Đề thi hoc kì phụ hè 2 - Môn: Sức bền vật liệu

BỘ CÔNG NGHI ỆP ĐỀ THI HOC KỲ PHỤ HÈ 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ( Hệ Cao Đẳng) CAO THẮNG MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Đề số:1 Câu 1a ( 3 điểm ) Vẽ biểu đồ Nz của đoạn thanh chịu lực như hình vẽ có diện tích mặt cắt ngang F = 1cm2 kể cả trọng lượng thanh. Biết thanh làm bằng thép có trọng lượng riêng là 380 /KN m  , lực P2 = 12N. Câu 2a ( 3 điểm ) Cho thanh tròn chịu xoắn như hình vẽ. m1=10KNm, m2=25KNm, m3=50KNm;

pdf10 trang | Chia sẻ: huong20 | Ngày: 19/01/2022 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Đề thi hoc kì phụ hè 2 - Môn: Sức bền vật liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d2= 2d1 a. Vẽ biểu đồ nội lực b. Xác định đường kính d1, d2 để thanh thỏa điều kiện bền. Cho biết []=4KN/cm2. Câu 3a ( 4 điểm ) Cho sơ đồ tải trọng như hình vẽ. Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx. Và thanh có mặt cắt ngang là hình tròn, tính đường kính d để thanh đảm bảo bền, biết thanh có ứng suất cho phép là [] =100N/mm2 PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Giáo viên soạn Nguyễn văn Khưa BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG ĐÁP ÁN 1 Giải: Câu 1 ( 3 điểm ) Vẽ biểu đồ Nz của đoạn thanh chịu lực như hình vẽ. Câu 2 ( 3 điểm ) Cho thanh tròn chịu xoắn như hình vẽ. a. Vẽ biểu đồ nội lực b. Xác định đường kính d1, d2 để thanh thỏa điều kiện bền. Cho biết []=4KN/cm 2 √ | | [ ] √ | | 16,35cm Vậy chọn = 16,4cm, = 32,8cm để trục đảm bảo điều kiện bền. 3. Cho sơ đồ tải trọng như hình vẽ. Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx. Và Tính đường kính d của hình tròn. a. Phản lực trên 2 gối đở. (1đ) mA = 0 -m + 3. 2q+ 4P- 6VD =-10+ 6.10+ 4.10 - 6VD VD = 10 60 40 6    = 15KN Y=0 -2q-P+VA+VD = 0 VA = 2q+P - VD = 20 +10 -15 = 15KN b. Vẽ biểu đồ nội lực Qy và momen uốn Mx c. Tính đường kính d của hình tròn. (1đ) Từ điều kiện bền ta suy ra d  √ | | [ ] =√ =14,6 cm Vậy chọn d = 15cm để dầm đảm bảo điều kiện bền. PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Giáo viên soạn Nguyễn văn Khưa BỘ CÔNG NGHI ỆP ĐỀ THI HOC KỲ PHỤ HÈ 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ( Hệ Cao Đẳng) CAO THẮNG MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Đề số:2 Câu 1( 3 điểm ) Vẽ biểu đồ Nz của đoạn thanh chịu lực như hình vẽ có diện tích mặt cắt ngang F = 1cm2 kể cả trọng lượng thanh. Biết thanh làm bằng thép có trọng lượng riêng là 380 /KN m  , lực P2 = 20N. Câu 2( 3 điểm ) Cho dầm chịu lực như hình vẽ biết d2= 2d1. Và d1 =15cm a. Vẽ biểu đồ nội lực cho trục xoắn b. Kiểm tra bền cho dầm. Cho biết []=8KN/cm2 Câu 3 ( 4 điểm ) Cho sơ đồ tải trọng như hình vẽ. a. Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx. b. Tính kích thước mặt cắt ngang, biết mặt cắt ngang là hình chữ nhật có b=2/3h và thanh làm bằng thép có []=95N/mm2 PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Giáo viên soạn Nguyễn văn Khưa BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG ĐÁP ÁN 2 Giải: Câu 1 ( 3 điểm ) Vẽ biểu đồ Nz của đoạn thanh chịu lực như hình vẽ. Câu 2 ( 3 điểm ) Cho dầm chịu lực như hình vẽ a. Vẽ biểu đồ nội lực cho dầm b. Kiểm tra bền cho dầm = | | | | = 2,96 KN/ = | | | | = 0.5 KN/ Vậy = [ ] Vậy trục đảm bảo điều kiện bền. 3. a. Vẽ biểu đồ lực cắt Qy và momen uốn Mx. b. Tính kích thước mặt cắt ngang, b=2/3h và []=95N/mm2 Từ điều kiện bền ta suy ra h  √ | | [ ] =√ =10,43 cm Vậy chọn d = 11cm để dầm đảm bảo điều kiện