Thiết Lập Mạng LAN

Tài liệu Thiết Lập Mạng LAN: ... Ebook Thiết Lập Mạng LAN

doc55 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thiết Lập Mạng LAN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThiÕt LËp Mét M¹ng LAN: Trong mét v¨n phßng gåm 10 m¸y ch¹y WIN2000 Pro vµ 01 m¸y in LazerJet.V¨n phßng gåm 02 nhãm lµm viÖc chÝnh cã chøc n¨ng,nhiÖm vô ®éc lËp. VÞ trÝ ®Þa lý: trong mét phßng cã diÖn tÝch 150m2 (10m x 15m) H·y thiÕt lËp m¹ng néi bé ®Ó chia sÎ tËp tin gi÷a c¸c nhãm lµm viÖc vµ m¸y in cho toµn v¨n phßng.§¶m b¶o tÝnh b¶o mËt riªng theo tõng nhãm, c¸ nh©n. Cã kh¶ n¨ng chèng virus cho c¸c m¸y. §Ó thiÕt lËp 01 m¹ng néi bé cho v¨n phßng nµy, tr­íc hÕt b¹n nªn t×m hiÓu m¹ng néi bé( hay m¹ng LAN ) lµ g×? LAN: Local Area Network - m¹ng vïng néi bé, lµ sù kÕt nèi mét nhãm m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng ®­îc l¾p ®Æt trªn mét ph¹m vi ®Þa lý giíi h¹n th­êg trong mét tßa nhµ hay mét v¨n phßng c«ng së. KÕt nèi ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c m«i tr­êng truyÒn th«ng tèc ®é cao vÝ dô c¸p ®ång trôc hay c¸p quang. Khi c¸c m¸y tÝnh ®· ®­îc kÕt nèi thµnh m¹ng LAN th× nã cho phÐp c¸c kh¶ n¨ng : Sö dông chung c¸c c«ng cô tiÖn Ých Chia sÎ kho d÷ liÖu dïng chung T¨ng ®é tin cËy cña hÖ thèng Trao ®æi th«ng ®iÖp h×nh ¶nh Dïng chung c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ( m¸y in, Fax, Modem..) Gi¶m thiÓu thêi gian chi phÝ ®i l¹i. C¸c b­íc thiÕt kÕ m¹ng néi bé: 1-Lùa chän m« h×nh m¹ng: Tr­íc khi thiÕt kÕ b¹n nªn lùa chän m« h×nh m¹ng sao cho phï hîp víi yªu cÇu cña bµi to¸n. D­íi d©y lµ m« h×nh m¹ng ®iÓn h×nh: – M« h×nh nhãm c«ng t¸c – Workgroup: Mçi m¸y trong m¹ng ®Òu võa lµ m¸y chñ võa lµ m¸y tr¹m. cã c¸c c¬ së d÷ liÖu (CSDL) kho¶n môc riªng, ®­îc qu¶n trÞ riªng rÏ. ThÝch hîp cho mét sè l­îng Ýt, kho¶ng 4- 6 m¸y tÝnh, ë gÇn nhau. C¸c ­u ®iÎm - dÔ dµng chia sÎ tµi nguyªn - tµi nguyªn ph©n t¸n - dÔ thiÐt kÕ thùc hiÖn - ®ßi hái b¶o tr× møc thÊp C¸c nh­îc ®iÓm - kh«ng cã ®iÒu khiÓn tËp trung - kh«ng qu¶n trÞ tËp trung c¸c kho¶n môc ng­êi sñ dông. - kh«ng qu¶n trÞ tËp trung truy nhËp tµi nguyªn . - chÕ ®é b¶o mËt kh«ng cao. - kh«ng hiÖu qu¶ ®èi víi m¹ng nhiÒu m¸y tÝnh. - ph¶i lËp kho¶n môc cho tõng m¸y. 1.2- M« h×nh vïng – Domain: Vïng lµ ®¬n vÞ c¬ së trong hÖ thèng qu¶n lÝ tËp trung vµ ®¶m b¶o an toµn cña Windows NT. Vïng lµ mét nhãm m¸y chñ ch¹y Windows NT Server ho¹t ®éng nh­ mét hÖ thèng duy nhÊt. Vïng cã chung mét CSDL kho¶n môc ng­ßi sö dông. Vïng bao gåm mét sè m¸y chñ vµ m¸y tr¹m ®­îc tæ chøc sao cho: -Cho phÐp chia sÎ c¬ së d÷ liÖu (CSDL) qu¶n lÝ kho¶n môc b¶o mËt -Cã thÓ qu¶n lÝ nh­ mét nhãm. Dïng m« h×nh vïng cã lîi cho c¶ ng­êi qu¶n trÞ vµ ng­êi sö dông - Lîi cho ng­êi qu¶n trÞ v× qu¶n trÞ tËp trung : toµn vïng cã chung mét CSDL kho¶n môc ng­êi sö dông, chung mét chiÕn l­îc an toµn, tiÕt kiªm thêi gian c«ng søc trong xö lÝ. - Lîi cho ng­êi sö dông v× ®­îc nhËn biÕt t¹i mäi n¬i trong vïng, thÊy c¸c tµi nguyªn ®­îc nhãm thµnh tõng vïng, kh«ng t¶n m¸t mäi nîi, dÔ dµng truy nhËp vµ sö dông. Sau khi tham kh¶o c¸c m« h×nh m¹ng ë trªn b¹n nªn chän m« h×nh Domain bëi v× ®©y lµ m« h×nh thÝch hîp cho m¹ng néi bé vµ quan träng h¬n lµ nã phï hîp víi yªu cÇu cña bµi to¸n ®Æt ra. 2-Lªn s¬ ®å LogÝc cña m¹ng: Tr­íc khi lËp s¬ ®å cho m¹ng b¹n nªn t×m hiÓu c¸c c¸ch ph©n lo¹i m¹ng vµ ph©n theo s¬ ®å 2.1-C¸c c¸ch ph©n lo¹i m¹ng: Ph©n biÖt theo ph¹m vi ®Þa lý cña m¹ng: LAN(Local aera network) - M¹ng m¸y tÝnh n»m trong mét ph¹m vi ®Þa lý t­¬ng ®èi nhá (1 toµ nhµ, trong néi bé mét c¬ quan) ®­îc gäi lµ m¹ng LAN (Local Area Network). MAN(Metropolitan area network) – M¹ng khu vùc ®« thÞ kÕt nèi m¸y tÝnh trong mét thµnh phè. WAN (Wire area network) – M¹ng diÖn réng kÕt nèi m¸y tÝnh trong néi bé c¸c quèc gia hay gi÷a c¸c quèc gia trong cïng mét ch©u lôc. GAN (Global area network) – M¹ng toµn cÇu kÕt nèi gi÷a c¸c ch©u lôc. Ph©n biÖt theo c¸ch kÕt nèi vµ chia sÎ d÷ liÖu: M¹ng