Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội huyện Nam Trực

Tài liệu Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội huyện Nam Trực: ... Ebook Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội huyện Nam Trực

doc67 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 1download
Tóm tắt tài liệu Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội huyện Nam Trực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc trang phÇn thø nhÊt: c¸c yÕu tè vµ nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn nam trùc hiÖn nay 4 I. C¸c yÕu tè tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Nam Trùc trong 10 - 15 n¨m tíi 4 1. VÞ trÝ ®Þa lý 4 2. §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn 5 2.1. §Þa h×nh 5 2.2. KhÝ hËu 5 2.3. Tµi nguyªn n­íc 6 2.4. Tµi nguyªn ®Êt 7 2.5. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n 8 II. D©n c­ vµ lao ®éng 10 1. D©n sè vµ ph©n bè d©n c­ 10 2. Lao ®éng vµ viÖc lµm 13 3. TruyÒn th«ng d©n c­ 15 III. C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi 16 1. Giao th«ng 16 1.1. §­êng bé 16 1.2. HÖ thèng giao th«ng ®­êng thuû 19 2. Thuû lîi 19 3. CÊp ®iÖn 21 4. N­íc s¹ch 21 5. M¹ng l­íi c¬ së tr­êng häc, tr¹m y tÕ vµ c¬ së vËt ch¸t ngµnh v¨n ho¸ 22 5.1. Tr­êng häc 22 5.2. C¬ së vËt chÊt ngµnh y tÕ 22 5.3. C¬ së vËt chÊt v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao 22 phÇn thø hai: thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn nam trùc ®Õn n¨m 2010 23 A. Quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 23 1. B­íc 1: Nghiªn cøu vµ dù b¸o 23 2. B­íc 2: ThiÕt lËp c¸c môc tiªu 23 3. B­íc 3: Ph¸t triÓn c¸c tiÒn ®Ò 24 4. B­íc 4: X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n 25 5. B­íc 5: §¸nh gi¸ c¸c ph­¬ng ¸n 25 6. B­íc 6: Lùa chän ph­¬ng ¸n vµ ra quyÕt ®Þnh 25 B. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch 26 1. HÖ thèng kÕ ho¹ch vµ tõng lo¹i kÕ ho¹ch t¹i huyÖn 26 2. Ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch 30 C. §¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña huyÖn Nam Trùc 30 1. C¸c chØ tiªu kinh tÕ chñ yÕu 33 1.1. ChØ tiªu trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 33 1.2. ChØ tiªu kinh tÕ x· héi n¨m 2006 34 1.3. ChØ tiªu kinh tÕ x· héi n¨m 2007 1.4.Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008 35 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn chØ tiªu 37 2.1. KÕt qu¶ n¨m 2007 37 2.2. KÕt qu¶ n¨m 2008 38 2.3. §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña huyÖn trong 3 n¨m 2006, 2007, 2008 39 2.4. Nguyªn nh©n tån t¹i c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña huyÖn Nam Trùc 42 phÇn thø ba: ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ ho¹ch nh»m thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn 44 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña huyÖn trong thêi gian tíi 44 1. Ph­¬ng h­íng môc tiªu 44 2. NhiÖm vô trªn c¸c lÜnh vùc 45 2.1. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp 45 2.2. C«ng nghiÖp, x©y dùng giao th«ng 46 2.3. Tµi nguyªn m«i tr­êng 48 2.4. Tµi chÝnh, tÝn dông, th­¬ng m¹i dÞch vô 48 2.5. LÜnh vùc v¨n ho¸ x· héi 49 2.6. Néi dung 50 2.7. NhiÖm vô x©y dùng chÝnh quyÒn 51 II. Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ n©ng cao c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i huyÖn Nam Trùc 52 1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu vµ dù b¸o 53 2. ThiÕt lËp c¸c tiÒn ®Ò 53 3. Chñ ®éng trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch 54 4. Kh«ng chØ nghÜ ®Õn viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao 54 5. TÝch cùc kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 55 6. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ng­êi lËp kÕ ho¹ch 55 III. Gi¶i ph¸p kÝch thÝch thùc hiÖn ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc kinh tÕ nh»m hoµn thiÖn kÕ ho¹ch 56 1. Trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp 56 2. Trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp 57 2.1. Quy ho¹ch mÆt b»ng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 57 2.2. T×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô 58 2.3. Vèn vµ ®Çu t­ c«ng nghÖ 58 2.4. ChÝnh s¸ch thuÕ 59 2.5. Nguån nh©n lùc vµ m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt 59 2.6. Tæ chøc thùc hiÖn 59 3. Trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô 60 4. Trong kÜnh vùc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng 61 IV. C¶i tiÕn quy tr×nh vµ ban hµnh kÕ ho¹ch chiÕn ®· ®­îc x©y dùng tíi c¸c ®¬n vÞ trong huyÖn 62 1. Ph­¬ng thøc tiÕn hµnh 62 2. §iÒu kiÖn cÇn cña biÖn ph¸p 64 3. HiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p 64 KÕt luËn 66 Tµi liÖu tham kh¶o 67 PhÇn thø nhÊt C¸c yÕu tè vµ nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi HuyÖn nam trùc hiÖn nay I. C¸c yÕu tè tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn Nam Trùc trong 10-15 n¨m tíi. 1. VÞ trÝ ®Þa lý. Nam Trùc lµ huyÖn thuéc vïng h¹ l­u ch©u thæ s«ng Hång, cöa ngâ phÝa Nam cña thµnh phè Nam §Þnh. PhÝa B¾c gi¸p víi thµnh phè Nam §Þnh, phÝa §«ng gi¸p víi tØnh Th¸i B×nh theo triÒn ®ª s«ng Hång víi chiÒu dµi 14,9 km, phÝa t©y gi¸p víi huyÖn Vô B¶n theo triÒn ®ª s«ng §µo, phÝa Nam gi¸p víi huyÖn Trùc Ninh vµ NghÜa H­ng. DiÖn tÝch tù nhiªn toµn huyÖn lµ 161,94 km2, d©n sè (n¨m 2002) lµ 201,6 ngh×n ng­êi, chiÕm 9,9% vÒ diÖn tÝch, 10,4% d©n sè tØnh Nam §Þnh. Toµn huyÖn cã 20 x·, trong ®ã cã 12 x· hîp nhÊt tõ thêi c¬ giíi hãa, víi 36 hîp t¸c x· n«ng nghiÖp vµ 412 th«n xãm. Trung t©m huyÖn Lþ Nam Trùc ë Nam Giang c¸ch thµnh phè Nam §Þnh kho¶ng 9km. Nam trùc n»m ë vÞ trÝ trung chuyÓn gi÷a c¸c huyÖn phÝa Nam vµ phÝa B¾c cña tØnh. Cã m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé, ®­êng s«ng thuËn lîi. C¸c tuyÕn ®­êng bé quan träng nèi c¸c huyÖn phÝa Nam tØnh víi thµnh phè Nam §Þnh ®Òu ch¹y qua l·nh thæ Nam Trùc. §­êng quèc lé 21, tØnh lé 55 ch¹y qua huyÖn cïng víi hÖ thèng s«ng Hång, s«ng §µo t¹o thµnh hÖ thèng giao th«ng thuËn tiÖn cho ph¸t triÓn, giao l­u kinh tÕ víi c¸c huyÖn trong tØnh vµ trong toµn quèc. VÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi vµ lµ miÒn ®Êt trï phó, giµu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ ®a d¹ng trong c¸c huyÖn cña Nam §ång b»ng s«ng Hång, ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó huyÖn Nam Trùc ph¸t triÓn kinh tÕ n¨ng ®éng, ®a d¹ng vµ hßa nhËp víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong tØnh vµ vïng §ång b»ng S«ng Hång. 2. §Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. 2.1. §Þa h×nh. Nam Trùc cã ®Þa h×nh ®ång b»ng song kh«ng b»ng ph¼ng nh­ c¸c huyÖn phÝa Nam cña tØnh. PhÝa B¾c vµ phÝa Nam huyÖn cã ®Þa h×nh tròng víi cao tr×nh 0,3-0,8m ë phÝa b¾c vµ 0,8-1,2m ë phÝa Nam, ®Þa h×nh thÒm phï sa ®ång b·i ë phÝa §«ng vµ phÝa T©y, phÇn trung t©m huyÖn lµ vïng ®ång c¸t cã cao tr×nh 1,5-3,7m. §Þa h×nh ®a d¹ng, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp ®a d¹ng víi nhiÒu c©y trång phong phó. 2.2. KhÝ hËu. KhÝ hËu Nam Trùc mang ®Çy ®ñ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tiÓu khÝ hËu vïng ®ång b»ng s«ng Hång: nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, m­a nhiÒu. NhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m tõ 23-240C, sè thang cã nhiÖt ®é trung b×nh lín h¬n 200C 8 - 9 th¸ng. Mïa ®«ng, nhiÖt ®é trung b×nh lµ 18,90C, th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1 vµ th¸ng 2. Mïa h¹, nhiÖt ®é trung b×nh lµ 270c, th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 7 vµ th¸ng 8. §é Èm kh«ng khÝ t­¬ng ®èi cao, trung b×nh n¨m 80-85%, gi÷a th¸ng cã ®é Èm lín nhÊt vµ nhá nhÊt kh«ng chªnh lÖch nhiÒu, th¸ng cã ®é Èm cao nhÊt lµ 90% (th¸ng 3), thÊp nhÊt lµ 81% (th¸ng 11). L­îng m­a trung b×nh trong n¨m tõ 1.700 - 1.800 mm, ph©n bè t­¬ng ®èi ®ång ®Òu trªn toµn bé l·nh thæ cña huyÖn song kh«ng ®Òu theo th­ßi gian. Mïa m­a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 chiÕm gÇn 80% l­îng m­a c¶ n¨m, c¸c th¸ng m­a nhiÒu lµ th¸ng 7, 8, 9. Do l­îng m­a nhiÒu, tËp trung nªn g©y ngËp óng, lµm thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nhÊt lµ khi m­a lín kÕt hîp víi triÒu c­êng, n­íc s«ng lªn cao. Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, l­îng m­a chiÕm 20% l­îng m­a c¶ n¨m. C¸c th¸ng Ýt m­a nhÊt lµ th¸ng 12,1, 2 cã th¸ng hÇu nh­ kh«ng cã m­a. Tuy nhiªn, cã nh÷ng n¨m m­a muén ¶nh h­ëng ®Õn viÖc gieo trång c©y vô ®«ng vµ m­a sím ¶nh h­ëng ®Õn thu ho¹ch vô chiªm xu©n. Hµng n¨m trung b×nh cã tíi 250 ngµy n¾ng, tæng sè giê n¾ng tõ 1.650-1.700 giê. Vô hÌ thu cã sè giê n¾ng cao kho¶ng 1.100 - 1.200 giê, chiÕm 60% sè giê n¾ng trong n¨m. H­íng giã thÞnh hµnh thay ®æi theo mïa, tèc ®é giã trung b×nh c¶ n¨m lµ 2-2,3m/s. Mïa ®«ng h­íng giã thÞnh hµnh lµ giã ®«ng b¾c víi tÇn suÊt 60-70%, tèc ®é giã trung b×nh 2,4 - 2,6m/s, nh÷ng th¸ng cuèi mïa ®«ng, giã cã xu h­íng chuyÓn dÇn vÒ phÝa ®«ng. Mïa hÌ h­íng giã thÞnh hµnh lµ giã ®«ng Nam, víi tÇn suÊt 50 - 70%, tèc ®é giã trung b×nh 1,9 - 2,2 m/s. Tèc ®é giã cùc ®¹i (khi cã b·o) lµ 40 m/s, ®Çu mïa h¹ th­êng xuÊt hiÖn c¸c ®ît giã t©y kh« nãng g©y t¸c ®éng xÊu ®Õn c©y trång. Do n»m trong vïng VÞnh B¾c bé, nªn hµng n¨m th­êng chÞu ¶nh h­ëng cña b·o hoÆc ¸p thÊp nhiÖt ®íi, b×nh qu©n tõ 4-6 trËn/ n¨m. 2.3. Tµi nguyªn n­íc. Nam Trùc cã hÖ thèng s«ng ngoµi kh¸ dÇy ®Æc víi mËt ®é m¹ng l­íi s«ng ngßi vµo kho¶ng 0,7-0,9 km/km2. Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, c¸c dßng ch¶y trªn theo h­íng B¾c - Nam. H¶i s«ng Hång, s«ng §µo ch¶y qua huyÖn, ®Òu chÞu ¶nh h­ëng cña thuû triÒu, mçi chu kú thñy triÒu 13 - 14 ngµy. HiÖn t¹i s«ng Hång, s«ng §µo lµ nguån cung cÊp n­íc chÝnh phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ d©n sinh trªn ®Þa bµn, qua c¸c cèng d­íi ®ª nh­: cèng VÞ Khª - §iÒn X¸; cèng B¸i H¹ - NghÜa An, cèng Thø NhÊt - Nam Hång, cèng Cæ LÔ - Nam Thanh, cèng Kinh Lòng - Nam Giang, cèng Sa Lung, D­¬ng §é - §ång S¬n. §Æc ®iÓm thñy v¨n cña mét sè s«ng chÝnh: - S«ng Hång qua Nam Trùc dµi 15,1 km, ch¶y theo h­íng t©y B¾c - ®«ng Nam lµ phÇn h¹ l­u cã ®é réng lín khi cã lò kÕt hîp víi triÒu c­êng n­íc tËp trung vÒ nhanh. Theo sè liÖu cña tr¹m thñy v¨n Phó Hµo, vµo mïa n­íc kiÖt ë S«ng Hång - 0,27m (th¸ng 3 vµ 5, n¨m 1967); ………………………. theo sè liÖu lò n¨m 1971). Nh­ vËy mùc n­íc gi÷a mïa kiÖt so víi ®Ønh lò cao nhÊt chªnh lÖch 6,7m, lu«n lµ mèi ®e däa ®êi sèng nh©n d©n vïng ven s«ng. - S«ng §µo ®­îc t¸ch ra tõ s«ng Hång, ®o¹n qua Nam Trùc dµi 14,3km. S«ng ch¶y quanh co uèn khóc, cã nhiÒu b·i båi ven s«ng. Hµng n¨m s«ng §µo chuyÓn kho¶ng 25 tû m3 n­íc, 67 triÖu tÊn phï sa tõ S«ng Hång. T¹i tr¹m thñy v¨n Nam §Þnh ®o ®­îc vµo mïa n­íc kiÖt ë s«ng §µo - 0,9m (th¸ng 3 vµ 5, n¨m 1967); ®Ønh lò cao nhÊt 5,97m (th¸ng 8, theo sè liÖu lò n¨m 1971). - C¸c s«ng trong ®ång ch¶y theo h­íng nghiªng cña ®Þa h×nh lµ t©y b¾c - ®«ng Nam vµ b¾t buéc nguån tõ c¸c cèng ë c¸c ®ª s«ng; dßng ch¶y c¸c s«ng ®Òu do con ng­êi ®iÒu khiÓn theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt. C¸c s«ng chñ yÕu lµ: s«ng Ch©u Thµnh cã chiÒu dµi kho¶ng 13,5km; réng trung b×nh 50m; mét sè s«ng nhá nh­; s«ng CT4, s«ng Ngäc Giang, s«ng Quýt, s«ng An L¸, s«ng Kinh Lòng. Ngoµi ra trªn ®Þa bµn huyÖn cßn cã c¸c tuyÕn kh¸c ph©n bè theo h×nh x­¬ng c¸, thuËn lîi cho viÖc chñ ®éng t­íi tiªu, sinh ho¹t d©n sinh. S«ng ngßi ®· mang l¹i nguån lîi kinh tÕ ®¸ng kÓ cho huyÖn, thuËn lîi vÒ nguån n­íc t­íi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, båi ®¾p phï sa cho vïng ®Êt ngoµi ®ª vµ mét sè vïng trong ®ª t¨ng thªm ®é ph× cho ®Êt. Ngoµi ra s«ng ngoµi cßn lµ ®­êng giao th«ng thñy thuËn lîi, rÎ tiÒn vµ lµ n¬i s¶n xuÊt, cung cÊp nguån thñy s¶n dåi dµo phong phó. - Nguån n­íc ngÇm phong phó ®­îc khai th¸c th«ng qua c¸c giÕng khoan, giÕng kh¬i r¶i r¸c ë c¸c x· cung cÊp n­íc sinh ho¹t cho c¸c hé gia ®×nh vµ tËp thÓ. 2.4. Tµi nguyªn ®Êt. VÒ thæ nh­ìng: §Êt ®ai Nam Trùc ®­îc chia thµnh hai nhãm chÝnh lµ ®Êt phï sa s«ng ®­îc båi hay kh«ng ®­îc båi hµng n¨m vµ ®Êt mÆn, trong ®ã nhãm ®Êt phï sa s«ng ®­îc h×nh thµnh tõ phï sa c¸c s«ng lµ lo¹i ®Êt cã ®é ph× nhiªu cao nhÊt, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¬i ®­îc båi hµng n¨m, thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ ®Õn trung b×nh, kh¶ n¨ng gi÷ n­íc tèt do qu¸ tr×nh båi tô kh«ng ®Òu mét sè n¬i tròng thÊp bÞ l©y hãa m¹nh. Nhãm ®Êt mÆn ®øng thø hai vÒ diÖn tÝch, cã ®é ph× tiÒm n¨ng cao, khi ®­îc röa bít mÆn nh­ ®Êt mÆn trung b×nh vµ Ýt th× cho n¨ng suÊt cao. Cô thÓ ph©n bè c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: - §Êt cån vµ b·i c¸t ven s«ng: diÖn tÝch 34 ha, ph©n bè ë ven s«ng Hång vµ s«ng §µo. - §Êt mÆn do ¶nh h­ëng cña n­íc m¹ch (th­êng xuyªn cã n­íc vµ cã thêi kú bèc mÆn trong vô kh« hanh): diÖn tÝch 9 ha, ph©n bè r¶i r¸c ë phÝa Nam huyÖn cã kh¶ n¨ng th©m canh lóa n­íc. - §Êt phï sa ®­îc båi ven s«ng: diÖn tÝch 130,19 ha, ph©n bè theo c¸c triÒn s«ng, th­êng ngËp n­íc vµo mïa lò; cã kh¶ n¨ng trång mµu, c©y c«ng nghiÖp mïa kh«. - §Êt phï sa Ýt ®­îc båi, trung tÝnh, Ýt chua: diÖn tÝch 5.650,20 ha, kh¶ n¨ng th©m canh lóa n­íc. - §Êt phï sa kh«ng ®­îc båi, chua, gl©y m¹nh: diÖn tÝch 857,50 ha, cã kh¶ n¨ng trång lóa n­íc. - §Êt phï sa kh«ng ®­îc båi, cã gl©y trung b×nh, óng n­íc m­a vµo mïa hÌ, cã diÖn tÝch 804,50 ha, cã kh¶ n¨ng trång lóa n­íc. VÒ sö dông ®Êt: Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña huyÖn lµ 16194 ha. §Õn n¨m 2005 ®· sö dông vµo c¸c môc ®Ých n«ng nghiÖp, chuyªn dïng lµ 15.369 ha, chiÕm 94,9% tæng quü ®Êt tù nhiªn; trong ®ã sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp lµ 11806 ha (®Êt sö dông trång c©y hµng n¨m 10645 ha, chiÕm 90,2% ®Êt n«ng nghiÖp), sö dông chuyªn dïng vµo x©y dùng, giao th«ng 2565 ha, ®Êt khu d©n c­ 998 ha. §Êt ch­a sö dông cßn Ýt, chØ cã 826,74 ha, chiÕm 5,1% diÖn tÝch tù nhiªn toµn huyÖn; trong ®ã riªng diÖn tÝch s«ng lµ 25,97 ha, chiÕm 2,80%; ®Êt cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp 71,61 ha; nÕu c¶i t¹o tèt cã thÓ ®­a vµo sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau nh­ trång lóa, trång mua hoÆc nu«i trång thñy s¶n. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay, ®Êt n«ng nghiÖp gi¶m Ýt, cã 98 ha. HÖ sè sö dông ®Êt hiÖn nay ®¹t 2,13 lÇn, trong t­¬ng lai nÕu cã thÞ tr­êng tiªu thô n«ng s¶n phÈm, chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, bè trÝ l¹i mïa vô hoµn chØnh thñy n«ng cã thÓ ®­a hÖ sè sö dông ®Êt lªn 2,2 - 2,5 lÇn/ n¨m. B¶ng 1: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt huyÖn Nam Trùc ChØ tiªu §¬n vÞ 1995 2000 2005 Tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn ha 16.194,45 16.194,45 16.194,45 1. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp Ha 11.932,58 11.818,02 11.818,02 % sè tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp % 73,70 73,00 73,00 - §Êt trång c©y hµng n¨m ha 10.321,84 10.656,10 10.656,10 - §Êt trång c©y l©u n¨m ha 13,00 13,00 2. DiÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp 0 0 0 % so tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn: ha 0 0 0 - Rõng trång ha 0 0 0 3. §Êt chuyªn dïng ha 2.517,31 2.559,36 2.559,36 % so tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn: % 15,55 15,80 15,80 - §Êt x©y dùng ha - 208,03 208,03 - §Êt giao th«ng ha - 784,58 784,58 4. §Êt khu d©n c­ ha 922,18 990,33 990,33 - N«ng th«n ha 922,18 990,33 990,33 % so tæng diÖn tÝch tù nhiªn khu vùc n«ng th«n ha 5,70 6,12 6,12 5. §Êt ch­a sö dông ha 822,40 826,74 826,74 % so víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn % 5,01 5,10 5,10 Trong ®ã: - - - Cã kh¶ n¨ng sö dông vµo môc ®Ých n«ng l©m nghiÖp ha 71,61 71,61 - S«ng, suèi, nói ®¸.. (kh«ng cã kh¶ n¨ng sö dông) ha 25,97 25,97 2.5. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n. Theo tµi liÖu ®iÒu tra cña Côc §Þa chÊt cho thÊy kho¸ng s¶n Nam §Þnh nãi chung vµ Nam Trùc nãi riªng nghÌo c¶ vÒ chñng lo¹i vµ tr÷ l­îng, chñ yÕu lµ: c¸t x©y dùng; tËp trung ë c¸c vïng lßng s«ng Hång, s«ng §µo. Tr÷ l­îng kh«ng æn ®Þnh, hµng n¨m ®­îc båi l¾ng tù nhiªn. II. D©n c­ vµ lao ®éng. 1. D©n sè vµ ph©n bè d©n c­. D©n sè toµn huyÖn n¨m 2005 cã 201,6 ngh×n ng­êi, trong ®ã nam cã 91 ngh×n ng­êi, chiÕm 45,1%, n÷ cã 110,6 ngh×n ng­êi, chiÕm 54,9% d©n sè toµn huyÖn. Trong giai ®o¹n 1990 - 2005, nhê thùc hiÖn tèt c«ng t¸c d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh nªn tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn gi¶m tõ 1,95% n¨m 1990 xuèng 0,92% n¨m 2005. NÕu so s¸nh tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2005, tû lÖ t¨ng d©n sè mçi n¨m gi¶m 0,18%. §©y lµ tû lÖ t¨ng d©n sè thÊp thuéc c¸c huyÖn vïng ®ång b»ng s«ng Hång. B¶ng 2: HiÖn tr¹ng d©n sè huyÖn Nam Trùc ChØ tiªu §¬n vÞ 1990 2000 2002 2005 I. D©n sè trung b×nh Ngh×n ng­êi 177,8 194,2 199 201,6 - Nam Ngh×n ng­êi 89,4 93,8 96,5 91 - Tû lÖ so víi tæng sè d©n % 50,30 48,30 48,40 45,10 - N÷ Ngh×n ng­êi 88,4 100,4 102,5 110,6 - Tû lÖ so víi tæng sè d©n % 4,97 5,17 5,16 5,49 - Tû lÖ sinh % 2,76 1,74 1,59 1,27 D©n c­ huyÖn Nam Trùc ph©n bè tËp trung thµnh c¸c th«n, lµng víi hµng tr¨m ®iÓm d©n c­ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp. C¸c khu d©n c­ th­êng ®­îc bao quanh bëi c¸c ®ång ruéng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt cña nh©n d©n. MËt ®é d©n sè chung toµn huyÖn lµ 1.247 ng­êi/ km2 cao h¬n so víi mËt ®é chung cña toµn tØnh (1.169 ng­êi/km2). MËt ®é d©n sè vïng mµu (1.631 ng­êi/km2) cao h¬n mËt ®é d©n sè vïng lóa (1.154 ng­êi/km2). X· cã d©n sè cao nhÊt lµ x· Nam Giang (17.215 ng­êi) vµ còng lµ x· cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt trong huyÖn (2.452 ng­êi/km2), x· cã d©n sè thÊp nhÊt lµ x· Nam Toµn (4.100 ng­êi), x· cã mËt ®é d©n sè thÊp nhÊt lµ x· NghÜa An (879 ng­êi/ km2). Sù ph©n bè d©n sè, mËt ®é d©n sè kh«ng ®ång ®Òu cã ¶nh h­ëng tíi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn. ë nh÷ng x· mËt ®é d©n sè cao nh­ x· Nam Giang, Nam Thanh, Nam D­¬ng, th× lao ®éng lµm n«ng nghiÖp thiÕu viÖc lµm, ph¸t triÓn m¹nh tiÓu thñ c«ng nghiÖp. ë nh÷ng x· cã mËt ®é d©n sè thÊp nh­ x· NghÜa An, Nam Toµn, Nam Th¸i, Nam H¶i lao ®éng chñ yÕu lµ lµm n«ng nghiÖp, ngoµi ra lóc n«ng nhµn ®i lµm thªm, Ýt ph¸t triÓn tiÓu thñ c«ng nghiÖp. B¶ng 3: D©n sè vµ mËt ®é d©n sè theo x· TT Tªn x· (vïng) D©n sè n¨m 2000 (§TDS) D©n sè 31/12/2003 MËt ®é d©n sè ng­êi/km2 (31/12/2006 Toµn huyÖn 197.977 201.916 1.247 I Vïng mµu 49.878 51.275 1.631 1 Nam Giang 16.671 17.215 2.452 2 Nam D­¬ng 9.808 10.183 1.675 3 Nam Hïng 6.991 7.113 1.230 4 Nam Hång 10.263 10.589 1.283 5 Nam Hoa 6.145 6.175 1.563 II Vïng lóa 148.099 150.641 1.154 1 B×nh Minh 11.000 11.103 1.226 2 §èng S¬n 14.660 15.011 1.007 3 Nam TiÕn 12.505 12.753 1.335 4 Nam Th¸i 9.190 9.312 1.103 5 Nam lîi 9.365 9.221 1.207 8 Nam C­êng 8.278 8.580 1.144 9 Nam Toµn 3.961 4.100 1.112 10 Hång Quang 13.544 14.039 1.330 11 Nam Mü 5.699 5.979 1.407 12 NghÜa An 10.043 10.042 879 13 Nam Th¾ng 7.738 8.004 920 14 §iÒn X¸ 14.473 11.358 1.115 15 T©n ThÞnh 11.601 11.747 1.083 2. Lao ®éng vµ viÖc lµm. N¨m 2002 sè l·nh ®¹o trong ®é tuæi cã 118,4 ngh×n ng­êi, chiÕm 58,7% tæng sè d©n cña huyÖn. Sè ng­êi ho¹t ®éng kinh tÕ cã 109,9 ngh×n ng­êi, chiÕm 92,9% tæng sè ng­êi trong tuæi l·nh ®¹o cña huyÖn. Lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c ngnµh kinh tÕ cña huyÖn t¨ng tõ 88,4 ngh×n ng­êi n¨m 1990 lªn 102,2 ngh×n ng­êi n¨m 2005. §Õn n¨m 2005, lao ®éng lµm viÖc trong ngµnh n«ng nghiÖp, thñy s¶n chiÕm tû lÖ cao, víi 85,6 ngh×n ng­êi, chiÕm 83,7%, lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp, x©y dùng lµ 100,3 ngh×n ng­êi (ngµnh c«ng nghiÖp 9855 ng­êi, x©y dùng 524 ng­êi), chiÕm 10,1%, ngµnh dÞch vô lµ 6,3 ngh×n ng­êi, chiÕm 6,2% lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ngµnh kinh tÕ cña huyÖn. Sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o n¨m 2000 chiÕm 8,6%, n¨m 2000 lµ 9%. N¨m 2003 cã 13,34 ngh×n ng­êi, chiÕm 11,9%, trong ®ã cã 990 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, chiÕm 7,4% lùc l­îng lao ®éng ®· qua ®µo t¹o cña huyÖn. B¶ng 4: HiÖn tr¹ng lao ®éng huyÖn Nam Trùc ChØ tiªu §¬n vÞ 1995 2000 2003 2006 Tæng sè ng­êi trong tuæi lao ®éng Ngh×n ng­êi 99 108,1 114,5 118,4 1. Sè ng­êi kh«ng ho¹t ®éng kinh tÕ Ngh×n ng­êi 4,9 4,8 7,6 8,4 Tû lÖ so tæng sè ng­êi trong tuæi L§ % 4,90 4,40 6,70 7,10 + Trong ®ã: Häc sinh Ngh×n ng­êi 2,9 3,2 6 6,8 2. Sè ng­êi ho¹t ®éng kinh tÕ (LLL§) Ngh×n ng­êi 94,2 103,3 106,8 109,9 Tû lÖ so tæng sè ng­êi trong tuæi L§ % 95,10 95,60 93,30 92,90 3. Lao ®éng ®ang LV trong nÒn KTQD Ngh×n ng­êi 88,4 97,4 99,2 102,2 - Tû lÖ so víi LLL§ % 93,80 94,30 92,80 93,00 Chia ra: 1. C«ng nghiÖp Ngh×n ng­êi 8,3 9,9 7,5 9,8 - Tû lÖ L§ ®ang lµm viÖc trong nÒn KTQD % 9,40 10,20 7,60 9,60 2. X©y dùng Ngh×n ng­êi 0,4 0,6 0,4 0,5 - Tû lÖ L§ ®ang lµm viÖc trong nÒn KTQD % 0,50 0,60 0,50 0,50 3. N«ng l©m nghiÖp, thñy s¶n Ngh×n ng­êi 76,2 82,4 86,5 85,6 - Tû lÖ L§ ®ang lµm viÖc trong nÒn KTQD % 86,30 84,60 87,20 83,70 4. DÞch vô Ngh×n ng­êi 3,4 4,5 4,7 6,3 - Tû lÖ L§ ®ang lµm viÖc trong nÒn KTQD % 3,80 4,60 4,70 6,20 b. Lao ®éng ch­a cã viÖc lµm (thÊt nghiÖp) Ngh×n ng­êi 5,8 5,9 7,7 7,7 - Tû lÖ so LLL§ (tû lÖ thÊt nghiÖp) % 6,60 6,10 7,70 7,60 3. TruyÒn th«ng d©n c­. Nam Trùc lµ vïng ®Êt cã lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ l©u ®êi víi c¸c nghÒ trång lóa n­íc, trång d©u, nu«i t»m, dÖt v¶i vµ lµm c¸c nghÒ thñ c«ng. Tr¶i qua hµng ngµn n¨m, ng­êi d©n cña vïng ®Êt Nam Ch©n - TrÊn S¬n Nam H¹, ®· x©y dùng nªn mét truyÒn thèng v¨n hiÕn, mét nÒn v¨n hoa mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Tµi nguyªn nh©n v¨n víi hµng tr¨m di tÝch lÞch sö v¨n hãa, nghÖ thuËt, kiÕn tróc ®éc ®¸o, c¸c sinh ho¹t v¨n hãa tr¨m di tÝch lÞch sö v¨n hãa, nghÖ thuËt, kiÕn tróc ®éc ®¸o, c¸c sinh ho¹t v¨n hãa, lÔ héi truyÒn thèng, c¸c lµng nghÒ, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ næi tiÕng. §Õn nay Nam Trùc ®· cã 21 di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®­îc Nhµ n­íc xÕp h¹ng (trong ®ã 11 di tÝch cÊp Bé, 10 di tÝch cÊp TØnh) víi nhiÒu lÔ héi truyÒn thèng, lÔ héi d©n gian ®­îc tæ chøc. Hµng n¨m cã nh÷ng lÔ héi næi tiÕng nh­ lÔ héi cÇu may chî Yªn - Nam Hång, chî ViÒng - Nam Giang, lÔ héi chïa Bi - nam Giang thê th¸nh tæ Tõ §¹o H¹nh, lÔ héi §Òn X¸m - Hång Quang thê Th­îng phô Quèc c«ng TrÇn Minh C«ng ®­îc Vua §inh phong lµ "LiÖt tæ Tr¸c VÜ Linh øng Th­îng ®¼ng phóc thÇn", lÔ héi ®Òn Zin - Nam D­¬ng thê KiÒu C«ng H·n, mét trong 12 thËp ®¹o sø qu©n thêi nhµ §inh ®­îc phong thêi lµ "Long KiÒu linh th¸nh chiªu øng Quèc c«ng" víi nh÷ng truyÒn thuyÕt b¸o méng linh øng phß Vua, gióp n­íc cßn ®­îc ghi nhËn ®Õn tËn thêi nay Ngoµi ra, tµi nguyªn nh©n v¨n cßn thÓ hiÖn qua c¸c bé m«n nghÖ thuËt cæ truyÒn nh­ móa rèi n­íc th«n Th¹ch Bµn - Hång Quang, h¸t rèi chïa Bi - Nam Giang, NghÖ thuËt "kÐo ch÷" th«ng §ång C«i - Nam Giang ®ang ngµy cµng ®­îc g×n gi÷ vµ ph¸t triÓn. Nam Trùc cßn lµ vïng quª v¨n hiÕn, næi tiÕng hiÕu häc, sinh thµnh c¸c nhµ khoa b¶ng xuÊt s¾c nh­ Tr¹ng nguyªn NguyÔn HiÒn, Tr¹ng nguyªn Vò TuÊn Chiªu, Tr¹ng nguyªn TrÇn V¨n B¶o, TiÕn sÜ Ng« ThÕ Vinh, Vò H÷u Lîi. Mét trong nh÷ng vïng quª v¨n hiÕn ®ã cã lµng B¸ch TÝnh - Nam Hång víi côm di tÝch Chïa §ång, S«ng Ngäc, ®­êng Vµng, chî Yªn vµ lµ mét ®Þa danh sinh ra nhiÒu anh hïng hµo kiÖt. Lµ vïng ®Êt cæ, huyÖn Nam Trùc cßn næi tiÕng víi lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ph¸t triÓn næi bËt lµ: lµng nghÒ rÌn - V©n Chµng (Nam Giang); ®óc ®ång, ®óc b¹c - §ång Quy (Nam TiÕn); ®óc nh«m - B×nh Yªn (Nam Thanh); thªu ren ë x· Nam Th¸i; lµng trång hoa, c©y c¶nh VÞ Khª (§iÒn X¸) ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng ®iÓm du lÞch sinh th¸i hÊp dÉn cña tØnh. Tãm l¹i, tµi nguyªn nh©n v¨n cña huyÖn Nam Trùc rÊt phong phó, chøa ®ùng nh÷ng nÐt ®éc ®¸o, c¸c gi¸ trÞ nh©n v¨n ®ang ®­îc phôc héi vµ ph¸t triÓn, c¸c di tÝch ®­îc b¶o vÖ t«n t¹o, c¸c sinh ho¹t v¨n hãa truyÒn thèng ®­îc kh«i phôc l¹i, t¹o nªn nÐt ®éc ®¸o mang b¶n s¾c riªng cña huyÖn Nam Trùc. III. C¬ së h¹ tÇng kinh tÕ vµ x· héi. 1. Giao th«ng M¹ng l­íi giao th«ng cña huyÖn chñ yÕu lµ ®­êng bé vµ ®­êng s«ng. 1.1. §­êng bé - Quèc lé 21 nèi huyÖn víi thµnh phè vµ c¸c huyÖn kh¸ch ch¹y qua víi chiÒu dµi 13km, nÒn trung b×nh ®¹t 10m, mÆt nhùa 5-6m. - TØnh lé 55 chiÒu dµi 15,8km, nÒn ®­êng réng trung b×nh tõ 8-9m, mÆt nhùa 5m. Tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 2000 