boä PD216 Laàu 2 : A A Ta duøng boä PD216 laàu 3 : A A Ta duøng boä PD216 Laàu 4 : A A Ta duøng boä PD216 5 -1 5 -2 5 -3 5 -4 5 -1 5 -2 5 -3 5 -4 PD408 laàu 5 : A A A A Ta duøng boä PD408 Nguyeân lyù hoaït ñoäng : Giaû söû ta ñieàu khieån cho daõy ñeøn laàu 5, ôû ñaây ta söû duïng boä PD216 ñeå ñieàu khieån. Ta coù theå laäp trình caùc cheá ñoä ñieàu khieån ñeøn khaùc nhau cho moãi con PD naøy do moãi boä PD coù theå ñöôïc caùi ñaët 63 cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau. ÔÛ ñaây ta chæ ñònh caùc cheá ñoä laøm vieäc cho daõy ñeøn laàu 5 nhö sau : 01: daõy ñeøn saùng bình thöôøng . 02: daõy ñeøn ñöôïc laøm môø caáp 1 . 03: daõy ñeøn ñöôïc laøm môø caáp 2 . 04: daõy ñeøn ñeøn taét . Caùc nuùt nhaán Station ôû ñaây laø caùc nuùt thay ñoåi traïng thaùi. Neáu ta nhaán nuùt 5 -1 thì daõy ñeøn 5-1 seõ saùng bình thöôøng, khi nhaán laàn thöù 2 thì daõy ñeøn seõ ñöôïc laøm môø caáp 1, neáu nhaán tieáp thì daõy ñeøn seõ ñöôïc laøm môø caáp 2 vaø neáu ta nhaán laàn thöù 4 thì daõy ñeøn seõ taét. Trình töï laøm vieäc sau ñoù seõ ñöôïc laëp laïi töø ñaàu. Ta cuõng coù theå caøi ñaët theâm nuùt nhaán DEL chung cho toaøn boä laàu 5 ñeå thuaän tieän cho vieäc ñoùng môû toaøn boä daõy ñeøn cuaû laàu 5 . -------------------------------------------------------------------------- SÔ ÑOÀ THIEÁT KEÁ ÑIEÀU KHIEÅN NHÖ SAU SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN DB44 PD216 PD216 PD216 PD216 PD216 PD408 PD404 SPT 220/10 VAC RAU PC RS232 ÑÖÔØNG TREÄT LAÀU 1 LAÀU 4 LAÀU 3 LAÀU 2 LAÀU 5 TB1 TB3 TB4 TB5 RAU-CC J3 J1 J3 J1 J3 J1 J3 J1 J3 J1 J3 J1 J3 T3 T4 5 -2 5 -4 4 -2 4 -1 2 -1 3 -1 1 -1 Ñ -2 Ñ -1 RJ45 – DB44 JACK PHOØNG ÑIEÀU KHIEÅN PHOØNG BAÛO VEÄ TB2 T1 T2 5 -3 2 -2 3 -2 1 -2 5 -1 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC 220VAC PHUÏ LUÏC PHAÂN BOÁ ÑEØN THEO TIEÂU CHUAÅN VAØ PHAÂN BOÁ THÖÏC TEÁ TREÂN MAËT BAÈNG TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO TAÀNG HAÀM 2 : Phoøng ñieän laïnh : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä . Choã ñeå xe 2 baùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 25 m roäng = b = 21 m cao = h = 3 m dtích = S = 525 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 1 1*2500=2500 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 42 boä . TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO TAÀNG HAÀM 1 Nhaø veä sinh 1 : Kích thöôùc : daøi = a = 3.2 m roäng = b = 1.5 m cao = h = 3 m dtích = S = 4.8 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 = 2.15 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 1 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 1 = 20 W Coâng suaát rieâng : W/m Nhaø veä sinh 2 : Gioáng nhaø veä sinh 1 Traïm ñieän : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Phoøng taïp vuï : Kích thöôùc : daøi = a = 3.2 m roäng = b = 2 m cao = h = 3 m dtích = S = 6.4 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 1 bo Choã ñeå xe 4 baùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 21 m roäng = b = 20 m cao = h = 3 m dtích = S = 420 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 1 1*2500=2500 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 35 boä TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO TAÀNG TREÄT : Nhaø veä sinh nam : Kích thöôùc : daøi = a = 12.5 m roäng = b = 2.5 m cao = h = 3 m dtích = S = 12.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 = 2.15 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 3 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 3 = 60 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Nhaø veä sinh nöõ : Kích thöôùc : daøi = a = 3.5 m roäng = b = 2.5 m cao = h = 3 m dtích = S = 8.75 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 = 2.15 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 2 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 2 = 40 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Toå caét ñieän : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.2 m cao = h = 3 m dtích = S = 16 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phoù phoøng thu ngaân : Kích thöôùc : daøi = a = 3.5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3 m dtích = S = 12.25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Tröôûng phoøng thu ngaân : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3 m dtích = S = 17.