Báo cáo Hoàn thiện kết cấu & nội dung phản ánh của kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam

Tài liệu Báo cáo Hoàn thiện kết cấu & nội dung phản ánh của kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam: ... Ebook Báo cáo Hoàn thiện kết cấu & nội dung phản ánh của kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam

doc13 trang | Chia sẻ: huyen82 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo Hoàn thiện kết cấu & nội dung phản ánh của kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu N¨m 2007 ViÖt Nam ®· chÝnh thøc trë thµnh mét thµnh viªn cña tæ chøc WTO(Tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ), sù kiÖn kinh tÕ quan träng nµy ®· më ra cho n­íc ta nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc lín. N¨m võa qua còng ®­îc xem lµ n¨m thÞ tr­êng chøng kho¸n ho¹t ®éng s«i ®éng. Chñ tÞch n­íc NguyÔn Minh TriÕt ®· kh¼ng ®Þnh thÞ tr­êng chøng kho¸n cã vai trß quan träng trong ho¹t ®éng thÞ tr­êng tµi chÝnh cña n­íc ta. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c thuËt ng÷ kinh tÕ vµ th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m h¬n tr­íc ®©y. Cho nªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh tÕ cã vµi trß quan träng khi ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. B¸o c¸o tµi chÝnh gåm nhiÒu b¸o c¸o kh¸c nhau nh­ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng b¸o c¸o b¾t buéc kh«ng thÓ thiÕu vµ trë thµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ kinh tÕ vµ tÊt c¶ mäi ®èi t­îng quan t©m. Lý do chÝnh lµ v× b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cung cÊp nh÷ng th«ng tin kinh tÕ quan träng cho ®èi t­îng quan t©m vÒ t×nh h×nh lç l·i trong chu kú ho¹t ®éng võa qua, dùa vµo ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña ®¬n vÞ vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. B¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng lµ nh÷ng tµi liÖu kinh tÕ rÊt quan träng. Theo ChuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®· ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu th«nh tin cho c¸c ®èi t­îng sö dông nh­ng cßn tån t¹i mét sè bÊt cËp trong c¬ chÕ cÇn ®­îc bæ sung vµ söa ®æi ®Ó phï hîp víi thùc tÕ. XuÊt ph¸t tõ lý do trªn t«i ®· m¹nh d¹n chän thùc hiÖn ®Ò tµi:” Hoµn thiÖn kÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam”. PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ kÕt cÊu vµ néi dung cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 1.1 C¸c kh¸i niÖm: Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh:” B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tãm l­îc c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú nhÊt ®Þnh, b¸o c¸o gåm kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô, ho¹t ®éng tµi chÝnh) vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c”(Lý thuyÕt vµ thùc hµnh KÕ to¸n tµi chÝnh,PGS. TS NgyÔn V¨n C«ng, Nhµ xuÊt b¶n §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n, N¨m 2006). B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo quan ®iÓm B¾c Mü nh­ sau: Trong hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña Mü, B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ B¸o c¸o thu nhËp. B¸o c¸o thu nhËp (Income Stament) lµ b¸o c¸o kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp qua mét kú ho¹t ®éng b»ng c¸ch liÖt kª tæng doanh thu ph¸t sinh trong kú vµ tæng chi phÝ ph¸t sinh t­¬ng øng t¹o ra doanh thu(Gi¸o tr×nh KÕ to¸n quèc tÕ, Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc Quèc Gia, N¨m 2002). KÕt qu¶ ho¹t ®éng ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo ph­¬ng tr×nh kinh tÕ: Thu nhËp thuÇn= Tæng doanh thu-Tæng chi phÝ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc hiÓu theo quan ®iÓm kÕ to¸n T©y ¢u: Trong hÖ thèng b¸o c¸o cña KÕ to¸n Ph¸p, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc gäi lµ B¸o c¸o kÕt qu¶ liªn ®é. B¸o c¸o liªn ®é lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn trªn c¸c chØ tiªu l·i lç. Cho nªn c¸c chØ tiªu l·i lç lµ c¸c chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Mçi quèc gia thùc hiÖn theo mét chÕ ®é kÕ to¸n riªng ®· trë thµnh rµo c¶n khã kh¨n cho ®èi t­îng sö dông b¸o c¸o, c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ ®­îc h×nh thµnh gãp phÇn t×m ra tiÕng nãi chung cho kÕ to¸n c¸c n­íc. ChuÈn mùc KÕ to¸n quèc tÕ Sè 1(ISA1 “Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh”): B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hay cßn gäi lµ B¸o c¸o thu nhËp ®­îc tr×nh bµy theo nh÷ng ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh nghÜa lµ ph¶i tr×nh bµy thu nhËp(l·i, lç) theo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ hoatj ®éng ®Çu t­ (ChuÈn mùc KÕ to¸n quèc tÕ) Tham kh¶o vµ t×m hiÓu kÕ to¸n cña c¸c n­íc vµ kÕ to¸n quèc tÕ so víi kÕ to¸n ViÖt Nam cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt. Theo t«i cã thÓ hiÓu kh¸i qu¸t nh­ sau:B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hay cßn gäi lµ b¸o c¸o thu nhËp lµ b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh toµn