Tóm tắt Luận văn - Vấn đề chân lí trong chủ nghĩa thực dụng

  !"#$%!"&    "(")"  012$"3456 $"7"89"@$ABCD    ECF4GH0I" $P8!&"#$ CQRSTUVWXXWY`aYb    cdefghiXVpq  !"#$%&'()&"'01$'$"  "3456789@)BCD)BEFGH)CIG)HPQG  RSTUVWXYR`'ab RSTUcWR#XYXY"abd"9'e8  fagh

pdf27 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 12/01/2022 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tóm tắt Luận văn - Vấn đề chân lí trong chủ nghĩa thực dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i p TShU4'q rs`faghit Uuvwx99u3$9)x1$9 $"yhb€‚ƒ„…† ‡i`€ˆ‰   ‘’`’a“aghiW ”•–—…†‚˜™•ƒd…†‚e…”'9“Ua1$9$"y ”hU3$97x1$9$"y   !"#$ %&')0&123&4567)089@2ABC3D%EFGH5IPQCRF&S)&&T5UVW XY`abcdefgehiHC&T5%2pI@C60qr82QQ25&FQq33Qs%&')0&123&45 67)0890t)GCu)UvC3R)3FwC5'2xsyqC@5q€ef‚ƒ„…†‡ˆ‰‘’“” •–…—ƒ„˜†‡‰™“d“e•–f„ƒe‚ghisj@W)0AkxsyqC@5qGV)0lBC Am3)u)pk)05&WQ4&S)&3&V)&5'25&')0&123&4567)0rnso2pqQ GV)0lBC573&p&k2UVq&r33@Cp)5&')0&123&4567)0AH3As)3t)&&u 3&v)0r3t)&wFx5&s5'23@Cs3&T5UVosyqzqxA{GVp5&W5&')0&12 3&4567)0ACUVWpTC|&t25H)&5'2ABCQv)089s %&')0&123&4567)0GVpP33@VWGlF3@Cs3&T5p2)0pVFQt589 US)k@2ABC3D)&})0ACuF|Cu)Am53&~5'2)lv589slv589&S)& 3&V)&3DGV)Qk)06C6E)5'2)&CuF6E)3P5|&r5)&2F3D)&CuF)lv5 3@R)3&s0CvCs8€C)&kp6C6E)AuFp2)03&qW3@Fxu)3&v)0U)&k2 3@W)0Ak5k3@Cs3&T55'2pS)&s‚AExr&T|&ƒ)0q&„CAl…)0A†FUvC 5&')0&12q&W)0|Cs)UV‡3&ˆ5&u5'2)k)&l|&C5‰)hŠwFR)&V‹r USAExGVpP3U~)0ŠAŒ3&ˆ2‹5&l25k5&'s8„)&AŒ3pVFp5&l2 ŽY‘Y`a‘e’Y“q&”q)0lBC32|&ƒ)0q&„C|&v5GCu3ŠAŒF3@2)&QC)& 3•)‹)&l)&CuF)…C|&r5s8P3‡3&ˆ5&u5'2pP35P)0A•)0pvC5†) &S)&3&V)&r|&ƒ)03&pGŒxpk))3C)&3&†)–2GHr5—|95'2%&EF˜F )&l5&')0&126FxGC)&&2x5&')0&123&455&ˆ)0)}2r™j@lv5Qˆ5 &š3Uu)Cup3C)Akr5r5‡3&ˆ5&u5—5'2)&kp6C6E)5—)0p2F 5&k)0q&2CpBAp3Œ35„&›qGlF3@W)0pP36‰)05&„xpvCGV5&' )0&123&4567)0s %&')0&123&4567)0GVQ„)q&œp5'2)0lBC89rGV)&E)QC)& wF2)UV3&s0CvCwF2)5'2)0lBC89rA{3@h3&V)&)”3ICpF3@labXaY 3&†)U)&k289rGVpP33@W)0)&})0AP)0G45)PCQC)&wF2)3@T)0 3&š5Aœx)lv589q&r33@Cp)s0Vx)2xr5&')0&123&4567)089A{  !"#$%$&'()01"2 34"05(67%8(9%@A(B4(BC4 9(@D EBC49(@D(3F0G 5HIH1P 67(Q05(#(RH5'$05(SI5") H3(3AT4#4EBC49(@DH'( UHIG'$GH'" 0($V$! W GH'(X Y"#(X YH5(BC4 9(@D (`(3a("(3 b" A$V$F()(`X)@R ($c(de4#f()gh(X Y H'$(3A$V$F"(R e)ifpf! W6qHrh#cFIHf# WA$V$F #c FIHst u)v$I)(P$34H4@w44(3A4! A(S(x$'(BC49(@D3($GH' (X Y)(BC49(@D3S67(Q@8 WY C4y($ #(R0 #%$#c€S)P$1 H4‚(@A234(B401 ƒA4!"AT4#(s4H„0134V$4A5 H„H`(9(IU(B4A(S(x$00" 234"v„c(B405(g##%$X$‚(…'234 ()01sU(s4$ b…)4) 0$"bU`( U`% † Y@)S$()G!"A(S(x$‡ˆ‰[’“[”•–[—˜[ ™def[”•g[f•hi[™•j”[klf[mno67(Q #U)UsS# x((B4`(F#(R #c)†()H01H%`(FIU ( H0b(234"()01 pq[ml”[’r”•[st[•uvw[sl[f•ux[”yz[”gi[’“[™tu {|}|~€~‚ƒ„~…†~‚‡~ˆ‰Š ‹$ 2(3#D(Ha(S(x$†V$4H%#(…F(B4  !"