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Toå ngaân quyõ : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 6 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Toå quaûn lyù hoùa ñôn : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä Phoøng chôø : Kích thöôùc :daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 5 boä Phoøng giao dòch 1 : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Phoøng giao dòch 2 : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 4 boä Toång ñaøi : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 4 m cao = h = 3 m dtích = S = 20 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.15 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Ñaïi saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 15 m roäng = b = 14 m cao = h = 3 m dtích = S = 14*10 + 8*5 = 180 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 63 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 63 = 1260 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Saûnh ñoùn : Kích thöôùc : daøi = a = 8 m roäng = b = 6 m cao = h = 3 m dtích = S = 48 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 16 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 16 = 320 W Coâng suaát rieâng : W/m2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO LAÀU 1 : Nhaø veä sinh nam : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 2.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 12.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 = 2.65 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 3 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 3 = 60 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Nhaø veä sinh nöõ : Kích thöôùc : daøi = a = 3.5 m roäng = b = 2.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 8.75 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 = 2.65 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 2 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 2 = 40 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Toå khaûo saùt maéc ñieän : Kích thöôùc : daøi = a = 12 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 60 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 10 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : toå kieåm tra : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä phoøng hoïp C : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 18 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phoù phoøng kinh doanh : Kích thöôùc : daøi = a = 3.8 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 13.3 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Toå kieåm soùat : Kích thöôùc : daøi = a = 17 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 85 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 12 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Tröôûng phoøng kinh doanh : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Kho hoà sô : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Toå quaûn lyù khaùch haøng : Kích thöôùc : daøi = a = 12 m roäng = b = 6.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 79.2 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 12 boä Haønh lang : Kích thöôùc : daøi = a = 40 m roäng = b = 1.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 64 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 14 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 14 = 280 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Ñaïi saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 3.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 36 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 12 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 12 = 240 W Coâng suaát rieâng : W/m2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO LAÀU 2: Nhaø veä sinh nam : Tính toaùn gioáng laàu 1 . Nhaø veä sinh nöõ : Tính toaùn gioáng laàu 1 . Toå thanh tra : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 17.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 4 boä Phoù phoøng haønh chaùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 3.5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 12.25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phoøng y taù : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.6 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Phoøng hoïp D : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 4 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 20 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Toå haønh chaùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 50 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 8 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Phoøng giaùm ñoác : Kích thöôùc : daøi = a = 8.5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 42.