Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trung tâm phát triển phần mềm, đại học Đà Nẵng

1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O ĐI H C ĐÀ N NG ***** Lờ Trung Phỳ BI N PHÁP QU N Lí HO T ĐNG ĐÀO T O TI TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N MM, ĐI H C ĐÀ N NG Chuyờn ngành: Qu n lý giỏo d c Mó s : 60.14.05 TểM T T LU N V ĂN TH C S Ĩ GIÁO D C H C Đà N ng - Năm 2011 2 Cụng trỡnh ủưc hoàn thành t i ĐI H C ĐÀ N NG Ng ưi h ưng d n khoa h c: TS. Hu ỳnh Th Thu H ng Ph n bi n 1: TS. TR N XUÂN BÁCH Ph n bi n 2: PGS.TS PHÙNG ĐèNH

pdf26 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 11/01/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại trung tâm phát triển phần mềm, đại học Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M N Lu n v ăn đưc b o v t i H i đng ch m Lu n v ăn t t nghi p th c s ĩ Giáo d c hc h p t i Đi h c Đà N ng vào ngày 14 tháng 01 n ăm 2012. Cĩ th tìm hi u lu n v ăn t i: - Trung tâm thơng tin - H c li u, Đi h c Đà N ng. - Th ư vi n tr ưng Đi h c S ư ph m, Đi h c Đà N ng . 3 M ĐU 1. Lý do ch n đ tài Th gi i đã b ưc vào th k 21, th k c a n n kinh t tri th c, v i xu th này các n ưc trên th gi i đu chú tr ng phát tri n ngu n nhân l c thơng qua vi c l y giáo d c đào t o làm đng l c phát tri n. Giáo dc ngh nghi p chính là đng l c thúc đy s phát tri n, đc bi t b c trung c p chuyên nghi p là m t nhân t quan tr ng. Trung c p chuyên nghi p là m t c p h c quan tr ng nh m đào t o ng ưi lao đng cĩ ki n th c, k năng th c hành c ơ b n c a m t ngh , cĩ kh n ăng làm vi c đc l p và cĩ tính sáng t o, ng d ng cơng ngh vào cơng vi c. Điu đĩ địi h i các tr ưng trung c p chuyên nghi p ph i đi m i vi c gi ng d y cho đáp ng vi giai đon m i. Trung tâm Phát tri n Ph n m m là đơ n v tr c thu c Đi h c Đà N ng đưc B GD& ĐT quy t đnh thành l p, giao ch tiêu đào t o b c TCCN v i các ngành ngh Tin h c và K tốn Tin h c, cung cp ngu n nhân l c cho đa bàn thành ph Đà N ng và các t nh khu v c mi n Trung, Tây Nguyên. Th c t ho t đng đào t o TCCN các tr ưng TCCN trên đa bàn thành ph nĩi chung, Trung tâm PTPM nĩi riêng, nh ng n ăm tr l i đây cịn b c l nhi u h n ch , b t c p; cht l ưng, hi u qu đào t o ch ưa cao, ch ưa phù h p, ch ưa đáp ng đưc nhu c u c a th tr ưng lao đng trên đa bàn thành ph và khu v c tr ưc m t c ũng nh ư lâu dài. Xu t phát t nh ng lý do trên cùng v i mong mu n tìm ra bi n pháp qu n lý ho t đng đào t o ngu n nhân l c trình đ trung c p cĩ hi u qu , tơi ch n đ tài nghiên c u là: "Bi n pháp qu n lý ho t đng đào to t i Trung tâm Phát tri n Ph n m m, Đi h c Đà N ng" . 2. M c đích nghiên c u Trên c ơ s nghiên c u lý lu n và thơng qua vi c kh o sát, phân tích, đánh giá th c tr ng qu n lý ho t đng đào t o c a Trung tâm PTPM, đ xu t các bi n pháp qu n lý ho t đng đào t o nh m nâng cao ch t lưng đào t o c a Trung tâm PTPM trong giai đon hi n nay. 3. Khách th và đi t ưng nghiên c u 3.1. Khách th nghiên c u Cơng tác qu n lý ho t đng đào t o TCCN ca Trung tâm PTPM. 3.2. Đi t ưng nghiên c u Bin pháp qu n lý ho t đng đào t o TCCN ca Trung tâm PTPM. 4. Gi thuy t khoa h c Trung tâm PTPM đã cĩ nhng thành t u nh t đnh trong QL ho t đng đào t o TCCN, nh ưng v n cịn nh ng đim h n ch , n u Trung tâm đ xu t đưc và áp d ng các bi n pháp QL ho t đng đào t o bc TCCN m t cách tồn di n, đng b , phù h p v i yêu c u trong giai đon