Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách - Bến Tre

Tài liệu Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách - Bến Tre: ... Ebook Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách - Bến Tre

pdf87 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng việc quản lý hoạt động giảng dạy ở một số trường tiểu học huyện Chợ Lách - Bến Tre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöïc traïng vieäc QL hoaït ñoäng giaûng daïy ôû moät soá tröôøng tieåu hoïc huyeän Chôï Laùch- Beán Tre Nguyeãn Vaên Taïo MÔÛ ÑAÀU 1.Lyù do choïn ñeà taøi: Ñaïi h oäi laàn thö ù VIII cu ûa Ña ûng coäng saûn Vie ät Nam ñ aõ k haúng ñònh muïc tieâu ñö a n öôùc ta cô ba ûn trô û thaøn h mo ät nöô ùc coâng ng hie äp vaøo naêm 2020. Sö ï ng hie äp phaùt trieån ñ aát nöô ùc, söï nghieäp co âng ng hie äp h oùa-hieän ñaïi h oùa ñaát nöôùc ñ ang ña ët ra nh öõng yeâu caàu caáp b aùch ño ái vôùi moïi ngaøn h.Tron g ñoù ng aønh Gia ùo d uïc- Ña øo taïo co ù moät tra ùch nhieäm lôùn laø ñaøo ta ïo ra ñoäi n guõ lao ñoäng co ù trình ñoä kho a ho ïc k yõ thuaät, coù trình ñoä ta y n ghe à ca o. Ñaùnh gia ù ñöôïc vai troø quan tro ïng cuûa ngaønh Giaùo duïc- Ñaøo taïo, Ñaûng ta ñaõ kha úng ñònh “Cuøng vôùi khoa hoïc vaø coâng ngheä, giaùo duïc vaø ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi”.Vì va äy n gaønh g iaùo du ïc ca àn “taäp trung söùc naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc, trang bò ñuû kieán thöùc caàn thieát ñi ñoâi vôùi taïo ra naêng löïc saùng taïo cuûa hoïc sinh”. Trong he ä thoáng giaùo du ïc quoác da ân thì GDTH laø moät b aäc hoïc hoaøn chænh va ø laø baäc hoïc n eàn taûng, ñaët c ô sôû ban ñaàu cho vieäc hình thaøn h, ph aùt trieån to aøn dieän nha ân c aùch c on ngöôøi, ñaët n eàn ta ûng vö õn g chaéc c ho giaùo duïc p hoå tho âng vaø cho toaøn b oä heä tho án g gia ùo duïc quo ác daân. Vì vaäy GDTH pha ûi ña ûm baûo muïc tie âu “Hình thaønh cho hoïc sinh nhöõng cô sôû ban ñaàu cho söï phaùt trieån ñuùng ñaén vaø laâu daøi veà tình caûm, trí tueä, theå chaát vaø caùc kyõ naêng cô baûn…” Muoán na ân g cao ch aát lö ôïng giaùo duïc tron g n haø tröôøn g thì trö ôùc heát ph aûi xa ây d öïng ñoäi n guõ giaùo vieân ñuû soá lö ôïng, ñoàng bo ä ve à cô c aáu, c huaån ho ùa veà c huye ân mo ân nghieäp vuï, ñ aûm ba ûo phaåm chaát ch ính trò, bô ûi vì giaùo vieân laø löïc löôïng qu yeát ñ ònh chaát löôïn g d aïy hoïc va ø giaùo du ïc the á he ä treû. Trong giai ñoaïn hieän nay, n gaønh giaùo du ïc ñ ang thöïc hieän ñoåi môùi noäi dung chöông trìn h phöôn g ph aùp daïy hoïc -g iaùo du ïc thì vai tro ø cu ûa ngöôøi giaùo vie ân laïi caøng co ù yù nghóa quan troïng . Ngöô øi giaùo vieân kho âng coøn laø n göôøi truyeàn taûi thoâng tin d uy nhaát ñeán hoïc s inh , maø hoï laø ngöôøi toå chöùc , ñieàu kh ieån , höô ùng daãn hoïc s in h trong qua ù trình ch ieám lónh tri thöùc . Xuaát phaùt töø yeâu ca àu ñ où ngöôøi giaùo vieân pha ûi co ù trình ño ä ca o veà chy ueân moân, khoa h oïc sö phaïm vaø coù pha åm chaát ña ïo ñ öùc to át cu ûa ngöôøi giaùo vieân. Moãi giaùo vieân tieåu hoïc ñ oàng th ôøi phaûi daïy ñu û 9 moân trong chöôn g trình (hoaëc haàu heát ca ùc moân tröø moät so á moân nh ö: ha ùt nha ïc, mó thuaät, theå duïc laø coù giaùo vieân chuyeân) vaø laøm coâng taùc chuû nh ieäm. Vì v aäy vai troø c uûa ngöôøi giaùo vieân tieåu hoïc laïi ca øng trôû neân qua n troïng ñoái v ôùi vieäc na ân g cao c haát löô ïng daïy hoïc v aø g ia ùo d uïc. Tu y nhieân, tro ng hoa ït ñoäng da ïy hoïc-giaùo duïc c uûa nhaø tröô øng tieåu h oïc khoâng phaûi laø pheùp coäng ñ ôn giaûn caùc hoaït ño äng rieâng leû cuûa töøng giaùo vieân maø la ø sö ï hôïp taùc trong lao ñoäng sö p haïm cuûa taäp the å giaùo vieân nha èm muïc ñích chung la ø thöïc hieän th aønh co âng muïc tieâu GDTH. Vôùi yù n ghóa ñoù Hieäu trö ôûng tröô øn g tieåu hoïc caàn thieát v aø baét bu oäc pha ûi coù nhö õng bieän pha ùp quaûn lyù toát ñeå ñaûm baûo chaát löôïng giaûng daïy v aø g ia ùo d uïc cuûa töøng giaùo vieân, cuõng nhö ca û ño äi ngu õ g iaùo v ieân tro ng nha ø trö ôøng. Cu øng vôùi g ia ùo duïc ca û nöôùc, thô øi gian qua giaùo du ïc cuûa tæn h Be án Tre no ùi chung vaø Chôï Laùch no ùi rieâng ñaõ ña åy maïn h moïi hoaït ñ oäng giaùo duïc ôû ca ùc baäc hoïc , caáp ho ïc, tron g ñoù c où GDTH. Beân ca ïnh nhöõng tha ønh töïu to lô ùn (qui mo â giaùo du ïc ngaøy moät ph aùt trieån, chaát löôïng g ia ùo duïc nga øy moät na âng cao , giaùo duïc ngaøy caøng phaùt huy vai tro ø ña éc löïc c uûa mình ñ oái vôùi vie äc phaùt trieån kinh teá x aõ ho äi cuûa ñòa phöông ), g iaùo duïc Chôï Laùch ñang c oøn coù nhieàu toàn ta ïi ca àn p haûi ñ öôïc khaéc phu ïc tha ùo gôõ (toác ño ä phaùt trieån giaùo duïc co øn chaäm, chaát löôïn g gia ùo d uïc coøn thaáp so vôùi yeâu caàu cô sôû vaät chaát co øn n gheøo n aøn, thieáu thoán. Vieäc qua ûn lyù daïy vaø h oïc coù nôi chuû yeáu taäp trung vaøo soá löôïng , coù nôi ch uû y eáu taäp tru ng vaøo chaát löôïng. Coù tröôøng so á löôïng g iaùo vieân gioûi nh ie àu n höng ke át qua û so á ho ïc sinh tham döï caùc kyø thi hoïc s inh g ioûi thì thaáp…) c où nhieàu ngu yeân nh aân ñöa ñe án toàn taïi a áy . Moät tro ng nh öõng ngu yeân nha ân ñoù laø nhö õng haïn che á, non ke ùm cu ûa ñ oäi ngu õ giaùo vieân vaø ca ùn b oä q uaûn ly ù. Roõ raøng “Caùn bo ä qu aûn ly ù laø ñoäi nguõ s ó quan cuûa ngaønh, ne áu ñöôïc ña øo taïo, boài döôõng toát se õ taêng sö ùc ch ieán ñ aáu cho ngaønh… Nôi na øo c où caùn boä quaûn ly ù toát thì nô i ñoù la øm aên p haùt trieån, ngöô ïc laïi nôi n aøo co ù ca ùn boä quaûn lyù keùm thì laøm aên trì treä, s uy suïp ”(Nguyeãn Th ò Bình). Töø n höõng lyù do treân chu ùng toâi thaáy vaán ñ eà tìm hieåu thöïc traïng v eà c oâng taùc qua ûn lyù hoïa t ñoän g g ia ûng daïy ôû caùc trö ôøng tieåu h oïc taïi hu yeän Chôï Laùc h-Beán Tre laø vaán ñe à ca áp thieát a ûnh höô ûng tô ùi coâng taùc q uaûn lyù g ia ùo duïc, ma ø tro ng ng hò quy eát TW 2 kh oùa VIII cuõn g ñ aõ k haúng ñònh “Ño åi môùi coân g taùc qu aûn ly ù giaùo du ïc laø giaûi ph aùp qu an troïng ñe å k haéc ph uïc caùc y eáu keùm cuûa giaùo du ïc” [7 ] Vì va äy chuùng toâi ma ïnh daïn ch oïn ñeà taøi “Thöïc tra ïng vieäc QL h oaït ñoäng giaûng da ïy ô û moät s oá tröô øng tieåu ho ïc huye än Chôï Laùch-Beán Tre” laøm luaän v aên to át nghieäp . 2. Muïc ñích nghieân cöùu cuûa ñeà taøi: Treân cô sôû ngh ie ân cöùu lyù lu aän vaø th öïc tieãn, ñ eà taøi n haèm muïc ñ ích : Laøm roõ th öïc traïng QL ho aït ñoän g gia ûng daïy ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõn g gia ûi pha ùp ñaûm baûo vaø na âng cao hieäu quaû gia ûng daïy c uûa GV tieåu hoïc h uyeän Ch ôï La ùch- Be án tre . 3. Khaùch theå vaø ñoái töôïng nghieân cöùu: a. Khaùch theå nghieân cöùu: Ca ùn b oä q uaûn ly ù va ø ñoäi ngu õ giaùo vieân 12 tröôøng tieåu hoïc ôû huy eän Chô ï La ùc h - Beán Tre :  Boán trö ôøng chu aån quo ác gia : -Tieåu h oïc Sôn Ñònh. -Tieåu h oïcVónh Bìn h. -Tieåu h oïc Phuù Sô n A. -Tieåu h oïc Long Th ôùi A.  Boán trö ôøng khu vöïc ñòa baøn daân c ö phaùt trie ån : -Tieåu h oïc Thò Traán. -Tieåu h oïc Hoøa Nghóa B -Tieåu h oïc Vón h T haønh A. -Tieåu h oïc Vón h T haønh B  Boán trö ôøng vuøng saâu vu øng xa: -Tieåu h oïc Taân Thieàng A. -Tieåu h oïc Taân Thieàng B. -Tieåu h oïc Höng Kha ùnh Tru ng A. -Tieåu h oïc Höng Kha ùnh Tru ng B. b. Ñoái töôïng nghieân cöùu: Thöïc traïn g v ie äc quaûn lyù hoaït ñ oäng giaûng da ïy ô û moät soá tröôøn g tieåu ho ïc huye än Ch ôï Laùch- Beán Tre . 4. Nhieäm vuï nghieân cöùu: - Moät so á v aán ñeà ly ù luaän lie ân quan ñ eán ñeà ta øi. -Thöïc traïn g v ie äc quaûn lyù hoaït ñ oäng giaûng da ïy ô û moät soá tröôøng Tieåu ho ïc h uyeän Ch ôï La ùch – Beán Tre. -Phaân tíc h nguy eân nha ân c uûa thöïc traïn g. -Ñeà x uaát moät s oá bie än p haùp qua ûn lyù ñeå naân g c ao hieäu qua û giaûng da ïy c uûa ñoäi n guõ giaùo vieân tieåu h oïc ôû huye än Chôï Laùch -Beán Tre. 5.Giôùi haïn ñeà taøi: -Kh oâng gian: Ñòa ba øn h uyeän Chôï La ùch –Beán Tre lieân qua n ñ eán vieäc giaûng daïy cuûa ñoäi n guõ giaùo vieân tieåu h oïc. -Thôøi g ian : Giai ño aïn 2000 - 2005. 6. Giaû thuyeát khoa hoïc: Vieäc QL ho aït ño äng giaûng daïy ô û moät s oá tröôøng tieåu hoïc huyeän Chôï Laùch coøn co ù nhöõng ha ïn cheá toàn taïi ve à xa ùc ñòn h mu ïc tieâu, k eát quaû g ia ûng daïy, th öïc hieän chöông trình…Neáu c où nhöõn g b ie än phaùp quaûn lyù p huø hôïp thì k eát qu aû g ia ûn g daïy ôû tröô øn g tieåu hoïc seõ ñöôïc n aâng leân. 7 . Caùc phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân c öùu ta øi lieäu nh aèm muïc ñ íc h thu thaäp thoân g tin xaây döïn g cô sôû lí luaän ch o ñ eà taøi. Phöông ph aùp ñieàu tra baèng phieáu tha êm do ø nh aèm muïc ñ ích laøm roõ thöïc traïn g v ôùi ca ùc caâu ho ûi da ønh cho Hieäu tröôûn g, Ph où Hieäu trö ôûng vaø giaùo vieân moät s oá tröôøng tie åu hoïc. Ngoa øi ra c oøn söû duïng p höông phaùp tro ø ch uyeän vô ùi caùn bo ä quaûn lí, giaùo vieân ñe å laøm roõ thö ïc traïn g vaø tìm ra giaûi ph aùp. 8. Caáu truùc cuûa luaän vaên PHAÀN I – MÔÛ ÑAÀU PHAÀN HAI – NOÄI DUNG : Coù 3 chöông - Chöông 1 : Cô sôû lyù luaän cuûa ñeà taøi - Chöông 2 : Thöïc traïng vieäc QL hoaït ñoäng giaûng daïy moät soá tröôøng tieåu hoïc ôû huyeän Chôï Laùch – tænh Beán Tre - Chöông 3 : Moät soá giaûi phaùp goùp phaàn naâng cao coâng taùc quaûn lyù hoaït ñoäng giaûng daïy ôû tröôûng TH huyeän Chôï Laùch – Beán Tre PHAÀN III – KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN 1.1. Lòch söû nghieân cöùu vaán ñeà: QL quaù trình g ia ûng daïy vaø giaùo duïc tron g n haø tröôøng tieåu hoïc laø c oâng ta ùc k hoù khaên cu ûa ng öôøi Hieäu tröô ûn g. Muïc tie âu chuû yeáu cuûa coâng taùc n aøy la ø ña ûm baûo chaát löô ïng giaûng da ïy vaø GD ho ïc sinh theo yeâu ca àu c uûa “Muïc tieâu ñaøo taïo baäc tieåu hoïc”. Ñeå goùp pha àn laøm toát coâng taùc QL cu ûa ng öôøi Hieäu tröôûng , nhieàu nha ø QLGD ñaõ nghieân cöùu thöïc tieãn QL nha ø tröô øng ñeå tìm ra c aùc bieän ph aùp QL h ie äu q uaû nha át. 1.1.1. Ñoâi neùt veà giaùo duïc Tieåu hoïc treân theá giôùi: Nga øy n ay, lua än ñ ieåm ñi leân baèn g g ia ùo d uïc ñaõ ñöô ïc khaúng ñònh va ø trô û thaønh x u theá cu ûa thôøi ña ïi. Khaùi nieäm v eà mo ät cöôøn g quoác GD ñan g laø muïc tieâu pha án ñaáu cuûa moät soá nöôùc c où tha m vo ïn g lôùn ôû the á kæ XXI. Ha àu h eát ca ùc nöôùc ñieàu qu an nieäm ñeå coù ñöôïc laø cöôøng quo ác g ia ùo d uïc thì pha ûi baét ña àu töø baäc h oïc “ neàn moùng ” – b aäc tieåu ho ïc. Chu ùng to âi xin ñöôïc trình ba øy ñoâi ne ùt veà GDT H cuûa moät s oá nöôùc c uï the å: * Trung Quoác. Chính phuû Trun g Qu oác ñaët bieät co i troïng g iaùo d uïc tieåu ho ïc: - Ñöa v aøo GDTH nh ie àu mo ân hoïc gaén lie àn v ôùi ña ëc tröng baûn saéc vaên h oùa daân toäc, cuï the å nh ö vo õ co å truy eàn, a âm nh aïc truyeàn thoán g. Ñeå naâng c ao hôn nöõa tin h thaàn yeâu nöôùc cho ho ïc sinh, gaàn ña ây moân h oïc qua ân s öï cuõng ñöôïc ph oå b ie án taïi c aùc tröô øng tieåu hoïc . Roõ ra øng baûn saéc vaên ho ùa daân to äc va ø tìn h y eâu ñaát nöôùc ñöô ïc chuù yù ñuùng möùc tro ng GD va ø ngay tö ø ba äc tieåu hoïc. Qua ñaây cu õng tha áy vieäc ña øo taïo giaùo vieân tieåu ho ïc ñeå ñ aùp öùng ye âu caàu giaûng daïy ô û tieåu h oïc