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 8 boä Tröôûng phoøng haønh chaùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 6 m roäng = b = 4 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 24 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 5 boä Phoù giaùm ñoác 1: Kích thöôùc : daøi = a = 8 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 40 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 7 boä Phoù giaùm ñoác 2 : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn :N = 7 boä Ñaïi saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 17.5 m roäng = b = 110 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 175 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 60 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 60 = 1200 W Coâng suaát rieâng : W/m2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO LAÀU 3 Nhaø veä sinh nam : Tính toaùn gioáng laàu 1 Nhaø veä sinh nöõ : Tính toaùn gioáng laàu 1 Toå thu ngaân : Kích thöôùc : daøi = a = 12 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 60 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 10 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Toå ghi ñieän : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä Ngaân haøng : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phoù phoøng keá toùan : Kích thöôùc : daøi = a = 3.6 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 12.6 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Tröôûng phoøng keá toùan : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phoøng hoïp A : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 6.4 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 64 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 7 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Phoøng keá toùan : Kích thöôùc : daøi = a = 16 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 80 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 12 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Kho hoà sô keá toùan : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Kho hoà sô haønh chaùnh : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Haønh lang : Kích thöôùc : daøi = a = 36 m roäng = b = 1.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 57.6 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 14 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 14 = 280 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 5.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 56 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 20 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 20 = 400 W Coâng suaát rieâng : W/m2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO LAÀU 4 : Nhaø veä sinh nam : Tính toaùn gioáng laàu 1 Nhaø veä sinh nöõ : Tính toaùn gioáng laàu 1 Tröôûng phoøng KH-KT : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 17.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 4 boä Kho hoà sô : Kích thöôùc : daøi = a = 3.5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 12.25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 1 boä Phoù phoøng : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 17.5 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 4 boä Ban quaûn lyù döï aùn : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä Phoøng hoïp B : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Phoù phoøng kyõ thuaät : Kích thöôùc : daøi = a = 3.6 m roäng = b = 3.5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 12.6 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Tröôûng phoøng kyõ thuaät : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 3 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 15 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Toå an toøan : Kích thöôùc : daøi = a = 9 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 45 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 8 boä Toå kyõ thuaät : Kích thöôùc : daøi = a = 12 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 60 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 12 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Toå vaät tö : Kích thöôùc : daøi = a = 12 m roäng = b = 6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 72 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 10 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Kho hoà sô : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 2 boä Haønh lang : Kích thöôùc : daøi = a = 40 m roäng = b = 1.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 64 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 14 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 14 = 280 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Ñaïi saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 3.6 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 36 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 12 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 12 = 240 W Coâng suaát rieâng : W/m2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG CHO LAÀU 5 : Nhaø veä sinh nam : Tính toaùn gioáng laàu 1 Nhaø veä sinh nöõ : Tính toaùn gioáng laàu 1 Hoäi tröôøng : Kích thöôùc : daøi = a = 16 m roäng = b = 10 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 160 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 12 boä Phoøng ñoøan theå : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 3 boä Toå löu tröõ : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 4 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 