hi n nay s gĩp phn nâng cao ch t lưng đào t o và đy m nh s nghi p cơng nghi p hĩa, hi n đi hĩa c a khu v c đa ph ươ ng. 5. Nhi m v nghiên c u 5.1. Nghiên c u lý lu n - Nghiên c u nh ng v n đ lý lu n v ho t đng đào t o bc TCCN. - T ng h p quan đim, lu n đim c ơ bn c a các cơng trình nghiên c u v v n đ này. 4 5.2. Nghiên c u th c ti n - Điu tra, kh o sát, t ng k t th c tr ng ho t đng đào t o TCCN ti Trung tâm PTPM. - Ch ra đưc nh ng b t c p, nh ng t n t i v ho t đng đào t o TCCN ti Trung tâm PTPM. 5.3. Đ xu t các bi n pháp qu n lý nâng cao hi u qu ho t đng đào t o bc TCCN t i Trung tâm PTPM. 6. Ph ươ ng pháp nghiên c u 6.1. Nhĩm các ph ươ ng pháp nghiên c u lý lu n: Phân tích, t ng h p tài li u; Phân lo i các tài li u, h th ng hố lý thuy t. 6.2. S d ng nhĩm các ph ươ ng pháp nghiên c u th c ti n: Điu tra b ng phi u, ph ng v n chuyên gia, nghiên c u s n ph m ho t đng 6.3. Nhĩm các ph ươ ng pháp s d ng th ng kê tốn h c: Nh m x lý k t qu nghiên c u. 7. Ph m vi nghiên c u Trung tâm PTPM đưc phép t ch c đào t o đa ngành, đa c p, đa h , tuy nhiên trong khuơn kh c a đ tài, chúng tơi ch ti n hành nghiên c u l ĩnh v c đào t o b c Trung c p chuyên nghi p h chính qui t i thành ph Đà N ng. Nghiên c u th c tr ng ho t đng đào t o và các bi n pháp qu n lý ho t đng đào t o TCCN t i Trung tâm PTPM nh ng n ăm tr l i đây. 8. C u trúc c a lu n v ăn Lu n v ăn g m ba ph n chính: - M đu: Gi i thi u khái quát m t s v n đ chung c a đ tài. - Kt qu nghiên c u đưc b trí thành 03 ch ươ ng: Ch ươ ng 1 : Cơ s lý lu n v qun lý ho t đng đào t o Trung c p chuyên nghi p Ch ươ ng 2 : Th c tr ng qu n lý ho t đng đào t o Trung c p chuyên nghi p ti Trung tâm Phát tri n Ph n m m, Đi h c Đà N ng. Ch ươ ng 3 : Bi n pháp qu n lý ho t đng đào t o Trung c p chuyên nghi p ti Trung tâm Phát tri n Ph n m m, Đi h c Đà N ng. - Kt lu n và khuy n ngh . Cu i lu n v ăn cĩ danh m c Tài li u tham kh o và ph n ph l c. 5 CH ƯƠ NG 1 CƠ S LÝ LU N V QU N LÝ HO T ĐNG ĐÀO T O TRUNG C P CHUYÊN NGHI P 1.1. KHÁI QUÁT L CH S NGHIÊN C U V N Đ Trong b i cnh tồn c u hĩa và h i nh p qu c t , bên c nh s h p tác là s c nh tranh ngày càng quy t li t; vic m c a th tr ưng lao đng t o ra s d ch chuy n lao đng gi a các n ưc, địi h i các qu c gia ph i nâng cao ch t l ưng ngu n nhân l c c a mình; m t khác, địi h i ng ưi lao đng ph i cĩ n ăng l c cnh tranh cao. Ng ưi lao đng ph i th ưng xuyên c p nh t ki n th c, k n ăng ngh nghi p, cĩ kh n ăng thích ng linh ho t v i s thay đi c a cơng ngh và địi h i ng ưi lao đng ph i h c t p su t đi. Hi n nay, hu ht các n ưc đã chuy n đào t o t h ưng “cung” sang h ưng “c u” c a th tr ưng lao đng. Theo s li u th ng kê c a B GD& ĐT, đn h t n ăm 2010 c n ưc cĩ 163 tr ưng đi h c, 223 tr ưng cao đng v i s l ưng sinh viên đi h c là 1.358.861 sinh viên, cao đng là 576.878 sinh viên; Trong khi đĩ, cĩ 290 tr ưng và 686.184 HS TCCN. Nhìn vào s chênh l ch v s l ưng sinh viên đi h c, cao đng v i HS trung c p thì cĩ th th y r ng hng n ăm cĩ s m t cân đi gi a các l c l ưng lao đng - s n xu t. Vì th , GD ngh nghi p đang đng tr ưc nh ng c ơ h i cũng nh ư thách th c l n. Cho nên, cùng v i các l ĩnh v c khác, QL đào t o b c TCCN là v n đ đưc các nhà nghiên c u quan tâm, đc bi t là t nh n th c sâu s c v vai trị đào t o TCCN đi v i s phát tri n kinh t - xã h i c a đt n ưc. Nhi u tài li u, giáo trình v QL ho t đng