cuûa Trung Quoác ñ oøi hoûi co ù s öï b oå sun g lôùn ve à chöôn g trìn h v aø ñoäi n guõ giaûng vieân sö ph aïm. - Coù ch ính saùch ña õi ngo ä cho gia ùo v ie ân, tron g ñ où coù gia ùo vie ân tieåu hoïc, chính sa ùch noåi tieáng: “khoa giaùo höng quoác ”. Do va äy gia ùo vie ân laø ng heà nghieäp haáp daãn ôû Tru ng Quoác . Ví duï nhö : + 199 8 b ình quaân thu n haäp cu ûa g iaùo vieân tieåu ho ïc laø 559 nhaân daân teä, 200 0 taêng leân 82 74 nh aân daân teä. Trong vo øng 3 naêm möùc th u nhaäp c uûa giaùo vieân tieåu hoïc taêng raát lôùn, hôn 15 laàn. + Die än tích nh aø ô û c ho CB, nhaân vieân nga øn h GD ôû thò tra án v aø tha ønh pho á ca o hôn ng öôøi d aân. Qua moät vaøi yù neâu tre ân c haéc c haén se õ mang laïi keát quaû laø ch aát löôïng giaùo vieân seõ ñ öôïc na âng cao. Baûn saéc va ên h oùa daân toäc ñö ôïc goùp phaàn pha ùt huy tro ng daân gian . * Nhaät Baûn Nha ät Baûn la ø nöôùc ñöùn g thö ù 2 veà kinh teá, kh oa hoïc – kó thua ät. Nöôùc Nhaät ñaït ñö ôïc thaønh töïu röïc rôõ na øy coù leõ kho âng ai phuû nhaän söï ñ oùng go ùp to lô ùn c uûa GD mang laïi. Ñeå trình baøy ñöôïc roõ chuùng toâi xin ñi vaøo moät soá neùt cô baûn: Heä th oáng GD b aét bu oäc ôû tieåu hoïc ña õ ñöôïc xaây dö ïng th eo lu aät tröô øng tieåu hoïc ñ öôïc ch ænh lyù na êm 190 0. Thô øi gian naøy GD ba ét buo äc ñöôïc aán ñònh 4 naêm, sa u mô û roäng th aønh 6 naêm v aøo naêm 19 07. Tæ leä treû em ñe án tröôøng tieåu ho ïc taên g ma ïnh trong thaäp kæ töø 1890 ñe án 1 900. Lyù d o n oåi leân tron g thô øi gian naøy Nha ät Baûn coân g n ghieäp hoùa maïn h, ngöôøi da ân tha áy söï caàn thieát veà GD. Tæ leä treû em ñeán tröô øng naêm 1890 laø 65% naêm 1900 laø 97% vaø töø ñoù treû em ñeán tröôøn g ñöôïc du y trì ôû mö ùc ga àn 1 00%, hoaøn toaøn xoùa bo û na ïn mu ø chöõ. Ha àu heát ca ùc tröôøng tie åu h oïc hieän nay c où b öõa aên tröa cho taát ca û c aùc em ôû tröôøng . Sau giôø hoïc caùc em la øm veä sinh ph oøng ho ïc, tham gia caùc ho aït ño äng CLB vaø ño ïc saùch tro ng th ö vie än tröôøng ho aëc tö ï ho ïc trong ca ùc phoøng h oïc. No ùi chung caùc h oaït ñ oäng CLB raát ñö ôïc öa th íc h vaø caùc em th öïc hieän caùc h oaït ñ oäng moät ca ùch tình nguyeän d öôùi s öï h öôùng daãn cuûa ca ùc giaùo vieân. Giaùo duïc phoå caäp cuûa Nha ät Baûn mieãn p hí ch o taát caû treû e m töø 6 ñe án 15 tuo åi. Ch öông trình, moân hoïc , thôøi löôïn g hoïc ôû tieåu ho ïc khaù na ëng th eå h ie än ô û b aûn 1.1. Baûng 1.1: Soá giôø haøng tuaàn ôû caùc tröôøng tieåu hoïc Nhaät Baûn Naêm h oïc Moân 1 2 3 4 5 6 Quoác ngö õ 9 9 8 8 6 6 Xa õ h oäi ho ïc 0 0 3 3 3 3 T oaùn 4 5 5 5 5 5 Khoa hoïc 0 0 3 3 3 3 T öï n hieân hoïc 3 3 0 0 0 0 Nhaïc 2 2 2 2 2 2 Hoïa 2 2 2 2 2 2 Gia ch aùnh 0 0 0 0 2 2 T heå duïc 3 3 3 3 3 3 Ca ùc moân khaùc 2 2 2 3 3 3 T oång soá 25 26 28 29 29 29 Nguo àn : Tö lieäu cu ûa S ôû g iaùo d uïc vaø ñaøo taïo Beán Tre trong ñôït laøm vieäc ta ïi Nhaät Baûn tha ùng 7 naêm 20 01. * Phaùp Lua ät ñònh höô ùng GD s oá 8 9486 n gaøy 10 thaùng 7 naêm 19 89 qui ñòn h GD laø öu tieân quo ác gia s oá moät. GD trö ôùc ñaïi h oïc ñöôïc toå chö ùc tha ønh ba caáp ho ïc: GDTH vaø ma àm no n; tröô øng THCS; tröô øng trun g hoïc. Nga øy n ay, GDTH va ø maàm non go àm 3 giai ñ oaïn: - Giai ñ oaïn ban ñaàu, töô ng öùng vô ùi lô ùp ma ãu g ia ùo b eù vaø nhôõ( töø 2,3 ñeán 5 tuoåi). - Giai ño aïn cô ba ûn , baét ñaàu töø lôùp maãu giaùo lôùn( 5 tuoåi) vaø tieáp tuïc ôû 2 n aêm ñ aàu tröôøn g tieåu ho ïc ( lôùp 1 , lô ùp 2). - Giai ñ oaïn ch uyeân saâu, g oàm 3 naêm c uoái c uûa heä tieåu ho ïc ( lô ùp 3, lôùp 4, lôùp 5). Thôøi löô ïng caùc moân hoïc ô û moãi g iai ñoaïn ñöôïc qui ñònh the o tho ân g tö ngaøy 22 th aùng 4 naêm 19 95. Baûng 1. 2:Giai ñoaïn cô baûn Giai ñoaïn cô baûn Soá giôø Tieáng Phaùp 9 Toa ùn 5 Tìm h ieåu theá giôùi, giaùo duïc c oâng da ân 4 Giaùo duïc ng heä th uaät, reøn lu yeän thaân theå vaø th eå tha o 6 Hoïc taäp co ù höông da ãn 2 Toån g coäng 2 6 Baûng 1. 3: Giai ñoaïn chuyeân saâu Giai ñoaïn chuyeân saâu Soá giôø Tieáng phaùp vaø ngo aïi ng öõ 9 Toa ùn 5g iô 30 Sö û, ñòa, giaùo du ïc coâng d aân, k hoa ho ïc vaø coâng n gheä 4 Giaùo duïc ng heä th uaät, reøn lu yeän thaân theå vaø th eå tha o 5 giôø 30 Hoïc taäp co ù höôùng da ãn 2 Toån g coäng 26 Nguoàn : Heä thoáng giaùo duïc vaø thanh tra sö phaïm ôû Phaùp – Haø Noäi thaùng 10 naêm 1999 * UÙc Heä th oáng giaùo duïc UÙc la ø moät he ä thoáng raát linh hoaït, mo ät heä tho áng haønh ño äng coát loõi c uûa ch öông trình giaùo du ïc UÙc laø th oõa maõn nhu ca àu cuûa ngöôøi hoïc, k hoâng c où ñ ònh h öôùng ba ét buo äc. Nöô ùc UÙc co ù ñieàu luaät treû e m ch öa qua ù 1 6 tuo åi kho âng ñöôïc p heùp rôøi kh oûi tröô øng hoïc. GDTH baét ñ aàu ñoái v ôùi hoïc sin h töø 4,5 tuo åi ñeán 5 tuoåi. Chöông trình tieåu hoïc laø 7 naêm, trong ño ù na êm ña àu goïi laø tieàn t ieåu h oïc. Lu aät GD cuûa UÙc qu i ñònh ñoái vôùi GDT H ñöô ïc mieãn ph í taát ca û. Tho âng qua he ä thoáng GDTH, caùc tre û em cu øn g mo ät lö ùa tuo åi ñöô ïc taäp hôïp la ïi vaø nhö õng lô ùp tieåu ho ïc naøy thöôøng g iöõ ngu yeân traïng trong suoát c aû naêm hoïc vôùi mo ät thaày giaùo ñöôïc h uaán luyeän ñe å daïy taát ca û ca ùc mo ân ô û tie åu h oïc töø Toa ùn, Anh ngöõ c ho ñeán ca ùc k hoa hoïc xaõ h oäi vaø sa ùng ta ïo khaùc. Hoïc theo phöông phaùp gôïi mô û ñe å ho ïc sinh chuû ño äng ñi tim kieán th öùc la ø ph oå b ie án ô û GDTH cuûa UÙc. Ñaây laø höôùng ñ i ra át to át . maø ch uùng ta ñ ang ña ët vaán ñ eà moät caùch tích cö ïc v aø caàn phaán ñaáu . Lua ät giaùo duïc cu ûa UÙc qu i ñònh mo ãi tröôøng tie åu h oïc pha ûi coù hoäi ño àng GD, vôùi thaøn h p haàn: Ñaïi d ieän giaùo vieân, ñaïi dieän ph uï h uynh , ñaïi d ieän c oäng ñoàng. Quye àn löïc cu õng nhö va i troø cuûa hoäi ño àn g naøy ra át lôùn tro ng baøn baïc q uyeát ñ ònh p höôn g h öôùng ph aùt trieån nha ø tröô øng, c oâng ta ùc toå chö ùc co âng ta ùc GD, ta øi cha ùnh… ñoái vôùi ña ïi dieän coän g ñoàng tuøy th eo yeâu c aàu th ieát thö ïc ma ø nhaø tröôøng môøi co ù theå la ø ñaïi dieän cu ûa q uaän va ø cuõng co ù tröô øng môøi ca û nghò s ó qu oác hoäi. Muïc ñích môøi ñaïi dieän co än g ño àn g la ø giuùp tröô øng nhöõng vieäc lô ùn ñ ang bö ùc xuùc. ÔÛ UÙc ño ái vôùi GDTH kho ân g b aét buoäc nhaân da ân ñoùng goùp , hoïc sinh ñö ôïc höôûn g c oâng ba èng tron g h oïc ta äp, s ong nöô ùc UÙc laøm coâng taùc XHHGD raát toát, nhaát laø thoâng qua vai tro ø cu ûa h oäi ño àn g GD neân coän g ñ oàng co ù söï h oã trôï raát lôùn veà vaät chaát cho nhaø tröôøng. Phuï huynh coù yù th öùc ñoùng g oùp ch o nhaø tröô øng raát nhieàu veà tieàn c uûa. 1.1.2. Moät soá vaán ñeà ruùt ra töø ñoâi neùt giaùo duïc Tieåu hoïc cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi: Caùc nöôùc quan taâm ñaëc bieät ñeán GDTH bôûi ho ï y ù thöùc ñö ôïc taàm q uan troïn g c uûa baäc hoïc naøy . - Qua n ñ ieåm cuûa nhaø nöôùc ño ái vôùi GDTH: Ña ây laø baäc ho ïc phoå caäp , baäc ho ïc ñaët ne àn mo ùng ch o söï pha ùt trie ån nhaân c aùch cu ûa töøn g con ngöôøi noùi rieân g v aø toa øn xaõ hoäi noùi chung , do vaäy caùc nöô ùc qu an ta âm töø ñoäi n guõ giaùo vie ân ñeán ngaân saùch vaø CSVC k haùc . - Chö ông trình tieåu h oïc ñöôïc traûi roäng nha èm GD to aøn die än cho ho ïc s inh. Tieáng meï ñe û va ø ba ûn sa éc vaên hoùa daân to äc ñ öôïc ch uù troïng tron g c höô ng trìn h, ph öông phaùp da ïy h oïc chu û ño äng, n aêng ño äng sa ùng ta ïo höôùng daãn hoïc s in h ñi tìm kieán th öùc trôû thaønh xu hö ôùng, phuø hôïp v ôùi ne àn k inh teá th ò tröô øng va ø thôiø ñ aïi ho äi nha äp cuûa theá giôùi. - Ch i phí cho tieåu h oïc gaàn nhö nhaø nö ôùc bao c aáp. - Ñoäi n guõ gia ùo v ie ân ñ öôïc ñaøo taïo coù chaát lö ôïng, nghieâm tuùc , pha àn nghieäp vuï sö ph aïm ña ëc bieät ñ öôïc chuù troïng trong chöôn g trìn h ñaøo ta ïo g ia ùo v ie ân. Ñieàu naøy ñoái vôùi GD Vie ät Na m caàn ñöô ïc qu an ta âm xem xeùt laïi. Haøn g n aêm g ia ùo v ieân ñe àu ñöôïc bo ài döô õng caäp nh aät ch öông trình, caùc va án ñeà môùi vaø naâng ca o trìn h ñoä. Vieät Nam co ù chöôn g trình b oài dö ôõng thöôøng xuyeân , nhöng cha át löôïng c oøn ph aûi xe m xe ùt la ïi, c où nôi c oøn la øm c hie áu leä. - Neàn GDTH, h eä tho áng GD qu oác daân cuûa caùc n öôùc va ên minh, tieân tieán tra ûi qua ca ùc giai ño aïn ph aùt trieån phaân c hia thaønh caùc baäc hoïc, tro ng ñoù coù baäc tie åu h oïc. Heä thoáng GD quo ác daân cuûa ca ùc nö ôùc cuõn g ñeàu la ø he ä thoáng hoaøn c hæn h tho áng nha át.Ñoù laø sö ï thoáng n haát v eà tö töôûng GD, v eà c aùc qua n ñieåm GD va ø ve à ng uyeân lyù vaän ha ønh cuûa ne àn GD. Ñoù c uõng la ø s öï tho áng nhaát trong tín h ña daïng c uûa ca ùc baäc ho ïc, laø söï th oáng nha át nhö ng kho âng ñoàng n haát caùc baäc hoïc. Moãi baäc hoïc coù ñaëc ñieåm rieâng, moãi b aäc hoïc laø mo ät phö ông thöùc rieân g, moãi b aäc hoïc co ù muïc tie âu GD, coù noäi d ung , phöông pha ùp vaø ph öông thöùc toå chö ùc GD rieân g phuø hôïp vôùi ña ëc ñ ie åm taâm s in h lyù ho ïc sin h vaø yeâu c aàu cuûa xa õ h oäi ño ái vô ùi baäc ho ïc ñoù. 1.1.3.Nghieân cöùu giaùo duïc tieåu hoïc ôû Vieät nam. ÔÛ Vieät Na m c uõng coù nh ieàu n haø nghieân cö ùu veà QL nhaø tröôøn g n hö: Nguyeãn Vaên Le â, Nguyeãn Ngoïc Quang, Hoaøng Chuùng, Haø Só Hoà- Le â Tua án… C aùc taùc g iaû ñaõ neâu leân nguy eân taéc chung c uûa vieäc QL hoa ït ñoäng daïy hoïc c uûa ngöôøi giaùo vieân nhö sau: - Kha úng ñònh traùch nh ieäm cuûa moãi g ia ùo v ie ân boä moân laø chòu traùch nh ieäm tröôùc Hieäu tröô ûn g no ùi rieâng va ø nhaø nöôùc noùi ch ung ve à c haát löôïn g gia ûng daïy – GD ñoái vô ùi moãi ho ïc sinh trong lôùp mình ph uï traùch. - Baûo ña ûm ñònh möùc lao ñoäng vôùi c aùc giaùo vieân boä mo ân vaø g iaùo vieân chuû nhieäm theo qui ñònh cu ûa nhaø nöô ùc. -Khaúng ñònh tra ùc h nhieäm cuûa moãi giaùo vieân ch uû nhieäm trö ôùc Hie äu trö ôûng va ø tröô ùc nhaø nöô ùc ve à thöïc hieän ca ùc nhieäm vuï neâu tron g ñie àu leä tröô øng phoå thoâng . Töø nhö õng nguyeân taéc chu ng, c aùc taùc giaû ñaõ chæ roõ moät s oá b ie än phaùp QL cuûa Hieäu tröôûn g. Hai taùc giaû Ha ø Só Hoà v aø L eâ Tuaán, trong cu oán “ nhöõng baøi giaûng ve à QL tröô øng hoïc –taäp 3, ñ aõ trình b aøy ve à muïc tieâu QL nha ø trö ôøng, noäi dung vaø bieän phaùp cu ûa vie äc QL tröô øng pho å thoâng c ô s ôû. Caùc ta ùc giaû cho raèng “ tron g vie äc thö ïc hieän mu ïc tieâu ñaøo taïo, vieäc QL daïy vaø hoïc ( hie åu the o nghóa ro äng) laø nh ieäm vuï trung taâm c uûa nha ø tröô øng, v ì vaäy kh i ñeà caäp ñe án b ieän phaùp QL daïy vaø hoïc , caùc taùc giaû ne âu leân ye âu caàu ñoái v ôùi ng öôøi Hieäu tröô ûn g la ø “ pha ûi lu oân luoân keát h ôïp moät ca ùch höõu c ô s öï QL da ïy va ø ho ïc the o nghóa ro än g vôùi s öï QL ca ùc quaù trình boä pha än: hoaït ño än g daïy vaø ho ïc caùc bo ä moân va ø ca ùc ho aït ñoän g khaùc hoã trôï cho hoaït ñoän g daïy hoïc nha èm laøm c ho taùc ñoäng GD ñö ôïc hoa øn c hænh troïn ve ïn . Taùc g iaû Nguy eãn Vaên Leâ, tron g cuoán : “khoa hoïc qua ûn lí nhaø tröôøng (1985 )” ñaõ ñeà ca äp ñ eán ph öông phaùp to å ch öùc vaø qua ûn lí nh aø trö ôøng treân moïi lón h v öïc: Giaûng da ïy, ho ïc taäp , höô ùng nghieäp, co âng ta ùc QL n oäi boä, ñi s aâu vaøo caùc coâng v ie