ngang hµng (peer to peer) : lµ lo¹i m¹ng mµ trong ®ã c¸c m¸y tÝnh cã vai trß b×nh ®¼ng nh­ nhau võa lµ m¸y chñ võa lµ m¸y tr¹m, lo¹i m¹ng nµy chØ thÝch hîp cho m¹ng cã quy m« nhá,c¸c tµi nguyªn ®­îc l­u gi÷ mét c¸ch ph©n t¸n, chÕ ®é b¶o mËt kÐm. Nh­ng nã dÔ x©y dùng vµ b¶o tr×. M¹ng dùa trªn m¸y chñ (server based): lµ m¹ng cã mét hoÆc nhiÒu m¸y chñ lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ cung cÊp tµi nguyªn cho c¸c m¸y tr¹m.M¹ng nµy cã ­u ®iÓm lµ qu¶n lý t¹p trung,chÕ ®é b¶o mËt tèt.Do cã nhiÒu nhÖm vô kh¸c nhau víi khãi l­îng lín nªn khi cã ®iÒu kiÖn ta cã thÓ xay c¸c dùng c¸c m¸y chñ chuyªn dông sau: M¸y chñ qu¶n lý tÖp vµ m¸y in M¸y chñ øng dông M¸y chñ qu¶n lý th­ tÝn M¸y chñ truyÒn th«ng 2.2- Ph©n biÖt m¹ng theo s¬ ®å h×nh häc 2.2.1- M¹ng d¹ng h×nh sao (Star topology): Trong cÊu tróc nµy, c¸c m¸y tÝnh bao gåm m¸y chñ,m¸y tr¹m vµ nh÷ng thiÕt bÞ ngo¹i vi ®Òu ®­îc kÕt nèi vÒ bé trung t©m HUB. Nh÷ng ­u ®iÓm: ThiÕt lËp m¹ng h×nh sao ®¬n gi¶n, dÔ dµng cÊu h×nh l¹i. DÔ dµng kiÎm so¸t vµ kh¾c phôc sù cè bëi v× nã ho¹t ®éng theo nguyªn lý nèi song song nªn nÕu cã mét thiÕt bÞ nµo ®ã ë mét nót bÞ háng th× m¹ng vÉn ho¹t ®éng b×nh th­êng M¹ng cã thÓ dÔ dµng më réng hoÆc thu hÑp TËn dông ®­îc tèi ®a tèc ®é tryÒn cña ®­êng ruyÒn vËt lý. Nh÷ng nh­îc ®iÓm: §é dµi ®uêng truyÒn nèi mét tr¹m víi thiÕt bÞ trung t©m bÞ h¹n chÕ ( < 100m) Khi trung t©m cã sù cè th× toµn m¹ng ngõng ho¹t ®éng Server M¸y in Hub (Bé trung t©m ) Workstation Workstation Workstation (M¸y tr¹m) CÊu tróc m¹ng h×nh sao ( Start topology) 2.2.2 - M¹ng h×nh tuyÕn (Bus topology): C¸c m¸y tr¹m,m¸y chñ vµ m¸y in ®Òu ®­îc kÕt nèi chung vµo mét ®­êng c¸p chÝnh . §­êng d©y c¸p chÝnh nµy ®­îc giíi h¹n hai ®Çu b»ng hai ®Çu nèi ®Æc biÖt gäi lµ terminator.Mçi tr¹m ®­îc nèi víi trôc chÝnh qua mét ®Çu nèi ch÷ T(T-connector) hoÆc mét thiÕt bÞ thu ph¸t.C¸c tÝn hiÖu vµ d÷ liÖu khi truyÒn ®i, d©y c¸p ®Òu ph¶i mang theo ®Þa chØ cña n¬i ®Õn ¦u ®iÓm : DÓ l¾p ®Æt, chi phÝ thÊp Nh­îc ®iÓm: Sù ïn t¾c khi di chuyÓn d÷ liÖu víi l­u l­îng lín TÝnh æn ®Þnh kÐm Khi háng hãc ë ®o¹n nµo ®ã th× rÊt khã ph¸t hiÖn, mét sù ngõng trªn ®­êng d©y ®Ó söa chöa sÏ dõng toµn bé hÖ thèng. CÊu tróc m¹ng h×nh tuyÕn 2.2.3 - M¹ng h×nh vßng (Ring topology) C¸c m¸y tÝnh ®­îc kÕt nèi thµnh mét vßng khÐp kÝn th«ng qua mét trôc c¸p dïng chung.D÷ liÖu truyÒn ®i ph¶i cã kÌm theo ®Þa chØ cô thÓ cña mçi tr¹m kÕ tiÕp . ¦u ®iÓm: M¹ng nµy cã thÓ níi réng ra xa, tæng ®­êng d©y cÇn thiÕt Ýt h¬n hai lo¹i trªn C¸c m¸y tr¹m cã vai trß khuyÕh ®¹i tÝn hiÖu Mçi tr¹m cã thÓ ®¹t ®­îc tèc ®é tèi ®a khi truy nhËp Nh­îc ®iÓm: §­êng d©y ph¶i khÐp kÝn, nÕu bÞ ng¾t ë ®o¹n nµo ®Êy th× toµn bé hÖ thèng còng bÞ ng­ng. CÊu tróc m¹ng d¹ng vßng 2.2.4- M¹ng d¹ng kÕt hîp: KÕt hîp h×nh sao vµ h×nh tuyÕn( Star/Bus topolgy) M¹ng d¹ng nµy cã bé phËn t¸ch tÝn hiÑu (spitter) gi÷ vai trß t¸ch tÝn hiÖu trung t©m, hÖ thèng d©y c¸p m¹ng cã thÓ chän hoÆc Ring topology hoÆc Bus topology. ¦u ®iÓm: cã thÓ gåm nhiÒu nhãm lµm viÖc ë c¸ch xa nhau, viÖc bè trÝ ®­ßng d©y thÝch øng dÔ dµng víi bÊt kú tßa nhµ nµo. Spliter Station HUB CÊu tróc m¹ng kÕt hîp Star/Bus Topology KÕt hîp h×nh sao vµ h×nh vßng: KiÓu kÕt hîp nµy cã mét “thÎ bµi” liªn l¹c(token) ®­¬c chuyÓn vßng quanh mét c¸i Hub trung t©m.Mçi tr¹m lµm viÖc ®­îc nèi víi Hub-lµ cÇu nèi gi÷a c¸c tr¹m lµm viÖc vµ ®Ó t¨ng kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt. Trªn ®©y lµ nh÷ng s¬ ®å topology (h×nh häc) vÒ m¹ng LAN, ®Ó thùc hiÖn viÖc thiÕt lËp m¹ng cho bµi to¸n trªn b¹n nªn chän s« ®å h×nh sao bëi v× cÊu tróc h×nh sao cã thÓ ®­îc më réng b»ng c¸ch tæ chøc nhiÒu møc ph©n cÊp, do vËy dÔ dµng trong viÖc qu¶n lý vµ vËn hµnh.Ngoµi ra khi cã sù cè còng dÔ ph¸t hiÖn ra vÞ trÝ g©y lçi . Tuy nhiªn sau khi ®· chän s¬ ®å topo, b¹n ph¶i chän m« h×nh hÖ ®iÒu hµnh m¹ng cho m¹ng cña b¹n, ë trªn còng ®· giíi thiÖu qua nh÷ng hÖ ®iÒu hµnh m¹ng nh­ : m¹ng ngang hµng , m¹ng dùa vµo m¸y chñ, m¹ng