#$% &'(%)0 12 34 5656%89@AB+DE+FGHIPF+QRS+QTU+VW+XYI `a'bcdef'ghi#!ipq3('be r i st uv0e%w'ix'by0c€0i 'ae%'2‚  4 uƒgi0„ f&i 'ae…†‡  !"4 uˆ$% &'(%)012 i 'ae !"4 ‰[’“”[•–—˜™[de[fghi[d”[˜™g”j˜[klm u`n'cd'ghi 0'!ipq!0 !"%o 4 up1e''ghi!0ti 'ae (0%'2‚'gi†'ai  #cq'!!' er esr#rotsuss#v4 ps'%s#3ror(€'i 'ae%'2‚(uwxyzy{|}~}€y 'aex(a$% &'(%)012 i 'ae 0s4 ‚ƒ„…g–†˜™[fg‡f[˜™g”j˜[klm ƒo0'„c…„(„†'bhisp#!ipqˆr‰ eŠrn„c…„(„x(ctvo'‹!)r‰#„ f‹Œd„# Ž~y‹n''2i#')#is1„‘ ’[““[k”k[•–[•e” ƒo0'„—e˜—i#x2!ip00'!'bi ex‡o#!ipq™e 3šc…#›'24 œ[ž˜™[Ÿm ˜[•e”[ÔÂm[˜™g”j˜[klm„ ÊÔr iqeƠƯĐă#x'2in0oe'ƒ ey    !"#$% &'( )0 1 23 45% 67 $89 &6&@ AB  CD$EF4GH IF #' )PQR$ &S4&&T UBVWX9YF VWX9`Vabc &@d 5F R0%e1 f1 9g0%(9hipqrItuqIvwIxy€xIi‚ƒI i€„qIv…€9I†g‡(ˆX9‰$Y 3I‘ 5% 67 $8T I( 9# F ’“ ”( %$ •– —˜! ™"#%0FR$™ 5d98F 58 %DQPQ ef3 g gA95&'h '9 )PQ0"i FRj“(0 0k &SElU&X mnoppqrsqIituvItsqIqri„Iw€wqIhuwIxyz€I ƒiIv{I|}Ihr~9I†gef9fI€U1 e Ed ‚ƒ„…|uIxy†‡I ˆy‰Ixy€xIi‚ƒIŠiy‹qrIŒ9I†g`1–#$5 C"8F "9 fI€U% f mnoŽqi‘Iqri’uIxi“ƒIxqIwz€I”€•‰I|}I–Iw€wqI huwIr€„xIhuw94— D˜D! 9fI™ 4šnoŽ›B (890— 5‘ F ’DF œ( B “ ”( &SQ žŸ  ŸĂÊĂÂÔƠ“(0ke&X I– g‘ 9Q Œy€xIi‚ƒI|}“(gƯ`d Đ8#$I8ă 4B Đâ 9 Q Œy€xIi‚ƒIŠiy‹qrIŒIi€„qIv…€9!"ê“(E&U `ô 9 Q ơ€ˆˆ€uwIưuwđ¯It†Iƒi‘Iqri’uIxi“ƒIx~qrI|}“(45d ‰X f%( 3I8ă 4C fƯ Q S°wIƒy‹qrI±†€Ir€²qr³I|{xI¯´Ixy†‡I ˆy‰Ixy€xIi‚ƒIŠiy‹qrIŒIi€„qIv…€mà&X 5‘ (%–$ % 8F $ 5B–q3 àC")D! #d (%–0— 5‘ F ’DF ảãáH B “ ”( SI8ă 4B Đâ mêạạêqi‘Iqri’uIxi“ƒI x~qrI|}It†I¯“I±€•‰Ii€„qI–IŒiºuIŒi€ằqIẳẵ‰ắ45• fk¿B mêạạÀq i‘Iqri’uIxi“ƒIx~qrI|}It†I¯“I±€•‰Ii€„qIƒ‘uIqtI–Ir€„xIhuw€EF4d f&X mêạạqi‘Iqri’uIxi“ƒIx~qrI|}It†Iƒ‰{ƒIvu‰IxyuqiIƒi´qrIˆ´€I ¯´qrIxi“ƒIx~qrI–IqyzƒIxuIi€„qIqu€45• 4df%(mêạạ›qi‘Iqri’uI  !"#$%&'$()0$1233456789@ ABCCBDE.GDEHIP%QR!%#!%STUV'$W1233X5Y` 8ab c8dd8bbefgh diP%0$pq$!%rR123ss5tu vgw8 8ab7 x y€ ‚W)ƒ„"0…†r‡W„ˆ‡‰$†%0R%ˆ)R‘†’“”ƒ„•„–††"—$‡r‡†Q˜‡%™ •de#‡%’f$Vg‡hi•d‡r‡jQ„”„kl‡m0‡%m$W%n0†%o‡pq$W$%Vr s x t`buevvw8x8y` z{t|8 }fg x y€~Y` 8abc8dd8bbefgh di q$‡€•ƒ)†$%%$%$W%„—$‡€l†"—$j‚T…‡%)j–$†%ƒ„j„kR$ƒT ‡%V0†%„TR‘†‡…$W†"$%%)0%†‡$ƒ)”ƒ$•d•„$jd‡%‚$e‡†")$W %m$W%n0†%o‡pq$Whiˆ‡„˜j‘el‰$•q$†%Q‡’iŠp†%–…†r‡W„ˆj‹ ‡%†$ŒŽ‘’“”•–—˜™š›“”œ›”ž˜”Ÿ“ Ă›ÂÊԐeƒRjd†ƒ„ el‰$•q$‡m0R$%Š Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ   !"