Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC

Tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC: ... Ebook Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC

doc46 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1285 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình CTC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Vµo thËp kû cuèi cïng cña thÕ kû XX, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn ph¹m vi toµn ThÕ giíi ®· t¹o ra ®ưîc nh÷ng bưíc nh¶y vät ®Æc biÖt vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ truyÒn h×nh. TruyÒn h×nh víi søc m¹nh truyÒn t¶i nhanh – m¹nh réng kh¾p vµ víi néi dung phong phó, h×nh thøc ®a d¹ng ®· vµ ®ang trë thµnh 1 c«ng cô tuyªn truyÒn ®¾c lùc nhÊt cña bÊt kú mét quèc gia nµo. §Æc biÖt lµ trong c«ng cuéc ®æi míi, c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng ë ViÖt Nam th× truyÒn h×nh l¹i cµng trë nªn quan träng h¬n bao giê hÕt. Ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh ®· cã vÞ trÝ xøng ®¸ng trong viÖc truyÒn b¸ th«ng tin ®Õn mäi ngêi vµ ngµy cµng cã nh÷ng cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a. C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh (gäi t¾t lµ C«ng ty CTC) lµ mét doanh nghiÖp Nhµ nưíc, lµ C«ng ty con cña Tæng c«ng ty TruyÒn th«ng ®a phư¬ng tiÖn - Bé Bưu chÝnh viÔn th«ng. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh C«ng ty ®· cã nhiÒu bước tiÕn m¹nh mÏ, kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn, lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña mét ®éi qu©n hËu cÇn kinh tÕ chñ lùc cho ngµnh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty CTC, em ®· nhËn ®ưîc sù ®éng viªn, ®ãng gãp ý kiÕn vµ hưíng dÉn cña gi¸o viªn hưíng dÉn Th.s NguyÔn ThÞ Hµ §«ng, vµ ®ưîc sù gióp ®ì cña mäi ngưêi trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ phßng Hµnh chÝnh – Qu¶n trÞ vµ phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc thu nhËp trong qu¸ tr×nh häc tËp cña trưêng. Em ®· kh¸i qu¸t vÒ phÇn nµo vÒ ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n trÞ cña c«ng ty. §ång thêi, qua viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty em thÊy m×nh ®· bæ sung nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ. Nªn em ®· chän ®Ò tµi cho bµi luËn v¨n tèt nghiÖp cña em lµ : “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh CTC”. Do tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi luËn v¨n nµy khã tranh khái nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o gióp ®ì cña thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù hưíng dÉn tËn t×nh cña c« NguyÔn ThÞ Hµ §«ng vµ C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy. KÕt cÊu bµi luËn v¨n cña em gåm 3 phÇn: Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng TruyÒn h×nh CTC Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty ph¸t triÓn truyÒn th«ng truyÒn h×nh - CTC Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu t¹i c«ng ty ph¸t triÓn truyÒn th«ng truyÒn h×nh CTC CH¦¥NG I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng TruyÒn h×nh CTC 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty. 1.1. Nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc truyÒn h×nh. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ nưíc, lµ c«ng ty con cña Tæng C«ng ty TruyÒn th«ng ®a phư¬ng tiÖn VTC – Bé Bưu chÝnh viÔn th«ng. - Tªn chÝnh thøc cña C«ng ty: C¤NG TY PH¸t triÓn truyÒn th«ng truyÒn h×nh - Tªn giao dÞch quèc tÕ: COMMUNICATION AND TELEVisiON DEVELOPMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t: CTC - Trô së chÝnh: 65 L¹c Trung – QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi - Sè §KKD: 306695 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu tư Hµ Néi cÊp. - §iÖn tho¹i: 04.8210549 - Fax: 04.8213424 1.2. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. TruyÒn h×nh víi søc truyÒn t¶i nhanh – m¹nh – réng kh¾p, víi néi dung phong phó, h×nh thøc ®a d¹ng ®· vµ ®ang trë thµnh mét c«ng cô tuyªn truyÒn ®¾c lùc nhÊt cña bÊt kú mét quèc gia nµo. