Hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam thời kỳ hậu SARS: tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập

Tài liệu Hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam thời kỳ hậu SARS: tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập: ... Ebook Hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam thời kỳ hậu SARS: tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập

doc94 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1219 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Hoạt động kinh doanh du lịch Việt Nam thời kỳ hậu SARS: tình hình khắc phục và một số kiến nghị để tiếp tục phát triển theo xu hướng hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu 1- TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m qua, hoµ vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ngµnh du lÞch non trÎ cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y du lÞch ®· cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ m¹nh, ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ ®¸ng kÓ. Theo thèng kª cña Tæng côc Du lÞch, n¨m 1990 doanh thu cña Du lÞch ViÖt Nam míi chØ ®¹t con sè lµ 2.180 tû ®ång th× n¨m 2002 con sè nµy ®· lµ 23.500 tû ®ång. Du lÞch ®· mang l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n n¨m 2001 lµ 1,4 tû USD bao gåm c¸c kho¶n thu trùc tiÕp cña Tæ chøc Du lÞch vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. So víi n¨m 1990 sè du kh¸ch quèc tÕ t¨ng 9 lÇn, cßn du kh¸ch néi ®Þa t¨ng h¬n 10 lÇn. Víi tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh h»ng n¨m ®¹t ë møc hai con sè, ngµnh du lÞchViÖt Nam d· vµ sÏ tiÕp tôc cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn v« cïng to lín, thùc tÕ ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh mÏ vµ kh¸ hiÖu qu¶: thu nhËp tõ du lÞch kh«ng ngõng t¨ng lªn, ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ®­îc biÕt ®Õn réng r·i vµ ®ang ®­îc xem lµ mét ®iÓm ®Õn an toµn vµ th©n thiÖn. Tuy nhiªn, ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña ViÖt Nam vÉn ch­a thùc sù ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng s½n cã. VÉn cßn ®ã nh÷ng h¹n chÕ vµ trë ng¹i: vÊn ®Ò thiÕu vèn ®Çu t­, c«ng t¸c quy ho¹ch ch­a ®¹t tíi sù ®ång bé vµ tÝnh dµi h¹n, ®éi ngò nh©n lùc du lÞch cßn thiÕu vµ yÕu, ch­a chó träng ®óng møc tíi vÊn ®Ò ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng... §Ó du lÞch ViÖt Nam thùc sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp, mét ®ßi hái tÊt yÕu ®Æt ra lµ ph¶i t×m c¸ch kh¾c phôc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mäi trë ng¹i nãi trªn, ®ång thêi ph¶i khai th¸c bÒn v÷ng nh÷ng thÕ m¹nh vèn cã. MÆt kh¸c, vµo th¸ng 3/2003 võa qua, dÞch bÖnh ®­êng h« hÊp cÊp SARS bïng ph¸t ®· g©y ra nh÷ng ¶nh h­ëng nghiªm träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch kh«ng chØ cña ViÖt Nam mµ cña c¶ thÕ giíi. Cho tíi thêi ®iÓm nµy (11/2003) ViÖt Nam còng nh­ nhiÒu n­íc kh¸c vÉn ®ang ®ang ph¶i nç lùc phôc håi l¹i ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cña n­íc m×nh. Qua ®¹i dÞch SARS ch¾c ch¾n ®· ®Æt ra cho ngµnh du lÞch ViÖt Nam thªm nh÷ng vÊn ®Ò míi, ®ßi hái ph¶i cã sù nh×n nhËn thÊu ®¸o vµ toµn diÖn h¬n ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn ®¹t hiÖu qu¶ theo h­íng héi nhËp. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã, ®Ò tµi “Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ViÖt Nam thêi kú hËu SARS: t×nh h×nh kh¾c phôc vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn theo xu h­íng héi nhËp” ®· ®­îc t¸c gi¶ lùa chän lµm khãa luËn tèt nghiÖp trªn c¬ së nhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña vÊn ®Ò. 2- Môc ®Ých nghiªn cøu cña Kho¸ luËn §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam thêi kú tiÒn SARS (1990 - 2002) §¸nh gi¸ t×nh h×nh kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ do dÞch bÖnh SARS (th¸ng 3/2003) ®Ó l¹i còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ®Õn th¸ng 12/2003. §­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ngµnh du lÞch ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng theo xu thÕ héi nhËp. 3- §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu XuÊt ph¸t tõ ch­¬ng tr×nh “N¨m du lÞch ViÖt Nam” do ngµnh du lÞch ph¸t ®éng vµo n¨m 1990 ®­îc xem nh­ lµ sù ®¸nh dÊu më ®Çu cho thêi kú ph¸t triÓn míi cña du lÞch ViÖt Nam theo h­íng ®æi míi vµ héi nhËp, kho¸ luËn tËp trung nghiªn cøu ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ViÖt Nam nãi chung giíi h¹n trong giai ®o¹n tõ n¨m 1990 cho tíi nay. 4- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Kho¸ luËn sö dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ tæng hîp, c¸c ph­¬ng ph¸p cña khoa häc thèng kª, nghiªn cøu tµi liÖu, ®ång thêi cã sù kÕ thõa mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu ®Æt ra. 5- Bè côc cña Kho¸ luËn Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ tµi liÖu tham kh¶o néi dung cña kho¸ luËn gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ ho¹t ®éng du lÞch. Ch­¬ng nµy tr×nh bµy nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch vµ nªu ra mét sè nÐt chÝnh vÒ ho¹t ®éng du lÞch trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. Ch­¬ng II : TiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam vµ thùc tr¹ng cña ngµnh du lÞch sau dÞch bÖnh SARS. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, thùc tr¹ng cña du lÞch ViÖt Nam tr­íc vµ sau khi diÔn ra dÞch bÖnh SARS, ®ång thêi nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò lín cÇn kh¾c phôc cña ngµnh. Ch­¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó du lÞch ViÖt Nam tiÕp tôc ph¸t triÓn theo xu h­íng héi nhËp. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cho sù ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam trong thêi gian tíi trªn c¬ së hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm, ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn du lÞch cña §¶ng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh ®Õn n¨m 2010. Do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc, thêi gian còng nh­ nguån tµi liÖu nªn kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÊy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó kho¸ luËn ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Ch­¬ng I Tæng quan vÒ ho¹t ®éng du lÞch I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña du lÞch ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc 1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch 1.1. Du lÞch lµ g×? Tõ l©u du lÞch ®· xuÊt hiÖn vµ trë thµnh mét hiÖn t­îng quan träng trong ®êi sèng cña con ng­êi. §Õn nay, du lÞch kh«ng cßn lµ mét hiÖn t­îng riªng lÎ, ®Æc quyÒn cña c¸ nh©n hay mét nhãm ng­êi nµo ®ã, mµ du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu x· héi phæ biÕn ®¸p øng môc tiªu kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho con ng­êi. Tuy nhiªn, kh¸i niÖm du lÞch cã nhiÒu c¸ch hiÓu do ®­îc tiÕp cËn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm vÒ du lÞch theo c¸c c¸ch tiÕp cËn phæ biÕn. 1.1.1. TiÕp cËn du lÞch d­íi gãc ®é nhu cÇu cña con ng­êi Thø nhÊt, du lÞch lµ mét hiÖn t­îng: Tr­íc thÕ kû XIX ®Õn tËn ®Çu thÕ kû XX du lÞch hÇu nh­ vÉn ®­îc coi lµ ®Æc quyÒn cña tÇng líp giµu cã, quý téc vµ ng­êi ta chØ coi ®©y nh­ lµ mét hiÖn t­îng c¸ biÖt trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Trong thêi kú nµy, ng­êi ta coi du lÞch nh­ mét hiÖn t­îng x· héi gãp phÇn lµm phong phó thªm cuéc sèng vµ nhËn thøc cu¶ con ng­êi. §ã lµ hiÖn t­îng con ng­êi rêi khái n¬i c­ tró th­êng xuyªn ®Ó ®Õn mét n¬i xa l¹ v× nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau ngo¹i trõ môc ®Ých t×m kiÕm viÖc lµm (kiÕm tiÒn) vµ trong thêi gian ®ã hä ph¶i tiªu tiÒn mµ hä kiÕm ®­îc. C¸c gi¸o s­ Thuþ Sü lµ Hunziker vµ Krapf (ViÖn nghiªn cøu Häc viÖn kinh tÕ Zurich) ®· kh¸i qu¸t: Du lÞch lµ tæng hîp c¸c hiÖn t­îng vµ c¸c mèi quan hÖ n¶y sinh tõ viÖc ®i l¹i vµ l­u tró cña nh÷ng ng­êi ngoµi ®Þa ph­¬ng - nh÷ng ng­êi kh«ng cã môc ®Ých ®Þnh c­ vµ kh«ng liªn quan tíi bÊt cø ho¹t ®éng kiÕm tiÒn nµo. Quan niÖm nµy ®­îc HiÖp héi quèc tÕ c¸c chuyªn gia khoa häc vÒ du lÞch (International Association of Scientific Experts in Tourism - IASET) thõa nhËn. Víi quan niÖm nµy du lÞch míi chØ ®­îc gi¶i thÝch ë hiÖn t­îng ®i du lÞch, tuy nhiªn ®©y còng lµ mét kh¸i niÖm lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ng­êi ®i du lÞch vµ lµ c¬ së h×nh thµnh cÇu vÒ du lÞch sau nµy. Thø hai, du lÞch lµ mét ho¹t ®éng: Theo Mill vµ Morrison (R.C. Mill and A.M. Morrison, The tourism system: an introductory text, Prentice-Hall International, New Jersey, 1985), du lÞch lµ mét ho¹t ®éng x¶y ra khi con ng­êi v­ît qua biªn giíi mét n­íc (hay ranh giíi mét vïng, mét khu vùc) ®Ó nh»m môc ®Ých gi¶i trÝ hoÆc c«ng vô vµ l­u tró t¹i ®ã Ýt nhÊt 24 giê nh­ng kh«ng qu¸ mét n¨m. Nh­ vËy, cã thÓ xem xÐt du lÞch th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng ®Æc tr­ng mµ con ng­êi mong muèn qua c¸c chuyÕn ®i. Du lÞch cã thÓ ®­îc hiÓu “lµ ho¹t ®éng cña con ng­êi ngoµi n¬i c­ tró th­êng xuyªn cña m×nh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, nghØ d­ìng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh.” Tõ c¸c gãc ®é nãi trªn, b¶n chÊt cña du lÞch ®­îc chØ râ th«ng qua 5 ®Æc ®iÓm chÝnh nh­ sau: - Du lÞch n¶y sinh tõ sù di chuyÓn vµ l­u tró cña con ng­êi ë c¸c n¬i ®Õn kh¸c nhau. - Cã hai yÕu tè trong ho¹t ®éng du lÞch: hµnh tr×nh tíi n¬i ®Õn vµ l­u l¹i, trong ®ã bao gåm c¶ c¸c ho¹t ®éng ë n¬i ®Õn. - ChuyÕn ®i vµ l­u tró x¶y ra bªn ngoµi n¬i c­ tró vµ lµm viÖc th­êng xuyªn, do ®ã du lÞch lµm n¶y sinh nh÷ng ho¹t ®éng cña ng­êi ®i du lÞch ë n¬i ®Õn kh¸c biÖt víi nh÷ng ho¹t ®éng cña c­ d©n sinh sèng vµ lµm viÖc ë ®©y. - Sù di chuyÓn tíi n¬i ®Õn mang tÝnh t¹m thêi, thêi gian ng¾n vµ sau ®ã quay trë vÒ trong kho¶ng vµi ngµy, vµi tuÇn hoÆc vµi th¸ng. - ChuyÕn ®i víi nhiÒu môc ®Ých song kh«ng v× môc ®Ých ®Þnh c­ hoÆc t×m kiÕm viÖc lµm t¹i n¬i viÕng th¨m. Víi c¸c c¸ch tiÕp cËn nãi trªn, b¶n chÊt cña du lÞch chñ yÕu míi chØ ®­îc gi¶i thÝch d­íi gãc ®é lµ mét hiÖn t­îng, mét ho¹t ®éng thuéc nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch. Thø ba, du lÞch d­íi gãc ®é lµ kh¸ch du lÞch: Mét quan niÖm kh¸c xem xÐt kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña du lÞch d­íi gãc ®é ng­êi ®i du lÞch. Theo c¸ch tiÕp cËn nµy, nhµ kinh tÕ häc ng­êi Anh Ogilvie ®· ®­a ra kh¸i niÖm kh¸ch du lÞch lµ “tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn: rêi khái n¬i ë th­êng xuyªn trong mét kho¶ng thêi gian d­íi mét n¨m vµ chi tiªu tiÒn b¹c t¹i n¬i hä ®Õn th¨m mµ kh«ng kiÕm tiÒn ë ®ã.” Kh¸i niÖm nµy ch­a hoµn chØnh v× nã ch­a lµm râ ®­îc môc ®Ých cña ng­êi ®i du lÞch vµ qua ®ã ®Ó ph©n biÖt ®­îc víi nh÷ng ng­êi còng rêi khái n¬i c­ tró cña m×nh nh­ng l¹i kh«ng ph¶i lµ kh¸ch du lÞch. Héi nghÞ Liªn hîp quèc vÒ du lÞch t¹i Rome (1963) thèng nhÊt quan niÖm vÒ kh¸ch du lÞch ë hai ph¹m vi quèc tÕ vµ néi ®Þa, sau nµy ®­îc Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (World Tourism Organisation - WTO) chÝnh thøc thõa nhËn. (1). Kh¸ch du lÞch quèc tÕ (international tourism): Lµ mét ng­êi l­u tró Ýt nhÊt mét ®ªm nh­ng kh«ng qu¸ mét n¨m t¹i mét quèc gia kh¸c víi quèc gia th­êng tró víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau ngoµi ho¹t ®éng ®Ó ®­îc tr¶ l­¬ng ë n¬i ®Õn. (2). Kh¸ch du lÞch néi ®Þa (Domestic tourism): Lµ mét ng­êi ®ang sèng trong mét quèc gia, kh«ng kÓ quèc tÞch nµo, ®i ®Õn mét n¬i kh¸c kh«ng ph¶i lµ n¬i c­ tró th­êng xuyªn trong quèc gia ®ã, trong thêi gian Ýt nhÊt 24 giê nh­ng kh«ng qu¸ mét n¨m víi c¸c môc ®Ých cã thÓ lµ gi¶i trÝ, c«ng vô, héi häp, th¨m gia ®×nh ngoµi ho¹t ®éng lµm viÖc ®Ó lÜnh l­¬ng ë n¬i ®Õn. Qu¸n triÖt quan niÖm cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi, trong Ph¸p lÖnh Du lÞch cña ViÖt Nam cã quy ®Þnh: “Kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ ng­êi n­íc ngoµi, ng­êi ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam du lÞch vµ c«ng d©n ViÖt Nam, ng­êi n­íc ngoµi c­ tró t¹i ViÖt Nam ra n­íc ngoµi du lÞch” vµ “kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ c«ng d©n ViÖt Nam vµ ng­êi n­íc ngoµi c­ tró t¹i ViÖt Nam ®i du lÞch trong ph¹m vi l·nh thæ ViÖt Nam”. 