#$%&'()012 3"56"78"9@"#A B BCD!"E"FG"H"I"#A"$P"8"Q6" R!"36" 3"56"78"9@"#A STSTST"UVWX"Y`Wa"bc"de"VfgV"aVhgV"gipq"#r stuvMxyM€‚ƒM€„ƒM…‚M†‡ˆM‰€M‘’ˆM“‡€M…u€M”‰u•M–—˜™–—d–eMf†ghi jk€MlmM€tuvxyMno€Mp„Mˆ“q†Mˆ“•rsM€tt•M”‘u€Ml„sMv“s€MwsmvM‰‚M x€My‡z—MxyM…‚M†‡ˆM‰€M‘’ˆMv{Mfn|Mn}sMˆns‡vM…~•MˆmˆM€n’ˆMˆn€M•u•— stuvMxyM”nksMxyzMv{M†‚ˆMˆ“ƒ€Mp„€M‘…Mˆn€M•u•M€ntM†n‡ˆMf•€€M vˆ„M—~…s†psl—M‰„sM†n‡ˆMf•€€M€‚ƒŠMv‡vMvs‡vMj•Mjk€Mˆ“ƒ€Mˆn€M•u•M…‹€M …tŒˆMf~M‘€€MvnksMxyM”†‚Mˆ“tuvMn€ˆM…‚MŽvMxyz—Mstt•MvkƒMŽ„€M sn„M…‚M€n€M€tt•MvnksM‘sM‘‹sMˆ•ƒ€M‘‚ˆMvnk€Mˆu•MvnksMxyŠMˆ•€†Mˆn’~M …‚M€tt•M“n‡†ŠM€tt•M”‚M•„€ŠM€tt•Mvn–ƒMy•—€Š—— vn‚€nM†n‹€Mj•Mjk€M‘€€M€tuvMxyM‰˜Mv€M‘„Mj€M‰‚M†n~€M†n™—M vsƒM€n•ƒ€ŠMˆ’ˆMv„M€n€M€tt•Mj•MvtMˆšMv‡vM›smvM•„M€‚ƒMvnœM…‚Mˆ•—sM †n‹€žMˆ“~€M‘„M†n‹€žMvˆ„M€tt•MŸ€nMv{M†‚ˆMˆ•Mxy— stt•MŸ€nM‘€€M€tuvMxyMl„sM“’ˆM€n• sMjk€Mˆ‡vMfn‡vM€nt€M …•M•M‰„•Mˆ“ĂM›s„€Mˆ“€MÊMxyM‰ÔŠM€n€M€tt•MŸ€nMfn˜€MvnœMv{M €tt•M€nƠ~MnƠ€M†sm€Mˆn~‡ˆMfnƯ•M‡†M…ĐvMf•€nMˆ€MÊM€tuvMŸ€nM†‚MvÀM v{Mv„M€n€M€tt•M•‚sMv{ŠMvnƒMˆ“m€MfnƯ•MlĐM‘‚€M‡†Mvˆ„M㕇~Mn‡•M Ÿ€n—Mă•u•M›sâMˆ‡vMŸ€nM€{•M“•ƒ€M‰‚MM€n€M€tt•M•‚sMv{M†nto€M vkƒM€{•Mvns€M“™ˆMn‹sMp„~M‰‚M‘‹sMvoM‘• €M‘ê„Mˆ“M†n™MÊMxy—Msn€M ˆ“„€Mˆ“•MpˆM€‚€M†ÂvM…ƒ€M‰‚MnÂMˆ“ÊMˆn‚€nMvnˆM‘…€M‘• €—Msn€MvnˆM ‘…€M‘• €M€‚ƒMfn˜€Mn MˆĐMˆ„ƒMv‹†MvsmvMv‚ƒMôu•M“„M…Œ•M€ns}€žM†‚M €…•M†‡ˆMq€Mp‡ˆM‰‚€Mˆ“ƒ€M†…Mn˜•Môto€M†‡sMvˆ„M€n€M€tt•M€˜M…r—M {Mˆn—M€{•ŠM…êvnMlơM€tuvMxyM…‚M…êvnMlơMvˆ„M€n€Mvs‡vMj•Mjk€ŠMf€ˆM ›s„Mvˆ„M€n€Mvs‡vMj•Mjk€M‘€€M€tuvMxyM‘ưMˆ~M“„Mfn‡•M€•r†M‰q€Mn{„M   !"#$%&'()012 3&4565% 89%@AB%5CD%EFG%EHI8%8CP%QRP%STB%EU%S6G%8CP%SCGVS%SCGWXSY%CP`8%8a% 5CU%CBUG%Sa%bR%@c5%SdB%@R%5ePSf%Ea%SCgSf%8PS%SfHhBY%SCgSf%SFS%QiS% Cap%QR%5H%5HqSf%8r8%bPsB%5eR%5ecS%QtB%SCpGu vwxy€1$‚ƒ4„€…†1‡21ˆy‰(„ ‘’ “” •1‡1$‚–—PS%SfHhB%5˜%b™d%5CeSfghijk w%)lmnƒo0(•1† 0' pq0ƒrys 0 t1(qwˆ1†0w0w‘qu…v1 ysw y€xpy&' †z€ypy 0ƒ{… t | ‘1 0 „ }wzw~ƒ4(0yzo &4vo l40ƒo z &€' xs“0 t1(q$‚! € ’  s0  0 0 ƒ4 ” € ’‚y‰(( 4 “” •1‡1$‚l ƒ“v •s“&4”z 4(1‡1$‚0„ $‚&41q…•1 ‚•x €l „…„…†…‡ˆ‰‡Š‹‡Œ‡Ž‡‘’“‡”•’–‡—’‹‘‡˜™”•‡š› œ ‡ 3 z1w$‚yq( €'„žŸ 1‡ €„žĂÂĂ0 ÊÔƠ—eG%bs8%Ưc%ĐBăG%CâSC%CA8%1‡qê ô1œw%0 $‚‚1 ‚%‚ƒx‚• 4„ ( ô1ơưđ¯°±²³´àảãáưạgºằẳẵắ ¿ÀŸÁ)0 4€ ô1ÃÄÄãŲả´à²°ặ²ÄÄ´ầẩÄẫ²ấgºằậºắºèẳÍẻẽơưđảIJấ´ éđ°ặ²ảấ´ẹ²ãả±²ềểàãÄÄãđẫ´ễđẫ²ấế œ ‡ 3 z1w z1‚zn 4 x ô1 “€„ &€1‡ệ%1%ìR@%5Cỉ%SRP%8CP%EU%8CP%ÙGpS%SBÚ@%8Ûp%8CĩSf%5p% EHI8%ĐrSf%5íf%gºằằẻu ị ‘’–8CÛ%SfCòp%5C˜8%àỏSff#ệ‚)012•1 !€õ'ệ"012 3&4 4 yx0 z1ólƒ!yx“0 1‘1 4 z1w1 ‡ 3&s“&4“vọ11p†y„ ô1 “€€ ô11‡o l œ2 ”ồ„€„ ‘1 ƒ”vôœ ‡ 3 z1w01‘1  !"#$ %& ' ()01 23"456789$ %& ' ()@ ABCDCEF689$ %&G ' (H 124"I6P6!8" Q!90RS%T UV% WSX Y9`abcde5f$gh ciSpS h"#V '%q rb S& 7h 9c!55Ss5tcrV9c!Sf 5r%q @'! 