Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ

Tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ: ... Ebook Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ

doc76 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Quảng An I - Nghiệp vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I T×m hiÓu chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn CN qu¶ng an I I. §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 1. S¬ ®å tæ chøc kÕ to¸n vµ chøc n¨ng cña bé m¸y kÕ to¸n 1.1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Ho¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ. §Ó ph¸t huy vai trß quan träng ®ã vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh lµ ph¶i biÕt tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý c«ng t¸c kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty Cæ phÇn CN Qu¶ng An I KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Thñ quü 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. + KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ë lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc h­íng dÉn c«ng t¸c ghi chÐp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë xÝ nghiÖp, chÊp hµnh ®óng ph¸p lÖnh kÕ tãn thèng kª cña Nhµ n­íc. KiÓm tra mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®¬n vÞ, ph¸t hiÖn ng¨n ngõ nh÷ng vi ph¹m trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp víi kÕ to¸n trong c«ng ty. + KÕ to¸n tæng hîp: Tæng hîp c¸c chøng tõ kÕ to¸n viªn cung cÊp, cËp nhËt vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi vµo sæ c¸i, lËp b¸o c¸o tr×nh kÕ to¸n tr­ëng. + KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc, cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + KÕ to¸n vËt t­: Cã nhiÖm vô theo dâi mäi biÕn ®éng cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nh­ gi¸ c¶, kh¶ n¨ng cung cÊp ®ång thêi ®èi chiÕu víi kho. Cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. + KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n, th«ng qua quan hÖ mua b¸n gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng hoÆc sè tiÒn nhµ cung cÊp ®Æt tr­íc. §ång thêi kÕ to¸n thanh to¸n cßn theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty do mua hµng ph¶i t¹m øng. + KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: cã nhiÖm vô nhËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së, më sæ theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy t¹i C«ng ty. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh chi tr¶ th«ng qua tµi kho¶n tiÒn göi, ng©n hµng. + KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt tæng hîp sù vËn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ cËp nhËt sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. + KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶: cã nhiÖm vô theo dâi, gi¸m s¸t viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, ghi sæ vµ tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, lËp b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n tr­ëng. + Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt, theo dâi c¸c kho¶n thu, kho¶n chi tiÒn mÆt hµng ngµy vµ ph¶n ¸nh vµo sæ quü. Cuèi th¸ng tÝnh ra sè tån quü göi cho kÕ to¸n tr­ëng. C«ng ty cæ phÇn Qu¶ng An I lµ mét doanh nghiÖp thuéc hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá v× vËy bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty còng ®­îc tæ chøc theo tiªu chÝ gän nhÑ, phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tõ n¨m 2006 khi bé tµi chÝnh ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n míi theo quyÕt quyÕt ®inh 48/Q§/ BTC ngµy 19/04/2006. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ¸p dông vµ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n míi mét c¸ch hiÖu qu¶ cho c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh mµ vÉn ®¶m b¶o viÖc bè chÝ hîp lý c«ng viÖc cña phßng, ph©n c«ng viÖc cô thÓ, râ rµng cho tõng kÕ to¸n viªn. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty Cæ phÇn CN Qu¶ng An I ®­îc thùc hiÖn rÊt khoa häc vµ hîp lý. