Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kì đổi mới

Tài liệu Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kì đổi mới: ... Ebook Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kì đổi mới

doc24 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kì đổi mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò c­¬ng s¬ bé A. Lêi më ®Çu B. Néi DUNG: I. C¬ së lÝ luËn chung: 1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ: 1.1- Kh¸i niÖm t¨ng tr­ëng kinh tÕ: 1.2- T¹i sao ph¶i t¨ng tr­ëng kinh tÕ? 1.3- C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ: 2. KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ: 2.1- Kh¸i niÖm cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ: 2.2- Anh h­ëng cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: II. Thùc tr¹ng cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë Viªt Nam trong thêi k× ®æi míi: ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi k× 2001-2005: 1.1- Muc tiªu tæng qu¸t: 1.2- Mét sè ®Þnh h­íng, nhiÖm vô vµ chØ tiªu chñ yÕu: 1.3- Nh÷ng thµnh tùu: 1.3.1- Thµnh tùu qua c¸c n¨m: 1.3.2- Thµnh tùu qua c¸c khu vùc kinh tÕ: 1,3- Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i: 1.4- Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm: 1.4.1- Nguyªn nh©n cña thµnh tùu: 1.4.2- Nguyªn nh©n cña yÕu kÐm: 2. ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi k× 2006-2010: 2.1- Môc tiªu tæng qu¸t: 2.2- Mét sè ®Þnh h­íng, nhiÖm vô vµ chØ tiªu chñ yÕu: 2.3- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ qua 2 n¨m 2006, 2007: 2.3.1- KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2006: 2.3.2- KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2007: 2.4- KÕ ho¹ch thùc hiÖn t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2008: 2.5- Kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ 2006-2010: III. Nh÷ng ®Þnh h­íng t¨ng tr­ëng kinh tÕ,chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ giai ®o¹n 2008-2010: 1. Nh÷ng ®Þnh h­íng vµ chÝnh s¸ch ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ: 2. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ giai ®o¹n 2008- 2010: C. KÕT LUËN: B. NéI DUNG: I. C¬ së lÝ luËn chung: 1. T¨ng tr­ëng kinh tÕ: 1.1- Kh¸i niÖm t¨ng tr­ëng kinh tÕ: T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, tèc ®é vµ quy m« s¶n l­îng cña nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Sù t¨ng tr­ëng ®­îc so s¸nh theo c¸c thêi ®iÓm gèc sÏ ph¶n ¸nh tèc ®é t¨ng tr­ëng. §ã lµ sù gia t¨ng quy m« s¶n l­îng kinh tÕ nhanh hay chËm so víi thêi ®iÓm gèc. Quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ “ cÆp ®«i” trong néi dung kh¸i niÖm t¨ng tr­ëng kinh tÕ. HiÖn nay, trªn thÕ giíi ng­êi ta th­êng tÝnh møc gia t¨ng vÒ tæng s¶n phÈm quèc d©n hoÆc tæng s¶n phÈm quèc néi. - Tæng s¶n phÈm quèc vô mµ mét n­íc s¶n xuÊt ra tõ c¸c yÕu tè cña m×nh (dï lµ s¶n xuÊt ë trong n­íc hay ë n­íc ngoµi) trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m) . - Tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) lµ tæng gi¸ trÞ tÝnh b»ng tiÒn cña toµn bé hµng hãa vµ dÞch vô mµ mét n­íc s¶n xuÊt ra trªn l·nh thæ n­íc ®ã (dï nã thuéc vÒ ng­êi trong n­íc hay ng­êi n­íc ngoµi) trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ mét n¨m) . So s¸nh tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP) vµ tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) ta thÊy: GNP =GDP + thu nhËp rßng tõ tµi s¶n ë n­íc ngoµi. Thu nhËp rßng tõ tµi s¶n ë n­íc ngoµi = thu nhËp chuyÓn vÒ n­íc cña c«ng d©n n­íc ®ã lµm viÖc ë n­íc ngoµi lµm viÖc t¹i n­íc ®ã. T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ møc gia t¨ng GDP hay GNP n¨m sau so víi n¨m tr­íc. NÕu gäi GDP0 lµ tæng s¶n phÈm quèc néi n¨m tr­íc, GDP1 tæng s¶n phÈm quèc néi n¨m sau th× møc t¨ng kinh tÕ n¨m sau víi n¨m tr­íc lµ: GDP1 – GDP0 GDP0 HoÆc tÝnh theo møc ®é GNP th×: GNP1 – GNP0 GNP0 (GNP0 lµ tæng s¶n phÈm quèc d©n n¨m tr­íc, GNP1 lµ tæng s¶n phÈm quèc d©n n¨m sau). GNP vµ GDP lµ hai th­íc ®o tiÖn lîi nhÊt ®Ó tÝnh møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mét n­íc biÓu hiÖn b»ng gi¸ c¶. V× vËy, ®Ó tÝnh ®Õn yÕu tè l¹m ph¸t ng­êi ta ph©n ®Þnh GNP, GDP danh nghÜa vµ GNP, GDP thùc tÕ. GNP, GDP danh nghÜa lµ GNP, GDP tÝnh theo gi¸ hiÖn hµnh cña n¨m tÝnh; cßn GNP, GNP thùc tÕ lµ GNP, GDP ®­îc tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh cña mét n¨m ®­îc chän lµm gèc. Víi t­ c¸ch nµy, GNP, GDP thùc tÕ lo¹i trõ ®­îc ¶nh h­ëng cña sù biÕn ®éng gi¸ c¶ (l¹m