Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nay ở Việt Nam

Tài liệu Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nay ở Việt Nam: ... Ebook Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nay ở Việt Nam

doc19 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH hiện nay ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. PHÇN Më §ÇU Con ng­êi lµ nh©n tè quan träng còng lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi mét c¸ch bÒn v÷ng. C¸c quèc gia trªn thÕ giíi, kh«ng mét quèc gia nµo lµ kh«ng chó träng ph¸t triÓn con ng­êi. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, x· héi ngµy mét v¨n minh h¬n, khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ lµ nÒn kinh tÕ tri thøc th× nh©n tè con ng­êi l¹i cµng trë nªn quan träng h¬n. §èi víi ViÖt Nam x©y dùng thêi k× C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ nãi riªng vµ h­íng tíi môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong hoµn c¶nh hiÖn nay th× §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc vµo tÇm quan träng cña yÕu tè con ng­êi. ChÝnh v× thÕ x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam thÝch øng vµ ®¸p øng tõng giai ®o¹n CM lu«n lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m lín nhÊt cña §¶ng. Con ng­êi ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu nÐt ®Ñp truyÒn thèng, nhiÒu ®iÓm m¹nh tÝch cùc nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè yÕu kÐm cÇn ®­îc nhËn diÖn vµ kh¾c phôc. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kh«ng thÓ chøa ®ùng nh÷ng yÕu kÐm ®ã. Ngoµi ra, qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ sù h×nh thµnh mét x· héi c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, t¹o ra biÕt bao sù biÕn chuyÓn lín vÒ nhiÒu mÆt ®êi sèng tinh thÇn cña con ng­êi cÇn ®Þnh h­íng kÞp thêi, chÝnh x¸c... Nõu kh«ng sÏ cã nguy c¬ bÞ mÊt ®i nh÷ng gi¸ trÞ tèt ®Ñp. Nh­ vËy, ph¸t triÓn con ng­êi lµ ph¸t triÓn “c¸c lùc l­îng b¶n chÊt” (C¸c - M¸c) – c¸c n¨ng lùc vËt chÊt vµ c¸c n¨ng lùc tinh thÇn. Hay nãi c¸ch kh¸c nhiÖm vô x©y dùng con ng­êi kh«ng chØ lµ ®¸o t¹o hä trë thµnh nh©n lùc cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ mµ cßn x©y dùng lªn nh©n c¸ch, ®¹o ®øc cho hä theo ®óng ®Þnh h­íng X· héi Chñ nghÜa. Víi ®Ò tµi “X©y dùng con ng­êi ViÖt Nam trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam” sÏ gióp ta hiÓu thªm phÇn nµo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta trong nhiÖm vô quan träng nµy. B. phÇn néi dung I. Lý luËn c¬ b¶n Dùa trªn lý luËn triÕt häc cña M¸c – Lªnin, T­ t­ëng HCM vµ c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng ta. 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con ng­êi ViÖt Nam tr­íc thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH,H§H). Con ng­êi viÖt nam cã nh÷ng ®Æc tÝnh tèt rÊt cÇn cho viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi : Con ng­êi viÖt nam cÇn cï trong lao ®éng nh­ng còng rÊt s¸ng t¹o . C¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn mµ con ng­êi kh¾c phôc thiªn nhiªn nhiÖt ®íi giµu cã nh­ng còng hÕt søc kh¾c nghiÖt ®· rÌn luyÖn cho hä sù bÒn bØ, v­ît qua mäi khã kh¨n. Nh÷ng cuéc chiÕn tranh khèc liÖt vµ kÐo dµi cµng lµm s¸ng lªn phÈm chÊt con ng­êi viÖt Nam:tinh thÇn yªu n­íc, g¾n bã víi d©n téc víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng vÎ vang cña cña nh©n d©n m×nh, ý chÝ phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái v× lý t­ëng cao c¶ ®éc lËp d©n téc. Nh÷ng n¨m tr­íc ®æi míi ®· tõng b­íc t¹o lËp, x©y dùng ®­îc nh÷ng con ng­êi cã lý t­ëngc¸ch m¹ng v÷ng vµng ý thøc râ vÒ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §ã lµ con ng­êi hoµn thiÖn, ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ t­ c¸ch ®¹o ®øc vµ lèi sèng. Con ng­êi ViÖt Nam cßn cã tinh thÇn tËp thÓ hoµ hîp víi céng ®ång, lèi sèng lµnh m¹nh, vÞ tha, nh©n ¸i, nÕp sèng v¨n minh cÇn kiÖm gi¶n dÞ, t×nh nghÜa. §Æc biÖt ng­êi viÖt nam rÊt th«ng minh vµ hiÕu häc cã truyÒn thèng t«n s­ träng ®¹o. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®ã , con ng­êi ViÖt Nam vÉn cßn rÊt nhiÒu ®iÒu cÇn ®­îc söa ch÷a vÒ t¸c phong, lèi sèng, c¸ch suy nghÜ th× míi cã thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng, x©y dùng thµnh c«ng thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸(CNH,H§H): Con ng­êi viÖt Nam tr­íc ®©y phÇn lín lµm nghÒ n«ng l¹c hËu nªn mang nhiÒu nÐt tiªu cùc cña ng­êi s¶n xuÊt nhá. §ã lµ t­ t­ëng hÑp hßi, t¸c phong lao ®éng tuú tiÖn, tù do kh«ng ®óng giê giÊc kÕ ho¹ch. §iÒu nµy lµ rÊt ®¸ng lo ng¹i cho mét nÒn kinh tÕ héi nhËp víi thÕ giíi . V× thÕ cÇn ph¶i ®­îc thay ®æi ngay. Tr­íc ®©y c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· nu«i duìng tÝnh thô ®éng û l¹i vÒ phÝa ng­êi lao ®éng khiÕn cho hä kh«ng ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng vèn cã cña m×nh . Ng­êi qu¶n lý th×quan liªu, ®Æc quyÒn ®Æc lîi g©y bÊt c«ng . Hä kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp thu nh÷ng tri thøc míi vµ ngµy cµng trë lªn bÞ ®éng. §©y lµ t¸c phang nªn tr¸nh trong thêi kú CNH,H§H. 2. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña viÖc x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh nµy. Theo chñ nghÜa duy vËt lÞch sö cña triÕt häc M¸c – Lª Nin: con ng­êi lµ s¶n phÈm cña kÞch sö nh­ng lÞch sö l¹i do con ng­êi t¹o ra. Sù phï hîp gi÷a con ng­êi vµ hoµn c¶nh chØ ®­îc th«ng qua ho¹t ®éng thùc tiÔn. B¶n chÊt cña con ng­êi kh«ng ph¶i lµ c¸i thÓ hiÖn bªn ngoµi mµ lµ phÈm chÊt x· héi cña nã vµ trong tÝnh hiÖn thùc cña nã “b¶n chÊt con ng­êi lµ tæng hoµ nhòng mèi quan hÖ x· héi “. B¶n chÊt Êy kh«ng cè ®Þnh mµ thay ®æi tuú thuéc vµo thêi ®¹i, h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi, hoµn c¶nh x· héi vµ v¨n ho¸. Quan hÖ x· héi chi phèi sù tæng hoµ lµ quan hÖ s¶n xuÊt.NghÜa lµ con ng­êi kh«ng thÓ chän cho m×nh mmét x· héi sinh ra, mµ phô thuéc vµo mét chÕ ®é x· héi nhÊt ®Þnh. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu cÇn thiÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn con ng­êi chØ cßn c¸ch t¸c ®éng, c¶i t¹o m«i tr­êng ®ã ®Î phôc vô cho con ng­êi vµ gióp con ng­êi ngµy cµng hoµn thiÖh h¬n.Trong thêi kú CNH,H§H còng vËycon ng­êi lµ s¶n phÈm nh­ng còng lµ ng­êi s¸ng t¹o néi dung c¸c quan hÖ x· héi , yÕu tè ®ßng vai trß quyÕt ®Þnh trong lùc l­îng s¶n xuÊt .Kh«ng mét m«i tr­êng nµo tù b¶n th©n nã l¹i cã thÓ ®µo t¹o ®­îc con ng­êi nÕu con ng­êi kh«ng tÝch cùc t¸c ®éng vµo m«i tr­êng víi môc ®Ých c¶i t¹o nã biÕn nã thµnh mét m«i tr­êng tèt phôc vô cho lîi Ých cña con ng­êi.qu¸ tr×nh h×nh thµnh con ng­êi ViÖt Nam míi còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh thóc ®Èy CHN,H§H, x©y dùng x· héi ph¸t triÓn. V× thÕ con ng­êi kh«ng thÓ ®øng ngoµi c«ng nghiÖp. V× CNH,H§H lµ mét qu¸ tr×nh x©y dùng lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, vµ con ng­êi lµ lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu. Con ng­êi lµ chñ thÓ t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, quyÕt ®Þnh thµnh c«ng qu¸ tr×nh CNH,H§H. LÞch sö ®Êu tranh cña con ng­êi xÐt ®Õn cïng lµ víi môc ®Ých ph¸t triÓn toµn diÖn con ng­êi trong mét x· héi v¨n minh. Kh«ng m«tÞ d©n téc nµo lµ kh«ng chó ý tíi vÊn ®Ò ph¸t triÓn dï ë thêi ®¹i nµo, dï môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau.ChÝnh v× thÕ x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú CNH,H§H lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch. V× ®Êt n­íc cña chóng ta lµ mét ®Êt n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tr×nh ®é s¶n xuÊt rÊt tôt hËu, kÐm xa so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Thªm vµo ®ã chóng ta l¹i bá qua giai ®o¹n chñ nghÜa t­ b¶n®i lªn chñ nghÜa x· héi tóc lµ bá qua giai ®o¹n x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tÝch luü vèn. Cho nªn sù ®i lªn cña chóng ta ph¶i dùa vµo thÕ m¹nh duy nhÊt lµ con ng­êi ViÖt Nam, trÝ tuÖ ViÖt Nam,tiÒm n¨ng chÊt x¸m ViÖt Nam. §iÒu nµy ®· d­îc kh¼ng ®Þnh trong nghÞ quyÕt trung ­¬ng kho¸ VIII vµ ®¹i biÓu ®¹i héi toµn quèc lÇn thø 9. §èi víi nhiÒu quèc gia kÓ c¶ nhòng n­íc ph¸t triÓn vµ nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn, con ng­êi ng­êi lµ mét néi lùc quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng khoa héc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ më réng nh­ hiÖn nay. Tr×nh ®é d©n trÝ vµ tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh søc m¹nh vµ vÞ thÕ cña mçi