äc vaø söï quan ta âm thie át th öïc cu ûa n göôøi Hieäu trö ôûng. G.I. Gooùc sca ia tron g cuoán : Toå chö ùc quaù trìn h gia ûng daïy – giaùo duïc tro ng nhaø tröô øng (19 82)” taùc giaû ñaõ cho chuùng ta n hìn toa øn b oä c oâng vieäc cu ûa ngöô øi caùn bo ä laõnh ña ïo, cu ï theå laø Hieäu pho ù p huï traùc h coâng taùc giaûng d aïy – gia ùo duïc tron g moät nha ø trö ôøng. Ba taùc gia û Ngu yeãn Thò Bích Yeán vô ùi ñeà taøi: “bieän ph aùp quaûn lí cu ûa Hieäu tröôûn g ñaûm b aûo chaát löôïng g iaûn g daïy cu ûa ñ oäi ng uõ g ia ùo v ie ân ô û moät soá tröôøn g tieåu hoïc ”, Nguyeãn Ñaêng Ngö ng vôùi ñeà taøi: “ca ùc b ie än p haùp qu aûn lí chuy eân moân cuûa Hieäu tröôûn g tieåu hoïc ô û Qua ûn Nam “ va ø Hoa øng Vaên Veõ vô ùi ñeà ta øi Naêng lö ïc quaûn lí chuyeân moân cu ûa Hieäu tröô ûn g tröôøng tie åu h oïc Ñoàng na i”… c uõng chæ ñeà ca äp ñeán coân g taùc quaûn lí ch uyeân moân cu ûa ngöôøi Hie äu tröôûng . Trong nhö õng naêm gaàn ñaây co ù nh ie àu nhaø nghieân cö ùu lyù lua än vaø thö ïc tieãn ñaõ quan taâm ñ eán chaát löôïng da ïy ho ïc cuûa baäc tie åu h oïc. Ca ùc taùc giaû nghieân cö ùu ve à GDTH caùc nöôùc trong khu vö ïc Cha âu AÙ-Thaùi Bình Döôn g (Leâ Ngoïc Tra ø, Nguye ãn Ngo ïc T hanh …) c ho b ie át Chín h p huû caùc nöô ùc tron g khu vöïc raát q uan taâm ñeán vieäc naân g cao ch aát löôïng toaøn d ieän cuûa GDTH đồng thời ñ aõ neâu leân nh ieàu ph öông h öôùng ca ûi tieán no äi dung va ø p höông p haùp da ïy h oïc, tro ng ñoù kha úng ñònh caùc nh aø laøm co âng ta ùc QL GD ph aûi kh oâng ngö øng caûi tieán, naâng c ao cha át lö ôïng ñieàu haønh vaø QL c uûa mình ñe å qua ño ù taùc ñoän g mo ät caùc h coù hieäu qua û va øo quaù trình caûi tieán cha át lö ôïng ôû ca ùc khaâu , caùc b oä p haän cu ûa heä thoáng GD ôû caùc vi moâ c uõng nhö vó moâ. Taùc g iaû Ñoã ñình Hoan cu øng caùc c oäng sö ï ña õ ng hieân cöùu xa ây döïng ch öông trình daïy hoïc naêm 20 00. Ca ùc taùc giaû: Ñoã Ñìn h Hoan, Nguyeãn Höõu Duõng , Ñaêng Vuõ Hoaït… ñaõ n ghieân cöùu ve à lí lu aän da ïy h oïc neâu leân phöô ng höô ùng trie ån v oïng cuûa v ieäc ño åi môùi ph öông phaùp daïy ho ïc vaø cô sôû lí lu aän cu ûa vieäc vaän duïn g nhöõng phöô ng pha ùp daïy hoïc môùi vaøo vieäc da ïy hoïc ôû tröôøn g tieåu hoïc . Veà ngh ieân c öùu th öïc ngh ieäm ñeå ca ûi tieán phöông p haùp da ïy h oïc cuûa töøng moân h oïc ôû tröôøng tieåu ho ïc cuõng co ù nh ie àu taùc giaû nhö : Ñoã Ñình Hoa n, Phaïm Th anh Taâm, T raàn Tuaán Loä, Th aùi vaên Th aønh, Ñaøo Thaùi Lai – Phaïm To aøn, Nguyeãn Vieät Ba éc…Beân ca ïnh ñoù, co ù moät so á taùc gia û ñu ùc ke át kin h ng hie äm ba ûn tha ân tro ng qua ù trình da ïy h oïc ñeå neâu leân nhö õng vaán ñe à cu ï theå veà ñoåi mô ùi phöông ph aùp da ïy h oïc Tieáng Vie ät, Toaùn ôû baäc tieåu hoïc. Caùc n haø nghieân cöùu QLGD nö ôùc ngo aøi cu õng nhö Vieät Nam ñaõ nghie ân cöùu va ø ne âu leân moät s oá bieän pha ùp QL cuûa Hie äu trö ôûng nhö ng caùc ta ùc g ia û ch æ neâu le ân nhöõng bieän phaùp ch ung cho ca ùc tröô øng phoå thoâng h oặc việc caûi tie án n oäi du ng vaø phö ông phaùp daïy ho ïc boä moân, maø ch öa ñeà caäp ñ eán bieän pha ùp quaûn lyù cuûa Hieäu tröôûn g nhaèm giuùp giaùo vieân thö ïc hieän coù hieäu qua û ca ùc phöô ng pha ùp ñoù . ÔÛ ñ eà taøi naøy taùc giaû ñi s aâu p haân tíc h “Thöïc traïng vieäc quaûn lyù hoaït ñoäng giaûng daïy ôû moät soá tröôøng tieåu hoïc thuoäc huyeän Chôï Laùch Tænh Beán Tre”. Theå hieän qua ca ùc maët: nhaän thöùc , keá hoaïch, ph aân coâng , sö û du ïng th ôøi gian, toå chöùc caùc hình thöùc hoaït ñoäng, kieåm tra ñaùnh giaù… tö ø ño ù co ù c ô sôû ñe å ñe à xu aát moät soá b ie än p haùp QL hoaït ñ oäng giaûng da ïy cuûa ñoäi nguõ giaùo vieân tieåu hoïc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá c uûa huyeän Chôï Laùch – Be án T re. 1.2.Moät soá vaán ñeà lí luaän 1.2.1. Khaùi nieâm veà quaûn lyù: Töø th uôû bình minh cu ûa x aõ h oäi lo aøi ng öôøi, hoaït ñoäng toå c höùc, QL ña õ ñö ôïc quan taâm. Hoa ït ño än g QL baét ng uoàn töø s öï phaân coâng lao ñoäng n haèm ñaït h ie äu q uaû cao h ôn. Ño ù laø hoaït ñoäng giuùp c ho ng öôøi ñö ùng ñaàu toå c höùc ph oái hô ïp söï noå lö ïc cuûa caùc tha øn h vie ân trong nho ùm, trong c oäng ñoàn g nhaèm ña ït muïc tieâu ñe à ra. Trong ngh ie ân cöùu k hoa hoïc , coù ra át n hieàu quan nieäm QL, theo nhöõng ca ùch tieáp caän kha ùc nh au. Ch ính töø söï ña da ïng veà caùc h tieáp caän , daãn ñe án s öï phong phuù veà ca ùc quan nieäm QL. Sau ñ aây laø mo ät soá kh aùi nieäm thö ôøng gaëp. W.Ta ylor, ngöôøi ñaàu tieân ng hie ân cöùu qua ù trình la o ñoäng trong töøng b oä p haän cu ûa n où, neâu ra he ä thoáng toå chö ùc lao ño äng n haèm khai tha ùc toái ña th ôøi gian lao ñoäng , sö û du ïng hôïp lyù n haát c aùc co âng cu ï va ø p höôn g tieän lao ñoäng nh aèm taêng naêng suaát lao ñoän g, ña õ ne âu “QL laø bieát ñöôïc chính xaùc ñieàu maø baïn muoán ngöôøi khaùc laøm,vaø sau ñoù hieåu ñöôïc raèng hoï ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc moät caùch toát nhaát vaø reû nhaát”.[27] Nha ø lyù lua än QL kinh teá ngöôøi Phaùp Hen ry .Fa yol ñ aõ ñ öa ra ñ ònh n ghóa: “Quaûn lyù haønh chính laø döï ñoùan vaø laäp keá hoïach, toå chöùc ñieàu khieån, phoái hôïp vaø kieåm tra”.[14].Quan nieäm naøy chæ nh aán ma ïnh tô ùi QL ha ønh chaùnh ch öa th eå h ieän ña ày ñuû tính chaát cuûa QL. Hay nhö R albenese ñònh ng hóa laø moät qu aù trình k yõ thu aät va ø xa õ h oäi. Töø ñieån tieáng Vieät vieát “quaûn lyù laø hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi taùc ñoäng vaøo taäp theå ngöôøi khaùc ñeå phoái hôïp ñieàu chænh phaân coâng thöïc hieän muïc tieâu chung”. Moät s oá nh aø nghieân cöùu GD cuûa nöô ùc ta tron g q uaù trìn h n ghieân cöùu ve à lyù lua än QL ñ eå v aän du ïn g trong vieäc ngh ie ân c öùu QLGD ña õ ne âu ñ òn h n ghóa ve à QL nhö sau: PTS Ngu yeãn Vaên Leâ ñònh ng hóa “QL moät heä thoáng xaõ hoäi laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät taùc ñoäng vaøo heä thoáng ñoù maø chuû yeáu laø vaøo nhöõng con ngöôøi nhaèm ñaït hieäu quaû toái öu theo muïc tieâu ñeà ra”. GS Ha ø Th eá Ngöõ v aø GS Ña ëng Vuõ Hoaït n eâu: “QL laø moät quaù trình ñònh höôùng, quaù trình coù muïc tieâu, QL moät heä thoáng laø quaù trình taùc ñoäng ñeán heä thoáng nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh. Nhöõng muïc tieâu naøy ñaëc tröng cho traïng thaùi môùi cuûa heä thoáng maø ngöôøi QL mong muoán”. GS Ho aøng Chu ùng vaø Phaïm Thanh Lie âm ne âu leân ñònh nghóa “QL laø taùc ñoäng coù muïc ñích ñeán taäp theå nhöõng con ngöôøi nhaèm toå chöùc vaø phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa hoï, ñoäng vieân kích thích hoï trong quaù trình lao ñoäng”.  Th eo PGS. TS Ñaën g Quoác Baûo: Coâng ta ùc QL laõnh ña ïo mo ät to å ch öùc, x eùt ch o cuøng laø thö ïc hieän hai quaù trình lieân heä cha ët cheõ vô ùi nhau: qua ûn va ø lyù. Quaù trình “ Quaûn” go àm sö ï coi soùc , gìn giöõ, d uy trì heä ôû traïng thaùi o ån ñ òn h. Quaù trình ly ù go àm vieäc sö ûa san g, sa ép xeáp, ñoåi môùi ñ öa vaøo theá ph aùt trieån”. [ 13]  Th eo Nguyeãn Baù Sôn “ Quaûn lyù laø ta ùc ñoäng coù muïc ñ íc h ñeán ta äp theå nhöõng con n göôøi ñeå toå c höùc vaø p hoái h ôïp hoa ït ñoäng c uûa hoï tron g quaù trình lao ñoäng ” [29]  “ Qua ûn lyù coøn laø moät phö ông thöùc laøm c ho nhöõng h oaït ñ oäng tieán tôùi muïc tie âu ñ öôïc ho aøn thaønh vôùi hieäu qua û c ao, b aèng va ø thoâng q ua nhö õng ngöô øi kha ùc. Qua ûn lí laø nhö õng hoa ït ñoäng c aàn th ieát ñö ôïc thö ïc hie än k hi co n ngöôøi k eát hô ïp v ôùi nha u trong ca ùc toå chöùc nhaèm ñaït ñö ôïc nhöõn g mu ïc tieâu ch ung” [28]  Quaûn lí c hính laø sö ï taùc ñoäng lie ân tuïc co ù toå c höùc , coù yù thö ùc höôùn g muïc ñ ích c uûa chuû theå va øo ñ oái töôïng nhaèm ñaït ñ öôïc hieäu qu aû toái ö u so vôùi yeâu ca àu ñaët ra” [38] Caùc ñ ònh ng hóa treân ñaây tuy coù caùch die ãn ñaït kh aùc nha u nhöng vaãn phaûn a ùn h ñöôïc baûn chaát va ø muïc ñích c uûa hoaït ñoäng q uaûn lí,._. d o v aäy coù theå hie åu khaùi nie äm quaûn lí n hö sa u: Qua ûn lí laø söï ta ùc ño än g chæ h uy, ñie àu khieån, höôùng da ãn caùc quaù trìn h x aõ hoäi vaø haønh vi hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi n haèm ña ït tô ùi muïc ñích ñaõ ñeà ra . Söï ta ùc ñoäng cu ûa quaûn lí pha ûi baèng caùch n aøo ñoù ñeå ngö ôøi bò quaûn lí lu oân luoân hoà hô ûi, p haán khô ûi ñem heát n aêng löïc vaø trí tueä ñeå sa ùng ta ïo ra lô ïi íc h cho ba ûn tha ân, ch o toå chöùc va ø cho xaõ hoäi. Sô ñoà 1.1 quan heä trong heä thoáng quaûn lyù ( Nguo àn:Giaùo trình khoa hoïc qua ûn lyù – Khoa hoïc k inh teá, ho ïc vie än chính trò qu oác gia Hoà Chí Minh. NXB chính trò q uoác gia, Ha ø n oäi 200 4) QL coù hai c höùc na êng cô baûn : Duy trì vaø phaùt trieån. Ñeå ñaûm baûo ñöôïc hai c höùc na êng naøy, ho aït ñoän g QL pha ûi bao go àm bo án c höùc naên g c uï the å: Laäp keá hoïach, To å ch öùc th öïc hieän, Chæ ñaïo – ñieàu ha ønh, Kieåm tra – ñ aùnh giaù th öïc hieän keá hoïach. Mu ïc tieâu QL Ch uû theå QL Ñoái töôïng QL Co âng cu ï QL Xaùc ñònh Thöïc hieän -Chöùc naêng laäp keá hoaïch: La ø xuaát phaùt ñieåm cuûa h oïat ñoäng QL. Ñeå laäp keá hoïach, CBQL caên cö ù va øo thö ïc traïng ban ñaàu cuûa toå c höùc , caên cö ù v aøo nhieäm v uï ñöôïc giao maø ñeà ra muïc tieâu , nhieäm vu ï cho toå chöùc the o töøng thôøi k ì, töøng giai ñ oaïn vôùi nhöõng phöôn g thöùc , bieän pha ùp c uï theå ñeå ñaït muïc tieâu vô ùi hieäu quaû ca o n haát. Ñieàu naøy ñoøi h oûi CBQL pha ûi la øm to át coâng taùc dö ï ba ùo, ph aûi ph aân bieät ñ öôïc ca ùc loa ïi keá ho aïch cu øng caùc k yõ thu aät töông ö ùng - Chöùc naêng toå chöùc: Laø ñie àu kie än cuûa QL. Noäi dung cuûa chö ùc naêng na øy laø xaùc laäp, lieân keát ca ùc boä phaän , ca ùc c höùc na êng rieâng leû th aønh moät h eä thoán g (ba o goàm c on ngö ôøi, voán , th ieát bò). Neáu toå ch öùc to át, q ua ca áu tru ùc naøy, chu û theå QL c où theå taùc ño äng moät ca ùch coù hieäu qu aû ñ eán ñoái töô ïng QL, taïo ño än g löïc phaùt trieån , ñaït ñeán muïc tieâu ñ aõ ñ òn h. - Chöùc naêng chæ ñaïo- ñieàu haønh: Coù y ù ng hóa q uyeát ñ ònh tro ng coâng taùc QL, laø phöô ng thö ùc taùc ñoäng c uûa chu û theå QL tro ng suo át qua ù trình töø k haâu khô ûi ñoäng , duy trì ñeán vieäc th uùc ñaåy sö ï v aän ha ønh cuûa toå c höùc ñaït ñeán muïc tie âu QL. Ñeå thö ïc h ie än c höùc na êng naøy, chu û theå QL p haûi k eát hôïp k haû na êng la õnh ñaïo, chæ ñ aïo vaø giao tieáp ñe å vöøa chæ d aãn baèn g me änh leänh vöøa keát hôïp ñoäng vie ân khuyeán kh ích . Coù the å no ùi, ñ aây laø ngh eä thu aät ta ùc ñoäng leân con ng öôøi, khôi daäy ñoäng löïc cu ûa n haân to á c on ng öôøi -Chöùc naêng kieåm tra- ñaùnh giaù: Nhaèm xaùc ñ ònh hoaït ño äng th öïc te á cuûa ñoái töôïn g QL coù p huø hô ïp h ay kho âng phuø hôïp vô ùi traïng thaùi ñònh tröôùc, treân cô sô û ño ù kòp thôøi ñieàu ch ænh nhöõng leäch laïc, thieáu soùt. Muoán laøm toát c höùc na êng naøy c huû th eå QL ca àn thö ïc hie än toát caùc qu i trìn h töø kh aâu xaây dö ïng tieâu c huaån ñ o löô øng th öïc traïng ñ eán ño lö ôøng thöïc teá h oaït ñ oäng va ø xö û lí ca ùc keát quaû, q ua ñoù maø ñieàu ch ænh h oaït ñ oäng cu ûa toå ch öùc, ñ aùnh giaù naêng löïc h oaït ñ oäng cuûa töøng caù nhaân . Caùc c höùc na ên g quaûn lyù treân la äp thaøn h chu trình qua ûn lyù, c huû th eå quaûn lyù k hi trieån kha i hoaït ño än g cuûa mình ñeàu phaûi thöïc hieän chu trìn h naøy. Sô ñoà 1.2. Chu trình quaûn lyù (Nguoàn : Traàn Kieåm–Khoa hoïc QLGD – Moät soá va án ñeà lí lu aän va ø thö ïc tieãn, NXB GD 2 004 ) 1.2.2. Khaùi nieäm veà quaûn lyù giaùo duïc: Töï ñieån giaùo duïc h oïc ñònh ngh óa k haùi n ieäm qua ûn lyù giaùo duïc 1. (Nghóa ro äng) QLGD laø thöïc hieän vieäc QL tro ng lónh vöïc GD. Ngaøy nay lónh vö ïc GD môû roäng hôn nh ie àu so vôùi trö ôùc, d o choã môû roän g ñoái töôïng GD tö ø theá heä t reû sa ng ngöô øi lô ùn vaø toa øn xaõ ho äi. Tu y nhieân GD the á he ä t re û va ãn laø bo ä ph aän noàng c oát c uûa lónh vö ïc GD ch o toa øn xaõ hoäi. 2.