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ ngµnh TruyÒn th«ng truyÒn h×nh khi ®ưîc ®Çu tư thÝch ®¸ng ®· cã nh÷ng bưíc tiÕn nhanh, m¹nh, v÷ng ch¾c b¾t kÞp víi xu thÕ thêi ®¹i, cung cÊp ®ưîc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, h÷u Ých cho ngưêi tiªu dïng. Như ®· nãi, C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng TruyÒn h×nh võa míi thµnh lËp cho nªn cã lÞch sö ph¸t triÓn chưa dµi nhưng cã thÓ thÊy râ qua bèn mèc thêi gian sau: - Giai ®o¹n tõ n¨m 1989 ®Õn n¨m 1996: Tõ n¨m 1989 c«ng ty lµ XÝ nghiÖp nhá trùc thuéc C«ng ty TELEXIM. XÝ nghiÖp cã chøc n¨ng lµ nghiªn cøu, øng dông vµ s¶n xuÊt c¸c bé m¹ch ®Ó cung cÊp cho Tæng C«ng ty vµ xuÊt khÈu. §Õn n¨m 1997 c«ng ty TELEXIM s¸t nhËp víi c«ng ty INTEDKO thµnh C«ng ty §Çu tư Ph¸t triÓn C«ng nghÖ TruyÒn h×nh (VTC) thuéc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, xÝ nghiÖp chuyÓn vÒ trùc thuéc C«ng ty VTC. - Giai ®o¹n tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2001: Khi míi b¾t ®Çu thµnh lËp C«ng ty cã quy m« tư¬ng ®èi nhá. Khi ®ã c«ng ty cã tªn lµ: XÝ nghiÖp S¶n xuÊt Kinh doanh thiÕt bÞ TruyÒn thanh TruyÒn h×nh, thuéc C«ng ty §Çu tư vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ TruyÒn h×nh ViÖt Nam. Trong giai ®o¹n nµy, trô së cña C«ng ty t¹i: 127H ®ưêng Gi¶i Phãng - §èng §a - Hµ Néi. Giai ®o¹n nµy c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chưa ®a d¹ng, míi chØ lµ m¸y ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ mét sè mÆt hµng ®iÖn tö kh¸c. N¨m 1997, C«ng ty tróng thÇu vµ tham gia chư¬ng tr×nh phñ sãng TruyÒn h×nh quèc gia. C¸c tr¹m C«ng ty x©y dùng ®ưîc ®¸nh gi¸ lµ ®¹t chÊt lưîng tèt, Ýt háng hãc. - Giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2003: Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty ®· thÓ hiÖn ®ưîc chøc n¨ng vai trß to lín cña m×nh ®èi víi ngµnh Ph¸t thanh truyÒn h×nh nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi nãi chung. Do vËy, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao, ®a d¹ng cña thÞ trưêng, xÝ nghiÖp ®· xin ®¨ng ký bæ sung thªm lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô ngµnh Ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ d©n dông. Như vËy ngµnh nghÒ kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®· më réng, chøng tá sù ph¸t triÓn cña ngµnh truyÒn th«ng truyÒn h×nh. §ã lµ mét xu hưíng tÊt yÕu trong tư¬ng lai. - Giai ®o¹n từ n¨m 2003 ®Õn nay: N¨m 2003 ®¸nh dÊu mét bưíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, mét bưíc ngoÆt lín trong lÞch sử của c«ng ty. Ngµy 28/3/2003, theo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty §Çu tư vµ Ph¸t TriÓn C«ng nghÖ th«ng tin vµ TruyÒn h×nh, XÝ nghiÖp S¶n xuÊt Kinh doanh thiÕt bÞ TruyÒn thanh TruyÒn h×nh ®ưîc ®æi thµnh C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh như hiÖn nay. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty CTC C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh lµ Doanh nghiÖp Nhµ nưíc, lµ C«ng ty con cña Tæng C«ng ty TruyÒn th«ng ®a phư¬ng tiÖn – Bé Bưu chÝnh ViÔn th«ng. Mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty CTC: + Nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vµo ngµnh Ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ TruyÒn th«ng ViÖt Nam + ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, b¶o hµnh, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ngµnh Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh vµ TruyÒn th«ng. + XuÊt khÈu c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông vµ d©n dông thuéc lÜnh vùc Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. + S¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ phôc vô ngµnh Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh vµ d©n dông. + ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y l¾p b¶o dưìng c¸c trô Ph¸t sãng Ph¸t thanh – TruyÒn h×nh vµ TruyÒn th«ng. + Kinh doanh c¸c dÞch vô mÆt hµng chuyªn dông, d©n dông phôc vô nhu cÇu cña ngµnh vµ thÞ trưêng. Trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, lÜnh vùc ngµnh nghÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ®· më réng rÊt nhiÒu. S¶n phÈm kh«ng thay ®æi lµ m¸y ph¸t thanh ph¸t h×nh, c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ vµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh TruyÒn h×nh ViÖt Nam, kh«ng nh÷ng thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o mµ cßn l¾p ®Æt b¶o tr×, b¶o hµnh. ThÞ trưêng còng ®· më réng vµ ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty CTC lµ mét Doanh nghiÖp nhµ nưíc cã h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý theo chÕ ®é 1 thñ trưëng, ®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Sau Gi¸m ®èc lµ c¸c phã Gi¸m ®èc vµ c¸c Trưëng phßng, Ban, Xưëng, Ph©n xưëng gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý vµ tiÕn hµnh nh÷ng viÖc cô thÓ. 3.