quèc gia.Bëi thÕ ®Ó x©y dùng thêi ®¹i CNH,H§H trong diÒu kiÖn mang tÝnh quèc tÕ ho¸ cao, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh­ vò b·o th× ®æi míi con ng­êi, ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ sö dông nguån nh©n lùc ®ã lµ diÒu hÕt søc cÇn thiÕt ë n­íc ta hiÖn nay. Nh­ng bªn c¹nh viÖc x©y dùng ®µo t¹o con ng­êi thµnh nguån nh©n lùc chÝnh th× viÖc gi÷ g×n vµ ph¸t huy nÒn t¶ng truyÒn thèng con ng­êi ViÖt Nam kh«ng ®Ó con ng­êi ViÖt Nam bÞ tho¸i ho¸ biÕn chÊt lµ rÊt cÇn thiÕt. HiÓu râ ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, §¶ng ta ngay tõ nhòng ngµy ®Çu b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ®· chó ý tíi con ng­êi th­êng xuyªn ®Ò cËp vÊn ®Ò nµy trong c¸c v¨n kiÖn cña §¶ng vµ th­êng xuyªn ®æi míi cho phï hîp víi hoµn c¶nh.NhiÖm vô x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ®· ®­îc ®¹i héi X cña §¶ng chØ râ: “X©y dùng vµ hoµn thiÖn nh©n c¸ch con ng­êi ViÖt Nam, b¶o vÖ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trong thêi kú CNH,H§H, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Båi d­ìng c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong thanh niªn, häc sinh, sinh viªn ®¨cj biÖt lµ lý t­ëng sèng, lèi sèng, n¨ng lùc trÝ tuÖ ®¹o ®øc vµ b¶n lÜnh v¨n ho¸ con ng­êi ViÖt Nam.” II. Thùc tr¹ng x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam trong thêi gian qua Tại hội nghị Ban chấp thành trung ương lần thứ năm(khóa VIII), Đảng ta đã có sự đánh giá đúng đắn, khách quan về những thành tựu, những yếu kém của văn hóa và con người Việt Nam trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực hoạt động. Tiếp nối những đánh giá đó, tiếng nói của công luận trên phương tiện thông tin đại chúng, như các báo chí xuất bản hàng ngày, vô tuyến truyền hình, đài phát thanh của trung ương và các địa phương, đã thường xuyên bổ sung, góp phần phản ánh ngày càng đầy đủ, toàn diện và kịp thời cả những mặt mạnh và những mặt yeeuscuar con người Việt Nam. 1. Nh÷ng thµnh c«ng. VÒ mÆt thÓ lùc vµ søc khoÎ: Sù ph¸t triÓn thÓ lùc, søc khoÎ lµ c¬ së ph¸t triÓn toµn diÖn con ng­êi, sù lµnh m¹nh vÒ thÓ x¸c vµ t©m hån lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho sù ph¸t triÓn hµi hoµ c¸c phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña con ng­êi. Hiện nay đời sống của người dân đã tăng lên nên con người cũng có nhiều điều kiện trong việc phát triển thể chất. Những năm gần đây thể trạng con người Việt Nam đã phát triển hơn trước rất nhiều. VÒ tr×nh ®é häc vÊn cña con ng­êi ViÖt Nam: Nã thÓ hiÖn ë tr×nh ®ä häc vÊn, kiÕn thøc v¨n ho¸ khoa häc kü thuËt, khoa häc nh©n v¨n, kü n¨ng, nghÒ nghiÖp. Theo sè liÖu cña Vô KÕ ho¹ch – Tµi chÝnh (Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o)tæng côc thèng kª d¹y nghÒ: Quy m« ®µo t¹o nghÒ tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2004 t¨ng h¬n 2 lÇn ®µo t¹o ®¹i häc t¨ng kho¶ng 2lÇn, gãp phÇn ®­a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o tõ kho¶ng 12%(1996) lªn 22%(2003) h×nh thµnh ®éi ngò chuyªn m«n kü thuËt ®«ng ®¶o víi tr×nh ®é cao. Sè sinh viªn n¨m häc 2003 – 2004t¨ng so víi n¨m häc 1998-1999 lµ 35,9% N¨m häc 2003-2004 sè sinh viªn cao häc lµ 28.970, nghiªn cøu sinh lµ 4.534 häc viªn. N­íc ta cã 13.500 tiÕn sü vµ 1039 gi¸o s­ vµ 4.951 phã gi¸o s­, hµng tr¨m ngµn trÝ thøc ë 80 n­íc trªn thÕ giíi, cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c ngµnh nghÒ, kÓ c¶ c¸c lÜnh vùc ®ßi hái tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao nh­ hµng kh«ng, vò trô, mét sè lµ chuyªn gia ®Çu nghµnh trong c¸c ngµnh mòi nhän. Nguån nh©n lùc trÝ thøc cña ta cã kh¶ n¨ng s¸ng t¹o lín cã t­ chÊt th«ng minh, s¸ng t¹o khÐo lÐo dÔ thÝch øng víi nhiÒu m«i tr­êng ho¹t ®éng kh¸c nhau. Hä n¾m b¾t rÊt nhanh vµ ngµy cµng lµm chñ ®­îc d©y chuyÒn hiÖn ®¹i gi¶i ph¸p kü thuËt ®ßi hái tay nghÒ cao kü n¨ng nghÒ nghiÖp tinh th«ng. §©y lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng. Nh÷ng nguån nh©n lùc trªn sÏ lµ nguån nh©n lùc chÝnh gióp ®Êt n­íc ta x©y dùng thµnh c«ng c«ng nghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c: Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc- c«ng nghÖ trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin ngµy nay vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ¶nh h­ëng to lín ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n. Nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ®· lµm ph¸t triÓn n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m thêi gian lao ®éng, t¨ng thêi gian nhµn rçi, nghØ ng¬i. §êi sèng cña nh©n d©n dùoc c¶i thiÖn kÓ c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ph¸t huy d­îc quyÒn lµm chñ cña m×nh. Thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cïng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n. Dï cã nh÷ng biÕn ®æi phøc t¹p do sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ thi tr­êng, do nh÷ng biÕn ®æi cña x· héi ®ang qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi. Nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn, ®¹o lý, nh÷ng nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt Nam vÉn ®­îc gi÷ g×n vµ ph¸t huy. Kh«ng nh÷ng thÕ thêi ®¹i míi ®· h×nh thµnhcho con ng­êi thãi quen suy nghÜ tÝnh thiÕt thùc cña c«ng viÖc, tÝnh n¨ng ®éng ho¹t b¸t trong c«ng viÖcvµ cuéc sèng, khÈn tr­¬ng tÝch cùc chø kh«ng tr× trÖ nh­ tr­íc, ®· biÕt chó träng ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng, cã ý thøc, ý chÝ t×m tßi s¸ng t¹o. 2. Nh÷ng h¹n chÕ Tuy ®¹t ®­îc m«t sè thµnh c«ng trong lÜnh vùc gi¸o dôc nh­ng nh×n chung gi¸o dôc tr×nh ®é con ng­êi chóng ta cßn nhiÒu h¹n chÕ. TrÝ lùc con ng­êi ®· tõng b­íc ph¸t triÓn nh­ng kh«ng ®ång ®Òu; chÊt l­îng ch­a cao. ThÓ hiÖn ë sù chªnh lÖch lín vÒ tr×nh ®é häc vÊn gi÷a c¸c vïng miÒn, gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. N¨m 1997, tèt nghiÖp cÊp I, II ¬ thµnh thÞ lµ 61,85% cßn ë n«ng th«n th× chØ cã 42,62%.Néi dung ph­¬ng thøc ®µo t¹o thiÕu ®ång bé ch­a phï hîp qu¸ nhiÒu lÝ thuyÕt kh«ng cã liªn hÖ víi thùc tÕ. Tr×nh ®é c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cßn qu¸ yÕu dÉn ®Õn t×nh tr¹ng häc sinh ph¶i”häc chay” thiÕu thùc tÕ. §é vªnh gi÷a khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi nh©n v¨n lµ lín, nhÊt lµ tÇng líp trÎ do sím häc lÖch häc tñ, häc ®Ó ®i thi. §iÒu nµy sÏ h¹n chÕ vÒ mÆt nh©n lùc trÝ tuÖ cho líp thanh niªn- nguån nh©n lùc t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. C¬ cÊu ®µo t¹o ®¹i häc/ trung häc/ c«ng nh©n kÜ thuËt cña ViÖt Nam bÊt hîp lÝ 1,0/ 0,25/ 0,18 trong khi cña thÕ giíi lµ1,0/ 2,5/ 3,5 ®Õn t×nh tr¹ng” thõa thÇy, thiÕu thî”. H¬n n÷a ®éi ngò” thÇy vµ thî”®­îc ®µo t¹o ®a phÇn l¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu, thiÕu thùc tÕ. V× thÕ c¸n bé khoa häc kÜ thuËt, khoa häc nh©n v¨n nh÷ng ng­êi thùc sù cã nh©n lùc vÒ trÝ tuÖ, ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra cña thùc tiÔn Theo tr×nh ®é häc vÊn, tri thøc trªn ®¹i häc chiÕm tØ lÖ thÊp: 12%/ tæng sè tri thøc( c¸c n­íc ph¸t triÓn tØ lÖ nµyla 25- 30%). TrÝ thøc khoa häc tù nhiªn chiÕm 15.45%; trÝ thøc trong nghµnh kinh tÕ quèc d©n, trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp chiÕm63,7%, cßn c¸c nghµnh s¶n xuÊt kinh doanh chØ lµ 32,7%. Theo thµnh phÇn kinh tÕ, tri thøc hÇu hÕt tËp trung ë khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. Theo vïng l·nh thæ, sù mÊt c©n ®èi trong ph©n bæ tri thøc l¹i cµng nghiªm träng h¬n. PhÇn lín chuyªn gia tËp trung ë thµnh phè lín. §éi ngò tri thøc ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh chiÕm 50% tæng sè tri thøc c¶ n­íc. M¹ng l­íi c¬ quan ph©n bè kh«ng ®Òu, tËp trung 80% ë Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh. §éi ngò c¸n bé, nguån nh©n lùc tri thøc cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ Nguån nh©n lùc tri thøc cña ViÖt Nam cßn béc lé nh­ng yÕu kÐm toµn diÖn: ch­a m¹nh, lao ®éng s¸ng t¹o ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao; cßn thiÕu nhiªu chuyªn gia giiái ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc chiÕn l­îc; cã qu¸ Ýt c¸n bé qu¶n lý khoa häc giái ®Ó ®­a ®¬n vÞ, nghµnh vµ c¶ ®éi ngò lao ®éng trÝ tuÖ ph¸t triÓn nhanh, v­ît bËc. Kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña ®éi ngò tri thøc ch­a ®­îc ph¸t huy ®Çy ®ñ.Tæ chøc nghiªn cøu khoa häc nhiÒu khi mang tÝnh h×nh thøc, thiÕu d©n chñ, vµ n¶y sinh hiÖn t­îng tham nhòng trong lÜnh vùc ho¹t ®éng khoa häc.. Ng­êi tri thøc lao ®éng kÐm høng thó thiÕu say mª nghiªn cøu, Ýt quan t©m ®Õn s¶n phÈm khoa häc cña m×nh; mèi quan hÖ gi÷a trÝ thøc víi x· héi, víi thùc tiÔn cuéc sèng thiÕu bÒn chÆt. Tr×nh ®é lÝ luËn chÝnh trÞ, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé c¬ së nh×n chung cßn nhiÒu h¹n chÕ. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc , ý thøc tr¸ch nhiÖm tèt vÉn cßn mét bé phËn c¸n bé ch­a g­¬ng mÉu, Ýt rÌn luyÖn, tu d­ìng b¶n th©n, thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tæ chøc kØ luËt...; thËm chÝ khong Ýt c¸n bé tho¸i ho¸, biÕn chÊt, quan liªu, tham nhòng, vi ph¹m ph¸p luËt, mÊt uy tÝn tr­íc nh©n d©n. NhiÒu c¸n bé c«ng chøc nhµ n­íc tho¸i ho¸ vÒ b¶n chÊt :tham «, tham nhòng... Tiªu cùc trong bé m¸y nhµ n­íc nhÊt lµ trªn c¸c lÜnh vùc : hîp t¸c ®Çu t­, thuÕ, xuÊt nhËp khÈu, thi hµnh ph¸p luËt... ®· Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn uy tÝn cña ®¶ng ®èi víi nh©n d©n. Cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ víi qu¸ tr×nh míi më cöa héi nhËp víi bªn ngoµi. Con ng­êi ViÖt Nam còng bÞ ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu tiªu cùc. §iÒu nµy thÓ hiÖn: Sù ph©n ho¸ x· héi s©u s¾c gi÷a khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a c¸c nghµnh nghÒ kh¸c, gi÷a ng­êi thu nhËp thÊp vµ ng­êi thu nhËp cao. DÉn ®Õn sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Sù c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, thu nhËp ph¸t triÓn lªn khiÕn mét sè c¸ nh©n vµ c¬ quan ngµy ngµy b¾t ®Çu nhiÔm lèi sèng thùc dông, xa hoa, l·ng phÝ; c¸ nh©n vÞ kØ. §· g©y h¹i ®Õn thuÇn phong mÜ tôc cña d©n téc. V¨n ho¸ bªn ngoµi trµn vµo võa mang theo nhieu v¨n ho¸ tèt võa mang theo nhiÒu tiªu cùc ®· lµm biÕn d¹ng Ýt nhiÒu c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng. “tÖ sïng b¸i v¨n ho¸ hiÖn ®¹i n­íc ngoµi, xem nhÑ gi¸ trÞ v¨n ho¸ d©n téc, truyÒn thèng thuÇn phong mÜ tôc” ®ang la mét vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi. Nh÷ng lèi sèng tiªu cùc cña v¨n ho¸ ph­¬ng t©y ®· khiÕn cho con ng­êi ®Æt lîi Ýh cña m×nh lªn lîi Ých tËp thÓ, suy tho¸i ®¹o ®øc, lèi sèng , sèng thùc dông, ®ua ®ßi, tiªu xµi phung phÝ. Tinh thÇn cÇn cï lao ®éng, tiÕt kiÖm kh«ng ®­îc chó ý ph¸t huy. Sèng v× ®ång tiÒn. V× ®ång tiÒn mµ chµ ®¹p lªn nh©n c¸ch, lßng yªu th­¬ng con ng­êi, chµ ®¹p lªn t×nh c¶m gia ®×nh. V× ®ång tiÒn, mµ kh«ng Ýt ng­êi ®· dïng mäi thñ ®o¹n xÊu xa ®Ó cã ®­îc nã. Còng v× ®ång tiÒn mµ kh«ng Ýt anh em ®¸nh nhau, tranh chÊp tµi s¶n..... §©y thËt lµ nh­ng ®iÒu ®¸ng buån. Nh÷ng tiªu cùc trªn cã thÓ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nãi riªng vµ qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi nãi chung. Nh÷ng tiªu cùc nµy ¶nh h­ëng ®Õn ý thøc t­ t­ëng ®¹o ®øc lèi sèngcña nh©n d©n ta. NÕu kh«ng ®Æt vÊn ®Ò gi¸o dôc truyÒn thèng, nÕu kh«ng chó träng gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹o ®øc, lèi sèng...mét c¸ch ®óng mùc th× t×nh tr¹ng suy tho¸i ®¹o ®øc ch¼ng nh÷ng sím ®­îc ng¨n chÆn, mµ cßn ®øng tr­íc nguy c¬ gia t¨ng. Nguyên nhân: N­íc ta chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa bÞ ¶nh h­ëng tiªu cùc cña v¨n ho¸ ph­¬ng t©y ®· lµm ¨n mßn nhiÒu nguyªn t¾c ®¹o ®øc cña x· héi chñ nghÜa nhiÒu gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc dÇn ®Õn lµm tha hãa¸ con ng­êi.Công cuộc xây dựng đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường cùng quan hệ đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa bên cạnh mặt tác động tích cực cũng chịu đựng không ít nhân tố phi văn hóa, phản hóa văn hóa tác động tiêu động tiêu cực đến sống xã hội. Cuéc tÊn c«ng cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch trªn lÜnh vùc t­ t­ëng, v¨n ho¸, ®¹o ®øc nh»m xo¸ bá chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam. Trong khi ®ã n­íc ta ch­a ®Æt ®óng vÞ trÝ cña v¨n ho¸, ch­a x©y dùng ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn v¨n ho¸ song song víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ gi¸o dôc con ng­êi cßn thiÕu sãt, néi dung gi¸o dôc cßn nghÌo nµn, l¹c hËu; gi¸o dôc lÝ luËn M¸c – LªNin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh ch­a ®­îc chó ý ®óng møc, chóng ta còng ch­a sµng läc lo¹i bá ®­îc nhiÒu yÕu