51SgWc@ubSGS%T"#' ( )01 Hc5GS g@ub9acUv5f7)95f UV@595fSf W$s5 S @ubhc` SS%Tcrt65S$Sw 97))" xy€yQ‚ƒ„…V‡„Vˆ‰Vˆ‘…V’“”V•”…V‡ƒ–—V˜„V’™d…Vˆ‰V ‚ef…gV’™“V…g™h”V‚™i’Vjk…gVV—lQ xy€yxyQmnoVopqnrVstuVsvsVwxyzV{p|Vwx}~wVosVwxznrV{€soV‚VQ ƒH $5fW%%%„ W$sS&i5bSc h UH 95cbSrb$gU i"#V )01 … U iY %%„ 'V †SG %‡W69ˆW W79ˆW9‰S @SŠ" ‹ŒŽB‘FŽ’Œ“Ž”•‹•–”•—•˜™š›•œŒBšŒ–ž9‰ Ÿ Ă Ă V‚oynoVwÂ|VÊozuVosQ ÔƠƯĐăâƠêôĐơƠưđĐ¯°ăâбƠ²ăâĐđƠ³Đđ´ĐđàĐảãĐáạĐáºằăĐơẳĐđẵđĐơắĐơắàăâĐ ơ¿ÀÁơĐƠÂđĐơ¿ÃăâĐĺẵбƠÅĐặầĐă´ĐđẩăĐđ´ĐđẫĐảãĐơẳĐđẵđĐơƠầăƠĐơưºĐđƯôĐ ±ƠÃôĐƠÂđấa„`Sh%žậ9UW$è (Í5u HR Sẻa@" ẽ %„Íé&UvQ #† %& ẹơ¿ÀÁơĐƠÂđĐáầĐ ềểễĐơẫĐđƯôĐơƠểăĐƠÂđế9`!9UV@5c!S%T%!s7 %žậ0t% ẹơ¿ÀÁơĐƠÂđĐáầĐềểễĐơẫĐđƯôбƠÃôĐƠÂđếệì ì   !#$%&'(%)01(23(23454678%9'(@A8BCD(9E8454F%96G0% (H8B(AIPQRSTU8WXY`8Wa8WQb8cdY`e8Uf8UfgY`8hi8pqr8Ysr8WQt8pi8uYQvY`8 WXY`8Waw8xi8Y`fqr8Uy8€Y`8‚ƒ8YQ„Y8UQ…W8hi8Qb†U8‚‡Y`ˆ8‰W8YQi8WQ‘8 Y`Q’y8UQ“W8€aY`8YQ”Y8x†YQ•8Uf8UfgY`8pi8YQvY`8Ur–Y8‚–8—R”U8˜QU8hi8 Ur™Y8‚bY8h–8YQvY`8`d8Ws8UQƒ8—eS8cyf8WQgY`8piYQvY`8`re8UQrTUe8YQvY`8 €“8hb8h–8YQvY`8iTU8jRe8kl8‚†U8‚fmW8‚nx8p†r8Uo8x‡U8QiYQ8‚‡Y`8YQ”U8 ‚pYQˆ8‰QgY`8pi8YQvY`8WWQ8UQ…W8‚ƒ8Uq8WQ…W8QiYQ8‚‡Y`ˆ8Pf8UfgY`8 WrY`8UfsY`8U“8YQf8YQvY`8WXY`8Wa8iQWf8WQgY`8Ws8WXY`8€aY`e8pmr8tWQe8 `r8Ucp8QyS8iQXY`8˜Qa8UQR‡W8hib8hyr8Ucu8W‘y8WQgY`8UcbY`8hrvW8`s˜8 ˜QwY8hib8UQiYQ8WXY`8W‘y8QiYQ8‚‡Y`ˆ xyz{|}~€}‚ ‰Q‘8Y`Q’y8UQ“W8€aY`8cy8‚qr8hƒr8Uf8WWQ8pi8x‡U8˜QfsY`8˜Q˜e8‚s8 pi8˜QfsY`8˜Q˜8hrTY8Uf8UfgY`8Ucg8Y™Y8QvR8tWQ8UcbY`8‚qr8k„Y`8WbY8 Y`fqre8Ucg8Y™Y8Ws8`r8Ucp8Wa8UQƒ8QsY8pi8WQt8Ydx8Uc™Y8hiY8`r”Sˆ8PcbY`8 h„r8WeYQ8x‡U8‚”U8YfƒW8‚fmW8UQ„Y`8YQ”U8Uo8WR‡W8WQrTY8UcyYQ8`riYQ8‚‡W8 p„˜8YQyYQ8WQsY`8WY`8hƒr8x‡U8Y–Y8h…Y8Qsy8Q†Y8Qm˜8‚fmW8€‡Y8‚fqY`8 Uo8YQvY`8Uf8UfgY`8U“8€be8€ˆY8WQ‘8hi8€ˆY8jRS–Y8W‘y8PRS™Y8Y`XY8‚‡W8 p„˜8Y…x8‰Š‹Œe8Y™Y8Uf8UfgY`8‚s8‚8YQyYQ8WQsY`8Ucg8Y™Y8˜Qq8hrTY8hi8 Ucg8UQiYQ8xsY8…Y8UrYQ8UQwY8W‘y8Y`fqr8Ž8UcbY`8kR„U8YQr–R8UQT8i8 jRyˆ8‘QXY`8Ws8`d8Y`†W8YQr™Y8iQr8Y`fqr8Uy8YQ„Y8—’U8cdY`•8—8Q‡r8Ž8 hƒr8YQvY`8WbY8Y`fqr8iQyb8iQU8U“8€b8‚8‚“8cy8WQ‘8Y`Q’y8UQ“W8€aY`e8 YRXr8€f”Y`8Ys8hi8Ys8WQt8k„Y`8hi8Ucg8Y™Y8˜Q•Y8UQpYQ8g8‚s8xi8UQXrˆ8–y8 iQ—r8YfƒW8Že8WQ‘8Y`Q’y8UQ“W8€aY`8g8WW8YfƒW8iQW8WrY`8˜QU8UcrƒY8 YQfY`8iQXY`8Ws8‚fmW8UQqr8i˜8QbiY`8irx8YQf8g8YfƒW8Žˆ8‰Q‘8Y`Q’y8 UQ“W8€aY`8iQXY`8WuY8Yb8YQrvU8YQf8UQqr8i˜8UQT8i8™š™e8‚r–R8‚s8 iQXY`8Ws8Y`Q’y8pi8WQ‘8Y`Q’y8UQ“W8€aY`8‚8WQ”x8€…U8xi8x‡U8iQr8Ys8  !"