đào t o ngh nghi p đã đưc biên so n và phát hành. Đc bi t, trong ch ươ ng trình Khoa h c - Cơng ngh c p Nhà n ưc cĩ nhi u đ tài đ c p đn v n đ đào t o ngu n nhân l c, phát tri n v ăn hĩa, con ngưi th i k ỳ cơng nghi p hĩa, hi n đi hĩa. Nhìn chung, nh ng cơng trình nghiên c u trên đã cĩ nh ng đĩng gĩp nh t đnh đi v i l ĩnh v c GDCN, d y ngh các c p đ khác nhau, gĩp ph n làm sáng t thêm v c ơ s lý lu n cho vi c QL ho t đng đào t o bc TCCN, đng th i nêu lên các bi n pháp c ơ b n nh m nâng cao ch t l ưng và hi u qu đào t o trong giai đon đon hi n nay các cơ s đào t o b c TCCN. Trong nh ng n ăm g n đây, Đi h c Đà N ng ch ưa cĩ Lu n văn th c s ĩ Qu n lý giáo d c đ c p đn vn đ QL ho t đng đào t o bc trung c p chuyên nghi p, ch m i đ c p đn trung c p ngh . Vi c nghiên cu đ tài nh m nâng cao hi u qu cơng tác QL ho t đng đào t o bc TCCN trong giai đon hi n nay, t o bưc chuy n bi n v ch t l ưng đào t o phù h p v i điu ki n thc ti n c a Trung tâm Phát tri n Ph n m m, ca Đi h c Đà N ng và ca đa ph ươ ng. 1.2. CÁC KHÁI NI M CƠ B N C A Đ TÀI 1.2.1. Khái ni m qu n lý QL là ho t đng đưc ti n hành trong m t t ch c (h th ng); v i các tác đng cĩ h ưng đích c a ch th QL đn khách th QL, nh m ph i h p n l c c a các cá nhân đ th c hi n m c tiêu c a t ch c. QL ph i cĩ m c tiêu QL và ph i cĩ h th ng ph ươ ng ti n th c hi n m c tiêu (lu t pháp, chính sách và cơ ch ; b máy t ch c và nhân s ; c ơ s v t ch t; mơi tr ưng ho t đng và thơng tin c n thi t,... ). 1.2.2. Khái ni m qu n lý giáo d c GD là m t hi n t ưng xã h i đc bi t, là m t b ph n c a hình thái kinh t - xã h i. H th ng GD, mng l ưi tr ưng h c là b ph n c u trúc h t ng c a xã h i. QLGD là QL h th ng GD b ng s tác đng cĩ mc đích, cĩ k ho ch, cĩ ý th c và tuân th các quy lu t khách quan c a ch th QLGD lên tồn b các m c xích c a h th ng GD nh m đư a ho t đng GD c a c h th ng đt t i m c tiêu GD (xây d ng và hồn thi n nhân cách ng ưi lao đng phù h p v i yêu c u phát tri n KT-XH trong t ng giai đon c th ). 6 1.2.3. Khái ni m qu n lý nhà tr ưng QL nhà tr ưng là nh ng ho t đng c a ch th QL nhà tr ưng (Hi u tr ưng) đn t p th GV, cơng nhân viên, HS, cha m HS và các l c l ưng xã h i trong và ngồi nhà trưng nh m th c hi n cĩ ch t l ưng và hi u qu m c tiêu GD c a nhà tr ưng. 1.2.4. Đào t o, hot đng đào t o, qu n lý ho t đng đào t o 1.2.4.1. Đào t o Đào t o là quá trình tác đng đn m t con ng ưi nh m làm cho con ng ưi đĩ l ĩnh h i, n m v ng nh ng tri th c, k n ăng, k x o m t cách cĩ h th ng nh m chu n b cho ng ưi đĩ thích nghi v i cu c s ng và cĩ kh n ăng nh n m t s phân cơng nh t đnh gĩp ph n c a mình vào phát tri n xã h i, duy trì và phát tri n n n v ăn minh c a lồi ng ưi. V c ơ b n đào t o là ging d y và h c t p trong nhà tr ưng g n v i giáo dc đo đc nhân cách. 1.2.4.2. Ho t đng đào t o Ho t đng đào t o bao g m 3 thành t ch y u: - Ho t đng d y : là ho t đng c ơ b n và quan tr ng nh t c a quá trình đào t o. Nĩ là m t quá trình s ư ph m đc thù và t n t i nh ư m t h th ng. - Ho t đng h c : Khi nĩi đn ho t đng h c c n làm rõ khái ni m h c và khái ni m ho t đng h c. Ho t đng h c khơng ch h ưng vào vi c ti p thu nh ng tri th c, k n ăng, k x o mà cịn h ưng vào vi c ti p thu c nh ng tri th c c a chính b n thân ho t đng h c, ngh ĩa là ph i bi t cách h c, ph ươ ng pháp h c... - Mơi tr ưng và ph ươ ng ti n đào t o: bao g m các y u t chính ph