c¸c tuyÕn ®­êng trªn ®· ®­îc tËp trung c¶i t¹o n©ng cÊp nh­ng nh×n chung ®­êng cßn hÑp ch­a ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña nh©n d©n, nhu cÇu cÇn ph¶i më réng, n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®­êng nµy. - §­êng huyÖn lé cã tæng chiÒu dµi 68 km, trung b×nh nÒn ®­êng tõ 7 ®Õn 8m. §Õn th¸ng 12/2005 ®· r¶i nhùa ®­îc 35km, mÆt nhùa réng 3,5m, cßn l¹i lµ ®­êng r¶i ®¸ vµ ®­êng ®Êt. Trong tuyÕn trªn cã hÖ thèng c¸c ®­ên ngang nèi liÒn giao l­u c¸c x·. C¸c tuyÕn chÝnh cã: + §­êng §en tõ cÇu Trung Lao ®Õn gi¸p NghÜa H­ng, dµi 10km, trung b×nh nÒn ®­êng réng 8m, mÆt nhùa 3,5m. + §­êng Vµng tõ quèc lé 21 ®Õn ®ª s«ng §µo dµi 8km, trung b×nh nÒn ®­êng 7m, mÆt ®­êng l¸ng nhùa 3m mÆt ®­êng. + §­êng Tr¾ng tõ ®­êng 21B ®Õn gi¸p ®ª s«ng §µo dµi 14,5m nÒn ®­êng tõ 6-8m mÆt ®­êng 3m (3,5m) ®Õn nay ®· l¸ng nhùa 6km. + §­êng An Th¾ng tõ ®ª s«ng §µo - ®ª s«ng Hång Nam Th¾ng dµi 13Km nÒn ®­êng 5-7m mÆt ®­êng cã 3Km l¸ng nhùa 4km ®¸ d¨m réng 2,5m cßn l¹i lµ ®­êng ®Êt. + §­êng B¸i H¹ dµi 3km tõ ®­êng 55 Nam C­êng ®Õn xÝ nghiÖp g¹ch, mÆt ®­êng réng 3,5m nhùa nÒn ®­êng tõ 6-7m. HÖ thèng c¸c ®­êng ch¹y däc huyÖn ®¸ng chó ý cã: + §­êng Ch©u Thµnh dµi 12km tõ CÇu Vßi tíi Nam H¶i nÒn ®­êng 6-8m mÆt ®­êng nhùa 3,5m trong ®ã 2,7km ®o¹n Hång Quang ®· h­ háng xuèng cÊp. + §­êng Nam Ninh H¶i tõ ®­êng vµng ®i CÇu Gai dµi 7,5km nÒn ®­êng tõ 4-7m, trong ®ã mÆt ®­êng ®­îc tr¶i ®¸ cã 3km, cßn l¹i 4,5km mÆt ®­êng ®Êt. - Tæng sè cÇu ®­êng trôc huyÖn cã 41 c¸i víi 372m, hÇu hÕt c¸c cÇu ®­îc x©y dùng tõ thËp kû 60 vµ 70. HÖ thèng cèng tho¸t n­íc cèng Ngang ®­êng trôc huyÖn chñ yÕu phôc vô t­íi tiªu cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. KÕt cÊu ®a d¹ng cèng trßn BTCT cèng b¶n cèng x©y èp b»ng g¹ch. - HÖ thèng giao th«ng liªn x· trôc x·. M¹ng l­íi giao th«ng liªn x· trôc x· cña huyÖn ®­îc h×nh thµnh nèi c¸c quÇn cø n«ng th«n vµ thùc hiÖn kiÕn thiÕt ®ång ruéng víi chiÒu dµi 235km, nÒn ®­êng réng tõ 3-7m. C¸c tuyÕn nµy ®· ®­îc n©ng cÊp c¶i t¹o nhiÒu lÇn, nhiÒu x· ®· ®Çu t­ x©y dùng mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa b¸n th©m nhËp cã bÒ réng t­ 2,5 ®Õn 3,5m. NhiÒu tuyÕn ®· ®­îc thi c«ng b»ng ®¸ d¨m vµ bª t«ng tõ 2,5 ®Õn 3,5m. NhiÒu tuyÕn ®· ®­îc thi c«ng b»ng ®¸ d¨m vµ bª t«ng xi m¨ng. Tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña mçi x· mçi vïng kh¸c nhau, møc ®é ®Çu t­ vµ ®ãng gãp cña nh©n d©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn hÖ thèng giao th«ng liªn x· trôc x· trong huyÖn ch­a ®­îc x©y dùng ®ång bé vÒ cÊp ®­êng, chÊt l­îng mÆt ®­êng xÊu xuèng cÊp, ¶nh h­ëng nhiÒu tíi s¶n xuÊt vµ l­u th«ng. HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng ®Òu cã 2 chøc n¨ng giao th«ng vµ t­íi tiªu. NhiÒu cÇu cèng do ngµnh n«ng nghiÖp, thñy lîi, thiÕt kÕ, thi c«ng cho môc ®Ých t­íi tiªu c¸c yÕu tè kü thuËt ®¶m b¶o vÒ giao th«ng ®­êng bé cßn h¹n chÕ nh­ t¶i träng thiÕt kÕ, bÒ réng mÆt cÇu lan can vµ hÖ thèng ®­êng vµo cÇu. - HÖ thèng giao th«ng th«n xãm: §­êng ra ®ång ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c th«n xãm phôc vô ®i l¹i vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi tæng chiÒu dµi 485km, bÒ réng nÒn ®­êng tõ 2-3m. Nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®êi sèng vµ x· héi m¹ng l­íi giao th«ng th«n xãm ®· ®­îc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n tù ®Çu t­ vµ c¶i t¹o mÆt ®­êng b»ng bª t«ng xi m¨ng, gia c«ng v«i xØ, x©y g¹ch, nhiÒu x· cã m¹ng l­íi giao th«ng n«ng th«n ®ång bé tõ ®­êng x· tíi th«n xãm nh­ Hång Quang, Nam Th¸i, Nam D­¬ng, Nam C­êng, Nam Thanh §Õn nay trªn ®Þa bµn toµn huyÖn tû lÖ ®­êng th«n xãm ®­îc c¶i t¹o 400km ®¹t kho¶ng 70%. Tuy nhiªn do qu¸ tr×nh khai th¸c vµ qu¶n lý sö dông nhiÒu ®­êng ®· vµ ®ang h­ háng. 1.2. HÖ thèng giao th«ng ®­êng thñy. Nam Trùc lµ huyÖn cã 2 s«ng lµ S«ng §µo vµ s«ng Hång tiÕp gi¸p ë phÝa §«ng vµ phÝa T©y cña huyÖn; 9/20 x· trong huyÖn ®­îc trùc tiÕp qu¶n lý khai th¸c lîi thÕ cña s«ng nµy vÒ vËn t¶i vµ bÕn b·i. Tr­íc ®©y Nam Trùc chØ cã 2 khu vùc bÕn b·i phôc vô neo ®Ëu tµu thuyÒn vËn chuyÓn vËt liÖu vµ chÊt ®èt lµ Kinh Lòng vµ Nam Thanh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trªn 2 triÒn s«ng ®· h×nh thµnh nhiÒu khu vùc bÕn b·i, hÇu nh­ x· nµo còng cã ®¸p øng mét khèi l­îng lín vËt liÖu x©y dùng vµ chÊt ®èt l­u th«ng trªn ®Þa bµn huyÖn. §Õn nay t¹i Nam Trùc cã 13 bÕn ®ß ngang qua s«ng Hång vµ s«ng §µo, 14 bÕn b·i bèc dì vµ tËp kÕt vËt liÖu hµng hãa. §­êng thñy néi ®Þa cña huyÖn cã s«ng Ch©u Thµnh víi chiÒu dµi 20km ch¹y däc gi÷a huyÖn nèi tiÕp víi s«ng Râng cã mÆt c¾t s«ng tõ 35-70m cã kh¶ n¨ng th«ng thuyÒn hµng tr¨m tÊn, nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®· vµ ®ang khai th¸c lîi thÕ cña vËn t¶i néi ®Þa x©y dùng bÕn b·i tËp kÕt vËt liÖu x©y dùng phôc vô x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng. Mét sè bÕn b·i ®· h×nh thµnh vµ khai th¸c ven s«ng Ch©u Thµnh nh­ gÒnh Nam H¶i, Cæ gi¶ Nam TiÕn, Th­îng N«ng B×nh Minh, Ng­u Tr× Nam C­êng, cÇu vßi Hång Quang. 2. Thñy lîi. HÖ thèng thñy lîi cña huyÖn Nam Trùc n»m trong hÖ thèng thñy lîi cña tØnh Nam §Þnh do C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi qu¶n lý. N­íc trong hÖ thèng phô thuéc vµo S«ng Hång vµ s«ng §µo, l­îng mua vµ sù vËn hµnh cña hÖ thèng. - S«ng lín cã 29,4km, trong ®ã s«ng Hång 15,1 km, s«ng §µo 14,3km, ch¶y qua phÝa t©y b¾c vµ phÝa ®«ng huyÖn. - HÖ thèng ®ª, c«ng tr×nh d­íi ®ª s«ng Hång vµ s«ng §µo: + §ª H÷u Hång dµi 15,128km, cao tr×nh tõ (+6,87) (+7,4) + §ª T¶ §µo dµi 14,305 km, cao tr×nh tõ (+6,40) (+7,2) + §ª Bèi dµi 9,70km, cao tr×nh tõ (+4,5) (+4,7) + Cèng d­íi ®ª s«ng cã 19 chiÕc, lµ ®Çu mèi ®iÒu tiÕt n­íc, t­íi tiªu phôc vô s¶n xuÊt vµ d©n sinh nh­: §¹i An, VÞ Khª, Thø NhÊt, Cæ LÔ, B¸i H¹, An L¸, Kinh Lòng, D­¬ng §é. - Kªnh m­¬ng vµ hÖ thèng cèng ®Ëp ®iÒu tiÕt né ®ång: + Kªnh cÊp I: 17 kªnh dµi kho¶ng 195 km. + Kªnh cÊp II: 368 kªnh dµi kho¶ng 2.392 km. + Kªnh cÊp III: 1.923 kªnh dµi kho¶ng 692km. + HÖ thèng cèng trªn kªnh cÊp I vµ II lµ 406 chiÕc. + §Ëp ®iÒu tiÕt: 33 ®Ëp. + Tr¹m b¬m ®iÖn cã 11, c¸c tr¹m lín nh­ (Nam Hµ, An L¸, Kinh Lòng, B¾c S¬n) do C«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi Nam Ninh qu¶n lý cßn c¸c tr¹m b¬m nhá, d· chiÕn do c¸c HTXXN qu¶n lý khai th¸c. S«ng ngßi cña huyÖn Nam Trùc còng nh­ s«ng ngßi cña tØnh Nam §Þnh nãi chung ®Òu trong t×nh tr¹ng n«ng kh«ng ®ñ mÆt c¾t dÉn, th¸o n­íc. NhiÒu tuyÕn s«ng hµng chôc n¨m ch­a ®­îc n¹o vÐt, cïng víi c¸c ho¹t ®éng lÊn chiÕm dßng ch¶y nh­ mãng nhµ, mãng cÇu, ®Ëp ®Êt, r¸c th¶i sinh ho¹t lµm ¸ch t¾c dßng ch¶y dÉn ®Õn chuyÓn t¶i n­íc chËm, ®Çu n­íc bÞ tæn thÊt, t­íi tiªu tù ch¶y kÐo dµi thêi gian t­íi tiªu vµ t¨ng ®iÖn n¨ng tiªu thu cho viÖc t­íi tiªu. Cèng d­íi ®ª hµng n¨m khai th¸c ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc c¸c cèng lÊy n­íc th­êng n¨ng lùc cung cÊp cho toµn huyÖn quanh n¨m (kÓ c¶ khi n­íc b×nh th­êng còng nh­ khi n­íc kiÖt). HiÖn t¹i c«ng tr×nh x©y dùng ®ang bÞ xuèng cÊp cã kÕ ho¹ch n©ng cÊo ®Ó ®¶m b¶o an toµn mïa m­a lò. C¸c tuyÕn kªnh mÆt ruéng Ýt ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ t­íi tiªu, kªnh chÝnh ®Õn n¨m 2000 míi cã gÇn 10 km ®­îc kiªn cè hãa, cßn l¹i lµ kªnh ®Êt. Kªnh ®Êt th­êng cã hµm l­îng n­íc hao rß rØ, thÈm lËu tõ 20 30%. Kªnh ®­îc kªn cè hãa l­îng n­íc hao chØ cßn 2 3% (qua c¸c cöa lÊy n­íc). Tæn thÊt trªn kªnh chÝnh kh«ng nh÷ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ t­íi tiªu mµ cßn g©y h¹i nh­ lµm óng ngËp vïng ven kªnh, h¹n chÕ viÖc dÉn n­íc ®i xa lªn cao, ®Æc biÖt tuyÕn kªnh lÊy n­íc tõ cèng d­íi ®ª nÕu ®ang lÊy kªnh bÞ vì cã thÓ g©y nguy hiÓm cho hÖ thèng ®ª ®iÒu nªn c¸c tuyÕn kªnh lín kh«ng lÊy ®­îc n­íc th­êng xuyªn trong mïa m­a, ®Æc biÖt khi lò lªn cao. NÕu hÖ thèng kªnh chÝnh cña huyÖn ®­îc cøng hãa cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc hµng tr¨m triÖu ®ång mçi n¨m (do hÖ sè lîi dông n­íc ®­îc t¨ng lªn) vµ gãp phÇn cñng cè v÷ng ch¾c thªm cho hÖ thèng ®ª ®iÒu vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ®Êt. §Ó duy tr× vµ tiÕp tôc hoµn chØnh hÖ thèng ph¶i ®¾p ®ª, cñng cè bê kªnh, n¹o vÐt kh¬i th«ng dßng ch¶y, x©y dùng thªm cèng, tr¹m b¬m, ®Ëp ®iÒu tiÕt vµ ®µo thªm mét sè ®o¹n kªnh m­¬ng néi ®ång ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng h¹n óng côc bé vµ ph©n c¸ch ®Êt s¶n xuÊt víi khu d©n c­. 