tè ph¶n v¨n ho¸ tõ bªn ngoµi vµo. Sai lÇm tr­íc thêi k× ®æi míi ®· gi¶i quyÕt nh­ng ch­a kh¾c phôc hÕt ®­îc vÉn cßn l­u l¹i. Ch­a xö lÝ nghiªm minh nh÷ng phÇn tö th¸i ho¸ biÕn chÊt trong ®¶ng vµ bé m¸y nhµ n­íc, viÖc qu¶n lÝ cßn cã dÊu hiÖu bu«ng láng. §éi ngò c¸n bé cßn nhiÒu yÕu kÐm lµ do chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng cßn thiÕu tÝnh tæng thÓ, ®ång bé, ch¾p v¸. ChÝnh s¸ch ®·i ngé dèi víi c¸n bé nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa cßn nhiÒu bÊt hîp lÝ. Ch­a t¹o ®­îc phong trµo quÇn chóng m¹nh mÏ tham gia ph¸t triÓn v¨n ho¸, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh, b¶o vÖ v¨n ho¸ d©n téc. Ch­a coi träng båi d­ìng, gi¸o dôc vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng cña tæi trÎ lµ lùc l­îng chÝnh cña ho¹t ®éng v¨n ho¸ NhiÒu n¨m qua cuéc vËn ®éng x©y dùng con ng­êi míi x· héi chñ nghÜa ch­a s©u, ch­a bÒn v÷ng, hiÖu qu¶ cßn h¹n chÕ, h×nh ¶nh con ng­êi ViÖt Nam míi cßn mê nh¹t III. Những yêu cầu và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu hiện nay. 1. Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra Qu¸ tr×nh h×nh thµnh con ng­êi ViÖt Nam lµ qu¸ trinh x©y dùng mét c¸ch chñ ®éng, tÝch cùc, mét qu¸ tr×nh cã tÝnh quy luËt g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña x· héi ë tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong c«ng cuéc ®æi míi. Nªn nhµ n­íc ta ph¶i h×nh dung bé mÆt con ng­êi ViÖt Nam mét c¸ch râ rµng, cã nhiÒu ®Æc tr­ng c¬ b¶n phï hîp víi thùc tÕ kh¸ch quan cña mçi gia ®×nh. V× thÕ trong gia ®×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ngoµi nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn con ng­êi trong x· héi c¸ch m¹ng mµ C¸c M¸c, Anghen vµ LªNin nªu ra chóng ta cÇn cã nhiÖm vô x©y dùng râ rµng ®iÓm riªng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay; §Ó tõ ®ã x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ míi cña con ng­êi ViÖt Nam thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ Ph¸t huy nh÷ng phÈm chÊt truyÒn thèng tèt ®Ñp cña con ng­êi ViÖt Nam tr­íc ®æi míi Cã lèi sèng lµnh m¹nh, nÕp sèng v¨n minh; kÕt hîp s©u s¾c gi÷a gi¸ trÞ truyÒn thèng tèt ®Ñp vµ gi¸ trÞ míi; b¶o vÖ vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Th­êng xuyªn häc tËp, n©ng cao hiªu biÕt, tr×nh ®é chuyªn m«n. Lu«n lu«n cã ý chÝ v­¬n lªn lam giµu theo ph¸p luËt, lao ®éng ch¨m chØ víi l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, lao ®«ng cã kÜ thuËt s¸ng t¹o Cã tri thøc khoa häc, n¨ng ®éng, tay nghÒ cao, cã ®Çu ãc qu¶n lÝ kinh doanh ,d¸m nghÜ d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm, t¸c phong c«ng nghiÖp, tæ chøc kØ luËt cao, cã kh¶ n¨ng thÝch øng cao. Cã phÈm chÊt chÝnh trÞ v÷ng vµng, ®¹o ®øc, t­ c¸ch tèt. §Êu tranh chèng l¹i c¸i ¸c, c¸i xÊu, c¨n bÖnh quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ, tÖ n¹n x· héi. §Êu tranh chèng tho¸i ho¸ vÒ t­ t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng trong mét bé phËn c¸n bé ®¶ng viªn vµ nh©n d©n nh»m lµm lµnh m¹nh ho¸ x· héi. §©y ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña toµn x· héi, cña §¶ng vµ nhµ n­íc. Båi d­ìng gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong thanh niªn häc sinh, sinh viªn – nh÷ng nguån nh©n lùc chÝnh vµ quan träng cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ trong t­¬ng lai. ThÕ hÖ trÎ chÝnh lµ t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. §ã lµ nh÷ng con ng­êi ®­îc ph¸t triÓn toµn diÖn, c¶ ®øc lÉn tµi, c¶ thÓ lùc lÉn trÝ tuÖ, c¶ ®¹o ®øc, thÈm mü lÉn kü n¨ng lao ®éng. 2. Gi¶i ph¸p TiÕp tôc ®æi míi sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o con ng­êi ®¸p øng yªu cÇu CNH,H§H,x©y dùng con ng­êi víi ®Çy ®ñ nh÷ng ®øc tÝnh mµ nghÞ quyÕt cña §¶ng ®· chØ râ lµ c«ng viÖc ®Çy khã kh¨n. Trong mäi c«ng viÖc th× gi¸o dôc, rÌn luyÖn con ng­êi bao giê còng lµ c«ng viÖc khã kh¨n nhÊt.C«ng viÖc nµy ®ßi hái sù kiªn tr× c¶m ho¸, thuyÕt phôc rÊt c«ng phu, nã võa lµ khoa häc võa lµ nghÖ thuËt. Tuy khã kh¨n nh­ vËy nh­ng gi¸o dôc ®Ço t¹o vÉn ®­îc coi lµ quèc s¸ch hµng ®Çu cña mçi quèc gia. Nõu kh«ng cã gi¸o dôc ®µo t¹o th× sÏ kh«ng cã nh÷ng ng­êi s¸ng t¹o, tiÕp thu c«ng nghÖ cao, qu¶n lý kinh tÕ ®¹t hiÖu qu¶ (gi¸o s­, b¸c sü, b¸c häc, kü s­...). Gi¸o dôc kh«ng chØ t¹o nªn tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc thùc tiÔn cho ng­êi lao ®éng mµ cßn t¹o ra nh©n c¸ch cho con ng­êi. §iÒu nµy ®· ®­îc chøng minh qua thùc tÕ. Nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn( NhËt B¶n, Mü, EU...)