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc thùc hiÖn ë phßng kÕ to¸n, c¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n xö lý c¸c chøng tõ theo yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n ë C«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, kÕ to¸n tr­ëng trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n cña m×nh kh«ng th«ng qua trung gian nµo c¶ II.\ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng An I Dùa trªn hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phßng kÕ to¸n ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh, bæ sung ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo ®óng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c QuyÕt ®Þnh, th«ng t­ cña Bé tµi chÝnh. Phßng kÕ to¸n cïa c«ng ty tæ chøc bé sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n. Chøng tõ ghi sæ. C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ: “Chøng tõ ghi sæ”, viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn Sæ c¸i. Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè hiÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ kÕ to¸n ®Ýnh kÌm, ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng duyÖt tr­íc khi ghi sæ kÕ to¸n. 2. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ gåm c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n. - Chøng tõ ghi sæ. - Sæ §¨ng ký Chøng tõ ghi sæ. - Sæ C¸i. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. H×nh thøc nµy thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, thuËn tiÖn cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh, sö dông Ýt sæ kÕ to¸n; gi¶m ®­îc khèi l­îng ghi sæ; viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra trªn c¸c tµi kho¶n tæng hîp cã thÓ th­êng xuyªn trªn NhËt ký- Sæ c¸i nªn c«ng viÖc kiÓm tra kh«ng bÞ dån vµo cuèi kú h¹ch to¸n. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp ®¬n vÞ sö dông nhiÒu tµi kho¶n tæng hîp, ph¸t sinh nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ- tµi chÝnh th× sö dông h×nh thøc sæ nµy sÏ rÊt cång kÒnh.Sæ s¸ch trong h×nh thøc nµy gåm: - Chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ kÕ to¸n kiÓu tê rêi, dïng ®Ó hÖ thèng ho¸ c¸c chøng tõ ban ®Çu theo c¸c nghiÖp vô kinh tÕ.Thùc chÊt lµ ®Þnh kho¶n nghiÖp vô kinh tÕ trªn chøng tõ gèc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ghi sæ c¸i. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Lµ sæ ghi theo thêi gian, ph¶n ¸nh toµn bé chøng tõ ghi sæ ®· lËp trong th¸ng. Sæ nµy nh»m qu¶n lý chÆt chÏ chøng tõ ghi sæ vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu víi sæ c¸i. Mäi chøng tõ ghi sæ sau khi lËp xong ®Òu ph¶i ®¨ng ký vµo sæ nµy ®Ó lÊy sè hiÖu vµ ngµy th¸ng (hoÆc ®Çu n¨m) ®Õn cuèi th¸ng (hoÆc cuèi n¨m); ngµy th¸ng trªn chøng tõ ghi sæ tÝnh theo ngµy ghi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ c¸i: Lµ sæ ph©n lo¹i (ghi theo hÖ thèng) dïng ®Ó ho¹ch to¸n tæng hîp. Mçi tµi kho¶n ®­îc ph¶n ¸nh trªn mét vµi trang sæ c¸i (Cã thÓ kÕt hîp ph¶n ¸nh chi tiÕt) theo kiÓu Ýt cét hoÆc nhiÒu cét.C¨n cø duy nh¸t ®Ó ghi vµo sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ ghi sæ ®· ®­îc ®¨ng ký qua chøng tõ ghi sæ. - B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ®Çu kú, ph¸t sinh trong kú vµ t×nh h×nh cuèi kú cho c¸c lo¹i tµi kho¶n ®· sö dông nh»m môc ®Ých kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp còng nh­ cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¶n lý.Quan hÖ c©n ®èi: Tæng sè tiÒn Tæng sè ph¸t sinh bªn nî (hoÆc trªn Sæ ®¨ng = bªn Cã) cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ký CTGS trong sæ c¸i (hay b¼ng c©n ®èi TK) - C¸c sæ vµ thÎ ho¹ch to¸n chi tiÕt: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng cÇn ho¹ch to¸n chi tiÕt (VËt liÖu, dông cô, TSC§, chi phÝ s¶n xuÊt, tiªu thô...) S¬ ®å tr×nh tù ho¹ch to¸n theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ quü Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt 1 3 2 4 5 7 6 1 5 Sæ ®¨ng ký CTGS B¸o c¸o Tµi chÝnh 7 6 66 B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c Chøng tõ kÕ to¸n hoÆc B¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®­îc kiÓm tra, ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo Chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sau khi lµm c¨n cø