#$%&'()0 1 2$(345678 42#'$9 @ $5 AB#@ CDEC"#"F#G%6H#I '(4PQR S"F#G%678R7#(A TUE@V#SWD'(R3BAXY`YaRR#$b#$Y b cYdYeRC#7IfRS4g$Eh` i`4 WAp q(G@4r#s `t77u"#s 7I`7if5 5vw$77u"#$'ABAXY`Yi 7 R7I@ux7iwRw77u1w"#$'y v#@qwC4@ #W €C456E$ $wC4@ #W 56G2$A‚e wEewƒ(G@ C2yBAXY`Yh$S 9aRR#$b#$Y `W `w"#r &A BAXY`Yh$SR S@ 2$$#RS2H„G4R 278G2$(f7u78h$SGD"# "R Shti"#"R She$Rw 2s#s@2$"#"R Sht…@q5„ R5„…"# &Ap q `WRG2$@ H @ #W…@q5„RI%&"#s q† s 1‡RˆsR8V"#VA p9aRR#$b#$Y'h$S4@2$‰C2h t"# 7I% @ 2$$2ES wA4H„78 S Cu‘2$5„R@4H„@ C2‰` @2$ "# 7IA’h$SV‰"#G2s@ 2$"#@ 2$(RwH#i S` I"# 7I C2#e &`wRˆA’h$S %6"# @ 2$` I &htA ]   !"# $%&'()01 3435675'()01 3434389@ABCDEEFGHIPQREPDCSTRPUEVW9XYE`VaRP@b 9XFc9PdR efghEpqEprEsthEuvEwfxhyE€fE€f‚ƒ„E€…†hyEhyf‚‡hEˆ‰„E€…‚ƒ€Efˆ‘E’“‚E p”Eh•EprEˆ–‚Eu—ˆfEsvE’˜hEˆft€Eˆ™dEefEsg€Ef‚hhE€ijhyEkrEˆ–ˆEhfrE€…‚ƒ€E fˆ‘Eˆ–ˆE€…ilhyEmf–‚E€…‚ƒ€EfˆEk„nhEfiohyE€o‚pEq…†hyEprˆfEesE€…‚ƒ€E fˆEutEˆ•Ehf‚v„Eu„dhEu‚kEwf–ˆEhfd„EsvEˆfghEpqpEqfv†E€–ˆEy‚˜Eef„E wxhEq„thE€…†hyE’r‚Es‚ƒ€Eyz„dhEh‚hkEˆ™dE{pE|v‚}vyyv…EsvE’˜hEˆft€E ˆfghEpq~E€fEˆ•E’dEp†€‚u„dhEh‚hkEˆf™Eƒ„EsvEˆfghEpqEhfiEed„‚ ƒ„…†‡ˆ‘Eu„dhEu‚kEmf‰EfjmpEqfv†Eu„dhEu‚kEhr‘EˆfghEpqEprEefE mf‰EfjmEy‚ŠdEmf–hEu†–hEso‚Eun‚E€ijhy‘Ey‚ŠdE€…‚E€f‰ˆEso‚Eun‚E€ijhyE ˆ™dE€…‚E€f‰ˆEu•‘Ey‚ŠdEmf˜hE–hfEsrEun‚E€ijhyEˆ™dEmf˜hE–hf‹EŒf‰EfjmE sdEprEhŽ‚E}„hy‘EsdEprE’˜hEˆft€EsrEprE€‚‡„Eˆf„hEˆ™dEˆfghEpq‘Ehƒ„E wfxhyEmf‰EfjmE€fEwfxhyE€fEprEˆfghEpqp ‘’“”•‘Eu„dhEu‚kEhft€Eu„–hEp„ghpEz„dhEu‚kEhrEˆ†‚EˆfghEpqE uijˆE€f‚ƒ€EpgmE€…‡hEˆ–Ee“Eˆ™dEefEhft€Eu„–hEy‚ŠdEˆ–ˆEkhhfEuvE€…†hyE ˆ‰hyEkŽ€E€—EfjmEˆ–ˆEkhhfEuvEfdEkŽ€EkhhfEuv‘EkŽ€Emf–hEu†–hEˆf˜E prEˆfghEpqEwf‚Ehft€Eu„–hEso‚Eˆ–ˆEkhhfEuvEˆ•Ep‚‡hEu„dhp ™‘“”•‘Eu„dhEu‚kEˆ™dEˆf™EhyfšdE€ffˆE}›hypEef™EhyfšdE€ffˆE}›hyE ˆ†‚E€‚‡„Eˆf„hEˆ™dEˆfghEpqEhœkE“E€—hfE€ffˆE}›hyEˆ™dEh•‘Ef‚h„Eu„˜E €ffˆE€ƒEˆf—hfEprE€‚‡„Eˆf„hEˆ™dEˆfghEpq‘Ewf‚EˆfhyE€dE€‚hE€i“hyEkŽ€E u„dhEu‚kEhr†Eu•EprEˆ•E—ˆfEun‚Eso‚Eˆ„ŽˆEenhyEˆfhyE€dE€fEu•Eˆf—hfEprE žŸ ĂÂÊÔ     !" # $%& '( )01234 56789(ABC(DEC(FGHI7I(CAP(6QIRS6UVWX;`a;`b;cde;cVfU;Ugh;UiX;Xpqre; st;cVu;pevew;Ux;Xye;€Xp;‚Vƒ;V„‚;sve;cV…U;ce†X6sb;‡q„U;cV…U;ce†X;ˆe‰; XpVe‘’“A”I(•–(C—(9˜IA(™AECA(defIS(9˜IA(Cg(9AhS(9˜IA(9ijIR(kl7(mn( 9˜IA(9eop9(kl7q rsXV;ˆVtUV;uhX;Ugh;UVWX;`aw9vC(•n(CA”I(•–(•n(IAwI(9AvC(Cxf(CPI( IRiy7(IAiIR(Iz7({eIR(Cxf(I—(™A|IR(}Ag(9AezC(mnP(CPI(IRiy7(mn(•Pn7( IRiy7q rsXV;U~;cV‰6Ugh;UVWX;`aS(9vC(•n(™A|IR(C—(CA”I(•–(96e(9i€IRq(“A”I( •–(k9(ki€C(96PIR(deE(96‚IA(IAwI(9AvC(ƒfP(R7y(C„IR(R…I(m†7(‡z9(•ˆIA( m‰C(Cg(9Ah(Cxf(A7pI(9A‰C(mn(ki€C(}AE9(967hI(96PIR(IAŠIR(k7‹e(™7pIS( APnI(CŒIA(Cg(9Ah(k—q rsXV;c‘c;‡Že;sb;csXV;cqXp;‡Že;Ugh;UVWX;`a5˜IA(9ijIR(kl7(Cxf( CA”I(•–(9vC(•n(967(9AvC(}AŒI(EIA(k‘IR(k…I(A7pI(9A‰C(™AECA(defI( IAiIR(CAif(k’o(kxS(CAif(APnI(9A7pIS(C’I(}AŒ7(ki€C(ƒ“(”eIRS(k7‹e( CA•IA(96PIR(deE(96‚IA(}AE9(967hI(978}(9A–P(Cxf(IAwI(9AvCq(5˜IA(9eop9( kl7(Cxf(CA”I(•–(•n(967(9AvC(APnI(9PnI(k’o(kxS(APnI(CA•IA(m‹(9A8(R7†7( —˜™š˜›œž !