kÕt hîp. Yªu cÇu bµi to¸n ®Æt ra lµ chia sÎ tµi nguyªn vµ m¸y in cho toµn v¨n phßng, ®¶m b¶o tÝnh b¶o mËt cho c¸ nh©n vµ tõng nhãm,cã kh¶ n¨ng chèng virus, vËy th× chØ cã m¹ng client and server lµ phï hîp víi bµi to¸n. Sau khi b¹n ®· cã s¬ ®å logic cña m¹ng, b­íc tiÕp theo lµ chän giao thøc cho m¹ng. 2.3-Lùa chän giao thøc m¹ng: Mét sè bé giao thøc kÕt nèi m¹ng: 2.3.1 - TCP/IP: TCP/IP hæ trî cho viÖc hîp nhÊt phÇn cøng vµ phÇn mÒm kh¸c nhau,ngay c¶ khi truyÒn th«ng trªn Internet.TCP/IP cho phÐp hîp nhÊt c¸c m¹ng kh¸c nhau TCP/IP cã thÓ ch¹y trªn m¹ng Ethernet,m¹ng Token ring, m¹ng quay sè Dial-up line, m¹ng X.25, m¹ng ¶o vµ mäi lo¹i m«i tr­êng vËt lý truyÒn th«ng. Hç trî m« h×nh Client/Server, m« h×nh mang Peer to Peer, hç rtî kü thuËt ®Þnh tuyÕn Kh¶ n¨ng liªn kÕt ho¹t ®éng cña nhiÒu lo¹i m¸y tÝnh kh¸c nhau. 2.3.2 - NetBEUI (NetBios Extended User Interface): Bé giao thøc nhanh nhá vµ hiÖu qu¶ ®­îc cung cÊp theo c¸c s¶n phÈm cña h·ng IBM, còng nh­ sù hç trî cña Microsoft. Tuy nhiªn nã chØ hç trî cho Windows. NetBEUI lµ mét giao thøc nhá nªn kh«ng cã tÇng m¹ng, kh«ng cã c¶ chøc n¨ng ®Þng tuyÕn.Kh«ng thÎ nµo x©y dùng liªn m¹ng b»ng giao thøc nµy. 2.3.3 - IPX/SPX: Nhá nhanh vµ hiÖu qu¶ trªn c¸c m¹ng côc bé ®ång thêi hç trî kh¶ n¨ng dÞnh tuyÕn. Tuy nhiªn nã lµ bé giao thøc giµnh cho m¹ng Novell Netware. 2.3.4 - DECNet: Decnet ®Þnh nghÜa m« h×nh truyÒn th«ng qua m¹ng Lan,Man vµ m¹ng Wan C¸c tÇng giao thøc cña Decnet sö dông ®Ó cµi ®Æt c¸c s¬ ®å truyÒn tÝn hiÖu vµ truy cËp cho c¸c nót nèi víi Ethernet. Bëi v× TCP/IP lµ bé giao thøc cho phÐp kÕt nèi c¸c hÖ thèng m¹ng kh«ng ®ång nhÊt víi nhau cho nªn TCP/IP cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó kÕt nèi m¹ng mét c¸ch thµnh c«ng nhÊt nªn ta chän TCP/CP lµ giao thøc ®Ó kÕt nèi m¹ng. Tr­íc khi b¹n cã thÓ ®Þnh cÊu h×nh TCP/CP trªn mét m¸y Win2k b¹n ph¶i cµi ®Æt TCP/IP ®·.NÕu lóc b¹n cµi ®Æt Win2k vµ chän Typical Setting trong phÇn Network Setup, th× b¹n ®· cã s½n TCP/IP trªn m¸y cña b¹n, tuy nhiªn nÕu b¹n kh«ng chän phÇn Typical Setting th× viÖc cµi ®Æt nã còng ®¬n gi¶n .Tr­íc hÕt b¹n më Control Panel, råi më Network Connections. B¹n sÏ thÊy mét cña sæ nh­ d­íi ®©y: Cöa sæ Network connections Trong cöa sæ nµy m« t¶ tõng card m¹ng(NIC) trong m¸y cña b¹n.VÝ dô trong cña sæ trªn chØ cã mét NIC,nÕu m¸y cã hai NIC th× b¹n sÏ thÊy hai ®Ò môc Local Area Connection. VËy ta sÏ cµi ®Æt TCP/IP lªn card m¹ng nµy.B¹n h·y nhÊp chuét ph¶i vµo Local Area connection vµ chän Properties b¹n sÏ thÊy mét khung tho¹i nh­ h×nh d­íi ®©y: Khung tho¹i Properties dµnh cho NIC Do m¸y nµy ®ang ch¹y Win Xp nªn giao diÖn cña nã h¬i kh¸c so víi Win2k. Trong hép tho¹i d­íi ®©y bé giao thøc TCP/IP ®· ®­îc cµi , tuy nhiªn b¹n cø xem nh­ nã ch­a ®­îc cµi, b¹n h·y nhÊn vµo nót Install vµ b¹n sÏ lùachän nhòng thø cÇn cµi ®Æt,nh­ trong h×nh sau: B¹n h·y nh¾p Protocol råi nh¾p tiÕp vµo Add vµ b¹n sÏ nhËn ®­îc mét danh s¸ch c¸c giao thøc mµ b¹n cã thÓ bæ sung vµo hÖ thèng.Trong tr­êng hîp nµy b¹n chän Internet Protocol (TCP/IP) Mét sè giao thøc c¬ b¶n trong bé giao thøc TCP/IP: Giao thøc liªn m¹ng IP(Internet Protocol): Môc ®Ých cña giao thøc liªn m¹ng IP lµ cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt nèi c¸c m¹ng con thµnh liªn m¹ng ®Ó truyÒn d÷ liÖu. TÊt c¶ c¸c hÖ thèng thµnh viªn cña liªn m¹ng ®ßi hái ph¶i cµi ®Æt IP ë tÇng m¹ng. IP lµ giao thøc truyÒn th«ng kiÓu kh«ng liªn kÕt nghÜa lµ kh«ng cã giai ®o¹n thiÕt lËp liªn kÕt tr­íc khi truyÒn d÷ liÖu.Mçi gãi tin ®­îc truyÒn ®i trªn m¹ng mét c¸ch ®éc lËp. §¬n vÞ d÷ liÖu truyÒn trong IP gäi lµ datagram. Giao thøc truyÒn th«ng TCP: Giao thøc truyÒn th«ng TCP lµ kiÓu giao thøc “cã kÕt nèi” nghÜa lµ cÇn thiÕt lËp kÕt nèi tr­íc khi truyÒn d÷ liÖu. §¬n vÞ d÷ liÖu ®­îc sö sông trong giao thøc nµy gäi lµ segment. B©y giê ®Ó c¸c m¸y tÝnh cã thÓ liªn kÕt ®­îc víi nhau ta cÇn g¸n hoÆc cÊp ph¸t (assign) ®Þa chØ cho c¸c m¸y hay cßn ®­îc gäi lµ ®Þa