ph¸t) . Do ®ã, cã møc t¨ng tr­ëng danh nghÜa vµ møc t¨ng tr­ëng th­c tÕ. 1.2- T¹i sao ph¶i t¨ng tr­ëng kinh tÕ? Thµnh tùu kinh tÕ vÜ m« cña mét quèc gia th­êng ®­îc ®¸nh gi¸ theo nh÷ng dÊu hiÖu chñ yÕu nh­: æn ®Þnh, t¨ng tr­ëng, c«ng b»ng x· héi. Trong ®ã, t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn hµng lo¹t vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. - Tr­íc hÕt, t¨ng tr­ëng kinh tÕ thÓ hiÖn b»ng sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng hµng hãa, dÞch vô vµ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ra nã, do ®ã t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo. T¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi quèc gia trªn con ®­êng v­ît lªn kh¾c phôc sù l¹c hËu, h­íng tíi giµu cã, thÞnh v­îng. - T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµm cho møc thu nhËp cña d©n c­ t¨ng, phóc lîi x· héi vµ chÊt l­îng cuéc sèng cña céng ®ång ®­îc c¶i thiÖn nh­: kÐo dµi tuæi thä, gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng vµ tö vong ë trÎ em, gióp cho gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa… ph¸t triÓn. - T¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m thÊt nghiÖp. Khi mét nÒn kinh tÕ cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao th× mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng lµ ®· sö dông tèt h¬n lùc l­îng lao ®éng. V× vËy, t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh th× thÊt nghiÖp cã xu h­íng gi¶m. Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ thùc tÕ vµ tû lÖ thÊt nghiÖp ë n­íc ph¸t triÓn ®· ®­îc l­îng hãa d­íi tªn gäi quy luËt Okum (hay quy luËt 2,5% -1) . Quy luËt nµy x¸c ®Þnh, nÕu GNP thùc tÕ t¨ng 2,5% trong vßng mét n¨m so víi GNP tiÒm n¨ng cña n¨m ®ã th× tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m ®I 1%. - T¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt ®Ó cñng cè an ninh quèc phßng, cñng cè chÕ ®é chÝnh trÞ, t¨ng uy tÝn vµ vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi x· héi. - §èi víi c¸c n­íc chËm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta, t¨ng tr­ëng kinh tÕ cßn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó kh¾c phôc sù tôt hËu xa h¬n vÒ kinh tÕ so víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Nh­ vËy, t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh lµ muc tiªu th­êng xuyªn cña c¸c quèc gia, nh­ng sÏ lµ kh«ng ®óng nÕu theo ®uæi t¨ng tr­ëng kinh tª mäi gi¸. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng ph¶i sù t¨ng tr­ëng nµo còng mang hiÖu qu¶ kinh tÕ– x· héi nh­ mong muèn, ®«i khi qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng mang tÝnh hai mÆt. Ch¼ng h¹n, t¨ng tr­ëng kinh tÕ qu¸ møc cã thÓ dÉn t×nh tr¹ng nÒn kinh tÕ “qu¸ nãng”, g©y ra l¹m ph¸t, hoÆc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao lµm cho d©n c­ giµu lªn, nh­ng ®ång thêi còng cã thÓ lµm cho sù ph©n hãa giµu nghÌo trong x· héi t¨ng lªn. V× vËy, ®ßi hái mçi quèc gia trong tõng thêi kú ph¶i t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng hîp lý, bÒn v÷ng. T¨ng tr­ëng kinh tÕ bÒn v÷ng lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t møc t­¬ng ®èi cao, æn ®Þnh trong thêi gian t­¬ng ®èi dµi (Ýt nhÊt tõ 20 – 30 n¨m ) vµ gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò tiÕn bé x· héi g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 1.3- C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ: ViÖc x¸c ®Þnh yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t¨ng tr­ëng kinh tÕ cã nhiÒu quan ®iÓm vµ c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau. C¸c nhµ kinh tÕ cæ ®iÓn cho r»ng, c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ ®Êt ®ai, lao ®éng, t­ b¶n vµ c¸ch thøc kÕt hîp c¸c yÕu tè víi nhau. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i, muèn cã t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ cac yÕu tè c¬ b¶n sau: - Vèn: vèn hiÓu theo nghÜa réng lµ toµn bé cña c¶i vËt chÊt do con ng­êi t¹o ra, tÝch lòy l¹i vµ nh÷ng yÕu tè tù nhiªn… ®­îc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t, vèn lµ toµn bé tµi s¶n ®­îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh. Vèn tån t¹i d­íi hai h×nh thøc: vèn tµi chÝnh vµ vèn hiÖn vËt. Vèn tµi chÝnh lµ vèn tån t¹i d­íi hinh thøc tiÒn tÖ hay c¸c lo¹i chøng kho¸n, cßn vèn hiÖn vËt tån t¹i d­íi h×nh thøc vËt chÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn, vËt liÖu… C¸c nhµ kinh tÕ häc ®· chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a