Công ty TNHH Tin học Mai hoàng (QT)

Tài liệu Công ty TNHH Tin học Mai hoàng (QT): ... Ebook Công ty TNHH Tin học Mai hoàng (QT)

doc25 trang | Chia sẻ: huyen82 | Ngày: 22/10/2013 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Công ty TNHH Tin học Mai hoàng (QT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Më §Çu Sau thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu trong nhµ tr­êng chóng em ®· ®­îc trang bÞ mét sè kiÕn thøc lý luËn nhÊt ®Þnh,®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy lµ c¬ héi tèt gióp chóng em biÕt øng dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÊn ®Ò thùc tiÔn so víi lý lô©n. ngoµi ra cßn gióp chóng em rÌn luyÖn ®­îc kü n¨ng, ph­¬ng ph¸p lµm viÖc cña nhµ qu¶n trÞ trong c¸c doanh nghiÖp,vËn dông c¸c c«ng cô, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nghiªn cøu kinh doanh ®Ó h×nh thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp còng nh­ phôc vô nh÷ng yªu cÇu cña c¬ quan thùc tÕ. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH tin häc Mai Hoµng, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n, cïng víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn ViÖt L©m,vµ sù gióp ®ì cña c«ng ty TNHH Tin häc Mai Hoµng em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. B¶n b¸o c¸o bao gåm: PhÇn 1: LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty mai hoµng PhÇn 2: C¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty trong ho¹t ®éng cña c«ng ty PhÇn 3: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty PhÇn 4: Mét sè néi dung chñ yÕu trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña c«ng ty PhÇn 5: §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty PhÇn 1 : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty Mai Hoµng Giíi thiÖu chung 1.1.Tªn c«ng ty: c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tin häc mai hoµng - Website chÝnh thøc của C«ng ty TNHH Tin häc Mai Hoµng: 1.2. C¬ së kinh doanh C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng cã 03 cơ sở sau: - Cơ sở 1 Địa chỉ : Số 146 Th¸i Hà - Đống Đa Hà Nội Điện thoại : (04) 5377109 Fax : (04) 5377108 - Cơ sở 2 Địa chỉ : Số 12 T«n Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội Điện thoại : (04) 7344333 Fax : (04) 7344332 - Cơ sở 3 Địa chỉ : Số 61 Đào Tấn - Ba Đ×nh - Hà Nội §iện thoại : (04) 7664647 Fax: (04) 7664648 LÜnh vùc kinh doanh 1.3.1. L¾p r¸p m¸y tÝnh th­¬ng hiÖu viÖt nam Với mục đÝch đưa ra một thương hiệu m¸y tÝnh uy tÝn trªn thị trường, chiếm được lßng tin của kh¸ch hàng, cạnh tranh được với sản phẩm ngoại nhập c«ng ty TNHH tin học Mai Hoàng đã đầu tư x©y dựng một d©y truyền lắp r¸p và sản xuất m¸y tÝnh riªng mang thương hiệu ISTC. Cïng với sự ph¸t triển kh«ng ngừng của c«ng ty, m¸y tÝnh thương hiệu ISTC ngày càng khẳng định uy tÝn trªn thị trường với những vượt trội về th«ng số kỹ thuật, sự ổn định và dịch vụ hỗ trợ sau b¸n hàng. 1.3.2. C¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ th«ng tin C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng là một trong những c«ng ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực ph©n phối c¸c sản phẩm c«ng nghệ th«ng tin tới c¸c bạn hàng, c¸c đại lý, c¸c nhà tÝch hợp hệ thống cũng như tới người sử dụng trực tiếp. C¸c sản phẩm c«ng nghệ th«ng tin c«ng ty cung cấp bao gồm: + M¸y tÝnh thương hiệu ISTC: tạo ra một thương hiệu m¸y tÝnh chất lượng cao, phï hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam, gi¸ cả phï hợp mang lại nhiều lợi Ých nhất cho kh¸ch hàng. + C¸c linh kiện m¸y tÝnh: Chuyªn cung cấp c¸c linh kiện, phụ kiện rời, c¸c thiết bị ngoại vi chất lượng cao cho c¸c nhà tÝch hợp hệ thống: Processor, Mainboard, HDD, Video Card, m¸y in, loa, m¸y quÐt, modem, .. . + C¸c thiết bị mạng: là nhà ph©n phối của c¸c h·ng sản xuất uy tÝn hàng đầu trªn thế giới về lĩnh vực mạng: Cisco, 3Com, Intel, AMP, Fluke... + Sản phẩm Server, desktop, notebook của c¸c h·ng: HP - Compaq, IBM, ... với chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành tu©n thủ theo đóng quy định của nhµ sản xuất. + C¸c phần mềm øng dông, phần mềm quản lý, phần mềm truyền th«ng ... 