chØ IP. VËy ®Þa chØ IP lµ g×? §Ó ®Þnh danh c¸c m¸y tr¹m trong liªn m¹ng ®­îc gäi lµ ®Þ chØ IP.Mçi ®Þa chØ IP cã ®é dµi 32Bit ®­îc t¸ch thµnh 4 vïng(mçi vïng mét byte) cã thÓ ®­îc biÓu thÞ d­íi d¹ng thËp ph©n,b¸t ph©n hoÆc nhÞ ph©n.C¸ch viÕt phæ biÕn nhÊt lµ dïng ký hiÖu thËp ph©n cã dÊu chÊm ®Ó t¸ch gi÷a c¸c vïng. Cã hai c¸ch cÊp ph¸t ®Þa chØ IP,nã phô thuéc vµo c¸ch b¹n kÕt nèi m¹ng,NÕu m¹ng cña b¹n kÕt nèi vµo Internet ®Þa chØ m¹ng ®­îc x¸c ®Þnh bëi NIC(network interface card).NÕu m¹ng cña b¹n kh«ng kÕt nèi Internet ng­êi qu¶n trÞ sÎ cÊp ph¸t ®Þa chØ cho m¹ng cña b¹n.Cßn c¸c host ID ®­îc cÊp ph¸t bëi ng­êi qu¶n trÞ. Khu«n d¹ng ®Þa chØ IP: mçi host trªn TCP/IP ®­îc ®Þnh danh duy nhÊt bëi mét ®Þa chØ cã khu«n d¹ng: PhÇn ®Þnh danh ®Þa chØ m¹ng Network Number PhÇn ®Þnh danh ®Þa chØ c¸c tr¹m lµm viÖc trªn m¹ng ®ã Host number. VÝ dô :178.124.234.43 lµ mét ®Þa chØ IP do tæ chøc vµ ®é lín cña c¸c m¹ng con cña liªn m¹ng cã thÓ kh¸c nhau. Nªn ng­êi ta chia IP thµnh 5 líp A,B,C,D,E Líp Kho¶ng ®Þa chØ A 0.0.0.0 ®Õn 127.255.255.255 B 128.0.0.0 ®Õn 191.255.255.255 C 192.0.0.0 ®Õn 233.255.255.255 D 224.0.0.0 ®Õn 239.255.255.255 E 240.0.0.0 ®Õn 247.255.255.255 B¶ng c¸c líp ®Þa chØ Internet. D¹ng ®Þa chØ líp A (network number.host.host.host) D¹ng ®Þa chØ líp B (network number.Network number.host.host) D¹ng ®Þa chØ líp C (network number.Network number.Network number.host) Líp D dïng ®Ó göi IP datagram tíi mét nhãm c¸c IP trªnmét m¹ng.TÊt c¶ c¸c sè lín h¬n 233 lµ thuéc líp D. Líp E dù phßng. VÝ dô: 192.1.1.1 ®Þa chØ líp C cã ®Þa chØ m¹ng 192.1.1.0 vµ ®Þa chØ host lµ 1 200.6.5.4 ®Þa chØ líp C cã ®Þa chØ m¹ng lµ 200.6.5.0 vµ ®Þa chØ host lµ 4 150.150.5.6 ®Þa chØ líp B cã ®Þa chØ m¹ng lµ 150.150.0.0 vµ ®Þa chØ host lµ 5.6 ®Þa chØ líp A cã ®Þa chØ m¹ng lµ 9.0.0.0 vµ ®Þa chØ host lµ 6.7.8 128.1.0.1 ®Þa chØ líp B cã ®Þa chØ m¹ng lµ 128.1.0.0 vµ ®Þa chØ host lµ 0.1 B©y gê chóng ta h·y ph©n bè mét ®Þa chØ IP vµo phÇn mÒm TCP/IP, b¹n h·y vµo Start/Control Panel/Network connection nh¾p chuét ph¶i vµo Local Area Network chän Properties sau ®ã ®¸nh dÊu vµo Internet protocol(TCP/IP) nh¾p vµo thuéc tÝnh Properties b¹n sÏ thÊy mét hép tho¹i nh­ d­íi ®©y: Trªn ®©y lµ nh÷ng b­íc dµnh cho viÖc cÊp ph¸t ®Þa chØ IP tÜnh cho mét liªn m¹ng cã m« h×nh nhá (<=10 m¸y) Cã hai c«ng cô ®Ó kiÓm tra xem TCP/IP cña b¹n cã ho¹t ®éng hay kh«ng: IPConfig Ping 3-C¸c thiÕt bÞ nèi m¹ng: Gåm cã: 3.1 - Ser ver: m¸y chñ(server): cã vai trß ®Æc biÖt quan träng rong hÖ thèng m¹ng,cung cÊp tµi nguyªn (c¸c tÖp d÷ liÖu dïng chung,h×nh ¶nh,©m thanh..) ®Ó chia sÎ cho ng­êi sö dông trong m¹ng. Mét m¸y chñ cÇn cã cÊu h×nh tèi thiÓu sau: +Dung tÝch Ram vµ æ cøng lín(Ram 32MB- 256MB, vµi ®Üa cøng lín) +§é tin cËy cao +Mét m¹ng cã thÓ cã nhiÒu m¸y chñ 3.2 - WorkStation: m¸y tr¹m(workstation): c¸c m¸y tÝnh cña ng­êi sö dông,c¸c m¸y nµy truy nhËp vµo c¸c tµi nguyªn ®­îc chia sÎ trªn m¸y chñ.CÊu h×nh cña mý tr¹m yÕu sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng khai th¸c th«ng tin. Mét m¸y tr¹m cÇn cè cÊu h×nh tèi thiÓu sau: +M¸y AT 486 trë lªn +Cã thÓ cã æ cøng hoÆc kh«ng +RAM 8MB trë lªn. 3.3 – C¸c thiÕt bÞ kh¸c: C¹c m¹ng-NIC:§ã lµ mét 1 card ®­îc c¾m trùc tiÕp vµo m¸y tÝnh.Trªn ®ã cã c¸c m¹ch ®iÖn gióp cho viÖc tiÕp nhËn hoÆc ph¸t tÝn iÖu lªn m¹ng. C¸p nèi: g«m 3 lo¹i +C¸p xo¾n ®«i (Twisted pair cable): Lo¹i c¸p nµy ®­îc chia thµnh hai lo¹i: C¸p chèng nhiÔu(Shield Twisted Pair-STP) :Lo¹i c¸p chèng nhiÔu lµ läai dïng thÝch hîp cho c¶ m¹ng Ethernet vµ Token ring. C¸p kh«ng chèng nhiÔu(Unshield Twisted Pair – UTP):Lo¹i c¸p kh«ng chèng nhiÏu gièng c¸p ®iÖn tho¹i nã ®­îc sö dông réng r·i ®Ó nèi m¹ng v× gi¸ rÎ dÓ cµi ®Æt,dÓ sö dông.Tuy nhiªn do nã kh«ng cã vá bäc nªn ®é suy hao do ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng lín h¬n so víi STP. +C¸p ®ång trôc(Coaxial cable): C¸p ®ång trôc cã dé suy hao Ýt h¬n so víi c¸p xo¾n ®«i do Ýt bÞ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng v× nã nã cã chøc n¨ng chèng nhiÔu nªn cßn gäi lµ líp bäc kim lo¹i.HiÖn nay cã c¸p ®ång trôc sau: +RG - 58,50 ohm:dïng cho m¹ng Thin Ethernet 10Base2. +RG –59,75 OHM:Dïng cho truyÒn h×nh c¸p +C¸p quang(Fiber-Optic Cable): c¸p quang cã ­u ®iÓm lµ tèc ®é truyÒn cao trªn 100Mb/s.cã kh¶ n¨bg chèng nhiÔu,chèng ån nh­ng nh­îc ®iÓm lµ ®¾t vµ kh«ng kinh tÕ.C¸c thiÕt bÞ ®i kÌm cßn rÊt ®¾t . C¸c lo¹i c¸p C¸p xo¾n cÆp C¸p ®ång trôc C¸p ®ång C¸p quang máng trôc dµy Chi tiÕt B»ng ®ång,4d©y B»ng ®ång, 2 B»ng®ång Thñy tinh Lo¹i(3,4,5) d©y ®k5,5mm 10mm 2 sîi ChiÒu dµi ®o¹n 100m 185m 500m 1000m tèi ®a Sè ®Çu nèi tèi 2 30 100 2 ®a trªn 1 ®o¹n Ch¹y 10Mb/s §­îc §­îc §­îc §­îc Ch¹y 100Mb/s §­îc Kh«ng Kh«ng §­îc Chèng nhiÔu Tèt Tèt Kh«ng Hoµn toµn B¶o mËt Trung b×nh Trung b×nh TB×nh Hoµn toµn §é tin cËy Tèt Trung b×nh Tèt Tèt L¾p ®Æt DÔ dµng Trung b×nh Khã Khã Kh¾c phôc lçi Tèt Dë Dë Tèt Qu¶n lý DÔ dµng Khã Khã Trung b×nh Chi phÝ cho 1 RÊt thÊp ThÊp Tr.b×nh Cao Tr¹m C¸c ®Çu nèi: Víi c¸p ®ång trôc máng +BNC Terminator +BNC T Connector +BNC Brell Terminator Víi c¸p ®ång trôc dµy: +AUI Víi c¸p xo¾n: +RJ 45 Hub: ®©y lµ thiÕt bÞ cùc kú quan träng trong m¹ng LAN cã quy m« nhá.§©y lµ ®iÓm kÕt nèi d©y trung t©m cña m¹ng,tÊt c¶ c¸c tr¹m trªn m¹ng LAN ®­îc kÕt nèi víi nhau th«ng qua Hub.Mét Hub thong th­êng cã nhiÒu cæng ®Ó g¾n c¸c m¸y tÝnh vµ thiÕt bÞ ngo¹i vi.Cã 3 lo¹i Hub th«ng dông: +Hub ®¬n(Stand alone Hub) +Hub mo®un(Modular Hub +Hub ph©n tÇng(Stackable Hub) Hub mo®un rÊt phæ biÕn cho c¸c hÖ thèng m¹ng v× nã cã thÓ dÔ dµng më réng vµ lu«n cã chøc n¨ng qu¶n lý, Hub nµy cã tõ 4 ®Õn 14 khe c¾m . Hub ph©n tÇng: phï hîp cho nh÷ng kÕ ho¹ch l©u dµi khi muèn më réng LAN. Hub cã 2 lo¹i ®­îc ph©n theo chøc n¨ng: +Hub bÞ ®éng(Passive Hub): Kh«ng chøa c¸c linh kiÖn ®iÖn tö vµ còng kh«ng xö lý c¸c tÝn hiÖu d÷ liÖu,nã cã chøc n¨ng duy nhÊt tæ hîp c¸c tÝn hiÖu tõ mét sè ®o¹n c¸p m¹ng. +Hub chñ ®éng(Active Hub): Cã c¸c linh kiÖn ®iÖn tö cã thÓ khuyÕch ®¹i vµ xö lý c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö truyÒn giöa c¸c thiÕt bÞ cña m¹ng. +Router(bé ®Þnh tuuyÕn): Ph©n líp ®iÒu khiÓn viÖc truyÒn d÷ liÖu trªn m¹ng +Repeater(Bé lÆp tÝn hiÖu): nã cã nhiÖm vô chuyÓn tiÕp vµ truyÒn d÷ liÖu.Cã h¹i lo¹i Repeater ®ang ®­îc s­ dông: - Repeater ®iÖn:Khi mét m¹ng sö dông Repaeater ®iÖn ®Ó nèi c¸c phÇn cña m¹ng l¹i th× cã thÓ l¸m t¨ng kho¶ng c¸ch cña m¹ng,nh­ng kho¶ng c¸ch ®ã lu«n bÞ h¹n chÕ bëi mét kho¶ng c¸ch tèi ®a do ®é trÔ cña tÝn hiÖu. - Repeater ®iÖn quang:liªn kÕt víi mét ®Çu c¸p quang vµ mét ®Çu lµ c¸p ®iÖn ,nã chuyÓn mét tÝn hiÖu ®iÖn tõ c¸p ®iÖn ra tÝn hiÖu quang ®Ó ph¸t trªn c¸p quang vµ ng­îc l¹i. +Brigde(CÇu): lµ cÇu nèi 2 m¹ng ®Ó häat ®éng nh­ mét. +Switch(Bé chuyÓn m¹ch ):Còng ®­îc sö dông ®Ó nèi m¹ng nh­ng cã nhiÒu cæng vµ dïng c¸c m¹ch tÝch hîp nhanh ®Ó gi¶m ®é trÔ cña viÖc chuyÓn khung d÷ liÖu. 3.4 – CÊu h×nh, gi¸ c¶ cña c¸c thiÕt bÞ: Sau khi tham kh¶o nh÷ng thiÕt bÞ trªn ta nªn chän m¸y Server: SPC 513$ Pentium 4 2.8GHz/1024KcacheBus 533 Main:Intel Boxed D865GBF Ram 256DDRAM HDD:40GB ATA133(7200rpm) CD:LG52x M¸y tr¹m: Celeron 486,ram 128MB:180-200$ Hub modular: 16port:48$ ; 8port:24$ C¸p xo¾n cÆp:AMP cable CAT-5 UTP 4-pair b¸n lÎ theo mÐt:0.3$/1m M¸y in HP LaserJet: HPLaserJet Printer 1010(A4;12ppm;600;dpi;8MB):168$ 4-Lùa chän c¸c phÇn mÒm theo yªu cÇu: 4.1 – Lùa chän phÇn mÒm hÖ thèng: HÖ ®iÒu hµnh m¹ng WinNT: §©y lµ hÖ ®iÒu hµnh m¹ng cña Microsoft, ®a nhiÖm,®a ng­êi sö dông.§Æc ®iÓm cña nã lµ t­¬ng ®èi dÔ sö dông hç trî m¹nh cho phÇn mÒm Windows.Tuy nhiªn ®Ó ch¹y cã hiÖu qu¶ Win NT yªu cÇu cÊu h×nh m¸y t­¬ng ®èi m¹nh. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng UNIX: Unix còng lµ hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm,®a ng­êi sö dông,phôc vô cho truyÒn th«ng tèt.Nh­îc ®iÓm cña nã lµ ra qu¸ nhiÒu phiªn b¶n cho nªn kh«ng thèng nhÊt g©y khã kh¨n cho ng­êi sö dông.Ngoµi ra hÖ ®iÒu hµnh nµy kh¸ phøc t¹p l¹i ®ßi hái cÊu h×nh m¸y m¹nh. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Netware : M¹ng nµy ®­îc sö dông cho c¸c m¹ng nhá tõ 5- 25 m¸y vµ còng cã thÓ dïng cho c¸c m¹ng lín gåm hµng tr¨m m¸y tÝnh. Tuy nhiªn Netware lµ mét hÖ ®iÒu hµnh m¹ng côc bé dïng cho c¸c m¸y vi tÝnh theo chuÈn cña IBM hay c¸c m¸y cña Apple Macintosh, ch¹y hÖ ®iÒu hµnh OS/2 hoÆc MS-DOS. HÖ ®iÒu hµnh m¹ng Linux: HÖ ®iÌu hµnh Linux lµ hÖ ®iÒu hµnh ®a nhiÖm,®a ng­êi sö dông.HÖ nµy lµ miÔn phÝ vµ quan träng h¬n lµ m· nguån më.cã nghÜa lµ nhiÒu thµnh phÇn cña nã ®­îc ng­êi sö dông trªn kh¾p thÕ giíi ph¸t triÓn lÊy ®Ó tù ch¹y hÖ ®iÒu hµnh cho môc ®Ých cña riªng m×nh. Bµi to¸n cña chóng ta lµ thiÕt lËp m¹ng néi bé cho 10 m¸y tÝnh ®ang ch¹y Windows 2000 Pro, vËy th× chóng ta nªn chän hÖ ®iÒu hµnh m¹ng Win NT.D­íi d©y lµ nh÷ng lý do mµ t«i chän: Hç trî cho mäi lo¹i topology m¹ng §¸p øng cho m¹ng côc bé LAN. TÝnh n¨ng b¶o mËt cao. §¸p øng tÊt c¶ c¸c giao thøc . Hç trî cho m¹ng ngang hµng vµ m¹ng kh¸ch chñ. Hæ trî c¸c øng dông truyÒn tin,truyÒn tÖp,in Ên,truy cËp tõ xa HÖ ®iÌu hµnh rÊt dÔ cµi ®Æt. Cô thÓ c¸c tÝnh n¨ng næi bËt ®ã lµ: kh¶ n¨ng qu¶n trÞ tËp trung th«ng qua ®iÒu khiÓn vïng Kh¶ n¨ng liªn kÕt ®Ó sö dông tµi nguyªn c¸c vïng. Chia sÎ tµi nguyªn cho ng­êi sö dông. DÞch vô truy nhËp tõ xa (®Õn 256 kÕt nèi ®ång thêi) Nh÷ng dÞch vô cho Macintosh. L­u tr÷ dù phßng ë c¸c møc. B¶o mËt ë møc tÖp Hç trî nhiÒu dÞch vô trªn m¹ng: Trong m«i tr­êng c¸c m¹ng lín Win NT hç trî cho c¸c øng dông chñ (server applications - trong m« h×nh kh¸ch - chñ) ®ßi hái truy nhËp vµo nÒn t¶ng phÇn cøng ph¸t triÓn nh­ m¸y tÝnh cã bé xö lý cao, nhiÒu bé xö lý... vÝ dô nh­ c¸c øng dông vÒ: - C¬ së d÷ liÖu - Nh¾n tin, th­ ®iÖn tö - DÞch vô tÖp vµ in Ên -TruyÒn th«ng Hç trî nhiÒu nÒn phÇn cøng: - Intel 80486, Pentium trë lªn - MIPS R4000, 4400 - DEC Alpha AXP Cã s½n c¸c tiÖn Ých, giao thøc, dich vô cã thÓ ch¹y: - C¸c phÇn mÒm kh¸ch - C¸c c«ng cô di tró cña LAN Manager vµ Novell NetWare - KÕt nèi Macintosh - C¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ - C¸c giao thøc TCP/IP, NWLink IPX/SPX, NetBEUI, DLC - C¸c dich vô truy nhËp tõ xa dïng X.25, ISDN, ®­êng ®iÖn tho¹i 4.2 – Lùa chän phÇn mÒm øng dông: C¸c phÇn mÒm øng dông th«ng th­êng: C¸c phÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu nh­ Oracle,SQL,Access... C¸c phÇn mÒm m¹ng nh­ Netscape,Outlook Express,PostOffice C¸c phÇn mÒm diÖt vius nh­ Bkav,Nav,Viruswall... C¸c phÇn mÒm ®¶m b¶o an ninh an toµn m¹ng nh­ phÇn mÒm t­êng lña (Pix, Checkpoint..).phµn mÒm chèng ®ét nhËp vµ phÇn mÒm quÐt lç hæng an ninh trªn m¹ng. 5 – H­íng dÉn c¸c b­íc cµi ®Æt vµ thiÕt lËp m¹ng,phÇn mÒm cho tõng m¸y: Trong phÇn nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng b­íc chuÈn bÞ c¬ b¶n, gióp b¹n chuÈn bÞ hÖ thèng m¹ng cña b¹n cho Win2K,tiÕn hµnh tõ ®Çu ®Ðn cuèi cuéc cµi ®Æt Win2Kserver vµ gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng r¾c rèi cã thÓ gÆp ph¶i trong vµ sau khi cµi ®Æt. A-H­ãng dÉn cµi ®Æt Win2K Server: 5.1- Dù trï vµ chuÈn bÞ : Víi mét m¸y Win2Kserver chóng ta sÏ thÊy r»ng hÖ ®iÒu hµnh n¸y ®· gia t¨ng cã thÓ ®· gÊp h¬n chôc lµn so víi WinNT.Mµ ®é phøc t¹p cao cã nghÜa lµ cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ¸n lùa chän cÇn ph¶i dù trï tr­íc. NÕu cã dù trï tr­íc mét chót th× nã còng sÏ tiÕn hµnh c«ng viÖc nhanh gän h¬n. 5.1.1 Nh÷ng yªu cÇu vÒ phÇn cøng hÖ thèng: §Ó x©y dùng mét hÖ thèng cã tÝnh æn ®Þnh vµ vËn hµnh tèt chóng ta nªn xem xÐt cÇn nh÷ng c¸i g× lµ tèi thiÓu. 