bé doanh thu cïng víi chi phÝ t­¬ng øng ®Ó t¹o ra doanh thu trong kú, tõ ®ã x¸c ®Þng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o th«ng qua chØ tiªu l·i lç. PhÇn 2: Thùc tr¹ng chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam vÒ kÕt cÊu vµ néi dung B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2.1.Kh¸i qu¸t lÞch sö h×nh thµnh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ph¸t triÓn qua nhiÒu giai ®o¹n trong ®ã cã nh÷ng mèc thêi gian quan trong trong kÞch sö h×nh thµnh B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : Giai ®o¹n tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1995: ®©y lµ thêi kú n­íc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ chÕ ®é tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ c¬ chÕ thÞ tr­êng. Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh chÕ ®é B¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp quèc doanh theo Quy ®Þnh 224-TC/C§KT ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 1990. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gåm 3 phÇn: PhÇn I: Thu nhËp vµchi phÝ cña c¸c lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh. Néi dung cña phÇn nµy ph¶n ¸nh toµn bé thu nhËp vµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh mµ kÕ to¸n tËp hîp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh trong kú. Thu nhËp vµ chÝ phÝ ®­îc tr×nh bµy thµnh hai bªn ®èi xøng víi nhau. Bªn tr¸i lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ, bªn ph¶i lµ toµn bé c¸c kho¶n thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh . PhÇn II: Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Néi dung cña phÇn nµy thÓ hiÖn nghÜa vô cña doanh nghiÖp víi c¸c kho¶n thuÕ cña Nhµ n­íc vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña doanh nghiÖp.Trong phÇn nµy c¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy theo hµnh däc, gåm hai cét: cét chØ tiªu vµ cét sè tiÒn. Giai ®o¹n tõ n¨m 1995 ®Õn nay: thêi kú nµy nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã thùc sù vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc kh«ng trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp mµ chØ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch kinh kÕ vÜ m« qu¶n lý nÒn kinh tÕ.- HÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè1141 TC/Q§/C§KT ban hµnh ngµy 1/11/1995 ®· cã sù g¾n bã gi÷a ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t­îng sö dông trong c¬ chÕ thÞ tr­êng kÓ c¶ yªu cÇu qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu ®iÒu ch­a hîp lý cÇn thay ®æi. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ban hµnh ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 bao gåm 3 phÇn cã néi dung kÕt cÊu nh­ sau: PhÇn I-L·i, lç PhÇn nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n doanh thu vµ chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o. KÕt cÊu hµng däc gåm 5 cét: “ChØ tiªu”, “M· sè”, “ThuyÕt minh”, “N¨m nay”, “N¨m tr­íc”. PhÇn II- T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc Néi dung cña phÇn nµy ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thuÕ doanh nghiÖp cã nghÜa vô ph¶i nép vµ t×nh h×nh thùc hiÖn cña doanh nghiÖp. KÕt cÊu phÇn II gåm 8 cét: “ChØ tiªu”, “M· sè”, “ Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú”, “Sè ph¶i nép trong kú nµy”, “Sè ®· nép trong kú”, “Sè ph¶i nép luü kÕ tõ ®Çu n¨m”, “Sè cßn ph¶i nép ®Õn cuèi kú”. Trong phÇn nµy c¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy hµng däc theo thø tù sau: 1.ThuÕ 2.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 3.ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 4.ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 5.ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 6.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 7.Thu trªn vèn 8.ThuÕ tµi nguyªn 9.ThuÕ nhµ ®Êt 10.TiÒn thuª ®Êt 11.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 12. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 13.C¸c kho¶n phô thu 14.C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ 15.C¸c kho¶n kh¸c. PhÇn III-ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ,ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i, ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m, ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa. Néi dung c¸c chØ tiªu ë phÇn nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ, ®· khÊu trõ vµ cßn ®­îc khÊu trõ; Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc hoµn l¹i, ®· hoµn l¹i vµ cßn ®­îc hoµn l¹i; Sè thuÕ GTGT ®­îc gi¶m, sè thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép ®Õn cuèi kú b¸o c¸o. KÕt cÊu cña phÇn nµy gåm 4 cét: “ChØ tiªu”, “m· sè”, “Sè tiÒn kú nµy”, “Luü kÕ tõ ®Çu n¨m”.C¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy hµnh doc. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 do phÇn II vµ phÇn III cã kÕt cÊu vµ néi dung gièng b¸o c¸o chuyªn dông nªn ®· bá bít trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong ChuÈn mùc sè 21 “Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh”(Ban hµnh vµ c«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 234/2003/Q§-BTC ngµy30/12/2003 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh).B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo mÉu b¶ng B 02- DN ¸p dông thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam.(MÉu b¶ng B 02 –DN xem phÇn phô lôc). 2.2 KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh. 2.2.1 KÕt cÊu ph¶n ¸nh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh. Trong ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 21 “Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh” (Ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 234/2003/Q§-BTC ngµy 30 th¸ng12 n¨m 2003 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh) cã quy ®Þnh vÒ kÕt cÊu cña B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh­ sau: “C¸ch thøc ®­îc sö dông ®Ó m« t¶ vµ s¾p xÕp c¸c kho¶n môc hµng däc cã thÓ ®­îc söa ®æi phï hîp ®Ó diÔn gi¶i râ h¬n c¸c yÕu tè vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanhcña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè cÇn ®­îc xem xÐt bao gåm tÝnh träng yÕu, tÝnh chÊt vµ chøc n¨ng cña c¸c yÕu tè kh¸c nhau cÊu thµnh c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ.....” KÕt cÊu cña B¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh gåm: PhÇn – L·i, lç:Trong phÇn nµy c¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy theo hµng däc theo thø tù lÇn l­ît nh­ trong ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 21vÒ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh.ViÖc tr×nh bµy c¸c chØ tiªu ph¶i tu©n theo biÓu mÉu ®· quy ®Þnh cô thÓ lµ MÉu sè B 02- DN. MÉu b¶ng bao gåm 5 cét: Cét thø nhÊt lµ tªn c¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Cét thø hai lµ cét m· sè Cét thø balµ cét thuyÕt minh Cét thø t­ lµ cét sè liÖu n¨m nay Cét thø n¨m lµ cét sè liÖu n¨m tr­íc PhÝa d­íi b¶ng biÓu lµ ngµy th¸ng n¨m lËp b¸o c¸o vµ phÇn ch÷ ký, hä tªn cña ®èi t­îng liªn quan cô thÓ lµ ng­êi lËp biÓu, kÕ to¸n tr­ëng, gi¸m ®èc(cã kÌm theo con dÊu) Chó ý : nh÷ng chØ tiªu kh«ng cã sè liÖu cã thÓ kh«ng tr×nh bµy nh­ng kh«ng ®­îc ®¸nh l¹i sè thø tù chØ tiªu vµ “M· sè”. 2.2.2 Néi dung ph¶n ¸nh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh. Néi dung cña b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua c¸c chØ tiªu tr×nh bµy trong mçi phÇn trªn b¸o c¸o: PhÇn I- L·i, lç: Néi dung b¸o c¸o lµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt vµ cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (M· sè 01):chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm vµ cung cÊp dÞch vô trong kú b¸o c¸o.ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam sè 14 “Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c” quy ®Þnh, doanh thu lµ “ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®­îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp”. ChuÈn mùc kÕ to¸n sè 14 còng quy ®Þnh doanh thu chØ bao gåm tæng gi¸ trÞ lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n gi÷ hé hay thu hé ®¬n vÞ, c¸ nh©n kh¸c. Doanh nghiÖp chØ ®­îc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: Ng­êi b¸n ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng­êi mua; Ng­êi b¸n kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸nh­ ng­êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc kiÓm so¸t hµng ho¸; Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n; Ng­êi b¸n ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng; X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn b¸n hµng; Doanh thu ph¶i ®­îc thùc hiÖn , ph¶i thùc tÕ ph¸t sinh. C¸c kho¶n gi¶m trõ (M· sè03): chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c kho¶n ®­îc ghi gi¶m trõ vµo tæng doanh thu trong kú bao gåm : C¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép t­¬ng øng víi sè doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh kú b¸o c¸o. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô(M· sè 10): ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè doanh thu b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm vµ cung cÊp dÞch vô thùc tÕ cña doanh nghiÖp sau khi ®· trõ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu.ChØ tiªu nµy lµ c¨n cø tÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ vèn hµng b¸n(M· sè 11): chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng gi¸ vèn hµng ho¸,gi¸ thµnh phÈm s¶n xuÊt, chi phÝ trùc tiÕp cña c¸c dÞch vô ®· b¸n vµ cung cÊp trong kú b¸o c¸o.Theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh cã 5 ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸,doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ®ã ®Ó h¹ch to¸n gi¸ s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi ®¬n vÞ cña m×nh vµ ph¶i ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ kú kinh doanh. NÕu cã sù thay ®æi ph¶i th«ng b¸o tr­íc. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô( M· sè 20): ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n ph¸t sinh trong kú. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh(M· sè 21): ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh thuÇn ph¸t sinh trong kú b¸o c¸o Chi phÝ tµi chÝnh(M· sè 22): ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng chi phÝ tµi chÝnh, gåm chi phÝ tiÒn l·i vay ph¶i tr¶, chÝ phÝ b¶n quyÒn, chi phÝ ho¹t ®éng liªn quan...ph¸t sinh tronh kú b¸o c¸o. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh(M· sè 30):ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp PhÇn III: Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn néi dung vµ kÕt cÊu B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. 3.1.Hoµn thiÖn kÕt cÊu B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng chÕ chuÈn mùc kÕ to¸n qu«c tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n Mü kh«ng xuÊt cét “M· sè”.HiÖn nay trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh gåm cã 4 cét vµ cã cét “M· sè”. Cét m· sè nµy kh«ng phô thuéc vµo sè liÖu c¸c chØ tiªu tr×nh bµy trªn b¸o c¸o nªn kiÕn nghÞ lµ bá cét m· sè.Khi bá bít cét m· sè lµm cho b¸o c¸o kÕt qu¶ tr«ng ®¬n gi¶n , dÔ theo dâi sè liÖu, tr¸nh sù nhÇm lÉn mµ kh«ng lµm mÊt ®i ®é chÝnh x¸c hay ®é tin cËy vµo c¸c con sè. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh quan träng, cÇn thiÕt cho c¸c ®èi t­îng sö dông ®Ó xem xÐt ph©n tÝc, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, còng nh­ t×nh h×nh sinh lêi tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n. §©y lµ B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lËp vµ nép theo ®óng quy ®Þnh.Nh­ ®· tr×nh bµy, cã hai c¸ch lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo hai c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ: theo chøc n¨ng vµ tÝnh chÊt cña chi phÝ. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong hai c¸ch trªn sao cho phï hîp víi ®Æc thï cña doanh nghiÖp m×nh. Trong hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh ViÖt Nam, B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc quy ®Þnh thèng nhÊt theo MÉu sè B 02-DN(Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. Nh­ chóng ta ®· biÕt, n­íc ta cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, mçi thµnh phÇn kinh tÕ cã nh÷ng h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo nh÷ng ®Æc tr­ng rÊt kh¸c biÖt nhau vÒ h×nh thøc së h÷u,quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng...MÉu b¸o c¸o ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh ®­îc lËp theo c¸ch thø hai tøc lµ theo chøc n¨ng chi phÝ. ViÖc quyÕt ®Þnh nh­ trªn thËt lµ cøng nh¾c bëi v× trong nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ phøc t¹p bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau. Cho nªn viÖc quy ®Þnh duy nhÊt mét ph­¬ng ph¸p lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong hÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp lµ ch­a hîp lý, ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dôngth«ng tin cho c¸c ®èi t­îng còng nh­ kiÓm so¸t vµ tiÕn hµnh thu thuÕ. §Ó hÖ thèng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng cøng nh¾c vµ ¸p ®Æt, ®Ó thuËn lîi cho viÖc lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ phï hîp víi ChuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ(IFRS) ®Ò nghÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh nªn ®­a ra c¶ hai ph­¬ng ph¸p lËp.ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p nµo lµ do doanh nghiÖp tù quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi quy m« vµ tÝnh chÊt cña m×nh. 3.2.Hoµn thiÖn néi dung B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Trong ChuÈn mùc kÕ to¸n quèc tÕ vµ chuÈn mùc kÕ to¸n cña c¸c n­íc ®Òu cã quy ®Þnh thèng nhÊt vµ chi tiÕt vÒ c¸c chØ tiªu ®­îc tr×nh bµy trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng vµ B¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung.Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c n­íc ®Òu tr×nh bµy B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh thµnh hai lo¹i: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th«ng KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ngoµi ho¹t ®éng th«ng th­êng. Lời mở đầu 1 Phần I : Cơ sở lý luận về kết cấu và nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 1.Khái niệm và vai trò của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 1.1 Các khái niệm: 3 Phần 2: Thực trạng chế độ kế toán Việt Nam về kết cấu và nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 2.1.Khái quát lịch sử hình thành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 5 2.2 Kết cấu và nội dung phản ánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 7 2.2.1 Kết cấu phản ánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 8 2.2.2 Nội dung phản ánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 9 Phần III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện nội dung và kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành. 11 3.1.Hoàn thiện kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành. 11 3.2.Hoàn thiện nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành. 12 ._.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc11092.doc
Tài liệu liên quan