1.3.3.X©y dùng phÇn mÒm Nghiªn cứu, ph¸t triển c¸c phần mềm ứng dụng là một trong c¸c định hướng cơ bản và l©u dài của C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng, nhằm hướng tới việc phục vụ kh¸ch hàng ngày càng hoàn hảo và toàn diện hơn với c¸c giải ph¸p Hiện nay c«ng ty đang triển khai cïng với một số đơn vị kh¸c thực hiện nghiªn nghiªn cứu, sản xuất và khai th¸c các phần mềm như: - Quản lý văn phòng: kế to¸n, quản trị văn bản, E-mail... - Quản trị cơ sở dự liệu: SQL Server, ORACLE,... - Giải quyết c¸c bài to¸n kỹ thuật trong lĩnh vực địa chÝnh, truyền th«ng. 1.3.4.DÞch vô 1.3.4.1.B¶o hµnh b¶o tr× vµ n©ng cÊp hÖ thèng • Trang thiết bị cho c«ng t¸c kiểm tra, bảo hành, bảo tr× đầy đủ và hiện đại, t¸c phong tận t×nh, chuyªn nghiệp. • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của c¸c sản phẩm cung cấp đầy đủ. • Phụ kiện và linh kiện thay thế đ¸p ứng được mọi nhu cầu của kh¸ch. • Phương ¸n thực hiện bảo hành: Sửa chữa, thay thế mới từng phụ kiện hoặc cả cụm linh kiện. 1.3.4.2.T­ vÊn ®µo t¹o Song song với việc cung cấp cho kh¸ch hàng một h¹ tầng cơ sở c«ng nghệ th«ng tin hiện đại. C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng cßn sẵn sàng cộng t¸c với c¸c đối t¸c cũng như bạn hàng để để tư vấn lựa chọn, thiết kế, x©y dựng và ph¸t triển c¸c hệ thống ứng dụng. C¸c hệ thống th«ng tin, x©y dựng trªn cơ sở c¸c dịch vụ truyền th«ng (LAN, WAN) được cung cấp bởi C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng lu«n ph¸t huy tÝnh hiệu quả, bảo mật và độ bền cao. C¸c vấn đề về triển khai, lắp đặt, vận hành thiết bị cũng bằng việc tiến hành đào tạo, chuyển giao c«ng nghệ sau b¸n hàng đều được C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng tiến hành một c¸ch nghiªm tóc, đ¸p ứng được nhu cầu cũng như sự tÝn nhiệm của kh¸ch hàng. 2.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH Tin häc Mai Hoµng ®­îc thµnh lËp ngµy 17/7/1999 víi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 072437 – do Uỷ ban kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp ngày 19.5.2002 Năm 1996 Trung t©m dịch vụ kỹ thuật tin học – viÕt tắt là ISTC được thành lập với đội ngũ cán bộ gồm 5 người. Do nhu cầu ph¸t triÓn của lĩnh vực C«ng nghệ th«ng tin ở Việt Nam nãii riªng và trªn thế giới nãi chung, năm 1999 ban lãnh đạo Trung t©m quyết định thành lập C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng. Ngày nay, C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng đã cã những bước tiến vượt bậc, trở thành một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực c«ng nghệ th«ng tin tại Việt Nam Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 072437 do Uỷ ban kế hoạch Thành phố Hà Nội cấp ngày 19.5.2002x 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty 3.1 Chøc n¨ng C«ng ty ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc nh­: ChuyÓn giao c«ng nghÖ vµ dÞch vô tin häc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vµo ViÖt Nam th«ng qua viÖc cung cÊp dÞch vô t­ vÊn, cung cÊp trang thiÕt bÞ vµ gi¶i ph¸p tin häc viÔn th«ng cho kh¸ch hµng ViÖt Nam. 3.2 NhiÖm vô Lµ ®¬n vÞ chuyªn cung cÊp c¸c mÆt hµng vµ c¸c dÞch vô vÒ c«ng nghÖ tin häc, C«ng ty cã môc tiªu lµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi cung cÊp s¶n phÈm réng kh¾p c¶ n­íc ®Ó phôc vô tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ tiÒm n¨ng. V× vËy C«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung cña C«ng ty: Mua b¸n c¸c mÆt hµng vÒ tin häc. Qu¶n lý tèt chi phÝ ®Ó gãp phÇn b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp. Thùc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn chøc, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. B¶o vÖ C«ng ty, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn C«ng ty. §Èy m¹nh ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qña trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. PhÇn 2: c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña c«ng ty trong ho¹t ®éng kinh doanh 1.S¬ ®å tæ chøc S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Mai Hoµng Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Gi¸m ®èc H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty C¬ chÕ qu¶n lý. C«ng ty TNHH