Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Mesco

Tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Mesco: ... Ebook Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Mesco

doc81 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị Mesco, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®· t¹o ra ngµy cµng nhiÒu c¬ héi vµ thö th¸ch cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam.§Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i ®æi míi c¸ch qu¶n lý trªn c¬ së c¸c c«ng cô qu¶n lý thÝch hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã sù ®ãng gãp cña mét nh©n tè quan träng ®ã lµ th«ng tin-th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ th«ng tin vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp.Th«ng tin cµng nhanh nh¹y,chÝnh x¸c sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n,phï hîp víi t×nh h×nh míi. Víi c­¬ng vÞ lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh kiÓm to¸n,ngoµi viÖc ®­îc nghiªn cøu s©u vÒ chuyªn ngµnh cña m×nh, em cßn ®­îc nghiªn cøu thªm vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n,nhÊt lµ qua ®ît thùc tËp kÕ to¸n ®· mét phÇn nµo cho em hiÓu s©u thªm vÒ tÇm quan träng cña lÜnh vùc kÕ to¸n.Cã thÓ nãi,kÕ to¸n lµ mét lÜnh vùc cã ¶nh h­ëng lín ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. KÕ to¸n - lµ mét kªnh cung cÊp th«ng tin rÊt quan träng mµ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng lu«n coi träng.KÕ to¸n kh«ng chØ lµ mét c«ng cô gióp nhµ qu¶n lý thu thËp,ghi chÐp nh÷ng th«ng tin,sè liÖu trong qu¸ khø mµ kÕ tÕan võa lµ mét khoa häc qu¶n lý,võa lµ mét nghÖ thuËt tæ chøc th«ng tin,lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng cung cÊp qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh .Cïng víi sù ®æi míi cña c¸c c«ng cô qu¶n lý,kÕ to¸n còng lu«n cã sù biÕn ®æi hµng ngµy ®Ó phï hîp vµ xøng ®¸ng h¬n víi vai trß vµ nhiÖm vô cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã,®èi víi nh÷ng sinh viªn theo häc chuyªn ngµnh kiÓm to¸n nãi chung,®èi víi b¶n th©n c¸ nh©n em nãi riªng,viÖc ®­îc nghiªn cøu s©u thªm vÒ lÜnh vùc kÕ to¸n lµ rÊt quan träng.ChÝnh nhê viÖc g¾n liÒn gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn cña lÜnh vùc kÕ to¸n ®· trau dåi cho em thªm nh÷ng kiÕn thøc ®Ó tõ ®ã ph¸t huy tèt h¬n n÷a vÒ lÜnh vùc kiÓm to¸n. §èi víi hÖ thèng kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu m¶ng kh¸c nhau:KÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt,kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng,kÕ to¸n trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i….MÆc dï,cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i song chóng ®Òu tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ chuÈn mùc chung. KÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng lu«n cã nh÷ng nÐt kh¸c biÖt do tÝnh chÊt s¶n phÈm t¹o ra vµ còng lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt,cã vÞ trÝ hªt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc gia. §èi víi,nh÷ng doanh nghiÖp x©y l¾p th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong ®ã gi¸ thµnh s¶n xuÊt lµ mét chØ tiªu chÊt l­¬ng quan träng ,qua ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh ,t×nh h×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp.Còng tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp cã ®­îc th«ng tin ®Ó t×m c¸ch tiÕt kiÖm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Do ®ã,viÖc tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yÕu tè cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco em nhËn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n gÝa thµnh nªn ®· chän ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco.” Chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp gåm 2 phÇn : PhÇn1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt cña c«ng ty cæ phÇn vµ vËt t­ thiÕt bÞ MESCO PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty §­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n, sù chØ b¶o cña thÇy gi¸o ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp em t×m hiÓu nghiªn cøu vµ hoµn thµnh b¸o c¸o. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc song víi kh¶ n¨ng cã h¹n thêi gian tiÕp xóc víi thùc tÕ ch­a ®­îc nhiÒu vµ ®©y lµ c«ng r×nh nghiªn cøu ®Çu tiªn nªn ch¾c ch¾n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nh©n ®­îc ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó nhËn thøc cña em ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PhÇn 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Mesco ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1974 ®Õn nay ®· tr·i qua h¬n 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung, chÆng ®­êng mµ c«ng ty ®· tr·I qua cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1974 – 1991: ®©y lµ giai ®o¹n C«ng ty míi thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kÕ hoÆch ho¸ tËp trung. Thi hµnh chñ tr­¬ng cña s¾p xÕp l¹i c¸c tæ chøc cung øng vËt t­ cña nhµ n­íc nh»m ®¸p øng yªu cÇu cung øng vËt t­ kü thuËt cho c«ng t¸c thñ lîi cña. c«ng ty thµnh lËp víi nhiÖm vô sau: ký hîp ®ång, ®Æt hµng, thanh to¸n, tiÕp nhËn/ b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ lÎ chuyªn dïng, thiÕt bÞ toµn bé cña bé vµ thùc hiÖn cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ theo kÕ ho¹ch cña bé. Giai ®o¹n 1992- 1999: Nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh 388 H§BT ngµy 20/11/1991 vµ nghÞ ®Þnh 156 H§BT ngµy 7/5/1992 quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc cã tªn “C«ng ty ThiÕt bÞ vµ X©y dùng” ®­îc thµnh lËp theo Q§ sè 102-NN-TCCB/Q§ ngµy 15/3/1993. Víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®· më ra mét m«I tr­êng lµm ¨n réng lín h¬n song còng gÆp nhiÒu khã kh¨n. tr­íc t×nh h×nh ®ã l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p më réng c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, mua b¸n c¸c hµng ho¸ tån kho. C«ng ty ®· v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ më réng thªm ®­îc nghµnh nghÒ míi trong lÜnh vùc x©y dùng. Giai ®o¹n tõ 2000 ®Õn nay: Ngµy 7/3/2000/Q§/BNN/-TCCB phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp phï hîp víi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ ®æi tªn c«ng ty thµnh “ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ” ®©y lµ tªn gäi c«ng ty hiÖn nay. + LÜnh vùc kinh doanh chÝnh mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn ®ã lµ: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, h¹ tÇng, ®­êng giao th«ng, t­ vÊn mua s¾m, nhËp khÈu hµng ho¸ vËt t­. + Tæng sè nh©n viªn trong danh s¸ch lµ: 148 ng­êi + Trô së chÝnh cña C«ng ty: Sè 3b – phè thÓ giao- quËn Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi. +HiÖn nay,C«ng ty cã 7 xÝ nghiÖp ,chÞu sù qu¶n lý cña C«ng ty lín. 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, cña s¶n phÈm x©y dùng nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty còng mang nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng vµ ngµy cµng hoµn thiÖn, ®æi míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh vµ tæ chøc s¶n xuÊt sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.. S¶n phÈm cña C«ng ty. Trªn thùc tÕ s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nªn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh lµ rÊt quan träng,®Ó tõ ®ã hoµn thµnh mét c¸ch tèt nhÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.Sau khi,tróng thÇu c«ng tr×nh,gi¸m ®èc bµn giao c«ng tr×nh cho mét tæ ,®éi thi c«ng nhÊt ®Þnh.§éi thi c«ng c«ng tr×nh cã nhiÖm vô x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh...Quy tr×nh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc th­c hiªn mét c¸ch chi tiÕt th«ng qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: Quy tr×nh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh San lÊp mÆt b»ng §µo mãng §æ bª t«ng X©y mãng ®æ bª t«ng gi»ng mãng Kh¶o s¸t thiÕt kÕ Lªn tÇng (nÕu cã) §æ bª t«ng trÇn X©y dùng khung §æ bª t«ng cét dÇm L¾p ®Æt m¸y mãc Hoµn thiÖn NghiÖm thu KiÓm tra kü thuËt §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty: C«ng ty Mesco vèn cæ ®«ng 100%.Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng thµnh c¸c phßng ban qu¶n lý nhÊt ®Þnh. C¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty lµ ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty vµ chñ tÞch Héi §ång Qu¶n ®Ó ®¹i diÖn trùc tiÕp ®iÒu hµnh C«ng ty c¬ quan cao nhÊt cña C«ng ty . Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt, ph­¬ng ¸n tæ chøc, c¬ chÕ qu¶n lý cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty. Ban kiÓm so¸t lµ ng­êi thay mÆt cæ ®«ng ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty. Ban gi¸m ®èc do Héi §ång Qu¶n TrÞ chän chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc PG§ néi chÝnh PG§ XDCB PG§ th­¬ng m¹i Phßng Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ Phßng tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng kü ThuËt vµ Qu¶n lý C«ng tr×nh Phßng kÕ hoÆch ®Çu t­ C¸c xÝ nghiÖp x©y dùng Ban kiÓm So¸t Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban nh­ sau: + Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý cao nhÊt cña c«ng ty. ®øng ®Çu lµ chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ. + Ban gi¸m ®èc: trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ. Ban gi¸m ®èc gåm 1gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc: mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch th­¬ng m¹i, mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch néi chÝnh. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Qu¶n lý tµi chÝnh cña toµn bé c«ng ty, trªn c¬ së nhiÖm vô ®­îc giao ®¶m b¶o thanh to¸n cho mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thu thËp th«ng tin, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ thanh quyÕt to¸n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. + Phßng hµnh chÝnh qu¶n tri: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng, c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch, BHXH, BHYT, KPC§ cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tæ chøc c¸c buæi héi nghÞ héi th¶o. + Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý c«ng tr×nh: Nghiªn cøu, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c dù ¸n, kiÓm tra tiÕn ®é, chÊt l­îng, biÖn ph¸p thi c«ng, tÝnh dù to¸n thi c«ng c«ng tr×nh, tham gia ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. + Phßng kÕ hoÆch ®Çu t­: NhiÖm vô t×m kiÕm thÞ tr­êng, x©y dùng tæng hîp kÕ hoÆch trung vµ dµi h¹n, x¸c ®Þnh mÆt hµng kinh doanh hiÖu qu¶… T­ vÊn mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ, t×m hiÓu vµ tham gia dù ¸n ®Êu thÇu thiÕt bÞ… + C¸c xÝ nghiÖp x©y dùng: C«ng ty cã n¨m xÝ nghiÖp x©y dùng trùc thuéc chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban kh¸c. C¸c xÝ nghiÖp trùc tiÕp thùuc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng vµ vËt t­ thiÕt bÞ mesco 2.1. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm b¶y nh©n viªn kÕ to¸n trªn C«ng ty vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi mçi xÝ nghiÖp. Tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung, h¹ch to¸n phô thuéc. Mäi c«ng viÖc kÕ to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty tõ viÖ l­u tr÷ chøng tõ, lËp chøng tõ ghi sæ, ghi sæ chi tiÕt , lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp chØ tËp hîp c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë xÝ nghiÖp m×nh, lËp c¸c b¶ng kª chi tiÕt råi nép lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty cïng víi c¸c chøng tõ gèc ®Ó kiÓm tra. S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n vËt t­ TSC§ KÕ to¸n thuÕ Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n xÝ nghiÖp KÕ to¸n tr­ëng: Tæ chøc ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vµ lµ ng­êi trùc tiÕp th«ng b¸o, cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n cho ban gi¸m ®èc, ®Ò xuÊt c¸c ý kiÕn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. KÕ to¸n thanh to¸n: Thanh to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, thanh to¸n néi bé cho c¸c ®éi x©y dùng.Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî víi kh¸ch hµng, ng©n s¸ch nhµ n­íc. KÕ to¸n nµy chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm kª chøng tõ, viÕt phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó thñ quü cã c¨n cø thu vµ xuÊt tiÒn. KÕ to¸n ng©n hµng:cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng,qu¶n lý tiÒn vay,theo dâi vµ b¸o c¸o sè d­ víi cÊp trªn. KÕ to¸n vËt t­ TSC§:theo dâi t×nh h×nh t¨ng,gi¶m TSC§,tham gia jiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n,lËp kÕ ho¹ch vËt t­,TSC§…. KÕ to¸n thuÕ:cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thuÕ ph¶I nép,thanh to¸nc¸c kho¶n ph¶I nép víi Nhµ n­íc. Thñ quü:qu¶n lý quü,lËp b¸o c¸o quü,sæ quü… KÕ toan tæng hîp:c¨n cø vµo sæ chi tiÕt ,sæ c¸I cña c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n ®Ó lËp chøng tõ,t©ph hîp chi phÝ,®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang,tÝnh gi¸ thµnh.§Þnh kú lËp b¸o c¸o kÕ to¸n,b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ tãan cña C«ng ty. 2.2.1.ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. ViÖc vËn dông chÕ ®é, chuÈn mùc t¹i c¸c doanh nghiÖp rÊt kh¸c nhau. ChÕ ®é, chuÈn mùc kh«ng ph¶i bao giê còng ®óng vµ phï hîp víi thùc tÕ t¹i c¸c doanh nghiÖp, nã mang tÝnh lÞch sö vµ ngµy cµng hoµn thiÖn dÇn. C¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i bao giê còng hiÓu ®óng vµ vËn dông ®óng c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c chuÈn mùc, chÕ ®é ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh hîp lý s¸t víi thùc tÕ. §ång thêi, viÖc vËn dông, chÕ ®é t¹i doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t, s¸ng t¹o trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh chung cña chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco còng kh«ng n»m ngoµi xu h­íng ®ã. Tr¶i qua h¬n 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, cïng víi sù lín m¹nh cña C«ng ty, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y còng nh­ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n. ViÖc vËn dông chuÈn mùc, chÕ ®é kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco biÓu hiÖn nh­ sau: + Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. + Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng:theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ + Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc ph©n lo¹i theo h×nh thøc biÓu hiÖn + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: Theo nguyªn gi¸. + Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao = Nguyªn gi¸ *Tû lÖ khÊu hao (khÊu hao ®­êng th¼ng) + Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: Theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn + Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vËt t­ xuÊt kho:Theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc-xuÊt tr­íc. + §¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ViÖt Nam ®ång -VN§ 2.2.2.HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay,viÖc vËn dông chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n lµ rÊt cÇn thiÕt.Chøng tõ kÕ to¸n t¹o ra tÝnh ph¸p lý,trung thùc,chÝnh x¸c,kh¸ch quan cña th«ng tin kÕ to¸n.Tõ ®ã h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n trong c«ng t¸c lËp,thu nhËn,lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý. HiÖn nay,t¹i C«ng ty Mesco,viÖc vËn dông mét sè chøng tõ kÕ to¸n vµo c¸c phÇn hµnh chñ yÕu còng ®­îc quy ®inh mét c¸ch râ rµng. - §èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n vÒ hµng tån kho,gåm cã hÖ thèng c¸c chøng tõ: + PhiÕu nhËp kho + PhiÕu nhËp kho +Biªn b¶n kiÓm nghiÖm +ThÎ kho +Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­,s¶n phÈm,hµng ho¸ -§èi víi phÇn hµnh kÕ to¸n TSC§: +Biªn b¶n giao nhËn TSC§ +ThÎ TSC§ +Biªn b¶n thanh lý TSC§ +Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§. -PhÇn hµnh kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l­¬ng: +B¶ng chÊm c«ng. +B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. +Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành +Hợp đồng giao khoán -PhÇn hµnh kÕ to¸n b¸n hµng: +Ho¸ ®¬n GTGT. +Ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th­êng. + Ho¸ ®¬n thu mua hµng +PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé -PhÇn hµnh tiÒn tÖ: +PhiÕu thu +PhiÕu chi +GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng +Biªn lai thu tiÒn +B¶ng kiÓm kª qòy 2.2.3.HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n. Theo Q§ sè 1864/1998/Q§/BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé Tµi ChÝnh hÖ thèng Tµi kho¶n kÕ to¸n cña c«ng ty Mesco bao gåm 72 tµi kho¶n tæng hîp trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ t¸m TK ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2.2.4. HÖ thèng sæ kÕ to¸n. Trªn thùc tÕ,mçi mét c«ng ty, mçi métdoanh nghiÖp ®Òu sö dông nh÷ng h×nh thøc sç kÕ to¸n riªng biÖt.Víi mçi h×nh thøc sæ ®ã nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé thèng nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm tra sæ kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ.C«ng ty Mesco dùa trªn nh÷ng vai trß ®ã ®· ¸p dông cho m×nh mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n.C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. HÖ thèng sæ kÕ to¸n chñ yÕu lµ: +Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ +Sæ c¸i +Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt.(sæ TSC§,sæ chi tiÕt vËt t­,thÎ kho,sæ chi phÝ s¶n xuÊt,sæ chi tiÕt tiÒn göi….) Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®­îc c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau S¬ ®å 3: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo hinh thøc chøng tõ ghi Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ,thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ c¸i B¶ng Tæng hîp chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng Tõ gèc Chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi Sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu ,kiÓm tra 2.2.5.HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n,vèn chñ së h÷u vµ c«ng nî còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh,kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña C«ng ty. B¸o c¸o tµi chÝnh lµ hÖ thèng b¸o c¸o ®­îc lËp theo chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ph¶n ¸nh c¸c th«ng tin kinh tÕ,tµi chÝnh chñ yÕu cña C«ng ty.Cã thÓ nãi,viªc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh lµ mét phÇn viÖc kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng tac kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco,víi kú lËp b¸o c¸o theo quý,cuèi kú C«ng ty sö dung c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n( MÉu B01-DN):lµ b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh chñ yÕu ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty theo gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh - B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh(Méu sæ B02-DN):lµ mét b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng hîp doanh thu ,chi phÝ vµ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong C«ng ty.Ngoµi ra,b¸o c¸o nµy cßn ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc còng nh­ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ,®­îc hoµn l¹i. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh(MÉu sæ B09-DN) :lµ mét b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh tæng qu¸t nh»m môc ®Ých gi¶i tr×nh vµ bæ sung,thuyÕt minh th«ng tin vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty trong kú b¸o c¸o,mµ ch­a ®­îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ chi tiÕt hÕt trong c¸c bo¸ c¸o tµi chÝnh kh¸c. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp sau khi ®· hoµn tÊt viÖc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp, tiÕn hµnh khãa sæ kÕ to¸n vµ tÝnh ra sè d­ cuèi kú cña c¸c tµi kho¶n tæng hîp vµ tµi kho¶n ph©n tÝch, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c sæ s¸ch liªn quan, ®¶m b¶o khíp, ®óng. Sau khi,c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty lËp xong,C«ng ty cã tr¸ch nhiªm thùc hiÖn ®èi víi Nhµ n­íc.C«ng ty nép b¸o c¸o kÕ to¸n cho Côc thuÕ Hµ Néi,Chi côc thuÕ quËn Hai Bµ Tr­ng. 2.3.1. Kế to¸n tài sản cố định tại C«ng ty Mesco. 2.3.1.1 Ph©n loại TSCĐ. C«ng ty Mesco lµ c«ng ty x©y l¾p víi 5 xÝ nghiÖp nhá nªn tài sản cố định tại c«ng ty chiếm tỷ trọng đ¸ng kể trong c«ng ty.Theo h×nh thøcbiểu hiện TSCĐ của c«ng ty chủ yếu là TSCĐ hữu h×nh: Nhà cửa,vật kiến tróc bao gồm c¸c nhà kho,nhà làm việc,trạm biến ¸p…ở c«ng ty ngoài trụ sở cèinh c«ng ty còn có các xí nghiệp nên có nhiều nhà kho. M¸y móc, thiết bị:là toàn bộ máy mó,thiết bị dùng tring hoạt động kinh doanh của công ty như máy tăng áp,máy phát điện,maý thuỷ bình,máy đầm đất,máy đầm cóc… Phương tiện vận tải:lµ các loại phương tiện như xe ôtô,hệ thống thông tin,hệ thống điện,… Thiết bị,dụng cụ quản llý:là những thiết bị dùng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như máy tính,máy vi tính,máy in,máy Fax… - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh cña c«ng ty bao gåm : QuyÒn sö dông ®Êt : + khu nhµ sè 3B phè thÓ giao- quËn Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi +c¸c xÝ nghiÖp +GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp chuyÓn nh­îng + Mét sè TSC§ v« h×nh kh¸c: quyÒn sö dông hîp ®ång.. 2.3.1.2 Lu©n chuyển chứng từ và kế to¸n chi tiết TSCĐ. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh,tài sản cố định của Công ty thường xuyên biến động, để quản lý tốt TSCĐ,kế toán cần phải theo dõi chặt chẽ,phản ánh kịp thời mọi trường hợp biến động tăng ,giảm TSCĐ. Khi có tài sản cố định tăng thêm,Công ty phải thành lập Hội đồng giao nhận,trong đó gồm có đại diện bên giao, đại diện bên nhận và một số uỷ viên để nghiệm thu,kiểm nhận tài sản.Hội đồng này có nhiệm vụ nghiệm thu va cùng với đại diện đơn vị giao TSCĐ lập “biên bản giao,nhận TSCĐ”.Biên bản này lập cho từng đối tượng TSCĐ,với những TSCĐ cungf loại,giao nhận cùng một lúc,do cùng một đơn vị chuyển giao thì có thể lập chung một biên bản.Sau đó phòng kế toán phải sao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng.Hồ sơ đó bao gồm biên bản giao nhận TSCĐ,các hoá đơn…Phòng kế toán giữ lại để làm căn cứ tổ chức kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết TSCĐ. Căn cứ vào hồ sơ,phòng kế toán mở”Thẻ TSCĐ” để theo dõi chi tiết TSCĐ của đơn vị.Thẻ này được lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ,thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập,kê toán trưởng ký xác nhận và lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, để theo dõi tình hình tăng,giảm TSCĐ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản đã cấp cho các bộ phận,làm căn cứ để đối chiếu khi kiểm kê tài sản,kế toán mở “Sổ tài sản theo đơn vị sử dụng”.Sổ này mở cho từng nơi sử dụng,từng năm,.mỗi bộ phận sử dụng lập 2 quyển,1 lưu tại phòng kế toán,1 bộ phận sử dụng tài sản giữ. Để đăng ký,theo dõi và quản lý toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm và theo dõi số khấu hao TSCĐ đã trích,kế toán mở “Sổ TSCĐ”.Sổ được đóng thành quyển, được ghi trên cơ sở các chứng từ tăng,giảm TSCĐ,bảng tính khấu hao TSCĐ. 2.3.1.3.Kế to¸n tổng hợp tăng,giảm TSCĐ. a.KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§. -T¨ng TSC§ do mua s¾m b»ng vèn chñ së h÷u: +Ghi t¨ng TSC§: Nî TK 211,213: nguyªn gi¸ Nî TK 133(1332): thuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 111,112,331:tæng gi¸ thanh to¸n +Bót to¸n kÕt chuyÓn nguån: Nî TK 414,431,441: Cã TK 411: -T¨ng TSC§ do mua s¾m b»ng nguån vèn vay: Nî TK 211,213:nguyªn gi¸. Nî TK 133(1332):thuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 341: ChØ khi nµo tr¶ nî vay th× theo kÕ ho¹ch sö dông nguån ®Ó tr¶ nî kÕ to¸n míi ghi bót to¸n kÕt chuyÓn nguån t­¬ng øng. -§èi víi TSC§ t¨ng do ®Çu t­ XDCB: +KÕ to¸n tËp hî chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng,mua s¾m,l¾p ®Æt TSC§: Nî TK 241(2411,2412) Nî TK 133(1332): thuÕ GTGT ®Çu vµo(nÕu cã) Cã TK 111,112,331,334,152… +Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh h×nh thµnh ®­a TSC§ vµo sö dông: Nî TK 211,213: Cã TK 241(2411,2412): +KÕt chuyÓn nguån(nÕu cã): Nî TK 414,431,441: Cã TK 411: -T¨ng TSC§ do mua s¾m theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp,tr¶ chËm: +Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ theo gi¸ mua tr¶ tiÒn 1 lÇn.PhÇn l·I do tr¶ gãp,tr¶ chËm ®­îc tËp hîp vµo TK 242 ®Ó ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ: Nî TK 211,213:nguyªn gi¸. Nî TK 133(1332):thuÕ GTGT khÊu trõ Nî TK 242:sè l·I tr¶ gãp,tr¶ chËm. Cã TK 331:tæng sè tiÒn ph¶I tr¶ ng­êi b¸n. +§Þnh kú thanh to¸n: Nî TK 331: Cã TK 111,112: +Ph¶n ¸nh sè l·I t­¬ng øng: Nî TK 635: Cã TK 242: -C¸c tr­êng hîp t¨ng TSC§ kh¸c: Nî TK 211,213:nguyªn gi¸. Cã TK 411:t¨ng do ®­îc cÊp,nhËn vèn gãp liªn doanh Cã TK 711:t¨ng do tµi trî,biÕu… Cã TK 222:thu håi vèn gãp liªn doanh. -TSC§ thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. NÕu TSC§ thõa,ch­a x¸c ®Þnh nguyªn nh©n,ch­a x¸c ®Þnh l¹i chñ së h÷u: Nî TK 211:nguyªn gi¸. Cã TK 214:gi¸ trÞ hao mßn theo ®¬n gi¸ thùc tÕ. Cã TK 3381:gi¸ trÞ cßn l¹i. S¬ ®å 5: S¬ ®å kÕ to¸n tæng qu¸t t¨ng TSC§ do mua s¾m, do XDCB bµn giao.. (doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) TK 111,112,341… TK 211, 213 SD xxx Nguyªn Gi¸ TSC§ T¨ng Trong kú Thanh to¸n ngay( kÓ c¶ phÝ tæn