1.1.2. TiÕp cËn du lÞch d­íi gãc ®é lµ mét ngµnh kinh tÕ Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, du lÞch ph¸t triÓn tõ hiÖn t­îng cã tÝnh ®¬n lÎ cña mét bé phËn nhá trong d©n c­ thµnh hiÖn t­îng cã tÝnh phæ biÕn vµ ngµy cµng cã vai trß quan träng trong ®êi sèng cña mäi tÇng líp x· héi. Lóc ®Çu, ng­êi ®i du lÞch th­êng tù tho¶ m·n c¸c nhu cÇu trong chuyÕn ®i cña m×nh. VÒ sau, c¸c nhu cÇu ®i l¹i, ¨n ë, gi¶i trÝ cña du kh¸ch ®· trë thµnh mét c¬ héi kinh doanh vµ du lÞch lóc nµy ®­îc quan niÖm lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña du kh¸ch. Mét ngµnh kinh tÕ ®­îc h×nh thµnh nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña con ng­êi trong chuyÕn ®i rêi khái n¬i c­ tró th­êng xuyªn - ®ã lµ ngµnh du lÞch. Theo c¸c häc gi¶ Mü Mc Intosh vµ Goeldner, du lÞch lµ mét ngµnh tæng hîp cña c¸c lÜnh vùc l÷ hµnh, kh¸ch s¹n, vËn chuyÓn vµ tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÊu thµnh kh¸c kÓ c¶ xóc tiÕn qu¶ng b¸ nh»m phôc vô c¸c nhu cÇu vµ mong muèn ®Æc biÖt cña kh¸ch du lÞch. Héi nghÞ Liªn hîp quèc vÒ du lÞch n¨m 1971 còng ®i ®Õn thèng nhÊt cÇn ph¶i quan niÖm réng r·i ngµnh du lÞch nh­ lµ ng­êi ®¹i diÖn cho tËp hîp c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i cung øng toµn bé hoÆc chñ yÕu c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cho tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa. Nh­ vËy, khi tiÕp cËn du lÞch víi t­ c¸ch lµ mét hÖ thèng cung øng c¸c yÕu tè cÇn thiÕt trong c¸c hµnh tr×nh du lÞch th× du lÞch ®­îc hiÓu lµ mét ngµnh kinh tÕ cung øng c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn c¬ së kÕt hîp gi¸ trÞ c¸c tµi nguyªn du lÞch nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®Æc biÖt cña du kh¸ch. 1.1.3. TiÕp cËn du lÞch mét c¸ch tæng hîp C¸c quan niÖm trªn tiÕp cËn du lÞch d­íi gãc ®é mét hiÖn t­îng, mét ho¹t ®éng víi c¸c yÕu tè t¸ch biÖt. Víi cè g¾ng xem xÐt du lÞch mét c¸ch toµn diÖn h¬n, c¸c t¸c gi¶ Mc Intosh vµ Goeldner cho r»ng cÇn ph¶i c©n nh¾c tÊt c¶ c¸c chñ thÓ (thµnh phÇn) tham gia vµo ho¹t ®éng du lÞch míi cã thÓ hiÓu ®­îc b¶n chÊt vµ ®­a ra kh¸i niÖm vÒ du lÞch mét c¸ch ®Çy ®ñ. C¸c chñ thÓ (thµnh phÇn) ®ã bao gåm : (1). Kh¸ch du lÞch: §©y lµ nh÷ng ng­êi t×m kiÕm c¸c kinh nghiÖm vµ sù tho¶ m·n vÒ vËt chÊt hay tinh thÇn kh¸c nhau. B¶n chÊt cña du kh¸ch sÏ x¸c ®Þnh c¸c n¬i ®Õn du lÞch lùa chän vµ c¸c ho¹t ®éng tham gia th­ëng thøc. (2). C¸c doanh nghiÖp cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô du lÞch: C¸c nhµ kinh doanh coi du lÞch lµ mét c¬ héi ®Ó kiÕm lîi nhuËn th«ng qua viÖc cung cÊp c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m ®¸p øng cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng kh¸ch du lÞch. (3). ChÝnh quyÒn së t¹i: Nh÷ng ng­êi l·nh ®¹o chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh×n nhËn du lÞch nh­ mét nh©n tè cã t¸c dông tèt cho nÒn kinh tÕ th«ng qua triÓn vängvÒ thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cho d©n ®Þa ph­¬ng, ngo¹i tÖ thu ®­îc tõ kh¸ch quèc tÕ vµ tiÒn thuÕ thu ®­îc cho ng©n quü mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. (4). D©n c­ ®Þa ph­¬ng: D©n c­ ®Þa ph­¬ng th­êng coi du lÞch lµ mét nh©n tè t¹o ra viÖc lµm vµ giao l­u v¨n ho¸. Mét ®iÒu quan träng cÇn nhÊn m¹nh ë ®©y lµ hiÖu qu¶ cña sù giao l­u gi÷a sè l­îng lín kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ d©n c­ ®Þa ph­¬ng. HiÖu qu¶ nµy cã thÓ võa cã lîi vµ võa cã h¹i. Nh­ vËy, ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng, c¸c mèi quan hÖ cña du lÞch, theo c¸ch tiÕp cËn nµy, du lÞch ®­îc hiÓu lµ tæng hîp c¸c hiÖn t­îng vµ c¸c mèi quan hÖ n¶y sinh tõ sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a kh¸ch du lÞch, c¸c nhµ kinh doanh, chÝnh quyÒn vµ céng ®ång d©n c­ ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh thu hót vµ tiÕp ®ãn kh¸ch du lÞch. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, kh¸ch du lÞch lµ nh©n vËt trung t©m lµm n¶y sinh c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ ®Ó trªn c¬ së ®ã tho¶ m·n môc ®Ých cña c¸c chñ thÓ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ ®ã. Tãm l¹i: Du lÞch lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, di chuyÓn cña con ng­êi rêi khái n¬i c­ tró cña m×nh ®Ó ®Õn mét n¬i kh¸c víi môc ®Ých chñ yÕu lµ ®Ó ®­îc thÈm nhËn nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®Æc s¾c, ®éc ®¸o kh¸c víi n¬i hä ë vµ cã thÓ víi mét sè môc ®Ých kh¸c, nh­ng kh«ng ph¶i nh»m môc ®Ých sinh lîi. XuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt phong phó vµ sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng du lÞch, nªn du lÞch lµ mét kh¸i niÖm cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau. Song hÇu hÕt c¸c nhµ nghiªn cøu ®Òu thèng nhÊt r»ng, kh¸i niÖm du lÞch lu«n ph¶i chuyÓn t¶i ®­îc 3 néi dung: - C¸ch thøc sö dông thêi gian rçi bªn ngoµi n¬i c­ tró th­êng xuyªn. - D¹ng chuyÓn c­ ®Æc biÖt. - Lµ mét ngµnh kinh tÕ thuéc lÜnh vùc phi s¶n xuÊt nh»m phôc vô nhu cÇu tinh thÇn cña con ng­êi. 1.2. Mét sè kh¸i niÖm liªn quan - L÷ hµnh (Travel): ë ViÖt Nam, kh¸i niÖm l÷ hµnh lµ mét lÜnh vùc kinh doanh trong ngµnh du lÞch liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc c¸c chuyÕn ®i (tour) cho du kh¸ch. - Ngµnh kh¸ch s¹n (Hospitality Industry): Víi thuËt ng÷ b»ng tiÕng ViÖt, kh¸i niÖm nµy chØ ®­îc hiÓu lµ nh­ lµ lÜnh vùc kinh doanh l­u tró trong ngµnh kh¸ch s¹n. Tuy nhiªn víi thuËt ng÷ b»ng tiÕng Anh th× nã cã ý nghÜa réng h¬n nhiÒu. Nã ®­îc thõa nhËn réng r·i lµ bao gåm ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh c¬ së phôc vô l­u tró vµ ¨n uèng cho nh÷ng ng­êi ®i xa nhµ. - Kh¸ch du lÞch (Tourist): lµ ng­êi rêi khái n¬i c­ tró th­êng xuyªn ®Ó ®Õn mét n¬i nµo ®ã nh»m môc ®Ých tham quan, nghØ d­ìng víi kho¶ng thêi gian lín h¬n 24 giê. 2. Vai trß vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn du lÞch Trong lÞch sö nh©n lo¹i, du lÞch ®· ®­îc ghi nhËn nh­ lµ mét së thÝch, mét ho¹t ®éng nghØ ng¬i tÝch cùc cña con ng­êi. Ngµy nay, du lÞch ®· trë thµnh mét nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ®êi sèng v¨n ho¸, x· héi ë c¸c n­íc. VÒ mÆt kinh tÕ, du lÞch ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ quan träng cña nhiÒu n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn du lÞch nh»m ®¸p øng nhu cÇu tham quan, gi¶i trÝ, nghØ d­ìng; ®ång thêi còng n©ng cao nhËn thøc cña nh©n d©n vµ kh¸ch du lÞch quèc tÕ, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, t¹o viÖc lµm vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, cho nªn, ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch cã mèi quan hÖ t­¬ng t¸c ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi..., cô thÓ: - ViÖc ph¸t triÓn du lÞch sÏ kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, v× s¶n phÈm du lÞch mang tÝnh liªn ngµnh vµ cã quan hÖ ®Õn nhiÒu lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. Khi mét khu vùc nµo ®ã trë thµnh mét ®iÓm du lÞch, du kh¸ch ë mäi n¬i sÏ ®æ vÒ lµm cho nhu cÇu vÒ mäi hµng ho¸, dÞch vô t¨ng lªn ®¸ng kÓ (nhu cÇu vÒ s¶n phÈm n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, thñ c«ng mü nghÖ, giao th«ng, vËn t¶i, b­u ®iÖn...). XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu tiªu dïng ®ã cña du kh¸ch mµ ngµnh kinh tÕ du lÞch kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng cña m×nh th«ng qua mèi quan hÖ liªn ngµnh trong nÒn kinh tÕ, ®ång thêi lµm biÕn ®æi c¬ cÊu ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Ho¹t ®éng du lÞch lµm biÕn ®æi c©n b»ng thu chi ngo¹i tÖ cña ®Êt n­íc. Du kh¸ch vµo mang theo ngo¹i tÖ lµm t¨ng thªm nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc mµ hä ®Õn. Trong ph¹m vi mét quèc gia, ho¹t ®éng du lÞch t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn quan hÖ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, ®iÒu hoµ nguån vèn tõ vïng kinh tÕ ph¸t triÓn sang vïng kinh tÕ kÐm t¨ng tr­ëng h¬n, kÝch thÝch t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë vïng s©u, vïng xa... - Du lÞch thu hót sö dông lao ®éng x· héi. Du lÞch t¹o ra nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, ngµnh du lÞch cßn t¹o ra c¸c nguån thu lµm lîi cho c­ d©n ®Þa ph­¬ng nhê viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. C¸c kho¶n thuÕ thu tõ kinh doanh du lÞch do kh¸ch du lÞch ®ãng gãp gióp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng chi tiªu cho gi¸o dôc, y tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c. TiÒn do kh¸ch chi tiªu ë c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n gãp phÇn chi tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c. Ngoµi ra, kh¸ch cßn bá tiÒn mua c¸c hµng ho¸ dÞch vô, ®©y chÝnh lµ h×nh thøc xuÊt khÈu t¹i chç ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ rÊt tèt cho ®Êt n­íc. - Du lÞch quèc tÕ xuÊt khÈu t¹i chç ®­îc nhiÒu mÆt hµng, kh«ng ph¶i qua nhiÒu kh©u nªn tiÕt kiÖm ®­îc lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ng­êi tiªu dïng mua hµng ho¸ víi gi¸ thÊp, ng­êi s¶n xuÊt b¸n ®­îc gi¸ cao so víi chi phÝ, ®iÒu nµy cã t¸c dông kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Còng do xuÊt khÈu t¹i chç nªn cã thÓ xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng t­¬i sèng khã b¶o qu¶n mµ l¹i Ýt rñi ro nh­: hoa, rau qu¶ t­¬i, thùc phÈm... NhiÒu mÆt hµng phôc vô kh¸ch tiªu thô t¹i chç nªn kh«ng cÇn ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n phøc t¹p, tèn kÐm. - Du lÞch cßn ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña ®Êt n­íc ra thÕ giíi bªn ngoµi. Nh÷ng Ên t­îng vÒ ®Êt n­íc, phong c¶nh thiªn nhiªn, phong tôc tËp qu¸n, nghÖ thuËt Èm thùc, con ng­êi... t¹i n¬i ®Õn sÏ theo ch©n c¸c du kh¸ch ra víi thÕ giíi, giíi thiÖu mét c¸ch tÝch cùc vÒ h×nh ¶nh cña ®Êt n­íc, tõ ®ã l¹i kÝch thÝch bé phËn kh¸ch du lÞch quèc tÕ tiÒm n¨ng ®Õn víi ®Êt n­íc. Du lÞch ph¸t triÓn sÏ cßn gãp phÇn n©ng cao h×nh ¶nh, vÞ thÕ cña ®Êt n­íc trªn tr­êng quèc tÕ, trî gióp ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Cã thÓ nãi, du lÞch chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o h÷u hiÖu nhÊt vÒ mét ®Êt n­íc víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi. Qua ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy du lÞch cã t¸c dông tÝch cùc lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ ë c¸c vïng, ®em l¹i nhiÒu lîi Ých kinh tÕ - x· héi cho quèc gia. NhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· coi du lÞch lµ cøu c¸nh ®Ó vùc dËy nÒn kinh tÕ yÕu kÐm, quÌ quÆt cña m×nh. ChÝnh tõ nh÷ng lîi Ých nªu trªn mµ ng­êi Ph¸p ®· gäi du lÞch lµ “con gµ ®Î trøng vµng”. II. S¬ l­îc vÒ sù ph¸t triÓn ngµnh du lÞch trªn thÕ giíi 1. LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch thÕ giíi Trong thêi kú Ai CËp vµ Hy L¹p cæ ®¹i, hiÖn t­îng du lÞch ®· xuÊt hiÖn. §ã lµ c¸c chuyÕn ®i víi môc ®Ých chñ yÕu lµ t«n gi¸o, bªn c¹nh ®ã lµ c¸c chuyÕn ®i cña c¸c nhµ chÝnh trÞ vµ th­¬ng gia. Trong nh÷ng ngµy lÔ héi, hµng ngµn c¸c tÝn ®å thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn hµnh h­¬ng tíi c¸c th¸nh ®Þa, chïa chiÒn, c¸c nhµ thê Kito gi¸o ®Ó cÇu nguyÖn, cóng b¸i. C¸c cuéc hµnh h­¬ng nµy cã thÓ kÐo dµi hµng th¸ng. Sau ®ã, khi loµi ng­êi ph¸t hiÖn ra nguån n­íc kho¸ng cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th× lo¹i h×nh du lÞch ch÷a bÖnh xuÊt hiÖn. V× vËy, t¹i c¸c khu vùc cã nguån n­íc kho¸ng ®· thu hót ngµy cµng ®«ng du kh¸ch ®Õn ®Ó nghØ ng¬i, ch÷a bÖnh. Thêi kú nµy, ho¹t ®éng du lÞch cßn mang tÝnh chÊt tù ph¸t, c¸c chuyÕn du lÞch cßn hÇu nh­ do c¸c c¸ nh©n tù ®øng ra tæ chøc vµ ch­a cã sù xuÊt hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. §Õn thêi kú v¨n minh La M·, do x· héi cã sù ph¸t triÓn, nh÷ng ng­êi La M· ®· tæ chøc c¸c chuyÕn ®i tham quan c¸c ng«i ®Òn vµ Kim tù th¸p Ai CËp, c¸c ng«i ®Òn ë khu vùc ven biÓn §Þa Trung H¶i vµ TiÓu ¸. Ngoµi c¸c cuéc hµnh tr×nh mang tÝnh t«n gi¸o ®· xuÊt hiÖn lo¹i h×nh du lÞch c«ng vô, du lÞch tham quan, ch÷a bÖnh. §ã lµ nh÷ng hµnh tr×nh cña c¸c th­¬ng gia, c¸c hÇu t­íc, b¸ t­íc, nam t­íc, c¸c kÞ sü. Thêi kú nµy, con ng­êi ®· b¾t ®Çu cã sù ham muèn c¸c chuyÕn ®i ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh. Sè ng­êi ®i du lÞch trë nªn ®¸ng kÓ vµ du lÞch b¾t ®Çu trë thµnh mét c¬ héi kinh doanh. Sang thêi kú chÕ ®é phong kiÕn, ho¹t ®éng du lÞch h×nh thµnh réng r·i h¬n. C¸c chuyÕn du lÞch nh»m môc ®Ých ng¾m c¶nh, ch÷a bÖnh, lÔ héi ... cña tÇng líp vua chóa, quan l¹i ph¸t triÓn m¹nh. C¸c khu vùc cã gi¸ trÞ ch÷a bÖnh vµ phôc håi søc khoÎ nh­ c¸c suèi n­íc kho¸ng, c¸c b·i biÓn, c¸c ®Þa danh thiªn nhiªn ®· thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch du lÞch. Bªn c¹nh ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n cña c¸c th­¬ng gia ph¸t triÓn nhanh, viÖc bu«n b¸n kh«ng chØ diÔn ra trong n­íc mµ cßn më réng ra c¸c n­íc xung quanh. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy du lÞch c«ng vô ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, c¸c ho¹t ®éng du lÞch dã còng chØ tËp trung vµo giíi th­îng l­u vµ th­¬ng gia. C¸c ho¹t ®éng phôc vô nghØ ng¬i, ¨n uèng, vui ch¬i ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ®èi t­îng th­¬ng gia, c¸c tÝn ®å, giíi th­îng l­u còng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn râ h¬n. Du lÞch lóc nµy ®· kh«ng cßn lµ mét c¬ héi kinh doanh n÷a mµ nã ®· b¾t ®Çu ®Þnh h×nh víi t­ c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕ - ngµnh du lÞch. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng du lÞch vµ kinh doanh còng chØ ph¸t triÓn ë mét sè n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ Anh, Ph¸p, Thuþ Sü vµ §øc. TiÕp theo lµ thêi kú cËn ®¹i (tõ nh÷ng n¨m 40 cña thÕ kû XVII ®Õn chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt) hiÖn t­îng du lÞch ®· xuÊt hiÖn réng r·i h¬n. Song du kh¸ch vÉn tËp trung vµo c¸c ®èi t­îng nh­ tr­íc lµ nh÷ng nhµ t­ b¶n giµu cã, giíi quý téc trong x· héi. Ho¹t ®éng du lÞch vµ kinh doanh du lÞch trong thêi kú nµy còng chØ tËp trung ë mét sè n­íc t­ b¶n cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Sang thêi kú hiÖn ®¹i, sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ nh÷ng ph¸t minh vÒ khoa häc ®· t¹o tiÒn ®Ò cho du lÞch ph¸t triÓn nhanh chãng. §ã lµ sù xuÊt hiÖn xe löa, « t«, ®Æc biÖt sau ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai víi sù ph¸t minh ra m¸y bay th©n réng víi c¸c ®­êng bay quèc tÕ ®­îc thiÕt lËp vµ hÖ thèng ®­êng x¸ thuËn tiÖn ®· cho phÐp du lÞch trë thµnh nhu cÇu quan träng ®èi víi con ng­êi. Xem xÐt du lÞch víi t­ c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕ th× nã míi thùc sù xuÊt hiÖn tõ gi÷a thÕ kû XIX. N¨m 1841, Thomas Cook ng­êi Anh tæ chøc chuyÕn ®i ®«ng ng­êi ®Çu tiªn ®i du lÞch trong n­íc vµ sau ®ã ra n­íc ngoµi ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ho¹t ®éng kinh doanh l÷ hµnh. Sau ®ã, Thomas Cook thµnh lËp c«ng ty l÷ hµnh, n¨m 1865 «ng tiÕp tôc më réng c¸c tuyÕn du lÞch ®Õn Mü vµ tõ Mü sang ch©u ¢u, tiÕp theo lµ ë n­íc Nga vµ c¸c n­íc Ch©u ¢u kh¸c, sau nµy lan réng kh¾p c¸c ch©u lôc. §èi víi kinh doanh kh¸ch s¹n, vµo nh÷ng n¨m 1880 c¸c n­íc nh­ Ph¸p, Thuþ Sü, ¸o cã ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn ®¹i rÊt ph¸t triÓn. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi hay nãi c¸ch kh¸c, c¸c tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ngµnh du lÞch ph¸t triÓn ®­îc cñng cè, t¨ng c­êng, thêi kú hiÖn ®¹i mµ ®Æc biÖt lµ tõ nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû tr­íc ngµnh du lÞch ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ trë thµnh ngµnh kinh tÕ hÕt søc quan träng ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. N¨m 1979, ®¹i héi cña Tæ chøc Du lÞch thÕ giíi (WTO) ®· th«ng qua HiÕn ch­¬ng du lÞch vµ chän ngµy 27 th¸ng 9 hµng n¨m lµm Ngµy du lÞch thÕ giíi. §Õn nay, du lÞch ®· trë thµnh nhu cÇu cã tÝnh phæ biÕn trong qu¶ng ®¹i quÇn chóng trªn thÕ giíi vµ ngµnh du lÞch ®· ®­îc nhiÒu quèc gia coi lµ ngµnh c«ng nghiÖp sè mét vµ ®iÒu kh«ng thÓ tranh c·i r»ng nã lµ mét ngµnh kinh doanh lín nhÊt vµ n¨ng ®éng nhÊt trªn thÕ giíi. 2. Nh÷ng xu h­íng ph¸t triÓn míi cña ngµnh du lÞch thÕ giíi trong thÕ kû 21 ThÞ tr­êng du lÞch cã rÊt nhiÒu thay ®æi, tõ ®Çu thËp kû 90, cung du lÞch ®· v­ît cÇu, ngµy cµng cã nhiÒu ®iÓm du lÞch ®­îc ®­a vµo khai th¸c, sö dông, s¶n phÈm du lÞch ®a d¹ng vµ liªn tôc ph¸t triÓn. ThÞ tr­êng du lÞch trë nªn c¹nh tranh h¬n, du lÞch thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh trong lÜnh vùc qu¶ng b¸ tuyªn truyÒn, cã nhiÒu th«ng tin h¬n ®ªn ng­êi mua, do vËy hä chØ quyÕt ®Þnh mua mét s¶n phÈm du lÞch khi ®· cã ®ñ th«ng tin vµ hiÓu rÊt râ vÒ s¶n phÈm ®ã. Do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh héi nhËp, hoµ b×nh vµ æn ®Þnh x· héi cña thÕ giíi, du lÞch cã xu h­íng hîp t¸c khu vùc vµ toµn cÇu. ThÞ tr­êng du lÞch thÕ giíi vµ khu vùc ngµy cµng më réng. §ång thêi nh÷ng tiÒn bé kü thuËt, ®Æc biÖt trong viÔn th«ng, cho phÐp kh¸ch hµng tiÕp cËn víi nhµ cung cÊp vµ víi s¶n phÈm du lÞch ®­îc tèt h¬n. B¶ng 1: “Du lÞch: TÇm nh×n 2020” N¨m gèc 1995 Dù b¸o Tû lÖ t¨ng tr­ëng trung b×nh n¨m (%) ThÞ phÇn (%) 2010 2020 1995-2020 1995 2020 ThÕ giíi 565,4 1.006,4 1.561,1 4,1 100 100 Ch©u Phi 20,2 47,0 77,3 5,5 3,6 5,0 Ch©u Mü 108,9 190,4 282,3 3,9 19,3 18,1 §A-TBD 81,4 195,2 397,2 6,5 14,4 25,4 Ch©u ¢u 338,4 527,3 717,0 3,0 59,8 45,9 Trung §«ng 12,4 35,9 68,5 7,1 2,2 4,4 Nam ¸ 4,2 10,6 18,8 6,2 0,7 1,2 Néi vïng 464,1 790,9 1.183,3 3,8 82,1 75,8 §­êng dµi 101,3 215,5 377,9 5,4 17,9 24,2 Nguån: Tæ chøc Du lÞch thÕ giíi (WTO) Theo nghiªn cøu cña WTO cã tªn “Du lÞch: TÇm nh×n 2020” (xem b¶ng 1), sè l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ trªn toµn cÇu n¨m 2010 dù b¸o sÏ ®¹t h¬n 1 tû l­ît kh¸ch vµ ®¹t 1,561 tû l­ît vµo n¨m 2020. Tèc ®é ph¸t triÓn chung cho c¶ giai ®o¹n 1995-2020 lµ 4,1%/n¨m. Mét trong c¸c nÐt chÝnh cña viÖc t¨ng tr­ëng sè l­îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ lµ cã sù thay ®æi tû lÖ gi÷a kh¸ch du lÞch néi vïng vµ kh¸ch du lÞch tõ ch©u lôc kh¸ch ®Õn. N¨m 1995 tû lÖ nµy lµ 82:18, dù b¸o n¨m 2020 tû lÖ nµy sÏ lµ 76:24. Ch©u ¢u vÉn sÏ lµ thÞ tr­êng göi kh¸ch lín nhÊt, chiÕm 50% tæng sè kh¸ch du lÞch quèc tÕ toµn cÇu. Kh¸ch tõ vïng §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng sÏ t¨ng nhanh lµm cho vïng nµy trë thµnh thÞ tr­êng göi kh¸ch lín thø hai trªn thÕ giíi. ThÞ tr­êng kh¸ch cã sù di chuyÓn, tr­íc ®©y Ch©u ¢u lµ thÞ tr­êng ®ãn kh¸ch chÝnh cã tèc ®é t¨ng t­ëng cao, cßn hiÖn nay ®ang diÔn ra sù chuyÓn kh¸ch tõ Ch©u ¢u sang Ch©u ¸. Kh¸ch du lÞch ®Õn Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng ngµy mét t¨ng, ®Æc biÖt lµ ®Õn thÞ tr­êng du lÞch ASEAN. Mét sè n­íc nh­ Th¸i Lan, Singapore vµ Nam Phi cã tè ®é ph¸t triÓn du lÞch nhanh, tuy nhiªn c¸c n­íc nµy vÉn ch­a lät ®­îc vµo danh s¸ch 10 n­íc ®øng ®Çu thÕ giíi. T­¬ng lai ph¸t triÓn cña du lÞch thÕ giíi bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c xu h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ c¸c xu h­íng ph¸t triÓn nhu cÇu du lÞch. D­íi gi¸c ®é thÞ tr­êng, c¸c xu h­íng ph¸t triÓn chÝnh cña ngµnh du lÞch trong t­¬ng lai sÏ lµ: (1). Cung vµ cÇu cã quan hÖ mËt thiÕt Nhu cÇu th¨m quan c¸c danh lam th¾ng c¶nh vµ nh÷ng ®iÓm du lÞch næi tiÕng thÕ giíi cña du kh¸ch ngµy cµng t¨ng lµm cho nhiÒu ®iÓm du lÞch trë nªn qu¸ t¶i, viÖc cã qu¸ ®«ng kh¸ch ®Õn th¨m g©y ra nhiÒu ¶nh h­ëng xÊu ®Õn tuæi thä cña c¸c ®iÓm du lÞch. Tr­íc t×nh h×nh nµy, c¸c ®iÓm du lÞch sÏ ph¶i qu¶n lý sao cho võa tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch võa b¶o vÖ ®­îc s¶n phÈm du lÞch. VÝ dô ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng, mét sè c«ng viªn quèc gia sÏ kh«ng cho phÐp « t« ®i vµo; 1 sè khu vùc sÏ h¹n chÕ giê th¨m quan, ¸p dông chÕ ®é ®Æt tr­íc ®èi víi xe du lÞch muèn vµo trung t©m thµnh phè. (2). Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm du lÞch n¨ng ®éng víi thêi gian thÝch hîp Xu h­íng kh¸ch du lÞch cã nhu cÇu th­ëng thøc nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n ®· thóc ®Èy viÖc t¹o ra c¸c s¶n phÈm vµ ch­¬ng tr×nh du lÞch g©y nhiÒu høng khëi trong cïng mét thêi gian. c¸c c«ng viªn chuyªn ®Ò kÕt hîp c¶nh quan ®Ñp víi c¸c trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ tæng hîp sÏ ®­îc x©y dùng nhiÒu h¬n. Du kh¸ch tµu biÓn còng sÏ trë nªn phæ biÕn bëi hµnh kh¸ch cã thÓ tham quan nhiÒu ®iÓm du lÞch vµ h­¬ng thô ®­îc nhiÒu h¬n. XuÊt hiÖn nhiÒu h×nh thøc nghØ ng¬i míi, ®ång thêi kh¸ch du lÞch muèn thö nghiÖm mét c¸i g× ®ã trong kú nghØ vÝ dô thÓ thao, c¸c thó vui, du lÞch ®ång quª, hoµ m×nh vµo thiªn nhiªn, t¨ng c­¬ng søc khoÎ, t×m hiÓu v¨n ho¸... C¸c kú nghØ truyÒn thèng cïng gia ®×nh ë b·i biÓn sÏ kh«ng cßn gi÷ vÞ trÝ chñ ®¹o n÷a, t­¬ng lai mét kú nghØ sÏ kÕt hîp nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Kh¸ch hµng ®ßi hái s¶n phÈm du lÞch cã chÊt l­îng h¬n kh«ng cã nghÜa lµ sang träng mµ lµ cã ý nghÜa, ®iÓm du lÞch ph¶i xanh vµ s¹ch. Kh¸ch hµng kh¸c nhau cã c¸c yªu cÇu kh¸c nhau vÒ s¶n phÈm du lÞch. VÝ dô, kh¸ch lín tuæi muèn khung c¶nh an toµn h¬n cßn kh¸ch du lÞch ®éc th©n muèn cã quan hÖ x· héi h¬n... (3). øng dông c«ng nghÖ ®iÖn tö trong du lÞch Víi c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn ®¹i kh¸ch hµng ®­îc thö nghiÖm tr­íc chuyÕn ®i nghØ cña m×nh tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. C¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh sÏ gióp cho viÖc lùa chän chuyÕn ®i thÝch hîp vµ dÔ dµng h¬n. CD-ROM ®­îc sö dông réng r·i v× chøa ®ùng nhiÒu l­îng th«ng tin vµ tiÕt kiÖm thêi gian tra cøu h¬n so víi s¸ch h­íng dÉn. ViÖc ®Æt chç qua m¹ng Internet sÏ t¨ng m¹nh trong vßng 10-15 n¨m tíi. (4). Nhu cÇu vÒ du lÞch t¨ng lªn d­íi mét h×nh thøc kh¸c Tèc ®é t¨ng sè l­îng kú nghØ nhanh chãng h¬n tèc ®é t¨ng sè ng­êi ®i nghØ, mét ng­êi cã thÓ cã nhiÒu kú nghØ trong mét n¨m h¬n. Sè kú nghØ t¨ng sÏ ®Èy cÇu du lÞch t¨ng vµ ®iÒu nµy sÏ lµm cung du lÞch ph¸t triÓn, thÞ tr­êng du lÞch ®­îc më réng, x©y dùng nhiÒu ®iÓm du lÞch vµ ch­¬ng t×nh du lÞch thÝch hîp cho tõng lo¹i kú nghØ. VÝ dô ®èi víi kú nghØ chÝnh cã thÓ thiÕt kÕ c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch dµi ngµy vµ ë n¬i xa x«i, cßn ®èi víi c¸c kú nghØ phô vµ nghØ lÔ th× l¹i cã c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch ng¾n ngµy vµ gÇn... C¸c xu h­íng ph¸t triÓn vµ sù thay ®æi nªu trªn vÒ nhu cÇu du lÞch cña kh¸ch sÏ dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn næi tréi cña mét sè lo¹i h×nh du lÞch trong t­¬ng lai nh­ : - Du lÞch sinh th¸i Du lÞch sinh th¸i ®­îc hiÓu nh­ lµ mét kiÓu du lÞch cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng thiªn nhiªn vµ sù duy tr× cuéc sèng tèt ®Ñp cho d©n ®Þa ph­¬ng. Du lÞch sinh th¸i rÊt phï hîp víi mét nhßm nhá kh¸ch du lÞch cã môc ®Ých nghiªn cøu nghiªm tóc vÒ tù nhiªn vµ còng phï hîp víi nh÷ng ®oµn lín muèn kÕt hîp chuyÕn ®i nghØ víi th¨m quan th­ëng thøc nh÷ng khu b¶o tån thiªn nhiªn. Mét phÇn tiÒn do khach du lÞch mang l¹i ®­îc t¸i ®Çu t­ ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Du lÞch v¨n ho¸ Du lÞch v¨n hãa còng cã nhiÒu h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, mét sè Ýt ng­êi cã ®éng c¬ ®i häc, nghiªn cøu v¨n häc, lÞch sö, kh¶o cæ, nghiªn cøu chuyªn ngµnh...Cßn ®a sè kh¸ch kh¸c ._.lµ muèn n©ng cao hiÓu biÕt, kÕt hîp chuyÕn ®i nghØ víi viÖc t×m hiÓu v¨n hãa ®Þa ph­¬ng. Còng nh­ du lÞch sinh th¸i mét phÇn tiÒn do khach du lÞch mang l¹i ®­îc t¸i ®Çu t­ ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¸c di s¶n v¨n ho¸. C¸c vïng thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch v¨n ho¸ lµ Ch©u ¢u, Trung §«ng vµ Ch©u ¸. - Du lÞch chuyªn ®Ò Trong mÊy n¨m gÇn ®©y du lÞch chuyªn ®Ò lµ chÊt xóc t¸c t¹o ra mét sè ®iÓm du lÞch míi phôc vô nhu cÇunghØ ng¬i gi¶i trÝ. C«ng viªn theo chñ ®Ò ngµy cµng hÊp dÉn kh¸ch du lÞch, th«ng qua thiªn nhiªn nã cung cÊp mét s¶n phÈm sóc tÝch. VÝ dô khu “v­¬ng quèc thó rõng” ë c«ng viªn Disneyland bang Florida cã thÓ thay thÕ c¸c c«ng viªn ®éng vËt hoang d· trong khi chÝnh c¸c c«ng viªn ®éng vËt hoang d· ë §«ng Phi kh¸ch kh«ng ®­îc ®¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng sÏ nh×n thÊy chóng. - Du lÞch b»ng tµu biÓn Du lÞch ®­ßng biÓn ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ xu h­íng sÏ tiÕp tôc ph¸t triÓn nh­ thÕ trong thËp kû tíi. N¨m 1997, cã kho¶ng 7 triÖu ng­êi ®· ®i du lÞch b»ng tµu biÓn, ®Õn n¨m 2000 cã 9 triÖu ng­êi. rÊt nhiÒu hµng du lÞch ®· ®­a c¸c ch­¬ng t×nh du lÞch b»ng tµu biÓn vµo s¸ch giíi thiÖu cña hä. MÆc dï sè l­îng kh¸ch tµu biÓn t¨ng lªn nhanh chãng nh­ng c«ng suÊt cña c¸c tµu du lÞch l¹i t¨ng nhanh h¬n do ®ã sÏ dÉn ®Õn viÖc cung v­ît cÇu trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t. - Du lÞch m¹o hiÓm ThÕ giíi ngµy cµng trë nªn quen thuéc, chØ cßn l¹i mét sè Ýt ®iÓm du lÞch míi cho kh¸ch du lÞch ­a kh¸m ph¸. XuÊt hiÖn xu h­íng thÝch leo lªn c¸c ®Ønh nói cao, du lÞch xuèng ®¹i d­¬ng, du lÞch ®Õn c¸c cùc cña tr¸i ®Êt, thËm chÝ du lÞch ®Õn c¸c v× sao. N¨m 1999 trªn 2,5 triÖu kh¸ch du lÞch ®i th¸m hiÓm ®¹i d­¬ng, du lÞch d­íi ®¹i d­¬ng ®­îc coi lµ mÆt trËn míi cho c¸c nhµ th¸m hiÓm - kh¸ch du lÞch. Du lÞch ®Õn c¸c cùc cña tr¸i ®Êt tr­íc m¾t sÏ chØ phôc vô ®­îc cho mét sè rÊt Ýt kh¸ch. III. T×nh h×nh kinh doanh du lÞch trong khu vùc ASEAN 1. Nh÷ng nÐt chung vÒ ho¹t ®éng du lÞch trong khèi ASEAN 1.1. Sù hÊp dÉn du lÞch cña c¸c n­íc ASEAN 1.1.1. VÒ tù nhiªn C¸c n­íc ASEAN n»m trong mét vïng ®Þa lý tù nhiªn cã khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm nªn cã th¶m thùc vËt nhiÖt ®íi ph¸t triÓn víi thµnh phÇn loµi phong phó vµ mét thÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng, ®éc ®¸o. C¸c d©n téc ASEAN cã cïng mét nÒn v¨n minh lóa n­íc víi c¸c phong tôc, tËp qu¸n, tÝn ng­ìng vµ c¸c truyÒn thuyÕt d©n gian... ChÝnh v× vËy, c¸c s¶n phÈm du lÞch cña c¸c n­íc ASEAN cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång. Khi nãi ®Õn ASEAN, ng­êi ta h×nh dung ra ngay mét vïng nhiÖt ®íi víi nh÷ng b·i biÓn ®Ñp, nh÷ng c¸nh rõng nhiÖt ®íi nguyªn sinh rËp r¹m víi cuéc sèng thiªn nhiªn hoang d· phong phó vµ ®éc ®¸o; mét vïng ®Êt víi nh÷ng cung ®iÖn, ®Òn ®µi cæ kÝnh, trang nghiªm léng lÉy, nh÷ng lÔ héi truyÒn thèng t­ng bõng, rùc rì mang ®Ëm phong c¸ch ¸ §«ng, nh÷ng truyÒn thuyÕt d©n gian ®Çy t×nh ng­êi, nh÷ng ng­êi d©n vui vÎ, cëi më vµ hiÕu kh¸ch, nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n thó vÞ... Víi vÞ trÝ ®Þa lý b¸n ®¶o vµ quÇn ®¶o, c¸c n­íc ASEAN cã ®­êng bê biÓn dµi víi nhiÒu b·i c¸t ®Ñp cã thÓ sö dông vµo môc ®Ých t¾m biÓn, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ. C¸c b·i biÓn ë ®©y n»m trªn c¸c ®¶o vµ b¸n ®¶o nªn gÇn c¸c b·i biÓn hÇu hÕt ®Òu cã nói vµ nh÷ng khu rõng nhiÖt ®íi víi nhiÒu loµi ®éng thùc vËt lµm phong phó thªm c¸c lo¹i h×nh du lÞch, t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña c¸c khu du lÞch ë ®©y: du kh¸ch ®Õn ®©y nghØ ng¬i t¾m biÓn cã thÓ kÕt hîp tham quan, t×m hiÓu c¸c khu rõng nhiÖt ®íi, th¸m hiÓm c¸c vïng nói... N»m ë vïng khÝ hËu nãng Èm nªn biÓn ë ®©y th­êng cã c¸c gi¶i san h« ph¸t triÓn m¹nh. N­íc biÓn ë c¸c ®¶o san h« Êm vµ cã ®é trong suèt rÊt cao