Mai Hoµng qu¶n lý theo kiÓu tËp trung quyÒn lùc. Gi¸m ®èc n¾m quyÒn kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ viÖc t×m kiÕm, qu¶n lý nguån hµng ®Õn viÖc t×m thÞ tr­êng tiªu thô, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý nh©n lùc...C¸c phßng thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh d­íi sù kiÓm so¸t trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. C¬ chÕ qu¶n lý nµy cho phÐp Gi¸m ®èc n¾m b¾t ®­îc nh÷ng diÔn biÕn trong C«ng ty vµ trªn thÞ tr­êng nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n, bªn c¹nh ®ã c¬ chÕ qu¶n lý nµy gän nhÑ vµ n¨ng ®éng h¬n tr¸nh ®­îc nh÷ng thñ tôc quan liªu trong giao dÞch. C¸ch qu¶n lý nµy lµm cho Gi¸m ®èc bÞ trãi buéc vµo nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy vµ tr­íc m¾t, khiÕn cho tÇm nh×n chiÕn l­îc bÞ h¹n chÕ, ý t­ëng dµi h¹n bÞ nh÷ng c«ng viÖc tr­íc m¾t che khuÊt. 2. §éi ngò c¸n bé Công ty TNHH Tin học Mai Hoàng quy tụ một đội ngũ chuyên viên tin học trẻ, năng động, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn. Đội ngũ chuyên viên của Công ty gồm hơn 80 người, trong đó hơn 80% là các kỹ sư đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử - Tin học, Kinh tế, Kế toán... Trong số đó hơn 12 chuyên viên kỹ thuật của Công ty đã tham dự các khoá tu nghiệp các công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trong việc phát triển mạng. Nhưng quan trọng hơn cả là các chuyên viên kỹ thuật của Công ty đã thu được những kinh nghiệm vô cùng quý giá trong quá trình thiết kế và triển khai các dự án cũng như trong quá trình phục vụ nhu cầu thị trường máy tính cá nhân trong thời gian qua. Ngoài lực lượng các kỹ sư, chuyên viên nói trên, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực và vô cùng hiệu quả của các đối tác và các cộng tác viên, đặc biệt là sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực công nghệ mạng của các nhà cung cấp linh kiện, thiết bị cho Công ty. T¹i c«ng ty mai hoµng, Mỗi nhân viên luôn đặt 3 tiêu chí hang đầu: *Tận tâm và hiểu rõ nghiệp vụ của khách hµng *Nắm vũng công nghệ hiện đại - nỗ lực sang tạo các giá trị vì khách hang *Tinh thần trách nhiệm và luôn tạo sự tin cậy nơi khách hang 2.1 Gi¸m ®èc Bà : TrÇn Thị Thu T©m 2.2. Phßng kinh doanh Số lượng : 16 người - Kinh doanh phân phối : phát triển một hệ thống phân phối rộng khắp Việt Nam với đại diện là các đơn vị tin học lớn. - Kinh doanh bán lẻ : trở thành một địa chỉ tin cậy của khách hàng tiêu dùng với phương châm: Chất lượng - Dịch vụ - Giá cả. - Dự án : đã tư vấn, thiết kế và triển khai nhiều dự án lớn cho các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân và nước ngoài. 2.3. Phßng kü thuËt Số lượng : 38 người - Giải pháp : cùng với bộ phận dự án, bộ phận giải pháp đã thực hiện tư vấn, thiết kế và cung cấp nhiều giải pháp mang lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng - tối ưu trong đầu tư, có khả năng mở rộng, nâng cấp phát triển trong tương lai. - Dây truyền lắp ráp máy tính thương hiệu ISTC: công nghệ, dây truyền lắp ráp hiện đại, quy trình kiểm tra thiết bị đầu vào và đầu ra theo tiêu chuẩn được quy định chặt chẽ, thương hiệu máy tính Việt Nam ISTC đã khẳng định được uy tín trên thị trường xứng tầm với tầm vóc của Công ty là một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. - Bảo hành : trang thiết bị hiện đại cùng với lòng nhiệt tình và kinh nghiệm của toàn thể nhân viên đã mang lại cho khách hàng sự hài lòng, thoải mái khi sử dụng dịch vụ của Công ty. - Triển khai thi công : với trình độ chuyên môn cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp đã đáp ứng được mọi đòi hỏi về chất lượng công trình cũng như tiến độ công việc trong mọi hoàn cảnh mà khách hàng yêu cầu. 2.4 .Phßng tài chÝnh kÕ to¸n - Sè l­îng : 8 ng­êi 2.5 .Kho - Số lượng : 6 ng­êi 2.6 .Phßng hµnh chÝnh tæng hîp - Số lượng : 5 ng­êi 2.7 Céng t¸c viªn thùc tËp: -Sè l­îng: 12 ng­êi Cïng víi viÖc më réng quy m«, t¨ng vèn ®iÒu lÖ th× ®éi ngò nh©n lùc cña C«ng ty còng ®­îc t¨ng lªn cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty: (Nguån: C«ng ty TNHH Tin häc Mai hoµng) N¨m 2005 2006 2007 Ng­êi 42 57 70 BiÓu ®å t¨ng tr­ëng nh©n sù Sè l­îng nh©n viªn c«ng ty trong giai ®o¹n 2005_2007 Theo nh­ biÓu ®å trªn, sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng dÇn theo thêi gian.