c v đào t o: n i dung và ch ươ ng trình đào t o; các điu ki n v cơ s v t ch t và thi t b d y h c; ho t đng chuyên mơn c a T B mơn... 1.2.4.3. Qu n lý ho t đng đào t o Trên c ơ s khái ni m v ho t đng đào t o, cơng tác QL ho t đng đào t o s cĩ 3 nhĩm QL nh ư sau: - QL ho t đng d y ca GV: chính là QL các y u t c u thành ho t đng d y h c. Ho t đng d y h c là m t quá trình, m t h th ng ph c t p nên vi c QL ho t đng d y h c c ũng r t đa d ng và phong phú. - QL ho t đng h c ca HS: bao g m QL th c hi n n i qui, n n p h c t p, ho t đng h c trên l p, t hc và rèn luy n, ho t đng ngồi gi lên l p, th c hành, th c t p ngh nghi p, t t nghi p... - QL mơi tr ưng và các ph ươ ng ti n đào t o: bao g m QL các y u t nh ư n i dung và ch ươ ng trình đào t o, các điu ki n CSVC-TBDH, ho t đng chuyên mơn c a T B mơn. 1.3. ĐC ĐIM CA GIÁO D C TRUNG CP CHUYÊN NGHI P 1.3.1. Đc đim, vai trị c a giáo d c Trung c p chuyên nghi p Giáo d c ngh nghi p là m t b ph n c a h th ng GD qu c dân g m cĩ Trung c p chuyên nghi p và Dy ngh v i nh ng m c tiêu sau: “Trung c p chuyên nghi p nh m đào t o ng ưi lao đng cĩ ki n th c, k n ăng th c hành c ơ b n c a mt ngh , cĩ kh n ăng làm vi c đc l p và cĩ tính sáng t o, ng d ng cơng ngh vào cơng vi c. Dy ngh nh m đo t o nhân l c k thu t tr c ti p trong s n xu t, d ch v cĩ n ăng l c th c hành ngh tươ ng x ng v i trình đ đào t o”. - GD TCCN là m t b ph n quan tr ng, khơng th thi u trong h th ng GD qu c dân, nh m đào t o nhân l c, nâng cao dân trí, b i d ưng nhân tài, gĩp ph n xây d ng xã h i h c t p, đáp ng nhu c u nhân l c tr c ti p cho s nghi p cơng nghi p hĩa, hi n đi hĩa đt n ưc. 1.3.2. Đc đim các c ơ s giáo d c Trung c p chuyên nghi p * Mc tiêu đào t o ngu n nhân l c trình đ trung c p Mc tiêu c a GD TCCN là đào t o ng ưi lao đng cĩ ki n th c, k n ăng ngh nghi p các trình đ 7 khác nhau, cĩ đo đc, l ươ ng tâm ngh nghi p, ý th c k lu t, tác phong cơng nghi p, cĩ s c kho ,... đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, c ng c qu c phịng, an ninh. * Nhi m v các c ơ s giáo d c trung c p chuyên nghi p T ch c đào t o ngu n nhân l c k thu t tr c ti p trong s n xu t, d ch v trình đ trung c p nh m trang b cho ng ưi h c n ăng l c th c hành ngh t ươ ng x ng v i trình đ đào t o, cĩ s c kh e, đo đc ngh nghi p, ý th c t ch c k lu t, tác phong cơng nghi p, t o điu ki n cho h cĩ kh n ăng tìm vi c làm, t t o vi c làm ho c ti p t c h c liên thơng lên trình đ cao h ơn, đáp ng yêu c u th tr ưng lao đng. * Quy n hn các c ơ s giáo d c Trung c p chuyên nghi p Đưc ch đng xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phát tri n nhà tr ưng phù h p v i chi n l ưc phát tri n đào t o và quy ho ch phát tri n m ng l ưi các tr ưng TCCN. 1.3.3. Đc đim ho t đng đào t o bc Trung c p chuyên nghi p * Ngành ngh đào t o Các trưng đưc đào t o các ngành ngh trong danh m c ngành ngh đào t o theo quy đnh c a B GD& ĐT, cĩ đ án m ngành m i và đưc các c p QL phê duy t cho phép m ngành. * Th i gian đào t o Đào t o trình đ trung c p đưc th c hi n t m t đn hai n ăm đi v i ng ưi cĩ b ng t t nghi p THPT; t ba đn b n n ăm h c tu ỳ theo ngh đào t o đi v i ng ưi cĩ b ng t t nghi p THCS. * Ch ươ ng trình và giáo trình Ch ươ ng trình GD TCCN th hi n m c tiêu GDCN, đưc xây d ng trên c ơ s ch ươ ng trình khung do B tr ưng B GD& ĐT ban hành. M i ch ươ ng trình khung t ươ ng ng v i m t