lËp Chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng, ph¶i kho¸ sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, tÝnh ra Tæng sè ph¸t sinh Nî, Tæng s« ph¸t sinh Cã vµ Sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn Sæ c¸i. C¨n Cø vµo Sæ c¸i lËp B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu ghi trªn Sæ c¸i vµ B¶ng tæng hîp chi tiÕt(®­îc lËp tõ c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o Tæng sè Ph¸t sinh Nî vµ Tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng Tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ. Tæng s« d­ Nî vµ Tæng sè d­ Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau, vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn B¶ng c©n ®èi s« ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n t­¬ng øng trªn B¶ng tæng hîp chi tiÕt. C«ng ty sö dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 48 Q§/ BTC cña Bé Tµi chÝnh ban hµng ngµy 20/3/2006 Niªn ®é kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®­îc tÝnh tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12 cña n¨m ®ã. Kú kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tÝnh theo tõng quý. C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng An I tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®­îc sö dông lµ ViÖt Nam ®ång. PhÇn II – Thùc tÕ nghiÖp vô kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng I.\ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng. 1. Lao ®éng vµ ph©n lo¹i lao ®éng. 1.1. Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh. HiÖn nay ( N¨m 2007 ®Õn nay ), C«ng ty cã tæng sè lao ®éng lµ 55 ng­êi, trong ®ã: Nam lµ 34 ng­êi chiÕm 61,82% N÷ lµ 21 ng­êi chiÕm 38,18% Lao ®éng nam chiÕm tû lÖ lín trong C«ng ty, ®iÒu nµy kh¸ hîp lý v× C«ng ty Cæ phÇn CN Qu¶ng An I lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhùa, m«i tr­êng s¶n xuÊt ®éc h¹i víi nhiÒu tiÕng ån cña m¸y Ðp nhùa, m¸y ®ïn nhùa vµ c«ng viÖc nÆng nh­ bèc dì hµng hãa. Lao ®éng n÷ th­êng lµm viÖc ë ph©n x­ëng Ðp phun, víi c¸c c«ng viÖc chñ yÕu nh­ lÊy s¶n phÈm tõ m¸y Ðp vµ ®ãng gãi s¶n phÈm, d¸n nh·n s¶n phÈm..Nãi chung lµ nh÷ng c«ng viÖc kh«ng nÆng nhäc nh­ng ®ßi hái tÝnh tØ mØ, cÇn cï vµ nhanh nhÑn. D­íi ®©y lµ B¶ng ph©n lo¹i lao ®éng, sÏ thÓ hiÖn râ h¬n vÒ c¸c h×nh thøc ph©n lo¹i lao ®éng cña C«ng ty. Chỉ tiªu 2005 2006 2007 Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ % Tổng số lao động 44 100 42 100 55 100 1.Ph©n lo¹i lao ®éng theo giíi tÝnh - Nam 27 61.36% 26 61.90% 34 61.82% - Nữ 17 38.64% 16 38.10% 21 38.18% 2. Ph©n lo¹i lao ®éng theo c¬ cÊu - Trực tiếp 24 54.55% 23 54.76% 32 58.18% - Gi¸n tiếp 20 45.45% 19 45.24% 23 41.82% 3. Ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é - Đại học 7 15.91% 8 19.05% 10 18.18% - Cao đẳng 5 11.36% 6 14.29% 6 10.91% - Trung cấp 18 40.91% 17 40.48% 19 34.55% - Phæ th«ng 14 31.82% 11 26.19% 20 36.36% 1.2. Ph©n lo¹i lao ®éng theo c¬ cÊu : Nh×n vµo b¶ng ph©n lo¹i lao ®éng ta cã thÓ thÊy sè l­îng lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. NÕu nh­ n¨m 2005 C«ng ty cã 24 ng­êi th× sang n¨m 2007 con sè nµy con sè nµy lµ 32 ng­êi ( t¨ng thªm 8 ng­êi ).Së dÜ sè lao ®éng trùc tiÕp t¨ng lªn nh­ vËy v× sau khi C«ng ty chuyÓn tõ C«ng ty TNHH sang lo¹i h×nh C«ng ty Cæ phÇn ®· më réng thªm quy m« s¶n xuÊt, cã thªm c¸c ®¬n ®Æt hµng míi do vËy cÇn tuyÓn thªm nh©n c«ng. Trong khi ®ã sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng Ýt, qua 3 n¨m ( tõ 2005 ®Õn 2007) chØ t¨ng thªm 3 ng­êi. Víi viÖc t¨ng Ýt nh­ vËy ®ßi hái ban l·nh ®¹o C«ng ty ph¶i cã sù s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc hîp lý ®Ó tr¸nh sù chång chÐo trong c«ng viÖc vµ lµm t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng. Sè l­îng ng­êi trong ban l·nh ®¹o Ýt thay ®æi còng cã ­u ®iÓm lµ t¹o sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c chØ ®¹o 1.3. Ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é. Sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng cña C«ng ty lµ 16 ng­êi (chiÕm 29,09%) ®©y ch­a ph¶i lµ 1 tû lÖ cao nh­ng còng lµ t­¬ng ®èi, bé phËn nµy chñ yÕu lµm viÖc trong c¸c phßng ban cña C«ng ty nh­: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh-b¶o vÖ, phßng tµi vô, phßng kinh doanh…khi ®ã sè l­îng lao ®éng tr×nh ®é phæ th«ng cña C«ng ty cßn cao( cã 20 ng­êi chiÕm 36.36% lùc l­îng lao ®éng), hä lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng lµnh nghÒ nh­ng ch­a qua c¸c tr­êng líp ®µo t¹o v× vËy C«ng ty cÇn tró träng h¬n ®Õn viÖc ®µo t¹o båi d­ìng n¨ng cao tay nghÒ cho hä Sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp cña C«ng ty còng chiÕm mét tû lÖ t­¬ng ®èi lín trong tæng sè lao ®éng( cã 19 ng­êi chiÕm 34.55% ) ®©y lµ bé phËn cã tay nghÒ cao vµ cã tr×nh ®é nhËn thøc, ®ãng vai trß quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty. - VÒ møc thêi gian lao ®éng: C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng An I ®· x©y dùng thêi gian lao ®éng thµnh 2 lo¹i: + Lao ®éng lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh gåm: c¸c bé phËn nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý, nh©n viªn c¸c phßng ban nh­ tæ chøc hµnh chÝnh, kÕ to¸n, kinh doanh…thêi gian lµm viÖc lµ 48giê/ tuÇn. + Lao ®éng trùc tiÕp gåm: c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ë c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt cña C«ng ty, thêi gian lµm viÖc cña ®èi t­îng nµy ®­îc tÝnh theo ngµy c«ng, giê c«ng thùc tÕ lµm viªc, cô thÓ lµ 8 giê/ ca. -VÒ t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng: ViÖc sö dông thêi gian lao ®éng lµ nh©n tè quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng An I cã ®éi ngò lao ®éng gåm nhiÒu lo¹i lao ®éng kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt. Song C«ng ty sö dông t­¬ng ®èi hîp lý nªn ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ mäi yªu cÇu vÒ an toµn, thùc hiÖn ®óng giê giÊc lao ®éng, c¸c ph­¬ng tiÖn lao ®éng, b¶o ®¶m vÖ sinh lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng. - VÒ chÕ ®é nghØ ng¬i cña ng­êi lao ®éng. C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc nghØ lµm viÖc h­ëng nguyªn c«ng trong c¸c ngµy lÔ theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng nh­ ngµy Tªt d­¬ng lÞch, TÕt ©m lÞch, ngµy quèc tÕ lao ®éng…nÕu c¸c ngµy nghØ trªn trïng vµo ngµy chñ nhËt th× ®­îc nghØ bï vµo ngµy kÕ tiÕp theo. C¸n bé ®­îc cö ®i häc ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng c¬ b¶n cÊp bËc. - VÒ n¨ng suÊt lao ®éng. + N¨ng suÊt lao ®éng lµ khèi l­îng s¶n phÈm do 1 c«ng nh©n lµm ra trong 1 ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng. + N¨ng suÊt lao ®éng biÓu hiÖn b»ng tiÒn lµ gi¸ trÞ s¶n l­îng s¶n xuÊt ra cïng mét thêi gian lao ®éng hao phÝ. + N¨ng su©t lao ®éng biÓu hiÖn b»ng hiÖn vËt lµ khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét thêi gian lao ®éng hao phÝ. + N¨ng suÊt lao ®éng biÓu hiÖn b»ng thêi gian hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng. 2.1. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: Lµ l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cïng víi c«ng viÖc vµ tr×nh ®é thµnh th¹o cña ng­êi lao ®éng. Mçi ngµnh th­êng quy ®Þnh c¸c thang l­¬ng cô thÓ cho c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau.Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th­êng cã c¸c thang l­¬ng nh­ thang l­¬ng cña c«ng nh©n c¬ khÝ, thang l­¬ng l¸i xe, thang l­¬ng nh©n viªn ®¸nh m¸y...Trong tõng thang l­¬ng l¹i chia thµnh c¸c bËc l­¬ng c¨n cø vµo tr×nh ®é thµnh th¹o kü thuËt, ngiÖp vô hoÆc chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng.Mçi bËc l­¬ng øng víi møc tiÒn l­¬ng nhÊt ®Þnh. - L­¬ng th¸ng: §­îc quy ®Þnh s½n ®èi víi tõng bËc l­¬ng trong c¸c thang l­¬ng. L­¬ng th¸ng th­êng ®­îc ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ nh©n viªn c¸c ngµnh ho¹t déng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. Møc l­¬ng = L­¬ng c¬ b¶n + C¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) - L­¬ng tuÇn: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký. TiÒn l­¬ng th¸ng x 12 th¸ng TiÒn l­¬ng tuÇn = 52 tuÇn - L­¬ng ngµy: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo møc l­¬ng ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng. L­¬ng ngµy th­êng ®­îc ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp h­ëng l­¬ng thêi gian, tÝnh l­¬ng cho ng­êi lao ®éng trong tõng ngµy häc tËp, lµm nghÜa vô kh¸c vµ lµm c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp b¶o hiÓm x· héi. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ thÓ hiÖn ®­îc tr×nh ®é kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn cña ng­êi lao ®éng, nh­îc ®iÓm lµ ch­a g¾n kÕt l­¬ng víi søc lao ®éng cña tõng ng­êi ®Ó ®éng viªn ng­êi c«ng nh©n tËn dông thêi gian lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ = Møc l­¬ng ngµy x Sè ngµy lµm viÖc thøc tÕ trong th¸ng trong th¸ng Møc l­¬ng th¸ng x HÖ sè c¸c lo¹i phô cÊp theo cÊp bËc hoÆc chøc vô (nÕu cã) Møc l­¬ng ngµy = Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng theo chÕ ®é (22 ngµy) - TiÒn l­¬ng giê: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc, th­êng ®­îc ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp trßn thêi gian lµm viÖc kh«ng h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm.H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm tËn dông ®­îc thêi gian lao ®éng nh­ng nh­îc ®iÓm lµ kh«ng g¾n kÕt ®­îc tiÒn l­¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng, h¬n n÷a viÖc theo dâi còng hÕt søc phøc t¹p. TiÒn l­¬ng ngµy TiÒn l­¬ng giê = Sè giê lµm viÖc theo quy ®Þnh TiÒn l­¬ng thêi gian tÝnh theo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cè ®Þnh cßn ®­îc gäi lµ tiÒn l­¬ng thêi gian gi¶n ®¬n. H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy phï hîp víi lao ®éng gi¸n tiÕp.Tuy nhiªn, nã kh«ng ph¸t huy ®­îc ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng v× ch­a chó ý ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng c«ng viÖc thùc tÕ.TiÒn l­¬ng thêi gian ®¬n gi¶n nÕu kÕt hîp thªm tiÒn th­ëng (v× ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng...) t¹o nªn d¹ng tiÒn l­¬ng cã th­ëng.TiÒn l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng cã t¸c dông thóc ®Èy ng­êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­ vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm.H×nh thøc nµy th­êng ¸p dông cho c¸c c«ng nh©n phô lµm viÖc ë n¬i cã møc ®é c¬ khÝ ho¸,tù ®éng ho¸ cao.§Ó tÝnh l­¬ng thêi gian ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ph¶i theo dâi ghi chÐp ®­îc ®Çy ®ñ thêi gian lµm viÖc vµ ph¶i cã ®¬n gi¸ tÝnh tiÒn l­¬ng thêi gian cô thÓ. ¦u, nh­îc ®iÓm cña chÕ ®é tiÒn l­¬ng theo thêi gian: + ¦u diÓm: H×nh thøc nµy ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, phï hîp víi c«ng viÖc mµ ë ®ã kh«ng cã hoÆc ch­a cã ®Þnh møc lao ®éng. + Nh­îc ®iÓm: H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy mang tÝnh b×nh qu©n, kh«ng g¾n chÆt tiÒn l­¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng, kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c«ng nh©n viªn tÝch cùc trong lao ®éng. * H×nh thøc l­¬ng thêi gian ¸p dông t¹i C«ng ty. §èi t­îng ¸p dông: §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng ¸p dông cho: l·nh ®¹o daonh nghiÖp, ban qu¶n ®èc, nh©n viªn c¸c phßng ban, nh©n viªn b¶o vÖ. V× c«ng viÖc cña hä kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®Þnh møc mét c¸ch chÆt chÏ ®­îc do tÝnh chÊt c«ng viÖc kh«ng thÓ ®o l­êng kÕt qu¶ mét c¸ch chÝnh x¸c. ViÖc thanh to¸n l­¬ng: Sau khi hÕt ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¸c phiÕu xuÊt kho, b¶ng chÊm c«ng, tæng hîp sè l­îng hoµn thµnh cña tõng bé phËn vµ lµm l­¬ng trong th¸ng ®Ó tr¶ l­¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong C«ng ty nÕu cã ng­êi nµo ®i häc hoÆc nghØ mµ ®· ®­îc sù chÊp nhËn cña l·nh ®¹o th× sè ngµy nghØ ®ã ®­îc tÝnh 100% l­¬ng. C«ng ty ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng nh­ sau: - HÖ sè l­¬ng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. - Sè ngµy c«ng chÕ ®é theo quy ®Þnh cña C«ng ty lµ 26 ngµy. Sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng bao gåm c¶ nh÷ng ngµy nghØ phÐp theo chÕ ®é nghØ lÔ, TÕt, ®i häc tËp, héi häp. Ngoµi tiÒn l­¬ng, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cßn ®­îc h­ëng c¸c lo¹i phô cÊp, phóc lîi x· héi ( trî cÊp BHXH, BHYT ). Quü BHXH cña C«ng ty ®­îc hinh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l­¬ng cÊp bÆc cña c«ng nh©n ph¸t sinh trong th¸ng. Hµng th¸ng C«ng ty tiÕn hµnh thanh to¸n l­¬ng 1 lÇn. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho toµn C«ng ty. Ta c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng ®èi víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh- b¶o vÖ ®­îc tÝnh nh­ sau: VÝ dô: TÝnh l­¬ng cho nh©n viªn §inh ThÞ Giang nh­ sau: - HÖ sè l­¬ng: 3.34 - Sè c«ng : 22 c«ng - Møc l­¬ng c¬ b¶n : 450.000® VËy møc l­¬ng thêi gian cña nh©n viªn §inh ThÞ Giang lµ : 3.34 x 450.000 x 22 = 1.503.000 đồng 22 C¸c kho¶n ph¶i trõ : + B¶o hiÓm x· héi : trÝch 5% l­¬ng c¬ b¶n. = 1.503.000 x 5% = 75.150 ®ång + B¶o hiÓm y tÕ : trÝch 1% l­¬ng c¬ b¶n = 1.503.000 x 1% = 15.030 ®ång Nh­ vËy l­¬ng th¸ng 7 n¨m 2007 cña nh©n viªn §inh ThÞ Giang thùc lÜnh lµ: 1.503.000 - ( 75.150 + 15.030 ) = 1.412.820 ®ång T­¬ng tù ta tÝnh l­¬ng th¸ng 7/ 2007 cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh – b¶o vÖ : Tæng l­¬ng th¸ng 7/2007 cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh – b¶o vÖ lµ: 15.417.000 ®ång. Sè tiÒn BHXH cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ : 15.417.000 x 5% = 770.850 ®ång Sè tiÒn BHYT cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ 15.417.000 x 1% = 154.170 đồng VËy tæng l­¬ng th¸ng ®­îc lÜnh cña phßng lµ : 15.417.000 - ( 770.850 + 154.170 ) = 14.491.980 đồng Tõ b¶ng chÊm c«ng cña c¸c bé phËn göi lªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cho c¸c bé phËn. 2.2. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn mµ hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ ¸p dông chñ yÕu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt chÊt. TiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt phô thuéc vµo ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.H×nh thøc nµy phï hîp víi nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc,gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. TiÒn l­¬ng = Sè l­îng, khèi l­¬ng x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh hay c«ng viÖc C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm bao gåm: - TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ: H×nh thøc nµy dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ quy ®Þnh,sè l­îng s¶n phÈm cña ng­êi lao ®éng cµng nhiÒu th× sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng cµng cao vµ ng­îc l¹i. L­¬ng s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm x §¬n gi¸ trùc tiÕp hoµn thµnh l­¬ng §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp v× cã ­u ®iÓm dÔ tÝnh, qu¸n triÖt nguyªn t¾cph©n phèi theo lao ®éng.Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy dÔ n¶y sinh khuynh h­íng c«ng nh©n chØ quan t©m ®Õn lîi Ých c¸ nh©n mµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých chung cña tËp thÓ. - TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: Th­êng ®­îc ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt nh­ lao ®éng lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn vËt liÖu,thµnh phÈm, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ... TiÒn l­¬ng cña = M­c l­¬ng cÊp bËc x Tû lÖ hoµn thµnh ®Þnh møc s¶n CNSX phô cña CNSX phô l­îng BQ cña CNSX chÝnh ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ khuyÕn khÝch c«ng nh©n phô quan t©m ®Õn kÕt qu¶ lao c«ng cña c«ng nh©n SX chÝnh, tõ ®ã n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tuy nhiªn l¹i kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n phô v× nã cßn phô thuéc vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n chÝnh. - TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm cã th­ëng, cã ph¹t:Theo h×nh thøc nµy,ngoµi l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp ng­êi lao ®éng cßn ®­îc th­ëng trong s¶n xuÊt nh­ th­ëng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, th­ëng vÒ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­... Trong tr­êng hîp lµm ra s¶n phÈm háng, l·ng phÝ vËt t­ trªn ®Þnh møc quy ®Þnh hoÆc kh«ng ®¶m b¶o ®¶m ngµy c«ng...th× cã thÓ ph¶i chÞu tiÒn ph¹t trõ vµo thu nhËp cña hä. - H×nh thøc tiÒn l­¬ng s¶n phÈm th­ëng luü tiÕn: Ngoµi tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp cßn c¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh v­ît ®Þnh møc lao ®éng ®Ó tÝnh thªm mét phÇn tiÒn th­ëng theo tû lÖ luü tiÕn