®· lµm nªn diÒu kú diÖu trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhê sím nhËn thøc vµ khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó kho tµi nguyªn v« tËn nµy. §èi víi n­íc ta bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng, thuËn lîi ®¹t ®­îc trong gi¸o dôc ®µo t¹o (nh­ ®· nãi ë trªn) cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ cÇn cã gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. Kiªn quyÕt vµ nhanh chãng ph¸t triÓn nguån ®Çu t­ ng©n s¸ch h¬n n÷a cho gi¸o dôc ®µo t¹o. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn ph¶i ph©n bæ ng©n s¸ch hîp lý cho c¸c cÊp häc, bËc häcnh­:x¸c ®Þnh râ ®­îc ng©n s¸ch chi cho viÖc dµo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé trong ngµnh gi¸o dôc lµ bao nhiªu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã thÓ chuyªn t©m vµo gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc; ng©n s¸ch chi cho viÖc båi d­ìng nh©n tµi, ph¸t triÓn tµi n¨ng cho häc sinh lµ bao nhiªu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m, ®Ó cho hä cã ®iÒu kiÖn cèng hiÕn nhiÒu h¬n cho ®Êt n­íc; ng©n s¸ch chi cho viÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, dông cô häc tËp, më réng hÖ thèng gi¸o dôc réng kh¾p; ®Æc biÖt cÇn chi mét kho¶n ®Çu t­ lín cho gi¸o dôc ë miÒn nói vµ trung du.... §µo t¹o ph¶i c¨n cø tõ nhu cÇu cña tõng ngµnh nghÒ, ®Þa ph­¬ng, cÇn g¾n liÒn víi sö dông lao ®éng trÝ tuÖ ®­îc ®µo t¹o, tr¸nh t×nh tr¹ng “l·ng phÝ, ch¶y m¸u chÊt x¸m”. C©n ®èi tû lÖ häc nghÒ vµ häc ®¹i häc, tû lÖ nguån nh©n lùc trong c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, c¸c vïng. N©ng cao chÊt chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn b»ng viÖc thùc hiÖn ®ång bé viÖc : ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc, néi dung, ph­¬ng ph¸p häc vµ gi¶ng d¹y ë tÊt c¶ cÊp häc vµ bËc häc. KhuyÕn khÝch ng­êi häc ®éc lËp suy nghÜ, t×m tßi n©ng co n¨ng lùc t­ duy vµ b¶n lÜnh con ng­êi ViÖt Nam. Gi¸o dôc c¶ vÒ chÝnh trÞ vµ t­ t­ëng ®¹o ®øc. Thùc hiÖn x· héi ho¸ gi¸o dôc nghÜa lµ sù nghiÖp gi¸o dôc lµ cña toµn d©n. CÇn cã sù kÕt hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ x· héi trong ph¸t triÓn ®µo t¹o gi¸o dôc. NÒn v¨n minh c«ng nghiÖp còng gãp phÇn lµm thay ®æi c¸ch suy nghÜ, c¸ch thøc lao ®éng vµ thãi quen, tËp tôc cña nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l¹c hËu. Nh­ng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian, sù chuyÓn ®æi ph¶i dÇn dÇn tõ thùc tiÔn ph¶n ¸nh ®Õn nhËn thøc. ChÝnh v× thÕ gi¸o dôc v¨n minh tinh thÇn cã vai trß rÊt to lín cÇn ph¶i ®­îc chó träng. Kh«ng ngõng n©ng cao v¨n minh tinh thÇn: ®¹o ®øc, v¨n ho¸ truyÒn thèng cña nh©n lo¹i vµ d©n téc. V¨n ho¸ truyÒn thèng sÏ gi÷ g×n mét x· héi trËt tù kû c­¬ng nÒn nÕp, ph¸t huy tÝnh d©n téc vµ tinh thÇn tù lùc tù c­êng sÏ lµ yÕu tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. T¹o mäi c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ nghiªn cøu cho c«ng t¸c khoa häc nghiªn cøu cña c¸c tri thøc. Cã chÕ ®é ®·i ngé gióp hä n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt lÉn tinh thÇn trong cuéc sèng ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c. §Æc biÖt cÇn l­u ý ®Õn nguån nh©n lùuc miÒn nói. Ta ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi, chÝnh s¸ch ­u tiªn cho c¸c trÝ thøc ë ®©y. TrÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé khoa häc sao cho phï hîp víi t×nh h×nh míi cña ®Êt n­íc. X¸c ®Þnh râ phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé c¬ së. TiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ së tinh gän, hiÖu qu¶ cao. Hoµn thiÖn hÖ thèng gi¸ trÞ míi cña con ng­êi ViÖt Nam: sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ hiÖn ®¹i. ViÖc x©y dùng dùng con ng­êi cÇn ®­îc triÓn khai tÝch cùc, khÈn tr­¬ng chñ ®éng nh­ng kh«ng thÓ nãng véi, ®¬n gi¶n ,tr¸i víi quy luËt cña t­ t­ëng, t×nh c¶m, v¨n ho¸. §©y lµ c«ng