ngành đào t o c th , bao g m t 95-105 đơ n v h c trình. Các tr ưng t ch c biên so n và ban hành giáo trình đ làm tài li u gi ng d y, h c t p c a tr ưng. Giáo trình ph i c th hĩa yêu c u v n i dung ki n th c, k n ăng quy đnh trong ch ươ ng trình đào t o đi vi m i mơn h c. * N i dung và ph ươ ng pháp đào t o Ch ươ ng trình đào t o g m cĩ n i dung lý thuy t và n i dung th c hành, th c t p. Th i l ưng th c hành chi m t 50% đn 70% th i l ưng tồn khĩa. Ph ươ ng pháp đào t o ph i k t h p rèn luy n k n ăng th c hành v i gi ng d y lý thuy t đ giúp ng ưi hc cĩ kh n ăng hành ngh và phát tri n ngh nghi p theo yêu c u c a t ng cơng vi c. * Ki m tra, thi và đánh giá Các tr ưng th c hi n vi c đánh giá k t qu h c t p, rèn luy n tu d ưng, tham gia các ho t đng xã h i ca ng ưi h c theo Quy ch thi, ki m tra và cơng nh n t t nghi p; Quy ch đánh giá k t qu rèn luy n c a hc sinh, sinh viên trong các c ơ s đào t o do B GD& ĐT t o ban hành. HS sau khi t t nghi p đưc nh n b ng TCCN do Hi u tr ưng nhà tr ưng c p, phơi b ng theo m u c a B GD& ĐT ban hành. HS cĩ th xin vi c làm ngay ho c tham gia h c liên thơng lên các b c h c cao h ơn. 1.3.4. S c n thi t c a đào t o Trung c p chuyên nghi p đi v i s nghi p cơng nghi p hĩa, hi n đi hĩa đt n ưc trong giai đon hi n nay Trong xu th h i nh p qu c t , mu n phát trin kinh t c n ph i đu t ư cho con ng ưi mà c t lõi là đu tư phát tri n GD-ĐT, nh t là đào t o ngu n nhân l c lao đng tr c ti p. Đ ph n đu đn n ăm 2020 tr thành mt n ưc cơng nghi p thì theo kinh nghi m các n ưc phát tri n ch rõ r ng m t qu c gia mu n th c hi n thành cơng s nghi p cơng nghi p hĩa thì ph i cĩ t l lao đng đã qua đào t o t i thi u m c 70%. T l này Vi t Nam m i ch đt 27%, trong khi các n ưc đang phát tri n trong khu v c là 50%. 8 Chính vì v y, đy m nh GD ngh nghi p đ phát tri n ngu n nhân l c đã tr thành m t địi h i c p bách đi v i s phát tri n c a đt n ưc. Đc bi t là khi Vi t Nam đã gia nh p t ch c WTO, c nh tranh là vn đ t t y u, nhu c u đào t o ngh s r t l n, vi c d y ngh ph i r t chuyên nghi p và bài b n. Kinh nghi m phát tri n c a các n ưc cho th y rõ r ng các qu c gia thành cơng trong c nh tranh đu cĩ đi ng ũ lao đng cĩ h c th c, trình đ chuyên mơn và trình đ tay ngh cao, đưc t ch c t t, đưc khuy n khích, đưc to đng c ơ đúng m c. Điu đĩ cho th y rõ ngu n nhân l c cĩ ch t l ưng cao, là m t trong nh ng ngu n l c sn xu t, cĩ vai trị vơ cùng quan tr ng trong vi c c nh tranh và h i nh p c a m t qu c gia. 1.4. QU N LÝ HO T ĐNG ĐÀO T O BC TRUNG C P CHUYÊN NGHI P 1.4.1. Qu n lý ho t đng d y c a giáo viên Ho t đng d y c a th y là ho t đng ch đo trong ho t đng đào t o các tr ưng trung c p, QL ho t đng này bao g m: * Qu n lý th c hi n ch ươ ng trình, k ho ch đào t o c a nhà tr ưng: Th c hi n ch ươ ng trình d y h c, k ho ch đào t o theo m c tiêu c a nhà tr ưng, là pháp l nh c a Nhà nưc do B GD& ĐT ban hành. Yêu c u GV ph i n m v ng ch ươ ng trình, tuân th m t cách nghiêm túc, khơng đưc tùy ti n thay đi k ho ch, thêm b t làm sai l ch ch ươ ng trình d y h c. * Qu n lý vi c so n bài và chu n b bài lên l p: So n bài là khâu quan tr ng nh t trong vi c chu n b c a GV cho gi lên l p, là ho t đng sáng t o ca t ng GV, th hi n s suy ngh ĩ, l a ch n, quy t đnh c a GV v n i dung, ph ươ ng pháp gi ng d y, hình th c lên l p phù h p đi t ưng HS và đúng yêu c u c a ch ươ ng trình. * Qu