(Nghóa h eïp) QLGD, c huû yeáu laø QLGD th eá h eä treû, GD n haø tröôøn g, GD trong heä thoáng GD qu oác daân. 3. QLGD goàm hai maët lôùn laø QL nha ø nöôùc veà GD, QL n haø tröôøng va ø caùc cô sôû GD k haùc. QLGD laø vieäc thöïc hieän va ø giaùm saùt nhöõng chính saùc h GD, ñaøo taïo treân ca áp ñoä quoác g ia, vuøng , ñòa ph öông vaø c ô sôû. 4. QL GD co øn laø moät ng aønh, moät boä moân kho a hoïc co ù tín h lieân nga ønh nhaèm vaän du ïng nhö õng KH QL s ao cho phuø hôïp vô ùi nhu c aàu vaø ñaëc ñ ieåm cu ûa c aùc he ä thoáng GD. Trong q uaù trình ng hieân cö ùu veà caùc lón h vöïc QLGD ñaõ coù nhieàu khaùi nieäm nhö sau: The o TS. Traàn Kie åm: QLGD laø taùc ñ oäng coù he ä thoáng , coù ke á hoaïch, coù yù thö ùc vaø höôùng ñíc h cu ûa chuû theå QL ôû ca ùc caáp kha ùc nhau nh aèm mu ïc ñ íc h ñaûm baûo söï hình th aønh nh aân caùc h c ho theá heä treû treân cô sô û nh aän th öùc vaø vaän duïn g n höõng q ui lu aät chung cu ûa xaõ h oäi cu õng nhö ca ùc q ui luaät c uûa QLGD, c uûa söï phaùt trieån ta âm lyù vaø th eå löïc c uûa treû em [ 36 ] Ch öùc n aêng k eá h oaïch h oùa Ch öùc n aêng toå c höùc Ch öùc n aêng c hæ ñaïo Ch öùc n aêng k ieåm tra Thoâng tin phu ïc vuï quaûn ly ù GS Nguy eãn Ngoïc Quang ñaõ ñöa ra khaùi nie äm nhö sau: “ QLGD laø heä thoáng nhöõng taùc ñoäng coù muïc ñích coù keá hoaïch hôïp qui luaät cuûa chuû theå QL nhaèm laøm cho heä vaän haønh theo ñöôøng loái vaø nguyeân lyù GD cuûa Ñaûng, thöïc hieän ñöôïc caùc tính chaát cuûa nhaø tröôøng XHCN cuûa Vieät Nam maø tieâu ñieåm hoäi tuï laø quaù trình daïy hoïc .GD theá heä treû, ñöa heä GD tôùi muïc tieâu döï kieán, tieán leân traïng thaùi môùi veà chaát”.[2 3] -Tie án s ó Nguye ãn Gia Quyù kha ùi quaùt “QLGD laø söï ta ùc ñ oäng coù yù thö ùc cuûa chuû theå QL ñ eán kh aùch theå QL nhaèm ñ öa hoa ït ñoäng GD tô ùi muïc tieâu ñaõ ñònh, treân cô sôû nh aän thö ùc va än d uïng ñu ùng nh öõng qui lu aät kh aùch quan cuûa heä thoán g GD qu oác daân .[25] Kha ùi nie äm veà QLGD, cho ñe án n ay ñaõ coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau, n höng cô ba ûn ñeàu thoáng nhaát v ôùi nha u veà noäi d ung , baûn c haát. “QLGD theo nghóa toång quaùt laø hoaït ñoäng ñieàu haønh phoái hôïp caùc löïc löôïng xaõ hoäi nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc ÑT theá heä treû theo yeâu caàu phaùt trieån cuûa XH” [11 ]. *Xeùt veà khoa ho ïc thì QLGD laø s öï ñ ieàu kh ie ån toaøn bo ä nhöõng hoa ït ñoän g c uûa caû coäng ñoàng, ñieàu khieån quaù trình d aïy vaø hoïc nhaèm taïo ra nhöõng theá he ä co ù ñö ùc, coù taøi p huïc vu ï söï p haùt trieån c uûa xa õ ho äi. * Xeùt v eà b aûn cha át. QLGD laø mo ät hieän töôïng xa õ ho äi ñöô ïc th eå h ieän c aùc maët: -QL GD laø mo ät loa ïi hình hoa ït ñoäng , tu y chuy eân bieät nhöng aûnh höôûng ñeán toaøn xa õ ho äi, moïi qu yeát ñ ònh , thay ñoåi cuûa GD ñ eàu coù aûnh h öôûng ñe án ñôøi s oáng xa õ ho äi. -Baûn th aân QLGD laø hoa ït ñoäng mang tính xa õ ho äi, ñoøi ho ûi pha ûi huy ñ oäng nguoàn nhaân löïc lôùn. -GD t ruy eàn ñaït, lón h hoäi nhöõng giaù trò kinh ngh ie äm lòch söû xaõ hoäi tích lu õy q ua ca ùc the á he ä. Xaõ ho äi muoán toàn ta ïi, p haùt trieån thì ph aûi ph aùt trieå n GD-ÑT. *Noäi dung QLGD ba o g oàm moät soá vaán ñ eà c ô baûn: Xaây döïng v aø c hæ ñaïo thöïc hieän chieán löôïc, qu i hoa ïc h, keá h oaïch , ch ính saùch ph aùt trieån GD, ban ha ønh, toå chöùc thö ïc hie än caùc va ên baûn qui phaïm ph aùp lua ät v eà GD, tie âu c huaån nhaø giaùo , tieâu chua ån CS VC thieát bò tröôøn g h oïc, toå chöùc boä maùy QLGD, toå chö ùc, ch æ ña ïo v ieäc b oài döôõng CBQL, g ia ùo v ieân , huy ñ oäng QL caùc n guoàn löïc… Nhö va äy, “QLGD la ø taäp hôïp nhöõng bieän phaùp ( toå ch öùc, caùn boä, k eá hoaïc h hoùa…) n haèm ñaûm ba ûo söï vaän ha ønh bình th öôøng cuûa caùc cô q uan tro ng heä th oáng GD, ña ûm ba ûo söï tieáp tuïc pha ùt trieån vaø môû ro än g heä th oáng ca û ve à maët soá lö ôïng cuõng nhö c haát löôïn g”.[2 1] 1.2.3. Quaûn lyù tröôøng hoïc Nha ø tröô øng noùi c hung , vaø nhaø trö ôøng pho å thoân g n oùi rieân g laø ñôn vò cô sôû cu ûa g ia ùo d uïc, g iöõ moät vò trí raát qu an troïng va ø qu yeát ñ ònh c haát löôïn g g iaùo duïc; ño ù laø vie äc ñaøo ta ïo ra th eá h eä treû coù ñ uû p haåm chaát vaø naên g löïc ña ùp ö ùng cho coân g cuoäc xa ây d öïng vaø baûo ve ä toå quoác XHCN. Caûi tie án, ñoåi mô ùi qu aûn lyù th eo tinh thaàn ngh ò quyeát Hoäi ng hò laàn th öù VI ( k hoaù V ) c uûa Ban chaáp haønh Trung öôn g Ñaûng trö ôùc heát laø v öøa b aûo ñaûm s öï taäp tru n g thoáng n haát qu aûn lyù cuûa Trung öôn g, vö øa môû ro än g qu yeàn chuû ñ oäng saùng ta ïo cuaû ca ùc cô sô û. Quaûn lyù tro ng nha ø trö ôøng th eo GS.VS Ph aïm Minh Haïc "laø th öïc hieän ñöôøn g loái gia ùo d uïc cuûa Ña ûn g tron g p haïm vi traùch nhieäm cuûa mình, tö ùc laø ñö a nhaø tröôøng v aän haønh theo ng uye ân lyù giaùo duïc, ñeå tieán tôùi muïc tie âu g ia ùo d uïc, muïc tieâu ñaøo taïo ñoái v ôùi nga ønh qua ûn lyù giaùo duïc, vôùi theá heä treû vaø vô ùi töøng hoïc s inh. Ñoù la ø ñ öa ñoái töôïn g cuûa quaù trình qu aûn ly ù giaùo du ïc töø traïn g tha ùi naøy sang traïn g tha ùi kh aùc" [32] qu aûn lyù tröô øng hoïc co øn laø söï qua ûn lyù cuûa hieäu tröô ûng tröôøng ñoù ñoái vô ùi toa øn boä nhöõn g c on ngö ôøi, nh öõng hoa ït ñoäng , nhö õng to å ch öùc vaø nhö õng phöông tieän vaät chaát, ky õ thua ät, taøi chín h cuûa tröô øng ñeå ña ït cho ñö ôïc muïc tieâu söï GD&ÑT hoïc s inh töøng loaïi tröôøng ño ù. Do vaäy, coù th eå k haùi quaùt c oâng ta ùc qu aûn ly ù trö ôøng hoïc c huû yeáu nhaèm v aøo muïc tieâu s au : - Th öïc hieän phoå caäp gia ùo duïc, xaây dö ïn g vaø pha ùt trieån neàn taûng va ên h oaù cuûa daân to äc ; - Ph aùt trieån toaøn dieän nha ân caùch XHCN ôû hoï c s inh , ña øo taïo theá heä treû ca ùc h maïng ñôøi sau ; - Chu aån bò löïc löôïng lao ñoäng treû, sau hoaøn thaønh nhieäm vuï caáp hoïc naøo ñoù, tham gia tröïc tieáp v aøo ñô øi soán g saûn xuaát ba ûo v eä toå qu oác vaø hoa ït ñoän g xaõ hoäi; - Ta ïo n guoàn cho caùc tröôøng da ïy ngheà, trung c aáp chuyeân ng hie äp vaø ñaïi h oïc; - Ph aùt hieän vaø boài d öôõng ng öôøi gioûi ñ eå taïo thaønh ca ùc n haø kho a hoïc, ngheä th uaät, kyõ th aät, kinh teá, qu aûn ly ù xa õ h oäi; - Goùp ph aàn naân g cao va ø oån ñ ònh ñ ôøi so áng xaõ ho äi. nh ö v aäy qua ûn lyù nha ø trö ôøng thöïc cha át laø quaûn lyù h oaït ñ oäng daïy -ho ïc, ñ où laø hoa ït ñoäng c uûa giaùo vieân va ø ho ïc s in h b ao goàm vie äc truyeàn ña ït vaø vieäc lónh hoäi n höõng kinh ng hie äm lòch s öû-x aõ h oäi cu ûa loaøi ng öôøi; ñoù coøn laø h oaït ñ oäng daïy -ho ïc c aùc tri thöùc kh oa hoïc- vaên hoa ù, kyõ thuaät, lao ñ oäng,vv ..caùc tri thöùc veà qua n h eä s aûn xua át, cuõng nhö caùc quan heä xa õ ho äi noùi c hung , qua n h eä ngöôøi ngöôøi; ca ùc kyõ na êng th eå h ie än c aùc tri thöùc n oùi treân ñ öôïc vaän d uïng vaøo cuoäc s oáng thöïc teá thö ôøng ngaøy. Vieäc quaûn lyù nhaø tröôøn g p hoå th oâng noùi c hun g laø qua ûn lyù hoaït ñ oäng da ïy h oïc, ño ù chín h laø la øm sau ñö a hoaït ñ oäng naøy töø traïng th aùi na øy s ang tra ïng tha ùi kha ùc ñ eå daàn daàn tie án ñ eán mu ïc tieâu giaùo duïc. Treân cô sôû ñoù, ngöô øi CBQL tröôøng ho ïc p haûi b ieát roõ mình QL hoa ït ñoäng daïy hoïc ôû caáp ñoä n aøo, töø ño ù ñe à ra bieän phaùp q uaûn lyù h öõu hieäu. 1.2.4. Phöông phaùp quaûn lyù Ñeå to å c höùc thöïc hieän ca ùc mu ïc tieâu, chöùc na êng qua ûn lyù moät ca ùch hieäu qua û va ø kh oa hoïc , ñoøi hoûi n haø qu aûn lyù pha ûi tö ï xa ùc ñòn h h öôùng ñ i phuø hôïp , tö øng böô ùc tieáp caän ca ùc p höôn g phaùp QL vaø vaän du ïng moät c aùch lin h hoaït.  “ phö ông pha ùp q uaûn ly ù laø c aùch thöùc maø c huû th eå qu aûn lyù ta ùc ñoäng va øo ño ái tö ôïng qua ûn lyù nhaèm ñaït ñöôïc muïc tie âu nhaát ñòn h” [1 7}  “phöông phaùp quaûn ly ù giaùo du ïc ñ öôïc hieåu laø toån g the å nhöõng ca ùch thöùc ta ùc ñoäng ba èng nhö õng ph öông tie än khaùc nh au cuûa c huû the å q uaûn ly ù ñ eán heä tho áng bò qu aûn ly ù nh aèm ñaït ñöôïc muïc tieâu quaûn lyù” [3 6] *Moät s oá phöông pha ùp QLGD tie âu b ie åu : a. Phöô ng phaùp haønh chín h-p haùp luaät laø to ång th eå caùc taùc ñoän g tröïc tieáp ho aëc giaùn tieáp cu ûa chuû theå QL ñe án ñ oái töôïng bò QL döïa tre ân quan heä to å ch öùc vaø quyeàn löïc nh aø n öôùc. Ñaây laø phöông phaùp ma ng tính c öôõng bö ùc ñôn phöông c uûa chu û theå QL, ñ aûm b aûo caáp treân ra le änh, c aáp döô ùi th i haøn h. b. Phöông phaùp taâm lyù- g iaùo du ïc : la ø toång theå caùc taùc ñoäng leân trí tueä, tình caûm, yù thöùc vaø nhaân caùch c uûa con ngöôøi. Thoâng qua mo ái quan heä lie ân n haân ca ùch taùc ñ oäng le ân c on ngöô øi nha èm cu ng caáp, trang bò theâm hieåu bie át hình thaønh nhö õng quan ñieåm ñuùng ña én naâng cao k haû naêng , trình ñoä thö ïc h ie än n hie äm vuï cu ûa caáp döôùi. Töø ñaây seõ chuaån bò tö töôûng, tình ca ûm, y ù thöùc traùch nhieäm, yù thö ùc töï giaùc, tö ï chuû, loøng kieân trì, tin h tha àn töï chòu traùc h nhieäm, kh oâng khí la ønh ma ïnh tron g toå chö ùc khi thöïc h ieän n hie äm vu ï. c. Phöông pha ùp k ích thích : laø to ång th eå n höõng taùc ño äng ñeán con ngöôøi th oâng qua lôïi ích vaät ch aát, lô ïi ích tinh thaàn nhaèm phaùt huy ôû hoï tieàm naêng , trí tueä, tình ca ûm, yù chí, traùc h nhieäm v aø q uye át ta âm ha ønh ño än g vì lôïi ích ch ung cuûa toå ch öùc. Nhöõn g kích thích v eà vaät ch aát nhö : caùc thang löô ng, baäc löông , tieàn thöô ûng, ñieàu kieän s inh hoaït, lao ño än g vv… co ù yù ngh óa tíc h cöïc ño ái vôùi c on ngö ôøi, khieán hoï lao ñoäng nh ie àu hôn, toát h ôn coù naên g suaát hô n ñ eå coù nhöõng c oáng hieán xö ùng ñaùng c ho to å ch öùc. Ca ùc phöông pha ùp treân coù quan heä ma ät th ieát vaø ho ã trôï cho nhau, tu øy vaøo tình h ình thöïc tieãn cuûa nh aø tröôøng maø HT trie ån k hai thö ïc hie än sau cho ñaûm ba ûo söï caân ño ái vaø ño àn g boä giöõa caùc p höông phaùp . 