3. CÊp ®iÖn. HÖ thèng ®iÖn cã 95 tr¹m biÕn thÕ 6 ®Õn 10 KVA thuéc l­íi ®iÖn trung ¸p n«ng th«n cña 20 x·. Ngoµi ra cßn cã 2 tr¹m trung chuyÓn 35 KVA lµ tr¹m CÇu Vßi vµ tr¹m Nam Giang. Toµn huyÖn cã hµng ngµn km ®­êng d©y cao thÕ, trung thÕ, h¹ thÕ tiÕp ®iÖn vÒ c¸c tr¹m ®iÖn c¬ së, 100% ®iÓm d©n c­ cã ®iÖn vµ 100% sè hé trªn ®Þa bµn dïng ®iÖn. Nh×n chung viÖc cÊp ®iÖn ®· c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ d©n sinh trªn ®Þa bµn huyÖn. 4. N­íc s¹ch. Toµn huyÖn cã 2 c¬ së cã hÖ thèng n­íc s¹ch tËp trung cì võa lµ Nam Giang vµ Nam Thanh. Hai tr¹m cung cÊp n­íc quy m« nhá lµ Nam Hång vµ B×nh Minh vµ nhiÒu giÕng ®µo ph©n t¸n ë Nam Hïng vµ Nam D­¬ng, Nam Hång víi kho¶ng 60% sè hé ®­îc dïng n­íc s¹ch. 5. M¹ng l­íi c¬ së tr­êng häc, tr¹m y tÕ vµ c¬ së vËt c._.hÊt ngµnh v¨n hãa. 5.1. Tr­êng häc HÖ thèng trung häc cña huyÖn gåm cã: - HÖ phæ th«ng trung häc gåm 4 tr­¬ng phæ th«ng trung häc víi 118 phßng häc nhµ cao tÇng, cã 108 líp häc víi tæng sè 5.938 häc sinh. - HÖ thèng tr­êng trung häc c¬ së gåm 31 tr­êng víi 511 phßng häc, cã 406 líp häc víi tæng sè 17225 häc sinh (sè liÖu n¨m 2000), cã 14 tr­êng cã nhµ cao tÇng. - HÖ thèng tr­êng tiÓu häc gåm 33 tr­êng víi 582 phßng häc, cã 655 líp häc víi tæng sè 22.926 häc sinh, cã 8 tr­êng cã nhµ cao tÇng. - HÖ thèng tr­êng mÇm non (mÉu gi¸o vµ nhµ trÎ) ®­îc ph©n bæ ®Òu trªn c¸c th«n, xãm trong c¸c x·, thÞ trÊn nh­ng vÉn ch­a ®ñ søc ®ãn nhËn c¸c ch¸u ®Õn ®é tuæi vµo häc. 5.2. C¬ së vËt chÊt ngµnh Y tÕ. M¹ng l­íi c¬ së vËt chÊt cña ngµnh y tÕ huyÖn Nam Trùc gåm trung t©m y tÕ huyÖn víi 1 bÖnh viÖn 100 gi­êng bÖnh. Trung t©m y tÕ cã 3 nhµ kiªn cè hai tÇng cã diÖn tÝch sö dông 3.000m2, 1 nhµ ®iÒu trÞ hai tÇng ®ang thi c«ng víi diÖn tÝch 1.000m2. Trang thiÕt bÞ y tÕ gåm 2 m¸y X quang, 2 m¸y siªu ©m, 1 m¸y ®iÖn tim vµ 1 m¸y thë «xy… M¹ng l­íi tr¹m y tÕ c¬ së cÊp x·: 20/20 x· cña huyÖn ®· cã tr¹m y tÕ víi tæng sè 26 c¬ së. 5.3. C¬ së vËt chÊt v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao. C¬ së vËt chÊt cho ngµnh TDTT cña huyÖn gåm cã 10 s©n vËn ®éng phôc vô nhu cÇu cña nh©n d©n, ch­a cã s©n vËn ®éng trung t©m huyÖn. PhÇn thø hai Thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn Nam Trùc ®Õn n¨m 2010 A.Quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 1. Bước 1: Nghiên cứu và dự báo. Nghiên cứu và dự báo là điểm bắt đầu của việc lập kế hoạch. Để nhận được cơ hội thì phải có những hiểu biết về môi trường, thị trường, về sự cạnh tranh, về điểm mạnh và điểm yếu của mình so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng ta phải dự đoán được các yếu tố không chắc chắn và đưa ra phương án đối phó. Do đó nhất thiết phải có nhưng nghiên cứu và dự báo trước khi lập kế hoạch. Việc nghiên cứu và dự báo càng chính xác, cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu nó giúp ta đưa ra đưa ra được những dự đoán thực tế phù hợp như vậy thì mới có được những kế hoạch tốt. 2. Bước 2: Thiết lập các mục tiêu. Xong bước thứ nhất tiếp tục tới bước thư 2. Khi đã nghiên cứu và dự báo kỹ lưỡng thì việc tiếp theo là thiết lập các mục tiêu cần thực hiện. Các mục tiêu đưa ra cần phải xác định rõ thời gian thực hiện và được lượng hoá đến mức cao nhất có thể. Mặc dù tổ chức có cả hai loại mục tiêu định lượng và định tính nhưng những loại mục tiêu định lượng có vẻ rõ ràng hơn và dễ thực hiện hơn. Ngoài ra, mục tiêu cũng cần phân nhóm theo các thứ tự ưu tiên khác nhau. Tổ chức cũng có thể có hai loại mục tiêu hàng đầu và mục tiêu hàng thứ hai, những mục tiêu hàng đầu liên quan tới sự sống còn và sự thành công của tổ chức. Đối với một huyện đó là những mục tiêu về sự tăng trưởng, doanh số hay thị phần. Mục tiêu hàng thứ hai lại liên quan tới tính hiệu quả của huyện hay tổ chức. Chúng cũng rất quan trọng đối với sự thành công của tổ chức nhưng không phải lúc nào cũng ảnh hưởng tới sự sống còn của tổ chức. Các mục tiêu này thể hiện ở sự quan tâm của khách hàng tới sản phẩm của tổ chức, sự phát triển sản phẩm mới hay tính hiệu quả của công tác quản lý hành chính.v..v.. Trong những năm gần đây, các tổ chức cả khu vực nhà nước và tư nhân dường như đều chú trọng tới các mục tiêu hàng thứ hai để thu hút khách hàng, được coi là ảnh hưởng lâu dài tới sự sống còn của tổ chức và cả các mục tiêu hàng thứ nhất với sự ảnh hưởng trực tiếp và trước mắt hơn. Cho dù có chú trọng tới mục tiêu nào hơn chăng nữa thì điều quan trọng la phải xác định các mục tiêu thạt rõ ràng, có thể đo lường được và mang tính khả thi. Ngoài ra, cũng cần xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu và thời hạn hoàn thành. 3.Bước 3: Phát triển các tiền đề Bước tiếp theo là bước phát triển các tiền đề. Từ bước thứ hai khi đã thiết lập được các mục tiêu của tổ chức thì tiếp theo ta phải phát triển các tiền đề để thực hiện các mục tiêu đó. Tiền đề lập kế hoạch là các dự báo, các chính sách cơ bản có thể áp dụng. Chúng là giả thiết cho việc thực hiện kế hoạch. Đó có thể là địa bàn hoạt động, mức giá , sản phẩm gì, triển khai công nghệ gì, mức chi phí mức lương, mức cổ tức và các khía cạnh tài chính, xã hội chính trị khác. Một số tiền đề là những dự báo, các chính sách còn chưa ban hành Vd như khi xây dựng các kế hoạch phát triển đô thị của một thành phố , người ta sẽ dựa trên một tiền đề là mạng lưới buýt và các phương tiện đi lại công cộng sẽ như thế nào trong vòng 5 năm tới. Các tiền đề được giới hạn theo giả thiết có tính chất chiến lược hoặc cấp thiết để đẫn đến một kế hoạch. Các tiền đề này có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hoạt động của kế hoạch đó. Sự nhất trí về các tiên đề là điều kiện quan trọng để lập các kế hoạch phối hợp. Vì vậy không nên đòi hỏi những kế hoạch và ngân quỹ từ cấp dưới khi chưa có, trước hết cần có những chỉ dẫn cho những người đứng đầu các bộ phận của mình. Bước 4: Xây dựng các phương án Khi có các tiền đề ở bứơc trên thì ở bước tiếp theo ta xây dựng các phương án hành động. Chúng ta cần xây dựng và tìm ra các phương án hành động để lựa chọn. Cần giảm bớt các phương an lựa chọn, chỉ có những phương án có triển vọng nhất mới được đưa ra phân tích. Các phương án phải được xây dựng dựa trên các tiền đề đã được đưa ra để đảm bảo cho kế hoach được lập ra là tốt nhất. 5.Bước 5: Đánh giá các phương án Khi xây dựng được các phương án thì ở bước này tổ chức phải đánh giá các phương án theo các tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu và trung thành cao nhất với các tiền đề đã xác định. Các phương án tốt là các phương án mà phù hợp với các tiêu chuẩn đánh giá, các tiền đề đã đưa ra. Có thể nói đánh giá phương án là bước rất quan trọng. Nếu đánh giá không chính xác không đúng sẽ có thể làm cho tổ chức đó lựa chọn phương án không tốt gây tổn thất cho tổ chức và xã hội. Bước 6: Lựa chọn phương án và ra quyết định Bước cuối cùng của quy trình lập kế hoạch là lựa chọn các phương án và ra quyết định. Sau quá trình đánh giá các phương án thì một vài phương án tốt nhất sẽ được lựa chọn. Các phương án được lựa chon không nhất thiết phải là các phương án mang lại hiệu quả kinh tế cho tổ chức mà có thể phương án được lựa chọn lại mang lại môi trường tốt hơn hay mang lại ý nghĩa xã hội. Các phưong án được lụa chọn tuỳ thuộc vào tổ chức đó là tổ chức vì lợi nhuận hay là tổ chức phi lợi nhuận. Vd: Có hai phương án một là tối đa hoá lợi nhuận và thứ hai là mục tiêu tổng hợp cả về lợi nhuận lẫn kinh tế xã hội tuy nhiên mức lợi nhuận mà phương án thư hai có thể rất thấp hay có khi là không có. Nếu là tổ chức hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận thì nhất định tổ chức đó sẽ chọn phương án thứ nhất nhưng nếu là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận như nhà nước, các tổ chức nhân đao thì chưa chắc họ đã chon phương án thứ nhất mà rất có thể họ sẽ chon phương án thứ hai. Khi đã ra quyết định chọn được một vài phương án phù hợp thì lúc này cần ra quyết định để phân bổ con người và các nguồn lực khác của tổ chức cho việc thực hiện các kế hoạch đó. Quá trình lập kế hoạch không chỉ dừng ở đây mà tiếp theo sẽ là việc xây dựng các kế hoạch phụ trợ và lượng hoá kế hoạch bằng ngân quỹ để thực hiện kế hoạch đó một cách tốt nhất. B. Công tác lập kế hoạch Công tác lập kế hoạch là công tác không thể thiếu được trong mọi tổ chức nó ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình tồn tại và phát triển của tổ chức đó, huyện Nam Trực cũng vậy, quá trình lập kế hoạch là quá trình định hướng cho hoạt động của huy ện.Muốn hoạt động tốt thì cần phải có kế hoạch tốt, phù hợp vớí khả năng của huyện, kế hoạch đó phải nắm bắt được xu thế của xã hội trong một thời gian nhất định để định hướng cho hoạt động của huyện sao cho đúng hướng. 