n lý vi c đi m i ph ươ ng pháp gi ng d y: Đi m i ph ươ ng pháp d y h c là nhu c u t t y u c a GV, b i vì đi m i là s c i ti n, nâng cao ch t lưng ph ươ ng pháp d y h c đang s d ng đ đĩng gĩp nâng cao ch t l ưng hi u qu c a vi c d y h c, là s b sung, ph i h p nhi u ph ươ ng pháp d y h c đ kh c ph c m t h n ch c a ph ươ ng pháp đã và đang s dng nh m đt m c tiêu d y h c, là thay đi ph ươ ng pháp đã và đang s d ng b ng ph ươ ng pháp ưu vi t hơn, đem l i hi u qu d y d y h c cao h ơn. Vì th , QL đi m i ph ươ ng pháp d y h c đưc xác đnh trong các v ăn ki n c a Đng, Nhà n ưc mà B Giáo d c và Đào t o đang ch đo tri n khai nh m đáp ng yêu c u ca m c tiêu và n i dung giáo d c m i. * Qu n lý ho t đng ki m tra- đánh giá k t qu h c t p c a HS: Ki m tra đánh giá là b ph n h p thành, khơng th thi u đưc trong quá trình d y h c t t c các mơn hc. Ki m tra đánh giá k t qu h c t p c a HS đưc t n t i đng th i v i quá trình d y h c, đĩ là quá trình thu th p và x lý thơng tin v trình đ và kh n ăng th c hi n nhi m v h c t p c a HS, trên c ơ s đĩ đ ra nh ng bi n pháp phù h p giúp HS h c ti n b . 1.4.2. Qu n lý ho t đng h c c a hc sinh Ho t đng h c t p c a HS là m t ho t đng song song t n t i cùng v i ho t đng d y c a th y giáo, vì vy QL ho t đng hc ca HS bao g m các n i dung sau: * QL t ch c xây d ng và th c hi n n i quy h c t p c a h c sinh N n p h c t p, k lu t h c t p c a HS là nh ng điu quy đnh c th v tinh th n, thái đ, hành vi ng x nh m làm cho ho t đng h c t p đưc ho t đng nh p nhàng và cĩ hi u qu . N n p h c t p s quy t đnh nhi u đn k t qu h c t p. Vì v y c n ph i xây d ng và hình thành đưc n n p sau đây: - Ph i xây d ng cho HS cĩ tinh th n, thái đ h c t p t t, chuyên c n, ch ăm ch , cĩ n n p h c bài và làm bài đy đ. - Giúp HS cĩ n n p t ch c h c t p tr ưng c ũng nh ư nhà và nh ng n ơi sinh ho t v ăn hĩa... 9 - N n p s d ng, b o qu n và chu n b ph ươ ng ti n h c t p. - Xây d ng đưc n n p khen th ưng, k lu t, ch p hành n n p n i quy h c t p cho HS. * Qu n lý ho t đng t h c và rèn luy n c a h c sinh: Qu n lý t h c và rèn luy n c a HS đưc xem là m t n i dung c ơ b n c a QL nhà tr ưng. Qu n lý ho t đng t h c là QL các ho t đng h c t p tích c c c a ng ưi h c và các điu ki n đm b o cho ng ưì hc h c t p tích c c, nh m nâng cao hi u qu h c t p c a ng ưi h c và hi u qu đào t o c a c ơ s giáo d c. * Qu n lý ho t đng ngồi gi lên l p ca h c sinh: Ho t đng GD ngồi gi lên l p là m t ho t đng GD c ơ b n đưc th c hi n m t cách cĩ m c đích, k ho ch, cĩ t ch c nh m gĩp ph n th c hi n quá trình đào t o nhân cách HS TCCN, đáp ng nhu c u đa dng c a đi s ng xã h i. Ho t đng này do nhà tr ưng QL, ti n hành ngồi gi d y h c trên l p theo ch ươ ng trình, k ho ch d y h c. Nĩ đưc ti n hành xen k hoc n i ti p ch ươ ng trình d y h c trong ph m vi nhà tr ưng ho c trong đi s ng xã h i do nhà tr ưng ch đo, di n ra trong su t n ăm h c và c th i gian ngh hè đ khép kín khĩa GD, làm cho quá trình đĩ cĩ th th c hi n m i n ơi, m i lúc. 1.4.3. Qu n lý mơi tr ưng và ph ươ ng ti n đào t o 1.4.3.1. Qu n lý n i dung và ch ươ ng trình đào t o Ni dung và ch ươ ng trình đào t o, đưc hi u là nh ng ki n th c c ơ b n, tồn di n, thi t th c, hi n đi, khoa h c và cĩ h th ng theo chuyên ngành đào t o s p xp theo các mơn h c đ ng ưi d y truy n th và ng ưi h c l ĩnh h i nh m đt t i m c tiêu đào t o. QL n i dung và ch ươ ng trình đào t o là QL vi c xây d ng và th c hi n n i dung và ch ươ ng trình đào t o nh m đt đưc m c tiêu đào t o đ ra. 1.4.3.2. Qu n lý các điu ki n cơ s v t ch t và ph ươ ng ti n d y h c Các điu ki n và phươ ng ti n dy h c, đưc hi u là các ngu n l c tài chính, CSVC&TBDH, ph ươ ng ti n k thu t d y h c, cơng ngh thơng tin và truy n thơng... QL các điu ki n và ph ươ ng ti n d y h c là QL vi c t ch c các ngu n l c ph c v cơng tác đào t o, QL CSVC&TBDH nh m trang b , s d ng cĩ hi u qu trong quá trình đào t o gĩp ph n nâng cao ch t l ưng đào t o. 1.4.3.3. Qu n lý ho t đng chuyên mơn c a T B mơn T chuyên mơn là m t b ph n h t s c quan tr ng trong t t c các ho t đng c a tr ưng h c nĩi chung và các tr ưng TCCN nĩi riêng. T chuyên mơn cĩ vai trị đc bi t quan tr ng trong vi c xây d ng k ho ch ho t đng, xây d ng ch ươ ng trình gi ng d y b mơn, qu n lý giáo viên trong t m t cách c th , đi sát các lp, c p nh t tình hình ch t l ưng h c sinh c ũng nh ư trình đ, n ăng l c c a giáo viên trong cơng tác gi ng dy và giáo d c nhà tr ưng. Qu n lý t t ho t đng c a T B mơn giúp Hi u tr ưng nhà tr ưng điu hành các ho t đng nghi p v chuyên mơn liên quan đn d y và h c. T B mơn tr c ti p qu n lý giáo viên trong t theo nhi m v quy đnh. T B mơn là đu m i đ Hi u tr ưng qu n lý nhi u m t, nh ưng ch y u v n là ho t đng chuyên mơn, tc là ho t đng d y h c trong tr ưng. TI U K T CH ƯƠ NG 1 T vi c khái quát l ch s nghiên c u v n đ, các khái ni m liên quan đn ho t đng đào t o, phân tích đc đim ho t đng đào t o, các n i dung QL ho t đng đào t o và quy trình QL ho t đng đào t o t i các c ơ s đào t o TCCN, trình bày vai trị, s c n thi t c a GD TCCN và vai trị c a cơng tác QL ho t đng đào t o đi v i v n đ nâng cao ch t l ưng đào t o, chúng tơi rút ra m t s k t lu n ch y u sau: Ho t đng đào t o c a các trưng TCCN là ho t đng c ơ b n, quan tr ng nh t trong nhà tr ưng. QL các ho t đng đào t o bao g m QL các thành t c ơ b n : QL ho t đng d y, QL ho t đng h c, QL mơi 10 tr ưng và ph ươ ng ti n đào t o (bao g m: QL m c tiêu; n i dung, ch ươ ng trình đào t o; các điu ki n CSVC- TBDH; các l c l ưng đào t o; ki m tra, đánh giá kt qu đào t o). QL ho t đng đào to là vi c th c hi n các ch c n ăng c ơ b n c a QL đi v i ho t đng đào t o. Đĩ là k ho ch hĩa ho t đng đào t o. Các ch c n ăng QL đưc th c hi n m t cách g n k t v i các thành t c u trúc c a ho t đng đào t o, đ các thành t đĩ đưc v n đng theo đúng quy lu t h tr cho nhau đ cùng đt ti m c tiêu đào t o. Vi c nghiên c u các v n đ lý lu n trên là c ơ s cho vi c ti n hành kh o sát th c tr ng và đ xu t các bi n pháp QL ho t đng đào t o bc TCCN Trung tâm Phát tri n Ph n m m nh m nâng cao ch t l ưng đào to, đáp ng yêu c u xã h i trong giai đon hi n nay. CH ƯƠ NG 2 TH C TR NG QU N LÝ HO T ĐNG ĐÀO T O TRUNG C P CHUYÊN NGHI P TI TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M - ĐI H C ĐÀ N NG 2.1. SƠ L ƯC V TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M 2.1.1. Gi i thi u v Trung tâm Phát tri n Ph n m m - ĐHĐN 2.1.2. Khái quát tình hình đào t o c a Trung tâm Phát tri n Ph n m m t khi đưc thành l p đn nay 2.1.3. Tình hình đào t o Trung c p chuyên nghi p c a Trung tâm - Tuy n sinh: T Tháng 3 đn Tháng 8 h ng n ăm: t ư v n tuy n sinh, thơng báo trên các ph ươ ng ti n thơng tin đi chúng, phát hành h s ơ, nh n h s ơ, g i gi y báo nh p h c, t ch c