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å1: Sơ đồ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng vµ TruyÒn h×nh CTC. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh Phã gi¸m ®èc Kü thuËt Phßng TCKT Phßng KH - CN Phßng HC - QT X­ëng c¬ khÝ - Anten X­ëng §iÖn tö Nguån phßng Hµnh chÝnh - Qu¶n trÞ 3.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc cña c«ng ty lµ ngưêi ®øng ®Çu c«ng ty, chØ ®¹o vµ qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trưíc c«ng ty vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngưêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong C«ng ty, cã thÓ uû th¸c mét sè quyÒn cho cÊp dưíi theo ®óng quyÒn h¹n cña hä. - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh: Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh ®ång thêi lµ KÕ to¸n trưëng lµ ngưêi phô tr¸ch tíi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Phã gi¸m ®èc kü thuËt lµ ngưêi cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng kü thuËt trong c«ng ty, lµ ngưêi chÞu tr¸ch nhiÖm trưíc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn t×nh h×nh kü thuËt cña c«ng ty. - Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n: Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vÒ kÕ to¸n, theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn, ghi chÐp còng như b¸o c¸o trưíc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn. - Phßng Khoa häc – C«ng nghÖ: Phßng Khoa häc – C«ng nghÖ nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm kü thuËt vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty. Phßng Khoa häc – C«ng nghÖ cã chøc n¨ng theo dâi c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty, kiÓm tra s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ kü thuËt, mÉu m·. - Phßng Hµnh chÝnh – Qu¶n trÞ: Phßng Hµnh chÝnh – Qu¶n trÞ cã chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng, c«ng t¸c qu¶n trÞ trong c«ng ty. - X­ëng ®iÖn tö: Xưëng ®iÖn tö lµ ph©n xưëng s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, c¸c bé m¹ch sö dông trong m¸y thu thanh, ph¸t h×nh cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá vµ xuÊt khÈu. - X­ëng C¬ khÝ Anten: Xưëng C¬ khÝ Anten lµ xưëng s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Tõ b¶ng 1 cho ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cô thÓ như sau: + Tæng doanh thu: Cã xu hưíng t¨ng, kÕt qu¶ doanh thu n¨m 2005 lµ 25.154 triÖu ®ång n¨m 2006 ®¹t 30.233 triÖu ®ång t¨ng 5.079 triÖu ®ång tư¬ng ®ư¬ng víi 20,19% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 doanh thu ®¹t 37.600 triÖu ®ång t¨ng 7.367 triÖu ®ång tư¬ng øng víi kho¶ng 24,37% so víi n¨m 2006. §©y lµ nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi c«ng ty. Víi lưîng doanh thu t¨ng như trªn th× tÊt nhiªn hµng n¨m c«ng ty còng ph¶i t¨ng thªm lưîng vèn kinh doanh, nhưng ë ®©y chóng ta cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng cña vèn kinh doanh nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu hµng n¨m . + Vßng quay vèn lưu ®éng : Tuy nhiªn nÕu nh×n vµo b¶ng sè liÖu cã thÓ thÊy ®ưîc tèc ®é vßng quay cña vèn lưu ®éng ®ang cã xu hưíng t¨ng. Cô thÓ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2006 sè vßng quay t¨ng tõ 1,75 vßng lªn ®Õn 1,84 vßng tư¬ng øng víi t¨ng 0,09 vßng (t¨ng 5,14%) vµ tíi n¨m 2007 sè vßng quay t¨ng ®¹t ®Õn 2,02 vßng t¨ng 0,18 vßng tư¬ng øng víi t¨ng 9,78%. §iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· cã nhiÒu thay ®æi tÝch cùc trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt tư, qu¶n lý s¶n xuÊt vµ b¸n hµng. §ång thêi, c«ng ty còng ®· ký kÕt ®ưîc hîp ®ång víi nh÷ng ®èi t¸c lín . + Thu nhËp b×nh qu©n cña 1 ngưêi lao ®éng: Sù gia t¨ng cña lùc lưîng lao ®éng trong C«ng ty vµ thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 2005 thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao động lµ 3,5 triÖu ®ång; n¨m 2006 lµ 3,7 triÖu ®ång t¨ng 0,2 triÖu ®ång tư¬ng øng víi t¨ng 5,71% so víi n¨m 2005; vµ n¨m 2007 ®¹t møc 3,97 triÖu ®ång t¨ng 0,27 triÖu ®ång tư¬ng øng víi t¨ng 7,30% so víi n¨m 2006. Như vËy, thu nhËp cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng lu«n t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®Ó hä ®¸p øng đưîc víi sù gia t¨ng vÒ gi¸ c¶ tiªu dïng vµ ®êi sèng x· héi. + Nép ng©n s¸ch Nhµ nước: Lµ c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh, nªn ®ßi hái C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ nưíc lµ cã quyÒn ®ưîc phÐp kinh doanh ®óng víi ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng tr¸i víi ph¸p luËt ®· ®¨ng ký víi Nhµ nưíc vµ cã nghÜa vô lµ kª khai thuÕ vµ ®ãng thuÕ ®Çy ®ñ vãi c¬ quan ThuÕ cña Nhµ nưíc. N¨m 2005 nép ng©n s¸ch Nhµ nưíc 1.890 triÖu ®ång, n¨m 2006 nép ng©n s¸ch 1.993 triÖu ®ång t¨ng 103 triÖu tư¬ng øng víi 5,45% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 nép ng©n s¸ch 2.107 triÖu ®ång, t¨ng 114 triÖu ®ång tư¬ng øng víi 5,72% so víi n¨m 2006. Sè nép vµo ng©n s¸ch cña c«ng ty cho Nhµ nưíc ngµy mét gia t¨ng nªn ta thÊy c«ng ty lµm ¨n ®¹t kÕt qu¶ tèt. + Lîi nhËn sau thuÕ: Lîi nhuËn n¨m 2005 lµ 2.818 triÖu ®ång; n¨m 2006 lµ 3.095 triÖu ®ång t¨ng 227 triÖu ®ång tư¬ng øng víi 9,83% so n¨m 2005; vµ n¨m 2007 ®¹t 3.426 triÖu ®ång t¨ng 331 triÖu ®ång tư¬ng øng víi t¨ng 10,70%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· tõng bưíc ®i vµo æn ®Þnh. Vµ nguån lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty ®ưîc sö dông ®Ó t¸i ®Çu tư hiÖu qu¶ th× lưîng doanh thu cña c«ng ty kh«ng chØ dïng l¹i ë nh÷ng con sè nµy. + Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu: Ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua b¶ng ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu n¨m 2005 lµ 11,2%; n¨m 2006 lµ 10,24% gi¶m 0,96% so víi n¨m 2005 vµ n¨m 2007 tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu 9,11% lµ 4,48% gi¶m 1,13% so víi n¨m 2006. Qua tû suÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lîi nhuËn sau thuÕ/doanh thu th× tû suÊt nµy cho biÕt n¨m 2005 mét ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1120 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp, n¨m 2006 mét ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1024 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp, vµ n¨m 2007 mét ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,0911 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp. + Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn kinh doanh: Còng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Qua b¶ng ta thÊy tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn kinh doanh n¨m 2005 lµ 14,00%; n¨m 2006 lµ 13,61% gi¶m 0,39% so víi n¨m 2005 vµ n¨m 2007 lµ 13,50% gi¶m 0,11% so víi n¨m 2006. Qua tû suÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh: lîi nhuËn sau thuÕ/vèn kinh doanh th× tû suÊt nµy cho biÕt n¨m 2005 mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra 0,1400 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp; n¨m 2006 mét ®ång vèn kinh doanh t¹o ra 0,1361 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ vµ n¨m 2007 mét ®ång doanh thu th× ®em l¹i 0,1350 ®ång lîi nhuËn sau thuÕ cho doanh nghiÖp. Qua 2 chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn kinh doanh th× ta cã thÓ thÊy 2 tû suÊt nµy cã xu hưíng gi¶m nhÑ dÇn nhưng vÒ mÆt sè lưîng th× lîi nhuËn vÉn lu«n cã xu hưíng t¨ng. V× thÞ trưêng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp mäc lªn như nÊm, c¹nh tranh nhau rÊt khèc liÖt c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lưîng, nªn doanh nghiÖp nµo ®¸p øng ®ưîc nhu cÇu cña thÞ trưêng th× tån t¹i ®ưîc. Khi ®· tån t¹i råi th× c¸c doanh nghiÖp l¹i tÝch luü dÇn vµ t¨ng quy m« cña doanh nghiÖp m×nh h¬n. Do vËy mµ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn doanh thu vµ tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn kinh doanh hiÖn nay ngµy cµng cã xu hưíng gi¶m dÇn nhưng vÒ mÆt sè lưîng th× lîi nhuËn lu«n cã xu hưíng t¨ng dÇn. Vµ ®©y thưêng lµ xu thÕ chung cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Chu¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty ph¸t triÓn truyÒn th«ng truyÒn h×nh - CTC I. Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu 1. Nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp 1.1. Nguån nh©n lùc Lao động là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất (lao động, vốn & công nghệ) là yếu tố quyết định của quá trình này. Đặc điểm của công ty là vừa sản xuất thủ công, vừa sản xuất công nghệ cao nên số lượng và cơ cấu lao động khá đa dạng. Chính vì vậy, cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty Phát triển Truyền thông Truyền hình có cơ cấu lao động khá đa dạng, có cả kỹ sư có trình độ cao, công nhân lành nghề và công nhân lao động phổ thông. Qua bảng 2 phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu cho ta thấy 3 năm qua lực lượng lao động trong công ty năm 2005: số lượng lao động bình quân của công ty là 40 người, năm 2006 là 43 người, năm 2007: là 50 người. Như vậy, số lao động bình quân của công ty trong năm 2006 so với năm 2005 tăng là 3 người tương ứng với 7,50%, năm 2007 so với năm 2006 tăng là 7 người tương ứng với tăng 16,28%. Nguyên nhân của việc tăng số lao động trong năm 2006 và năm 2007 là do tuyển thêm người vào làm công nhân trong bộ phận sản xuất và vào bộ phận văn phòng để đáp ứng được nhu cầu về lao động trong công ty. C«ng ty ®· cã sù thay ®æi c¶ vÒ sè lưîng vµ chÊt lưîng sè lao ®éng qua c¸c n¨m cã xu hưíng t¨ng dÇn ®Òu. §éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é Cao ®¼ng, §¹i häc vµ trªn §¹i häc cã xu hưíng t¨ng vÉn lu«n chiÕm kho¶ng 40,00% tû träng ®éi ngò lao ®éng. Là một công ty chuyên kinh doanh và sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực Truyền hình Truyền thông mà khách hàng chủ yếu là các Đài Phát thanh truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Do đó ta thấy đặc điểm về nhân lực của công ty cũng hết sức khác biệt so với các công ty khác. Tổng số lao động năm 2007 của công ty chỉ có 50 người, trong đó lao ®éng sản xuÊt trực tiếp là 19 người chiÕm kho¶ng 38,00% tæng sè lao động; lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 31 ngưêi chiÕm 62,00% lao ®éng. Trong sè ®ã, lao ®éng gi¸n tiÕp n¨m 2006 t¨ng thªm 2 ngưêi tư¬ng ®ư¬ng víi 8,00% so với năm 2005 vµ n¨m 2007 cũng t¨ng thªm 4 ngưêi tư¬ng ®ư¬ng víi 14,81% so với năm 2006. §©y lµ lùc lưîng lao ®éng chÝnh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi vµ mét phÇn nguyªn nh©n t¹o ra sù t¨ng trưëng ®¸ng kÓ vÒ doanh thu cña c«ng ty. NÕu nh×n vµo c¬ cÊu chia theo ®é tuæi cña c«ng ty th× chóng ta cã thÓ nhËn thÊy ®ưîc c«ng ty cã mét lùc lưîng lao ®éng trÎ. HÇu hÕt lao ®éng trong c«ng ty ®Òu trong ®é tuæi tõ 25 ®Õn 45 (chiÕm kho¶ng 56% lùc lưîng lao ®éng cña c«ng ty). §©y lµ mét lîi thÕ rÊt quan träng cña c«ng ty do ®ã nh÷ng nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp søc trÎ, lßng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc víi nh÷ng lao ®éng cã kinh nghiÖm vµ nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. B»ng ®éi ngò lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é cao kÕt hîp víi c¬ cÊu qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, c«ng ty ®ang x©y dùng cho m×nh mét c¬ cÊu lao ®éng hîp lý vµ v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cña mét tËp thÓ còng như ph©n ®Þnh râ rµng nhiÖm vô chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña c¸c cÊp. C«ng ty rÊt coi träng nguån nh©n lùc bëi v× theo l·nh ®¹o cña c«ng ty nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m võa qua c«ng ty ®· liªn tôc tuyÓn dông, ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. Vµ c«ng ty lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé, thưëng ph¹t ®óng ®¾n, râ rµng vµ kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n vµ ngưêi lao ®éng trong c«ng ty. 1.2. Nguån lùc tµi chÝnh Vốn là điều kiện vật chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Muốn kinh doanh thì cần phải có vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, cải tiến và đổi mới kỹ thuật hoặc chuyển giao công nghệ, tái đầu tư mở rộng sản xuất, nhất là đầu tư mở rộng sản xuất phát triển kinh tế. Vốn thực sự có vai trò quyết định đối với các doanh nghiệp trong quá trình tồn tại và phát triển. Qua b¶ng 3 b¶ng c¬ cÊu vèn trong 3 n¨m ho¹t ®éng gÇn ®©y tõ 2005 - 2007, chóng ta cã thÓ thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®· ®i vµo hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ lưîng vèn ®Çu tư vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cã xu hưíng t¨ng n¨m 2005 lưîng vèn kinh doanh lµ 20.130 triÖu; ®Õn n¨m 2006 lưîng vèn kinh doanh lµ 22.735 triÖu so víi n¨m 2005 ®· t¨ng 2.605 triÖu tư¬ng øng víi t¨ng12,94%; vµ n¨m 2007 lưîng vèn kinh doanh ®¹t 25.370 triÖu ®ång so víi n¨m 2006 ®· t¨ng 2.635 triÖu tư¬ng øng víi 11,59%. §©y lµ mét dÊu hiÖu ®¸ng mõng, cho thÊy c«ng ty ®· thùc sù cã nh÷ng dÊu hiÖu lín lªn ®¸ng kÓ vÒ quy m«, cho thÊy c«ng ty ®ang cã nh÷ng dÊu hiÖu lín lªn vÒ quy m«, t¹o ra nh÷ng bưíc tiÕn lín trong nÒn kinh tÕ thÞ trưêng ®Çy c¹nh tranh như hiÖn nay. C¬ cÊu nguån vèn chia theo chñ së h÷u: cho chóng ta cã thÓ thÊy râ ®ưîc kh¶ n¨ng qu¶n lý vèn còng như kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty. §©y lµ mét c¬ cÊu kh¸ c©n ®èi gi÷a nguån vèn chñ së h÷u vµ nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi . Tû träng vèn chñ së h÷u qua c¸c n¨m cã xu hưíng gi¶m trong khi lưîng vèn vay hµng n¨m cã xu hưíng t¨ng. NÕu n¨m 2005 tû träng nguån vèn ®i vay chiÕm 37,70% tæng sè vèn cña doanh nghiÖp, n¨m 2006 lưîng vèn nµy t¨ng lªn 40,11% vµ n¨m 2007 tû träng lưîng vèn ®i vay ®ã t¨ng lªn 42,75% tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty. §iÒu nµy ®· nãi lªn ®ưîc kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ sö dông vèn cña c«ng ty rÊt hiÖu qu¶. C«ng ty ®· biÕt tËn dông ®ưîc c¸c nguån lùc bªn ngoµi b»ng c¸ch t¨ng lưîng vèn ®i vay ®Ó ®Çu tư vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Nhưng còng ph¶i nãi viÖc qu¸ l¹m dông vµo nguån vèn ®i vay ®«i khi sÏ bÞ ph¶n t¸c dông. NÕu như lưîng vèn vay chiÕm tû träng qu¸ nhiÒu trong c¬ cÊu vèn th× ®iÒu nµy cã thÓ lµm cho doanh nghiÖp bÞ ®éng trong viÖc sö dông vèn, h¬n n÷a nÕu sö dông vèn vay qu¸ nhiÒu mµ kh«ng hiÖu qu¶ sÏ lµm cho doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Do ®ã, c«ng ty còng cÇn ph¶i nghiªn cøu c©n ®èi gi÷a hai nguån vèn nµy sao cho phï hîp nhÊt. C¬ cÊu nguån vèn chia theo tÝnh chÊt: ®èi víi nh÷ng doanh nghiªp cã ho¹t ®éng ®Æc thï như c«ng ty th× nguån vèn chia theo tÝnh chÊt l¹i cã mét ®Æc ®iÓm rÊt riªng, ®ã lµ tû träng cña vèn lưu ®éng bao giê còng lín h¬n tû träng cña lưîng vèn cè ®Þnh. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu v× ngoµi lưîng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c cña c«ng ty th× nguån vèn doanh nghiÖp dµnh cho mua s¾m nguyªn vËt liÖu cho mçi c«ng tr×nh mµ c«ng ty tróng thÇu lµ rÊt quan träng. Qua b¶ng, chóng ta cã thÓ nhËn ra tû träng vèn lưu ®éng qua c¸c n¨m lu«n t¨ng ®Òu. Cô thÓ vèn lưu ®éng n¨m 2005 lµ 14.337 triÖu ®ång (chiÕm 71,22% tû träng tæng vèn kinh doanh); n¨m 2006 lµ 16.437 triÖu ®ång (chiÕm 72,30%), t¨ng 2.100 triÖu (tư¬ng øng víi t¨ng 14,65%) so víi n¨m 2005. N¨m 2007 vèn lưu ®éng ®¹t 18.620 triÖu ®ång (chiÕm 73,39%), t¨ng 2.183 triÖu ®ång, tư¬ng øng víi t¨ng 13,28% so víi n¨m 2006. Cßn tû träng vèn cè ®Þnh lu«n cã xu hưíng gi¶m nhÑ dÇn mçi n¨m. cô thÓ vèn cè ®Þnh n¨m 2005 ®Õn n¨m 2006 lµ tõ 5.793 triÖu ®Õn 6.298 triÖu t¨ng 505 triÖu tư¬ng øng víi 8,72% vµ n¨m 2007 vèn cè ®Þnh ®¹t 6.750 triÖu, ®· t¨ng thªm 452 triÖu tư¬ng øng víi 7,18% so víi n¨m 2006. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch trong n¨m 2006 C«ng ty Ph¸t triÓn TruyÒn th«ng TruyÒn h×nh - CTC ®· cã mét sù thay ®æi quan träng, ®ã lµ viÖc c«ng ty tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ míi ®ång thêi c«ng ty còng cÇn mua s¾m thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c. 1.3. C«ng nghÖ C¬ së vËt chÊt được trang bị hiện đại và đầy đủ. Dây chuyền công nghệ sản xuất của công ty bao gồm cả lao động thủ công và bằng máy. Công nghệ sản xuất của công ty là sự kết hợp của sản xuất thủ công và kỹ thuật cao, đòi hỏi một sự chính xác rất lớn để áp dụng công nghệ cao. Xưởng điện tử có 2 bộ phận chính là lắp đặt và cân chỉnh. Bộ phận làm mạch chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Xương cơ khí hoạt động chủ yếu là gia công. Xưởng có hệ thống rất lớn gồm các máy cưa máy mài, máy hàn... các máy hoạt động riêng lẻ, không theo dây chuyền và dưới sự điều khiển