20 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 300 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 4 boä Kho löu tröõ : Kích thöôùc : daøi = a = 17 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 85 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm Chieàu cao tính toaùn : = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn : N = 5 boä Phaân boá ñeøn cho caên phoøng : Phoøng chuaån bò : Kích thöôùc : daøi = a = 5 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 25 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 200 lux Choïn boä ñeøn : soá ñeøn 1 boä = n = 2 2*2500=5000 lm = h – 0.85 =2.65 m Soá ñeøn löïa choïn N = 3 boä Saûnh : Kích thöôùc : daøi = a = 23 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 115 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 150 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 42 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 42 = 840 W Coâng suaát rieâng : W/m2 Saân khaáu : Kích thöôùc : daøi = a = 10 m roäng = b = 5 m cao = h = 3.5 m dtích = S = 50 m2 Choïn ñoä roïi : Etc = 100 lux Chieàu cao tính toaùn : = h – 0 = 3.5 m Soá ñeøn tính toaùn : choïn n = 12 Kieåm tra sai soá : Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc : lux Xaùc ñònh phuï taûi chieáu saùng : P = Pñ * n = 20 * 12 = 240 W Coâng suaát rieâng : W/m2 MAËT BAÈNG PHAÂN BOÁ ÑEØN TREÂN CAÙC PHOØNG ( 4 SÔ ÑOÀ ) Leâ Chí Hieäp – Kyõ thuaät ÑHKK– NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 2001. Buøi Haûi, Haø Maïnh Thö , Vuõ Xuaân Huøng – Heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí vaø thoâng gioù – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Buøi Haûi, Döông Ñöùc Hoàng, Haø Maïnh Thö – Thieát bò trao ñoåi nhieät – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 1999. Nguyeãn Ñöùc Lôïi – Höôùng daãn Thieát keá heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí – NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 2003. Hitachi Water – Cooled Water Chillers , Screw Type – 1994. National – Fan Coil Unit. Groupe Schneider – Electrical Installation Guide – 1996. Kyõ Thuaät Chieáu Saùng – Döông Lan Höông Electrical Installations Handbook – Siemens Taøi Lieäu Baùo Chaùy – Notifier Fire Systems Phaàn Meàm Chieáu Saùng Dialux 2.5 – Osram Ñieàu Khieån Chieáu Saùng - Protocol Lôøi noùi ñaàu 1 Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn 2 Giôùi thieäu chung 3 Phaàn 1 : Giôùi thieäu caùc heä thoáng tín hieäu ñöôïc söû duïng Toång quan veà truï sôû Ñieän Löïc Goø Vaáp 5 Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí 15 Giôùi thieäu caùc heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí 15 Caùc thaønh phaàn chính trong heä thoáng ñieàu hoaø 16 Caùc thieát bò phuï 17 Heä thoáng gioù 20 Heä thoáng oáng nöôùc 22 Giôùi thieäu heä thoáng ñieàu hoøa trung taâm nöôùc 24 Heä thoáng baùo chaùy 29 Giôùi thieäu caùc thieát bò 29 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng 37 Heä thoáng chöõa chaùy 40 Giôùi thieäu chung 40 Caùc loaïi heä thoáng chöõa chaùy 40 Heä thoáng camera 44 Khaùi nieäm chung 44 Phaân loaïi vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng 44 Heä thoáng vi tính 48 Khaùi nieäm chung 48 Phaân loaïi maïng 49 Heä thoáng nöôùc 51 Khaùi nieäm chung 51 Caùc heä thoáng ñöôøng oáng 51 Coâng trình xaû 53 Phaàn 2 : Thieát keá heä thoáng chieáu saùng Giôùi thieäu vaø tính toaùn choïn ñeøn 57 Caùc ñaïi löôïng cô baûn 57 Maøu saéc 58 Caùc loaïi nguoàn saùng 59 Caùc nguyeân taéc chung trong chieáu saùng 63 Thieát keá heä thoáng chieáu saùng 64 Caùc böôùc tính toaùn 68 Tính toaùn vaø löïa choïn boä ñeøn 70 Choïn ñeøn phaân boá ngoaøi trôøi 71 Coâng suaát thtieát keá chieáu saùng cho truï sôû 72 Buø rieâng cho boä ñeøn 73 Thieát keá chieáu saùng duøng phaàn meàm DIALUX 2.5 81 Giôùi thieäu giao dieän laøm vieäc 81 Trình töï thieát keá 83 ÖÙng duïng phaàn meàm DIALUX 2.5 cho laàu 2 88 Ñieàu khieån chieáu saùng 108 Giôùi thieäu heä thoáng Protocol 108 Giôùi thieäu caùc thieát bò trong heä thoáng Protocol 110 Thieát keá heä thoáng ñieàu khieån cho Truï Sôû ÑLGV 118 Phuï luïc tính toaùn choïn ñeøn vaø phaân boá ñeøn Tính toaùn chieáu saùng cho taàng haàm 2 122 Tính toaùn chieáu saùng cho taàng haàm 1 122 Tính toaùn chieáu saùng cho taàng treät 124 Tính toaùn chieáu saùng cho laàu 1 129 Tính toaùn chieáu saùng cho laàu 2 133 Tính toaùn chieáu saùng cho laàu 3 137 Tính toaùn chieáu saùng cho laàu 4 141 Tính toaùn chieáu saùng cho laàu 5 149 Phaân boá ñeøn treân maët baèng Taøi lieäu tham khaûo 154 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLUAN AN TOT NGHIEP.doc
 • docBANG SO LIEU 1.doc
 • docBANG SO LIEU 2.doc
 • docBANG SO LIEU 3.doc
 • docBAO VE TINH TOAN CHIEU SANG.doc
 • docBIA LUAN VAN.doc
 • dwgCAC HE THONG-2.dwg
 • dwgDEN-4567.dwg
 • dwgDIEU KHIEN CHIEU SANG-3.dwg
 • docHINH BAO VE DIALUX 2.5.doc
 • dwgLANH-1.dwg
 • dwgMAT BANG TONG QUAT.dwg