1.2.5. Ñaëc ñieåm cuûa tröôøng Tieåu hoïc ôû Vieät Nam:  Ñaëc ñ ieåm veà ño ái tö ôïng hoïc taäp : -Veà ñ oä tuo åi: Tö ø 6 ñ eán 14 tu oåi -Veà q uaù trìn h n haän thöùc: Ho ïc sinh tieåu hoïc tri gia ùc mang tính ch aát ña ïi the å, ít ñi va øo c hi tie át va ø mang tính chaát kho ân g chuû ño äng. Trí nh ôù v aø caû ghi n hôù khoâng chuû ñònh va ø co ù c huû ñònh ñeàu ñang ph aùt trieån, c uoái b aäc tieåu ho ïc ghi n hôù coù ch uû ñ ònh phaùt trieån maïnh . Trí tö ôûng töôïng cuûa hoïc sinh tieåu ho ïc coøn ta ûn mạn, ít coù to å chöùc. T ö d uy chuyeån tö ø tín h cuï the å tröïc quan sa ng tính tröøu töôïng , kha ùi qu aùt… - Veà nha ân c aùch: Tín h c aùch cu ûa h oïc sinh tieåu ho ïc deã b ò kích ñoäng bôûi nhö õng kích th ích b eân tron g v aø beân ngo aøi do va äy tre û de ã coù h aønh vi b oät pha ùt treû coù tính vò tha va ø s öï hoàn nhieân, tình caûm cu ûa treû raát d eã x uùc ñoäng , so áng nhieàu baèng tình caûm, tình caûm cuûa tre û man g tính cuï theå tröïc qua n vaø giaøu ca ûm xu ùc, yù ch í cuûa tre û chö a coù kha û na êng ñaëc muïc ñích xa vaø khaù ph öùc ta ïp cho haøn h ñoäng cuûa mình, c höa kieân trì k haéc phuïc kho ù kh aên, khi g aëp th aát ba ïi deã maát nieàm tin…  Ñaëc ñ ieåm veà moâi trö ôøng Do ñoä tuoåi töø 6 ñeán 14 tuoåi laø coøn nh oû vaø phaàn lôùn cha me ï cuûa caùc em ôû vuøng noâng thoân, hoï lo laéng cho con treû neân vo â tìn h h ình thaøn h n eân khoâng g ia n s in h h oaït c uûa caùc em haïn he ïp – ñö ôïc giôùi h aïn: Gia ñình – thoân xoùm – n haø tröôøn g. Ñieàu naøy no ùi le ân: - Hoïc sinh phuï thu oäc vaø chòu aûnh h öôûng raát lôùn cuûa g ia ñình ve à nh ie àu p höông die än. Gia ñình va ø töøng thaønh vieân trong g ia ñình aûnh höôûng raát lôùn veà hoïc taäp, s in h hoaït g ia o tieáp… pha àn lôùn ca ùc em sinh hoa ït vui chô i, h oïc ôû nha ø ga én vôùi g ia ñình -Th oân xoùm vaø baïn cu øng lö ùa cuõng taùc ño äng ra át lô ùn ñ eán caùc e m ve à yù thöùc phaán ñaáu nh ieàu maët va ø va ên hoùa laøng xa õ. Vôùi n höõng ña ëc ñie åm trình baøy treân ch uùng toâi thaáy ra èng caàn phaûi taïo ñöôïc s öï p hoái h ôïp cha ët ch eõ ba k haâu GD Nha ø trö ôøng – Gia ñình – Xaõ hoäi. Ñoàng thôøi taïo ñöô ïc mo âi tröôøng va ên h oùa la ønh maïnh ô û thoân xo ùm va ø xa ây döïng ne àn neáp, nuoâi döôõn g h öùng thuù …gia ñình coù vò trí ñaëc b ieät.  Ñaëc ñ ieåm veà tri thö ùc : -Nhie àu n öôùc treân theá giôùi ch öông trình tieåu ho ïc traûi ro äng nha èm GD toaøn dieän ch o hoïc sinh. Tieáng meï ñeû raát ñöôïc chuù troïng tron g chöông trìn h ( P haùp 9 giôø / tua àn; Nhaät Baûn 9 g iô ø / tuaàn c ho lôùp moät va ø lôùp hai 8 g iô ø/ tu aàn cho lôùp ba va ø lôùp boán …) Ngoïa i ngö õ ñöôïc ñö a v aøo caùc lôùp sau cuûa ba äc tieåu h oïc. Phöôn g phaùp da ïy hoïc phaùt huy tính tích c öïc, chuû ñoäng c uûa hoïc s in h, höôùng da ãn hoïc sinh ñi tìm kieán thöùc. -Vieät Na m qu a c höôn g trình tie åu h oïc theå h ieän kieán thöùc cung caáp ôû tieåu hoïc tuy ñôn giaûn, nh öng traûi ôû d ieän roäng , ta ïo tha ønh caùi n eàn. Neáu neàn kho âng vöõng k hi leân caùc b aäc hoïc tre ân s eõ bò roãng. Ñieàu 23 cuûa luaät giaùo du ïc x aùc ñònh muïc tieâu cu ûa GDTH: “Gia ùo du ïc tieåu hoïc nhaèm g iuùp ho ïc sinh hình thaønh nh öõng cô sôû ban ñaàu c ho söï phaùt trieån ñuùng ñaén vaø la âu daøi v eà ñaïo ñöùc, trí tueä, theå ch aát, thaåm mó vaø caùc k yõ naêng c ô baûn ñeå hoïc s in h tieáp tuïc hoïc THCS”. Muïc tieâu maø lua ät giaùo duïc xaùc ñònh na y ñaõ ñ öôïc theå hie än khaù roõ qua soá moân ho ïc vaø thôøi löôïng qu i ñònh cho töøng moân cu ûa keá h oaïch GDTH aùp duïn g töø naêm 2002 – 200 3. So á moân hoïc nhö sau: - ÔÛ caùc lôùp 1,2,3 coù 6 mo ân hoïc la ø: Tieáng Vie ät, T oaùn, Ñaïo ñöùc, Töï nhieân xaõ hoäi, Ngh eä thu aät, The å du ïc. Moân ho ïc nghe ä thuaät bao g oàm 3 phaân moân: Ha ùt, Ve õ, Thuû co âng. - ÔÛ caùc lôùp 4,5 coù 9 moân ho ïc: Tieáng Vieät, T oaùn, Ña ïo ñ öùc, Khoa hoïc , Lòc h söû vaø Ñòa lí, kyõ thuaät, AÂm nhaïc , Myõ thuaät, Theå duïc . BGD&ÑT k huye án k híc h toå chöùc daïy hoïc vaø QL h oïc sinh ôû trö ôøng caû nga øy h oaëc 2 buoåi / ng aøy. Ñoái v ôùi ca ùc tröôøng tieåu hoïc co ù ñieàu kieän da ïy h oïc nhieàu hôn 5 buoåi tron g mo ãi tu aàn le ã, coù theå toå c höùc c aùc hoa ït ñoäng g ia ùo d uïc goùp phaàn pha ùt trie ån caùc na êng lö ïc cuûa hoïc sin h, tron g ñoù coù daïy ho ïc töï c hoïn khoâng ba ét buo äc veà ngoaïi ngö õ maø chuû y eáu la ø Tieáng An h vaø Tin ho ïc Vieäc xaây dö ïng boä maùy bie ân cheá ôû tieåu ho ïc coù yù n ghóa quan tro ïng trong nh aø tröôøng, söû du ïng hô ïp lyù ñ uùng ch öùc traùch, thö ïc h ie än vieäc s aép x eáp, ñ aùnh giaù g iaùo vieân th eo chöùc danh, tieâu chuaån nh aèm töøng böô ùc x aây döïng taäp the å sö p haïm ñ oàng boä veà loa ïi hình, cô caáu trìn h ñ oä, ta ïo c ô s ôû ñeå kh oâng pha ûi söû du ïn g gia ùo vie ân y eáu keùm gia ûng daïy , ta ïo n eân söï hôïp lyù trong bieân cheá ñ oäi ng uõ v aø c où theå hình dung tröôùc nh öõng yeâu caàu ñaët ra ch o ñ oäi ng uõ do yeâu ca àu phaùt trie ån GD. * Khi x aây döïn g b ie ân cheá tröôøn g tieåu hoïc caàn naém vöõng caùc qu i ñònh sa u: - Möùc bình qu aân hoïc s in h treân moät lôùp tieåu h oïc (moãi lôùp hoïc c où khoân g q uaù 35 ho ïc s inh). - So á lôùp toái ña t ro ng moät tröô øng tieåu ho ïc laø 30 lôùp. - Möùc bình quaân giaùo vieân treân moät lôùp tieåu hoïc (moãi lôùp co ù moät giaùo vieân vöøa laøm chuû nh ieäm vöøa giaûng da ïy caùc moân hoïc . Tuyø ñieàu kieän cuï th eå c uûa tö øng tröôøng , coù th eå p haân co âng giaùo vieân chuyeân tra ùch ñoái vôùi c aùc moân haùt – n haïc, myõ thua ät, the å d uïc). - So á löôïn g CBQL va ø c aùc nha ân vie ân khaùc ô û moät tröôøng tie åu hoïc. * Naém cha éc noäi du ng ca ùc mo ân h oïc ôû tieåu ho ïc vaø keá hoa ïch daïy ho ïc. Baäc tieåu hoïc co ù 5 na êm ho ïc töø lôùp 1 ñ eán lô ùp 5 . - Moãi n aêm h oïc coù 35 tuaàn . - Moãi tua àn c où 5 b uoåi h oïc. - Moãi bu oåi ho ïc k eùo daøi khoâng quaù 4 giôø (töùc laø 240 phu ùt) va ø c hia thaøn h 5 tie át hoïc tro ng ñoù ph aûi daïy ñuû vaø c oi troïn g taát caû caùc moân ho ïc, moãi tie át 35 phu ùt. Giöõa ha i tieát ho ïc, ho ïc sinh nghæ ta ïi ch oã 5 p huùt. - Thö ïc h ie än chöôn g trình GD, ke á hoaïch da ïy h oïc do Boä trö ôûng BGD & ÑT q uyeát ñ ònh ba n ha ønh. - Thö ïc h ie än thôøi g ian h oïc ta äp theo b ieân ch eá n aêm h oïc do BGD &ÑT qui ñònh ch o mo ãi naêm ho ïc . - Daïy ñ uû 9 moân , daïy ñ uùng chöông trình, keá hoa ïch th eo qui ñònh cuûa Boä. - Th öïc hieän vieäc daïy 2 bu oåi / n gaøy theo qu i ñònh cuûa Bo ä Giaùo duïc – Ñaøo taïo. Baûng 1.4: Thôøi löôïng töøng moân hoïc moät tuaàn ôû baäc tieåu hoïc Vieät Nam. Lôùp hoïc moät buoåi/ ngaøy Moân hoïc vaø hoïat ñoäng giaùo duïc Lôùp 1 Lôùp 2 Lôùp 3 Lôùp 4 Lôùp 5 Tieáng vieät 10 9 8 8 8 Toùan 4 5 5 5 5 Ñaïo ñö ùc 1 1 1 1 1 Töï nhieän xa õ ho äi 1 1 2 Khoa h oïc 2 2 Lòch sö û va ø ñ òa lyù 2 2 AÂm n haïc 1 1 1 1 1 Mó th uaät 1 1 1 1 1 Thu û co âng 1 1 1 Kyõ th uaät 1 1 The å du ïc 1 2 2 2 2 Hoïat ñoäng taäp th eå Chaøo c ôø ñ aàu tu aàn Sinh hoïa t lô ùp c uoái tuaàn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Toång coäng 22 23 23 25 25 Ñoái v ôùi lô ùp ho ïc h ai buoåi/ n gaøy thöïc hieän the o coâng vaên so á 7053/BGD –ÑT GDTH ng aøy 12 /08 /2005 cuûa BGD &ÑT. Trong ñoù buoãi hoïc thöù nhaát d aïy theo keá hoaïch GD ch o lôùp moät buoåi/ ng aøy ( tröø hoïat ñoäng ng oaøi giôø le ân lôùp ), bu oåi ho ïc thö ù ha i daïy toái ña 15 tie át/ tua àn n oäi dung daïy hai bu oåi goàm: -OÂân taäp, th öïc haønh k ieán thöùc ñaõ hoïc: 5 tieát - Giuùp ñôõ hoïc s inh yeáu hoa ëc boài dö ôõng ho ïc sinh coù naên g k hieáu mo ân Toaùn, Tie áng Vieät: 4 tieát (ñoái v ôùi lôùp hoïc ng oaïi n göõ hai tieát) -Daïy ngoa ïi ngö õ 2 tie át chu û y eáu töø lôùp 3 ñeán lôùp 5. Hoa ït ñoäng GD n goa øi giô ø leân lôùp do nhaø tröôøng phoái hôïp vô ùi caùc löïc lö ôïng GD ng oaøi n haø tröô øng to å ch öùc, bao goàm caùc hoaït ño äng ngoaïi khoaù veà khoa ho ïc , va ên h oïc, n gheä th uaät, theå duïc theå thao nha èm phaùt trieån naêng löïc to aøn die än cuûa hoïc sinh va ø bo ài döôõn g h oïc sinh coù naêng k hie áu, ca ùc ho aït ñoän g vui chôi, th am quan, du lòch, g iao löu vaên ho ùa, ca ùc hoaït ñ oäng ba ûo veä thieân nhieân, mo âi tröô øng, caùc hoa ït ñoän g lao ño äng coân g ích, caùc h oaït ñ oäng xaõ ho äi, caùc hoa ït ñoän g töø th ieän phuø hôïp vôùi ña ëc ñie åm taâm s in h lyù löùa tu oåi ho ïc sinh tieåu ho ïc 1.2.6. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa ngöôøi giaùo vieân Tieåu hoïc. Giaùo vie ân tieåu hoïc c où nhöõng ña ëc ñie åm hoaït ño än g cô baûn maø chuùng ta c aàn quan taâm khi ñ aøo taïo, b oài dö ôõng cu õng nhö QL söû du ïng hoï: - La ø ng öôøi tra ng bò kieán thöùc ban ñaàu, tuy kho âng saâu , nhöng traûi roäng, do vaäy phaûi ñöô ïc tieáp thu nhieàu boä moân kho a h oïc cô ba ûn . Tro ng giai ño aïn hie än n ay, treân thö ïc teá hoï coøn ph aûi kieâm da ïy caû n höõng moân mang tín h n aêng kh ieáu nh ö nhaïc , hoïa, theå du ïc, ho aït ño äng taäp theå. Ñieàu ñoù ñoøi ho ûi hoï pha ûi hoïc taäp, reøn luye än raát n hieàu caû veà lyù thu yeát v aø thö ïc h aønh. - Giaùo vieân tieåu ho ïc laø ngöôøi th aày ñaàu tieân tro ng cuo äc ñôøi cu ûa n göôøi h oïc sinh, hìn h tha ønh nh aân caùc h b an ñaàu ch o nhöõn g chuû nha ân töông la i ñaát n öôùc. Ñaây la ø giai ñ oaïn hình thaønh nh aân caùc h nh anh vaø khaéc daáu aán sa âu ñaäm cuûa ngö ôøi ho ïc s inh töø GD c uûa giaùo vieân, do v aäy vai tro ø c uûa hoï raát lôùn lao trong he ä thoáng g ia ùo d uïc pho å thoân g. - Phöôn g phaùp giaûng daïy coù phaùt huy ñöô ïc trí lö ïc hoïc sinh hay k hoâng , coù taïo cho ho ïc sin h ch uû ñoäng tìm toøi caùi môùi tron g c uoäc s oáng ha y khoân g cuõng ba ét ñaàu töø giaùo vieân tieåu ho ïc . - Moái quan heä vôùi ñòa phö ông, vôùi c ha meï h oïc sinh kh aù chaët c heõ ñeå ph oái hôïp g iaùo du ïc, n eân ng öôøi giaùo vieân tie åu h oïc pha ûi nhieät tìn h, ña ëc bie ät la ø na êng lö ïc gia o tieáp, ö ùng xöû trong c aùc moái quan he ä. Qua nh öõng ñaëc ñ ieåm hoa ït ñoäng c uûa giaùo vieân tieåu hoïc , ro õ raøng ngöôøi giaùo vieân tieåu ho ïc c où va i troø ñaëc bieät quan tro ïng tro ng vieäc cu ng caáp kieán thöùc ne àn taûn g vaø xaây dö ïng nha ân caùch ba n ñaàu, thôøi ky ø phaùt trieån nha nh cuûa ho ïc sinh tieåu hoïc . Vai tro ø cu ûa ngöôøi gia ùo vie ân tieåu hoïc pha ùt huy bao nh ieâu thì chaát löôïng ba äc hoïc to át hôn ba áy nhieâu, taïo cô sô û ñe å na âng cao chaát löôïng giaùo du ïc ô û ca ùc ba äc hoïc sa u. Nha ân loaïi traûi qua thôøi k yø h oùa ñoä töø neàn vaên minh co âng nghieäp sa ng vaên minh trí tu eä. Trí na êng vaø tri th öùc cuûa con ngöô øi trôû tha ønh nguo àn v oán chu û ye áu c uûa xaõ hoäi. Caùc quan nieäm sö phaïm qu en thu oäc se õ bieán ñoåi. So ng vai tro ø va ø vò trí cuûa n göôøi g ia ùo v ieân va ãn coù yù n ghóa quye át ñònh chaát löôïng – Caùi coát loõi c uûa GD. Caâu “taàm s ö hoïc ña ïo” vaãn ñu ùng cho moïi thô øi ñaïi. Tha ày g ia ùo p haûi g ioûi hô n, co ù na êng lö ïc cao hô n, co ù phöôn g p haùp toát hô n khi thöïc hieän muïc tie âu môùi cuûa GD, h ieän na y ñoù laø thö ïc hieän chöông trình vaø sa ùch giaùo kho a mô ùi. Nghò quyeát TW 2 ( khoùa 8 ) ñaõ kh aúng ñònh: “ Giaùo vieân laø nhaân toá quyeát ñònh cha át löôïng cu ûa GD vaø ñöôïc XH to ân v inh ”. Ra ja Roy s inh laø moät hoïc g ia û AÁn Ñoä nhaän ñònh : “ Khoâng moät h eä tho áng giaùo du ïc n aøo coù theå vöô n c ao qu aù taàm nhöõn g giaùo vieân la øm vieäc cho noù”.[ 35 ] Trong thôøi ñaïi môû cöûa , hoäi n haäp cu ûa neàn kinh te á tri thö ùc, thoân g tin… Vai tro ø cu ûa gia ùo vie ân coù nh öõng thay ñoåi ñaùng k eå, nh ieäm vuï cu ûa hoï ngaøy moät ña daïng v aø phöùc taïp hôn: + So vôùi tröôùc ph aûi ña ûm nhaän th eâm nh ie àu c höùc na êng, trong ñoù co ù tra ùch nhieäm raát quan tro ïn g laø löïa c hoïn noäi dung v aø phöông pha ùp g iaûng daïy. + Vie äc truyeàn thuï kieán th öùc ñôn thuaàn , phaûi ñoåi choã ch o v ie äc toå chö ùc vie äc hoïc cu ûa h oïc sinh, ng uoàn tri thöùc c uûa xaõ hoäi ñöôïc s öû duïng toái ñ a. + Yeâu ca àu c où kie án thö ùc vaø kyõ naên g caàn thieát ñeå sö û d uïng phöông tie än d aïy hoïc h ieän ñaïi. + Hôïp taùc cha ët cheõ v aø x aây döïn g mo ái qua n heä mô ùi giöõa ca ùc g ia ùo v ie ân trong tröô øng vôùi n hau. + Quan he ä vô ùi hoïc sinh va ø ch a meï hoïc s in h cuõng nhö nh aân daân tron g XH nga øy caøng ñöô ïc thaét c haët treân cô sô û hieäu quaû GD. + Uy tín kieåu truye àn tho áng cuûa g iaùo vieân vô ùi hoïc sinh vaø cha meï hoïc s in h phaûi ñöôïc thay ñoåi, so ng traùc h n hieäm cao hôn – da ân chuû hôn + Nhöõng yeâu caàu cao v eà c aùc nhieäm v uï n aøy ñoøi h oûi pha ûi naâng cao chaát löô ïng ñaøo taïo giaùo vieân, ñaëc bieät p haûi c oi tro ïng vieäc boài d öôõng theo h öôùng c huaån h oùa vaø hieän ñaïi hoùa. 1.2.7. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng quaûn lyù ôûù Tieåu hoïc. *Th eo Giaùo s ö P haïm T aát Dong : “Giaùo duïc tieåu ho ïc laø boä phaän ne àn taûng tre ân ñ où c huùng ta xa ây d öïng toøa nha ø ho ïc vaán cho toa øn daân” . *Th eo nhaän ñònh cu ûa UNES CO: “Tieåu hoïc kho âng caàn phaûi baøn ca ûi gì nö õa, laø caáp ñaøo taïo ch ính ñ eå cung caáp neàn GD cô baûn maø moïi treû e m co ù q uyeàn ñö ôïc höô ûng”. Chu û theå QL cuûa tröô øng tieåu ho ïc chính laø caùc CBQLGD tröôøng h oïc (HT, PHT). Qua ûn lyù ôû tröôøn g tieåu hoïc chuû yeáu quaûn ly ù caùc maët: + Quaûn lyù quaù trình giaùo duïc –ñ aøo ta ïo. + Quaûn lyù tröôøng s ôû – c ô sôû va ät chaát – thieát b ò. + Quaûn lyù haønh c haùnh , taøi chaùnh. + Quaûn lyù nhaân s öï. + Quaûn lyù moâi tröô øng. Trong ca ùc tröôøng tie åu ho ïc hie än n ay, c ô caáu boä maùy qua ûn lyù vaø caùc moái quan heä, phoái h ôïp ca ùc löïc löôïng quaûn lyù bao go àm: -Hieäu t röô ûng vaø Phoù Hieäu tröôûng do nhaø nöô ùc boå n hieäm, chòu traùc h n hieäm quaûn ly ù ca ùc hoaït ño än g c uûa nha ø tröô øng. Hieäu tröôûng ñö ôïc boå nhieäm theo ñònh ky ø, quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cu ûa n haø tröô øng th eo che á ño ä thuû tröô ûng. -Toå c höùc Ñaûn g trong nhaø tröôøng tie åu h oïc la õnh ñaïo nhaø tröôøng vaø hoaït ñ oäng tron g k huoân k hoå Hieán phaùp v aø p haùp luaät. -Coâng Ñoaøn Giaùo duïc , Ñoaøn Thanh nieân Coäng saûn Hoà Ch í Minh vaø caùc toå chöùc xa õ ho äi kha ùc ho aït ñoän g trong tröô øng th eo qui ñ òn h c uûa pha ùp lua ät, g iuùp nhaø tröôøng thöïc h ieän muïc tie âu, ng uyeân lyù giaùo du ïc . -Mo ãi tröôøng tie åu h oïc coù moät giaùo vieân Toång phu ï traùc h Ño äi Thieáu nieân tieàn phon g Hoà Chí Minh v aø Sao nhi ñ oàng Hoà Ch í Minh , coù traùc h nhieäm phoái hôïp vô ùi nhaø tröô øn g toå chö ùc vaø QL ca ùc ho aït ño äng cuûa Ñoäi vaø caùc h oaït ñ oäng GD n goa øi giôø leân lôùp. Sö ï pho ái hôïp giöõa chính quyeàn vaø caùc toå chöùc Ñoa øn theå tron g n haø tröôøng taïo neân moät sö ùc maïnh toång hô ïp trong vieäc QL tröôøn g hoïc. Moãi tröô øng tieåu hoïc ch òu s öï QL tröïc tieáp ve à c huye ân moân , haønh chính cuûa Phoøng Giaùo du ïc hu yeän vaø cô q uan QL nha ø nö ôùc ôû ñòa phöô ng nôi tröôøng ñ oùng. *Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa Hieäu tröôûng The o ñie àu leä tröô øn g tieåu hoïc d o BGD & ÑT ba n haønh , Hie äu tröôûng trö ôøng tieåu ho ïc coù nhö õng nh ieäm vuï, quye àn h aïn cô ba ûn sau : -Xa ây döïng va ø toå chö ùc thö ïc hieän keá hoa ïch naêm hoïc . -Toå c höùc boä ma ùy c uûa nhaø trö ôøng. -Phaân co ân g, quaûn lyù, kie åm tra coân g taùc cu ûa g ia ùo vieâ._.ng trong c oâng taùc xaây dö ïng ñoäi nguõ ca ùn boä. -Xa ây döïng c hie án löô ïc phaùt trie ån g ia ùo d uïc tro ng töøng g iai ñoa ïn c uï the å. -Caân ñoái giöõa kha û naêng h ieän co ù va ø nh u caàu p haùt trieån ñoäi n guõ CBQL ve à so á löôïng , chaát löôïng , cô ca áu… ñeå co ù ke á hoaïch ñ aøo ta ïo , bo ài döôõn g, ñieàu ño äng, b oå sun g… + Ñe å thöïc h ieän toát v ieäc qui ho aïch ño äi ngu õ CBQL tröô øn g tieåu hoïc , ph aûi xa ây d öïng ñö ôïc nhö õn g tieâu chuaån töôn g ñ oái cu ï theå veà ngö ôøi CBQL tröôøng tie åu h oïc trong giai ñoaïn môùi, treân cô sôû ñoù c où theå ñaùnh giaù, ph aân lo aïi ñoäi nguõ CBQL moät c aùch coâng baèng kha ùch qua n, phu ø hô ïp v ôùi ñieàu kieän co âng ta ùc cuûa töøng tröô øng ñeå coù ke á ho aïch söû d uïng hôïp lí. Trong qu i hoa ïch pha ân loa ïi chính xa ùc th aønh ca ùc nhoùm: -Loaïi c aùn boä laøm toát c oâng vieäc hieän nay caàn tieáp tuïc bo á trí . -Loaïi CB co ù trieån vo ïn g nhöng coøn ha ïn cheá moät s oá ma ët ca àn tieáp tu ïc ÑT ,BD -Loaïi c aùn boä haïn c heá veà pha åm c haát, naên g löïc , trình ñoä ca àn p haûi tha y the á. -Loaïi c aùn boä coù kinh ngh ieäm nhö ng nghæ höu ca àn löu du ïng ñeå pha ùt trie ån k inh n ghieäm ô û ca ùc tröô øng daân laäp. -Ño äi ngu õ keá ca än coù trieån vo ïng laøm to át coâng taùc qua ûn lí. Tro ng tröôøng tie åu hoïc ñoäi n guõ döï ng uoàn naøy thöô øng laø nh öõng giaùo vieân gioûi, chuû tòch coâng Ñoa øn , Bí thö Ñoaøn TN, toå tröôûn g c huy eân moân, Toång ph uï traùch Ñoäi… Thö ôøng xu yeân pha ûi la øm coâng ta ùc qui h oaïc h, ch uù yù p haùt h ieän , boài döôõn g g ia ùo v ie ân, taïo ngu oàn ca ùn boä quaûn lí doài daøo, caàn phaûi ñònh kì kie åm tra taïo ñieàu kieän th uaän lô ïi ñeå ñoäi nguõ döï ng uoàn ñöô ïc ña øo taïo, boài döôõng veà ngh ie äp vuï quaûn lí nhaø tröôøn g, taïo ñieàu kie än ñeå h oï ñ öôïc tham gia c oâng ta ùc qu aûn lí n haø tröôøn g q ua ñoù ñaùn h gia ù na êng lö ïc quaûn lí cu ûa h oï ñ eå boài dö ôõng, ñaøo taïo vaø la øm cô sôû ñeå ñe à ba ït sau n aøy. 3.2.2. Ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù hoïat ñoäng giaûng daïy The o chuùn g toâi caàn ph aûi ño åi môùi hôn n öõa coân g taùc g iaûn g daïy, nhaát laø pha ûi xaây d öïng tö töôûn g ño àn g thu aän giöõa thaày vaø troø, giö õa n haø tröô øn g – g ia ñình – xa õ ho äi ñeå kha éc phuïc ngay taâm lyù khoa cöû tron g nhaø tröô øng, khoâng ñe å tie áp die ãn tình traïn g c haïy theo c hæ tieâu , ch aïy th eo thaønh tíc h daãn ñeán ho ïc tuû, hoïc thuo äc loøn g, hoïc theo ba øi maãu ñeå coù nhieàu hoïc s inh leân lô ùp nhöng c haát löôïn g thì c haúng ra sao, c hín h vì ho ïc nhön g laïi th ieáu thöïc h aønh, do th ieáu ñ oäc la äp, saùng taïo trong quaù trìn h h oïc. So ng son g ñoù, c aàn pha ûi ñoåi môùi coâng taùc QL, coâng taùc thanh tra phaûi thöïc s öï ñi va øo thö ïc cha át ñe å giuùp ch o v ie äc g ia ûn g daïy ñöô ïc toát hôn, nhaát laø ñoåi mô ùi phöông pha ùp daïy hoïc , ca ùch ñaùnh g iaù, thi cö û cho ñuùng c haát löôïn g daïy vaø ho ïc ô û c aùc tröôøn g, khoâng ne ân tha nh tra, k ieåm tra cho c où hìn h thö ùc ñeå chaïy heo c hæ tie âu , thaønh tíc h. 3.2.3.Thöïc hieän toát ba moâi tröôøng giaùo duïc : Gia ñình, n haø tröôøng , xaõ hoäi, chuùng to âi tha áy raèng ca àn p haûi c uûng co á, kieän to aøn vaø naâng cao traùc h nhieäm c uûa Hoäi ñ oàng GD, Hoäi Khuyeán h oïc, Ho äi Cha meï hoïc sin h, ca ùc ñoaøn theå, caùc toå chöùc x aõ h oäi .v.v… bôûi v ì trong thôøi gia n qua co ù nhieàu toå chöùc ho ïa t ñoän g khaù to át, ñ aõ tích cöïc g oùp phaàn c uøng nha ø trö ôøng ch aêm lo söï ngh ieäp GDÑT ô û ñòa phö ông, nh öng co øn k hoâng ít Hoäi ño àng GD, hoäi Khuye án hoïc, Hoäi Cha meï hoïc sinh, caùc ñoaøn theå toå chöùc xaõ ho äi… hoa ït ñoän g mang tính chaát hình thöùc , th am g ia coâng taùc XHHGD qu aù ít, ch æ chu ù tro ïng ñoùng goùp CSVC, c höa qu an taâm ñuùng möùc ñe án v ie äc d aïy vaø hoïc. Cho neân trong thôøi g ian tôùi chuùng ta v öøa cu ûng coá toå chö ùc v öøa ñoåi môùi no äi dung ho aït ñoän g moät caùch toaøn dieän h ôn trong vieäc th öïc hieän XHHGD, vö øa taïo moái q uan he ä c haët c heõ, thö ôøng xuyeân giöõa nha ø trö ôøng (c hi b oä, BGH, caùc ñoa øn the å) vô ùi hoäi ñoàng GD, Hoäi k huyeán hoïc, Hoäi cha meï hoïc s in h, ca ùc ñoaøn theå caùc toå chö ùc XH vaø ña ëc b ie ät laø p haûi taêng c öôøng söï laõn h ñaïo cuûa caáp uûy ñòa phöông, c uøng vô ùi chính qu yeàn, Ma ët traän Toå quo ác ñeå thöïc hieän to át coâng taùc XHHGD ga éng keát ch aët ch eõ g iöõa ba moâi trö ôøng GD taïo sö ï ñoàng thuaän vaø qu yeát taâm cao go ùp phaàn ña éc löïc c uøng thaày co â g ia ùo ñ eå n aâng cao cha át lö ôïng GD trong nh aø tr öôøng . 3. 2.4.Taêng cöôøng neà neáp, kæ cöông, phaân caáp quaûn lyù hoïat ñoäng giaûng daïy vaø cheá ñoä chính saùch, chuùng toâi ñeà xuaát: Taên g c öôøng ne àn n eáp, ky û cö ông tron g n gaønh , tieáp tu ïc c haán ch ænh quy trình , quy pha ïm QL ha ønh chính, QL ch uyeân moân, QL taøi ch ính - ta øi saûn. Taäp trung xa ây döïng neàn ne áp k yû cöông tron g co âng taùc QL, g ia ûng daïy vaø hoïc taäp; naâng ca o tinh tha àn traùch nhieäm vaø ñaïo ñöùc n gheà ngh ieäp c uûa nh aø g iaùo vaø CBQL, khaéc phuïc hieän töôïng ch aïy theo thaønh tích; nga ên chaän , xöû ly ù ng hieâm c aùc hieän töôïng tie âu cöïc tron g ngaøn h. Thö ïc hie än toát coâng taùc thi ñua – khen thöôûng, xa ây döïng moâi tröôøng GD laønh maïnh . -Ñoái vôùi PGD v öøa QL h aønh chính ve à GD, v öøa hoa ït ñoäng chuye ân mo ân nghieäp vuï thì vô ùi bieân ch eá h ieän co ù khoâng ñuû löïc ñeå hoaøn thaønh nhie äm vuï. T rong thôøi gia n tôùi, ca àn xaùc la äp c uï theå chö ùc na êng ñeå treân cô s ôû ñoù boå sung nhaân s öï. -Ñoái vôùi tröôøng h oïc caàøn taêng c öôøng tín h töï qu aûn th eo ñieàu le ä trö ôøng tieåu ho ïc. -Caàn caûi tieán che á ñoä c hính sa ùc h ñoái vôùi CBQL (BGH) trong nha ø trö ôøng moät caùch hô ïp lí ñ eå c où taùc duïng k íc h thích, ñoäng vieân tron g coâng taùc vì hieän nay c où nhieàu baát caäp. Ví duï nhö ch eá ñoä phuï ca áp chöùc v uï moät th aùng cuûa HT tron g nhaø tröô øng chæ baèng va øi tieát daïy theâm cuûa moät giaùo vieân tron g moät tuaàn . HT k ieâm nhieäm baát kì mo ät chöùc v uï naøo – n hö Bí Thö Chi boä c haúng ha ïn – cuõng kho âng ñö ôïc höôûn g phuï caáp . HT goàng ga ùnh coân g v ie äc cuûa Hie äu p hoù khi thieáu bieân cheá hoaëc kh i Hie äu phoù bò ñ au yeáu hay ñ i hoïc d aøi haïn c uõng vaãn khoâng ñö ôïc höôûn g p huï troäi. Duø sao HT vaãn laø ngöôøi chòu traùc h nhieäm v aø coù tính qu yeát ñ ònh nhaát ñoái vô ùi chaát lö ôïng GD cuûa moät ñ ôn vò. Vôùi moät cô cheá c hính sa ùch ñaõi ngoä thoûa ña ùng seõ laøm c ho ngö ôøi CBQL mang he át ta âm hu yeát c uûa mình ra la øm vieäc , coá ga éng ho aøn th aønh co ân g vieäc ñöô ïc g iao mo ät caùc h hieäu quaû nhaát. -Tron g ñie àu k ie än h ie än n ay che á ño ä ñ aõi ngo ä ñoái vôùi CBQL chöa theå ñaùnh g iaù he át coân g lao c uûa ho ï, cheá ñoä tieàn löông c oøn höôûn g the o n gaïc h, baäc c uûa baûng löông g ia ùo v ieân va ø hö ôûng cheá ñ oä p huï ca áp chöùc v uï coøn th aáp. 3.2.5. Quaûn lí vieäc caûi tieán phöông phaùp: Ñeå goùp pha àn caûi tie án ph öông phaùp giaûng daïy ôû huy eän, theo chuùng to âi th ì PGD c où cheá ñoä kh en thöôûng kòp th ôøi cho nhöõng p höôn g phaùp da ïy hoïc môùi, coù hieäu qua û cao, ñöôïc ta äp the å s ö p haïm co âng nhaän , ñaây cu õn g laø moät bieän phaùp nh aèm ñ oäng vieân tinh thaàn raát lôùn cuûa ño äi nguõ giaùo vieân nh aèm phaùt hu y tính sa ùng ta ïo theo ñ ònh höôùng laøm cho hoïa t ñoän g gia ûng daïy cu ûa gia ùo v ie ân d ie ãn ra “ nh eï n haøng , tö ï nh ieân va ø chaát löôïng ”. Beân caïnh nhöõn g tha ønh töïu môùi v eà phöôn g phaùp da ïy h oïc thì ca ùc caáp QL caàn ra taäp sa n “ p höông phaùp” v ôùi noäi dung phaûn aùnh kinh ngh ie äm cu ûa caùc giaùo vieân gioûi h ay nhö õn g thu û thua ät thích hôïp cu ûa g ia ùo v ie ân trong qua ù trình giaûn g daïy ñeå bieán nhö õng yù töô ûng “ da ïy h oïc pha ùt huy tính tích cö ïc, s aùng taïo cuûa h oïc sinh” thaøn h h ie än thö ïc. 3.2.6. Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát trang thieát bò daïy hoïc. Thô øi gian qua trö ôøng tieåu h oïc ñaõ ñöô ïc ñaàu tö lôùn tuy nhieân môùi dö øng la ïi ôû choã xa ây döïng ca ùc ph oøng hoïc CS VC c höa ña ùp ö ùng vôùi söï pha ùt trie ån do ñoù caàn taäp trun g: -Tie áp tuïc ñieàu ch ænh maïn g löô ùi tröôøn g lôùp ñu ùng qui h oaïch, theo hö ôùng taäp trung. Trieån kh ai, na âng caáp , söûa chöõa nh oû thö ôøng xuyeân CSVC cho áng xuo áng caáp. -Ta êng cöôøng CSVC tra ng th ieát bò töø n hie àu nguoàn v ôùi phöông chaâm “nhaø nöô ùc vaø nhaân d aân cu øng la øm” xa ây döïng phoøng hoïc , na âng caáp thö vieän tö ø 65 9 leân qu yeát ñònh 01 c uûa BGD&ÑT , pho øng thöïc ha ønh, saân chôi… Ñaûm baûo n hu caàu h oïc ta äp c uûa hoïc s in h. -Töøng böô ùc HÑH, ñoàng bo ä ho ùa caùc phöông tie än QL, thieát b ò phu ïc vuï g ia ûng daïy vaø hoïc taäp. Trang bò ma ùy vi tín h, ph oøng daïy n haïc, hoïa cho caùc trö ôøng thuaän lôïi. -Thieát bò d aïy hoïc ñöa xuoán g taän k hung leû cuûa ca ùc tröôøng , lôùp hoïc. Taêng cöôøng kieåm tra vie äc sö û d uïng, baûo qua ûn cô sô û va ät chaát, trang thieát bò hieän coù. -Taïo mo âi tröôøn g tro ng laøn h, hoïc s inh ph aán khôûi, ph uï huynh yeân taâm ñöa con ñeán tröô øn g .Cuûng coá va ø phaùt trieån he ä thoán g tröôøng c huaån quoác gia pha ùt trie ån treân 50% soá hoïc sinh ho ïc 2 b uoåi / ng aøy. Hieäu qua û ÑT 95 % kh oâng co øn hoïc sinh bo û ho ïc vaø lö u b an. PHAÀN KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 1.KEÁT LUAÄN Qua ng hieân cöùu thöïc traïn g quaûn lí ôû 12 tröô øng tieåu hoïc huyeän Chô ï La ùch chu ùng to âi coù theå ruùt ra k eát luaän s au: -Hieäu tröô ûng caùc tröô øng tieåu hoïc ñe àu laø nhö õng CBQL co ù kinh nghie äm, ñöôïc boài döô õng veà QL nhaø tröô øng, c où tinh thaàn traùch nhieäm cao heát loøng v ì söï nghie äp GD. Vì vaäy, hoï ñaõ laõnh ñaïo n haø tröô øng tö ø nh öõng ñieàu kieän khoù kha ên caû veà vaät c haát, ca û ve à trình ñoä ñoäi nguõ giaùo vieân ñaõ ñaït tha øn h tíc h laø ca ùc tröôøng tie ân tieán cuûa h uyeän . - Muïc tieâu giaûn g d aïy: Nhìn ch ung caùc tröô øng tieåu ho ïc ñ eàu ñaït ñ öôïc muïc tie âu g ia ûng daïy maø PGD ñaõ giao caùc chæ tie âu töø ñaàu naêm ho ïc, tuy nh ieân tro ng tö øn g khaâu thöïc h ieän va ø h ieäu quaû cuûa ca ùc tröô øng ñaït ñ öôïc ôû möùc ño ä khaùc nha u qua ke át qua û h oïc lö ïc cuûa ho ïc s inh. - Keá ho aïch giaûng da ïy : Ngay töø ñaàu na êm ho ïc HT ña õ höôùng da ãn gia ùo vie ân xaây döïng keá hoaïch co âng taùc c huû nhieäm lôùp, neâu ro õ no äi dung GD hoïc sinh, caùc bieän pha ùp cuï the å ñe å thöïc hieän co ù ke át qu aû c aùc noäi dung GD ñ aõ n eâu. Tu y n hie ân, HT khoâng y eâu caàu giaùo vieân xaây dö ïn g keá hoaïch g ia ûng da ïy ma ø giaùo vieân thöïc hieän theo ke á h oaïch c hung cuûa to å c huye ân mo ân. - Th öïc hieän chöông trình:Nhaø tröôøng c où ñeà ra ye âu c aàu cuï theå veà vieäc th öïc hieän ñuùng chöô ng trình giaûng daïy , coù nhieàu phöô ng phaùp höôùng daãn ñe å giaùo vieân naém roõ p haàn môùi va ø kh où tro ng ch öông trình . Hie äu trö ôûng thöôøng x uye ân theo d oõi kòp thôøi nhaéc nhôû giaùo vieân baûo ñaûm tie án ñoä thö ïc hieän chöông trình . -Phaân coâng giaûng da ïy: Phaân coâng c oâng taùc giaûng da ïy hôïp lí ñoái vôùi ño äi ngu õ giaùo v ieân , HT ñaõ bieát p haân tích maët ma ïnh maët yeáu cuûa moãi g iaùo vieân va ø phaân tích tìn h hìn h h oïc ta äp cuûa ho ïc s in h ñeå ph aân coâng g iaùo vieân phuï traùch töøng lô ùp trong ph öông aùn toái öu c uûa nha ø trö ôøng. T uy nhieân vaãn coøn nh ieàu trö ôøng hôïp baèng maët n höng k hoâng ba èng lo øng. - Chuaån bò baøi leân lôùp : HT ñaõ tröïc tieáp hoaëc ñaõ phaân coân g c ho Phoù Hieäu tröôûng c huy eân moân giuùp ñôõ ca ùc GV môùi va øo n gheà vaø GV c oøn yeáu tay ngheà, ñeå traùn h nhöõng sai so ùt ñaùng tieác khi daïy treân lôùp. Nhöng co ù nh ie àu mo ân HT ch æ yeâu ca àu gia ùo v ie ân n ghieân cöùu saùch ba øi soaïn ma ø khoâng kieåm soaùt ñö ôïc GV c où naém vöõng h ay kho âng. - Caûi tieán phöô ng pha ùp: Thöïc teá caùc tröô øng ñaõ coù chuù yù ñeán ye âu caàu ta êng cöô øng mua saém du ïn g cuï trang thieát b ò daïy ho ïc, ngoaøi ra ca ùc ñôn vò c oøn to å c höùc va ø duy trì ph ong traøo töï laøm ñoà du øng da ïy h oïc vaø tham gia d öï thi caáp tröô øng, caáp huy eän. Tuy nhieân vieäc vaän du ïng phöông pha ùp coøn na ëng ne à, maùy moùc, raäp kh uoân. -Giôø le ân lôùp c uûa gia ùo vie ân: HT coù coi troïng va i troø giôø d aïy treân lô ùp cuûa giaùo vieân neân ña õ toå ch öùc cho giaùo vieân ngh ieân cö ùu k ó tieâu ch uaån giôø d aïy. Neàn ne áp cuûa giaùo vieân g ia ûng daïy treân lôùp ña ûm ba ûo ñuùng thôøi g ian , nh öng co øn mo ät soá giaùo vieân ôû caùc ñ ieåm phu ï v eà taâm lí khí theá da ïy h oïc chö a cao. - Döï giôø: HT c aùc ñôn vò trö ôøng QL tö ông ñoái toát v ieäc dö ï giôø. Maëc duø co ù co á ga én g n hieàu nh öng ch öa troåi vö ôït ve à na êng lö ïc c huy eân moân, do taâm lí g ia ùo v ieân c höa co ù nhu caàu ca o veà hoïc taäp thöôøn g baèng loøng vôùi ñ ie àu n ình c où.Be ân caïnh ño ù quaù trình ph aân tích giôø daïy cu ûa caùc HT c où c hæ ra ñö ôïc nhö õn g öu khuyeát n höng c höa ñöa ra ñöôïc nhöõng bie än phaùp khaéc ph uïc nhöõng toàn taïi. - Ñaùnh giaù keát quaû gia ûng daïy cuûa giaùo vieân: Nhaø trö ôøng thöôøng xuyeân kieåm tra theo doõi giaùo vieân th öïc hieän tö øng böôùc ñ eå k òp thôøi c haán ch æn h n höng c oøn moät va øi tröôøn g tro ng coân g taùc naøy co øn haïn che á, ít kieåm t ra h oaëc laø hìn h thö ùc ñeå ñoái phoù. - Boài d öôõng g iaùo vieân: Nhaø tröôøng ña õ taïo ñieàu kieän cho giaùo vieân th am g ia ña ày ñ uû c aùc ñôït bo ài döôõn g thö ôøng xuy eân, ñ oàng th ôøi co ù toå chöùc c aùc chuyeân ñeà rieâng c uûa töøn g tröôøng bo ài döô õng veà ph öông phaùp daïy h oïc. Haàu h eát ca ùc tröôøn g c höa qu an taâm b oài döô õng coân g taùc GD hoïc s in h c ho giaùo vieân ch uû nhieäm. Moät so á HT ch öa ta ïo ñ ie àu k ie än cho giaùo vieân ñi hoïc ñeå naâng chua ån v ì kh i giaùo vieân ñi h oïc kho âng coù ngu oàn giaùo vie ân döï tröû d aïy th ay hoa ëc coù moät so á giaùo vieân ngaïi kho ù k hoâng ch òu ñi ho ïc - Cô sô û va ät cha át – tra ng th ieát b ò: h eä thoán g tröôøng lôùp tröôùc maét ñaùp öùng ñöô ïc n hu caàu ho ïc taäp, n höng cô s ôû vaät c haát, tran g thieát b ò coøn qu aù thieáu thoán, hoaëc khoâng c où ñ ieàu k ieän ñe å trieån kh ai, ñe å ph uïc vuï cho v ie äc giaûng daïy . - Th i ñua khen th öôûng : Moãi na êm hoïc c où nhöõn g ñôït thi ñ ua vôùi nhöõng n oäi dung thi ñua cuï theå, sau mo ãi ñôït coù to ång keát kh en th öôûng , tuy p haàn th öôûng c oøn haïn heïp nhöng ñaõ coù ta ùc duïng ño äng vieân tinh thaàn ch o moãi g ia ùo v ieân , qua ca ùc ñôït thi ñua laøm taêng the âm tinh thaàn ñoa øn k eát ga éng boù tron g taäp theå sö ph aïm.Tu y nhieân vaãn co øn moät vaøi trö ôøng hôïp ôû ca ùc tröôøng do toå chöùc b ình ba àu thi ñu a c höa c hính xaùc ne ân coâng taùc thi ñu a phaûn taùc du ïng. Ñieåm maïnh: Phaàn lôùn ñoäi ngu õ CBQL co ù phaåm chaát chính trò toát, giaùc ngoä lí tö ôûng ca ùch maïng, taän tuïy vôùi co âng vieäc, g öông maãu tro ng coâng taùc, sinh hoïa t, c haáp ha ønh to át caùc chuû tröông cuûa Ñaûng, pha ùp luaät cu ûa n haø nöô ùc. 100% CBQL co ù trình ñoä Trung hoïc sö phaïm trôû le ân, ph aàn lô ùn coù naêng löïc tron g QL, nh ieàu ngöôøi c où k inh n ghieäm v aø gaén boù vôùi c oâng vieäc. Ña ïi ña so á CBQL caùc tröô øng pha ùt huy ñöô ïc ph aåm c haát, naêng löïc , th öïc hieän toát nhieäm v uï, qu yeàn haïn c uûa ngöôøi CBQL g oùp phaàn tích cöïc tron g vieäc ñöa caùc ho ïat ño äng cuûa nhaø tröôøng ñ aït muïc tie âu. Ñaây laø n höõng y eáu toá cô ba ûn taïo ñieàu kieän th uaän lôïi cho v ie äc phaùt trieån giaùo duïc c uûa huy eän Chô ï La ùc h Ñieåm yeáu: Tröôùc nhö õng yeâu caàu ño åi mô ùi cuûa thôøi ky ø co âng n ghieäp hoùa – h ie än ña ïi hoùa ñaát n öôùc noùi ch ung va ø nhöõng ño øi hoûi v eà chaát löô ïng GDÑT ôû ba äc tieåu hoïc no ùi rieâng , co ân g taùc QL tröô øng hoïc cuûa moät s oá boä pha än ñoäi ng uõ CBQL co øn coù nhö õng baát c aäp, haïn cheá. Trìn h ñ oä c huye ân moân cu ûa ñoäi ngu õ ña ït chuaån v aø treân c hua ån, tuy vaäy coù nhieàu heä ñaøo taïo kh aùc nha u, trình ñoä kho âng ñoàng ñe àu. Moät s oá CBQL chöa kinh qua co âng ta ùc QL, hieän nay tho aùt ly giaûng da ïy, ch uû yeáu giaûi quy eát co âng ta ùc haønh ch ính s öï vuï. Moät s oá k haùc ngh ie äp v uï sö phaïm kho ân g vö õn g, c höa hoäi ñuû uy tín veà chuyeân moân, ít q uan ta âm ñe án tay ng heà giaùo vieân, do ñ où c où n höõng k hoù kh aên haïn ch eá trong co âng ta ùc QL, ch æ ñaïo hoaït ñoän g g ia ûng daïy. Moät bo ä phaän CBQL, giaùo vieân ñaït c hua ån v eà ñ aøo ta ïo n höng c höa thaät söï ñaït ch uaån ve à ng heà ng hie äp, ch öa ñaùp ö ùng ñöôïc y eâu caàu ñ oåi môùi c uûa GD h ieän nay. Phoå bie án laø ít tö ï h oïc ta äp, nghie ân cöùu, ño åi mô ùi trong c oâng taùc QL, giaûng daïy, c höa kh ai thaùc he át ñieàu kieän CSVC h ieän c où ñ eå p huïc vu ï ch o co âng vie äc h oïc ta äp, ngh ieân cö ùu, QL, giaûn g d aïy, ngaïi kho ù, th íc h an phaän. Cu õng coù mo ät soá kho ân g muoán laøm coâng taùc QL. Hieäu tröôûng caùc tröôøn g tieåu hoïc huyeän Chô ï La ùch ñaõ coù nh ieàu ph öôn g p haùp QL ñoäi nguõ giaùo vieân giaûng da ïy, co ù tin h tha àn traùch nhieäm, x aây döïng ñöôïc kho ái ñoa øn k eát tron g taäp theå sö ph aïm, taïo ne ân s öùc ma ïnh to ång h ôïp cuøng nh au kha éc p huïc kho ù kh aên hoaøn thaønh nh ieäm vuï chính trò cu ûa nhaø tröô øng Nha èm th öïc hieän “Ñoåi môùi c oâng ta ùc QLGD la ø giaûi p haùp quan troïng ñeå khaéc p huïc caùc yeáu ke ùm cu ûa GD” maø Ngh ò quy eát TW 2 k hoùa VIII ña õ kh aúng ñònh, lu aän vaên ña õ ñ öa ra 06 g iaûi phaùp : - Xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù giaùo duïc moät caùch toaøn dieän - Ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù hoaït ñoäng giaûng daïy -Thöïc hieän toát ba moâi tröôøng giaùo duïc -Taêng cöôøng neà neáp, kæ cöông, phaân caáp quaûn lyù hoïat ñoäng giaûng daïy vaø cheá ñoä chính saùch. - Quaûn lí vieäc caûi tieán phöông phaùp: -Taêng cöôøng cô sôû vaät chaát trang thieát bò daïy hoïc. Nhöõng vaán ñeà maø luaän vaên gia ûi quyeát ña õ ña ùp öùng pha àn naøo trong vieäc QL hoa ït ñoän g g ia ûng da ïy c uûa gia ùo v ieân trong h uyeän . Thöïc hieän caùc bieän phaùp ma ø luaän vaên ña õ xa ây dö ïng khoân g p huï thuoäc n hie àu vaøo ñieàu kieän kha ùch quan, ch æ caàn huy ñoäng noäi