của con người. Hiện nay công nghệ phát thanh truyền hình đang chuyển dần sang c«ng nghệ số với sự hội tụ giữa Phát thanh truyền hình - Điện ảnh - Công nghệ tin học ngày càng rõ nét. Hàng năm, công ty luôn chú trọng trong khâu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, thay mới một số máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, theo kịp được công nghệ tiên tiến làm cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty đáp ứng được yêu cầu của thị trường và khách hàng. Điều này giúp cho công ty không những giữ được uy tín về chất lượng mà còn giúp cho công ty luôn mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường . Những năm gần đây, công ty Phát triển Truyền thông Truyền hình – CTC đã có sự đầu tư rất mạnh để mua sắm máy móc thiết bị mới phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đây cũng là giai đoạn đầu tư mạnh nằm trong kế hoạch chuyển hướng phát triển của công ty sang lĩnh vực sản xuất, nhằm đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh và cũng là sự nắm bắt nhu cầu của thị trường về một loại sản phẩm mới để phục vụ cho lĩnh vực mà thị trường Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Giám đốc công ty đã có những chiến lược kịp thời như: Đầu tư theo chiều sâu, trang bị thêm một số phương tiện sản xuất hiện đại khác nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường. 1.4. S¶n phÈm S¶n phÈm cña chÝnh cña c«ng ty lµ toµn bé c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc sö dông trong ngµnh truyÒn h×nh, cô thÓ lµ 2 s¶n phÈm chÝnh lµ m¸y ph¸t h×nh vµ cét Anten. Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp khÈu linh kiÖn m¸y mãc theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng mµ c«ng ty kh«ng s¶n xuÊt. Gåm cã 2 lo¹i s¶n phÈm ®iÖn tö vµ s¶n phÈm c¬ khÝ. S¶n phÈm ®iÖn tö lµ những s¶n phÈm cã kü thuËt cao, được sử dụng trong phát thanh truyền hình như máy phát hình, hệ thống Anten phát và các thiết bị phụ trợ khác. Đặc điểm sản phẩm này như sau: Những sản phẩm loại này đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối từ khâu nghiên cứu, mua nguyên vật liệu sản xuất đến khâu vận chuyển lắp ráp. Đối với những sản phẩm này chỉ cần một sự sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến cả hệ thống không thể hoạt động được. Điểm khác biệt của những sản phẩm này là nó gồm nhiều linh kiện nhỏ. Một bộ máy hoàn chỉnh có thể được lắp đặt từ hàng trăm linh kiện nhỏ. Trong quá trình sản xuất công ty CTC triển khai theo dây chuyền các khối là chut yếu. Sản phẩm điện tử chính của công ty là máy phát hình va Anten. Máy phát hình có máy phát hình đơn và máy phát hình dải rộng.Công suất máy phát hình lớn nhất của công ty có khả năng thiết kế hiện nay là 10KW. Sơ đồ 2: Quá trình sản xuất một máy phát hình C©n chØnh vµ hoµn thiÖn m¸y - Dùng khung - S¶n xuÊt c¸c khèi - S¶n xuÊt bé d©y §Æt c¸c khèi §i d©y Loại sản phẩm thứ 2 là các sản phẩm cơ khí, đây là các sản phẩm không đòi hỏi trình độ cao, công nghệ sản xuất đơn giản. Sản phẩm điển hình là các cột Anten thu phát sóng. Ngoài ra công ty con nhập khẩu lắp đặt xe truyền hình lưu động theo đơn đặt hàng của các đài truyền hinh địa phương và trung ương. Bảng 4: Bảng số lượng sản phẩm cña công ty trong 2 năm 2006 - 2007 Năm 2006 Năm 2007 So sánh tăng giảm 2007/2006 Số lượng % - Máy phát hình (500-1000W) 18 25 7 38,89 - Cột Anten thu phát sóng 10 15 5 50,00 - Xe truyền hình động 4 6 2 50,00 Nguồn: Phòng HC-QT Số lượng máy phát hình của công ty trong năm 2007 so với năm 2006 tăng 7 chiếc, tương ứng với tăng 38,89%. Số lưọng cột Anten thu phát sóng được xây dựng năm 2007 so với năm 2006 tăng 5 cột, tương ứng với tăng 50,00%. Xe truyền hình lưu động được lắp đặt năm 2007 so với năm 2006 tăng 2 chiếc, tương ứng với tăng 50%. 