t¨ng GDP víi t¨ng vèn ®Çu t­, Harèt §«ma (Harod Domar) ®· nªu c«ng thøc tÝnh hiÖu xuÊt sö dông vèn s¶n phÈm gia t¨ng viÕt t¾t lµ ICOR (International Capital Output Ration). §ã lµ tû lÖ t¨ng ®Çu t­ chia tû lÖ t¨ng cña GDP. Nh÷ng nÒn kinh tÕ víi c¸c chØ sè ICOR thÊp, th­êng kh«ng qu¸ 3%, cã nghÜa lµ ph¶I ®Çu t­ 3% ®Ó t¨ng 1% GDP. Mét nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng cao kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc t¨ng khèi l­îng vèn ®Çu t­, mµ cßn ph¶I ®Æc biÖt chó ý ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn, qu¶n lý vèn chÆt chÏ, ®Çu t­ vèn hîp lý vµo c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. - Con ng­êi: trong c¸c yÕu tè hîp thµnh qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, søc lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, mang tÝnh s¸ng tao, lµ nguån lùc kh«ng c¹n kiÖt. Cã thÓ nãi: “nguån lùc con ng­êi lµ nguån lùc cña mäi nguån lùc” , lµ “tµi nguyªn cña mäi tµi nguyªn” . V× vËy, con ng­êi cã søc kháe, trÝ tuÖ, tay nghÒ cao, cã ®éng lùc vµ nhiÖt t×nh, ®­îc tæ chøc chÆt chÏ lµ nh©n tè c¬ b¶n cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ bÒn v÷ng. §Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, cÇn ph¶I x¸c ®Þnh: ®Çu t­ cho con ng­êi vÒ thùc chÊt lµ ®Çu t­ cho sù ph¸t triÓn. Nhµ n­íc cÇn ph¶I cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi, mµ tr­íc hÕt ph¶i n©ng cao vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng hÖ thèng gi¸o dôc, y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, båi d­ìng nh©n tµi… cïng víi viÖc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý nguån nh©n lùc. Nh©n tè con ng­êi lµ sù biÓu hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß cña con ng­êi trªn c¶ hai ph­¬ng tiÖn: tÝnh c¸ thÓ vµ tÝnh x· héi (céng ®ång). V× vËy, nhµ n­íc cÇn ph¶i cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thÝch hîp nh»m kÕt hîp sù nç lùc cña mçi ng­êi víi sù hç trî cña céng ®ång x· héi ®Ó t¹o ra ®«ng lùc, lîi thÕ cho sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ. - Khoa häc vµ c«ng nghÖ: khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ nguån lùc quan träng ®Ó t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Khoa häc vµ c«ng nghÖ ®­îc coi lµ “chiÕc ®òa thÇn mÇu nhiÖm” ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt. Nhê øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· lµm cho chi phÝ vÒ lao ®éng, vèn, tµi nguyªn trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶m xuèng, hay nãi c¸ch kh¸c, hiÖu qu¶ sö dông cña c¸c yÕu tè nµy t¨ng lªn. Sù ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ cho phÐp t¨ng tr­ëng vµ t¸i s¶n xuÊt më réng theo chiÒu s©u, lµm xuÊt hiÖn nh÷ng ngµnh kinh tÕ cã hµm l­îng khoa häc cao nh­: c«ng nghÖ ®iÖn tö, c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ sinh häc… ®ang lµ c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia h­íng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc. Nh­ vËy, khoa häc vµ c«ng nghÖ còng lµ mét yÕu tè ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù t¨ng tr­ëng nhanh vµ bÒn v÷ng. - C¬ cÊu kinh tÕ: mäi nÒn kinh tÕ ®Òu tån t¹i vµ vËn ®éng trong mét c¬ cÊu nh©t ®Þnh. C¬ cÊu kinh tÕ lµ mèi quan hÖ h÷u c¬. phô thuéc vµ quy ®Þnh lÉn nhau c¶ vÒ quy m« vµ tr×nh ®é gi÷a c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn, c¸c vïng, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ. Còng gièng nh­ mét c¬ thÓ sèng, nÒn kinh tÕ chØ cã thÓ t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn khi gi÷a c¸c mÆt, c¸c bé phËn, c¸c yÕu tè cÊu thµnh nã cã sù phï hîp víi nhau c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, còng cã nghi· lµ ph¶i cã mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, hiÖn ®¹i ®Ó ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng, néi lùc, lîi thÕ so s¸nh cña toµn bé nÒn kinh tÕ,phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, g¾n víi ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c quèc tÕ lµ yÕu tè t¹o tiÒn ®Ò, c¬ së cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. - ThÓ chÕ chÝnh trÞ vµ vai trß cña nhµ n­íc: æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ – x· héi lµ ®iÒu kiÖn cho sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. ThÓ chÕ chÝnh trÞ tiÕn bé cã kh¶ n¨ng ®inh h­íng sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµo nh÷ng môc tiªu mong muèn, kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra « nhiÔm m«i tr­êng, ph©n hãa giµu