1. Hệ thống kế hoạch và từng loại kế hoạch tại huyện 1.1 Về phân cấp kế hoạch, trong một tổ chức có hai loại kế hoạch chính: Các kế hoach chiến lược: Được lập để hướng tới các mục tiêu của tổ chức - thực hiện những sứ mệnh ấy là lý do duy nhất đối với sự tồn tại của tổ chức. Các kế hoạch tác nghiệp: Là kế hoạch trình bày rõ chi tiết cần phải làm như thế nào để đạt được những mục tiêu đã được đặt ra trong kế hoach chiến lược. Gồm có: Kế hoạch sử dụng một lần (single – use plans) là những kế hoạch cho những hoạt động không lặp lại. Kế hoạch cố định (standing plans) loại kế hoạch này được quy chuẩn hóa cho việc tiếp cận và giải quyết các tình huống thường xuyên gặp và dự đoán sẽ còn tiếp tục diễn ra. 1.2 Các loại kế hoạch a. Kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược thường gọi là chiến lược thường có độ dài thời gian từ 5 năm tới 10 năm. Kế hoạch dài hạn nhằm xác định các lĩnh vực phát triển đến một chỉ tiêu đã đặt ra , đa dạng hàng hoá hoặc cải thiện các lĩnh vực hiện tại; xác định các mục tiêu , chính sách và giải pháp dài hạn về tài chính, đầu tư, nghiên cứu, phát triển con người…. b. Kế hoạch trung hạn (thường chỉ là 2 – 3 năm) nhằm phác thảo các chương trình trung hạn để thực hiện hoá các lĩnh vực mục tiêu, chính sách giải pháp được hoạch định trong chiến lược lựa chọn. c. Kế hoạch hàng năm: kế hoạch hàng năm là sự cụ thể hoá của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh căn cứ vào định hướng mục tiêu chiến lược và kế hoạch trung hạn, vào kết quả nghiên cứu, diều chỉnh các căn cứ xây dựng kế hoạch cho phù hợp với điều kiện của năm kế hoạch. Huyện sử dụng hai loại kế hoach chính đó là: kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm. Kế hoạch dài hạn: Đây là kế hoạch của cấp cao nhất của huyện. Nó được lập để hướng tới các mục tiêu - thực hiện những sứ mệnh ấy là lý do tồn tại của huyện. Huyện có những loại kế hoạch chiến lược. Kế hoạch 5 năm. Như: Mục tiêu trong 5 năm tới Kết quả đạt được trong 5 năm tới Kế hoạch 10 năm Như: Định hướng phát triển trong 10 năm tới. -Kế hoạch hàng năm : Đây là các kế hoạch trình bày rõ các công việc cụ thể cần phải làm để đạt được mục tiêu mà các kế hoạch chiến lược đã đề ra trong từng năm. Với loại kế hoạch tác nghiệp này thì do các cán bộ quản lý cấp trung và các cấp thấp đề ra nó bao gồm toàn bộ các kế hoach một lần và các kế hoach cố định đây là các kế hoach thường xuyên được áp dụng cho phát triển kinh tế xã hội. 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình lập kế hoạch Trong quá trình lập kế hoạch thì có rất nhiều các nhân tố ảnh hưởng tới. Tuỳ theo từng loại kế hoach mà các nhân tố đó tác động tới mạnh yếu khác nhau. Có thể loại nhân tố này ảnh hưởng tới loại kế hoạch này mạnh hơn loại nhân tố khác và ngược lại. Những nhân tố chủ yếu tác động tới quá trình lập kế hoạch: Cấp quản lý: Cấp quản lý khác nhau thì tồn tại những loại kế hoach khác nhau. Cấp quản lý càng cao thì kế hoạch càng mang tính chiến lược và ngược lại. Cấp quản lý cao co vai trò rất quan trọng tới sự tồn tại và phát triển của tổ chức do cấp quản lý cao thì vạch ra các kế hoạch mang tính chiến lược dài hạn. Nếu kế hoạch đó đúng phù hợp với xu hướng thì tổ chức đó phát triển, nếu kế hoạch đó là sai lầm thì dẫn tới tổ chức có thể bị suy thoái và không tồn tại được. Môi trường: Tính chất kế hoạch phụ thuộc vào sự biến động của môi trường. Các tổ chức luôn phải hoạt động trong một môi truờng nhất định. Công tác lập kế hoạch có thành công thì phải nắm bắt đựơc những thay đổi đó. Ví du khi tổ chức hoạt động trong môi trường ổn định thì các kế hoach đó sẽ là các kế hoach dài hơi mang tính hoạch định chiến lược hơn nhưng khi mà môi trường bất ổn luôn biến động thì kế hoạch đó là những kế hoạch ngắn hạn và luôn luôn phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Chính sách của nhà nước: Các kế hoach cũng chịu tác động rất lớn từ phía chính sách của nhà nước, các kế hoạch được đặt ra phải phù hợp với các quy định, chính sách của nhà nước điều này là rất quan trọng. Khi tổ chức lập một kế hoạch nào đó thì tổ chức đó phải tìm hiểu xem công việc minh định làm có trái với các chính sách của nhà nước không nếu tổ chức đó không tìm hiểu kỹ rất có thể kế hoạch đó của tổ chức không phù hợp không được Nhà Nước cho phép thực hiện gây lãng phí cho tổ chức. Thời gian thực hiện mục tiêu: Thời gian cũng có tác động rất lớn tới kế hoạch, kế hoạch có thể đúng trong một thời gian ngăn nhưng lại là sai lầm khi mà thời gian thực hiện các kế hoạch đó là dài. Do các kế hoạch là sự dự trù các mục tiêu cần đạt tới trong tưong lai mà trong tương lai thì không ai có thể biêt chính xác được do đó thời gian càng dài thì các kế hoạch càng mang tinh định hứớng và các kế hoạch đó rất dễ mắc sai lầm. Năng lực của người lập kế hoạch: Kế hoạch là do con người đặt ra và đưa ra các mục tiêu xác định một tương lai cụ thể của tổ chức đó. Do đó nó rất dễ mắc phải các sai lầm, nó phụ thuộc vào năng lực của người lập kế hoạch rất lớn, nếu người lập kế hoạch là người có chuyên môn trình độ và có sự nghiên cứu kĩ lưỡng thì kế hoạch đó sẽ có giá trị, nếu như kế hoạch được lập ra chỉ vì ý chủ quan của người lập kế hoạch thì nó rất có thể làm cho tổ chức thiệt hại. Thị trường: Các kế hoạch của các tổ chức sản xuất đều phải theo định hướng của thị trường. Nhu cầu của thị truờng là một trong những yếu tố mà các tổ chức cần phải đáp ứng, thị trường hướng cho tổ chức phải sản xuất cái gì, giá cả như thế nào không thể sản xuất những sản phẩm mà thị trường không mong muốn. Các nguồn lực của tổ chức: Ta biết rằng các nguồn lực của tổ chức đều mang tính khan hiếm. Do đó các kế hoach được đưa ra phải phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức không thể lập kế hoạch mà tổ chức không đủ nguồn lực thực hiện được, nguồn lực cũng là một nhân tố tác động tới các kế hoach của tổ chức 2.Phương pháp lập kế hoạch a. Căn cứ lập kế hoạch của huyện: Năng lực và mô hình tổ chức sự phát triển của huyện, khi lập kế hoạch thì trước hết phải nắm được năng lực thực tế để lập kế hoạch chính xác phù hợp, không thể đề ra kế hoạch quá cao khi mà tình hình huyện không cho phép thực hiện được. Quá trình lập kế hoạch căn cứ vào nơi sẽ thực hiện. Mỗi địa điểm sẽ có những thuận lợi và cũng có những khó khăn riêng do đó cần phải lượng tính những thuận lợi, khó khăn để đưa ra kế hoạch phù hợp. Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006 – 2010) và định hướng đến năm 2020 của huyện. Kế hoạch phải phù hợp các kế hoạch dài han và các chiến lược mà tỉnh đã đề ra có như vậy thì kế hoạch của huyện mới đúng hướng tránh hoạt động một cách tự phát không theo một mục tiêu nào cả. Kế hoạch được xây dựng còn dựa vào nhiệm vụ, tiến độ các dự án, công trình và nguồn lực . Xem dự án hoạt động có đúng tiến độ các công trình có thể hoàn thành đúng kế hoạch hay chậm kế hoach đề ra để có biện pháp điều chỉnh về tiến độ thi công về nguồn lực. Có nắm bắt được các dự án của tỉnhcó thể lập cho mình những kế hoach giúp cho huyện tránh được sự chồng chéo, lập được các kế hoạch phù hợp với khả năng của mình. Định hướng thị trường và tình hình phát triển và khả năng nguồn nhân lực cuả huyện mà đưa ra các kế hoạch phù hợp cho mình. Truyền thống kinh nghiệm về ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng là một căn cứ để lập kế hoạch. Ơ đây thì huyện có thể tận dụng các kinh nghiệm của mình trong quá trình lãnh đậo và tìm hiểu ở các huyện khác để có thể đưa ra các kế hoạch tốt nhất có các phương án tối ưu hợp lý rút ngắn được quá trình thực hiện dự án. Cắn cứ cuối cùng cho việc lập kế hoạch là khả năng tiềm lực kinh tế và năng lực tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quản lý, nguồn nhân lực sẵn có và trình độ tay nghề lao động của người dân. Đây là căn cứ quan trọng để biết được dự án đó là các dự án khả thi hay không khả thi. Tóm lại để lập được một kế hoạch tốt thì huyện phải căn cứ vào rất nhiều các yếu tố khác nhau. Các kế hoạch được chọn phải là các kế hoạch đáp ứng các căn cứ, yêu cầu đã đặt ra. b) Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Trực Quy trình lập kế hoạch của huyện trải qua một số bước cơ bản sau: Bước 1: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch. Sau khi trình các chỉ tiêu 10 năm, 5 năm và các kế hoạch hàng năm gửi xuống ở đầy là các mục tiêu 5 năm và định hướng 10 năm ban lãnh đạo xem xét và hướng dẫn cho bộ phân chuyên lập kế hoạch căn cư vào đó đưa ra các kế hoạch hợp lý nhất. Bước 2: Đưa ra các mục tiêu. Phòng kinh tế kế hoạch căn cứ vào các chỉ tiêu từ cấp trên thì đưa ra các mục tiêu tương ứng cho từng thời kỳ cụ thể nhất định. Các mục tiêu đưa ra là mục tiêu phát triển các ngành nghề , mục tiêu về y tế giáo dục, mục tiêu về an ninh trật tự,công nghiệp nông nghiệp… những mục tiêu này không chung chung mà phải được lượng hoá bằng những con số rõ ràng. Phòng kinh tế - kế hoạch đưa ra thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu, mục tiêu nào cần làm trước mục tiêu nào làm sau, thời gian hoàn thành mục tiêu. Bước 3: Xây dựng các phương án. Khi huyện đã thiết lập được các mục tiêu cho mình thì bước tiếp theo là huyện xây dựng các phương án thực hiện những mục tiêu đó. Phòng kinh tế - kế hoạch xây dựng các phương án thực hiện, chỉ có các phương án có triển vọng mới được đưa ra để xem xét và phân tích. Bước 4: Đánh giá các phương án. Từ các phương án đã được đưa ra thì phòng kinh tế - kế hoạch lại có nhiệm vụ xem xét phân tích tìm ra phương án tốt nhất, phù hợp nhất với mục tiêu và khả năng hiện có của huyện. Bước 5: Lựa chọn phương án và ra quyết định. Sau khi đánh giá các phương án thì phòng kinh tế - kế hoạch chọn ra một vài phương án phù hợp nhất và nó sẽ được chuyển lên cho ban lãnh đạo để lựa chọn và ra quyết định để phân bổ con người và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch. Tiếp theo là các phòng ban chức năng sẽ xây dựng cho minh những kế hoạch phụ trợ và lượng hoá các kế hoach đó Xây dựng các phương án Lựa chọn các phương án Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Thiết lập các mục tiêu Đánh giá các phương án C.Đánh giá công tác lập kế hoạch của huyện Nam Trực 1.Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 1.1. Chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm a. Kết quả thực hiện chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm (2001-2005) -Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 7.76% vượt 0.17% -Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng binh quân hàng năm 4.1% -Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 7.3%( chỉ tiêu 7%)Tủ trọng các ngành trong cơ cấu đến nawm2005 là : nông nghiệp 41.5%,Công nghiệp Xây Dựng 25.7%,Dịch Vụ 32.8%. -Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2005 là 4.355.000 đồng bằng 96.5 % chỉ tiêu đề ra (4.500.000 đồng) -Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đạt 34 triệu đồng tăng 4 triệu so vơi năm 2000. -Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đến năm 2005 9.317 tấn tăng 35%. -Giá trị sản xuất công nghiệp TTCN năm 2005 đạt 300 tỷ tăng 150% -Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bình quân hàng năm đạt 60.5 tỷ tang 142%. -Tổng thu NSNN từ kinh tế trên đị bàn thực hiện bình quân 5 năm vượt 111.2% so với dự toán tỉnh trao. -Tỷ lệ làng đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng 5.5%.số cơ quan văn hóa tăng 5.6%,số trương học trạm y tế tăng 11%gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng 6.3%. -Năm 2005 có 50% số cháu đến nhà trẻ( tăng 3%) 86% số cháu đến mẫu giáo (tăng 1%) 100% số cháu có độ tuổi vào lớp 1 và 65% học sinh vào THCS ( tăng 5%) -Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0.87% ( chỉ tiêu KH dưới 1%) -Tỉ lệ hộ nghèo năm 2005 còn 6.5% (chỉ tiêu dưới 13%) -100% số hộ gia đình chính sách đảm bảo an toàn về nhà ở và có mức sống ngang bằng và cao hơn mức sống bình quân của khu dân cư. -Quốc phòng an ninh: hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. b. Chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm (2006-2010) -Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 10.1-11% năm.Trong đó : Nông nghiệp tăng 4.8%năm; công nghiệp xây dựng tăng 22.8%;dịch vụ tăng 9.8% Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt từ 8-9 triệu đồng/người trơ lên -Tỷ trọng giá trị các ngành trong cơ cấu kinh tế đến năm 2010: Nông nghiệp 32.4%;CN-XD 34.6% dịch vụ thương mại 33% -Giá trị thu nhập trên 1 ha đất canh tác đến năm 2010 đạt 39.5 triệu đồng lương thực bình quân đầu người hàng năm từ 450-500 kg. -Nâng cấp và xây dựng đường giao thông nông thôn;100% trường tiểu học ;THCS và các trường mầm non được mái bằng hóa.Tiếp tục thực hiện chương trình hóa kênh mương và xây dưng trung tâm thị trấn thị tứ. -Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt 10% dư toán tỉnh giao. -Văn hóa xã hội : Hàng năm mức giảm sinh 0.25% hạ tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15%vao năm 2010 Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2010 khoảng 6%.Hàng năm tạo việc làm mới cho hơn 3500 lao động trở lên Tỷ lệ các cháu vào nhà trẻ 70%;mẫu giáo 97%;100% số cháu đang độ tuổi vào tiểu học;70% học sinh THCS vao THPT. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư;đến năm 2010 co 70% số làng;60% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa;70% số hộ dùng nước sạch và đảm bảo vế sinh môi trường. 1.2 Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2006 -Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm tăng 9% đến 9.5%.Trong đó : Nông nghiệp tăng 4%, Công nghiệp xây dựng tăng 20.7% ,dịch vụ tăng 9.5%. -Cơ cấu kinh tế năm 2006 : Nông nghiệp chiếm 40.5%, Công nghiệp xây dựng chiếm 29%, Dịch vụ chiếm 30.5%. - Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác là 35 triệu đồng. -Sản lượng lương thực quy thóc 105.000 tấn -Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 9.500 tấn. -Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 375 tỷ trở lên. -Tổng thu ngân sách kinh tế trên địa bàn là 26.923 triệu đồng.Trong đó thu thường xuyên là 9.923 triệu đồng. -Huy động ngày công nghĩa vụ lao động toàn huyện là 236.000 ngày công -Giải quyết viẹc làm mới cho 3.300 lao động. -Tỉ lệ học sinh vào lớp 10 là 68% trở lên; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT là 99.5% ; tỉ lệ phòng học mái bằng hoá hết năm 2006 là 87% -Sự nghiệp y tế : Tốc độ tăng dân số tự nhiên năm là 0.85%; tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 20%; xây dựng 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. -Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 12% -Số làng được công nhận nếp sống văn hoá là 12 làng -Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên. -Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2006. 