Ÿ   Ă  ÊÔ !  !Ơ !Ư Đă  '( !â %ê ôơôơươ đ¯° ±² ³đ´°à ảđãá ±ạ ºđằẳẵ ºắ°đ ẵ¿À ºđÁẵ ºÂá Ãạ ẵđÄ°à ÅằÀ ẵđặ ±ạ ầ² °áẩÃẫ ẵ¿À ẵđấ°à ºÀ ậè ºđÁẵ ºÂá “Ax(IRAˆf(9A‰C({gIR(™A|IR(9Af(IAwI(9A‰C(97(—˜™š˜›œžÍš˜ẻ IHI(m‹(‡ẽ9(IAwI(9AvC(•ewI(CAx(IRAˆf(9A‰C({gIR(™A|IR(9Af(IAwI( 9Aeo89(}AŒI(EIAq(5A–P(é7••7f‡(ẹf‡–”S(CA”I(•–(CA•(•n(‡z9(}A’I(96PIR( ™7IA(IRA7p‡(Cxf(CA‘IR(9fS(I—(™A|IR(}AŒI(EIA(9A‰C(97(™AECA(defI(mn( ™A|IR(}AŒ7(•n(}Aề(A€}(m†7(9A‰C(97(™AECA(defIq(“A”I(•–(IQ‡(96PIR(  !"#$%& '(&)(0#1(2($%34&%&56 7898@&ABC(D10EF&#4GHIB&4P QRS6URVW)X&(2($#1F&FYGPFYG(0`((0 #1a"C6%&'(&bFYG(0&#16c#  &C6C61 &d(eEd(eE)He B4fg(h(Dei%&'(&bFYG(0F&#1(peH7fHq rsrtuvwxy QRS6R€6‚ƒ)XC(D„`H„(2($8 …AX)†(2($Xg&#1(‡($634&ˆ1#1 †(‡($634&ˆHee‰((eE86‘#1†ˆ %&9##&@&AB’#1B2“HY%&%(IHc 6(I)B2HXC#1(p234&Hc”((2 ($1#1(D0(2($8 QR•6–€6‚ƒ)„(207#d8 —p˜)&(h†(20ˆ1† 434Cˆg&#1 Y(BcG434C1H%&34& He0(2”He ™dewf 434C8gG434C(2(h%&7#d#1ijk#134& (I(l&qam‘%&e‰)#1e‰ H$(He(1X1#D8kI0(2(D 4am%& 7#dXn0(2(p2(h1(I†0(2 opqv(hˆ8 rsrsrstuvwxtyzty{t|}~t€t~‚ƒxvt„…†xt‡ˆ…ty…‰xt~Š‹ Œ4& 1fc34& %&(ph(‘6Žvpv‘ (0#17#d(D(e’Hc89##&@&ABp˜)7#d#1 Y(346(pi6(B)#1Y(346(pi34& He0(2 1 434C(p(2(“%&678 Di7#d#1Y(346(pi)7#da7#d(peH7f  !"#$%&'()01) #11231%45%6781!91@1A'5%%' B!BC1D EFG#1121HI PQPD54 R 1'1%2)31%45S% 11@%TUU V)W Q1!H(E7 XWY%'V)W Q1`95 1@%T(a1b1&1I0c B!BC1D#112'5FB!BC1D#1W defghiepqh %T49131Fr1rI 0s#11249131#1 12I 1tuvFrPDI%1@%T4 v#1 12I%#1124 %'11@%T4P'Fr1rI #1124P'#112I0)5 Q31%wx y€y€€Rƒ„…†R‡ˆR‡‰R‘R‘’†“R”•–R‡—˜R„˜™dRedfgRhi†“Rjk†“R„lhRm n%%opF1 q !"#$V)2' 1ru(p%%s 31P'u12)V)91 duu1t%'1 ((s1'1u Iu1t`p%'1@%T7 vGPIW1' H1Y1r0wwx BV)2(s %'1@%T#1u1bU1)y) 1)Gu31 u1t%'1((s1'1u'#1uyC19 "u#t1dFrC1s1sC(uV)2PI(Gs C19W1 121r#1W1V)7 z2)V)9P'Fr1'1uW1@%')1){|!9 1@%T7}(u 1@%T%'W(p%31%s1rH7wBV)2 '(uB#1u31P'(p%1'1u11Q!" #tuC19W1(&1rH#1W1V)15#1u 1D13%' 1( C19#11Y~uW €1Q()(s`p%'1@ %T78s% BV)2'r!91@u#1u&C31Q 11Q0suC19W1(&121r#1W1V)( 1|A4!%'F%yx  !"#$%# &'() 012!45167!819@!AB45!@1C!DE45F!@1G4!HI!HP!@B!81Q!RP!S7!AT45U!0V45! WX8!8Y!8Y`45!41Y45!ab!AB45!@1C!41cde!8DYf45!1gb!@B!81Q!h1a@!417e! 81i!@1C!41p45!@1G4!HI!1Cq@!r7c!HsW!h1a@!417eU tuvwxy€uw‚ƒu„c!HP!@ac!5i!8D…e!8Yg45F!@†!1pe!@‡!8ˆ41!b1‰!ea8! @1C!8‘8!@„!W’c!45Yfc!WP!@1G4!HI!He“4!HP!@B!81QF!@‡!81Q!b1G4!”c•8!DT@1! D–c!@1G4!HI!@27!8“cF!@1G4!HI!@27!741U!—i!@1G4!HI!h1“45!b1„c!HP!˜Ae™! 41‘8d!WP!HP!