quy ®Þnh.Tû lÖ hoµn thµnh v­ît ®Þnh møc cµng cao th× n¨ng suÊt luü tiÕn tÝnh th­ëng cµng nhiÒu. Tr¶ l­¬ng theo h×nh thøc nµy cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ tinh thÇn lao ®éng, khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt, gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®Ò ra cña doanh nghiÖp nh­ng chØ nªn ¸p dông ë nh÷ng kh©u quan träng cÇn thiÕt ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt c©n ®èi, ®ång bé hoÆc thùc hiÖn c«ng viÖc cã tÝnh ®ét xuÊt nh­ ph¶i thùc hiÖn gÊp mét ®¬n ®Æt hµng nµo ®ã.ViÖc tæ ch­c squ¶n lý t­¬ng ®èi phøc t¹p, nÕu x¸c ®Þnh biÓu luü tiÕn kh«ng hîp lý sÏ lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp. - H×nh thøc kho¸n khèi l­îng hoÆc kho¸n tõng c«ng viÖc: H×nh thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc ®¬n gi¶n, cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt nh­ bèc dì nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, söa ch÷a nhµ cña...Trong tr­êng hîp nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh møc tiÒn l­¬ng tr¶ theo tõng c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng ph¶i hoµn thµnh. - H×nh thøc kho¸n quü l­¬ng: H×nh thøc nµy lµ d¹ng ®Æc bÞªt cña tiÒn l­¬ng s¶n phÈm hoÆc sö dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc t¹i c¸c phßng ban cña doanh nghiÖp.theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc cña tõng phßng ban, doanh nghiÖp tiÕn hµnh kho¸n quü l­¬ng.Quü l­¬ng thùc tÕ cña tõng phßng ban phô thuéc vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao.TiÒn l­¬ng thùc tÕ cña tõng nh©n viªn võa phô thuéc vµo quü l­¬ng thùc tÕ cña phßng ban, võa phô thuéc vµo sè l­îng nh©n viªn cña phßng ban ®ã. Tãm l¹i,h×nh thøc tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm nãi chung cã nhiÒu ­u ®iÓm nh­ qu¸n triÖt ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l­¬ng g¾n chÆt víi sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng.Do ®ã, kÝch thÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng lao ®éng cña m×nh, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm x· héi nh­ng ®Ó h×nh thøc nµy ph¸t huy ®­îc t¸c dông, doanh nghiÖp ph¶i cã ®Þnh møc lao ®éng cô thÓ cho tõng c«ng viÖc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp.Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o ®­îc tÝnh chÝnh x¸c, c«ng b»ng, hîp lý. H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm t¹i C«ng ty. §¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng An I Mẫu số: 05-LĐTL Bộ phận: Phân xưởng công nghệ (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 19/04/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Ngày 30 tháng 7 năm 2007 STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú A B C 1 2 3 D Chai dÇu nhên Caltex Chai 13,716 40 548,640 Chai Clement 400ml Chai 1,280 69 88,320 Chai Clement 800ml Chai 430 286 122,980 Chai dÇu APP dot3 1L Chai 1,065 97 103,310 Chai dÇu APP dot 3 0.5kg Chai 2,920 62 181,040 Chai Sunlight 500 ml Lemon Chai 1,530 55 84,150 Chai dÇu xe m¸y future0.7+0.8L Chai 1,679 129 216,590 Chai PSI Chai 4,350 97 421,950 Chai sunlight 500ml Greenfield Chai 1,664 193 321,050 Chai dÇu xe m¸y Lubc 0,7L+0,8L Chai 1,000 14 14,000 Chai hå l« tr¾ng Chai 2,900 97 281,300 Chai Zazz 1L Chai 3,400 19 64,600 Chai con vÞt Chai 26 51 1,330 Chai sữa 900 ml Chai 22,113 70 1,547,910 Chai dÇu APP dot3 1L Chai 4,500 6 27,000 Cộng 62,573 1,285 4,024,170 Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bốn triệu không trăm hai mươi tư nghìn một trăm bảy mươi đồng Ngày 30 tháng 7 năm2007 Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra chất lượng Người duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) H×nh thøc nµy ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xu©t trùc tiÕp. Mçi th¸ng ph©n x­ëng c«ng nghÖ cña C«ng ty hoµn thµnh kho¶ng : 170.840 kg s¶n phÈm §¬n gi¸ b×nh qu©n s¶n phÈm hoµn thµnh lµ: 45.000®/ tÊn Tæng l­¬ng cña ph©n x­ëng c«ng nghÖ lµ : 170.840 x 45 = 7.687.800 ®ång C¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng th¸ng 7/2007 cña ph©n x­ëng c«ng nghÖ : Ph©n x­ëng c«ng nghÖ lµm ®­îc 172 c«ng. 7.687.800 VËy ®¬n gi¸ 1 c«ng = = 44.697 ®ång 172 VÝ dô : ta tÝnh l­¬ng cho ¤ng NguyÔn Kim HiÒn nh­ sau: + TÝnh l­¬ng s¶n phÈm : §¬n gi¸ 1 C«ng lµ : 44.697 ®ång Sè ngµy c«ng lµm viÖc lµ : 22 ngµy VËy tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cña ¤ng HiÒn lµ: 44.697 x 22 = 983.334 đồng + TÝnh l­¬ng thêi gian nghØ cã phÐp lµ : L­¬ng tèi thiÓu : 450.000 ®ång HÖ sè cÊp bËc : 2.96 Sè ngµy ¤ng HiÒn nghØ ( ®i häc n©ng cao tay nghÒ ) lµ 4 ngµy VËy l­¬ng thêi gian nghØ cña ¤ng HiÒn lµ : 450.000 x 2,96 x 4 = 204.923 đồng 26 + C¸c kho¶n gi¶m trõ : BHXH trÝch 5% l­¬ng c¬ b¶n = (2.96 x 450.000) x 5% = 66.600 ®ång BHYT trích 1% lương cơ bản = (2.96 x 450.000) x 1% = 13.320 đồng VËy l­¬ng th¸ng 7/ 2007 thùc lÜnh cña ¤ng HiÒn lµ : 983.334 + 204.923 – (66.600 + 13.320 ) = 1.108.337 đồng 2.3. C¸c chÕ ®é kh¸c cho ng­êi lao ®éng. Còng nh­ nhiÒu DN s¶n xuÊt kh¸c, ngoµi tiÒn l­¬ng ra C«ng ty cßn cã chÕ ®é tiÒn th­ëng ¸p dông cho toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty nh»m t¹o ra ®éng lùc khuyÕn khÝch mäi ng­êi ®i lµm ®Çy ®ñ, cè g¾ng hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao. TiÒn th­ëng hµng th¸ng ®­îc tÝnh cô thÓ theo c«ng thøc sau : = Hệ số thưởng x (hệ số lương + hệ số chức vụ) x lương cơ bản Trong ®ã : Lương cơ bản là 450.000 đồng Hệ số thưởng được cho ở bảng sau: B¶ng xÕp lo¹i HÖ sè th­ëng A2 0.20 A1 0.18 A 0.15 B1 0.12 B 0.10 C1 0.08 C 0.06 D 0.05 O 0.00 VÝ dụ: TÝnh tiền thưởng cho bà Lª Mai Thanh ë phßng Tài vụ th¸ng 7/2007 Hệ số thưởng : xếp loại A à Hệ số thưởng là 0,15 Hệ số lương : 4,20 Hệ số chức vụ : 0,30 Lương cơ bản : 450.000 Vậy số tiền thưởng th¸ng 7/ 2007 của bà Lª Mai Thanh là: 0,15 x ( 4,20 + 0,30 ) x 450.000 = 303.750 đồng Bảng tính tiền thưởng hàng tháng: C«ng ty Cæ phÇn Qu¶ng an I b¶ng tÝnh tiÒn th­ëng hµng th¸ng Sè TT Hä vµ tªn Chøc vô HÖ sè chøc vô HÖ sè l­¬ng XÕp lo¹i Sè tiÒn Ghi chó II Phßng Tµi vô 1 Lª Mai Thanh TP 0.30 4.20 a 303,750 2 NguyÔn v¨n Hïng 2.96 a 199,800 3 NguyÔn ThÞ Cóc 2.25 a 151,875 Céng 655,425 III Phßng Kinh doanh 1 NguyÔn V¨n H¶i PP 0.30 3.13 A 231,525 2 NguyÔn Minh Ph­¬ng 3.60 O 0 3 TrÞnh thÞ Tè anh 3.98 a 268,650 4 ®inh thÞ H»ng 3.13 A 211,275 5 NguyÔn TuÊn anh 2.18 A 147,150 Céng 858,600 Hàng năm, vào những ngày tết dương lịch, ©m lịch, ngày quốc tÕ lao động 1/5, ngày quốc kh¸nh nước CHXHCN Việt Nam, ngày thành lập C«ng ty, C«ng ty đều cã quà gửi về gia đ×nh c¸n bộ c«ng nh©n viªn hay cho c¸n bộ c«ng nh©n viªn tiền từ 50.000 đến 100.000 đồng. Chế độ này kh«ng tÝnh đến chỉ tiªu ngày c«ng và chất lượng c«ng việc v× đ©y là những ngày nghỉ, mọi c¸n bộ c«ng nh©n viªn đều cã quyền hưởng b×nh đẳng như nhau. Ngoài những ngày lễ như trªn, hàng năm C«ng ty cßn thưởng cho c¸n bộ c«ng nh©n viªn vào dịp Tết ©m lịch và tổ chức c¸c đợt thăm quan nghỉ m¸t cho người lao động, điều đã thể hiện sự quan t©m chó ý đến đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của l·nh đạo c«ng ty đối với c¸n bộ, c«ng nh©n viªn của m×nh. Nh×n chung c¸c h×nh thức thưởng của C«ng ty đang ¸p dụng cã t¸c động trong việc gióp người lao động n©ng cao ý thức tr¸ch nhiệm của bản th©n đối với c«ng việc, cố gắng tiết kiệm nguyªn vật liệu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và quan trọng hơn là nã khuyến khÝch được người lao động n©ng cao tÝnh tự chủ trong c«ng việc. Tuy nhiªn vẫn cßn hạn chế do: Việc xÐt thưởng của mỗi người phụ thuộc vào hệ số lương cấp bậc và ngày c«ng đi làm thực tế g©y nªn sự kh«ng c«ng bằng v× nếu hai người cïng làm việc như nhau, cã hao phÝ lao động như nhau nhưng người nào cã hệ số lương cấp bậc cao hơn th× sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn hơn. V× vậy tiền thưởng vẫn chưa cã t¸c động kÝch thÝch toàn C«ng ty mà chỉ đối với người cã hệ số lương cấp bậc cao hơn mà th«i. Ngoài ra cũng do tiền thưởng chỉ mang tÝnh b×nh qu©n nªn kh«ng cã t¸c động tÝch cực mạnh mẽ đến người lao động. 3. Kế to¸n chi tiết tiền lương Quü tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông.Thµnh phÇn quü l­¬ng bao gåm: + TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ lµm viÖc (theo thêi gian, theo s¶n phÈm) + TiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gi._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc10934.doc
Tài liệu liên quan