5.1.1.1 Nhu cÇu vÒ CPU: Mét bé xö lý Pentium ch¹y ë 166MHz cã thÓ lµ ®­îc, mÆc dï Ýt ra ph¶i cã mét bé xö lý thuéc líp Pentium II: Celeron, Pen II, hoÆc Pen III. ë ®©y ta cã mét sè tr­êng hîp ngo¹i lÖ ch¼ng h¹n Celeron 366,433,466,vµ ngay c¶ C400MH còng kh«ng nªn dïng v× chóng kh«ng cã FSB(Front-side bus), “ bus mÆt tr­íc” trªn bé xö lý Ýt nhÊt lµ 100MHz hoÆc cao h¬n. 5.1.1.2 Nhu cÇu vÒ RAM: Trong khi Win NT cho phÐp b¹n ch¹y RAM ë 16 MB th× Win2K server Ýt nhÊt ph¶i lµ 64MB RAM.Tuy nhiªn chØ víi m¸y server dïng ®Ó in vµ chøa file cÇn bé nhí RAM kho¶ng 256MB lµ qu¸ ®ñ.ThËm chÝ 128MB còng ®­îc. 5.1.1.3 Yªu cÇu vÒ dung l­îng: Mét b¶n cµi ®Æt Win2K Server ë móc tèi thiÓu kho¶ng gÇn 1GB chç tr÷ trªn mét æ ®Üa trong ®ã 100MB thªm øng víi mçi 64MB bé nhí hÖ thèng . b¶n cµi ®Æt cña Win2k server kho¶ng 850MB.Tuy nhiªn b¹n muèn cµi nh÷ng thø kh¸c lªn æ cøng th× b¹n cÇn nhiÒu h¬n møc ®ã –bao hiªu lµ tïy b¹n, thïy theo b¹n muèn lµm g× víi m¸y server ®ã. Chó ý lµ b¹n nªn cã mét æ CD-ROM cã thÓ khëi ®éng ®­îc (bootable),mÆc dï kh«ng b¾t buéc Ch¾c ch¸n sÏ cã lóc server bÞ háng hãc vµ b¹n cÇn cµi ®Æt l¹i thËt nhanh.Thay v× t×m kiÕm c¸c ®Üa khëi ®éng ®Ó nèi kÕt vµo nguån cµi ®Æt cña b¹n trªn m¹ng, b¹n chØ viÖc nhÐt ®Üa CD vµo lµ khëi ®éng m¸y råi cµi ®Æt lu«n ®­îc ngay. Tèt nhÊt lµ nªn tham kh¶o Danh s¸ch t­¬ng thÝch phÇn cøng(Hardware compatibility list-hcl), nÕu phÇn cøng cña b¹n kh«ng cã trªn danh s¸ch ®ã sÏ n¶y sinh vÊn ®Ò v× thÕ b¹n h·y chuÈn bÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ tõ list ®ã. List ®ã n»m t¹i ®Þa chØ 5.1.2 ChuÈn bÞ phÇn cøng: Sau khi ®· s¾m ®ñ phÇn cøng, b¹n nªn kiÓm ttra xem nã cã ho¹t ®éng vµ cã t­¬ng thÝch ®­îc hay kh«ng.Trong suèt qu¶ tr×nh cµi ®Æt, tr×nh cµi ®Æt cña Win 2K sÏ kh¶o s¸t kÝch ho¹t ®Þnh cÊu h×nh ...tõng mÉu phÇn cøng mµ nã cã thÓ t×m thÊy trong m¸y b¹n. §©y lµ lóc c¸c thiÕt bÞ Plug and Play-PnP(C¾m lµ ch¹y) ho¹t ®éng,nÕu mäi thø trong m¸y ®Òu lµ PnP th× æn, thÕ nh­ng nÕu cã mét vµi thiÕt bÞ kh«ng n»m trong danh s¸ch HCL th× b¹n sÏ gÆp vÊn ®Ò lín ®Êy thËm chÝ viÖc cµi ®Æt thÊt b¹i hoµn toµn . 5.1.3 ChuÈn bÞ BIOS: HÇu hÕt c¸c m¸y ®Òu cã BIOS cã thª ®­îc ®Þnh cÊu h×nh cao ®é ®iÒu ®ã ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña Win 2k, ®èi víi giai ®o¹n tiÒn cµi ®Æt(pre-setup),b¹n cã thÓ t×m kiÕm nh÷ng cuéc mÆc ®Þnh nµo mµ râ rµng cã thÓ can thiÖp vµo cuéc cµi ®Æt cña vÝ dô nh­ b¹n cã thÓ diÌu chØnh l¹i thø tù cµi mÆc ®Þnh cho nã khëi ®éng tõ æ CD... PhÇn quan träng nhÊt trong BIOS setup lµ phÇn cÊu h×nh cho PnPvµ dµnh chç c¸c ng¾t.Bëi v× hÇu hÕt c¸c m¸y ch¹y WIN2K ®Òu mÆc ®Þnh lµ kh¸ hiÖn ®¹i nªn b­íc nµy t­¬ng ®èi dÔ. VÊn ®Ì chØ xuÊt hiÖn khi b¹n cè g¾ng c¾m mét thiÕt bÞ kh«ng ph¶i lµ PnP vµo trong m¸y cña b¹n Tãm l¹i b¹n chØ nªn mua nh÷ng thiÕt bÞ t­¬ng thÝch víi PnP cho m¸y server cña b¹n mµ th«i 5.1.4 Chia ph©n khu ®Üa: ViÖc biÕt râ m×nh ®ang x©y dùg lo¹i server nµo ®ãng vai trß cùc kú quan träng trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ nµy.§Ó vËn hµnh l©u dµi cho m¸y ta nªn chia vïng chøa d÷ liÖu trªn mét ph©n khu(partition) vµ vïng chøa hÖ ®iÒu hµnh trªn mét ph©n khu kh¸c.Trong tr­êng hîp nµy ta chØ cÇn Ên ®Þnh kÝch th­íc vïa ®ñ cho ph©n khu chøa hÖ ®iÒu hµnh, víi mét Ýt kho¶ng trèng dµnh cho viÖc cµi dÆt kh¸c vµ chøa paging file.Ýt nhÊt ta còng nªn cã ph©n khu chøa hÖ ®iÒu hµnh kh«ng d­íi 2-3Gb. HiÖn nay gi¸ c¶ æ cøng rÊt rÎ mµ dung l­îng rÊt lín nªn ta còng nªn chia thµnh hai æ cã dung l­îng tèi thiÓu nh­ sau: 10GB æ C:(võa boot võa system) vµ ®Æt c¸c ch­ong tr×nh lªn ®ã vµ 30-40GB æ D : ®Ó chøa d÷ liÖu 5.1.5 HÖ thèng tæ chøc file: §Þnh d¹ng c¸c æ ®Üa trong m¸y server cña b¹n b»ng c¸ch nµo ®©y – NTFS,FAT, hoÆc FAT32? HÖ thèng NTFS mang laÞ nh÷ng ­u ®iÓm râ rÖt h¬n so víi FAT va FAT32 nh­ an toµn,linh h¹t vµ nhanh h¬n,tuy nhiªn cã nhiÒu lóc FAT vÉn cßn cÇn thiÕt. ChØ ®¬n gi¶n khi b¹n muèn gi÷ m¸y ë t×nh trang dual-boot(khëi ®éng mét trong nhiÒu hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau) trong ®ã Dos,windows 3.x vµ win9x vµ ch¹y cïng víi win2K vµ b¹n muèn c¸c hÖ ®iÒu hµnh ®ã ®Òu cã thÓ truy cËp d÷ liÖu trªn c¸c ph©n khu ®Üa nµy.C¸c tËp tin bÞ thÊt l¹c trªn ph©n khu hÖ thèng cã thÓ sÏ khã vµ tèn nhiÒu thêi gian ®Ó söa ch÷a nÕu hÖ thèng tËp tin trªn ®ã lµ NTFS. Trong khi ®ã, FAT cho phÐp b¹n khëi ®éng m¸y b»ng