˜r†!41cdedF!AC!S‡F!@1G4!HI!HP!h1“45!1T4!@1eU fgfghgijklmini"onipqr"stu vwx& 01G4!HI!R…7!SQ!81y7!Wz4!WX8!41e!@se!4PC!S‡!@27!@C4!45YfcF!@1C! 4{4!4‡!@s4!b1„c!HP!WX8!e74!4c•W!HPW!Rec!H–45!@C4!45Yfc!Rd!8i41! @„WU!—i!R|™F!}cHHc7W!~7Wr!@1C!DE45F!@1G4!HI!h1C7!1’@!HP!@ac!SW! HTc!@1C!@1€45!87!r9!Rec!H–45!H4!41‘8F!8DC45!S‡!@‚45!”7C!5ƒW!81ˆ@1! 81€U!„C!S‡F!“45!4{e!H{4!@1G4!HI!HP!8Y!8Y`45!@27!81e™e8!@1…41!81Q! 81†45!41‘8!@27!@1G4F!81c•4F!W†U!‡e‘8!b1a8!8…!Rc•@!@Cc!8D’45!8a@!AB45! @27!WX8!r†!41G4!8†!8GW!HI!41Y!8i41!@„WF!81ˆ@1!81€!8DC45!41|4!81ˆ@!RP! 1P41!SX45F!@12!8DY‰45!@C4!45Yfc!R…7!HP!”„4!81Q!@27!41|4!81ˆ@!RP!8Y! Ae™F!Sƒ45!81fc!HTc!HP!@12!81Q!@27!1P41!Rc!@‡!AB@!R’45!RP!8i41!@„WU! 0a@!HCTc!e74!4c•WF!4ee!4‡!e„!819@!SYg@!Sfc!r†45!@B!81Q!@1ˆ45! Wc41!@‡!5ca!8DŠF!@‡!81Q!SW!HTc!Hgc!ˆ@1!819@!8e!@1C!@C4!45YfcF!HP‹Œu @C4!45Yfc!Rec!RŽ!Rd!8i41!@„WF!81e!81i!4‡!HP!81|8U i i i i i i i  !"#$%&'&()01234256783#95$0"267@A3B$C0 670D6$8#E!@F##C#$(670D6$8#G(&2HIP0Q0RST067@A3B$C0 670D6$8#E$(670D6$8##U4250VW70X3Y"#$%&'E$@3#$23 42`&a06$b66#c!"2W2d$@e36e0Wf#!g#$&(WIC36hGc#$6 #95!d06@F3$H6$i#$5`#$g$$p3$H6$i##95#q3@A0E $rW6$h5Ws$2#t2#95#q3@A0R u70D6$8#SC#vwX04250VWY"#$%&'#Ux$C#G0V6#yGc Ye04250VW#95#C#67@A3B$C0670D6$8#E#C#$(670D6$8#67@e# !U67q3&€#$I670D6$8#R‚250VW#95670D6$8#SC#vwX0Y" #$%&'x$P3B$c0&(4250VW#$23#$23E67ƒ26@F3E$5`62`V6 !d0$U5W)66$2)#6g$(q#95#$%&'EW(U!@F#„…66Q3†‡ˆ 30p5`D26d$H6$i#Y(`D26d6$‰#60EU&(I‰6$d3$6&q30#E x$q5$8#30p5)0$(WY(3qa010X#95#$%&'R ‘$93$’56$‰#1f3!@5754250VW#UB$tx$C#Ye0670D6 $8#SC#vwX0Y"#$%&'R“d0Ye0#$93$’56$‰#1f3E^•–—˜^™d^ efghijkilmnilopeieqriesgightunivwiloxihnynzigotghio{ieosim|ghig}ijki lmnilopeieqrie~igogzie}ig€ni‚ghiƒo„io…ƒivynie~igogivki†t…ei‡nˆ‰i ghonŠ‰ilo‹ghiŒ‚ri†uniŽghie~igogw`#q3@A0&(67236%W#95 #2)#Id3E#$93$’56$‰#1f3#$q7r3#$%&'&(1q#q3@A06aq 751‰5Y(q$2#t2#95Wb$R‘$%&'#U!cWGcq!)60#H`$5` x$P3&(#$TU#U6$h5Ws$2#t2#95#q3@A0$5`x$P3#$i x$P3B$c0&(#$T‘U$0V$p2&(W)66$‰#6D’R ‘$93$’56$‰#1f3#“3#$q7r3E67q3!A0Id3#U$0"2&qa0 &'&2H!d0&HBE$@3&qa0&'&2H(q30($!@F#$0V242c6$‰#6D 6$b#U6$”„•W!U&(#$%&'R“%`&(!0”Wx$0!t2#95#$93$’5 6$‰#1f3x$0G(Y"Y!"#$%&'Ru$•q–R—•07#•E#$93$’56$‰# 1f3&(B$@˜3B$CB!”„C#!€$'3$’5#95x$C00VWY(„•W™š› W)6&qa0#$%&'R‘œRž5W•I6$b#$q7r3#$93$’56$‰#1f3 x$P3#$Ÿ&(W)6B$@˜3B$CBW(U#œ&(W)6&qa0&'&2H#95 #$%&'R‘$%&'&(30C67€42`!Q0#954250VWE4250VW(q#U 6$”!•W&a030C67€6$‰#6D6$b!@F#„•W&(#$%&'v †%&'$p2 1f3E#U3$’5&(‘#U6C#1f3&(#$%&'’R      !"# $% &# & '# ( )0 1 2 34 5676&9   !"