®i kÌm víi gia t¨ng vÒ mÆt sè l­îng lµ sù gia t¨ng vÒ mÆt chÊt l­îng (80% là các kü sư ®· tèt nghiÖp ®¹i häc chuyªn ngành §iÖn tử - Tin häc, tham dự các khoá tu nghiệp các công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là các công nghệ ứng dụng trong việc phát triển mạng ) Do c«ng ty ®· ¸p dông triÖt ®Ó øng dông tin häc vµo tæ chøc, qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n nªn ®· gi¶m bít ®­îc rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n thñ c«ng, do ®ã nh©n lùc cña C«ng ty kh«ng nhiÒu vµ ®­îc sö dông hiÖu qu¶. 3. §Æc ®iÓm c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña c«ng ty Lµ mét c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng ty Mai Hoµng cã ®Èy ®ñ trang thiÕt bÞ v¨n phßng, hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng Internet.Bao gåm Ba toµ nhµ v¨n phßng ë ba c¬ së nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn gåm phßng gi¸m ®èc, phßng kinh doanh, phßng kÜ thuËt, phßng kÕ to¸n, kho…víi ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ nh­ lµ bµn ghÕ, tñ s¸ch, ®iÖn tho¹i, m¸y fax,m¸y in… Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn gåm: « t« 4 chç dïng cho giao dÞch vµ trao ®æi víi kh¸ch hµng, mét « t« t¶i ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸. 40 m¸y tÝnh ®· nèi m¹ng Internet vµ m¹ng néi bé ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh 4. Kh¸ch hµng, thÞ tr­êng, ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty 4.1 Kh¸ch hµng, thÞ tr­êng Lµ tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp mua vµ sö dông hµng ho¸ cña C«ng ty TNHH Mai Hoµng dùa trªn môc ®Ých sö dông, chóng ta ph©n kh¸ch hµng thµnh hai lo¹i: kh¸ch hµng c¸ nh©n - hé gia ®×nh lµ nh÷ng ng­êi mua ®Ó sö dông phôc vô cho viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi ®ã hoÆc cña gia ®×nh ng­êi ®ã. Cßn kh¸ch hµng C«ng nghiÖp lµ nh÷ng tæ chøc mua hµng víi môc ®Ých lµ gióp hä gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ hä ®· ®ang vµ sÏ gÆp ph¶i hay nãi c¸ch kh¸c hä mua hµng ho¸ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña tæ chøc. Thø nhÊt, c¸c kh¸ch hµng th­¬ng m¹i. Hä lµ nh÷ng ng­êi mua hµng víi môc ®Ých th­¬ng m¹i. Nh÷ng hµng ho¸ mµ hä th­êng mua cña c«ng ty Mai Hoµng lµ c¸c m¸y tÝnh,linh kiÖn, phô tïng hoÆc c¸c dÞch vô kü thuËt cña c«ng ty. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy Ýt cã ¶nh h­ëng doanh thu cña c«ng ty, tuy r»ng theo nhËn xÐt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty th× sè l­îng kh¸ch hµng th­¬ng m¹i cã xu h­íng t¨ng lªn. §©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng v× ®iÒu nµy tøc lµ uy tÝn cña c«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. Thø hai, c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp kh¸c. Hä lµ nh÷ng ng­êi mua hµng cña c«ng ty Mai Hoµng ®Ó phôc vô cho môc ®Ých cña tæ chøc hä. C¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp cña c«ng ty cã thÓ lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc c«ng quyÒn, c¸c viÖn, tr­êng häc vµ c¸c doanh nghiÖp... Hä mua hµng víi môc ®Ých nh­ sau: hµng ho¸ ®­îc mua ®Ó l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm cña hä ( c¸c kh¸ch hµng nhµ s¶n xuÊt ); hµng ho¸ ®­îc mua ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã ( kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc c«ng quyÒn, c¸c viÖn, tr­êng häc). Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua s¶n phÈm cña c«ng ty víi sè l­îng lín vµ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh thu cña c«ng ty. §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng rÊt quan träng ®èi víi c«ng ty, hä mua hÇu hÕt s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh, tõ m¸y tÝnh m¸y, linh kiÖn, c¸c dÞch vô ®i kÌm... Cã kh¸ nhiÒu lý do ®Ó hä mua nh÷ng s¶n phÈm nµy, cã nh÷ng kh¸ch hµng mua lÇn ®Çu nh­ nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp hay nh÷ng c«ng ty tæ chøc më réng quy m« cña hä, còng cã thÓ lµ ®æi míi trang thiÕt bÞ, cã thÓ c«ng viÖc cña hä cÇn sù trî gióp cña c¸c phÇn mÒm chuyªn dông hoÆc hä cÇn ®Õn c¸c dÞch vô trî gióp kü thuËt. Qu¸ tr×nh mua cña c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp rÊt phøc t¹p. Nhu cÇu th­êng ph¸t sinh tõ nh÷ng ng­êi trrùc tiÕp sö dông, hoÆc nh÷ng ng­êi qu¶n lý, vµ ph¶i th«ng qua mét lo¹t c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó mua mét thiÕt bÞ nµo ®ã, sau ®ã hä sÏ tham kh¶o t­¬ng ®èi nhiÒu nhµ cung cÊp ®Ó lùa chän, cuèi cïng cã thÓ hä cho tiÕn hµnh ®Êu gi¸. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ®Ó b¸n ®­îc hµng cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, ngoµi c¸c yÕu tè trªn c«ng ty cßn ph¶i ®Ò cËp ®Õn c¸c kho¶n hoa hång hay khuyÕn m¹i cho c¸c tæ chøc kh¸ch hµng. §a sè nh÷ng lÇn mua cña kh¸ch hµng c«ng nghiÖp víi ®¬n hµng gi¸ trÞ cao. Ch¼ng h¹n nh­ ng©n hµng n«ng nghiÖp, mçi lÇn mua hä sÏ mua kho¶ng 100 bé m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî, tæng gi¸ trÞ ®¬n hµng lªn ®Õn h¬n 1 tû ®ång. Thø ba, kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n hoÆc hé gia ®×nh. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ m¸y vi tÝnh hä mua ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu häc tËp vµ lµm viÖc nh­ng thùc chÊt l­îng sö dông chÝnh l¹i ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu gi¶i trÝ nh­ game, ca nh¹c, xem phim... §èi víi ®a sè kh¸ch hµng mua mét m¸y vi tÝnh lµ c¶ mét tµi s¶n lín, cã thÓ coi lµ hµng l©u bÒn do ®ã khi quyÕt ®Þnh mua hä c©n nh¾c rÊt kü. H¬n n÷a trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y víi nhiÒu nh·n hiÖu, chñng lo¹i, kiÓu d¸ng kh¸c nhau, mçi m¸y cã thÓ thay ®æi linh kiÖn bªn trong ®Ó cho ra nh÷ng bé m¸y cã cÊu h×nh kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh t×m mua s¶n phÈm ng­êi mua cã thÓ tham kh¶o kh¸ nhiÒu vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, dÞch vô ®i kÌm... Gi¸ trÞ cña mçi ®¬n hµng cña kh¸ch hµng nµy t­¬ng ®èi nhá, mét bé m¸y vi tÝnh t­¬ng ®èi tèt chØ kho¶ng 6 triÖu ®ång. Kh¶ n¨ng mua lÇn l¹i lµ t­¬ng ®èi Ýt hä cÇn t­¬ng ®èi nhiÒu c¸c dÞch vô ®i kÌm, nh­ phÇn mÒm ph¶i miÔn phÝ hoÆc víi gi¸ rÎ. Nh÷ng kh¸ch nµy th­êng thanh to¸n ngay víi thñ tôc ®¬n gi¶n. Nh÷ng s¶n phÈm hä mua lµ c¸c m¸y tÝnh, m¸y in nguyªn bé, thØnh tho¶ng lµ c¸c linh kiÖn, phô kiÖn vµ mét sè dÞch vô, Nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã thÓ chia thµnh hai lo¹i, ®ã lµ c¸c gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n. C¸c gia ®×nh mua ®Ó phôc vô nhu cÇu lµm vÖc vµ häc tËp cña con c¸i hä, nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng cã thu nhËp cao nªn hä th­êng mua nh÷ng lo¹i m¸y ®¾t tiÒn vµ th­êng c©n nh¾c kü khi mua. C¸c c¸ nh©n mua nh÷ng bé m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc (nh÷ng ng­êi ®éc th©n) hay cho häc tËp (Sinh viªn), vµ mét sè lo¹i chÕ phÈm in Ên. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng cã thu nhËp thÊp, hoÆc ch­a cã thu nhËp nªn hä th­êng mua nh÷ng s¶n phÈm Ýt tiÒn h¬n, nh­ng l¹i th­êng Ýt c©n nh¾c khi mua. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng mua s¶n phÈm cña c«ng ty qua ng­êi giíi thiÖu. C«ng ty ®· vµ ®ang nç lùc ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp.®iều mà c«ng ty muốn đạt tới là đem đến cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp công nghệ tốt nhất, phù hợp nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát huy tối đa vai trò của hệ thống thông tin theo xu hướng chung của thế giới 4.2. §èi thñ c¹nh tranh C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i §èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña c«ng ty TNHH Mai Hoµng nhiÒu vÒ sè l­îng, vµ ®a phÇn hä lµ nh÷ng c«ng ty lín, cã lÞch sö l©u ®êi h¬n, ®éi ngò nh©n viªn cña hä lµnh nghÒ h¬n, cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. ®©y lµ thÞ tr­êng kinh doanh lo¹i s¶n phÈm cã chu kú sèng t­¬ng ®èi ng¾n, tèc ®é ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn, thay ®æi c¸c d¹ng s¶n phÈm nhanh. C¹nh tranh víi c­êng ®é cao vµ cã nhiÒu ®èi thñ trªn thÞ tr­êng. PhÇn lín ®èi thñ cña C«ng ty TNHH Mai hoµng trong m¶ng thÞ tr­êng nµy lµ c¸c c«ng ty cã quy m« lín h¬n, nh­: C«ng ty m¸y tÝnh B¸ch Khoa C«ng ty m¸y tÝnh Anh Ngäc C«ng ty m¸y tÝnh