viÖc bÒn bØ l©u dµi. Ph¶i huy ®éng mäi lùc l­îng , vËn dông søc m¹nh tæng hîp ®Ó x©y dùng con ng­êi tõ khi sinh ra vµ trong suèt c¶ cuéc ®êi, trong mäi hoµn c¶nh, b»ng nhiÒu h×nh thøc biÖn ph¸p kh¸c nhau tuú tõng lo¹i ®èi t­îng. Võa x©y dùng båi ®¾p c¸i tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i võa ®Êu tranh ®Èy lïi c¸i cò l¹c hËu tiªu cùc. Kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng sù suy tho¸i vÒ t­ t­ëng, ®¹i ®øc lèi sèng trong c¸n bé vµ quÇn chóng. Båi d­ìng c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ cho thanh niªn, häc sinh, sinh viªn®Ó hä võa lµ nh÷ng con ng­êi n¨ng ®éng hiÖn ®¹i phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸, víi qu¸ tr×nh CNH,H§H ë n­íc ta hiÖn nay nh­ng vÉn mang trong m×nh nÐt ®Ñp cña ng­êi ViÖt Nam truyÒn thèng. Nh­ vËy bªn c¹nh nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nhiÖm vô quan träng cña chóng ta lµ x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Bªn c¹nh nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra ë trªn th× ®Ó ®¶m b¶o cho chóng ta th­ch hiÖn ®­îc cÇn ph¶i n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng vµ hiÖu lùc qu¶n lý cña nhµ n­íc trong qu¸ tr×nh x©y dùng con ng­êi. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng mét hÖ thèng chÝnh s¸ch ®ång bé, ®æi míi vµ bæ sung nh÷ng chÝnh s¸ch nµy theo yªu cÇu cña c«ng cuéc ®æi míi. Bªn c¹nh ®ã, c«ng t¸c t­ t­ëng cÇn ph¶i ®­îc t¨ng c­êng, ®æi míi h¬n bao giê hÕt. Võa ph¶i g¾n bã chÆt chÏ víi qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt, ph¸t huy søc m¹nh cña d­ luËn x· héi ®Ó ngµy mét lo¹i trõ nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu t¸c ®éng ®Õn con ng­êi ViÖt Nam. Cuèi cïng ®iÒu quan träng vµ c¬ b¶n trong x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay lµ ph¸t huy d©n chñ, t¨ng c­êng ph¸p chÕ ®Ó con ng­êi ViÖt Nam hoµn thiÖn hoµn mü theo ®óng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. C. PHÇN kÕt luËn X©y dùng thµnh c«ng thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rÊt quan träng ®èi víi chóng ta. Nã nh­ mét b­íc tiÕn tiÒn ®Ò t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Ó ®­a ®Êt n­íc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. V× thÕ chØ cã x©y dùng thµnh c«ng con ng­êi ViÖt Nam th× míi cã thÓ x©y dùng thµnh c«ng thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ sau ®ã lµ chñ nghÜa x· héi. Kh¸i niÖm “ph¸t triÓn con ng­êi bÒn v÷ng” lµ mét trong nh÷ng kh¸i niÖm trung t©m cña thêi ®¹i ë mäi lÜnh vùc cña mäi quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam. Con ng­êi ph¸t triÓn bÒn v÷ng nghÜa lµ con ng­êi kh«ng chØ ®­îc ®Çu t­ cho thÓ lùc søc khoÎ vµ kiÕn thøc mµ con ®­îc ch¨m lo vÒ mÆt tinh thÇn ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ tèt ®Ñp trong mçi ng­êi ®­îc kÕ thõa tõ c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nh©n lo¹i. Nh÷ng hÖ gi¸ trÞ míi nµy rÊt co ý nghÜa trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, më cöa héi nhËp. Con ng­êi víi nh÷ng ®øc tÝnh cao ®Ñp, ­u trÝ, xuÊt s¾c mµ chóng ta ®ang nç lùc phÊn ®Êu x©y dùng thËt kh«ng dÔ dµng nh­ng hoµn toµn cã thÓ v­ín tíi ®­îc. §iÒu quan träng lµ nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hîp lý ®­îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña mäi ng­êi d©n. Ng­êi d©n ®Æc biÖt lµ c¸n bé §¶ng viªn ý thøc ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm vµ hµnh ®éng cÇn ph¶i lµm cña m×nh. Víi sù ®oµn kÕt, lßng quyÕt t©m cao ch¾c ch¾n mét ngµy nµo ®ã ta cã thÓ lµm ®­îc viÖc nµy. Lµm ®­îc ®iÒu nµy cã nghÜa lµ ta ®· ph¸t huy nh©n tè con ng­êi trong hµnh tr×nh tiÕn tíi môc tiªu “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”. Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình triết học Mác- LêNin Tạp chí triết học, số 1 (188), tháng 1-2007 Tạp chí giáo dục lý luận số 9/2006 Tạp chí tư tưởng - văn hóa số 8/2006 Tạp chí tư tưởng văn hóa số 4/2007 Tạp chí cộng sản số 10 (tháng 5/2006) Tạp chí lịch sử Đảng số 2/2007 Tạp chí lý luận chính trị số 7/2006 Tạp chí lý luận chính trị số 11/2006 10. Tạp chí lý luận chính trị số 1/2007 Môc Lôc Trang ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35957.doc
Tài liệu liên quan