nghÌo s©u s¾c… Bëi v×, trªn thùc tÕ ®· tõng cã sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ kh«ng ph¸t triÓn cïng chiÒu víi tiÕn bé x· héi. Ch¼ng h¹n, qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn ®· lµm xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò x· héi mµ b¶n th©n nÒn kinh tÕ dï cã tiÕp tôc t¨ng tr­ëng h¬n n÷a còng kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi c¬ b¶n. HÖ thèng chÝnh trÞ mµ ®¹i diÖn lµ nhµ n­íc cã vai trß ho¹ch ®Þnh ®­êng lèi, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, cïng hÖ thèng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n sÏ h¹n chÕ ®­îc t¸c ®éng tiªu cùc cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, khuyÕn khÝch tÝch lòy, tiÕt kiÖm, kÝch cÇu… lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh ®óng h­íng. Nh­ ®· nãi ë trªn t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt vµ quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. V× vËy ®©y lµ môc tiªu mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®ang r©t quan t©m.VËy ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ ®óng ®¾n §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ph¶i lËp kÕ ho¹ch cho viÖc t¨ng tr­ëng kinh tÕ. KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ g×? 2.1-Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ: KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ mét bé phËn cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn, nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu gia t¨ng vÒ quy m« s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña nÒn kinh tÕ trong kú kÕ ho¹ch vµ c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng trong mèi quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c yÕu tè nguån lùc vµ c¸c chØ tiªu viÖc lµm, æn ®Þnh gi¸ c¶. KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng phï hîp lµ kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng mµ c¸c chØ tiªu lËp ra dùa trªn c¸c giíi h¹n tèi ®a vÒ kh¶ n¨ng nguån lùc KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng tèi ­u lµ kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng trong ®ã c¸c chØ tiªu, môc tiªu t¨ng tr­ëng ®­îc tho¶ m·n ®ång thêi 2 ®iÒu kiÖn lµ b¶o ®¶m møc cao nhÊt nhu cÇu x· héi trong khu«n khæ sö dông tèi ®a c¸c giíi h¹n vÒ nguån lùc. 2.2- Anh h­ëng kÕ häach t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi: Trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt. Nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cã liªn quan quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ møc vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP, GNP lµ c¸c con sè ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kinh tÕ cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn. ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu kh¸c nh­ môc tiªu c¶i thiÖn ®êi sèng, t¨ng thu nhËp d©n c­ trong kÕ ho¹c c¸c ngµnh kinh tÕ vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh, vïng kinh tÕ trong kÕ ho¹ch c¬ cÊu ngµnh. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng cßn ®­îc sö dông lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p còng nh­ x©y dùng c¸c c©n ®èi chñ yÕu cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña thêi kú kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ n»m trong mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ môc tiªu chèng l¹m ph¸t. VÒ mÆt lý lu©n, nÕu nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh th× sÏ gi¶i quyÕt tèt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, nh­ng xu thÕ gia t¨ng l¹m ph¸t sÏ x¶y ra vµ trªn thùc tÕ nÕu nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng qu¸ nhanh th× sÏ t¹o nªn mét sù kh«ng b×nh th­êng trong c¸c m¾t xÝch kh¸c cña nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ vÊn ®Ò l¹m ph¸t gia t¨ng. V× vËy, th«ng th­êng viÖc ®Æt kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Êt n­íc th­êng ph¶i g¾n liÒn víi thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së ®Æt môc tiªu t¨ng tr­ëng, ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vÒ viÖc lµm vµ l¹m ph¸t, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch khèng chÕ. KÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ cã liªn quan trùc tiÕp tíi ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c«ng b»ng x· héi. Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, vÊn ®Ò t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi gÇn nh­ lµ hai ®¹i l­îng mang tÝnh ®¸nh ®æi. §Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¶i ®Æt môc tiªu t¨ng tr­¬ng nhanh, nh­ng ®iÒu ®ã cã thÓ lµm cho sù ph©n ho¸ x· héi trë nªn gay g¾t h¬n. VÊn ®Ò lµ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, ®Æt môc tiªu nµo lªn tr­íc: HiÖu qu¶ hay c«ng b»ng x· héi. Khi lËp kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®iÒu c¬ b¶n ph¶i c¨n cø vµo chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Ó x©y dùng chØ tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ, b¶o ®¶m sù dung hoµ gi÷a hai ®¹i l­îng c«ng b»ng vµ t¨ng tr­ëng nhanh. MÆt kh¸c, ®i ®«i víi kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ®i kÌm nh­ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi, ph©n phèi thu nhËp nh»m gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ x· héi ®Æt ra trong kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng. II. Thùc tr¹ng cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt nam trong thêi kú ®æi míi: 1. ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2001 -2005: 1.1- Môc tiªu tæng qu¸t: Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 – 2005 lµ: T¨ng tr­ëng dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng; æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. ChuyÓn ®¹i ho¸. N©ng cao râ rÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng c«ng nghÖ, ph¸t huy nh©n tè con ng­êi. T¹o nhiÒu viÖc lµm; c¬ b¶n xo¸ ®ãi, gi¶m sè hé nghÌo; ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. TiÕp tôc t¨ng c­êng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi; h×nh thµnh mét b­íc quan träng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. 1.2- Mét sè ®Þnh h­íng, nhiÖm vô vµ chØ tiªu chñ yÕu: PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n 5 n¨m tr­íc vµ cã b­íc chuÈn bÞ cho 5 n¨m tiÕp theo - §­a GDP n¨m 2005 gÊp 2 lÇn so víi n¨m 1995. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng hµng GDP b×nh qu©n hµng n¨m thêi kú 5 n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, ng­ nghiÖp t¨ng 4.3%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng 6,2%. - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp t¨ng 4,8%/n¨m - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng 13%/n¨m - Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5%/n¨m. 1.3- Nh÷ng thµnh tùu: 1.3.1- Thµnh tùu qua c¸c n¨m: Ngay tõ n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ ®¹t tèc ®é kh¸ cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2001, tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP ®¹t 6,89%, më ®Çu cho mét giai ®o¹n t¨ng tr­ëng kh¸ cao vµ æn ®Þnh N¨m 2002, ®· tËp trung chØ ®¹o ph¸t huy m¹nh mÏ néi lùc, th¸o gì tõng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, kinh doanh... Nhê ®ã, t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc qua tõng th¸ng, nhÊt lµ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, kÕt qu¶ lµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¶ n¨m ®¹t 7,08% N¨m 2003, nÒn kinh tÕ n­íc ta l¹i ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc hÕt søc gay g¾t do h¹n h¸n kÐo dµi vµ do dÞch bÖnh SARS, nh­ng nhê sù chØ ®¹o nhanh nh¹y, kÞp thêi, sù nç lùc rÊt cao cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt khÝch lÖ; t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 7,34% N¨m 2004, t×nh h×nh kinh tÕ còng cã nhiÒu biÕn ®éng phùc t¹p, nh­ng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ víi ph­¬ng ch©m chØ ®¹o lµ phÊn ®Êu th¸ng sau, quý sau tèt h¬n th¸ng tr­íc, quý tr­íc. Nhê ®ã, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ n¨m 2004 ®¹t 7,79% N¨m 2005, lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc chuyÓn biÕn míi vµ toµn diÖn trong toµn nÒn kinh tÕ; c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch lín ®Ò ra t¹i §¹i héi IX vµ t¹i c¸c Héi nghÞ Trung ­¬ng kho¸ IX thùc sù ®i vµo cuéc sèng, t¹o ra ®éng lùc míi, ®ång thêi kÝch thÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 8,43% TÝnh b×nh qu©n 5 n¨m 2001 – 2005, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®¹t 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, nghiÖp vµ thuû s¶n ®¹t 3,8%; c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®¹t 10,2%; c¸c ngµnh dÞch vô ®¹t gÇn 7,0% Qui m« tæng s¶n phÈm trong n­íc cña nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t gÊp ®«i n¨m 1995, t¨ng b×nh qu©n 7,2%/n¨m. N¨m 2005, GDP theo gi¸ hiÖn hµnh ®¹t 838 ngh×n tû ®ång, b×nh qu©n ®Çu ng­êi trªn 10 