Hµ néi C«ng ty m¸y tÝnh Siªu viÖt C«ng ty m¸y tÝnh trÝ viÖt C«ng ty m¸y tÝnh thuû linh C«ng ty m¸y tÝnh gia long C«ng ty m¸y tÝnh trÇn anh C«ng ty m¸y tÝnh an ph¸t C«ng ty m¸y tÝnh trung anh C«g ty m¸y tÝnh h¶i anh C«ng ty m¸y tÝnh an s¬n C«ng ty m¸y tÝnh Delphi C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. ChÝnh s¸ch tù do th­¬ng m¹i, cïng víi viÖc b·i bá giÊy phÐp kinh doanh ®èi víi phÇn lín c¸c ngµnh nghÒ ®· lµm cho rµo c¶n gia nhËp ngµnh trë nªn thÊp, c¸c tæ chøc-c¸ nh©n ®Òu cã thÓ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i trong cïng lÜnh vùc víi C«ng ty TNHH Mai Hoµng ThÞ tr­êng m¸y tÝnh lµ thÞ tr­êng ®ang cã søc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã søc hÊp dÉn lín víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¸ ®¬n gi¶n vµ víi tû lÖ lîi nhuËn doanh. PhÇn 3: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1. KÕt qu¶ s¶n phÈm C«ng ty chuyªn cung cÊp, nghiªn cøu, t­ vÊn c«ng nghÖ vµ dÞch vô tin häc Cung cÊp c¸c chñng lo¹i thiÕt bÞ tin häc chñ yÕu cña h·ng Hewlett Packard(HP) nh­: m¸y tÝnh (PC,m¸y chñ Unix), m¸y in m¸y quÐt, c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi m¹ng côc bé(Switch,Hub,Carb m¹ng..) vµ m¹ng diÖn réng (Router,Remote Access Server..), c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi kh¸c. Nghiªn cøu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p m¹ng m¸y tÝnh (Lan, Wan) trªn c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau (Netware, WindowsNT, Unit...) dùa trªn c¸c c«ng nghÖ hÖ thèng më. T­ vÊn vµ cïng víi kh¸ch hµng thiÕt kÕ, x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin, c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ khai th¸c c¬ së d÷ liÖu theo m« h×nh kh¸ch-chñ (Client/Server), dùa trªn c¸c s¶n phÈm míi nhÊt cña c¸c nhµ s¶n xuÊt phÇn mÒm hµng ®Çu thÕ giíi. 2. KÕt qu¶ thÞ tr­êng Kh¸ch hµng cña c«ng ty TNHH Mai Hoµng bao gåm tÊt c¶ c¸ nh©n, tæ chøc c­ tró trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn, hä cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ mµ c«ng ty kinh doanh. Nh­ vËy, xÐt vÒ mÆt ®Þa lý th× thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty TNHH Mai Hoµng nhá h¬n thÞ tr­êng cung øng, nh­ng vÒ sè l­îng th× nã l¹i lín h¬n, vµ cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p h¬n, ®a d¹ng h¬n, chÞu nhiÒu t¸c ®éng tõ phÝa m«i tr­êng h¬n so víi thÞ tr­êng c¸c yÕu tè ®Çu vµo. §©y lµ n¬i mµ nhu cÇu trùc tiÕp ph¸t sinh vµ nã sÏ lµm n¶y sinh nhu cÇu thø cÊp ®Ó c«ng ty t×m kiÕm c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Ho¹t ®éng nghiªn cøu, t×m kiÕm ®Çu ra kh«ng ®­îc c«ng ty tiÕn hµnh mét c¸ch quy m« vµ tæng thÓ, c«ng ty Mai Hoµng kh«ng cã ®­îc nh÷ng m« t¶ tæng thÓ vÒ thÞ tr­êng môc tiªu. C«ng ty TNHH th­êng tiÕn hµnh t×m kiÕm thÞ tr­êng dùa vµo nh÷ng quan s¸t vµ ®­a ra nh÷ng kÕt luËn dùa vµo ý kiÕn cña b¶n th©n c«ng ty. 3. KÕt qu¶ doanh thu lîi nhuËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu cã môc tiªu chung lµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh ®Òu cã môc tiªu chung lµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. ChÝnh v× vËy, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý Doanh nghiÖp thÊy ®­îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña c«ng t¸c qu¶n lý Doanh nghiÖp. Tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n trÞ Doanh nghiÖp t×m ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p s¸t thùc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt cho Doanh nghiÖp. §¬n vÞ: VND (Nguån: C«ng ty TNHH Tin häc Mai hoµng) ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1.Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 167,344,021,587 173,233,976,295 168,431,266,654 170,115,579,368 182,230,604,655 2.C¸c ®iÒu kho¶n gi¶m trõ doanh thu 47,410,993 207,152,295 207,152,295 76,468,356 315,358,469 3.Gi¸ vèn hµng b¸n 163,602,019,233 169,360,268,303 163,272,672,224 165,305,398,956 176,301,012,087 4.Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 155,664,684 161,143,566 15,706,310 79,536,732 57,476,847 5.Chi phÝ tµi chÝnh 216,982,920 224,620,000 336,472,332 276,866,200 315,739,842 6.Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 3,210,10 8,125 3,323,093,297 4,198,889,663 4,240,878,560 4,751,973,467 7.Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 423,164,946 438,058,558 431,786,450 295,504,016 603,997,669 8.Thu nhËp kh¸c 129,358,026 133,911,000 199,897,544 135,825,927 107,273,742 9.Chi phÝ kh¸c _ _ 52,000,000 _ _ 10.Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 552,522,972 571,969,558 579,683,994 431,329,943 711,271,411 11.Lîi nhuËn sau thuÕ 397,816,540 411,818,082 417,372,476 310,557,559 512,115,416 B¶ng 2: KÕt qu¶ doanh thu vµ lîi nhuËn trong giai ®o¹n 2004_2008 4. KÕt qu¶ ®ãng gãp ng©n s¸ch nhµ n­íc §¬n vÞ: VND (nguån: C«ng ty TNHH Tin häc Mai hoµng) ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 52,874,938 27,974,983 (34,030,515) 25,673,873 21,873,985 2.ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 3.ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 4.thuÕ xuÊt nhËp khÈu 5.ThuÕ thu nhËp doanh nghÞªp 154,706,432 160,151,476 162,311,518 120,772,384 199,155,995 6.ThuÕ tµi nguyªn 7.ThuÕ tµi nguyªn 8.TiÒn thuª ®Êt 9.ThuÕ m«n bµi 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 10.C¸c lo¹i thuÕ II.C¸c kho¶n thuÕ ph¶I nép 1.c¸c kho¶n phô thu 2.c¸c kho¶n phÝ lÖ phÝ 3.c¸c kho¶n kh¸c B¶ng 3: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc PhÇn 4: Mét sè néi dung chñ yÕu trong ho¹t ®éng qu¶n trÞ cña c«ng ty 1. C«ng t¸c x©y dùng chiÕn l­îc ChiÕn l­îc tæng thÓ vµ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña c«ng ty ®­îc x©y dùng bëi bëi ban gi¸m ®èc cã sù tham gia th¶o luËn cña c¸c tr­ëng bé phËn.Trªn c¬ së ®ã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh chi tiÕt 2. C«ng t¸c quản trị nh©n sù C«ng t¸c tuyển dụng: Hàng năm, Mai hoµng tổ chức thực hiện tuyển dụng nh©n sù ë c¸c vị trÝ làm việc kh¸c nhau một c¸ch thường xuyªn nh»m thu hót nh©n tài để ph¸t triển nguồn nh©n lực của m¹nh cả về số lượng và chất lượng. Ngoài ra,Mai hoµng thường xuyªn gióp đỡ c¸c sinh viªn năm cuối thực tập để cã thể ph¸t hiện sớm những cö nh©n cã năng lực. Từ đó thực hiện bồi dưỡng tốt những cö nh©n đã. C«ng t¸c sử dụng nguồn lao động: Mai Hoµng khẳng định con người là tài sản quý giái nhất. Trọng dụng con người, trọng dụng hiền tài, đem lại cho thành viªn của điều kiện ph¸t triển tốt nhất về tài năng và một cuộc sống đầy dủ về vật chất tinh thần là cam kết của c«ng ty đối với toàn bộ nh©n viªn Mai Hoµng C«ng t¸c đào tạo và ph¸t triển nguồn lao động: Lu«n coi nguồn nh©n lực là vốn quý của doanh nghiệp Mai Hoµng cã những chÝnh s¸ch trọng dụng nh©n tài. Mai Hoµng biết rằng đầu tư vào nguồn nh©n lực là đầu tư kh«n ngoan nhất. V× vậy phương tr©m của Mai Hoµng là: - Đầu tư vào ph¸t triển năng lực cö nh©n -Đầu tư n©ng cao m«i trường làm việc -Đầu tư vào tối ưu hãa m«i trường và phương ph¸p làm việc 3. Qu¶n trÞ chÊt l­îng Nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng, c«ng ty th­êng xuyªn tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt l­îng nh­ lµ: Lu«n lÊy s¶n phÈm cã nguån gèc tin cËy,c¸c s¶n phÈm cung cÊp cho kh¸ch hµng cã chÊt l­îng tèt, ®¶m b¶o c¸c dÞch vô ®i kÌm. Phßng kÜ thuËt kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é,x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu chÊt l­îng,®¸p øng tèi ®a,liªn tôc c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Ban gi¸m ®èc lu«n lu«n theo dâi,gi¸m s¸t,®ång thêi kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt. 4. Qu¶n trÞ tiªu thô vµ ho¹t ®éng Marketing Trong thêi k× suy tho¸i nh­ hiÖn nay,c¸c ho¹t ®éng tiªu thô gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n.