bền. BỘ CÔNG NGHI ỆP ĐỀ THI HOC KỲ PHỤ HÈ 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ( Hệ Trung Cấp)) CAO THẮNG MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Đề số:1 Câu 1. (3 điểm) Cho thanh trụ bậc có tiết diện ngang là hình tròn chịu lực như hình vẽ. Cho biết d1 = 3cm, d2=5cm, P1= 4 KN, P2= 8 KN, P3= 12 KN. a. Vẽ biểu đồ nội lực. b. Tính ứng suất lớn nhất trong thanh. Câu 2. (3 điểm) Cho thanh tròn chịu xoắn như hình vẽ. m1=10KNm/m, m2=15KN.m, m3=20KN.m, d2=6cm, d1=4cm, DE=1m. a. Vẽ biểu đồ nội lực. b. Tính ứng suất lớn nhất trong thanh. c. Tính đường kính d1, d2 để thanh thỏa điều kiện bền. Cho biết []=9KN/cm2 Câu 3. (4 điểm) Vẽ biểu đồ nội lực Qy và momen uốn Mx của dầm dưới đây: PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC GIÁO VIÊN SOẠN Giáo viên soạn Nguyễn văn Khưa BỘ CÔNG NGHI ỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG ĐÁP ÁN 1 Giải: Câu 1. a. Vẽ biểu đồ nội lực ( 1.5 điểm ) 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 . 3,14.3 7,065 4 4 . 3,14.5 19,625 4 4 4 0,566 / 7,065 4 0,566 / 7,065 8 0, 407 / 19,625 Z Z Z AB AB Z BC BC Z CD CD Z d F cm d F cm N KN cm F N KN cm F N KN cm F                       b. Tính ứng suất lớn nhất trong thanh. 2 max 0,566 /KN cm  (1,5 điểm) Câu 2. Vẽ biểu đồ nội lực. (1đ) Để thanh đảm bảo điều kiện bền:  max  Trong đó:   1 1 1 3 3 33 3 2 1 10 50 0,2. 25 25 37 0,2. 0,2 1,5 AB AB Z Z DE DE Z Z M W d d M W d dd            Như vậy: = c. Tính đường kính d1, d2 để thanh thỏa điều kiện bền. Cho biết d2=1.5d1 []=9KN/cm 2 √ [ ] √ | | 8,22cm Vậy chọn và để dầm đảm bảo điều kiện bền. Câu 3: 4 điểm Vẽ biểu đồ nội lực Qy và momen uốn Mx BỘ CÔNG NGHI ỆP ĐỀ THI HOC KỲ PHỤ HÈ 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ( Hệ Trung Cấp)) CAO THẮNG MÔN: SỨC BỀN VẬT LIỆU Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Đề số:2 Câu 1 Cho trục thép chịu kéo – nén đúng tâm có tiết diện hình tròn với đường kính d=10cm, được đặt trên hai gối đỡ với các momen được cho trên hình vẽ. a. Vẽ biểu đồ nội lực lực dọc. b. Vẽ biểu đồ ứng suất trong thanh Câu 2. Cho dầm thép tròn đặc chịu xoắn với các momen được cho trên hình vẽ. Dầm thép có đường kính d=6cm. a.Vẽ biểu đồ nội lực và kiểm tra dầm theo điều kiện bền. Cho []=20KN/cm². b. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục biết []=3KN/cm²; 210.1][  rad/m. Cho G=8.10³ KN/cm². Câu 3: 4 điểm Theo biểu đồ lực cắt Qy đã cho. Xác định phản lực liên kết và vẽ biểu đồ mômen uốn Mx: PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC GIÁO VIÊN SOẠN Giáo viên soạn Nguyễn văn Khưa BỘ CÔNG NGHI ỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG ĐÁP ÁN 2 Giải: Câu 1. Câu 2 Cho trục thép chịu xoắn có tiết diện hình tròn với đường kính d=10cm, được đặt trên hai gối đỡ với các momen được cho trên hình vẽ. a.Vẽ biểu đồ nội lực. b. Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục biết[]=3KN/cm² 210.1][  rad/m. Cho G=8.10³ KN/cm². Kiểm tra điều kiện bền và độ cứng của trục: | | KN/ Vậy ≤ [ ] nên dầm thỏa mãn điều kiện bền.  = 0.0625. rad/cm Vậy  ≤ [] nên dầm thỏa mãn điều kiện cứng. Câu 3 (4 điểm) Theo biểu đồ lực cắt Qy đã cho Xác định tãi trọng tác dụng lên dầm chịu uốn và vẽ biểu đồ mômen uốn Mx: a. Xác định phản lực liên kết tác dụng lên dầm ∑ = = 0 = 0 KN ∑ ̅̅ ̅̅ ( ⃗) = – . 5 - . 2 + . 4 + . 6 = 0 = 0KN ∑ ̅̅ ̅̅ ( ⃗) = – . 6 . 1 + . 4 - . 2 . 6 = 0 = 48KN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_hoc_ki_phu_he_2_mon_suc_ben_vat_lieu.pdf