löïc cuûa ngaønh. Ñaëc bieät, vieäc söû du ïng ca ùc b ie än p haùp neâu tro ng lua än v aên cuõn g seõ goùp pha àn thöïc h ieän moät tro ng 5 gia ûi pha ùp chuû yeáu maø Hoäi n ghò laàn thöù sa ùu c uûa Ban Cha áp Haønh Trung öông Ñaûng khoùa IX ñaõ neâu : -Ñoåi môùi maïn h meõ QLn haø nöôùc v eà GD -Xaây döïng vaø trieån kh ai c höông trình “xaây dö ïn g ñoäi n guõ nhaø giaùo va ø caùn boä qua ûn lí giaùo du ïc moät c aùch toaøn dieän”. -Tie áp tuïc hoa øn thieän cô ca áu heä thoán g GD quo ác daân vaø saép xe áp, cu ûng coá maïng löôùi tröô øng lôùp, c ô sôû giaùo duïc . -Taêng cöôøng ch o gia ùo duïc ñu ùng vôùi y eâu caàu q uoác sa ùch haøn g ñaàu. -Ñaåy ma ïnh XHH- GD, nha èm taïo ngu oàn nha ân löïc c où s oá löô ïng vaø chaát löôïng ña ùp öùng yeâu caàu cu ûa s ö ïn ghieäp CNH-HÑH, xa ây d öïng vaø baûo ve ä Toå quo ác Vieät Nam XHCN. (Trích trong ba ùo caùo giaùo du ïc thô øi ñaïi soá th öù 6 ra nga øy 1 8/07/2002) Neáu nhö moãi CBQL, ñaëc bieät laø caùc Tröôûng PGD maïnh daïn g ö ùng duïng caùc giaûi pha ùp treân va øo c oâng taùc QL chæ ñ aïo vieäc giaûng da ïy ô û ñôn vò mình, thì the o c huùn g toâi ñ aây la ø vieäc khoâng phaûi laø kh où k haên. No ùi caùch khaùc chuùng toâi tin raèng vieäc trieån khai öùng duïn g n höõng b ieän ph aùp ngh ieân cöùu cu ûa ñeà ta øi vaøo thöïc tieãn laø kha û thi. 2. KIEÁN NGHÒ: * Ñoái vôùi Boä Giaùo duïc – Ñaøo taïo - Th am möu v ôùi ch ính phuû ñeå nga ønh chuû ño äng hôn ve à co âng ta ùc toå chöùc vaø co ù ch eá ñoä ñaõi ngoä thoûa ña ùng hôïp lí hôn ñ oái vô ùi ñoäi n guõ caùn b oä q uaûn lí. - Xaây dö ïng chö ông trình vaø ñöa chöôn g trình ñ aøo ta ïo , boài döôõng c aùn boä qua ûn lí vaøo neà neáp, thöôøn g xuye ân. -Toå c höùc bieân soaïn caùc taøi lie äu töï hoïc da ønh rieâng ch o ñoäi nguõ caùn boä qua ûn lí, ta øi lieäu tham kh aûo tho áng nha át treân pha ïm vi caû nöôùc phuïc vuï cho c oâng ta ùc boài döôõng ca ùn b oä quaûn lí tröôøn g tieåu ho ïc . -Khaéc ph uïc vaø ñieàu chænh kòp thôøi moät soá sa i soùt, b aát hô ïp lyù trong n oäi du ng, c höông trìn h sa ùch giaùo khoa môùi : moät soá chöông, baøi thô øi lö ôïng kieán thöùc co øn n hieàu, g aây quùa taûi c ho ngöô øi daïy cu õng nhö ng öôøi h oïc. Veà thieát bò daïy ho ïc, caàn coù keá hoa ïch va ø ch uû ñoäng ve à thôøi gia n saûn xuaát s ôùm, kòp ñöa vaøo söû duïn g ôû ñ aàu naêm hoïc , th ie át bò d aïy hoïc phaûi ñö ôïc caùc n gaønh chöùc na êng th aåm ñ òn h v eà chaát löôïng , ñaûm ba ûo tính chính xa ùc, kh oa hoïc tröôùc khi saûn x uaát ñ aïi traø, ñöa va øo söû duïng . *Ñoái vôùi Tænh, Sôû Giaùo duïc & Ñaøo taïo -Taêng cöôøng ña àu tö cô s ôû vaät c haát, tran g thieát b ò daïy ho ïc ngaøy c aøng ña ày ñ uû, öu tieân ñaàu tö xa ây d öïng phoøng kho thieát b ò, c aùc pho øng chö ùc naêng , phoøng th öïc haønh, thí n ghieäm. Hoå trôï kinh phí xa ây d öïng ca ùc tröôøng chua ån q uoác gia treân ñòa baøn h uyeän . -Ng oaøi n guoàn k inh phí man g tính hoå trôï cuûa Trung ö ông, tænh ca àn phaân bo å theâm kinh phí ñeå ho å trô ï, boài d öôõng c ho caùn b oä, giaùo vieân tham döï caùc lôùp taäp huaán thay s aùch , taäp hua án söû duïng thieát bò, ño à d uøng daïy h oïc môùi. -Thôøi g ian toå chö ùc caùc lôùp taäp huaán daøi ng aøy hôn, noäi d ung taäp hua án ñaày ñuû hôn, phong ph uù ph uù h ôn; ñ aûm b aûo cho g iaùo v ieân s öû duïng toát c aùc th ie át bò da ïy hoïc môùi. -Taïo ñie àu k ie än c ho caùn boä qua ûn lí ca ùc trö ôøng coù ñieàu kieän g ia o löu hoïc ho ûi kinh nghieäm qu aûn lí laãn n hau va ø toå chöùc tham quan hoïc taäp ca ùc moâ h ình q uaûn lí to át ôû trong va ø n goaøi nöôùc . -Caàn sôùm hoa øn chænh quy hoaïch x aây döïng ñoäi ng uõ c aùn boä qua ûn lí g ia ùo duïc caùc caáp. T öø ñ où ñeà ra k eá hoaïch ñaøo taïo, b oài döô õng caùn boä q uaûn lí giaùo duïc caùc ca áp , ba ûo ñ aûm nguoàn tuye ån s in h cho ca ùc kh oaù boài d öôõng “Ñaøo ta ïo , bo ài döôõn g tröôùc kh i boå nh ieäm, ñ eà baït” *Ñoái vôùi huyeän, phoøng giaùo duïc -UBND hu yeän ch æ ñaïo ña åy nhanh tieán ñoä thi co âng caùc coâng trình kieân co á ho ùa do huyeän quaûn lyù, s ôùm ñö a vaøo sö û d uïng ñeå giaûi q uyeát khoù kh aên veà nhu caàu phoøn g hoïc cho caùc trö ôøng. Coù k in h p hí giaûi q uyeát caùc maët b aèng kieân coá h oùa coøn toàn ñoän g. - Ph oøng giaùo duïc laøm to át coân g taùc boá trí, s aép xe áp v aø k ie än toa øn ñ oäi ng uõ hôïp ly ù theo h öôùng ch uaån ho ùa, tham möu giaûi qu yeát g iaùo v ieân doâi dö , giaùo vieân lô ùn tuo åi haïn ch eá veà naêng löïc ch o thaáu tình , ña ït ly ù. -Kh oâng ng öøng ñoåi môùi va ø na âng cao chaát löô ïng coâng taùc thanh tra trong ng aønh. Ñaëc bieät laø co âng ta ùc thanh tra vieäc ñoåi môùi noäi dung c höô ng trìn h, s aùch giaùo khoa. -QL toát ca ùc h oaït ñ oäng daïy theâm h oïc th eâm va ø hoaït ño äng chính kho ùa ngoaïi k hoùa tron g n haø tröô øng th eo phaïm vi phaân caáp QL c uûa nga ønh. - Coù ch eá ñ oä k hen thöôûn g kòp thôøi cho nhöõng ñôn vò tröôøng h oïc th öïc hieän toát hoaït ñoäng XHH co âng ta ùc GD ôû ñòa phöông, c uõng nhö khen thöô ûng kòp thô øi nhöõng gia ùo vie ân ñaït nh ie àu tha ønh tích ca o tron g caùc ph ong traøo töï hoïc , tö ï b oài dö ôõng. -Coù c heá ñoä öu ñaõi va ø löông b oãng ñaûm baûo ch o caùc giaùo vie ân ma ïn g löô ùi, chuye ân v ieân c uûa PGD huye än ñ eå hoï c où ñaày ñuû ñieàu kie än thöïc h ieän he át vai tro ø, chö ùc naêng cu ûa mình trong c oâng ta ùc ch uyeân moân do P GD giao ph où. - Caàn c huù yù b oài döô õng nhöõng caù nhaân coù trì nh ño ä ho ïc vaán, c où p haåm chaát ñaïo ñöùc , co ù na êng löïc QL vaøo ñoäi nguõ keá ca än ôû c aùc ca áp q uaûn QL tö ø t rö ôøng ho ïc ñeán PGD. * Ñoái vôùi caùn boä quaûn lí caùc tröôøng tieåu hoïc -Ñaåy maïnh co âng ta ùc töï hoïc , töï b oài dö ôõng na âng cao trình ño ä c huye ân mo ân, ng hie äp vuï QL. -Ma ïnh daïn ñoåi môùi, pha ùt huy sö ï chuû ñoäng, s aùng taïo trong coân g taùc ñieàu haønh taäp th eå s ö ph aïm nhaø tröôøn g. -Trao ñ oåi kinh ngh ieäm QL trö ôøng hoïc vô ùi caùc trö ôøng baïn , nha át la ø nh öõng tröôøn g QL toát, c où hieäu qua û GD ca o. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 . Boä Giaùo duïc vaø Ña øo taïo (199 8), “Nhöõng vaán ñeà veà chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc trong thôøi kyø CNH – HÑH” . Chuyeân ñeà giaùo duïc tieåu hoïc. NXB Giaùo Du ïc Ha ø Noäi. 2 . Boä Giaùo Duïc va ø Ñaøo Taïo (2 000), “Ñieàu leä tröôøng tieåu hoïc” NXB Giaùo Duïc Haø Noäi. 3 . Boä Giaùo Duïc vaø Ña øo Taïo (200 2), “ Taøi lieäu taäp huaán caùn boä quaûn lyù giaùo duïc trieån khai thöïc hieän chöông trình saùch giaùo khoa môùi ôû tieåu hoïc”. Haø Noäi. 4 . Buøi Hieàn - Nguyeãn Vaên Giao - Nguye ãn Höõu Quyønh – Vuõ Vaên Taûo(2001 ), “ Töï ñieån giaùo duïc hoïc” NXB töø ñieån Baùch khoa 5 . C. Mark “Tö b aûn” quye ån thöù nha át, taäp II – NXB S öï thaät- Haø No äi – 1 976. 6. Chính phuû. “ Chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc 2001 – 2010 ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 201/2001/QÑ – TTg ngaøy 28/12/2001 cuûa thuû töôùng chính phuû. Ha ø Noäi 7 . Ñaûng Coäng Sa ûn Vieät Nam (199 7), “Vaên kieän hoäi nghò laàn 2 BCH TW Ñaûng khoùa VIII”. NXB Chính tr ò quo ác g ia – Haø No äi. 8 . Ñaûng Coäng Sa ûn Vieät Nam (1997 ), “Vaên kieän hoäi nghò laàn 3 BCH TW Ñaûng khoùa VIII. – NXB Chín h trò quoác gia – Ha ø Noäi 9 . Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (2001), “Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX – NXB Chính tr ò quo ác g ia – Haø No äi 10. Ñaëng Quoác Baûo(1996),“Veà phaïm truø nhaø tröôøng vaø nhieäm vuï phaùt trieån nhaø tröôøng trong boái caûnh hieän nay”, Quaûn lyù giaùo duïc: thaønh töïu vaø xu höôùng 1 1. Ñaëng Quoác Baûo( 199 8), “Quaûn lyù giaùo duïc tieáp caän moät soá vaán ñeà lyù luaän töø lôøi khuyeân vaø goùc nhìn thöïc tieãn” tröôøng caùn boä quaûn lyù – NXB Giaùo Duï c- Ha ø Noäi 1 2. Ñaëng Quoác Baûo (3- 1998) “Ñaøo taïo boài döôõng caùn boä quaûn lí giaùo duïc cho theá kyû 21 – Taïp chí theá giô ùi môùi thaùng. 1 3. Ñaëng Quoác Baûo (1998) “Veà chieán löôïc giaùo duïc vaø ñaøo taïo Hieäu tröôûng tröôøng tieåu hoïc- NXB ÑHQG Haø No äi 1 4. Ñoã Minh Cöông (1995 ), “Vai troø con ngöôøi trong quaûn lyù” . NXB Chính tr ò qu oác gia 1 5. Ñaëng Baù Laõm. Pha ïm Thaønh Nghò (1999), “chính saùch vaø keá hoaïch trong quaûn lyù giaùo duïc. NXB Gia ùo Duïc 1 6. Huyøn h Thò Kim Trang . “Thöïc traïng veà coâng taùc quaûn lyù vieäc daïy vaø hoïc ôû tröôøng tieåu hoïc cuûa moät soá Phoøng giaùo duïc taïi TP Hoà Chí Minh.” 1 7. Hoà vaên V ón h (2003 ), giaùo trình khoa hoïc quaûn lí. NXB chính trò quoác g ia, Ha ø Noäi 1 8. Hoà Chí Minh toaøn taäp (199 5), NXB ch ính trò qu oác gia . 1 9. Ip.Ra chencoâ – Toå chöùc vaø lao ñoäng sö phaïm moät caùch khoa hoïc –NXB Giaùo du ïc. 2 0. Koân Ña Coáp (1983), “Quaûn lyù giaùo duïc quoác daân treân ñòa baøn quaän huyeän” Trö ô øng caùn boä qua ûn lí giaùo duïc TW1 – Haø No äi 2 1. Koân Ña Coáp (1984), “Cô sôû lí luaän cuûa khoa hoïc quaûn lyù giaùo duïc” Trö ôøng caùn boä quaûn lí giaùo duïc vaø vieän khoa ho ïc g iaùo du ïc 2 2. Leâ Khanh (1998) “ Maáy vaán ñeà caàn quan taâm trong xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån giaùo duïc”. Taïp chí nghieân cöùu giaùo duïc. 2 3. Nguy eãn n goïc Quang (1989), “Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà lyù luaän quaûn lyù giaùo duïc. Tröô øng CBQLGD &ÑT I – Haø Noäi 24. Nguy eãn Gia Qu í (1996) “Baûn chaát cuûa hoaït ñoäng quaûn lyù”, quaûn lyù giaùo duïc: Thaønh töïu vaø xu höôùng. 2 5. Nguy eãn Gia Quí (2000), “Lyù luaän quaûn lyù giaùo duïc vaø quaûn lyù nhaø tröôøng” Hu eá . 2 6. Nguy eãn Trung Haøm (8/ 19 97), “Chæ ñaïo vaø quaûn lyù daïy vaø hoïc trong nhaø tröôøng”.Ta øi lieäu phuïc v uï caùc lôùp bo ài döôõng CBQL.Tröô øng CBQL gia ùo d uïc vaø ñaøo ta ïo II. 2 7. Nguy eãn Thò Ñoan (1996) Caùc hoïc thuyeát quaûn lí, NXB ch ính tr ò quoác gia Haø No äi 2 8. Nguy eãn Thò Ñie äp (1997 ), Quaûn trò hoïc, NXB tho áng keâ. 2 9. Nguy eãn Ba ù Sôn, Moät soá vaán ñeà cô baûn veà khoa hoïc quaûn lí, NXB chính tr ò quo ác gia Haø noäi. 3 0. Pha ïm Minh Haïc((19 86), “Moät soá vaán ñeà veà giaùo duïc vaø khoa hoïc giaùo duïc” – NXB Giaùo du ïc- Haø No äi 3 1. Pha ïm Minh Haïc(200 1), “Tieáp tuïc ñoåi môùi vaø phaùt trieån giaùo duïc ñaøo taïo theo tinh thaàn nghò quyeát Ñaïi hoäi IX” Hoäi ngh ò giaùm ño ác caùc Sôû Giaùo duïc & Ñaøo taïo Ñaø Naúng 3 2. Pha ïm Minh Haïc (2003), veà giaùo duïc NXB chín h trò quoác gia Ha ø Noäi 3 3. Phö ông phaùp laõnh ñaïo vaø qua ûn lyù nhaø tröôøng hieäu quaû(2004) NXB Chính trò quoác gia naêm 3 4. Quoác Hoäi n öôùc Coäng Hoaø XHCN Vie ät Nam – “Luaät giaùo duïc” soá 11 / 1998 /QH 10. 3 5. Raja roy singh (1994), Neàn giaùo duïc cho theá kyû hai möôi moát: Nhöõng trieån voïng cuûa chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông, Vie än kh oa hoïc giaùo duïc Vie ät Nam, Haø No äi. 3 6. Traàn Kieåm (1997 ), “Quaûn lyù giaùo duïc vaø quaûn lyù tröôøng hoïc” – Vieän k hoa hoïc giaùo duïc – Haø Noäi. 3 7. V.Ga fan asep – Con ngöôøi trong QL xaõ hoäi- NX B kh oa hoïc XH. 3 8. Vuõ Haøo Qu ang (2002), Xaõ hoäi hoïc quaûn lyù, NXB Ñaïi hoïc quoác gia Haø Noäi ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLA5670.pdf
Tài liệu liên quan