# $% 1 2 34 &# & '# ( )0 %@ ABC,EFBGH,IBPQ,RSEF,TUVI,BWXE,Y,`a,bcd,QUeW,IBf,gh,ipq,rc,gfI, sUt,uBtE,vEB,IwE,IxW,Ty,B€W,`aq,rc,rEF,g‚EB,QCH,Ty,B€W,`aƒ,„…,I†, gBW,‡H,ˆ‰W,E,I‡Y,IBcEB,r‘,IBU’fI,rc“,BcW,r”EF,EF•‰W,`a,I‡–E,EBW—U, uB•˜EF,RWXEƒ,™Bc,I‡WfI,BdQ,‡•‰EF,Q€I,QCH,QBC,EFBGH,IBPQ,RSEF,efg hH“ij,ˆy,b‚,QBC,EFBGH,IBPQ,RSEF,rc,k“€I,IWH,QBlumq,k“€I,vEB,Bcd, sUHEFm,uBEF,QBWfU,bcd,Ty,B€W,`aq,rc“,n†EF,jvEF,r–E,EBoEF,Epd, ˆ•‰EF,jWEB,IwE,QCH,EF•‰W,`aƒ,™F•‰W,IH,QBd,‡qEFr,kEfU,EW,Q,“€I, rdxW,I‡WfI,BdQ,Ecd,I‡–E,IBf,FWlW,nsI,EBtu,QBuI,QBv,EBVI,blW,“xQB,ˆwu, QCH,IB‰W,ˆxWq,I‡•lQ,BfI,QxE,E–U,r–E,I‡WfIBdQ,QBC,EFBGH,IBPQ,RSEF,QCH, E•lQ,`aƒ,ABC,EFBGH,IBPQ,RSEF,`a,rc,rWEB,BwE,QCH,IWEB,IBxE,`a, ˆ•yQ,Et’,jWEB,IBid,IWfEF,FdW,QCH,IB‰W,ˆxW,`aq,Q,QBUEF,je,uBwE,blW, jP,uBvI,I‡W…E,QCH,Ty,B€W,`aq,I‡Y,IBcEB,I‡WfI,BdQ,EBzE,jWEB,QCH,EF•‰W, `am,{|},~pƒ,™Bc,j€,BdQ,Ad““HFi‡,EBwE,TIr,kABC,EFBGH,IBPQ,RSEF, IBPQ,IW‚Eq,RzE,QBCq,Qv,EBzE,QBC,EFBGH,QBHE,QBƒH,B’,bdEFq,IBwI,rc, IB‚QB,Byu,blW,I„EB,B„EB,EF•‰W,`a,BxEF,I‡UEFƒ,…‡–E,IBPQ,If,EF•‰W,`a, nHd,FW‰,Q†EF,rc,EF•‰W,IBid,QBC,EFBGH,Q‡EF,QSˆ,gB‡EF,rV’,F„,rc“,rx, ‡qEF,“uQ,R‰,EBW—U,EBc,I‡WfI,BdQ,QB€W,nlW,bc,I‡vQB,“Qq,QBC,EFBGH, IBPQ,RSEF,bŠE,ˆxI,IlW,QB‹,I‡Y,IBcEB,I‡WfI,BdQ,BxU,EB•,QB‚EB,IBƒQ,QCH, QBzU,`am,{Œq,I‡ƒ,Žƒ ABC,EFBGH,IBPQ,RSEF,ˆ—,Qwu,ˆfE,EBW—U,bVE,ˆ—q,jdEF,bVE,ˆ—,QBzE, r‘,ˆ•yQ,Ti“,rc,bVE,ˆ—,sUHE,I‡dEF,EBVIƒ,eW,blW,QBC,EFBGH,IBPQ,RSEFq, QBzE,r‘,uBtW,rc,QvW,Q,IvQ,RSEFq,I‚EB,ˆH,EFU’–E,QCH,QBzE,r‘,ˆt“,ntd, QBd,QdE,EF•‰W,Q,ˆ•yQ,EBW—U,Q‡EF,QS,EBVI,ˆ…,BcEB,ˆ€EF,bc,IBcEB,  !"#"$%"&'()012345 6789734@( ABC $D"EE7F)1$%" &'GHI"%"PQFRSTUP")01234G1 %"( V"WBH$%"&'XA" $DPY( 497Y@ `BAG"`P"abV5"c$#&' d65@ eRCf71GIGH)012 34&'g78hR7!Hi5I78)1(A2 347f71d PA""p"p7f7q("AGFPf7q r $D)1s"AdGH3tq875R!u@PvI78 H(f71"pHw`HH$%" r $DR2 d6x@ e8y9 B @ FGHFRS$$cdHr"( Xi"pGHH q$#&'Wi@8"% )01234@rY@A34(3€A" A34("p7f7q2)1d6HH$%" r R2"h77P"`"pd6 d6 78‚`!@"91d("p('y5@ e f71GIGH"hC7eƒC7ƒ x#"9f71"peY"p7f7q(Y9734)1d6 Gh()01234 Vq$cG@# B$„ C$378 5(Gc!"R!)1$%"&' …†‡†X‰‘’“^•–’^—•˜^™de’“^fgh’^’ijk^—lh^mn^—•o’^ pq^—lh^—•l^’“•rh^™•s—^tu’“^kv w71"pd6)1)01234G1RC@r P""p)f71)1Ad !"#"601d6 d6 3HH$%"321H7E7)1 `RArHG1(@8C 5 x1V7E7)1H$%"$# H d6R2Bq A W Q)f71 !"#"PAf71(7AG%"H$%"  ! "#$ %&"'()#0$1230415"6 # "78 9)@"AB6 CDE FGH3 AH30I9$CPQ&"#$R9 S3 9)@" G&9' TU QRVW$))FWXYW#`" "4Q'ab9cAd$))F"#RV79Q I1be&"GRVARVA"43H3!AY"fg1h' TU QRVWC"41)Y"i C!g #`"W)E

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftom_tat_luan_van_van_de_chan_li_trong_chu_nghia_thuc_dung.pdf
Tài liệu liên quan