míi) VAT khÊu trõ TK 1332 Tk 331 Tr¶ tiÒn Cho ng­êi b¸n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Tk 411 NhËn cÊp ph¸t, nhËn vèn gãp TK 414, 431, 441… ®Çu t­ b»ng vèn CSH TK 128, 222, 412, 711.. C¸c tr­êng hîp t¨ng kh¸c ( nhËn l¹i vèn Gãp liªn doanh, ®¸nh gi¸ t¨ng,…) b/KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§. -TSC§ gi¶m do thanh lý,nh­îng b¸n: Trong ho¹t ®éng thanhlý,nh­îng b¸n TSC§ ®­îc coi lµ ho¹t ®éng kh¸c ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh.Do ®ã mäi chi phÝ vµ thu nhËp trong qu¸ tr×nh nh­îng b¸n ®Òu ghi nhËn lµ chi phÝ vµ thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c: +Ghi gi¶m TSC§(xo¸ sæ TSC§): Nî TK 811:gi¸ trÞ cßn l¹i. Nî TK 214:gi¸ trÞ hao mßn. Cã TK 211,213:nguyªn gi¸. +Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thanh lý,nh­îng b¸n TSC§: Nî TK 811:gi¸ trÞ cßn l¹i. Nî TK 133:thuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 111,112,331.. +Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu vÒ thanh lý,nh­îng b¸n: Nî TK 111,112,131,152: Cã TK 711: Cã TK 333(3331):thuÕ GTGT ®Çu ra”(nÕu cã) -Gi¶m TSC§ do kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn chÕ ®é hiÖn hµnh: +NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ nhá: Nî TK 627,641,642:gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214:gÝa trÞ hao mßn Cã TK 211,213:nguyªn gi¸ + NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t­¬ng ®èi lín: Nî TK 142,242: Nî TK 214:gÝa trÞ hao mßn Cã TK 211,213:nguyªn gi¸ -Gi¶m TSC§ do ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª: Tuú theo tõng tr­êng hîp vµ quy ®Þnh xö lý,kÕ to¸n ghi sæ theo bót to¸n: Nî TK 138(1381):ch­a râ nguyªn nh©n chê xö lý Nî TK 138(1388): c¸ nh©n ph¶I båi th­êng Nî TK 415:nÕu ®­îc bï ®¾p b¨ng quü dù phßng Nî TK 214:gÝa trÞ hao mßn Cã TK 211:nguyªn gi¸. -Gi¶m TSC§ do ®· khÊu hao hÕt: Nî TK 214(2143): hao mßn b»ng nguyªn gi¸. Cã TK 213: hao mßn b»ng nguyªn gi¸. S¬ ®å 5: S¬ ®å kÕ to¸n gi¶m TSC§ do nh­îng b¸n,thanh lý Tk 211, 213 GÝa trÞ hao mßn luü kÕ TSC§ TK 214 Nguyªn gÝa TSC§ gi¶m do b¸n nh­îng b¸n Thanh lý SD xxx Thanh lý, nh­îng b¸n Gi¸ trÞ cßn l¹i ch­a thu håi TK 811 TSC§ thanh lý nh­îng b¸n TËp hîp Chi phÝ Liªn quan TK 334, 338, 152, 214.. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn nh­îng b¸n Thanh lý tù lµm TK 111, 112, 331.. (GÝa ch­a cã thuÕ GTGT) TK 1331.. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn Nh­îng b¸n, thanh lý thuª ngoµi(c¶ thuÕ GTGT) ThuÕ GTGT ®Çu vµo TK 111, 112, 152, 131… TK 711 C¸c kho¶n Thu liªn quan ®Õn nh­îng b¸n, thanh lý Gi¸ nh­îng b¸n TSC§( kh«ng thuÕ) Vµ c¸c kho¶n thu håi kh¸c tõ thanh lý TK 3331 ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép Do nh­îng b¸n, thanh lý ( nÕu cã) Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n TSC§ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i c«ng ty Chøng tõ t¨ng gi¶m KhÊu hao TSC§ ThÎ kÕ to¸n TSC§ Sæ chi tiÕt TSC§ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i TK 221,212,213,214 Sæ nhËt ký Chøng tõ ghi sæ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu, kiÓm tra 2.3.1.4.KÕ to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ vµ sö dông,d­íi t¸c ®éng cña m«I tr­êng tù nhiªn,vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc còng nh­ tiÕn ®é kü thuËt,TSC§ bÞ hao mßn.Trªn thùc tÕ,t¹i C«ng ty Mesco ®­îc h×nh thµnh c¸ch ®©y h¬n 30 n¨m,nªn phÇn lín hÇu hªt c¸c TSC§ ®Òu bÞ hao mßn.ChÝnh v× vËy ®Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§,kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. VÒ ph­¬ng diÖn kinh tÕ,khÊu hao cho phÐp doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®­îc gi¸ trÞ thùc cña TSC§,®ång thêi lµm gi¶m lîi nhu©n rßng cña doanh nghiÖp.VÒ ph­¬ng diÖn tµi chÝnh, khÊu hao lµ mét ph­¬ng tiÖn tµi trî gióp doanh nghiÖp thu ®­îc bé phËn gi¸ trÞ mÊt ®I cña TSC§….ViÖc tÝnh khÊu hao ®­îc tiÕn hµnh theo nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau.C«ng ty Mesco ®· sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh: Møc khÊu Nguyªn gi¸ TSC§ hao = x Tû lÖ khÊu hao Trong th¸ng 12 §Þnh kú,cã thÓ lµ hµng th¸ng,hµng quý… kÕ to¸n cña C«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh,kÕ to¸n ghi: Nî TK 627(6274-chi tiÕt tõng ph©n x­ëng):khÊu hao TSC§ sö dông ë ph©n x­ëng… Nî TK 641(6414):khÊu hao TSC§ sö dông cho tiªu thô s¶n phÈm Cã TK 214(chi tiÕt tiÓu kho¶n):tæng sè khÊu hao ph¶I trÝch. C«ng ty nép khÊu hao c¬ b¶n cho cÊp trªn hoÆc chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé: Nî TK 411:nÕu kh«ng ®­îc hoµn tr¶. Nî TK 136:nÕu ®­îc hoµn tr¶ Cã TK 111,112: 2.3.2.Kế to¸n nguyªn vật liệu tại C«ng ty Mesco. 2.3.2.1.Ph©n loại nguyªn vật liệu. C«ng ty cổ phần X©y dựng và Vật tư thiết bị Mesco là c«ng ty x©y dựng,x©y lắp nªn bao gồm nhiều loại vật liệu kh¸c nhau,cã gÝa trị,c«ng dụng,nguồn h×nh thành….kh¸c nhau.Do đã, cần phải ph©n loại vật liệu nhằm tạo điều kiện cho việc hạch tãan và quản lý vật liệu.Nguyªn vật liệu tại C«ng ty Mesco bao gồm: -Nguyªn, vật liệu chÝnh:gạch,xi măng,sắt,thÐp, ống nhựa…… -Nguyªn, vật liệu phụ : đinh,vôi,sơn…. -Vật liệu kh¸c phục vụ cho việc x©y dựng c¸c c«ng tr×nh,hạng mục c«ng tr×nh như:phụ gia bª t«ng,que hàn,…,c¸c thiết bị gắn liền với vật kiến tróc như:thiết bị vệ sinh, điều hoà… 2.3.2.2.TÝnh gi¸ nguyªn vật liệu. TÝnh gi¸ nguyªn vật liệu là c«ng t¸c quan trọng trong việc tổ chức hạch to¸n nguyªn vật liệu.TÝnh gi¸ nguyªn vật liệu là dïng tiền để biểu hiện gÝa trị của nguyªn vật liệu.C«ng ty Mesco là một công ty x©y dựng nªn đối với từng hạng mục,từng c«ng tr×nh,c«ng ty sử dụng nhiều loại nguyªn vật liệu,nghiệp vụ xuất-nhập vật liệu diễn ra thường xuyªn nªn việc tÝnh gi¸ nguyªn vật liệu là rất quan trọng.C«ng ty đ· sử dụng phương ph¸p nhËp tr­íc,xuÊt tr­íc(FIFO) để tÝnh gi¸ nguyªn vật liệu.Theo ph­¬ng ph¸p nµy,gi¶ thiÕt r»ng sè vËt liÖu nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc,xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt.C¬ së cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu vµ gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp kho tr­íc sÏ dïng lµm gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña v©t liÖu hµng ho¸ xuÊt trø¬c,do vËy, gi¸ trÞ vËt liÖu tån kho cuèi kú sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu nhËp kho sau cïng. 2.3.2.3.Lu©n chuyÓn chøng tõ vµ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Mesco ®­îc thÓ hiÖn râ th«ng qua s¬ ®å sau: Quy tr×nh lËp phiÕu nhËp kho vËt t­,s¶n phÈm ,hµng ho¸ Ng­êi giao Ban kiÓm C.bé phô tr¸ch Thñ KT hµng nhËn cung phßng kho HTK øng nhËp (1) (2) (4) (5) (6) vËt t­ (3) L­u §Ò nghÞ LËp b¶ng LËp KÝ kiÓm nhËn Ghi nhËp kho hµng Sæ kiÓm nh©n PNK PNK Quy tr×nh lËp phiÕu XK vËt t­, s¶n phÈm ,hµng ho¸. Ng­êi cã thñ tr­ëng Bé phËn Thñ kho KT n.cÇuHµng KTT cung øng HTK NghiÖp (1) (2) (3) (4) (5) Vô XK B¶o qu¶n VËt t­,HH l­u tr÷ LËp chøng tõ DuyÖt LËp phiÕu XuÊt Ghi sæ Xin xuÊt lÖnh NK kho XuÊt C«ng ty cæ phÇn X©y dùng vµ VËt t­ thiÕt bÞ Mesco ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu.C«ng ty ®· tiÕn hµnh nh­ sau: S¬ ®å 6 S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu NK ThÎ kho PhiÕu XK thÎ ho¨c sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp N-X-T KÕ to¸n Tæng hîp ThÎ kho ®­îc më cho tõng danh ®iÓm vËt t­,do thñ kho th­c hiÖn.Hµng ngµy,c¨n cø vµo phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt thñ kho ghi vµo thÎ kho cho tõng danh ®iÓm vËt t­. Sæ chi tiÕt vËt t­:do kÕ to¸n chi tiÕt lËp cho tõng danh ®iÓm vËt t­.KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho,phiÕu xuÊt kho do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt. Sæ tæng hîp nhËp,xuÊt,tån,sæ nµy do kÕ to¸n chi tiÕt lËp vµo thêi ®iÓm kÕ to¸n theo c¸c chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ.C¨n cø vµo sæ nµy cuèi th¸ng céng gi¸ trÞ nhËp,xuÊt ®Ó tÝnh vµ gi¸ trÞ tåncho tõng danh ®iÓm vËt t­. 2.3.2.4. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu. C«ng ty Mesco h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn nh»m theo dâi vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh hiÖn cã,biÕn ®éng t¨ng,gi¶m._. vËt liÖu mét c¸ch th­êng xuyªn,liªn tôc trªn c¸c tµi kho¶n ph¶n ¸nh tõng lo¹i vËt liÖu. §Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn,kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n: TK 152:”nguyªn liÖu,vËt liÖu” *KÕ to¸n tæng hîp t¨ng nguyªn vËt liÖu. Trong c«ng ty vËt liÖu t¨ng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nh­ t¨ng do mua ngoµi,t¨ng do nhËn vèn gãp ,nh©n cÊp ph¸t… §èi víi tr­êng hîp t¨ng do mua ngoµi,khi mua vËt liÖu cã thÓ ph¸t sinh c¸c tr­êng ho¹p nh­ hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ,hµng vÒ nh­ng ho¸ ®¬n ch­a vÒ,hµng thõa… -Tr­êng hîp mua ngoµi,hµng vµ ho¸ ®¬n cung vÒ,kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n,phiÕu nhËp kho,biªn b¶n giao nhËn vËt t­(nÕu cã): Nî TK 152:gi¸ mua +chi phÝ mua kh«ngcã thuÕ Nî TK 133:thuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 111,112,331: Tæng gi¸ thanh to¸n Nªó tr­êng hîp ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i,gi¶m gia hoÆc hµng mua tr¶ l¹i ng­êi b¸n,kÕ to¸n ghi gi¶m gi¸ trÞ hµng mua: Nî TK 111,112,331:Tæng sè ®­îc chiÕt khÊu th­¬ng m¹i,gi¶m gÝa.. Cã TK 133(1331): ThuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 152:Sè chiÕt khÊu th­¬ng m¹i,gi¶m gi¸… C«ng ty ®­îc h­ëng chiÕt khÊu thanh to¸n do tr¶ tiÒn hang tr­¬c thêi h¹n theo quy ®Þnh ghi nhËn vµo doanh thu tµi chÝnh trong kú: Nî TK 111,112,331:T«ng sè chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng Cã TK 515: -Tr­êng hîp nguyªn vËt liÖu mua ngoµi,hµng vÒ tr­íc ch­a cã ho¸ ®¬n; KÕ to¸n cña C«ng ty l­u phiÕu nhËp kho vµo cÆp hå s¬ hµng ch­a cã ho¸ ®¬n ®Ó theo dâi ho¸ ®¬n vÒ.Trong th¸ngnÕu ho¸ ®¬n vÒ th× kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n ghi sæ nh­ tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cung vÒ NÕu cuèi th¸ng mµ ch­a nhËn ®­îc ho¸ ®¬n th× kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho ghi sæ theo gi¸ t¹m tÝnh: Nî TK 152: GÝa t¹m tÝnh Cã TK 331: Sang th¸ng sau khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thùc tÕ nÕu cã chªnh lÖch th× ®iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh thµnh gi¸ thùc tÕ b»ng ph­¬ng ph¸p thÝch hîp. -Tr­êng hîp ho¸ ®¬n vÒ tr­íc,hµng ch­© vÒ. KÕ to¸n l­u ho¸ ®¬n vµo cÆp hå s¬ hµng ®i ®­êng ®Ó theo dâi chê hµng vÒ,trong th¸ng hµng vÒ th× kÕ to¸n ghi sæ nh­ tr­êng hîp hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ. NÕu ®Õn cuèi th¸ng hµng ch­a vÒ ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi: Nî TK 151: GÝa mua ch­a thuÕ Nî TK 133:ThuÕ GTGT khÊu trõ Cã TK 111,112,331:Tæng gi¸ thanh to¸n Sang th¸ng sau hµng vÒ kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ ho¸ ®¬n cña th¸ng tr­íc,kÕ to¸n ghi: Nî TK 152 Cã TK 151 -C¸c tr­êng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c: Nî TK 152:GÝa thùc tÕ cña vËt liÖu t¨ng Cã TK 411:®­îc cÊp hoÆc nhËn vèn gãp liªn doanh Cã TK 711: ®­îc tµi trî,biÕu tÆng Cã TK 336:ph¶I tr¶ néi bé.. Cã TK 338(3381) :vËt liÖu thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Cã TK 627,621,641,642,154:vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt hoÆc phÕ liÖu thu håi *KÕ to¸n tæng hîp gi¶m nguyªn vËt liÖu. -Gi¶m vËt liÖu do xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho,tæng hîp vµ ph©n lo¹i vËt liÖu sö dông theo tõng bé phËn Nî TK 621:VËt liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 627:vËt liÖu xuÊt dïng cho qu¶n lÝ ph©n x­ëng Nî TK 641: “ “ “ bé phËn b¸n hµng Nî TK642: “ “ “ QLDN Nî TK 241: “ ‘” “ Cã TK 152: Tæng gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng -Gi¶m do gãp vèn liªn doanh §¸nh giÊ l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vèn gãp vµ phÇn chªnh lÖch ph¸t sinh gi÷a gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu vµ gi¸ trÞ vèn gãp ®­îc ghi nhËn vµo chi phÝ vµ thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. Nî TK 222:GÝa trÞ vèn gãp Nî TK 152:Gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu Nî TK 811 hoÆc Cã TK 3387:phÇn chªnh lÖch -C¸c tr­êng hîp t¨ng vËt liÖu kh¸c Nî TK 136,138:cho vay m­în t¹m thêi Nî TK 411:tr¶ vèn cho c¸c chñ së h÷u Nî TK 632,811:vËt liÖu thiÕu ph¸t hiÖn khi kiÓm kª Cã TK 152: tæng gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu gi¶m C«ng ty Mesco ®· tæng hîp t×nh h×nh t¨ng,gi¶m vËt liÖu th«ng qua s¬ ®å sau: S¬ ®å kÕ to¸n tæng qu¸t t¨ng, gi¶m vËt liÖu theo S¬ ®å 7 Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn TK 331,111,333, TK 152 TK621 112,141,311.. SD xxx T¨ng do mua XuÊt VL chÕ t¹o SP Tæng gi¸ mua ngoµi(ko VAT) Thanh to¸n XuÊt cho PXSX Tk 627,641. VAT KT BH,QLDN,XDCB TK 151 Tk 632 VËt liÖu ®I ®­¬ng k× tr­íc XuÊt VL Gãp LD TK 411 TK 154 NhËn vèn ph¸t, cæ phÇn,gãp….. xuÊt thuª ngoµi Gia c«ng chÕ biÕn TK 632,3381 TK 632,3381 Gi¸ trÞ thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª vËt liÖu thiÕu (Trong ,ngoµi ®Þnh møc) (trong,ngoµi §M) TK 412 TK 128, 222 Chªnh lÖch gi¶m NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh TK 412 TK 331, 111.. Kho¶n chªnh lÖch t¨ng ChiÕt khÊu TM GGHM TK 1331 hµng mua ThuÕ GTGT t­¬ng øng tr¶ l¹i Víi kho¶n CKTM,GGHB Hµng mua bÞ tr¶ l¹i Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i c«ng ty Sæ kÕ to¸n chi tiÕt, vËt t­ thanh to¸n víi ng­êi b¸n Chøng tõ ban ®Çu Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ B¶ng kª tÝnh gi¸ vËt t­ cuèi kú B¶ng tæng hîp Sæ c¸i TK 151, 152 153, …. B¶ng ph©n bæ vËt t­ B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n 2.3.3 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty. 2.3.3.1.C¸ch tÝnh l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng. Thùc tÕ,trong qu¸ trÝnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo th× nh÷ng kho¶n trÝch l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lu«n chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín.Lµ mét c«ng ty x©y dùng, víi nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi,c«ng tr×nh x©y dùng…th× viªc chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng lµ rÊt quan träng.C«ng ty Mesco ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng: tr¶ l­¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. -Tr¶ l­¬ng theo thêi gian,c¨n cø vµo cÊp bËc c«ng nh©n viªn,sè ngµy c«ng trong th¸ng cña c«ng nh©n ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ theo c«ng thøc: TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi = Sè ngµy thùc tÕ lµm x Møc l­¬ng Lao ®éng trong th¸ng viÖc trong th¸ng hµng ngµy -Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm,c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc giao kho¸n va ®¬n gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång giao kho¸n: TiÒn l­¬ng ph¶I tr¶ cho ng­êi =Sè l­îng s¶n phÈm x §¬n gi¸ tiÒn Lao ®éng trong th¸ng h. thµnh trong th¸ng l­¬ng 2.3.3.2.Lu©n chuyÓn chøng tõ vµ kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l­¬ng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng,C«ng ty sö dông mét sè chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng nh­ b¶ng chÊm c«ng.B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp riªng cho tõng bé phËn,tæ,®éi lao ®éng s¶n xuÊt,trong ®ã ghi râ ngµy lµm viÖc,ngµy nghØ cña mçi ng­êi lao ®éng.B¶ng chÊm c«ng do tæ tr­ëng trùc tiÕp ghi va c«ng khai cho c«ng nh©n viªn chøc gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña tõng ng­êi.Cuèi th¸ng,b¶ng chÊm c«ng ®­îc dïng ®Ó tæng hiùp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l­¬ng cho tõng bé phËn,tæ,®éi s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng,kÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ nh­:”Hîp ®ång giao kho¸n”,”PhiÕu b¸o lµm thªm giê”,”B¶ng kª khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh”…… Chøng tõ h¹ch to¸n do tæ tr­ëng ký,c¸n bé kiÓm tra kü thuËt x¸c nhËn,®­îc l·nh ®¹o duyÖt.Sau ®ã,chøng tõ nµy ®­îc chuyÓn cho nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n x­ëng ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng toµn ®¬n vÞ,råi chuyÓn vÒ phßng lao ®éng tiÒn l­¬ng x¸c nhËn.Cuèi cïng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp lµm c¨n cø tÝnh l­¬ng. §Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng,tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp,trî cÊp cho ng­êi lao ®éng,hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp”B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cho tõng ®éi,ph©n x­ëng s¶n xuÊt. *KÕ to¸n tiÒn l­¬ng. -Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n 334”Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”:ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶I tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn l­¬ng,th­ëng,BHXH,vµ c¸c kho¶n kh¸c mang tÝnh chÊt thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. -H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng: C«ng ty Mesco h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng qua s¬ ®å S¬ ®å7 S¬ ®å h¹ch to¸n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn chøc TK 334 Tk 338 Tk 622, 627, 641, 642 trÝch KPC§ BHXH BHYT Theo tû lÖ Quy ®Þnh Sè BHXH ph¶i tr¶ tÝnh vµo chi Trùc tiÕp cho CNV phÝ KD(19%) TK 111, 112.. TK 334 Trõ vµo thu Nép KPC§,BHXH NhËp CNV(6%) BHYT Chi tiªu KPC§ TK 111,112 Sè BHXH,KPC§ chi v­ît T¹i c¬ së ®­îc cÊp 2.3.3.3.KÕ to¸n quü BHXH,BHYT vµ KPC§. Ngoµi tiÒn l­¬ng,ng­êi lao ®éng cßn ®­îc h­¬ng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc phóc lîi x· héi,trong ®ã cã trî cÊp BHXH,BHYT. Quü b¶o hiÓm x· héi ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè quü tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña CNV thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng.Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,tû lÖ trÝch BHXH lµ 20%,trong ®ã 15% do ®¬n vÞ hoÆc chñ sö dông lao ®éng nép,®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh;5% cxßn l¹i do ng­êi lao ®éng ®ãng gãp vµ ®­îc trõ vµo l­¬ng th¸ng. Quü BHYT ®­îc sö dông ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn kh¸m,,ch÷a bÖnh,…cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian èm ®au,sinh ®Î.Quü nµy ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng.Tû lÖ trÝch BHYT hiÖn hµnh lµ 3%,trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra,®Ó cã nguån chi phÝ cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn,hµng th¸ng,doanh nghiÖp cßn ph¶I trÝch theo mét tû lÖ quy ®Þnh víi tæng sè quü tiÒn l­¬ng,tiÒn phô cÊp… thùc tÕ ph¶I tr¶ cho ng­êi lao ®éng.Tû lÖ kinh phÝ c«ng ®oµn theo chÕ ®é hiÖn hµnh la 2%. -Tµi kho¶n sö dông: +TK 3382:Kinh phÝ c«ng ®oµn. +TK 3383:BHXH. +TK 3384:BHYT. S¬®å 8 S¬ ®å kÕ to¸n thanh to¸n BHXH, BHYT, KPC§ Tk 141, 138, 333.. Tk 334 TK 622 TiÒn l­¬ng TiÒn Th­ëng BHXH vµ C¸c kho¶n Kh¸c ph¶i Tr¶ cho Ng­êi L§ C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu CNTT s¶n xuÊt NhËp cña ng­êi L§ Tk 627 NV P.x­ëng TK 3383, 3384 PhÇn ®ãng gãp cho quü TK 641, 642 BHXH, BHYT NV b¸n hµng QLDN Tk 4311 Tk 111. 152.. TiÒn th­ëng Thanh to¸n l­¬ng, th­ëng TK 3383 BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c BHXH Cho ng­êi L§ ph¶i tr¶ §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ (bao gåm l­¬ng chÝnh,l­¬ng phô vµc¸ckho¶n kh¸c)vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng,kÕ to¸n sö dông b¶ng ph©n bæ sè 1”B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi”. 2.3.4 KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Mesco. 2.3.4.1 Ph©n lo¹i CPSX,®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n CPSX x©y l¾p. Qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp x©y l¾p lµ qu¸ trinh f biÕn ®æi mét c¸ch cã ý thøc,cã mu¹c ®Ých c¸c yÕu t« ®Çu vµo d­íi t¸c dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ cïng víi søc lao ®éng cña c«ng nh©n.Nãi c¸ch kh¸c, c¸c yÕu tè vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt,®èi t­îng lao ®«ng d­íi t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi sÏ trë thµnh s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy,chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®«ng sèng,lao ®«ng vËt ho¸ vµ c¸c hao phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong doanh nghiÖp x©y dùng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau,cã tÝnh chÊt kinh tÕ,c«ng dông kh¸c nhau,cã mèi quan hÖ víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c nhau.Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®­îc c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c ®èi t­îng sö dông th«ng tin ®ång thêi qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô cho kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt,C«ng ty Mesco ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xó©t. *Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung,tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× toµn bé chi phÝ cña C«ng ty cã tÝnh chÊt,néi dung gièng nhau kh«ng kÓ chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë ®©u: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu:bao gåm chi phÝ vÒ c¸c lo¹i ®«I t­îng lao ®éng nhu nguyªn vËt liÖu chÝnh,nguyªn vËt liÖu phô,nhiªn liÖu,thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n… -Chi phÝ nh©n c«ng: lµ toµn bé sè tiÒn c«ég c¸c kho¶n trÝch BHYT,BHXH,CPC§ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶I tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. -Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:lµ toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ cho s¶n xó©t. -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : lµ sè tiÒn ph¶I tr¶ c¸c dÞch vô mua ngoµi,thuª ngoµi nh­ chi phÝ mua ®iÖn,n­íc…. -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn:lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi 4 yÕu tè kÓ trªn. B»ng c¸ch ph©n loai nµy C«ng ty Mesco cho thÊy râ c¬ cÊu,tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ mµ C«ng ty chia ra trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Lµ c¬ së ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè,lËp c¸c kÕ ho¹ch c©n ®èi cung cÊp vËt t­,lao ®éng,tiÒn l­¬ng, khÊu hao TSC§…phôc vô cho lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. *Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých,c«ng dông cña chi phÝ: -Chi phÝ trùc tiÕp: +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:lµ toµn bé gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh,vËt liÖu phô,c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh sö dông trong qu¸ tr×nh x©y l¾p.Nã kh«ng bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu,nhiªn liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng,vËt liÖu qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh,chi phÝ vËt liÖu sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt chung. +Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:lµ chi phÝ tiÒn l­¬ng c¬ b¶n,phô cÊp….cña c¸c c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Ó h×nh thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. +Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:lµ toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn khèi l­îng c«ng viÖc x©y l¾p b»ng m¸y. -Chi phÝ s¶n xuÊt chung:bao gåm toµn bé chi phÝ phôc vô cho qu¸ trÝnh s¶n xuÊt thi c«ng lo¹i trõ chi phÝ trùc tiÕp,nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®éi s¶n xuÊt,ph©n x­ëng. C¸ch ph©n lo¹i nµy phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc,c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa,ph©n tÝch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo kho¶n môc ,gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh,®Þnh møc chi phÝ. *§èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt,lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®­îc tæ chøc tËp hîp theo ®ã. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt.§Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶I c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt.Tuú theo c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt,yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ ,yªu cÇu h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña C«ng ty mµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ.Tuú theo quy tr×nh c«ng nghÖ s¶ng xuÊt cña s¶n phÈm,®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm ,yªu cÇu cña c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ma ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cã thÓ lµ tõng nhãm s¶n phÈm,tõng mÆt hµng. Trong s¶n xuÊt x©y l¾p,do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm co tÝnh ®¬n chiÕc nªn ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶ng xuÊt th­êng lµ theo tõng ®¬n ®Æt hµng,tõng h¹ng môc c«ng tr×nh… TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t­îng cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc t¨ng c­êng h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty,phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc kÞp thêi,chÝnh x¸c. *Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n CPSX x©y l¾p. C«ng ty Mesco ¸p dông 2 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt: -Quy n¹p chi phÝ s¶n xuÊt theo s¶n phÈm ,®¬n ®Æt hµng. S¶n phÈm hoµn chØnh trong XDCB ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ mét ng«I nhµ hoµn thµnh…Do ®Æc ®iÓm cña tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ,®Æc ®iÓm cña loaÞ h×nh s¶n xuÊt,c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn s¶n phÈm hoÆc ®¬n ®Æt hµng nµo sÏ ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ vµo s¶n phÈm hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®ã.Khi s¶n phÈm hoµn thµnh,toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp./ C¸c chi phÝ trùc tiÕp gåm chi phÝ NVLTT,chi phÝ NCTT,®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®¬n ®Æt hµng.Cßn chi phÝ sö dôgn m¸y thi c«ng ®­îc tËp hîp theo tõng c«ng tr­êng,cuèi kú chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng.Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp chung cho tÊt c¶ c¸c ®¬n ®Æt hµng,cuèi kú tÝnh ph©n bæ cho tõng ®¬n ®Æt hµng theo tiªu thøc thÝch hîp. -Quy n¹p chi phÝ s¶n xuÊt theo khu vùc thi c«ng hoÆc theo bé phËn thi c«ng. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp c«ng ty h¹ch to¸n néi bé réng r·i.§èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c bé phËn,®¬n vÞ thi c«ng nh­ tæ,®éi s¶n xuÊt,hoÆc c¸c khu vùc thi c«ng.C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n lo¹i vµ tËp hîp theo cac ®èi t­îng lµ tæ,®éi,c«ng tr­êng,hay ph©n x­ëng…Nh­ng yªu cÇu tÝnh gÝa thµnh lµ theo tõng s¶n phÈm.§Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm khi hoµn thµnh C«ng ty Mesco ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕt hîp nh­ kÕt hîp ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp víi ph­¬ng ph¸p hÖ sè.C¸c chi phÝ trùc tiÕp ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng s¶n phÈm trong khu vùc thi c«ng,bé phËn thi c«ng,c¸c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng,chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo tõng khu vùc hoÆc bé phËn thi c«ng vµ ®­îc ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng trong bé phËn, khu vùc theo tiªu thøc thÝch hîp. 2.3.4.2 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. a/KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn,vËt liÖu chÝnh,phô…dïng trùc tiÕp cho viÖc x©y dùng,l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh.Nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh nµo,h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× C«ng ty tÝnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh ®ã.Cßn ®èi víi tr­êng hîp kh«ng tÝnh riªng th× ph¶I ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®Þnh møc tiªu hao,theo khèi l­îng thùc hiÖn… Tµi kho¶n sö dông: TK 621:”Chi phÝ nguyªn vËt liÖu tr­c tiÕp -Khi xuÊt kho vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p,kÕ to¸n ghi: Nî TK 621(chi tiÕt ®èi t­îng):tËp hîp chi phÝ nguyªn,vËt liÖu Cã TK 152(chi tiÕt vËt liÖu) -Tr­êng hîp thu mua vËt liÖu chuyÓn ®Õn tËn c«ng tr×nh kh«ng qua kho,sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p: Nî TK 621:gi¸ mua kh«ng thuÕ GTGT Cã TK 111,112,331…:tæng gi¸ thanh to¸n -Tr­êng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé ,khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi l­îng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®­¬c duyÖt,kÕ to¸n ghi: Nî TK 621:tËp hîp chi phÝ Cã TK 141(1413):kÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp -Tr­êng hîp vËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho hoÆc b¸n thu håi: Nî TK 111,112,152: Cã TK 621(chi tiÕt ®èi t­îng) Cuèi kú,kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî TK 154(1541:chi tiÕt ®èi t­îng) Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi t­îng) b/ KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tµi kho¶n sö dông: TK 622:”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Kho¶n chi phÝ nh©n c«ng lµ kho¶n chi phÝ ph¶n ¸nh sè tiÒn l­¬ng,tiÒn c«ng ph¶I tr¶ ng­êi lao ®«ng thuéc danh s¸ch do C«ng ty qu¶n lý vµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc cô thÓ,chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi t­îng). Cã TK 334(3341):ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n thuéc danh s¸ch Cã TK 3342,111…:ph¶I tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi. -Tr­êng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé,kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi t­îng). Cã TK 141(1413): kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cuèi kú,kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 154(1541:chi tiÕt ®èi t­îng) Cã TK 622 (chi tiÕt ®èi t­îng) c/ KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Tµi kho¶n sö dông: TK 623:”Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”. Do ®Æcc cña ngành x©y dùng nãi chung và cña c«ng ty MESCO nãi riªng, hầu hết các công trình đều có địa điểm thi công ở nhiều nơi xa nhau nên viÖc công ty tự mua các máy móc thiết bị trực tiếp phục vụ công trình có thÓ không khả thi bằng việc đi thuê. Vì vậy mà hầu hết các công trình thi công của công ty MESCO đều đi thuê máy móc thiết bị bên ngoài .Toµn bé chi phÝ thuª m¸y thi c«ng ®­îc tËp ho¹p vµo tµi kho¶n : TK 623:”Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”: Nî TK 623(6237):gi¸ ch­a thuÕ. Nî TK 133(1331):thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 331,111,112…:tæng gi¸ thuª ngoµi. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµo TK154: Nî TK 154(1541-chi tiÕt chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng) Cã TK 623(6237):kÕt chuyÓn chi phÝ m¸y thi c«ng d/KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l­¬ng nh©n viªn quan lý ®éi,trÝch BHXH,BHYT,KPC§ theo quy ®Þnh trªn tæng sè l­îng c«ng nh©n viªn cña ®éi.KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt chi phÝ theo tõng ®éi x©y l¾p. -Ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng,tiÒn c«ng ,phô c¸p ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi,tiÒn ¨n ca cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong ®éi: Nî TK 627(6271):tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cã TK 334: tiÒn l­¬ng,tiÒn c«ng ph¶I tr¶. -TrÝch KPC§,BHXH,BHYT trªn tæng sè tiÒn ph¶I tr¶ cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong tõng ®éi: Nî TK 627(6271):tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 338(3382,3383,3384). -TËp hîp chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cvho tõng ®éi x©y dùng: Nî TK 627(6272,6273):tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 152,153. -TrÝch khÊu hao m¸y mãc,thiÕt bÞ sö dông cho tõng ®éi xay dùng: Nî TK 627(6274):tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 214:trÝch khÊu hao TSC§. -C¸c chi phÝ theo dù to¸n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung tõng ®éi x©y l¾p kú nµy: Nî TK 627:tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 242:ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n Cã TK 335: trÝch tr­íc chi phÝ ph¶I tr¶. -C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c ph¸t sinh :®iÖn,n­íc…: Nî TK 627(chi tiÕt tiÓu kho¶n):tËp hîp chi phÝ. Nî TK 133(1331): thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ Cã TK 111,112,331…:tæng gi¸ thanh to¸n. -C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phi s¶n xu¸t chung: Nî TK 111,112,152… Cã TK 627:ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung -Tr­êng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé: Nî TK 627:tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK141(1413):kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cuèi kú,kÕ toan kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh…. Nî TK 154 (chi tiÕt ®èi t­îng):tæng hîp chi phÝ Cã TK 627(chi tiÕt bé phËn,®éi) e/ Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong x©y l¾p cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh theo tõng ®èi t­îng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh…. -KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 154(1541(chi tiÕt ®èi t­îng):tæng hîp chi phÝ Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi t­îng):kÕt chuyÓn chi phÝ - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trôc tiÕp: Nî TK 154(1541:chi tiÕt ®èi t­îng): tæng hîp chi phÝ Cã TK 622 (chi tiÕt ®èi t­îng) ):kÕt chuyÓn chi phÝ -KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 154(1541): ): tæng hîp chi phÝ Cã TK 623(6237): kÕt chuyÓn chi phÝ -KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt: Nî TK 154 (chi tiÕt ®èi t­îng):tæng hîp chi phÝ Cã TK 627(chi tiÕt bé phËn,®éi):kÕt chuyÓn chi phÝ C«ng ty lµ Nhµ thÇu chÝnh,khi nhËn bµ giao khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh tõ nhµ thÇu phô,kÕ to¸n ghi: Nî TK 154(1541):gi¸ trÞ bµn giao(nÕu ch­a x¸c ®Þnh lµ tiªu thô) Nî TK 632:gi¸ trÞ bµn giao(nÕu ®­îc bªn A nghiÖm thu) Nî Tk 133(1331): Cã TK 331(3312): tæng sè tiÒn ph¶I tr¶ nhµ thÇu phô Tæng gi¸ thanh to¸n c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh trong kú: Nî TK 632:bµn giao cho chñ ®Çu t­ hay nhµ thÇu chÝnh Nî TK 155:nÕu s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh,chê tiªu thô. Nî TK 241(2412): gi¸ thµnh c«ng tr×nh… Cã TK 154(1541_chi tiÕt ®èi t­îng):gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng tr×nh hoµn thµnh. S¬ ®å 9 S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p TK 152, 331.. Tk 621 TK 154 TK 632,155 Chi phÝ NVL kÕt chuyÓn CPNVLTT Trùc tiÕp KÕt chuyÓn Tk 623 Gi¸ thµnh KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông c«ng tr×nh CN sö dông MTC m¸y thi c«ng hoµn thµnh TiÒn L­¬ng Ph¶i tr¶ Tk 334 bµn giao TK 622 cho C«ng nh©n kÕt chuyÓn Trùc tiÕp XL CPNCTT Chñ ®Çu t­ TK 627 hay chê TËp hîp Chi phÝ SXC TK 214, 338, 111 112, 142,335… tiªu thô Ph©n bæ(hoÆc Chi phÝ KÕt chuyÓn) SXC kh¸c CPSXC Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc, b¶ng tæng hîp, b¶ng ph©n bæ Sæ chi tiÕt chi phi ThÎ tÝnh gi¸ thµnh Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 154, 621, 622….. B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh B¶ng tæng hîp chi phÝ theo yÕu tè B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký 2.3.4.3 §¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm thi c«ng cña mçi c«ng tr×nh x©y dùng cã thêi gian thi c«ng dµi. Khèi l­îng lín nªn viÖc thanh to¸n khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao ®­îc x¸c ®Þng theo khèi l­înghoµn thµnh hoÆc theo giai ®o¹n quy ­íc gi÷a chñ c«ng tr×nh vµ c«ng ty. Tuú theo tõng hîp ®ång vµ tiÕn ®é thi c«ng mµ trong quý cã thÓ thùc hiÖn bµn giao thêi ®iÓm dõng kÜ thuËt theo kÜ thuËt theo yªu cÇu hoÆc theo phÇn viÖc x©y l¾p hoµn thµnh. Do ®ã c«ng ty ph¶I x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu k× vµ cuèi kú. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang lµ khèi l­îng ch­a ®­îc nghiÖm thu vµ bªn A ch­a chÊp nhËn thanh to¸n. ë C«ng ty Mesco viÖc nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc thùc hiÖn nh­ sau: - NghiÖm thu néi bé: Hµng ngµy kü thuËt c«ng tr×nh kiÓm tra x¸c nhËn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn trong ngµy ®Ó lµm c¬ së cho viÖc thanh to¸n l­¬ng ®èi víi c¸c tæ ®éi thi c«ng. NghiÖm thu c¬ së: khi khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh ®¹t yªyªucÇuvÒkÜ thuËt lóc ®ã bªn b sÏ mêi bªn A tæ chøc nghiÖm thu vµ B sÏ lËp mét b¶n nghiÖm thu kÜ thuËt khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. NghiÖm thu thanh to¸n: theo giai ®o¹n ®iÓm dõng kÜ thuËt xÝ nghiÖp sÏ tËp hîp tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nghiÖm thu kü thuËt ch­a ®­îc thanh to¸n sau ®ã tÝnh to¸n khèi l­îng nghiÖm thu lËp hå s¬ tahnh to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao theo ®iÓm dõng kü thuËt. NghiÖm thu cÊp chñ qu¶n thanh to¸n, quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®­a vµo sö dông. Cuèi mçi qóy ®¹i diÖn phßng qu¶n lý kü thuËt c¸cc xÝ nghiÖp cïng víi kü thuËt c«ng ty kiÓm kª x¸c ®Þnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú cho tõng c«ng viÖc cô thÓ. KÕ to¸n c«ng ty sau khi nhËn ®­îc b¶n kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo c«ng thøc sau: Chi phÝ KLXLDDCK = Gi¸ dù to¸n – Gi¸ trÞ bµn giao Gi¸ trÞ bµn giao = §¬n gÝa ®Þnh møc x Khèi l­îng nghiÖm thu néi bé CP t.tÕ khèi Chi phÝ thùc tÕ cña   L­îng XLDD + khèi l­îng XL thùc GÝa trÞ Chi phÝ thùc tÕ ®Çu kú hiÖn trong kú dù to¸n Khèi l­îng XL = x cña KL DD cuèi kú GÝa trÞ dù to¸n cña GÝa trÞ dù to¸n cña XLDD KLXL hoµn thµnh + KLXL DD cuèi Bµn giao trong kú cuèi kú kú GÝa trÞ dù to¸n cña GÝa trÞ dù to¸n cña GÝa trÞ dù to¸n s¶n GÝa trÞ dù KLXL DD cuèi = KLXL DD ®Çu + l­îng thùc hiÖn - to¸n KLXL Kú kú trong kú DD trong kú 2.3.4.4.§èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. a/§èi t­îng tÝnh gÝa thµnh. C«ng ty Mesco víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nhµ cöa,tr¹m biÕn ¸p,c«ng tr×nh thuû lîi…c¸c s¶n phÈm nµy cã tÝnh ®¬n chiÕc,®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,tõng c«ng tr×nh ®· x©y dùng hoµn thµnh.Ngoµi ra,®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ tõng giai ®o¹n c«ng tr×nh hoÆc tõng giai ®o¹n hoµn thµnh quy ­íc,tuú thuéc vµo ph­¬ng thøc bµn giao thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ x©y l¾p vµ chñ ®Çu t­. X¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh còng lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña kÕ to¸n.Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty ,c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ lao vô mµ C«ng ty s¶n xuÊt,tÝnh chÊt cña s¶n suÊt cña chóng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. b/Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Ph­¬ng ph¸p tinh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ mét ph­¬ng ph¸p hoÆc lµ hÖ thèng ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n vÞ s¶n phÈm ®ã.Nã mang tÝnh chÊt thuÇn tuý kü thËt tÝnh to¸n,x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô,dich vô hoµn thµnh. VÒ c¬ b¶n ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gåm:ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp,ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Thùc tÕ,kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh lµ quý.Tuú theo c¸c phÇn khèi l­îng x©y dùng hoµn thµnh bµn giao theo kÕ ho¹ch hoÆc theo hîp ®ång ®· ký kÕt trong quý.C¨n cø vµp tiÕn ®é thùc tÕ cña c«ng tr×nh mµ thùc hiÖn bµn giao thanh to¸n tõng khèi l­îng x©y l¾p. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh.Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng x©y dùng cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh th­c tÕ cña tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh cã thêi gian thi c«ng dµi nªn trong quý, C«ng ty chØ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh quyÕt to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao(®­îc bªn A chÊp nhËn thanh to¸n)hoÆc c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý.Lóc nµy,gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú cña tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ Cña KLXL hoµn = cña KLXL + KLXL ph¸t - KLXL DD Thµnh bµn giao DD ®Çu kú sinh trong kú cuèi kú 2.3.5.KÕ to¸n x¸c ®Þnh vµ ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Mesco. 2.3.5.1.KÕ to¸n gi¸ vèn c«ng tr×nh hoµn thµnh,bµn giao. Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n 632:”GÝa vèn hµng b¸n”. Khi c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p hoµn thµnh,bµn giao kÕ to¸n cña C«ng ty ghi bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm : Nî TK 632:doanh thu theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh Cã TK 154(1541):kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Tr­êng hîp Nhµ thÇu chÝnh nhËn bµn giao khèi l­îng x©y l¾p cña Nhµ thÇu phô,®­îc chñ ®Çu t­ nghiÖ thu,gi¸ trÞ c«ng tr×nh nhËn bµn giao cña Nhµ thÇu phô ghi: Nî TK 632: ghi t¨ng gi¸ vèn hang b¸n(gi¸ giao thÇu ko thuÕ) Nî TK 133: thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ. Cã TK 111,112, 331(3312): ph¶I tr¶ Nhµ thÇu phô 2.3.5.2.KÕ to¸n doanh thu. Tµi kho¶n sö dông lµ tµi kho¶n 511:”doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” T¹i C«ng ty Mesco hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®­îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ khèi l­îng thùc hiÖn nªn khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy vµ ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn th× kÕ to¸n lËp ho¸ ®¬n trªn c¬ së phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n,kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112,131: Nî TK 144,244:Chi phÝ b¶o hµnh c«ng tr×nh bªn chñ ®Çu t­ gi÷ l¹i Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Cã TK 3331:ThuÕ GTGT ph¶I nép. Kho¶n tiÒn th­ëng(båi th­êng) tõ kh¸ch hµng tr¶ phô thªm cho Nhµ thÇu khi thùc hiÖn hîp ®ång ®¹t hoÆc v­ît møc mét sè chØ tiªu cô thÓ trong hîp ®ång,kÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112,131: Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 3331:ThuÕ GTGT ph¶I nép. 2.3.5.3.KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong kinh doanh x©y l¾p cuèi kú sÏ ®­îc ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm x©y l¾p.C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: Tæng chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng (chi phÝ QLDN)chê kÕt Chi phÝ nh©n c«ng trùc (chi phÝ QLDN) chuyÓn ®Çu vµ ps trong kú tiÕp cña s¶n phÈm x©y Ph©n bæ cho s.fÈm = x l¾p hoµn thµnh XL h.thµnh trong Tæng._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32472.doc
Tài liệu liên quan