triÖu ®ång (t­¬ng ®­¬ng 40 USD) cao h¬n møc trung b×nh cña nhãm n­íc cã thu nhËp thÊp. 1.3.2- Thµnh tùu qua c¸c khu vùc kinh tÕ: Khu vùcn«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh t¨ng b×nh qu©n trong 5 n¨m kho¶ng 5,4%, v­ît môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4,8%, trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 4,1%; l©m nghiÖp t¨ng 1,4%; thuû s¶n t¨ng 12,1%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n 3,8%/n¨m (môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3%) Khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng vÉn duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m, cao h¬n 1,9% so víi môc tiªu ®Ò ra vµ cao h¬n so víi 5 n¨m tr­íc, ®· gãp phÇn duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ n­íc t¨ng 11,5%; kinh tÕ ngoµi nhµ n­íc t¨ng 21,9%; kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng 16,8%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 10,1%/n¨m. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu s¶n phÈm t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nhiÒu s¶n phÈm ®· c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng gãp lín cho xuÊt khÈu. Môc tiªu s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®­îc hoµn thµnh tr­íc thêi h¹n. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn nhanh nh­: khai th¸c vµ chÕ biÕn khÝ thiªn nhiªn, ®ãng tµu, chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ång bé, s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t«, xe m¸y, chÕ biÕn ®å gç... Tû lÖ sö dông nguyªn vËt liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ chÕ t¹o trong n­íc ngµy cµng t¨ng. C¬ cÊu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ chuyÓn dÞch theo h­íng tiÕn bé, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ tr­êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ngµy cµng ®­îc chó träng vµ cã xu h­íng ph¸t triÓn. Tû lÖ c«ng nghiÖp chÕ t¸c, c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng lªn Khu vùc dÞch vô cã b­íc dÞch chuyÓn tÝch cùc, theo h­íng ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,6%/n¨m, cao h¬n kÕ ho¹ch ®Ò ra. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh dÞch vô t¨ng gÇn 7,0%/n¨m (kÕ ho¹ch 6,2%); riªng n¨m 2005, gi¸ trÞ t¨ng thªm t¨ng 8,5%, cao h¬n møc t¨ng GDP. 1.3- Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i: Tuy trong 5 n¨m 2001 – 2005 ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu lín, rÊt quan träng nh­ng bªn c¹nh ®ã th× t¨ng tr­ëng kinh tÕ n­íc ta ch­a thùc sù v÷ng ch¾c. §ãng gãp vµo t¨ng tr­ëng chñ yÕu vÉn lµ yÕu tè vèn vµ lao ®éng, yÕu tè khoa häc vµ c«ng nghÖ tuy cã t¨ng lªn, nh­ng vÉn chiÕm tû träng nhá. Trong n«ng nghiÖp, c¸c ph­¬ng thøc canh t¸c tiªn tiÕn chËm ®­îc ¸p dông trªn diÖn réng, gièng c©y trång, vËt nu«i tèt cßn thiÕu, ch­a ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt. N¨ng suÊt nhiÒu c©y trång, vËt nu«i vµ chÊt l­îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cßn thÊp, cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, khÝ hËu. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn chËm, nhiÒu n¬i cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch­a bÒn v÷ng. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ch­a ®­îc triÓn khai mét c¸ch cã bµi b¶n. NhiÒu s¶n phÈm chñ yÕu cña n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ch­a x©y dùng ®­îc th­¬ng hiÖu nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp. MÆc dï gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû s¶n t¨ng cao vµ v­ît môc tiªu ®Ò ra nh­ng chi phÝ s¶n xuÊt cao, nªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña toµn ngµnh kh«ng ®¹t môc tiªu, chØ t¨ng 3,8% so víi môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3% Trong c«ng nghiÖp, tuy cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao nh­ng hiÖu qu¶ chung cña toµn ngµnh ch­a ®­îc c¶i thiÖn, s¶n phÈm, th­¬ng hiÖu cã søc c¹nh tranh tiÕn bé chËm; gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp 5 n¨m 2001-2005 t¨ng 16%/n¨m. Tû träng c«ng nghiÖp chÕ t¸c trong c«ng nghiÖp kho¶ng 60-70%, nh­ng gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp; ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp gia c«ng nh­: may mÆc, da giµy, chÕ biÕn gç xuÊt khÈu... cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt cao, nh­ng phÇn lín chi phÝ l¹i lµ vËt t­, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, gi¸ trÞ t¨ng thªm rÊt thÊp. C«ng nghiÖp hiÖn ®¹i trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng thÊp, tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ chËm. §Õn nay, n­íc ta sö dông phæ biÕn c«ng nghÖ trung b×nh; sè ngµnh, lÜnh vùc ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn Ýt. S¶n xuÊt vËt liÖu, ®Æc biÖt vËt liÖu míi ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn ch­a h×nh thµnh. Ch­a cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu n«ng s¶n. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa ch­a ®­îc chó träng ®óng møc; viÖc thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn lóng tóng, ch­a cã h­íng ®i cô thÓ, ch­a ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trong dÞch vô, tèc ®é t¨ng tr­ëng tuy ®¹t v­ît møc kÕ ho¹ch, nh­ng cßn thÊp so víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn; tû träng cña ngµnh dÞch vô trong tæng s¶n phÈm trong n­íc cßn ë møc thÊp; chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ch­a cao; nhiÒu lo¹i phÝ dÞch vô cßn bÊt hîp lý vµ cao h¬n nhiÒu n­íc trong khu vùc. N¨ng lùc tiÕp cËn thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu. C¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ t¨ng thªm cao nh­ dÞch vô tµi chÝnh, tiÒn tÖ... gÇn ®©y cã chuyÓn biÕn, nh­ng nh×n chung ph¸t triÓn chËm, ch­a ®¸p øng yªu cÇu. Riªng dÞch vô giao dÞch bÊt ®éng s¶n thÞ tr­êng thiÕu æn ®Þnh. ViÖc t¹o m«i tr­êng, khuyÕn khÝch, huy ®éng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ së vËt chÊt ngµnh du lÞch ch­a ®¸p øng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh. 1.4- Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm: 1.4.1- Nguyªn nh©n cña thµnh tùu: Thø nhÊt, ®ã lµ kiªn tr× thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; b­íc ®Çu ®· hoµn thiÖn vµ ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, x· h«i. NhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t huy néi lùc vµ thu hót ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong n­íc, ngoµi n­íc... ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc Thø hai, kÕt qu¶ ®Çu t­ cña nhiÒu n¨m qua cïng víi sù huy ®éng ngµy cµng cao mäi nguån lùc c¶ trong vµ ngoµi n­íc, nhÊt lµ nguån vèn trong d©n ®· gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ, lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, cã thªm nhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 1.4.2- Nguyªn nh©n cña yÕu kÐm: Thø nhÊt, t¨ng tr­ëng kinh tÕ ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng; chÊt l­îng, hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña tranh cña nÒn kinh tÕ cßn kÐm; c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch chËm. Thø hai, t­ duy kinh tÕ chËm ®æi míi. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn quan träng vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc, ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ... ch­a ®­îc lµm s¸ng tá, dÉn ®Õn lóng tóng, chËm trÔ trong viÖc cô thÓ ho¸ vµ thùc hiÖn mét sè chñ tr­¬ng lín nh­ s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô cã tiÒm n¨ng (dÞch vô bÊt ®éng s¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lich). Ch­a t¹o lËp ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr­êng theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. Thø ba, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÊp, quy m« nÒn kinh tÕ nhá bÐ; kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi yÕu kÐm; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp bæ trî ch­a ph¸t triÓn; tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt cao. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch huy ®éng tèt nguån lùc trong n­íc vµ ngoµi n­íc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cßn nhiÒu h¹n chÕ. 2. ViÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 -2010: 2.1- Môc tiªu tæng qu¸t: Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi thêi kú 2006 – 2010 lµ: ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®¹t b­íc chuyÓn biÕn quan träng vÒ n©ng cao hiÖu qu¶ vµ tÝnh bÒn v÷ng cña sù ph¸t triÓn, sím ®­a n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. C¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù, an toµn x· héi. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. TiÕp tôc cñng cè vµ më réng c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt Nam trong khu vùc vµ trªn tr­êng quèc tÕ. Nh­ vËy ta cã môc tiªu quan träng nhÊt cña kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kh¸c. 2.2- Mét sè nhiÖm vô vµ chØ tiªu chñ yÕu: Gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc, t¹o b­íc ®ét ph¸ vÒ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, t¨ng tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) n¨m 2010 theo gi¸ so s¸nh gÊp 2,1 lÇn so víi n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n trong 5 n¨m 2006 – 2010 ®¹t 7,5-8%, phÊn ®Êu ®¹t trªn 8% Quy m« GDP ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 1.690-1.760 ngh×n tû ®ång (theo gi¸ hiÖn hµnh), t­¬ng ®­¬ng 94-98 tû USD vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 1.050-1.100 USD Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3-3,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 9,5-10,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,7-8,2%. 2.3- §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ qua 2 n¨m 2006-2007: 2.3.1- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ 2006: N¨m 2006 ViÖt Nam chÝnh thøc trë thµnh viªn thø 150 cña WTO vµ tæ chøc thµnh c«ng Héi nghÞ cÊp cao APEC 2006. Vµ ®iÒu nµy sÏ gióp c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh, nh­ng ®iªï ®ã còng dÉn ®Õn ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt nhiÒu vÊn ®Ò nghiªm träng nh­ c¹nh tranh gay g¾t ë mét sè ngµnh vµ dÞch cóm gia cÇm ®ang bïng ph¸t. Tæng s¶n phÈm trong n­íc n¨m 2006 theo gi¸ so s¸nh ­íc tÝnh t¨ng 8,17% so víi cïng kú n¨m tr­íc, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,37%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,29%. Trong 8,17% t¨ng tr­ëng chung, khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®ãng gãp 0,67 ®iÓm phÇn tr¨m; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®ãng gãp 4,16 ®iÓm phÇn tr¨m vµ khu vùc dÞch vô ®ãng gãp 3,34 ®iÓm phÇn tr¨m. Khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%, thÊp h¬n møc t¨ng 4% cña n¨m 2005, chñ yÕu do tèc ®é t¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n chËm l¹i v× ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt bÊt th­êng vµ dÞch bÖnh. Khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng tr­ëng thÊp h¬n møc t¨ng cña n¨m 2005 do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m (dÇu th« khai th¸c ®¹t 17 triÖu tÊn, thÊp h¬n møc 18,5 triÖu tÊn cña n¨m 2005; c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ ®iÖn, n­íc, ga còng gi¶m so víi møc t¨ng tr­ëng cña n¨m tr­íc. Khu vùc dÞch vô t¨ng cao h¬n møc t¨ng tr­ëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã mét sè ngµnh cã tû träng lín duy tr× ®­îc møc ®é t¨ng cao nh­ th­¬ng nghiÖp; vËn t¶i, b­u chÝnh viÔn th«ng, du lÞch; kh¸ch s¹n, nhµ hµng; tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm. 2.3.2- T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng kinh tÕ 2007: Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007, tæng s¶n phÈm trong n­íc (GDP) t¨ng 8,16% so víi 9 th¸ng n¨m 2006, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,02%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,15%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,54%. §èi chiÕu 9 th¸ng c¸c n¨m tr­íc th× khu vùc I t¨ng tr­ëng kh«ng cao do s¶n xuÊt l­¬ng thùc gi¶m vµ ch¨n nu«i cña nhiÒu ®Þa ph­¬ng bÞ dÞch bÖnh, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i thÊp, nh­ng khu v­c II vµ khu vùc III t¨ng t­¬ng ®èi cao nªn n¨m nay lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng GDP 9 th¸ng cao nhÊt trong 10 n¨m gÇn ®©y. §¸ng chó ý lµ, trong 9 th¸ng võa qua, tèc ®é t¨ng GDP quý sau lu«n cao h¬n quý tr­íc: Quý I t¨ng 7,73%; quý II t¨ng 7,89%; quý III t¨ng 8,69%. Tõ ®ã trªn c¬ së t×nh h×nh 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù b¸o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña quý IV, cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng, c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô do Quèc héi ®Ò ra cho n¨m 2007 ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ thuËn lîi, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ kinh tÕ ®Òu ®¹t vµ v­ît kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng ®Ò ra. Trong ®ã nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu lµ: nÒn kinh tÕ n­íc ta trong n¨m 2007 ®¹t møc t¨ng tr­ëng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua (8,5%), t¹o kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 – 2010 ngay trong n¨m 2008. Vµ ngµnh n«ng nghiÖp tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiªn tai, dÞch bÖ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11106.doc