2. C¸c nh©n tè bªn ngoµi t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp 2.1 §èi thñ c¹nh tranh. MÆc dï ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ kh¸ ®Æc thï, thuéc lÜnh vùc ®éc quyÒn cña nhµ n­íc nh­ng do ®èi t­îng kh¸c hµng kh«ng nhiÒu l¹i n¨m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i nªn c«ng ty vÉn n»m trong thÞ tr­êng c¹nh tranh m¹nh mÏ. Cµng ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu c«ng ty lµm viÖc trong cïng ngµnh, c¸c c«ng ty nµy lín m¹nh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. V× thÕ thÞ phÇn cña c«ng ty bÞ thu hÑp ®ßi hái c«ng ty ph¶i næ lùc cè g¾ng h¬n trong c«ng t¸c cung cÊp dich vô vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm 2.2 Kh¸ch hàng Do lĩnh vực hoạt động kinh doanh khá đặc thù, sản phẩm của công ty là sản phẩm hết sức đặc biệt, đối tượng khách hàng chủ yếu là các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương. Công ty phục vụ cho việc phát sóng truyền hình của 64 tỉnh thành trong cả nước. Khách hàng của doanh nghiệp nằm phân tán trên tất cả mọi miền , đó có thể là các đài phát thanh truyền hinh tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Cà Mau... cũng có thể là các đài phát thanh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi như Lai Châu, Sơn La... Điều này cho thấy yêu cầu quan trọng đối với công ty là vận chuyển những sản phẩm đến tay khách hàng đảm bảo an toàn sản phẩm. 2.3. Nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu Còn về phần nhà cung cấp của công ty khá lớn đó là các công ty điện tử, các nhà máy cơ khí... như công ty TNHH Thương mai điện tử Thanh Xuân, công ty TNHH Việt Nhật hoặc công ty nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài. Công ty chọn hãng SONY là nhà cung cấp chính có trụ sở tại Nhật, Trung Quốc, Hông Kông ... B¶ng 5: B¶ng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu c¸c nhµ cung cÊp cña c«ng ty trong 2 n¨m 2006 -2007 §¬n vÞ: TriÖu ®ång Tªn c¸c nhµ cung cÊp 2006 2007 Chñng lo¹i hµng ho¸ cung cÊp C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i ®iÖn tö Thanh Xu©n 2.850 3.000 - Lò xo, IC, biến trở, một số loại tụ điện, bộ đổi điện DC, mạch in, điện trở, bóng bán dẫn, ống kính quang học C«ng ty TNHH ViÖt NhËt 2.514 2.750 TËp ®oµn ®iÖn tö Sony 3.130 4.750 C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn 4.325 6.172 S¾t thÐp c«ng nghiÖp Nguån: Phßng HC-QT 2.4. M«i tr­êng kinh tÕ, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ Trong nhưng năm gần đây tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động. Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tăng trưởng cao. Hiện nay Công nghệ Thông tin của nước ta lớn mạnh và đang tiếp tục phát triển theo kịp các ngành Công nghệ Thông tin của các nước phát triển, đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng. Phát thanh và Truyền hình đang ngay càng có vị trí quan trọng trong việc truyền bá thông tin đến người tiêu dùng. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, công ty CTC đã ra đời và đi vào hoạt động. Khi nền kinh tế mở cửa rộng rãi và điều kiện tiêu dùng thuật lợi, công ty có thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn, sức mua mạnh hơn nhưng cũng đã nhiều đã có nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia vào thị trường kinh doanh phát thanh va truyền hình. Do đó mà doanh nghiệp muốn có chổ đứng trên thị trường thì cần phải cố gắng rất nhiều để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong sự đi lên của xã hội, kỹ thuật và công nghệ là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Máy móc dần thay thế cho các hoạt động của con người. Ở công ty Phát triển Truyền thông và Truyền hình, máy móc trang thiết bị có trình độ khoa học và công nghệ hết sức hiện đại phù hợp với điều kiện sản xuất.. Mấy năm gần đây nhà máy đã mạnh dạn đổi mới một số day chuyền sản xuất mới và công nghệ tiên tiến, đã cho ra đời nhiều sản phẩm có chất lượng cao. Tuy nhiên trình độ tay nghề và kinh nghiệm của công nhân chưa cao, nên chưa tận dụng hết công suất của máy móc. II. Quy tr×nh ®Êu thÇu t¹i c«ng ty 1. Tr×nh tù tham gia dù thÇu cña c«ng ty Nh­ chóng ta ®· biÕt kÕt qu¶ cña c«ng t¸c dù thÇu ¶nh hưëng kh«ng nhá tíi qu¸ tr×nh thùc hiÖn. N¾m b¾t ®ưîc vÞ trÝ träng yÕu cña c«ng t¸c nµy ®èi víi ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu, ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc nhÊt vÒ lÜnh vùc cã liªn quan ®Ó giao träng tr¸ch chñ yÕu trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c dù thÇu. Tr×nh tù tham gia dù thÇu cña C«ng ty ®ưîc thùc hiÖn qua c¸c bưíc: 1.1. T×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh cÇn ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc37316.doc
Tài liệu liên quan