cã thÓ ph¸t triÓn lo¹i h×nh du lÞch lÆn biÓn phôc vô cho môc ®Ých tham quan, gi¶i trÝ vµ nghiªn cøu khoa häc... Mét sè khu du lÞch biÓn ®· trë thµnh trung t©m du lÞch lín nhÊt cña mét vïng hay mét n­íc nh­ Sentosa lµ trung t©m du lÞch lín nhÊt cña Singapore; ®¶o Bali (Indonesia) ®­îc mÖnh danh lµ “Thiªn ®­êng Ch©u ¸”; Langcagi lµ trung t©m du lÞch lín nhÊt cña Malaysia; ®¶o Similan cña Th¸i Lan ®­îc xÕp lµ mét trong 10 ®iÓm du lÞch ®Ñp nhÊt thÕ giíi; VÞnh H¹ Long cña ViÖt Nam ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi... Mét thÕ m¹nh n÷a cña du lÞch ASEAN lµ du lÞch nói. Ngoµi sù hÊp dÉn chung bëi khÝ hËu m¸t mÎ trong lµnh, mçi mét ®iÓm du lÞch l¹i cã nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng ®Ó hÊp dÉn du kh¸ch. §Õn Sa Pa lµ ®Õn víi th¸c B¹c, cÇu M©y, ®éng Thuû Cung, Cæng Trêi. Mae Hong Son th× l¹i ®­îc gäi b»ng nh÷ng c¸i tªn rÊt ®Ñp nh­: ®Êt ba mïa s­¬ng mï, ®Êt cña hoa Bua Tong vµ ®Êt n­íc cña nh÷ng thiÕu n÷ xinh ®Ñp. Nh÷ng khu nghØ nói Putao, Machanbaw, Sumbrabum ë cùc B¾c Myanmar cã nh÷ng ®Ønh nói tuyÕt phñ vµ ë vµi n¬i cßn cã thÓ tr­ît tuyÕt - m«n thÓ thao chØ cã ë vïng «n ®íi. HÖ thèng nói löa tËp trung ë Indonesia còng lµ nh÷ng ®Þa chØ hÊp dÉn ®èi víi c¸c du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c nhµ khoa häc vµ c¸c du kh¸ch ­a chuéng du lÞch m¹o hiÓm. KhÝ hËu nhiÖt ®íi cïng víi cÊu t¹o ®Þa lý nhiÒu d·y nói ®¸ v«i lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó h×nh thµnh hang ®éng ®¸ v«i, ®¸ng kÓ nhÊt lµ c¸c hang ®éng ë ViÖt Nam vµ Malaysia nh­ quÇn thÓ hang ®éng trªn c¸c ®¶o ®¸ cña VÞnh H¹ Long; Th¾ng c¶nh H­¬ng S¬n víi “ Nam thiªn ®Ö nhÊt ®éng” hµng n¨m thu hót rÊt nhiÒu du kh¸ch ®Õn th¨m quan, tÕ lÔ; Hang ®éng Phong Nha ë ViÖt Nam, víi nh÷ng ®éng ®¸ vµ nhò ®¸ huyÒn ¶o, lµ mét trong nh÷ng hang dµi nhÊt thÕ giíi, hiÖn nay vÉn ch­a kh¸m ph¸ hÕt. §éng Phong Nha lµ n¬i thu hót sù chó ý cña nh÷ng du kh¸ch ­a sù m¹o hiÓm vµ c¸c nhµ nghiªn cøu hang ®éng trªn kh¾p thÕ giíi. Hang Batu ë Malaysia, n¬i thê Sura Maniam - ng­êi s¸ng lËp ra ®¹o Hindu, lµ mét quÇn thÓ hang ®éng g¾n liÒn víi truyÒn thèng t«n gi¸o, hµng n¨m ®Õn ngµy lÔ héi, hµng tr¨m ngh×n tÝn ®å vÒ ®©y cóng lÔ. Malaysia cßn cã hang réng nhÊt thÕ giíi lµ hang H­¬u; hang Niah ®­îc c¶ thÕ giíi biÕt ®Õn víi nh÷ng dÊu vÕt cæ nhÊt cña con ng­êi ë khu §«ng Nam ¸ sèng c¸ch ®©y h¬n 40.000 n¨m. Rõng còng lµ mét trong nh÷ng tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn ®¸ng kÓ cña ASEAN. C¸c n­íc ASEAN cã diÖn tÝch rõng bao phñ kh¸ lín (kho¶ng 70% diÖn tÝch) vµ hiÖn cßn g×n gi÷ ®­îc kh¸ nguyªn vÑn mét sè khu rõng nguyªn sinh (®a sè n»m trong khu vùc b¶o vÖ cña hµng tr¨m v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn cña c¸c n­íc). C¸c loµi ®éng thùc vËt trong c¸c khu b¶o tån rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Thªm vµo ®ã, do cã sù kh¸c biÖt vÒ vÞ trÝ, ®Þa h×nh, khÝ hËu...mµ thµnh phÇn loµi trong c¸c khu b¶o tån còng cã sù kh¸c biÖt. §Õn c¸c khu b¶o tån ë c¸c n­íc ASEAN ng­êi ta sÏ thÊy ®­îc sù phong phó, ®a d¹ng vµ rÊt hÊp dÉn cña c¸c khu rõng nhiÖt ®íi rông l¸ theo mïa, rõng nhiÖt ®íi vµ rõng xÝch ®¹o Èm ­ít quanh n¨m...víi nhiÒu lo¹i ®éng thùc vËt ®Æc h÷u quý hiÕm... §Æc biÖt, c¸c khu rõng ngËp mÆn ë Indonesia vµ ViÖt Nam víi diÖn tÝch chØ ®øng sau rõng ngËp mÆn Amazone, kh«ng chÝ cã ý nghÜa lín vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn cã ý nghÜa rÊt quan träng vÒ du lÞch sinh th¸i vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. ASEAN cã h¬n 20 ®iÓm ®· ®­îc UNESCO xÕp vµo danh môc c¸c di s¶n thÕ giíi (kÓ c¶ di s¶n tù nhiªn vµ v¨n ho¸). Trong sè c¸c di s¶n tù nhiªn thÕ giíi ë ASEAN th× cã hai ®iÓm ë In®«nªsia (V­ên quèc gia Ujungkulon vµ V­ên quèc gia Komodo) vµ mét ®iÓm còng rÊt næi tiÕng ë ViÖt Nam ®ã lµ VÞnh H¹ Long. V­ên quèc gia Ujungkulon lµ n¬i duy nhÊt cßn gi÷ ®­îc kho¶ng 50 con cuèi cïng cña loµi tª gi¸c mét sõng Java, ë ®©y cßn nhiÒu loµi ®éng thùc vËt quý hiÕm kh¸c; V­ên quèc gia Komodo næi tiÕng víi lo¹i th»n l»n khæng lå gäi lµ Rång Komodo; VÞnh H¹ Long cã vÎ ®Ñp tù nhiªn kú ¶o víi mét quÇn thÓ h¬n 3.000 hßn ®¶o nhá ®­îc gäi tªn theo trÝ t­ëng t­îng cña ng­êi d©n nh­ hßn Con Cãc, hßn Con Voi, hßn Gµ Chäi, hßn M¸i Nhµ...vµ cã nhiÒu hang ®éng ®Ñp mµ tªn gäi g¾n liÒn víi c¸c truyÒn thuyÕt nh­ hang §Çu Gç, hang Trinh N÷, hang Söng Sèt, ®éng Thiªn Cung... 1.1.2. VÒ nh©n v¨n TÊt c¶ c¸c n­íc ASEAN ®Òu cã bÒ dµy lÞch sö ®­îc thÕ giíi biÕt ®Õn víi nh÷ng nÒn v¨n ho¸ giÇu b¶n s¾c thÓ hiÖn qua rÊt nhiÒu di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, kiÕn tróc cßn g×n gi÷ ®­îc ®Õn ngµy nay. HÇu hÕt c¸c di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi cña khu vùc ASEAN lµ c¸c kinh ®« cña cña c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn cã phong c¸ch kiÕn tróc vµ nghÖ thuËt cæ nh­ Angkor, HuÕ, Ayutthaya, Sukhothai, Luang Phra Bang vµ Pagan. Ch¼ng h¹n, Angkor lµ kinh ®« cæ cña Campuchia, gåm mét chuçi cung ®iÖn nguy nga tr¸ng lÖ ®­îc x©y dùng trªn diÖn tÝch gÇn 200 km2 d­íi thêi ®¹i Angkor, thêi kú huy hoµng nhÊt cña d©n téc Kh’me. Angkor cã nghÖ thuËt ch¹m kh¾c ®¸ Ýt n¬i nµo trªn thÕ giíi b× kÞp. Chung quanh Angkor lµ c¶ mét hÖ thèng kªnh ®µo vµ hå n­íc t¹o nªn mét kÕt cÊu tæng thÓ ®Ñp m¾t. QuÇn thÓ kiÕn tróc tuyÖt vêi Angkor cã thÓ ®­îc xem nh­ lµ kú quan thø 8 cña thÕ giíi... Nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ cßn l¹i cña ASEAN lµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ nh­ ®Òn thê Borobudur (c«ng tr×nh t­ëng niÖm cña PhËt gi¸o) ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh nghÖ thuËt kiÕn tróc vÜ ®¹i nhÊt kh«ng chØ cña In®«nªsia vµ thÕ giíi PhËt gi¸o mµ cßn cña c¶ nh©n lo¹i; khu ®Òn Prambanan víi bé sö thi Ramayana b»ng ®¸, Chïa vµng ë Myanmar lµ mét quÇn thÎ kiÕn tróc víi hµng chôc ng«i th¸p, ®iÖn thê PhËt, th¸p chu«ng, cét cê trong ®ã toµn bé bÒ mÆt th¸p chÝnh ®­îc phñ b»ng vµng vµ ®¸ quý; Phè cæ Héi An víi nh÷ng khu phè vÉn cßn gi÷u nguyªn ®­îc c¸c kiÕn tróc cæ vµ th¸nh ®Þa Mü S¬n n¬i héi tËp rÊt nhiÒu th¸p chµm mang nÐt ®Æc s¾c cña nÒn v¨n ho¸ Ch¨m Pa ë viÖt nam... Bªn c¹nh c¸c di tÝch ®· ®­îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi cßn rÊt nhiÒu c¸c di tÝch kh¸c cã gi¸ trÞ kh«ng kÐm vÒ mÆt lÞch sö, nghÖ thuËt, kiÕn tróc, c¶nh quan vµ ®· trë thµnh nh÷ng n¬i thu hót rÊt nhiÒu kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ ®Õn tham gia vµ nghiªn cøu. C¸c di tÝch ®ã bao gåm c¸c kiÕn tróc cæ, c¸c ®Òn, chïa, thµnh cæ, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c b¶o tµng, c¸c di chØ kh¶o cæ... Nh÷ng di tÝch nµy cã thÓ gÆp ë kh¾p n¬i trªn cïng l·nh thæ cña c¸c n­íc ASEAN. Nã ph¶n ¸nh sù phong phó, ®a d¹ng vÒ b¶n s¾c v¨n ho¸, ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®Êt n­íc vµ nh÷ng b­íc th¨ng trÇm trong lÞch sö ph¸t triÓn cña mçi d©n téc. ASEAN cßn rÊt næi tiÕng vÒ nh÷ng lÔ héi sèng ®éng vµ phong phó gåm c¸c lÔ héi d©n gian nh­ tÕt ®Çu n¨m, héi xu©n, héi mïa, héi ®Òn chïa vµ c¸c giç tÕt kh¸c ®an xen víi nh÷ng ngµy héi cña t«n gi¸o. Phæ biÕn nhÊt ë ASEAN lµ c¸c lÔ héi ®Òn chïa ®­îc tæ chøc ë kh¾p n¬i trong khu vùc. LÔ héi ®Òn Borobudur cña In®«nªsia diÔn ra tõ cuèi th¸ng 5 ®Õn th¸ng 6. LÔ héi chïa H­¬ng ë ViÖt Nam tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 3 (©m lÞch), lÔ héi Th¹t Luång cña Lµo diÔn ra vµo th¸ng 11, lÔ héi Chïa Vµng cña Myanmar ®­îc tæ chøc vµo th¸ng 5. Mét sù hÊp dÉn kh¸c cña c¸c n­íc vµ th­êng lµ n¬i dõng ch©n ®Çu tiªn cña du kh¸ch lµ thñ ®«. Thñ ®« lµ trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, kinh tÕ cña mçi quèc gia, lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, nghÖ thuËt, c¸c viÖn b¶o tµng, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín. Thñ ®« th­êng ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn trªn c¬ cë kinh ®« cò, mét thµnh phè hay mét ®« thÞ ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn tõ tr­íc ®ã. ChÝnh v× vËy, ë c¸c thµnh phè nµy cã nh÷ng nÐt hiÖn ®¹i cña kiÕn tróc míi ®an xen víi nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc cæ x­a. T¹i c¸c thñ ®« cã rÊt nhiÒu c¸c ®iÓm th¨m quan du lÞch ®Ñp hÊp dÉn nh­ di tÝch lÞch sö, khu phè cæ, viÖn b¶o tµng, th¾ng c¶nh ®Ñp vµ c«ng tr×nh kiÕn tróc. Nh÷ng thµnh phè thñ ®« cña c¸c n­íc ASEAN ph¸t triÓn víi cuéc sèng hiÖn ®¹i vµ sèng ®éng nh­ng vÉn b¶o tån ®­îc truyÒn thèng v¨n ho¸ cæ truyÒn, ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho nh÷ng thµnh phè thñ ®« nµy thu hót ®­îc d«ng ®¶o kh¸ch du lÞch. Ngoµi thñ ®«, cßn rÊt nhiÒu c¸c thµnh phè kh¸c nh­ Chiangmai, Thµnh phè Hå ChÝ Minh... lµ nh÷ng trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ vµ du lÞch cu¶ c¸c n­íc víi nh÷ng th¾ng c¶nh ®Ñp, víi nh÷ng khu vui ch¬i gi¶i trÝ cã c¸c lo¹i h×nh phong phó vµ ®a d¹ng, víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch hiÖn ®¹i... lµ nh÷ng n¬i hµng n¨m thu hót mét l­îng kh¸ch rÊt lín tíi th¨m quan, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶ trÝ. 1.2. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng du lÞch ASEAN ThÞ tr­êng du lÞch ASEAN lµ thÞ tr­êng du lÞch míi næi so víi c¸c thÞ tr­êng du lÞch truyÒn thèng kh¸c nh­ thÞ tr­êng Ch©u ¢u, Ch©u Mü. Tr­íc ®©y, thÞ tr­êng du lÞch ASEAN ch­a ®­îc thÕ giíi chó ý ®Õn nhiÒu nh­ng hiÖn nay ASEAN ®ang ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ®iÓn h×nh vÒ ph¸t triÓn vµ khai th¸c tèt ho¹t déng du lÞch quèc tÕ. ThÞ tr­êng du lÞch ASEAN ®­îc coi lµ khu vùc thÞ tr­êng du lÞch n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi. Cïng víi c¸c thµnh tùu kinh tÕ, du lÞch ASEAN ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, gãp phÇn ®­a ASEAN thµnh mét trung t©m du lÞch cña Ch©u ¸ vµ thÕ giíi. HÇu hÕt c¸c n­íc thµnh viªn ASEAN ®Òu tËp trung ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch, coi du lÞch lµ ngµnh kinh tÕ quan träng, xÕp vµo hµng thø hai hoÆc thø ba trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Th¸i Lan, In®«nªsia, Malaysia, Philippines vµ Singapore ®· trë thµnh nh÷ng ®iÓm du lÞch hÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña thÞ tr­êng du lÞch ASEAN nhanh kho¶ng 10%/n¨m trong khi thÞ tr­êng du lÞch thÕ giíi chØ ®¹t trung b×nh kho¶ng 2%/n¨m. ThÞ tr­êng du lÞch ASEAN cã sù hµi hoµ gi÷a 3 yÕu tè : chÝnh s¸ch nhµ n­íc, qu¶n lý ph¸t triÓn vµ céng ®ång d©n c­. Cã thÓ nãi c¸c n­íc ASEAN ®· theo ®uæi mét chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n nh»m khuyÕn khÝch ph¸t triÓn du lÞch. Nh÷ng chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n ®ã thÓ hiÖn trªn nh÷ng khÝa c¹nh sau: - B¶o tån vµ ph¸t triÓn c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nh©n v¨n, tr©n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. Gi¸o dôc vµ phæ cËp nhËn thøc x· héi vÒ du lÞch, chó träng quyÒn lîi ®Ó khuyÕn khÝch sù tham gia cña céng ®ång vµo c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Chó träng ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn du lÞch, n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c dÞch vô du lÞch. - TËp trung ®Çu t­ hîp lý cho viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt kü thuËt còng nh­ chó träng, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn du lÞch vµ xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch. ®Æc biÖt, c¸c n­íc ASEAN lu«n cã chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n trong ®iÒu phèi vÜ m« c¸c ho¹t ®éng du lÞch. T¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó du lÞch ph¸t triÓn. ChÝnh nhê nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã mµ trong thËp kû qua tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh du lÞch c¸c n­íc ASEAN nhanh nhÊt thÕ giíi. MÆc dï vµi n¨m gÇn ®©y, do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc, tèc ®é nµy cã phÇn ch÷ng l¹i, nh­ng theo c¸c chuyªn gia kinh tÕ dù b¸o th× kh¶ n¨ng trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû tíi kinh tÕ ASEAN nãi chung vµ du lÞch nãi riªng sÏ phôc håi. H¬n n÷a xu thÕ chung cña du lÞch thÕ giíi vÉn lµ h­íng tíi nh÷ng vïng thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸ míi l¹, hoang s¬, vÒ mÆt nµy §«ng Nam ¸ vÉn lµ n¬i hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch. ChÝnh s¸ch nhµ n­íc ®óng ®¾n, ®­îc hÖ thèng qu¶n lý tèt vµ cã sù tham gia tÝch cùc cña céng ®ång ®· t¹o ra sù hµi hoµ gi÷a cung vµ cÇu trong du lÞch cña ASEAN. Cung lu«n lu«n ®¸p øng ®­îc yÕu tè cÇu trong du lÞch, ®Êy chÝnh lµ ch×a kho¸ cña sù t¨ng tr­ëng du lÞch ASEAN. Trong c¬ cÊu kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn thÞ tr­êng ASEAN, kh¸ch ®i l¹i gi÷a c¸c quèc gia trong khu vùc cã tû lÖ cao nhÊt chiÕm trung b×nh kho¶ng tõ 35% ®Õn 40%. Chi phÝ cho du lÞch quèc tÕ cña c¸c n­íc ASEAN ®ang t¨ng lªn nhanh chãng. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh vµ ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch thÞ tr­êng du lÞch cña ViÖt Nam. Hîp t¸c du lÞch gi÷a c¸c n­íc ASEAN ch­a cao, tuy nhiªn qu¸ tr×nh nµy cã xu h­íng ngµy mét gia t¨ng. HiÖn nay, sù phèi hîp chung vµ sù hîp t¸c ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia ®· trë thµnh xu h­íng chØ ®¹o trong khu vùc, hîp t¸c du lÞch ASEAN diÔn ra trªn c¶ ba b×nh diÖn: Hîp t¸c ®a ph­¬ng trong toµn khèi (hîp t¸c ®a ph­¬ng chuyªn ngµnh du lÞch, hîp t¸c du lÞch trong khu«n khæ hîp t¸c dÞch vô ASEAN), hîp t¸c tiÓu vïng trong ASEAN (hîp t¸c tiÓu vïng s«ng Mªk«ng, hîp t¸c du lÞch ba bªn ViÖt Nam - Lµo - Th¸i Lan...) vÒ hîp t¸c song ph­¬ng gi÷a c¸c n­íc ASEAN. NhiÒu kÕ ho¹ch hµnh ®éng chung ®ang ®­îc xóc tiÕn trong ®ã ®¸ng chó ý lµ ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn qu¶ng b¸ cho du lÞch c¸c n­íc ASEAN víi tªn gäi “ASEAN tÇm nh×n thÕ kû” ThÞ tr­êng du lÞch ASEAN, tuy ®· cã sù hîp t¸c du lÞch nh­ng vÉn cßn mang tÝnh c¹nh tranh cao gi÷a c¸c n­íc thµnh viªn. C¸c n­íc ASEAN vÉn cßn ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p thuÕ quan vµ phi thuÕ quan ®Ó b¶o hé du lÞch nh­ ¸p dông thuÕ xuÊt c¶nh cao h¬n thuÕ nhËp c¶nh vµ ph¶i thùc hiÖn nhiÒu thñ tôc tr­íc khi ®­îc cÊp hé chiÕu vµ visa xuÊt c¶nh nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch quèc tÕ ®Õn th¨m quan du lÞch vµ h¹n chÕ d©n c­ trong n­íc ®i du lÞch n­íc ngoµi, qua ®ã duy tr× ®­îc møc thÆng d­ trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vÒ du lÞch. Nãi ®Õn thÞ tr­êng du lÞch ASEAN lµ nãi ®Õn sù thèng nhÊt trong ®a d¹ng. S¶n phÈm du lÞch cña ASEAN cã nhiÒu nÐt t­¬ng ®ång, tuy nhiªn ë mçi n­íc c¸c s¶n phÈm du lÞch ®Òu ®· cã sù biÕn ®æi cho phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n còng nh­ c¸c th¨ng trÇm trong lÞch sö cña mçi n­íc. Nhê nguån tµi nguyªn du lÞch phong phó, ®a d¹ng vµ ®éc ®¸o céng thªm sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, th«ng minh vµ khÐo lÐo cña nh÷ng nhµ tæ chøc trong viÖc s¾p xÕp vµ khai th¸c nªn hÖ thèng s¶n phÈm du lÞch ë c¸c n­íc ASEAN rÊt ®Æc s¾c vµ cã søc thu hót m¹nh mÏ. C¸c nhµ tæ chøc ®· chó träng viÖc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó c¸c thÕ m¹nh, c¸c nÐt ®éc ®¸o cña khu vùc nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm du lÞch mang phong c¸ch riªng biÖt. Ngoµi ra hä còng chó träng ®Õn viÖc ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y dùng míi c¬ së h¹ tÇng, c¬ cë vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch... lµm phong phó thªm c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm du lÞch, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña du kh¸ch thuéc nhiÒu løa tuæi, nghÒ nghiÖp, quèc tÞch. §iÒu nµy ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi ASEAN vµ còng t¹o nªn dßng kh¸ch du lÞch trong néi bé khu vùc. Kh¸ch ®Õn du lÞch ASEAN chñ yÕu ®Ó th­ëng thøc c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cßn hoang s¬ vµ c¸c nÐt v¨n ho¸ riªng biÖt ®Æc s¾c cña khu vùc. Ngoµi ra thÞ tr­êng du lÞch ASEAN còng rÊt thµnh c«ng trong viÖc kÝch thÝch tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch nhê cã hÖ thèng s¶n phÈm phong phó, t­¬ng ®èi chÊt l­îng vµ gi¸ rÎ, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ. Mét trong nh÷ng ®iÓm næi bËt mµ hÇu hÕt c¸c n­íc ASEAN ®· thùc hiÖn lµ viÖc tæ chøc “N¨m du lÞch” riªng cña m×nh nh­: (Th¸i Lan lµ n­íc ®Çu tiªn tæ chøc “N¨m du lÞch” vµo n¨m 1987. Sau ®ã tæ chøc ch­¬ng tr×nh “Amazing Thailand” n¨m 1998, 1999, 2000..., Philippines ph¸t ®éng “LÔ héi Philippines” vµ chiÕn l­îc thu hót ng­êi Philippines thÕ hÖ thø 3, thø 4 ®ang ë n­íc ngoµi “ T×m vÒ céi nguån”, In®«nªsia khëi x­íng “N¨m du lÞch Indonesia” n¨m 1991 vµ lÊy thËp kû 90 lµm “ThËp kû du lÞch Indonesia”, n¨m 1999 cã chiÕn dÞch “Kú diÖu Indonesia” víi nhiÒu ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i vµ gi¶m gi¸ hÊp dÉn, Campuchia cã dù ¸n Ariston Sihanouville vµ ch­¬ng tr×nh du lÞch Angkor víi lÔ héi Ramayana t¹i khu vùc nµy vµo n¨m 2000. ViÖt Nam ph¸t ®éng lÇn ®Çu “N¨m du lÞch” vµo n¨m 1990 vµ n¨m 2000 thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh “ViÖt Nam - §iÓm ®Õn cña thiªn niªn kû míi”. Kh¸i niÖm nµy ®­îc ®­a ra nh»m tËp trung vµo viÖc giíi thiÖu réng r·i nh÷ng ®iÓm du lÞch, ®ång thêi nªu bËt b¶n s¾c v¨n ho¸, lÞch sö vµ nghÖ thuËt cña mçi quèc gia. HiÖn nay toµn khu vùc ASEAN ®· vµ ®ang xóc tiÕn nhiÒu ch­¬ng tr×nh du lÞch chung nh­ “ASEAN tÇm nh×n thÕ kû” hay “N¨m du lÞch ASEAN 2002”; ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh nµy c¸c n­íc ASEAN ®· x©y dùng rÊt nhiÒu kÕ ho¹ch hîp t¸c chÆt chÏ, xóc tiÕn ho¹t ®éng tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ cho c¶ khu vùc nh»m giíi thiÖu ASEAN nh­ mét vïng du lÞch thèng nhÊt víi b¹n bÌ thÕ giíi. Trªn c¬ së khai th¸c c¸c nguån tµi nguyªn du lÞch s½n cã c¶ vÒ tù nhiªn lÉn nh©n v¨n, c¸c n­íc ASEAN cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn, c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm ®¸ng kÓ nhÊt lµ : - Du lÞch th¨m quan danh lam th¾ng c¶nh, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ nghÖ thuËt - Du lÞch biÓn, nghiªn cøu sinh vËt vïng rõng nhiÖt ®íi, c¸c khu b¶o tån tù nhiªn - Du lÞch v¨n ho¸, t×m hiÓu, nghiªn cøu lÞch sö d©n téc, bé téc - Du lÞch lÔ héi, t×m hiÓu vÒ sinh ho¹t t©m linh cña c¸c d©n téc - Du lÞch thÓ thao, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ, an d­ìng ch÷a bÖnh 2. Mét sè kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch cña c¸c n­íc ASEAN Nhê biÕt tËn dông khai th¸c nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn vµ nh©n v¨n, còng nh­ x©y dùng ®­îc nh÷ng chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch hîp lý mµ nhiÒu n­íc trong khu vùc ®· ®¹t ®­îc sù t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng du lÞch, ®­a du lÞch trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän, gãp phÇn ®­a tíi sù phån vinh cña ®Êt n­íc. Thùc tiÔn ph¸t triÓn còng nh­ thµnh c«ng trong ho¹t ®éng du lÞch cña c¸c n­íc trong khu vùc cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u mµ ViÖt Nam cã thÓ häc hái: NhËn thøc ®óng vÞ trÝ du lÞch trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, chó träng khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng du lÞch trong n­íc (®Æc biÖt lµ c¸c tiÒm n¨ng tù nhiªn vµ v¨n ho¸). M¹nh d¹n ®Çu t­ vµo viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng liªn l¹c, vËn t¶i, kh¸ch s¹n, khu gi¶i trÝ theo tiªu chuÈn quèc tÕ. X©y dùng nh÷ng s¶n phÈm du lÞch ®éc ®¸o, ®a d¹ng vµ hÊp dÉn l«i cuèn du kh¸ch. Chó träng ®Èy m¹nh c«ng t¸c xóc tiÕn tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ vÒ du lÞch, xem ®ã lµ mét phÇn trong chiÕn l­îc tæng thÓ kinh doanh du lÞch. X©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viÕn lµm viÖc cã tr×nh ®é cao cho lÜnh vùc du lÞch. Ph¸t triÓn du lÞch ®i ®«i víi viÖc t¨ng c­êng b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn, m«i tr­êng x· héi cña du lÞch. Ch­¬ng II TiÒm n¨ng du lÞch ViÖt Nam vµ thùc tr¹ng cña ngµnh du lÞch sau dÞch bÖnh SARS I. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam §Êt n­íc ViÖt Nam víi diÖn tÝch 363.000 km2 n»m ¸n ng÷ ë cöa ngâ b¸n ®¶o §«ng D­¬ng, lµ mét ®Çu mèi giao th­¬ng quan träng trong khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng ®ang ph¸t triÓn hÕt søc s«i ®éng. Lµ mét n­íc n»m ë khu vùc khÝ hËu cËn nhiÖt ®íi, ViÖt Nam ®· ®­îc thiªn nhiªn ban tÆng nhiÒu c¶nh quan tù nhiªn tuyÖt ®Ñp vµ ®a d¹ng vÒ gi¸ trÞ sinh th¸i tù nhiªn. Tr¶i qua h¬n 4000 n¨m lÞch sö dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, con ng­êi ViÖt Nam qua bao thÕ hÖ ®· dµy c«ng x©y dùng nªn mét nÒn v¨n ho¸ ®Æc s¾c, ®a d¹ng vµ mang nh÷ng nÐt b¶n s¾c riªng cã. ViÖt Nam hiÖn còng ®ang ®­îc xem lµ mét ®Êt n­íc cña nh÷ng di s¶n víi sù hiÖn diÖn cña 6 di s¶n thiªn nhiªn vµ v¨n ho¸ ®­îc Tæ chøc V¨n ho¸, Khoa häc vµ Gi¸o dôc cña Liªn hîp quèc (UNESCO) c«ng nhËn lµ Di s¶n thÕ giíi, bao gåm VÞnh H¹ Long, V­ên quèc gia Phong Nha - KÎ Bµng, Cè ®« HuÕ, §« thÞ cæ Héi An, Th¸nh ®Þa Mü S¬n vµ Nh· nh¹c cung ®×nh HuÕ (di s¶n v¨n hãa phi vËt thÓ). ChÝnh bëi vËy, ViÖt Nam ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét n­íc cã tiÒm n¨ng du lÞch lín trong ph¹m vi khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. 1. Tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn Víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn s½n cã ®· t¹o cho ViÖt Nam nh÷ng tiÒm n¨ng du lÞch dåi dµo vÒ du lÞch biÓn, rõng, vïng nói cao, hang ®éng. HÇu nh­ ë bÊt cø ®Þa ph­¬ng nµo trªn l·nh thæ ViÖt Nam, du kh¸ch ®Òu cã thÓ chiªm ng­ìng vµ hoµ m×nh vµo nh÷ng c¶nh quan tù nhiªn mang nhiÒu nÐt ®Ñp ®éc ®¸o vµ ®Æc s¾c. ViÖt Nam lµ ®Êt n­íc cña biÓn c¶ víi chiÒu dµi bê biÓn 3.260 km, dµi h¬n c¶ chiÒu dµi cña ®Êt n­íc. Trªn suèt chiÒu dµi ®ã cã tíi 20 b·i t¾m næi tiÕng, ë phÝa B¾c cã Trµ Cæ, H¹ Long, §å S¬n, SÇm S¬n, Cöa Lß, phÝa Nam cã c¸c vïng biÓn Êm ¸p vµ trµn ngËp ¸nh mÆt trêi quanh n¨m nh­ biÓn §µ N½ng, Nha Trang, Vòng Tµu, Hµ Tiªn. C¸c b·i biÓn cã ®é dèc t­¬ng ®èi tho¶i víi c¶nh quan ®Ñp lµ n¬i lý t­ëng ®Ó du kh¸ch nghØ d­ìng, vui ch¬i gi¶i trÝ. §Æc biÖt vïng biÓn H¹ Long kh«ng chØ lµ mét b·i t¾m ®Ñp mµ cßn lµ mét kú quan thiªn nhiªn. §­îc UNESCO c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi vµo n¨m 1994, H¹ Long ®· trë thµnh mét niÒm tù hµo kh«ng chØ cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng mµ cßn cña c¶ n­íc ViÖt Nam. N­íc biÓn H¹ Long trong xanh mµu ngäc bÝch, mÆt n­íc ph¼ng lÆng, Ýt cã sãng lín. Trªn vïng biÓn réng kho¶ng 1.500km2 cã tíi hµng ngµn ®¶o ®¸ quÇn tô víi nhiÒu d¸ng vÎ kh¸c nhau tr«ng hÕt søc ®Æc s¾c, trong lßng c¸c ®¶o ®¸ cßn lµ nh÷ng hang ®éng kú thó. H¹ Long lu«n l«i cuèn, hÊp dÉn du kh¸ch bëi vÎ ®Ñp võa hïng vÜ, võa duyªn d¸ng, th¬ méng cña m×nh, vµ ®· gãp phÇn giíi thiÖu c¶nh ®Ñp ViÖt Nam nãi chung víi thÕ giíi. Lµ mét ®Êt n­íc nhiÖt ®íi nh­ng ViÖt Nam l¹i cã nhiÒu ®iÓm nghØ m¸t vïng nói mang d¸ng dÊp «n ®íi nh­ Sapa, Tam §¶o, B¹ch M·, §µ L¹t... C¸c ®iÓm nghØ m¸t nµy th­êng ë ®é cao trªn 1000m so víi mùc n­íc biÓn. §· biÕt ®Õn Sapa trong m©y qua t¸c phÈm cña nhµ nhiÕp ¶nh l·o thµnh Vâ An Ninh, ®Õn Sapa lµ du kh¸ch cßn ®Õn víi nh÷ng phiªn chî t×nh, ®Õn víi tiÕng khÌn gäi b¹n mang ®Ëm chÊt men nång, lµ cßn ®Õn víi ®Æc s¶n thæ cÈm cña ®Þa ph­¬ng. Du kh¸ch còng cã thÓ tíi §µ L¹t - mét thµnh phè nghØ m¸t lý t­ëng trong s­¬ng víi nh÷ng rõng th«ng, th¸c n­íc vµ rùc rì hoa t­¬i, ®­îc ®¾m m×nh trong ©m h­ëng trÇm hïng, tha thiÕt cña tiÕng ®µn T’r­ng vµ cång chiªng T©y Nguyªn. Ngoµi nh÷ng ®iÓm nghØ m¸t vïng nói, ViÖt Nam cßn cã nh÷ng khu quèc gia næi tiÕng víi víi nh÷ng bé s­u tËp phong phó vÒ c¸c lo¹i ®éng thùc vËt nhiÖt ®íi nh­ rõng quèc gia Cóc Ph­¬ng, V­ên quèc gia C¸t Bµ, khu b¶o tån quèc gia Pï M¸t, rõng quèc gia C«n §¶o.... Khu vùc phÝa Nam cßn tËp trung nh÷ng vïng trµm chim vµ s©n chim næi tiÕng. S©n chim Minh H¶i cã tíi h¬n 80 loµi chim, vïng trµm chim Tam N«ng (§ång Th¸p) n¬i cã chim sÕu ®Çu ®á sinh sèng, t¹i ®©y ®· h×nh thµnh mét trung t©m th«ng tin vÒ chim sÕu do Ng©n quü b¶o vÖ chim Quèc tÕ ë B¬ Rªn (§øc) tµi trî... ViÖt Nam cßn ®­îc thiªn nhiªn hµo phãng ban tÆng mét nguån n­íc kho¸ng thiªn nhiªn phong phó vµ quý gi¸: suèi kho¸ng Quang Hanh (Qu¶ng Ninh), Suèi kho¸ng Héi V©n (B×nh §Þnh), VÜnh H¶o (B×nh ThuËn), Dôc Mü (Nha Trang), Kim B«i (Hoµ B×nh)... Nh÷ng vïng n­íc kho¸ng nµy ®· trë thµnh nh÷ng ®Þa ®iÓm lý t­ëng ®Ó nghØ ng¬i vµ phôc håi søc khoÎ ®­îc nhiÒu du kh¸ch ­a chuéng. Bªn c¹nh Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi H¹ Long, míi ®©y vµo th¸ng 7/2003, ViÖt Nam ®· cã thªm V­ên quèc gia Phong Nha - KÎ Bµng ®­îc UNESCO tiÕp tôc c«ng nhËn lµ Di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi. V­ên quèc gia Phong Nha - KÎ Bµng bao gåm mét quÇn thÓ hang ®éng phong phó, kú vÜ vµ mét khu rõng nhiÖt ®íi nguyªn sinh trªn nói ®¸ v«i víi ®é che phñ trªn 95%, lµ n¬i héi tô cña nhiÒu loµi ®éng thùc vËt cña ba miÒn B¾c - Trung - Nam. Phong Nha võa mang d¸ng dÊp cña danh th¾ng H¹ Long tuyÖt mü, h×nh ¶nh cña v­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng hïng vÜ, l¹i mang tÝnh huyÒn bÝ cña thiªn nhiªn víi sù mu«n mµu mu«n vÎ cña hÖ thèng hang ®éng vïng nói ®¸ v«i. QuÇn thÓ hang ®éng ë ®©y ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng c¶nh quan ®Ñp nhÊt thÕ giíi víi c¸c ®Æc tr­ng cã s«ng ngÇm dµi nhÊt, c¸c hang cã chiÒu cao vµ réng nhÊt, c¸c b·i c¸t trong hang dµi nhÊt vµ cã th¹ch nhò ®Ñp nhÊt. Víi 20 hang ®éng cã tæng chiÒu dµi trªn 70 km, ®©y cã thÓ coi lµ thiªn ®­êng cho bé m«n hang ®éng häc vµ du lÞch hang ®éng. Phong Nha - KÎ Bµng cßn cã hµng chôc ®Ønh nói cao trªn 1.000 m hiÓm trë ch­a cã vÕt ch©n ng­êi (Co Rilata - 1.128m, Co Preu - 1.213m...), xen kÏ ë gi÷a lµ nh÷ng thung lòng phï hîp cho du lÞch sinh th¸i. Víi d·y nói ®¸ v«i trïng trïng ®iÖp ®iÖp, nh÷ng khu rõng nguyªn sinh b¹t ngµn víi khu hÖ ®éng thùc vËt phong phó vµ ®a d¹ng, nh÷ng dßng s«ng n­íc ch¶y trong v¾t nh­ s«ng Chµy, s«ng Troãc, víi hÖ thèng hang ®éng ®Ñp vµo lo¹i bËc nhÊt thÕ giíi ®· t¹o cho Phong Nha - KÎ Bµng mét tiÒm n¨ng du lÞch ®éc ®¸o vµ hÊp dÉn. Víi tiÒm n¨ng ®a d¹ng sinh häc cao trªn mét ®Þa h×nh Karst lµ hiÖn tr­êng hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ khoa häc trong vµ ngoµi n­íc vµ lµ n¬i rÊt thÝch hîp cho du lÞch th¸m hiÓm. Trong t­¬ng lai kh«ng xa, ®©y sÏ lµ ®iÓm du lÞch lý t­ëng ®Çy høa hÑn víi du kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. Giê ®©y, cïng víi H¹ Long, V­ên quèc gia Phong Nha - KÎ Bµng sÏ lµ mét ®iÓm du lÞch g©y Ên t­îng m¹nh víi du kh¸ch, gãp phÇn mêi gäi kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn víi ViÖt Nam . Trªn ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh vÒ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn cña ViÖt Nam, lµ c¬ së phong phó vµ thuËn lîi ®Ó khai th¸c phôc vô cho sù ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam. 2. Tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n §Ó lµm nªn gi¸ trÞ vµ b¶n s¾c cña mét ®iÓm ®Õn du lÞch th× bªn c¹nh nh÷ng tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i cã ®­îc nguån tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n - ®ã lµ tæng hîp nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ - lÞch sö - con ng­êi ®­îc t¹o nªn bëi mét qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn vµ kÕ thõa cho tíi ngµy nay. §iÒu ®ã gãp phÇn quan träng trong viÖc t¹o ra søc hÊp dÉn cña mét ®iÓm ®Õn ®èi víi du kh¸ch. Bªn c¹nh thÕ m¹nh vÒ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn, ViÖt Nam cßn cã mét kho tµng tµi nguyªn tµi nguyªn v¨n ho¸ phong phó. Tr¶i qua h¬n 4.000 n¨m lÞch sö, d©n téc ta ®· ®Þnh h×nh nªn mét ®Êt n­íc ViÖt Nam cã bÒ dµy lÞch sö vµ v¨n ho¸ víi hµng ngµn ®­îc xÕp h¹ng cïng hµng v¹n thiÕt chÕ t«n gi¸o, tÝn ng­ìng (®×nh, ®Òn, l¨ng, miÕu, chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt...) t¹o nªn mét ViÖt Nam n¬i nµo còng ph¶ng phÊt khÝ thiªng s«ng nói, lung linh nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö, gi¸ trÞ nh©n v¨n ®Æc thï. Bªn c¹nh ®ã, c¶ ba miÒn ®Êt n­íc cßn cã hµng tr¨m lÔ héi d©n gian ®­îc tæ chøc ®Þnh kú gãp phÇn t¹o nªn søc sèng, linh hån cho c¸c di tÝch, c¸c ®Þa danh víi nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng, v¨n ho¸ t©m linh. Chóng th­êng g¾n víi nh÷ng h×nh thøc sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian nh­ h¸t ®èi ®¸p cña d©n téc M­êng, móa xoÌ, nÐm cßn cña d©n téc Th¸i, h¸t Si, L­în, Then cña c¸c d©n téc Tµy, Nïng, lÔ ®©m tr©u, h¸t tr­êng ca thÇn tho¹i cña c¸c d©n téc ng­êi T©y Nguyªn... §©y lµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ - nghÖ thuËt truyÒn thèng céi nguån cña céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam. H¬n n÷a, lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng yªu thÝch v¨n häc nghÖ thuËt, cã nÕp t­ duy h×nh t­îng n¨ng khiÕu thÈm mü, ViÖt Nam mang trong m×nh mét vèn nghÖ thuËt d©n téc víi nhiÒu lo¹i h×nh phong phó nh­ ©m nh¹c cæ truyÒn, móa d©n gian, s©n khÊu truyÒn thèng (tuång, chÌo, c¶i l­¬ng, móa rèi n­íc...), mü thuËt truyÒn thèng (héi ho¹, ®iªu kh¾c, kiÕn tróc...) mµ mçi lo¹i ®Òu mang nh÷ng mµu s¾c ®Æc tr­ng, ®Æc thï theo tõng vïng, miÒn, ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ vèn ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ tinh x¶o. §©y lµ nh÷ng ®iÓm cã søc l«i cuèn rÊt lín ®èi víi c¸c du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c du kh¸ch n­íc ngoµi. Hä lu«n tá râ sù thÝch thó, ng¹c nhiªn vµ kh©m phôc khi xem mét vë rèi n­íc, ng¾m mét bøc tranh kh¶m trai, tham quan mét ng«i chïa cæ... ViÖt Nam víi 54 d©n téc anh em thuéc nhiÒu nhãm ng«n ng÷ kh¸c nhau hÇu nh­ ®¹i diÖn cho tÊt c¶ c¸c ng÷ hÖ, c¸c s¾c téc cã mÆt kh¾p vïng §«ng Nam ¸. ViÖt Nam cã mét vèn v¨n ho¸ téc ng­êi rÊt phong phó víi nhiÒu céng ®ång c­ tró ®an xen tËp trung, ph©n bè r¶i r¸c kh¾p mäi miÒn vµ quan träng nhÊt lµ vÉn gi÷ ®­îc ®Çy ®ñ nÐt nguyªn s¬ trong phong tôc, tËp qu¸n, t«n gi¸o tÝn ng­ìng, trong nÕp sèng vËt chÊt tinh thÇn. Bëi vËy mµ ë nh÷ng vïng ®Êt kh¸c nhau, du kh¸ch cã thÓ th­ëng thøc nh÷ng phong tôc tËp qu¸n riªng, nghe c¸c thø ng«n ng÷ kh¸c nhau, ®ãn nhËn n._. triÓn ngµnh du lÞch theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi do Nhµ n­íc ®Ò ra, cÇn qu¸n triÖt nh÷ng ®iÓm sau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn du lÞch: - Lµ mét ngµnh mang tÝnh tæng hîp, viÖc ph¸t triÓn du lÞch ph¶i mang tÝnh tæng hîp, viÖc ph¸t triÓn du lÞch ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi lµm môc tiªu chÝnh, ®ång thêi ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ vµ b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. - TÝnh ®a ngµnh cña ho¹t ®éng du lÞch ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp d­íi sù chØ ®¹o tËp trung cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh du lÞch, Nhµ n­íc ®ãng vai trß ng­êi ®iÒu hµnh nh»m khai th¸c triÖt ®Ó mäi kh¶ n¨ng vÒ tiÒn vèn, kü thuËt, tri thøc vµ ng­êi lao ®éng ë trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch. §Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch quèc tÕ vµ coi ®ã lµ h­íng chiÕn l­îc, ®ång thêi chó träng ph¸t triÓn du lÞch néi ®Þa víi môc tiªu gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt ch¸t vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. 4. C¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch NhËn thøc ®­îc xu thÕ ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong bèi c¶nh quèc tÕ vµ trong n­íc hiÖn nay, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch phï hîp. Ngµy 11/11/1998, Bé ChÝnh trÞ cã kÕt luËn sè 179/TB - TW vÒ ph¸t triÓn du lÞch trong t×nh h×nh míi. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX còng x¸c ®Þnh: ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän... Míi ®©y, ngµy 22/7/2002, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 97/2002/Q§ - TTg phª duyÖt chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001-2010. Theo ®ã, môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 2001 - 2010 lµ: ph¸t triÓn du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trªn c¬ së khai th¸c cã hiÖu qu¶ lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n hãa lÞch sö, huy ®éng tèi ®a nguån lùc trong n­íc vµ tranh thñ sù hç trî, hîp t¸c quèc tÕ, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Tõng b­íc ®­a n­íc ta trë thµnh mét trung t©m du lÞch cã tÇm cì cña khu vùc, phÊn ®aaus sau n¨m 2010, du lÞch ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo nhãm quèc gia cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn trong khu vùc. Ngoµi môc tiªu tæng qu¸t nªu trªn, c¸c môc tiªu cô thÓ lµ: - PhÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cña ngµnh du lÞch b×nh qu©n thêi kú 2001 - 2010 ®¹t 11- 11,5%/n¨m, víi c¸c chØ tiªu cô thÓ: - N¨m 2005: kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 3 - 3,5 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 15 - 16 triÖu l­ît ng­êi, thu nhËp du lÞch ®¹t trªn 2 tû USD. - N¨m 2010: kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam du lÞch tõ 5,5 - 6 triÖu l­ît ng­êi, kh¸ch néi ®Þa tõ 25 - 26 triÖu l­ît ng­êi, thu nhËp du lÞch ®¹t 4 - 4,5 tû USD. VÒ ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc: ThÞ tr­êng: khai th¸c kh¸ch tõ c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ë khu vùc §«ng ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, T©y ©u, B¾c Mü, chó träng c¸c thÞ tr­êng ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Mü, Ph¸p, §øc, Anh, kÕt hîp khai th¸c c¸c thÞ tr­êng ë B¾c ¸, B¾c ¢u, Australia, New Zealand, c¸c n­íc SNG vµ §«ng ¢u. Chó träng ph¸t triÓn vµ khai th¸c thÞ tr­êng du lÞch néi ®Þa, ph¸t huy tèt nhÊt lîi thÕ ph¸t triÓn du lÞch tõng ®Þa ph­¬ng, ®¸p øng nhu cÇu giao l­u, héi nhËp vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. T¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n ®i du lÞch trong vµ ngoµi n­íc, gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña nh©n d©n. §Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch: ®Çu t­ ph¸t triÓn du lÞch ph¶i kÕt hîp tèt viÖc sö dông nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi viÖc khai th¸c, sö dông nguån vèn n­íc ngoµi vµ huy ®éng nguån lùc trong d©n theo ph­¬ng ch©m x· héi ho¸ ph¸t triÓn du lÞch. ¦u tiªn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c khu du lÞch tæng hîp quèc gia vµ c¸c khu du lÞch chuyªn ®Ò. KÕt hîp ®Çu t­ n©ng cÊp, ph¸t triÓn c¸c ®iÓm tham quan du lÞch, c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch, vµ ®Çu t­ cho tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸, ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm du lÞch hÊp dÉn, mang tÝnh dÆc thï cho tõng vïng du lÞch vµ c¶ n­íc. Cã kÕ ho¹ch ®Èy m¹nh ph¸t triÓn du lÞch ®èi víi c¸c ®Þa bµn du lÞch träng ®iÓm: Hµ Néi, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, NghÖ An, HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Kh¸nh Hoµ, §µ L¹t, Ninh ThuËn, Vòng Tµu, TP. HCM, Hµ Tiªn, Phó Quèc vµ c¸c tuyÕn du lÞch quèc gia cã ý nghÜa liªn kÕt c¸c vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ tiÒm n¨ng du lÞch trªn toµn quèc, c¸c ®iÓm du lÞch thuéc c¸c tuyÕn du lÞch quèc gia phï hîp trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ c¶ n­íc. §èi víi c¸c thµnh phè du lÞch nh­: H¹ Long, Hóª, Nha Trang, Vòng Tµu, §µ L¹t; C¸c ®« thÞ du lÞch nh­: Sapa, §å S¬n, SÇm S¬n, Héi An, Phan thiÕt, Hµ Tiªn cÇn ph¶i ®Çu t­ cho ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng, nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña ho¹t ®éng du lÞch. Thùc hiÖn x· héi ho¸ trong viÖc ®Çu t­, b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch, c¶nh quan m«i tr­êng, c¸c lÔ héi, ho¹t ®éng v¨n ho¸ d©n gian, c¸c lµng nghÒ phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ: X©y dùng hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch gåm: d¹y nghÒ, ®µo t¹o trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc vÒ du lÞch. §æi míi c¬ b¶n c«ng t¸c qu¶n lý vµ tæ chøc ®µo t¹o nguån nh©n lùc du lÞch: ®æi míi ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o theo chuÈn ho¸ quèc gia cho ngµnh du lÞch... §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu c¬ b¶n vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ du lÞch tiªn tiÕn phôc vô ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng... Xóc tiÕn, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch: §Èy m¹nh xóc tiÕn, tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch víi c¸c h×nh thøc linh ho¹t: phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, tranh thñ hîp t¸c quèc tÕ trong ho¹t ®éng xóc tiÕn du lÞch ë trong vµ ngoµi n­íc... Héi nhËp, hîp t¸c quèc tÕ vÒ du lÞch: T¨ng c­êng cñng cè vµ më réng hîp t¸c s¶n phÈm vµ ®a ph­¬ng víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c n­íc cã kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm ph¸t triÓn du lÞch... ChuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp ë møc cao víi du lÞch thÕ giíi khi ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO). KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo c¸c khu du lÞch, c¸c dù ¸n t¹o s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï, chÊt l­îng cao. Thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ODA cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, c«ng nghÖ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng du lÞch. VÒ ph¸t triÓn c¸c vïng du lÞch : (1). Vïng du lÞch B¾c Bé: gåm c¸c tØnh tõ Hµ Giang ®Õn Hµ TÜnh. Hµ Néi lµ trung t©m cña vïng vµ cña ®Þa bµn t¨ng tr­ëng du lÞch Hµ Néi - H¶i Phßng - H¹ Long. (2). Vïng du lÞch B¾c Trung Bé: gåm c¸c tØnh, thµnh phè tõ Qu¶ng B×nh ®Õn Qu¶ng Ng·i. HuÕ vµ §µ N½ng lµ trung t©m cña vïng vµ ®Þa bµn ®éng lùc t¨ng tr­ëng du lÞch - Qu¶ng TrÞ - HuÕ - §µ N½ng - Qu¶ng Nam. (3). Vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé : gåm c¸c tØnh tõ Kon Tum ®Õn Cµ Mau víi hai vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé . Trung t©m cña vïng lµ TP. Hå ChÝ Minh vµ c¸c ®Þa bµn t¨ng tr­ëng du lÞch lµ : TP. Hå ChÝ Minh- Nha Trang- §µ L¹t , TP. Hå ChÝ Minh - CÇn Th¬ - Hµ Tiªn- Phó Quèc , TP. Hå ChÝ Minh - Vòng Tµu - Phan ThiÕt. Ph¸t triÓn du lÞch ë c¸c vïng , c¸c ®Þa bµn träng ®iÓm du lÞch , cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi ®Þa ph­¬ng vµ lîi thÕ vÒ du lÞch cña tõng vïng nh»m khai th¸c tèt nhÊt tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc ®Ó ph¸t triÓn du lÞch . II. C¸c gi¶i ph¸p vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam 1. Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu 1.1. Gi¶i ph¸p ®Þnh h­íng Trªn c¬ së chiÕn l­îc ®· ®Ò ra, ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn hiÖu qu¶ vµ trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, ngµnh du lÞch cÇn phÊn ®Êu theo nh÷ng h­íng sau: Tr­íc hÕt, cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu, bæ sung, hoµn thiÖn Ph¸p lÖnh Du lÞch vÒ c¸c mÆt quy chÕ nh­ qu¶n lý l÷ hµnh, vÒ c¬ së l­u tró du lÞch, vÒ h­íng dÉn viªn du lÞch; tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy chÕ, quy ®Þnh trong viÖc b¶o vÖ, t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö - v¨n hãa, c¸c chÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng, c¶nh quan du lÞch... cho phï hîp víi nh÷ng thùc tÕ n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh. §ång thêi tiÕn tíi x©y dùng bé luËt du lÞch ®Ó ngang tÇm vai trß, vÞ trÝ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña du lÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ë ViÖt Nam. CÇn sím th¸o gì mét sè kh©u liªn quan tíi viÖc ra, vµo, ®i l¹i, tham quan cña kh¸ch du lÞch nh­ thñ tôc cÊp visa du lÞch, lÖ phÝ lµm thñ tôc... Thùc hiÖn vµ t¨ng c­êng nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi ViÖt kiÒu vÒ th¨m ®Êt n­íc, bëi bªn c¹nh viÖc t¹o ra sù gia t¨ng doanh thu du lÞch ®¬n thuÇn cßn nh»m thu hót nguån vèn còng nh­ chÊt x¸m trë vÒ phôc vô cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Thø hai, hoµn thiÖn ph©n cÊp qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ë Trung ­¬ng vµ tõng vïng l·nh thæ. §èi víi qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ë Trung ­¬ng, cÇn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn du lÞch cña c¶ n­íc, thùc hiÖn tèt vai trß ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý chung cho toµn ngµnh trªn c¸c mÆt: lËp quy ho¹ch tæng thÓ, c«ng bè trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng c¸c h¹ng môc ®Çu t­ cho du lÞch theo c¸c nhãm A, B, C ë cÊp quèc gia sau khi ®­îc Nhµ n­íc phª duyÖt vµ ®­îc ­u tiªn vÒ vèn nh­ c¸c c«ng tr×nh cña c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm cña ®Êt n­íc; ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch chung, kÕt hîp c¸c bé, ngµnh trong viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn du lÞch; kiÖn toµn tæ chøc, x©y dùng vµ bæ sung quy chÕ lµm viÖc cña Ban chØ ®¹o Nhµ n­íc vÒ du lÞch ë Trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng. §èi víi qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ du lÞch ë ®Þa ph­¬ng, c¨n cø vµo tiÒm n¨ng còng nh­ nh÷ng ®Æc ®iÓm cô thÓ riªng biÖt cña tõng vïng, c¸c ®Þa ph­¬ng (tØnh, thµnh phè) cÇn x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ còng nh­ chi tiÕt cho tõng ®Þa bµn du lÞch trong ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh; cÇn nghiªn cøu, bæ sung chÝnh s¸ch phï hîp víi vïng, miÒn vµ h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn; ®ång thêi ph¶i qu¶n lý mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng du lÞch trªn ®Þa bµn. VÒ bé m¸y (Së Du lÞch, Së Th­¬ng m¹i vµ du lÞch) cÇn tinh gi¶n ®Çu mèi ®Ó t¹o ra mét sù qu¶n lý thèng nhÊt tõ trªn xuèng, thùc hiÖn viÖc tiªu chuÈn hãa c¸n bé qu¶n lý, t¨ng c­êng thanh tra ho¹t ®éng du lÞch nh»m n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm du lÞch vµ ®­a ho¹t ®éng du lÞch ®i vµo nÒn nÕp. Thø ba, t¨ng c­êng ®µo t¹o, båi d­ìng nguån nh©n lùc trong ho¹t ®éng du lÞch. Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng II, vÊn ®Ò sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc du lÞch ViÖt Nam hiÖn nay lµ mét h¹n chÕ hÕt søc cÊp thiÕt, nã h¹n chÕ quy m« còng nh­ chÊt l­îng t¨ng tr­ëng cña c¶ ngµnh. Do vËy, ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn trong t×nh h×nh míi hiÖn nay, ngµnh du lÞch cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc. Cô thÓ, cÇn ph¶i kiÖn toµn hÖ thèng ®µo t¹o trong c¶ n­íc (bao gåm hÖ thèng c¸c tr­êng trung häc, d¹y nghÒ du lÞch vµ c¸c khoa du lÞch cña c¸c tr­êng ®¹i häc hiÖn cã), biªn so¹n gi¸o tr×nh du lÞch thèng nhÊt ë bËc ®¹i häc, trung häc vµ d¹y nghÒ vµ th­êng xuyªn ph¶i cã sù cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi nh»m ®¶m b¶o viÖc ®µo t¹o ph¶i th­êng xuyªn g¾n s¸t víi thùc tÕ. Song song víi ®iÒu ®ã cÇn båi d­ìng vµ n©ng cÊp l¹i ®éi ngò gi¶ng viªn du lÞch. TiÕn hµnh ®iÒu tra, quy ho¹ch, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn hiÖn ®ang lµm viÖc trong ngµnh; vµ h¬n hÕt, ph¶i x©y dùng ph­¬ng h­íng chiÕn l­îc ®µo t¹o nh©n lùc cho ngµnh du lÞch nh»m ®¶m b¶o chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng lao ®éng cung øng cho ngµnh vÒ mÆt dµi h¹n. Thø t­, tiÕn hµnh s¾p xÕp kiÖn toµn hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp du lÞch. C¸c doanh nghiÖp chÝnh lµ nh÷ng ng­êi cung øng nh÷ng s¶n phÈm du lÞch vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô bæ trî trùc tiÕp tíi du kh¸ch lµ ng­êi tiªu dïng nh»m thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn - môc tiªu kinh tÕ, bëi vËy tÝnh hiÖu qu¶ ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t vÒ du lÞch theo xu h­íng më nh­ hiÖn nay, cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp du lÞch cã chuyªn m«n ho¸ cao vµ cã quy m« thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch. §ång thêi cÇn më réng sù liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp du lÞch d­íi h×nh thøc c¸c hiÖp héi nh­ hiÖp héi l÷ hµnh, hiÖp héi kh¸ch s¹n, thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty kinh doanh du lÞch, kh¸ch s¹n; bªn c¹nh ®ã, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn còng nh­ thùc hiÖn viÖc s¸p nhËp, gi¶i thÓ, b¸n hoÆc kho¸n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp du lÞch Nhµ n­íc thua lç kÐo dµi hoÆc quy m« qu¸ nhá. Song song víi viÖc tæ chøc vµ kiÖn toµn m¹ng l­íi c¸c doanh nghiÖp du lÞch, cÇn ph¸t triÓn c¸c khu vui ch¬i, gi¶i trÝ vµ tæ chøc tèt c¸c kh©u l÷ hµnh, kh¸ch s¹n,vËn chuyÓn kh¸ch nh»m phôc vô kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ néi ®Þa. Thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy sÏ t¹o ra ®­îc mét chuçi c¸c dÞch vô cung øng tíi du kh¸ch mang tÝnh ®ång bé vµ cã chÊt l­îng, ®em l¹i cho hä c¶m gi¸c tho¶ m·n vµ hµi lßng, tõ ®ã sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng thu hót du kh¸ch bëi chÊt l­îng cña s¶n phÈm dÞch vô. ë ®©y cÇn qu¸n triÖt mét quan ®iÓm trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña ngµnh: ®ã lµ cÇn coi träng ®ång thêi c¶ kinh doanh du lÞch quèc tÕ còng nh­ du lÞch néi ®Þa. Kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch néi ®Þa ®Òu lµ nh÷ng m¶ng ®èi t­îng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, ®¶m b¶o ®ång thêi c¶ môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu x· héi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ngµnh du lÞch. Do vËy, hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞchvô ®Òu ph¶i h­íng tíi nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña c¶ kh¸ch trong n­íc vµ quèc tÕ. Thø n¨m, ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ ho¹t ®éng cña ngµnh kinh tÕ du lÞch víi c¸c ngµnh kh¸c ë Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, nh­: b­u chÝnh viÔn th«ng, c«ng an, v¨n ho¸, h¶i quan, giao th«ng vËn t¶i, ngo¹i giao (kÓ c¶ c¬ quan ngo¹i giao cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi)... Ngµnh du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc thï mang tÝnh chÊt liªn ngµnh vµ tæng hîp râ nÐt nhÊt. Du kh¸ch nãi chung khi mua nh÷ng s¶n phÈm du lÞch thuÇn tuý ®ång thêi lu«n cã nhu cÇu sö dông nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô nh­ hµng ho¸ tiªu dïng th«ng th­êng, dÞch vô th«ng tin liªn l¹c, gi¶i trÝ, nghØ ng¬i, ®i l¹i... còng nh­ nhu cÇu vÒ an ninh. Møc ®é tho¶ m·n cña du kh¸ch phô thuéc vµo chÊt l­îng cña tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. MÆt kh¸c, nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô vµ møc chi tiªu cña du kh¸ch l¹i cã t¸c dông lµm t¨ng doanh thu cho c¸c ngµnh cung øng s¶n phÈm, dÞch vô nãi trªn. Do vËy, mèi quan hÖ gi÷a ngµnh du lÞch vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c lµ mèi quan hÖ mang tÝnh chÊt t­¬ng hç vµ g¾n bã chÆt chÏ. Du lÞch ph¸t triÓn gãp phÇn kÝch thÝch sù t¨ng tr­ëng cña c¸c ngµnh kh¸c; ng­îc l¹i, c¸c ngµnh cung øng c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã chÊt l­îng cao sÏ t¹o ra nh÷ng nÒn t¶ng thuËn lîi cho viÖc thu hót du kh¸ch, phôc vô cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch nãi chung. Bªn c¹nh gãc ®é kinh tÕ, sù ph¸t triÓn cña du lÞch cßn liªn quan tíi khÝa c¹nh chÝnh trÞ - x· héi. Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ m¹nh mÏ hiÖn nay, du lÞch ®ãng vai trß lµ cÇu nèi ra thÕ giíi, gãp phÇn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña ®Êt n­íc trªn tr­êng quèc tÕ. Nh­ng cïng víi dßng du kh¸ch quèc tÕ vµo ®Êt n­íc kÐo theo lµ nh÷ng ¶nh h­ëng vÒ v¨n ho¸, lèi sèng vµ ®«i khi lµ nh÷ng nguy c¬ tõ nh÷ng thÕ lùc bªn ngoµi cã thÓ g©y ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh trËt tù, trÞ an còng nh­ an ninh cña ®Êt n­íc. Bëi vËy, ®ßi hái ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a du lÞch víi c¸c ngµnh nh­ c«ng an, h¶i quan, ngo¹i giao... nh»m mét mÆt ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, héi nhËp cña ngµnh du lÞch, mÆt kh¸c ng¨n chÆn nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu tõ bªn ngoµi, theo nh­ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng IX ®· chØ râ: “Ph¸t triÓn du lÞch ph¶i ®i ®«i víi viÖc b¶o ®¶m an ninh quèc gia, trËt tù, an toµn x· héi, ph¸t huy vµ gi÷ g×n truyÒn thèng, b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.” 1.2. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt 1.2.1. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt §èi víi ngµnh du lÞch th× c¬ së h¹ tÇng lµ yÕu tè c¬ b¶n nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng du lÞch vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm du lÞch. MÆt kh¸c, ph¸t triÓn du lÞch còng lµ mét yÕu tè cã t¸c ®éng tÝch cùc thóc ®Èy, n©ng cao vµ më réng lÜnh vùc nµy. Trong c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch, quan träng nhÊt lµ hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i, th«ng tin viÔn th«ng, cÊp tho¸t n­íc, cung cÊp ®iÖn. ChÊt l­îng cña c¸c yÕu tè nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng cña s¶n phÈm du lÞch t¹i c¸c ®iÓm du lÞch còng nh­ møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña du kh¸ch. Do vËy, mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng cña n­íc ta ®· ®­îc c¶i thiÖn kh¸ râ rÖt, nh­ng ®Ó phôc vô cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ®Êt n­íc nãi chung vµ cña ngµnh du lÞch nãi riªng ®ßi hái ph¶i kh«ng ngõng t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng theo c¸c h­íng sau: CÇn cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh, c¸c tuyÕn giao th«ng träng ®iÓm; ®Çu t­ x©y dùng theo h­íng ®ång bé, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng quèc gia. Nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c t¹i c¸c vïng, miÒn, ®¶m b¶o mét m¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c réng kh¾p. Gi¶i quyÕt tÝch cùc viÖc cÊp ®iÖn, n­íc ë thµnh phè ®i ®«i víi ®Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c trung t©m, c¸c ®iÓm du lÞch, c¸c khu vui ch¬i, gi¶i trÝ. CÇn quan t©m x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p cÊp n­íc vµ tho¸t n­íc mét c¸ch ®ång bé. 1.2.2. X©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt hiÖn ®¹i cña ngµnh du lÞch trªn nhiÒu mÆt - C¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. HiÖn nay ë ViÖt Nam cã 3.267 c¬ së l­u tró cho kh¸ch du lÞch, trong ®ã cã 850 kh¸ch s¹n ®­îc xÕp h¹ng tõ 1 ®Õn 5 sao (xem b¶ng ). MÆc dï, trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, sè phßng kh¸ch s¹n b×nh qu©n t¨ng tõ 5.000 ®Õn 6.000 phßng nh­ng vÉn ch­a thÓ ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu cña du kh¸ch, ®Æc biÖt lµ c¸c du kh¸ch quèc tÕ. Bëi vËy cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é c¶i t¹o vµ x©y dùng míi c¸c kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, ®­a c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn vµo qu¶n lý vµ phôc vô kh¸ch s¹n. -X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë c¸c khu du lÞch vµ tuyÕn ®iÓm du lÞch. Ba vïng du lÞch träng ®iÓm cña ViÖt Nam (vïng du lÞch B¾c Bé, vïng du lÞch B¾c Trung Bé, vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé) cã nhiÒu khu du lÞch, tuyÕn vµ ®iÓm du lÞch kh¸c nhau, do ®ã cÇn ®­îc x©y dùng vµ trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phï hîp víi c¸c h×nh th¸i du lÞch kh¸c nhau. C¸c khu du lÞch v¨n ho¸ - lÞch sö cÇn ph¶i x©y dùng c¸c nhµ b¶o tµng vµ c¸c hiÖn vËt v¨n ho¸ - lÞch sö còng nh­ cÇn ph¶i n©ng cÊp c¸c c¬ së hiÖn cã. §èi víi c¸c khu du lÞch biÓn cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn tõ truyÒn thèng (thuyÒn, phao...) cho ®Õn hiÖn ®¹i (xuång m¸y, motor l­ít sãng...) còng nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn cøu hé, cøu n¹n nh»m ®¶m b¶o an toµn cho du kh¸ch; cÇn c¶i t¹o nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho c¸c b·i biÓn, ®ång thêi ph¶i xö lý m«i tr­êng biÓn tr¸nh bÞ « nhiÔm bëi c¸c lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t. T¹i c¸c khu du lÞch nghØ d­ìng, cÇn x©y dùng c¸c n¬i ®iÒu trÞ bÖnh, n¬i nghØ ng¬i víi ®Çy ®ñ thuèc men vµ c¸c thiÕt bÞ ch¨m sãc søc khoÎ cho du kh¸ch. Trong c¸c khu du lÞch, tËp trung ®Çu t­ c¸c tuyÕn, ®iÓm du lÞch næi tréi vµ hÊp dÉn ®Ó t¨ng c­êng thu hót kh¸ch. - X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i c¸c n¬i vui ch¬i, gi¶i trÝ. Ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu cña kh¸ch du lÞch. Bëi vËy, tr­íc m¾t cÇn ®Çu t­, c¶i t¹o c¸c c«ng viªn, v­ên hoa hiÖn cã víi c¬ chÕ qu¶n lý thÝch hîp nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ thiÕt thùc. §ång thêi, tiÕn hµnh quy ho¹ch, x©y dùng c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ míi vµ hiÖn ®¹i ë c¸c ®« thÞ, nhÊt lµ c¸c thµnh phè lín vµ c¸c khu du lÞch träng ®iÓm nh»m t¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cña du kh¸ch. Cã thÓ xem C«ng viªn tæ hîp §Çm Sen (TP. HCM) lµ mét trong nh÷ng h×nh mÉu thµnh c«ng víi l­îng kh¸ch h»ng n¨m ®¹t hµng triÖu l­ît ng­êi. - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ cña c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh. Ho¹t ®éng l÷ hµnh lµ ®Æc thï cña ngµnh c«ng nghiÖp du lÞch, do ®ã x©y dùng mét hÖ thèng l÷ hµnh hïng m¹nh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ lµ mét yªu cÇu bøc xóc ®èi víi h¬n 100 c«ng ty l÷ hµnh quèc tÕ vµ hµng tr¨m c«ng ty l÷ hµnh néi ®Þa hiÖn cã. Trong thêi gian tíi cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc tiÕp thu vµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ c¸c trang thiÕt bÞ cña c¸c c«ng ty l÷ hµnh trong c¸c kh©u qu¶n lý ®iÒu hµnh, qu¶n lý hå s¬, sæ s¸ch, b¸o c¸o, thèng kª... Thùc hiÖn viÖc kÕt nèi nh÷ng dÞch vô du lÞch riªng lÎ thµnh s¶n phÈm du lÞch tæng hîp, hÊp dÉn ®Ó chµo b¸n trªn thÞ tr­êng du lÞch trong n­íc vµ ngoµi n­íc. HiÖn ®¹i ho¸ c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh chÝnh lµ nh»m thùc hiÖn viÖc kÕt hîp nèi tour c¸c miÒn, vïng trong n­íc ®ång thêi v­¬n m¹nh ra thÞ tr­êng ngoµi n­íc theo xu thÕ nèi ViÖt Nam víi c¸c trung t©m du lÞch lín trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. - Thùc hiÖn c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch chuyªn ngµnh hiÖn nay nh×n chung ®Òu ®· cò vµ trang bÞ kÐm. Do vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cho kh©u vËn chuyÓn du lÞch, cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i hÖ thèng chuyªn ngµnh vËn chuyÓn du lÞch trªn c¬ së trang bÞ l¹i vµ ®æi míi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¶i tiÕn qu¶n lý kh©u vËn chuyÓn kh¸ch vµ hµng hãa du lÞch ®Õn c¸c tuyÕn, ®iÓm du lÞch ë c¸c vïng, miÒn ®Ó lµm sao ®¹t ®­îc môc ®Ých trong cïng mét thêi gian, kh¸ch cã thÓ ®i ®­îc nhiÒu tuyÕn, ®iÓm du lÞch kh¸c nhau, t¨ng giê nghØ cho kh¸ch, hµng hãa ®­îc vËn chuyÓn kÞp thêi, thu hót ®«ng ®¶o kh¸ch trong n­íc vµ kh¸ch n­íc ngoµi cã nh÷ng chuyÕn ®i du lÞch nhanh chãng, thuËn lîi vµ tho¶i m¸i. 1.2.3. Quy ho¹ch vïng du lÞch träng ®iÓm Nh­ ®· tõng nªu ë trªn, hiÖn nay du lÞch ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh quy ho¹ch, khoanh vïng 3 vïng du lÞch träng ®iÓm tr¶i däc suèt chiÒu dµi ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, trong mçi vïng ®ã l¹i chia thµnh nhiÒu ph©n vïng, nhiÒu ®Þa bµn mang nh÷ng nÐt riªng biÖt vÒ tµi nguyªn, c¶nh quan. vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ ph¶i thiÕt lËp ®­îc nh÷ng khu, nh÷ng ®iÓm du lÞch mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng riªng, ®ång thêi ph¶i ®em l¹i sù hµi hßa chung cho c¶ vïng du lÞch träng ®iÓm. Sù hÊp dÉn chung cña c¸c vïng du lÞch träng ®iÓm cã ý nghÜa rÊt quan träng bëi ®Êy lµ nh÷ng n¬i tËp trung thu hót kh¸ch chñ yÕu, quyÕt ®Þnh tíi quy m« ph¸t triÓn cña toµn ngµnh. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c quy ho¹ch vïng du lÞch träng ®iÓm ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn ngµnh. Nh­ vËy, ®Ó triÓn khai tèt c«ng t¸c quy ho¹ch vïng du lÞch träng ®iÓm, trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn du lÞch cÇn triÓn khai c¸c néi dung cô thÓ nh­ quy ho¹ch c¸c c¬ së du lÞch, khu du lÞch trong vïng; tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch c¶i t¹o, n©ng cÊp vµ x©y dùng c¬ së du lÞch míi; t¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Çu t­ x©y dùng c¸c tuyÕn, ®iÓm, khu du lÞch trong vïng. §ång thêi cÇn ph¶i chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch cho tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng song song víi viÖc kiÖn toµn hÖ thèng qu¶n lý du lÞch vïng. 1.2.4. §Èy m¹nh nghiªn cøu thÞ tr­êng, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ vÒ du lÞch §Ó cã thÞ tr­êng du lÞch réng lín, tõ l©u c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ ®ãng vai trß quan träng lµ c«ng cô ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng trong kinh doanh. Thùc tÕ thµnh c«ng cña CTH§QG vÒ du lÞch trong kho¶ng 4 n¨m võa qua ®· cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c«ng t¸c xóc tiÕn, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ du lÞch. §Ó ngµnh du lÞch tiÕp tôc ph¸t triÓn héi nhËp trong nh÷ng n¨m s¾p tíi, cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu, ®iÒu tra c¸c lo¹i nhu cÇu cña du kh¸ch ®Ó cã chiÕn l­îc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o thÝch hîp. Sö dông thÕ m¹nh cña tæng hîp c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, m¹ng Internet...), c¸c Ên phÈm tuyªn truyÒn nh­ s¸ch, tê gÊp hay b¨ng, ®Üa CD-ROM giíi thiÖu ®Êt n­íc, con ng­êi, c¸c ®iÓm du lÞch ViÖt Nam, ®Æt c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, t¨ng c­êng phèi hîp víi c¸c sø qu¸n vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ë trong vµ ngoµi n­íc. Bªn c¹nh ®ã, nªn tiÕn hµnh tæ chøc “N¨m du lÞch ViÖt Nam” mét c¸ch ®Þnh kú víi chñ ®Ò vµ néi dung cô thÓ, thiÕt thùc. 2. Mét sè kiÕn nghÞ 2.1. VÒ phÝa Nhµ N­íc Trong lÜnh vùc du lÞch còng nh­ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, Nhµ n­íc lu«n lµ nh©n tè quan träng gi÷ vai trß qu¶ lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« ®èi víi sù ph¸t triÓn. §Ó thóc ®Èy ngµnh du lÞch ph¸t triÓn theo kÞp xu thÕ héi nhËp, Nhµ n­íc nªn cã nhiÒu hµnh déng cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt, nhanh chãng hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®èi víi ho¹t ®éng du lÞch. Cô thÓ, sím x©y dùng vµ th«ng qua LuËt du lÞch, t¹o ra khung ph¸p lý hoµn chØnh cho ho¹t ®éng du lÞch; bë v× qua thùc tÕ qua 4 n¨m thùc hiÖn Ph¸p lÖnh du lÞch 1999 ®· béc lé mét sè bÊt cËp ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù bæ sung vµ hoµn thiÖn. Thø hai, nªn thùc hiÖn chÕ ®é b·i bá thÞ thùc ®èi víi kh¸ch du lÞch tõ tÊt c¶ c¸c n­íc trong khu vùc vµ mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ l©n cËn nh­ Trung Quèc, §µi Loan, HongKong. HiÖn nay ViÖt Nam míi chØ miÔn thÞ thùc du lÞch cho kh¸ch tõ hai n­íc Th¸i Lan vµ Philippines, ®ang thùc hiÖn thÝ ®iÓm víi Singapore. Trong khi nhiÒu n­íc trong khu vùc ®· miÔn thÞ thùc du lÞch cho h¬n 100 n­íc. Nh­ thÕ sÏ t¹o thuËn lîi h¬n cho du kh¸ch. Thø ba, Nhµ n­íc nªn cã sù hç trî thiÕt thùc h¬n n÷a cho c¸c doanh nghiÖp du lÞch: tr­íc m¾t cã thÓ miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi xe du lÞch theo h×nh thøc coi xe du lÞch nh­ lµ mét ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt, bëi hiÖn nay gi¸ thµnh mét chiÕc xe nhËp khÈu cßn qu¸ cao lµm cho kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng s½n sµng vµ ®ñ lùc nhËp nh÷ng l« xe míi, trong khi ®èi víi lo¹i h×nh du lÞch MICE ®ßi hßi cña kh¸ch lµ rÊt cao. C¸c doanh nghiÖp du lÞch, kh¸ch s¹n hiÖn nay còng ®ang kªu ca lµ chi phÝ ®iÖn n­íc qu¸ cao, hä ph¶i chÞu 3 møc gi¸ cao h¬n so víi møc gi¸ ®iÖn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp...TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm du lÞch cao h¬n, lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña du lÞch ViÖt Nam so víi c¸c n­íc trong khu vùc. Bªn c¹nh ®ã, cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu m« h×nh vµ tõng b­íc chuÈn bÞ tõng b­íc x©y dùng tËp ®oµn kinh doanh du lÞch. Bëi thùc tÕ hiÖn nay thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp du lÞch ViÖt Nam bÞ c¹nh tranh gay g¾t bë c¸c tËp doµn du lÞch nh­ Accor, Hilton... ViÖc h×nh thµnh mét tËp ®oµn lín sÏ t¹o ra nh÷ng lîi thÕ trong kinh doanh, gióp c¸c doanh nghiÖp bæ sung lîi thÕ cho nhau, n©ng cao søc c¹nh tranh, t¨ng uy tÝn vµ doanh thu. 2.2. VÒ phÝa Tæng côc Du lÞch CÇn nhanh chãng thµnh lËp Côc xóc tiÕn du lÞch víi ®Çy ®ñ thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cña xóc tiÕn qu¶ng b¸ du lÞch bëi hiÖn nay c«ng viÖc nµy vÉn do mét vô chøc n¨ng cña Tæng côc du lÞch ®¶m nhiÖm , rÊt khã ®Ó n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp cña c«ng t¸c nµy vµ theo kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi. MÆt kh¸c, trong c«ng t¸c xóc tiÕn Tæng côc Du lÞch cÇn cã ®Þnh h­íng vµ kÕ ho¹ch râ rµng h¬n cho tõng n¨m sau. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc thµnh lËp tr­êng ®¹i häc du lÞch ®ång thêi x©y dùng thªm mét sè tr­êng cao ®¼ng chuyªn ngµnh ë c¶ ba miÒn, ®Ó ph¸t triÓn mét sè lÜnh vùc cßn thiÕu nh­: nÊu ¨n, marketing, nghiÖp vô kh¸ch s¹n...., n©ng cao chÊt l­îng chung cho ®éi ngò lao ®éng cña ngµnh. X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lÜnh vùc kinh doanh du lÞch ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ m¹nh mÏ cña ngµnh trong t­¬ng lai. Liªn kÕt chÆt chÏ víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc ASEAN, tiÓu vïng s«ng Mªk«ng lËp nªn c¸c tuyÕn du lÞch sinh th¸i xuyªn quèc gia, t¹o thuËn lîi trong thu hót du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. Ban hµnh c¸c Quy ®Þnh cô thÓ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch cho phï hîp víi t×nh h×nh míi víi nhiÒu biÕn ®éng mau lÑ cña thÞ tr­êng còng nh­ c¸c biÕn ®éng vÒ mÆt kinh tÕ x· héi trong vµ ngoµi khu vùc ASEAN, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho ngµnh du lÞch n­íc nhµ v÷ng vµng trong c¹nh tranh, còng nh­ trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn du lÞch khu vùc vµ quèc tÕ trong t­¬ng lai kh«ng xa . 2.3. §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh du lÞch CÇn chñ ®éng tËn dông triÖt ®Ó lîi Ých cña c«ng cô kinh doanh hiÖn ®¹i - Internet trong liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch trong vµ ngoµi n­íc, t×m nguån kh¸ch..., ®¸p øng tèt vµ kÞp thêi c¸c nhu cÇu ph¸t sinh cña du kh¸ch, ®ång thêi kh¬i gîi c¸c nhu cÇu tiÒm n¨ng cña du kh¸ch ®èi víi viÖc di du lÞch tíi ViÖt Nam. Th«ng qua Internet, c¸c doanh nghiÖp còng cã thÓ t¹o nªn sù qu¶ng b¸ réng kh¾p vÒ h×nh ¶nh vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña du kh¸ch cña chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp, gãp phÇn hiÖn thùc ho¸ nhu cÇu ®i du lÞch tíi ®Êt n­íc ViÖt Nam vµ sö dông c¸c dÞch vô cña chÝnh doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp còng nªn chó träng tËp trung kh©u chèt yÕu cña sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®èi víi doanh nghiÖp lµ nh©n tè con ng­êi, th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷, nghiÖp vô cho nh©n viªn doanh nghiÖp phï hîp víi t×nh h×nh míi cña ®Êt n­íc còng nh­ cña b¶n th©n ngµnh du lÞch. T¨ng c­êng liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch trong n­íc còng nh­ trong khu vùc ASEAN trong trao ®æi du kh¸ch, t¹o nªn sù hÊp dÉn vµ thuyÕt phôc ®èi víi nh÷ng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña du kh¸ch. Nªn phèi hîp víi nhau ®Ó h×nh thµnh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc, s¸ch l­îc thèng nhÊt, ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ nhÊt qu¸n trong ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, hiÖp héi nãi riªng còng nh­ cña ngµnh du lÞch n­íc nhµ nãi chung. KÕt luËn Cã thÓ nãi r»ng, qua mét kho¶ng thêi gian 13 n¨m ph¸t triÓn theo xu h­íng ®æi míi vµ héi nhËp, ngµnh du lÞch non trÎ cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc mét b­íc chuyÓn m×nh thùc sù vµ ®ang trªn con ®­êng trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù nç lùc cña toµn ngµnh còng nh­ dùa trªn c¬ së nguån tµi nguyªn du lÞch to lín cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, khi thõa nhËn nh÷ng thµnh tùu to lín mµ ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc, còng cÇn ph¶i nh×n nhËn mét thùc tÕ r»ng ngµnh du lÞch n­íc ta ch­a ph¸t triÓn mét c¸ch t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng to lín cña nã, còng nh­ cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ vµ bÊt cËp. Lµ ngµnh rÊt nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, du lÞch ViÖt Nam trong thêi kú nµy còng ®· chÞu nh÷ng t¸c ®éng víi nh÷ng møc ®ä thiÖt h¹i kh¸c nhau tõ ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch©u ¸, vô khñng bè n­íc Mü ngµy 11/9/2001 vµ míi ®©y nhÊt lµ dÞch bÖnh SARS - mÆc dï chØ diÔn ra ván vÑn trong vßng 2 th¸ng nh­ng ®· g©y ¶nh h­ëng kh¸ nghiªm träng tíi sù ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam. Nh­ng trong thêi ®iÓm khã kh¨n l¹i chÝnh lµ nh÷ng lóc ®Ó du lÞch ViÖt Nam béc lé ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu. Trong ph¹m vi bèi c¶nh nªu trªn, luËn v¨n ®· cè g¾ng ®­a ra mét c¸i nh×n kh¸ tæng qu¸t vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ViÖt Nam tr­íc vµ sau khi diÔn ra dÞch bÖnh SARS , trªn c¬ së ®ã ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®Ò suÊt mét sè kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn du lÞch ViÖt Nam trong t­¬ng lai. Qua ®ã, còng hy väng r»ng du lÞch ViÖt Nam sÏ lín m¹nh t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vèn cã cña nã. ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBan chinh.doc
  • docBia.doc
  • docLoi cam on.doc
  • docMuc luc va Tai lieu tham khao.doc
Tài liệu liên quan