§Ó d¹t ®­îc doanh thu tèi ®a, c«ng ty cÇn tiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶n trÞ tiªu thô cã hiÖu qu¶.cô thÓ trong thêi gian qua c«ng ty ®¨ cã nh÷ng ho¹t ®éng sau: Tạo ra một thương hiệu m¸y tÝnh chất lượng cao, phï hợp với điều kiện thời tiết Việt Nam, gi¸ cả phï hợp mang lại nhiều lợi Ých nhất cho kh¸ch hàng. C«ng ty ®ang b­íc ®Çu thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó h­íng tíi c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng Më réng m¹ng l­íi kh¸ch hµng ra c¸c tØnh miÒn trung vµ miÒn nam C«ng ty tiÒn hµnh c¾t gi¶m chi phÝ cho nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ Thùc hiÖn ho¹t ®éng t­ vÊn ®µo t¹o: Song song với việc cung cấp cho kh¸ch hàng một h¹ tầng cơ sở c«ng nghệ th«ng tin hiện đại. C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng cßn sẵn sàng cộng t¸c với c¸c đối t¸c C¸c hệ thống th«ng tin, x©y dựng trªn cơ sở c¸c dịch vụ truyền th«ng (LAN, WAN) được cung cấp bởi C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng lu«n ph¸t huy tÝnh hiệu quả, bảo mật và độ bền cao. C¸c vấn đề về triển khai, lắp đặt, vận hành thiết bị cũng bằng việc tiến hành đào tạo, chuyển giao c«ng nghệ sau b¸n hàng đều được C«ng ty TNHH Tin học Mai Hoàng tiến hành một c¸ch nghiªm tóc, đ¸p ứng được nhu cầu cũng như sự tÝn nhiệm của kh¸ch hàng. C¸c ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty: C«ng ty thùc hiÖn chinh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp T×m hiÓu nhu cÇu kh¸ch hµng qua c¸c giai ®o¹n ®Ó cã thÓ phôc vô tèt nhÊt nh÷ng nhu cÇu ®ã. Tham kh¶o gi¸ vµ dÞch vô cña ®èi thñ c¹nh tranh tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp. Tham gia héi chî, triÓm l·m, c¸c buæi giíi thiÖu s¶n phÈm vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. T×m kh¸ch hµng míi th«ng qua nhiÒu ph­¬ ph¸p nh­ lµ göi th­ mêi,giÊy giíi thiÖu. Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho c¸c s¶n phÈm PhÇn 5: §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn chung Tích cực đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh của công ty và sản phẩm đến người tiêu dùng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể ban lãnh đạo và nhân viên. • Giữ vững và phát huy được xu hướng phát triển hiện nay của công ty cả về doanh số và nhân lực. • Tăng cường đào tạo, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm ngày càng tăng cường được hàm lượng công nghệ trong công việc, cải thiện được năng suất và hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn.. • Củng cố và hoàn thiện thêm hệ thống các văn phòng, đại lý để ngày càng mang lại cho khách hàng sự phục vụ chu đáo hơn. • Đầu tư, nghiên cứu phát triển phần mềm. 2. Mét sè môc tiªu chñ yÕu • Trở thành một trong những c«ng ty hàng đầu trong lĩnh vực c«ng nghệ th«ng tin tại Việt Nam. • Trở thành sự lựa chọn số một đối với người tiªu dïng nhờ vào khả năng cung cấp hàng ho¸ và khả năng chăm sãc kh¸ch hàng. • Më réng m¹ng l­íi kh¸ch hµng •§Èy m¹nh hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c •C¾t gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng hiÖu qu¶ •N©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi nhÊt, hiÖn ®¹i • N©ng cao được mức sống của c¸n bộ, cïng nh©n viªn trong c«ng ty - dần mang lại một thu nhập ổn định đ¸p ứng được nhu cầu cuộc sống. • Thực hiện tốt chÝnh s¸ch thu hót nh©n tài vào làm việc, cống hiến cho ngành CNTT và x· hội. 3. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 Dï trong thêi k× suy tho¸i nh­ng ban l·nh ®¹o c«ng ty vÉn ®¹t ra mét sè nh÷ng chØ tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ sau: doanh thu tõ ho¹t ®éng b¸n hµng: Tæng doanh thu: 180 tû Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 600 triÖu ®ång Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng: Trung b×nh tèi thiÓu lµ 4,5 triÖu ®ång/ ng­êi KÕt luËn Do thời gian thực tập chưa nhiều, nên các vấn đề đưa ra trong báo cáo này chưa có tính khái quát cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi thiếu sót. EM rất mong nhận được ý kiến đóng góp chỉ bảo của cán bộ trong Công ty, và thÇy giáo để báo cáo của em được tốt hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty, phòng kế toán Công ty TNHH Tin häc Mai Hoµng và các thầy cô giáo đã hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành báo cáo này. MỤC LỤC Phô lôc C¸c ch÷ viÕt t¾t: LAN(Local Area Network): M¹ng côc bé Wan(Wide Area Network): M¹ng diÖn réng SITC: Trung tam dÞch vô kÜ thuËt tin häc_ tiÒn th©n cña c«ng ty Mai Hoµng C¸c b¶ng biÓu H×nh 1: S¬ ®å tæ chøc c«ng ty Mai hoµng B¶ng 1: Sè l­îng nh©n viªn c«ng ty trong giai ®o¹n 2002-2006 B¶ng 2: kÕt qu¶ doanh thu vµ lîi nhuËn trong giai ®o¹n 2004-2008 B¶ng 3: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc5829.doc
Tài liệu liên quan