mét ®Üa mÒm hÖ thèng(system disk) ®¬n gi¶n råi thay c¸c tËp tin ®· h­ háng hoÆc l­u dù phßng c¸c tËp tin d÷ liÖu thiÕt yÕu ®Ó t¹o chóng l¹i sau ®ã. FAT : cho phÐp truy nhËp tõ c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nh­ Windowws 95, MS-DOS, OS/2. Chän FAT nÕu cÇn ch¹y c¸c øng dông DOS hay OS/2, NÕu muèn khëi ®«ng ®­îc c¶ tõ c¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c còng nh­ Windows NT th× phÇn ph©n ho¹ch hÖ thèng ph¶i ®Þnh d¹ng theo FAT. NTFS : lµ hÖ thèng ph©n ho¹ch tÖp tiªn tiÕn, chØ cã Windows NT hç trî ph©n ho¹ch tÖp kiÓu nµy. C¸c hÖ ®iÒu hµnh kh¸c kh«ng truy cËp ®­îc. Tuy nhiªn cã c¸c lîi thÕ : b¶o mËt ë møc ®é tÖp, sö dông c¸c dÞch vô cña MacIntosh, di tró c¸c tÖp, th­ môc tõ Netware Server. Chän NTFS nÕu cã yªu cÇu b¶o mËt cao. L­u ý : NÕu b¹n t¹o ra mét server dùa trªn mét æ ®Üa FAT th× b¹n lu«n ®­îc chän c¸ch chuyÓn ®æi hÖ th«ng tæ chøc file ®ã sang NTFS sau nµy;b¹n chØ viªc më mét c­a sæ dßng lÖnh ra råi gâ vµo convert /fs :ntfs. Tuy nhiªn cã thÓ chuyªn tõ FAT lªn NTFS sau ®ã ®­îc , nh­ng b¹n kh«ng thÓ chuyªn ng­îc NTFS trë l¹i thµnh FAT ®©u. VËy th× trong tr­êng hîp cÇn chän ta nªn chän FAT lµ thÝch hîp nhÊt. 5.1.6 §Æt tªn server: Kh«ng nªn ®Æt tªn m¸y gièng tªn ng­êi dïng,V× khi b¹n ®¨ng nhËp vµo mét m¸y tªn Hung b»ng c¸ch dïng mét tµi kho¶n ng­êi dïng còng tªn Hung,sÏ n¶y sinh ra mét sè lçi . 5.2 - C¸c giai ®o¹n cµi ®Æt Win2k server ViÖc cµi ®Æt thùc thùc tÕ ®­îc chia thµnh ba giai ®o¹n Giai ®o¹n tiÒn cµi ®Æt(Pre-installation) Giai ®o¹n cµi ®Æt trªn mµn h×nh v¨n b¶n(text-based setup) Giai ®o¹n cµi dÆt trªn mµn h×nh ®ß häa(graphic-based setup) hoÆc setup wizard 5.2.1 Giai ®o¹n 1: Giai do¹n tiÒn cµi ®Æt(Pre-installation) §iÒu ®Çu tiªn b¹n cÇn lµm lµm lµ truy nhËp vµo nguån cµi ®Æt(setup resource,tøc lµ th­ môc trªn m¹ng hoÆc æ ®Üa chøa c¸c tËp tin nguån ®Ó cµi ®Æt) cña b¹n.Tèt h¬n lµ b¹n truy cËp th¼ng vµo ®Üa CD-ROM cµi ®Æt cña b¹n hoÆc mét b¶n sao cña ®Üa ®ã trªn mét m¹ng co s½n,nh­ng gi¶ sö m¸y ®ã kh«ng cã æ CD vµ kh«ng cã phÇn mÒm m¸y kh¸ch hoÆc tr×h ®iÒu khiÓn ®Ó nèi vµo nguån cµi ®Æt trªn m¹ng.Trong tr­êng hîp ®ã ta ph¶i cÇn ®Õn c¸c ®Üa mÒm khëi ®éng(boot disk): Sau khi ®· truy cËp ®­îc vµo nguån cµi ®Æt råi, b¹n cÇn vµo th­ môc øng víi bé xö lý trªn m¸y cña b¹n lµ I386 d«i víi c¸c CPU thuéc dßng x86 cña Intel vµ t­¬ng thÝch.Cßn nÕu dïng c¸c ®Üa mÒm khëi ®éng ,b¹n chØ viÖc khëi ®éng m¸y b»ng ®Üa ®Çu tiªn lµ xong. C¸c dÜa boot khëi ®äng ®Ó cµi ®Æt win2k kh«ng cßn ®­îc t¹o ra b»ng c¸c tham biÕn dßng lÖnh WINNT n÷a,c¸c h×nh ¶h cña c¸c ®Üa ®ã ®­îc l­u tr÷ trªn th­ môcBOOTDISK cña dÜa CD-ROM Win2k cña b¹n. C¸ch t¹o c¸c ®Üa ®ã nh­ sau: ChuÈn bÞ vµi ®Üa mÒm ChuyÓn ®Õn th­ môc BOOTDISK trªn æ CD-ROM Thi hµnh lÖnh makeboot.Ïe Lµm theo tÊt c¶ c¸c chØ dÉn trªn mµn h×nh ®Ó t¹o ra ®Üa Êy Tõ m¸y dïng DOS,Windows3.1,hoÆc Windows for workgroup 3.1 b¹n ph¶i b¾t ®Çu cµi ®Æt trong chÕ ®ä DOS b»ng WINNT.EXE. Cßn nÕu b¹n ch¹y tõ Windows 9xhoÆc nh÷ng phiªn b¶n NT cò b¹n sÏ khëi ®Çu tõ WINNT32.EXE.Víi giao diÖn rÊt dÔ sö dông nh­ hiÖn nay b¹n chØ cµn nh÷ng thao t¸c nh­ Yes hoÆc No. VÝ dô ta chän æ ®Ü© F: lµm nguån CD-ROM ®Ó b¾t ®Çu cµi ®Æt ta chän tõ Start /Run råi nhËp dßng lÖnh F:\I386\WINNT.EXE Sau mµn h×nh vÒ giÊy phÐp sö dông, b¹n sÏ tiªps tôc víi mµn h×nh Special Options. C¸c tïy chän ®Æc biÖt ë ®ay bao gå:c¸c tïy chän vÒ ngon ng÷(language options),c¸c tïy chän tiªn tiÕn (advance options) vµ c¸c tïy chän vÒ tÝnh dÔ truy cËp(accessibility options) Language options: Cho phÐp b¹n cµi ®Æt nhiÌu ng«n ng÷ b»ng c¸ch gi÷ ®Ì phÝm trong khi chän hoÆc bá chän c¸c ng«n ng÷ b»ng phÝm tr¸i chuét.B¹n còng cã thÓ chän c¸c ng«n ngò mÆc ®Þnh cña b¹n ®Ó tr×nh cµi ®Æt quy ®Þnh cÊu h×nh mÆc ®Þnh vÒ ngµy th¸ng,giê giÊc,®¬n vÞ tiÒn tÖ c¸ch ký hiÖu c¸c con sè ,bä ký tù vµ kiÓu bè trÝ bµn phÝm. Advanced Options: §Ó b¹n chän lùa._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc24784.doc
Tài liệu liên quan