1.3 Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007 -Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% -Cơ cấu kinh tế : Nông nghiệp chiếm40%;Công nghiệp xây dựng chiếm 30% dịch vụ chiếm 30% -giá trị sản phẩm nông nghiệp /ha đất canh tác đạt 36.5triệu đồng -Sản lượng thịt hơi 9.800 tấn -Gí trị sản xuất công nghiệp TTCN 500 tỷ -Tổng thu ngân sách nội địa 27.122 triệu -Giải quyết việc làm 3500 lao động -Sự nghiệp giáo dục :Tỉ lệ hoc sinh tốt nghiệp vao THCS 70% Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia THCS 3 trường; tiểu học đạt tiêu chuẩn II 2 trường;trường mầm non 3 trường Tỉ lệ phòng học mái bằng đạt 90% -Sự nghiệp y tế: tốc độ tăng dân số tự nhiên 0.83% Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống dưới 20% Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 5 xã -Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 10.5% -Số làng được công nhận có nếp sống văn hóa 15 làng -Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh 80% -Hoàn thành kế hoạch 100% tuyển sinh -Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất đạt 4000 giấy -Sản lượng lương thực quy thóc đạt 107.000 tấn 1.4 Chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008 -Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11.5% trong đó nông nghiệp, thủy sản tăng 3.2%;Công nghiệp xây dựng tăng 25.6% dịch vụ tăng 9,9% -Cơ cấu kinh tế nông nghiệp thủy sản chiếm 37% Công nghiệp Xây dựng 30% -Sản lượng lương thực quy thóc 102.000 tấn -Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 11.500 tấn -Giá trị sản phảm nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác 40 triệu đồng -Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 660 tỷ đồng -Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn là 38.309 triệu đồng -Cấp 3000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất -Giải quyết việc làm cho 3.900 lao động -Tỷ lệ số làng được nhận nếp sống văn hóa đến hết năm là 40%(15 làng) -Sự nghiệp giáo dục : Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 là 73% trở lên.Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2 trường THCS và 1 trường mầm non ,đạt chuẩn giai đoạn II là 4 trường Tiểu học.Tỉ lệ học mái bằng hóa đến hết năm 2008 là 92% -Sự nghiệp y tế : Duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức 0.83%.Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống 18%.Củng cố chuẩn y tế giai đoạn II cho 4 xã. -Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 7.7% -Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% -Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2008 2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 2.1 Kết quả năm 2007 -Tốc độ phát triển kinh tế đạt 10.3%( vượt 0.3% so Kh).Trong đó nông nghiệp tăng 3.8% CN_XD tăng 25.2%dịch vụ tăng 9.8% -Cơ cấu kinh tê : Nông nghiệp chiếm40%(KH 40%);Công nghiệp xây dựng chiếm 29.9%(KH 30%) dịch vụ chiếm 30.1%(KH 30%) -giá trị sản phẩm nông nghiệp /ha đất canh tác đạt 39.2triệu đồng tăng 7.4%so voi KH giao (36.5 triệu đồng) -Sản lượng thịt hơi 10.661tấn vượt 8.8% KH giao (9.800) -Gí trị sản xuất công nghiệp TTCN 510.1 tỷ vượt 2% so voi KH (500 tỷ) -Tổng thu ngân sách nội địa 33.201triệu tăng 20.2% so với năm 2006 và đạt 113.3 KH tỉnh giao.đạt 111% Kh huyện giao -Giải quyết việc làm 3500 lao động hoàn thành kế hoạch -Sự nghiệp giáo dục :Tỉ lệ hoc sinh tốt nghiệp vao THCS 70% hoàn thành kế hoạch Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 2THCS( KH 3 trường); 3 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn II ( KH 2 trường);trường mầm non 1 trường( KH 3 trường) Tỉ lệ phòng học mái bằng đạt 90% hoàn thành kế hoạch -Sự nghiệp y tế: tốc độ tăng dân số tự nhiên 0.83%(KH 0.83%) Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống dưới 19% (KH 20%). Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 5 xã hoàn thành kế hoạch. -Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 8.69%( KH 10.5%) -Số làng được công nhận có nếp sống văn hóa 18 làng( KH 15 làng) -Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh 80% -Hoàn thành kế hoạch 100% tuyển sinh 2007 -Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất đạt 4102 giấy( KH 4000 giấy) Có 1 chỉ tiêu không đạt Sản lượng lương thực quy thóc đạt 103.095 tấn (KH 107.000) 2.2 Kết quả năm 2008 Kinh tế xã hội ổn định và tiếp tục phát triển đã có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: -Cơ cấu kinh tế :công nghiệp xây dựng chiếm 31.5%;nông nghiệp chiếm 34%;Dịch vụ chiếm 30.9%( KH nông nghiệp thủy sản chiếm 37%;CN-XD 33%;DV 30%) -Giá trị sản xuất nông nghiệp /ha đất canh tác đạt 55 triệu đồng tăng 15 triệu đồng so với kế hoạch giao (40 triệu) -Sản lượng lương thực quy thóc đạt 104.702 tấn vượt 2.6% so KH năm và tăng 2.7% so với năm 2007(KH 102.000) -Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước cả năm đạt 46.264 tỉ đồng (loại trừ những khoản thu tỉnh không giao)đạt 111.4%KH tỉnh giao đạt 110.4%KH huyện giao.. -Sự nghiệp giáo dục: Tỉ lệ hoc sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt 75% hoàn thành kế hoạch.Tỉ lệ phòng học mái bằng đạt 92% hoàn thành kế hoạch. -Số làng ước đạt 15 làng nếp sống văn hóa -Giải quyết việc làm mới đạt 3905 lao động,bằng 100.1% KH giao( KH 3900 ) -Giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 7.1%( KH 7.7%) -Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% hoàn thành kế hoạch -Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. 2.3 Đánh giá chung tình hình thực hiện các mục tiêu của huyện trong 3 năm 2006,2007,2008 : - Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển khá. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư được tăng cường, tạo điều kiện phát triển mạnh cho những năm tiếp theo. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển và giành được thành tích cao về giáo dục - đàp tạo. Đời sống nhân dân được cải thiện, từng bước nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố, hoạt động có hiệu quả. Đến nay một số chỉ tiêu đã đạt và vượt như: Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, về giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác, về thu ngân sách từ kinh tế trên dịa bàm; các chỉ tiêu về công tác quốc phòng - an ninh; một số chỉ tiêu về văn hoá, y tế, giáo dục và công tác xây dựng Đảng...; các chỉ tiêu còn lại thực hiện đạt khá, dự báo đến cuối nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra. * Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được 1- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã bám sát các chương trình công tác trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nêu cao tinh thần chủ động sáng ạo, đề ra biện pháp sát hợp tỏ chức tốt các phong trào thi đua. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, giải quyết các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết kịp thời những tồn động vướng mắc, những vẫn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 2- Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Tỉnh vào điều kiện thực tiễn của huyện trên từng lĩnh vực. 3- Đảng bộ, quân và dân trong huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ - HĐND, UBND và các sở ban ngành của tỉnh đó là nhân tố tăng thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân huyện nhà giành thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. * Những thiếu sót, khuyết điểm 1- Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ, tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, chưa ngang tầm nhiệm vụ. Một số Đảng bộ, chi bộ chưa nghiêm túc chấp hành nề nếp sinh hoạt Đảng, quản lý đảng viên. Một số cán bộ, đảng viên tham gia chiến đấu. Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt ở một số tỏ chức CSĐ còn yếu, có tư tưởng hữu khuynh, ngại va chạm, thiếu chủ động trong chỉ đạo giải quyết công việc. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ đảng viên và nhân dân có trường hợp chưa dứt điểm, kéo dài, có trình trạng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở hiệu quả chưa cao, chưa tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào ở địa phương. 2- Cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, song tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp còn cao. Sản xuất nông nghiệp chưa có những mô hình sản xuát có hiệu quả lớn để nhân ra diện. Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn mang tính tự phát, việc hình thành các trang trại chưa có tính quy hoạch ảnh hưởng đến môi trương. Một số nơi chuyển đổi sản xuất chưa đúng quy hoạch. Diện tích trồng cây vụ đông trên đát 2 lúa chưa được mở rộng. 3- Sản xuất công nghiệp chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, chưa có thương hiệu nên khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường hạn chế. T._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc31198.doc