nh p h c. H ng n ăm cĩ nhi u đt xét tuy n, m i đt đu báo cáo v i Ban Đào t o ĐHĐN tr ưc khi g i gi y báo nh p h c. Qui trình tuy n sinh theo qui ch tuy n sinh TCCN c a B GD& ĐT: xét tuy n theo h c b THPT đim tng k t 3 mơn l p 12: V ăn, Tốn, Lý ho c đim thi đi h c, cao đng trong cùng n ăm d tuy n; Đi tưng là HS t t nghi p THPT ho c BT THPT. Ph n mm tuy n sinh, h s ơ xét tuy n, th t c nh p h c theo qui đnh c a B và c a ĐHĐN. Báo cáo đnh k ỳ tuy n sinh theo qui đnh cho Ban Đào t o ĐHĐN và B GD& ĐT. - Đào t o: Áp d ng Qui ch đào t o TCCN h chính qui s 40/2007/Q Đ-BGD ĐT ngày 01/8/2007 c a B tr ưng B GD& ĐT ban hành. Áp d ng Qui ch đánh giá k t qu rèn luy n c a h c sinh, sinh viên các c ơ s giáo d c đi h c và tr ưng trung c p chuyên nghi p h chính quy s 60/2007/Q Đ-BGD ĐT c a B tr ưng B GD& ĐT. - V ăn b ng: do B GD& ĐT phát hành, Giám đc ĐHĐN ký quy t đnh t t nghi p và v ăn b ng t t nghi p, s d ng con d u c a ĐHĐN. 2.2. T CH C QUÁ TRÌNH NGHIÊN C U Trung tâm PTPM t ch c đào t o đa ngành, đa c p, đa h , tuy nhiên trong khuơn kh c a đ tài, chúng tơi ch ti n hành nghiên c u l ĩnh v c đào t o bc Trung c p chuyên nghi p h chính qui t i Đà N ng. Đ cĩ c ơ s đánh giá th c tr ng, chúng tơi đã ti n hành điu tra đi v i 51 GV, 94 HS, 16 cán b QL ca Trung tâm PTPM v ho t đng gi ng d y c a GV, v ho t đng h c c a HS, v mơi tr ưng và các ph ươ ng ti n đào t o. 11 2.3. TH C TR NG QU N LÝ HOT ĐNG ĐÀO T O TRUNG C P CHUYÊN NGHI P TI TRUNG TÂM PHÁT TRI N PH N M M 2.3.1. Th c tr ng ho t đng đào t o Trung c p chuyên nghi p t i Trung tâm PTPM 2.3.1.1. Th c tr ng ho t đng gi ng d y c a giáo viên 2.3.1.2. Th c tr ng ho t đng h c c a hc sinh: 2.3.1.3. Th c tr ng mơi tr ưng và ph ươ ng ti n đào t o: * N i dung đào t o: * Ch ươ ng trình đào t o: * V các điu ki n và ph ươ ng ti n d y h c: * V ho t đng chuyên mơn c a T B mơn: 2.3.2. Th c tr ng qu n lý ho t đng đào t o Trung c p chuyên nghi p t i Trung tâm PTPM 2.3.2.1. Qu n lý ho t đng d y c a giáo viên QL ho t đng d y c a GV v a mang tính phân c p, v a mang tính tr c ti p. GV tr c ti p ch u s QL ca b mơn. Phịng Đào t o v n ph i n m c th đưc phân ph i ch ươ ng trình c a các mơn h c, ti n đ ging d y c a các mơn h c, n i dung bài gi ng, đi t ưng lên l p, đa đim th i gian gi ng d y. * Qu n lý vi c th c hi n k ho ch, ch ươ ng trình đào t o c a giáo viên Nh m giúp GV th c hi n đúng, đ k ho ch, ch ươ ng trình đào t o, Giám đc Trung tâm đã ch đo th c hi n nh ư sau: - Ch đo GV n m v ng k ho ch, ch ươ ng trình d y h c c a ngành h c. - Ph bi n, t ch c cho GV h c t p, th o lu n k ho ch, ch ươ ng trình d y h c, quy ch chuyên mơn. - Giúp GV xây d ng đưc m t k ho ch, ch ươ ng trình d y h c đúng tr ng tâm, tr ng đim, bám sát tình hình, yêu c u đã đưc đ ra. - Ch đo GV xây d ng th i khĩa bi u đúng, đ ch ươ ng trình đào t o. - Duy t k ho ch, ch ươ ng trình d y h c c a T B mơn và GV. Kp th i x lý các s c nh h ưng t i vi c th c hi n ch ươ ng trình. * Qu n lý vi c so n bài, chu n b bài lên l p Các bi n pháp qu n lý c th : - Đm b o tính t ư t ưng, tính giáo d c c a bài gi ng. - Th c hi n so n bài ph i đúng quy ch , chu đáo tr ưc khi lên lp, ch ng vi c so n đ đi phĩ. - Đm b o n i dung, tri th c khoa h c mang tính giáo d ưng. Đư a vi c so n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_bien_phap_quan_ly_hoat_dong_dao_tao_tai_tru.pdf
Tài liệu liên quan